çindekiler [Contents]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler [Contents]"

Transkript

1

2 çindekiler [Contents] Destekleyen Kurulufllar S 6 Komiteler S 8 Bilimsel Program S 9 Davetli Konuflmac Özetleri S 19 Sözlü Sunum Özetleri S 67 Poster Program ve Özetleri S 101 Sergiye Kat lan Firmalar n Listesi S 256 Firmalar S 257 Stand Plan S 261 Yazar Dizini S 262 Sponsor Companies S 6 Committees S 8 Scientific Program S 9 Abstracts of Invited Lectures S 19 Abstracts of Oral Presentations S 67 Poster Program and Abstracts S 101 List of the Companies with Stand S 256 Companies S 257 Stand Area S 261 Author List S 262 S 2

3 Hoflgeldiniz Mesaj [Welcome Letter] De erli Kat l mc lar, Sizlere 29 Ekim-1 Kas m tarihlerinde Kapadokya da düzenlenen 20. Ulusal Biyokimya Kongresinin Özet kitab n Türk Biyokimya Dergisinin birinci ek say s olarak gururla sunuyoruz. Bu verimli kongre, de erli bilim insanlar n n güncel klinik ve moleküler biyokimyadaki son geliflmeleri sunup tart flabilecekleri ayn zamanda biyokimyac lar için büyük önem tafl yan konular n incelenece i bir platform oluflturmay amaçlamaktad r. Kongrede yak n zamanda aram zdan ayr lan dört de erli biyokimyac ya atfedilen bir konferans ve üç oturum yer almaktad r. Prof. Dr. Hermona Soreq taraf ndan verilen Kolinesteraz düzenleyicileri: memelilerde stress ve anksiyete tepkimeleri bafll kl IUBMB Jübile Konferans Prof. Dr. Nefle Çoku rafl Genç in, Yafllanma, diyabet ve kontrolu bafll kl panel Prof. Dr. Cemil Rota n n, Biyokimyada leri Teknikler oturumu Prof. Mehmet fiimflek in ve Temel Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bafll kl oturum Pof. Dr. Yüksel Özdemir in de erli an lar na atfen düzenlenmifltir. Kongre nin kapsam üç ana konu bafll alt nda toplanabilir: Hastal klar n moleküler temeli, örne in, nörodejeneratif, metabolic hastal klar ve kök hücreler. Tan daki geliflmeler ve uygulamalar, örne in, infertilite, prenatal tan, acil t p, çevre sa l, klinik laboratuvar yönetiminin optimizasyonu, e itim ve akreditasyonu. Kongrede ayr ca biyokimyac lar için çok yararl olabilecek Proje Gelifltirme ve Yazma ile Moleküler Tan Yöntemleri konulu aç k oturumlar yer almaktad r. Bu say n n yapraklar n çevirirken büyüleyici Kapadokya yöresinin sihirli atmosferini de hissedece inizi umuyoruz. Sayg lar m zla Prof. Dr. Nazmi Özer Organizasyon Komitesi Baflkan Dear Participants, We are proud to present you this Supplement 1 of the Turkish Journal of Biochemistry as the Abstract Book of the 20th National Biochemistry Congress which is held on 29 October-1 November 2008, in Cappadocia. This fruitful Congress aims at forming a platform where eminent scientists presents and discusses recent advances in contemporary Clinical and Molecular Biochemistry as well as addressing issues of utmost importance to biochemists. In this Congress, a conference and three sessions are devoted to the recently deceased four distinguished biochemists. The IUBMB Jubilee Lecture on Cholinesterase modulators: mammalian stress and anxiety reactions given Prof. Dr. Hermona Soreq is dedicated to Prof. Dr. A. Nefle Çoku rafl Genç. The panel on Aging, Diabetes and Its Control is in commemoration of Prof. Dr. Cemil Rota; The session on Advanced Technics in Biochemistry is dedicated to Prof. Mehmet fiimflek and the session on Basic Biochemistry and Molecular Biology is dedicated to Prof. Dr. Yüksel Özdemir. The Congress topics may be grouped under three major areas: Molecular basis of diseases and aging such as neurodegenerative, metabolic diseases and stem cells; Advances in diagnostic procedures and their applications such as infertility and prenatal diagnosis, emergency medicine, environmental health monitoring; the optimization of clinical laboratory management, education and accreditation. The congress also incorporates two workshops on Project Development and Authoring and Molecular Diagnostic Techniques which is believed to be of use to young biochemists. We hope that you will feel the magic atmosphere of the fantastic Cappadocia region as you leaf through the pages. With best wishes Prof. Dr. Nazmi Özer President, Organisation Committee S 3

4 S 4

5 XX. ULUSAL B YOK MYA KONGRES [XX. NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS] 29 Ekim - 1 Kas m 2008 [29 October November 2008] Kapadokya / Nevflehir S 5

6 SPONSOR Organizasyon komitesi katk lar ndan dolay tüm firmalara teflekkür eder. (Firmalar alfabetik s raya göre dizilmifltir) S 6

7 DESTEKLEYEN KURULUfiLAR TÜB TAK TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU ABBOTT LABORATUARLARI THALAT HRACAT VE T C. LTD.fiT. ALB O K MYEV MADDELER THALAT VE T CARET A.fi. AREN TIBB C HAZLAR SAN.T C. THALAT HRACAT LTD.fiT. AYBER Nfi. MED KAL SA LIK H ZMETLER Ç VE DIfi T C. LTD. fit. B OBAK LABORATUVAR MALZEMELER SANAY VE T CARET A.fi. B OCAN TIP LABORATUAR VE TIBB MALZEMELER T C. LTD.fiT. B O-TEK 987 MED KAL C HAZLAR S STEM LTD. fit. BOME SANAY ÜRÜNLER DIfi T CARET LTD. fit. DOLUNAY TEKN K C HAZ VE Nfi.SAN.T C.LTD.fiT NCEKARALAR TIBB C HAZLAR DANIfiMANLIK PROJE VE T C.LTD.fiT. MAKRO SA LIK ÜRÜNLER TH. HR.SAN VE T C. A.fi. MED-K M K MYA SANAY VE T CARET LTD. fit. MEGA TIP SAN.VE T C.LTD.fiT NÜKLEER A.fi. ÖZGÜN K MYA A.fi. PERA MED KAL POZ T F MED KAL S STEMLER SANAY T C.LTD.fiT. ROCHE DIAGNOSTIK S STEMLER T C. A.fi. SAVAfi MED KAL LAB. MALZ. T C. LTD. fit TENAY ELEKTRON K MED KAL ÖZEL SA LIK NfiAAT LAÇ SAN.T C. LTD.fiT VENTURA YAZILIM LTD.fiT. Yukar da listelenen kurulufllara katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. (We wish to express our thanks to the institutions listed above for their sponsorship) S 7

8 Onursal Baflkan / Honorary President fierafettin Özkurt DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE Baflkan / President II. Baflkan / Vice President Sekreter / Secretary Sayman / Treasurer Nazmi Özer Mesude flcan Gunnur Dikmen Mehmet fienefl Üyeler / Members K ymet Aksoy, Sema Temizer Ozan, Gülsevim Saydam, Arzu Seven, Azmi Telefoncu, Ayfer Yalç n, Do an Yücel B L MSEL KURUL / SCIENTIFIC COMMITTEE N. Leyla Açan, fiebnem Kösebalaban, Diler Aslan, Yahya Laleli, U ur Atik, Sabahattin Muhtaro lu, Ebubekir Bakan,. Hamdi Ö üfl, Cumhur Bilgi, Tomris Özben, Naime Canoruç, Banu Sancak, Cemil Çelik, Metin Y ld r mkaya, Orhan De er, Eser Y ld r m Sözmen, Nam k Delibafl, Bolkan fiimflek, Özcan Erel, Yavuz Taga, M. Kemal Erbil, smail Temel, Münire Hac bekiro lu, brahim Ünsal, Yeflim Özarda lçöl DANIfiMA KURULU / ADVISORY BOARD Orhan Adal (ANKARA), Leyla Aç k (ANKARA), Lale Afrasyap (MU LA), Ahmet Aker (S VAS), Mahinur Akkaya (ANKARA), Çetin Ak ll lar (MAKRO SA LIK, A.fi.), fierif Akman, (ANKARA), Yakup Al c güzel (ANTALYA), Nilgün Altan (ANKARA), Arif Alt ntafl (ANKARA), Muhlise Alvur (SAMSUN), Zeki Ar (MAN SA), Aysel Ar c o lu (ANKARA), Emel Ar nç (ANKARA), Oktay Aslan (BALIKES R), Sacide Atalay ( STANBUL), Mehmet Balc (SEM Limited), Kadir Batç o lu (MALATYA), Oya Bay nd r ( ZM R), Kemal Baysal (GEBZE-TUBITAK), Nalan Bayflu (AFYON), Hayyim Benbasat (MEDTEK, A.fi.), Mithat Bozday (ANKARA), Ayhan Bozkurt (NÜKLEER A.fi.), Güler Bu dayc (BOLU), Zeliha Büyükbingöl (ANKARA), Ümran Büyükka n c (ANKARA), Orhan Canbolat (ANKARA), Salih Cengiz ( STANBUL), Ferda Candan (S VAS), Mustafa Cemek (AFYON), Abdurahman Coflkun ( STANBUL), Erol Çak r (ED RNE), Avni Çavdar (DOLUNAY, A.fi.), Meltem Çetin (BURSA), Ö e Çetinkaya (S VAS), Ömer Çolak (ESK fieh R), M. Akif Çürük (ADANA), Süleyman Demir (DEN ZL ), Ediz Demirpençe (ANKARA), Pakize Do an (ANKARA), Faz l E rican (ALB O, A.fi.), Altan Eraslan (KOCAEL ), Mehmet Erdal (ANKARA), Suat Erdo an (HATAY), Nezaket Eren ( STANBUL), Murat Ergüden (RANDOX, A.fi.), Meral Fad ll o lu ( ZM R), Selma Süer Gökmen (TRAKYA), Ali Güçtekin (ANKARA), Mustafa Gültepe ( STANBUL), Saadet Gümüfllü (ANTALYA), Koray Gümüfltafl ( STANBUL), Gül Güner ( ZM R), Güvenç Güvenen ( STANBUL), Ömer Güzel ( STANBUL), Goncagül Haklar ( STANBUL), Gülflen Hasçelik (ANKARA), Vasif Has rc (ANKARA), Nezih Hekim (PAK ZE TARZ LAB.), Gülay Hergenç ( STANBUL), Gülhan Türkay Hofltürk ( STANBUL), Nevin lhan (ELAZI ), Necip lhan (ELAZI ), Tamer C. nal (ADANA), Mine E. nal (ESK fieh R), Ahmet naç (ROCHE, A.fi.), Özgür ncekara ( NCEKARA Holding), Murat Kaçmaz (KIRIKKALE), Baysal Karaca ( ZM R), Levent Karaca (ANKARA), Zihni Karaeren (ANKARA), Hilal Karagül (ANKARA), Cengiz Karakaya (ANKARA), Esra Karakoç (ANKARA), Bünyamin Kaptano lu (DEN ZL ), Nedret K l nç (ANKARA), Güldal K rkal ( ZM R), Yüksel Koca (ANKARA), Semra Koçtürk ( ZM R), Macit Koldafl ( STANBUL), Tülay Köken (AFYON), Mehmet Köseo lu ( ZM R), smail Kurt (ANKARA), Naciye Kurtul (KAHRAMANMARAfi), Sevinç Kuflkay (KOCAEL ), Ayhan Küçükel (BETAMED, A.fi.), rfan Küfrevio lu (ERZURUM), fiaban Marafll (KARS), dris Mehmeto lu (KONYA), A. Görkem Mungan (ZONGULDAK), Serpil Nebio lu (ANKARA), Mehmet Nizaml o lu (KONYA), H. Avni Öktem (ANKARA), As m Örem (TRABZON), Rüçhan Özatay (D AS S, A.fi.), Levent Türksoy (SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTICS), Banu Özvural ( ZM R), Hüseyin Özyurt (TOKAT), Aysun Pabuççuo lu ( ZM R), Hatice Paflao lu (ANKARA), Ferhan G. Sa n ( ZM R), Artin Sandalc (B YOLOJ K ANAL Z, A.fi.), Ayten Sa ro lu (ED RNE), Mustafa Serteser ( STANBUL), Zerrin Söylemez (GAZ ANTEP), Elvan Laleli fiahin (ANKARA), Yaflar Nuri fiahin (ERZURUM), Muhittin Serdar (ANKARA), Erdinç Serin (BOLU), Önder fiirikçi ( STANBUL), Kadirhan Sunguro lu (ANKARA), Ramazan fiekero lu (VAN), Alaattin fien (DEN ZL ), Mehmet Tarakç o lu (GAZ ANTEP), Gülgez Tavelli (K TSAN, A.fi.), Asuman Tokullugil (BURSA), Abdullah Tuli (ADANA), Suna Türko lu (ANKARA), Nurten Türközkan (ANKARA), Gülberk Uçar (ANKARA), Hüseyin Avni Uydu (R ZE), Müjdat Uysal ( STANBUL), Muzaffer Üstdal (KAYSER ), Füsun Üstüner ( ZM R), A. Süha Yalç n ( STANBUL), Sema Yaral o lu (fianliurfa), Gül Fatma Yar m (SAMSUN), Özlem Yavuz (BOLU), Seylan Yaz (MEDK M, A.fi.), Çi dem Yenisey (AYDIN), Sembol Türkmen Y ld rmak ( ZM R), Gültekin Yücel (ANTALYA), Haydar Yüksek (KARS). S 8

9 29 Ekim Program 08:30-17:30 Kay t Salon Zelve 08:30-18:00 Salon Zelve Proje Gelifltirme ve Yazma Çal fltay Yönetim: Fatma Z. Kutay Çal fltay Görevlileri: Fatma Z. Kutay, Eser Y. Sözmen, Ferhan G. Sa n, Yasemin Akçay, Ebru Demirel Salon Kaymakl Kapadokya Salonu 18:30-18:40 Aç l fl Nazmi Özer Moleküler Tan Teknikleri Yönetim: Orhan De er, Mesude flcan, Do an Yücel, Abdülkerim Bedir 18:40-19:30 Ayfle Nefle Genç IUBMB Jubilee Konferans Oturum Baflkanlar ; Tomris Özben,. Hamdi Ö üfl Cholinesterase Modulations of Mammalian Stress and Anxiety Reactions Hermona Soreq 19:30-20:30 Hofl Geldiniz Kokteyli S 9

10 30 Ekim Program Kapadokya Salonu 08:30-10:30 Klinik Laboratuvarlar n Akreditasyonu Oturum Baflkanlar : Diler Aslan, Süleyman Demir 08:30-09:00 Klinik Laboratuvarlar n Mevcut Durumu ve Yeni Yasal Düzenleme Çal flmalar Mustafa Ertek 09:00-09:25 T bbi Laboratuvarlar n Kalite ve Yetkinlik Gereksinimleri, ISO Akreditasyonu; Centro Laboratuvar deneyimi Ömer Güzel 09:25-09:50 ISO Akreditasyonu: Ülke Gerçekleri ve F rsatlar brahim Ünsal 09:50-10:10 Klinik Laboratuvar Akreditasyonu: Liderlik ve Toplam Kalite Tamer C. nal Ihlara Salonu 08:30-10:30 Kök Hücre Biyokimyas - Biyolojisi ve Klinikte Kullan m Panel Yöneticisi: Emin Kansu 08:30-09:00 Embriyonik Kök Hücreler Y. Murat Elçin 09:00-09:30 Kök Hücre Trafi i Duygu Uçkan 09:30-10:00 Kanser Kök Hücreleri Z. Günnur Dikmen 10:00-10:30 Kök Hücrelerini Klinikte Kullan ma Haz r m y z? Emin Kansu 10:10-10:30 Sa l k Bakanl E itim ve Araflt rma Hastanelerinde Akreditasyon Metin Y ld r mkaya 10:30-11:00 11:00-12:30 Klinik Laboratuvar Yönetimi Oturum Baflkanlar : Naime Canoruç, Mustafa Gültepe 11:00-11:30 Liderlik ve Laboratuvar Yönetimi M. Kemal Erbil Kahve Aras 11:00-12:30 Mehmet fiimflek Oturumu; Biyokimyada leri Teknikler Oturum Baflkanlar : Mesude flcan, rfan Küfrevio lu 11:00-11:05 Prof. Dr. Mehmet fiimflek'in Özgeçmifli Mesude flçan 11:05-11:35 Farmakogenetik ve Bireysel T p Emel Ar nç 11:30-12:00 Klinik Laboratuvarlarda Malzeme Temini ve Effektivite Takibi Münire Hac bekiro lu 12:00-12:30 Laboratuvarlarda Hizmet Al m Banu Sancak 11:35-12:05 Kanser Tan ve Tedavisinde Proteomik Uygulamalar Ali Güre 12:05-12:30 Klinik Laboratuvarlarda Kütle Spektrometre Tekniklerinin Kullan m Muhittin Serdar S 10

11 30 Ekim Program 12:30-14:00 Kapadokya Salonu Ö le Yeme i / Firma Sunumlar Ihlara Salonu 13:00-14:00 Biobak Workshop Gaita'da Gizli Kan ve Otomasyon Kenichi Shukuya 14:00-15:30 Klinik Laboratuvarlarda Teknolojik Geliflmeler ve Toplam Laboratuvar Otomasyonu Oturum Baflkanlar : Ebubekir Bakan 14:00-15:30 Nörodejeneratif Hastal klar n Biyokimyas Oturum Baflkanlar : N. Leyla Açan, Koray Gümüfltafl 14:00-14:25 Klinik Laboratuvarda Preanalitik Faktörler: Bir Danimarka Klinik Biyokimya Laboratuvar ndan Deneyimler M. Vakur Bor 14:25-14:50 Örnek Kalitesi ve Pnömatik Sistemler Sabahattin Muhtaro lu 14:50-15:10 LIS-HIS Entegrasyonu Ventura 15:10-15:30 LIS-HIS Entegrasyonu Tenay 14:00-14:25 Kolinesterazlar: Sinirsel Geliflim, Alzheimer ve Tedavi liflkisi Ebru Bodur 14:25-14:50 Parkinsonda Mitokondriyal Bozukluk Gülnihal Kulaks z 14:50-15:10 Ailevi Akdeniz Atefli Hastalar n n Polimorfonükleer Lökositlerinde Oksidatif DNA Hasar Guldal K rkal 15:10-15:30 Alzheimer Hastal ve Potansiyel Tedavi CoQ10 Mine Erden nal 15:30-17:00 Kahve Aras / Poster Sunumu 17:00-18:00 Laboratuvarda Kalite Yönetimi ve Firma Sunumu Oturum Baflkanlar : Gülnur Andican, Abdullah Tuli 17:00-17:20 Kalite Yönetim Arac Olarak Alt Sigma: Temel Prensipler Mustafa Serteser 17:20-17:40 Kalite Yönetim Arac Olarak Alt Sigma: Laboratuvar Uygulamalar Abdurahman Coflkun 17:40-18:00 Gaitada Gizli Kan Tespitinde Kantitatif Metodun Önemi Kenichi Shukuya 17:00-18:00 Proje ve Burs Kaynaklar Oturum Baflkanlar : Lale Afrasyap, Kemal Baysal 17:00-17:20 TÜB TAK- B DEB Burs ve Destekleri fiemsettin Türköz (Tübitak) 17:20-17:40 TÜB TAK- ARDEB Akademik Araflt rma Destekleri Ece Elif lter (Tübitak) 17:40-18:00 Avrupa Yedinci Çerçeve Program nda F rsatlar K. Melike Sevimli (Tübitak) S 11

12 30 Ekim Program Kapadokya Salonu 18:00-19:00 Ihlara Salonu OLGU SUNUMLARI ve Yönlendiricileri Diyabet ve Akut Pankreatit Do an Yücel Akut Kroner Sendrom Gül Saydam Lenfoma Yahya Laleli Huzursuz Efl Banu Sancak Renal Transplantasyon Sonras Geliflen Metabolik Asidoz ve Oligüri Sabahattin Muhtaro lu Bebe im Nerede? Mehmet fienefl :00 fiarap Tatma Partisi S 12

13 31 Ekim Program Kapadokya Salonu 08:30-10:30 Cemil Rota Paneli; Sa l kl Yafllanma, Diyabet ve Kontrolü Panel Yöneticisi: Yahya Laleli 08:30-08:35 Prof. Dr. Cemil Rota'n n Özgeçmifli Yahya Laleli 08:35-08:45 Diyabetin Ekonomisi Yahya Laleli 08:45-09:15 Diyabet Niçin Önemli ve Klinisyenin Laboratuvardan Beklentileri lhan Yetkin 09:15-09:35 Diyabet Tan ve Takibinde Kullan lan Testlerin Performanslar Yahya Laleli 09:35-09:55 Tip I ve Tip 2 Diyabette Genetik Yükler Ajlan Tükün 09:55-10:15 Diyabet zleminde HbA1c ve IFCC Kararlar Diler Aslan 10:15-10:40 Tart flma 10:40-11:10 11:10-12:40 Acil Biyokimya Oturum Baflkanlar : Nezaket Eren, Zeki Ar 11:10-11:35 Acil Biyokimya Laboratuvar nda Test Seçimi ve Klinik Tan ya Katk s Erdinç Çak r Kahve Aras Ihlara Salonu 08:30-10:30 Yüksel Özdemir Oturumu Temel Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sunumlar Oturum Baflkanlar : K ymet Aksoy, Azmi Telefoncu 08:30-08:35 Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in Özgeçmifli K ymet Aksoy 08:35-09:00 Oksidatif DNA Hasar, NEIL1 DNA Onar m Enzimi, Metabolik Sendrom ve Kanser Miral Dizdaro lu 09:00-09:20 Protein Protein nteraksiyonu Özlem Keskin 09:20-09:40 Protein Dinami i Türkan Halilo lu 09:40-10:00 Glikomik: Yap dan Fonksiyona Figen Zihnio lu 10:00-10:20 Oligodeoksinükleotidler Taraf ndan CpG Uyar ml mmünaktivasyon hsan Gürsel 10:20-10:40 Ubikitin ve Proteazom Sistemi Petek Ballar 11:10-12:40 Yafllanma Biyokimyas ve Klinik Uygulamalar Oturum Baflkanlar : Ayflegül Yarpuzlu, Bolkan fiimflek 11:10-11:40 Yafllanman n Moleküler Mekanizmas fierif Akman S 13

14 31 Ekim Program Kapadokya Salonu 11:35-12:00 Acil Biyokimya Laboratuvar n n Verimli Kullan m, Testlerin Sonuçlanma Süresi ve 'Gerçek Acil' Kavram Yeflim Özarda lçöl 12:00-12:20 Hasta Bafl Testler Do an Yücel Ihlara Salonu 11:40-12:00 Osteoartrit: Tan ve Tedavide Moleküler-Hücresel Yaklafl mlar Didem Kozac 12:00-12:20 TAS-TOS-PON1 Otomatik Ölçümleri Özcan Erel 12:20-12:40 Panik De erler Ak n Yeflilkaya 12:40-14:00 Ö le Yeme i / Firma Sunumlar 14:00-15:30 Hastanelerde Performans Uygulamalar Oturum Baflkanlar : Nurten Türközkan, Çi dem Yenisey 14:00-14:30 Üniversite Hastanelerinde Performans Uygulamalar Abdurrahim Koçyi it 14:30-15:00 Sa l k Bakanl Hastanelerinde Performans Uygulamalar Melahat Elmas Gazi 15:00-15:15 Endotoksin-Arac l Beyin Harabiyetinde 3-NT ve 8-OHDG Oluflumunun HPLC-ECD ile Gösterilmesi Gonca Ozan 14:00-15:30 G da, Çevre ve Sa l k Oturum Baflkanlar : Sema T. Ozan, Nursen Çoruh 14:00-14:30 Zoonotik Hastal klar ve Laboratuvar Arif Alt ntafl 14:30-15:00 Çevre Sorunlar nda Laboratuvar n Yeri Ömer Güzel 15:00-15:30 Geneti i De ifltirilmis G dalar n Tan s nda Moleküler Analiz Yöntemleri Candan Gürakan 15:15-15:30 CCL4 Kullan m n n Beyinde Serbest Radikal Metabolizmas ile liflkisi; Stobadinin Bu liflki Üzerine Etkisi Nilüfer Bayraktar 15:30-16:30 Kahve Aras / Poster Sunumu S 14

15 31 Ekim Program Kaymakl Salonu 16:30-18:00 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : Çi dem Yenisey, Tevfik Noyan 16:30-16:45 Metilenetilentetrahidrofolat Redüktaz Ekspresyonu De iflikli inin, Metotreksata Cevaba Etkisi Baflak Çeltikçi 16:45-17:00 Kistik Fibrozisde CFTR Gen Mutasyonlar Ebru Kale 17:00-17:15 Mikroglialarda LPS ile ndüklenen Hücre Ölümü ve TNF Sententezinin APC Taraf ndan Azalt lmas Mehtap Yüksel E rilmez 17:15-17:30 Epilepside Yeni Bir Biyomarker: Nesfatin-1 Süleyman Ayd n 17:30-17:45 Trans-9 18:1 Oktadecenoik Asit zomerinin Hüre Zar Fonksiyonu Üzerine Etkileri Mehmet Gürbilek 17:45-18:00 nsan Meme Dokusu Kantitatif PCR Veri Normalizasyonunda Referans Genler Aydan Çelebiler Çavuflo lu Ihlara Salonu 16:30-18:00 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : N. Nuray Ulusu, Nurten Aksoy 16:30-16:45 B.clausii Alkalen Proteaz n Kinetik ve Termoinamik De erlerinin Dieletrik Sabiti ile De iflimi Yonca Avc Duman 16:45-17:00 Karaci er Kanserinde TGF-beta ile Tetiklenen Senesans Yan t n n Moleküler Mekanizmas fierif fientürk 17:00-17:15 Bitkilerden Elde Edilen Alkaloit ve Fenolerin KOMT Inhibisyonu Amac yla Taranmas Dilek Yalç n 17:15-17:30 GST-(His)6 Üzerine A r Metal Etkilerinin Spektrofotometrik ve Elektrokimyasal Metodlarla ncelenmesi Ebru Saatçi 17:30-17:45 Alkalen Proteaz n Konformasyonel Yap s na Suyla Kar flabilen Organik Çözücülerin Etkisi Dilek Çoflkuner Öztürk 17:45-18:00 Serin Alkalen Proteaz n Kinetik Özellikleri Üzerine Bak r yonlar n n Etkisi Nurçin Çelik Öztürk S 15

16 31 Ekim Program Kaymakl Salonu 18:00-19:30 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : Abdülkerim Bedir, Aysun Bay Karabulut 18:00-18:15 Ya Diyetlerinin Rat Hipokampus Dokusunda Ya Asiti Komposizyonu ve NMDA Reseptörlerine Etkisi Hilmi Demirin 18:15-18:30 Kafeinin Rat Beyin, Karaci er ve Kalp Dokusunda Oksidan Stres Üzerine Etkileri Canan Demirtafl 18:30-18:45 Psöriazisli Hastalarda Serum Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Seviyelerinin rdelenmesi Osman Metin pçio lu 18:45-19:00 L-Arjinin ve Metabolitlerinin Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi (YBSK) ile Ölçümü Özlem Unay Demirel 19:00-19:15 Türk Populasyonunda Plazma Ya Asitlerinin Referans Aral klar ; Bursa Çal flmas Yeflim Özarda lçöl 19:15-19:30 Yöntem Valdasyonu brahim Ayd n Ihlara Salonu 18:00-19:30 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : A. Kevser Özden, Elvan Laleli fiahin 18:00-18:15 CUPRAC Antioksidan Ölçüm Yönteminin Baz Modifikasyonlar ve Uygulamalar Kubilay Güçlü 18:15-18:30 Alzheimer Hastal nda nsülin Rezistans ve Mitokondrial Glukoz Metabolizmas Mükerrem Betül Yerer- Aycan 18:30-18:45 Pea3 Mutantlar n n Sinir Farkl laflmas na Etkileri, Nöroejeneratif Olas l klar Ifl l Aksan Kurnaz 18:45-19:00 Alternatif Genetik Kod Tablolar ve Mutasyona Direnç M. Levent Kurnaz 19:00-19:15 Maternal Plazmadaki Serbest Fetal DNA'n n Real-time PCR ile Miktar Tayini Ebru Dündar Yenilmez 19:15-19:30 Gen Susturma ile TRPC Gen Ekspresyonu ve fllevi Aras ndaki liflkinin Araflt r lmas Çi dem Selli 20:30-24:00 Gala Yeme i S 16

17 1 Kas m Program Kapadokya Salonu 09:00-11:00 nfertilite ve Prenatal Tan da Klinik Laboratuvar Oturum Baflkanlar : Hatice Paflao lu, Nam k Delibafl 08:30-09:00 Kad n nfertilitesi'nde Laboratuvar n Rolü R fat H. Gürsoy 09:00-09:30 Erkek nfertilitesi ve Klinik Laboratuvarda Sperm Analizi Serdar Günalp 09:30-10:00 Birinci Trimester Tarama Testleri Mehmet fienes 10:00-10:30 kinci Trimester Tarama Testleri Özlem Gülbahar Ihlara Salonu 08:30-11:00 Klinik Biyokimya E itimi Oturum Baflkanlar : Füsun Üstünda, Mehmet Köseo lu :00 Akademik Hayat Aç s ndan Uzmanl k ve Doktora E itimleri. Hamdi Ö üfl 09:00-09:30 Uzmanl k E itim Program Gül Saydam 09:30-10:00 Mezuniyet Sonras Sürekli E itim Eser Y ld r m Sözmen 10:00-10:30 Araflt rmalarda Denek Seçimi ve Etik Hakan Yard mc 10:30-10:45 Atomik Absorbsiyon Spektroskopi (AAS) ile Kan Kurflun Düzeyi Ölçümü için Metod Validasyonu ve De erlendirmesi Aysun Çoflkun 10:30-11:00 Trizomi Tan s nda Moleküler Teknikler Orhan De er 11:00-11:15 11:15-13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : Kemal Ergül, A. Görkem Mungan 11:15-11:30 lk Atak Psikozda Artm fl Profin Düzeyleri Ömer Özcan 11:30-11:45 Türk Populasyonundan Al nan Bir Örneklemde Plazma Total Homosistein Düzeyleri Emin Özgür Akgül Kahve Aras 10:45-11:00 Subkronik Tiner nhalasyonuna Maruz Kalm fl Ratlarda a-lipoik Asitin DNA Hasar, Protein Oksidasyonu, Lipid Peroksidasyonu ile Baz Antioksidan Parametrelere Etkileri Tu ba fiahin 11:15 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : Filiz Akb y k, Nermin K l ç 11:15-11:30 Protein Yap ve Fonksiyonundan Teknolojiye: Ferittin Antikanser laç Tafl y c Sistemi Mehmet Akif K l ç 11:30-11:45 Il ml Halofilik Bakterilerin Tuz Stresi Adaptasyonundaki Metabolik Yollar n n Belirlenmesi Selim Ceylan S 17

18 1 Kas m Program Kapadokya Salonu 11:45-12:00 Osteoartrit ve Romatoid Hastalar nda drar Glikozaminoglikan Düzeyleri ve Farkl GAG Ölçüm Yönetmlerinin Karfl laflt r lmas Gülsen Y lmaz 12:00-12:15 skemi Modifiye Albüminin Albümin konsantrasyonu ile liflkisi Aylin Hakl gör 12:15-12:30 Duodenal Ülser Modeline SO2 nhalasyonu ve Glutatyon liflkili Enzimler Ümmühani Özel Türkçü 12:30-12:45 ABXPentral 120 ve BeckmanCoulter LH750 Kan Say m Cihazlar n n Analitik Karfl laflt r lmas Murat Tahiro lu Ihlara Salonu 11:45-12:00 Deneysel Ülser ve Kronik Kükürtdioksit nhalasyonu: Akci er ve Mide Pro-Antioksidan Metabolizma De ifliklikleri Lale Afrasyap 12:00-12:15 Rheum Ribes Ekstrelerinin HL-60 Üzerinde Antiproliferatif ve Apoptotik Etkileri Pembegül Uyar 12:15-12:30 Tavflan Karaci er ve Böbre inde NQO1 Aktivitesinin Tannik Asit Taraf ndan nhibe Edilmesi Serdar Karakurt 12:30-12:45 Resveratrol'ün Streptozotocin ile Diyabetik Olan S çan Karaci er CuZnSOD Ekspresyouna Etkisi Gökhan Sadi 12:45-13:00 Kapan fl (Kapadokya Salonu) S 18

19 DAVETL KONUfiMACI ÖZETLER [ABSTRACTS OF INVITED LECTURES] S 19 ISSN X (electronic) (printed)

20 29 Ekim 2008 Ayfle Nefle Genç IUBMB Jubilee Konferans [Ayfle Nefle Genç IUBMB Jubilee Lecture] Prof. Dr. Ayfle Nefle Genç in Özgeçmifli [Biography of Prof. Dr. Ayfle Nefle Genç] Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya Anabilim dal nda uzun y llar görev yapan Prof. Dr. Ayfle Nefle Çoku rafl Genç, PhD, yaklafl k üç y l önce yakaland kanserle mücadelesini sürdürdü ü Hacettepe hastanesinde 12 May s 2008 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. Ayfle Nefle Genç 4 Kas m 1956 tarihinde Susurluk ta do mufl, ilk ve orta ö retimini de orada tamamlam flt. Yüksek ö retiminin ve çal flma hayat n n tamam na yak n n Hacettepe Üniversitesi'nde gerçeklefltiren Dr. Genç Eczac l k Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ayn Fakültenin Biyokimya Anabilim Dal nda Prof. Dr. Ayflen Karan dan flmanl nda yapt bilim uzmanl e itimini 1984 y l nda tamamlad. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi, T p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal nda Prof. Dr. E. Ferhan Tezcan dan flmal nda beyin butirilkolinesteraz enziminin saflaflt r lmas üzerine yapt araflt rma ile 1990 y l nda doktora derecesini ald ve hayat boyunca bu alanda yo unlaflt y l nda Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya Anabilim dal na Yard mc Doçent olarak atand y llar aras nda araflt rmalar n Avustralya Melbourne Monash Üniversitesinde sürdürdü y l nda Doçent olan Ayfle Nefle Çoku rafl Genç, 2005 y l nda Profesör kadrosuna atand. Dr. Genç, yo unlaflm fl oldu u kolinesteraz enziminin moleküler düzeyde özellikleri, kinetik davran fllar n n belirlenmesi ve uygun ilaç tasar m konusunda öncül çal flmalar yapt. Kolinesterazlar n tedaviye yönelik kullan m ve saklan mlar, metal iyonlar, kemoterapötikler, pestisitler ve detoksifikasyonda kolinesterazlar n rolleri üzerinde yapt çal flmalar ile çok say da ulusal ve uluslararas yay n yapm fl; bilim uzmanl ve doktora ö rencileri yetifltirmifltir. Bu konuda son olarak Nöronal hücrelerde kolinerjik sistem bileflenleri Asetil- ve Butirilkolinesteraz' n RNAi yöntemi ile incelenmesi adl projeyi yönetmekte idi y l ndan beri Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Meslek Yüksek Okulu, Difl Hekimli i Fakültesi, T p Fakültesi ve Sa l k Bilimleri Enstitüsü nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermekteydi. Akademik çal flmalar n n yan s ra Türk Biyokimya Derne i ve derne in yay n organ olan Türk Biyokimya Dergisinde de çal flmalarda bulunmufltu ve 1994 y llar nda yönetim kurulu üyeli i, y llar nda Genel Sekreterlik, ve y llar aras nda ise iki S 20 kez üstüste Saymanl k görevini sürdürdü ü Türk Biyokimya Derne inde 2006 y l ndan beri yönetim kurulu üyeli i yapmakta idi. Dernekte görevde bulundu u süreler boyunca Biyokimya Derne inin düzenledi i ulusal ve uluslararas çok say da kongrenin organizasyonunda görev yapt y l nda Balkan Biyobilim Günleri nde Kongre Sekreterli i ve 2006 y l nda 31. FEBS Kongresi Saymanl bu görevlerden baz lar d r. Ayfle Nefle Çoku rafl Genç ayr ca Türk Biyokimya Derne inin yay n organ olan Türk Biyokimya Dergisine de çok emek vermiflti y llar aras nda Yay n Kurulu üyeli i yapan Ayfle Nefle Çoku rafl Genç, 2003 y l ndan itibaren dergide Yard mc Editör olarak görev yapmakta idi. A r hastal na ra men bu konuda gösterdi i titiz ve özenli çal flmalar Chemical Abstracts da indekslenen Türk Biyokimya Dergisinin bu y l itibari ile Science Citation Index te yer almas nda büyük rol oynam flt r. Ayfle Nefle Çoku rafl Genç, son derece çal flkan, dürüst, adil ve insanc l bir kifli idi. Onunla beraber çal flma flans n elde edenler gösterdi i anlay fl ve inceli i karfl s nda onu hayal k r kl na u ratmamak için özen gösterirdi. yi bir e itimci oldu u kadar k z Zeynep e ve hatta ö rencilerine karfl çok sevecen bir anne idi. Yard msever, yaflamdolu, öngörü sahibi sevgili Ayfle Nefle Çoku rafl Genç i çok zamans z kaybettik. Hat ras önünde sayg yla e iliyoruz. nsan Kolinesterazlar : Beyin, Kan ve Geri Dönüflümleri Hermona SOREQ Biyolojik Kimya Bölümü, Kudüs Hebrew Üniversitesi, srail Birçok hastal kta kolinesteraz modulasyonu gözlenmesine ra men nörodejeneratif hastal lae n bafllang c ve/veya geliflimindeki rolleri halen tart fl lmaktad r. Laboratuvardaki son çal flmalar beyin ifllevlerinin de iflimi ve beyinde vücuda sinyal iletiminin moleküler mekanizmalar nn aç lanmas na odaklanm flt r. Hem aseitlkolini parçalayan enzim olan asetilkolinesteraz (AChE) hemde ona çok benzeyen butirilkolinesteraz (BChE) Alzheimer hastal n n ilerlemesinde de iflime u rarlar. Çal flmalar m zda, transgenik mühendisli i moleküler genetik teknolojileri ile birlefltirip sentetik, kimyasal aç dan korunmufl oligonükleotid kullan m ile okuflan etkileri incelemekteyiz. AChE, aktivite aç s ndan birbirinden fark göstermeyen ancak alternatif promoter kullan m ve 3 alternatif k rp lmas sonucu farkl bir seri N ve C uçlar na sahip bir dizi kombinatoryal protein özelli ine sahiptir. Stress alt nda farkl flekillerde indüklenen belirgin ve farkl non-hidrolitik özellikler gösterip varyantlara özgü proteinler ile etkileflir (örne in transkripsiyon bask lay c CtBp; Perry, Leukemia 2007), amiloyid fibrillerin oluflumuna (Berson, Brain 2008; Podoly, Neurodegen Dis, 2008) ve apoptotik hücre ölümüne (Toiber, PLOS1 2008) ters etkiler gösterebilirler. AChE pre-mrna s n n transkripsiyonel ve post-transkripsiyonel

21 düzenlenmesi ayr ca sinir ve kan hücrelerini zehirli antikolinesterazlara maruziyet (Evron, FASEB J, 2007) gibi akut tehlikelerden koruyup ifllem belle ini (Farchi, Eur J Neurosci, 2007) ve motor kontrol haraeketlerini (Argov, Neurology, 2007) ve kan hücrelerinin kompozisyonunu (Gilboa-Geffen, Blood, 2007) etkileyebilir. Buna karfl l k AChE gen ifadesinde gözlenen stress uyar ml de iflimlere asetilkolin hidrolizini denetleyebilen microrna art fllar efllik etmektedir (Shaked, et al. Submitted). Nöro-immün arayüzü arac l ile kolinesteraz düzenlenmesi beyin vücut iletiflimini etkileyerek uzun dönemli fizyolojik de iflimlere neden olabilir. Human Cholinesterases: From Brain to Blood and Back Hermona SOREQ 30 Ekim 2008 Kapadokya Salonu: Klinik Laboratuvarlar n Akreditasyonu Oturum Baflkanlar : Diler Aslan, Süleyman Demir Klinik Laboratuvar n Mevcut Durumu ve Yeni Yasal Düzenleme Çal flmalar Mustafa ERTEK Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Baflkan, Ankara, Türkiye Department of Biological Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem, Israel Cholinesterase modulations occur in numerous diseases, but their causal involvement in the initiation and/or progression of neurodegenerative diseases is debated. Recent research in the lab focuses on the molecular mechanism(s) underlying the corresponding changes in brain functioning and brain to body signaling. Both the acetylcholine hydrolyzing enzyme acetylcholinesterase (AChE) and its closely related enzyme butyrylcholinesterase (BChE) change during the progression of Alzheimer's disease.to study the consequent effects, we combine transgenic engineering with molecular genetic technologies and employ synthetic, chemically protected oligonucleotides. Importantly, AChE is not one, but a combinatorial series of proteins having indistinguishable enzymatic activity yet with variant N- and C-termini due to alternate promoter usage and 3'-alternative splicing. Differentially induced under stress, they show distinct nonhydrolytic properties, interact with variant-specific protein partners (e.g. the transcription suppressor CtBP (Perry, Leukemia 2007)) and induce inverse effects on amyloid fibrils formation (Berson, Brain 2008; Podoly, Neurodegen Dis, 2008) and apoptotic cell death (Toiber, PLOS1 2008). Transcriptional and post-transcriptional regulation of AChE pre-mrna further protects blood and nerve cells from acute dangers, such as exposure to poisonous anti-cholinesterases (Evron, FASEB J, 2007), and may also affect working memory (Farchi, Eur J Neurosci, 2007), motor control over movement (Argov, Neurology 2007) and blood cells composition (Gilboa-Geffen, Blood 2007). Reciprocally, stressinduced changes in AChE gene expression are followed by microrna increases capable of monitoring subsequent acetylcholine hydrolysis (Shaked et al., submitted). Through the neuro-immune interface, cholinesterase modulations can therefore modify brain-to-body communication and exert long-term physiological changes. Türkiye'de klinik laboratuvar hizmetleri sunumu; 1927 y l nda ç kar lan 992 say l Kanun, Uygulama Yönetmeli i ve bunlara dayan larak ç kar lan idari düzenlemelere göre yap lmakta, denetlenmektedir. Bu çerçevede laboratuvarlara ruhsat süresiz olarak verilmekte ve y lda bir denetlenmektedir Eylül itibariyle Türkiye de; 1964 özel lab. bulunmaktad r. Devlet hastaneleri içindeki lab. say s 639 dur. Sa l k bu yap lanmada; izin-onay veren makamd r ve ayn zamanda uygulay c, denetleyicidir. Mevcut uygulamaya bak ld nda; aç l fl izninde konulan kriterlerin yetersiz oldu u, laboratuvarlar n pek ço unda standart çal flma prosedürleri bulunmad, ruhsatla yetkilendirilen ifllerle, yap lan ifllerin farkl oldu u, birçok laboratuvarda düzenli kalite kontrolleri yap lmad, D fl Kalite Kontrol programlar na kat l m n çok az oldu u, laboratuvarlar n fonksiyonlar na, bilimsel gerekliliklere göre de il, hastane büyüklü ü, yatak say s na göre k smi olarak basamakland r ld, laboratuvarlarda asgari araç-gereç-fiziksel koflullar-insan gücü ile konulan kurallar ve yap lacak testlerle ilgili gerekliliklerin sa lanmas nda yürürlükteki mevzuat n ve denetimlerin yetersiz kald gözlenmektedir. Sa l k Bakanl,bu konuda yaflanan sorunlar ortadan kald rmak üzere laboratuvar hizmetleri konusunda da hem kendi içinde baz düzenlemeler yapmakta hem de bu alandaki uzmanlar/paydafllarla birlikte bu iflin standartlar n, yasal çerçevesini oluflturmak üzere çal flmalar yürütmektedir. Bu amaçla Bakan onay ile; klinik laboratuvarlar n hizmet kalitesini art rmak, aç l fl ve uygulamalar yla ilgili genel ilke ve prensipleri belirlemek üzere Klinik Laboratuvarlar Bilimsel Dan flma Kurulu oluflturulmufltur. Kurul üyelerince; klinik laboratuvarlar n ülke genelindeki mevcut durumunu saptamak üzere bir anket uygulanm flt r. Mevcut durum verileri, benzer ülke düzenlemeleri ve anket ön de erlendirmeleri de dikkate al narak bir yönetmelik tasla haz rlanmaktad r. Ayr ca Bakanl kça sa l k kurulufllar ve laboratuvarlar n akreditasyonunu, denetlenmesini ve Ulusal DKK program n kurulmas n sa lamak üzere de çal flmalar yap lmaktad r. S 21

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K 11 OCAK 2009, PAZAR SALON 1 12.00-18.00 Kongre Kay t 12.30-18.30 Kurs Programlar 1.KURS Koçluk Prof. Dr. Berrak YE EN Doç. Dr. Sibel KALAÇA 2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd.

Detaylı

Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013. Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri. Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş

Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013. Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri. Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013 Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş Kongre web adresi: www.kahramanmarasbiyokimyagunleri.org Konu Başlıkları Hemoglobinopatiler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu De erli Meslektafllar m z, Uzmanl k alan m z n en köklü derne i olan Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i (TÜSAD), ülkemizin önemli sa l k sorunlar ndan birisi olan fl Sa l ve Meslek Hastal klar alan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28877

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ 2011 YILI AKADEMİK ETKİNLİKLERİ TABLOSU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ 2011 YILI AKADEMİK ETKİNLİKLERİ TABLOSU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YILI AKADEMİK ETKİNLİKLERİ TABLOSU No Öğretim Üyesi Etkinlik Türü Etkinlik Adı Konu Yeri Tarih Süre 1 2 Hakan GÜLER Mustafa KUTANİS Prof.Dr. Adil ALTUNDAL

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Resmi Gazete - 6.6.2012 Atama 27.6.2012-3 YK toplantısı

Resmi Gazete - 6.6.2012 Atama 27.6.2012-3 YK toplantısı Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) Resmi Gazete - 6.6.2012 Atama 27.6.2012-3 YK toplantısı İŞ SAĞLIĞI Tıp Hemşirelik Beslenme vb İŞ

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA

Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: ISPARTA Cilt:7 Sayı: 1 Volume:7 Issue:1 ISSN: 2146-2119 2 0 1 7 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Dergisi Cilt:7 Sayı: 1 Yıl: 2017 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY Journal of Technical Science Volume:7

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı soyadı: Sevim ÖKSÜZ İletişim Bilgileri: Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Bölümü, Mağusa-KIBRIS Tel: 0 (392) 630 2473 0 (392) 630 3067 Mail: sevim.oksuz@emu.edu.tr

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı