ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf"

Transkript

1 Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. 64. hükümette milletvekili ve komisyon üyesi olarak görev alan Ceylan'ý tebrik eden Baþkan Ateþ, baþarý dileklerini iletti. 5 DE Kandilde Camiler doldu andil Gecesinde Ma- Ziyafet. Mevlit Knevi Kandilinde camiler doldu, taþtý. Çorum halký peygamber efendimizin doðum günü olan Mevlit kandili ibadetle geçirdi. Mevlit Kandili nedeniyle Çorum Müftülüðü tarafýndan Yatsý namazýndan önce Ulu Cami'de Mevlit okundu. 2 DE Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete Yýl: 1 Sayý: 22 Estetik operasyon Arifegazili'den örnek duyarlýlýk orum'un Sungurlu ilçesine Çbaðlý Arifegazili Köylüleri Bayýrbucak Türkmenleri için seferber oldu. Köy halký bir kamyon dolusu yardým toplayarak Türkmenlere gönderdi. 2 DE Ç orum'da estetik cerrahi operasyonlarýnda usulsüzlük yaptýklarý iddia edilen 7 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 4'ü plastik cerrah 7 kiþi adliyeye sevk edildi. Plastik cerrahlarýn burun estetiði ameliyatý için gelenlerden, çeþitli protezler talep ettikleri ve anlaþmalý olduklarý medikal firmaya yönlendirdikleri iddia ediliyor. 3 DE Hattuþa Projesi görüþüldü K Parti Çorum Milletvekili, A Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu makamýnda kabul etti. 3 DE Esnaf Odalarýnýn Genel Sekreterleri Sorgun'da toplandý 015 yýlý 2. genel sekreterler 2hizmet içi eðitim semineri Yozgat'n Sorgun ilçesi Safa Termal Otel'de düzenlendi. 6 DA ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Çve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, hükümetin 2016 Eylem Planý kapsamýnda esnaf ve sanatkarlara kullandýracaðý 30 bin liraya kadar sýfýr faizli krediler için önemli bir hatýrlatmada bulundu. 6 DE Yalçýn Kýlýç Ceritoðlu, 'Saðlýk Kuruluþlarýný borç yükünden kurtardýk' K Parti Çorum Milletvekili ve ATBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, tüm saðlýk kuruluþlarýnýn binlerce liralýk borca girmesine neden olan uygulamalarýn yaptýklarý giriþim neticesinde kaldýrýldýðýný söyledi. 7 DE Kýlýçdaroðlu'na Çorum leblebisi 6 Aralýk'ta yapýlan CHP Çorum Merkez Ýlçe Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu TBMM'deki makamýnda ziyaret etti. 7 DE

2 Sayfa 2 Kandilde Camiler doldu Mevlid Kandili nedeniyle Ulucami'de okunan Mevlid-i Þerif i dinlemek için vatandaþlar camiyi doldurdu Kandil Gecesinde Manevi Ziyafet. Mevlit Kandilinde camiler doldu, taþtý. Çorum halký peygamber efendimizin doðum günü olan Mevlit kandili ibadetle geçirdi. Mevlit Kandili nedeniyle Çorum Müftülüðü tarafýndan Yatsý namazýndan önce Ulu Cami'de Mevlit okundu. Mevlid Kandili gecesinde akþam namazýný müteakiben Ulu Camii'de program düzenlendi. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan hazýrlanan program manevi ziyafete dönüþtü. Camilerin dolup taþtýðý geceyi ibadetle geçiren Çorum halký, Mevlid kandilini idrak etmenin mutluluðunu yaþadý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði program akþam namazýnýn ardýndan baþladý. Ulucamii Ýmam-Hatipleri ve din görevlileri tarafýndan mevlidi þerif okundu. Mevlid Kandili dolayýsýyla okunan Hatm-i þeriflerin ardýndan dua yapýldý. Geceyi ibadetle geçiren Çorumlular, günahlarýn affý için dua etti. Ahmet Akýn Kandil Gecesinde Manevi Ziyafet. Mevlit Kandilinde camiler doldu, taþtý. Ses kýsýklýðýný ciddiye alýn Genellikle önemsenmeyen ses kýsýklýðýnýn ciddiye alýnmasý gerektiðini belirten KBB Uzmaný Prof. Ferhan Öz, ses kýsýklýðýnýn soðuk algýnlýðýndan kansere kadar pek çok sebeple ortaya çýkabileceðine dikkat çekti. Ses kýsýklýðýnýn en sýk görülen nedenlerinden birinin üst solunum yolu enfeksiyonlarý olduðunu aktaran KBB Hastalýklarý ve Baþ Boyun Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Ferhan Öz, bu enfeksiyonlarýn tek baþýna ses kýsýklýðýna yol açabildiðini söyledi. Ayrýca enfeksiyonlarýn, burun ve sinüsleri tutarak seste çabuk yorulma, ve gýcýk hissi gibi belirtilere neden olduðunu dile getiren Prof. Öz, ses kýsýklýðýna neden olan sorunlan hakkýnda bilgi verdi. Reflü Ve Alerji Ses Kýsýklýðý Yapabilir Araþtýrmalara göre reflü, ses kýsýklýklarýnýn altýnda yatan en önemli nedenlerden biri. Reflünün ses üzerindeki etkisini Dr. Öz þöyle anlattý: "Midedeki asidin yemek borusuna kadar gelmesi ve asit salgýsýnýn yemek borusunun dýþýna çýkýp ses telleri üzerinde zehirleyici (toksik) bir etki yapmasý ses kýsýklýklarýna sebep olmaktadýr. Reflünün tedavisi reflüye baðlý ses kýsýklýðýnýn da düzelmesini saðlar." Bir diðer faktörün de alerji olduðunu belirten Prof. Öz, alerjik bir insanýn özellikle alerjenle karþý karþýya kaldýðý dönemde ses kýsýklýðý, seste kabalaþma, çabuk yorulma ve seste çatallanma gibi sýkýntýlar yaþadýðýný vurguladý. Nodül Sesin Yanlýþ Kullanýlmasýyla Oluþabilir Her iki ses telinde de simetrik olarak oluþan nasýrlaþma gibi kabarýklýklara nodül deniyor. Nodülün, sesin uzun süre yanlýþ kullanýmý sonucunda oluþtuðunu vurgulayan Öz, "Nodulü olan kiþinin sesi kýsýktýr ve çabuk yorulur, tedavisi ise ses eðitimidir. Polip ise yine sesin yanlýþ kullanýmýna baðlý olarak geliþen akut bir yaralanmadýr. Bilinçsiz þekilde yapýlan ani bir baðýrmaya baðlý olarak oluþan küçücük bir kanamayla ses telinde polip oluþabilmektedir. Polipler cerrahi olarak tedavi edilir." Kist Ve Papillom Da Etkili Kistlerin, ses telinde salgý üreten bezlerin týkanmasýyla oluþtuðunu belirten Öz, ses kýsýklýðý yapan diðer etkenler ve tedavi yöntemleri hakkýnda þunlarý söyledi: "Kisti olan hastanýn sesi genellikle çatallý bir sestir. Kistlerin tek tedavisi cerrahi giriþimdir. Ýyi huylu bir tümör olan papillom hastalýðý da ses kýsýklýðýna sebep olur. Bu hastalýðýn en büyük özelliði ise sürekli tekrar etmesidir. Tedavisinde lazer kullanýmý hastalýðýn tekrarlamasýný azaltmaktadýr. Eriþkin kiþilerde kanserleþme riski olan papillom, her zaman lazerle cerrahi olarak tedavi edilmesi ve kontrol altýnda tutulmasý gereken bir hastalýktýr. Reýnke Ödeminin En Önemli Nedeni Sigara Günde 1 paket ve üzerinde sigara içen kiþilerde görülen ses telindeki þiþmelere reinke ödemi adý verilmektedir. Seste kabalaþma, çatallanma ve yorulmaya neden olan bu hastalýkta tedavi cerrahi giriþim ve sigaranýn mutlak býrakýlmasýdýr. Ses Teli Kanserinde Ýlk Bulgu Ýki haftadan daha uzun süren ses kýsýklýklarýnda hastalarýn mutlaka bir KBB hekimine baþvurmalarý gerekmektedir. Özellikle sigara ve alkol kullanan, reflüsü olan kiþilerde ses teli kanseri oluþma riski vardýr. Ses teli kanserlerinde ilk bulgu ses kýsýklýðý olduðu için kanser erken evrede yakalanabilir, cerrahi veya radyoterapi ile baþarýlý þekilde tedavi edilebilir. Bu Belirtilere Dikkat o Ses kýsýklýðý þikâyetiniz 2 haftayý geçtiðinde, o Ses kýsýklýðý ile birlikte; soðuk algýnlýðý olmadýðý halde larenkste acý hissi, öksürürken aðýzdan kan gelmesi, yutma ve yutkunma güçlüðü, boyunda þiþlik görülmesi þeklindeki þikayetler olduðunda, o Sesin birkaç gün boyunca tamamen kaybolmasý veya kalitesinde ciddi bir deðiþiklik görülmesi durumunda zaman kaybetmeden mutlaka konuyla ilgili bir KBB hekimine baþvurulmalýdýr. Arifegazili'den örnek duyarlýlýk Bayýrbucak Türkmenlerine bir kamyon yardým gönderdiler. Yardým malzemelerinin içinde ihtiyaç fazlasý eþya ve kuru gýda paketleri yer aldý Þükrü Yadigar Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Arifegazili Köylüleri Bayýrbucak Türkmenleri için seferber oldu. Köy halký bir kamyon dolusu yardým toplayarak Türkmenlere gönderdi. Arifegazili Köyü'nde Bayýrbucak Türkmenleri için yardým kampanyasý düzenledi. Köy muhtarý Þükrü Yadigar'ýn öncük ettiði kampanyada köy halký seferber oldu. Evlerindeki ihtiyaç fazlasý eþyalarýn yaný sýra kuru gýdalardan oluþan yardým paketleri hazýrlayan köylüler, örnek bir davranýþ ortaya koydular. Köy halkýnýn katýlýmýyla hazýrlanan 1 kamyon dolu giyim ve gýda yardýmlarý, Bayýrbucak Türkmenlerine ulaþtýrýlmak üzere sýnýra gönderildi. Köy Muhtarý Þükrü Yadigar yaptýðý açýklamada, "Ýslam dinimizin gereði olarak bir kampanya baþlattýk. Peygamber efendimizin 'Komþusu açken tok yatan bizden deðildir' hadisi þerifinden yola çýkarak elimizden gelen yardýmý yapmaya çalýþtýk. Köy halkýmýzýn da desteði ile bir kamyon dolusu yardým topladýk. Destek verenlere teþekkür ediyorum" dedi.

3 Sayfa 3 Estetik operasyon 4'ü plastik cerrah 7 kiþi adliyeye sevk edilirken, burun estetiði için yapýlan ameliyatlarda kullanýlan protezler soruþturmaya konu oldu Çorum'da estetik cerrahi operasyonlarýnda usulsüzlük yaptýklarý iddia edilen 7 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 4'ü plastik cerrah 7 kiþi adliyeye sevk edildi. Plastik cerrahlarýn burun estetiði ameliyatý için gelenlerden, çeþitli protezler talep ettikleri ve anlaþmalý olduklarý medikal firmaya yönlendirdikleri iddia ediliyor. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde görevli plastik cerrahlarýn medikal firmayla anlaþarak gerçekleþtirdikleri ameliyatlarda usulsüzlük yaptýðý iddiasý üzerine baþlatýlan soruþturma kapsamýnda 7 kiþi gözaltýna alýndý. Þüpheli doktorlar M.B, M.T, E.S, H.A. ile medikal firmasý yetkilileri G.K, D.K. ve B.K emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Öte yandan yürütülen soruþturmada yaklaþýk 70 müþtekinin ifadesinin alýndýðý, burun estetiði ameliyatý için gelenlerden doktorlarýn çeþitli protezler talep ettiði ve anlaþmalý olduklarý medikal firmaya yönlendirdikleri iddia edildi. Firmaya para ödeyen müþtekilerin ameliyatlarýnda söz konusu protezler yerine devlet tarafýndan karþýlananlarýn kullanýldýðý, tanesi yaklaþýk 600 lira deðerindeki protez ücretinin ise doktorlar ile medikal firma tarafýndan paylaþýldýðý öne sürülüyor. Yaklaþýk olarak son üç yýlda gerçekleþtirilen ameliyatlarýn incelenmesinin ardýndan daha önceden Çorum'da görev yapan Hatay'daki plastik cerrah M.T. Trabzon'daki E.S. ile Çorum'da görevli doktorlar M.B. ile H.A. ile medikal firmasýnda çalýþan G.K, D.K. ve B.K. isimli þüphelilerin adliyedeki iþlemleri sürüyor. Tso'da yýlýn son toplantýsý Ticaret ve Sanayi Odasý 2015'in son meclis toplantýsýný yaptý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nda 2015 yýlýnýn son meclis toplantýsý yapýldý. Toplantýda konuþan Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 2015 yýlýnýn kýsa bir deðerlendirmesini yaparak, 2016 yýlýnýn yeni bir baþlangýç olacaðýný ifade etti. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Çetin Baþaranhýncal "2015 yýlýnýn son meclis toplantýsýndayýz bu vesile ile iþ dünyasýna 2016 yýlýnýn daha bereketli bir yýl olmasýný saðlýk, birlik, beraberlik içinde bir yýl geçirmenizi dileyerek yeni yýlýnýn kutluyorum" dedi. Çetin Baþaranhýncal AK Parti Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan, Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu makamýnda kabul etti. Hattuþa Projesi görüþüldü Hattuþa'nýn Dünya Mirasý Listesi'ne alýnýþýnýn yýldönümü nedeniyle hazýrlanan proje görüþüldü AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu makamýnda kabul etti. Kaymakam Aydoðan ve Belediye Baþkaný Tangazoðlu, Milletvekili Ceylan'ý ziyaret ederek, 64. Hükümette milletvekili ve komisyon üyesi olarak görev yapmasýndan dolayý tebrik ve baþarý dileklerini iletti. Ziyaret sýrasýnda; Hattuþa'nýn Dünya Miras Listesi'ne alýnýþýnýn 30. yýlý nedeniyle hazýrlanan proje ela alýnarak karþýlýklý görüþ alýþveriþi yapýldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ceylan, Aydoðan ve Tangazoðlu'na teþekkür ederek, Boðazkale'yi hep birlikte el ele geleceðe hazýrlayacaklarýný vurguladý. Ticaret ve Sanayi Odasý 2015'in son meclis toplantýsýný yaptý

4 Sayfa 4 Þahiner den, Ceylan'a ziyaret Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a makamýnda tebrik ziyaretinde bulundu Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve beraberindeki heyetle, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Yalýnkýlýçlý ve Mustafa Kürbüz, Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek milletvekilliðinin ve komisyon üyeliði nedeniyle kutladý. Ceylan'ý kutlayan ve baþarý dileklerini ileten heyet, ayrýca Sungurlu'nun bazý sorunlarýný ve taleplerini de paylaþtý. Milletvekili Ceylan ise Çorum'un merkezi ile birlikte 14 ilçesine hizmet etmenin asli görevleri olduðunu, hiçbir ayrým yapmaksýzýn Çorum'un tüm ilçelerine hizmet edeceklerini dile getirerek, Çorum'u bir bütün olarak kalkýndýrmak, geliþtirmek istediklerinin altýný çizdi. Ceylan, Sungurlu'nun geliþmesi, geleceðe hazýrlanmasý, sorunlarýn çözümü noktasýnda ellerinden gelen çabayý göstereceklerini kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, Sungurlu heyetine teþekkür etti. Hak-Ýþ Çorum Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, taþeron iþçilerin sorunlarýný Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a aktardý. Taþeron iþçilerin sorunlarý, Milletvekili Ceylan'a aktarýldý Sendika temsilcileri Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek taþeron iþçilerin sorunlarýný iletti. Hak-Ýþ Çorum Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, taþeron iþçilerin sorunlarýný Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a aktardý. Hak-Ýþ Çorum Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Hak-Ýþ heyeti, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi. Ziyaret sýrasýnda taþeron iþçilerin sorunlarý ve talepleri hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþi yapýldý. Milletvekili Ceylan, Hükümetin eylem planýnda taþeron iþçilerin sorunlarýnýn çözümü konusunda maddeler bulunduðunu hatýrlatarak, bu konuda gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný anlattý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, Hak-Ýþ heyetine teþekkür etti. Diyanet-Sen yöneticileri, Ceylan ile görüþtü Diyanet-Sen yöneticileri, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi. Ceylan'ý kutlayan ve baþarý dileklerini ileten heyet, Sungurlu'nun bazý sorunlarýný ve taleplerini de paylaþtý. Diyanet-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ali Yýldýz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Diyanet-Sen yöneticileri, Ceylan'ý milletvekili ve komisyon üyesi seçilmesinden dolayý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette; Çorum'daki sendikal çalýþmalar, sendikacýlarýn sorunlarý, beklentileri, din görevlilerinin ve sendika üyelerinin çözüm bekleyen sorunlarý ele alýnarak karþýlýklý istiþare yapýldý. Çorum Milletvekili Ceylan, sendikacýlarýn ve din görevlilerinin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný anlatarak, 64. hükümetin güçlü bir þekilde görevine baþladýðýný, çalýþmalarýn en kýsa zamanda olumlu sonuçlarýnýn alýnacaðýna inandýðýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, Diyanet-Sen heyetine teþekkür etti. Alaca Milli Eðitim'den Ceylan'a kutlama ziyareti Ak parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a makamýnda ziyaretler devam ediyor Alaca Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü, ayný zamanda Alaca Memur- Sen Temsilcisi Kadir Þimþek ve beraberindekiler, AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Alaca Milli Eðitim Müdürlüðü heyeti, Ceylan'ýn milletvekilliðinin ve komisyon üyeliðinin hayýrlý olmasýný temenni etti. Ceylan'ý kutlayan ve baþarý dileklerini ileten heyet, ayrýca ilçenin bazý sorunlarýný ve taleplerini de paylaþtý. Milletvekili Ceylan ise sorunlarý elbirliði ile çözeceklerini ifade ederek, ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür etti. K.K: 01 Alaca Milli Eðitim Müdürlüðü heyeti, Ceylan'ýn milletvekilliðinin ve komisyon üyeliðinin hayýrlý olmasýný temenni etti.

5 Sayfa 5 Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz Oðuzlar Belediye Baþkaný Ateþ'i makamýnda kabul eden Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan Oðuzlar Ýlçesi'nin kalkýnmasý için gereken desteði vereceðini ifade etti Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. 64. hükümette milletvekili ve komisyon üyesi olarak görev alan Ceylan'ý tebrik eden Baþkan Ateþ, baþarý dileklerini iletti. Oðuzlar'ýn sorunlarý ve çözüm yollarý hakkýnda bilgiler veren Baþkan Ateþ, Ceylan'dan destek istedi. Oðuzlar'a yapýlacak olan tüm projelerde gereken desteði saðlayacaklarýný ve her zaman ilçe halkýnýn yanýnda olacaklarýný dile getiren Ceylan, Çorum'un merkezi ile birlikte 14 ilçesine hizmet etmenin asli görevleri olduðunu, hiçbir ayrým yapmaksýzýn Çorum'un tüm ilçelerine hizmet edeceklerini, Çorum'u bir bütün olarak kalkýndýrmak, geliþtirmek istediklerini ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceylan, Baþkan Ateþ'e teþekkür ederek, tüm Oðuzlarlýlara selamlarýný gönderdi. Ateþ ise meþhur Oðuzlar cevizinden Milletvekili Ceylan'a hediye etti. Ziyarete; Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý ilçelerin ziraat odasý baþkanlarý katýldý. Ziraat Odasý'ndan Milletvekillerine ziyaret AK parti Çorum Milletvekilleri Ceylan ve Kurt Ziraat Odasý heyetini birlikte kabul etti Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve beraberindeki heyet, AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u TBMM'de ziyaret ettiler. Ziyarete; Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý ilçelerin ziraat odasý baþkanlarý katýldý. Milletvekili Ceylan ve Kurt ile bir süre sohbet eden Ziraat Odasý heyeti, hem tarým ve hayvancýlýk alanýnda yaþanan sorunlarý ve talepleri iletti, hem de yeni görevlerinde baþarýlar dilediler. Milletvekilleri Ceylan ve Kurt ise ziyaretten dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Ziraat Odasý heyetine teþekkür ettiler. Ceylan ve Kurt, karþýlýklý iþbirliði ve diyalog halinde sorunlarýn üstesinden geleceklerinin altýný çizdiler. Ceylan, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti Ceylan, Çorum Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu'nu ziyaret etti. Çorum Merkez Karapürçek Köyü'nde çok sayýda muhtarla görüþen ve muhtarlarýn sorun ve taleplerini dinleyen Ceylan, köylerin ve kýrsal alanýn yaþadýklarý sorunlarý çözmenin çabasýnda olduklarýný, gerek sulama konusunda, gerek tarým ve hayvancýlýk konusunda, gerekse diðer konularda yaþanan sorunlarýn bir bir çözüme kavuþturulacaðýný anlattý. Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, meclis çalýþmalarý dýþýndaki zamanýný Çorum'da çeþitli kurumlarý ziyaretle deðerlendirdi AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, meclis çalýþmasý dýþýndaki zamanýný Çorum ziyaretlerine ayýrdý. Ceylan, Çorum Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu'nu ziyaret etti. Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir süre sohbet eden Ceylan, görevlilerden çalýþmalar ve Sevgi Evleri'nin durumu hakkýnda bilgi aldý. Çocuklarla yakýndan ilgilenen Milletvekili Ceylan, çocuklarla sohbet etti. Milletvekili Ceylan'ýn ziyaretinden son derece memnun kaldýklarýný ifade eden çocuklar ziyaret nedeniyle teþekkür etti. Milletvekili Ceylan, muhtarlarýn sorunlarýný dinledi AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, köy muhtarlarý ile görüþtü Hem parlamentoda, hem de Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nda sorunlarýn çözümü için mücadele edeceðinin altýný çizen Ceylan, "bizler þehirde ne varsa köyde de olmasý için çaba gösteriyoruz. Cumhurbaþkanýmýz, eski Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'kýrsal alaný kalkýndýrmadýkça kendimizi kalkýnmýþ saymayýz' sözünden hareket ederek köyleri belirli bir noktaya getirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde, karþýlýklý istiþare halinde hedeflerimize kýsa zamanda ulaþacaðýmýza inanýyorum" dedi. Bölge muhtarlarý ile yapýlan toplantýya Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Zeki Oral da katýldý. Milletvekili Ceylan ve Kurt ile bir süre sohbet eden Ziraat Odasý heyeti, hem tarým ve hayvancýlýk alanýnda yaþanan sorunlarý ve talepleri iletti, AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, TBMM'deki makamýnda ziyaretçilerini aðýrlamaya devam ediyor. Milletvekimi Ceylan, Ýskilipgücü'nü aðýrladý Ýskilipgücü futbolcularý, TBMM'de Ak Parti AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, TBMM'deki makamýnda ziyaretçilerini aðýrlamaya devam ediyor. Ceylan, þimdi de Ýskilipgücü Spor Kulübü yönetici ve futbolcularýný aðýrladý. Ýskilipgücü futbolcularý, Ceylan'a takýmýn formasýný hediye ederken, daha büyük baþarýlara imza atacaklarýnýn da sözünü verdiler. Ceylan'a milletvekilliði ve komisyon üyeliði görevinde baþarýlar dileyen Ýskilipgücü heyeti, milletvekili ile hatýra fotoðrafý çektirmeyi de ihmal etmediler. Ceylan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, takýma baþarýlar diledi. Çorum Milletvekili Ceylan'ý ziyaret etti

6 Sayfa 6 Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, hükümetin 2016 Eylem Planý kapsamýnda esnaf ve sanatkarlara kullandýracaðý 30 bin liraya kadar sýfýr faizli krediler için önemli bir hatýrlatmada bulundu. Kýlýç, esnaf ve sanatkarýn desteklenmesi amacýyla kullandýrýlacak olan sýfýr faizli kredilere müracaat etmek isteyenler için Birliðe kayýtlý üyelerin KOSGEB'in web sitesinden KOBÝ beyannamelerini güncellemeleri gerektiðini söyledi. Çorumlu esnaflarýn maðdur olmamasý amacýyla bu iþlemlerini yapmalarý menfaatlerine olacaðýný ifade eden Yalçýn Kýlýç ayrýca içinde bulunduðumuz kýþ ayýnda esnafa can suyu olacak sýfýr faizli krediler için hükümet yetkililerine teþekkür etti. ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý Birliðe kayýtlý üyeler kredi müracaatý için KOBÝ Beyannamelerini güncellemek zorunda Yalçýn Kýlýç 2015 yýlý 2. genel sekreterler hizmet içi eðitim semineri Yozgat'n Sorgun ilçesi Safa Termal Otel'de düzenlendi. Esnaf Odalarýnýn Genel Sekreterleri Sorgun'da toplandý Çorum'da faaliyet gösteren esnaf odalarýnýn genel sekreterleri meslek içi eðitimlerini Sorgun'da sürdürdü yýlý 2. genel sekreterler hizmet içi eðitim semineri Yozgat'n Sorgun ilçesi Safa Termal Otel'de düzenlendi. 2 gün süren eðitim seminerine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta olmak üzere ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan, Sicil Müdürü Fatma Ekin, ÇESOB Muhasebe Sorumlusu Cahit Özdemir ile çok sayýda il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnaf odalarýnýn genel sekreterleri katýldý. Meslek içi eðitim seminerinde mesleki eðitim, ESBÝS sistemi bilgilendirilmesi, muhasebe ve uygulamalarý konularýnda bilgiler verildi, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, kurum olarak oda genel sekreterlerinin eðitimine önem verdiklerini belirterek, eðitimlerin 2016 yýlýnda da devam edeceðini kaydetti. K.K: 03

7 Sayfa 7 AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, tüm saðlýk kuruluþlarýnýn binlerce liralýk borca girmesine neden olan uygulamalarýn yaptýklarý giriþim neticesinde kaldýrýldýðýný söyledi. Hastanelere intikal eden iþ kazasý ve meslek hastalýðý tanýsý konulan vakalarýn provizyon seçiminin yaný sýra ayrýca SGK'ya bildirim yapýlmasý gerektiðini belirten Ceritoðlu, bildirim yapmayan saðlýk kuruluþuna ise idari para cezasý uygulandýðýný söyledi. Ceritoðlu, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiklerinde konuyu gündeme getirdiklerini ifade etti. Yapýlan görüþmenin olumlu yanýt verdiðini belirten Ceritoðlu, "Saðlýk kuruluþlarýnýn binlerce liralýk borcun altýna girmesine neden olan bu uygulama deðiþtirilerek iþ kazasý veya meslek hastalýðý provizyon Kýlýçdaroðlu'na Çorum leblebisi CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu ziyaret ederek Çorum Leblebisi ikram etti 6 Aralýk'ta yapýlan CHP Çorum Merkez Ýlçe Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu TBMM'deki makamýnda ziyaret etti. CHP Çorum Milletvekili ve CHP Çorum Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu TBMM'deki makamýnda ziyaret etti. TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse'nin de katýldýðý ziyarette CHP Çorum Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Meltem Naciye Aksalman, Kamile Anar, Güngör Atak, Saadet Aydoðdu, Nazik Bulut, Hasan Bulut, Erdoðan Çakar, Ufuk Erden, Ümüt Gökay, Serdar Gümüþ, Ýsmail Kalender, Duran Keçeci, Ýrfan Olukçu, Hakan Saran, Gülsemin Türkoðlu ile Nurcan Yücel hazýr bulundu. Son derece samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette kongre süreci ve yeni dönem çalýþmalarý hakkýnda Kýlýçdaroðlu'na bilgi veren CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, ziyaret sonunda Kýlýçdaroðlu'na Çorum Leblebisi ikram etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen Ali Rýza Suludere ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, baþarýlar diledi. Ceritoðlu, 'Saðlýk Kuruluþlarýný borç yükünden kurtardýk' Hastanelere intikal eden iþ kazasý ve meslek hastalýðý tanýsý konulan vakalarýn provizyon seçimi ayný zamanda bildirim yerine de geçiyor seçiminin ayný zamanda bildirim yerine geçmesi yönünde alýnan kararla saðlýk kuruluþlarýna uygulanan idari para cezalarý kaldýrýlmýþ oldu" þeklinde açýklamada bulundu. Meyvelerden gelen güzelikler Limon Limonlar yanaklarýn parlamasýný saðlar ve genç bir cilde kavuþmamýzý saðlarlar. Sýký bir cilt için gerekli olan C vitamini limonda yüksek miktarda bulunmaktadýr. Limonla yapýlan lokal uygulamalar mantar ve egzama gibi cilt hastalýklarýna iyi gelmektedir. BUGÜN 13:00 Haberler 13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir 16:00 Haberler 16:30 Komik Videolar 18:00 Haberler 18:30 Çorum Tanýtým Günler Ankara 20:30 Haberler 21:00 Dikkat! Bulut Çýkabilir (Yeni Bölüm) 23:00 Haberler 23:30 Önce Saðlýk (Diyabet) 01:00 Haberler Bunlarý Biliyor Musunuz? Bambu aðaçlarý ortalama 5 yýlda yetiþir. Filler geçtiði bir yolu 50 yýl unutmazlar. Koalalar o kadar tembeldirler ki neredeyse tüm yaþamlarýný ayný aðacýn üzerinde geçirirler. Mavi balinalarýn diþleri yerine kýkýrdaklarý vardýr. Dinozor çaðýndan bu güne kadar gelen tek hayvan türü kuþlardýr. Bir panda doðduðunda bir fareden daha küçüktür. Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir. Vücudumuzdaki tüm damarlarý uç uca eklediðinizde KM eder. Salatalýðýn yüzde 96'si sudur. Tarihte Bugün 23/12/ Vefa Lisesinde eðitime baþlandý. 23/12/ Þair Nazým Hikmet 3 yýl 3 ay hapse mahkûm oldu. 23/12/ Türkiye ile Yunanistan arasýnda, nüfus mübadelesi gerçekleþtirildi. 23/12/ Türk Hava Yollarýnýn Trabzon adlý uçaðý Samsun-Ankara seferini yaparken yoðun sis nedeniyle düþtü; 39 kiþi öldü. VEFAT EDENLER Azizcam Ve Tek Emlak Sahibleri Abdurrahim Balcý Ve Aziz Balcý'nýn Babasý, Metin Balcý'nýn Aðabeyi, Pazarcý Ve Býçakçý Esnafýndan Ali Balcý Vefat Etmiþtir. Küçükgülücek Köyü'nden Gelme, Arif Uzun'un Eþi, Milli Eðitim Müdürlüðü Çalýþaný Yaþar Civan'ýn Yengesi, Yukarýcerit (Akyazý) Köyü'nden Mehmet Ve Bilal Alkaç'ýn Kardeþi Gülser Uzun Vefat Etmiþtir. Abdullah Altýkulaç'ýn Oðlu, Arif, Avni Ve Ayhan Altýkulaç'ýn Kardeþi, Mustafa Altýkulaç'ýn Babasý, Eski Marangoz Esnafýndan Ahmet Altýkulaç Vefat Etmiþtir. Kayý Köyü'nden Gelme, Lokantacý Esnafýndan Hasan Metin Vefat Etmiþtir. Ayazköy'den Gelme, Oto Elektrikçi Esnafýndan Yunus Avcu'nun Oðlu Yusuf Avcu Vefat Etmiþtir. Mislerovacýðý Köyü'nden Gelme, Abidin, Hüseyin Ve Satýlmýþ Aslan'ýn Kardeþi, Deniz Aslan' In Babasý, Nakliyeci Esnafýndan Zafer Atmaca'nýn Kayýnpederi, Nüfus Müdürlüðü'nden Emekli Murtaza Aslan Vefat Etmiþtir. YIL : 1 SAYI : 22 Ýmtiyaz Sahibi Ayhan AYKANAT Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk SÖYLEMEZ Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý Burak Han DEMÝR Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum Tel&Fax: web: e-posta: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk - Promosyon Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm) Tam sayfa Ýlan Yitik 2.50 TL 80 TL 30 TL 50 TL 400 TL 200 TL 750 TL 15 TL K.K: 05 ABONE ÞARTLARI 6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

8 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU BULUT D.Pýnar 7. Sk.No:3 NÖBETÇÝ ECZANELER SERKAN Bahabey Cd.No:120/C BUGÜN ÜNALDI Buhara Cd.48/B Ýskilip'te sergi açýlýþý Çatalkara Kültür ve Sanat Evi bir sergiye daha ev sahipliði yapýyor Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Resim-Ýþ Eðitimi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasbi Aslan, 4. kiþisel resim sergisini Ýskilip Bedri Rahmi Eyüboðlu Çatalkara Kültür Sanat Evi'nde açtý. Yrd. Doç. Dr. Hasbi Aslan'ýn sergi açýlýþýna, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Garnizon Kamutaný Albay Çetin Öçal, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Özcan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengiz ve pek çok sanatseverin katýldý. Aslan, çalýþmalarýnda toplum ve sanat için öz vurgusunu dile getirmeye çalýþtýðýný söyledi. Sergi 31 Aralýk'a kadar Çatalkara Kültür Sanat Evi'nde açýk kalacak Sergi 31 Aralýk'a kadar Çatalkara Kültür Sanat Evi'nde açýk kalacak "Güneþin Kadýnlarý" Çorum beþlisini Ankaralý'yla buluþturuyor Hitit Dernekler Federasyonu Ankara'da düzenleyeceði organizasyonla Çorum yemeklerini tanýtacak Çorum Hitit Dernekler Federasyonu projelerinden olan "Kadýn Eli Projesi" kapsamýnda Ankara'da "Çorum beþlisi" yemek sunumu yapýlacak. Çorum'un özel tatlarýndan oluþan yemek serisi, 31 Ocak 2016'da yapýlacak tanýtýmla Ankaralýlarýn damak zevkine sunulacak. Ankara'da faaliyetlerde bulunan Çorum-Hitit Dernekler Federasyonu(HDF) Çorum'un damak tatlarýndan oluþan yemekleri "Çorum Beþlisi" adý altýnda tanýtýma sunuyor. Çorum-Hitit Dernekleri Federasyonu Kadýn Konseyi'nin çalýþmalarý arasýnda bulunan "Kadýn Eli Projesi" kapsamýnda organize edilen "Çorum Beþlisi" tanýtým yemeði 31 Ocak 2016 günü Yenimahalle Belediye Baþkanlýðý Düðün ve Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Güneþin Kadýnlarý- Çorum Beþlisi sunumunda menü mönünün içeriðinde ise Çatal Aþ Çorbasý, Keþkek, Kuru Mantý, Ýskilip Dolmasý ve Pilavý, Su Böreði, Kuru Baklava, Kuþburnu içeceði ve Salata bulunacak. Konuklara tattýrýlacak olan Çorum'a özgü yiyecekler Çorumlu kadýnlar tarafýndan yapýlarak ikram edilecek. Ar-Ge ve Kadýn Konseyi'nin hayata geçirdiði ve Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan desteklenen proje köyde ve þehirde yaþayan dar gelirli kadýnlar iþ olanaðý yaratmak, Çorum kültürüne ait geleneksel lezzetleri üretmek ve tanýtmak, kaybolmaya yüz tutan kültürel mirasýmýzý gelecek kuþaklara aktarmak, Çorum'un yöresel tatlarýný tatmayanlarla buluþturmak olarak kaydedildi. Ankara'da birçok üst düzey siyasi ve bürokratýn katýlmasý beklenen yemekte "Kadýn Eli" Projesi tanýtýlarak bu özel günde sanatçýlar, görsel þov ve eðlenceler, sürpriz çekiliþler yapýlacak. Ayrýca yemek verilecek alanda kurulacak statlarda yöresel ürünlerin çok uygun fiyata satýþý gerçekleþtirilecek..... YENÝ BÝR KÝTAP DAHA DOSTTAN GELEN DOST NEDÝR? ANLAYAN ANLAR ANLAMAYAN AÐLAR U Þeytanýný kendi hizmetine kullanmak istersen, ki þeytana kul olmayasýn; hemen beðenmeye bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul ve beðenilen tarafýndan tut. U Kendini daima beðenmeye mecbur edersen þeytanýn sana hizmet eder, beðenmek prensibin olsun. Ýsteme Adresi: Tel: Ýçerik 20.TL Abdulkadir DURU ANLAYAN ANLAR ANLAMAYAN AÐLAR Hayatta en itina göstereceðin, titizlikle dikkat edeceðin þey; seni ifade eden aklýnýn, zihin merkezini durultmak olsun! Zihnine yük vurmamak için kalabalýk sokma zihnine. Zihin temiz, duruk oldukça anlayýþýn daha netleþir. Muhatabýný senden üst veya alt tutma, seninle müsavi kabul et. Onun ileriliði varsa, fikir tembelliðinden kurtul onu geçmeye bak. Akýl merkezlerinden en çok fikir merkezini çalýþtýr. Þeytanýný kendi hizmetine kullanmak istersen, istersen ki þeytanýna kul olmayasýn; hemen beðenmeye bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul ve beðenilen tarafýndan tut. Kendini daima beðenmeye mecbur edersen þeytanýn sana hizmet eder, beðenmek prensibin olsun. Sevmek niyetiyle baktýðýný hem sever hem de beðenirsen sevgin kurumaz þenlenir. Dünya iþlerini yapamayan ahiret iþlerini hiç yapamaz! Dünyada seven bahtiyardýr. Aklý erenlere sor, fikrini tashih et fakat gönlünün aklýndan ayrýlma. Seni sevmek iddiasýnda olan seni baðlamasýn, serbest býraksýn. Seni sevenin senin baþýna çullanmasýna müsaade etme!

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Çorum a Saðlýk Kompleksi. *Karaciðerde oluþan kist hastalýðý

Çorum a Saðlýk Kompleksi. *Karaciðerde oluþan kist hastalýðý Çorum a Saðlýk Kompleksi Bünyesinde tüm birinci saðlýk hizmetlerinin yer alacaðý kompleks çalýþmalarýyla ilgili açýklama yapan Salim Uslu, ön hazýrlýklarýn tamamlanma aþamasýnda olduðunu belirtti. Saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Muhtardan ÝMDAT çaðrýsý

Muhtardan ÝMDAT çaðrýsý Otomobil sporlarý konusundaki baþarýlý çalýþmalarýyla hemþehrilerini gururlandýran Mesut Sami Býyýk, Ankara Motor Sporlarý Kulübü Baþkaný oldu Yakýnlarý, þehidimizi asker selamý ile selamladý. ANOK A Çorumlu

Detaylı

Dev tesise tam not. Hal esnafý, Organize Sanayi Bölgesi nde hizmete giren Saraylým Tarým Soðuk Hava Depolarý Tasnif ve Paketleme Tesisleri ni gezdi.

Dev tesise tam not. Hal esnafý, Organize Sanayi Bölgesi nde hizmete giren Saraylým Tarým Soðuk Hava Depolarý Tasnif ve Paketleme Tesisleri ni gezdi. Hitit Dernekler Konfederasyonu Kadýn Eli Projesi yle Çorum kültürünü Ankara ya taþýyacak Hem tanýtacaklar hem kazanacaklar Hitit Dernekler Konfederasyonu (HDF), Çorum ve Ankara arasýnda kuracaðý köprü

Detaylı

Akþemseddin Camii cemaatinden tepki: Düðün hatýrasý diye saygýsýzlýk etmeyin!

Akþemseddin Camii cemaatinden tepki: Düðün hatýrasý diye saygýsýzlýk etmeyin! Salim Uslu, tarýmsal destekler konusunda açýklama yaptý. Çiftçiye destek ödemeleri 100 milyon TL'yi bulacak Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ in ziyaretinde tardýmsal desteklerle ilgili

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Rusya ile Mevlana anlaþmasý

Rusya ile Mevlana anlaþmasý Rusya ile Mevlana anlaþmasý Seher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. Engel tanýmayan aþk larýyla örnek oluyorlar Hayatýný tesadüfen birleþtiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

İlk olarak Şebinkarahisar ilçesi Uğurca Köyü ne giden Vali Şahin, burada vatandaşlar tarafından coşku ve alkışla karşılandı.

İlk olarak Şebinkarahisar ilçesi Uğurca Köyü ne giden Vali Şahin, burada vatandaşlar tarafından coşku ve alkışla karşılandı. VALİ ŞAHİN DEN 3 KÖYE ZİYARET Bir dizi ziyaret ve inceleme için Şebinkarahisar ilçesine giden Vali Dursun Ali Şahin, 12 Eylül Çarşamba günü ilçeye bağlı üç köyü ziyaret ederek, köylülerin sorunları yerinde

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Evsizler için otel kiraladý

Evsizler için otel kiraladý Sistem deðiþti, þikayetler arttý Her þey daha iyi hizmet vermek için Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi baþta olmak üzere Çorum ve ilçelerinde hizmet veren tüm hastanelerin

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Çöpten deðil tezgahtan alsýnlar

Çöpten deðil tezgahtan alsýnlar Yeni hastane inþaatýnýn mimari ve deprem izolatörü bakýmýndan Türkiye de örnek olacaðýna iþaret eden Baþhekim Sinan Zehir; Yeni vekillerimize 11 þiddetindeki depremde ufak bir hatýrlatma HABER YORUM/ bile

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

Çorum turizm vitrininde

Çorum turizm vitrininde Piyango ihalesi yenilenecek Ortaköy Patent baþvurusu yaptý O orumlu iþadamý Ahlatçý'nýn da katýldýðý Milli Piyango Ýhalesi yeniden yapýlacak. Ýhalenin ikinci talibi olan Ahlatçý Kuyumculuk ve ERG Ýnþaat

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý.

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý. HASParti GenelBaþkanYardýmcýsý Prof.Dr. Zeki Kýlýçarslan, partilileriyle buluþtu Korku siyasetinden nemalanýyorlar HAS Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýlan HAS

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Fukaranýn kömür ihtiyacý çözülecek AK Parti

Fukaranýn kömür ihtiyacý çözülecek AK Parti Çorum Özel Ýdare ekipleri tedbir aldý yollarýnda beyaza büründü Köy problem yok Buzlanma ve dona dikkat! Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin aldýðý tedbirler doðrultusunda Çorum

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı