KADÎM B LGEL K rfâna Giden Antik Yolun Hikâyeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADÎM B LGEL K rfâna Giden Antik Yolun Hikâyeleri"

Transkript

1 KADÎM B LGEL K

2 KADÎM B LGEL K rfâna Giden Antik Yolun Hikâyeleri Robert Wolff Çeviren: Serkan Akpulat

3 AYNA YAYINEV : 39 rfân Dizisi: 11 Sertifika Numarası: ISBN Birinci Basım: Ocak 2011, stanbul Kitâbın Özgün Adı: Original Wisdom/Stories of an Ancient Way of Knowing Kadîm Bilgelik/ rfâna Giden Antik Yolun Hikâyeleri Robert Wolff ngilizce den Çeviren: Serkan Akpulat Copyright Robert Wolff 2001 Kitâp, ilk olarak Inner Traditions International tarafından Rochester, Vermont da 2001 yılında basılmı tır. Inner Traditions ile yapılan sözle keye uygun olarak yayınlanmı olan bu kitâbın Türkçe yayın hakkı Akçalı Telif Hakları Ajansı aracılı ı ile alınmı tır. Bu kitâbın Türkçe yayın hakları Ayna Yayınevi ne âittir. Yayınevimizden yazılı izin alınmadan tamâmen veya kısmen alıntı yapılamaz, hiçbir ekilde kopya edilemez, ço altılamaz ve yayınlanamaz. Yayına Hazırlayan: Ahmet Y. Özbilen ve Serkan Akpulat Dizgi ve Baskı Öncesi Hazırlık: Ayna Yayınevi Kapak Tasarım: Murat Efe Kapak ve ç Baskı: Kurti Matbaacılık Tel.: AYNA YAYINEV Ca alo lu Yoku u No.: 40 Kat: Ca alo lu, stanbul Tel.:

4 Küçük o ullarıma, hayâtımın ço unu bu hikâyeleri ya amak ile geçirdim, ama siz hep kalbimdeydiniz... üpheye ve kararsızlı a dü tü üm ânlarda bana moral veren arkada larıma, benim için kötü niyetler besleyen insânlara, zirâ onlar sâyesinde sabrı ve sükûneti ö rendim... Suriname, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Pasifik Adaları ndaki ve bana yeniden insân olma ı ö reten dünyânın her yerindeki tüm dostlarıma

5 Yazarın Notu Bu kitâpta anlatılanlar hayâl ürünü de ildir. Yalnız, bu anlatılanlar benim ve zamânın süzgecinden geçirilmi tir. Ço u diyalo un özgün dilinden çevirisi bana âittir. Amacım özgün olana biraz lezzet biraz da renk katmaktır.

6 çindekiler Önsöz 11 Giri 15 Varsayımlar 21 Herhangi Bir ey Çizmek 29 Bali ve Barong 33 Farklı Gerçekler 37 Ardıllık 47 ifânın Boyutları 53 Halk 67 Gerçek Dünyâ, Gölgeler Dünyâsı 75 Okumak ve Yazmak 91 Ormandaki A açlar 95 Köleler 101 Mango A acı 105 aman 115 Yeniden nsân Olma ı Ö renmek 127 Mahremiyet ve Uzakla mak 151 u Yüz Adam Ne Yapıyor? 157 Birbirimizi Koruyoruz 163 Son Söz 169

7 Önsöz Birço umuz okur yazarlık oranının yüksek oldu u bir toplum ve kültür içinde, bir ki inin veyâ kurulu un zenginli ine zenginlik katmak için uygun bir mevki bulup günlerimizi çalı arak harcayı ın de i mez gerçek oldu u I. Dünyâ Ülkeleri nde yeti tirildik. Zenginli in ya da fakirli in olmadı ı farklı bir kültürün içinde daha do al bir ya am süren insânlar ile ilgili eyler duydu umuz veyâ okudu umuzda onların ya mitolojik ya da gerçek iseler, geli mi bir medeniyete sâhip olmak için fazlasıyla bil gisiz olduklarını dü ünme e yöneldik. Teknik bakımdan daha az geli mi iseler de, yerli halkların her kesi minde, tıpkı bizim gibi sefâhat dü künü, açgözlü ve yıkıcı oldukları, Ekolojik Kızılderili gibi kitâplar ile kanıtlanmak istenmi tir. üphesiz böyle olanlar var idî. Ama benzer ekildeki genel tanımların yanlı lı ı ola an bir durumdur. Bu tip tanımlar, bütün Avrupalıları Romalı Çinge neler veyâ Atilla Hunları nın hikâyelerine indirgemekten farksızdır. Bugünlerde Amerikalı ekoturistler için dünyânın uzak kö elerine git mek, yerli amanlar ile bir ya da iki hafta geçirmek, biraz ot çekip birkaç tâne halüsinasyon görmek, sonra hatırladıklarını amanlara anlatmak moda hâline gelmi tir. Klâsik mürîd mür it ili kisinin en son hâli: Bana öde. Ben de sana bir kül tün, tapını ın, dînin gitti i yolu göstereyim oldu undan beri, ki isel geli im için amanizm, i için amanizm, zenginlik için amanizm ve güç için a manizm garip bir ekilde, oldukça tanıdık gelen bir zevk ile kendini gös terir.

8 12 ÖNSÖZ Dil, kültürün içinde saklı oldu undan, yerli halkın dilini ö renmeden do ru ileti im kurmak imkânsızdır. Ekoturistler, dillerimizi konu ma ı ö renerek kültür bakımından yozla mı, yerliler ile ya da rehberler ile kar ıla ırlar. leti im, artan maddî hevesler, televizyon, eker, alkol ve si lâhlar yüzünden yozla mı yerlilerin dünyâ görü leri de i mi tir. O hâlde neyin do ru oldu u nasıl bilinebilir? Bu soru önemlidir. Çünkü insân ırkı târihinin geni bir kısmı, yerli kabîle halkları olarak ya amı tır ve bunların kökleri bizim Avrupalı, Afrikalı veyâ Kuzey Amerikalı atalarımıza uzanır. Oysa Avrupa da hiç kimse eski usûlleri, gizli mekânları, ta ların anlamlarını ve kutsal korulukları hatır lamaz. Bütün hepsi, ba ta Keltler olmak üzere, Romalılar, daha sonra da Katolik Kilisesi tarafından yerle bir edilmi tir. Bu büyük unutu hâli, be yüz yıllık bir süreç içinde gayretli misyonerler, ilk imparatorluk çö kü leri, ordular aracılı ı ile iddetli baskılar, hırsızlık ve ticârî kurulu lar sâyesinde be farklı kıtaya yayıldı. imdi gelelim Robert Wolff a Antropoloji e itiminin yanı sıra psiko loji e itimi de almı, ancak bir Malay aborjinin yüre ine ve rûhuna sâhip olmak için Malezya nın gizemli orman insânları olan Sng oiların dilini ö renmi tir. Bunlar hakkında pek de ra bet görmeyen hayâlî veyâ kur gusal kitâplar yazılmı tır. Ancak yerli halkın içine girmi, onların dilini konu mu bir insân tarafından hiç kitâp yazılmamı tır. Ama Robert Wolff yazdı. Wolff, yerliler ile ya adı ı deneyimler sâyesinde, yeni bir gerçe i, yeni bir irfân yöntemîni ke fetmi ti. Bu ke if, dinsel empirikler* tarafından sıklıkla bilimin yan dalları ile ili kilendirilmi olsa da, modern Amerikalı ve Avrupalılar bundan habersizdi. Robert Wolff un deneyiminin gerçekli i ve derinli i göz ardı edilemez. Bu kitâp okunurken, sizi kendine hayrân bırakacak ve insân olu un ger çekten ne demek oldu una ili kin içinizi umut ile dolduracak. * Religious empiricist, dînsel duyumcular, dîn i, deneyim ve gözlem çerçevesinde ele alanlar.

9 KADÎM B LGEL K 13 Okuyun, dü leyin ve arkada larınız ile payla ın. Bu, tüm dünyânın duy mak zorunda oldu u bir mesajdır. Tom Hartmann Montpeleir, Vermont.

10 Giri Bu eseri hazırlarken çocuklu uma geri dönüp dü ünüyorum. Sumatra da çok küçük bir kasabada büyüdüm. Anne, baba ve bir kız karde ten olu an küçük bir âilem var idî. Ama biz bir düzine insânın arasında ya adık. Bunların âileleri de zengin ve rahat bir ya am sürelim diye bize yardım ettiler. Bu insânları ikinci âilem saydım. Günün en sıcak zamânında, din lenmek istedi imizde, gölgelikte oturuyorlarken, birbirlerine hikâyeler anlatıp dedikodu yapan o insânların arasına ben de katılırdım. Anlatı lanlar benim de bildi im masallardı. Bol bol tekrârlanı larına ra men a ırtıcılıklarını hiç kaybetmezlerdi. Masallar bana, yıllar içinde dı arıdaki dünyânın nasıl olabilece ini anlatan derslere dönü mü lerdi. Üstünden çok yıllar geçse de, hâlâ Malay Dili nin ritmini duyumsuyor, direklere ya da birbirlerine yaslanmı insânları gözümde canlandırabiliyorum. Hayâ tın aceleye gelir yanı yoktu. Bunu farkında olmadan ö rendim. nsânlar arasındaki ili kilerin karma ıklı ını ve zorlu unu anladı ım zamânı, buna ra men topluluk hâlinde varlık sürdürü lerinin üzerimde bıraktı ı etkiyi hâlâ hatırlarım. Anlamdım ki, büyük farklara ra men çevremizdeki hay van ve bitkiler ile ba lantı kuruldu u gibi insânlar arasında da ba lantı kurulabilir. imdi bir yeti kinim. Çocukken dinledi im masallar geçmi te ya adı ım olayların içinde solup gitti. Benim hikâyelerim ise canlılıklarını nerede olursa olsun korudular. Kısa süre önce bunlardan birkaçını yazdım ve bir kitâpta topladım. Bu kitâbı 1994 de yayınladım. Kitâp, pazarlanmadan okuyucularını kendili inden buldu. imdi kitâbın bu yeni versiyonu daha geni bir okuyucu kitlesini kendili inden bulabilir. * * *

11 16 G R nsân türünün uzun târihi içinde hayâtımızı zorunlu olarak kapsayan bir dönem vardır. Dünyâ çapındaki, muazzam de i ikliklerin dönemi Dünyâ nüfûsunu ikiye katladık, II. Dünyâ Sava ı ndan sonra, târihte gel mi geçmi en fazla petrol tüketimini yaptık, milyonlarca araba üretip milyonlarca kilometrelik yollar in â ettik ve bu durum da gezegenin gö rünü ü sonsuza kadar de i ti. Durmadan yükselen bir dizi insânın ula tı ı kolaylıklar ve lüks imparatorluklar bundan elli yıl önce bile hayâl edilemezdi. Yukarıdaki de i imlerin öncüsü olan Batılılar, bunları ilerlemek ve nâ diren sorgulanan varsayımlar olarak görürler. Belki de anılarımda kalan daha efkatli, daha ılımlı bir dünyâ görü ü yü zünden, ciddî ekilde neler kaybetti imizin farkındayım. Bütünüyle insân elinden çıkmı, yapay, acele ile yaratılmı dünyâmızda, bu gezege nin yaratıkları olarak bize bırakılan mîrâsı fırlatıp attık. Kendimizi do adan dı layarak, aynı zamânda kendimizi ya amın anlamı olan bilgelikten de uzakla tırmı olduk. Artık günümüzde çok uzak diyârları ziyâret etmek, hattâ oralarda ya a mak ola andı ı bir durum de ildir. Zâten ayın birkaçını dünyânın etrâ fında ya tâtil ya da i için seyâhat ederek geçirir olduk. Kısa süre önce de Fransızca diplomasi dili, ngilizce de dünyâ ticâretinin dili oldu. Tu ristler mükemmel kumsalı bulmak için ku uçmaz kervan geçmez adalara ya da ucuzluklarından dolayı yabancı ehirlere seyâhat edip duruyorlar. Bu durum seyâhat etme i kolayla tırıyor gibi gözükse de, insânları kendi dünyâlarında tanıma ı zorla tırır. Malezya daki aborjin kabîlesi ile kar ıla abildi imden dolayı kendimi kutsanmı hissediyorum. Daha ilkel olsalar da, bâzı yönlerden bana ço cuklu umdaki insânları hatırlattılar. Onların birkaç bin yıl önceki hâli miz olan insânların son kalıntıları oldu unu kolayca hayâl edebiliyorum. Birkaç yıl boyunca, ya adı ımız Malezya yı terk ettikten sonra, di er aborjin halklarını tanımı gezginler ve bilim adamları tarafından bütün yazılanları bulabildi im kadarı ile okuma a ba ladım. Daha çok oku dukça daha çok fark etim ki, Afrika daki Çalı nsânları Bushmen ve

12 KADÎM B LGEL K 17 Pigmeler, Kutuplardaki Eskimolar, Avustralya daki Aborjinler ve tek tük kendini tecrîd etmi kabîleler aynı kelimeler ile târif edilmi lerdir: Ba rı çıl, iddete ba vurmayan, sâkin. Yirminci yüzyıla kadar hayâtta kalmı tüm aborjin halkları kaynakların kıt oldu u bölgelerde ya amı lardır: Sık ormanlar, susuz çöller, kar ile kaplı, buzlu arâzîlerde medeniyetten uzak, bir yalıtılmı lık içinde Utangaçlardı, mal varlıkları çok azdı, göçebe idi ler, toplumlarında özen ile hazırlanmı bir güçler hiyerar isi yoktu. Grup lar arasında ortak bir özellik daha var idî. Bu, Kalahari Çölü nün Çalı nsânları hakkında yazan Laurens van der Post tan alıntılanan bir söz cükle açıklanır, Evcille tirilememi lerdi. Malezya nın Sng oiları ile ilgili beni bu kadar etkileyen durumun ne ol du unu merâk ettim. Kesinlikle onlara kar ı, ba ka insânlara hissetme di im bir tür yakınlık hissettim. Ne eleri, becerileri, son derece sâde hâlleri beni cezb etti. Onlar ile birlikteyken çok sık olan e zamânlılıklara Senkronizasyon, J.G Jung ın terimi a ırıp kaldım. Evden çıkmadan önce ba ıma neler gelece ini bilmezken, telefonu bile olmayan bu in sânlar, onları ziyâret edece imi, nasıl olur da önceden bilebiliyorlardı? Birisi ba ka bir insânın ne dü ündü ünü, neler hissetti ini, neler hayâl etti ini nasıl bilebilirdi? Onlar ile Batılı ve Batılıla mı toplumlarda nâ diren rastlanan ko ulsuz sevginin tadını çıkardım. imdi anlıyorum ki, bulunmak istediklerinde onları bulabilirdim. Bana güvenmi lerdi. Dünyâyı, ö retilerek anlamak yerine, onun gerçe ini do rudan dene yimleyen, kendimi yeniden ke fedi imi sa layan bu halka duydu um sevgi, Sng oilarınki gibi katı ıksız ve do rudandır. Bu gerçe i içimde sak ladı ımı anladım. Biliyordum ki, dünyâ ve ben her zamân ayrılmaz bir bütündük, ama bastırılan irfânım kelimelerin ve teorilerin altına gö mülmü tü. Dostlarım Sng oilar ve hikâyedeki di er ki iler, bütünün par çası olmak gerçe ini geri kazanı ım a yardım ettiler. * * * Batılılar, farklı toplum düzeni türelerine, farklı insân ekillerine kar ı ho görüsüzdürler. Farklı türde de erlerin olabildi ini kabûl edemiyoruz. Bütün insânlar bizim sâhip olduklarımızı ve de erli bulduklarımızı iste mek durumundadır, fikrine saplanıp kalmı ız. nandı ımız her ey ka nıtlar ki, Batı medeniyeti insânlık ba arısının doruk noktasıdır, en iyisidir, istikbâlidir.

13 18 G R Bilim kendinden çok emîn bir ekilde gerçe i ö reni in di er yollarını etkisiz bırakır. Örne in bilimsel bir disiplin olan tıp, bütün di er tedâvî yöntemlerini arlatanlık olarak görüp ho görü ile kar ılamaz. Hepsinin kökünün kazınıp yok edilmek gereklili ini savunur. Her zamân daha eski iyile tirmek yollarının da oldu unu biliyordum. Yıllar boyunca i im gere i Güneydo u Asya nın ve Pasifik in birçok böl gesine gittim. ifâ yöntemlerini ve bitkisel ilâçları kaydedip toplama ı ba ardım. Çok geç olmadan, takıntılı bir dü ünceyle zamân ile yarı tım. Çünkü kimse, artık kadîm gelenekleri hatırlamıyor olacaktı. Bu türden bütün bilgiler, ba kalı a kar ı duydu umuz ho görüsüzlük yüzünden si linmi e benziyordu. Kaybın yerinin tâmir edilemez oldu una inanıyo rum ve bunun için son derece üzgünüm. Çabucak kimyâsal maddeler üretip, çevremizde var olan dünyâ zenginliklerinin kadîm bilgisini red dettik. Makineler icât ettik. Ama genlerimizde fazlası ile bulunan yete neklerimizi ve güçlerimizi yok saydık. Batılı bir dînin yardımı olmayı ına ra men, sömürgecilikten kurtulmu, Pasifik te bir ada olan Tonga da bulundu um zamâna kadar, üzerimde çok büyük bir kaybın verdi i ıztırâp var idî. Kaybettiklerimizin verdi i umutsuzluktan, becerikli bir ifâcı olarak nâm salmı yerli bir kadına söz ettim. Bahsetti im onca bilgi ve bilgelik yerli kültürleri ısrarla yok etmek çabalarının yanı sıra yabânîli imiz yüzünden de kayboldu. Kadın bunun hakkında uzun süre dü ündü. Sonunda Evet, ne demek istedi ini anlıyorum. ifâcıları, onların yöntemlerini ve bitkileri fazlası ile kullandık. Ço u yok olup gitti dedi. En az bir dakika boyunca tekrâr donup kaldı, sonra oturu unu dikle tirdi ve gözümün içine baktı, sesi sertle iyor ve daha keskin bir hâl alıyordu, parma ı ile i âret ederek Fakat dedi. Bütün hepsi kaybol madı. Her zamân bilen insânlar bulunur. En çok ihtiyâcımız oldu unda, birisi kadîm bilgiyi hatırlayacak. Gülümseyerek arkasına yaslandı. Kafasını göstererek dedi ki: Anlıyorsun ya, gelenekler kaybolmu olabilir, ama bilgi buradadır. Ona en çok ihtiyâcımız oldu u zamân bulalım diye içimizde saklı duracaktır. Kendine atıfta bulundu unu anladım. Onun ifâ yetene i ne Batılı bir e itimden ne de geleneksel tedâvî ö retiminden geliyordu. Bu, onun içinden geliyordu.

14 KADÎM B LGEL K 19 Söyledi ine kesinlikle inanıyorum. Bu irfânı deneyimledim. Etrâfımdaki bitkiler hakkında veriye ihtiyâcım oldu u zamânlarda, bu kendili inden aklıma gelirdi. çgüdüsel olarak bilgi dedi imiz gerekli malûmâtın ne rede bulundu unu anlayabiliyordum. Aynı beceri ve deneyim di er alanlar için de geçerlidir. Antik kano yapım sanatı yok oldu, ama dört metre uzunlu undaki Boston adlı balina avı gemisinde yolcu olarak seyâhat ederken, etrâfta görülür bir alan olma dı ında, gemînin tayfaları yön bulmak için gece yıldızlara bakı ; gün içinde de akıntılar ve bâzı Polenezyalılar ın dedi i gibi küçük rüzgârları izleyi yöntemîni kullanma ı akıl ettiler. Eski geleneklerden geriye tu tarlı bir bilgi ve beceri sitemi kalmadı ı do rudur. Ancak insânlar her yerde atalarının yaptıklarını yeniden ke fedip yeniden yaratıyorlar. Hawaii de kahuna râhip tekrâr meydana çıktı. Birkaç yüzyıl önce mis yonerler yok edebildikleri bütün putperestlik kalıntılarını yok ettiler. Ama her nasılsa geriye yeteri kadar kadîm bilgi kaldı. Bir modern ça kahunasını iyi tanıyordum. Kendisini bir kahuna lapa au, ifâcı râhip ola rak adlandırıyordu. O da bildi i her eyin her zamân babadan o ula, ö retmenden ö renciye düz bir çizgiden geçti i gibi geçmedi ini, daha ziyâde kendi irfânından kendi içinden geldi ini onayladı. Di erleri de aynısını söyledi. Belki de, insân deneyiminin büyük yıkımına ra men, kadîm anlayı ve bilgelik kaybolmadı. Herhangi bir ekilde onlar hâlâ bizim parçamızdır lar. Bu anlayı lar bize ihtiyâcımız oldu unda geri dönebilir, geri döne ceklerdir de. * * * Çocukken bana yakın ve içten olan insânları dinleyince, dünyâda birinin di erinden daha iyi oldu u eklindeki tek yönlü bir bakı a hiç kapılma dım. Hayâtımın yeti kinlik kısmına geri döndü ümde, farklı ekillerdeki kibirli davranı larımızın büyük bir acıya ve sonunda geçen yıllar içinde neredeyse bütün yerli kültürlerin mahvına sebep oldu unu fark ettim. Bâzı i arkada larım ile Pasifik in küçük bir adasını ziyâret etti im zamân, bunu daha belirgin bir ekilde gördüm. O gün görevli olmadı

15 20 G R ından, yerel halktan birisine bana adayı gezdirsin diye ricâ ettim. Ona özellikle do al ilâçlar ile ilgilendi imi söyledim. üphe ile bakınca, ben de açıkça, di er adalardan uzakta, küçük bir adada ya ayan halkın yara ları iyile tirmek için mutlaka yöntemler geli tirmek durumunda olduk larını dü ündü ümü söyledim. Kesinlikle çocuk do urtma ı biliyor olmak zorundaydılar. Hattâ belki de kırık bir kemi i düzeltme i de Evet, bunu bilen bâzı insânlar var dedi. Adanın etrâfında dola tık. Beni, bitkileri bilen bir kadın ve ebe olan iki kız karde ile tanı tırdı. Çok çe itli deniz yosunlarını, ilâç olarak kullan ma ı bilen bir adam ile ve ba ka tedâvî becerilerine sâhip birçok insân ile kar ıla tık. Bolca not aldım. Gerçi kısa süre sonra önlerinde not tu tu umdan mutlu olmadıklarını ke fettim. Bu yüzden rehberim ve ben ziyâretler esnâsında ba ka bir yerde, bir kayanın üzerine oturarak, not alma ı sürdürdüm. Ö leden sonra arkada larımı Havai ye, beni de ha vaalanına götürecek botun bekledi i yere geri döndük. Ada nın limanı ya da çok fazla kumsalı olmadı ı için tekneye yerel kanolar ile ta ındık. Ben sonuncu kanoda idim. El yapımı kanoyu suya sokarken, rehberim bir hediye ile çıka geldi. Bana te ekkür etmek istemi. Nefes nefese De erli bir eylere sâhip oldu umuzu söyleyen ilk beyâz adamsınız dedi. Sözleri üzerimde unutulmaz bir etki bıraktı. Söylediklerinin do ru ol du unu dü ündüm. Di er beyâz adamlar adayı ziyâret etmi olabilirlerdi, ama hiçbiri onların ya amlarını, e itimlerini, inançlarını, bilgilerini merâk etmek zahmetine girmemi lerdi. Çünkü her ne olursa olsun yerli halkın tanınma a de er olmadı ına o kadar inanmı lardı ki Bu kitâpta ya adı ım hikâyeler do rudur. Birçok insândan ö rendi im de eri ve bilgeli i onurlandırmak için, bun ları bütün dünyâ ile payla ıyorum.

Ye aya Gelece i Görüyor

Ye aya Gelece i Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ye aya Gelece i Görüyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Mary-Anne S. Türkçe 60. Hikayenin 27.si www.m1914.org Bible

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

NSÂNIN DÖNÜ ÜMÜ Ya amın Bütünlü ü

NSÂNIN DÖNÜ ÜMÜ Ya amın Bütünlü ü NSÂNIN DÖNÜ ÜMÜ Ya amın Bütünlü ü NSÂNIN DÖNÜ ÜMÜ Ya amın Bütünlü ü J. Krishnamurti Çeviren: Sayat Arslanlıo lu AYNA YAYINEV 2009 AYNA YAYINEV : 36 Felsefe Dizisi: 22 Sertifika Numarası: 14748 ISBN 978

Detaylı

TOLTEK YOLU LE DUYGUSAL YARALARI Y LE T RMEK

TOLTEK YOLU LE DUYGUSAL YARALARI Y LE T RMEK TOLTEK YOLU LE DUYGUSAL YARALARI Y LE T RMEK TOLTEK YOLU LE DUYGUSAL YARALARI Y LE T RMEK Rûhu Özgürle tirmek çin Geçmi i Sa altmak Victor Sanchez Çeviren: Anita Tatlıer AYNA YAYINEV : 38 rfân Dizisi:

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eli a, Mucizeler Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 25.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

KORKU ÜZER NE. J. Krishnamurti

KORKU ÜZER NE. J. Krishnamurti KORKU ÜZER NE J. Krishnamurti KORKU ÜZER NE J. Krishnamurti Çeviren: Anita Tatlıer ayna yayınevi: 10 felsefe dizisi: 6 ISBN 975 8297 09 0 Sertifika No: 14748 nisan 2000, istanbul 1. basım nisan 2001, istanbul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

HAKÎKAT ÜZER NE. J. Krishnamurti. Çeviren: Deniz Demirdöven

HAKÎKAT ÜZER NE. J. Krishnamurti. Çeviren: Deniz Demirdöven HAKÎKAT ÜZER NE HAKÎKAT ÜZER NE J. Krishnamurti Çeviren: Deniz Demirdöven ayna yayınevi: 20 felsefe dizisi: 14 ISBN 975 8297 10 4 Sertifika No: 14748 ocak 2003, istanbul/1. basım nisan 2007, istanbul/2.

Detaylı

Tanrı Köle Yusuf u Onurlandırıyor

Tanrı Köle Yusuf u Onurlandırıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Köle Yusuf u Onurlandırıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI

GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI EYLÜL *Öğrencilerin sınıf arkadaģları ve sınıf rehber öğretmeni ile tanıģmaları, Sınıf YerleĢme Planının yapılması ve Sınıf

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 19.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 19.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Çoban Çocuk Davut Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 19.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ 1.1.SOSYAL GELİŞİM 1.2.BİLİŞSEL GELİŞİM

1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ 1.1.SOSYAL GELİŞİM 1.2.BİLİŞSEL GELİŞİM 1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ Anaokulu yıllarına denk düşen bu gelişim dönemi, bebekliğin sona ermesinden sonra beş ya da altı yaşlarına kadar devam eden süre içinde yaşanır. Bu dönemin en belirgin özelliği,

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ate adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter Türkçe 60. Hikayenin 24.si www.m1914.org Bible for Children, PO

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 30.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

25 y ld r iddetli migren a lar ya ayan anne, diyetinden sadece 2 g day ç kararak sa kl hayat na sonunda geri döndü.

25 y ld r iddetli migren a lar ya ayan anne, diyetinden sadece 2 g day ç kararak sa kl hayat na sonunda geri döndü. DailyMail July 25th 2016 Share 25 y ld r iddetli migren a lar ya ayan anne, diyetinden sadece 2 g day ç kararak sa kl hayat na sonunda geri döndü. 46 ya ndaki Lincolnshire l anne 25 y l migrenle u ra.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

KADÎM V K NG RFÂNI skandinav Runik Alfabesi

KADÎM V K NG RFÂNI skandinav Runik Alfabesi KADÎM V K NG RFÂNI KADÎM V K NG RFÂNI skandinav Runik Alfabesi Paul Rhys Mountfort Çeviren: Araksi Büyükta çıyan AYNA YAYINEV : 42 rfân Dizisi: 14 Sertifika Numarası: 14748 ISBN 978 975 8297 47 4 Birinci

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Tanrı nın brahim e Vaadi

Tanrı nın brahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar brahim e Vaadi Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Türkçe 60. Hikayenin 4.si www.m1914.org

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Prof. Dr. AYFER GÖZE L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Yedinci Basım Yay n No : 2328 Hukuk Dizisi : 1153 5. Bas m - Eylül - stanbul 2009 T pk 6. Bas m - Ekim - stanbul 2010 7.

Detaylı

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri becerileri uygulamaya koyacaklardır. Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi 60 52 50 40 30 20 10 6

Detaylı

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel!

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel! bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200 9 789944 697200 Karanlıktan Korkuyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697224 9 789944 697224 Okula Gitmek İstemiyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER

MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER Bilimin bizden istediği şey, kullanılmış otomobil alırken ya da TV reklamlarından gördüğümüz ağrı kesicilerin kalitesini denerken gösterdiğimiz kuşkuculuğu diğer konularda da kullanmak. Carl SAGAN MODÜLDE

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Tarihçi Kitabevi Yayınları 101 Kişisel Gelişim Serisi 1 Genel Yayın Yönetmeni: Necip Azakoğlu

Tarihçi Kitabevi Yayınları 101 Kişisel Gelişim Serisi 1 Genel Yayın Yönetmeni: Necip Azakoğlu İstanbul, 2018 Tarihçi Kitabevi Yayınları 101 Kişisel Gelişim Serisi 1 Genel Yayın Yönetmeni: Necip Azakoğlu Sayfa ve Kapak tasarım: Ahmet Çevik Kapak Fotoğrafları: Şefika Pekşen Birinci baskı: İstanbul,

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 GENEL İLETİŞİM Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 İÇİNDEKİLER İletişimin tanımı İletişimin anlamı ve önemi İletişim süreci İşleyiş yönünden iletişim türleri İletişim türleri İletişim

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

2016 Tudem Edebiyat Ödülleri Öykü Yarýþmasý Mansiyon Ödülü

2016 Tudem Edebiyat Ödülleri Öykü Yarýþmasý Mansiyon Ödülü 2016 Tudem Edebiyat Ödülleri Öykü Yarýþmasý Mansiyon Ödülü BAMBAŞKA BİR DÜNYA 2018, Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR YAZAR: Koray Avcı Çakman RESİMLER: Lütfü

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balık Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Mary-Anne S. Türkçe 60. Hikayenin 26.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 11.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 11.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güle güle Firavun! Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 11.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Pavlus un a ırtan Seyahatleri

Pavlus un a ırtan Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un a ırtan Seyahatleri Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 59.si www.m1914.org

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

1. NEVAKSON NEVAKSON verilen ilaç grubuna dahildir. NEVAKSON etkisini bakterilerin tam olarak geli imini durdurarak göstermekt

1. NEVAKSON NEVAKSON verilen ilaç grubuna dahildir. NEVAKSON etkisini bakterilerin tam olarak geli imini durdurarak göstermekt 500 mg i.m. enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulama içindir. Etkin madde: çermemektedir. okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. da 1. 2. u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

Teşekkürler Üçüncü Baskıya Giriş. Kitapta ele alman çeşitli durumlar İkidilliliğin dili. Ailede ikidilliliğin türleri

Teşekkürler Üçüncü Baskıya Giriş. Kitapta ele alman çeşitli durumlar İkidilliliğin dili. Ailede ikidilliliğin türleri İÇİNDEKİLER Teşekkürler Üçüncü Baskıya Giriş GİRİŞ Kitapta ele alman çeşitli durumlar İkidilliliğin dili Ailede ikidilliliğin türleri Çeşitli ikidillilik durumları Kitabın içeriği Yazar Kitabın üslubu

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

SORU- Neden sosyal hizmetler? Neden Sivas? Bu okulu yazmadan önce ve su an duygularınız arasında ne farklar var?

SORU- Neden sosyal hizmetler? Neden Sivas? Bu okulu yazmadan önce ve su an duygularınız arasında ne farklar var? Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı Bölümü Öğrencisi Suat Abdan Sosyal Hizmet Uzmanlığı İnsanlara Yardım etmeyi sevenler için ideal bir bölümdür. SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri Değerli eğitimciler, Ö retmenin ve öğrenmenin en zevkli yolunu keşfedeceğiniz Morpa Kampüs e hoş geldiniz. Alan uzmanlar ta ra f n dan ha z r la nan Mor pa Kam püs le ge le nek sel e i tim uy gu la ma

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Endüstriyel Kalite Kontrol 540052000001324 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı