DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE"

Transkript

1 K.K.240 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE / 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE 60 Kuruþ ÝFTAR 20:15 ÇORUM ÝFTAR VE SAHUR VAKÝTLERÝ SAHUR 03:06 ÝFTAR 20:17 OSMANCIK SAHUR 03:04 ÝFTAR 20:18 ÝSKÝLÝP ( ( ) ) OSMANCIK FM SAHUR 03:07 Ayrýmcýlýk yapýlýrsa kripto FETÖ'cü ilan edeceðiz' Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi tarafýndan Temsilciler Kurulu Ýstiþare Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi tarafýndan gerçekleþtirilen Temsilciler Kurulu Ýstiþare Toplantýsýna Genel Baþkaný Talip Geylan da katýldý Toplantýsý gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Salý günü iftar sonrasýnda bir düðün salonunda düzenlenen toplantýya Türk Eðitim Sen Genel Baþkaný Talip Geylan, MHP Milletvekili Adaylarý Mehmet Akif Aras, Alparslan Karapýçak, Mehmet Karaca ve Alper Büker, Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Yavuz Ünlü, þube baþkanlarý ile sendika temsilcileri katýldý. Hasan Çakmak'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda akþam ezanýnýn okunmasýyla katýlýmcýlar hep birlikte oruçlarýný açtý. 2 DE Milletvekili Köse'nin seçim minibüsü kaza yaptý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin seçim minibüsü Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaza yaptý. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. 5 DE Ceylan'dan gençlere sürpriz ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gece Çorum sokaklarýnda bayrak asan gençlere ziyaret etti. Ceylan'ý karþýsýnda gören gençler önce þaþýrdý, sonra sevindi. Milletvekili Ceylan seçim çalýþmalarýna gece gündüz demeden devam ediyor. Her gittiði kahvehane ile çay ocaklarýnda bulunan vatandaþlar ve esnaf tarafýndan sevgi seli ile karþýlanan Ceylan, 24 Haziran seçimleri için destek istiyor. 4 DE ÇORUM'A 560 MiLYON LiRALIK SAÐLIK YATIRIMI AK Parti Ýl Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Saðlýk Bakaný Dr.Ahmet Demircan'ýn 8 Haziran Cuma günü Çorum'a geleceðini duyurdu yýlýndan beri iktidarda bulunan Ak Parti'nin her alanda olduðu gibi saðlýk konusunda da çok önemli devrimleri hayata geçirdiðini belirten Ýl Baþkaný Karadað, Çorum'a 15 yýlda 558 milyon 95 bin TL saðlýk yatýrýmý yapýldýðýný hatýrlattý. Baþta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi olmak üzere yapýlan saðlýk yatýrýmlarý ile birlikte Çorumlularýn birinci sýnýf saðlýk hizmetinden yararlanýr hale geldiðini ifade eden Karadað, 2002 yýlýnda %30 olan saðlýkta memnuniyet Av. Mehmet Dr. Ahmet oranýnýn % 71.1 seviyesine ulaþtýðýný kaydetti. Karadað Demircan 4 DE Otomobil bariyerlere çarptý : 2 yaralý Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kýrýkkale karayolu Akpýnar Köyü mevkiinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ý.Y.P. yönetimindeki 05 EP 469 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptý. 5 DE Traktör devrildi : 2 yaralý Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Alaca Karayolu Gökçam köyünde meydana geldi. 5 DE Osmancýk'ta yüzlerce vatandaþ iftar sofrasýnda bir araya geldi Osmancýk'ta Yazý Mahallesi Muhtarlýðý ve esnafýn da katkýlarýyla iftar yemeði verildi. Ýlçede her yýl düzenlenen iftar yemeðinde yaklaþýk 800 Osmancýklý bir araya geldi. 8 DE GERÇEK MASAL YAZISI 2 DE NEVRES KÝP GAZETEMiZDE QR KOD UYGULAMASI VARDIR Yukarýdaki gibi QR kod bulunan haberlerimizi akýllý telefonlardan QR kod uygulamasý ile kodu taratarak haber videolarýný izleyebilirsiniz. 3 BiN ÇOCUÐA BAYRAM HEDiYESi Çorum Belediyesi yetim öksüz ve ihtiyaç sahibi 3 bin çocuða giyim malzemesi daðýttý. Çorum Belediyesi'nde her yýl bayram öncesi geleneði haline gelen çalýþma kapsamýnda mahalle muhtarlýklarý ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan belirlenen 3 bin çocuða 5 parça giyim malzemesi hediye edildi. Dün Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi'nde çocuklara giyim malzemeleri teslim edildi. Daðýtým törenine, Belediye Baþkaný Zeki Gül, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu ile belediye meclis üyeleri de katýldý. Malzeme daðýtýmý öncesi açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Zeki Gül, bu yýl 3 bin çocuðu sevindireceklerini söyledi. Çorum Belediyesi olarak Ramazan ayýnda düzenledikleri programlarla toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini kaydeden Gül, çalýþmada emeði geçen herkese teþekkür etti. 5 DE Aras'tan kamu çalýþanlarýna emeklilik desteði sözü MHP Milletvekili Aras, Çorum'da bazý kamu kurum ve kuruluþlarýný ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayý Mehmet Akif Aras, seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor. 24 Haziran'da yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý ve 27. Dönem Milletvekilliði seçimleriyle ilgili çalýþmalarýna yoðun bir tempoda devam eden Aras, Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Vergi Dairesi, Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret etti. 7 DE

2 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE 2 K.K.237 Sungurlu'da ilk arpa ürünü borsaya geldi Mustafa Kürbüz Sungurlu ilçesinde yýlýnýn ilk ürünü arpa, Sungurlu Ticaret Borsasý'na geldi. Akpýnar Köyü'nden gelen arpa, geleneksel satýþ yöntemiyle satýldý. Ýlçeye baðlý Akpýnar Köyü'nde Satýlmýþ Göktaþ'a ait tarladan biçilen arpa, Sungurlu Ticaret Borsasý'na getirildi. Açýk artýrma usulüyle satýþý yapýlan 6 ton arpa, kilosu 0.8 TL'den 4 bin 800 TL'ye alýcý buldu. Yýlýn ilk arpa ürününün satýþýný gerçekleþtirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Mustafa Kürbüz, "Akpýnar Köyü'nde Satýlmýþ Göktaþ'a isimli çitçimize ait tarladan biçilen arpa, Borsamýza getirilerek satýþý yapýldý. Böylece hasat sezonu da açýlmýþ oldu" ifadelerini kullandý. Bu sene üründe rekoltenin yüksek olacaðýný belirten Kürbüz, üreticiye ve esnaflara 2018 yýlý hasadýnýn bereketli olmasýný diledi. (ÝHA) GERÇEK MASAL Hakiki iman etmek, salih amel iþlemek, Asýl gaye deðilse hepsi demir diþlemek! (Kazým KARAGÖZ) Bir varmýþ bir yokmuþ. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde deðilmiþ. Zaman içinde bulunduðumuz zamanýn ta kendisiymiþ. Güzel mi güzel bir memleket varmýþ. Adeta cennetten pek de farký yokmuþ. Bu memlekette dört mevsim yaþanýr, nimetlerin envaý ve en güzelleri yetiþirmiþ. Nereye bakýlsa hayat varmýþ. Nereye bakýlsa ayrý bir renk, ayrý bir þevk, ayrý bir güzellik varmýþ. Ýnsanlar birbirini sever, sayar ve hürmet edermiþ. Kimse kimsenin ayýbýný görmez, hep kendini düzeltmeye çalýþýrmýþ. Bununla beraber bu cennet vatan öyle bedavadan elde edilmemiþ. Bu güzelim memleket yurt edinilirken milyonlarca can feda edilmiþ, tonlarca acý, ýstýrap ve keder çekilmiþ. Ecdadýn iki maksada varmýþ. BEKA VE ÝLAYIKELÝMETUL- LAH. Yüzyýllarca bu iki kavramýn mücadelesini vermiþler. Hep üretmiþler hep icat etmiþler. Hep ileri hep ileri demiþler. Düþmana korku dosta güven vermiþler. Öyle bir hayat sürmüþler ki iki günleri hiçbir zaman denk olmamýþ. Zaman zuhur etmiþ. Günler günleri kovalamýþ. Ecdadýn kanlarýyla canlarýyla kazanmýþ olduðu memleketi torunlar devralývermiþ. Peki, bu torunlar ne yapmýþ? Umumiyetle kendi iþleri güçleri olmayan hususlarla meþgul olmuþlar. Kýraathaneleri kahvehanelere çevirip her masada hükümet kurup hükümet NEVRES KiP yýkmýþlar. Taþ taþ üstüne (!) koyup birbirlerine kâðýt daðýtýp durmuþlar. Siyaset konuþayým derken birbirlerini kýrmýþlar, ikilikler çýkarmýþlar. Siyasiler birbirlerine aðza alýnmayacak sözler sarf ederlerken onlar da birbirlerinin kalplerini kýrmýþlar. Sonra siyasiler hiçbir þey olmamýþ gibi kucaklaþýrlarken bizimkiler küs olmaya devam etmiþler. Sonra taraf olmuþlar bazý renklere. Bir top uðruna þehirler birbirine düþman olmuþ. Bir oyun uðruna oyuna gelip birbirlerini býçaklamýþlar. Oyunu oynayanlar zevk u sefa içinde yaþarlarken bizimkiler çoluðunun çocuðunun rýzkýný kesip uyku tulumlarýný (stadyumlar) doldurmuþlar. Ýnsanýn bu dünyadaki hususi cenneti olan evlerini ailelerini ihmal etmiþler. Hanýmla çoluk çocukla ilgilenmeyi býrakmýþlar. Sonra çocuk yaramazlýk yapýnca bu çocuk kime çekti diye kendilerine kýzmýþlar. Ecdadýn torunlarý ne zaman bir araya gelse arabadan yattan kattan arsadan araziden bahsederlermiþ. Mal mülk biriktirmek, yýðmak en büyük övünç kaynaðý oluvermiþ. "Üstünlük ancak takvadadýr." sözü unutulmuþ. Üstünlüðün makam mevki ve para pula sahip olabilmeyle eþdeðer olduðu zannedilmiþ. Almak, almak ve hep almak vermeye gelince nazlanýrlarmýþ. Ecdadýn kýl çadýrlarda sürmüþ olduðu neþeli hayatlar geride kalýrken akýllý ve ultra lüks evlerde huzursuzluk eksik olmazmýþ. Sonra torunlar taklit etmeye baþlamýþ. Zamanýnda küffara karþý verilen mücadeleler unutulmuþ. Bize zulmeden, namusumuza göz diken, vatanýmýzý almak isteyen azýlý düþmanlar taklit edilmeye baþlanmýþ. Saçýndan sakalýna çorabýndan donuna kadar ecnebi özentisi taklitçi bir nesil oluvermiþ torunlar. Dünyaya kanun koyan cihana hükmeden ecdat gitmiþ kanun ithal eden bir nesil türeyivermiþ. Sonra bu nesil tutmuþ birbirinin ayýplarýný, günahlarýný araþtýrmaya konuþmaya baþlamýþ. Baþkalarýnýn ayýplarýyla kusurlarýyla uðraþýrken kendi kabahatlerini noksanlarýný hiç görememiþler. En nihayetinde ne kendilerini ne de baþkalarýný düzeltebilmiþler. Velhasýlýkelam deðerini bilirsen kýymetlidir elindekiler. Kýymetini bilmezsen ne elindeki kalýr ne de geçmiþteki. Baþkalarýna deðil de kendimize benzemeye çalýþtýðýmýz zaman her þey daha güzel olacaktýr inþallah. Yoksa yukarýdaki malayani þeyler takip edildiðinde asýl gaye hep unutulacaktýr. ASIL GAYE unutulursa, unutturulursa her þey boþ ve manasýz. Siyaset deðil iþ yaptýðýmýzda biriktirmeyip paylaþtýðýmýzda milyon dolarlýk ayaklarý takip etmeyi býrakýp spor yaptýðýmýzda taklidi býrakýp öze döndüðümüzde tüketimden ziyade üretime aðýrlýk verdiðimizde baþkalarýný deðil de kendimizi deðiþtirmeye geliþtirmeye çalýþtýðýmýzda her þey daha güzel olacak. Masalýmýzýn sonunda da kötüler kaybedip iyiler kazanacak. 'Ayrýmcýlýk yapýlýrsa kripto Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi tarafýndan gerçekleþtirilen Temsilciler Kurulu Ýstiþare Toplantýsýna Genel Baþkaný Talip Geylan da katýldý FETÖ'cü ilan edeceðiz' Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi tarafýndan Temsilciler Kurulu Ýstiþare Toplantýsý gerçekleþtirildi.geçtiðimiz Salý günü iftar sonrasýnda bir düðün salonunda düzenlenen toplantýya Türk Eðitim Sen Genel Baþkaný Talip Geylan, MHP Milletvekili Adaylarý Mehmet Akif Aras, Alparslan Karapýçak, Mehmet Karaca ve Alper Büker, Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Yavuz Ünlü, þube baþkanlarý ile sendika temsilcileri katýldý. Hasan Çakmak'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda akþam ezanýnýn okunmasýyla katýlýmcýlar hep birlikte oruçlarýný açtý. Ýftarýn ardýndan açýlýþ konuþmasýný Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn bir konuþma yaptý. Sendika temsilcilerini selamlayan Aydýn, "Adam gibi sendikanýn adresidir Türk Eðitim Sen" dedi. Aydýn'ýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Talip Geylan, çýktý. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yönetici atama mülakat sonuçlarýnýn 26 Haziran'da açýklanacaðýný hatýrlatan Geylan, daha önceki mülakatlarda bazý sendikalarýn üyelerine ayrýcalýk tanýndýðýný ileri sürdü. Daha önceki mülakatlarda bazý sendikalarýn üyelerine ayrýcalýk tanýndýðýný ileri süren Talip Geylan, "Ayný þekilde ayrýmcýlýk yapýlmasý durumunda hukuki ve demokratik tepkimizi ortaya koyacaðýz. Komisyonlarda görevli kiþileri 'kripto FETÖ'cü' ilan edeceðiz. Türk Eðitim-Sen olarak ayný tabloyu görürsek, 'benden olan Talip Geylan ve olmayan' ayrýmý yapýldýðýný görürsek, kendilerine biat etmeyenlerin ötekileþtirildiðini, itildiðini görürsek, bu tablonun altýnda imzasý olanlarý 'kripto FETÖ'cüler' olarak ilan edeceðiz." dedi. 15 Temmuz 2016'daki darbe giriþiminin, Türk milletine ve devletine, bu topraklarda selametle yaþamanýn tek yolunun milli birlik ve beraberlik içerisinde yaþamaktan geçtiðini gösterdiðini söyledi. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 Selim Aydýn tarihinde FETÖ tarafýndan darbe giriþiminde bulunulduðunu hatýrlatan Geylan, þunlarý kaydetti: "15 Temmuz, milletimize ve devletimize bir þey fark ettirdi; Bu topraklarda selametle yaþamanýn tek yolu, milli birlik ve beraberlik içerisinde yaþamak. 15 Temmuz darbe giriþiminden bugüne kadar baþta Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere toplum kanaatine yön veren aklýselim herkes bu birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yapýyor. Hal böyle iken milletimiz, devletimizin etrafýnda birlik ve beraberlik ruhu içerisinde sarmaþ dolaþ olmuþken, hala 'ayný tas ayný hamam'la Milli Eðitim Bakanlýðýnda eðitim çalýþanlarýný ayrýþtýran, kutuplaþtýran, ötekileþtiren bir anlayýþ varsa, bunu yapanlarý biz Türk Eðitim-Sen olarak 'kripto FETÖ'cü' olarak ilan edeceðiz. Cumhurbaþkaný'na ve hükümete bu kripto FETÖ'cülerin Milli Eðitim Bakanlýðýndan temizlenmesi için çaðrýda bulunacaðýz. Bunun sýký bir takipçisi olacaðýz. Hem hukuki giriþimlerimizle, hem en net ve sert demokratik tepkilerimizle bunun takipçisi olacaðýz." Geylan'ýn konuþmasýnýn ardýndan MHP Milletvekili Adaylarý Mehmet Akif Aras, Alparslan Karapýçak, Mehmet Karaca ve Alper Büker de birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn sonrasýnda toplantý, eðitim çalýþanlarýnýn beklenti ve taleplerinin görüþülmesiyle devam etti. (Çaðrý UZUN)

3 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE 3 K.K.240

4 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE 4 AK Parti Ýl Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Saðlýk Bakaný Dr.Ahmet Demircan'ýn 8 Haziran Cuma günü Çorum'a geleceðini duyurdu. Çorum'a 560 milyon liralýk saðlýk yatýrýmý Ceylan'dan gençlere sürpriz ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gece Çorum sokaklarýnda bayrak asan gençlere ziyaret etti. Ceylan'ý karþýsýnda gören gençler önce þaþýrdý, sonra sevindi.. Milletvekili Ceylan seçim çalýþmalarýna gece gündüz demeden devam ediyor. Her gittiði kahvene ile çay ocaklarýnda bulunan vatandaþlar ve esnaf tarafýndan sevgi seli ile karþýlanan Ceylan, 24 Haziran seçimleri için destek istiyor. Esnaf ziyaretleri esnasýnda gece yarýsý bayrak asan gençlere de sürpriz bir ziyaret yapan Ceylan, yapýlan çalýþmalara yardým etti. Milletvekili Ceylan'ý karþýsýnda gören gençler önce þaþýrdý, sonra sevindi. Gençlerle sohbet eden Ceylan, "Sizin yaþýnýzdayken bende inandýðýmýz dava uðrunda çalýþtým. Görüyorum ki sizlerde kutlu bir amaç uðrunda geceleri sokaklardasýnýz. Her birinizi yürekten kutlarým. Vakit uyuma vakti deðildir. Memleketin refahý ve yavrularýmýzýn yarýnlarý için durmak yok yola devam. 24 Haziran'a az bir süre kaldý. Önümüzdeki birkaç günü daha iyi kullanmalý, rehavete kapýlmadan daha çok çalýþmalýyýz" dedi. Gençler ise Ceylan'a ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti'nin 24 Haziran'da Çorum'dan büyük bir oy farký ile birinci çýkmasý için gece gündüz demeden çalýþacaklarýna söz verdi yýlýndan beri iktidarda bulunan Ak Parti'nin her alanda olduðu gibi saðlýk konusunda da çok önemli devrimleri hayata geçirdiðini belirten Ýl Baþkaný Karadað, Çorum'a 15 yýlda 558 milyon 95 bin TL saðlýk yatýrýmý yapýldýðýný hatýrlattý. Baþta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi olmak üzere yapýlan saðlýk yatýrýmlarý ile birlikte Çorumlularýn birinci sýnýf saðlýk hizmetinden yararlanýr hale geldiðini ifade eden Karadað, 2002 yýlýnda %30 olan saðlýkta memnuniyet oranýnýn % 71.1 seviyesine ulaþtýðýný kaydetti. 112 acil istasyon sayýsýnýn 3'ten 27'ye, acil ambulans sayýsýnýn 5'ten 62'ye çýkarýldýðýný ve ayrýca palentli ambulanslarla da kar-kýþ demeden Çorumlulara saðlýk hizmeti sunulduðunu söyleyen Karadað, hastanelerin 5 yýldýzlý otel konforuyla buluþturulduðunu anlattý. Çorum'da yapýlan saðlýk yatýrýmlarýndan da bahseden ve çoðunun hizmete açýldýðýný dile getiren Karadað, Saðlýk Bakaný Dr.Ahmet Demircan'ýn katýlýmý ile Ýskilip Ýlçesi'nde yapýlan Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin tamamlanarak Cuma günü hizmete açýlacaðýný açýkladý. Ayrýca, Saðlýk Müdürlüðü, Halk Saðlýðý müdürlüðü baþta olmak üzere farklý bölgelerde hizmet veren kurumlarý tek çatý altýnda toplayan Saðlýk Kompleksi binasýnýn da Bakan Demircan tarafýndan açýlýþýnýn yapýlacaðýný bildiren Karadað, Bakan Dr.Ahmet Demircan'ýn Çorum programý kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ulukavak Mahallesi halkýna yönelik Pazartesi Pazarý'nda düzenleyeceði iftar programýna ve akabinde gerçekleþtirilecek Ulukavak mahallesi seçim bürosunun açýlýþýna da katýlacaðýný sözlerine ekledi. AK Parti Ýl Baþkaný Karadað, tüm Çorumlularý da açýlýþlara, iftar programýna ve seçim bürosunun açýlýþýna davet etti. AK Parti 2. Sýra Milletvekili Adayý Oðuhan Kaya, Kesin Karar Gazetesi ve Osmancýk FM Temsilcisi Ýrfan Ermiþ ile görüþtü Kaya: Osmancýk'a yeni bir bakýþ açýsý kazandýrdýnýz AK Parti 2. Sýra Milletvekili Adayý Oðuhan Kaya, Kesin Karar Gazetesi ve Osmancýk FM Temsilciliðini ziyaret etti. Dün gerçekleþtirilen ziyarette Kesin Karar Gazetesi ve Osmancýk FM Temsilcisi Ýrfan Ermiþ ile bir süre görüþen Kaya, Kesin Karar Gazetesi ve Osmancýk FM'in Osmancýk basýnýna yeni bir bakýþ açýsý kazandýrdýðýný ifade etti. Kaya, "Ülkemize ve insanýmýza yenilik gelmesi güzeldir. Kesin Karar Gazetesi ve Osmancýk FM Osmancýk'ta yeniliklere kapýlar açtý. Kesin Karar Gazetesi'nin merkezdeki gücü de Osmancýk'ýn sorunlarýný Çorum'a taþýma konusunda yeni bir adýmdýr. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum" dedi. Karar Gazetesi ve Osmancýk FM Temsilcisi Ýrfan Ermiþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. (Abdulkadir Söylemez) Karadað: 24 Haziran dönüm noktasý CHP, ÇALIÞMALARINI OÐUZLAR'DA SÜRDÜRDÜ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Adaylarý Tufan Köse, Burçin Solmaz Polat, Gürsel Yýldýrým, Mehmet Tahtasýz, beraberinde Ýl Baþkaný Eray Tüfekçi ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ýsmail Kalenderile birlikte Oðuzlar'ý ziyaret etti. CHP Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve Oðuzlar CHP Ýlçe Baþkaný Osman Güllü tarafýndan karþýlanan CHP heyeti, ilçede esnafýn sorunlarýný da dinledi. CHP heyeti, 24 Haziran'da iktidara geldiklerinde esnafýn beklenti ve taleplerini mutlaka yerine getireceklerini söylediler. Esnaf ziyaretlerinin ardýndan heyet Oðuzlar Kalkýnma ve Kültür Derneðinini ziyaret etti. Dernek Baþkaný Büþra Karanfil ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. CHP heyeti daha sonra Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ile bir araya geldi. Oðuzlar'ýn sorunlarýnýn konuþulduðu ziyaret sonrasý CHP heyeti resmi kurumlara nezaket ziyaretinde bulundu. AK Partililer Yeniyol Mahallesinde esnaflarý ziyaret ederek 24 Haziran Cumhurbaþkanlýðý ve 27. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için destek istedi. Karadað'a esnaf ziyaretinde Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Murat Günay,Hasan Algül,Yasin Turan ve Emre Turan,Mahmut Þimþek ve Gençlik Kollarý yönetim kurulu üyeleri eþlik etti. Ýl Baþkaný Karadað, 24 Haziran Pazar günü yapýlacak seçimlere sayýlý günler kala gece gündüz demeden vatandaþlarla ve esnafla bir araya geliyor. Gezdiði sokak ve caddelerde vatandaþlarýmýzýn ve esnaflarýmýzýn sýcak ve samimi sohbetlerine nail olan Karadað ve beraberindeki heyet 24 Haziran seçimleri için destek istiyor. Ýþyerlerine gerçekleþtirdiði ziyarette, esnafa hayýrlý ve bereketli bol kazançlar dileyen Karadað, esnaf ve vatandaþla sohbetlerinde Ak Parti'nin seçim beyannamesi hakkýnda bilgi vererek esnaf ve vatandaþlarýmýzýn istek ve taleplerini aldý. Ziyaretlerde konuþma yapan Karadað, 24 Haziran seçimlerinin önemine deðindi. Baþkan Karadað, "Çorum halkýmýzýn ve teþkilatlarýmýzýn talebini dikkate alarak ilimize ülkemize ve milletimize yakýþan bir liste gönderdiði için milletimiz adýna yani sizler adýna Cumhurbaþkanýmýza teþekkür ettim. Bizlerde Cumhurbaþkanýmýza ve sizlere layýk bir hizmetkar olarak çalýþmalarýmýza aralýksýz devam ederek sizlerle her zaman bir araya geliyoruz. Sizlerden aldýðýmýz güç ve kuvvet ile 2023,2053 ve 2071 hedeflerimizi gerçekleþtireceðiz.güven veren adaleti her alanda tesis edecek, ulusal güvenlik ve asayiþten hiçbir þekilde taviz vermeyeceðiz. Eðitimin kalitesini daha da artýracak, insanýmýzý en ileri teknolojiler, bilgi ve yeteneklerle donatacaðýz. Kültür ve sanat alanýnda medeniyetimizin birikimlerini en üst seviyeye taþýyacaðýz. Araþtýrma ve geliþtirmeye azami destek vererek katma deðeri yüksek ürünlerin ülkemizde üretimini saðlayacaðýz. Nesillerimizin daha saðlýklý yetiþmeleri için koruyucu saðlýk hizmetlerine öncelik vereceðiz. Ekonomimizi yüksek hýzda ve istikrarlý bir þekilde büyütmeye devam edeceðiz. Gençlerimize nitelikli ve yeni iþ alanlarý oluþturarak istihdamlarýný kolaylaþtýracaðýz. Kadýnlarýmýzý güçlendirerek ekonomiye ve toplumsal hayata azami düzeyde katký vermelerini saðlayacaðýz" diye konuþtu. K.K.010 Dünyayý Hayvanlar Ýdare Ediyor ÝÇERÝK: Görünüþte herkes insan! Gerçekte ise, tip tip yaþýyorlar. Çoðunluk; Gölge Tip, Eþya Tip, Bitki Tip olarak yaþadýklarý için, Hayvan Tiplere hizmet ediyorlar kölecesine. Ýnsan olarak yaþayanlarý çoðaltmaya amaçlandýk ki: Hayvan Tipleri insanlar idare ederken yeni bir çað açýlsýn. Kafasýnda maddi çýkarýndan daha önemli bir þey tanýyýp kabul etmeyen, her deðeri maddi çýkarýna vasýta kýlan zihniyetteki adamlara, hayvan tipler diyoruz. Onlara göre harp ve felâket; ne kan, ne de ölümdür. Yalnýz çýkar saðlayan bir olaydýr. Gerçekten insanca yaþamanýn ölçüsü nedir? Hangi ölçüye göre yaþanacaktýr ki, insanýn doðruluðu her yerde kabul görsün... Güvensiz kalan kim olursa olsun, güvensizliði yüzünden her þeyini kaybediyor. Bu kadar açýk bir ihtiyaç, nasýl önemsenmiyor? 20.00TL

5 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE 5 K.K bin çocuða Milletvekili Köse'nin seçim minibüsü kaza yaptý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin seçim minibüsü Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaza yaptý. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 15. kilometresinde meyanda geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye ait 06 AZE 02 plakalý seçim minibüsü, ayný istikamete seyir halinde olan Dursun Örsçelik yönetimindeki 19 KL 619 plakalý otomobile arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan yoðurtlar karayoluna saçýlýrken, kazayý gören sürücüler durumu polise, itfaiyeye ve Otomobil bariyerlere çarptý : 2 yaralý Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kýrýkkale karayolu Akpýnar Köyü mevkiinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ý.Y.P. yönetimindeki 05 EP 469 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptý. Çarpmanýn etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eþi P.P. yaralandý. Yaralýlar kaza yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA) Traktör devrildi : 2 yaralý Köstebek tabancasý elinde patladý jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, kazada yola saçýlan yoðurtlarý temizledi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.kaza yapan araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA) Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu- Alaca Karayolu Gökçam köyünde meydana geldi. Ekmekçi köyünden Gökçam köyü istikametine seyir halinde olan Kadir Þalýþ yönetimindeki 19 SF 177 plakalý traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girerek takla attý. Meydana gelen kazada sürücü ile traktörde yolcu olarak bulunan Sefa Özaölp (17) yaralandý. Yaralýlar kaldýrýldýklarý Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA) Çorum'da kurduðu köstebek tabancasý elinde patlayan bir kiþi aðýr yaralandý. Olay, merkeze baðlý Kýzýlpýnar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. (45) kendine ait tarlasýnda çalýþtýðý sýrada köstebekleri kaçýrmak için toprak altýna yerleþtirdiði silahýn ateþ almasý sonucu karnýndan yaralandý. Hayati tehlikesi bulunan yaralý Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA) bayram hediyesi Çorum Belediyesi yetim öksüz ve ihtiyaç sahibi 3 bin çocuða giyim malzemesi daðýttý. Belediye Baþkaný Zeki Gül, bu yýl 3 bin Çorum Belediyesi'nde her yýl bayram öncesi geleneði haline gelen çalýþma kapsamýnda mahalle muh- çocuðu sevindireceklerini söyledi tarlýklarý ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan belirlenen 3 bin çocuða 5 parça giyim malzemesi hediye edildi. Dün Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi'nde çocuklara giyim malzemeleri teslim edildi. Daðýtým törenine, Belediye Baþkaný Zeki Gül, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu ile belediye meclis üyeleri de katýldý. Malzeme daðýtýmý öncesi açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Zeki Gül, bu yýl 3 bin çocuðu sevindireceklerini söyledi. Çorum Belediyesi olarak Ramazan ayýnda düzenledikleri programlarla toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini kaydeden Gül, çalýþmada emeði geçen herkese teþekkür etti. Baþkan Gül, konuþmasýnda þöyle dedi: RAMAZAN'DA TOPLUMUN BÜTÜN KESÝMLERÝ ÝLE BÝR ARAYA GELDÝK "Evlatlarýmýza bayramlýk elbise daðýtýmý münasebetiyle bir aradayýz. Çorum Belediyesi olarak Ramazan ayýnda düzenlediðimiz programlarýmýza devam ediyoruz. Mahalle iftarlarýmýz devam ediyor. Binlerce evladýmýzla iftarýmýzý açtýk. Sivil toplum kuruluþlarýmýzla iftar programýmýz oldu. Büyüklerimizle bir iftar programýmýz var. Ýki mahallemizde de daha iftar programýmýz var. Ramazan ayýnda toplumun bütün kesimleri ile bir araya geldik. Rahmet, maðfiret ve azaptan kurtuluþ ayý olan Ramazanýn sonlarýna yaklaþtýk. Bugün Ramazan ayýnýn yirmi ikinci günü. Belediye olarak, Ramazan ayýnýn manevi iklimini hemþehrilerimizle paylaþmaya devam ediyoruz. Ýftarýyla, sahuruyla, sadakasýyla, zekâtýyla, fitresiyle; Ramazanýn rahmetini, bereketini hep birlikte hissediyoruz. Biz de Çorum Belediyesi olarak Ramazanýn manevi iklimine, rahmetine, bereketine uygun faaliyetler, programlar yapýyoruz. BAYRAMDAN ÖNCE EVLATLARIMIZI SEVÝNDÝRELÝM ÝSTEDÝK Bu programlarýmýzdan bir tanesi de Ramazan Bayramý öncesinde evlatlarýmýzý sevindirmek, onlarla hediyeleþmek adýna yaptýðýmýz giysi yardýmý. Ramazan bayramýndan önce evlatlarýmýzý sevindirelim istedik. Allah birçok ayetinde, Efendimiz de yine birçok hadisinde infak etmemiz gerektiðinden bahsediyor. Sýkça ve ýsrarla bunun önemi vurgulanýyor. Yine Peygamber Efendimiz hediyeleþmenin güzelliðinden, rahmetinden bahsediyor. Biz de bu anlayýþla þehrimizde bulunan 3 bin evladýmýzý sevindirelim, istedik. Bayram öncesinde onlarýn gönüllerine dokunalým istedik. Çorap, pantolon, tiþört, ayakkabý, switt olmak üzere 5 parçadan oluþan takýmdan 3 bin evladýmýza hediye edeceðiz. Bayram öncesinde onlarýn gönüllerini alacaðýz. Listelerimizi muhtarlýklarýmýzdan ve Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðümüzün yaptýðý tahkikatlarla oluþturduk. Giyim yardýmýndan önce, gerek muhtarlýklarýmýzdan liste alýyoruz. Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðümüze baðlý ekiplerimiz gerekli araþtýrmayý yapýyor. Böylece hangi mahallemizde, hangi evladýmýza giyecek yardýmý yapacaðýz bunun tespitini yapýyoruz. Bayram öncesi de bu hediyeleri evlatlarýmýza daðýtýyoruz. Evlatlarýmýzýn sevinci bizim de sevincimiz. Çocuk için bayramýn çok daha derin anlamý oluyor. En samimi telaþ, en samimi heyecan çocuklarýn telaþýdýr, onlarýn heyecaný. Biz de onlarýn heyecanýna, telaþýna karþýlýk vermek istedik. Böyle bir hediye ile onlarýn gönüllerini alalým istedik. Ben tüm evlatlarýmýza aileleriyle, çevreleriyle hayýrlý, huzurlu bir gelecek temenni ediyorum. Hediyelerini güle güle kullanmalarýný temenni ediyorum. Ramazan ayýnýn bütün topluma, þehrimize, ülkemize ve Ýslam âlemine huzur ve rahmet býrakmasýný temenni ediyorum. Þimdiden hemþehrilerimizin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný tebrik ediyorum." Baþkan Gül, konuþmasýnýn ardýndan çocuklara istedikleri giyim malzemelerini teslim etti. (Yýldýz Çýnar) '24 Haziran'da destan yazacaðýz' Çorum Belediye Baþkaný Zeki Gül, yaklaþan 24 Haziran seçimleri öncesinde esnaf gezilerini aralýksýz sürdürüyor. Öðle saatlerinde Ata Caddesinde yer alan esnaflarý gezen ve vatandaþlarla istiþareler yaparak yaklaþan seçim öncesinde destek isteyen Belediye Baþkaný Zeki Gül, vatandaþlarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Ýftarýn ardýndan da çalýþmalarýna ara vermeden devam eden Belediye Baþkaný Zeki Gül, Kafkasevler civarýnda bulunan esnaflarý gezerek seçimlerde destek istedi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi üyeleri ile birlikte esnafý gezerek bereketli hayýrlý bol kazançlar dileyen Belediye Baþkaný Zeki Gül, "Hemþehrilerimiz birlik, bereket ve bolluk için,güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için 24 Haziran'da destan yazmaya karar vermiþ. Bizlerde durmak yok yola devam ediyoruz" dedi. Gülabibey Mahallesi Kapaklý 8. Sokakta bulunan Siyah Laleler Ýlim ve Kültür Derneði'ni ziyaret eden Belediye Baþkaný Zeki Gül, dernek üyelerinin alt yapý ile ilgili problemlerini iletmesi üzerine Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü ekipleri da arýzaya müdahale etti. Dernek üyeleri Baþkan Gül'e isteklerini gecenin yarýsýnda yerine getirdiði için teþekkür etti.

6 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE 6 Alkan: Türkiye'de her yýl 1,5 milyar ton atýk ortaya çýkýyor ÇINAR AÐACI YAPRAÐININ FAYDALARI NELERDÝR? - Çýnar yapraðý öncelikle romatizma, kemik aðrýlarý ile bel ve boyun fýtýklarýna iyi gelir. - Ciltte oluþan yanýklara fayda saðlar. Hücreleri yeniler. - Sedef hastalýðý gibi cilt rahatsýzlýklarýna iyi gelmesi de çýnar yapraðýnýn faydalarý arasýndadýr. - Sara hastalýðý yani diðer adý ile epilepsi rahatsýzlýðýna yararlýdýr. - Diþleri ve diþ etlerini korur. - Midesi bulanan kiþiler de çýnar yapraðýný kullanabilir. Çýnar yapraðý mide bulantýsýna iyi gelir. - Yaralarýn çabuk iyileþmesi için yararlý bir bitkidir. - Kadýnlarda görülen vajinal akýntýlarý da önler. Kurutulmuþ çýnar yapraðýnýn suyu içilirse vajinal akýntýlarý önleyebilir. - Eklemlerde kireçlenme olduðunda da yarar saðlayan bir bitkidir. Vücuttan ödem atýlmasýna yardým ettiði için, çýnar yapraðý faydalarý ile vücudunuzdaki þiþlikten de kurtulabilirsiniz. ÇINAR YAPRAÐI EKLEMLERDEKÝ KÝREÇLENMEYE ÝYÝ GELÝR! Eklem kireçlenmesi birçok kiþiyi rahatsýz eden bir hastalýktýr. Eklem kireçlenmesi yüzünden dizler yada bel aðrýr, yürümek ve merdiven çýkmak zorlaþýr. Eklem kireçlenmesine karþý Ýbrahim Saraçoðlu oldukça faydalý bir kür geliþtirmiþtir. Kireçlenmelere karþý çýnar yapraðý kürü tarif edildiði þekilde uygulanabilir. SAÇLARDAKÝ KEPEK OLUÞUMUNU ENGELLER! Çýnar aðacýnýn yapraðý saçlarý besler, saçlarý canlandýrýr. Saçlarýn dökülmesini önler. Saç derisinin kurumasýný engeller. Saçlarda saç derisinin kurumasýndan dolayý oluþan kepeði engeller. Saçlarýnýzda kepek oluþumundan kurtulmak istiyorsanýz bu þifalý yapraðýn suyunu kullanabilirsiniz. Prof. Dr. Reha Metin Alkan Prof. Dr. Nurcan Baykam Hitit Üniversitesi "Hedef Sýfýr Atýk" sloganýyla çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýnsana ve çevreye duyarlýlýk konusunda gereken koþul ve kaynaklarýn eksiksiz olarak temin edilip saðlanmasý için çalýþmalar yapýlmasýný hedef ve ilke olarak benimseyen Hitit Üniversitesi, "Hedef Sýfýr Atýk" sloganýyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle "Atýk Yönetim Süreci" ve "Hedef Sýfýr Atýk" projesine"ne iliþkin bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Rektörlük binasý Erol Olçok Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Baykam, dekanlar, þube müdürleri, ilgili akademik ve idari personel katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Üniversiteler olarak her alanda olduðu bu alanda da Üniversitemizin öncü olmasý gerektiðini, lokomotif görevi üstlenmesi gerektiðini kalpten inanýyorum. Bundan önceki yaptýðýmýz çalýþmalarýn sonuçlarýný görmeye baþlamak, diþe dokunur güzel projelerle kamuoyunun huzuruna çýkabilmek Üniversitemiz ve ilimiz adýna guru verici" diye konuþtu. Dünyadaki tüketim alýþkanlýklarýnýn ve ihtiyaçlarýnýn deðiþmesiyle atýk konusunda dünyada önemli bir problem olduðunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, dünyada her yýl 2,1 milyar tondan daha fazla atýk ortaya çýktýðýný ve bu atýklarýn enerji olarak 4.5 milyar varil petrol eþdeðeri enerji içerdiðini belirterek, söz konusu enerji miktarýnýn dünya elektrik tüketiminin %10'unu karþýlayabilecek seviyede olduðunu vurguladý. Türkiye'de de bu durumun ciddi bir þekilde ele alýndýðýný ve yýllýk 1,5 milyar TL'lik bir rakama ulaþan atýk olduðunu belirten Rektör Alkan, "Gerek çevre duyarlýlýðý açýsýndan gerek dünyanýn her geçen gün ihtiyaçlarýnýn getirdiði yeni beklentiler gerekse de parasal bakýmdan atýk yönetiminin son derece önemli olduðu ve artýk bunun keyfiyet deðil bir mecburiyet noktasýna geldiðini söylememiz mümkün olacaktýr. Bu anlamda da Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn kýsa bir süre öncesinde tanýtýmýný yaptýðý "Sýfýr Atýk Projesi" gündemimize geldi. Bu konuda da Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn eþi Emine Erdoðan'ýn baþlatmýþ olduðu Külliye'de ve Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndaki projelerle de tamamen sýfýr atýk hedefi ile ciddi çýktýlar elde edildi. Sýfýr atýk projesi baþta israfýn önlenmesi, kaynaklarýn efektif ve doðru kullanýlmasý, olabildiði kadar atýklarýn atýldýðý yerde ayrýþtýrýlmasý baþta olmak üzere çevre duyarlýlýðý ve ekonomik deðere dönüþtürme açýsýndan baþlatýlmýþ güzel bir projedir. Bizim de bu konuda geçtiðimiz yýldan itibaren profesyonel bir hüviyete bürünmüþ olan bir sürecimiz var" diye konuþtu. Üniversite bünyesinde yapýlan diðer çalýþmalara dikkat çeken Rektör Alkan, kaðýt israfýna deðinerek üniversitenin EBYS'yi zorunlu tutulan tarihten çok önce kurduðunu, kendi ekmeðini ürettiðini, KEP Sistemi ile kaðýt israfýnýn yaný sýra zaman israfýnýn da önüne geçtiðini ifade etti. Alkkan, "Tonerlerin toplanmasý ile ilgili çalýþmalarýmýz baþlattýk. Cýva ve benzeri malzemeler içeren florasan ampullerin kullanýmý azaltmak için LED ampul kullanýmýna geçildi. Tekstil atýklarýndan bims denilen malzemeyi güçlendirecek bir projeyi bitirmek üzereyiz. Kentsel dönüþüm baþta olmak üzere pek çok bina yýkýlýyor ve orada ortaya çýkan malzemeler moloz olarak atýlýyor. Biz bunlarý öðüterek kalker alaþýmlý çimento malzeme dönüþtürdük ve bunun tekrar çimentoya dönüþtürülmesini saðlýyoruz. Lastik ve benzer maddelerden de dayanýmlý asfalt deneyleri yapmaktayýz. Bunlar Üniversitem adýna gurur verici geliþmeler" ifadelerini kullandý. Rektör Alkan'ýn konuþmasýnýn ardýndan toplantý Atýk Yönetim Koordinatörü Doç. Dr. Dursun Ali Köse, yürütülmekte olan atýk yönetim süreci ve sýfýr atýk hedefi ile ilgili sunum yaparak detaylý bilgiler verdi. ÇINAR YAPRAÐI KÜRÜ TARÝFÝ! Çýnar yapraðý suyu nasýl hazýrlanýr sorusunun cevabý aslýnda oldukça basittir. Çýnar yapraðý kürü hazýrlamak için 2 adet çýnar aðacý yapraðý kullanýlýr. Çýnar yapraklarý öncelikle iyice kurutulur. Nemli yaprak olmamalýdýr. Kurutulan yapraklar öncelikle güzelce yýkanýr ve küçük parçalara ayrýlýr. 2 bardak içme suyu kaynatýlýr. Ufalanmýþ, küçük parçalara ayrýlmýþ çýnar yapraklarý kaynamýþ suya atýlýr ve 1 dakika daha kaynatýlýr. Çýnar yapraklarý atýldýktan sonra 1 dakikadan fazla kaynatýlmamalýdýr. Kaynadýktan sonra yapraklar süzülür ve kalan su ýlýndýktan sonra kullanýma hazýr hale gelir. Kireçlenmelere karþý hazýrlanan çýnar yapraðý suyu akþam yemeklerinden önce aç karnýna bir bardak ve gece yatmadan önce bir bardak içilir. 15 gün boyunca çýnar yapraðý kürü uygulanmaya devam edilir. 15 günden sonra 3 gün ara verilir ve tekrar ikinci 15 gün daha kullanýlýr. Her gün yeniden çýnar yapraðý kürü hazýrlanarak taze olarak tüketilmelidir. HANGÝ TÜR ÇINAR YAPRAÐI KULLANILMALIDIR? Ülkemizde çýnar aðaçlarý çok olduðundan, kendi topladýðýnýz çýnar aðacý yapraklarýný tercih edebilirsiniz. Fakat kuruyup yere düþen çýnar yapraklarý tercih edilmemelidir. Yere düþen yapraklarda mantar oluþma riski yüksektir. O yüzden aðaçtan olgunlaþmýþ çýnar yapraklarýný toplayýp kurutarak kullanmalýsýnýz. Ayný zamanda toplanan çýnar yapraklarý 5 parça þeklinde girintili olmalýdýr, bütün yaprak olmamalýdýr. Sungurlu'nun eðitiminde sezon finali 2017/2018 eðitim öðretim yýlýný geride býrakmaya hazýrlanan Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ''Sungurlu'nun Gururlarýyla Eðitimde Sezon Finali'' programý düzenlendi. Programda Sungurlu'nun adýný duyuran 61 öðrenci ödüllendirildi. Ýlçe Özel Ýdare Konferans Salonunda düzenlenen programda bir konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Eryiðit, þöyle dedi: "Çocuklarýmýz ve yarýnlarýmýz deðerlidir, onlarýn vatanýný seven, milli, ahlâki, insani ve kültürel deðerlerini benimseyen ve daima yüceltmeye çalýþan nesiller olarak yetiþmelerini saðlamak nihai amacýmýzdýr. Ülkemizin geleceði olan kýymetli evlatlarýmýza ve velilerimize en iyi hizmeti sunmak gayesi ile eðitim-öðretim yýlý boyunca çeþitli projeler ve çalýþmalar gerçekleþtirdik. Bu projeleri sizinle paylaþmanýn yaný sýra bu yýl öðrencilerimizden uluslararasý, ulusal ve il çapýnda çeþitli alanlarda derece yapan 61 öðrencimizi, yetiþtiren hocamýzý ve ailesini kutlamak bizlere yaþattýklarý bu mutluluk için teþekkür etmek ilçe genelinde farkýndalýk yaratarak bu baþarýlarýn artmasýn saðlamak amacýyla düzenlediðimiz Sungurlu'nun Gururlarýyla Eðitimde Sezon Finali programýmýza hoþ geldiniz. Gerçekleþtirdiðimiz 'Sungurlu Akademik Baþarýyý Arttýrma' projesi ile ilçemize sýnav takip merkezi kazandýrdýk. Öðretmenlerimizden oluþan komisyon marifetiyle ortaokul ve lise öðrencilerimizi yýl boyunca ücretsiz deneme sýnavlarý yaptýk. Sonuçlarýný okullarýmýz ve öðretmenlerimiz ile paylaþarak planlamalarýna ve çalýþmalarýna katký saðladýk. Öðrencilerimizin akademik olarak baþarýya ulaþmalarý üzerinde dururken devam sorununu önlemenin yaný sýra öðrenci davranýþlarýný milli ve manevi deðerlerimize yakýþýr hale getirmeyi amaç edindik. Bu gaye ile ''Devamsýzlýðý Önleme Davranýþlarý Geliþtirme'' projesini gerçekleþtirdik. Mutlu çocuk, baþarýlý birey sloganýyla yol alarak 'Doðum Günümü Okulda Kutluyorum' projesini geliþtirdik. Okullarýmýzýn kapanmasý ile baþlayacak olan 'Yazýn Sesi Çocuk Cývýltýsý' projesi ile akademik kurslarýn yaný sýra kültürel, sanatsal ve sportif çok sayýda kursun açýlarak öðrencilerimizin yaz tatilini güzel bir þekilde geçirmelerini saðlayacaðýz. Geçen yaz tatilinde 60 öðretmenimizle 1132 öðrencimize ulaþtýðýmýz projede bu yýl daha fazla kursla daha fazla öðrenciye ulaþmayý hedefliyoruz. Sahip olduðumuz bu ekip ile önümüzdeki yýllarda yürüteceðimiz çalýþmalarla Sungurlu ilçemizin eðitimde marka þehir olacaðýna inancým tamdýr." Program bu yýl uluslararasý, ulusal ve il çapýnda çeþitli alanlarda derece yapan 61 öðrenciye, Ýlçe Kaymakamý Mitat Gözen ve protokol üyeleri ödüllerini verdi. Programa Kaymakam Mitat Gözen, Kaymakam Refiki Ýlhan Kayatürk, Cumhuriyet Baþsavcýsý Emrah Özge Yelken, Ýlçe Jandarma Komutaný Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü Ýrfan Korkmaz, Ýlçe Müftüsü Ýbrahim Korkmaz, Ýlçe Tarým Müdürü Hicabi Beriþbek, Ýlçe Spor Müdürü Halil Yurt, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmen, öðrenci ve veliler katýldý. K.K.02

7 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE 7 Aras'tan kamu çalýþanlarýna emeklilik desteði sözü SP'den Baþkan Þahiner'e ziyaret Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adaylarý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleþtirilen ziyarette Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adaylarý Ahmet Bölükbaþ, Faruk Cýdýk, Ahmet Akif Çoban ve Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök, Baþkan Abdulkadir Þahiner ile ülke gündemine dair fikir alýþveriþinde bulundular. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adaylarýna ve Ýlçe Baþkanýna ziyaretlerinden dolayý memnuniyet duyduðunu belirterek teþekkür etti. 6 katlý konut iþaretli arsa satýlacak Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait olan 6 kat konut iþaretli arsa yapýlacak olan ihale ile satýþa çýkartýlacak. Çorum Belediyesi Basýn Biriminden yapýlan açýklamaya göre Binevler mevkiinde bulunan ve 6 kat konut iþaretli olan 7022 metrekarelik arsa Cuma günü yapýlacak olan ihale ile satýþa çýkartýlacak. Çorum Belediyesi Basýn Biriminden yapýlan açýklamada "Mülkiyeti belediyemize ait olan Binevler 1.Cadde, Mehmetçik parký karþýsýnda bulunan 21-L-4-A paftasýnda 4243 ada ve 1 Nolu parselde kayýtlý 6 kat konut olarak iþaretli 7022,81 metrekarelik arsa satýþa çýkartýlacaktýr Cuma günü saat 14.30'da Belediye Meclis Salonu'nda kapalý teklif artýrma usulüne göre gerçekleþtirilecek olan ihaleye katýlmak isteyen istekliler ihale dosyasýný Belediye Ýmar Ýþleri Müdürlüðü'nde alabilirler" ifadelerini kullandý. MHP Milletvekili Aras, Çorum'da bazý kamu kurum ve kuruluþlarýný ziyaret etti Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayý Mehmet Akif Aras, seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor. 24 Haziran'da yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý ve 27. Dönem Milletvekilliði seçimleriyle ilgili çalýþmalarýna yoðun bir tempoda devam eden Aras, Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Vergi Dairesi, Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Milletvekili Aday Adayý Fikret Aktað, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Muhammet Yavuz Ünlü ve parti yöneticilerinin de yer aldýðý ziyaretler sýrasýnda açýklamalarda bulunan Milletvekili Adayý Aras, seçim beyannamesinde özellikle de kamu çalýþanlarýný ilgilendiren konular hakkýnda açýklamalarda bulundu. Aras, Kamu çalýþanlarýnýn tüm ek ödemelerinin emekli aylýðýna yansýtýlacaðýný açýkladý. Ýl Müdürlerinin yanýsýra çalýþan personelleriyle de görüþen Aras, ayrýca Fatih Caddesi, Albayrak Caddesi, Eþref Hoca Caddesi, Osmancýk Caddesi'nde de esnaf ve vatandaþlarla sohbet etti. Vatandaþlara Cumhur Ýttifakýný anlatan, Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan ve partilerine destek isteyen Aras, vatandaþlardan da Milliyetçi Hareket'te buluþma sözü aldý. ÝYÝ Parti'den Sungurlu çýkarmasý ÝYÝ Parti Çorum Ýl Teþkilatý, Sungurlu halkýyla iftarda buluþtu. Sungurlu Belediyesi iftar çadýrýnda geçtiðimiz Salý akþamý iftar yemeði düzenleyen ÝYÝ Parti Ýl Teþkilatý, vatandaþlarla sýcak iliþkiler kurdu. iftar programýna,sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, ÝYÝ Parti Çorum Milletvekili Adaylarý Fatih Mehmet Arslan, Abdullah Karaman, Sefer Yýlmaz ve Sinem Sarý, ÝYÝ Parti Disiplin Kurulu Baþkaný Muhsin Kocasaraç, ÝYÝ Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Fazlý Koçak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ali Erayhan, il ve ilçe teþkilat üyeleri, bazý esnaf odasý baþkanlarý, partililer ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti Çorum Milletvekili Adaylarý Fatih Mehmet Arslan, Abdullah Karaman, Sefer Yýlmaz ve Sinem Sarý, iftar öncesi tek tek vatandaþlarla ilgilenerek hal hatýr sordular. Belediye Baþkaný Þahiner ve milletvekili adaylarý, iftarýný açmaya gelen vatandaþlara bizzat yemek daðýtýmý yaptýlar. Sofra duasýnýn ardýndan sýrasýyla ÝYÝ Parti Milletvekili Adayý Fatih Mehmet Arslan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti Milletvekili Adaylarý Abdulkadir Karaman ve Sefer Yýlmaz birer konuþma yaptýlar. Gerçekleþtirilen konuþmalardan sonra vatandaþlarý uðurlayan partililer, belediye binasýnda istiþare toplantýsý yaptýlar. "HÜSRANLA AYRILACAKLAR" ÝYÝ Parti Çorum 1. Sýra Milletvekili Adayý Fatih Mehmet Arslan, AK Parti iktidarýnýn, devletin ve hükümetin kendilerine verdiði yetkileri, vatandaþa karþý bir tehdit ve þantaj aracý olarak kullandýðýný belirterek,"bu siyasi iktidar 24 Haziran akþamý sandýklardan hüsranla ayrýlacaklar. Buna inancýmýz tamdýr" dedi. "ÝYÝ PARTÝ'YÝ ÝKTÝDARA GETÝRECEK GÜCÜMÜZ VAR" Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ Parti'nin Çorum'dan 4 milletvekili çýkaracak gücünün olduðunu kaydederek, "Sungurlu halkýnýn destekleriyle ÝYÝ Parti'yi iktidara getirecek gücümüz de var" dedi. ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Sungurlu Belediye Ýftar Çadýrý'nda düzenlenen iftar yemeðinde bir konuþma yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, 4 yýllýk belediye baþkanlýðý görevinde her zaman haksýzlýða karþý olduðunun altýný çizerek, "Sungurlu'da biz birlik ve beraberliði sizlerin sayesinde gerçekleþtirdik. 4 senede belediye olarak sizlerle beraber birçok zorluklar yaþadýk. Her zaman bizim inancýmýz Allah'a güvenip, Allah'a sýðýnmak oldu. Bunun bir hesabý varsa Allah'ýn da bir hesabý vardýr dedik. O kadar zorluklarý aþtýk.o kadar haksýzlýða, kanunsuzluða karþý hep dik durdur, eðilmedik. Hizmetlerimizi daha da büyüterek yapacaðýz" þeklinde konuþtu. Þahiner, "24 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerdebizim de elimizin güçlü olmasý gerekiyor. ÝYÝ Parti milletvekili adaylarýmýzýbn 4'ü de pýrlanta gibi insanlar. Ýnanýyorum ki ÝYÝ Parti Çorum'da 4 milletvekili çýkarak ve çok iþler baþaracak" ifadelerini kullandý. SATILIK ViLLA ARSASI BÝNEVLER DE SATILIK V TÝPÝ 360 M² VÝLLA ARSASI (KARABEYOÐLU SÝTESÝ KARÞISI) K.K.03 MÜRACAAT TEL: Giresun Birlik Baþkaný Recep Gür'ü kutladý Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (GE- SOB) Baþkaný Ali Kara, ÇESOB Baþkanlýðýna seçilen Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür'ü makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Beraberinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ettiði ÇESOB Baþkaný Recep Gür'e hayýrlý olsun dileklerini ileten Ali Kara, Giresun esnafýnýn selamýný getirdiðini ifade ederek, Çorumlu tasýnda her zaman Recep Gür'le istiþare olacaklarýný söyledi. Giresun Birlik Yöneticilerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Recep Gür ise, Ali Kara ve çalýþma arkadaþlarýna yeni dönemde baþarýlarýnýn devamýný diledi. Bu arada Baþkan Gür'ü Adana, Mersin, Kayseri, Kýrýkkale ve Tarsus Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkanlarý da ziyaret ederek, yaðlý boya tablo hediye ettiler. ve Giresunlu esnaf ve sanatkarlarýn menfaatleri nok- (Abdulkadir Söylemez) K.K TL Sýfýr'dan Otuzbeþ'e ÝÇERÝK: Ýstiyoruz ki; Türkiye'mizde eðitime cidden önem verilsin. Bireyleri soysuzlaþan milletin " Milli Güç" diye bir güç taþýmasý mümkün deðildir. Candan sevgi, zekâyý besler. Çocuða ne kadar içtenlikle ciddi alâka gösterilirse, o kadar zeki ve þahsiyetli olur. Çocuða güven verici olmak þarttýr. Çocuða þahsiyetli olmanýn gururunu tattýrmak þarttýr. Ailesinden lüzumsuz yardým görmek, çocuðu sorumsuzluða iter. Abdulkadir DURU bu kitapla, milletçe gerçek özgürlüðe ulaþmanýn temelini örüyor. Bireyleri soysuzlaþan milletin," Milli Güç" diye bir güç taþýmasý mümkün deðildir. Bunun için Türk yavrularýnýn, dünyaya geldiði günden itibaren eðitilmesi zaruridir. Öz yapýlarýna uygun olarak eðitilen Türk çocuklarý, yabancýlarýn ve maksatlý kimselerin tezgâhladýðý oyunlara gelmez, þahsiyetli büyür. Milletçe bilinçlenmek ve öz kültürümüz çizgisinde yavrularýmýzý eðitmek yolunu gösteren bu kitap; her Türk ailesinin ve her Türk evladýnýn temel kitabý olacaktýr. BUGÜN VEFAT EDENLER - Kahveci Esnafýndan Merhum Arif DEMÝR- CÝ nin eþi Korhan DEMÝRCÝ nin annesi Zehra DEMÝRCÝ. KESiN Imsak Gunes Ögle Ýkindi Akþam Yatsý TARiHTE BUGÜN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE YIL: 3 / SAYI: 776 Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan AYKANAT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Salim ÜZEL Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý: Ali Ceylani KOLAÇ Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk - Promosyon Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/41 Çorum Tel&Fax: web: e-posta: Bayi Daðýtým: Ecem Daðýtým Adres: Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. No: 16/E ÇORUM Tel: Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm) Yitik ABONE FÝYATLARI 03:07 05:03 12:45 16:42 20:15 22: CHP Ýdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayýrmaya karar verdi Etimesgut fabrikasýnda yapýlan ilk Türk uçaðý havalandý Ýstanbul'da tifüs salgýný baþladý, bazý sinemalar kapatýldý ve eskicilerin satýþ yapmasý yasaklandý Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafýndan imzalanan ve dörtlü takrir olarak anýlan önerge, CHP Meclis Grubuna verildi Demokrat Parti hükümetinin hazýrladýðý Yeni Basýn Kanunu TBMM'de kabul edildi. Hürriyet Partisi adýna konuþan Turan Güneþ, "bu kanunla, deðil basýn özgürlüðü, basýn bile kalmayacak" dedi kadar iþsiz hamal Ýstanbul valiliðine yürüyüþ yaptý Yavuz zýrhlýsý Deniz Kuvvetleri'nden törenle emekliye ayrýldý Semiha Yanký, 13'üncü Uluslararasý Altýn Orfe Þarký Yarýþmasý'nda birinci oldu TRT Yönetim Kurulu, parlamento dýþýndaki partilerin etkinliklerini yayýnlamama kararý aldý Sosyetenin ünlü ismi Ayþegül Tecimer, tarihi eser kaçakçýlýðýndan gözaltýna alýndý Hükümeti kurma görevi Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel tarafýndan Refah Partisi genel baþkaný Necmettin Erbakan'a verildi SBS 7. sýnýflar için 2. kez yapýldý. 3 TL 80 TL 30 TL 50 TL 400 TL 200 TL 15 TL Yýllýk: 180 TL 6 Aylýk : 90 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 150 TL Yurt DýþýYýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO Organize Sanayi Yýllýk : 200 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 100 TL

8 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE / 7 HAZÝRAN 2018 PERÞEMBE 60 Kuruþ BUGÜN MÝLÖNÜ ECZ. (TEL: ) CENGÝZ TOPEL CAD.YÜZÜNCÜ YIL ÇARÞISI NO: 20/J ÖZTÜRK ECZ. (TEL: ) BUHARAEVLER MAH. BUHARA EVLER 2.CAD. NO: 5 ÇORUM HAVA TAHMiNi Þampiyon öðrenciler ödüllendirildi Ümit Kayýhan Yönetimden baþsaðlýðý mesajý Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu tarafýndan dün sabah saatlerinde vefat eden teknik direktör Ümit Kayýhan için baþsaðlýðý mesajý yayýmlandý. Yönetim Kurulu adýna yayýmlanan mesajda þöyle denildi: "Türk futboluna uzun yýllar teknik direktör ve futbolcu olarak hizmet veren deðerli spor adamý Ümit Kayýhan'ýn hayatýný kaybettiðini derin bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhum'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasýna baþsaðlýðý dileriz." Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne baðlý Masa Tenisi ve Badminton kategorisinde þampiyon olan öðrenciler Belediye Baþkaný Zeki Gül'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan,Spor Ýþleri Müdürü Nadir Solak, Süheybi Rumi Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Davut Demirbaþ, Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalý ve antrenörler katýldý. Þampiyona ile ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Zeki Gül, "25-27 Mayýs 2018 tarihlerinde Balýkesir'de düzenlenen okullar arasý masa tenisi küçükler Türkiye þampiyonasýna tamamý Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz sporcularý olan Süheybi Rumi Ýmam Hatip Orta Okulu Küçük Erkekler Masa Tenisi takýmýmýz tüm rakiplerini yenerek namaðlup Türkiye Þampiyonu oldu" dedi. Sporcularý ve antrenörlerini tebrik eden Baþkan Gül, "Bunun çok önemli bir baþarý olduðunu söyleyerekben sporcularýmýza ve antrenörlerimize çok teþekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir baþarýya imza attýlar.yine Mayýsta Elazýð'da yapýlan Okullar Arasý Küçük Erkekler Türkiye Badminton Þampiyonasýna tamamý Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz sporcularýndan oluþan Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Küçük Erkekler Badminton takýmýmýz tüm rakiplerini yenerek yine Türkiye þampiyonu oldu. Ben tüm sporcularýmýzý hocalarýmýzý ve idarecilerimizi tebrik ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" diye konuþtu. Belediye Baþkaný Zeki Gül'e verdiði destekler nedeniyle teþekkür eden Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalý ise "Belediye Baþkanýmýz Zeki Gül'e vermiþ olduðunuz katkýlardan dolayý teþekkür ederiz.hem hocalarýmýz hem sporcularýmýz adýna tamamý kulübünüz sporcularýndan oluþan okulumuz takýmý tüm rakiplerini yenerek Türkiye þampiyonasý oldu.takýmýmýz alt yapýdan gelen yeni bir takým oldu.ýnþallah bundan sonra da yine Türkiye þampiyonluklarýný ala ala hocamýzýn ve sizlerin gayretleriyle devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Ziyaret sonunda Belediye Baþkaný Zeki Gül, þampiyon olan öðrencilere ve antrenörlere hediye takdim etti. (Abdulkadir Söylemez) Osmancýk'ta yüzlerce vatandaþ iftar sofrasýnda bir araya geldi Osmancýk'ta Yazý Mahallesi Muhtarlýðý ve esnafýn da katkýlarýyla iftar yemeði verildi. Ýlçede her yýl düzenlenen iftar yemeðinde yaklaþýk 800 Osmancýklý bir araya geldi. Ýftar yemeðine katýlan vatandaþlar sohbet etme imkaný da buldu. Ýftar yemeðine katýlan tek basýn mensubu Kesin Karar Gazetesi Osmancýk Temsilcisi Ýrfan Ermiþ, Yazý Mahallesi Muhtarý Murat Haykýr ile görüþme fýrsatý buldu. Ýftar programýna basýn mensuplarýnýn ilgi göstermediðini dile getiren Murat Haykýr, Ermiþ'in programda bulunmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Ayrýca iftar sonrasýnda bir konuþma yapan Muhtar Haykýr, programa katýlan herkese teþekkür etti. (Çaðrý Uzun) Ýskilip MYO konuþuldu OTO TAMiRCiLER iftarda BULUÞTU Çorum Oto Tamircileri Odasý tarafýndan iftar yemeði verildi. Oda Baþkaný Necmeddin Uzun tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen iftar programý, geçtiðimiz Salý günü ÇESOB binasý önünde gerçekleþtirildi. Programa, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Mehmet Karadað, CHP Milletvekili Adayý Gürsel Yýldýrým ve Mehmet Tahtasýz, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ýsmail Kalender, ÇESOB Baþkaný Recep Gür, ULAÞ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmeddin Uzun, oda baþkanlarý, yöneticiler ile oda üyeleri katýldý. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda akþam ezanýnýn okunmasýyla birlikte katýlýmcýlar hep birlikte oruç açtý. Ýftarýn ardýndan söz alan Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmeddin Uzun, yemeðe teþrif eden protokol ve oda üyelerine teþekkür etti. Ramazan Bayramýný þimdiden kutlayan ÇESOB Baþkaný Recep Gür ise "Allah birliðimizi, beraberliðimizi bozmasýn" dedi. Oda üyeleriyle birlikte olmaktan dolayý mutlu olduðunu dile getiren AK Parti Ýl Baþkaný Av. Mehmet Karadað ise ahilik geleneðinin önemine dikkat çekti. Konuþmalarýn ardýndan iftar programý sona erdi. (Ömer Faruk Söylemez) AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Mustafa Lek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ýskilip Meslek Yüksekokulu ile ilgili genel deðerlendirmelerin yapýldýðý ziyarette Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýskilip MYO'da 5'i aktif olmak üzere toplam 10 programda 500 civarýnda öðrenci ve 17 öðretim elemanýyla eðitim-öðretim faaliyetlerinin tüm hýzýyla devam ettiðini belirtti. Kaba inþaatý tamamlanan ve üniversiteye devredilen yeni MYO binasý için ihale sürecinin devam ettiðini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, yakýn zamanda ihaleye çýkýlmasýyla birlikte mevcut öðrencilerimizin daha modern mekanlarda eðitim almaya devam edeceklerini ve yeni bölümlerimizle birlikte yaþanacak öðrenci artýþý beraberinde de Ýskilip MYO'nun daha da büyüyeceðini vurgulayarak "Bu çalýþmada emeði geçen baþta Milletvekillerimiz olmak üzere Ýskilip Belediye Baþkanýna, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanýna ve tüm hayýrseverlerimize desteklerinden dolayý içtenlikle teþekkür ediyorum" dedi. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Mustafa Lek de Ýskilip Meslek Yüksekokulunun ilçe için önemli olduðunun altýný çizerek üniversitenin gerek Çorum'a gerekse de Ýskilip'e saðlamýþ olduðu katkýlardan dolayý Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. K.K.010 Türk Kimdir ÝÇERÝK: Türk; kafatasýndan, cildinden, biçiminden velhasýl fizik yapýsýndan deðil; mertliðinden, gerçek deðerlere mücehhez olduðundan anlaþýlýr. Özel kültürü olmayan milletin, baðýmsýzlýðý söz konusu deðildir. Türk; üstten bakmaz, mütevazý olur. Vermeyi, ikram etmeyi, misafiri çok sever. Hak ettiði parayý bile sýkýlarak alýr. Kârýndan çok dostluðu sever Fýrsat kollamaz, güçsüzün yanýndadýr. Sözünden dönmez, dönemez. Konuya ilk defa gerçekçi bir yaklaþým, Geçerli sonuçlara ulaþmada kaynak eser, Genel kültür adý altýndaki yozlaþmanýn, kendi kültürümüzle deðerlendirilmesi ve eleþtirisi. En güçlü ve özel millet olarak dünyadaki yerimizi almamýza öncü olacak kaynak eser. K.K TL