T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. True3D

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. True3D"

Transkript

1 T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü True3D Ebubekir AKGÜL DanıĢman Yard. Doç. Dr. Yakup GENÇ Mayıs, 2014 Gebze, KOCAELĠ

2 T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü True3D Ebubekir AKGÜL DanıĢman Yard. Doç. Dr. Yakup GENÇ Mayıs, 2014 Gebze, KOCAELĠ ii

3 Bu çalışma 05/03/2014 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Bitirme Projesi Jürisi Danışman Adı Yakup Genç Üniversite Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülte Bilgisayar Mühendisliği Jüri Adı Didem Gözüpek Kocaman Üniversite Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülte Bilgisayar Mühendisliği Jüri Adı Burcu Yılmaz Şensoy Üniversite Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülte Bilgisayar Mühendisliği Jüri Adı Ahmet Cengiz Dirican Üniversite Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülte Bilgisayar Mühendisliği iii

4 ÖNSÖZ Bu projenin tasarımında ve yapımında her türlü desteği sağlayan sayın hocam Yakup Genç' e şükranlarımı sunarım. Ayrıca 17 senelik eğitim hayatım boyunca maddi ve manevi hiçbir desteği esirgemeyen aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma sevgi ve saygımı sunarım. Mayıs, 2014 Ebubekir AKGÜL iv

5 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... IV ĠÇĠNDEKĠLER... V ġekġl LĠSTESĠ... VI KISALTMA LĠSTESĠ... VIVII ÖZET... VIII SUMMARY... IIX 1. GĠRĠġ PROJE TANITIMI D Görüntü OluĢturma Unity ile 3D Görüntü OluĢturma Kinect Sensör Uygulaması SAHNELERĠN TASARLANMASI Pencere Sahnelerinin Tasarlanması Stüdyo Sahnelerinin Tasarlanması Oyun Sahnesinin Tasarlanması TARTIġMA VE SONUÇ KAYNAKLAR EKLER v

6 ġekġl LĠSTESĠ ŞEKİL Sistem Çalışma Diyagramı... 2 ŞEKİL D Görüntü Oluşturma Methodları... 4 ŞEKİL Positive Parallax... 5 ŞEKİL Negative Parallax... 5 ŞEKİL Projeksiyon Sahneleri... 6 ŞEKİL Pencere sanelerinde kamera pozisyonları ŞEKİL Golden Gate Pencere Sahneleri ŞEKİL AVM Pencere Sahnesi ŞEKİL Araba Stüdyo Sahnesi ŞEKİL Stüdyo Seçim Sahneleri ŞEKİL Oyun Sahnesi vi

7 KISALTMA LĠSTESĠ AR : Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) MR : Bitişik Gerçeklik (Mixed Reality ) VR : Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) 3D : Üç boyutlu (3 Dimension) DLL : Dinamik Link Kütüphanesi(Dynamic Link Library) vii

8 ÖZET Bu proje kullanıcının konumunu Kinect sensör aracılığıyla algılayıp ekrandaki 3D görüntüyü güncellenerek kullanıcıya sanal gerçeklik sunmayı amaçlar. Proje iki bölümden oluşup, bir de Runner tarzı oyun içermektedir. Projenin ilk bölümü stüdyo sahneleri içermekte olup, stüdyo ortamında kullanıcı ile interaktif bir şekilde 3D görüntü oluşturulmaktadır. Cisim kendi eksenine göre sağa-sola ve yukarı-aşağı döndürülerek cismin bütün ayrıntılarının görünmesi sağlanmaktadır. Projenin ikinci bölümü ise sanal pencere sahnelerini içermektedir. Normal bir pencereden dışarıya bakıldığı varsayılarak, kullanıcının konumuna göre pencere çerçevesi içinde kalan görüntü 3D olarak güncellenip kullanıcıya gösterilmektedir. Projenin oyun bölümünde ise "Runner" tarzı bir oyun tasarlanmıştır. Tren rayları üzerinde geçen bu oyunda kullanıcı koşucuyu kendi konumuna göre kontrol etmektedir. Paralel olarak konumlandırılmış üç çift rayda bulunan tren ve barikatlardan kaçıp, paraları toplamak amaçlanmıştır. viii

9 SUMMARY This project main aim is to adjust the view on a 3D TV based on the viewers positions. Viewer s current position is detected using Kinect sensor and viewing position and angle is adjusted such that the user perceives the displayed content as if real. Project consists of two main parts and an additional 3D game. First part of project consists of two scenes giving the users a sense of interactive 3D views as is they are in a studio. Via rotating left-right and up-down to 3D object, we are making possible to view everywhere to object by user. In the second part we are created two virtual windows through which we see a scenary just like real ones. Here the viewer can act like standing in front of real window and watching to Golden Gate Bridge or watch a shopping mall entrance. A Runner game is also provided as part of the project similar to Subway Surfers. The game player is controlling the user's position via Kinect. When user moves, game player changes position on rails. The main objective of the game is to escape from trains and barrier while gathering coins to get high scores. ix

10 1. GĠRĠġ Mixed Reality (MR) günümüzde oyun, sanayi, sinema, reklam, gibi bir çok alanda sıkça kullanılmaktadır. Bunu başlıca sebebi kullanıcılara daha görsel ve daha interaktif bir yapı sunmasıdır. Projemizde de MR temellerine dayanarak 3D sahneler geliştirdik. Kullanıcı 3D ekranda oluşturulan görüntüye dahil edilerek sanal bir ortam oluşturulmaktadır. Bu işlem için kulanıcının pozisyonu Kinect sensör yardımı ile okunmaktadır. Okunan değere göre kullanıcının sahnede olması gerektiği konum hesaplanarak o bölgeden alınan görüntüler 3D yapılarak kullanıcıya gösterilir. Böylelikle sanal gerçeklik hissi oluşturulur. True3D projesinde iki farklı çevre tasarımı, bir tane de oyun olacaktır. İlk olarak "Gerçek Pencere" olarak adlandırdığımız pencere yapılacaktır. Bu sistemde görüntü ekranın arkasında oluşturulup, ekrana bakan kullanıcının konumuna göre 3D ekrandaki görüntü güncellenecektir. Bu olayı tıpkı gerçek pencereden dışarıya bakmak gibi de anlatabiliriz. Bir diğer çevre tasarımında da görüntü ekranın önünde oluşturulacak, kullanıcıya sanki orada gerçekten bir cisim varmış gibi görüntü oluşturulacaktır. Oyun bölümünde ise Runner tarzı bir oyun tasarlanmıştır. Tren rayları üzerinde geçen bu oyunda kullanıcı koşucuyu kendi konumuna göre kontrol etmektedir. Paralel olarak konumlandırılmış üç çift rayda bulunan tren ve barikatlardan kaçıp, paraları toplamak amaçlanmıştır. 1

11 2. PROJE TANITIMI Şekil Sistem Çalışma Diyagramı Üstteki şekilde de görüldüğü gibi kinect sensör kullanıcının pozisyonunu algılayıp Kinect Server programına gönderir. Bu program vasıtasıyla kullanıcının mevcut konumu ve yaptığı el hareketleri hesaplanır. Elde edilen bu bilgileri de kendisine abone olan veya istek gönderen programlara iletir. Unity3D ise Kinect Server programına konum ve hareket aboneliği başlatarak daha önceden oluşturulmuş sahnelerde kullanıcının olması gerektiği konumu hesaplayıp kalibre ederek o noktadan sahneye bakarak sağ ve sol göz için ayrı ayrı görüntü oluşturur. Daha sonra bu görüntüler 3D TV'ye gönderilerek kullanıcının görmesi sağlanır. 2

12 2.1 3D GÖRÜNTÜNÜN OLUġTURULMASI 3D görüntünün anlatılmasından önce kullanılacak bazı terimlerin tanımları aşağıda verilmiştir. Perspektif: Nesnelerin uzaklaştıkça küçülmesi olayıdır. Occlusion: Önde bulunan cismin arkadaki cismi gölgelemesi(görünmesini engellemesi) olayıdır. Disparity: Resimlerin üst üste örtüştürüldüğü zaman aynı bölgelerin birbirlerine olan uzaklığı.(bkz: binocular disperaty) Parallax: bir kimsenin gözünden çıkan, biri yer kürenin merkezinde öbürü yeryüzünde bulunan iki doğrunun bir gökcisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları açı(ıraklık açısı). Interaxial: İki kamera arasındaki uzaklık olarak adlandırılabilir. 3D görüntü oluşturmak için çeşitli teknolojiler mevcuttur. Anaglyph: Sol kameradan alınan görüntü kırmızı renk filtresine sokulur, sağ kameradan alınan görüntü ise cyan filtresine sokulup, daha sonra bu görüntüler üst üste konulur. Kullanıcı red-cyan gözlük takarak normal bir ekranda bu görüntüyü 3D olarak görür.(bkz:şekil a) Side By Side: 3D özelliğe sahip ekranlar için geliştirilmiştir. İki görüntü yan yana konularak ekrana gönderilir. Daha sonra bu görüntüler bölünerek üst üste konumlanmış(z eksenine göre) ekranlarda gösterilir. Kullanıcı farklı polarizasyon özelliğine sahip 3D gözlüklerini kullanarak 3D görüntü elde edebilir. (Bkz:Şekil b) Over Under: Side By Side metoduna benzerdir. Aralarındaki fark ise bu metodda görüntüler yan yana değil, altlı-üstlü olarak konumlandırılır. (Bkz:Şekil c) 3

13 ġekil D Görüntü oluģturma metodları (3D model assetstore.unity3d.com/en/#!/content/3012 adresinden alınmıştır.) a Anaglyph 3D Görüntü b Side By Side 3D Görüntü C Over Under 3D Görüntü Bu metodlar dışında Interlace ve Checkerboard gibi metodlar da bulunmaktadır. Fakat bu metodlar projemizde implement edilmemiştir. İki kameradan alınan görüntü üstteki metodlara göre üst üste bindirilerek 3D görüntü elde edilmektedir. Aslında 3 boyutlu herhangi bir şey oluşturulmayıp, 2. boyutta her iki göze de ayrı ayrı görüntü verilerek insan beyni yanıltılmaktadır. 3. boyuttaki görüntü 2. boyuta projekt edilir. Aşağıda Anaglyph metodu baz alınarak hazırlanmış resimlerde bir nesnenin projeksiyon yüzeyine bağlı olarak önde veya arkada olması durumunun nasıl projekt edileceği belirtilmektedir. 4

14 Şekil Positive Parallax Nesnenin izdüşümleri şekildeki gibi hazırlanarak cismin ekranın arkasında oluşturulması sağlanmaktadır. Bu olaya positive parallax denilmektedir. Resimde left ve right olarak tabir edilen cisimler bizim kameralarımız, projection plane ise ekranımızdır. Şekil Negative Parallax Nesnenin ekranın önünde görünmesini sağlamak için de üstteki gibi bir yol izlenmektedir. 5

15 Kameralar tıpkı gözlerimiz gibi farklı açılarla nesnelere bakmaktadır. Bunun anlamı da kameraların kendilerine has(baktıkları noktaya göre) görüntüleri vardır. Bu görüntülerin izdüşümleri alınarak hangi 3D metod kullanılacaksa görüntü işlenip hazır hale getirilir. Şekil Projeksiyon sahneleri 2.2. UNĠTY ĠLE 3D GÖRÜNTÜ OLUġTURULMASI Projemizde modelleme, tasarım ve grafik işlemleri için Unity 3D programını kullandık. 3 boyulu görüntü oluşturabilmek için aşağıdaki yöntemleri izledik. Shader oluģturma: Oluşturulacak 3D görüntünün yapılandırılması için Shader kodlanmıştır. Shader sayesinde Analglyph görüntü kırmızı ve cyan renklerine ayrılmıştır. Ayrıca bu projece implement edilmeyen, fakat piyasada kullanılan diğer 3D görüntü oluşturma metodlarını da Shader'da küçük değişikliker ile destekleyebilecek bir mimari oluşturulmulştur. 6

16 Materyal oluģturma: Stereoscopic bir material oluşturarak kameralardan gelen görüntüler tutulmuş, ve shader işlemleri yapılması sağlanmıştır. Stereoscopic 3D Script: Unity için perspektif bir kameraya eklenen bu script mevcut kameradan iki tane klon oluşturup, konumlarını belirler. Konum belirlerken ana kameraya bakılır. Ayrıca odaklanılan noktaya göre parallax ve interaxial değerleri hesaplanıp kameralar arası mesafeler ve açıları ayarlanır. Belirtilen 3D görüntü oluşturma metoduna göre shader ve materyal ataması yapılır. Elde edilen görüntülerin projecksiyonu alınarak grafik kütüphaneleri yardımıyla ekrana basılır. Ayrıca bu scriptten 3D oluşturma metodu, kameraların inraxial ve parallax değerleri ayarlanabilmektedir. 2.3 KĠNECT SENSÖR UYGULAMASI Sanal ortama kullanıcıyı da dahil edebilmek için kullanıcının konumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de Kinect sensör kullanılmaktadır. Kinect cihazı için Microsoft firmasının sunduğu Kinect SDK kullanılmaktadır. Fakat Unity 3D programı ile Kinect SDK kütüphanesinin.net uyumsuzluğu nedeni ile bir servis uygulaması yazılıp, IPC ile konum ve harekt bilgilerine erişim sağlanmıştır. Uygulama Kinect Server olarak adlandırılır ve her bir client, server'a bağlanır. Her bir client Kinect Server'dan bilgi ister, veya konum, el hareketi gibi olaylara abone olur.program kapanırken de aboneliği sonlandırır. Kinect server uygulaması sadece konum bilgilerini vermekle kalmaz, ayrıca kullanıcının el hareketlerini de algılayarak o harekete abone olan kullanıcılara haber vermektedir. Kinect Server uygulaması kullanıcının iskeletinin takip ederek ve belirli miktardaki önceki iskelet durumlarını karşılaştırarak kullanıcının el hareketlerini tahmin etmektedir. 7

17 Algılanan el hareketleri: El kaldırma(raise) El kaydırma(swipe) El açma (Zoom) Yumruk Atma (Punch) El sallama (Wave) Zıplama (Jump) şeklindedir. Kinect Server programı aynı anda birden fazla kullanıcının konumunu ve hareketlerini algılayabilmektedir. Aynı anda sadece bir kullanıcının konum ve hareket bilgilerinin kullanılması gerektiği düşünülerek el kaldırma aktif kullanıcıyı belirlemek için tanımlanıştır. Ayrıca oyun sahnelerinde oyunu başlatabilmek için de bu hareket kullanılmaktadır. El hareketlerinin interaktif olarak kullanılabilmesi için stüdyo sahnelerinin birinde el kaydırma hareketi(swipe) kullanılarak nesnelerin değiştirilmesi sağlanmıştır. Kinect hareket bilgilerini yaklaşık saniyede 100 defa okur. Kullandığımız grafik arayüzü de FPS aralığında çalıştığından, ve insan gözü 30 FPS'nin üzeini algılayamadığından Kinect'in çalışma hızı düşürülerek saniyede 30 data vermesi ayarlanmıştır. Bir client birden fazla iskelet konumuna ve el hareketine abone olabildiği gibi, aynı anda birden fazla client Kinect Server programına bağlanabilmektedir. Soketlerin programlanmasında asenkron bir yapı kullanılmış olup, race condition gibi veri kaybına sebeb olacak her türlü handikap düşünülerek güvenilir bir sistem oluşturulmuştur. Server ve client birbirlerine "Packet" denen bir struct göndererek haberleşmektedir. Bu yapının içerisinde: 8

18 İstenilen bilgi (Pozisyon & Hareket isteği ) Oluşan olay (Pozisyon güncellemesi & El hareketi) İskelet Konumu Client numarası bulunmaktadır. 3. SAHNELERĠN TASARLANMASI 3.1 PENCERE SAHNELERĠNĠN TASARLANMASI Pencere sahnelerinde kamera belirli bir orjin etrafında kullanıcının pozisyonuna göre çember çizer. Bu işlem sırasında bakış açısını da bu hayali çemberin merkezinden geçecek şekilde ayarlar. Kinect sensörden gelen konum bilgisi kullanılarak kameranın konumları hesaplanır ve yeri değiştirilir. Aşağıda Kamera konumunu ve yönünün hesaplanma algoritması verilmiştir. // startrot: camera's initial position // origin: center of window // rot: the position to camera's suppose to be // u: distance between origin and camera 9

19 Vector3 rot = startrot; rot.y = startrot.y - pos * 90; camera.rotation = rot.eulerangles; float rotrad= userposition.x * (Mathf.PI/2); transform.position = origin.position + new Vector3(Mathf.Sin(rotRad)*u, 0,-Mathf.Cos(rotRad)*u ); Şekil Pencere sahnesinde Kamera pozisyonları Kullanıcının x eksenine göre konumu hesaplanıp, çemberde izdüşümü hesaplanır ve kameralar o noktalara yerleştirilir. Daha sonra da kameralar hayali çemberin merkezine bakacak şekilde döndürülerek belirli bir alana bakmaları sağlanır. İlk pencere sahnesi San Fransisco eyaletinde bulunan meşhur Golden Gate manzarasını içerir(bkz: Şekil 3.1.2). Bu sahnede 3D görüntünün odaklandığı nokta köprü olup, diğer noktalar bulanıklaştırılarak disparaty'den kaynaklanan görüş 10

20 bozukluğu giderilmiştir. Aşağıda sahnenin Anaglyph görüntüsü bulunmaktadır. Resimde de görüldüğü gibi uzakta olan cisimlerin disparaty'si artmaktadır. Şekil Golden Gate Pencere Sahnesi (Köprü ve gemi modeli sitesinden alınmıştır.) İkinci sahne olarak ise bir alış-veriş merkezi kullanılmıştır(bkz Şekil 3.1.3). Kullanılan 3D modelin ayrıntılı olmasından ve keskin hatları sebebiyle daha gerçekçi ve düzgün görüntüler elde edilmiştir. Modelde 3D olmayan, sadece resimle kaplanan(texture) yer ve duvarlar shader kullanılarak düzeltilmeye çalışılmıştır. 11

21 Şekil AVM Pencere Sahnesi (3D model sitesinden alınmıştır.) 3.2 STÜDYO SAHNELERĠNĠN TASARLANMASI Stüdyo sahneleri pencere sahnelerinden farklı bir tasarıma sahiptir. Kullanıcının konumunu sahneye özel belirlenmiş katsayılarla çarparak sahneye uyarlanır, sonra da o noktaya kameralar yerleştirilmiştir. Kullanıcı hareket ettiğinde ise bu noktalar tekrardan hesaplanıp değiştirilir. İlk stüdyo sahnesinde bir araba bulunmaktadır(bkz. Şekil 3.2.1). Kullanıcı sağa-sola hareket ederek arabanın çevresini görebilmektedir. Ayrıca eğilerek aracın altını da inceleyebilmektedir. Aşağıda sahnenin Analglyph resmi gösterilmiştir. 12

22 Şekil Araba Stüdyo Sahnesi (3D model sitesinden alınmıştır.) İkinci sahnemiz ise sandalye seçim sahnesidir(bkz. Şekil 3.2.2). Merkezde bulunan sandalye kullanıcının el kaydırma hareketi(swipe) ile değişmektedir. Böylelikle kullanıcıya daha interaktif bir görüntü sunulmuştur. Kullanıcının her el kaydırma hareketinde sandalye değişmektedir. 13

23 Şekil Stüdyo Seçim Sahneleri (3D model sitesinden alınmıştır.) 3.3 OYUN SAHNESĠNĠN TASARLANMASI Projede ekstra olarak bir de oyun tasarlanmıştır. Runner tarzı olan bu oyunda hedef tren ve barikatlardan kaçmak ve raylar üzerinde bulunan altınları toplamaktır. Kullanıcı oyuncuyu kendi konumuna göre kontrol etmektedir. Kullanıcı Kinect'e göre sağa geçtiğinde oyuncu sağ taraftaki raya, sola geçtiğinde sol taraftaki raya, Kinect'in tam karşısında durduğunda ise orta raya geçmektedir. Ayrıca Kullanıcı zıpladığında veya eğildiğinde aynı hareketleri oyuncu da 14

24 yapmaktadır. Oyunun başlayabilmesi için kullanıcı elini kaldırır ve oyunu başlatır. 500 metre boyunca süren bu oyun bitiş noktasına gelindiğinde bitmektedir. Kullanıcının yaptığı hareketler ve topladığı paralara bakılarak puan hesaplaması yapılır. Tren veya barikata çarpıldığında ise oyun bitmektedir. rayların uzunluğu, ve çevredeki diğer dikkat dağıtıcı nesneler sebebiyle oluşan 3D görüntüde uyuşma problemleri yaşanmaktadır. Bu yüzden sinemada da sıkça kullanılan bir method olan arka planı bulanıklaştırma yöntemi kullanılmıştır. Oyunun örnek bir sahnesi aşağıda mevcuttur. Şekil Oyun Sahnesi 15

25 4. TARTIġMA VE SONUÇ Mixed reality (MR) temellerine dayanılarak 3 boyutlu sahneler tasarlanmıştır. Bütün proje süresince modüler olarak çalışılmış, ve her bir modül paket haline getirilerek geliştiricilerin hizmetine sunulmuştur. 3 boyutlu bir oyun geliştirmek isteyen bir geliştirici geliştirdiğimiz modülü kamera olarak kullanabilecek, arka plan işlerinde kendini soyutlayabilecektir. Ayrıca Mixed Reality'yi Kinect ile entegre edip daha interaktif bir yapı elde ettik. Selection sahnesi ve Runner oyunu gibi daha önce yapılmış, fakat sınırlı imkanlarla kullanıcılara sunulmuş teknolojileri, daha etkili ve interaktif olarak kullanıcılara sunmaktayız. Ayrıca Kinect Server programı Kinect için kullanması son derece basit olan bir konum ve hareket algılama kütüphanesi geliştirilmiştir. 16

26 KAYNAKLAR [1] Bourke, P., Calculating Stereo Pairs [online], Poole, Bournemouth University, [Ziyaret Tarihi: 4 Mayıs 2014] [2] Team, U., Unity Manual[online], Unity, San Francisco, [Ziyaret Tarihi: 4 Mart 2014] [3] G. B. Newby. Virtual reality. Annual Review of Information Science and Technology, 28, Medford, N,J,: Learned Information. [4]S. E. Chen. QuickTime VR an image-based approach to virtual environment navigation. SIGGRAPH Computer Graphics Proceedings, Annual Confernece Series, pages 29{38, [5] R. Szeliski and H.-Y. Shum. Creating full view panoramic image mosaics and environment maps. Proceedings SIGGRAPH '97, pages 251{258, EKLER A. Lisans Bitirme Projesi Konusu Bildirme Formu 17

27 Ek A. Lisans Bitirme Projesi Konusu Bildirme Formu T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ KONUSU BĠLDĠRME FORMU ÖĞRENCĠ ADI SOYADI : Ebubekir Akgül ÖĞRENCĠ NO : ĠMZA: PROJE KONU BAġLIĞI: True3D PROJENĠN AMACI : 3D ekran üzerinde gösterilen 3 boyutlu bir cismin büyüklüğünü ve yönünü, cisme bakan kullanıcının konumuna göre değiştirip, kullanıcıya sanal gerçeklik sağlamak. FAYDALANILACAK KAYNAKLAR : PROJE DANIġMANI: ĠMZA: Yakup Genç BÖLÜM BAġKANI: ĠMZA: İbrahim Soğukpınar 18

TRUE3D. BIL 496 Bitirme Projesi. Ebubekir AKGÜL. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yakup GENÇ. Haziran 2014. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

TRUE3D. BIL 496 Bitirme Projesi. Ebubekir AKGÜL. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yakup GENÇ. Haziran 2014. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TRUE3D BIL 496 Bitirme Projesi Ebubekir AKGÜL Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yakup GENÇ Haziran 2014 GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İçerik Sistem Mimarisi Kinect Server Konum

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASKERİ SAVAŞ ALANLARININ GERÇEK ZAMANDA 3-BOYUTLU SANAL SİMÜLASYONU Gazi Erkan BOSTANCI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 210360 Alper AKKAYA 210397 Altan Kerim İLHAN 210320 Semih KAÇAR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ

ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ Abdullah AKAY YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. M İstanbul: Mobil İstanbul Bilgi Sistemi Servisleri Geliştirilmesi ve Optimizasyonu

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. M İstanbul: Mobil İstanbul Bilgi Sistemi Servisleri Geliştirilmesi ve Optimizasyonu PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ M İstanbul: Mobil İstanbul Bilgi Sistemi Servisleri Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Proje Yüklenicisi: Y.Doç.Dr. Öznur Özkasap Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü RESİMLİ YOKLAMA PROJESİ Muhammet Halit KARAKIŞ Danışman Doç. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL Ağustos, 2012 Gebze, KOCAELİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ Yüksek Lisans Tezi C. Ufuk BAYTAR Danışman:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI Ulaş VURAL DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Abdullah Battal. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Abdullah Battal. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü SEMANİK WEB İLE GELİŞTİRİLEN BİR TELEVİZYON PROGRAM ÖNERİ SİSTEMİ Abdullah Battal YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEMEDE 2D ve 3D API KULLANIMI. Aybars UĞUR ÖZET SUMMARY

ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEMEDE 2D ve 3D API KULLANIMI. Aybars UĞUR ÖZET SUMMARY Ege Eğitim Dergisi 2002 (1), 2: 68-75 ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEMEDE 2D ve 3D API KULLANIMI Aybars UĞUR ÖZET Bu makalede ilk olarak üç boyutlu grafik programlamada yüksek düzeyli üç boyutlu uygulama geliştirme

Detaylı

Teknoloji ile barışık olmak, teknolojiye ayak uydurmak, çağı yakalamak isteyen ülkelerin de vazgeçilmezi elbet!

Teknoloji ile barışık olmak, teknolojiye ayak uydurmak, çağı yakalamak isteyen ülkelerin de vazgeçilmezi elbet! 1 Editör den Başarmak denilen bitimsiz şevkin alt yapısı; dün de, bugün de ve elbet yarın da, azim ve çalışmadan geçmekte Buna sağduyu sahibi hiç kimsenin de itiraz etmediği ve edemeyeceği bir gerçek!

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

THE PROCESS OF DEVELOPING 3-DIMENSIONAL GEOMETRY ACTIVITIES FOR TABLETS AND INTERACTIVE WHITEBOARDS

THE PROCESS OF DEVELOPING 3-DIMENSIONAL GEOMETRY ACTIVITIES FOR TABLETS AND INTERACTIVE WHITEBOARDS TABLETLER VE ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR İÇİN 3 BOYUTLU GEOMETRİ ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME SÜRECİ Alper Burmabıyık Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı