İY AT FAKÜLTESl DERGiSi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İY AT FAKÜLTESl DERGiSi"

Transkript

1 ATATÜRK ÜNİVERSİ-TESX,, İLA İY AT FAKÜLTESl DERGiSi SAYI: 13 - ERZURUM 1997

2 GAZİANTEP TUZ HANI Doç.Dr. Mehmet ÖZKARCI Yapı; Şahin Mahallesi, Tuz Ham Caddesi'nde yer alır. Devrin mimari özelligiini, sosyal seviyesini gösteren yapılar arasında hanların özel bir yeri vardır. Anadolu Türk mimarisinde hanlar, şehirlerarası yollarda ve şehir içlerinde inşa edilmiştir. Şehirlerarasındaki hanlar, yollar boyunca konaklamalarda geceye kalmadan emniyetle varılabilecek km. mesafelere kurulmuştur. Şehir içi hanları ise, bulundugu Şehrin yol sistemme>ve ticaret bölgelerinin kuruluşlarına goı'e yerlerini almışlardır. Şehir hanlan, o şehrin ticari bakımdan gelişmesini' saglayan önemli yapılar olmuştur. Gaziantep, han mimarisi bakımından çevresindeki şehirlere göre oldukça zengin sayılır. Bugün şehir merkezinde bnyedi (ı 7) han bulunmaktadır. Çünkü Antep bulunduğ;u bölgenin cografi konumundan dolayı tarih boyunca önemli ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Çeşitli yönlerden geleri birçok ticarer yolarının Antep'den geçmesi şehre ayrı bir hususiyet kazarıdırarak, kendi bölgesi içinde ticaret merkezi haline gelmesine sebep olmuşturl. Gaziantep geçmişte oldugu gibi, bugün.. de bölgenin en önemli ticaret şehri konumundadir. Tanıtmaya çalıştıgımız Tuz Ham'nın inşa kitabesi olmadıgı için yapım taril1ini ke.sin olarak bilf!miyoruz. Fakat Hicri XI. yüzyıla (Miladı XVII. yüzyıl) ait Gaziantep Şer'i Mahkeme Sicilieri'nde yapının adı geçmektedir2. Ayrıca Antep'e ilk defa 1648'de gelen Evliya Çelebi. Seyahatnamesi'nde Tuz Ham ile beraber birkaç hanın adını zikrederek, bu yapıların Antep'in en meşhur hanlan oldugunu ifade etmektedir3. Bu kaynaklara göre, Tuz Ham'nın XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildigini düşünmekteyiz. Ayrıca, Gaziantep'i tanıtmak maksadıyla hazırlanan bir yayında, "Tuz Ham'nın XIX. yüzyılda Battal Bey tarafından yaptırıldığ;ı söyleniyor"4 diye bir ifade bulunmaktadır. Fakat yukarıda güvenilir kaynaklarımız olduguna göre, bu rivayete itibar etmemek gerekir. Ayrıca yapının mimari durumu da, harun XIX. yüzyıldan daha önce inşa edildiğ;ini göstermektedir. Yukandaki yaymda adı geçen Battal Bey'in ham yaptırmayıp, tamir ettirdigini sanmaktayız. Çünkü; 22 Ekim 1822 tarihinde Antep'de büyük bir deprem olmuş ve birçok bina

3 196 bu sebeple yıkılmıştıı-5. Bu deprem sırasında büyük hasar götdügü anlaşılan Lala Mustafa Paşa Ham ( }, 1250 H./1834 M.(?) yılında Battal Bey tarafından kuruşa tamir ettirilmiştır6. Bu deprem esnasında zarar gördügünü sandıgımız Tuz Ham da Battal Bey tarafından tamir ettirtlmiş olabilir. Bugün özel şahısların mülkiyetinde bulunan Tuz Ham'nın mimannı ve bamsini bilemiyoruz. HANIN TANITIMI VE MİMARİ ÖZEliİKLERİ Tuz Ham; tek avlulu,_ iki katlı Osmanlı hanları grubuna girer. Osmanlı han mimarisinin birçok özelliklerini bünyesinde toplayan yapı, arsa ve yol durumuna göre şekil aldıgı için çarpık bir plana sahiptir. Han; kuzey-güney dogrultusunda yerleştirilmiş ve dıştan yaklaşık 5Q,OO X m. ölçülefindendii-. Gaziantep'in erken tarihli hanlarından biri olan yapı, "yolcu ham" olarak yapılmıştır. Önceden alt katta yer alan mekanlar depo, ~hır ve servis hacimleri olarak; üst kattaki odalar yolcuların :lkamet etmesi maksadıyla; ön cephede caddeye açılan hacimler ise dükkan Qlarak inşa edilmiştir. Ayrıca üsf katın kuzeybatı köşesinde yer alaıi ye iç kısımla ilişkisi olmayan mekan da, "kahvehane" amacıyla yapılmıştır (Çizirri: 1-2, Resim: 1}. Bugün.ise bu hacimlerden sadece ön cephedeki dükkanlar ve kahvehane fonksiyonunu surdürürken; alt ve üst katta yer alan bütün mekanlar dükkan şeklinde kullanılmaktadır. Önceden "yolcu harıı" olan yapı, bugün "iş haiıı". olarak hizmet etp:ıektedir. Bundan dolayı, alt katta: avluyakapı ve pencereleriyle açılan odaların büyük bir kısmının ön duvarlan yıkılarak eyvan Şekline dönüştürülmüştür. Hanın avlusu ise, dükkan sahipleri. tarafından oto parkı olarak kull;:;mılmaktadır. Han, şehrin en önemli ticaret merkezinde bulundugu için etrafı çeşitli binalarla kuşatılmıştır. Hanın duvar ve örtü sisteminde sarımtırak renkte küfeki ince..:. yonu taş, cümle kapısında siyah ve sarımtrak ince yonu taş kullanılmıştır. Alt kattaki mekanların üzeri sivri beşik tonoz, aynalı tonoz ve yarım çapraz tonozlarla örtülürken, üst kattaki revak ve odalar alttan düz toprak dam. üstten kınna kiremit çatıyla kapatılmıştır. Her iki katta yer alan odaların kapı ve pencereleri basık kemerlidir. a) Alt Kat: Alt kat; dört taraftan muhtelif ebat ve şekillerde mekanlarla kuşatılan çarpık planlı avlu, kuzey cephenin tamammda ve dogu

4 197 cephenin de kuzey tarafında dışa açılan ve avlu ile irtibatları olmayan dükkarılardan meydana gelir (Çizim: 1). Kuzey cephede, sivri beşik tönozlarla örtülen onyedi (17) dükkan, hana girişi saglayan cümle kapısı ve batı köşede bir merdiven bulunur (Resim:l-2). Boyutlan L20 x 1.45 m. ile 2.90 x 6.50 m. arasında degişen dükkanıardan ikisi "L" biçiminde, digerleri Ise boyuna dikdörtgen plarılıdır. Bu hacimlerden dogu köşede yer alan ikisi, ölçüleri farklı toplam üç dolap Dişine sahiptir. Cephenin batı köşesindeki merdiven ise, h anın üst katı ile irtibatı olmayan ve hanla - birlikte yapıldıgı anlaşılan "Kahvehane"ye çıkışı saglar. Hanın dogu cephesinin kuzey köşesine yerleştirilen iki dükkan ortalama 1.7{)'x 2.00 m. ölçülerinde olup, sivri beşik tonözlarl~ kiıpatılmıştır (Resim:3); Avlu çarpı~ bir plana sahiptir; dogu kenan29.80 m., batı kenan m.; güney kenan m. ve kuzey kenan m dir. Avluya kuzey cephenin yaklaşık ortasından ve. dogu cephenin kuzey tarafından açılan iki kapı ile ulaşılmaktadir. Kuzey. cephede :yer alan 3.00 m. açıkligında,ki sivri -kemerli cümle kapısk üzeri düz tavap ve siv-ri beşik tonazla kapatılmış 2.40 x m. ölçülerindeki geçitle avluya bagla,nır (Resiin: 4-5). Dogu cephede b11lunan ı. 10 m.genişligindeki basık kemerli diger k~pı ise, beşik tonazlaörtülü bir rnekari vasıtasıyla avluya baglanır. Bu küçük açıklık, cümle kapısı kapandıktan sonra hana geç vakitte gelen yolcuları içeri almak.ve cümle kapısinın yükünü hafifletmek için yapılmış olabilir. Cürple kapısı'nı avluya baglayarı geçidin dogu tarafında 2.40 X 2.50 m. ölçüleıi.ride, üzeri. sivri beşik tonozlu bir oda bulun,t,ır. Bir.kapı ve 'bii'" pencereyle geçide açılan bu mekanin "hancı başı"nın kalması için yapıldıgını sanmaktayız. Avlu'nun ortasında önceden. hanın su ihtiyacını karşılayan bir kuyu bultinmaklaymış, günümüz de ise bunun yerine mermer şadııvan yapılıruştır. Kuzey kam]:t, avlu geçidi ile beraber dokuz odadan meydana gelir (Çizim:l). Boyutları 2.60 x 4.80 m. ile 3.40 x 4.65 m. arasında degişen odalar, kuzey güney dogrultusunda sivri beşi,k tonoilatla örtülmüşlül Avlu geçidinin iki tarafına yerleştirilen odalar birer kapı ve birer pencereyle geçide açılırlar. Bu mekanların güney duvarları sonradan yıkılarak dükkan şekline dönüştürülmüştür (Resim:5); Odaların önceden güney duvarlarında avluya bakan ikişer pencerelerinin oldugunu düşünmekleyiz. Aynı şekilde bu kısımda yer alan üç odanın güney duvarlan sonradan yıkılarak eyvan şekline dönüştürülmüştür. Oıjinal özelliklerini koruyan diger dört odadan batı köşedeki bir kapıyla, öbürleri ise birer kapı ve birer pencereyle

5 198 avluya açılırlar. Sonradaneyvan şekline dönüştüriilen rnekaniann da önceden birer kapı ve birer pencereye sahip olduklan anlaşılmaktadır. Dogu kanat, altı gözlü revak ile toplam on mekandı;m oluşmaktadır (Çizim: 1; Resim: 6). Ayrıca bu kısmın kuzey tarafında, üst kata çıkışı saglayan bir de merdiven bulunur. Yanlarda duvarlara, önde beş payenin üzerine oturan 3.30 x m. ölçülerindekl revakın kuzey köşedeki gözü sivri beşik tonozla, digerleri ise yanm çapraz tonozlarla örtülmüştür. Revakın gerisine yedi oda ve dogu cephedeki kapı ile avlu arasındaki irtibatı saglayan bir mekan yerleştirilmiştir. Kuzey köşedeki oda bir kapıyla revaka, bir.pencereyle de Önündeki geçiş rnekanına açılır; pencere sonradan kapıya dönüştürülmüştür. Odalardan beş tanesi birer kapı ve birer pencereyle revaka, güney kööşedeki hacim ise bir kapıyla kuzeyindeki ödaya açılır. Bu kısımda yer alan hacimlerden sekizinin dogu duvarlannin üst kısımlarında dışa açılan mazgal pencerelere yer veriltriiştir. Bu açıklıkların bir kısmı sonradan kapatılmıştır. Revakın gerisindeki odalardan birinin ört duvarı sonradan yıkılarak eyvan Şekline dönüştürülmüştür. Revakın iç kısmı da briket d11varlarla örülerek beş bölüme ayrılmış ve gerisindeki odalarla birleştirilmiştir (Reslın:6). Revakın güney tarafında arka. aı:kaya yerleştirtlmiş iki hacim vardır. Bunlardan biri kapısıyla avluya, penceresiyle revaka açilır. Güney köşede yer alan diger mekana ise avludan bir kapıyla girilir ve iç kısım ortadan yuvarlak kemerle iki bölüme ayrılmıştır. Bu mekaiurt ön tarafına, aynalı tonozla örtülü 1.10 x 1.20 m. ölçülerinde bir hacim yerleştirilmiştir. Avluya bir kapıyla açılan bu küçük n.acrnj.n doğ;u.duvan soriradan yıkılarak arkasındakimekanla birleştirilmiştir. İki bölümlü mekan ile önündeki küçük hacim önceden hela olarak yapılmış olabilir. Avlunun dogu kanadında yer alan hacimlerden ikisi kuzey-güney yönünde, diğ;erleri ise doğ;u-batı dogruıtusunda sivri beşik tonozlarla örtülmüştür. Ölçüleri 2.60 x 4.30 ni. ile 3.20 x 6.50 m. arasında değ;işmektedir. Güney kanat: dört oda, "L" biçiminde bir mekan ve bu haciı.rılerin arkasına yerleştirilen ahır ile üst kata çıkışı sağ;layan merdivenden oluşur (Çizim: ı: Resim:7) yılındaki incelemelerimizde odalar, avluya birer kapı ve birer pencereyle açılırken, yakın zamaniarda Ön duvarlan yıkılarak ey\ran şekline dönüştürülmuştür. Beşik tonozlarla kapablan odalar, ortalama 3.10 x 3.60 m. ölçülerindedir. Batı köşedeki mekan ise "L" biçiminde plana sahiptir. Bu hacim bir kapı ve bir pencereyle avlunun güney kısmına, geniş bir açıklıkla da avlunun batı kenarına açılır ve üzeri beşik tonoz ve yanm

6 199 çapraz:tonozla kapatılmıştır. Bu mekan. alııra gitmeden kısa bir müddet' için hayvan baglamak amacıyla yapılmış olabilir. Öndeki hacimierin arkasına yerleştirilen ve "L" biçiminde plana sahip olan ahır, hanın dogu duvarından, batı duvarına kadar boydan boya uzimmaktadır. Ahir kısmına giriş, avlunun güney kenardie batı kenarında yer alan beşik tonazla örtülü iki açıklıktan saglai1ffi.ıştır. Alıırın dogu bölümü ortadan. üç kemerle iki sahna bölünerek kemerler biri bagımlı, üçu bağ;ımsız dört payenin üzerine isunad ettirilmiştir. Alıırın üzeri sivri beşik tonozlarla kapatılmış ve' 'güney duvarında ondört mazgal pençere açıiarak iç mekan aydınlatılıp, havalandırılmıştır. Ahır sonradan yapılan onarımlada orijinal özeiliğ;ini kısmen yitirmiş olup, günümüzde dükkan ve depo olarak kullanımaktadır... Bati kanat, sekiz oda ilf:!. alııra girişi saglayan hacimden oluşur (Çizim: I). Kuzey köşede yer alcin oda güneyindeki odaya. diğ; er leri ise avluya açılırlar. Yedi. odanın ön duvarlan sonradan yıkılarak eyvan şekline dönüştürülmüş ve üstten gelen agırlık da, beton kirişler vasıtasıyla yan duvarlara aklarılınıştır (resim: 8). Eyvan biçimindeki Illekanların önceden. orijinal özelliklerini muhafaza ederek günümüze gelen odalar gibi, birer kapı ve birer pencereyle avluya açıldıkları anlaşılmaktadır. Bu kısımda yer alaıı. odalar döğ;u-batı dogrultusunda şivri beşik tonozlarla.örtülmüş ve boyutları 3.60 x 5.6Ö Il1 ile 2.80 x 7.60 m. aras.lllda degişmektedir.. ı_.'.; b) üst Kat: Harun" üst katına avlunun kuzey,.. gü:hey ve doğ;u kenariannda yer. alan üç. merdivenle çıkılır; kuzeyd~ki merdiv~n. sonrad~n yapılmıştır. Avlu dört taraftan sivri kemerli revak ile kuşatılmiştır. Revak kemerleri güney köşelerde "L'.', kuz~y köşeierde 'dikdörtgen, aralarda ise kare kesitti toplam otı.,ızbeş payenin üzerine istinad ettirilmiştir. Kemer açıklıkları 2.2Q m. ile 3.00 m: ar~_s.ında değ;işmektedir. Revakın gerisine ise, çeşitli e bat' ve şekillerde-. odalar yerleştirilmiştir (Çizim: 2). Odaların içlerinde b'ire'r ki.içük dolap nişlerl bulunmaktadır.. Gün~y kanat onbir odadan ibaret ol tip; 3.2o x m. ölçüleriiı(!eki sel& sivrikemer gözlü r~aka açılırlar (Çizim:2 ; Resim:7) Dogu köşedeki oda bir kapıyla revaka, iki pencereyle dışarıya.- diger odalar'ıse bıier'kapı ve birer pencereyle revaka açılırlar. Bu hacimlerin.boyutları ortalama 3.20 X 4.40 m. dk.... Bfltı kahat, on odadan meydana geiii'. Güney köşediki mekan bir kapi ile, digerleri de birer kapı ve birer pencereyle 3.30 x m.

7 200 ölçülertndeki dokuz sivri kemer gözlü revaka açılırlar (Çizim: 2; Resim:8). Bu kısımda yer alan odalar hafif çarpık planlı olup, boyutlan 2.40 x 4.30 m. ile 3.80 x 4.20 m. arasında değ;işmektedir. Kuzey kanat, onüç oda ve hanın iç kısmıyla bir irtlbatı olmayan kahvehaneden oluşur (Çizim: 2: Resim 1,5). Hanm kuzeybatı köşesinde yer alan kahvehane, dükkanıarın üzerıne yapıimıştır (Resim: 1). Çarpık planlı olan bu hacim yaklaşık x ı 1.50 m. ölçülerindedir. Buraya kuzey cephenin batı köşesinde yer alan "L" biçiminde merdivenle çıkılır. Odalar ise. birer kapı ve birer pencereyle 5.20 x m. ölçülerinde dokuz sivri kemer gözlü revaka açılırlar. Kuzey revakı diğ; er revaklardan hem geniş, hem de zemini bir basamak daha aşa!;tıda tutulmuştur. Kuzey revakı batı köşede yer alan kahvehaneden dolayı, batı revakı ile tam birleşememektedir. İki revak arasındaki bağ;lantı, 0.90 x 2.00 m. ölçülerindeki biraçıklıktan sağ;lanmıştır. Ayrıca kuzey revakının ciogu duvarında bir pencere açılmıştır. Revakın gerisine yerleştirilen odalardan dogu köşedeki çarpık planlı, diğ;erleri ise boyuna dikdörtgen planlı olup, boyutlan 2.30 x 6.40 m. ile 4.00 x 6.40 m. arasında değ;işmektedir. Batı köşedeki odanın bir, doğ;u köşedeki çarpık planlı odanın yedi, digerlerinin de caddeye açılan ikişer pencereleri daha vardır. Bu pencerelerin üst kısımlanna ise ondört küçük açıklık yerleştirilmiştir (Resim: 2-3). Doğ;u köşedeki odanın doğ;u duvan, cepheden dışa 0.40 m. kadar taşınt.ı yapmaktadır. Ayrıca bu mekanın cephe duvarlan diğ;er odalarınkinden biraz yüksek tutularak, ön cephe ha,reketlendirilmiştir (Resim:2).... Dogu kanat, o:ıi odadan meydana gelir. Odalar birer kapı've birer pencereyle 3.30 m. genişliginde dokuz sivri kemer gözlü revaka, doğ;u duvarlarında bulunan birer pencereyle de sokaga açılırlar (ÇJ.Zir:iı: 2: Resim: 3:6)~ Bu hacimierin ölçüleri 2.80 x 4.20 m. ile 3:30 x 4~ 60 m. arasında değ;işmektedir. Kuzey köşedeki iki odanın ara duvarı sonradan yıkılarak, ahşap perdeyle iki bölüme ayrılmıştır. Şimdi bu hacimlerden biri hela, diğ;eri gereksiz eşyaların konduğ;u depo olarak kullanılmaktadır. Han oldukça sade bir şekilde inşa edilmiştir. Sadeçe kuzey cephedeki cümle kapısı sarımtırak ve siyah kesme taşlardan inşa edilerek, ön cepheye hareketlilik kazandınlmaya çalışılmıştır (Resim: 4). Bugün cümle kapısı orljinal durumunu kısmen kaybetmiştir. DEGERLENDİRME Tuz Han: tek avlulu, iki kauı Osmanlı hanlan grubuna girer (Çizim: 1-2). Türk mimarisinde bu!ipte inşa edilen hanları

8 ı,e:. Kara}:üüılılar döneminden itibaren görüyoruz 7. Osmanlılar zamanitıda tek avlulu, iki katlı han şeması sevilerek yaygın bir şekilde tatbik edilmiştir. Osmanlı şehir hanlanndan 'Bursa ~pıir Ham (1339), bu grupta inşa edilen ilk yapıdırb.'ösmimlılar.döneminde yapılan iki katlı hanların dışla bağ;lantısi artmış, bazan cephelerde düjd<anlaryer almaya başlamıştır. Bu. tip hanlar hem dışarıdan gelen yolculara hizmet vermiş, hem de şehi:r içi ticaret hayatımn talep etuğ;i bütün şartları yerine getirmiştir. Alt kattaki mekanlar daha ziyade depo, ahır ve servis hacimleri, ön cephede dışa açılan hacimler dükkan üst katta bulunan odalar yolcuların ikamet etmesi için yapılmıştır.... Gaziantep'teki h_a.nhirın büyük çoğ;ünluğ;u tek avlulu, iki katlı: inşa edilmiştir. Tuz Ham, Osmanlı şehir hanlannın çoğ;unda oldugu gibi, yol ve arsa durumuna göre şekil aldığ;ı için çarpık bir plana sahiptir.lfanın ön cephesinde yer alan dü~kanlara bazı Osmanlı hanlannda yer verilirken, üst katın kuzeybatı köşesine yerleşti:rilen ve iç kısımla bağ;lantısı olmayan kahvehaneye tesbit edebildiğ;imiz kadarıyla başka hanlarda rasilanmıyoruz (Resim: 1). Ayrıca Gaziantep'de Lala Mustafa Paşa Ham (1563:-1568), Eski Gümrük Ham ( ), Beiediye Hanı ( ) ve Elbeyli tıam'nın (XIX yüzyılın sonu) üst katlarındaki bazı mekanların, ha:n,a. gelen yolcuların oturup sohbet etmeleri için kahvehane aıpacıyla yapıldığ;ım sanmaktayız. İki katlı Osmanlı han mimarisinde avlu genellikle hem alt. hem de üst katlarda revakla kuşatılırken, bu düzenlemeyi Tuz Ham'nda göremiyoruz. Bu yapıda avlu üst katta dört taraftan revakla çevrelenirken, zemin katın sadece bir tarafında revaka yer verilmiştir (Çizim: 1-2). Gaziantep'de mevcut olan onyedi (17) handan sadece Lala Mustafa Paşa Ham ( ). Tuz Ham, Yeni Han ( ) ve Anadolu Ham'nda -(XIX. yüzyılın ortalan) yalnız avlunun bir kenarına revak yapılmıştır. Bu durum Gaziantep hanlarının bir özelliğ;ini oluşturmaktadır. Tuz Ham'nın alt katındaki mekanlar çeşitli tonozlarla örtülürkeri, üst katındaki revak ve odaların üzeri alttan düz toprak dam, üstten ve kırma: kiremit çatıyla kapatılmıştır (Resim: 5-6). Bu durum Gaziantep'deki hanların çoğ;unda görülür. Tuz Ham. alt ve üst katındaki farklı örtü sisteminden dolayı da diğ;er Osmanlı hanlarından ayrılır. Çünkü Osmanlı hanlarının alt ve üst katlanndaki bütün mekanlar genellikle çeşitli biçimlerde yapılan tonozlarla örtülmüştür.

9 202 Tuz Ham'nda dikkatimizi çeken bir başka husus ise, kuzey cephede yer alan cümle kapısının iki renkli taştan yapılmış olmasıdır (resim:4). Aynı şekilde Gaziantep'de inşa ediien dini ve sivtl yapılarda renkli taş işçiligi sevilerek kullanılmıştır. Çünkü Antep yapılan bulundugu bölgenin cografi konumundan dolayı Zengi, Eyyübi ve.. Memlüklu sanatlarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Ayrıca bu şehirde mevcut olan haniann çogunun cümle kapısı iki renkli taştan yapılmıştır. İki renkli taş bezemeye sahıp9 olan han taçkapılarına. örnek olarak: Zazadin Hanı (Konya-Aksaray 11237) ve Diyarbıkar Hüsrev Paşa Ham'nı (1554)10 verebelertz. DİPNOTLAR: 1-B.Darkot-H.T. Dağlıoğlu. '~Ayıntab" mad., Islam Ansiklopedisi. II. Istanbul, 1979, s. 67; H.Özdeğer, Onaltıncı Asırda Ayıntab Livası, I, Istanbul, 1988, s Bu bilgiyi, Gaziantepli araştırmacı ve yazar Cemil Cahit GÜZELBEY:den aldım. kendisine teşekkür ederim. Bu araştırmacı, Gaziantep Şer'i Mahkeme Siciilen'nin bir kısmını lnceleyip yayınlayarak iliıtı dünyasına sunmuştur. Bir bölümünü ise yayma hazırladığı için. Tuz Ham ile ilgili kısım kendi arşivinde bulunmaktadır. 3-Evliya Celebi Seyahatnamest. IX. Üçdal Neşıiyat.lstanbul, 1984, il Gaziantep Kültür ve Turizm RehberL Gaziantep Valiliği Yayınları, Anonim, Gaziantep, 1985, s C.C.Güzelbey-H.Yetkin, Gaziantep Ser' i Mahkeme Sicillerinden Örnekler. Cilt: (Milad!: )-, Gaziantep, 1970; s c.c.güzelbey, Gaziantep Ser' i Mahkeme Sicilleıi. fcilt: 142 ila 143), Fasikül: 3* Gaziantep, 1966, s.84.. :.. 7-Bu konuda bkz. M.Cezar, Anadolu Öncesi TOrklerde Sehir ve Mimarlık. Istanbul, 1977, s ; C.GOran,TOrk Hanlannın Gelişimi ve Istanbul Hanları Mimarisi, Vakıflar Genel MOdürlOgü Yayınları, 1978, s. 3.; O. Aslaaanapa, Türk Sanatı. I, Istanbul, 1984, s E.H. Ayverdi, İstanbul Mimari Cağının Menşei: Osmanlı Mimarisinin tık Devri fl h I, Istanbul, 1966, s S. MOlayim, Anadolu TOrk Mimarisinde Geometrik SOslemeler. Selcuklu ~Ankara, 1982, s M.Sözen. Diyarbakır'da TOrk Mimaıisi, İstanbul, 1971, s. 194.

10 203 [Q]Kuyu --- o m. Çizim 1: Gaziantep Tuz Hanı (Zemin Kat) Restitüsyon Pla1ı

11 204 Kahvehane lo m çizim 2: Gaziantep Tuz Hanı (}st Kat) Restitüsyon Planı

12 205 Kesim 1: Ga~t;;:~ep 'ı'u:o ''"'';~;';;-J<,}.I,z~u :-: ";..' :,.:., :-: Resim 2: Gaziantep Tuz Hanı, Kuzey Cephe.:ı :

13 206.. Resim 3: Gaziante-p Tuz Han ı; Doğu Cephe v.e Avlu

14 \1)7 :...,... ;~ ~- ;.. :,. Tuz Han ı, Avlunun Doğu Keriiiırı

15 208 ::... Resim 7; ~~~ianj;.ep.tuz Hani, A~iunun Gline.y Kenar ı <i< t-..,..;.;._ ,...,_

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

ŞEYHÜLİSLÂMLIKTAKİ BİNALARIN MİMARÎ ÖZELLİKLERİ

ŞEYHÜLİSLÂMLIKTAKİ BİNALARIN MİMARÎ ÖZELLİKLERİ 34 ŞEYHÜLİSLÂMLIKTAKİ BİNALARIN MİMARÎ ÖZELLİKLERİ Şer iyye Sicilleri Arşivi XIX. yüzyılda inşa edilmiştir. Altındaki Bizans yapısının temellerine göre planı şekillenmiştir. İki katlı binanın ilk katında

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

KURTALAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

KURTALAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları KURTALAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 163 3.5. KURTALAN İLÇESİ 3.5.1. ERZEN ŞEHRİ VE KALESİ Son yapılan araştırmalara kadar tam olarak yeri tespit edilemeyen Erzen şehri, Siirt İli Kurtalan İlçesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZKARCI

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZKARCI Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZKARCI ^"^İÜ aziantep şehir merkezinde Osmanlılar dö- ^JİİİI neminde yapılan onyedi (17) han bulun- I maktadır. Bunlardan sadece Yüzükçü Hanı, Millet Hanı, Belediye Hanı ve Kürkçü Hanında

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER FOUR ARCHITECTURAL WORKS IN NİĞDE

NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER FOUR ARCHITECTURAL WORKS IN NİĞDE NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER Mehmet ÖZKARCI Özet Bu bildirimizde; Niğde de yer alan Çayırlı Kasabası-Eski Camii (1900 ), Altunhisar-Yeşilyurt Kasabası Dabahne Çamaşırhânesi (18. Yüzyıl), Bor-Havuzlu Köyü

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ M. Bilal BAĞBANCI 1, Özlem K. BAĞBANCI 2 mbilal@uludag.edu.tr, ozlemkoprulu@yahoo.com Öz:Osmanlı nın ilk başkenti

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ Ali AKTAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2*, Müslim ADSAN 3, Abdurrahman ÇAKAN 4 Özet Bu çalışmada; ait

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

lll. S YI V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA

lll. S YI V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA 1 lll. S YI 00 00 00 V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA - 2004 Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin ÖZTÜRK Bitlis Merkez Meydan Camii BiTLiS MERKEZ MEYDAN CAMii Bitlis ili merkez Gazi Bey Mahallesinde

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi

PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi PRT 403 Geç Asur-Geç Babil Arkeolojisi 12. Babil Arkeolojisine giriş. Nabupolazar ve Nabukadnezar Dönemi Babil, İştar Kapısı Babil Kenti Kentin Geç Babil Dönemi plan şeması, 1.8 km. uzunluğunda şehrin

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

Van Gölü'nün güneydoğusunda

Van Gölü'nün güneydoğusunda Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde aynı adı taşıyan suyun kenarında kurulmuş olan Hoşap, Van'ın Gürpınar ilçesinin nahiye merkezlerinden biri durumundadır. Van-Hakkâri

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

İSKENDERUN YENİ HAMAM (BAKİZADE HAMAMI)

İSKENDERUN YENİ HAMAM (BAKİZADE HAMAMI) istem, Yıl:2, Sayı:3, 2004, s. 153-163 İSKENDERUN YENİ HAMAM (BAKİZADE HAMAMI) Dr.Osman ERAVŞAR Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü İskenderun Yeni Bat/ı (Bakizade H amamı) İskendernn

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

BİLDİRİLER I (SALON-A/B)

BİLDİRİLER I (SALON-A/B) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GİRESUN DA DİNÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU-I (25-27 Ekim 2013) BİLDİRİLER I (SALON-A/B) EDİTÖR MEHMET FATSA GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR SERİSİ-2 Eyüp NEFES * GİRESUN DA DOLMA GÖZLÜ

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Han ve Hamamlar ÇENGEL HAN :

Han ve Hamamlar ÇENGEL HAN : ÇENGEL HAN : Kale altında ve At Pazarı Meydanı Sefa Sokakta bulunmaktadır. Kitabesinde 929 Hicri (1552) yılında yapılmış olduğu anlaşılır. Klasik Osmanlı şehir içi hanlarından olan Çengel Han kareye yakın

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, gerek malzeme

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

BİRECİK ULU CAMİİ NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ *

BİRECİK ULU CAMİİ NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ * 189 BİRECİK ULU CAMİİ NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ * Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER ** Öz Birecik Ulu Camii, Urfa ilinin Birecik ilçesinde bulunmaktadır. Özgün durumunda (sahil yolu

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

TATVAN VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ KONAKLAMA YAPILARI; HANLAR

TATVAN VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ KONAKLAMA YAPILARI; HANLAR TATVAN VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ KONAKLAMA YAPILARI; HANLAR Havva Özyılmaz, Emine Dağtekin, Gülin Payaslı Oğuz havvaozy@dicle.edu.tr; edagtekin@dicle.edu.tr, gpayasli@dicle.edu.tr D.Ü. Müh Mim Fak. Mimarlık

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SETER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör. Selin

Detaylı

Kurşunlu Camii. Kayseri deki Sinan. Kurşunlu Camii, klasik dönem Osmanlı mimarisinin Kayseri deki özgün eserlerinden biridir. 16.

Kurşunlu Camii. Kayseri deki Sinan. Kurşunlu Camii, klasik dönem Osmanlı mimarisinin Kayseri deki özgün eserlerinden biridir. 16. Kayseri deki Sinan Kurşunlu Camii Kurşunlu Camii, klasik dönem Osmanlı mimarisinin Kayseri deki özgün eserlerinden biridir. 16. yüzyıl mimari karakterini taşıyan tek kubbeli, tek minareli, son cemaat mahalli

Detaylı

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında SEYİTGAZİ KÜLLİYESİ Doç. Dr. Canan PARLA Anadolu Üniversitesi Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında Seyitgazi İlçesi, Üçler Tepesi nin güneydoğu yamacındaki

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/1 Ekim-October 2005, 29-47 MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ertan DAŞ İzmir in Menemen ilçesinde, Ertuğrul

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

CİZRE SİVİL MİMARİSİNDE ÖNEMLİ BİR ESER: MEHMET AĞA KASRI A HISTORICAL STRUCTURE OF CİZRE CIVIL ARCHITECTURE: MEHMET AĞA KASRI

CİZRE SİVİL MİMARİSİNDE ÖNEMLİ BİR ESER: MEHMET AĞA KASRI A HISTORICAL STRUCTURE OF CİZRE CIVIL ARCHITECTURE: MEHMET AĞA KASRI CİZRE SİVİL MİMARİSİNDE ÖNEMLİ BİR ESER: MEHMET AĞA KASRI A HISTORICAL STRUCTURE OF CİZRE CIVIL ARCHITECTURE: MEHMET AĞA KASRI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SUBAŞI DİREK YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş Hoşap, Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde kurulmuştur. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı nahiye merkezi durumundadır. Urartu'dan beri Vanîran yolu üzerinde yer alması buranın

Detaylı

SELANİK HAMZA BEY CAMİSİ

SELANİK HAMZA BEY CAMİSİ SELANİK HAMZA BEY CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HAMZA BEY CAMİSİ Hamza Bey Camisi Hamza Bey Camisi diğer adıyla Alkazar, Alkazar ismini ünlü sinema salonundan almaktadır. Hamza Bey Camisi 20. yüzyılda

Detaylı

BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak

BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIX/2 Ekim/ October 2010, 27-41 BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak Özet Aydın-Nazilli ye bağlı Bozdoğan da yer alan Çarşı Hamamı, günümüze büyük değişiklikler geçirerek

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN apı, İçel İli, Bozyazı llçesi'nin 'Kaledibi" ya da "Maraş" mahallesi olarak anılan mevki inde bulunmaktadır. Hamamın bulunduğu alan, kızeyindeki Toros dağlarının birinin eteğinde

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyarbakır Proje Merkezi (DPM) Evi Örneği Özgür Murt, F. Demet AYKAL, Bilal GÜMÜŞ, Rengin ÜNVER Hacimdeki eylemlere bağlı olarak,

Detaylı

ERZURUM DA OSMANLI DÖNEMİ HANLARI Ottoman Period Inss in Erzurum

ERZURUM DA OSMANLI DÖNEMİ HANLARI Ottoman Period Inss in Erzurum Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 113-134 ERZURUM DA OSMANLI DÖNEMİ HANLARI Ottoman Period Inss in Erzurum Zerrin KÖŞKLÜ Yrd.

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

4. HAFTA TEMELLER, DUVARLAR, KEMERLER, TONOZLAR VE KUBBELER

4. HAFTA TEMELLER, DUVARLAR, KEMERLER, TONOZLAR VE KUBBELER ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GGY 214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZLERİ DERSİ Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ Trabzon ve Rize, doğu Karadeniz'de topografya, iklim ve doğal çevre koşullarının hemen tümünü içeren bir ilimizdir. doğu Karadeniz

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

İlkçağ mimarisinde, öz'llikle Mezopotamya

İlkçağ mimarisinde, öz'llikle Mezopotamya Modülasyondan Restorasyonlarda Yararlanma 'a 9- Doç. Dr. Orhan Cezmi TUNCER İlkçağ mimarisinde, öz'llikle Mezopotamya ve Mısırda gördüğümüz ve daha sonra Antik Grekte tam bir matematiksel kurala eriştirilecek

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

Tarihi ve bugünü ile. Her an Harran

Tarihi ve bugünü ile. Her an Harran Tarihi ve bugünü ile Her an Harran Güneydoğu haritası (Urfa, Harran) İbrahim Ur dan Kenan Ülkesine giderken Harran dan geçti mi? Yakup Harran da Yakup un kuyusunun fotoğrafı Yakup un kuyusu (?) Ay Tanrısı

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

13. HAFTA YAPI BİLGİSİ UYGULAMALARI

13. HAFTA YAPI BİLGİSİ UYGULAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GGY 214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZLERİ DERSİ Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

Detaylı

GAZİANTEP MAARİF HANI (TUZ HANI)

GAZİANTEP MAARİF HANI (TUZ HANI) GAZİANTEP MAARİF HANI (TUZ HANI) Osman ERAVŞAR * ÖZET Gaziantep Maarif Hanı Gaziantep tarihi ipek yolunun güney kanadı üzerinde yer alan bir ticaret kentidir. Kent özellikle ortaçağda yoğun bir ticari

Detaylı