hsl \... T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hsl \... T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI"

Transkript

1 T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI SaYI: 1268 Tarih: Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru 3. Prof. Dr. Asiye Me hibe COSAR, Edebiyat Fak. Dekaru 4. Prof. Dr. Olkan <::U'VALCI,Muhendislik Fak. Dekaru 5. Prof. Dr. Yal~m.YA1AR, Mirnarlik Fak. Dekan: 6. Prof. Dr. Akif CINEt TIp Fak. Dekaru 7. Prof. Dr. Emin zekil ~ASKEvNT,~rman.Fak. Dekanl 8. Prof. Dr. Mustafa Kk OSE~GLU, lkt. ve Id. Bil. Fak. Dekaru 9. Prof. Dr. Ali Rrza A DENIZ, Fatih Egitim Fak. Oekaru 10. Prof. Dr. Hasan Di~<::, Di~ Hekimligi Fak. Dekan V. 11. Prof. Dr. Kadir SEYHAN, Surrnene Deniz Bil. Fak. Dekam 12. Prof. Dr. Sonay <::E~I ik, Gilzel Sanatlar Fak. Dekaru 13. Prof. Dr. Birdogan BAKi, lletisim Fak. Dekaru 14. Prof. Dr. Ahmet Bi inci, OfTeknoloji Fak. Dekaru 15. Prof. Dr. Nurettin YAYLI, Ec~aclili<Fak. Dekaru 16. Prof. Dr. Emin ASlfKUTLU, Ilahiyat Fak. Dekaru 17. Prof. Dr. Devlet TCDKSOY,Senato'ca Sec. Tem. Uye 18. Prof. Dr. Cihangir ~REM, Senato'ca Sec. Tem. ~ye 19. Prof. Dr. Metin BEIRBER,Senato'ca Sec. Tem. Uye 20. Prof. Dr. Hik.m.et g~suz, Rektor vardrmcisi 21. occ. Dr. Halil'r OKUMU'i, Genel Sekreter V. (Raportorl Toplantlda Bulunrnayanlar I v 22. Prof. Dr. Orhan DfGER, Saghk Bilimleri Fak. Dekaru 23. Prof. Dr. Yusuf Serki ~.AKYEMEZ, Hukuk Fak. Dekan V.ve Rektor Yardrrnctsi 24. Prof. Dr. Necati TlUYSUZ,Rektor vardimcrst GUNDEM 1. Universitemizin ~e~itli birimlerinde gorev yapan ve gorev sureleri sana eren ogretim elemanlannm, gorev surelerinin ~zatllmasl hususunun goru~ulmesi. 2. Yurtdtsi gorevlendilrmeleri hususunun goru~ulmesi. 3. v.urti~i gorevle~dirreleri h~susunun goru~ulmesi.. 4. Universitemiz Iktijadi ve Idari Bilimler Fakultesi Iktisat Bolumu numarall ogrencisi Ay~a Nur Korkmaz'm, aldlgl disiplin cezasma yaptlgl itiraz ba~vurusunun goru~ulmesi. 5. <::oruh Elektrik ile ~niversitemiz Rektorlugu arasmda "ek protokol" yaplimasl hususunun goru~ulmesi. 6. Trabzon BUyuk~ehlir Belediye Ba~kanllgmm, Universitemizin C l<aplsmdaki "Giri~ Cebi" planlamasl ile ilgili hususun goru~uln1llesi. 7. Doner sermaye ile ilgili hususlann goru~ulmesi. 8. Universitemiz Guzel Sanatlar Fakultesi ogrencilerinin mezuniyetleri ile ilgili hususun goru~ulmesi. 9. Universitemiz HulJuk Fakultesi ogrencilerinin egitim-ogretim ylli i~in diger universitelerin yaz okullanndan derslalmasl ile ilgili hususun goru~ulmesi. 10. Faaliyetlerini Tnabzon Teknoloji Geli~tirme Bolgesinde yuruten bir ~irketin AR-GE proj:~ gorevlendirme yaplimasl hususunun goru~ulmesi. ( " * "l DO~.Dr. ~o.f. Ge ~ \... hsl

2 KTO )'(inetim K1ULU'NU~ 11), TARiN VE 1268 SAYILI TaPLANTI TUTANAGI Toplanti, Universitemiz Rektorli Prof. Dr. Slileyman BAYKAL'm baskanhgmda saat 16.00'da Senato Toplantl Salonu'nda bas adj. Glindeme gecildi. 1. Universitemizin ~e~itli birimlerinde gorev yapan ve go rev sureleri sona eren ogretim elemanlannln gorev slirelerinin uzantmasi hususu gorli~lildli. A. Yrd. nee. Dr. Ar!u DZEL'in, Eczacihk Fakllltesi Temel Eczacihk Bilimleri Bolurnu Analitik Kimya Anabilim Dahndaki halen bulundugu vardrmci docent kadrosuna 21 Haziran 2016 tarihinden itibaren 3 (Uc) yll sure ile y niden atanrnasmm ve gbrev suresinin uzatrlmasmm: B. Yrd. Doc, Dr. D) k KUL'un, Eczacihk Fakultesi Temel Eczacihk Bilimleri Bblumu Analitik Kimya Anabilim Dallndal! halen bulundugu vardrmci docent kadrosuna 02 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 3 (u,) y,l sure ile tn:den atanrnasrmn ve gorev suresinin uzatumasuun: C. Yrd. ooc. Dr. Ers,n IIsay KARADENIZ'in, Di~ Hekimligi Fakultesi Klinik Di~ Hekimlig: Bilimleri Bblumu Ortodonti Anabil~m Dallndaki halen bulundugu vardrmci decent kadrosuna 26 Haziran 2016 tarihinden itibare 3 (uc) yll sure ile yeniden atanrnasinm ve gbrev suresinin uzantmasmm: Uygun olduguna ve gereginin Personel Dairesi Ba~kanligmca verine getirilmesine oy birligi ile karar verildi. 2. Yurtdist gorevlendir eleri hususu gorli~lildli. A. T,p Fakultesi OgJim uvelerlnden Prof. Dr. Ahmet Can ~ENEL'in, "Washington University Hospital"da (Washington D~.) "Akademik ACGME (Academic Certification Graduate Medical Edeucation) resertifikasyon" fdli programa katumak u~ere ~olluk:uz, gundelik~iz ve aylikll olarak 01 Eyllil 2016 tarihinden itibaren 1 (bir) yll sure ile AMERIKA BIRLE~IK DEVLETLERl'nde gbrevlendirilmesinin; B. Orman FakUlteSi~..gretim uyelerinden Do~. Dr. Erhan <;ALI~KAN'm, kod numarall TUBiTAK projesi kapsamm a "international Conference on Sustanab.le Forest Development in View of Climate Change" adll k011feransa sbzlu bildiri ile katllmak uzere Universite Ybnetim ~urulunun tarih ve 1258/6 saylll karan uyannca "Kurum DI~I Proje Destegi Alan Ogretim Elemanlanna Uygulanacak Ola~ Te~vikler" kapsammda, yolluk ve gundelik giderinin (altlbin) H'ye kadar olan l<1smlnmorman IFakultesi but<;:esinden kar~lianmasl sureti ile Agustos 2016 tarihleri araslnda MALEZYA'da gbtvlendirilmesinin;. C. ilahiyat Fakultes1 bgretim uyelerinden Yrd. Do~. Dr. Ahmed NIYAZOV'un, Yurtdl~1 Turkler ve Akraba Topluluklar Ba~~anliglnca Kulturel Envanter Destek Programl kapsammda destelenen Proje ile ilgili <;:ah~malar yap1ak uzere yolluklu ve gundelikli olarak (yolluk ve gundelik giderinin ilgili proje but<;:esinden kal~lianmasi sureti ile) 13 Haziran-31 Temmuz 2016 tarihleri arasmda AZERBEYCAN- RUSYA'da gbrev endirilmesinin; D. Muhendislik Fa ultesi bgretim uyelerinden Yrd. Do~. Dr. Ayhan YAZGAN'm, TUBiTAK 2219-Yurtdl~1 Doktora Sonrasl Ara~tlrma Bursu kapsammda "Katalunya Teknik Universitesi"nde <;:all~malaryapmak uzere yolluksuz, gundeliksiz ve aylikli olarak 22 Temmuz Temmuz 2017 tarihleri arasmda 1 (bir) yll sure ile ispanya'da gbrevlendirilmesinin; E. Fatih Egitim Fal1ultesi bgretim uyelerinden Yrd. Do~. Dr. Elif AK~AN ve Okt. Yasemin TURK'un, "40th Annual Meetin~ of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 40)" adli kongreye sfzlu bildiri ile katllmak uzere her birinin yolluk, gundelik ve kongreye katilim ~...,"""~.. toplammln 2.5~0 (ikibinbewuz) TL'ye kadar olan l<1smmm Fatih Egitim Fakultesi dbn~r,.ser~i~. but<;:esinden k?r~lianmasl sureti ile Agustos 2016 tarihleri arasmda M{\G ~"l~:.ifii~ gbrevlendirilmelerinin; Do~~Dt. \ : Getll 2

3 KTU Y()NETIM KU~~ULU'NUN l 6 TARj/-/ VE 1268 SA )IlL} TOP LA NT/ TUTANAG/ F. Fatih Egitim FakLeSi ogretim uyelerinden Yrd. ooc. Dr. Zeynep Medine bzmen'in "13'" International Congress on Mathematical Education 2016 (ICME-13)" ad II kongreye sozlu bildiri ile katilmak uzere YO!IUk, gundelik ve kongreye katihm giderleri toplarmrun (Ikibinbesvuz) TL'ye kadar olan=fatih Egitim Fakultesi doner sermaye hiitcesinden kar~llanmasl sureti ile Temmuz 2016 tari leri arasmda ALMANYA'da gorevlendirilmesinin; G. Arsin Meslek Yul1sekokulu ogretim elemanlanndan Ogr. Gar. Hasan OZTURK'un, "International Multidisciplinary longress of Eurasia" adh konferansa sozlu bildiri ile katilmak uzere yolluk, gundelik ve konferansa ka 111mgiderleri toplarmnm (Iklbinbesvuz) TL'ye kadar olan krsmmm Rektorluk butceslnden kar ilanrnas: sureti ile Temmuz 2016 tarihleri arasinda UKRAYNA'da gorevlendirilmesi I in; H. Muhendislik Fakillitesi ogretim elemanlanndan Ars. Gar. Husevin Avni ES'in, "International Conference on G1ey Systems and Uncertainty Analysis" adh kongreye sozlu bildiri ile katilmak uzere VI yolluk, gundelik e kongreye katihm giderleri toplarmrun (ikibinbe~yuz) TL'ye kadar olan kisrrunm Muhendislik Fakultesi doner sermaye but<;:esinden kar~lianmasl sureti ile Agustos 2016 tarihleri arasmda ingiltere'de gorevlendirilmesinin; i. Orman Fakultesi I'gretim elemanlanndan Ar~. Gar. Aydm DEMiR'in, "International Multidisciplinary Congress of Eur sia" adh konferansa sozlu bildiri ile katilrnak uzere yolluk (gidi~-donu~ ucakla), gundelik ve diger masraflannm GYP butcesinden kar~lianmasl sureti ile Temmuz 2016 tarihleri arasinda UKRAY A'da gorevlendirilmesinin; J. Orman Fakultesi ogretim elemanlanndan Ar~. Gar. ilknur Nezaket BARAN'ln, "EC Toronto Oil Okulu"nda yaba~cl dil egitimi almak uzere yolluksuz, gundeliksiz ve avllkll olarak 04 Temmuz-13 Agustos 2016 tar hleri arasmda KANADA'da gorevlendirilmesinin; K. Sagllk Bilimleri E stitusu ogretim elemanlanndan Ar~. Gar. Ay~egul KURT'un, "Joint Meeting of the American Physio ogical Society and The Physiological Society" ad II kongreye bildiri ile katllmak uzere yolluk, gundelik ve kongreye katlilm giderleri toplammm (ikibinbewuz) TL'ye kadar olan l<lsmmln Sagllk Bilimleri Enstitusu but<;:esinden kar~lianmasl sureti ile 28 Temmuz-01 Agustos 2016 tarihleri araslndj irlanda'da gorevlendirilmesinin;.. L. Egitim Bilimleri Itnstitusu ogretim elemanlanndan Ar~. Gar. Fatih GUR'un, "21. European College of Sport SCience-E1ssVienna 2016" adll konferansa sozlu bildiri ile katlimak uzere yolluk (gidi~-donu~ u<;:akla),gundelilf ve diger masraflannm OYP but<;:esinden kar~lianmasl sureti ile Temmuz 2016 tarihleri arasmda IAVUSTURYA'da gorevlendirilmesinin; UVgun olduguna vl gereginin Personel Oairesi Ba~kanllgmca verine getirilmesine oy birligi ile karar verildi. 3. Yurti<;:igarevlendir eleri hususu garu~uldu.. A. Fen Fakultesi idgretim uyelerinden Prof. Dr. Kamil CO~KUN<;;:ELEBI'nin, 113Z782 kod numarall TUBiTAK projesli kapsammda arazi <;:all~maslvapmak uzere yoll.ul~lu ve gundelik.li olarak (yolluk ve gundelik gideririn ilgili proje but<;:esinden kar~llanmasl suretl lie) Haman 2016 tanhlen arasmda RizE VI' Haziran 2016 tarihleri arasmda TRABZON'da gorevlendirilmesinin; B. Oaha once TU' ita\( Marmara Ara~tlrma Merkezi Enerji Enstitusunde gorevlendirilen Muhe~<;I.i;;lil\,_.. Fakultesi ogret!m uyelerinden Yrd. 00<;:. Dr. Fatih Mehmet NUROGLU'nun, gore~.sure:iflln bjt~f.';:, tarihi olan 04.(]) tarihinden itibaren haftada bir gun olmak uzere aynl enstltude 04.0~:e017 ~ - tarihine kadar ~eniden gorevlendirilmesinin;! ~ U!f,.., -,

4 KTO Y()NE71j\tf K RULU'NUN IU TARi/-l VE 1268 SAYILI TOPLANTI TUTANAGJ C. Of Teknoloji Fakul~esi ogretim uvelerinden Yrd. Doc;:.Dr. Halbay TURUMTAY'm, 5383 kod numarali BAP projesi kapsahunda "5. Ulusal Molekuler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi" ne sozlu bildiri ile katilmak uzere yo uklu (gidi~-donu~ ucak ve trenle) ve gundeiikll olarak (yolluk ve gundelik giderinin ilgili proje butce nden karsilanmast sureti ile) Temmuz 2016 tarihleri arasmda KONYA'da gorevlendirilmesi D. Orman Fakultesi 'gretim uyelerinden Yrd. Doc;:. Dr. Derya MUMCU KO<;:OKERve Fen Bilimleri Enstitusu ogretim elemanlanndan Ar~. Gar. Burak SARl'nm, ked numarali TUBiTAK projesi kapsammda arazi hsrnasi yapmak uzere yolluklu ve gundelikli olarak (her birinin yolluk ve gundelik giderinin ilgili pr' butcesinden kar~lianmasl sureti ile) Haziran 2016 tarihleri arasrnda BURSA'da gorev I E. Teknoloji ve Tran r Ofisi personellerinden Uzm. Onur Tolga OKAN'm, linn Konferansi" ve "VPDP Hazirhk C;:ali~tayi" a Universitemiz adma katrlrnak uzere yolluklu (gidi~-donu~ ucakla) ve gundelikf olarak (yolluk ve lundelik giderinin Rektorluk butcesinden kar~lianmasl sureti ile) Haziran 2016 tarihleri arasinda KARA'da gorevlendirilmesinin; F. Muhendislik Fak 1ltesi ogretim elemanlarmdan Ars. Gar. Ertugrul AYYILDIZ'm, Yasar Universitesinde duzenlenecek 01 n "Yonevlem Ara~tlrmasl ve Endustri Muhendisligi 36. Ulusal Kongresi"ne sozlu bildiri ile katilma I uzere yolluk (gidi~-donu~ ucakla), gundelik. ve?iger masraflanrun GYP butc;:esinden kar~lianmasl sur ile Temmuz 2016 tarihleri arasinda IZMIR'de gorevlendirilmesinin; G. Muhendislik Fak Itesi ogretim elemanlanndan Ar~. Gar. Mustafa AYDEMiR'in, Medel Muhendislik ve Elektronik Sanay Tic. A.~. Firmasl ile doktora tezi ile ilgili goru~me yapmak uzere yolluk, gundelik ve diger masraflan m GYP butc;:esinden kar~llanmasl sureti ile Haziran 2016 tarihleri arasmda istanbul'da go H. Di~ Hekimligi Fa numarall yolluklu BAP P (gidi~-d butc;:esinden gorevlendirilme i. Fen Bilimleri E SONNETCi ve k 2016 tarihleri a ultesi ogretim elemanlanndan Ar~. Gar. Dt. Hamiyet KILlN<;:'m, TDH kod esi kapsammda Ankara Karayollan AR-GE Laboratuvannda ara~tlrma yapmak uzere u~ otobusle) ve gundelikli olarak (her birinin yolluk ve gundelik giderinin ilgili proje sureti ile) Haziran 2016 tarihleri arasmda ANKARA'da itusu ogretim elemanlanndan Ar~. Gar. Mert Samet ERDOGAN, Ar~. Gar. M. Oguz. Gar Merve YILDIZ'm,, "Jeolojik Harita Alimi" dersinin arazi uygulamaslna katllmak delik ve diger masraflannm GYP butc;:esinden kar~lianmasl sureti ile Haziran slnda GOMOSHANE'de gorevlendirilmelerinin; J. rsitemiz Yonetim Kurulunun tarih ve 1263 sayl1ikaran ile Of Ticaret ve esinde yurutulen "Yayla ve Koylere uygun Ah~ap Yapllarm in~a, Baklm ve Onanm kle~tirebilecek Nitelikli Elemanlann Yeti~tirilmesi" konulu AB Projesi kapsammda zere "7 (yedi) hafta sure ile haftada 1 (bir) gun olmak uzere 3 (uc;:)saat sure ile mesai egitim vermek da" gorevlendirilen a~agldaki tabloda isimleri belirtilen ogretim elemanlannm, bu saatlerinin dl~1 erinin, "7 (yedi) hafta sure ile mesai saatlerinin dl~jnda" olarak degi~tirilmesinin; gorevlendiril u Kullanllacak Baglantl Elemanlannln Sec;:imiVe Maddelerin Tanttllmasl ve Uygulama Prof. Dr. Umit Cafer YI 4

5 KTO Y()NETi!v! KUJ?ULU'NUN TAntn VE 1268 SA VILI TOPLANTI TUTANAG/ Ahsap Yapi <;:e~itleri ve Uretim Ybntemleri Yapi Maksatll Ahsap Malzeme lcin Uygun Hammadde Secimi Maliyet Muhasel:lesi Ahsap Ust YUzey Maddelerinin Tanltilmasl ve Uygulama Ybnetimi Secimi Genel Tesisat Bilgisi i~ Sagllgl ve GUvdnligi Doc;:.Dr. Cenk DEMiRKIR Yrd. Doc. Dr. Samet DEMiREL Yrd. Dec. Dr. ilker AKYUZ Yrd. Dec. Dr. Ozlem OZGEN<;: Yrd. Dec. Dr. Coskun BAYRAM Uygun olduguna ve ~ereginin Personel Dairesi Baskanhgrnca verine getirilmesine oy birligi ile karar verildi. 4. Universitemiz lktlsadl ve ldari Bilimler Fakultesi lktisat Bolumu numarah ogrencisi AVc;a Nur KORKMAZ'In, aldlgl 4isiPIin cezasma vaptlgl itiraz basvurusu goru~uldu. Universitemiz iktisadli ve idari Bilimler FakUltesi iktisat Bolurnu numarall bgrencisi Avc;a Nur KORKMAZ'a, FakUltesinin Disiplin Kurulu'nca verilen "vuksekogretirn Kurumundan bir avlik I uzaklasnrrna" disiplin cezasuun "vuksckogretim Kurumlan Ogrenci Disiplin Yonetrneliginin 26/2 maddesi uyannca kaibul edilmesinin uygun olduguna ve gereginin Ogrenci i~leri Dairesi Ba~kanllglnca verine ile karar verildi. 5. Coruh Elektrik ile Uni~ersitemiz Rektorlugu arasmda "ek protokol" Vapllmasl hususu goru~uldu. Karadeniz Teknik uhiversitesi ile Coruh Elektrik Dagrtirn A') arasmda vapilan "ek protokol"un ekte I. belirtilen ~ekilde kapul edilmesinin uygun olduguna gereginin Yapi 1~leri Dairesi Ba~kanllgmca verine getirilmesine oy birligi ile karar verildi. I.. 6. Trabzon Buvuk~ehir Beledive Ba~kanhgmm,Universitemizin C Kaplsmdaki "Giri~ Cebi" planlamasl ile I ilgili hususu goru~uldu. Trabzon BUYUk~ehi~ Belediye Ba~kanllgmm Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Sahil Gec;:i~i (I<m: ), KTU C K~IPlsl. "Giri~ Cebi" planlamasmln ekte belirtilen ~ekilde kabul edilmesinin uygun olduguna gereginin ["PI Illeri Dairesi Balkanliglnca yerine getirilmesine oy birligi ile karar verildi 7. Doner sermave ile ilgili hususlar goru~uldu. Universitemiz Di~ Hbkimligi FakUltesi Doner Sermaye hesabma 2016 YIII MaYls ayl ic;:indeyatan miktann % 31'nin fakultede ~orevli akademik ve idari personele ek odeme olarak dagltilmasmln Uygun olduguna ve gereginin Doner 5ermaye i~letme MUdUrlUgUnce verine getirilmesine ov birligi ile karar verildi. 8. Universitemiz Guzel Sanatlar Fakultesi ogrencilerinin mezunivetleri ile ilgili husus goru~uldu. Universitemiz GUze, Sanatlar FakUltesi Resim BblUmU ogrencisi numarall Ash NAMLI'nln Egitim-Ogreti~ Yill Bahar Yanyill mezuniyet smavlan sonunda 26 Haziran 2015 tarihi itibari ile mezun olmasmm u~gun olduguna ve gereginin Ogrenci i~leri Dairesi Ba~kanllglnca verine getirilmesine ov birligi ile karar verildi. 9. Universitemiz HUkJk Fakultesi ogrencilerinin egitim-ogretim VIII ic;in diger universitelerin Vaz okullanndan d~rs almasl ile ilgili husus goru~uldu. Universitemiz HUkL FakUltesinin a~agldaki tabloda isimleri belirtilen ogrencilerinin, ~l.ti!jj;......, ogretim VIII ic;:in a~nl tabloda isimleri belirtilen diger Universitelerin yaz okullanndan ders al,wrala.wr. t) uvgun olduguna g~reginin Ogrenci i~leri Dairesi Ba~kanllgmca verine getirilmesine oy birl.i~i il~oij.<a~arc.. verildi...;..."v /~ ~ 5 ~:; ~,_.*~ Doq.D\.K. ~ ~lfhidli'e.\:

6 KrO yejneti/v! KURULU'NUN TARi/-l vt: 1268 SAYILI TOPLANTI TUTANAGI NO ADI SOYADI BA$VURDUGU UNi. ALMAK istedigi DERSLER DiN~ER SEViTOGLU AKDENiz UNivERSiTESi CEZA HUKUKU bzel-1 CEZA HUKUKU bzel SiMGE EME~ AKDENiz UNivERSiTESi CEZA HUKUKU GENEL-I CEZA HUKUKU GENEL-II FATMA CEREN SAG LAM AKDENiz UNivERSiTESi CEZA HUKUKU bzel-1 CEZA HUKUKU bzel ~ULE KAVABA~I AKDENiz UNivERSiTESi CEZA HUKUKU bzel-1 CEZA HUKUKU bzel ilker ~AHiN ANADOLU UNivERSiTESi CEZA HUKUI<U bzel-1 CEZA MUHAKEMESi HUK-I CEMRE inem SAKARYA UNivERSiTESi E~YA HUKUKU MiRAS HUKUKU 10. Faaliyetlerini Trabzon Teknoloji Gelistirrne Bolgesinde ylirliten bir sirketin AR-GE projesinde gorevlendirme yapllmasl hususun garli~lildli. Fen Bilimleri Enstitusu ogretim elemanlanndan Ar~. Gar. Harun YANAR'm, Trabzon Teknoloji Gelistirrne Bolgesinde "UTS Yazihrn Muhendislik San. Tic. Ltd. $irketi"nin Ar-Ge projeleri kapsaminda cahsrnak uzere 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 18 (onsekiz) av sure ile mesai saatleri drsinda gorevlendirilmesinin uvgun olduguna ve gereginin Personel Dairesi Baskanhgmca verine getirilmesine ov birligi ile karar verildi.... Toplanti saat 17:00'da sona erdi

7 K.T.U YONETiM I<URULU'NUN TARiH VE 1268 SA YiLt TOPLANTI TUTANAGI imzalari ~~Lu 7f;JaOv, Prof Dr, Asiye Mevhibe COSAR Erleh(Fal Fah. stafa KOSEOGLU.tisadi ve ida 'i Bilimler Fak. Dekant Fatih Efjilim Fa/I. Dekant P, of.d,'. II"S"~ Di$ Hekimligi Fak. Dektuu V. Siinnenc Deniz Bilintleri Fak. c:::::::----t rof.dr. Sonay <;:EviK Giizel Sanatlar Fak. Dekatt Of Tekll()lr~ii Fak. Dekuu ~jsb~i~:n Iletisim Fak, Dekau <=>4 z.~sa ~ IlAKj PI of. Dr. Nurettin YAYLl Eczacthk Fak. Dekant Prof. Dr. Orhan DEGER Safjllk Bilimleri Fak. Dekau C:-l.o""'...~ Prof. Dr. Dcvlct TOKS0'l.. Senate 'ca Se{:ilmi~' Tentsilci Uye Prof. Dr. Yusuf Sevki HAKYEMEZ Hu/wk Fak.Dek{//1l J"-: Prof. DI. Yusuf Sevki HAKYEMEZ Rekliir Yrd. PI of. Dr. Necati TUYSUZ Rektiir Yrd.

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM TOPLANTı KURULU TUTANAGI Sayı: 1229 Tarih: 14.08.2015 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Rektör V. 2. Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇı, Fen Fak. Dekan

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SayI : 1170 Tarih: 13.06.2014 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SOleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Asiye Mevhibe CO~AR, Edebiyat Fak.

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI Sayi:l29 Tarih:27.3.215 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Yusuf Sevki HAKYEMEZ, Rektor V. 2. Prof. Dr. Selami I

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1287 Tarih: 18.11.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, Rektör V. 2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖKSAL, Edebiyat Fak.

Detaylı

TARİH: 07.10.2015 NO: 319

TARİH: 07.10.2015 NO: 319 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Orhan KARSLI Rektör Yardımcısı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi VONETiM KURULU TaPLANTI TUTANAGI GONDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi VONETiM KURULU TaPLANTI TUTANAGI GONDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi VONETiM KURULU TaPLANTI TUTANAGI SaYI : 1200 Tarih: 23.01.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektbr 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

GÜNDEM: 1-Bilgilendirme

GÜNDEM: 1-Bilgilendirme T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 220 Tarih : 23.07.2014 Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU(Başkan) Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN(Üye)

Detaylı

Toplantı Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet ULUSOY un Başkanlığında Enstitü toplantı salonunda saat ' de başladı.

Toplantı Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet ULUSOY un Başkanlığında Enstitü toplantı salonunda saat ' de başladı. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:23.05.2014 SAYI: 1037 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

T.C. KARADENizTEKNiKÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTıTUTANAGI

T.C. KARADENizTEKNiKÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTıTUTANAGI T.C. KARADENizTEKNiKÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTıTUTANAGI Sayı: 1338 Tarih: 08.12.2017 Toplantıda Bulunanlar. 1. Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, Rektör V. 2. Prof. Dr. Halit KANTEKiN, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SayI : 1208 Tarih: 20.03.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANT! TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANT! TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANT! TUTANAGI SaYI:1270 Tarih: 24.06.2016 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Asiye Mevhibe CO~AR, Edebiyat Fak.

Detaylı

T.e. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPLANTI TUTANAGI

T.e. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPLANTI TUTANAGI T.e. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPLANTI TUTANAGI SayI : 1180 Tarih: 29.08.2014 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SLileyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

13. Prof. Dr. Nurettin VAVLI, Eczacrlrk Fak. Dekanr

13. Prof. Dr. Nurettin VAVLI, Eczacrlrk Fak. Dekanr T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SaYI: 1213 Tarih: 24.04.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Hikmet OKSUZ, Rektor V. 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI Sayı: 1291 Tarih: 16.12.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKİN, Fen Fak.

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1274 Tarih: 12.08.2016 Toplantıda Bulunanlar ı. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKiN, Fen Fak. Dekan V.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:21.05.2013 SAYI: 986 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY Doç.

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi. TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi. TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1377 Tarih: 21.09.2018 Toplantıda ı. Doç. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ıı. 13. 14. 15. 16. 17. Bulunanlar Dr. Süleyman BAYKAL,

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI GONDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI GONDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SaYI : 1203 Tarih: 13.02.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SLileyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1240 Tarih: 13.11.2015 Toplantıda Bulunanlar ı. Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ, Rektör V. 2. Prof. Dr. Selami KARSLlOGLU, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SaYI: 1238 Tarih: 23.10.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Sulevman BAYKAL, Rektbr 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU,Fen Fak. Dekarn

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1267 Tarih: 03.06.2016 Toplantıda Bulunanlar ı. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Selami KARSLlOGLU, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi. TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi. TOPLANTı TUTANAGI ı \ T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı:1210 Tarih:03.04.201S Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇı, Fen Fak. Dekan

Detaylı

GÜNDEM: 1- Bilgilendirme.

GÜNDEM: 1- Bilgilendirme. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 246 Tarih : 03.09.2015 Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK (Başkan) Prof. Dr. Bülent VEREP (Üye)

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI D A Ğ I T I M Üyesi bulunduğunuz Fakültemiz Yönetim Kurulu 27 Eylül 2017 Çarşamba günü saat: 14.00 te aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Katılımınız hususunda gereğini rica

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI Sayı: 1294 Tarih: 06.01.2017 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Rektör V. 2. Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK, Edebiyat

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAMSUN

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAMSUN Fakülte Yönetim Kurulumuz 10.01.2018 Çarşamba günü saat 15.00 de Dekan Prof.Dr. Birol ELEVLİ başkanlığında toplandı. Yeterli çoğunluğun hazır bulunduğu tespit edildi ve gündemdeki konuların görüşülmesine

Detaylı

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI SaYI: 1276 Tarih: 26.08.2016 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Sulevrnan BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Halit KANTEKiN, Fen Fak. Dekan

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : 21.11.2012 TOPLANTI NO : 17 Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Halil KALABALIK başkanlığında toplanarak gündemdeki

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 215 Tarih : 17.04.2014 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU(Başkan) Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN(Üye)

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI Sayı: 1297 Tarih: 27.01.2017 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKİN, Fen Fak.

Detaylı

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Üniversitemiz

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI GUNDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI GUNDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SaYI:1284 Tarih: 28.10.2016 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Halit KANTEKiN, Fen Fak. Dekan V.

Detaylı

~ ~ (R. ae~ " er~..t. T.e. 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rekt6r. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI

~ ~ (R. ae~  er~..t. T.e. 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rekt6r. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI Say I : 1184 Tarih: 26.09.2014 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rekt6r 2. 00

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI GUN OEM

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI GUN OEM T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI Say, : 1174 Tarih: 11.07.2014 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Sulevrnan BAYKAL, RektCir 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLUFen Fak. Dekarn

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 19.06.2012 SAYI: 944 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Enstitü Sekreteri (Raportör) Prof.

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1361 Tarih: 18.05.2018 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKiN, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1252 Tarih: 12.02.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Selami KARSLlOGLU, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu 02.05.2017 tarihinde Saat 12:30 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

KARAR Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 9795 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 9795 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 07.01- Niksar Teknik

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SaYI: 1245 Tarih: 18.12.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI. Sayı: 1353 Tarih: Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Rektör V.

KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI. Sayı: 1353 Tarih: Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Rektör V. - - -- ------------------------------ T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1353 Tarih: 23.03.2018 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Rektör V. 2. Prof.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 08.03.2017 tarihinde Saat 12:45 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1221 Tarih:19.06.2015 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Selami KARSLlOGLU, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI 26 Temmuz 2016/772 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :26/ 07 / 2016 TOPLANTI NO :772 TOPLANTI SAATİ :09: 30 KARAR SAYISI :06 Enstitü

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 04.01.2013 SAYI: 968 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi. TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi. TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1367 Tarih: 05.07.2018 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL,Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKiN,Fen Fak. Dekanı 3.

Detaylı

TARİH: 26.08.2015 NO: 89

TARİH: 26.08.2015 NO: 89 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Davut TURAN Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan ABAY

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 25 Temmuz 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1216 Tarih: 15.05.2015 Toplantıda Bulunanlar ı. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Selami KARSLlOGLU,Fen Fak. Dekanı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 21.02.2012 SAYI : 56 KATILANLAR T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Doç. Dr. Bülent GÜVEN Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI Doç. Dr.

Detaylı

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI SaYI: 1242 Tarih: 27.11.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektbr 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:07.05.2013 SAYI: 983 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY Y.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI NO : 190 Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof.Dr.Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanarak gündemdeki

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:14.10.2015 SAYI: 1112 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Üye Üye Üye Raportör T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / 2018 225 Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Başkanlığında saat 14:30 da Senato Salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SaYI : 1206 Tarih: 06.03.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Suleyman BAYKAL, Rektbr 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI Sayı: 1292 Tarih: 23.12.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Asım ÖREM, Rektör V. 2. Prof. Dr. Halit KANTEKİN, Fen Fak.

Detaylı

T.e. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI

T.e. KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI ------------------------------------------------- - --- SaYI:1253 Tarih: 19.02.2016 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekarn T.e. KARADENiz

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1370 Tarih: 27.07.2018 Toplantıda Bulunanlar ı. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Rektör V. 2. Prof. Dr. Zafer KÜÇÜK, Fen Fak. Dekan V. 3.

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı : 62 Toplantı Tarihi : 20.06.2016 Toplantı Saati : 10.00 Toplantı

Detaylı

KARAR Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sefa TARHAN ın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sefa TARHAN ın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 11.01- Döner Sermaye

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI GÜNDEM T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1313 Tarih: 02.06.2017 'Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr, Halit KANTEKiN, Fen Fak. Dekan

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 14.01- Sağlık Kültür

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/04/2012 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1217 Tarih: 22.05.2015 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR,Edebiyat Fak.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 16.08.2017 628 16 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1- Prof. Dr. Mevlüt

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI Sayı: 1296 Tarih: 20.01.2017 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKİN, Fen Fak.

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1225 Tarih:15.01.2015 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Selami KARSLlOGLU,Fen Fak. Dekanı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 01.07.2013 Pazartesi Günü saat 11.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. KARAOENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI

T.C. KARAOENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI T.C. KARAOENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI SaYI : 1169 Tarih: 06.06.2014 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU Fen Fak. Dekaru

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 26.04.2017 614 41 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1- Prof. Dr. Mevlüt

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 30.09.2011 SAYI: 906 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Enstitü Sekreteri (Raportör) Doç.

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi TOPLANTI TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi TOPLANTI TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI Sayl:1212 Tarih:17.04.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAVKAL, Rektbr 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU,Fen Fak. Dekaru

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Personel Daire

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/11/ /16

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/11/ /16 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/11/2016 2016/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 16/11/2016 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 182 Toplantı Tarihi: 03.03.2015 Salı Toplantı Saati: 11.45 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y Ö N E T İ M K U R U L U TOPLANTI TUTANAĞI Sayı: 1293 Tarih: 30.12.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKİN, Fen Fak.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO 23.06.2015 515 10 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Prof. Dr. Mevlüt TÜRK

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2012/75 Toplantı Tarihi: 09.05.2012 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1356 Tarih: 13.04.2018 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKiN, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi VONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI SaYI: 1241 Tarih: 20.11.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Asiye Mevhibe CO~AR, Edebiyat Fak.

Detaylı

RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : 19.01.2007 TOPLANTI NO : 1 KARAR NO : 2007/ 1 RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTIDA BULUNANLAR : Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU

Detaylı

1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL,Rektör 2. Doç. Dr. Bayram SEviNÇ,Edebiyat Fak. Dekan V. 3. Prof. Dr. Metin HÜSEM,Mühendislik Fak.

1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL,Rektör 2. Doç. Dr. Bayram SEviNÇ,Edebiyat Fak. Dekan V. 3. Prof. Dr. Metin HÜSEM,Mühendislik Fak. T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1381 Tarih: 19.10.2018 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL,Rektör 2. Doç. Dr. Bayram SEviNÇ,Edebiyat Fak. Dekan

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1250 Tarih: 29.01.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Selami KARSLlOGLU, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi. TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi. TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1273 Tarih: 08.08.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Rektör 2. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Fen Fak. Dekan

Detaylı

dişi" î $ a- ' MAM. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU YOKLAMA LİSTESİ Prof. Dr. Bekir BATI (Dekan v.) Prof. Dr. Ahmet UYANIK Prof. Dr.

dişi î $ a- ' MAM. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU YOKLAMA LİSTESİ Prof. Dr. Bekir BATI (Dekan v.) Prof. Dr. Ahmet UYANIK Prof. Dr. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU YOKLAMA LİSTESİ TOPLANTI TARİHİ : 19042017 TOPLANTI SAYISI: 14 TOPLANTI SAATI : 11:30 ADI SOYADI imza Prof Dr Bekir BATI (Dekan v) Prof Dr Ahmet UYANIK dişi" î,,,, ;, Prof Dr İsmail

Detaylı

Fakülte Yönetim Kurulumuz 24/03/2015 tarihinde saat 11:00 da Dekan V. Prof. Dr. Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Fakülte Yönetim Kurulumuz 24/03/2015 tarihinde saat 11:00 da Dekan V. Prof. Dr. Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Fakülte Yönetim Kurulumuz 24/03/2015 tarihinde saat 11:00 da Dekan V. Prof. Dr. Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR 01 Biyoloji Bölüm Başkanlığının 10/03/2015 tarih

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1275 Tarih: 19.08.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL,Rektör 2. Prof. Dr. Halit KANTEKiN,Fen Fak. Dekan V.

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Bülent ERDEM in başkanlığında 05 Temmuz 2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURUlU TOPlANTI TUTANAGI SaYI: 1218 Tarih: 29.05.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektbr 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 02/08/2012 Perşembe Günü saat 15.00 de Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayı: 64 Toplantı Tarih: 13.10.2014 Toplantı Saati: 14.00 Toplantı Yeri: Toplantı Salonu Toplantıda

Detaylı

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI

T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI T.e. KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi YONETiM KURULU TOPLANTI TUTANAGI SayJ:1211 Tarih:l0.04.2015 Toplantlda Bulunanlar 1. Prof. Dr. SUleyman BAYKAL, Rektor 2. Prof. Dr. Selami KARSLIOGLU, Fen Fak. Dekaru

Detaylı

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI

T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI T.C. KARADENiz TEKNiK ÜNivERSiTESi YÖNETiM KURULU TOPLANTı TUTANAGI Sayı: 1269 Tarih: 17.06.2016 Toplantıda Bulunanlar 1. Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ, Rektör V. 2. Prof. Dr. Selami KARSLlOGLU, Fen Fak. Dekanı

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAMSUN

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAMSUN Fakülte Yönetim Kurulumuz 20.02.2018 Salı günü saat 15.00 de Dekan Prof.Dr. Birol ELEVLİ başkanlığında toplandı. Yeterli çoğunluğun hazır bulunduğu tespit edildi ve gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.

Detaylı

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Sürekli Eğitim

Detaylı