ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?"

Transkript

1 Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝZÝM AHALÝ DE ALLAHLIK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KENDÝ KENDÝNÝ KANDIRMA HASTALIÐI Ülker Fahri GEÇER MÝ BU ZAMANLAR? Elvan Levent Büyükelçi gibi deðil, vali gibi konuþan Halil Ýbrahim Akça ya TDP, BKP ve KTÖS ten tepki geldi... En sert tepki Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan dan... Vali ye tepki NE BÝÇÝM SÝGORTASINIZ BE SÝZ? Erdoðan Baybars Elcil-Volkan davasý Üç Cumhurbaþkaný (Yorumsuz) Özgün Kutalmýþ AKÇA SARILDI KIRBACA Mehmet Levent Terbiyesiz tartýþmasý n Yeni Volkan dünkü savunmasýnda terbiyesiz sözünün hakaret olmadýðýný savundu. n Aydýn Akkurt dün gazetemizi arayarak Elcil den ve mahkemeden özür dilemediðini öne sürdü. Ancak bu özür mahkeme zabýtlarýna geçti... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Akça sussun Halil Ýbrahim Akça nýn Kýbrýs ýn sahibiymiþ gibi hareket ederek Kýbrýslý Türk toplumu adýna konuþamayacaðýný ve içiþlerine karýþamayacaðýný vurgulayan Ýzcan, Türkiye yi Hatay örneðini Kýbrýs ta hayata geçirmeye çalýþmakla suçladý... n TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da Akça nýn içiþlerimize karýþmasýnýn doðru olmadýðýný belirterek, Hantal yapýdan buradaki hükümetler kadar TC hükümetleri de sorumludur dedi... n KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ise Akça yý vali gibi davranmakla suçladý. Elcil Sayýn vali kendi dayattýklarý paketi ve kurdurduklarý ayrýlýkçý yapýyý da hantal olarak niteliyor dedi... n Elcil: Göreviniz elçilikse elçilik yapýn, yoksa valilikse lütfen açýk açýk söyleyin... n 3, 8 ve 19. sayfalarda Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, Doðanköy deki cami inþaatý ile ilgili açýklamalar yaptý... Proje CTP döneminde onaylandý n Dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Kaymakamzade, projenin Doðanköy muhtarý Halil Anýldý nýn giriþimiyle 2008 de gündeme geldiðini ve dönemin Baþbakaný Ferdi Sabit Soyer le kurulan temastan sonra TC Büyükelçiliði tarafýndan olumlu karþýlanarak finansmanýnýn onaylandýðýný söyledi... n Ýlgili belgeleri de basýna daðýtan Kaymakamzade, Yer kilise arazisi ama 2 ayrý parsel... Cami yapýlacak arazi ayrý parsel dedi... Vakýflar Ýdaresi Müdürü Kaymakamzade dün gazetemizi de ziyaret ederek bilgi verdi n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Hem iþgal altýnda, hem irade sahibi n2. sayfada

2 SAHTE KÝMLÝK Ercan'dan sahte kimlikle çýkmaya çalýþan þahýs tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, önceki gün, Ercan Hava Limaný'nda, isminin baþ harfleri E.K (E - 36) olan þahýs, daha önceden yurt dýþýndan temin ettiði sahte kimlik kartýný, KKTC'den çýkýþ yapmak için görevli memura vererek tedavüle sürüp, belgede adý geçenin kimliðine bürünerek sahte davranýþla kayýt temin etti. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Beyarmudu Kara Giriþ Kapýsý'nda, dün sabahýn ilk saatlerinde, E.D (E - 34) ve F.I (E - 30), KKTC'ye ön izin ile giriþ yapmasý gereken Moldova uyruklu N.P'nin (K - 21) araç içerisine gizlenmesini saðlayarak, gizlice KKTC'ye geçirmek istedikleri sýrada tespit edilerek tutuklandý. BONZAÝ Gazimaðusa'da, önceki akþam, M.Ý'nin (E - 52) kullanýmýnda bulunan araçta polis tarafýndan yapýlan kontrolde, içerisinde bonzai maddesi bulunan toplam 70 adet paket bulunarak emare alýndý. Söz konusu þahýs tutuklandý, soruþturma sürüyor. GÝRNE - LEFKOÞA ÞERÝDÝ AÐIR VASITALARA KAPALI Lefkoþa - Girne Anayolu Aydýnlatma Projesi kapsamýnda, Ciklos bölgesinde yapýlacak çalýþmadan dolayý, Girne - Lefkoþa istikametindeki þerit, bugün ile saatleri arasýnda kamyon ve aðýr vasýta trafiðine kapalý olacak. Diðer araçlarýn geçiþi ise, çalýþma yapýlan bölgeden kontrollü olarak saðlanacak. Yolun trafiðe kapalý olduðu süre içerisinde aðýr vasýtalarýn Lefkoþa'ya ulaþýmý, Girne - Daðyolu - Deðirmenlik veya Girne - Çamlýbel - Yýlmazköy güzergahý üzerinden saðlanacak. YANGIN Lefkoþa'da, bir üniversitesinin yurt odasýnda, dün sabahýn ilk saatlerinde, Sevda Demirezen'in kaldýðý odada, açýk olan elektrik sobasýnýn, oda içerisinde bulunan kýyafetleri tutuþturmasý sonucunda yangýn çýktý. Yangýn sonucunda, 2 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 soba, 1 sebzelik, bir ayakkabýlýk, 1 fotoðraf makinesi ve çeþitli giyim eþyalarý tamamen, 1 adet elbise dolabý ise kýsmen yanarak zarar gördü. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. ARAZÝ YANGINI Aþaðý Bostancý'da, önceki gün öðlen sýralarýnda, Hacý Abuzer Ekbiç'e ait 3.5 dönümlük narenciye bahçesinin güney kýsmýnda bulunan dere yataðýnda henüz tespit edilemeyen nedenden dolayý yangýn meydana geldi. Yangýn sonucunda, 12 adet narenciye aðacý, 30 metre damlama lastiði kýsmen, Vehbi Altan'a ait arpa tarlasýnda bir kýsým tamamen yanarak zarar meydana geldi. Soruþturma sürüyor. DEÐÝRMENLÝK, MÝNARELÝKÖY VE DEMÝRHAN'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa'ya baðlý 3 köyde bugün 10:00-14:00 saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Elektrik Kurumu Lefkoþa Bölge Amirliði'nin açýklamasýna göre, Lefkoþa orta gerilim þebekesindeki çalýþmalar nedeniyle uygulanacak kesintiden, Deðirmenlik, Minareliköy, Demirhan'ýn bir kýsmý ve bölgedeki askeri tesis ve su kuyularý etkilenecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Eðer gazetelerin yazdýðý, televizyonlarýn dediði ve gösterdiði gibi isa, CTP ve TDP'nin düzenlediði, halký da davet ettiði, "Annan Planý"nýn referandumunun gerçekleþtirildiði 24 Nisan gününün yýldönümü þöleni, toplumun ilgisini çekmedi. Görünen odur ki CTP ile TDP (TKP) hýzla, "Annan Planý" öncesindeki oy oranlarýna çekiliyorlar. Neydi o zaman oy oranlarý? Ýkisinin da %15'in altýnda. "Milletvekilliði" seçimlerinde idi bu oran... 2 bin yýlýnda yapýlan "Cumhurbaþkanlýðý" seçiminde ise CTP'nin adayý Mehmet Ali Talat kullanýlan geçerli oylarýn %10'unu alýrken, TKP'nin adayý Mustafa Akýncý da Talat'ýn küçük bir farkla önündeydi. Hangi siyasal partiye sorarsanýz sorun, ister "Meclis"te temsil edilsin ister edilmesin, þunu söyler: "Halkýn politikacýya güveni kalmadý." Peki be arkadaþlar, hem bunu bilirsiniz, hem coftorozluðu neden býrakmazsýnýz. Neden Salanbardi gibi horozlanmaya da kalkýþýrsýnýz. Sendikalarla birlikte düzenlediðiniz 2 mitingde, toplumun neden meydana sýðmadýðýný bilmezliðe getirerek Annan Planý'nda olduðu gibi partilerinize kanalize edeceðinizi sandýnýz deðil mi? Sandýnýz ki halk geçen defaki gibi kaval sesinizin peþine katýlacak, ve evela Ateþ Danslarýna, sonra da sandýklara koþup kutularýnýzý dolduracak. Deðil mi? Aldýðýnýz sonucun aklýnýzý baþýnýza almanýza yarayacaðýný sanmam. Oysa, geçti Aylia Panayýrý, çek arabaný Proðromi'ye... Ne yazýk ki siyasal partilerimiz iþin baþýndan beri sendikalarla uðraþmayý marifet saydýlar. Ve enerjilerinin çoðunu sendikalarý güçsüzleþtirmeðe harcadýlar. Sendikalarýn gerçek görevleri nedir sorusuna "Sol" olduðunu söyleyen partiler bile öðrenme gereðini duymadýlar. Ve bilerek ya da bilmeyerek siyasal partiler gullumaka BEY faþizminin yöntemleri ile yaklaþtýlar sendikalara. Bu toplumun kara bahtýný böylece cehaletimizden beraber yazdýk. Türkiye'den iþ gücü olarak deðil, kalýcý olarak nüfus getirilip yerleþtirilmesine siyasal partilerimiz itiraz etmek bir yana, onay verdiler. Artý, getirilen nüfusun TC kimliði ile ilk seçimde oy kullanmasýna bile itiraz etmediler. TL'nin Kýbrýs Lirasý'nýn yerini almasýna da siyasal partiler itiraz etmediler. Ýtiraz eden HEM ÝÞGAL ALTINDA, HEM ÝRADE SAHÝBÝ sendikalarýn yanýnda yer almadýklarý bir yana, bu sendikalarý yýpratmak için bazýlarý var güçleri ile uðraþtýlar. Türk Lirasý'nýn geçerli para birimi olmasý yerine, Federe Devlet'in kendi parasýna sahip olmasý taleplerinin yanýnda yer almadýlar. Turhan Feyzioðlu'nun Türkiye'den getirilecek nüfus için ayýrdýðý köylere hepsi da, farklý görüþte olan var mýydý bilmem, onay verdiler seçimlerinde toplum UBP-Denktaþ yönetimine "hayýr" dedi. Ama siyasal partilerimiz, Türkiye'nin asker-sivil müdahalesine karþý direnemediler. Ve ses getirecek bir tepki göstermediler. Bir teki bile "bu memleket bizimdir biz yöneteceðiz" diyerek sesini yükseltmedi. Baðýmsýzlýk ilanýna karþý olduklarýný sadece söylediler. Sonra onay verdiler. Sonra da sustular. Kurucu Meclis'te bir tek parti 1981 seçimlerindeki Türkiye'nin müdahalesi aleyhine söz söylemedi, protestoda bulunmadý. Türkiye'den getirilen nüfusa, Raif Denktaþ'ýn partisinin Baþkaný olarak çýkardýðý kavgadan baþka hiçbir parti karþý çýkmadý. Kuzey Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ("Türk" sözcüðü son anda eklendi) Anayasasý'nýn ilk maddesine, "Kuzey Kýbrýs Cumhuriyeti baðýmsýz, egemen bir devlettir, içiþlerine karýþýlamaz" cümlesinin eklenmesini öneren Öðretmenler Sendikasýnýn önerisinin tartýþýlmasý bile reddedildi. UBP, TKP, Raif'in partisi, Mücahitler, toptan görüþülmemesi için oy kullandýlar. Özker görüþülmesine sadece sendika temsilcisinin "evet" dediðini görünca o da elini kaldýrdý, ona bakan arkadaþlarý da... Hilmi Refik çekimser oy kullandý. Ne bakarsýnýz milliyetçilerin, Denktaþ'ýn, Eroðlu'nun, Mücahit temsilcilerinin "KKTC egemendir" demelerine? Gidin bakýn Kurucu Meclis'in tutanaklarýna. Son güne yaklaþýrken Anayasa'ya "hayýr" deycek olanlar belli oldu. Sendika temsilcisine gidildi. Sendika temsilcisi, "baðýmsýz ve egemen olduðumuzu yazýn 'evet' deyim" dedi. Gittiler, sordular ve döndüler ve þöyle dediler: "Yazmamýza Türkiye'nin izni yoktur." Öðretmenler Sendikasý ve CTP Anayasa'ya "hayýr" dedi. Ne yazýk ki siyasal partiler, toplumun baðýmsýz olmadan çözümde söz sahibi olamayacaðýný hala daha anlamak istemezler. Hem iþgal altýnda, hem irade sahibi. Tam sýrasý geldi ama söylemeyeceðim. Toplum olarak kendi kendimizi yönetme hakkýmýzý, baðýmsýzlýðýmýzý, bizi iþgal altýnda tutan Türkiye'den geri almadan bizi Kýbrýs Cumhuriyeti da muhatap almaz. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÝZÝM AHALÝ DE ALLAHLIK Elçiliðin de, Din Ýþleri Dairesi'nin de günahýna girdik!.. TMT ile ilgili günahlarýmýza bir de bunlar eklendi þimdi!.. Böylelikle hesabýmýz kabardý... Bu gidiþle cehennem ateþinden hiç kurtulmayýz... Yanacaðýz be baylar... Haberiniz olsun... Aklýmýzý baþýmýza toplamazsak hep beraber yanacaðýz... Ne elçiliðin, ne de din görevlilerimizin hiçbir suçu yokmuþ meðer bu iþte... Hangi iþte mi? Þu mübarek cami iþinde... Hani günlerdir kýyameti koparýyoruz ya kilise arazisine yapýlacak diye... Ne elçiliðin, ne de Din Ýþleri Dairesi'nin hiç parmaðý yokmuþ bu meselede!.. Hatta namazsýz niyazsýz yapamadýklarýný ve bütün iþlerini Allah'a havale ettiklerini zannettiðimiz Hataylý, Adanalý kardeþlerimiz bile masum... Cami ýsrarýnda olan onlar da deðilmiþ... O halde kim? Þaþarsýnýz belki, ama sizi üzeceðini bilsem de söyleyeceðim yine... Kýbrýslýlar... Halis muhlis Kýbrýslýtürkler... Hiç aklýnýza gelmezdi deðil mi? Benim de gelmezdi doðrusunu isterseniz... Ama bakýn... Köyün üç dönemdir muhtarlýðýný yapan Leymosunlu Halil Anýldý'nýn iþiymiþ bu... Halil Bey köyde cami için þimdi deðil, çoktan sývamýþ kollarý... Üç yýl önce Eylül 2008'de bir yazý yazmýþ dönemin Baþbakaný Ferdi Sabit Soyer'e... Köye cami yapýlmasýný istemiþ... En büyük eksiklikmiþ cami köyde... Köy halký ibadetini yapmak, dini vecibelerini yerine getirmek ve cenazelerini kaldýrmakta zorlanýyormuþ... Panayia kilisesinin arazisini de yine muhtar önermiþ inþaat için... Konu Soyer'den Ýçiþleri Bakanlýðý'na, oradan Ýskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüðü'ne, oradan da Vakýflar Ýdaresi'ne intikal etmiþ... Daha sonra Maliye Bakanlýðý'na... En son da TC Büyükelçiliði'ne... O sýralardaki Büyükelçi ve TC Yardým Heyeti Baþkaný Þakir Fakýlý durumu inceledikten sonra bir yazý yazmýþ baþbakanlýða... Olumlu bulmuþ projeyi... Finansmanýný karþýlarýz, demiþ... Þimdi etrafýnda fýrtýnalar kopan Doðanköy'deki cami meselesinin geçmiþi iþte böyle... Haksýz suçlamalarla karþý karþýya kalýnca Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade dün bir basýn toplantýsý düzenlemiþ ve açýklamýþ bunlarý herkese... Elindeki belgeleri de daðýtmýþ... Teklifleri... Yazýþmalarý... Kýyamet koptuktan sonra bir geliþme daha olmuþ ancak önceki gün... Camide ýsrarlý olan köy muhtarý Halil Anýldý, köyde imza toplayarak bir yazý ile yeniden baþvurmuþ Vakýflar Ýdaresi'ne... Köylünün talebiymiþ cami... Köylü hasret kalmýþ kýrk yýldýr ezan sesine... Beylerbeyi ve Ozanköy'de, yani Balabayýs ile Kazafana'da da yokmuþ cami... Doðanköy'e yapýlýrsa, bu camiden onlar da yararlanýrmýþ... Kaç nüfuslu bu köy? Ýki bin... Kaç imza toplamýþ muhtar? 250! Yeter mi? Doðanköy'de eli yüzü düzgün bir saðlýk ocaðý var mý? Ne gezer... Ya civar köylerde? Onlarda da yok... Nereye gidiyorlar hastalanýnca? Girne Akçiçek Hastanesi'ne... Girne Akçiçek Hastanesi'nde MRI cihazý var mý? Yok! Lefkoþa'daki hastanede olan ne varsa var mý onda da? Yok! Ama ahali hastane deðil, cami istiyor... Bir saðlýk ocaðý, bir poliklinik bile deðil... Bir cami... Millet tedaviye, onlar ezana hasret... Ezan sesi ilaç gibi herhalde... Ýstersek dualarla kanseri bile yeneriz, deðil mi muhtar? Bu iþleri Türkiye'deki islamcý hükümet açýyor hep baþýmýza sanýrdýk... Fethullah Hoca'nýn bile günahýna girdik, ta Pensilvanya'dan kolu bize kadar uzandý diye... Bizim ahali de Allahlýk olmuþ meðer... Nerden bilelim?

3 AFRÝKA dan mektup... BAÞKALARINA SÖYLENEMEZSE ELCÝL'E DE SÖYLENEMEZ 'Yeni Volkan' Genel Koordinatörü Aydýn Akkurt þikayetçi olmuþ dünkü yayýnýmýzdan... Telefonla aradý bizi... Yalan yazmýþýz... Özür dilememiþ Þener Elcil'den... Böyle bir þey yapmazmýþ asla... Ölse de yapmazmýþ... Oysa önceki günkü mahkeme salonunda olan herkes bilir... Akkurt Elcil'e hakaret eden o günkü yayýný için özür diledi yargýç Bahar Saner huzurunda... Ve mahkeme zabýtlarýna geçti bu da... Yalaný nerde bunun? * Dün de devam edildi bu basýn davasýna... Ve büyük bir olasýlýkla bugün taraflarýn mahkemeye yapacaklarý hitaplarýndan sonra karara kalacak dava... Dünkü duruþmada her iki tarafýn da tanýklarý dinlendi... Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Esat Varoðlu iddia makamýnýn, yani Þener Elcil'in tanýðý olarak çýktý kürsüye... Günay Yorgancýoðlu ile Mehmet Güçlü ise savunmanýn tanýklarý olarak dinlendi. Aydýn Akkurt da tanýklýk yaptý ayrýca... Ve bu tanýklýðýnda Rauf Denktaþ'ýn 17 yýllýk arþivcisi olduðunu da söyledi... Söz madem ki Denktaþ'a geldi, þunu da aktaralým sizlere... Geçtiðimiz gün Þener Elcil'e Denktaþ'tan bir zarf gelmiþ... Yazý yokmuþ zarfta... Bazý fotoðraflar varmýþ yalnýz... Yasemin Hareketi, Baraka Kültür Merkezi ve Barikat Gazetesi'nin mitinglerdeki pankartlarýnýn fotoðraflarý... Ne yazmýþ Rauf Bey iliþikte... Sadece "Rauf Denktaþ'ýn saygýlarýyla"... Daha önce de yazdýk bu sütunlarda... Doksanýna bir-iki basamak kaldý, ama Denktaþ arý gibi çalýþýr hala... Yapacak hiçbir þey bulamazsa, iþte böyle boþ þeylerle de uðraþýr... * Savunma tarafý dünkü duruþmada 'terbiyesiz' sözünün hakaret olmadýðýný ispat etmeye çalýþmýþ... Öðretmenler de sýk sýk söylermiþ bunu çocuklara... Peki, biz de söyleyebilir miyiz? Cumhurbaþkanýna... Baþbakana veya... Muhterem bakanlarýmýza ya da... Büyükelçi Akça'ya mesela... 'Terbiyesiz' diyebilir miyiz? Mahkeme 'diyebilirsiniz' derse ne ala! * Bizim basýnýmýzda düzeyli bir tartýþma yok ne yazýk... Hakaret ve aþaðýlama raðbette en çok... Aydýn Akkurt'a soruluyor mahkemede: -Bundan sonra da Þener Elcil'e terbiyesiz demeye devam edecek misin gazetede? -Edeceðim, diyor... Mahkemenin vereceði bu karar da bir emsal olacak... Eðer 'masum' bir ifade sayýlýrsa, bundan sonra þikayetçi olmasýn kimse... Ne cumhurbaþkaný... Ne baþbakan... Ne de büyükelçi... Onlar devletin temsilcisi, onlara söylenemez mi dediniz? Þener Elcil de koskoca bir öðretmen kitlesinin seçilmiþ temsilcisi... Baþkalarýna söylenemeyen bir söz ona söylenebilir mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE DOÐANKÖY'E CAMÝ Cami projesi CTP döneminin eseri Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi, Doðanköy'e camii yapýmý konusunda yaþanan tartýþmalar üzerine basýn toplantýsý düzenleyerek süreçle ilgili bilgi verdi. Vakýflar Ýdaresi merkez binasýnda yer alan basýn toplantýsýnda, Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade ve Yönetim Kurulu Baþkaný Tekin Köse ile yönetim kurulu üyelerinin yaný sýra Doðanköy Muhtar Vekili Yakup Tek de hazýr bulundu. "HÝZMETLERÝMÝZÝ SÜRDÜRECEÐÝZ" Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, Vakýflarýn halka hizmet için var olan bir kurum olduðunu ve halkýn eðitim, kültür gibi deðiþik alanlardaki ihtiyaçlarý doðrultusunda hizmetlerini sürdürdüðünü belirterek bu yöndeki hizmetlerini sürdüreceklerini vurguladý. Doðanköy'de muhtarlýðýn talebiyle gündeme gelen cami ihtiyacý üzerine izlenen prosedürle ilgili detaylý bilgi aktaran Kaymakamzade, bu sürede yapýlan yazýþmalarýn kopyalarýný da basýnla paylaþtý. Kaymakamzade, Doðanköy Muhtarý'nýn 2008 yýlýnda dönemin Baþbakaný'na gönderdiði yazýyla köyde camii ihtiyacý olduðunu ve Panayia Kilisesi'nin yanýndaki Vakýflar Ýdaresi'nin mülkiyetindeki tarlanýn camii yapýmýna uygun olduðunu bildirdiðini, konunun havale edildiði Ýskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü'nün de bu yerin camii yapýmýna uygun olduðunu onayladýðýný anlattý. Kaymakamzade, maliyet keþfi yapýlarak TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nden finansman talebine de olumlu yanýt alýndýktan sonra Ýdare'nin gazetelere ilan vererek inþaat için teklif kabul ettiðini kaydetti. Ýhaleye katýlan 11 müteahhitten en düþük teklifi veren Hasan Þakir LTD'in (870 bin TL) ihaleyi aldýðý ve bölgeden geçmesi muhtemel çevre yoluyla ilgili yaþanabilecek sorunun da Þehir Planlama Dairesi'yla yapýlan yazýþma neticesinde aþýlmasý üzerine Vakýflar Ýdaresi'nin teknik elemanlarý tarafýndan projenin tamamlandýðýný belirten Kaymakamzade, görüþüne baþvurduklarý Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin de konunun Anýtlar Yüksek Kurulu toplantýsýnda deðerlendirilerek Doðanköy'de söz konusu yere camii yapýlmasýnýn uygun olduðunun kararlaþtýrýldýðýný kendilerine yazýlý olarak bildirdiðini kaydetti. Gelinen aþamada, inþaat yeriyle ilgili herhangi bir engel olmadýðý ortaya çýkýnca ilgili þirketi çaðýrarak sözleþmeyi imzaladýklarýný belirten Kaymakamzade, bunun ardýndan da bir bölge sakininin inþaat çalýþmalarýndan rahatsýz olacaðý gerekçesiyle mahkemeye baþvurarak ara emri aldýðýný ve 5 Mayýs'ta bunun duruþmasýnýn yapýlacaðýný söyledi. Kaymakamzade, bu duruþmanýn bu vatandaþ lehine sonuçlanmasý durumunda bundan böyle kimsenin inþaat yapamayacaðýný, ancak mahkemeye saygýsý olduðunu ifade etti. Bu arada köy muhtarýyla yaptýðý görüþmede, köyde cami ihtiyacý olduðu ve köylünün de bunu istediðini öðrendiðini belirten Kaymakamzade, muhtarýn köyde topladýðý 250 imzayý da kendilerine gönderdiðini söyledi. "KÝLÝSE ARAZÝSÝ AMA AYRI PARSEL" Basýnýn sorularýný da yanýtlayan Vakýflar Ýdaresi Müdürü Kaymakamzade ve Yönetim Kurulu Baþkaný Köse, söz konusu arazinin kilise arazisi olduðunu ancak oradaki kiliseden ayrý bir parsel olduðunu ve kiliseyi çeviren duvarla hudut olduðunu belirttiler. Kaymakamzade, basýnda çýkan bir fotoðrafýn gerçeði yansýtmadýðýný belirtirken; Köse de, aldýklarý kararlarýn yüzde 99'unun oybirliðiyle alýndýðýna dikkat çekti ve basýndan araþtýrarak haber yazmalarýný istedi. "KKTC'de 4 bin dönüm civarýnda kilise arazisi vardýr. Vakýflar Ýdaresi'nin de 20 bin dönüm civarýnda Güney'de arazisi var" diyen Köse, 1974 sonrasý Meclis kararýyla bu kilise mallarýnýn kullanýmýnýn Vakýflar Ýdaresi'ne verildiðini anýmsatarak arazi konusunda herhangi bir sýkýntý bulunmadýðýný vurguladý. ÇANKAYA HATIRASI-Hayrünnisa Gül himayesindeki ''Eðitim Her Engeli Aþar'' kampanyasýnýn ikinci yýlý dolayýsýyla Çankaya Köþkü'nde tören düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaþkaný'nýn eþi Meral Eroðlu, Baþbakan'ýn eþi Gülin Küçük, Arnavutluk, Karadað ve Gürcistan cumhurbaþkanlarýnýn eþleri, Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, Beyazay Derneði Baþkaný ve AK Parti Ýstanbul Milletvekili Lokman Ayva, TÜBÝTAK Baþkaný Nükhet Yetiþ, AA Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Hilmi Bengi'nin yaný sýra çok sayýda vali katýldý. Davette ayrýca Metin Þentürk, Pýnar Altuð, Özlem Tekin, Seren Serengil, Sibel Turnagöl, Zara, Murat Evgin'in de aralarýnda bulunduðu sanatçýlar ile bazý medya kuruluþlarýnýn temsilcileri de hazýr bulundu. ex istence Elvan Levent GEÇER MÝ BU ZAMANLAR? Münir Özkul gibi neredeyse bütün çocukluðum boyunca televizyondaki Türk filmlerinde izlediðim bir oyuncunun gerçek hayat senaryosundan kesitler okumak þimdi, bu kadar yýl sonra, bir komedi filminin trajik kamera arkasý görüntülerini izlemek gibiydi biraz. Ara sýra gazetelerin bir köþesinde tedavi gördüðü hastaneden taburcu olduðu ile ilgili haberler okuyordum. Ama hayatý boyunca bir dipsoman olduðunu daha yeni öðrendim. Týpký 'dipsoman' kelimesinin anlamýný da henüz yeni öðrendiðim gibi. Vikipedi, bir çeþit alkol baðýmlýlýðý olduðunu söylüyordu dipsomaninin. Daha çok sosyofobik ve anksiyete bozukluðu olan kiþilerde görülebilirdi. Kiþinin bastýrdýðý her türlü duygulaným hallerinin açýða çýkmasý olarak anlaþýlabilir, alkolün de yarattýðý etkiyle kiþinin daha sonra utanç duyabileceði bir daha yapmak istemeyeceði sonuçlar doðurabilirdi. Kiþi çoðu zaman yaptýklarýný hatýrlamayabilir, hatýrladýðý anlarda ise kiþide kendine öfke, suçluluk, kiþilik paranoyasý gibi sert ve acý veren haller yaþanýrdý. "Ben bir dipsomandým", diyordu Münir Özkul; Hababam Sýnýfý'nýn Mahmut Hocasý... "Alkolik olmak o kadar tehlikeli deðildir. Ama dispomani korkunçtur; kriz devresinde kolonya içer insan, gaz içer; hatta lizol dahi içer." Üç kez evlenmiþ, üç karýsýný da dövmüþ dipsomani yüzünden. Sekiz on kez akýl hastanesinde yatmýþ bir ruh hastasý olduðunu söylüyordu. Her insanýn çocukken benzemek istediði birisi olduðunu, kendisinin benzemek istediði tipin ise Bakýrköylü alkolik bir arkadaþý olduðunu itiraf ediyordu. Alkolik olmasýnýn en önemli nedenini seksüel dengesizlik olarak tanýmlýyordu. Cinsel iliþkilerde yetersiz olmak korkusu... "Hatta çok derinlerde homoseksüel eðilimler, bu durum bütün alkoliklerde vardý", diyordu. O, doksanýna merdiven dayamýþtý þimdi. Ben, 'Hababam Sýnýfý'yla yaþýttým. Yeþilçam artýk eski Yeþilçam deðildi. Nasýl ki, Oðuz Atay'dan sonra Türk edebiyatýnda herþey, her þekilde yazýlabilirdi, Türk sinemasý da 'Eþkiya' filminin ardýndan geriye dönüþü olmayan bir yola girmiþti bana kalýrsa. Derin bir uykudan uyanmýþtý. Ýzleyiciyi yeniden ekran baþýna toplamýþtý. Ýzleyici de ilginç bir izleyiciydi yani; ekranda gördüðü 'kahraman'ý, sokakta görünce gidip, kahraman, diye sarýlýyordu. Cüneyt Arkýn, 'Dünyayý Kurtaran Adam'ýn senaryosunu boþuna yazmamýþtý neresinden baksanýz. Filmler deðiþir de izleyici deðiþmez miydi? Televizyon dizilerini hiç izlemiyordum ama bunlarla ilgili yazýlanlarýn hem izleyici, hem de genel olarak toplum psikolojisini tanýma açýsýndan oldukça ilginç olduðunu düþünüyordum. Geçenlerde Radikal'de Hakký Devrim, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinden 'seyircisini isyan ettiren dizi olarak bahsediyordu. 'Eski eþine hayvanca tecavüz eden bir adam' sahnesini gösterdiði için... Dizi yapýmcýlarýnýn bu tür sahneleri gereksiz bir þekilde salt daha fazla izlenme kaygýsýyla koyduklarýný iddia edip, isyan ediyordu adeta. Kadýna uygulanan þiddetin en üst boyutlarda olduðu, ve her gün, her saat bu tür sahnelerin beþ beterinin yaþandýðý Türkiye gibi bir ülkede, bir dizi sahnesine isyan etmek en azýndan biraz abuk kaçmýyor muydu? Türkiye'de Münir Özkul gibi cesur bir þekilde özeleþtiri yapabilen, kendisi, kim olduðuyla yüzleþebilen insanlarýn sayýsý biraz da çok olsaydý, çok daha farklý bir yer olurdu orasý, diye düþünüyordum. Geçerdi belki o zaman, bu zamanlar da.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sizi gidi beslemeler, köryiyiciler sizi Beslendikçe nasýl da semirip hantallaþtýnýz Unutmalý artýk o eski günlerinizi Oturduðunuz koltuða sýðmaz oldu kýçýnýz Ali OSMAN Periyodik BÝZ ANLIYORUZ YA... Pazartesi akþamý yapýlan CTP-TDP ortak þöleni tam bir fiyaskoydu... Toplumun kendisine ihanet edenleri cezalandýrma yöntemlerinden biri bu da... Ülkelere göre deðiþir cezalandýrma þekilleri... Ferdi Sabit beklenenin çok altýnda bir kalabalýkla karþýlaþýnca anlaþýlan þoke oldu... Yarýbuçuk sloganlar attý ve topluluðun da kendisine eþlik etmesini istedi... Demagojinin ustalarýndan olan Sabit, iþin içinden çýktý gene de... CTP'nin televizyonunda program yapanlardan birisi, bir gün önce halkýn mitinge/þölene katýlmasý için çaðrý yaparken, "Kalabalýk olmazsa bazýlarý zil çalýp oynayacaklar ve kendilerinin haklý çýktýðýný vurgulayacaklar" dedi... CTP ve TDP'yi eleþtirenlerin, kalabalýðýn az olmasý halinde sevineceklerini sanacak kadar zavallý birisi bu aslýnda... "Ey insanlar lütfen bazý marjinal gruplarý sevindirmemek için meydana gelin... Kalabalýk olalým ve Annan Planý'na hala baðlý olduðumuzu vurgulayalým", anlamýndaydý çaðrýlarý... Toplumun hala aptal olduðunu zannedenlere... Ýþbirlikçiliðe, uþaklýða... Ve yalakalýkla yaðcýlýða tokattý halkýn yaptýklarý... Aslýnda bu mitingten sonra iki parti baþkanýnýn da partilerinden istifa etmeleri gerekirdi. Tabii cesaret iþidir istifa etmek... Neyse... Ferdi demagog ya... Hemen Ýnönü Meydaný'ndaki fiyaskonun nedenini buldu! Annan Planý zaman aþýmýna uðramýþ... Ýnsanlar AB'nin verdiði sözde durmamasýndan dolayý geri çekilmiþ... Meydana gelenlerin azlýðýna bakmamalýymýþýz... Aðacýn yeniden filizlenmesiymiþ... Gelecek defa bu kalabalýklar artarak çoðalacakmýþ... Gördünüz mü Ferdi Sabit'i? Ýnsanlarýn tepkisini gözardý edip demagojiye baþvuruyor... Ferdi bu kadarla da kalmadý.. Ajanslara açýklamalarda bulundu. Ajanslara düþen açýklamalarý de kendini ele veriyor... Saðý anladýðýný ama Annan Planý'na "hayýr" diyen solu bugüne kadar bir türlü anlayamadýðýný söylüyor hala... Gazetemizin manþetlerinden, köþe yazýlarýna kadar bunun nedenini yazdýk. Eskiler "okundurdum yazýndýrdým bale gudalya bale gudalya" derler ya, tam o hesap... Bir daha baðýralým kulaðýnýn içine de belki duyar, anlar... Biz Annan Planý'na "hayýr" dedik. Sebebi de emperyalistlerin hazýrladýðý ve bir tarafta evet, diðer tarafta hayýr çýkmasý amaçlanan bir plan olduðunu düþündüðümüz için yaptýk bunu... Tayyip'in ve Gül'ün daha sonra bu konuda yaptýklarý açýklamalarý hatýrlatalým mý? Güneyde yapýlan araþtýrmalarda Rumlarýn hayýr diyeceklerini öðrenmiþler ve bu nedenle evet dedirtmiþler Kýbrýslýtürklere... Ýki tarafýn evet demesi halinde konu TBMM'ye gidecek ve oradan dönecekti... ABD'den Türkiye'ye kadar oyunun içinde olanlar bir sürü kapanlar kurmuþtu yol üzerine... Ya Tayyip'in Putin'e yalvarmasý... Bunun sonucunda da AKEL "hayýr" demedi mi? Daha ne söyleyelim... Bizi anlamadýðýný söyleyen Soyer'in ve çevresinin plana neden "evet" dediklerini ve dedirttiklerini biz anlýyoruz oysa... Kalay ELCÝL'DEN AKÇA'YA: Vali gibi hareket ediyor Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýný eleþtirdi. Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada, Akça'yý "vali gibi" hareket etmekle suçlayarak, "Adanýn kuzeyinde yaþanan gerçekleri görmekten kaçan ve yaptýðý açýklamalarla bunlarý gizlemeye çalýþan Sn. Vali, kendi dayattýklarý paketi ve kurdurduklarý ayrýlýkçý yapýyý da hantal olarak nitelemektedir" ifadelerini kullandý. Elcil þöyle dedi: "Adamýzýn kuzeyinde Büyükelçi olarak görevlendirildiði söylenen fakat valilik yapan Sn. Halil Ýbrahim Akça görevine yakýþýr þekilde emirler vermeye, açýklamalar yapmaya devam etmektedir. Adanýn kuzeyinde yaþanan gerçekleri görmekten kaçan ve yaptýðý açýklamalarla bunlarý gizlemeye çalýþan Sn. Vali, kendi dayattýklarý paketi ve kurdurduklarý ayrýlýkçý yapýyý da hantal olarak nitelemektedir. Dayattýklarý paketin içeriðinin de farkýnda olmayan Sn. Vali, bu paketin bedelinin siyasiler tarafýndan ödeneceðine vurgu yapmaktadýr. Sn. Akça'ya hatýrlatmak isteriz ki, bu ayrýlýkçý hantal yapýyý siz kurdurdunuz. Bu sayede Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýný Kýbrýslý Rumlar'a terk ederek bize ambargo uygulamalarýný siz saðladýnýz. A.B. ile gümrük birliðine girdikten sonra bize ambargo uygulayan yine siz oldunuz. Türkiye'de 1 MAYIS'TA BÝRLEÞEREK YÜRÜYELÝM Ýki toplumlu "Barýþ Ýnisiyatifi" dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, 1 Mayýs'ta düzenlenecek olan ortak kutlamalarla ilgili bilgi verdi, Kýbrýs'ta çözüm, barýþ ve yeniden birleþme için istenç belirtti. 1 Mayýs kutlamalarýnýn Kýbrýslý Türkler ve Rumlar'ýn adanýn yeniden birleþtirilmesi ve süregelen sürecin sonuca ulaþtýrýlmasý için ortak iradelerini ve mücadelelerini ortaya koyabilmeleri adýna eþsiz bir fýrsat olduðunu vurgulayan inisiyatif, "Haydi, 1 Mayýs'ta birleþerek yürüyelim, yeni bir devir baþlatalým" ÖZÜRÜ KABAHATÝNDEN BÜYÜK, ÖZÜRÜ KABAHATÝNDEN KÝRLÝ Basýnýmýzda sýrf "çamur" atmak için çýkan "gazeteler", "çamur" atmakla gazeteciliði birbirine karýþtýran "gazeteciler" vardýr. Bunlarýn hayatlarý karanlýk iktidarlarla kýrýþtýrmakla geçer. "At çamuru izi kalsýn" dendiðine bakmayýn ama Bu malum gazetelerin attýklarý "çamur" hep kendilerine döner günün sonunda. Toplumda üç kuruþluk itibarlarý yok, bazý yüksek makamlar gazetelerini topluca almasa, ya da sayfalarýný kýyak reklamlarla donatmasa, kimseciklerin gazetelerini aldýðý yok aslýnda. Beslendikleri yüksek makamlarýn borusunu öttürür dururlar senelerdir. Parayý veren kirli, boruyu çalan kirli. Kirli borazanlarýn özürleri kabahatlerinden kirli kumarhaneleri kapatýp adanýn kuzeyine siz taþýdýnýz. Ülkemizi gece kulübü cennetine ve mafya hesaplaþmalarýnýn alaný haline siz getirdiniz. "Turizm yapýn, ticaret yapýn" diyerek Sanayi Holdingi kapattýrýp, fabrikalarý söküp götüren siz deðil misiniz? Dayattýðýnýz paketlerle Kýbrýslý Türkler'i göçe zorlarken adanýn kuzeyinde "oldukça kalabalýk" nüfus yaratan, gelen nüfusun iþ, aþ, saðlýk, eðitim giderlerini Kýbrýslý Türkler'in sýrtýna yýkan siz deðil misiniz? Þimdi de karþýmýza geçmiþ bize akýl veriyorsunuz. Dayattýðýnýz pakette siyasi atamalarýn ve milletvekillerinin ayrýcalýklý maaþ almasýný saðlarken, göreve yeni girecek olan gençlerimizin maaþlarýný %45 indirildiðini bilmenize raðmen bu paketin bedelini siyasiler ödeyecek demeniz ne kadar tutarlýdýr. Eðitime, saðlýða, ekonomiye para bulunmazken adanýn her yerleþim yerine okuldan çok cami dikmek, külliye inþa etmek Kýbrýslý Türkler'in eseri midir? Sendikal Platform'un tüm önerilerine kulak týkamak, danýþmanlarýnýzýn yönettiði iþbirlikçi UBP hükümetine talimatlar yaðdýrýp sonra da Kýbrýslý Türkler'i suçlamak yýllardan beri yapýlan en kolay politikadýr. Eðer öneriniz varsa size kalsýn. Göreviniz elçilikse elçilik yapýn, yoksa valilikse lütfen açýk açýk söyleyiniz. Bir konuyu merak ediyoruz, Diðer ülkelerdeki T.C elçileri de acaba sizin gibi mi davranmakta mýdýr?" çaðrýsýnda bulundu. Barýþ Ýnisiyatifi, þimdi, Kýbrýslý Türkler ile Kýbrýslý Rumlar'ýn el ele yürümelerinin zamaný olduðunu belirtti. Önümüzdeki aylarýn Kýbrýs sorununun çözümü açýsýndan kritik olduðunu kaydeden Barýþ Ýnisiyatifi, görüþme sürecinin yavaþladýðýna, ekonomik kriz ve iþsizlikteki artýþýn milliyetçi ve ýrkçý güçlerin güç kazanmasý için uygun ortam hazýrladýðýna ve Güney'deki seçim sürecinin milliyetçi ve ýrkçýlýk tohumlarý ekmeye çalýþan partiler ve adaylar için fýrsat olduðuna dikkat çekti. DEV-ÝÞ VE PEO'DAN 1 MAYIS AÇIKLAMASI DEV-ÝÞ ve Güney Kýbrýs'tan PEO sendikasý, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý vesilesiyle ortak açýklama yaparak, Kýbrýslý Türk sendikalarýn gerçekleþtirecekleri 1 Mayýs ortak etkinliklerine kitlesel katýlým çaðrýsýnda bulundular. DEV-ÝÞ ve PEO ortak açýklamasýnda, "Pek çok halkta acý ve mutsuzluk yaratan ve savaþlara yol açmaya devam eden emperyalist 'Yeni Dünya Düzeni'ne karþý uluslararasý hukukun ilkelerine ve saygýya dayalý dünya barýþý için dünyanýn dört bir yanýnda mücadele eden barýþtan yana ilerici güçlerle sesimizi birleþtiriyoruz" denildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AKÇA SARILDI KIRBACA Ve aldý Halil Ýbrahim Akça... Bakalým ne dedi... "32 bin kamu çalýþaný ve emeklisi bütçenin yüzde 85'ini çekiyor. Bunun geri çekilmesi lâzým. Bu hantal devlet yapýsýyla ekonominin yürümesi mümkün deðil. Siyasilerin, ekonomik paketi uygulamanýn bedelini ödemeyi göze almasý gerekiyor." Hepsi bu kadar mý? Deðil tabii. Daha çok þeyler söyledi Akça. Ama ekonomi dahil, Kuzey Kýbrýs'taki bütün sorunlarýn kaynaðý olan korkunç nüfus yýðýlmasýna hiç deðinmedi! Bu yazýnýn amacý Akça'yý yanýtlamak deðil. Deðmez. Hükümetinden aldýðý kesin talimatlar doðrultusunda, iþlerine geldiði gibi konuþtu. Bir büyükelçi edasýyla deðil... Bir vali edasýyla. Zaten büyükelçi ünvaný, vali misyonuna bir kamuflajdan baþka birþey deðil. Kamu çalýþanlarýnýn ve emeklilerin maaþlarý yüksekmiþ ve düþürülmesi gerekirmiþ! Neye göre yüksektir bu maaþlar? Nüfusunun yarýsý açlýk ve yoksulluk sýnýrýnda yaþarken, halkýný "çýlgýn projelerle" oyalamaya çalýþan Türkiye'ye göre. Kuzey Kýbrýs'ta maaþlar elbette Türkiye'den yüksek olacak. Çünkü Kuzey Kýbrýs, sayenizde dünyanýn en pahalý yerlerinden biri olmuþtur. Kaldý ki buradaki kukla hükümete dayatarak geçirdiðiniz yasalarla, bundan sonra kamu görevine girecek olanlarýn maaþlarýný Türkiye'nin de altýna çektiniz. Yetmedi. Þimdi de yasadan önce göreve baþlayan kamu çalýþanlarý ile emeklilerin maaþlarýna göz diktiniz! Beyler... Defalarca yazdýk. Siz kulak týkadýnýz. Bizi Türkiye ile kýyaslamaya zerre kadar hakkýnýz yok. Kapý komþumuz olan Güney Kýbrýs'la kýyaslamalýsýnýz. O zaman bizi sadece bir duvarýn ayýrdýðý Kýbrýslýrumlardan ne kadar düþük bir refah düzeyinde olduðumuz çýkacaktýr ortaya. Eðer bu toplum, ekonomik olarak güneyden daha fazla bir refah düzeyindeyse... O zaman hakkýnýz var. Vurun týrpaný... Kimsenin gýký çýkmaz. Ama deðilse... Bu refahý güneyin çizgisine yükseltmek de görevinizdir. Önce istenmeyen þahýs ilân ettik kendisini. Sonra Cumhurbaþkanýmýz Ankara'lara kadar giderek görevden alýnmasýný talep etti. Ne var ki Ankara hiçbirine kulak asmadý bunlarýn. Ve inadýmýza... Ve 28 Ocak mitinginin intikamýna onu büyükelçi olarak atadý. Ýstenmeyen þahýs ilân ediyorsunuz ha... Üstelik bir de görevden alýnmasýný talep ediyorsunuz ha... Sizi gidi beslemeler sizi... Öyleyse alýn, dedi. Ve Kýbrýslýtürklerin cezalandýrýlmasýný talep eden Halil Ýbrahim Akça'yý, bu cezalandýrma konusunda tam yetkili kýlarak KKTC'ye büyükelçi atadý! Akça göreve baþladýktan sonra, önce istenmeyen þahýs ilan edenler, onu baðrýna bastý! Her ziyarette, onunla uyum içinde çalýþýlacaðýna dair demeçler yaðdý! Akça dinledi dinledi... Ve önceki gün topuna birden yanýt verdi! Hade aslanlarým, göreyim sizi... Hâlâ istenmeyen þahýs diye kükremeyecek misiniz?!

5 29 Nisan 2011 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bayan Eroðlu ve Bayan Küçük'ün ayný davete, ayrý ayrý uçaklarda gitmesi de gösterir ki hava ulaþýmýnda bir sorunumuz yok! NE BÝÇÝM SÝGORTASINIZ BE SÝZ? AKÇA HAKLI!.. Ýlk defa böyle bir büyükelçi ile burun burunayýz. Hiç duymadýðýmýz Hiç alýþkýn olmadýðýmýz Ve hiç hoþumuza gitmeyen þeyler söylüyor. Hoþumuza gitmiyor, bizi kýzdýrýyor, çünkü bazan doðrularý konuþuyor.! Hantal bir yapýmýz olduðu yalan deðil ki. Bürokrasiden yaka silkmeyen mi var. Kim gitti de iþi bugün bitti? hiç mi görmedik. Bence bu defa Akça haklý! * Büyükelçi Akça "Bedeli hep Türkiye ödesin gibi yerleþmiþ bir anlayýþ var" demiþ. - Siteme gerek yok Masanýn baþýnda kim oturuyorsa hesabý o öder diye biliriz biz. Yanlýþ da deðil yani. * Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Üstel, Azerbaycan'daki turizm fuarýna katýlacakmýþ. - Oh oh.. Fuarlar bahane, gezmecikler þahane. * Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde 4 baþkan adayý varmýþ. - Maþallah maþallah Herhalde UBP'ninkinden daha büyük bir kazan kaynýyor þimdi CTP'de. * Hristofyas "Eroðlu'nun devleti yok. Her defasýnda bunu mu tartýþacaðýz" demiþ. - E insaf Devleti yoksa, bu çocuklar nerden çýktý.. Yoksa bize "piçsiniz" mi demek istiyor. * Kamuda hizmet yaþý 60'tan 65'e çýkarýlmýþ. - E haný gençlere hizmet þansý verilecekti? *CTP ve TDP'nin düzenlediði miting sönük geçmiþ. -Kabahat kendilerinde. Yeterli tanýtýmý yapmadýlar. Eðer kendi ayaklarýna kurþun sýkacaklarýný duyursalardý, meydan dolup taþardý meraklýlardan. Ýyi ki doðdun Serpil. - Yeter! Býktýrdýnýz ama artýk Sýktýnýz, kabak tadý verdiniz.. Nasýl sigortasýnýz be siz Nedir be bu emeklilere kasdýnýz? Emekliler þöyle Emekliler böyle Emeklilere þu kadar para Emeklilere bu kadar para. Ýnsaf ama yahu artýk. Her ay 40 milyon ödeniyormuþ emeklilere Ödenmesin mi? Emekliler gebersin mi? Bir kýlýf uydurabilseler ödemeyecekler vallahi! Cayacaklar Sanki sadaka veriyorlarmýþ gibi bir hava içinde hepsi. Ayýp yahu! "Ölseler de kurtulsak" demeye getiriyorlar. Siz beceremediyseniz Siz, aðzýnýza, yüzünüze, gözünüze ve gözünüze bulaþtýrdýysanýz emeklinin ne suçu var? Bir Maarif Nazýrý vardý, "bu okullar olmasa ben bu iþi çok iyi idare ederdim" demiþ zamanýnda! Bunlar da öyle.. Emekliler olmasa, biz bu Sosyal Sigortalarý gül gibi yönetirdik demek istiyorlar. Yeter artýk emekliyi "fazlalýk" görmeniz.. Yapamýyorsanýz çekilin baþkasý gelsin len! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS DENKTAÞ'LAR NASIL BÜYÜDÜ? Politikacýlarýmýzdan çok yakýnýrýz.. Yalancýdýrlar Sahtekardýrlar Ýki yüzlü, çýkarcýdýrlar Koltuk düþkünüdürler Ve daha neler neler Demediðimizi býrakmayýz, ardýndan "az bile söyledik" deriz. Ne var ki hepsi bir deðil. Arada bir doðruyu söyleyenler de çýkýyor aralarýnda. Mesela Serdar Denktaþ. Serdar Denktaþ'ýn birçok doðrusu var.. Þimdi yanlýþlar doðrularý götürdü, sýfýr çekti tartýþmasýna girmeyeceðim. O ayrý konu Bu doðrulardan bir tanesini de geçen gün dile getirdi. Dedi ki "Bu müzakereler zaman kaybýdýr." Yalan mý? Bence çok doðru bir laf etti. Ve üstelik bu görüþünü daha önceden babasýna da söyleyip sitem etmiþ. Demiþ ki: - Niye bu müzakereleri senelerce uzatýp bize zaman kaybettirdin be baba? Baba Denktaþ'ýn yanýtý çok manidar olmuþ. - Baþka türlü sizi nasýl büyütüp yetiþtirebilirdim oðlum. Þimdi "Buna benzer bir hikaye duymuþtum galiba" diye düþünebilirsiniz. Duymuþ olabilirsiniz. Bütün hikayeler birbirine benzer zaten.

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Çok aþaðýlýk bir davranýþtýr, þahýslarýn kendileri veya yöneticisi olduklarý kurumun çýkarlarý uðruna yalana baþvurma sý ve insanlarý o yalanla aldatmasý... Ve... Bilerek ve isteyerek, programlý bir þekilde dalga dalga, bu yalanýn yalancýnýn yalancýsý yoluyla yaydýrýlmasý, yayýlmasý... Üstelik... Yalaný ilk söyleyenden itibaren, tümünün de söylediklerinin yalan olduðunu bilmesi ve sýrf insanlarý aldatmak, kitleleri yanýltmak için, bile bile söylenmesi ise en utanýlacak yaný... Hatta... Daha da vahimi... Bu kiþilerin, kendi amaçlarý için uydurduklarý yalaný tekrarlaya tekrarlaya, bir süre sonra kendi yalanlarýna kendilerinin de inanmaya baþlamasýdýr... Aslýnda, bu bir tür hastalýk olmalý... Herhalde buna kendi kendini kandýrma hastalýðý demek en doðru taným olacak... Ülkemizde yaþadýðýmýz, her gün tanýk olduðumuz, birbirini tutmayan, çeliþkilerle dolu, gerçekle ilgisi olmayan açýklamalar yapmaktan çekinmeyen iktidar ve muhalefet partileri yetkililerinin siyaset yalanlarý ndan bahsettiðimi anlamýþ olmalýsýnýz... Ortada o kadar çok yalan ve o kadar çok yalan arkasýnda koþan gönüllü var ki, acaba doðru ne diye endiþeye düþmemek elde deðil... UBP içinde yaþananlarý, yapýlan karþýlýklý suçlamalarý, bilahare anlaþtýklarýný duyurmalarý, aslýnda hepsi de bilinen, gizlenen ve halka farklý yansýtýlan hükümete yakýþmayacak olaylar. Muhalefet partilerinin, asli, görevleri olan yasama ve denetim görevlerini bir yana býrakýp sýrf hükümeti yýpratma adýna meclisi çalýþtýrmamalarý, ortaya koyduklarý gerekçeler de bu memleketin ayýbý. Kendi siyasi çatýþmalarý, birbirlerine üstünlük saðlayacaklar hesaplarý içinde, aslýnda memleketi KENDÝ KENDÝNÝ KANDIRMA HASTALIÐI bitirdiklerinin farkýnda bile deðiller ne yazýk ki... En güncel örnek; Sendikal Platform un eylemlerine nisbet, geçtiðimiz pazartesi akþamý, hala daha sol ve çözüm yanlýsý olduklarýný iddia eden iki muhalefet partisi CTP-BG ve TDP nin, Referandum un 7. yýlýnda, 2. Cumhurbaþkaný M.A.Talat ýn da katýlýmýyla, ortaklaþa düzenledikleri Çözüm Ýsteðini Ortaya Koyma mitingi, yukarýda bahsettiðim ruh hali olarak gösterilebilir diye düþünüyorum... Daðýttýklarý broþürde, diyorlar ki nisan 2004 te Kýbrýs Türk Halký olarak kendi kendimizi yönetme irademizi tüm dünyaya duyurduk, Annan Planý na evet dedik... Doðrudur, Kýbrýs Türk Halký aynen öyle yaptý ve ezici çoðunlukla Plan a evet dedi. Kýbrýs Türk Halký öyle yaptý ama, o iradesini emanet ettiði siyasi parti, emaneti teslim aldýðý 2004 yýlý baþýndan 2010 yýlýnýn mayýs ayýna kadar, tam altýbuçuk yýl, karar verici ve söz sahibi siyasi otorite ve lider pozisyonunda olduðu iddiasýyla, görüþmeleri yürüten Cumhurbaþkanlýðý makamýna ilaveten, Meclis Baþkanlýðý, Baþbakanlýk makamlarý ve hükümet desteðine raðmen, Kýbrýs sorununun çözümene yönelik, kendisine emanet edilen irade ye ne kadar sadýk kaldý,ne kadar sahiplendi, ne kadar temsil edebildi ve hangi sonucu elde ebebildi? Bazý hatýrlatmalarda yarar var... Referandum un yapýldýðý 24 nisan 2004 tarihi üzerinden tam 7 yýl geçti. Bu 7 yýlda, geriye doðru baktýðýmýzda, birinci yýl 2005 te R.R.Denktaþ Cumhurbaþkaný, M.A.Talat Baþbakan ve CTP li F.Ekenoðlu meclis baþkaný, ikinci yýl 2006 da M.A.Talat Cumhurbaþkaný, F.S.Soyer Baþbakan, F.Ekenoðlu meclis baþkaný, üçüncü yýl 2007 pozisyonlar ayni, dördüncü yýl 2008 pozisyonlar ayni, beþinci yýl 2009 pozisyonlar ayni, altýncý yýl 2010 hükümet UBP, meclis baþkaný UBP li, CTP muhalefet ve M.A.Talat hala Cumhurbaþkaný, yedinci yýl 2011 CTP-BG bütün makamlarý kaybetmiþ... 7 yýl boyunca, Referandum ve sonrasýnda yaþananlarla ilgili hiçbir HEDÝYESÝ SESTANIN ÝÇÝNDE Derviþ Eroðlu, Adana'daki temaslarý çerçevesinde Adana Valisi Ýlhan Atýþ ile Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Zihni Aldýrmaz'ý makamlarýnda ziyaret etti. Ýlk ziyaretini Adana Valiliði'ne gerçekleþtiren Cumhurbaþkaný Eroðlu, Valilik Özel Defteri'ni imzaladý. Adana Valisi Atýþ ziyarette, " Ýlimize þeref verdiniz Sayýn Cumhurbaþkaným" diyerek, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun ziyaretinden duyduðu mutluluðu dile getirdi. Atýþ, Eroðlu'na Adana'da kalacaðý iki günlük süre içerisinde Adana hakkýnda ellerinden geldiðince bilgi vermeye çalýþacaklarýný kaydetti. Cumhurbaþkaný Eroðlu da, son zaanlarda Adana'ya birkaç kez gelme fýrsatý bulduðunu belirterek, Adana'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Eroðlu, KKTC'nin 1983 yýlýnda kurulduðunu, Kýbrýs konusunda bugüne kadar bir anlaþma saðlanamadýðýný belirterek, "Benden önce iki Cumhurbaþkaný, þimdi de ben görüþmeleri yürütüyorum. Ancak þu anda bir anlaþmadan uzak olduðumuzu söyleyebilirim" dedi. etkinlik yapmayanlar, bütün makamlarý kaybedince ve UBP devlete hakim olunca, muhalefet yapma ve kendilerinin önüne geçen Sendikal Platform a ders verme adýna, efendiler birlikte mücadele için Referandum u ve evet i hatýrlayýverdiler. Halbuki... CTP-BG, 2004 yýlýnda Çözüm ve AB hedefi ile girdiði seçimde birinci parti çýkýp, hükümeti kurmakla görevlendirildiðinde ne yapmýþtý? Ayni hedefle mücadele eden Barýþ ve Demokrasi Hareketi ile çözüm için güç birliði yapacaðýna, BDH ni yanýna dahi yaklaþtýrmadan, Demokrat Parti ile 26 (19+7) milletvekili ile koalisyon kurmuþtu. Dahasý... Seçimlerden önce, çözüm karþýtý diye suçladýðý ve halkýn tepkisi nedeniyle seçime girmeyi dahi göze alamayan R.R.Denktaþ a, yatýp kalkýp çözüm karþýtý faaliyetlerini sürdürebilmesi için, hükümet kararý ile masraflarý devlet bütçesinden karþýlanmak üzere bütçe, ofis, personel ve araç tahsis etmiþti. Ve... Bilirsiniz... Türkiye nin önünü açacaklar iddiasý ile halktan aldýklarý emanet i götürüp Türkiye hükümetinin ayaklarýna sermiþlerdi... Sonrasý malum... Türkiye nin önünü açma iddialarý içinde... Ne, baþlarýna miðfer takýp Türk savaþ gemisi üzerinde gelsinler görsünler Akdeniz e hakim kimdir demeleri kaldý; Ne, Rumlar ellerinden gelse nefes almamýza dahi imkan vermeyecekler suçlamalarý; Ne, dans iki kiþi arasýnda olur, tek taraflý anlaþma olmaz dedikleri; Ne, KKTC yi yücelteceklerini söylemeleri; Hatta... Canlý yayýnda Tv programýnda Türkiye otur derse oturur, kalk derse kalkarým deme gafletine düþerek, nereden talimat aldýklarýný ele verecek kadar þaþýrmýþlardý. Þimdi kalkmýþlar nisan akþamý, topladýklarý birkaç bin kadar taraftarlarýna Kýbrýs ta Barýþ Engellenemez diye sloganlar attýrýrlarken Kýbrýs ta Barýþý Engelleyenler var dedirtmeye mi çalýþýyorlar, öyle ise açýklamalarý gerekmez mi? Kim? Onlara sorarsanýz... Avrupa Birliði ve Birleþmiþ Milletler, Kýbrýslý Türkler i aldatmýþlar, verdikleri sözleri tutmamýþlar? Ya kendileri? Kendileri, Kýbrýslý Türkler e verdikleri sözleri tuttular mý? Yine, onlara sorarsanýz... Her þeye raðmen, Kýbrýslý Türkler Referandum da evet dedikleri için kazanýmlar elde etmiþlerdir diyerek, evet i sahiplenerek kendilerine pay çýkarmaya da çalýþýyorlar. Oysa... Kazaným dedikleri, Kýbrýslý Türkler in almýþ olduklarý Kýbrýs Cumhuriyeti Pasaportlarý ve kimlikleri, ne Referandum la ne de evet dendiði ile iliþkili olmayýp, kendilerinin reddettikleri Kýbrýs Cumhuriyeti nin varlýðýndan ve Kýbrýslý Türkler in o devletin vatandaþý olmalarýndan kaynaklanan haklar nedeniyledir. Bir kere daha tanýk oluyoruz ki... Meðer... Hükümette olmak baþka, muhalefette olmak baþka meseleymiþ. Ýþlerine geldiði þekilde tavýr almak da huylarýymýþ... Kýbrýslý Türkler in kendi gelecekleri için tek seçenek leri kalmýþtýr bunlardan kurtulmak baþka yolu yok... GÜNLÜK "BÝR GÜNDE DE KÖÞE YAZARI OLUNABÝLÝR AMA 30 SENEDE DE OLUNAMAYABÝLÝR" Türkiye'de henüz yayýmlanmamýþ ve "Ýmamýn Ordusu" isimli kitap taslaðý yüzünden tutuklanan gazeteci Ahmet Þýk'ýn Bilgi Üniversitesi'ndeki dersleri boþ geçmesin diye konuk hocalar çaðrýlýyormuþ. Çaðrýlanlar arasýnda gazeteci yazar Umur Talu da vardý. Umur Talu'nun derste anlattýklarýný, lazým olur diye basýnýmýzýn köþecilerine armaðan ediyoruz: "Biraz Ahmet'i anlattým. Ben de o fakültede yýllarca ders vermiþtim. Keyifle ders verdiðimi, hangi sebeple býraktýðýmý anlattým. Öðrencilerin neredeyse hepsi direkt köþe yazarý olmak istiyor. Onlara, bir günde de köþe yazarý olabileceklerini ama 30 sene sonra da olmayabileceklerini söyledim; çünkü bütün köþe yazarlarý gazeteci deðil, bütün gazeteciler de köþe yazarý deðil. Biraz karakterden bahsettim ve karþýlarýnda ben de dahil kimseyi model olarak görmemeleri gerektiðini, okuduklarý insanýn arka planýný öðrenmeye ve bilmeye çalýþmalarý gerektiðini, muhakeme yeteneðinin önemini anlattým. Birilerinin yazdýklarý kadar neyi yazmadýklarýnýn üzerinde durmalarý gerektiðini de söyledim. Merak, katma deðer, emek, bu arada da boyun eðmemekten bahsettim. Omurganýn sýrf tavizsiz bir karakterden oluþmadýðýný, ayný zamanda iþini de iyi yapmakla ilgili bir þey olduðunu bilmeleri lazým " PARSEL Cami yapýlmasý düþünülen arazi kilise arazisiymiþ, ama ayrý bir parselmiþ... Ýlahi Mustafa Bey, biz de kilisenin üstüne bindirilecek demedik ki zaten! GÝBÝSÝ FAZLA Önceki açýklamalarýndan sonra TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'ya TDP, BKP ve KTÖS'ten tepki geldi. Þener Elcil, 'vali gibi hareket ediyor' dedi... Gibisi fazla Þener... UÇMAK Mart sonunda uçacaðýz demiþlerdi... Ama Nisan da geçip gitti ve uçamadýk hala... Yerlerde sürünmekten kurtulamadýk ki hala... AMELÝYAT Bugün Lefkoþa'daki hastanenin ameliyat servisinde de grev var 4 saatlik. KKTC'nin kalp ameliyatýndan dolayý geriye kalan bilumum ameliyatlar ertelendi! 25 MÝLYON EURO Avrupa Komisyonu 25 milyon Euro'luk ek kaynak ayýrýyormuþ bize... Libya'nýn petrollerinden bize de pay ayýrmýþlar herhalde! Týrnak... "Kýbrýs'ýn güneyi ile Türkiye arasýnda 'bidda badadez' olduðumuzu... Her geçen gün biraz daha 'vilayetleþtiðimizi'... 'Bedeli hep Türkiye ödesin' anlayýþý ile suçlamak; tarihi boyunca hep bedel ödeyen bir toplum için çok acýmasýz deðil mi?!" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Siyaset kirlenmeseydi, CTP'nin Pazartesi akþamki mitingine katýlan insan sayýsý 300 veya 500 kiþi olmazdý. Çeþitli kurum ve kuruluþlar, sistemin derhal deðiþtirilmesini savunuyor Oturulup, bir karar alýnmasý ve bir þeyler yapýlmasý kaçýnýlmazdýr." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Koca heykel, bir bir sökülüyor... Bütün ihtiþamýyla, bütün dehþetiyle yavaþ yavaþ parçalarýna ayrýlýyor... Aþaðýya, daha aþaðýya indiriliyor... Kamyonlara yükleniyor... Rezillik, her açýdan etkileyici, deðil mi?" Metin ÇOLAK (Vatan) "Ama adý üstünde 'çýlgýn' bir proje. Proje uygulanýr mý yoksa itiraz edenlerin dediði gibi çýlgýn bir hayal olarak tarihe mi gömülür bilemem fakat, dün Baþbakan Erdoðan'ý bir kez daha takdir ettim. Baþbakan olmaktan öte Türkiye'yi çekip çeviren, olaylara yön veren lider özelliðini bir kez daha gördüm." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný MUSTAFA KEMAL KAYMAKAMZADE Girne bölgesinde bulunan Doðanköy'de kilise arazisine inþa edilmek istenen cami ile ilgili kýyamet kopunca, Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade bir basýn toplantýsý düzenledi dün. Ve bu cami projesinin geçmiþini anlattý. Nerden nereye gelindiðini... Doðanköy Muhtarý Halil Anýldý'nýn giriþimiyle meðer üç yýl önce, 2008'de gelmiþ bu mesele gündeme... Muhtar, köylü adýna bir cami yapýlmasýný talep etmiþ zamanýn Baþbakaný Ferdi Sabit Soyer'den... Soyer de olumlu bulunca proje ilerlemiþ ve bugünlere kadar gelmiþ. Bizim ahali AKP'den de hýzlýymýþ meðer!

7 29 Nisan 2011 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HERÞEY DAVA UÐRUNAYDI... (Ýstanbul)- Maraþ'a saat parçasý almaya gitmiþtik amcamýn oðlu ile birlikte. Ýlk gidiþimdi, ancak nasýl, hangi arabayla gitmiþtik, kimler vardý yanýmýzda, hatta hangi yýlda gittiðimize dair hiçbir þey yok aklýmda O günle ilgili aklýmda sadece ve sadece devasa bir maðazanýn her tarafýndaki deðerli saat ve parçalarý ile dolu raflarý kaldý. Günümüzde öyle bir dükkaný býrak açmayý aklýmýzdan bile geçiremeyiz yýllarýnda askerdeyken "görev" için bir kez daha gitmiþtim 74 öncesi cývýl cývýl bugün yaban hayvanlarýna yuva olmuþ kapalý Maraþ'a. Bir otel vardý subay ve eþlerinin dinlendikleri... Bakýmlýydý o... Gerisi kapýsý penceresi olmayan boþaltýlmýþ bahçeli villalardý. O günkü dayalý döþeli ziynetli ev ve tavana kadar mal dolu dükkanlarý düþündüm, bir de bugünün moloz yýðýnlarýný Ýçimden sordum, "Nereye gitti bu kadar mal?" Arkadaþým, "74 savaþýndan yýllar sonra bile Boðaz'da Kyrenia yazýlý yatlar demirliydi" demiþti. Doðduðum ev Aþaðý Baf Limaný'na yakýn eski bir taþ evdi. Yedi yaþýma kadar sokaklarýnda pirili oynadýðým o mahalleden 1963 sonu pat diye Mutallo'ya göçtük. Önce Mutallo'da kiralýk, sonra Vikla'nýn aþaðýsýnda göçmenlere yapýlan prefabrik evde yaþadýk. Bizim durumumuzda çok insan vardý sefilliðe itilen. Neredeyse "dava" uðruna hepimizi oradan oraya sürüyorlardý. Bu þartlarda bir dala tutunmamýz imkansýzdý. Gözlerini saða sola oynatýrken ellerini birbirlerine kenetleyerek yukarýdan baktýklarýna bu iþin böyle yürümeyeceðini, deðiþim gerektiðini, onlarýn hantal olduklarýný söyledi. Akýl verdi anlayacaðýnýz oradakilere. Yol gösterdi Verilen paralarýn doðru yerlere servis yapýlmadýðýný, kesintiye gidilmesi gerektiðini söyledi bir de. Oradakiler alkýþlýyorlardý yukarýdan bakaný. Cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturmasýnýn 1.yýlýnda düzenlediði resepsiyona davet ettiði þakþakcýlarýna konuþurken sýk sýk, "Anavataným" dedi Derviþ Eroðlu. Onsuz -anavataný'sýz- iþlerin yürümeyeceðinden bahsetti ve þükranlarýný ileti oraya. Hemen ertesinde, "hükümetin baþý" ve diðer kendilerini yetkili "bakan" sananlar da anavatanlarýna baðlýlýklarýný yinelediler, gözleri dolu dolu. Yoldan geçene sormuþlar, "Bu kilise bahçesinde ne inþaatý yapýlýyor?". Adam, "Bilmem abi" demiþ. Bilemez yoldan geçen vatandaþ, çünkü inþaatlarýn çoðu dayatmadýr. Tepeden kendini tepede sananlara direkt emirle baþlatýlýr o inþaatlar. Ve direkt tepeden kendini tepede sananlara kontrol ettirilir inþaatlarýn devamý. Halk iþ bittikten sonra öðrenir baþýna örülen çoraplarý. Ancak iþ iþten geçmiþtir artýk. Hem 1974 öncesinde hem de sonrasýnda masada çizilen neyse, uygulanan da o oldu Yaþadýk gördük hep beraber. Ancak, ya ders çýkartamadýk hala, ya da hep beraber içimizden, "dur bakalým ne olacak" diyoruz. Ne demiþti atalarýmýz "Böyle baþa böyle traþ", deðil mi? Hemþire ve ebelerin grevi sürüyor Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý baþlattýðý eylemler çerçevesinde dün de saatleri arasýda Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin Dahiliye 1, Kroner servisi ve Anjiyo biriminde grev yaptý. TAK muhabirinin Sendika Bakaný Oðuz Köse'den aldýðý bilgiye göre, grev, sendika üyelerinin yüzde 100 katýlýmýyla gerçekleþti. Köse, hükümet edenlerin, sorunlarýn çözümüne yönelik iyi niyetten uzak tavýr sergilemeye Girne Beyaz Bölge Emirnamesi Anayasa Mahkemesi ne götürülüyor Girne Belediye Bakaný Sümer Aygýn, gökdelen inþaatý tartýþmalarýyla yeniden gündeme gelen 1989 Ýmar Yasasý'na dayalý olarak yýllarýnda çýkarýlan Girne Beyaz Bölge Emirnamesi'nin anayasaya aykýrýlýðý konusunda hukuk yoluna gitme kararý aldýklarýný bildirdi. Aygýn, dün Lefkoþa Golden Tulip Otel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, Girne Belediyesi'nin elinden (geçici bir süre için) alýnan imar izni verme yetkisini geri istediðini açýkladý. Aygýn, basýn toplantýsýnýn Girne'nin gelecekteki vizyonuyla bunun da þehir imar planýyla ilgili olduðunu ve bu konuda gelinen noktayý anlatmak amacýyla devam ettiðini savunarak, grevlerin bu nedenle gündeme geldiðini belirtti. Köse, 4 aydýr fazla çalýma karþýlýðý olan ek mesailerin ödenmediðini de ifade ederek, Kýbrýs Türk Hemþire ve Ebeler Sendikasý'nýn 15 gün önce baþlattýðý ek mesaiye gelmeme eyleminin de devam ettiðini kaydetti. Bugün itibarýyla 310 hemþire münhali olmasýna karþýn 175 geçici hemþireyle sorun çözmeye çalýþýldýðýný anlatan Köse, böyle bir uygulamayla saðlýkta, saðlýklý hizmet almanýn mümkün olamayacaðýný yineledi. düzenlendiðini kaydetti. Sümer Aygýn, Ýmar Yasasý'nýn 1989'da yasalaþtýðýný; bu yasanýn ülke fizik planý ile þehir imar planlarýnýn yapýlmasýný öngördüðünü, ayrýca o güne kadar belediyeler tarafýndan verilen imar izinlerini Þehir Planlama Dairesi'nin uhdesine býraktýðýný anlattý. Aygýn, yýllarýnda ülkenin fizik planý yapýlana kadar þehri korumak amacýyla Ýmar Emirnamelerini yayýmlandýðýný belirterek, bu emirnamelerin anayasaya aykýrýlýðý nedeniyle doðrudan iptal amacýyla Anayasa Mahkemesi'ne baþvurulduðunu ancak 90 günlük sürenin aþýlmasý nedeniyle Mahkeme'nin konuyu görüþmediðini kaydetti. AFRÝKA HATIRASI- Basýnla baþlattýðý diyalog çerçevesinde Türk Hava Yollarý Genel Müdürü Mustafa Uðurlu dün gazetemizi de ziyaret etti... Önümüzdeki dönemde basýnla daha yakýn bir temas içinde olacaklarýný söyleyen Uðurlu'ya bu ziyaretinde Necla Çarýkçýgil eþlik etti. KUZEY KIBRIS HAVA YOLLARI Hissedarlar paralarýný vadeli hesaba aktardý Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) faaliyetlerine son verilerek tasfiye edilmesinin ardýndan, 18 Ocak'ta ortaklýk sözleþmesi imzalanan yeni havayolu þirketi Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý (KKHY)'nýn kurulmasý için çalýþmalar devam ediyor. Yüzde 60'ý özel sektör, yüzde 30'u Bayýndýrlýk Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn kuracaðý þirket aracýlýðýyla KKTC devleti ve yüzde 10'u da Türk Hava Yollarý'na ait 20 milyon TL sermayeli yeni havayolu þirketinin Kýbrýslý Türk ortaklarý, iþlemlerin uzamasýndan dolayý þirkete yatýrdýklarý parayý vadeli hesaba aktardý. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan hissedarlar temsilcisi Ýþadamý Günay Çerkez, KKTC'de ilk kez bu modelde bir þirket kurulduðunu belirterek, zaman almasýnýn normal olduðunu, normal bir þirket kurma iþleminin bile bir ay aldýðýný söyledi. Ocak ayýnda ortaklýk sözleþmesi imzalandýktan sonra hisse miktarýnýn yüzde 25'ini yatýrmalarýnýn istendiðini ve bu parayý verdiklerini ancak daha sonra beklenmedik sýkýntýlar doðduðunu ifade eden Çerkez, Türkiye'de kurulmasý gereken þirketin hissedarlarýnýn yüzde 51'inin TC uyruklu olmasý gereði üzerine TC Sivil Havacýlýk Yönetmeliði'nde deðiþiklik yapýlarak KKTC'li hissedarlarýn TC'li addedilmesinin saðlandýðýný anlattý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ AÇIKLAMA Ýçiþleri Yerel Yönetimler Bakanlýðý Basýn Bürosu 27 Nisan'da "Alo Afrika" köþesinde yayýnlanan bir okurun þikayetine açýklama gönderdi. Yayýnlýyoruz... "27 Nisan 2011 tarihli gazetenizde 'Alo Afrika Hattý' isimli köþede Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý ile ilgili, tankerle su taþýma yapmak isteyen bir vatandaþa bakanlýðýmýza baðlý makamýn izin vermediði ifade edilmekteydi. Bakanlýðýmýza baðlý makamdan, konu ile ilgili elde edilen bilgileri sizlerle paylaþma ihtiyacý duyduk. 19 Þubat 2010 tarihli izin kurulu toplantýsý sonucu Ý.K. 4/2010 sayýlý raporda da belirtildiði üzere, Lefkoþa Merkezde kullanýlmasý amaçlý su tankeri izni HÝÇ KÝMSEYE verilmemiþtir. (Halen verilmemektedir). Ancak ayný toplantý sonucu Lefkoþa'nýn civar köylerine izin verilmiþtir. Söz konusu vatandaþýmýzýn 'Alo Afrika Hattý'nda bahsettiði gibi, baþkalarýna Lefkoþa Merkez de izin verilmesi ve özellikle kendisine verilmemesi gibi ayrýmcý bir yaklaþým asla söz konusu deðildir. Civar köylerde çalýþma þartýyla verilen izinler ile Lefkoþa Merkez, sanýrýz ki karýþtýrýlmaktadýr. Vatandaþýn talebi Lefkoþa Merkez olduðu için, yine Lefkoþa Merkezde su taþýmacýlýðý için izin talebinde bulunan diðer isimler de red edilmiþtir. Yasa gereði izin kurulunca verilen red kararýna karþýn, konu itiraz kuruluna da taþýnmýþtýr. Ýtiraz kurulu da izin kurulunun almýþ olduðu red kararýný uygun bulmuþtur. Ayný yazýda vatandaþýn yatýrým yaparak su tankeri de aldýðý ancak izin alamadýðý için maðdur olduðu iddia edilmektedir. Oysa ki söz konusu yatýrým kiþi tarafýndan yapýlmadan önce izin alýnmýþ olsaydý bu maðduriyette doðmayacaktý. Kaldý ki, izin kurulu baþvurularý deðerlendirdikten sonra izin verdikleri þahýslara 6 aylýk süre içinde tanker alabilmeleri için süre de tanýmaktadýr. Yani ortada bir maðduriyet varsa bu devlet tarafýndan yaratýlmamýþtýr. Konu hakkýndaki detaylarý, bilginize sunar çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz." TUTUKLANAN MECLÝS ÜYELERÝ... Maðusa'dan arayan bir vatandaþýmýz Maðusa Belediyesi meclis toplantýsýnda yaþananlardan söz etti. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Salý akþamý Maðusa Belediyesi'nde Belediye Meclisi toplantýsý vardý. Bu toplantýda CTP'li meclis üyesi UBP'li belediye meclis üyesi üzerine saldýrdý. Kavga çýktý Polislendiler. Ýçlerinden bir tanesi saðlýk nedeniyle hastanede tutuklu kalýrken geriye kalan bir kiþi de hücrede kaldý. Sebep de Oktay Kayalp'in belediye çatýsý altýnda MAGEBEL þirketi kurmak istemesi. Meclisteki UBP ve DP'liler önce bu þirketin tüzüðüne karþý çýkmýþlar, Kayalp'ten söz aldýklarý için belediye meclisi toplantýlarýna katýlmama kararlarýný ertelemiþlerdi. Salý günkü toplantýya bu konu gelince UBP'liler ve DP'liler CTP'lilerin anlaþmaya uymadýklarýný ve bir punduna getirip eski tüzüðü geçirme peþinde olduklarýný düþündüklerinden reddettiler. Söz düellosu kavgayý getirdi ve üyeler de polis tarafýndan tutuklandý... KKTC Meclisi'ne mi özendiler ne? Tahammülsüzlük had safhada... Bakalým nereye varacak bu iþlerin sonu?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KALEM SENÝN NEYÝNE, AL BÝR "NACAK" ELÝNE Bizim Mandra Halil Ý. Akça'yý önce istenmeyen þahýs ilân eden, ancak Ankara'nýn kükremesi karþýsýnda kaderlerine razý olup onu baðrýna basan ve tam bir uyum ve iþbirliði içinde çalýþacaklarýna dair demeçler patlatanlar, Akça'nýn havada ýslýk çalan kýrbacý kendini gösterince ne yapacaðýný bilmez þaþkýn ördeklere dönerler. Sokaktaki adam, "Akça'nýn sözleri, toplumsal varoluþ mücadelemizin ekonomik deðil, öncelikle siyasi olduðunu bir kez daha ve hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde doðruluyor" diye kendi kendine söylenir.

8 8 29 Nisan 2011 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Üç Cumhurbaþkaný (Yorumsuz) TRT'de yýllar önce gösterilen Üç Ýstanbul adlý bir dizi vardý. Ondan esinlenerek bugünkü yazýmýn baþlýðýný üç cumhurbaþkaný koydum. Üç Ýstanbul adlý dizinin kahramaný Sakallý Vasfi idi. Konumuz olmasa da bizde de her zaman ve bugün de Sakallý Vasfi'ler olduðu için diziyi anýmsatmakta fayda görüyorum. Osmanlý'nýn son dönemlerinde Sakallý Vasfi padiþahýn en acar hafiyelerindendi. Arkadaþlarýný padiþaha jurnaller ve onlarýn sürgün, hapis veya idam edilmelerine sebeb olurdu. Osmanlý 1. Dünya Savaþýna girip kaybedince, Ýstanbul Ýngilizler tarafýndan iþgal edilmiþti. Ýstanbul'un Ýngiliz iþgalinde olduðu dönemde, Sakallý Vasfi'yi bu defa Ýngiliz Muhibleri Cemiyeti içerisinde görüyorduk. Sakallý Vasfi bu sefer Kuvvai Miliyecileri Ýngiliz'e jurnalliyordu. Kýstýrýlan Kuvvai Milliyeciler ya çatýþmalarda öldürülüyorlardý ya da yakalanýp Malta adasýna sürgün ediliyordu. Türk Ordusu Kurtuluþ Savaþýný kazanýp Ýstanbul'a girerken, Ýstanbul'da ilk kalpaðý Sakallý Vasfi giyiyordu. KKTC kurulduktan sonra, Türkiye'nin icazeti ile 3 cumhurbaþkaný seçildi. En uzun süreli c.baþkanlýðýný Rauf Denktaþ yaptý. Rauf Denktaþ sürekli Anavatan saydýðý Türkiye'ye þükranlarýný sundu. Türkiye'nin asker ve sivil bürokratlarýna toz kondurmadý yýlýnda "Ankara ne paraný, ne memurunu ne de paketini istemiyoruz" diye gazetelere ilân veren KTÖS yöneticilerini adeta afaroz ederek, bu ilâný verenlerin maaþlarýnýn kesilmesini istedi. Bir 20 Temmuz törenleri sýrasýnda bir KKTC bakaný için protokolde ayrýlan yere üzerinde isim yazýldýðý halde bir TC Elçiliði bürokratý oturdu. Protokol müdürünün tüm ýsrarlarýna raðmen bakanýn yerine oturan TC Elçiliði bürokratý kalkmamakta ýsrar edince, görevini yapan protokol müdürü ile bürokrat arasýnda tartýþma yaþandý. Ertesi gün gazetelere çýkan demeçlerinde C.baþkaný Rauf Denktaþ, mümtaz anavatan temsilcilerine yapýlan saldýrýyý kýnýyordu. Protokol Müdürü ise istifa etmiþti. Özker Özgür dahil olmak üzere, hakaret içermeyen yazýlarýndan ötürü birçok gazeteciyi dava ederek icra yolu ile mallarýna el koymuþtu. Afrika yazarlarýna kurulan casusluk komplosunda "Delilleri gördüm" demiþti. Bugüne kadar o delillerin ne olduðunu açýklamadý. KKTC ikinci C.baþkaný Mehmet Ali Talat'týr. "Kýbrýs müzakerelerine Türkiye bana otur dediði için oturdum, kalk derse kalkarým" demiþti. Ayrýca "Ben müzakereleri Ankara'da çizilen çerçeve içinde yürütürüm" de derdi. Hristofyas'a cevap verirken KKTC'nin Rum yönetiminden daha meþru olduðunu savunurdu. Lokmacý Kapýsýnýn açýlmasý tartýþmalarýnýn yaþandýðý günlerde adaya gelen TC Genel Kurmay Baþkaný Büyükanýt "KKTC Anayasasýnýn 10. maddesi gereði buralar benden sorulur" demiþti. Bu sýralarda Dondurmam Kaymak filmini izlemeye Türkiye'ye giden M. A. Talat, tesadüfen TC Genel Kurmay Baþkaný Büyükanýt'la da görüþmüþtü. Çýkýþta Lokmacý Kapýsýný da görüþtünüz mü diye soran gazetecilere Talat hayýr yanýtýný vermiþti. Ondan sonra çýkan Büyükanýt'a da ayni soruyu soran gazetecilere Büyükanýt görüþtük demiþti. 28 Ocak'ta yapýlan Toplumsal Varoluþ Mitingi'nde açýlan pankartlara AKP Hükümeti yetkililerin Kýbrýs Türkünü aþaðýlayan demeçlerine karþýlýk Talat "Haklýdýrlar, birkaç ajan provakatörün açtýðý pankartlara çok üzüldüler" dedi. Bu arada gerilen iliþkileri düzeltmek için kendi kendini arabulucu ilân eden Talat Ankara'ya gitmiþ ve TC yetkilileri ile görüþmüþtü. Cemil Çiçek ile görüþmesinden çýkarken gazetecilere "Taraflar arasýndaki tansiyonu düþürmek için çok yararlý bir görüþme yaptýk" demiþti. Daha sonra basýn mensuplarýnýn önüne çýkan Cemil Çiçek "Talat'ta pankartlarý kýnamakta geç kalmýþtýr" diyerek Talat'ýn arabuluculuk giriþimine nokta koymuþtu. KKTC 3. C.baþkaný Derviþ Eroðlu'dur. Daha bir yýllýk bir c.baþkanýdýr. Ekonomik paketle ilgili TC temsilcilerinin de hazýr bulunduðu açýklamalarýnda "Dikkat edilmesi gereken þey, toplumun kendine özgü özelliklerini gözardý etmeyecek, ülkenin özel koþullarýný dikkate alacak adýmlarýn atýlmasýdýr. Üstelik bu tedbirlerin ülkenin þartlarýna göre zamana yayýlmasý konusu üzerinde durulmalý ve bu konuda toplumsal uzlaþý saðlanmaya çalýþýlmalýdýr. Alýnacak önlemler kapanamayacak yaralar açmamalý, toplumsal barýþýmýzý, huzurumuzu bozmamalýdýr. KTOEÖS ÝLE KTÖS BAKANLIK ÖNÜNDE OTURMA EYLEMÝ YAPTI Varoðlu: Memleketin dingili koptu Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) ile Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), hazýrlýk ödeneði, kira tahsisatý ve sorumlu öðretmen ödeneði gibi ek ödeneklerin 2 yýldýr ödenmediði gerekçesiyle dün Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý önünde oturma eylemi gerçekleþtirdi. Yaðmur muhalefetine raðmen gerçekleþen eylemde "Öðretmen boyun eðmez" ifadesinin yer aldýðý bir de pankart açýldý. Eylem sýrasýnda bakanlýðýn her iki binasýnýn giriþinde de polis sýký güvenlik tedbiri aldý. Eylemde KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ile KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel birer konuþma yaptý. Sendikal Platform adýna konuþan Güç - Sen Baþkaný Muammer Çeto da eyleme destek belirtti. GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel konuþmasýnda, ders yýlý hazýrlýk ödenekleri, kira tahsisatý, öðretmenin ek hizmetleri ve tüm diðer sorunlarla ilgili eylemsel sürecin 19 Nisan'da yine bakanlýk önünde düzenlenen eylemle baþlatýldýðýný söyledi. Bakan ve hükümet adýna bugüne kadar resmi hiçbir açýklama almadýklarýna iþaret eden Gökçebel, "Yasalar ortada. 7 aylýk bir süreç sözkonusu. Öðretmen hazýrlýk ödeneði yasada olmasýna raðmen gýkýný çýkaran yok. 2 yýlýn üzerinde bir süreden beri geçici öðretmenler ödenmiyor" dedi. Gökçebel, "her gün yeni bir tecavüz, adam öldürme ve benzeri kriminal olayýn yaþandýðý" ülkede öðretmenin kendi binasýna girmesinin dahi polis tarafýndan engellendiðini savundu. Gökçebel, þöyle devam etti: "Polis eylem alanýndaki pankarta müdahale edecek, ülke de suç cenneti olmaya devam edecek Topluma biçilen gömleði öðretmen reddediyor. Bu anlayýþ deðiþmelidir. Polis yasalara uyanlara deðil, yasalarý çiðneyenlere karþý vardýr, hukuku savunmalýdýr. Yasayý tanýmayan bakandýr". Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn KKTC ekonomisine iliþkin son açýklamalarýna da deðinen Gökçebel, "Tam trajikomik bir noktaya geldik" dedi. Gökçebel, þöyle devam etti: AKÇA'YA BKP'DEN DE TEPKÝ Akça artýk sussun Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn, "Kýbrýs'ýn sahibiymiþ gibi hareket ederek Kýbrýs Türk toplumu adýna konuþarak içiþlerine karýþamayacaðýný" kaydederek, "Akça'nýn susmasýný" istedi. Ýzcan dün BKP Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kuzey Kýbrýs'taki ayrýlýkçý ve çarpýk yapýyý Kýbrýslý Türklerin deðil, bu güne kadar seçtiði kukla hükümetlerle Türkiye'nin kurarak yönettiðini" iddia etti. Bu nedenle yaþanan ekonomik ve siyasi krizin sorumlusunun Türkiye ve buradaki "iþbirlikçi" yönetimler olduðunu savunan Ýzcan, þu iddialarda bulundu: "Kýbrýslý Rumlarýn mülklerini, ülkemizin en güzel yerlerini, Kýbrýslý Türklerin öz varlýklarýný yandaþlarýnýza peþkeþ "Öðretmen aydýn kesimin temsilcisidir. Öðretmen yasalara baðlýdýr, yasal haklarýný koruyabilme gücü kendisinde vardýr. 7 aydýr hazýrlýk ödeneði ödenmemiþtir. Ceberrut bir yapý içerisinde oluþturulan yasasýzlýk hüküm sürmektedir. Bugün buradayýz. Buradan kaçacak deðiliz. Daha gür, daha dirayetli, daha kalabalýk yine geleceðiz". VAROÐLU KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu da konuþmasýnda, öðretmenlerin verilmeyen haklarý bulunduðunu, ancak herkesin "kýþ uykusuna yatmýþçasýna sesini çýkarmadýðýný" söyledi. Varoðlu, "Memleketin dingili kopmuþtur. Bu ülkede yasa tanýmayanlar, yasa koyuculardýr, hükümetlerdir, bakanlardýr. Her türlü þiddeti uyguluyorlar çalýþanlar üzerinde. Her türlü yasal tanýmazlýðý yerine getiriyorlar. Öðretmenlerin kazanýlmýþ haklarýný ortadan kaldýrýyorlar. Bir türlü buna riayet etmek istemiyorlar. Her þey yolundaymýþ gibi Suudi Arabistan çöllerinde anlaþma yapýyorlar. Hacý olup, gelmelerini bekliyoruz" dedi. "Halktan alýnan vergilerle yapýlan" bakanlýk binasýna yaðmura raðmen "polis gücünden çekeceksiniz, nüfus aktararak Kýbrýslý Türkleri yok olmakla karþý karþýya býrakacaksýnýz, Kýbrýs sorununun çözümünü engelleyeceksiniz. AB üyelik sürecinde bizleri rehine olarak tutup, 'stratejik çýkarlarým' var diyerek koz olarak kullanacaksýnýz ve bizlere 'bedel ödeyeceksin' diyeceksiniz. Kýbrýslý Türkler, oluþturduðunuz ayrýlýkçý rejim nedeni ile 36 yýldýr bedel ödüyor. Sevdiklerini kaybetti, evinden, topraðýndan oldu ve dünyadan izole edildi. Daha fazla bedel ödemeyi reddediyoruz." Ýzcan, "Türkiye'nin esas niyetinin; Kýbrýs'ýn kuzeyini vilayet yapmak olduðunu, nüfusu 1 milyona çýkararak, ikinci Hatay örneðini hayata geçirmeye çalýþtýðýný" iddia ederek, tüm çözüm ve barýþ yanlýsý demokrasi güçlerine geliþen toplumsal mücadeleyi daha da büyüterek sürdürme çaðrýsý yaptý. dolayý" giremediklerini kaydeden Varoðlu, þöyle devam etti: "Biz sesimizi duyurmaya devam edeceðiz. Bizim buradan ayrýlma niyetimiz yoktur. Bugün gideriz yarýn geliriz. Polis arkadaþlarýn da kendilerini sorgulamasý ve emir kulu gibi hareket etmemesi lazým. Öðretmen onlarýn da hukukunu savunmak için buradadýr" Varoðlu, TC Lefkoþa Büyükelçisi Akça'nýn açýklamalarýna da deðinerek, protesto etti. Varoðlu, "Ýbretle görüyoruz. Bu ülkeye elçi diye atanan birisi, vali gibi davranarak bize nasýl davranacaðýmýzý söylüyor. Merak ediyorum, Türkiye elçileri gittikleri bütün ülkelerde böyle mi davranýyor?" dedi. ÇETO Sendikal Platform adýna konuþan Güç - Sen Baþkaný Memduh Çeto da, Sendikal Platform içinde birlikte mücadele ettikleri KTOEÖS ve KTÖS'ün eylemine destek için burada bulunduðunu söyledi. Çeto, Sendikal Platform'un 2011 yýlýný "toplumsal varoluþ için mücadele yýlý" ilan ettiðini ve bugün de eðitimcilerin haklarýný savunmak için burada olduklarýný belirtti. AMELÝYATHANE SERVÝSÝNDE GREV Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ile KTAMS, bugün, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi ameliyathane servisinde saatleri arasýnda grev uygulayacak. Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Oðuz Köse ve KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal tarafýndan yayýnlanan bildiride, bundan sonraki süreçte sorunlar çözülene kadar birlikte mücadele edileceði kaydedildi. Hükümetin, toplumun hiçbir kesiminin sorunlarý ile ilgilenmediði, sadece koltuk sevdalýsý vekillerini ve yandaþlarýný nasýl memnun edeceðinin hesabýný yaptýðý iddia edilen bildiride, "Saðlýk alanýnda çalýþanlarýn sorunlarýnýn giderilebilmesi ve saðlýklý bir hizmet verilebilmesi için uzun zamandan beridir yapýlan görüþmelerimizde Saðlýk Bakanlýðý ve Baþbakanlýk tarafýndan sorunlarýn çözüleceði sözü verilmesine raðmen sorunlarýn çözümü yönünde hiçbir adým atýlmamýþtýr" denildi.

9 29 Nisan 2011 Cuma Tünel ALINTI ÇILGIN PROJE VE UCUBE Boðaz tüp geçiþi için kazý baþlayýnca, kazma vurulan yerden tarih fýþkýrdý. Eski bir liman, 35 batýk gemi, 9 gömü, 30 binden fazla tarihi eser. Ýlk Ýstanbullulara ait bir köy ortaya çýkarýldý. Bunlar paha biçilmez buluntulardý. Baþbakan demiþti ki: "Marmaray gecikmeyebilirdi, ama 'yok çömlek çýktý, þu çýktý, bu çýktý' diye engeller koydular. Kuruluydu, yargýsýydý, takýlýp kaldýk. Bundan sonra engel tanýmayacaðýz; bedeli ne olursa olsun". Heykeli nasýl "ucube" sayýyorsa, arkeolojik eserleri de "8 bin yýllýk ucubeler" gibi görüyor Baþbakan. Kusura bakmasýnlar: Önce "Ýnsanlýk Anýtý"nýn "Allah-u Ekber" nidalarýyla kellesinin alýnmasý, ardýndan dev proje açýklanýrken arkeolojik eserlere bir kez daha "çanak çömlek" muamelesi yapýlmasý, bende "çýlgýn proje" iþtahý býrakmadý. Can DÜNDAR (Milliyet) DÝPNOT Türkiye'de TEKEL iþçilerinin eylemine katýlan 111 kiþiye 8'er yýl hapis istemiyle dava açýldý. ARÞÝV TARÝH 26 MART 2010 Ankara'dan mühürü alma yarýþýdýr bu yarýþ... Bir sepettekiler de anavatancý, diðer sepettekiler de... Biri 'Ankara bizden yana' diyor... Diðeri ise Ankara'nýn kendinden yana olduðuna emin... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kaçak iþçi sorunu büyük bir sorundur, geceden sabaha çözülemez." Nazým ÇAVUÞOÐLU (Yerel Yönetimler Bakaný) VÝRGÜL HER TEPEYE BAYRAK, HER ARAZÝYE CAMÝ Türkleþtirme süreci boyunca boþ bulduklarý her tepeye bayrak diktiler, her daðýn koynuna "ne mutlu Türküm diyene" yazdýlar. Ýslamcý AKP ile birlikte yenilendik, aklandýk, günahlarýmýzdan arýndýk, Allah yoluna girdik. Þimdi, boþ bulduklarý her araziye, hatta Kiliselerin avlularýna bile cami dikiyorlar da, "Allaha þükür" diyoruz Bir ülkede okuldan çok cami varsa, takdir-i ilahi deðil mi? GÝRNE'DEN BAÐLANAN YOL YETMEZ UCUBE REJÝM 12 Eylül darbesinin faþist generali Kenan Evren "Asmayalým da besleyelim mi?" dedi, daraðaçlarýný kurup devrimcileri idam ettiler. Çaðlayan Parký'nýn adýný Ankara Çaðlayan Parký olarak deðiþtirilmesini buyuran büyük þahsiyet, Ankara'nýn AKP'li Belediye Baþkaný Melih Gökçek, "Tükürürüm böyle sanata" deyince, çýplak heykelleri depoya kaldýrdýlar. Tayyip bey "Yýkýn bu ucubeyi" buyurunca, Allah-u-ekber nidalarýyla Ýnsanlýk Anýtý'na kazmayý vurdular. Heykellerin yýkýlmasý rejimin deðiþtiðinin kanýtý olduðuna göre, Türkiye'deki rejimin adý "ucube" olsun bundan sonra Ucube heykel olur da, ucube rejim olmaz mý? "Kýbrýs, Türkiye'ye karayolu ile baðlanabilir. Baþbakan Erdoðan'dan Kýbrýs'la ilgili çýlgýn bir proje bekliyoruz." Özdemir GÜL (Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür Derneði Baþkaný) Doðan Týlýç Birgün de yazdý: Kars ta Ýnsanlýk Anýtý ný yýkarken böyle seslendi iþçiler. Allahu Ekber! Allah ýn büyüklüðünü haykýrarak, 24.5 metre yüksekliðindeki heykeli küçülttüler. Tepeden baþlayýp kafasýný kopararak. Dev yontu parça parça küçültülürken Kars ta, milli gelirimiz devr-i iktidarlarýnda 2300 dolardan 10 bin dolarýn üstüne çýktýðý için Hamdolsun diye Allah a þükür ederek, çýlgýn proje sini açýklýyordu Baþbakan. Yeni bir boðazýmýz olacak Ýstanbul da. Ýki yarýmadamýz, bir de adamýz olacak, Manhattan gibi. Kanal Ýstanbul un etrafýnda ýþýl ýþýl dev 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... binalar yükselecek metre geniþliðindeki kanaldan en büyük gemiler geçecek. Ýkinci boðaza kavuþurken Ýstanbul, birinci boðaz da kurtulacak! Þimdilik simülasyonunu gördük kanalýn, 2023 de gerçeðinin açýlýþý da AKP ye nasip olacak. Ýnþallah! ( ) Ýstemezük diyecek deðilim. Ne kent uzmanýyým, ne de kanal. Projenin ne kadar çýlgýn olduðunu, yapýlýp yapýlamayacaðýný tartýþabilecek durumda da deðilim. Ancak, AKP bu, yapar mý yapar. Geçen 9 yýl boyunca yapmakta ne kadar mahir olduðunu gördük! Yýkmakta da pek mahir AKP! Ýstanbul da bir çýlgýn proje KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Yýkarken Allah-u Ekber! açýklarken; Kars ta da çýlgýnca bir yýkým gerçekleþtiriyordu. Benzerini Taliban yapmýþtý 2001 yýlýnda. Tarihi Ýpek Yolu üzerinde bulunan, bir zamanlar Budizm in merkezi olan Bamiyan da 52.2 ve 34.5 metre boyunda iki dev heykeli dinamitleyerek yýkmýþlardý. Orada da, dinamit gümbürtüsüne karýþmýþtý Allahu Ekber nidalarý. UNESCO nun Tehlike Altýndaki Kültürel Miras listesinde bulunan dinamitlenmiþ Buda heykellerini onarmak için kaynak aranýyor. Kültür Bakaný Afganistan ýn, bu para bizde yok ama bulunacak inþallah diyor.( ) Köprüler, havaalanlarý, duble yollar, kanallar yapan AKP; Meclis te yeterli çoðunluðu da saðlarsa, aynen onlarý yaptýðý gibi, tek baþýna karar verip tek baþýna anayasa da yapacak bize.( ) AKP nin özgürlükçülüðüne hükmedenler, bu karara çýraklýk dönemine bakarak varmýþlardý. AB doðrultusunda çýraklýk döneminde attýðý adýmlar coþturmuþtu onlarý. Kalfalýk döneminde geldi; ananý da al git ler, gazete boykotlarý, yazarlarý iþten attýrma çaðrýlarý. Kalfalýk ustalýða evrilirken geldi YGS, ALES sýnavlarý. Ustalýða ramak kalmýþken ucube dendi heykele, ustaca koparýldý kellesi ucube nin. AKP de ustalaþan Kültür Bakaný öylece izledi heykel için kurulan idam sehpasýný. Yarýn ustalýðýný da görürsek AKP nin, yapýlan ikinci boðazlarý görmeyeceðiz sadece. Kim bilir, baþka neler göreceðiz? Gönül istiyor ki, hamdolsun, ha babam yükselirken milli gelir, açlýktan öldüðünü görmesek Kübra bebeklerin. Duymasak, köpek olmak istediðini çocuklarýn. Gönül istiyor ki, yapýlýrken kanallar yýkýlmasýn heykeller! Allah büyük! Millet de uyanýr inþallah; yapanýn da verir notunu, yýkanýn da! (Bu yazý L.DOÐAN TILIÇ ýn Birgün de yayýmlanan Allah büyük! baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 29 Nisan 2011 Cuma Yasemin Sokaðý Evrim Kamalý Panikos Neokleus un Tarihe Iþýk Tutan Anýlar isimli son kitabý da ilk kitabý kadar büyük ilgi gördü. Ýlk kitabýnda yalnýz Kýbrýslý Rum tanýklara baþvuran Panikos Neokleus, ikinci kitabýnda Kýbrýslý Türk tanýklara da yer verdi. Pazartesi günü Mayýs FM de bir söyleþi yaptýk onunla... Aþaðýda sizlere bu söyleþiden bir kesit sunuyoruz. -Sevgili Panikos öncelikle böyle bir kitap çalýþmasýný baþlatma amacýn nedir? -Bu kitabý çýkartmam uzun yýllardýr amaçladýðým bir þeydi. Ve hedefim Kýbrýs ta içinde bulunduðumuz durumu hakiki göz þahitleri ve bizzat olaylarda bulunan insanlarla söyleþiler yaparak tarihi tüm gerçekleri okuyuculara anlatmaktý. -Kitap içerisinde bahsettiðiniz konularý kýsaca anlatabilir misiniz? -Kitap da öncelikle Kýbrýs taki ilk iþgal olan Yunan istilasý ve daha sonra gelen Türk istilasýný temel konu olarak aldým. Burdaki amaç bu kitaptan önce çýkartmýþ olduðum ilk kitap Kýbrýs 1974 te Göz Ardý Edilenler de de anlatmýþ olduðum gibi cuntanýn ve adamlarýnýn ülkemize karþý yapmýþ olduklarý ihaneti ön saflarda savaþa katýlmýþ askerlerle yapmýþ olduðum söyleþilerle aktarmak istedim. Ve yapýlan bu ihanetin boyutlarýný ve nasýl iþlendiðini bilenler az olduðu için bunu daha geniþ kitleye sunmak gayretindeyim. Yaklaþýk 150 kiþi ile söyleþi yaptým ama bunlarýn yalnýz 50 tanesini kitaba alabildim. Ve bu söyleþilerde cunta tarafýndan adamýza yapýlan ihanetin boyutlarý ortaya çýkýyor. Amacým cinayeti iþleyenleri ortaya çýkartmak deðildi, ama bu yapýlmadýðý için benim kitabýmdan sonra ortaya çýkmaya baþladý. Ayrýca bu kitap bize birþeyi daha gösteriyor ülkede... Türk istilasýndan önce Yunan istilasýnýn olduðunu. Yunan istilasý farklý bir boyutta gerçekleþti. Milli Muhafýz gücünde komutanlar Yunan dý. Aslýnda iki kitapta birbirini tamamlar þekildedir. Son çýkan Tarihe Iþýk tutan Anýlar kitabýnda sivil halk, ama bire bir göz þahidi olan insanlarla konuþtum... Ýlk kitaptakiler askerlerdi. Hatta Murataða köyündeki katliamlarýn baþlamasýnýn mimarý bir din adamý olmasý dahasý ilk kurþunu da onun atmasý, 92 çocuk ve kadýnýn katledilmesi için bir sinyal oldu. Bunlarýn ortaya çýkmasýyla tarihimize ýþýk tutmak ve gelecek nesillerin böyle hatalara düþmemesini saðlamayý amaçlamaktayým. Bu nedenle birçok göçmen ve katledilenin aileleri ile birlikte bu köylere gittik. Türk mezarlarýna Rumlar ve Rum mezarlarýna Türkler çiçek býraktý. -Bu kitaplarý yazarken yaþamýþ olduðun en önemli olay veya aný nedir? -Birçok olay var aslýnda... Birincisi Lefkeli eski mücahit komutaný Fethi Akýncý ve 35 yýl önce baþýndan vurarak yaraladýðý eski Rum askeri Yannis Marateftis in birbirleriyle ile tanýþmasýný ve ebedi dostluk içinde arkadaþlýk baþlatmalarýna aracý olmamdýr. Ýlk kitap Türkçe ye çevrildiði zaman arkadaþým Fethi Akýncý kitabý okuyunca Yannis Marateftis in anlatmýþ olduðu hikayeyi okumuþtu ve savaþ sýrasýnda baþýndan vurduðu þahsýn o olduðunu hemen anlamýþtý. Fethi 2009 yýlýna kadar Yannis in ölü olduðunu sanýyordu. Çünkü onu savaþ esnasýnda baþýndan vurmuþtu ve kaskýndan sýzan kaný görmüþtü. 26 Temmuz da gece yarýsý Panikos: Adada Türk istilasýndan önce Yunan istilasý vardý saat 12 de telefonum çaldý ve bana Ýngilizce konuþtu ve Ben Yannis Marateftisi vuran kiþiyim ve onunla görüþmek istiyorum dedi. Gece yarýsý aldýðým bu telefon beni þok etmiþti. Fethi ye onu bu saat arayamaycaðýmý, yarýn onunla konuþacaðýmý söyledim. O gece gözüme sabaha kadar uyku girmedi. Ertesi günü Yannis e ulaþtým ve ona kurþun sýkanýn beni aradýðýný ve onunla görüþmek istediðini söyledim. Ve Yannis hiç düþünmedý. cevabý hemen þu oldu: Ne zaman? Nerde? Ve Yannis bana þöyle dedi, Savaþ içindeydik, o beni vurmasa ben onu vuracaktým. Saldýrýya geçen bizdik... Onlarý önce kimseye haber vermeden buluþturdum ki karþýlýklý rahatca konuþsunlar diye ve daha sonra da basýnla birlikte çarpýþtýklarý yerde buluþtuk ve bize oradada olayý anlattýlar. Bu olay unutamaycaðým olaylardan biridir. -Bu kitaplardan sonra saldýrý ve tehditle karþý karþýya geldinizmi? Kitap çýktýktan kýsa bir süre sonra ilk saldýrý Türkiye basýnýndan Hürriyet gazetesinden geldi. Daha sonra birkaç tehdit içeren mail aldým ama arkadaþlarýmýn da yardýmý ile onlara yazdýðým cevaplardan sonra onlarý mahcup olacaklarý bir durumda býraktým. Bu gibi saldýrýlar ve tehditler düþünüldüðünde iyi birþeyler yapýyorum ki tepki alýyor. -Kitabýn hazýrlanmasýnda yardým veya finans aldýn mý? Kitabýn hazýrlanýþýnda ve çevirisinde yoðun baský ve talepten sonra bir miktar katký aldýk ve Ýngilizce çevirisini yapmak için de AB biraz yardýmcý olacaktýr. Çalýþmalarmýzda iki toplum içinden duyarlý vatandaþlar bize yardým etmektedir. Ve iki kardeþten öte dostumu da söylemek istiyorum. Biri Serhan Gazioðlu diðeri Bertan Soyer arkadaþlarým da yardýmcý oldular kitabý yapmamda. -Kitabý okullarda ders kitabý olarak okutulmasý için çalýþmalarýnýz var mý? Böyle bir teklif almýþ deðiliz ama ben kendim önerdim hiç olmazsa okul kütüphanelerinde bulundurulsun ve öðrencilerin kullanýmýna sunulsun diye... Ýlk kitabý da yolladým. Onu aldýlar ama ikinci kitabým olan Tarihe Iþýk Tutan Anýlar Kýbrýs bunu da yine bütün okullara gönderdim ama birçok okul bana geri yolladý. Þener Levent yaptý bu öneriyi... Birkaç defa kendi gazetesi ve Politis gazetesinde yazdý. Ama bu öneri çýkarlarýný korumak ve gerçeklerin gizli kalmasýndan yana olan çevrelerin sansürüne uðramaktadýr. Örneðin Histofyas öncü olduðunu barýþ içinde yaþamak istediklerini söyleyen çevreye mensup bir düþünceden geliyor ama bu kadar yýldýr büyük bir dostluk gösteren Fethi ve Yannis i bir kahve içmek için bile çaðýrmadý. -Son olarak söylemek istedikleriniz nedir? Öncelikle birþeyi hatýrlatmak istiyorum 04- Mayýs-2011 Çarþamba günü kitabýn tanýtýmý olacak... Tanýtým KTÖS lokalinde olacak ama sadece kitap tanýtýmý olmayacak. Kýbrýslý Türklerden oluþan dans gurubu Kýbrýslý Türkler tarafýndan bize sirtaki dansý da sunacaklar. Vermek istediðim mesaj barýþ yolundaki çabalarýmýzý asla durdurmaylým ve genç nesillerimizi barýþ içinde yaþayabileceklerine inandýrmamýz gerektiðinin bilincinde olalým. Benim hiçbir ulusa karþý sorunum olmadý. Benim sorunum hükümetlerle ve partilerledir. Bizler öncelikle insanýz ve insan olduðumuz için birbirimizi sevelim... Not: Mayýs FM deki Yasemin Sokaðý programýnda Panikos Neokleus ile iletiþimimi saðladýðý ve sunumuma yardýmcý olduðu için sevgili Ýbrahim Aziz e çok teþekkür ediyorum. GÜNEYDEN... KÝPRÝANU: ÝLK SÖZ YASAL MÜLK SAHÝBÝNDE OLMALI AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rumlarýn KKTC'deki eski mülklerine deðinerek, "iþgal bölgelerindeki mülklere iliþkin ilk sözün, yasal mülk sahibinde olmasý gerektiðini" ileri sürdü.simerini gazetesine göre, "Girne Bölgesi Ýþgal Altýndaki Toplumlar Birliði" ile görüþen Kiprianu, görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, "AKEL; Hristofyas'ýn da müzakereler masasýnda ortaya koyduðu, iþgal bölgelerindeki mülklere iliþkin ilk sözün, yasal mülk sahibinde olmasý gerektiði ile ilgili olan ana ilke tezde ýsrar ediyor" dedi. ÝKÝ TOPLUMLU KARÝKATÜR ÇALIÞTAYI Karikatürün týp alanýnda da kullanýlmaya baþlanmasýyla "Tüm Kýbrýs Kanser Hastalarý ve Dostlarý Derneði" (PASÝKAF) ile LifeMOTIVATED isimli gönüllü dernek, iki toplumlu karikatür çalýþtayý düzenliyor. Haravgi gazetesinin haberine göre, önceki gün baþlayan ve 30 Nisan'da sona erecek çalýþtayda, Ýsrail'den gelen uzmanlar Kýbrýslý Türk ve Rum sanat öðrencilerini karikatürle tedavi hakkýnda eðitecek. 40 GÖÇMENE DAHA BELGE VERÝLDÝ Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, dün, 40 Rum göçmene daha kullandýklarý Kýbrýslý Türklere ait mülklerle ilgili belge verdi. Haravgi gazetesi, dün verilen 40 belgeyle birlikte, Rum göçmenlere verilen belgelerin sayýsýnýn 550'ye yükseldiðini yazdý. Habere göre Silikiotis, önümüzdeki iki yýl içerisinde, tüm hak sahiplerine belgelerinin verileceðini söyledi. 4. DENÝZCÝLÝK- BALIKÇILIK FUARI 5-8 MAYIS'TA Güney Kýbrýs'ta 5-8 Mayýs tarihleri arasýnda "4. Denizcilik-Balýkçýlýk Fuarý" düzenleneceði bildirildi. Haravgi gazetesi, daha önce düzenlenen 3 fuarda 20 bin Euro toplandýðýný ve bu yýl da fuarý 5 binden fazla kiþinin ziyaret etmesinin beklendiðini yazdý. 900 EXTACY VE 15,5 GRAM KOKAÝN ELE GEÇÝRÝLDÝ Rum Polisi Narkotik Þube (ÝKAN) üyeleri, Limasol'da dün düzenledikleri bir operasyonla 900 extacy hap ve 15,5 gram kokain ele geçirdi. Haravgi gazetesi, polisin müþteri kýlýðýna girerek gerçekleþtirdiði operasyonda, uyuþturucu satýcýsý 23, 27 ve 47 yaþýnda 3 Rum'un tutuklandýðýný; tutuklananlarýn bugün (dün) Limasol Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlacaklarýný yazdý. EÐLENCE'DEKÝ ESKÝ MEZARLIK GENÇLERÝN AÞK YUVASI HALÝNE GELDÝ Eðlence bölgesinde bulunan eski mezarlýðýn, gençlerin aþk yuvasý haline geldiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, tepenin üzerinde konuþlanmýþ olan ve gece bekçisinin bulunmadýðý eski mezarlýðýn, Beþparmak daðlarýna varan bir manzarasý olmasý nedeniyle gençler tarafýndan tercih sebebi olduðunu yazdý. Gazete, gençlerin sabaha kadar eski mezarlýkta yiyip içtiðini; mezarlýðýn bira kutularý, izmaritler, yemek artýklarý ve hatta prezervatiflerle dolu olduðunu kaydetti. "EKONOMÝ VE FEDERASYON" KONULU AÇIK OTURUM Management Centre ile "Sivil Toplum Örgütleri Destek Merkezi"nin 2 Mayýs tarihinde "Ekonomi ve Federasyon" konulu bir açýk oturum düzenleyeceði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Lefkoþa Rum kesiminde Rum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn (KEVE) etkinlik salonunda gerçekleþtirilecek olan açýk oturumda, Ekonomist Mustafa Besim ile Ekonomist ve Rumlarýn eski Maliye Bakaný Mihalis Sarris'in konuþma yapacaðýný aktardý. Haberde, açýk oturumun, "Engage-Barýþa Sen De Katýl" programý çalýþmalarý çerçevesinde gerçekleþtirileceði belirtildi.

11 29 Nisan 2011 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. 2 havalimaný ile Limasol limaný geliþtirilecek Hermes Airports'un Larnaka ve Baf havalimanlarýnýn geliþtirilmesi için birkaç aydýr çalýþmalar yaptýðý bildirildi. Simerini gazetesi, Larnaka ve Baf havalimanlarýnýn geliþtirilmesi ile ilgili çalýþmalar kapsamýnda, 1 Nisan 2010'da baþlatýlan ilk safhanýn birkaç gün önce tamamlandýðýný yazdý. Gazete, ilk safha çalýþmalarý çerçevesinde her iki havalimanýnýn pistlerinin asfaltlandýðýný, yeni ýþýklandýrma sistemlerinin yerleþtirildiðini ve uçaklarýn terminale yaklaþtýðý bölgelere birtakým düzenlemeler yapýldýðýný kaydetti. Haberde, gelecek yýl Mart ayýnda da çalýþmalarýn ikinci safhasýnýn yapýlacaðý ve çalýþmalarýn toplam maliyetinin 7 milyon Euro'yu aþmasýnýn beklendiði belirtildi. LÝMASOL LÝMANI 500 METRE BÜYÜYECEK Gazete, bir diðer haberinde ise, ekim ayýnda Limasol limanýnýn geniþletilmesi için çalýþma baþlatýlacaðýný bildirdi. Haberde, ulaþýlabilme olanaklarýýn artýrýlmasý çerçevesinde 500 metre geniþletilecek olan limanda yapýlacak çalýþmalarýn maliyetinin 30 milyon Euro'yu bulacaðý ve bu tutarýn yüzde 60'ýnýn AB tarafýndan karþýlanacaðý belirtildi. Kürtlerin dilini kimliðini reddedenler, barýþ çabalarýný da reddediyor. Demokratik çözüm çadýrlarýna baskýnlar sürüyor, gözaltýlar, tutuklamalar hýz kesmiyor Buna ileri demokrasi diyorlar Sivil itaatsizlik eylemleri kapsamýnda önceki gün Diyarbakýr'da meydana çadýr kurmak isteyen BDP'li gruba polis müdahale etti. BDP milletvekili Bengi Yýldýz yerlerde sürüklendi Kürt sorununa barýþçýl ve demokratik bir çözüm bulunmasý amacýyla BDP tarafýndan baþlatýlan 'sivil itaatsizlik' eylemlerinin merkezi 'Demokratik Çözüm Çadýrlarý'na yapýlan baskýnlarýn ardýndan, yüzlerce kiþi tutuklandý, yüzlercesi gözaltýna alýndý. GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR Diyarbakýr'da 4 gün süren olaylar sýrasýnda gözaltýna alýnan 197 kiþiden 10'u çocuk olmak üzere 66 kiþi tutuklandý. Batman'da da veto kararýný protesto eden kitleye müdahale eden polis 5 kiþiyi tutukladý. Balýkesir Üniversitesi'nde okuyan 14 öðrenci evlerine yapýlan baskýnla gözaltýna alýndý. Manisa'da Demokratik Çözüm Çadýrý'na yapýlan polis müdahalesinde polisin attýðý gaz bombasý kafasýna isabet eden Selim Aytaç adlý genç aðýr yaralandý. Muþ'un Varto ilçesinde Çözüm Çadýrý'na yapýlan polis müdahalesinin ardýndan okuldan çýkan 3 çocuðun polisler tarafýndan dövüldüðü bildirildi. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldýrýldý. Sabaha doðru yüzlerce asker ve polis tarafýndan basýlan çadýr, toplatýldý. AHMET TÜRK'E GAZ BOMBASI Mardin'in Kýzýltepe Ýlçesi'nde gece yarýsý baskýný ile el konulan Demokratik Çözüm Çadýrý'ný yeniden kuran kitleye polis, gaz bombalarý ve tazyikli su ile müdahale etti. Atýlan gaz bombalarýndan Ahmet Türk'ün de aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi etkilendi. AKIN BÝRDAL: MECLÝSE ÇADIR KURACAÐIZ Van'da Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn kaldýrýlmasýný protesto için basýn açýklamasý okunurken çevik kuvvetin müdahale etmesiyle baþýna plastik mermi isabet eden bir kiþi yaralandý. BDP milletvekili Akýn Birdal, "Dün gece eþ zamanlý 24 yerde Demokratik Çözüm Çadýrlarýmýzý bastýlar, birçok arkadaþýmýzý gözaltýna aldýlar" dedi. AKP iktidarýnýn ürettiði sadece iki þey olduðunu belirten Birdal, birinin yoksulluk diðerinin de korku olduðunu söyledi. Birdal, "Halkýn dilini, kimliðini, kültürünü reddedeceksin, sonra buna ileri demokrasi diyeceksin. 13 Haziran'da senin demokrasini sandýða gömeceðiz" dedi. (anf-birgün-yüksekovahaber) Tayyip Erdoðan'ýn "ucube" dediði Ýnsanlýk Anýtý'nýn yýkýlmaya baþlanmasý dünya basýnýnda da yankýlandý: Türk-Ermeni dostluðu paramparça! Uluslararasý haber ajanslarý, Ýnsanlýk Anýtý'nýn yýkýlýþýný Türk-Ermeni iliþkilerine indirilen darbe olarak yorumladý. Yýkým hazýrlýklarýnýn 24 Nisan'da baþlatýlmasýna dikkat çekildi. The Independent gazetesi, anýtýn yýkým kararýný Türkiye Ermenistan iliþkileri baðlamýnda deðerlendirdi. Yazýda, yýkýmýn Ermenilerin her yýl soykýrýmý andýklarý tarihte baþlatýlmasýna da dikkat çekildi. BBC haberi "Türk-Ermeni dostluðunu simgeleyen anýt yýkýlýyor" baþlýðýyla verdi. Ýnsanlýk Anýtý'ný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "ucube" olarak nitelediðine dikkat çeken yazýda, sanatçýlarýn 10 gündür Kars'ta yýkýmý engellemeye çalýþtýðý da yer aldý. Fransýz Liberation gazetesinin haberinde "Türk-Ermeni dostluðu paramparça" baþlýðýný kullandý. Wall Street Journal'in yorumu ise þöyle: "Erdoðan, iki komþu arasýndaki iliþkilerin iyileþtirilmesi çabalarýnýn derinden dondurulduðunun iþareti olarak Türkiye ile Ermenistan arasýndaki dostluk anýtýný yýkma talimatýný verdi." Haber ajanslarý ise dünya basýnýna haberi þöyle geçti: AFP: "Ýslamcý Baþbakan Erdoðan heykeli ucube diye niteleyerek fýrtýnaya yol açtý." AP: "Türkiye ile Ermenistan arasýnda barýþý simgeleyen heykelin yýkýmý baþladý. Sanatçýlarýn heykeli kurtarma çabasý yetmedi. Ünlü ressam Bedri Baykam geçen hafta konu ile ilgili yaptýðý konuþmadan sonra býçaklandý."(bianet.org) Lokmacýdaki nükleer eylemine Türk makamlarýndan engel Çernobil faciasýnýn 25. yýldönümü çerçevesinde Kýbrýslý Türk ve Rum partiler ile örgütlerin, Salý akþamý uzun yolda (Lokmacý yolu) düzenlediði nükleer santral karþýtý eylemin, KKTC makamlarý tarafýndan engellendiði iddia edildi. Politis gazetesi "Ýþgal Makamlarý Nükleer Santrallerle Ýlgili Etkinliði Engelledi" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, KKTC polisinin eylemdeki esas amaç olan, Çernobil faciasýnda ölenlerin anýsýna, Lokmacý yolunun Güney Kýbrýs'ta kalan kýsmýndan baþlayýp KKTC'de kalan kýsmýnda sona erecek olan insan zinciri oluþturulmasýna izin vermediðini öne sürdü. Gazete, insan zinciri oluþturmaya çalýþan eylemcilerin, KKTC polisinin kulübesine geldikleri zaman polis tarafýndan engellendiklerini ve bölgeyi terk etmelerinin istendiðini iddia etti. Habere göre AKEL, eyleme katýlan merkez komitesi üyesi Kostakis Konstantinu aracýlýðýyla, "KKTC makamlarýnýn eyleme engel olmasýný" kýnadý. Haber, diðer gazetelerde þu baþlýklarla yansýtýldý: Haravgi : "Nükleer Santral Karþýtý Eylemi Engellediler" Fileleftheros : " 'Zincir' Barikatta Kesildi" Simerini : "Anti-Nükleer Çýðlýk" Alithia : "Nükleer Santraller Aleyhinde Protesto Gösterisi" Ýç güvenlik konusu kapatýldý Ýç güvenlik ve uluslararasý sözleþmeler gibi Kýbrýs sorununun tali konularýnda müzakerelerin oldukça olumlu ilerlediði; çok yakýnda bu konularýn baþarýyla kapatýlmalarý ilanýnýn yapýlmasý niyetinin var göründüðü haber verildi. Politis "Ýlanlara Yakýn Ýç Güvenliðin Önümüzdeki Hafta Bile Kapatýlmasý Niyeti" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, "en azýndan, dünkü liderler görüþmesinde de ele alýnan iç güvenlik konusunda; 5 Mayýs'ta gerçekleþecek bir sonraki görüþmede anlaþma açýklanmasý ihtimal dýþý býrakýlmýyor" ifadesini kullandý. Bu ilerlemenin, iki tarafý birbirinden ayýrmaya devam eden ve büyük anlaþmazlýklar olan mülkiyet veya yönetim gibi ana konulara olumlu yansýmasý olmadýðýný da kaydeden gazete özetle þunlarý yazdý: "Ýç güvenlik konusunun ele alýndýðý dünkü görüþmede iki taraf federal polisi ve yerel polisleri kapsayacak düzenlemeler konusunda uzlaþý zemini buldu. Edindiðimiz bilgilere göre iki taraf federal araþtýrma makamýný (federal CID) görüþtü ve liman kuvvetlerinin ve kýyý emniyetinin (arama-kurtarma) yetkileri ve polis kuvvetlerinin personel sayýsý gibi alt baþlýklara da geçti. Kýbrýs Türk tarafý þarabýna su kattý ve Kýbrýs Rum tarafýnýn; Rum polislerin Kýbrýs Türk, Kýbrýs Türk polislerin de Rum polisine dahil olmasý önerisini kabul etti. Yakovu ve Özersay bugün, artýk anayasal olan iç güvenlik meselesini kapsayacak olan hukuki çerçeve üzerinde anlaþmak amacýyla bütün bu meseleleri görüþecek. Ayný bilgilere göre iki danýþmanýn bugün anlaþmasý halinde bu baþlýðýn önümüzdeki hafta baþarýyla kapatýldýðýnýn açýklanmasý istenilecek. Bu açýklama elbette ki yeni üçlü görüþme öncesinde yardýmcý nitelikte ve arzu edilen bir açýklama olacak. Uluslararasý anlaþmalarýn görüþüleceði çerçeve üzerinde de uzlaþýlmýþ görünüyor. Diplomatik kaynaklar gazetemize; önümüzdeki görüþmelerde Kýbrýs Türk tarafýnýn Talat'ýn taahhütlerinden kurtulmak istediði yönetim konusunun da gündeme geleceðini söylediler. Dünkü görüþmede iki tarafýn ilgili komitelerinin Aplýç-Lefke barikatýný çok yakýnda görüþmesi ile yeni bir barikatýn açýlmasý ihtimaline de kýsaca deðinildi. Baþkan Hristofyas görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada Eroðlu'nun; iki devlet ve iki halk açýklamalarýnýn eski terane olduðunu söyledi. 'Her seferinde Eroðlu'nun devleti olmadýðýný, tek halk iki toplum olduðunu mu tartýþacaðým?' diye sordu. Bu ifadesi ile ana anlaþmazlýklarýn masada olmaya devam ettiðine iþaret etti ve Kýbrýs Türk tarafýnýn aksine Kýbrýs Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti'nin federasyona dönüþmesinden söz ettiðini kaydetti." Öte yandan Fileleftheros Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn doðrudan müzakereler kapsamýndaki dünkü görüþmelerinde hiçbir ilerleme kaydedilmediðini iddia etti.

12 12 29 Nisan 2011 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Akan su kir tutar mý Ýþi bilen batar mý Cilveli yari olan Gece yalnýz yatar mý Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali YAPI KREDÝ YAYINLARI "Ýnsanlara cehaletlerini tanýtmak imkânsýzdýr. Zira cehaleti tanýyabilmek için de bilgi lazýmdýr; dolayýsýyla cehaletini görebilen cahil deðildir." J. Taylor hýrçýn bir rüzgârdý ulaðýn sürüntüsünü býraktý günümde yaralý bir yýlanýn bense sevincini yollayacaktým boynuna dolanan kollarýmýn bir de mahcupluðunu dudaklarýmýn Feriha Altýok "Eylüller habersiz gelip geçecekler" adlý þiirinden 14. ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Güzelyurt Sanat Derneði (GÜSAD)'ýn düzenlediði 14. Uluslararasý Kültür Sanat Festivali, bu akþam baþlýyor. Festival 7 Mayýs tarihine kadar, Güzelyurt'un çeþitli yerlerinde, birçok kültür sanat etkinliði ile gerçekleþtirilecek. GÜSAD'dan verilen bilgiye göre, "Kýbrýs Folklörü" isimli panel, bugün saat: 20:00'de GÜSAD binasýnda yer alacak. Güzelyurt Belediye Hotel'de yer alacak "Yemek Yarýþmasý" Cumartesi saat 15:00'te yapýlacak. 2 Mayýs Pazartesi günü saat 15.30'da Özgürlük Ýlkokulu'ndan baþlayacak kortej yürüyüþü yapýlacak. Cypress Classica konseri ayný akþam saat 20.00'de Güzelyurt AKM'de yer alacak. "Yarasý Olana" adlý tiyatro oyunu 3 Mayýs Salý saat 20:00'de Güzelyurt AKM'de; Çocuk ve Eðlence Gecesi'yse 4 Mayýs Çarþamba saat 19:0'da Özgürlük Ýlkokulu'nda yer alacak. Festival, 5 Mayýs Perþembe günü saat 20:00'de Güzelyurt AKM'deki GÜHAD Türk Halk Müziði Konseri ile devam edecek ve 7 Mayýs Cumartesi saat 20:00'de Güzelyurt Spor Salonu'ndaki gala gecesiyle sona erecek. "ERMÝÞLÝÐÝN EZGÝSÝ" LEFKOÞA'DA SON KEZ SAHNELENECEK Baraka Tiyatro Ekibi'nin sahnelediði "Ermiþliðin Ezgisi" isimli oyun, cumartesi günü son kez perde diyor. Baraka Tiyatro Ekibi'nin yaptýðý açýklamaya göre, Arabahmet Kültürevi'nde saat 20.00'de baþlayacak. oyunun biletleri 5 TL'den satýlýyor. Bugüne kadar 7 gösteri yapan ve 5'ini kapalý giþe oynanan oyun, milattan sonra 1. yüzyýlda bir gezgin ile eþeði arasýndaki ilginç diyalogla baþlýyor. Oyunda, 1960'lý yýllarda Kýbrýs'ta yaþanan acýlar dile getirilip, 1980'li yýllarýn abartýlý ve karikatürize bir yorumu yapýlýyor ve bir dönem tartýþmalara neden olan Kuran Kurslarý ve Külliye yapýmý gibi güncel konulara deðiniliyor. Kýbrýslý yazar, öðretmen Sami Erdal Alhun'un yazdýðý "Ermiþliðin Ezgisi", 1984 yýlýnda Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun oyun yazma yarýþmasýnda birincilik ödülüne layýk görülmüþtü. ULUSLARARASI FOTOÐRAF GÜNLERÝ BAÞLADI Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen Uluslararasý Fotoðraf Günleri'nin yedincisi dün düzenlenen törenle baþladý. 1 Mayýs tarihine kadar sürecek olan 7. Uluslararasý Fotoðraf Günleri'nin açýlýþ töreni, YDÜ Ýletiþim Fakültesi Turuncu Salonda yer aldý. Fotoðraf Günleri programý kapsamýndaki fotoðraf sergisi ise dün akþam saat 18.00'de açýldý. 4 gün sürecek olan ve KKTC ile Türkiye baþta olmak üzere dünyanýn birçok ülkesinden katýlýmcýlarýn yer aldýðý Fotoðraf Günlerinin programý kapsamýnda, sergiler, oturumlar, fotoðraf gezileri, kitap imza etkinliði, sunumlar yapýlacak. Fotoðraf Günleri'nin açýlýþ töreninde sunum konuþmasýný yapan Öðretim Görevlisi Gazi Yüksel, günler kapsamýnda düzenlenen etkinliklere KKTC, Türkiye ve uluslararasý alandan birçok katýlýmýn ve desteðin olduðunu belirterek, günlere katký koyan herkese teþekkür etti. Yüksel, Fotoðraf Günleri kapsamýnda geziler, oturumlar, sunumlar, sergiler ve imza günleri olmak üzere toplam 74 baþlýk altýnda etkinlik düzenleneceðine iþaret ederek, öðrencilerinin de günlerin organize edilmesi için büyük bir taktirle çalýþtýðýný, bu çerçevede amaçlarýnýn etkinliði daha da üst noktalara taþýmak olduðunu vurguladý. YDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ da, fotoðraf günlerinin 1999 yýlýnda baþladýðýný ve açýkcasý bugünlere geleceðini o günlerde pek düþünemediðini belirterek, günlerin bugün yedincisinin yapýlmasýnda öðretim görevlileri ile öðrencilerin büyük bir payý olduðunu kaydetti. 2. Liseler arasý orkestralar þöleni baþladý Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Dairesi tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen "Liseler Arasý Orkestralar Þöleni" baþladý. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda yer alan ve yarýn tamamlanacak olan þölen, Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Okul müzik gruplarýnýn performanslarýný sergilediði þölende bugün 10 lisenin grubu sahne aldý. Þölenin bugünkü ilk bölümünde Lefkoþa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi, Dr. Fazýl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Girne Amerikan Koleji, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoþa Türk Lisesi, Lefkoþa Türk Maarif Koleji müzik gruplarý sahne alýrken, yarýn ise 19 Mayýs Koleji, Cengiz Topel Meslek Lisesi, Doðu Akdeniz Koleji, Polatpaþa Lisesi, Namýk Kemal Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Levent Koleji ile Haydarpaþa Ticaret Lisesi gruplarý sahne alacak. Þölenin açýlýþ konuþmasýný yapan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, gençlere her konuda olanak saðlayarak, ürettiklerini sergilemesine, paylaþmasýna ve yeteneklerini ortaya çýkarmasýna þans verilmesi gerektiðini belirtti. Faaliyetlerinin hiç hýz kesmeden devam ettiðini ifade eden Eroðlu, daire olarak misyonlarýnýn gençliðe hizmet olduðunu vurguladý ve tüm orkestra gruplarýný; öðretmenleri, öðrencileri ve idarecileri tebrik ederek, gruplara gösterecekleri performanslarda baþarý diledi. MASAL GÜNLERÝ DEVAM EDÝYOR 47. Kütüphane Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, Kültür Dairesi Müdürlüðü ve Devlet Tiyatrolarý iþbirliði ile organize edilen Masal Günleri, bu kez 30 Nisan Cumartesi günü Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtiriliyor. Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 11.00'de baþlayacak etkinlikte minikler tiyatro oyuncusu Güneþ Kozal ile masal dünyasýnýn büyülü atmosferinde gezinme fýrsatý yakalayýp, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar görevlisi Bedia Kale önderliðinde resim çalýþmalarý yapacak. Masal günlerinin bir sonraki anlatýmlarý; 14, 28 Mayýs ve 11 Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilecek. Etkinliðe tüm çocuklarýn davetli olduðu kaydedildi. KHORA YAYINLARINDAN BÝR KIBRIS KÝTABI DAHA "PAÞALAR PAPAZLAR" Niyazi Kýzýlyürek'in "Paþalar Papazlar" adlý kitabý, 2. baský olarak Khora yayýnlarýndan çýktý. "Kýbrýs ve Hegemonya" alt baþlýðýný taþýyan kitap, Kýbrýs sorununu tüm boyutlarýyla ve çok yönlü iliþkilerin her birine ayrý ayrý odaklanarak çözümlüyor. Khora Kitap Cafe adýna Direktör Merter Refikoðlu'nun verdiði bilgiye göre, ilk baskýsý 1988 yýlýnda yapýlmýþ olan ve uzun bir zamandýr baskýsý tükendiði için yeni kuþaklarýn ulaþamadýðý "Paþalar Papazlar", Kýbrýs'ýn ve Kýbrýslýlarýn içerisinde bulunduðu baðýmlýlýk sarmalýný, diyalektik yöntemin ýþýðý altýnda irdeleyen bir kitap. Niyazi Kýzýlyürek'in 1974'ten bugüne nasýl gelindiðini anlatan kapsamlý bir önsözü ile okuyucuya sunulan kitap, "Belgeler" bölümünde önemli kaynaklarý Türkçe ve Ýngilizce olarak içermekte. Kitabýn yazarý Akademisyen yazar Niyazi Kýzýlyürek, Ýngilizce, Yunanca, Almanca ve Fransýzca yayýnlanan pek çok bilimsel tez ve makaleye imza atmasýnýn yaný sýra "Duvarýmýz" belgeseli ve "Kýbrýs Sorununda Ýç ve Dýþ Etkenler" kitabý ile tanýnmakta. HALK DANSLARI TOPLULUÐU TARSUS'TA DÜZENLENEN FESTÝVALE KATILIYOR Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gazimaðusa Belediyesi Halk Danslarý Topluluðu, Türkiye'nin Tarsus þehrinde "20. Uluslararasý Tarsus Amerikan Koleji Halkdanslarý Festivali"ne katýlýyor. Gazimaðusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, 24 dansçý, 4 müzisyen, 4 eðitmen ve MAGEM'den 1 yönetici olmak üzere toplam 33 kiþilik bir ekipten oluþan Gazimaðusa Belediyesi kafilesinde, ekip eðitmenliðini Erkan Ýpekçioðlu, Kaya Savaþçý, Emine Soyal ve Hatice Ergen yapýyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Rio ( ) 1. salon Kaybedenler Klübü ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Battle: LA ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Baðlanmak Yok ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Ben Dört Numara ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Rio ( ) 2. salon

13 29 Nisan 2011 Cuma Eskiden Yeniye... Tuncer BAÐIÞKAN Gene Doðanköy deki cami meselesi... Doðrularý seslendirmek görevimiz Nisan günü gazetemizi arayan bir vatandaþ, Evkaf Dairesi nin bir gün sonra basýn açýklamasýnda bulunacaðý gazetemizin bilgisine getirmiþti. Bu arada basýn açýklamasý Afrika Gazetesi nden gizleyen Evkaf Müdürü, ayni gün Genel Yayýn Yönetmenimiz Þener Levent i ziyaret etmek için randevu almýþtý. Ve Doðanköy deki Banaya Thermiotissa kilisesi ile ilgili olarak Evkaf müdürünün basýn yayýn kuruluþlarýna bir açýklama yapýlacaðý haberi üzerine Afrika gazetesi adýna gittiðim Vakýflar Ýdaresine sokulmadýðýma basýn-yayýn kuruluþlarý da tanýk oluyor. Ben de toplantý salonuna girip dürüst gazetecileri þu þekilde uyarýyorum: Vakýflar Ýdaresi nin yetkilileri sizlere Anýtlar Yüksek Kurulu Baþkaný sn. Emine Pilli nin tarih ve AYK. 57/10 sayýlý yazýsýný ibraz edecektir. Bu yazýda Doðanköy e cami yapýlmasýnýn uygun olduðunun Anýtlar Yüksek Kurulunca karara baðlandýðýnýn yazýlý olduðunu göreceksiniz. Sizden ricam bu kararýn Resmi Gazetede yayýmlanýp yayýmlanmadýðýný onlara sormanýzdýr. Biliyoruz ki Anýtlar Yüksek Kurulu nun kararlarý Resmi Gazete de yayýnlanmadýðý sürece geçerli deðildir. Vakýflar Genel Müdürü gazetemizi ziyaret ettiðinde, bazý belgelerle karþýmýza çýkýyor. Meðer bu cami konusu ilk kez 2008 yýlýnda Doðanköy muhtarý Halil Anýldý tarafýndan gündeme getirilmiþ; ve o sýralarda bu amaçla da TC yardým bütçesinden alýnan TL sý zamanýn Vakýflar Ýdaresi nin kar hanesine gelir olarak kaydedilmiþ! En sonunda Vakýflar Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade ile bazý konularda fikir birliðine varýyoruz. Vakýflar Ýdaresi ile ilgili herhangi bir sorunumun olmasý halinde kendisiyle temas kurmamý söylüyor... Teklifini olumlu karþýlýyorum; þu þartla ki, tarihi Banaya Thermiotissa kilisesinin yanýna devasa bir caminin yapýlmamasý için sonuna kadar direneceðimi kendisine söylüyorum. Zaten köyün herhangi bir yerine cami yapýlmasý ise ilgi alanýmýn dýþýnda kalýyor. Biz yine konumuza dönecek olursak, bu arada hem Anýtlar Yüksek Kurulu baþkaný, hem de Eski Eserler Dairesi Müdürü olan sn. Emine Pilli ile konuþuyorum. Bana Doðanköy deki tarihi Banaya Thermiotissa kilisesinin yanýna cami yapýlmasý için kesinlikle Anýtlar Yüksek Kurulu kararý bulunmadýðýný söylüyor. Ancak bu konunun Evkaf Ýdaresi tarafýndan projelendirilmesi için Evkaf Ýdaresi ne bir yazý yazmýþ olabileceðini de bilgime getiriyor. Tam o sýrada Anýtlar Yüksek Kurulu nun 20.Ocak.2011 tarih ve AYK. 57/10 sayýlý yazýsý elime ulaþýyor. Anýtlar Yüksek Kurulu baþkaný sn. Emine Pilli imzasýný taþýyan bu yazýda þu ifadeler ilgimi çekiyor: Ýlgi yazýnýz ve Girne Bölge Þube Amirliðimizin konu ile ilgili hazýrlamýþ olduðu tarihli rapor, tarihli 466 no lu Anýtlar Yüksek Kurulu toplantýsýnda deðerlendirilmiþtir. Girne Doðanköy deki P/H: XXII.29 köy, parsel: 2/1 de cami yapýlmasýnýn uygun olduðu, kurulca karara baðlanmýþtýr. Bu yazýnýn da tarihindeki Vakýflar Ýdaresi tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda basýn-yayýn kuruluþlarýna daðýtýmýnýn yapýldýðý da bilgimize getiriliyor. Bunun üzerine Anýtlar Yüksek Kurulu nun tarihli 466 ncý toplantýsýnda alýnan kararlarýnýn yayýnlandýðý tarih ve 16 sayýlý Resmi Gazete nin Ek 3 ünü inceliyorum. Ve orada yayýmlanan Anýtlar Yüksek Kurulu na ait iki kararýn arasýnda, Doðanköy deki tarihi Banaya Thermiotissa kilisesinin yanýna cami yapýlmasýna iliþkin herhangi bir kararýn bulunmadýðýný görüyorum. Ve 60/94 sayýlý Eski Eserler Yasa nýnýn 46 ýncý maddesini anýmsýyorum. Bu madde ise þöyle: Anýtlar Yüksek Kurulunun yetki alanýna giren konulardaki kararlarý kesindir. Kararlar alýndýðý gün Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girer. Yani Anýtlar Yüksek Kurulu nun kararlarýnýn geçerli olabilmesi için alýnan kararlarýn Resmi Gazete de yayýnlanmasý gerekiyor. Resmi Gazetede yayýnlanmayanlar ise geçersiz sayýlýyor... Önümüzdeki günlerde Anýtlar Yüksek Kurulu nun Doðanköy deki tarihi Banaya Thermiotissa kilisesinin yanýna devasa bir cami, þadýrvan ve denize nazýr bir imam lojmaný yapýlmasý için toplanacaðýný öðreniyorum. Anýtlar Yüksek Kurulunun tarihli 263 üncü toplantýsýnda, manastýr ve kiliselerle ilgili olarak aldýðý ve tarihli Resmi Gazete de de yayýmlanan ÝLKE KARARINI, kurulun yeni üyeleri ile Girne Bölge Þube Amirliðindeki teknik elemanlarýmýza anýmsatmakta yarar görmekteyim. Anýtlar Yüksek Kurulu üyeleri ile Eski Eserler Dairesi teknik elemanlarýnýn bu konuda þaibe altýnda kalmalarý, bin bir emekle oluþturduðumuz siyaset üsttü ciddi bir kurumun güvenirliliðine gölge düþürecektir. Anýtlar Yüksek Kurulunun aldýðý ilke kararý þöyle: Genel ilke olarak mevcut binalardan baðýmsýz, manastýr çevresinde yeni bina inþaatý yapýlamaz. Mevcut binalarýn genel karakteri, özellikleri ve arazi ile bütünselliði çevresinde bu türdeki yeni inþaatlarýn yapýlmasý uygun görülmemektedir. Manastýrlar arazileri ile bir bütünsellik içerisinde olmuþ ve yaþamlarýný sürdürmüþlerdir. Manastýr ve (manastýr) arazisi diye ayýrým yapmanýn yanlýþ olacaðý, manastýrlarýn arazileri ile birlikte bir bütünsellik içerisinde olduðu kabulü ile bu konuya yaklaþýlmalýdýr. Bu çerçevede manastýr arazilerinin mümkün olduðunca bölünmemesi, arazilerin büyüklüðünün korunmasý, bölünmüþ olanlarýn tekrardan bütünlemesi çalýþmalarýnýn yapýlýp bu arazilerin bütünlenmesi yapýlmalýdýr Evet Anýtlar Yüksek Kurulu nun bu kararý ortadayken, (ve bu karar, çevresinde mezarlýk alaný bulunan kiliseler için de geçerliyken), yýllardan beridir eski eserlere hassasiyetiyle tanýnan üyelerden oluþan bu kurul, tarihi Banaya Thermiotissa kilisesinin çevresindeki araziye devasa bir cami, þadýrvan ve denize nazýr bir imam lojmaný inþa edilmesine izin verecek mi? Ya da bu camiye ulaþým için yapýlmasý öngörülen yol nedeniyle arazileri bölünerek körçar edilecek olan 15 ayrý mal sahibi bunu sineye çekecek mi? Göreceðiz Bir Baþka Açýdan Rauf Denktaþ ýn iftirasý ve iki avukatýn öldürülmesi (3) Ýbrahim AZÝZ Kýbrýs Cumhuriyeti nin ilanýndan sonra da karþýlýklý provokasyonlar devam etti. Liderlerin uzlaþmaz tavýrlarý nedeniyle gerilen ortamda, 25 Mart 1962 gününün gecesinde Bayraktar ve Ömeriye camilerinde bombalar patladý. Kullanýlan patlayýcý maddeler saatli bomba idi ve her iki camide önemli maddi hasar meydana geldi. Bomba olaylarýný araþtýrmak amacýyla bir Tahkikat Komisyonu kuruldu ve olayý araþtýrma süreci baþlatýldý. Sorumluluðu Rum tarafýna yükleme ve Rumlarý suçlama kampanyasýnýn baþýný Rauf Denktaþ çekti. Cumhurbaþkaný Makarios bombalý saldýrýlarý kýnayan bir açýklama yaptý. Faillerin, bu cinayet olaylarý ile iki toplumun barýþçýl yaþamýný zedelemeyi ve kötü niyetli unsurlara yarayacak ortam oluþturmayý amaçladýðýný söyledi. Ýçiþleri Bakaný Yorgacis, istihbarat ajanlarýndan aldýðý bilgiye göre bombalarý Rumlarýn deðil, Türklerin yerleþtirdiðini açýkladý. Cumhurbaþkaný muavini Dr. Fazýl Küçük ile Kýbrýs Türk Cemaat Meclisi Baþkaný Rauf Denktaþ (o zaman), Yorgacis in söylediklerini reddettiler ve Rumlarýn sorumlu olduðunu iddia ettiler. Bombalý saldýrý nedeniyle beklenen oldu ve gergin ortam aniden elektriklendi. Kýbrýslýtürk gençler Ay Kasiano mahallesinde yaþayan Rumlara taþ atmaya baþladý ve mahallenin okulunu kundakladý. Bunun üzerine Rum gençler kýþkýrtýldý ve gösteri düzenledi. Gençlere hitaben Samson bir konuþma yaptý. Her iki toplumda milliyetçi þoven duygular körüklendi. Gerginliðin týrmandýrýldýðý ortamda kurulan Tahkikat Komisyonu, soruþturmalara baþladý. Komisyon üyeliðine Rum Yargýç Mihalakis Triantafillidis ile Türk yargýç Zekâ Bey, baþkanlýða Yüksek Mahkeme Baþkaný Wilson atandý. Cumhuriyet gazetesi 26 Mart, Pazartesi günkü sayýsýnda (85) iki camiye Cumartesiyi Pazara baðlayan gece saat 2 raddelerinde meçhul þahýslarýn bomba yerleþtirmesi olayýný þiddetle kýnadý. Saldýrýyý Aþikâr tahrik olarak niteledi. Toplumumuz arasýnda büyük nefret uyandýran bu menfur olayýn, cemaatler arasýnda doðacak gerginlikten fayda uman ve yabancý bir devletin aleti olan bir teþkilâtýn eseri olduðunu yazdý. Sorumlularýn yeraltý TMT mensubu olduklarýný ima etti. 2 Nisan 1962 tarihli 86 ncý sayýsýnda halký saðduyulu olmaya davet etti. Bomba olaylarýnýn faillerini meydana çýkarma hususunda polisin gereken gayreti maalesef göstermedi ðini belirterek, þunlarý ekledi: Tahkikatýn ilk ve en önemli safhasý olan parmak izlerinin tespiti hususuna (polisin) gereken önemi vermediði üzüntüyle ve ibretle müþahade edilmiþtir. Hadise anýnda ilgili polis amirleri vak a mahallelerini kordon altýna almalý ve memleketimizdeki huzurun en büyük düþmanlarý olan ve cemaatlararasý münasebetleri baltalayan ajanlarýn geride býraktýklarý bazý aletler ve patlamayan bir bomba üzerindeki parmak izlerini tespit etmeden binaya kimseleri sokmamalýydýlar. Aldýðýmýz bilgiye göre bu önemli husus maalesef ihmal edilmiþtir. Cumhuriyet gazetesi 2 Nisan 1962 tarihli sayýsýnda, Samson un Rum gençlere hitaben konuþmasýný da þöyle eleþtirdi: Nikos Samson... Ýngilizlere karþý yapýlan mücadelenin icap ederse tekrarlanabileceðini söylemiþ. Biz Samson un mücadeleden neyi kastettiðini anlayamadýk. Ancak problemlerimizin barýþ yoluyle halledilmesine fýrsat verilse daha iyi olmaz mý? Cumhuriyet gazetesi 9 Nisan 1962 tarihli 87 nci sayýsýnda Bombalar Yangýn ve Düþündürdükleri baþlýklý yazýsýnda þunlarý da dile getirdi: Bombalar ve yangýn olaylarýndan ötürü Türk toplumunun hiçbir sorumluluðu olamýyacaðýný kat iyetle ifade etmek isteriz. Yangýn üzerine tahrik edilerek sokaklarda nümayiþ yapan Rum gençlerine hatýrlatalým ki Elen toplumunun düþmaný Türk toplumu deðil. Türk toplumunu düþman olarak tanýtmak isteyenlerdir. Yani Elen gençliði, Türk ve Elen toplumlarýnýn düþmanlarýnýn bir ve müþterek olduðunu bilmelidir. 16 Nisan 1962 tarihli 88 nci sayýsýnda ise: Nacak Azýcýk Utanmalýdýr baþlýklý yazýsýnda, Cumhuriyet ile yazarlarýna yapýlan saldýrýlarý eleþtiriyor ve þunlarý yazýyordu: Bayraktar hadisesine gelince, Nacak bu konuyu çokluk kurcalamasýn, çünkü altýndan çapanoðlu çýkabilir. Hele bir Tahkikat Komisyonu soruþturmalarýný bitirsin de bu konuda yine konuþuruz. 23 Nisan 1962 tarihli son sayýsýnda da Nacak a Hatýrlatýrýz ki... baþlýklý yazýsýnda, bomba olaylarýna yine deðindi ve aynen þunlarý yazdý: Nacak ýn þayet gazetecilik âdabýndan zerrece nasibi olsaydý, 9 Nisan 1962 tarihli sayýmýzýn ikinci sayfasýndaki Bombalar, Yangýn ve Düþündürdükleri baþlýklý yazýmýzdaki bomba ve yangýn olaylarýndan ötürü Türk Toplumunun hiçbir sorumluluðu olamýyacaðýný kat iyetle ifade etmek isteriz cümlesini okuduktan sonra, geçen haftaki yalan ve tezviratla (ara bozma ve özellikle kötülük amacýyla yapýlan kovuculuk,ý.a.) dolu yazýlarýný yayýnlamaktan çekinir ve utanýrdý. Evet tekrar ediyoruz: Bomba hadiselerinin sorumlusu alçak, adi ve satýlmýþ herifin kim olduðunu aklý selim sahibi herkes tahmin etmiþtir. Bu alçaðýn, bu satýlmýþýn yüzündeki maskenin indirileceði gün yakýndýr. Ve o gün geldiðinde bu alçakça bomba hadiselerinden dolayý Türk toplumunun sorumlu tutulamayacaðýný kat iyetle ifade edebilecek olan yine biz olacaðýz. Cumhuriyet gazetesinin bu satýrlarýnda yüzü maskeli alçak ve satýlmýþ herif parmakla gösteriliyordu. Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan Yüzü maskeli alçak ve satýlmýþ herifin yüzünden maskeyi indiremeden, emir kulu tetikçilerin eline verilen silâhlarla vahþi bir biçimde susturuldular. 49 yýllýk süre içinde perde artýk bütünüyle aralanmýþ bulunuyor. Silâhlarý çeken tetikçilerin adlarý fýsýltý yoluyla çoktan sýzdýrýlmýþ, toplum arasýnda dilden dile dolaþýyor. Hatta, Ayhan Hikmet i vuran iki kiþiden birinin sað olduðu, halk arasýnda serbestçe dolaþtýðý ve adýnýn Y.T. olduðu söyleniyor. 58 kuþaðý solcu Türkleri öldüren tetikçilerin hepsinin de, dilden dile dolaþan adlarý Rum adý deðil, Türk adý. Tarih yüzü maskeli alçak satýlmýþ herifin yüzündeki maskeyi çoktandýr indirmiþ bulunuyor ve menfur cinayet olayý üzerinden 49 yýl geçmiþ olmasýna raðmen, iðrenç vur emrini kimin vermiþ olduðu güncelliðini hâlâ koruyor. Vur emrinin nereden çýktýðýný yüzü maskeli alçak ve satýlmýþ herif in bilmemesi mümkün mü?

14 14 29 Nisan 2011 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Unutmama (iki kelime). 2-Piþen yemeði baþka bir kaba boþaltmak. Ýsim. 3-Bal yapan hayvan. Alfabenin 6 ve 1. harfleri. Üzerine yapý yapýlmak için ayrýlmýþ yer. 4-Alýnla üst dudak arasýnda bulunan, çýkýntýlý, iki delikli koklama ve solunum organý. Ýlgi. 5-Ýþaret, alâmet. Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlýsý. Kemiklerin toparlak ucu. 6-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Tepkili uçak. Köpek. 7-Altýn'ýn kýsaltmasý. Delik, yýrtýk veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma ve bu iþ için kullanýlan parça. 8-Okullarda kâðýt, mukavva, tahta gibi þeylerle yapýlan çalýþmalar (iki kelime). Radyo dalgalarýnýn yankýsýný alarak cisimlerin yerini ve uzaklýðýný bulabilen uçak ve gemilerde kullanýlan cihaz. 9-Varýlmasý istenen bir amaca doðru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, merhale. Gökyüzü. 10-Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan araç. KKTC'nin resmi haber ajansý. Amerikyum'un kýsaltmasý. 11-Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Palamut, torik gibi balýklardan dilim dilim kesilerek yapýlan salamura. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B (Metropol Süpermarket Karþýsý) Tel: Dema Eczanesi: Öðretmenler Cad. Kermiya Hacý Ali Apt. 25/ 5 Piyili Petrol ve Foto Özatay Yaný Tel: Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Arkasýndan, hemen ardýndan. Geniþlik. 2-Himaye, muhafaza, müdafaa. Zambakgillerden, yapraklarý uzun ve mýzraksý, çiçekleri kadeh biçiminde bir süs bitkisi. 3-Güzel koku. Eski dilde "Geçim, geçinme". 4-Bir nota. Akýl. Erkek hizmetçi. 5-Toprakta bitkilerin yetiþmesine zararlý olan fazla sularýn akýtýlmasý. Ýþaret, alâmet. 6-Gözü görmeyen, kör. Eski dilde "Þarap". Baba. 7-Uzaklýk bildirir. Giyecek, perde, çanta, ayakkabý gibi þeylerde kumaþýn veya derinin iç tarafýna geçirilen ince kat. Beyaz. 8-Kendini akýllý ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse. Boyalý karton, kumaþ, plastikten yapýlmýþ olan ve baþkalarýnca tanýnmamýþ olmak için yüze geçirilerek kullanýlan yapma yüz. 9-Radyum'un kýsaltmasý. Geri verme. 10-Uður getireceðine inanýlan þey veya kimse, uðurluk. Ters okunuþu "Karelere ayrýlmýþ zemin üzerinde on altý taþla iki kiþi arasýnda oynanan oyun". 11-Ters okunuþu "...den baþka, gayri" anlamýnda kullanýlýr. Bulmaya çalýþma. TV'DE BU AKÞAM Ateþ Altýnda Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 19:45 Orijinal Adý : UNDER FIRE Yönetmen : Roger Spottiswood Oyuncularý : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy, Jean-Louis Trintignant, Ed Harris. Yapým Yýlý : 'lerin baþýnda sýradan bir fotoðrafçýnýn ateþli bir insan haklarý savunucusuna dönüþmesini anlatan Under Fire güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Film fotoðrafçý Russell Price ile radyo muhabiri Claire'in Çad'da tanýþmalarýyla baþlýyor. Claire'in Time dergisi muhabiri olan sevgilisi Alex bir televizyon kanalýndan gelen 'anchorman'lik teklifini kabul edince döner ve Claire de Nikaragua'ya geçmeye karar verir. Nikaragua'da yaþanan iç savaþtan ziyade Claire'i merak eden Russell da onun peþine takýlýr. Nikaragua'da ABD'nin desteklediði diktatör Somoza ile muhalif gerillalar arasýnda süren sýcak savaþ Russell'ý etkileyecek; bir yandan Claire'e olan aþký büyürken bir yandan da süren çatýþmalarda bir saf tutmaya baþlayacaktýr. Da Vinci Þifresi Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: Ron Howard Oyuncular: Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Alfred Molina Simge bilimci Profesör Robert Langdon'a bir toplantý için Paris'tedir. Gece oteline gelen bir telefonla polis tarafýndan Louvre müzesine çaðrýlýr. Ýsa'nýn Son Yemeði'nin sergilendiði salonda bir cinayet iþlenmiþtir. Kanýnýn son damlasýyla cinayet mahalline þifreli ipuçlarý býrakan kurban, Langdon'u ayný gün telefonla aramýþ bulunan Müze müdüründen baþkasý deðildir. Polis müfettiþi Bezou Fache için Langdon sadece þifreleri çözecek isim deðil, potansiyel katilin ta kendisidir. Fransýz polisinin þifre çözme uzmaný genç ve güzel Sophie Neveu olaya karýþtýðýnda, herþey, göründüðünden çok daha karmaþýk ve tarihin akýþýný deðiþtirebilecek bir sýrrýn etrafýnda düðümlenmeye baþlayacaktýr. Kan Sporu 2 Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / Saat: 20:40 Yönetmen: Alan Mehrez Oyuncular: Pat Morita, James Hong, Daniel Bernhardt,Donald Gibb Alex bir hýrsýz ve ayný zamanda hünerli bir sokak dövüþçüsüdür. Malezyalý zengin iþ adamý Leung'dan eski ve resmi bir kýlýcý çalmasý sonucu hapse düþer. Burada ona alçak gönüllüðü, kendine saygýyý ve dövüþ tekniklerini öðreten Sun ile tanýþýr. Alex ayný zamanda onurun da anlamýný öðrenir ve Sun'a hapisten çýkar çýkmaz komitede dövüþeceðine söz verir. Alex bu dünyadaki en zalim ve en zorlu rakipleri ile yüzleþmek için kendi þeytani güçlerini onlarla karþýlaþtýrmak zorunda kalýr. Katil Dalgalar Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 22:00 Yönetmen: BRUCE MC DONALD Oyuncular: AN- GUS MACFADYEN, KARINE VANASSE, LOUIS PHILIPPE DANDENAULT, JOHN ROBINSON Amerika'nýn batý sahilinde meydana gelen gelgitler, devasa tsunamilerin oluþmasýna neden olmuþtur. Bilim insanlarý, çok sayýda insanýn ölümüne neden olan bu felaketin nedenini araþtýrmaktadýr. Nükleer silah uzmaný John McAdams (Angus Macfadyen) ve bilim insaný Sophie Marleau (Karine Vanasse) bu felaketin, denizaltýndaki füzelerle gerçekleþmiþ terörist bir saldýrý olduðuna inanmaktadýr. Ancak bu varsayýmlarý baþlarýný büyük bir derde sokar ve McAdams, birdenbire aranan bir suçlu haline gelir. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank ÇÝN'ÝN NÜFUSU 1,3397 MÝLYAR Çin'in kýta kesiminde yaþayan nüfusun 2010 yýlýnda yapýlan altýncý ve son sayýma göre 1,3397 milyarý bulduðu bildirildi. Ulusal Ýstatistik Bürosu tarafýndan açýklanan verilere göre, Çin'in kýta kesimindeki nüfus beþinci nüfus sayýmýnýn yapýldýðý 2000 yýlýndan bu yana 73,9 milyon kiþi arttý. Bu dönemde nüfus artýþ oraný yüzde 0,57 olarak gerçekleþti. VÝETNAM SAVAÞI HALA CAN ALIYOR Vietnam savaþýndan kalma patlamamýþ top mermileri can almaya devam ediyor. Vietnam'ýn güneyinde savaþtan kalma patlamamýþ top mermisinin infilak etmesi sonucu iki balýkçý hayatýný kaybetti, bir balýkçý yaralandý. Cam Binh köyü muhtarý Tran Van Hoa, 24 ve 25 yaþýndaki iki balýkçýnýn, eski bir ABD deniz üssünün yakýnýnda bulduklarý 155 milimetrelik top mermisinin metal aksamýný almak için mühimmatý parçalamaya çalýþýrken öldüklerini, patlamada bir balýkçýnýn da yaralandýðýný söyledi. ABD'DE HORTUM FELAKETÝ: 162 ÖLÜ ABD'de birkaç gündür etkili olan þiddetli fýrtýna ve hortumlarda ölenlerin sayýsýnýn 162'ye yükseldiði bildirildi. Amerikalý yetkililer, ülkenin güney ve güneydoðusunu vuran fýrtýna ve hortumlarda sadece Alabama eyaletinde ölenlerin sayýsýnýn 128'e çýktýðýný belirtirken, Alabama Valisi Robert Bentley'nin basýn sekreteri Jennifer Ardis, þiddetli fýrtýna ve hortumlarýn eyalette geniþ bir alana zarar verdiðini söyledi. KOLOMBÝYA'DA ÞÝDDET: 5 ÖLÜ, 5 YARALI Kolombiya'da Devrimci Silahlý Güçler (FARC) örgütü üyelerinin dün ve önceki gün ülkenin farklý bölgelerinde polis noktalarýna düzenlediði saldýrýlarda 5 kiþinin öldüðü, 5 kiþinin yaralandýðý bildirildi. EL CEZÝRE SURÝYE'YÝ BIRAKTI Merkezi Katar'da bulunan ve uydudan yayýn yapan El Cezire televizyonu, Suriye'deki faaliyetlerini askýya aldýðýný bildirdi. Uluslararasý Gazetecileri Koruma Komitesi de El Cezire'nin, kendilerine, kanallarýna yönelik Þam yönetiminin yaptýðý kýsýtlamalar ve çalýþanlarýna karþý düzenlenen saldýrýlar üzerine bu adýmý attýðýný haber verdiðini kaydetti. GÜNEÞ ENERJÝSÝYLE ÇALIÞAN UÇAK Güneþ enerjisiyle çalýþan Solar Impulse adlý prototip uçaðýn ilk uluslararasý uçuþuna hazýrlandýðý bildirildi. Uçaðýn yaratýcýsý Ýsviçreli ekip, Belçika'dan Fransa'ya planlanan uçuþun büyük sorun olduðunu, çünkü uçaðýn uluslararasý hava trafik aðlarý içinde uçacaðýný belirtti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 29 Nisan 2011 Cuma 15 "COLGATE AFÝÞ YARIÞMASI SERGÝSÝ" Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý'nýn Diþ Hekimliði Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlediði orta okullara yönelik "Colgate Afiþ Yarýþmasý"na katýlan eserler arasýndan sergilenmeye deðer bulunanlar, bugün açýlacak olan sergide halkýn beðenisine sunulacak. Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Lefkoþa Kentsel Diþ Polikliniði'nde (Eski Trenyolu Polikliniði'nde) yer alacak olan serginin açýlýþý saat 10:00'da gerçekleþtirilecek. Kýbrýs Diþ Tabipleri Odasý Baþkaný Dt. Hüseyin Býçak tarafýndan yapýlan açýklamada, toplam 433 eserin yer aldýðý yarýþmanýn 8 Mart'ta deðerlendirildiði ve dereceye giren öðrencilere ödüllerinin "14 Mart Týp Töreninde" takdim edildiði kaydedildi. Býçak, yarýþmaya katýlan eserlerden 67'sinin sergilenmeye deðer bulunduðunu da belirtti. CADDEYE ERBAKAN'IN ADINI VERECEKLER Kýbrýs Barýþ Harekatý döneminin Baþbakan Yardýmcýsý, eski Baþbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ýn adýnýn KKTC'de bir cadde veya bulvara verilerek yaþatýlmasý istendi. Talebi gündeme getiren Akademi Kýbrýs Geliþim Platformu Genel Koordinatörü Adem Koç, AA'ya yaptýðý açýklamada, "Türk siyaset hayatýnýn, kendi kuþaðý içerisindeki en özgün simasý, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýlýðý görevleriyle birlikte 54. Hükümetin Baþbakaný, 1974 Barýþ Harekatý'nýn mimarlarýndan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn isminin KKTC'de bir bulvara veya caddeye verilerek yaþatýlmasýný istiyoruz" dedi. "MEDYA BAÞARI ÖDÜLLERÝ" SAHÝPLERÝNÝ BULDU Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Kurulu tarafýndan 1991 yýlýnda "Dünya Basýn Özgürlüðü Günü" olarak ilan edilen 3 Mayýs, bütün dünyada olduðu gibi KKTC'de de çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB), "3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü" nedeniyle Salý günü kokteyl düzenliyor. Gazeteciler Birliði lokalinde yer alacak kokteyl saat 20.00'de baþlayacak. KTGB'nin Dünya Basýn Özgürlüðü Günü nedeniyle düzenlediði "Dünya Basýn Özgürlüðü Medya Baþarý Ödülleri" yarýþmasýnda ödüle layýk görülenlere ödülleri de kokteyl sýrasýnda verilecek. Gazeteciler Birliði Yönetim Kurulu üyesi Yurdakul Cafer baþkanlýðýndaki seçici kurul, Sevgül Uludað'ý "Barýþ Gazeteciliði Özel Ödülü", Rahme Çiftçioðlu'nu "Genç Yetenek Özel Ödülü" ve Hüseyin Sayýl'ý "Fotoðraf Baþarý Ödülü"ne layýk gördü. Kurul, DAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Süleyman Ýrvan, YDÜ Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi Gürdal Hüdaoðlu, Türk Ajansý Kýbrýs emekli Müdürü Emir Ersoy, gazeteci Özgül Gürkut ve yönetmen Cemal Yýldýrým'dan oluþuyordu. "YARATICI ÝNOVASYON" SEMÝNERÝ "Ýnovasyon: Kalkýnma ve Rekabetin Anahtarý" adlý kitabýn yazarý ve ABD Baþkaný Obama'nýn liderliðinde düzenlenen Baþkanlýk Giriþimcilik Zirvesinde Türkiye'yi temsil eden Þirin Elçi, bugün "Yaratýcý Ýnovasyon" semineri verecek. Seminer, Sanayi Odasý Konferans Salonu'nda saatleri arasýnda yer alacak. "ÝKÝ KÝÞÝLÝK HIRGÜR" Lefkoþa Sanat Tiyatrosu'nun sezonu ikinci dönemindeki ikinci oyunu "Ýki Kiþilik Hýrgür", bu akþam saat 20.00'de Arabahmet Kültürevi'nde sahnelenecek. Tiyatro'dan yapýlan açýklamaya göre, Eugene Ionesco'nun yazdýðý, Mustafa Baysal'ýn yönettiði oyunda Diren Özdoðal ve Suzan Polat sahne alýyor. Lefkoþa Sanat Tiyatrosu yetkilileri, rezervasyon ve oyunla ilgili bilgi için numaralý telefona ulaþýlabileceðini belirtti. "KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE EMEK HAKLARI VE 1 MAYIS" Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleþtirilen "1. Siyaset Okulu" programý kapsamýnda "Küreselleþme Sürecinde Emek Haklarý ve 1 Mayýs" baþlýklý oturum düzenlenecek. LAÜ'den verilen bilgiye göre, sunum Dr. Sungur Savran tarafýndan Cumartesi saat 10.30'da LAÜ Lefkoþa Þubesinde yer alacak. MESLEK LÝSELERÝ ARASI BÝLGÝ BECERÝ YARIÞMASI- Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'nin meslek liseleri arasýnda düzenlediði bilgi beceri yarýþmasý dün Cratos Otel'de gerçekleþti. Turizm alaný mutfak ve servis dallarýnda yapýlan ve Cratos Otel Executive Chef'i Hasan Aytumur'un startý ile baþlayan yarýþmaya Haydarpaþa, Güzelyurt, Gazimaðusa ve Karpaz meslek liseleri öðrencileri katýldý.

16 16 29 Nisan 2011 Cuma

17 29 Nisan 2011 Cuma 17

18 18 29 Nisan 2011 Cuma

19 29 Nisan 2011 Cuma YDK'DE GÝRÝÞ VE BURS SIRALAMA SINAVI 4 HAZÝRAN'DA Yakýn Doðu Koleji (YDK) bu yýl Giriþ ve Burs Sýralama Sýnavý'nýn kayýtlarýný, 2-31 Mayýs tarihleri arasýnda yapacak. Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Yakýn Doðu Koleji Giriþ ve Burs Sýralama Sýnavý'na baþvuracak öðrencilerin, 1 fotoðraf, öðrenci belgesi ve 100 TL sýnav giriþ ücreti ile Yakýn Doðu Koleji sekreterliðine baþvurmalarý ve 2 Haziran 2011 tarihine kadar kayýt iþlemlerini tamamlamalarý gerekiyor. LURUCÝNA YAÞIYOR DERNEÐÝ'NDEN "DÝYABET" KONULU SEMÝNER Lurucina Yaþýyor Derneði, "Diyabet" konusunda seminer düzenliyor. Dernekten verilen bilgiye göre, derneðin Avrupa Birliði finansmanýyla hazýrladýðý "Lurucina'da Sosyo - Kültürel Hayatýn Yeniden Canlandýrýlmasý" projesi kapsamýnda düzenlediði seminerler devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen seminerlerin dördüncüsü, Cumartesi günü saat 11.00'de Akýncýlar Belediyesi'nde gerçekleþtirilecek. "Diyabet" konulu semineri, Yakýn Doðu Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dyt. Emel Özer verecek. "KANSER FARKINDALIK" BELGESELÝ Kanser Araþtýrma Vakfý (KAV), AB destekli "Kanser Tabusundan Gerçeðe" proje çerçevesinde Yeþil Barýþ Hareketi ile birlikte hazýrladýðý " 'Hayat' Sen Ýstersen" adlý "kanser farkýndalýk" belgeselini 2 Mayýs'tan itibaren tüm þehirlerde gösterime sunacak. Vakýftan verilen bilgiye göre, proje kapsamýnda okullarda yapýlan gösterimlerin, anket ve istatistik çalýþmalarýnýn ardýndan projenin son aþamasý olan halka açýk ücretsiz gösterimler yapýlacak. Tümü saat 20.00'de baþlayacak belgesel filmin gösterimlerinin yer ve tarihleri þöyle: "Lefkoþa: 2 Mayýs Pazartesi Atatürk Kültür Merkezi; 13 Mayýs Cuma Naci Talat Vakfý. Güzelyurt: 7 Mayýs Cumartesi, Güzelyurt AKM. Ýskele: 9 Mayýs Pazartesi, Ýskele Sosyal Tesisleri. Maðusa: 14 Mayýs Cumartesi MAGEM Kültür Merkezi. Girne: 23 Mayýs Pazartesi Girne Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi." Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Yenikent'te ikiz villa Stg Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. CÝLT ve YALDIZ BASKI itinayla yapýlýr. Tel: MAÐUSA BÝRÝNCÝ SIRADA Kazalardan yýlda 50, kanserden 140 kiþi ölüyor Meclis Genel Kurulu'nda ilk gündem dýþý konuþmayý yapan CTP-BG Gazimaðusa Milletvekili Arif Albayrak, "Kýbrýs'ýn kuzeyinde artan kanser vakalarý" konusunu meclis gündemine taþýdý. "Trafik kazalarýnda yýlda 50, kanserden yýlda 140 kiþi ölüyor" diyen Albayrak, UBP milletvekillerinin çoðunun salonda bulunmamasýný, kanser sorununa duyarsýz olduklarý iddiasýyla eleþtirdi. Kanser tarama ve erken taný sisteminin çöktüðünü savunan Albayrak, Saðlýk Bakanlýðý'nýn yetersiz kaldýðýný söyledi. 6 yýlda 840 kanser hastasýnýn öldüðünü, bunun yýlda 140 kiþinin öldüðü anlamýna geldiðini ifade eden Albayrak, "Kanser yüzünden çok gözyaþý döken var. Ateþ düþtüðü yeri yakar" dedi. Albayrak, "Meclis Kýbrýs'ýn kuzeyinde kanser vakalarýnýn neden arttýðýný düþünüyor mu? En yüksek kanser vakalarýnýn Maðusa'da görülmesinin nedenini merak ediyor mu?" diye ÇAKICI: Hantal yapýdan TC hükümetleri de sorumlu Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, 1974'ten sonra KKTC'de oluþturulan "çarpýk sistem ile hantal yapýdan", buradaki hükümetler kadar, TC hükümetlerinin de sorumlu olduðunu savundu. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn, ülke ekonomisine yönelik söylemlerinin yýllardýr yapýlan müdahalelerin yeni bir göstergesi olduðunu iddia eden Çakýcý, "Yýllardýr yapýlan müdahaleler ve dayatmalar gibi, Sn. Akça'nýn da içiþlerimize karýþmasý doðru deðildir" dedi. Çakýcý; yaþanmakta olan sorunlarýn, dayatma, zorlama ve Kýbrýslý Türkler'in yapýsýna uygun olmayan ekonomik paketlerle deðil, Kýbrýs Türk halkýnýn meydanlara inerek yansýttýðý iradeye ve kendi evinin efendisi olmasý istencine saygý gösterilerek çözülebileceðini kaydetti. Siyasal partilerle, sivil toplumla, akademisyenlerle, yerli uzmanlarla tartýþýlmayan ve Kýbrýs'a özgü siyasal, sosyal ve ekonomik tedbirler içermeyen paketin, bir kalkýnma programý deðil, bütçenin SATILIK DAÝRE Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi, Gültekin Þengör Sk. Arabacýoðlu Apt., Kat 5, daire 9 satýlýktýr. 40 bin Stg. Tel: SATILIK TARLA Fota da 43 dönüm (Hacý Ali çiftliklerine yakýn) ve Alayköy de anayol üzerinde, nar bahçesi yaný 15 dönüm tarla. Tel: de sordu. Kýbrýslý hastalarýn Türkiye hastanelerinde yaþadýðý sýkýntýlara iþaret eden Albayrak, 11 ayda 3 bin 451 hastanýn Türkiye'deki deðiþik hastanelere, 450'sinin de YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiðini belirtti. Albayrak, kansere karþý korumanýn tedaviden daha kolay ve ucuz olduðunu ama bunun için iyi bir organizasyon gerektiðini vurguladý. Hükümeti beceriksizlikle suçlayan Albayrak, mahkeme kararýyla hükümetin birçok kararýnýn geri döndüðünü belirtti ve örnekler verdi. Kanserin ülke için çok ciddi bir olay olduðunu ve kalp hastalýklarýndan sonra ciddi bir ölüm nedeni olduðunu ifade eden Albayrak, "Çalýþýlýrsa önlenebilir. Bizim görevimiz siyasete düþen kanser hücrelerini ortadan kaldýrmaktýr" dedi. Albayrak, konuþmasýný "Rahim aðzý kanserine neden olan HPV virüsüdür. Kýbrýs'ta siyasetin kanserleþmesinin nedeni de acaba UBP'nin yarattýðý ortam mýdýr?" diyerek tamamladý. denkleþtirilmesine yönelik olduðunun zaten Akça tarafýndan da ortaya konduðunu ileri süren Çakýcý, halký, tamamen kendi iradesi dýþýnda ortaya çýkan bu pakete sahip çýkmaya zorlamaya kimsenin hakký olmadýðýný ifade etti. Çakýcý; "UBP Hükümeti'nin, 'evet efendimci' tavrýna raðmen, buradaki çökmüþ yapýdan TC hükümetlerinin de sorumlu olduðunun farkýnda olan, baþkalarýnýn hatalarýnýn bedelini yýllardýr ödemek zorunda býrakýlan halktan, bu programý zoraki bir þekilde kabullenmesi beklenmemeli" dedi. "1974'ten sonra adanýn kuzeyinde kontrolsüz þekilde artýrýlan nüfus, partizan anlayýþ, verimsiz ve disiplinsiz kamu yapýsý, yasa dýþýlýk, kayýt dýþý ekonomi gibi uygulamalarýn, sürdürülebilir olmayan bir devlet yapýsýnýn oluþmasýna neden olduðunu" belirten Çakýcý, "Buradaki hükümetler kadar, yýllarca, Kuzey Kýbrýs'ta etkin bir þekilde, asker ve sivil bürokrasisi ile buradaki yönetimlerde büyük etkinliði olan ve çok çeþitli ekonomik programlarý uygulanmasý için dayatan TC hükümetleri de, bu düzenin yaratýlmasýnda sorumludurlar" dedi. TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilan. Girneli Bulut Akacan Alsancak (Yayla) köyünde/mahallesinde kayýt No:8727 Pafta Harita XII/17 E1 Ada Parsel No: tahtýndaki Mevkiinde 16 dönüm, 2 evlek ayak kare tarlanýn 1/18 Hissesini Alsancaklý Frank Mason a TL 192,000 (yüz doksan iki bin TL) Mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S-1659/09 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. T.K.M. (a) OTOBÜS TURU Limasol Çiçek Festivali Lefkara Köyü Tarih: 7 Mayýs Cumartesi Hareket: 09,30 Müracaat: SATILIK ARABA 97 model C180 Mercedes otomatik vites TL Tel: AVRUPA KOMÝSYONU KIBRIS TÜRK HALKI ÝÇÝN 25 MÝLYON EURO'LUK EK KAYNAK ÖNERDÝ Avrupa Komisyonu, 2012 yýlý AB taslak bütçesinde Kýbrýs Türk halký için 25 milyon Euro'luk ek kaynak ayrýlmasýný önerdi. Söz konusu mali kaynak, bütçeleri çerçevesinde saðlanan ve tamamen sözleþmeleri imzalanan 264 buçuk milyon Euro'luk yardým ile 2011 yýlý bütçesi altýnda uygulanmakta olan 28 milyon Euro'luk yardým programýna eklenecek. AB Komisyonu "Kýbrýs" Temsilciliði Baþkaný Andrulla Kaminara yaptýðý yazýlý açýklamada, taslak bütçenin AB bütçe yetkili makamlarýna (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi) gideceðini ve bu yetkili makamlarýn yýlsonundan önce bu konu hakkýnda kararlarýný vereceklerini bildirdi. Kaminara açýklamasýnda, Komisyon Üyesi Stefan Füle'nin "Bu teklif bir kez daha AB'nin Kýbrýs'ta bir çözüme yönelik taahhüdünün altýný çizmektedir. Bu kaynak, AB'nin adanýn yeniden birleþmesine yönelik olarak yapýlan görüþmelerin baþarýyla sonuçlanmasýný umduðu konusunda güçlü sinyal veriyor" þeklindeki sözlerine de yer verdi. Kaynaðýn, yeniden birleþmeyi desteklemek amacýyla, eðitimden sivil topluma, kýrsal geliþmeden çevreye kadar çeþitli alanlarda kullanýlmasý planlanýyor. Kaynak ayný zamanda, kültürel miras, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin desteklenmesi ve liderlerin açýlýþýna karar vereceði yeni geçiþ noktalarý gibi çeþitli güven yaratýcý önlemler için kullanýlacak. 38 BÝN 269 ADAY ''SIFIR'' ALDI YGS sonuçlarý açýklandý. Adaylar sýnav sonuçlarýný internet adresinden öðrenebilecek. YGS'de sýnavý geçerli sayýlan 1 milyon 648 bin 240 adaydan, 38 bin 269'u ''sýfýr'' aldý. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), 27 Mart 2011 tarihinde yapýlan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnýn (2011-YGS) sonuçlarýný internet sitesinden açýkladý. Sonuçlara göre, YGS'de sýnavý geçerli sayýlan 1 milyon 648 bin 240 adaydan, 38 bin 269'u ''sýfýr'' aldý. Matematik testinde 40 sorunun tümünü doðru yanýtlayan aday sayýsý 1805 olarak belirlendi. ARANIYOR Aðýr vasýta ve otobüs ehliyetim var. Þoförlük iþi arýyorum. Tel: KAYIP NÜFUS CÜZDANI TC nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þirin Þimþek BUZ TEMÝZLÝK ÞOK FÝYAT Ýlaçlar Bizden * Ev, ofis, banka * Cam- Pancur * Merdivenayaðý * Ýnþaat sonrasý temizliði * Bahçe düzenlemesi, cila iþleri ve her türlü temizlik iþleri yapýlýr. Tel:

20 Rýdvan'a 3 maç ceza Futbol Federasyonu geçtiðimiz gün oynanan 2.Lig play-off maçýnda rakibine topsuz alanda kasten vurduðu gerekçesi ile kýrmýzý kart gören Dumlupýnar futbolcusu Rýdvan Doyman 3 maç men cezasýna çarptýrýldý. Esentepe futbolcularý Ýlyas Niyazi ve Umar Ermemiþ de 4 sarý kart cezalýsý duruma düþtüler. 1.Lig'de kalabilmek için yapýlan play-out müsabakalarýnda ikinci maçlar yarýn oynanacak Hedef ligde kalmak n Futbolda Play out maçlarýna puansýz girip Maðusa Türk Gücü'ne farklý maðlup olan Yeþilova, umutlarýný son haftaya býrakmak için Gönyeli maçýndan mutlak suretle üç puan almasý gerekiyor n Düzkaya, ligde kalmayý garantileyip prestij maçlarýna çýkan Maðusa Türk Gücü karþýsýnda galip gelmesi, Yeþilova'nýn da Gönyeli karþýsýnda puan kaybetmesi durumunda Alsancak ekibi küme düþecek üçüncü takým olacak Turkcell 1. Lig play-out maçlarýna yarýn oynanacak ikinci karþýlaþmalar ile devam edilirken küme düþecek son ekibin belli olma ihtimal bulunuyor. Klasman maçlarýndan 3 puanla play-out müsabakalarýna giren Maðusa Türk Gücü, Yeþilova karþýsýnda elde ettiði 4-0'lýk galibiyetle puanýný 6'ya çýkarýp Birinci Ligde kalmayý garantileyerek iyice rahatladý. Düzkaya'yý 5-1 maðlup ederek puanýný 4'e çýkaran Gönyeli ise iki rakibinin önüne Üniversitelerde final 12 Mayýs'ta Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen "2011 Üniversite Oyunlarý" içerisindeki "2011 Üniversiteler Futbol Þampiyonasý"nda finalistler belirlendi. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ), Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi KKTC Kampusu (ODTÜ) olmak üzere 6 üniversitenin mücadele ettiði þampiyonada YDÜ ve GAÜ finalist oldular. Kadýnlarda GAÜ Þampiyon Kadýnlar Futbol Þampiyonasý'nda DAÜ karþýlaþmaya çýkmayýnca, karþýlaþmayý hükmen kazanan GAÜ þampiyon oldu. GAÜ ilk karþýlaþmada rakibi YDÜ'yü 5-1 maðlup etmiþti. Erkeklerde Finalistler Hamitköy Sahasý'nda oynanan 2'nci gün karþýlaþmalarýnda rakibi LAÜ'yü 2-1 maðlup YDÜ ilk finalist oldu. Günün ikinci karþýlaþmasýnda rakibi UKÜ'yü 5-2 Maðlup eden GAÜ, YDÜ'nün finaldeki rakibi olmayý baþardý. Erkekler mücadelesinde üçüncülük ve final karþýlaþmalarý 12 Mayýs 2011 tarihinde oynanacak. geçerek avantajlý bir pozisyon yakaladý. Ýlk haftayý puansýz kapatan Düzkaya ile Yeþilova ise ikinci maçlarýna sýkýntýlý çýkýp umutlarýný üçüncü haftaya taþýmayý arzuluyor. Play-Out 2.hafta mücadelesinde kendini garantiye alan MTG ile oynayacak Düzkaya, 2 puanlýk avantaj ve Maðusa ekibinin prestij dýþýnda beklentisi olmadýðý maçtan galibiyetle ayrýlmasý durumunda Barcelona Messi ile Real'i devirdi Kral Kupasý'ný Real Madrid'e kaptýran Barcelona Þampiyonlar Ligi yarý final ilk maçýnda Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i Messi'nin golleriyle 2-0 yendi ve rövanþ için büyük avantaj saðladý. Maçta tansiyon hiç düþmedi. Pepe ve Pinto kýrmýzý kartla oyundan atýlýrken Mourinho da 63. dakikada tribünlere gönderildi. La Liga ve Ýspanya Kral Kupasý olmak üzere beþ günde iki kez karþýlaþan dünyanýn iki devi, bu kez Þampiyonlar Ligi yarý final ilk maçýnda kozlarýný paylaþtýlar. Jose Mourinho ve Pep Guardiola'nýn basýn toplantýlarýndaki konuþmalarýyla daha önce baþlayan maçta Real Madrid'de sakatlýðý süren Sami ve cezalý Ricardo forma giymezken Barcelona'da ise Osasuna maçýnda sakatlanan Maxwell kadroda yer almadý. Sakatlýktan kurtulan Gabriel Milito yedekler arasýnda yer alýrken kaptan Puyol ise Bernabeu'da ilk 11'de maça Yeþilova'nýn baþý iyice derde girecek. Düzkaya'nýn galibiyeti halinde Yeþilova'nýn umutlarýný sürdürebilmesi için Gönyeli karþýsýnda mutlak suretle 3 puan almasý gerekiyor. Gönyeli'nin de henüz düþme tehlikesinden kurtulamamýþ olmasý Yeþilova maçýný oldukça kritik kýlarken Düzkaya'nýn MTG karþýsýnda alacaðý sonuç haftayý þekillendirecek. baþladý. Tansiyonu hep yüksek geçen karþýlaþmada goller Arjantinli yýldýz Messi'den geldi. Barcelona 77. dakikada sað kanattan gelen ortaya ayaðýný sokan Arjantinli Messi, kaleci Casillas'ý avladý ve takýmýný 1-0 öne geçirdi. Messi, kariyerinde ilk kez bir yarý final golü kaydetti. 87. dakikada Messi'den ikinci gol geldi. Messi rakiplerinden teker teker sýyrýlarak Casillas'a karþý karþýya kaldý ve hemen yanýndan topu filelere gönderdi. Barcelona bu golle 2-0 öne geçti Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca Barcelona Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 2-0 yendi. Barcelona'nýn gollerini Messi atarken Barcelona final yolunda büyük avantaj saðladý. Diðer yarý final maçýnda da Manchester United Schalke'yi 2-0 yenmiþti Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Ankara'da Dünyalý sporcularla Biz! Ankara'da 24 Nisan tarihinde baþlayan ve 2 Mayýs tarihine kadar devam edecek olan Dünya Çocuk Oyunlarý'ndaki organizasyonu bir vesile ile takip etme fýrsatý buldum. Yüzme müsabakalarýnda yer alan takýmýmýzda kýzým da olduðu için bu organizasyona geldim. 90 ülkeden 3000 öðrencinin daveti ile baþlayan organizasyonun Ankara Spor Salonu Arena'daki açýlýþ töreni tek kelime ile muhteþemdi. Ankara Büyük Þehir Belediyesi bu organizasyona çok büyük önem vermiþ, trilyonlarca bütçe ayýrarak 3000 kiþilik öðrenciyi Ankara'nýn çeþitli yerlerinde misafir ederek hem böyle sportif bir organizasyona buluþturmuþ, hem de Ankara'nýn çeþitli yerlerini gezdirerek bir bakýma da Türkiye'nin tesislerini ve tarihi yerlerini tanýtma fýrsatý yarattý. Açýlýþ töreninde Arena'yý týklým týklým dolduran izleyicilerin izlediði mükemmel gösterilerden sonra konuþmalar yapýldý. Belediye Baþkaný Melih Gökçe'nin konuþmasýnda sporun barýþ, kardeþlik ve dostluk olduðu deðiþinden yola çýkarak hala daha dargýn olan ülkeleri de bu organizasyona davet ettiklerini söyledi ve bazý örnekler verdi. Ben Güney Kbrýs ve Kuzey Kýbrýs örneðini duyunca bir anda þok oldum. Gözüm hemen salonda asýlý olan ülke bayraklarýna döndü. Yunan bayraðýný gördüm ama Kýbrýs bayraðýný göremedim. Daha sonra öðrendim ki Güney Kýbrýs katýlmamýþ, Yunanistan ise KKTC'yi duyunca yarýþlardan 2. gün çekilmiþ. Bu durum burada Türkiyeli kardeþlerimin çoðu tarafýndan yadýrgandý ama benim pek da tuhafýma gitmedi. Bu alýþýk olduðumuz bir durum. Melih Gökçe bunun nasýl olur da ters tepeceðini düþünmemiþ. Ya da düþünmüþ, böyle olacaðýný da bile bile, dünyaya bir mesaj iletmek için bunu gerçekleþtirmiþtir. Ve organizasyona Yunanistan ile Güney Kýbrýs'ýn gölge düþürdüklerini ve siyaset karýþtýklarýný açýklamýþtýr. Geçmiþ organizasyonlarda, uluslararasý turnuvalarda Türkiye, Yunanistan ve Güney Kýbrýs birlikte mücadele ederken Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kýbrýslý Türklerin hep mahrum býrakýldýklarý ve dýþlandýklarýný aceba Melih Gökçe farkýnda deðilmidir. Bunun nedenini bilmiyor mu? Ýþte biz 1983 yýlýndan beri hep bu konularda yazýp duruyoruz. Hep ambargolardan, dýþa açýlamamadan yakýnýp durduk. Ufukta bir umut da gerçekten yok! Türkiye'nin bu yýl baþlattýðý organizasyona Ýngiltere, Ýtalya, Makedonya, Ýsrail, Ukrayna, Fransa, Almanya gibi ülkemelrden sporcular katýldý. En azýndan bizim kendi sporcularýmýz da böylesi bir atmosferde mücadele etme fýrsatý bulmuþtur. Bu bile bizim sporumuza, bizim genç sporcumuza büyük bir teþviktir. Varsýn ambargolar devam ederken, biz böyle organizasyonlarda kendimizi avutalým, çocuklarýmýz da farklý dünyalý insanlarla buluþup, biraraya gelme ve mücadele etme imkaný bulsun. Çocuklarýmýz, ayný tesislerde bir Ýngiliz, bir Ýtalyan bir Ukraynalý sporcuyu gördüðü zaman bile çok farklý duygular yaþayabiliyor. Yaptýðý sporunun önemini onlarýn yanýnda biraz daha iyi anlayabiliyor.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı