Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ık 1987 No. 2

2 ÖNSÖZ K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesi alt ında ç ıkar ılan bu bültenin temel amac ı genelde Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve bankac ıl ı k faaliyetleri, ülke ekonomisi, bankalara özgü yasal ve yönetsel hususlar ve benzeri konular ın üçer ayl ık dönemler itibariyle ele al ınarak ilgililere bilgi aktar ılmas ını sağlamaktad ı r. Türkçe ve İngilizce olarak haz ırlanan yay ın ı aşı r ı külfete katlanmadan ve gününde ç ıkarabilmek dü ş üncesiyle hacminde belirli bir s ınırlama getirmek zarureti doğmaktad ı r. Bu noktadan hareketle ve hem de yeterli yeni veri derlenememesi nedeniyle bu say ı m ızda Ekonomik Geli şmeler Bölümünden sarf ı nazar olunarak konunun irdelenmesi müteakip say ı m ıza b ırak ılm ışt ı r. Bültenin içeri ği ile ilgili önerilere daima aç ık olduğumuza i şaret ettneyi görev biliriz.

3 içindekiler I. Bölüm Sayfa K.K.T.C.'de Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 3-22 IL Bölüm Merkez Bankas ın ın dokuz ayl ık hesaplar ı Bilânço 24 Kâr ve Zarar Hesab ı 25 Hesaplar Hakk ında aç ıklamalar III. Bölüm Bankac ı l ık İstatistikleri IV. Bölüm Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti - Türkiye Cumhuriyeti aras ı nda Ankara'da imzalanan Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Protokolu V. Bölüm Takas Odas ı Tüzüğü VI. Bölüm Tablolar ın Listesi

4 I. Bölüm K.K.T.C.'DE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAAL İYETLER İ 22/1987 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri (De ğ i şiklik) Yasas ı 30 Ekim 1987 tarih ve 113 say ı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanan Bakanlar Kurulu Karar ı ile 1 Kas ı m 1987 tarihinden itibaren yürürlü ğe konmu ştur. 22/1987 say ı l ı yasa ile de ğ i şik şekliyle 38/1982 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı alt ında verilen yetkilere dayan ılarak Bakanlar kurulunca yap ılan Para ve Kambiyo İşleri Tüzü ğü de 2 Kas ım 1987 tarih ve 116 say ı l ı Resmi Gazetede yay ımlanarak ayni gün yürürlü ğe girmi ştir. Böylece para ve kambiyo konular ında öngörülen yeni düzenlemeler için yasal zemin haz ı rlanm ış bulunmaktad ı r. Bu cümleden olmak üzere bankalar ın özel ve tüzel ki şilere ait tüm döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı için Bankam ız nezdinde munzam kar şı l ık tesis etmeleri hususu gündeme gelmi ş ve bu konuda K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yönetim Kurulunca tarih ve 122 say ı l ı karar al ınm ışt ır. 2 Kas ım 1987 tarihli Resmi Gazetede de yay ımlanan ilgi karar ın tam metni a şa ğıdad ı r: Karar Tarihi : Karar Say ıs ı : 122 (( K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU K ARARI Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ının 24. maddesinin 2, 3, 4 ve 6. f ıkralar ı uyar ınca a şağıdaki karar ı alm ışt ı r. Bankalar nezdlerinde aç ı lan özel ve tüzel ki şilere ait tüm döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı kar şı l ığında K.K.T.C. Merkez Bankas ı nezdinde %20 oran ında döviz hesaplar ı munzam kar şı l ığı tesis ederler. Bankalar aras ı döviz mevduat hesaplar ı için munzam kar şı l ık tesis etme zorunlu ğu yoktur. Munzam kar şı l ı klar ABD Dolar ı, Bat ı Alman Mark ı 've İngiliz Sterlini üzerinden aç ılan döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı için kendi döviz cinsleri üzerinden tesis edilir. Bu döviz cinsleri d ışında kalan dövizler üzerinden aç ılan döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ına ait munzam kar şı l ıklar ise ABD Dolar ı üzerinden ve çapraz kur esas ına göre hesaplanarak yat ı r ı l ı r. Yat ı r ılacak bu kar şı l ıklar ilk defa, bankalar ın nezdlerindeki döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ının Ekim 1987 ay ı sonundaki tutar ının %20 'sinin en geç Şubat 1988 tarihine kadar 4 e şit taksitte yat ı r ılmas ı suretiyle yerine getirilir. Bundan sonraki aylarda döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ındaki art ışlara ait munzam kar şı l ıklar için ayl ık döviz mevduat ve tevdiat munzam kar şı l ık cetvelleri üzerinden hesaplanarak en geç müteakip ay ın 15'inci günü mesai bitimine kadar, K.K.T.C. Merkez Bankas ı nezdindeki özel hesaba yat ı r ı l ır. Azal ışlar ayni hesaptan talep üzerine bankalara iade edilir. Süresinde yat ı rmayan bankalardan bunlar, kar şı l ıklara ödenen faiz oran ına üç puan ilave suretiyle cezai y ıll ık faizle al ın ır. Döviz tevdiat ve mevduat kar şı l ıklar ına K.K.T.C. Merkez Bankas ınca aşa ğıdaki y ı ll ık faiz oranlar ı uygulan ı r. İngiliz Sterlini ABD Dolar ı B. Alman Mark ı %7 %6 %3 ıı 3

5 Para ve Kambiyo i şle riyetinde geçerli pasaport ve s ıhhi sebeplerle d ışar ıy bit edilip Resmi Gazetede döviz tahsisi yap ılmas ını ö 1987 tarih ve 119 say ıl ı yay ımlanan Bakanlar Kuru kararda, di ğer şeyler ya Devletin döviz pozisyonun pasaportlar ına kaydedilme i şaret olunmu ştur. Ayni gören ö ğ rencilerin ülkeler Almanya Amerika Fransa Ingilter Di ğer Ülkeler Para ve Kambiyo İş si ise Döviz Kredileri ile kredilerine uygulanacak f netim Kurulu Karar ı al ın tede 616 say ılı amme en ğıya ç ıkar ılm ışt ı r. i Tüzüğünün 57. maddesi Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuhamili ve ülkede mukim şah ıslar ın, turistik, kültürel yapacaklar ı seyahatlar için Bakanlar kurulunca tesyay ımlanacak şartlara ba ğl ı olarak yetkili bankalarca görmektedir. Bu konuda saptanan ko şullar 9 Kas ı m esmi Gazetede 615 say ılı amme enstruman ı olarak u Karar ında detayl ı olarak belirlenmi ştir. Sözü edilen ında, turistik seyahatlar için takvim y ı l ı itibariyle an 1000 ABD dolar ı veya muadili dövizin ilgililerin suretiyle yetkili bankalarca tahsis edilebilece ğine Kararda ders y ı l ında yurt d ışında ö ğ renim itibariyle ö ğ renci tahsis istihkak ı şöyle gösterilmi ştir: DM. 000 ABD FF. Karar Tarihi : 7 Kas ım 987 Karar No : Sterlin 000ABD $ eri Tüzü ğü'nün 7. maddesi Döviz Hesaplar ı, 8. maddeilgili hükümleri içermektedir. Döviz mevduat ve döviz izler hakk ında 7 Kas ım 1987 tarih ve 123 say ı l ı Yöışt ır. 9 Kas ım 1987 tarih ve 119 say ıl ı Resmi Gazetruman ı olarak yay ımlanan bu karar ın tam metni aşa- K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU KARARI 35/1987 say ıl ı K.K..C. Merkez Bankas ı Yasas ın ın 25. maddesi, 38/1982 ve 22/1987 say ıl ı Para ve Kambiyo İşleri Tüzü ğünün 7 (3) ve 8 (3) maddeleri uyar ınca K.K.T.C. Merkez ankas ı Yönetim Kurulu a şağıdaki karar ı alm ışt ı r: 1. Bankalar aras ı övizli mevduata uygulanacak faiz oran ı serbesttir. 2. Bankalarca özel ve tüzel ki şilerin döviz aza mi faiz oran ar ı uygulan ı r. Vadesiz 6 ay vadeli 1 y ıl vadeli terlin Y ıll ık Amerikan Dolar ı Y ıll ık mevduat hesaplar ına aşa ğıdaki Bat ı Alman Mark ı Y ıll ık K ıbr ıs Liras ı Y ıll ık %6 %5 %2 %5 %7 %6 %3 %6 %8.5 %8 %4 %7 3. Bankalarca özel ve t el ki şilere verilecek döviz kredilerine uygulanacak azami y ıll ık faiz ora lar ı aşağıdad ı r: Sterlin Amerikan Bat ı Alman K ıbr ıs Dolar ı Mark ı Liras ı Y ıll ık %12 Y ıll ık %11 Y ıll ık %7 Y ıll ık %9 4

6 4. Bankalar ın Merkez Bankas ı nezdinde açacaklar ı Döviz Mevduat Hesaplar ına, özel ve tüzel ki şilerin Döviz Mevduat Hesaplar ına uygulanan azami faiz oranlar ı art ı 1/4 uygulan ı r. 5. Bankalar nezdlerinde aç ılan özel ve tüzel ki şilere ait K ıbr ıs Liras ı mevduat ı için K.K.T.C. Merkez Bankas ı nezdinde %20 oran ında munzam kar şı l ık tesis ederler. Bu kar şı l ığa y ılda %6 oran ında faiz ödenir. Söz konusu munzam kar şı l ığın tarih ve 122 say ı l ı K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Karar ında belirtilen sürede yat ı r ılmas ı zorunludur. Süresinde yanr ılmayan hallerde sözü edilen kararda belirtilen cezai faiz uygulan ı r." Para ve Kambiyo İşleri Tüzü ğünün 56. maddesine göre, yasal nafakalar ve benzerleri, emekli ayl ıklar ı, yabanc ı mamleketlerdeki özel mülklerin cari bak ı m ve tamir giderleri, küçük miktarlardaki mebla ğlar ın transferi, kitap, gazete, mecmua, plak ve benzerlerinin abone ve sat ın alma bedelleri, mükâfatlar gibi ş ahsi karakterli gelir ve giderler için Bakanlar Kurulunca tesbit edilip, Resmi Gazetede yay ı mlanacak şartlara ba ğ l ı olarak yetkili bankalarca döviz tahsisi yap ı l ır. Bu hususlar ı düzenleyen Bakanlar kurulu Karar ı 625 say ı l ı amme enstruman ı olarak 123 say ı ve 13 Kas ım 1987 tarihli Resmi Gazetede yay ı mlanm ışt ı r. Para ve Kambiyo İşleri Yasas ın ın 18. maddesinin (1) ve (3). f ıkralar ı alt ında al ınacak "Beyanname-Taahhütname"ler ile 23. maddesi alt ında bankalarca düzenlenecek Devre Beyannameleri Bakanl ıkça saptanm ış ve 123 say ı ve 13 Kas ım 1987 tarihli Resmi Gazetede 624 say ı l ı amme enstruman ı olarak yay ı m- lanm ışt ı r. Para ve Kambiyo İşleri Tüzü ğünün 8 (8) maddesi döviz kredilerinin türü, vadesi ve al ı m şartlar ın ın Bakanl ıkça ç ı kar ı lacak bir tebli ğ le düzenlenmesini öngörmektedir. Bu Tüzük henüz yay ı mlanmam ışt ı r. Para ve Kambiyo İşleri Tüzü ğündeki tan ı ma göre "Yetkili Bankalar" Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, döviz bulundurmaya, döviz satmaya, döviz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus döviz al ı m bordrolar ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye I şleriyle görevli Bakanl ıkça yetkili k ıl ınan bankalar ı, "Yetkili Müesseseler" ise, Para ve Kambiyo Yasas ı kurallar ı uyar ınca döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya yetkili k ıl ınan müesseseleri anlat ı r. K.K.T.C. Merkez Bankas ı d ışında yetkili bankalar şunlard ı r: T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K. Türk Kooperatif Merkez Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbr ıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Kooperatif Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Endüstri Bankas ı Ltd. K. Faisal Islam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Yetkili müessese kapsam ında faaliyette bulunmak isteyenlerin 31 Aral ık 1987 tarihine kadar Maliye ve Gümrükler Bakanl ığına ba şvuruda bulunmalar ı istenmi ştir. Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti aras ında imzalanan 5 Aral ık 1986 tarihli Ekonomik İşbirli ği Protokolünde benimsenen; 5

7 (i) (ii) (iii) K.K.T.C.'de fai T.C. ile K.K.T. n ın sa ğlanmas ı, Türk Liras ın ın prensipleri çerçevesinde 1 ayni gün yürürlü ğe giren türlü kredi i şlemlerinde u len yürürlüktedir. Bunlar ve avans i şlemlerinde uyg Faizler hakk ında de porumuzda belirtilmi ştir. etkilemi şti r. K.K.T.C. Merkez Ba 2'de aç ıklanm ışt ır. Ban ihracat, Ticaret ve Tar ı lar ına Yasada öngörülen kas ı Yasas ın ın 36. madd toplam ın ın %5'ini geçme Bu madde alt ında Hazi 3,500.0 milyon Ti. tutar ı lerin T.C. paraleline getirilmesi,. aras ında döviz ve Türk Liras ın ın serbest giri ş-ç ık ışıve erbest kurdan de ğerlendirilmeye b ırak ılmas ı, Şubat 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanarak akanlar Kurulu Karar ı ile, mevduat kabulünde ve her gulanmak üzere saptanan en yüksek faiz oranlar ı ha- do ğrultusunda K.K.T.C. Merkez Bankas ın ın reeskont lanmak üzere saptanan faiz oranlar ında da herhangi r. Böylece kontrollü krediler d ışında genel kredilere bir de ğişiklik yap ılmam ışt "z (Faiz Fark ı Fonuna al ınacak 2 puan fa ız fark ı dahil) uygulanacak en yüksek fa %48, bir y ıl vadeli mevdu ta uygulanacak en yüksek faiz %40 ve K.K.T.C. Mere avans i şlemlerinde kontrollü krediler d ışında genel kez Bankas ın ın reeskont kredilere, uygulanacak en yüksek faiz ise %42'dir. ayl ı bilgi Mart 1987'de yay ımlanan 1986 Y ıll ık Ra- Mevcut durum Türk Liras ı mevduat ın ı olumsuz yönde kas ının reeskont ve avans i şlemleri Tablo 1 ve Tablo alarca ibraz edilen Küçük Esnaf ve Sanatkâr, Sanayi, senetleri reeskonta kabul edilmi ş ve Kamu Kurulu ş- erçevede avanslar verilmi ştir. K.K.T.C. Merkez Bansi uyar ınca Banka, miktar ı cari y ıl bütçe ödenekleri ek üzere Hazineye k ısa vadeli avans hesab ı açabilir. eye verilen avans miktar ı 30 Eylül 1987 itibariyle dad ır. 30 Eylül 1987 itibariyle avans ve reeskont ns ve reeskont i şlemlerinden doğan borç bakiyelerinin i şlemleri Tablo l'de, av 30 Haziran 1987, 30 Ey ve 31 Ekim 1987 tarihlerine göre kar şılaşt ırmas ı ise Tablo 2'de göst rilmektedir. 6

8 Tablo 1 Kredi Türü Hazine kefaletini haiz avans Tl 30 Eylül 1987 itibariyle Avans ve Reeskont i şlemleri Milyon Ti, Borçlu Borç Senet Senet Bakiyesi Adedi Tutar ı K.T.Sanayi i şletmeleri Holding Ltd Tar ı msal Donat ı m Servisi Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri T.C.M. Konsolide Fonu inki şaf Sand ığı Hazineye K ısa Vadeli Avans K. Esnaf ve Sanatkâr Hazine Cari Hesab ı K.Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanayi Senetleri K.Vak ıflar Bankas ı Ltd.` K.Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd T.C. Ziraat Bankas ı Asbank Ltd ihracat Senetleri K.Vak ıflar Bankas ı Ltd K.Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K.Kredi Bankas ı Ltd Ticaret Senetleri K.Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd Asbank Ltd Tar ım Senetleri T.C. Ziraat Bankas ı K.Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd Özel Avanslar K.S.M. Cypfruvex İşl. Ltd Genel Toplam

9 4.1 Tablo 2 Kredi Türü Hazine Kefaletini Haiz Avans 1 1 I I II Hazineye K ısa Vadeli Avans K. Esnaf ve Sanatkâr Sanayi Senetleri I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I Ticari Senetler Ihracat Senetleri I I Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 30 aziran 1987, 30 Eylül 1987 ve 31 E m 1987 itibariyle Kar şılaşt ırmas ı Borç Bakiyesi Hazine K. Va Borçlu K.T.Sa ayi I şletmeleri Holding Ltd. K.Meyv Sebze Cypfruvex Lt Tar ıms 1 Donat ım Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri Toprak Ürünleri Kurumu T.C.M. Konsolide Fonu Cari Hesab ı ıflar Bankas ı Ltd. K. Va ıflar Bankas ı Ltd. K. Ti aret Bankas ı Ltd. Türk ankas ı K. Kr di Bahkas ı Ltd. T.C. iraat Bankas ı K. T - rk Koop. Merkez Bank s ı Ltd. Asba k Ltd. K.Tic ret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı ltd. K. K edi Bankas ı Ltd. Asba K. V Tica Türk k Ltd. k ıflar Bankas ı Ltd. et Bankas ı Ltd. Bankas ı Ltd. K. K redi Bankas ı Ltd. 30 Haziran Milyon IL 30 Eylül 31 Ekim

10 Tar ı m Senetleri T.C. Ziraat Bankas ı K.Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd Koop. Senetleri Özel Avanslar K.Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K. Meyve Sebze Cypfruvex İşl. Ltd Genel Toplam

11 bariyle tüm bankalar ın resmi kurdan tuttuklar ı dö- 30 Eylül 1987 tarihi it Dolar ı de ğerinde olup bunun bin ABD dohte bankalar kurundan tutulan döviz miktar ı ise viz miktar ı bin ABD lar ı taahhüttür. Ayni tar rindedir. Resmi kur ve bankalar kurundan tutulan bin ABD dolar ı de ğ 30 Eylül 1987 ve 31 Ekim 1987 tarihleri itibariyle dövizlerin 30 Haziran 1987, le Tablo 3 ve Tablo 4'de gösterilmi ştir. kar şılaşt ırmal ı durumu s ıra 10

12 Tablo 3 K.K.T.C. Merkez Bankası ve Haziran, Eylül ve Ekim aylar ı Tutulan Dövizin ABD Dolar ı Diğ er Bankalar Tasnifine Göre itibariyle Devletin Kur Hesab ında Karşıl ığı ve Mevcut Taahhütler Tarih 30 Haziran 1987 Bankalar Toplam Döviz Toplam Taahhüt Bin ABD $ Serbest K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 26 Eylül 1987 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Ekim 1987 Toplam Toplam J K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

13 Tablo 4 K.K.T.C. Merkez Bankası ve Diğer Bankalar' Tasnifine Göre Haziran, Eylül ve Ekim aylar ı itibariyle Bankalar Kurundan Tutulan Dövizin ABD DolaDökömr rı Karşılığı ve Hesap Türüne Göre ı Bin ABD.$ 30 Haziran 1987 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 30 Eylül 1987 K..1{.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 31 Ekim 1987 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar

14 Mart 1987 tarihinde bin ABD dolar ı tutar ında olan toplam döviz rezervlerimiz istikrarl ı bir art ışla Temmuz 1987'de 112,036.9 bin ABD dolar ına ulaş m ışt ır. Müteakip aylarda 110,000 ABD dolar ı civar ında kalan toplam döviz rezervlerinin yap ıs ı incelendi ğinde Devletin Kur Hesab ındaki dövizlerde kaydedilen cüzi azalmaya kar şı l ık Bankalar Kurunda tutulan dövizlerde art ış kaydedildi ği göze çarpmaktad ır (Tablo 5). Ekim 1987 ay ı sonu itibariyle Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat hesaplar ın ın cins ve vadelerine göre dökümü Tablo 6'da verilmi ştir. 13

15 Tablo 5 Bin ABD $ Döviz Rezervlerinin Art ış H ızı Dövizin Niteli ğine Göre Dökümü Bir önceki ayla kar şılaşt ı rmas ı Mart 1987 Devletin Kur Hesabind Bankalar Kurunda tutu an Nisan 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ınd Bankalar Kurunda tutu an May ıs 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ınd Bankalar Kurnnda tut lan Haziran 1987 Devletin Kur Hesab ın Bankalar Kurunda tut lan Temmuz 1987 Toplam Toplam Devletin Kur Hesab ına Bankalar Kurunda tut i lan A ğustos 1987 Toplam Devletin Kur Hesabini a Bankalar Kurunda tut lan Eylül 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ın a Bankalar Kurunda tut lan Ekim 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ına Bankalar Kurunda tutulan Toplam

16 Tablo 6 Ekim 1987 ayına ait Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ının Cins ve Vadelerine Göre Dökümü Döviz Tevdiat Hesaplar ı Sterlin B. Alman Mark ı ABD Dolar ı K ıbr ıs Liras ı $ Kar şı l ığı Vadesiz ay vadeli y ıl vadeli Toplam Döviz Mevduat Hesaplar ı Vadesiz ay vadeli y ıl vadeli Toplam Genel Toplam

17 ı Türk Liras ı mevdu tta art ış h ızını etkileyen en önemli faktörün faiz olduyapmak mümkün fakat bunun daha çok tasarruf mev- ğuna dair bir genelleme duat ı için geçerli oldu ğ nu söylemek laz ım. 13 Şubat 1987 tarihli Resmi Gai gün yürürlü ğe giren faiz kararnamesi ile mevduat fa- zetede yay ı mlanarak ay izlerine getirilen art ış l r tasarruf mevduat ında bir önceki aya oranla Nisan 1987'de %9.70, May ıs 1 87'de %9.38, Haziran 1987'de %8.88 ve Temmuz 1987' de %7.29 oran ında büy me sa ğlam ışt ır. A ğustos 1987'deki büyümenin %1.50 oran ında kald ığını görür.z. A ğustos ay ında aniden h ızlanan düsüş trendinin nemi %40 mevduat faizine kar şı l ık Türkiye'de faizlerin deni bizde uygulanan a h ızl ı bir t ırman ışa geçi i ve %55'in üzerine f ırlamas ı dolay ısıyle ortaya ç ıkan para kaç ışıd ır. Eylül 1 87 ve Ekim 1987'de tasarruf mevduat ında görülen nisbi art ışlar da %40 oran ınd ki azami faiz haddinin zorlanmas ı ile mümkün olmu ştur. (Tablo 7) 16

18 Tablo 7 Mart 1987 Türk Liras ı Mevduat ın Art ış H ızı Mevduat ın Niteli ğine Göre Dökümü Resmi Ticari Tasarruf Nisan 1987 Toplam Milyon TL Bir önceki ayla kar şıı r nn as ı Resmi Ticari Tasarruf May ıs 1987 Toplam Resmi Ticari Tasarruf Haziran 1987 Toplam Resmi Ticari Tasarruf Temmuz 1987 Toplam Resmi Ticari Tasarruf A ğustos 1987 Toplam Resmi Ticari Tasarruf Eylül 1987 Toplam Resmi Ticari Tasarruf Ekim 1987 Toplam Resmi Ticari Tasarruf Toplam

19 Resmi mevduat ın.k.t.c. Merkez Bankas ı ile di ğer bankalar aras ında Aral ık 1986-Ekim 1987 üresi itibariyle bölünümü Tablo 8'de verilmi ştir. Bundan görülece ği üzere bölünüm ortalama olarak Aral ık-haziran döneminde 69:31, Temmuz-Eylül dönemind 60:40 ve Ekim 1987'de 65:35 olarak gerçekle ş mi ştir. 18

20 Tablo 8 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Diğ er Bankalar Nezdinde Resmi Mevduat Milyon Ti, Aral ık 1986 Ocak 1987 Şubat 1987 Mart 1987 Nisan 1987 May ıs 1987 Haziran 1987 Temmuz 1987 A ğustos 1987 Eylül 1987 Ekim 1987 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer % Bankalar % Toplam

21 Türk Liras ı mevduat arti ş hız ı ile toplam plasman art ış h ızın ın Aral ık E kim 1987 dönemin eki kar şılaşt ırmas ı 'da İskonto Senetleri ve blo Taboda 10l' 9gösterilmi ştir. Banka Plasmanlar ın ı n sektör-1 da ğılı m ı ise Ta Ti. üzere Ekim 1987'de milyon, ği Tablo 9'un tetkikinde görülece olan toplam Türk Liras ı m vduat ına kar şılı k milyon TL tutar ında plasyap ılm ışt ır. Konuya rt ış h ız ı aç ısından bak ıldığında Aral ık 1986 baz ı kar şı l ık toplam plasmanlarda bariyle toplam mevduatta aydedilen % sadece %24.67 oran ı nda bir art ış kaydedildi ğ i görülmektedir. Plasmanlar ın sektörel da ğıl ım ında %40 pay ı olan Yurtiçi ve Yurtd ışı ca- TiTaşlar ı ve %15.1 payla ret'i %17.6 payla Hükümet ve Kamu Kurum ve Kurulu r ı m izlemektedir. 20

22 Tablo 9 Milyon Ti, Türk Liras ı Mevduat Art ış Hızı ile Toplam Plasman Art ış Hızının Karşılaşt ırmas ı Aral ık 1986 Mart 1987 Nisan 1987 May ıs 1987 Haziran 1987 Temmuz 1987 A ğustos 1987 Eylül 1987 Ekim 1987 Toplam Ti, Mevduat Bir önceki Toplam ayla kar- Bir önceki Plasman şılaşt ı rmas ı ayla karşılaşt ırmas ı

23 Tablo 10 Milyon TL iskont Senetleri Ve Banka Plasmanlarm ın Se törel Bazda ve Geçmi ş Dönemle Karşılaşt ırması Ekim 1987 Aral ık 1986 Miktar % Miktar % Hükümet ve Kamu Kuru ve Kurulu şlar ı Tar ım Madencilik İmalk Sanayii Yük Taşımac ıl ığı Yurtiçi ve Yurtd ışı Tic ret Bina ve inşaat Turizm Şahsi ve Mesleki Borçl r İskonto Senetleri k 22

24 IL Bölüm Merkez Bankas ının Dokuz Ayl ık Hesaplar ı 23

25 Tablo 11 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETi MERKEZ BANKASI'NIN TARIHLI BlLANÇOSU Milyon IL AKTIF Döner De ğerler (1) Krediler (2) Bina ve Teçhizat (3) Di ğer Aktifler (4) 1987 Eylül Aral ık , PASIF Mevduat (6) 1987 Eylül i Hesab ı (5) Mev\duat Munzam Karşılıklar ı (7) Fonlar (8) Di ğer Pasifler (9) Öz Kaynaklar (10) Aral ık

26 Tablo 12 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI'NIN DÖNEMI KAR VE ZARAR HESABI GIDER Personel Giderleri (11) Idari Giderler (1 2) Verilen Faizler (13) Verilen Komisyonlar Amortismanlar Sair Giderler Kâr (1.1./ ) (1.1./ ) GELIR Al ınan Faizler (14) Al ınan Komisyonlar Kambiyo i şlemleri Gelirleri Sair Gelirler Milyon Ti, (1.1./ ) (1.1./ )

27 HES PLAK HAKKINDA AÇIKLAMALAR Milyon TL Eylül Aral ık (1) DÖNER DE ĞERLER Kasa Yoldaki Paralar Alt ın Kasas ı Efektif Deposu (Dolar Kar şıl ıklar ı 'da / 'de ABD Dolar ıd ır.) Hariçteki Bankala (TL) Hariçteki Bankala (Yabanc ı Para) (Dolar Kar şılıklar 'da / 'de ABD Dolar ıdır.) (2) KREDILER Hazineye K ısa V deli Avans Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Üzerine Avans Ihracat Senetleri Üzerine Avans Küçük Sanat Erb b ı Senetleri Üzerine Avans Ticaret Senetleri Üzerine Avans Sanayi Senetleri Üzerine Avans Tar ım Senetleri zerine Avans Kooperatif Sene leri Üzerine Avans Özel Avanslar (3) BINA VE TEÇHIZAT Teçhizat Eksi: Amortism n Bina Eksi:

28 (4) D İĞER AKT İFLER Hazine Cari Hesab ı Muvakkat Borçlular İlk Tesis Giderleri Eksi: Amortisman K ı rtasiye ve Matbua Deposu (5) HAZINE CAR İ HESABI Maliye Bakanl ığının tarih ve 36/79-54/87 say ı l ı karar ı ile Döviz istikrar ve Fiyat İstikrar Fonlar! hesaplar ı H.C.H. bünyesine al ınm ışt ır. 30 Eylül 1987 itibariyle Döviz İstikrar Fonunda 32, Ti., Fiyat Istikrar Fonunda ise Ti, mevcuttur. (6) MEVDUATLAR Türk Paras ı Yabanc ı Paras (7) MEVDUAT MUNZAM KAR ŞILIKLARI Bankalararas ı mevduat hariç, tüm bankalar ın mevduatlar ın ın %15'inin Merkez Bankas ı 'na yat ı r ılaca ğı hakk ında 35/1987 say ıl ı yasan ın 24. maddesi uyar ınca ya- t ı r ılan miktar ı gösterir. (8) FONLAR Döviz istikrar Fonu Fiyat istikrar Fonu Faiz Fark ı Iadesi Fonu (9) DIĞER PAS İFLER Milyon Ti Eylül Aral ık Muvakkat Alacakl ılar Ti, ve Kby. ile Alacakl ı Transituar Hesablar ı gösterir. 27

29 Milyon TL Eylül Aral ık (10) ÖZKAYNAKLAR Sermaye İhtiyatlar Kar şılıklar 1987 (Eylül) Net Kâ Kar şılıklar (11) PERSONEL G İDERL, Rİ Yönetim Kurulu Ma şlar ı Personel Maaşlar (Asli Maa ş ar+mem.od.+h.p.) Di ğer (12) 'IDARI G İDERLER Sigorta K ıymet Yollama ("iderleri K ırtasiye ve Matb a Telex, Telefon Di ğer (13) VERILEN FAIZLE', Banka Mevduatlar (Interbank, Faizlezi dahil) Mevduat Munzam Kar şıl ıklar ı Döviz Hesaplar ı (14) ALINAN FAIZLE,: D ış Muhabirler Yerel Faizler (15) ALINAN KOM İS ONLAR Yabanc ı Para Türk Liras ı 96; ,7.3.0, " ,1,

30 ZIL Bölüm Bankac ıl ık İstatistikleri 29

31 B NKACILIK İSTATİSTİKLER İ Müteakip sayfalardaki tablolar a şa ğıda listesi verilen bankalar ı n verilerinden derlenmi ştir. K.K.T.C. Merkez Ba kas ı T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı. Ş. K.T. Kooperatif Me kez Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı L d. Türkiye Halk Banka ı A. Ş. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Endüstri Bankas Ltd. K. Faisal İslam Ba kas ı Ltd. şlam ışt ı r.) Asbank Ltd. (Hazir n 1986 tarihinden itibaren faaliyete ba

32 Tablo 13 BANK ALARIN AKTIF ÖZETLER İ Tarih Kasa MerkezDahili Harici Milyon Ti, Bankas Yat ı ı r ı mlar Bankalar Bankalar İskonto Avans Di ğer Bakiyesi Bakiyesi Senetleri Aktifler Baki esi ve Aktifler Toplam ı Krediler 1984 Aral ık _ (,,J,-- Mart _822.1 Haziran Eylül Aral ık Mart Haziran Eylül Aral ık _ Mart 3.656:6 l ş Nisan ' 7_ May ıs "_ Haziran Temmuz _ A ğustos Eylül Ekim Not: (1) Yukar ı daki tabloya K.K.T.C. Merkez Bankas i8r. 7 ı rakamlar 8 ı dahil edilmemi (2) K.K.T.C.'ye T.C. Ziraat Bankas şt ınca r d ış kaynak niteli ı, yerel banka plasmanlar ının daha iyi de ğinde ve Kamu Kredisi şeklinde sa ğ liste amaçlar ğ ı erlendirilmesine olanak sa ğlamak amac lanan tolam kredi Mikta- için T.C.Ziraat Bankas ı ıyle, Aral ık 198 p Bilânçosundan ihraç edilmi ştir. 6'dan itibaren bu

33 Tablo 14 Tarih Sermaye ve ihtiyatlar İlk Talep BANKALARIN PASIF ÖZETLER İ Küçük Vadeli Merkez Dahili Ödenecek Tasarruf Mevduat Bankas ına Bankalara Senetler Borçlar Alacak Bakiyesi Di ğer Pasifler Milyon 11, Pasifler Toplam ı 1984 Aral ık 1985 Mart Haziran Eylül Aral ık 1986 Mart Haziran Eylül Aral ık 1987 Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Not: MEVDUAT tabloya K.K.T.C. Merkez Bankas ni (1)yukar ıdaki kredi miktar ı yerel banka plasmanlar nin ın l ı k 1986' da.n itibaren bu liste amaçlar ı için T.C. Ziraat Bankas ı ı rakamlar ıı dahil edilmemi şti Kamu Kre disi şeklisa ğlanan toplam daha iyi de ğerlendirilmesine olanak sa ğlama k a raç edilmi ştir.

34 Tablo 15 Tarih 1984 Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı İ SKONTO SENETLERİ VE BANKALAR PLASMANLARININ SEKTOREL DA Ğ ILIMI Milyon TL Tar ı m Taş İmalât Yük Ocak- Sanayii Yurtiçi Bina Ta Turizm Şahsi c ı l ığı şıma- ve Yurt- ve İskonto c ı l ığı d ışı ve Mes- Senet- Toplam Ti- inşaat caret Teki Teri Borçlar Aral ık Mart Haziran E ylül Aral ık C.I.> CAJ Mart Haziran E ylül Aral ık Mart Nisan Ma y ıs Haziran Tem muz _ A ğustos E ylül Ekim Not: K.K.T.C.'ye T.C. Ziraat Bankas ınca di yerel banka plasmanlann ş kaynak niteli ğ ı n daha iyi de inde ve Kamu Kredisi amaçlar ş ı ğ eklinde sa ğlanan için T.C. Ziraat Bankas erlendirilmesine olanak sa ğlamak toplam kredi miktar ı amaca le Aral ı ık, Bilânçosundan ihraç edilmi ş tir. 1986'dan itibaren bu liste

35 Tablo 16 Tarih 1984 Aral ık 1985 Mart Haziran Eylül Aral ık 1986 Mart Haziran Eylül Aral ık 1987 Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Not: Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı VE BANKALAR PLASMANLARININ İSKONTO SENETLERİ K.K.T.C. 'ye yerel banka te amaçlar ı Tar ım I Taş Ocakc ıl ığı Imalât Sanayii Yük Taşımac ıl ığı Yurtiçi ve Yurtdışı Ticaret SEKTÖREL YÜZDE = DAĞILIMI Bina Turizm Şahsi İskonto Toplam ve Mes- Senetleri ve İnleki şaat Borçlar T.C. Ziraat Bankas ınca d ış kaynak niteli ğ inde ve kamu kredisi ş eklinde sa ğlanan toplam kredi miktar ı, plasmanlarrn ın daha iyi de ğerlendirilmesine olanak sa ğlamak amac ıyle, Aral ık 1986'clan itibaren bu lisiçin T..7iraat Bankas ı Bilânçosundan ihraç edilmi ştir.

36 Tablo 17 BANKALAR TÜRK PARASI MEVDUATLARININ N İTELİĞİ NE GÖRE ANAL İZ İ Tarih 1984 Resmi Mevduat Ticari Mevduat Tasarruf Mevduat ı Milyon TL Toplam Mevduat Aral ık Mart Haziran Eylül Aral ık C.AJ (." Mart Haziran Eylül A ral ık Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül 7.556: Ekim

37 BANKALAR TÜRK PARASI MEVDUATLARININ VADELER İ NE GÖRE ANALIZI Tablo 18 Vadeli Mevduat Tarih Vadesiz Mevduat İhbarl ı Mevduat Aral ık ; e:. ar 1 8. Haziran Eylül Aral ık 24_666.3 Vadeli Mevduat 1 ay vadeli 3 ay vadeli 6 ay vadeli 1 y ıl vadeli Mevduat Mevduat Mevduat Mevduat Milyon TL Toplam Mevduat Mart Haziran Eylül Aral ık Mart Nisan May ıs Haziran 4 4.6%57.3 Temmuz A ğustos Eylül Ekim _ _

38 ı IV. Bölüm Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti - Türkiye Cumhuriyeti Arası nda Ankara'da imzalanan Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Protokolu

39 huriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti aras ı nda imzalaonomik İşbirli ği Protokolünün 1. maddesinde, Kuzey Kuzey K ıbr ıs Türk Cu nan 5 Aral ık 1986 tarihli E imal edilen her türlü mamülün 1) Katma de ğer K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde ı li ile) en az %30 veya b') yerel girdi oran ı ( şimn az %40 kriterlerine uygunlu ğ u çerçevesinde tam oran ı ( şimdiki hesaplan ış şe diki hesaplan ış şekli ile) f ı r fonla Türkiye Cumhuriyetine ithal edilebilmesiisyon Protokolu ile sa ğlanaca ğına i şaret olunmu ştu. anlam ıyla s ıf ır gümrük ve s nin 9. Karma Ekonomik Ko Ankara'da imzalanan Dokuzuncu Karma Ekonomik 13 Ekim 1987 tarihind metni a şa ğıdad ı r: Komisyon Protokolunun tam 38

40 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İ YET İ - TÜRKIYE CUMHUR İYET İ ARASINDA KARMA EKONOMIK KOMISYONU DOKUZUNCU DÖNEM PROTOKOLU Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti - Türkiye Cumhuriyeti aras ı ndaki ticari ve ekonomik ili ş kileri inceleyen taraflar, sözkonusu ili ş kileri en üst düzeye ç ıkar- mak ve hedefe ula şmada gerekli gidi şat ı h ızland ırmak için a şağıdaki konular ı görü şerek karara ba ğlam ışt ı r: TICARET VE SANAYI 1. Taraflar iki ülke aras ı ndaki ticaret hacminin geli ş mesinden duyduklar ı memnuniyeti belirtmi şler ve geli şmenin kar şı l ıkl ı yarar sa ğlayacak bir şekilde daha da yukar ıya ç ıkar ılmas ı için gerekli tedbirleri alacaklar ını teyid etmi ş- lerdi r. 2. İki ülke aras ı ndaki ticarette ödemeler Türk Paras ı esas ında yap ılacakt ı r. 3. Taraflar tar ı m ve sanayi ürünlerinin Üçüncü Ülkelere reeksport edilmesi imkanlar ın ın sağlanmas ı için gerekli kolayl ıklar ı göstereceklerdir. 4. İki ülke giri şimcileri aras ı nda Üçüncü Ülkelerde yap ı lacak pazarlama ve dağı t ı m konular ında ortakl ıklar kurulmas ı dahil her türlü i şbirli ği imkanlar ı taraflarca te ş vik edilecek ve bu yönde gerekli tedbirler al ınacakt ı r. Her iki taraf ın meslek kurulu şlar ını n bu amaçla bir araya gelmeleri ve i şbirli ği imkanlar ının yarat ılmas ı sa ğlanacakt ı r. 5. Kuzey K ıbr ı tifikalar s Türk Cumhuriyeti ilgili makamlar ında ve analiz raporlar ı ı nca verilen sa ğl nda Türkiye Cumhuriyeti G ık serğü 'ne ve ba ğ l ı Yönetmeli ğ ı i 'ne, var ise Türk Standartlar da Maddeleri Tüzümek kayd ıyla bu belgeler ba ş ı na uygunluğu belirtilyeti Lefko şa Büyükelçili ka mercilerin teyidi aranmadan Türkiye Cumhuri- ği Ekonomi ve Türkiye Cumhuriyeti taraf Ticaret Başmüşavirli ından kabul edilecektir. ği 'nin tasdiki ile Kuzey K ıbr ı kamlar s Türk Cumhuriyeti taraf ı ı nca verilecek sa ğ l ı da Türkiye Cumhuriyeti yetkili ma- k kontrol belgeleri ile e gunluk belgelerini esas alacakt ğ ı r. er var ise, standartlara uy- 6. Taraflar, Tar ı m ve Sanayi Sektörlerinin ihtiyac mul maddelerle, kimyevi gübre, a ı şı olan ham ve yar ı ma- ve zirai, aletlerle makinalar ı ilaç, tohum, zahire, karma yem girdileri n iç piyasa fiyatlar birbirlerine ihracat ıni esas al ırlar. Tar ında normal ihraç fiyatlar ı ı ile olarak sağlanmas ı m sektörü ile ilgili ihtiyaçlar için gerekli tedbirleri de taraflar al ı n kredili ı r. 7. hilinde Kuzey Türkiye K Cumhuriyeti 'nden Yolcu Beraberinde W lik limit da- ıbr ı s Türk Cumhuriyeti 'ne ithalat yap nayicilerin kendi ihtiyaçlar ı ı labilecektir. Ancak, sa- y9 sebze ve meyve ithalat için kapasiteleri dahilinde yapacaklar ı Kuzey K ı ıbr ı ithalat ile bit edilecek esaslar dahilinde bu limite s Türk Cumhuriyeti makamlar ı tabi olmayacakt nca tes- ır. 8. İ ki taraf yetkili heyetleri aras toplant ılarda al ında ınan tedbirlerin i her üç ayda bir defa yap şleyi ş ı lacak olan retin geli ş i incelenecek ve iki ülke aras tirilmesi ycnünde yeni tedbirler önerilecektir. ı ndaki tica- 9. Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti 'nin Türkiye'ye ihraç edebilece ği maddelerin i ş 'ar ı listesi eklidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç edebilece ği maddelerin i ş 'ar ı listesi eklidir. 10. Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti'nin ticaretini ve sanayiini geli ştirmek ve çe şitlendirmek amac ı yla Türkiye Cumhuriyeti Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti'ne mali destek sa ğlayacakt ı r. 39

41 yonu rotokolü' P tarihli 8. Dönem Karma Ekonomik Komis 11. şkin tarihli Ek nün Ticaretle ilgili hüküm eri ile, bu Protokole ili Protokol yürürlükten kald ı r ılm ışt ı r. TARIM s Tür Cumhuriyeti'nde Toprak Etüdleri ile Orman sahalar ında kadastro yap ılmas ı orman fidanl ıklar ın ın geli ştirilmesi, a ğaçland ırma 12. Kuzey K ıbr ı sahalar ın ı n tesbiti ile düze lenmesi, erozyon kontrolu, Milli park ve avc ıl ık sahalar ını taraf ı n tesbiti ve düzenle mesi ile ilgili konularda Türkiye i şbirli ğ inin tesisi için gere li çal ışmalar ı yapacakt ır. 13. Kuzey K ıbr ı s Tür Cumhuriyeti taraf ından kuruluş yasas ı ç ıkar ıld ıktan sonra mevcut tar ımsal pot nsiyelin en iyi bir şekilde de ğerlendirilmesi amac ıyla erekli bir TARIMSAL ARA ŞTIR A ENSTITÜSÜ'NÜN kurulmas ı halinde T.C. g teknik yard ım ı yapacakt ır. 14. Tar ım dışı olup, mer'a olarak kullan ı lan verimi düşük, ancak mer'a slah ve tesis edilmesi için gerekli talep oldu ğunda olmaya müsait arazilerin ı Türkiye Cumhuriyeti tekni yard ı m yapacakt ı r. estek sektör olarak 15. Kuzey K ıbr ıs T rk Cumhuriyeti Turizmine de drilmesi düşünülmesi gereken Tar ı Sektörünün her alanda geli şti duyulduğ u zaman Türkiye Cumhuriyeti taraf ı gerekli teknoloji ve teknik personel ile yeti ş tirme mat ryali, bitki ve hayvan sa ğl ığı için gerekli materya 1 bilimsel döküman sa ğ - (aşı, ilâç, biyolojik ve ı myevi maddeler) teknik ve ılacak seminer, semlayacak ve ayr ıca milli milletleraras ı kuruluşlarla yap pozyum ve konferanslara Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti temsilcilerinin kat ılmas ı sa ğlanacakt ı r. 16. Gölet projesiyl ilgili olarak sondaj çal ışmalar ına başlanm ış olup yap ım çal ışmalar ına 1988 y l ı içinde geçilecektir. TURIZM 17. Girne Kalesi, ellapais Manast ı r ı ve Soli Tiyatrosu'nun kültürel faaliyetlerin icras ına uygu hale getirilmeleri için gerekli onar ım çal ışmalar ıyla ilgili projelere ba şlanm ış olup, Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti i şbirli ği ile 198: y ıl ı içinde hizmete girmeleri sa ğlanacakt ı r. s ürk Cumhuriyeti'nde mevcut yatak kapasitesinin büyük 18, Kuzey K ıbr ı bir bölümünün standard ı ın yükseltilmesi gerekti ği anck bu amaçla Turizm Geliştirme ve Tan ıtma Fo u'ndan kredi verme olana ğın ı n zaman içerisinde Fon' daki birikime bağl ı olaca ğı ve bu geci me K ze K ıbr ıs Türk Cumhuriyet i Geli ştirme v e t rizmin olumsuz yönde etkileyebilece ğ i dikkate al ınarak, Turizm u Tan ı tma Fonuna Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankas ı Anonim Şirketi sakanal ıyla, ğlanmas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cum uriyeti Devlet Garantisi kar şıl ığında kredi olanaklar ı Türkiye Cum uriyeti taraf ından ara şt ı r ılacakt ı r. 19. Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti'nde yatak say ısını n yükseltilmesi ve turizm hareketlerinin g li şmesine paralel olarak e ğitilmi ş iş gücüne olan talebin de artaca ğı gözönü de tutularak, bu talebin kar şı lanabilmesi amac ıyla taraflarca Turizm E ğitimi Master Plân ı haz ırlanmas ına derhal ba şlanacakt ır. 20. Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti'nin uluslararas ı turizm kuruluşlar ına üye olmas ın ın bugün i in mümkün olmad ığı ve dolay ıs ıyla bu konulardaki ge- Cumhuriyeli şmeleri tam anlam ıyl takip edemedi ği dikkate al ınarak, Türkiye ti'nde yap ılan turizm i e ilgili uluslararas ı toplant ı, seminer ve benzeri organizasyonlara Kuzey K ıbr ı Türk Cumhuriyeti'nin de kat ılmas ı sağlanacakt ır. 40

42 ENERJI 21. Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti'nin enerji ihtiyac ın ı n kesin çözüme ulaş mas ı için gerekli çal ış malar ın son aşamas ına gelinmi ş olup y ı l ı içinde Türkiye Cumhuriyeti taraf ından proje uygulamas ına geçilecektir. 22. Hava Ula şı m ı : Taraflar, ULA ŞTIRMA a) Kuzey K ıbr ıs Türk Hava Yollar ı 'n ın Türk Hava Yollar ı 'ndarı blok saat esas ına göre kiralad ığı ve gerekirse ba ş ka kaynaklardan kiralayaca ğı uçaklarla hava ula şı m ına devam etmesi, ayr ıca Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti taraf ından uçak sat ın al ınarak Türk Hava Yollar ı envanterine veya Türkiye Cumhuriyetinde kurulacak bir ş irkete kaydedilmek suretiyle Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti'nin hava ula şı m ın ın desteklenmesi, b) Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti - Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti - Üçüncü Ülkeler aras ı ndaki hava ta şı mac ı l ığında özel giri şimlerin te ş vik edilmesi ve her iki ülkece, özellikle gerekli uçu ş haklar ın ın verilmesi konusunda gerekli kolayl ıklar ın sa ğlanmas ı, c) Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti şah ıs ve fi rmalar ına Türkiye Cumhuriyeti'nde havac ı l ık ş irketi kurabilmeleri veya kurulmu ş olanlara i ştirak edebilme imkâlar ın ın sa ğlanmas ı hususlar ında mutab ık kalm ışlard ı r. 23. Deniz Ula şı m ı : a) Özellikle yaz aylar ında Türkiye'nin Bat ı ve/veya Güneyini de kapsayan. ve Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik I ş letmeleri taraf ından yürütülen gezi maksatl ı sefer programlar ın ın Girne Liman ına kadar uzat ılmas ı imkanlar ı ara ş- t ı r ılacak ve te şvik edilecektir. b) Kuzey K ıbr ı veya makine dal s Türk Cumhuriyeti'nde pratikten yeti ı ş nda belirli deniz ehliyeti almak isteyen Kuzey en K ve güverte Cumhuriyeti vatanda şlar ın ı ıbr ı s Türk yeterlik s ınavlar n, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konuda yap ına girebilmeleri sa ğlanacakt ı r. ılan c) konular Türkiye Cumhuriyeti'nde tertiplenen uluslararas ındaki toplant ı ı liman ve denizcilik Cumhuriyeti'nin de kat, seminer ve benzeri organizasyonlara Kuzey K ı lmas ı sa ğlanacakt ı ıbr r. ı s Türk d) Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti'nin üçüncü ülkelere ihracat ı ve üçüncü ülkelerden ithalat ın ın Türkiye Cumhuriyeti'nden geçmek mecburiyetinde olduğ u dikkate al ı narak, Türkiye Cumhuriyeti limanlar ında bu gibi transit yükleri ile ilgili %5 r ıht ım resminin al ınmamas ı için Türkiye Cumhuriyeti gerekli giri ş imlerde bulunacak ve bunu sa ğ layacakt ı r. e) Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti aras ında Türkiye Cumhuriyeti kay ıtl ı gemiler ile yap ılan ta şı mac ıl ıkta uygulanan navlun ücretlerinin daha uygun bir düzeye indirilmesi imkanlar ı Türkiye Cumhuriyeti taraf ından ara şt ı r ılacakt ı r. 24. Karayolu Ta şı mactkıgi: Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti aras ında mevcut Uluslararas ı Karayolu ile E şya Ta şı mac ı l ığı Protokolu günün ihtiyaçlar ına cevap verecek ş ekilde revize edilecek ve Uluslararas ı Karayolu ile yolcu taşınmas ı hususunun da bu Protokola dahil edilmesi sa ğ lanacakt ı r. 25. Posta: Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey K para havalesinin yap ıbr ıs ılabilmesi ve sisteme i Türk Cumhuriyeti'ne posta ile d ı r ılacakt ı r. şlerlik kazand ır ılmas ı i şlemi h ızlan- 41

43 26. Yürürlük: İş bu Protokol 1 ocak 1988 tarihinden itibaren yürürlü ğ e girecektir. bu Protokol 13 Ekim 1987 tarihinde, Ankara'da 26 Madde ve iki orjinal nüsha olarak imzalan ışt ı İş r. K.K.T.C. Hükümeti d ına ( İmza) T.C. Hükümeti Ad ına ( İ mza) Erdal ONURHAN Ekonomi, Ticaret ve anayi Bakan ı Abdullah TENEKEC İ Devlet Bakan ı 42

44 Gümrük Tarife Numarası KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI'NIN TÜRK/YE CUMHUR/YETI'NE IHRAÇ EDEBILECE Ğ I MADDELER İŞ 'ARI LISTESI Madde İsmi Tar ı m ürünleri ve bunlardan imal edilen g Gazl ı me ş ı da maddeleri rubat, serinletici içki ve içine koku kat İspirto ılm ış içkiler Renkli ispirto, alkollü içkiler Sirke Prina Hayvan g ıdas ı olarak kullan Sigara ılmaya elveri şli nebati müstahsallar Kavrulmam ış demir piritleri Tebe şir Alç ı ve alç ı ta şı Torbalanm ış kireç Madeni yağlar Aspirin, Paracetamol, Atenelol, Ranitidine Vernikler, plastik duvar boyalar ı Kolonya, pudra, kozmetik, pigmentler v.b. şampuan, el, yüz, saç ve tra ş deodorant sprey, saç spreyi, macunu kremleri, makyaj malzemesi (oje, ruj), di ş Sabun Toz deterjan, s ıvı yicisi deterjan ve moplama deterjan ı, lavabo temizle Kauçuk esasl ı tutkal Dezenfektan, aerosol tipi ha ş ere ilac Cam silme ilac ı ı, sivrisinek koyucu tablet 39 Suni plastik maddeler Operatör eldiveni, kauçuk bula şı k eldiveni Ham deriler, pikle deriler ve haz ı rlanm Seyahat çantalar ış ı deriler 44 A ğaç ve a 48.01) ğaçtan mamul e Yap şyalar ışkanl ı ka ) ğıtlar, zarflar, kraft ka sap makinesi ka ğıtlar ı ğıt, krepon ka ğıtlar ı, he- 48.1) tuvalet ka ğıdı, ambalaj kutular ı, 48,16 ) torba, defter, klasör, albüm ve rozetler kağıt ) Me şrubat içme kam ışı, ka Yün ğıt peçete, hijyenik kad ın bağı 58.05) Örülmüş 58.09) muhtelif bant, giyim, örtü ve dö ş saçak bant, perdelik, örtülük, dantel kuma emelikte kullan ılan Yanmayan ütübezi şlar Örme ipten mamul çanta Lastik Örtülük giysilik kuma şlar, ma şlar çantal ık araba yast ıkl ık örülmüş 60.03) ku- Çoraplar, pijamalar ), ş bileklikler, e şofman ortlar, pantolon kemeri ve trikotaj örgüden 60.05) ve T-Shirtler 60.06) 43

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler v ADABANK A.. MART - 2017 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU çindekiler Genel Bilgiler Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler Yönetim Kurulu Ba kan n n De erlendirmesi Genel Müdür ün De erlendirmesi 1 1. leti

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/64 İstanbul, 09 Temmuz 2008 KONU : Amme Alacağı Ödenmeden

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2015/16 02/02/2015 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı