çindekiler [Contents]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler [Contents]"

Transkript

1

2 çindekiler [Contents] Destekleyen Kurulufllar S 6 Komiteler S 8 Bilimsel Program S 9 Davetli Konuflmac Özetleri S 19 Sözlü Sunum Özetleri S 67 Poster Program ve Özetleri S 101 Sergiye Kat lan Firmalar n Listesi S 256 Firmalar S 257 Stand Plan S 261 Yazar Dizini S 262 Sponsor Companies S 6 Committees S 8 Scientific Program S 9 Abstracts of Invited Lectures S 19 Abstracts of Oral Presentations S 67 Poster Program and Abstracts S 101 List of the Companies with Stand S 256 Companies S 257 Stand Area S 261 Author List S 262 S 2

3 Hoflgeldiniz Mesaj [Welcome Letter] De erli Kat l mc lar, Sizlere 29 Ekim-1 Kas m tarihlerinde Kapadokya da düzenlenen 20. Ulusal Biyokimya Kongresinin Özet kitab n Türk Biyokimya Dergisinin birinci ek say s olarak gururla sunuyoruz. Bu verimli kongre, de erli bilim insanlar n n güncel klinik ve moleküler biyokimyadaki son geliflmeleri sunup tart flabilecekleri ayn zamanda biyokimyac lar için büyük önem tafl yan konular n incelenece i bir platform oluflturmay amaçlamaktad r. Kongrede yak n zamanda aram zdan ayr lan dört de erli biyokimyac ya atfedilen bir konferans ve üç oturum yer almaktad r. Prof. Dr. Hermona Soreq taraf ndan verilen Kolinesteraz düzenleyicileri: memelilerde stress ve anksiyete tepkimeleri bafll kl IUBMB Jübile Konferans Prof. Dr. Nefle Çoku rafl Genç in, Yafllanma, diyabet ve kontrolu bafll kl panel Prof. Dr. Cemil Rota n n, Biyokimyada leri Teknikler oturumu Prof. Mehmet fiimflek in ve Temel Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bafll kl oturum Pof. Dr. Yüksel Özdemir in de erli an lar na atfen düzenlenmifltir. Kongre nin kapsam üç ana konu bafll alt nda toplanabilir: Hastal klar n moleküler temeli, örne in, nörodejeneratif, metabolic hastal klar ve kök hücreler. Tan daki geliflmeler ve uygulamalar, örne in, infertilite, prenatal tan, acil t p, çevre sa l, klinik laboratuvar yönetiminin optimizasyonu, e itim ve akreditasyonu. Kongrede ayr ca biyokimyac lar için çok yararl olabilecek Proje Gelifltirme ve Yazma ile Moleküler Tan Yöntemleri konulu aç k oturumlar yer almaktad r. Bu say n n yapraklar n çevirirken büyüleyici Kapadokya yöresinin sihirli atmosferini de hissedece inizi umuyoruz. Sayg lar m zla Prof. Dr. Nazmi Özer Organizasyon Komitesi Baflkan Dear Participants, We are proud to present you this Supplement 1 of the Turkish Journal of Biochemistry as the Abstract Book of the 20th National Biochemistry Congress which is held on 29 October-1 November 2008, in Cappadocia. This fruitful Congress aims at forming a platform where eminent scientists presents and discusses recent advances in contemporary Clinical and Molecular Biochemistry as well as addressing issues of utmost importance to biochemists. In this Congress, a conference and three sessions are devoted to the recently deceased four distinguished biochemists. The IUBMB Jubilee Lecture on Cholinesterase modulators: mammalian stress and anxiety reactions given Prof. Dr. Hermona Soreq is dedicated to Prof. Dr. A. Nefle Çoku rafl Genç. The panel on Aging, Diabetes and Its Control is in commemoration of Prof. Dr. Cemil Rota; The session on Advanced Technics in Biochemistry is dedicated to Prof. Mehmet fiimflek and the session on Basic Biochemistry and Molecular Biology is dedicated to Prof. Dr. Yüksel Özdemir. The Congress topics may be grouped under three major areas: Molecular basis of diseases and aging such as neurodegenerative, metabolic diseases and stem cells; Advances in diagnostic procedures and their applications such as infertility and prenatal diagnosis, emergency medicine, environmental health monitoring; the optimization of clinical laboratory management, education and accreditation. The congress also incorporates two workshops on Project Development and Authoring and Molecular Diagnostic Techniques which is believed to be of use to young biochemists. We hope that you will feel the magic atmosphere of the fantastic Cappadocia region as you leaf through the pages. With best wishes Prof. Dr. Nazmi Özer President, Organisation Committee S 3

4 S 4

5 XX. ULUSAL B YOK MYA KONGRES [XX. NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS] 29 Ekim - 1 Kas m 2008 [29 October November 2008] Kapadokya / Nevflehir S 5

6 SPONSOR Organizasyon komitesi katk lar ndan dolay tüm firmalara teflekkür eder. (Firmalar alfabetik s raya göre dizilmifltir) S 6

7 DESTEKLEYEN KURULUfiLAR TÜB TAK TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU ABBOTT LABORATUARLARI THALAT HRACAT VE T C. LTD.fiT. ALB O K MYEV MADDELER THALAT VE T CARET A.fi. AREN TIBB C HAZLAR SAN.T C. THALAT HRACAT LTD.fiT. AYBER Nfi. MED KAL SA LIK H ZMETLER Ç VE DIfi T C. LTD. fit. B OBAK LABORATUVAR MALZEMELER SANAY VE T CARET A.fi. B OCAN TIP LABORATUAR VE TIBB MALZEMELER T C. LTD.fiT. B O-TEK 987 MED KAL C HAZLAR S STEM LTD. fit. BOME SANAY ÜRÜNLER DIfi T CARET LTD. fit. DOLUNAY TEKN K C HAZ VE Nfi.SAN.T C.LTD.fiT NCEKARALAR TIBB C HAZLAR DANIfiMANLIK PROJE VE T C.LTD.fiT. MAKRO SA LIK ÜRÜNLER TH. HR.SAN VE T C. A.fi. MED-K M K MYA SANAY VE T CARET LTD. fit. MEGA TIP SAN.VE T C.LTD.fiT NÜKLEER A.fi. ÖZGÜN K MYA A.fi. PERA MED KAL POZ T F MED KAL S STEMLER SANAY T C.LTD.fiT. ROCHE DIAGNOSTIK S STEMLER T C. A.fi. SAVAfi MED KAL LAB. MALZ. T C. LTD. fit TENAY ELEKTRON K MED KAL ÖZEL SA LIK NfiAAT LAÇ SAN.T C. LTD.fiT VENTURA YAZILIM LTD.fiT. Yukar da listelenen kurulufllara katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. (We wish to express our thanks to the institutions listed above for their sponsorship) S 7

8 Onursal Baflkan / Honorary President fierafettin Özkurt DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE Baflkan / President II. Baflkan / Vice President Sekreter / Secretary Sayman / Treasurer Nazmi Özer Mesude flcan Gunnur Dikmen Mehmet fienefl Üyeler / Members K ymet Aksoy, Sema Temizer Ozan, Gülsevim Saydam, Arzu Seven, Azmi Telefoncu, Ayfer Yalç n, Do an Yücel B L MSEL KURUL / SCIENTIFIC COMMITTEE N. Leyla Açan, fiebnem Kösebalaban, Diler Aslan, Yahya Laleli, U ur Atik, Sabahattin Muhtaro lu, Ebubekir Bakan,. Hamdi Ö üfl, Cumhur Bilgi, Tomris Özben, Naime Canoruç, Banu Sancak, Cemil Çelik, Metin Y ld r mkaya, Orhan De er, Eser Y ld r m Sözmen, Nam k Delibafl, Bolkan fiimflek, Özcan Erel, Yavuz Taga, M. Kemal Erbil, smail Temel, Münire Hac bekiro lu, brahim Ünsal, Yeflim Özarda lçöl DANIfiMA KURULU / ADVISORY BOARD Orhan Adal (ANKARA), Leyla Aç k (ANKARA), Lale Afrasyap (MU LA), Ahmet Aker (S VAS), Mahinur Akkaya (ANKARA), Çetin Ak ll lar (MAKRO SA LIK, A.fi.), fierif Akman, (ANKARA), Yakup Al c güzel (ANTALYA), Nilgün Altan (ANKARA), Arif Alt ntafl (ANKARA), Muhlise Alvur (SAMSUN), Zeki Ar (MAN SA), Aysel Ar c o lu (ANKARA), Emel Ar nç (ANKARA), Oktay Aslan (BALIKES R), Sacide Atalay ( STANBUL), Mehmet Balc (SEM Limited), Kadir Batç o lu (MALATYA), Oya Bay nd r ( ZM R), Kemal Baysal (GEBZE-TUBITAK), Nalan Bayflu (AFYON), Hayyim Benbasat (MEDTEK, A.fi.), Mithat Bozday (ANKARA), Ayhan Bozkurt (NÜKLEER A.fi.), Güler Bu dayc (BOLU), Zeliha Büyükbingöl (ANKARA), Ümran Büyükka n c (ANKARA), Orhan Canbolat (ANKARA), Salih Cengiz ( STANBUL), Ferda Candan (S VAS), Mustafa Cemek (AFYON), Abdurahman Coflkun ( STANBUL), Erol Çak r (ED RNE), Avni Çavdar (DOLUNAY, A.fi.), Meltem Çetin (BURSA), Ö e Çetinkaya (S VAS), Ömer Çolak (ESK fieh R), M. Akif Çürük (ADANA), Süleyman Demir (DEN ZL ), Ediz Demirpençe (ANKARA), Pakize Do an (ANKARA), Faz l E rican (ALB O, A.fi.), Altan Eraslan (KOCAEL ), Mehmet Erdal (ANKARA), Suat Erdo an (HATAY), Nezaket Eren ( STANBUL), Murat Ergüden (RANDOX, A.fi.), Meral Fad ll o lu ( ZM R), Selma Süer Gökmen (TRAKYA), Ali Güçtekin (ANKARA), Mustafa Gültepe ( STANBUL), Saadet Gümüfllü (ANTALYA), Koray Gümüfltafl ( STANBUL), Gül Güner ( ZM R), Güvenç Güvenen ( STANBUL), Ömer Güzel ( STANBUL), Goncagül Haklar ( STANBUL), Gülflen Hasçelik (ANKARA), Vasif Has rc (ANKARA), Nezih Hekim (PAK ZE TARZ LAB.), Gülay Hergenç ( STANBUL), Gülhan Türkay Hofltürk ( STANBUL), Nevin lhan (ELAZI ), Necip lhan (ELAZI ), Tamer C. nal (ADANA), Mine E. nal (ESK fieh R), Ahmet naç (ROCHE, A.fi.), Özgür ncekara ( NCEKARA Holding), Murat Kaçmaz (KIRIKKALE), Baysal Karaca ( ZM R), Levent Karaca (ANKARA), Zihni Karaeren (ANKARA), Hilal Karagül (ANKARA), Cengiz Karakaya (ANKARA), Esra Karakoç (ANKARA), Bünyamin Kaptano lu (DEN ZL ), Nedret K l nç (ANKARA), Güldal K rkal ( ZM R), Yüksel Koca (ANKARA), Semra Koçtürk ( ZM R), Macit Koldafl ( STANBUL), Tülay Köken (AFYON), Mehmet Köseo lu ( ZM R), smail Kurt (ANKARA), Naciye Kurtul (KAHRAMANMARAfi), Sevinç Kuflkay (KOCAEL ), Ayhan Küçükel (BETAMED, A.fi.), rfan Küfrevio lu (ERZURUM), fiaban Marafll (KARS), dris Mehmeto lu (KONYA), A. Görkem Mungan (ZONGULDAK), Serpil Nebio lu (ANKARA), Mehmet Nizaml o lu (KONYA), H. Avni Öktem (ANKARA), As m Örem (TRABZON), Rüçhan Özatay (D AS S, A.fi.), Levent Türksoy (SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTICS), Banu Özvural ( ZM R), Hüseyin Özyurt (TOKAT), Aysun Pabuççuo lu ( ZM R), Hatice Paflao lu (ANKARA), Ferhan G. Sa n ( ZM R), Artin Sandalc (B YOLOJ K ANAL Z, A.fi.), Ayten Sa ro lu (ED RNE), Mustafa Serteser ( STANBUL), Zerrin Söylemez (GAZ ANTEP), Elvan Laleli fiahin (ANKARA), Yaflar Nuri fiahin (ERZURUM), Muhittin Serdar (ANKARA), Erdinç Serin (BOLU), Önder fiirikçi ( STANBUL), Kadirhan Sunguro lu (ANKARA), Ramazan fiekero lu (VAN), Alaattin fien (DEN ZL ), Mehmet Tarakç o lu (GAZ ANTEP), Gülgez Tavelli (K TSAN, A.fi.), Asuman Tokullugil (BURSA), Abdullah Tuli (ADANA), Suna Türko lu (ANKARA), Nurten Türközkan (ANKARA), Gülberk Uçar (ANKARA), Hüseyin Avni Uydu (R ZE), Müjdat Uysal ( STANBUL), Muzaffer Üstdal (KAYSER ), Füsun Üstüner ( ZM R), A. Süha Yalç n ( STANBUL), Sema Yaral o lu (fianliurfa), Gül Fatma Yar m (SAMSUN), Özlem Yavuz (BOLU), Seylan Yaz (MEDK M, A.fi.), Çi dem Yenisey (AYDIN), Sembol Türkmen Y ld rmak ( ZM R), Gültekin Yücel (ANTALYA), Haydar Yüksek (KARS). S 8

9 29 Ekim Program 08:30-17:30 Kay t Salon Zelve 08:30-18:00 Salon Zelve Proje Gelifltirme ve Yazma Çal fltay Yönetim: Fatma Z. Kutay Çal fltay Görevlileri: Fatma Z. Kutay, Eser Y. Sözmen, Ferhan G. Sa n, Yasemin Akçay, Ebru Demirel Salon Kaymakl Kapadokya Salonu 18:30-18:40 Aç l fl Nazmi Özer Moleküler Tan Teknikleri Yönetim: Orhan De er, Mesude flcan, Do an Yücel, Abdülkerim Bedir 18:40-19:30 Ayfle Nefle Genç IUBMB Jubilee Konferans Oturum Baflkanlar ; Tomris Özben,. Hamdi Ö üfl Cholinesterase Modulations of Mammalian Stress and Anxiety Reactions Hermona Soreq 19:30-20:30 Hofl Geldiniz Kokteyli S 9

10 30 Ekim Program Kapadokya Salonu 08:30-10:30 Klinik Laboratuvarlar n Akreditasyonu Oturum Baflkanlar : Diler Aslan, Süleyman Demir 08:30-09:00 Klinik Laboratuvarlar n Mevcut Durumu ve Yeni Yasal Düzenleme Çal flmalar Mustafa Ertek 09:00-09:25 T bbi Laboratuvarlar n Kalite ve Yetkinlik Gereksinimleri, ISO Akreditasyonu; Centro Laboratuvar deneyimi Ömer Güzel 09:25-09:50 ISO Akreditasyonu: Ülke Gerçekleri ve F rsatlar brahim Ünsal 09:50-10:10 Klinik Laboratuvar Akreditasyonu: Liderlik ve Toplam Kalite Tamer C. nal Ihlara Salonu 08:30-10:30 Kök Hücre Biyokimyas - Biyolojisi ve Klinikte Kullan m Panel Yöneticisi: Emin Kansu 08:30-09:00 Embriyonik Kök Hücreler Y. Murat Elçin 09:00-09:30 Kök Hücre Trafi i Duygu Uçkan 09:30-10:00 Kanser Kök Hücreleri Z. Günnur Dikmen 10:00-10:30 Kök Hücrelerini Klinikte Kullan ma Haz r m y z? Emin Kansu 10:10-10:30 Sa l k Bakanl E itim ve Araflt rma Hastanelerinde Akreditasyon Metin Y ld r mkaya 10:30-11:00 11:00-12:30 Klinik Laboratuvar Yönetimi Oturum Baflkanlar : Naime Canoruç, Mustafa Gültepe 11:00-11:30 Liderlik ve Laboratuvar Yönetimi M. Kemal Erbil Kahve Aras 11:00-12:30 Mehmet fiimflek Oturumu; Biyokimyada leri Teknikler Oturum Baflkanlar : Mesude flcan, rfan Küfrevio lu 11:00-11:05 Prof. Dr. Mehmet fiimflek'in Özgeçmifli Mesude flçan 11:05-11:35 Farmakogenetik ve Bireysel T p Emel Ar nç 11:30-12:00 Klinik Laboratuvarlarda Malzeme Temini ve Effektivite Takibi Münire Hac bekiro lu 12:00-12:30 Laboratuvarlarda Hizmet Al m Banu Sancak 11:35-12:05 Kanser Tan ve Tedavisinde Proteomik Uygulamalar Ali Güre 12:05-12:30 Klinik Laboratuvarlarda Kütle Spektrometre Tekniklerinin Kullan m Muhittin Serdar S 10

11 30 Ekim Program 12:30-14:00 Kapadokya Salonu Ö le Yeme i / Firma Sunumlar Ihlara Salonu 13:00-14:00 Biobak Workshop Gaita'da Gizli Kan ve Otomasyon Kenichi Shukuya 14:00-15:30 Klinik Laboratuvarlarda Teknolojik Geliflmeler ve Toplam Laboratuvar Otomasyonu Oturum Baflkanlar : Ebubekir Bakan 14:00-15:30 Nörodejeneratif Hastal klar n Biyokimyas Oturum Baflkanlar : N. Leyla Açan, Koray Gümüfltafl 14:00-14:25 Klinik Laboratuvarda Preanalitik Faktörler: Bir Danimarka Klinik Biyokimya Laboratuvar ndan Deneyimler M. Vakur Bor 14:25-14:50 Örnek Kalitesi ve Pnömatik Sistemler Sabahattin Muhtaro lu 14:50-15:10 LIS-HIS Entegrasyonu Ventura 15:10-15:30 LIS-HIS Entegrasyonu Tenay 14:00-14:25 Kolinesterazlar: Sinirsel Geliflim, Alzheimer ve Tedavi liflkisi Ebru Bodur 14:25-14:50 Parkinsonda Mitokondriyal Bozukluk Gülnihal Kulaks z 14:50-15:10 Ailevi Akdeniz Atefli Hastalar n n Polimorfonükleer Lökositlerinde Oksidatif DNA Hasar Guldal K rkal 15:10-15:30 Alzheimer Hastal ve Potansiyel Tedavi CoQ10 Mine Erden nal 15:30-17:00 Kahve Aras / Poster Sunumu 17:00-18:00 Laboratuvarda Kalite Yönetimi ve Firma Sunumu Oturum Baflkanlar : Gülnur Andican, Abdullah Tuli 17:00-17:20 Kalite Yönetim Arac Olarak Alt Sigma: Temel Prensipler Mustafa Serteser 17:20-17:40 Kalite Yönetim Arac Olarak Alt Sigma: Laboratuvar Uygulamalar Abdurahman Coflkun 17:40-18:00 Gaitada Gizli Kan Tespitinde Kantitatif Metodun Önemi Kenichi Shukuya 17:00-18:00 Proje ve Burs Kaynaklar Oturum Baflkanlar : Lale Afrasyap, Kemal Baysal 17:00-17:20 TÜB TAK- B DEB Burs ve Destekleri fiemsettin Türköz (Tübitak) 17:20-17:40 TÜB TAK- ARDEB Akademik Araflt rma Destekleri Ece Elif lter (Tübitak) 17:40-18:00 Avrupa Yedinci Çerçeve Program nda F rsatlar K. Melike Sevimli (Tübitak) S 11

12 30 Ekim Program Kapadokya Salonu 18:00-19:00 Ihlara Salonu OLGU SUNUMLARI ve Yönlendiricileri Diyabet ve Akut Pankreatit Do an Yücel Akut Kroner Sendrom Gül Saydam Lenfoma Yahya Laleli Huzursuz Efl Banu Sancak Renal Transplantasyon Sonras Geliflen Metabolik Asidoz ve Oligüri Sabahattin Muhtaro lu Bebe im Nerede? Mehmet fienefl :00 fiarap Tatma Partisi S 12

13 31 Ekim Program Kapadokya Salonu 08:30-10:30 Cemil Rota Paneli; Sa l kl Yafllanma, Diyabet ve Kontrolü Panel Yöneticisi: Yahya Laleli 08:30-08:35 Prof. Dr. Cemil Rota'n n Özgeçmifli Yahya Laleli 08:35-08:45 Diyabetin Ekonomisi Yahya Laleli 08:45-09:15 Diyabet Niçin Önemli ve Klinisyenin Laboratuvardan Beklentileri lhan Yetkin 09:15-09:35 Diyabet Tan ve Takibinde Kullan lan Testlerin Performanslar Yahya Laleli 09:35-09:55 Tip I ve Tip 2 Diyabette Genetik Yükler Ajlan Tükün 09:55-10:15 Diyabet zleminde HbA1c ve IFCC Kararlar Diler Aslan 10:15-10:40 Tart flma 10:40-11:10 11:10-12:40 Acil Biyokimya Oturum Baflkanlar : Nezaket Eren, Zeki Ar 11:10-11:35 Acil Biyokimya Laboratuvar nda Test Seçimi ve Klinik Tan ya Katk s Erdinç Çak r Kahve Aras Ihlara Salonu 08:30-10:30 Yüksel Özdemir Oturumu Temel Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sunumlar Oturum Baflkanlar : K ymet Aksoy, Azmi Telefoncu 08:30-08:35 Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in Özgeçmifli K ymet Aksoy 08:35-09:00 Oksidatif DNA Hasar, NEIL1 DNA Onar m Enzimi, Metabolik Sendrom ve Kanser Miral Dizdaro lu 09:00-09:20 Protein Protein nteraksiyonu Özlem Keskin 09:20-09:40 Protein Dinami i Türkan Halilo lu 09:40-10:00 Glikomik: Yap dan Fonksiyona Figen Zihnio lu 10:00-10:20 Oligodeoksinükleotidler Taraf ndan CpG Uyar ml mmünaktivasyon hsan Gürsel 10:20-10:40 Ubikitin ve Proteazom Sistemi Petek Ballar 11:10-12:40 Yafllanma Biyokimyas ve Klinik Uygulamalar Oturum Baflkanlar : Ayflegül Yarpuzlu, Bolkan fiimflek 11:10-11:40 Yafllanman n Moleküler Mekanizmas fierif Akman S 13

14 31 Ekim Program Kapadokya Salonu 11:35-12:00 Acil Biyokimya Laboratuvar n n Verimli Kullan m, Testlerin Sonuçlanma Süresi ve 'Gerçek Acil' Kavram Yeflim Özarda lçöl 12:00-12:20 Hasta Bafl Testler Do an Yücel Ihlara Salonu 11:40-12:00 Osteoartrit: Tan ve Tedavide Moleküler-Hücresel Yaklafl mlar Didem Kozac 12:00-12:20 TAS-TOS-PON1 Otomatik Ölçümleri Özcan Erel 12:20-12:40 Panik De erler Ak n Yeflilkaya 12:40-14:00 Ö le Yeme i / Firma Sunumlar 14:00-15:30 Hastanelerde Performans Uygulamalar Oturum Baflkanlar : Nurten Türközkan, Çi dem Yenisey 14:00-14:30 Üniversite Hastanelerinde Performans Uygulamalar Abdurrahim Koçyi it 14:30-15:00 Sa l k Bakanl Hastanelerinde Performans Uygulamalar Melahat Elmas Gazi 15:00-15:15 Endotoksin-Arac l Beyin Harabiyetinde 3-NT ve 8-OHDG Oluflumunun HPLC-ECD ile Gösterilmesi Gonca Ozan 14:00-15:30 G da, Çevre ve Sa l k Oturum Baflkanlar : Sema T. Ozan, Nursen Çoruh 14:00-14:30 Zoonotik Hastal klar ve Laboratuvar Arif Alt ntafl 14:30-15:00 Çevre Sorunlar nda Laboratuvar n Yeri Ömer Güzel 15:00-15:30 Geneti i De ifltirilmis G dalar n Tan s nda Moleküler Analiz Yöntemleri Candan Gürakan 15:15-15:30 CCL4 Kullan m n n Beyinde Serbest Radikal Metabolizmas ile liflkisi; Stobadinin Bu liflki Üzerine Etkisi Nilüfer Bayraktar 15:30-16:30 Kahve Aras / Poster Sunumu S 14

15 31 Ekim Program Kaymakl Salonu 16:30-18:00 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : Çi dem Yenisey, Tevfik Noyan 16:30-16:45 Metilenetilentetrahidrofolat Redüktaz Ekspresyonu De iflikli inin, Metotreksata Cevaba Etkisi Baflak Çeltikçi 16:45-17:00 Kistik Fibrozisde CFTR Gen Mutasyonlar Ebru Kale 17:00-17:15 Mikroglialarda LPS ile ndüklenen Hücre Ölümü ve TNF Sententezinin APC Taraf ndan Azalt lmas Mehtap Yüksel E rilmez 17:15-17:30 Epilepside Yeni Bir Biyomarker: Nesfatin-1 Süleyman Ayd n 17:30-17:45 Trans-9 18:1 Oktadecenoik Asit zomerinin Hüre Zar Fonksiyonu Üzerine Etkileri Mehmet Gürbilek 17:45-18:00 nsan Meme Dokusu Kantitatif PCR Veri Normalizasyonunda Referans Genler Aydan Çelebiler Çavuflo lu Ihlara Salonu 16:30-18:00 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : N. Nuray Ulusu, Nurten Aksoy 16:30-16:45 B.clausii Alkalen Proteaz n Kinetik ve Termoinamik De erlerinin Dieletrik Sabiti ile De iflimi Yonca Avc Duman 16:45-17:00 Karaci er Kanserinde TGF-beta ile Tetiklenen Senesans Yan t n n Moleküler Mekanizmas fierif fientürk 17:00-17:15 Bitkilerden Elde Edilen Alkaloit ve Fenolerin KOMT Inhibisyonu Amac yla Taranmas Dilek Yalç n 17:15-17:30 GST-(His)6 Üzerine A r Metal Etkilerinin Spektrofotometrik ve Elektrokimyasal Metodlarla ncelenmesi Ebru Saatçi 17:30-17:45 Alkalen Proteaz n Konformasyonel Yap s na Suyla Kar flabilen Organik Çözücülerin Etkisi Dilek Çoflkuner Öztürk 17:45-18:00 Serin Alkalen Proteaz n Kinetik Özellikleri Üzerine Bak r yonlar n n Etkisi Nurçin Çelik Öztürk S 15

16 31 Ekim Program Kaymakl Salonu 18:00-19:30 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : Abdülkerim Bedir, Aysun Bay Karabulut 18:00-18:15 Ya Diyetlerinin Rat Hipokampus Dokusunda Ya Asiti Komposizyonu ve NMDA Reseptörlerine Etkisi Hilmi Demirin 18:15-18:30 Kafeinin Rat Beyin, Karaci er ve Kalp Dokusunda Oksidan Stres Üzerine Etkileri Canan Demirtafl 18:30-18:45 Psöriazisli Hastalarda Serum Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Seviyelerinin rdelenmesi Osman Metin pçio lu 18:45-19:00 L-Arjinin ve Metabolitlerinin Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi (YBSK) ile Ölçümü Özlem Unay Demirel 19:00-19:15 Türk Populasyonunda Plazma Ya Asitlerinin Referans Aral klar ; Bursa Çal flmas Yeflim Özarda lçöl 19:15-19:30 Yöntem Valdasyonu brahim Ayd n Ihlara Salonu 18:00-19:30 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : A. Kevser Özden, Elvan Laleli fiahin 18:00-18:15 CUPRAC Antioksidan Ölçüm Yönteminin Baz Modifikasyonlar ve Uygulamalar Kubilay Güçlü 18:15-18:30 Alzheimer Hastal nda nsülin Rezistans ve Mitokondrial Glukoz Metabolizmas Mükerrem Betül Yerer- Aycan 18:30-18:45 Pea3 Mutantlar n n Sinir Farkl laflmas na Etkileri, Nöroejeneratif Olas l klar Ifl l Aksan Kurnaz 18:45-19:00 Alternatif Genetik Kod Tablolar ve Mutasyona Direnç M. Levent Kurnaz 19:00-19:15 Maternal Plazmadaki Serbest Fetal DNA'n n Real-time PCR ile Miktar Tayini Ebru Dündar Yenilmez 19:15-19:30 Gen Susturma ile TRPC Gen Ekspresyonu ve fllevi Aras ndaki liflkinin Araflt r lmas Çi dem Selli 20:30-24:00 Gala Yeme i S 16

17 1 Kas m Program Kapadokya Salonu 09:00-11:00 nfertilite ve Prenatal Tan da Klinik Laboratuvar Oturum Baflkanlar : Hatice Paflao lu, Nam k Delibafl 08:30-09:00 Kad n nfertilitesi'nde Laboratuvar n Rolü R fat H. Gürsoy 09:00-09:30 Erkek nfertilitesi ve Klinik Laboratuvarda Sperm Analizi Serdar Günalp 09:30-10:00 Birinci Trimester Tarama Testleri Mehmet fienes 10:00-10:30 kinci Trimester Tarama Testleri Özlem Gülbahar Ihlara Salonu 08:30-11:00 Klinik Biyokimya E itimi Oturum Baflkanlar : Füsun Üstünda, Mehmet Köseo lu :00 Akademik Hayat Aç s ndan Uzmanl k ve Doktora E itimleri. Hamdi Ö üfl 09:00-09:30 Uzmanl k E itim Program Gül Saydam 09:30-10:00 Mezuniyet Sonras Sürekli E itim Eser Y ld r m Sözmen 10:00-10:30 Araflt rmalarda Denek Seçimi ve Etik Hakan Yard mc 10:30-10:45 Atomik Absorbsiyon Spektroskopi (AAS) ile Kan Kurflun Düzeyi Ölçümü için Metod Validasyonu ve De erlendirmesi Aysun Çoflkun 10:30-11:00 Trizomi Tan s nda Moleküler Teknikler Orhan De er 11:00-11:15 11:15-13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : Kemal Ergül, A. Görkem Mungan 11:15-11:30 lk Atak Psikozda Artm fl Profin Düzeyleri Ömer Özcan 11:30-11:45 Türk Populasyonundan Al nan Bir Örneklemde Plazma Total Homosistein Düzeyleri Emin Özgür Akgül Kahve Aras 10:45-11:00 Subkronik Tiner nhalasyonuna Maruz Kalm fl Ratlarda a-lipoik Asitin DNA Hasar, Protein Oksidasyonu, Lipid Peroksidasyonu ile Baz Antioksidan Parametrelere Etkileri Tu ba fiahin 11:15 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Baflkanlar : Filiz Akb y k, Nermin K l ç 11:15-11:30 Protein Yap ve Fonksiyonundan Teknolojiye: Ferittin Antikanser laç Tafl y c Sistemi Mehmet Akif K l ç 11:30-11:45 Il ml Halofilik Bakterilerin Tuz Stresi Adaptasyonundaki Metabolik Yollar n n Belirlenmesi Selim Ceylan S 17

18 1 Kas m Program Kapadokya Salonu 11:45-12:00 Osteoartrit ve Romatoid Hastalar nda drar Glikozaminoglikan Düzeyleri ve Farkl GAG Ölçüm Yönetmlerinin Karfl laflt r lmas Gülsen Y lmaz 12:00-12:15 skemi Modifiye Albüminin Albümin konsantrasyonu ile liflkisi Aylin Hakl gör 12:15-12:30 Duodenal Ülser Modeline SO2 nhalasyonu ve Glutatyon liflkili Enzimler Ümmühani Özel Türkçü 12:30-12:45 ABXPentral 120 ve BeckmanCoulter LH750 Kan Say m Cihazlar n n Analitik Karfl laflt r lmas Murat Tahiro lu Ihlara Salonu 11:45-12:00 Deneysel Ülser ve Kronik Kükürtdioksit nhalasyonu: Akci er ve Mide Pro-Antioksidan Metabolizma De ifliklikleri Lale Afrasyap 12:00-12:15 Rheum Ribes Ekstrelerinin HL-60 Üzerinde Antiproliferatif ve Apoptotik Etkileri Pembegül Uyar 12:15-12:30 Tavflan Karaci er ve Böbre inde NQO1 Aktivitesinin Tannik Asit Taraf ndan nhibe Edilmesi Serdar Karakurt 12:30-12:45 Resveratrol'ün Streptozotocin ile Diyabetik Olan S çan Karaci er CuZnSOD Ekspresyouna Etkisi Gökhan Sadi 12:45-13:00 Kapan fl (Kapadokya Salonu) S 18

19 DAVETL KONUfiMACI ÖZETLER [ABSTRACTS OF INVITED LECTURES] S 19 ISSN X (electronic) (printed)

20 29 Ekim 2008 Ayfle Nefle Genç IUBMB Jubilee Konferans [Ayfle Nefle Genç IUBMB Jubilee Lecture] Prof. Dr. Ayfle Nefle Genç in Özgeçmifli [Biography of Prof. Dr. Ayfle Nefle Genç] Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya Anabilim dal nda uzun y llar görev yapan Prof. Dr. Ayfle Nefle Çoku rafl Genç, PhD, yaklafl k üç y l önce yakaland kanserle mücadelesini sürdürdü ü Hacettepe hastanesinde 12 May s 2008 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. Ayfle Nefle Genç 4 Kas m 1956 tarihinde Susurluk ta do mufl, ilk ve orta ö retimini de orada tamamlam flt. Yüksek ö retiminin ve çal flma hayat n n tamam na yak n n Hacettepe Üniversitesi'nde gerçeklefltiren Dr. Genç Eczac l k Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ayn Fakültenin Biyokimya Anabilim Dal nda Prof. Dr. Ayflen Karan dan flmanl nda yapt bilim uzmanl e itimini 1984 y l nda tamamlad. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi, T p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal nda Prof. Dr. E. Ferhan Tezcan dan flmal nda beyin butirilkolinesteraz enziminin saflaflt r lmas üzerine yapt araflt rma ile 1990 y l nda doktora derecesini ald ve hayat boyunca bu alanda yo unlaflt y l nda Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya Anabilim dal na Yard mc Doçent olarak atand y llar aras nda araflt rmalar n Avustralya Melbourne Monash Üniversitesinde sürdürdü y l nda Doçent olan Ayfle Nefle Çoku rafl Genç, 2005 y l nda Profesör kadrosuna atand. Dr. Genç, yo unlaflm fl oldu u kolinesteraz enziminin moleküler düzeyde özellikleri, kinetik davran fllar n n belirlenmesi ve uygun ilaç tasar m konusunda öncül çal flmalar yapt. Kolinesterazlar n tedaviye yönelik kullan m ve saklan mlar, metal iyonlar, kemoterapötikler, pestisitler ve detoksifikasyonda kolinesterazlar n rolleri üzerinde yapt çal flmalar ile çok say da ulusal ve uluslararas yay n yapm fl; bilim uzmanl ve doktora ö rencileri yetifltirmifltir. Bu konuda son olarak Nöronal hücrelerde kolinerjik sistem bileflenleri Asetil- ve Butirilkolinesteraz' n RNAi yöntemi ile incelenmesi adl projeyi yönetmekte idi y l ndan beri Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Meslek Yüksek Okulu, Difl Hekimli i Fakültesi, T p Fakültesi ve Sa l k Bilimleri Enstitüsü nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermekteydi. Akademik çal flmalar n n yan s ra Türk Biyokimya Derne i ve derne in yay n organ olan Türk Biyokimya Dergisinde de çal flmalarda bulunmufltu ve 1994 y llar nda yönetim kurulu üyeli i, y llar nda Genel Sekreterlik, ve y llar aras nda ise iki S 20 kez üstüste Saymanl k görevini sürdürdü ü Türk Biyokimya Derne inde 2006 y l ndan beri yönetim kurulu üyeli i yapmakta idi. Dernekte görevde bulundu u süreler boyunca Biyokimya Derne inin düzenledi i ulusal ve uluslararas çok say da kongrenin organizasyonunda görev yapt y l nda Balkan Biyobilim Günleri nde Kongre Sekreterli i ve 2006 y l nda 31. FEBS Kongresi Saymanl bu görevlerden baz lar d r. Ayfle Nefle Çoku rafl Genç ayr ca Türk Biyokimya Derne inin yay n organ olan Türk Biyokimya Dergisine de çok emek vermiflti y llar aras nda Yay n Kurulu üyeli i yapan Ayfle Nefle Çoku rafl Genç, 2003 y l ndan itibaren dergide Yard mc Editör olarak görev yapmakta idi. A r hastal na ra men bu konuda gösterdi i titiz ve özenli çal flmalar Chemical Abstracts da indekslenen Türk Biyokimya Dergisinin bu y l itibari ile Science Citation Index te yer almas nda büyük rol oynam flt r. Ayfle Nefle Çoku rafl Genç, son derece çal flkan, dürüst, adil ve insanc l bir kifli idi. Onunla beraber çal flma flans n elde edenler gösterdi i anlay fl ve inceli i karfl s nda onu hayal k r kl na u ratmamak için özen gösterirdi. yi bir e itimci oldu u kadar k z Zeynep e ve hatta ö rencilerine karfl çok sevecen bir anne idi. Yard msever, yaflamdolu, öngörü sahibi sevgili Ayfle Nefle Çoku rafl Genç i çok zamans z kaybettik. Hat ras önünde sayg yla e iliyoruz. nsan Kolinesterazlar : Beyin, Kan ve Geri Dönüflümleri Hermona SOREQ Biyolojik Kimya Bölümü, Kudüs Hebrew Üniversitesi, srail Birçok hastal kta kolinesteraz modulasyonu gözlenmesine ra men nörodejeneratif hastal lae n bafllang c ve/veya geliflimindeki rolleri halen tart fl lmaktad r. Laboratuvardaki son çal flmalar beyin ifllevlerinin de iflimi ve beyinde vücuda sinyal iletiminin moleküler mekanizmalar nn aç lanmas na odaklanm flt r. Hem aseitlkolini parçalayan enzim olan asetilkolinesteraz (AChE) hemde ona çok benzeyen butirilkolinesteraz (BChE) Alzheimer hastal n n ilerlemesinde de iflime u rarlar. Çal flmalar m zda, transgenik mühendisli i moleküler genetik teknolojileri ile birlefltirip sentetik, kimyasal aç dan korunmufl oligonükleotid kullan m ile okuflan etkileri incelemekteyiz. AChE, aktivite aç s ndan birbirinden fark göstermeyen ancak alternatif promoter kullan m ve 3 alternatif k rp lmas sonucu farkl bir seri N ve C uçlar na sahip bir dizi kombinatoryal protein özelli ine sahiptir. Stress alt nda farkl flekillerde indüklenen belirgin ve farkl non-hidrolitik özellikler gösterip varyantlara özgü proteinler ile etkileflir (örne in transkripsiyon bask lay c CtBp; Perry, Leukemia 2007), amiloyid fibrillerin oluflumuna (Berson, Brain 2008; Podoly, Neurodegen Dis, 2008) ve apoptotik hücre ölümüne (Toiber, PLOS1 2008) ters etkiler gösterebilirler. AChE pre-mrna s n n transkripsiyonel ve post-transkripsiyonel

21 düzenlenmesi ayr ca sinir ve kan hücrelerini zehirli antikolinesterazlara maruziyet (Evron, FASEB J, 2007) gibi akut tehlikelerden koruyup ifllem belle ini (Farchi, Eur J Neurosci, 2007) ve motor kontrol haraeketlerini (Argov, Neurology, 2007) ve kan hücrelerinin kompozisyonunu (Gilboa-Geffen, Blood, 2007) etkileyebilir. Buna karfl l k AChE gen ifadesinde gözlenen stress uyar ml de iflimlere asetilkolin hidrolizini denetleyebilen microrna art fllar efllik etmektedir (Shaked, et al. Submitted). Nöro-immün arayüzü arac l ile kolinesteraz düzenlenmesi beyin vücut iletiflimini etkileyerek uzun dönemli fizyolojik de iflimlere neden olabilir. Human Cholinesterases: From Brain to Blood and Back Hermona SOREQ 30 Ekim 2008 Kapadokya Salonu: Klinik Laboratuvarlar n Akreditasyonu Oturum Baflkanlar : Diler Aslan, Süleyman Demir Klinik Laboratuvar n Mevcut Durumu ve Yeni Yasal Düzenleme Çal flmalar Mustafa ERTEK Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Baflkan, Ankara, Türkiye Department of Biological Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem, Israel Cholinesterase modulations occur in numerous diseases, but their causal involvement in the initiation and/or progression of neurodegenerative diseases is debated. Recent research in the lab focuses on the molecular mechanism(s) underlying the corresponding changes in brain functioning and brain to body signaling. Both the acetylcholine hydrolyzing enzyme acetylcholinesterase (AChE) and its closely related enzyme butyrylcholinesterase (BChE) change during the progression of Alzheimer's disease.to study the consequent effects, we combine transgenic engineering with molecular genetic technologies and employ synthetic, chemically protected oligonucleotides. Importantly, AChE is not one, but a combinatorial series of proteins having indistinguishable enzymatic activity yet with variant N- and C-termini due to alternate promoter usage and 3'-alternative splicing. Differentially induced under stress, they show distinct nonhydrolytic properties, interact with variant-specific protein partners (e.g. the transcription suppressor CtBP (Perry, Leukemia 2007)) and induce inverse effects on amyloid fibrils formation (Berson, Brain 2008; Podoly, Neurodegen Dis, 2008) and apoptotic cell death (Toiber, PLOS1 2008). Transcriptional and post-transcriptional regulation of AChE pre-mrna further protects blood and nerve cells from acute dangers, such as exposure to poisonous anti-cholinesterases (Evron, FASEB J, 2007), and may also affect working memory (Farchi, Eur J Neurosci, 2007), motor control over movement (Argov, Neurology 2007) and blood cells composition (Gilboa-Geffen, Blood 2007). Reciprocally, stressinduced changes in AChE gene expression are followed by microrna increases capable of monitoring subsequent acetylcholine hydrolysis (Shaked et al., submitted). Through the neuro-immune interface, cholinesterase modulations can therefore modify brain-to-body communication and exert long-term physiological changes. Türkiye'de klinik laboratuvar hizmetleri sunumu; 1927 y l nda ç kar lan 992 say l Kanun, Uygulama Yönetmeli i ve bunlara dayan larak ç kar lan idari düzenlemelere göre yap lmakta, denetlenmektedir. Bu çerçevede laboratuvarlara ruhsat süresiz olarak verilmekte ve y lda bir denetlenmektedir Eylül itibariyle Türkiye de; 1964 özel lab. bulunmaktad r. Devlet hastaneleri içindeki lab. say s 639 dur. Sa l k bu yap lanmada; izin-onay veren makamd r ve ayn zamanda uygulay c, denetleyicidir. Mevcut uygulamaya bak ld nda; aç l fl izninde konulan kriterlerin yetersiz oldu u, laboratuvarlar n pek ço unda standart çal flma prosedürleri bulunmad, ruhsatla yetkilendirilen ifllerle, yap lan ifllerin farkl oldu u, birçok laboratuvarda düzenli kalite kontrolleri yap lmad, D fl Kalite Kontrol programlar na kat l m n çok az oldu u, laboratuvarlar n fonksiyonlar na, bilimsel gerekliliklere göre de il, hastane büyüklü ü, yatak say s na göre k smi olarak basamakland r ld, laboratuvarlarda asgari araç-gereç-fiziksel koflullar-insan gücü ile konulan kurallar ve yap lacak testlerle ilgili gerekliliklerin sa lanmas nda yürürlükteki mevzuat n ve denetimlerin yetersiz kald gözlenmektedir. Sa l k Bakanl,bu konuda yaflanan sorunlar ortadan kald rmak üzere laboratuvar hizmetleri konusunda da hem kendi içinde baz düzenlemeler yapmakta hem de bu alandaki uzmanlar/paydafllarla birlikte bu iflin standartlar n, yasal çerçevesini oluflturmak üzere çal flmalar yürütmektedir. Bu amaçla Bakan onay ile; klinik laboratuvarlar n hizmet kalitesini art rmak, aç l fl ve uygulamalar yla ilgili genel ilke ve prensipleri belirlemek üzere Klinik Laboratuvarlar Bilimsel Dan flma Kurulu oluflturulmufltur. Kurul üyelerince; klinik laboratuvarlar n ülke genelindeki mevcut durumunu saptamak üzere bir anket uygulanm flt r. Mevcut durum verileri, benzer ülke düzenlemeleri ve anket ön de erlendirmeleri de dikkate al narak bir yönetmelik tasla haz rlanmaktad r. Ayr ca Bakanl kça sa l k kurulufllar ve laboratuvarlar n akreditasyonunu, denetlenmesini ve Ulusal DKK program n kurulmas n sa lamak üzere de çal flmalar yap lmaktad r. S 21

22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ 22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ, Eskişehir 22 th NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS 27-30 October 2010, Eskişehir YER ALDI I NDEKSLER [INDEXED BY] Türk Biyokimya Derne i nin yay n organ d r. [Published by the

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

G da Güvenli i Derne i Üyeleri

G da Güvenli i Derne i Üyeleri G da Güvenli i Derne i Üyeleri Alt parmak Pazarlama Koll. fiti. (Balparmak) Anadolu Cam San. A.fi. Anadolu Restoran flletmeleri Ltd. fiti. (Mc Donald's) Arifo lu Baharat ve G da San. Ltd. fiti. Aytaç D

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S MT YAZ SAH B : GENEL YAYIN YÖNETMEN : ED TÖR: YAYIN KURULU: YAYIN KURULU SEKRETER : Prof. Dr. Kemal

Detaylı

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, stanbul, Türkiye Molekülden Topluma Beyin Bilimi / Brain Science: From Molecule to Society A-I 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

YAYIN KURULU NDAN. www.kmtd.org.tr

YAYIN KURULU NDAN. www.kmtd.org.tr Nilgün Acar 10.01.1957 de Bünyan-Kayseri de do du. lkö renimini Kayseri de, orta ve lise ö renimini Çaml hemflin-rize ve Marafl ta tamamlad. 1973 y l nda Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ne bafllad.

Detaylı