SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ DERGiSi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ DERGiSi"

Transkript

1 ISSN ERCiYES ÜNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ DERGiSi SAYI: 8 YIL: 1999

2 VEYSI'NİN DÜRRETÜ'T-TAC ADLI SİYERİ VE NÜSHALARINJN T ANlTIMI Dr. Nuran YILMAZ. Klasik edebiyatımızın en önemli konularından biri dindir. Hz. Muhammed'in hayatı ise dini edebiyatın başta gelen temasıdır. İslam dinine göre Hz. Muhammed örnek insandır. Bu yüzden onun hakkında yazılan. söylenen ne varsa Müslümanlar için çok kıymetlidir. Dolayısıyla Peygamberin hayatına dair çok sayıda edebi eser yazılmıştır. Bu eserler de edebiyatımızda siyer türü olarak yer almıştır. Dini edebiyatın pek çok türünde olduğu gibi bu türde de kütüphanelerimiz bizlere miras bırakılan eserlerle doludur. Söz konusu eserler Araplar, Farslar ve Türkler tarafından oluşturulmuştur. Bu türün orijinal eserleri Arap tarihine ve edebiyatma dayanır. Araplarda var olan bu gelenek daha sonralan İran edebiyatma taşınmıştır. Türk edebiyatında ise her iki geleneğin izleri de görülmektedir. Hatta başlangıçta yazılan eserler Arapça ve Farsça'dan tercüme edilmiştir. Bu sebeple Türklerin İslfuniyet'i kabulünün ardından geçen 3-5 asır içerisinde siyer türünde yazılan eserlerin büyük bir çoğunluğu telif değil tercümedir. Siyer türünde kolay kolay telif eser meydana getirilmeyişinin sebebi ise, siyerin bir çeşit biyografi olmasındandır 1. Elimizdeki bilgilere göre, Türkçe'ye tercüme edilen ilk siyer Tercemetü Sfreti'n Nebf veya Tercemetü'd-Darfr ve Takdimü'z-Zahir adlı kitaptır. Bu eser, İbn Hişam'ın Hfi?i Kitabu's-Sireti'r-Resilfıllalı adlı siretinden tercümedir. Eseri ErzurumluKadı Darir tarihleri arasında kaleme almıştır. Bu siyer daha sonra yaz ılan Türkçesiyerlere kaynaklık etmiştir 2. Daha sonralan bu tercüme faaliyetleri devam etmiştir. Mesela; 16. yüzyılın ünlü şairi Baki ( ), Kastallani ( )'nin Mevahibü'l-Ledünniye adlı eserini ter- * Çukuro"" ~ııiversites i İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Siyerlerdf konu Hz. Peygamber olunca, genelde kaynaklara bağlı kalınması gerekmektedir. Bundan dolayı siyer türünde yazılan edebi ürünler sadece Türklerde deği l, Araplarda ve Farslarda da mahiyetitibariyle birbirinin tekran olan eserlerdir. 2 lbn Hişliın'ın bu eserine kadar yazılan siyer kitaplan megiiz1 olarak anılıyor l ardı. İlk megiizl yazarı da sahabeden Hz. Zübeyr'in oğlu Urve (643-44/712-13)'dir. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Zekeriya KİTAPÇI, Yeni İslam Tarihi ve Türkler, Konya, 1995, s ; Öyle ki, "Urve, Megazt türünde bir otoriteydi. İbn İshak ve öteki tarih yazarları onun, İslam tarihinin kurucusu olduğunu söylerler", Neşet ÇAGATAY, Başlang ıçtan Abbasilere Kadar CDini-lctimai İktisadi-Siyasl Açıdan) İslam Tarihi, Aııkara, 1993, s. 14; lbn İshak'ın siyeri bize kadar ulaşmam ı ş, ilk Türkçe tercüme siyer kitabı İbn Hişam'ın eseri vasıtasıyl a meydana getirilmiştir. bkz. Neclii PEKOLCA Y, İsliimi Türk Edebivatı, İstanbul, 1994, s. 187; NecUi PEKOLCAY, Selçuk ERA YDIN, Mustafa TAHRALI, Mustafa UZUN, M. Hüsrev SUBAŞl, İslami Türk E debiyatında Şekil ve Nev'ilere Giriş, İstanbul, 1996, s

3 Sosyal Bilimler Enstitilsil Dergisi Sayı: 8 Yıl: 1999 cüme yoluyla edebiyatımıza kazandırmıştır. Ancak bu eser telif eseriere başlangıç sayılabilecek bir eserdir. Çünkü birçok eserden faydalanmak suretiyle yazılmıştır 3. Telif eseriere gelince, zaman içerisinde siyer türü telif eserlerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu yazının konusu olan, 17. yüzyıl eserlerinden, Dürretü't-Tiic fi Sireti Sahibi'I-Mi 'rac bu tür telif eserlerdendir. Dürretü't-Tdc fl Sireti StJhibi'l-Mi 'rac, Alaşehirli Üveys b. Mehmed ( h.) tarafından kaleme alınmıştır. Aydın ilinin Alaşehir kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Mehmed adlı bir kadıdır. Veysi mahlasıyla tanınan şair, kaynaklarda Alaşehri veya el Üskübi nisbesiyle yer almaktadır. Dayısı (Makall) da bir şair olan Üveys, daha sonra Osmanlı klasik nesrinin en büyük üstatları arasında sayılacaktır. Aynı zamanda babası gibi ilıniye teşkilatında da görev alacak, yurdun çeşitli yerlerinde naiplik, divan katipliği, emval müfettişliği ve kadılık görevlerini sürdürecektir. Osmanlı topraklarının çeşitli yerlerinde görev alan Veysi, Mısır'ın Reşid şehrinde Divan katipliğiyle memuriyete başlamıştır. Daha sonra sırasıyl a Anadolu'nun, Akhisar, Tire ve Alaşehir kazalarında ; Rumeli'nin ise Siroz, Tekirdağ, Üsküp ve Gümülcine vilayetlerinde naiplik, emval müfettişliği ve kadılık yapmıştır. Bugün Balkan topraklannda kalan Üsküp şehri, Veysi'nin hayatında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çünkü bu şehirde uzun yıllar kalmıştır. Üsküp'te kadılık yaparken, yedi kere görevden alınnuş ve her seferinde görevine iade edilmiştir h. yılında yine bu şehirde vefat etmiştir. Mezarı da Kumanova'dadır 4. Bu arada şürler yazmış, Arap diliyle ilgili çalışmalar yapnuş 5 ve Klasik edebiyatın orijinal ürünlerinden biri olan Dürretü't-Tacfl Sireti Sahibi'I-Mi 'rdc adlı siyer kitabını da yazmıştıl. Dürretü't-tdc fi Sireti Sahibi'I-Mi 'rtic kendi zamaruna kadar yazılan siyerler içinde telif denilebilecek seviyede bir eser oluşuyla ardından gelenlere örnek olmuştur. Bu sebeple de kitap çok tutulmuş ve değişik zamanlarda da istinsah edilmiştir. Eserin yurtiçi ve yurtdışında birçok kütüphanede yazma nüshaları bulunmaktadıl. Bu nüshalardan bazılan 3 Sabahattin Küçük, Baki ve Divanından Secmeler, Ankara, 1988, s Nev'iziide Atay!, Hadii ' ikü'l-hakayık fi Tekmiletis -Sakayık, c. I, İstanbul, 1268, s. 715; Bursalı Mehemmed Tahir, Osmanlı Müellitleri, (A Bio Bibliograpical Dictionary of the Ottoman Literature), c. 2, İstanbul, 1334/ , 1343/ , s ; Mehıned Süreyya, Sicill-i Osman!, c. 4, İstanbul, 1308/ , 1971, s Veysi'nin yaşadığı dönemde medrese tahsili yapmış olan pek çok kişi Arapça ve Farsça'yı bilirdi. Fakat onun siyerinde kullandığı dil ve bu dile olan hakimiyeti Aran dilini iyi derecede bildiğini göstermektedir. Ayrıca Arapça hazırlarum ş bir lügat ÜZerindeki çalışması da dikkate değerdir. Mesela: Merece'l-Bahreyn fl Ecvibe 'ala İ'tiriizati ' l-cevherl, adlı eser Kamfis Müelliti Mecdüddin F"ı.ıilziibiidl (ö h.)'ye yaptığı itirazlara verilen cevaplar olup, Arapça olarak yazılmıştır: (Katip Çelebi, Mustafa b. Abdullah (Hacı Halife), Kesfu'z-Zünfuı 'an Esfuni'l Kütüb ve'l-fünfuı, c. II, s. 1653, İstanbul ). Veysi'nin bu eserinin müellif hattıyla olan bir nüshası Ragıp Paşa Kütüphanesi, numara 1239/1415'tedir. (Zehra TOSKA, Veysi Dlviiru (Hayatı. Eserleri ve Edebi Kişiliği), Basılmarnış Yüksek Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, numara 16396, İstanbul, 1985, s Nev'izade Atiiyi, Hada ' ikü'l-hakavık fi. Tekmileti's-Sakavık, c. I, İstanbul, 1268, s British Museum Oriental and India Office Collections Requisitions'da 7503 nolu kayıtlaki Teviirih-i Al-i Osman olarak yazılan kitabın aslında Siyer-i Veysi olduğu Erciyes Üniversitesi'nde İsl am Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şefaattin SEVERCAN tarafmdan fark edilip yet- 36

4 Sosyal Bilimler Erıstitllsil Dergisi Sayı : 8 Yıl: 1999 alelade olmakla beraber çoğu özenle hazırlanmış, müzehhep ve hattı muntazam nüshalardır. Hatta içlerinde İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan bir nüsha, Osmanlı medreselerinden Siyavuş Paşa Medresesi'nde müderris olan Sadullah b. LütfulHih'ın çeşitli siyerleri ve rniraciye, hilye, na't gibi eserleri bir araya getirerek düzenlediği kitabın içinde yer almaktadıl. Bu kitapta çeşitli siyerlerin bir araya getitilişi ve bunlann içerisinde Veysi'nin siyerinin de yer alması Dürretü't-tôc ji Sireti Sahibi'I-Mi 'rôc'ın medresede o kurulduğu düşüncesini akla getirmektedir. incelediğimiz nüshalar arasında yine İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 16 kayıt nolu nüsha, 1164 tarihinde Muhammed Yüınrıl adlı başka bir müderris tarafından istinsah edilmi ştir. Bu nüsha sırf hattının güzelliğiyle dahi görülebilecek değerdedir. Siyer-i Veysi yazınalannın Mekki ve Medeni bölümlerinin her ikisinin birlikte yer aldığı nüshalan olduğu gibi, sadece Mekki veya sadece Medeni bölümün bulunduğu nüshalar da vardır. Örneğin : Antalya-Akseki, nolu nüsha sadece Mekki bölümü, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 2006 nolu nüsha ise sadece Medeni bölümü yazılanlardan ikisidir. Bunun yanı sıra Zeyilleriyle birlikte yazılan nüshalar da bulunmaktadır. Mesela; Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi'ndeki Nüsha, Nabi ve Nazmizacte Hüseyin Murtaza'nın yazmış olduğu zeyilleri de bir arada bulunduran bir nüshadır. Aynca Veysi'nin eserlerinden Habnaıne ve Şehiidetname ile birlikte yazılan siyer nüshaları da vardır. kililere haber verilmiştir. Bunun yanı sıra Fleischer tarafından hazırlanan katalogda, The Chester Beatty Library'de, Berlin Kraliyet Kütüphanesi k.atalogunda, Bibliotheque Nationale'in Türkçe Yazmalar katalogunda, Polonya'da, Mısır'da ve Amerika'da Veysi'nin siyerinin nüshalaruun kayd ı da bulunmaktadır. Eserin Yurtiçindeki nüshaları ise; çeşitli şehirlerde ve kütüphanelerde bulunmaktadır. Konuyla ilgili yaptığınuz Doktora çalışmasında tespit ettiğimiz nüshalan tanıtan bir liste yazıp, tezin içerisinde sunduk. Bu listede 124 nüshanın çeşitli ölçülerde bilgileri veri lmiştir. Bunlardan sadece 34 tanesi Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Faydalanılan katalog bilgilerinin yanında bu kütüphanedeki nüshalann her biri tekrar gözden geçirilmiştir. Birtakım eksiklikler, ilaveler taralimızdan kaydedilmiştir. Mesela; Millet Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi, Selim Aôa Kütüphanesi, Bayezit Devlet Kütüphanesi, İstanbul Belediye Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Nuruosmaniye Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndeki nüshaları bizzat inceleme imkanı olmuştur. Bunlara ek olarak Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi, Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesi, Ankara Milll Kütüphanesi' ne de ulaşılıp geniş bilgi elde edilmiştir. Diğerl eri ise maalesef katalogların verdiği bilgiler doğrultusunda yazılabilmiştir. (Bu konuda gen iş bilgi için bkz. Nuran öztürk, Siyer Türü ve Siyer-i Veysi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri, 1997, s ). 8 Bu nüsha 1183 Cemaziyelulii'da istinsah edilmiştir. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde 7355 demirbaş numarasıy la kayıtlıdır. hıce talikle 31 satır halinde yazılmış, özenli bir nüshad ır. İçerisinde sırasıyla şu eserler yer almaktadır: Siyer-i Karaçelebizade Abdulaziz E fendi, 72a, Siyer-i Nabl, 173b, Siyer-i Veysi, 337a, Siyer-i Baki, 447a, Zeyl-i Niibi 462a, Huneyniye ve Taif, Ragıp Paşa, 469, Tahmis-i Kaside-i Bürde li Hanifi 478b, Miraciye-i Arif Efendi, 484a Miraciye-i Sabit, 487 Miraciye-i Nadiri, 489, Na't-ı Şerif Raşid, Hilye-i Hakan!,

5 Sosyal Bilimler E11stittıstl Dergisi Sayı : 8 Yıl: 1999 Veysi'nin siyeri biri Bulak (Mısır), öteki İstanbul olmak üzere iki ayrı yerde bastimıştır. Bu iki baskı da Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde 5044 numaralı demirbaş kaydıyla bulunan siyer nüshasından yapılnuştır. Fakat aynı baskı değişik tarihlerde Veysi'nin diğer eserleri eklenip, çıkarılmak suretiyle çoğaltılmıştır. Eserin basmaları arasırıda Şehadetname, Rabname ve zeyilleri ile birliktebasılanı da vardır 9. Siyer türünün genel bir tanıtımını yapıp Veysi'nin siyerinin tenkitli metnini hazırlayarak sunduğumuz Siyer Türil ve Siyer-i Veysi (Dürretil't-tiic ji Sireti Sahibi'I-Mi 'riic) adlı doktora tezinde tenkitli metni hazırlarken aşağıda tavsifi yapılan nüshalan kullandık. Eserin müellif nüshası kayıp olduğu için nüshalan eski tarihli, müstensihleri belli olan, hattı okunaklı ve özenli yazmalar ara sından seçtik. Gerekli görüldüğü takdirde, eserin çok sayıda yazması içerisinde yakından incelemeye değecek diğer nüshalar da hazırlanan tezin ilgili bölümüne bakılıp, yararlanmak isteyen araştırınacılar tarafından değerlendirilebilir. Çalışmamızdakullandığımız nüshalar şunlardır: ı. Süleymaniye Kütüphanesi Re'isü'l-Küttab bölümünde 800/2 numaralı nüsha; H.1036-M.l tarihinde, Bahftyi demekle meşhur Hasan tarafından istinsah edilmiştir. 61 varaklık yazma; 200xll0-140x60 mm. ölçülerindedir. Şemseli, miklepli, siyah meşin cilt içerisinde, alıarlı kağıt üzerine ta'lik yazıyla 1.9 satır halinde yazılmış olan bu nüshanın, baş tarafında üç risale vardır. Yalnız Mekkl bölümü olan nüshanın vakıf mührü de bulunmaktadır. Bir mecmua içinde bulunan nüsha, bu mecmuanın 32. yaprağından başlar. İstinsah tarihine bakıldığında bu nüslıa için müellifin vefatından önce kaleme alınmış bir nüshadır diyebilmekteyiz. 2. Süleymaniye Kütüphanesi; Ayasofya bölümünde 3192 numaralı nüslıa ; Vardarlı Hasan b. Mustafa tarafından Cernaziyelevvell051/1641 tarihinde istinsah edilıniştir. 126 varaklık yazma; 197xl40-150x75; nun. ölçülerindedir. Şernseli, rniklepli, kahverengi meşin cilt içerisinde Venedik tipi kağıt üzerine, nesi h yazıyla 21 satır halinde yazılmış olan bu nüshanın, zahriyesinde I. Mahmud'un tuğralı vakıf mührü ile Haremeyn Müfettişi Mustafa 'nın mührü vardır. Bu nüsha da yalnız Mekki kısımdan ibarettir. Nüshanın sonunda bazı şairlere ait, 4 varak gazel, beyit ve kıtalar yazılıdır. Bu nüshayı da eski tarihli oluşundan ve üzerinde I. Mahmud'un vakıf mührü bulunmasından dolayı seçtik. Çünkü bu mührün bulunması, eserin saray kitaplığına girecek kıymette olduğunun ifadesidir. 3. Süleymaniye Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi bölümünde 886 numaralı nüsha; 1039/1630 yılının Receb ayında Mustafa b. Mercan tarafından istinsah edilıniştir. 226 varaklık yazma; 200xl20-140x60nın1. ölçülerindedir. Kahverengi meşin cilt içerisinde ta'lik yazı ve kırnuzı mürekkepli başlıklada 19 satır hftlinde yazılınıştır. Kitabın sonunda da fihrist ve müellifin hal tercümesi (Hôddyıku'l-Hakiiyık'tan alınma) vardır. Ayrıca vakıf mührü de bulunmaktadır. Eser Mekki ve Medeni olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Reisü'l-Küttab nüshasından sonra en eski tarihli nüsha budur. 9 Siyer-i Veysi, Hiibniime, Münşeat ve Şehadetname ile beraber!stanbul Vezirharu Matbaası, 1286/1869, 2+26ls. (350s.), 23xl 5,19xll.5, c. 4, s. 1587, M. Seyfettin ÖZEGE, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu, c. l,!stanbul, 1971, s

6 Sosyal Bilimler Enstitilsil Dergisi Sayı: 8 Yıl : Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa bölümünde, 1896 numaralı nüsha; yıllannda Abdülaziz es-sürh ni tarafında istinsah edilmiştir. 197 varaldık yazma; 240x x80mm. ölçülerindedir. Siyah renkli, kenarlan yaldızlı, şemseli, miklepli ve meşinden yapılma bir cilt içerisindedir. Aralıklarla beyaz-san olmak üzere iki renkte kağıt kullanılarak, kenarlanna cetvel çeki lmiş halde, baş kısımları tezhipli olan nüshanın, 23 satırdan oluşan ; talik yazıyla yazılnuş nefis bir hattı vardır. Eserin başlıklarında kırmızı mürekkep kullanılnuştır. Bu nüsha, hem Mek.kl, hem Medeni kısımlarını i çine alır. Sonunda bir dua ve Fatiha suresinin tefsiri vardır. Vakıfmührü de bulunmaktadır. Nüsha son derece özenli bir şekilde hazırlanmıştır. 5. Süleymaniye Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi bölümünde, 884 numaralı nüsha, 1093/1682 yı lında Ahmed Mevlevi tarafından istinsah edilmiştir. 249 varaldık nüsha; 230x l20 mm. ölçülerindedir. Altın yaldızla süslü meşin bir cilt içerisinde; baş kısımlan tezhip le süslenerek Ali Kuma tipi yaldızlı bir kağıt k-ullanılıp, 2 ı satır halinde; güzel talik yazıyla yazılnuştır. Bu nüsha hem Mekki, hem Medeni bölümleri içine alır. Sonunda müellifin Rabnamesi bulunan eser iki bölüm ve Habname ile birikte üç başlık altında yazılmıştır. Ayrıca bu nüshada da kime ait olduğu okunamayan bir vakıf mührü vardır. 6. Sülevmaniye Kütüphanesi Fatih bölümünde, 4402 numaralı nüsha, 1084/ yılında istinsah edilmiştir. 252 varaklık (katalogda 249 yazılı) nüsha; 210xı40 mm. ölçülerindedir. Adi meşin cilt içerisinde, san kağıt üzerine; 2 ı satır halinde, nesi h yazıyla yazılnuştır. Sonunda tasawufi hikayeler ve vakıf mührü vardır. Çalışmanın başlangıcında bu nüshanın 50 varaklık kısnunı karşılaştırınıştık. Fakat diğer nüshalardan oldukça farklı olmasından ve gerek imla gerekse ifade yanlışlıklarından dolayı bu nüshayı çıkardık. 7. Matbu nüsha, Bulak'ta, Darü't-Tıba'ati'l-Mamure (Bulak Mat.)'de 1245/1829 tarihinde basılnuştır sayfadan ibaret olup, İstanbul'da basılan nüshayla ölçüleri farklı olmakla birlikte ınuhteva itibanyla aymdır. Manisa İlhak Kütüphanesi'ndeki 5044 ve 5080 numaralı yazmadan basılmıştır. Dürretü't-Tac, daha önce de b elirtildiği gibi baştan sona Hz. Peygamber'i anlatan bir siyer kitabıdır. Makale başlıklan altında onun hayatının Mekke ve Medine devreleri ele alınmıştır. Hz. Peygamber'in Mekke devrini anlatan Mekki bölüm 23 makaleden, Medine devrini anlatan Medeni bölüm ise, 14 makaleden oluşmuştur. Peygamberimizin Medine'deki yaşayışının ve gazalarının bir kısmını içine alan eser ancak Bedir savaşına kadar getirilebilmiştir. Zeyillerinin yazılı ş sebebi de budur. Eserin içinde anlatılan konular klasik siyerlerinkinden farklı değildir. Dürretü't-Tac fı Sfreti Sahibi'l-Mi'riic'ın içinde sırasıyla şu konulara yer verilmiştir : İlk cildin başındaki 1. makaleye, Hz. Peygamber'in şeceresinin tanıtımı ile başlarımıştır. Bu konuyu takip eden 2. makalede zemzem kuyusunun bulunmasıyla ilgili bölüm yer almaktadır. 3. makale Peygamber'in annesi Anıine ile babası Abdullah'ın nikahı bahsidir. 4. makale Peygamber'in isimlerinin sıralandığı ve bu isimlerle anılış sebeplerinin anlatıldığı makaledir. 5. makale Peygamberimizin doğumunu anlatır. 6. makale Nuşirevan'ın adaleti hususunda rivayet edilen hadis üzerine yapılan bir tartışmadır. 7. makale Peygamber'in sütanne Halime'ye verilmesi ile ilgilidir. 8. makalede Peygamber'in Şam seferi esnasında Balura adlı rahiple karşılaşma hadisesi anlatılnuştır. 9. makale Hz. Peygamber ile Hz. Hatice'nin evlenmeleri lıususundadır. 10. makalede, Ka'be'nin onanl- 39

7 Sosyal Bilimler EnstitllsU Dergivi Sayı: 8 Yıl: 1999 ması ile Hacerü'l-Esved'in yerine konması söz konusu olduğunda, Muhammedü'l-Emin'in hakemliğine müracaat ve Hacerü'l-Esved'i Peygamber'in yerine koyması hadisesi anlatılmıştır..ll. makalede vahyin gelişi anlatılır. 12. makalede Peygamber'in tebliğ görevini a çıktan yapması anlatılnuştır. 13. makalede katirlerin Hz. Peygamber' e fiili ve sözlü sataşmalan anlatılır. 14. makalede Habeşistan'a göç izninin çıkışı anlatılır. 15. makalede Habeşistan'a gelenleri tekrar Hicaz'a götürmek için 'Amr b. 'As, 'Ammare b. el-velid'in Necaşi'ye müracaatı ; 16. makalede Hz. Hamza'nın Müslüman oluşu ; 17. makalede Hz. Ömer'in Müslüman oluşu ; 18. makalede müşriklerin Peygamber'in amcası Ebu Talib'e gelip, "Muhaınmed'i himayeden vazgeç" dedikleri anlatılmaktadır. 19. makalede müşriklerin Haşimoğullarıyla ve Abdulmuttaliboğullanyla bağlantılarını koparmaları ve Abdülmuttalib'in ölümü; 20. makalede Hz. Peygamber'in Kureyşliler'in yaptığı eziyetlerden bunahp, Taife gidişi ve orada da tebliğ görevini yapamayınca, gönlü kırık bir şekilde dönerken, yolda cinler taifesinin Müslüman oluşu ; 21. makalede mi'rac hadisesi; 22. makalede Peygamber'in hac mevsiminde Arab kabilelerini islama daveti anlatılınıştır. 23. makalede Hz. Peygamber'in hicrete yönelmesi ile I. cilt tamamlanmıştır. II. cildin başındaki ilk makalede, Hz. Peygamber'in Medine'ye vanşmdan ve Mescid-i Kuba'dan bahseder. 2. makalede Yahudi halıanılanndan Abdullah b. Selam'ın Müslüman oluşundan ; 3. makalede Selman Farisi'den; 4. makalede Selman'ın Müslüman olmak için Peygamber'e getirilişinden; 5. makalede beş vakit namaz için ezana başlanmasından; 6. makalede konuşan bir kurdun Hz. Peygamber'den haber vermesinden; 7. makalede Fatıma'nın düğününden ; 8. makalede Hz. Peygamber'e kıtal için iznin çıkması ile ilgili mevzulardan; 9. makalede büyük savaşlardan ; 10. makalede Hamza b. Abdulmuttalib'in gazalardaki kahramanlıklarından; ll. makalede Kıble'nin değişmesinden; 12. makalede Ebu Leheb'in öldürülmesinden; 13. makalede Kureyş eşkiyasıııdan Umeyr b. el Cüheymi'nin Müslüman oluşundan ; 14. makalede Merviin'ın kızı Asınan'ın öldürülmesinden bahsetmektedir. Eserden alman aşağıdaki parça hem Veysi'nin üslubunu göstermekte, hem de Türkler'in başka uluslarla birlikte yaşamış oldukları coğrafyada kendi dinlerine karşı Hıristiyan aleminin tutumunu gösteren ifadeler taşımaktadır. Veysi uzun yıllar yine bir Osmanlı şehri olan Üsküp'te kadılık yapmış, bu sırada karşılaştığı Üskübi Ali Çelebi adında bir zattan bir hikaye dinlemiştir. Bu hikaye bir rahibin Hz. Muhammed hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaktadır. Veysi'nin Dilrretü't-Tac'da bu kişiden dinlediğini belirttiği söz konusu hikayeyi biz de aynen naklediyoruz: lfikaye-i Lafife: Yaran-ı sül_!an-şinas-ı müderrisinden Üskübi 'Ali Çelebi nam bir şah-ı f'a:?ıl dindar İ5-~ı-ı mal,ıruse-i Üsküb ol dugında!}alal-i mutfu'al.ıa-i vei5-ayi '-i nebeviyyede nakl itdi ki e~n a-yı seyaj~atimde kaşabat-ı Rfun'dan Debô-nam şöhret-p~ir şehre İ5-arib bir İ5-aıyede bir deyr-i mu ' a:?~arn gördüm ki her kuşesi bir nigar-.\}ane-i çin ve her şafj;ı.a-i divan nümı1ne-nümay-ı kar-name-i şılret-giran-ı Maçin idi. N~d-ı.\}urde-bini nazara nıbşat-ı temiişa-yı mütiila'a virdügümde cümleden mükellef ve müzeyyen sabte ve perdaijte bir meclis-i celllü'ş-şan gördüm ki millukane tertlb ve padişahane ziynet ü zib ile arayiş virilmiş. Bi-i}Jtiyar ol meclisi bir rabib-i köhne-salden şordum, beni tenbaya çekdi. Bu şiiret sizilli peygamberiliiiz Mul).ammedü'l-'Arabi'nilii İ5-afile-salar-ı karhan-ı l~icaz olmagla ticaret-i Şam'a giderken millet-i Mest4iyye'den Bal}ira nam bir ruhhan an- 40

8 Sosyal Bilimler Enstitilsil Dergisi Sayı: 8 Yıl: 1999 lan istikbal ile piş -giilı-ı deyre indiiıüp tertib itdiigi meclis-i ziyafet niiım1n esidür didi. Ben da1ji dakayık- ı l.ıalat-ı riisfunını seyr itdüm. Mi.itı.1n-ı siyer-i şeıifede mebsı1t olan mukaddemata tatbik eyledüm. Andan ol rilıib veehe-i lıitab idüp, ya peygamberiimüzüii eger eva'il-i şanadid-i Naşara yanınd a meb ' ı1~ bi'l-l.ıak.k peygamber-i alj.irii'z-zeman idügi mu:q.akkak olmasa niçiin BaJ:llra-yı ralıib-i arif afia darü'z-zıyafe-i tekıimde takdim-i merasim-i ta'zim iderdi. Ve esatin-i ' ulemaiiuz böyle 'ibadet-galı-ı kadimü'r-resın-i şafal}.atmda ol zıyftfet-i balıirii'l-berakat merasirnin taşvire niçün nıbşat viriirlerdi didügiimde biz MuQ.amınedü'l -' Arab i niibüvvetin inkar itmeziz. Belki celıele-i ehl-i İslamdan lj.avf itmesek La ilajıe illallalı Mu.fıamnıedii'r-ResUJulliih dimekden kaçmazız. Anlar peygamber-i şadıku'l-va 'd-ı ayirii'z-zemandur. Nilıayetü'l -emr ümmet-i 'Arab'a me b u~dur di di." Eserin diline, üslubu ve imla özelliklerine gelince; 17. yüzyılda Osmanlı Türkçe'si oldukça ağdalı bir hale gelmiştir. Özellikle nesir sahasında yazılan eserlerde ortaya çıkan bu durum şiirc de yansıınıştır 10. Hatta "Sebk-i Hindi" akımı ile şiir alışılmışın dışında kullamlan mazmunlarla daha girift hale büriimnü ştür. Takip eden yüzyılda Tarki-i Basit cereyanı bu sebeple ba ş latılınıştır. Böylelikle Cumhuriyete kadar çeşitli devrelerde dilde sadeleşme çalışmaları yapılmış tı r. Veysi sözü edilen yüzyılın edibi olduğu için yukanda Osmanlı Türkçe'si için sıra Ianan ifadeler hiç şüphes iz onun eseri için de söylenebilir 11. Hatta ağdalı nesir üslubuyla yazan ünlü birkaç isimden biri olan yazarın Siyer'i ise eserleri arasında dil bakımından en ağır olamdır. Yazann üslubu ile ilgili Gibb de bir değerlendirme yapımştır. "Onun üslubunun ö nemli bir kısmı Fars edebi tarzında, geri kalan kısmı da Nergisi'nin hamsesinin nesrine benzer", Gibb bu tespitin Ebuzziya Tevfık'e ait olduğunu söyler 12. Darreta't-ttic'm en kolay göze çarpan ö zelliği seci dediğimiz iç kafiyelerin son derece başarılı bir şekilde kullamlması ve eseri neredeyse m anzum bir eser ahengine kavuş- 10 Türk dilinde yaşanan bu devreyi dil :1limi F. Kadri Timurtaş da bir makalesinde şöyle ifade etmektedir: Osmanlı Klasik edebi dili 17. asırdan itibaren büsbütün halktan uzaklaşllllş; Türkçe, Farsça ve Arapça'dan meydana gelen ve Türkçe'nin sentaksını esas alan kanna bir dil haline gelmiştir. Bu haliyle Osmanlı edebiyatı nın hususiylc:: şiir dili (divan şiiri dili) -!iiller dışında- klasik Fars şiir diline benzemektedir. Prof. Dr. F. Kadri TİMURTAŞ, "Türkiye Türkçesi'nin Ana Ha tları ",!stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Derg isı, sayı : XXIIl, s Böyle olmakla birlikte Veysi'nin tarzı hakkında söyleıuniş olan şu sözler dikkat çekicidir: "Ziya Paşa'n ın belirttiği gibi, sözlük yardımıyla ve ancak belirli bir öğrenimden sonra anlaşılabileeek bir dille yazınış tır. Ama nesrinin sırf seci uğruna yap ılmış bir söz kalabalığı olduğu sonucuna varılmamalıdır. Nitekim Bedir gazasma kadar getirdiği siyerini tamamlayan Nabi'nin ayııı ustalığ ı gösterememesi, Veysi'nin kendi içinde tutarlı bir aniatıının yaratıcıs ı olduğunu kamtlamaktadır." Atilla ÖZKllliMLI, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, c. 4, İstanbul, 1987, S Gibb, E. J. W., A. Hi::;toıy Of Ottoman Poetry, Edited by Edward G. Browne, M. A. M. B., London, 1965, M. R. A. S Volume lll, s

9 Sosy(ıl Bilimler Enstitilsil Dergisi Sayı: 8 Yıl : 1999 turmasıdır. Mesela; Dürretü tacu'n-nisa, \Jayr-lıva:IJ.-ı Seyyidü'l-vera, mihnet-küsar-ı tabıbi lıudii, Ba'dehu ş erze-şlr-i huda, anter-keş-i rilz-ı v ega. şafder-i galib Ali bin Ebi Tiilib, l,ı.aşret -i şir-i ş eınşlr-~, hizebr-i pil-efken, şalı-ı vehiyet-ınediir, ijayder-i kerrar, kahraman! reftar, pelıleviiııi-şi'iir v.s. şeklindeki söyleyişlere eserde baştan sona kadar rastlamak mümkündür. Yazar eserinde, edebi sanatlardan; istiare çeşitleri, teşbih ve mecazın de~işik örneklerini vermiştir. Mesela bir yerde "mihr-i mu acceli bintü'l- ineb edasına..." 3 ifadesiyle iç içe mecazlı ifadeler ortaya koyar. Diğer tarafta ise: "Serv-i sebz-püş-ı karnet-i nebeviyye sekizinci nev-bahardan feyz-nüma yetti" 14 ve " Miyiiııe-i zer-tak-ı eyviirıe gışave-i kalb-i 'aşık gibi bir sitare-i rakik asrnışlar idi" 15 derken Veysi, Nebilik boyunun yeşil giyinmiş servisi (ağacı), ifadesiyle Hz. Peygamber'i kastettiğinden kapalı istiare ve söz konusu ikinci ifadeyle de benzetmenin bütün unsurları tamam olduğundan, güzel bir mufassal teşbih örneği sergiler. Şa.\5.ayıkist.. 'in-ı dfuu'l-cel.lıın, daınan-ı sayeban-ı kcdimet gibi ifadeler ise örneğine çokça rastlanmayan edebi söyleyişlerdir. Bu tür benzetmeleri kullanan Veysi'nin, tamlaınalan da uzundur. Zal.ıın-ı çeşın-i ruzigiir-ı kin-güzfudan, 'azlmet-i şa~ayıkistan-ı daru'lcel;lım, girih-güşa-yı miyiiıı-ı bend-i ral~at gibi. Tasvirler konusunda söylenecek olan şey onların çağdaş romanı aratmayacak kadar canlı oluşudur. Konuşma bölümleri ise o ağır dilin içerisinde rahat bir nefes alına diye tarif edilecek derecede sadedir. Zincirleme tamlamaların ve bazen bütünüyle Arapça ve Farsça kelime ve ibareleriu içerisinde çok sade kısımlar da vardır. Yer yer daha çok konuşma dilinde kullanılan bir takım kelimelere de rastlauınaktadır. Bu Veysi'nin üslübuyla ilgili çarpıcı bir özelliktir. Mesela karış ınuruş olmak. emiş-karış olmak, çömçe. tapşınnak vs. Yazarııı lügat ilmiyle uğraşnıasıudan olsa gerek, siyer boyunca az kullamlan kelimeleri metin içerisinde okunuşlarını (harekelerini) harflerle yazarak göstermiştir. Mesela: Ebva kelimesiuin: "bifethi'l-evvel ve meddi'l-ahir" şeklinde yazılması gibi. aldığ ı Eserin içerisine "limünşiihi" kaydıyla üç dilde (Arapça, Farsça, Türkçe) de kaleme manzumelerini ve yer yer başka şairlerin şiirlerini serpiştirerek nesrin tekdüzeliğine çeşni katmıştır. Veysi bu eseri yazarken birçok Arapça ve Farsça kaynaktan yararl a nmıştır. Kitapta faydalandığı eseriere de zaman zaman işaret etmektedir. İstanbul'da 1286 yılında basılan nüshaya göre bu kaynakları şöylece verebiliriz: ı. Kac.h ıyaz (ö.544/1149), Eş-Şifa 13 Mihr-i mu'accel; lsllim hukukuna göre evlenecek kadına verilen para veya benzeri şeylerdir. Burada binti.l'l-ineb yani i.izi.lmi.ln kızı derken kastedilen aslında şaraptır. Dolayısıyla şarap için verilen bedeli, şarab ı bir klza benzeterek mihr ınanasma kullanmıştır. 14 Nebilik boyunun yeşil giyiruni ş servisi, sekizinci ilkbahardan ye tişti. 15 Eyvaıun altın kemerinin ortasına aşığın kalbinin örtüsunu ince bir yıld ız gibi asmışlardı. 42

10 Sosyal Bilimler Enstitilsil Dergisi Sayı : 8 Yıl : Es-Süheyli 'Abdurrahman (ö.581/1185) ; Er-Ravğu'l- Unuf 3. İbn Seyyidi'n-Nas (ö.734/1333); ' Uyünü'l-E~er 4. Sibt İbnü'l- 'Aceıu1 (ö.841/1437); Nuru'n-Nibras 5. ed-diyarbekri. Hüseyin (ö.960/1552); el-ijamis 6. el-kaslallant, el-tlaıib (ö. 923/1517); el-mevahibü'l-ledünniye 7. el-kazerfın'i ; Sa'dü'dd'in (ö.758/1 357): Siyer-i Kazeriıni veya el-münteka 8. Molla Mu'in Miskin (ö.954/1547), Me'aricü'n-Nübüvve 9. eş-şirazi, Asllü'd-Din (ö.884/1479) Dürcü'd-Dürer 10. eş-ş i razi, Cemalu'ddin (ö. 926/1579); Ravzatü'l-Al}.bab ll. Musa b. 'Ukbe, ( ) Killibü'l-Megazi. Bunlardan başka eser i çinde çeşitli tefsir, lugat, hadis ve edebiyat kitaplarına da işaret edilmektedir. Veysi, kendisi de eseri hakkında çeşitli değerlendirmeler yapmıştır. Mesela: Bedir savaşıyla ilgili bölümü yazdığ ı satırlarda bu kısmın daha uzun yazılabileceğim ancak buna, eserin hacminin müsait olmadığım belirtir. Edebi çevrelerde Veysi mahlasıyla tanınan 17. yüzyılda yaşamış Alaşehirli Üveys b. Mehmed, yaşadığı dönemin dilini ve edebiyatını çok iyi temsil edişiyle örnek gösterilegelmiştir. Bu şöhreti onu günümüze kadar taşımıştır. Fakat konuyla ilgili bilgilerimiz Veysi'yi ve zamanını değerlendirmek için yeterli değildi. Çünkü şöhretinin yayılmasına sebep olan Dürretü't-tac fl Sireti Stihibi'l-Mi'rac adlı eseri bile henüz ilim dünyasının istifadesine sunulmamı ştı. Oysa eser başta edebiyat olmak üzere. genel tarih, İslam tarihi, Kültür tarihi gibi alanlan da ilgilendirmektedir. Bu bağlantı elbette verdiği bilgiden çok, mahiyeti ve kurgusu bakınundandır. Bilindiği üzere günümüzde divan nesri üzerinde yap ılan çalışmalar oldukça yetersizdir. Hazırlayıp sunduğumuz tez bu yönüyle de bir kaynak görevi görecektir düşüncesiyle eseri incelemeye değer bulduk ve makalenin konusu olan çalışmayı yaptık. 43

11

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

PROF. DR. MESERRET DĐRĐÖZ

PROF. DR. MESERRET DĐRĐÖZ 2 Meserret DĐRĐÖZ PROF. DR. MESERRET DĐRĐÖZ ÖZGEÇMĐŞĐ: Enis Alapaytaç ve Hafize Hanım ın kızları olarak 1923 te Tarsus ta doğdu. Đlkokul ve ortaokulu Tarsus ta, liseyi de Đstanbul da Kandilli Kız Lisesi

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER)

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) İnci GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) Hoca ESERLERİN ORTAK ÖZELİKLERİ Hem İslâmiyet öncesi kültürü hem de İslâmî kültür iç içedir. Aruzla hece, beyitler dörtlük birlikte kullanılmıştır. Eserler

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2014, s. 44-52 NÂBÎ NİN SİYER-İ VEYSÎ YE YAZDIĞI İKİNCİ ZEYL

Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2014, s. 44-52 NÂBÎ NİN SİYER-İ VEYSÎ YE YAZDIĞI İKİNCİ ZEYL Abdulsamet ÖZMEN * NÂBÎ NİN SİYER-İ VEYSÎ YE YAZDIĞI İKİNCİ ZEYL Doktora tezi olarak hazırladığımız Nâbî nin Siyer-i Veysî ye Yazdığı Zeyil adlı eser tam bitim aşamasındayken kataloglarda Nâbî nin Siyer-i

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi Koleksiyon Numarası: 858 Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok BAĞDATLI VEHBİ EFENDİ 858 Eserin Tanımı Süleymaniye

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

AZERBAYCAN A HESR OLUNMIŞ HUSUSİ ELMİ KONFERANS XI.2013, WARŞOVA-POLONYA

AZERBAYCAN A HESR OLUNMIŞ HUSUSİ ELMİ KONFERANS XI.2013, WARŞOVA-POLONYA AZERBAYCAN A HESR OLUNMIŞ HUSUSİ ELMİ KONFERANS 26-27.XI.2013, WARŞOVA-POLONYA ÇAĞATAY ŞÂİRİ ŞÂHÎ (SULTAN MES ÛD MİRZA) NİN DİVANININ İRAN DA BULUNAN YAZMASI ÜZERİNE Prof. Dr. AYŞEGÜL SERTKAYA ( İstanbul

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI Kitâbü Takrîbi l-garîb Kāsım b. Kutluboğa (ö. 879 h. / 1474 m.) Tahkik Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Yayın No. 743 İSAM Yayınları 200 Klasik

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR Celâleyn Tefsiri Ünite 1 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I Doç. Dr. Recep DEMİR 1 Ünite 1 CELÂLEYN TEFSİRİ Doç. Dr. Recep DEMİR İçindekiler 1.1. CELÂLEYN TEFSİRİ... 3 1.2. CELALÜDDİN

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

DOI: /fsmia

DOI: /fsmia FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn 2016 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET MESUT ERGİN Doğum Tarihi: 17 MART 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem Ders. Kur'an Okuma ve Tecvid I

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem Ders. Kur'an Okuma ve Tecvid I SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem 3801101 3802101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 3801111 3802111 Arapça Dil Bilgisi I 2 2 3 3 3801112 3802112 Arapça Okuma-Anlama

Detaylı

ALİ HİMMET BERKÎ SEMPOZYUMU KASIM Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA. Düzenleyenler

ALİ HİMMET BERKÎ SEMPOZYUMU KASIM Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA. Düzenleyenler ALİ HİMMET BERKÎ SEMPOZYUMU 23-24 KASIM 2018 Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA Düzenleyenler Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Antalya İl Müftülüğü

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen SİYER

Editörler Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen SİYER Editörler Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen SİYER Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Kılıç Doç.Dr. Cahid Kara Dr.Öğr.Üyesi Aysun Yaşar Dilek Dr.Öğr.Üyesi Recep Erkocaaslan Dr.Öğr.Üyesi Yılmaz Çelik Editörler

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 13/03/2018 TOPLANTI SAYISI : 2018/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 06/03/2018 Salı günü Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ali

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Tanzimat Edebiyatı. (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN

Tanzimat Edebiyatı. (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN Dr. Ahmet Faruk GÜLER Dr. Nuran ÖZLÜK Dr. Mehmet ÖZGER Dr. Macit BALIK Yayın Editörü: Doç. Dr.

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER. Ufuk KÜSDÜL Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER. Ufuk KÜSDÜL Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER Ufuk KÜSDÜL Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ÖĞRETİCİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ VE YAZILIŞ AMAÇLARI Öğretici metinler, bir konuyu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. (İl Müftülüğü) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı Konu : 28941822-814-E.60422 : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. 21.05.2018 E. ^ Z ı ^.^ ^ A L İ L İ Ğ İ N E (İl Müftülüğü) Başkanlığımız yayınlarını tanıtmak,

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü http://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/bologna/genel/listesi_prn.cfm?ed... 1 / 7 22.05.2018 15:55 Fen - Edebiyat Fakültesi Türk ve Edebiyatı Bölümü Adı 2017/2018 Listesi 1. YARIYIL TLU Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

DOI: /fsmia

DOI: /fsmia FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn 2016 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN

MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN SÜTAD, Güz 2015; ( 38): 353-359 ISSN: 1300-5766 MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN Yıldıray ÇAVDAR * Saltanat

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI EBÛ BEKİR ES - SIDDÎK (ra) Peygamber Efendimiz den sadece birkaç yaş küçüktü. Çocukluk yaşlarında başlayan arkadaşlıkları bir ömür boyu sürdü. Peygamberimiz e vahiy geldiğinde

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

SȖDȂN SEYAHȂTNȂMESİ: METİN VE İNCELEME

SȖDȂN SEYAHȂTNȂMESİ: METİN VE İNCELEME T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI SȖDȂN SEYAHȂTNȂMESİ: METİN VE İNCELEME Khalid Khater Mohemed Ali 130101036 TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser

Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser Yazar Ferhat Korkmaz ISBN: 978-605-9247-84-9 1. Baskı Kasım, 2017 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 252 Web: grafikeryayin.com

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ Ahmet AKDAĞ 1. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ : Şenödeyici, 1981 yılında Kocaeli de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1999 yılında

Detaylı

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 10.1. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Siyer; Peygamberimiz Hz. Muhammed in (s.a.v.) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini,

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Oda No: 8 Telefon: 1120 E-Posta: rasitgun@hotmail.com 1. Doğum Tarihi: 04.05.1963 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tefsir Hadis Ankara

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2018-2019 BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğretim Bilim Okutacağı Ders ve Derste Takip Edilecek Materyaller Ali KAYA Hadis

Detaylı

Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin)

Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin) Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin) Yazar Sedat Kardaş ISBN: 978-605-2233-01-6 1. Baskı Şubat, 2018 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 266 Web:

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı