2018 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2018 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI"

Transkript

1 2018 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu Birim ya Çalışma Grubu Üyeleri Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar. Birim yöneticileri SGDB ile koordineli olarak yılda en az bir defa bilgilendirme toplantısı düzenlemeyi planlamaktadır. SGDB Bilgilendirme Toplantıları İdarenin birim yöneticileri iç kontrol sistemi konusunda uygulamanın hangi aşamada olduğu konusunda bilgi rmek, iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmak amacıyla Ocak 2019 tarihine kadar SGDB ile koordineli olarak bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. KOS 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık hesap rebilirlik sağlanmalıdır. Tarafsızlık, saydamlık hesap rebilirlilik ilkelerinin hayata geçirilmesini teminen tüm faaliyetlere ilişkin duyurular kurumun web sayfasında yayımlanacak, bu bağlamda web düzenlemeleri etkin güncel hale getirilecektir. Web Düzenlemeleri Faaliyet Raporları, Stratejik Plan Mali Tablolar ile önemli karar işlemler belli dönemlerde Web sayfamızda yayımlanacaktır. KOS 2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı duyurulmalıdır. Fakültemiz faaliyetlerine ilişkin süreç analizleri yapılacaktır. Süreç Analizi Dekanlığımız Bölümlerimizin Misyonumuz göz önüne alınarak görev tanımları yapılmış personele imza karşılığında duyurulmuştur KOS 2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini bu görevlere ilişkin yetki sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı personele bildirilmelidir. Birim personelinin görev, yetki sorumluluklarını içeren Çalışma Esasları taslak yönergesi hazırlanmış Rektörlüğe onay için gönderilecektir. Çalışma Esasları Taslak Yönerge Dekanlığımız Bölümlerimizde görev yapan personelin çalışma esasları ile ilgili taslak yönergehakkında ilgililerle toplantı yapılarak belgilendirme yapılmıştır. KOS 2.4. İdarenin birimlerinin teşkilat şeması olmalı buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. Fakültemiz mevcut teşkilat şeması gözden geçirilerek revize edilmiştir. Ayrıca birimlerin iş yükü analizleri yapılmış ilgililere duyurulacaktır. Teşkilat Şeması Fonksiyonel Görev Dağılımı Fakültemiz Bölümlerimizin teşkilat şeması yazılı hale getirilerek web sayfamızda yayınlanacaktır. KOS 2.5. İdarenin birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki sorumluluk dağılımı, hesap rebilirlik uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. Fakültemiz birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki sorumluluk dağılımı, hesap rilebilirlik ilkesi gerekli mevzuat doğrultusunda gözden geçirilecektir. Organizasyon Yapısının Gözden Geçirilmesi Fakültemiz organizasyon yapısı yetki sorumluluk dağılımı, hesap rebilirlik ilkesi uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olması için gözden geçirilerek gelişmesi sağlanacaktır. KOS 2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli personele duyurmalıdır. Fakültemiz birimlerinin faaliyetlerinde, birim yöneticileri tarafından hassas görevler belirlenecektir ilgili personele yazılı olarak bildirilecektir. Belirlenen hassas görevlere ilişkin Birim Hassas Görevler Envanteri oluşturulacaktır. Birim Hassas Görevler Envanteri Hassas görevler listelenerek bu görevlerde bulunan personele ilişkin belirlenecek prosedürler Fakültemiz Hassas Görevler Envanteri oluşturulacaktır. KOS 2.7. Her düzeydeki yöneticiler rilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Görevlerin takibinin kolaylaştırılması amacıyla uygun bir iş takip programı temin edilecektir. Bağlı Birim yöneticimiz görevlerinin kontrolünü hiyerarşik kontroller ile evrak takibini ise EBYS sistemi ile sağlamaktadır.

2 KOS 3.2. İdarenin yönetici personeli görevlerini etkin etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim yeteneğe sahip olmalıdır. Her işin gerektirdiği personel nicelik nitelikleri ile fiziksel alt yapısı belirlenerek ilgili mercilere bildirilecektir. Bağlı birimler Birim yöneticilerimiz personelimiz bilgi deneyimlerini bireysel çalışmalar ile kazanmaktadır. Kurum içinde yeterli rutin bir hizmet içi eğitim yapılmamaktadır. KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza onay mercileri belirlenmeli personele duyurulmalıdır. İmza onay mercilerindeki değişikliklerin personele duyurulması düzenli bir şekilde sürdürülecektir. Bağlı birimler İş akış süreçlerindeki imza onay mercileri belirlidir, herhangi bir değişiklik durumunda personele duyurulmaktadır. KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ilgililere bildirilmelidir. Bağlı 5018 Sayılı Kanun, Hacettepe Ünirsitesi Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri Yetki Devri Yönergesi söz konusu standardın sağlanması açısından gerekli olan şartı karşılamaktadır. KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Bağlı 5018 Sayılı Kanun, Hacettepe Ünirsitesi Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri Yetki Devri Yönergesi söz konusu standardın sağlanması açısından gerekli olan şartı karşılamaktadır KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim yeteneğe sahip olmalıdır. Bağlı 5018 Sayılı Kanun, Hacettepe Ünirsitesi Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri Yetki Devri Yönergesi söz konusu standardın sağlanması için gerekli olan şartı karşılamaktadır KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi rmeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. Bağlı 5018 Sayılı Kanun, Hacettepe Ünirsitesi Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri Yetki Devri Yönergesi söz konusu standardın sağlanması için gerekli olan şartı karşılamaktadır

3 2018 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2- RİSK DEĞERLENDİRME Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu Birim ya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama RDS 5.1 RDS 5.1 İdareler, misyon vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. Fakültemiz Stratejik Planlama Komisyonu Kısa, Orta Uzun vadede yapılacak stratejik hedeflerini belirlemiş bir takvime bağlamıştır. Ayrıca tarafından Güçlü-Zayıf, Fırsat-Tehdit (GZFT) matrisleri oluşturulacak risk haritaları çıkarılacaktır. stratejik plan performans programında belirlenen amaç hedeflere ulaşması için iç dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirilmeye tabi tutacaktır. Ayrıca bu birimlerde risk değerlendirme kültürü oluşturulacaktır. Strateji Geliştirme Daire GZFT Matrisi Riskleri Belirleme, Değerlendirme Fakültemiz Bölümlerinin görev alanları ile ilgili güçlü zayıf yönleri, fırsatlar tehditler belirlenerek, GZFT analizi yapılmış olup, Fakültemiz tarafından stratejik plan performans programında belirlenen amaç hedeflere ulaşmada iç dış risk faktörleri belirlenip değerlendirilecek uzun vadede risk değerlendirme kültürü oluşturulacaktır.

4 2018 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 3- KONTROL FAALİYETLERİ Sorumlu Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Öngörülen Eylem ya Eylemler Birim ya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KFS 7.1 Her bir faaliyet riskleri için uygun kontrol strateji yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli uygulanmalıdır. tarafından faaliyet alanları ile ilgili risklere karşı önleyici, bu riskleri yönlendirici, tespit edici düzeltici kontrol mekanizmaları oluşturularak bu sürecin yönetilmesi sağlanacaktır. Fakültemizin her birimi faaliyet alanları riskler ile ilgili tespit edici, önleyici, yönlendirici düzeltici kontrol sistemleri oluşturacak uygulanacaktır. Kontrol Mekanizmalarının Belirlenmesi Fakültemiz Bölümlerinin belirlenen riskleri önleyici, yönlendirici, tespit edici ya da düzeltici kontrol mekanizmaları belirlenerek süreçlere yerleştirilecektir. KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. Gerek Kalite Yönetimi, gerekse Stratejik Planlama Komisyonu, mevcut personele kontrol süreçleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapacaktır. Ünirsitemiz mali kontrol faaliyeti, 5018 Sayılı Kanun, İç Kontrol Ön Mali Kontrol Yönetmeliği bunlara dayanılarak hazırlanan Hacettepe Ünirsitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi çerçesinde yerine getirilmekte, idari faaliyetlere ait kontrolde mevcut yasal düzenlemeler çerçesinde yürütülmektedir. KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü günliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkez Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereği varlıkların dönemsel kontrolleri yapılmakta karşılaştırma, onaylama, raporlama doğrulama gibi maliyeti az olan kontrol yöntemleri kullanıldığından maliyetin beklenen faydayı aşmadığı düşünülmektedir. KFS 7.4 KFS 8.1 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. İdareler, faaliyetleri ile mali karar işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. Fakültemiz tarafından gerçekleştirilecek olan kontrol faaliyetleri Strateji Geliştirme Dairesi ile koordineli bir şekilde yürütülecektir. tarafından faaliyetlerine ilişkin süreçler belirlenecektir. SGDB Bağlı Bölümler İş Süreçlerinin Belirlenmesi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkez Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereği varlıkların dönemsel kontrolleri yapılmakta karşılaştırma, onaylama, raporlama doğrulama gibi maliyeti az olan kontrol yöntemleri kullanıldığından maliyetin beklenen faydayı aşmadığı düşünülmektedir Fakültemiz Bölümlerinin faaliyetleri mali karar işlemleri hakkında prosedürler yazılı hale getirilecektir. KFS 8.2 Prosedürler ilgili dokümanlar, faaliyet ya mali karar işlemin başlaması, uygulanması sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. Doküman prosedürlere kolayca ulaşılabilmesi bilgi sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. Bilgi İşlem Daire Bilgi Sistemleri Fakültemiz faaliyet, mali karar işlemlerine ilişkin doküman prosedürlerin ulaşılabilirliği bilgi sistemleri aracılığıyla sağlamasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

5 Prosedürler ilgili dökümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun KFS 8.3 ilgili personel tarafından anlaşılabilir ulaşılabilir olmalıdır. bağlı bilirler Fakültemizde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili mevcut prosedürler ilgili dokümanlar sürekli güncellenmekte olup, mali karar işlemin başlaması, uygulanması sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. KFS 9.1 Her faaliyet ya mali karar işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi kontrolü görevleri farklı kişilere rilmelidir. ce personel arasında görevler ayrılığı ilkesine uyulacak şekilde görev dağılımını düzenleyici işlemler tamamlanmıştır. Görevlerin Etkin Dağılımı 5018 Sayılı Kanun ilgili mevzuata göre aynı personelde birleşmemesi gereken görevlerin birleştirilmemesi, faaliyet mali karar işlemlerin gerçekleştirilmesi, onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi kontrolü görevlerinin farklı kişilere rilmesi sağlanmış olup kontrol etkinliği oluşturulmuştur. KFS 9.2 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı in yöneticileri risklerin farkında olmalı gerekli önlemleri almalıdır. İşlemlerin uygulanması, kontrol edilmesi, onaylanması kaydedilmesi kontrolü görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. (Personel ihtiyacının önceden belirlenmesi, ihtiyacın Personel Dairesi na uygun zamanda bildirilmesi, personelin zamanında temini v.b. gibi) Personel Dairesi Personelin Etkin Dağılımı Görevlerin etkin dağılımı mümkün olmadığı takdirde personelin etkin dağılımının sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. Fakültemiz faaliyetlerindeki prosedürleri etkin uygulayıp uygulamadığı haftalık olarak ilgili yöneticilerimiz tarafından hiyerarşik kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanarak süreklilik kazandırılacaktır. Fakültemiz yetkilileri prosedürlerin etkili sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmakla birlikte bazı aksaklıklar da yaşanmaktadır. KFS 10.2 Yöneticiler, personelin iş işlemlerini izlemeli onaylamalı, hata usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları rmelidir. Fakülte yöneticileri mevcut durumda kullanılan otomasyon sistemi ile iş prosedürleri sürekli olarak izlemeli tespit ettikleri hata usulsüzlükler hakkında personelini bilgilendirme yoluna gidilecektir. Yöneticiler, personelin iş işlemlerini izlemekte onaylamakta, hata usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları rmektedirler. KFS 11.1 Personel yetersizliği, geçici ya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem ya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Birim yöneticimiz tarafından yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem değişikliklerinin varlığı, mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme yapılacak, ayrıca personelimize gerekli görülen konularda eğitim rilmesi için yetkili mercilerle görüşülecektir. Personel yetersizliği, geçici ya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem ya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınamamaktadır. KFS 11.2 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak kil personel görevlendirilmelidir. Personel yetersizliği, geçici ya sürekli görevden ayrılma durumlarında süreçlerin aksamaması için başka bir personel aynı görevle ilişkilendirilip yedeklenme sağlanacaktır. Kamu Hizmetlerinin Sürekliliği Düzenliliği Kamu hizmetlerinin sürekliliği düzenliliği ilkesi gereğince her bir personelin yürüttüğü faaliyet, mali karar işlemleri yürütmesi için kil personel görevlendirilmesi uygulanmaktadır.

6 KFS 11.3 Görevinden ayrılan personelin, iş ya işlemlerinin durumunu gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması bu raporu görevlendirilen personele rmesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. Görevinden ayrılacak olan personelden ilişik kesme sırasında istenilecek evraklara ek olarak gerçekleştirmiş olduğu göre ait bilgi belgeleri içeren kapsamlı bir rapor da eklenecektir. Bağlı Bölümler Fakültemizde geçici ya sürekli olarak görevden ayrılan personelin yürüttüğü iş işlemlerin devrine ilişkin herhangi bir raporlama düzenlenmesi yoluna gidilmemekte, devirler sözlü olarak yapılmaktadır. Ancak Taşınır kayıt yetkilisi görevini yapan personelin Taşınır Mal Yönetmeliği çerçesinde sayımları ambar devirlerini yapması isteniyor. KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini günirliliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli uygulanmalıdır. Fakültemiz personelinin tamamına bilgi sistemleri konusunda Bilgi İşlem Dairesi nca zaman zaman hizmet içi eğitim rilmekte sistemin işleyiş sürekliliği sağlanmaktadır. Fak. Ve Bilgi İşl. Dair. Bşk. Bilgi İşlem Dairesi nın teknik desteği rdiği hizmet içi eğitimle kontroller yapılmaktadır. KFS 12.2 Bilgi sistemine ri bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Fakültemizin kullanmış olduğu bilgi sistemlerinin izinsiz amacı dışında kullanımının engellenmesi için önleyici mekanizmalar hayata geçirilecektir. Fak. Ve Bilgi İşl. Dair. Bşk. Bilgi sistemlerine gerekli giriş yapacak personel yetkilendirmesi yapılmış durumdadır. KFS 12.3 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. Fakültemiz, Bilgi İşlem Dairesi nın teknik desteği ile üst yönetimin onayı ile kurulan sistemleri kullanmaktadır.

7 2018 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu Birim ya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama BİS 13.1 İdarelerde, yatay dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili sürekli bir bilgi iletişim sistemi olmalıdır. Kurum içi kurum dışı iletişim konusunda etkinlik başarı sağlanabilmesi için, Fakültemiz birimlerinin web düzenlemeleri geliştirilmiştir. Bilgi İşlem Daire Web Düzenlemeleri Fakültemiz bağlı bölümlerde geliştirilmeye açık bilgi iletişim sistemimiz mevcuttur. BİS 13.2 Yöneticiler personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. Fakültemiz yöneticileri personeli görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları bilgiye zamanında ulaşmalarını sağlayan olanaklara sahiptirler. Ayrıca, fakültemiz evrak dokümantasyon arşivleme sistemimiz de ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır. BİS 13.3 Bilgiler doğru, günilir, tam, kullanışlı anlaşılabilir olmalıdır. Bilgiler doğru, günilir, tam, kullanışlı anlaşılabilir olması için bilgi sistemlerinin tümü kamu mali mali olmayan yönetim sistemini destekleyecek gerekli kapasite, entegrasyon esneklikte olacaktır. Fakültemizin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları sürekli olarak güncellenecektir. Fakültemizde hazırlanan yayımlanan bilgilerin anlaşılabilirliği hazırlandığı zaman itibari ile doğruluğu günilirliği sağlanmaktadır. Ancak, mevcut bilgilerin sistemli olarak güncellenmesi personel yetersizliği nedeniyle düzenli olarak yapılamamaktadır. BİS 13.4 Yöneticiler ilgili personel, performans programı bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. Bilgiler doğru, günilir, tam, kullanışlı anlaşılabilir olması için bilgi sistemlerinin tümü kamu mali mali olmayan yönetim sistemini destekleyecek gerekli kapasite, entegrasyon esneklikte olacaktır. Fakültemizin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları sürekli olarak güncellenecektir. Fakültemizde hazırlanan yayımlanan bilgilerin anlaşılabilirliği hazırlandığı zaman itibari ile doğruluğu günilirliği sağlanmaktadır. Ancak, mevcut bilgilerin sistemli olarak güncellenmesi personel yetersizliği nedeniyle düzenli olarak yapılamamaktadır BİS Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri raporları üretebilecek analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. Fakültemiz, Ünirsite Yönetim Bilgi Sistemlerinde gerekli gördüğü eksiklikleri ya da tavsiyeleri ilgili birime iletecektir. BİDB Fakültemiz, Ünirsite Yönetim Bilgi Sistemlerinde tasarlama yapacak konumda değildir.

8 BİS 13.6 Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon amaçları çerçesinde beklentilerini görev sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. Fakültemiz yöneticilerinin fakülte misyon, vizyon amaçları çerçesinde beklentilerini görev sorumlulukları kapsamında personele bildirmeleri düzenli olarak devam edecektir. Fakültemiz yöneticileri, misyon, vizyon amaçları çerçesinde beklentilerini görev sorumlulukları kapsamında, beklentilerini gerekli hallerde personele iletmektedirler. BİS 14.1 Fakülteler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. Açıklama sütununda belirtilen uygulamalar makul günce sağlamakta olup, yeni bir düzenlemeye uygulamaya gerek bulunmamaktadır. Fakültemiz her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülüklerini birim faaliyet raporu stratejik planı aracılığıyla web ortamında kamuoyuna açıklamaktadır. BİS 15.1 Kayıt dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen giden evrak ile Fakülte içi haberleşmeyi kapsamalıdır. Açıklama sütununda belirtilen uygulamalar makul günce sağlamakta olup, yeni bir düzenlemeye uygulamaya gerek bulunmamaktadır. BİDB Ünirsitemizin kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi, birim içi haberleşme hariç olmak üzere, kayıt dosyalama, elektronik ortamdakiler dahil, gelen giden evrak ile arşivlemeye imkan sağlamaktadır. BİS 15.2 Kayıt dosyalama sistemi kapsamlı güncel olmalı, yönetici personel tarafından ulaşılabilir izlenebilir olmalıdır. Açıklama sütununda belirtilen uygulamalar makul günce sağlamakta olup yeni bir düzenlemeye uygulamaya gerek bulunmamaktadır. BİDB Ünirsitemiz belge yönetim sistemi, kişisel rilerin günliğini korunmasını sağlayacak kapsamlı, güncel, yönetici personel tarafından ulaşılabilir, izlenebilir şekilde tasarlanmıştır. BİS 15.3 Kayıt dosyalama sistemi, kişisel rilerin günliğini korunmasını sağlamalıdır. Kayıt dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi belgelerinin günliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirilmiştir. Bilgi İşlem Daire Kişisel Verilerin Günliği Fakültemiz bağlı bölümlerde kayıt dosyalama sistemi kişisel rileri gizlenerek korunmaktadır BİS 15.4 Kayıt dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. BİS 15.5 BİS 15.6 Gelen giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. İdarenin iş işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. Fakültemiz faaliyetlerine ilişkin işlemlerin kayıt dosyalama sistemi, süreçlerin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde yapılmış böylece işlemin başlangıcından tamamlanmasına kadar olan tüm bilgi belgelere kolayca erişim sağlanmıştır. Mevcut durumda tüm belgeler EBYS sistemine geçilmesiyle birlikte sistem üzerinden arşivlenmektedir. Tüm Bilgi İşlem Daire Standartlara Uygun Arşiv Dokümantasyon Sistemi, rilerin EBYS sistemi üzerinden dijital olarak arşivlenmesi sağlanmıştır. Kayıt dosyalama sistemi analiz edilerek, standartlara uygun hale getirilmiş olup gerek duyulan düzeltmeler süreç içerisinde daha da işlerlik kazanacaktır.

9 Onaylayan 13/07/2018 Prof.Dr. Sibel BOZBEYOĞLU DEKAN

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2018 REVİZE) 1. KONTROL ORTAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2018 REVİZE) 1. KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 KOS 1.5 KOS 1.6 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 KOS 1.5 KOS 1.6 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI FORMU Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart ler Sorumlu KFS7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Mevcut

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standar t Kod No KOS3 KOS 3.3 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler,

Detaylı

REVİZE EDİLEN KOÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

REVİZE EDİLEN KOÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI REVİZE EDİLEN KOÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 4-BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

REVİZE EDİLEN KOÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

REVİZE EDİLEN KOÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 KOS 1.5 KOS 1.6 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler KONTROL ORTAMI Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 11 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük:

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Öngörülen veya ler Sorumlu veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI veya Tamamlanm a KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Birim web sayfalarında "iç kontrol için bir başlık oluşturularak, iç kontrole ait gerekli bilgi ve belgelere ulaşım sağlanacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Birim web sayfalarında iç kontrol için bir başlık oluşturularak, iç kontrole ait gerekli bilgi ve belgelere ulaşım sağlanacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Sorumlu Birim veya ÇalıĢma Grubu Üyeleri ĠĢbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELĐ 2013 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I.GĐRĐŞ 2 II. KOÜ KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KONTROL ORTAMI Kontrol ortamı, sistemin ana unsuru ve sistemin üzerine inşa edildiği zemin olup iç kontrolün başarılı

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 07 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS Standardı ve Genel Şartı KOS. KOS. KOS.3 KOS.4 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde

Detaylı

İç Kontrol Bileşeni: BİLGİ VE İLETİŞİM. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Bileşeni: BİLGİ VE İLETİŞİM. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bileşeni: BİLGİ VE İLETİŞİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİLGİ VE İLETİŞİM Bilgi ve iletişim, sistemin genelindeki kurumsal faaliyet alanlarına ilişkin bilginin üretilmesine ve üretilen

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 253 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL 1. Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli yenilemektedir. Bu doğrultuda ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Çıktı/ Sonuç

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Çıktı/ Sonuç 1- KONTROL ORTAMI Standa rt Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ekim 2014 i İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... İ GİRİŞ... 1 1. İÇ KONTROLÜN TANIMI VE YASAL ÇERÇEVE... 2 2. İÇ KONTROLÜN

Detaylı

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1 - KONTROL ORTAMI KOS.01 - ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK KOS.01.1 - İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.1.1 / Müdürlüğü tüm birim müdürlerini

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu veya 1.1 Đç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL LARI EYLEM PLANI NO VE I SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDAR T KOD NO KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI MEVCUT DURUM EYLEM KOD NO ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER SORUMLU BİRİM VEYA ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM ÇIKTI/

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 2014-2016 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017- DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOS1.1 KOS1.2 KOS1.3 KOS1.4 / Şart 1.1.İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KONTROL ORTAMI KOS Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu Kod No Öngörülen veya ler veya Çalışma Kurul ve Grup

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen 1 kuralların personel tarafından

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 7. KONTROL STRATEJİ VE YÖNTEMLERİ Mali kontrol faaliyetleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI 2017-2018 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SAYISAL VERİLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SONUÇLARI RAPORU HAZİRAN 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR... iii GİRİŞ...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUŞ Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kanunlaşmış ve 01.01.2006 tarihinde de tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Yeni mali yönetim ve kontrol sistemini

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

T.C. Bitlis Eren Üniversitesi

T.C. Bitlis Eren Üniversitesi T.C. Bitlis Eren Üniversitesi KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2015 A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir,gider,varlık

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Başlama- Bitiş Tarihi Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler.

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler. 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (ÜNİVERSİTEMİZE AİT EYLEM PLANINDAN YÜKSEKOKULUMUZLA İLGİLİ KISIMLAR SEÇİLEREK HAZIRLANMIŞTIR) 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI KOS 1..Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Sorumlu 1- KONTROL ORTAMI 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı