ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA"

Transkript

1 ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi ÖZET Günümüzde ya anan h zl de i imle birlikte, pazarlama araç ve yöntemleri de bu h zl de i ime kendilerini uydurmu lard r. Geleneksel pazarlamada mü teriler gereksinimlerini kar lamak için; ürünü ya kendilerine gelen sat c lardan, ya da ürünü satan ma azalardan almakta iken, bilgi toplumunda, tüketici ve sat c bir araya gelmeden de al veri i lemi gerçekle mektedir. Sanal ortamda yap lan i lemler çok daha geni kitlelere ula abilmeyi, mü teri ile daha yak n ili ki kurabilmeyi, maliyetleri azaltabilmeyi ve h zl eri imi amaçlamaktad r. Bu geli meler do rultusunda çal mam z n as l hedefi; elektronikle en ticaret ortam ndaki faaliyetlerde gösterilen yarat c l k derecesinin ve yenilik faaliyetlerinin, pazarlama ilkeleri do rultusunda tüketicilerin internet üzerinden al veri yapma niyet, tav r ve e ilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu hedef do rultusunda yap lan çal mada yenilikleri yak ndan takip eden üniversite ö rencileri üzerine yap lan ara t rma ve ara t rma sonuçlar yer almaktad r. Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Tüketici Davran, Yenilik (Inovasyon) A RESEARCH TO MEASURE THE EFFECTS OF INNOVATION ACTIVITIES IN ELECTRONIC COMMERCE FUNCTIONS ON CUSTOMER BEHAVIOUR ABSTRACT With the rapid changes that being todays, marketing tools and methods are changing too. In traditional marketing, when customers buying products from seller or stores that sells the products or services, in information society, customers and sellers not to be meet for the shopping activity. The aim of shopping activities in virtual environment is to effect large mass, engage with customer, cut the costs and rapid access. In line with these developments the aim of this study, to research the effects of innovation activities and creativeness degree about the electronic commerce activities on customer behaviour, devices, and tendency about shopping from internet. In line with this objective, there is a research and the results of this research about the university students that follows closely the innovations in this study. Keywords: Electronic Commerce, Customer Behaviour, Innovation 171

2 M.Tekin, V. Ö. Akgün, E. Celep, G. S. Ergün 1. G R E-ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestle tirilmesi e ilimi ile birlikte, son on y lda ya anan ve bilgi ileti imini kolayla t ran teknolojik geli melerin bir ürünü olarak ortaya ç km t r. Elektronik ticaret, ürün seçeneklerinin artmas, ürünlerin kalitesinin yükselmesi ve daha h zl ödeme ile teslim al nmas ile ilgili yeniliklerin yap lmas ve bu hizmetlerin kolayl kla yerine getirilebilmesi faaliyetlerinde çok etkili bir yöntemdir. E-ticaret potansiyel tüketicilerin dünyan n her yan nda pazara arz edilen ürünler hakk nda bilgi sahibi olmalar na ve yeni üreticilerin dünya pazarlar na girmelerine imkân vermektedir. Daha dü ük fiyatl ve daha yüksek kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler aras nda rekabetin artmas na ve tüm ticari i lemlerin maliyetinin dü mesine olanak sa lam t r. Internet kullan m n n h zl bir ekilde toplumun her kesiminde yayg nla mas, bireylerin ya amlar kadar tüketici olarak da al kanl k ve davran lar n de i tirmi tir. Bilgisayar n internet teknolojisi ile birlikte kullan lmas, özellikle bankac l k, günlük gazete okuma, radyo ve televizyon izleme, kütüphane incelemesi, üniversite e itimi, i ba vurusu gibi birçok alanda büyük de i imlere neden olmu tur. Internetten al veri yapan tüketicilerin davran lar n n analiz edilmesi, al veri yapanlar kadar yapmayanlar n nedenlerinin ortaya konmas, firmalar n bu hizmetleri geli tirmesi ve daha geni kitlelere hitap eder hale getirilmesi aç s ndan önemlidir. Bu noktada i letmelerin elektronik ticaret faaliyetleri ile ilgili sat oranlar n art rmada, elektronik hizmetlerin kapsamlar n n geni letilmesi ile ilgili belli bir tak m yenilik faaliyetleri gerçekle tirdi i söylenebilir. Tüketicilerin bulunduklar yerden gerçekle tirebilecekleri i lemlerle ilgili olarak yap lan, i lem süresinin k salt lmas, ürün ya da hizmetin tüketiciye ula t r lmas ve ödemeler gibi konularla ile ilgili farkl alternatiflerin sunulmas, bunun yan nda belli bir web sitesinin sürekli kullan c s olan tüketicilerin ödüllendirilmesi, ya da skontolardan yararlanabilmesi gibi kademeli ve sürekli yeniliklerin yap lmas, tüketiciler aç s ndan her zaman cazip kabul edilecektir. Yap lan yeniliklerin ise internet reklamlar, elektronik posta reklamlar, banner reklamlar, sms reklamlar vb. tutundurma araçlar ile tüketicilere duyurulmas çok daha kolay olaca ndan elektronik ticaret faaliyetlerinde yap lan yeniliklerin tüketiciler taraf ndan sat n alma de i ikli ine yol açmas muhtemeldir. 2. E- T CARET KAVRAMI Günümüzde, teknolojinin etkiledi i ticaretin yeni ismi olan Elektronik Ticaret, ürünlerin genelde bir a üzerinden elektronik olarak al m, sat m, sipari ve bazen de ula t r lmas olarak tan mlanabilir. Geli en internet ortam ndan perakende sat lar n yayg nla maya ba lamas, e-ticaret kavram n n daha s kl kla telaffuz edilmesinin ba l ca nedenidir. Uluslararas rekabette üstünlük sa layanlar, ileti im ve bilgi teknolojilerini yo un olarak kullanan firmalard r (Sar sakal, 2001). E-ticaret, her türlü mal n ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik ileti im kanallar ve ilgili teknolojiler (ak ll kart - smart card, elektronik fon transferi - EFT, POS terminalleri, faks gibi) kullanarak sat lmas ve sat n al nmas n kapsayan bir kavramd r veya E- ticaret, ödeme i leminin internet üzerinden yap ld al veri i içermektedir. Bili im teknolojilerindeki h zl ve büyük geli me, ekonomik ve sosyal hayat derinden etkilemektedir. Aç k a üzerinde potansiyel üretici, tedarikçi, kullan c ve tüketicilerin bir araya getirilmesi ekonomik ileti imi ve faaliyetleri elektronik ortama ta maktad r. Geleneksel ticaretten farkl geli en bu yap da, imdilik baz mal ve hizmetlerin maliyetlerinde kayda de er dü ü ler gözlenmekte, yeni meslekler olu urken baz lar önemini yitirmekte, tüketici tatmini ön plana ç kmakta ve piyasalar n effafla mas ise serbest piyasa imkânlar n n olu mas n sa lamaktad r. Bu geli melere paralel olarak rekabetin küreselle mesi i letmeleri bilgiye, bilgili personele ve bilgi teknolojilerine daha fazla yat r m yapmaya zorlamaktad r. Çünkü rekabet etmenin en önemli ko ullar bilgi temelinde olu maktad r (Yumu ak, 2001). E- ticaret en yayg n olarak 6 araç yard m yla gerçekle tirilmektedir. Bunlar; telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri de i imi (EDI) ve internet olarak kar m za ç kmaktad r. E-Ticaret Faaliyetlerinde Yenilik, Internet ve Tüketici Davran Yirminci yüzy l n sonlar na do ru meydana gelen, bili im teknolojilerindeki h zl de i imler bilgisayarlar ya am n ayr lmaz bir parças konumuna getirmi tir. Günümüzde h zla geli en bilimsel ve teknolojik ara t rmalar ve bunlar n sonucunda ortaya ç kan yenilikler Bilgi ve leti im Teknolojilerine yap lan yat r mlar n daha fazla önem kazanmas na neden olmu tur. Bilgi ve leti im Teknolojilerindeki bu geli meler, kamudaki veya özel sektördeki tüm i faaliyetlerinin ana ö esi haline gelmi tir. 172

3 Özellikle bilgisayar n nternet teknolojisi ile birlikte kullan lmas, bankac l k, günlük gazete okuma, radyo dinleme ve televizyon izleme, kütüphane incelemesi, üniversite e itimi, i ba vurusu, bilgi ve veri aktar m gibi birçok alanda hayat m zda büyük de i imlere neden olmu tur. Hemen her alanda hayat m za giren nternet, özellikle tüketicilerin sat n alma davran lar nda h zl bir de i im yaratmaktad r. nternet üzerinden al veri geleneksel perakendecilik sektörünün gösterdi i geli ime paralel bir ekilde h zla geli mektedir. De i en tüketici ve ya am biçimleri giderek daha fazla say da tüketiciyi sanal ortama dâhil etmektedir (Saydan, 2008). Elektronik ticaretin pazar büyüklü ü her geçen gün artmakta, her dakika binlerce web sitesi kurulmakta ve milyonlarca kullan c bu siteleri ziyaret etmektedir. nternet dünyas ndaki kullan c lar n her bir seçimi ve davran elektronik ticaret içinde gelir elde etmeyi amaçlayan giri imciler aç s ndan büyük bir önem ta maktad r. Tüketici hakk ndaki bütün bilgiler etkin pazarlama stratejileri ve i letme kaynaklar n n do ru ekilde kullan m nda hayati bir rol oynamakta, bunun sonucunda da tüketici, yeni ekonomide internetin merkezi haline gelmekte ve hiç olmad kadar aktif ve güçlü olarak kar m za ç kmaktad r (Jagdish vd., 1997). Günümüz tüketicisi eskiye oranla daha e itimli ve daha donan ml bir konumda olup, talep etti i bilgiyi ve mal/hizmeti, internetin yo un rekabet ortam nda, binlerce seçenek aras ndan çok daha az zaman harcayarak tercih etme sans na sahiptir. Ayr ca bu seçenekleri elektronik ortamda kar la t rma olana na sahip olmas, kendisi için en uygun tercihi yapabilmesini de kolayla t rmaktad r. nternet kullan m nda ve pazarlamas nda tüketici davran incelenirken, tüketicilerin alg lama ve tutumlar n n ayr bir önemi oldu unun fark nda olunmal d r. Tüketici de erleri, alg lar, buna ba l olarak istek ve ihtiyaçlar h zla de i mektedir. Bu nedenle internet üzerinde faaliyet gösteren i letmeler yaratt klar fayda ve de erleri yeniden tan mlamak durumundad rlar. H z, ki iselle tirme, farkl la t rma, güvenlik, uygun teslimat seçenekleri ve sipari yöntemleri gibi kavramlar yeni de erler olarak görünmektedir. 3. ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER 3.1. Ara t rman n Amac Bu ara t rman n temel amac, elektronik ticaret faaliyetlerinde yap lan yeniliklerin tüketici sat n alma davran lar üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amac gerçekle tirmek üzere Selçuk Üniversitesinde okuyan 88 ö renciye anket uygulamas yap lm t r Ara t rma Örne inin Belirlenmesi Ara t rma örne ini elektronik ticaret faaliyetlerinden faydaland n belirten Selçuk Üniversitesinin 88 ö rencisi olu turmaktad r. Ara t rman n do rudan görü me yoluyla yap lmas na özen gösterilmi tir. Bunun yan nda, okulda bulunmay p Selçuk Üniversitesi ö rencisi olan 20 ö renciye de elektronik posta yoluyla ula t r lm t r. 24 ubat 2011 tarihi itibariyle de erlendirmeye uygun 100 anket formu elde edilmi olup 88 tanesi anlaml sonuçlar verdi i için ara t rmaya dahil edilip de erlendirmeye al nm t r. nternetten al veri yaparken Ürün ikayetlerinin dikkate al n yor olmas n öncelikli tercihi olarak aç klayan erkeklerin % 22.2si Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine karars z m, % 33.3ü k smen etkiler ve % 44.4ü ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yaparken ödeme sorunlar n n çözümlenmi olmas n öncelikli tercihi olarak aç klayan erkeklerin % 42.9u Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine karars z m, % 28.6s k smen etkiler ve % 28.6s ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yaparken teslimat sürelerine riayet edilmesini öncelikli tercihi olarak aç klayan erkeklerin % 9.1i Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine k smen etkilemez, % 27.3ü karars z m, % 9.1i k smen etkiler ve % 54.5i ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yaparken garanti hizmetinin veriliyor olmas n öncelikli tercihi olarak aç klayan erkeklerin % 16.7si Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine k smen etkilemez, % 41.7si karars z m, % 33.3ü k smen etkiler ve % 8.3ü ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. 173

4 M.Tekin, V. Ö. Akgün, E. Celep, G. S. Ergün Tablo 1. nternetten Al veri Yaparken Verilmesi stenen Hizmetlerle lgili Bilgiler Soru 10 ( nternetten al veri yaparken hangi hizmetin verilmesi ilk tercihinizdir?) Ürün ikâyetlerinin dikkate al n yor olmas Ödeme sorunlar n n çözümlenmi olmas Teslimat sürelerine riayet edilmesi Garanti hizmetinin veriliyor olmas Ürün ikâyetlerinin dikkate al n yor olmas Ödeme sorunlar n n çözümlenmi olmas Teslimat sürelerine riayet edilmesi Garanti hizmetinin veriliyor olmas p Anlaml l k Soru 51 (Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas kriteri) KISMEN ETKILEMEZ De eri 0.049* NE ETKILER NE ETKILEMEZ KISMEN ETKILER KESINLIKLE ETKILER 0 % 22.2 % 33.3 % % 42.9 % 28.6 % 28.6 % 9.1 % 27.3 % 9.1 % 54.3 % 16.7 % 41.7 % 33.3 % % 40 % 40 % 20 % 30 0 % 20 % 50 0 % 66.7 % 16.7 % 16.7 % 6.7 % 13.3 % 46.7 % 33.3 nternetten al veri yaparken ürün ikâyetlerinin dikkate al n yor olmas n öncelikli tercihi olarak aç klayan bayanlar n % 40 Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine karars z m, % 40 k smen etkiler ve % 20si ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yaparken ödeme sorunlar n n çözümlenmi olmas n öncelikli tercihi olarak aç klayan bayanlar n % 30u Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine k smen etkilemez, % 20s k smen etkiler ve % 50si ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yaparken teslimat sürelerine riayet edilmesini öncelikli tercihi olarak aç klayan bayanlar n % 66.7si Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine karars z m, % 16.7si k smen etkiler ve yine % 16.7si ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yaparken garanti hizmetinin veriliyor olmas n öncelikli tercihi olarak aç klayan erkeklerin % 6.7si Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine k smen etkilemez, % 13.3ü karars z m, % 46.7si k smen etkiler ve % 33.3ü ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir.erkek kat l mc lar n nternetten al veri yaparken hangi hizmetin verilmesi ilk tercihinizdir? sorusuyla Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml de ildir (p>0.05). Bayan kat l mc lar n ise nternetten al veri yaparken hangi hizmetin verilmesi ilk tercihinizdir? sorusuyla Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml d r. Bayan kat l mc lar n Mü teri ili kileri kapsam nda ikâyet ya da önerilerin iletilmesini sa layacak bir üyelik sisteminin bulunmas maddesine verdikleri cevaplar nternetten al veri yaparken hangi hizmetin verilmesi ilk tercihinizdir? sorusuna verdikleri cevaplara göre farkl l k göstermektedir (p<0.05). nternetten al veri in en önemli avantaj n zahmetsiz olmas eklinde aç klayan erkeklerin % 69.2si Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 15.4ü karars z m, % 7.7si k smen etkiler ve yine % 7.7si ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n zamandan tasarruf olmas eklinde aç klayan erkeklerin %28.6s Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine karars z m, % 57.1i k smen etkiler ve % 14.3ü ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n tüm özellikleri ayn anda ekrandan görerek karar verebilme olarak aç klayan erkeklerin % 23.1i Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 30.8i karars z m, % 15.4ü k smen etkiler ve %30.8i ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n ürün çe itli i ve zenginli i olarak aç klayan erkeklerin %57.1i Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 35.7si karars z m ve 174

5 Tablo 2. nternetten Al veri in Avantajl Bulunma Nedeni le lgili Bilgiler Soru 11 ( nternetten al veri in en önemli avantaj nedir?) KISMEN ETKILEMEZ Soru 40 (Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas kriteri) NE ETKILER NE ETKILEMEZ KISMEN ETKILER KESINLIKLE ETKILER Zahmetsiz olmas % 69.2 % 15.4 % 7.7 % 7.7 Zamandan tasarruf 0 % 28.6 % 57.1 % 14.3 Tüm özellikleri ayn anda ekrandan görerek karar % 23.1 % 30.8 % 15.4 % 30.8 verme Ürün çe itlemesi ve % 57.1 % % 7.1 zenginli i Her a amada i lemden vazgeçme ans na sahip % olmak Zahmetsiz olmas % 30 % 40 % 20 % 10 Zamandan tasarruf % 35.7 % 28.6 % 28.6 % 7.1 Tüm özellikleri ayn anda ekrandan görerek karar 0 0 % verme Ürün çe itlemesi ve % 30 % 30 % 20 % 20 zenginli i Her a amada i lemden vazgeçme ans na sahip % 100 olmak p Anlaml l k 0.022* De eri % 7.1i ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n her a amada i lemden vazgeçme ans na sahip olabilmek eklinde aç klayan erkeklerin tamam Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez cevab n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n zahmetsiz olmas eklinde aç klayan bayanlar n % 30u Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 40 karars z m, % 20si k smen etkiler ve % 10u ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n zamandan tasarruf olmas eklinde aç klayan bayanlar n %35.7si Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 28.6s karars z m, yine % 28.6s k smen etkiler ve % 7.1i ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n tüm özellikleri ayn anda ekrandan görerek karar verebilme olarak aç klayan bayanlar n tamam Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkiler cevab n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n ürün çe itli i ve zenginli i olarak aç klayan bayanlar n %30u Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 30u karars z m, % 20si k smen etkiler ve yine % 20si ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri in en önemli avantaj n her a amada i lemden vazgeçme ans na sahip olabilmek eklinde aç klayan bayanlar n tamam Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine kesinlikle etkiler cevab n vermi lerdir. Erkek kat l mc lar n nternetten al veri in en önemli avantaj nedir? sorusuyla Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml d r. Erkek kat l mc lar n Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine verdikleri cevaplar nternetten al veri in en önemli avantaj nedir? sorusuna verdikleri cevaplara göre farkl l k göstermektedir (p<0.05). Bayan kat l mc lar n ise nternetten al veri in en önemli avantaj nedir? sorusuyla Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml de ildir (p>0.05). 175

6 M.Tekin, V. Ö. Akgün, E. Celep, G. S. Ergün Tablo 3. Internet Sitesinde Ünlü Simalar n Tan t m Yapmas n n Tüketici Sat n alma Davran n Etkilemesi le lgi Bilgiler p Anlaml l k De eri Soru 1 ( nternete ne s kl kla ba lan yorsunuz?) Her gün düzenli olarak Soru 40 (Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas kriteri) K smen Ne Etkiler Ne K smen Etkiler % 50 % 28.6 % 11.9 % 9.5 Haftada 2-3 gün 0 % 20 % 40 % 40 Düzenli olarak ba lanm yorum % 100 Her gün düzenli olarak % 35.7 % 25 % 25 % 14.3 Haftada 2-3 gün 0 % 60 % 20 % 20 Düzenli olarak ba lanm yorum % 33.3 % 33.3 % * Kesinlikle Etkiler nterneti her gün düzenli olarak kullanan erkeklerin % 50si Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 28.6s karars z m, % 11.9u k smen etkiler ve % 9.5i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nterneti haftada 2-3 gün kullanan erkeklerin % 20si Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine karars z m, % 40 k smen etkiler ve % 40 kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nterneti düzenli kullanmayan erkeklerin tamam Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine kesinlikle etkiler cevab n vermi lerdir. nterneti her gün düzenli olarak kullanan bayanlar n % 35.7si Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 25i karars z m, % 25i k smen etkiler ve % 14.3ü kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nterneti haftada 2-3 gün kullanan bayanlar n % 60 Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine karars z m, % 20si k smen etkiler ve % 20si kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nterneti düzenli kullanmayan bayanlar n % 33.3ü Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine k smen etkilemez, % 33.3ü karars z m ve % 33.3ü k smen etkiler cevaplar n vermi lerdir. Erkek kat l mc lar n nternete ne s kl kla ba lan yorsunuz? sorusuyla Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml d r. Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddesine verdikleri cevaplar nternete ne s kl kla ba lan yorsunuz? sorusuna verdikleri cevaplara göre farkl l k göstermektedir (p<0.05) Bayanlar kat l mc lar n nternete ne s kl kla ba lan yorsunuz? sorusuyla Ünlü simalar n ürün tan t m yapmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml de ildir (p>0.05). Tablo 4. Internet Sitesinde Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas n n Tüketici Sat n alma Davran n Etkilemesi le lgi Bilgiler Soru 1 ( nternete ne s kl kla ba lan yorsunuz?) Soru 56 (Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas kriteri) K smen Ne Etkiler Ne K smen Etkiler Kesinlikle Etkiler Her gün düzenli olarak % 11.9 % 9.5 % 33.3 % 45.2 Haftada 2-3 gün % 40 % 40 % 20 0 Düzenli olarak ba lanm yorum 0 0 % p Anlaml l k De eri Her gün düzenli olarak 0 % 14.3 % 39.3 % 46.4 Haftada 2-3 gün 0 0 % 60 % 40 Düzenli olarak ba lanm yorum % 33.3 % % * nterneti her gün düzenli olarak kullanan erkeklerin % 11.9u Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddesine k smen etkilemez, % 9.5i karars z m, % 33.3ü k smen etkiler ve % 45.2si kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nterneti haftada 2-3 gün kullanan 176

7 erkeklerin % 40 Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddesine k smen etkilemez, % 40 karars z m ve % 20si ise k smen etkiler cevaplar n vermi lerdir. nterneti düzenli kullanmayan erkeklerin tamam Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddesine k smen etkiler cevab n vermi lerdir. nterneti her gün düzenli olarak kullanan bayanlar n % 14.3ü Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddesine karars z m, % 39.3ü k smen etkiler ve % 46.4ü ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nterneti haftada 2-3 gün kullanan bayanlar n % 60 Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddesine k smen etkiler, % 40 ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nterneti düzenli kullanmayan bayanlar n % 33.3ü Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddesine k smen etkilemez, % 33.3ü karars z m ve % 33.3ü ise kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. Erkek kat l mc lar n nternete ne s kl kla ba lan yorsunuz? sorusuyla Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml de ildir (p>0.05). Bayan kat l mc lar n ise nternete ne s kl kla ba lan yorsunuz? sorusuyla Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml d r. Bayan kat l mc lar n Teslimat sonras yap lacak ödeme ile ilgili esnek ödeme imkân bilgilerinin sunulmas maddesine verdikleri cevaplar nternete ne s kl kla ba lan yorsunuz? sorusuna verdikleri cevaplara göre farkl l k göstermektedir (p<0.05). Tablo 5. Internet Sitesinde Ki iye özel tasar m yap labilmesi ile nternetten al veri yapanlar n Sat n alma Davran li kisine Dair Bilgiler Soru 43 (Ki iye özel tasar m yap labilmesi) Ne Etkiler Soru 4 ( nternetten K smen K smen Kesinlikle al veri yapt n z m?) Ne Etkiler Etkiler Evet, yapt m. % 17.5 % 22.5 % 45 % 15 Hay r, yapmad m. 0 0 % 25 % 75 Evet, yapt m. % 8.3 % 8.3 % 45.8 % 37.5 Hay r, yapmad m. % 33.3 % 8.3 % 41.7 % 16.7 p Anlaml l k 0.004* De eri nternetten al veri yapan erkeklerin % 17.5i Ki iye özel tasar m yap labilmesi maddesine k smen etkilemez, % 22.5i karars z m, % 45i k smen etkiler ve % 15i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapmayan erkeklerin % 25i Ki iye özel tasar m yap labilmesi maddesine k smen etkiler ve % 75i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapan bayanlar n % 8.3ü Ki iye özel tasar m yap labilmesi maddesine k smen etkilemez, yine % 8.3ü karars z m, % 45.8i k smen etkiler ve % 37.5i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapmayan bayanlar n % 33.3ü Ki iye özel tasar m yap labilmesi maddesine k smen etkilemez, % 8.3ü karars z m, % 41.7si k smen etkiler ve % 16.7si kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. Erkek kat l mc lar n nternetten al veri yapt n z m? sorusuyla Ki iye özel tasar m yap labilmesi maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml d r. Erkek kat l mc lar n Ki iye özel tasar m yap labilmesi maddesine verdikleri cevaplar nternetten al veri yapt n z m? sorusuna verdikleri cevaplara göre farkl l k göstermektedir (p<0.05). Bayan kat l mc lar n ise nternetten al veri sizce güvenli midir? sorusuyla Ki iye özel tasar m yap labilmesi maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml de ildir (p>0.05). 177

8 M.Tekin, V. Ö. Akgün, E. Celep, G. S. Ergün Tablo 6. Internet Sitesinde Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas ile nternetten al veri yapanlar n Sat n alma Davran li kisine Dair Bilgiler Soru 45 (Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas ) Soru 4 ( nternetten Ne Etkiler Ne Kesinlikle al veri yapt n z m?) K smen Etkiler Etkiler Evet, yapt m. % 22.5 % 35 % 42.5 Hay r, yapmad m. 0 % 25 % 75 Evet, yapt m. 0 % 33.3 % 66.7 Hay r, yapmad m. % 25 % 58.3 % 16.7 p Anlaml l k De eri 0.004* nternetten al veri yapan erkeklerin % 22.5i Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas maddesine karars z m, % 35i k smen etkiler ve % 42.5i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapmayan erkeklerin % 25i Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas maddesine k smen etkiler ve % 75i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapan bayanlar n % 33.3ü Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas maddesine k smen etkiler ve % 66.7si kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapmayan bayanlar n % 25i Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas maddesine karars z m, % 58.3ü k smen etkiler ve % 16.7si kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. Erkek kat l mc lar n nternetten al veri yapt n z m? sorusuyla Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml de ildir (p>0.05). Bayan kat l mc lar n ise nternetten al veri sizce güvenli midir? sorusuyla Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml d r. Bayan kat l mc lar n Özel günlerinizde farkl promosyon uygulanmas maddesine verdikleri cevaplar nternetten al veri yapt n z m? sorusuna verdikleri cevaplara göre farkl l k göstermektedir (p<0.05). Tablo 7. Sat lan Ürünlerin Eve Teslimi için Ödenecek Ücrette Yap lacak ndirimler Kriteri ile Internetten Al veri Yapma Durumunu Etkilemesi ile lgili Sonuçlar Soru 4 ( nternetten al veri yapt n z m?) Soru 46 (Web sitesinde sat lan ürünlerin eve teslimi için ödenecek ücrette yap lacak indirimler.) K smen 178 Ne Etkiler Ne K smen Etkiler Kesinlikle Etkiler Evet, yapt m. % 12.5 % 7.5 % 32.5 % 47.5 Hay r, yapmad m. 0 % 25 % 12.5 % 62.5 Evet, yapt m. 0 % 8.3 % 37.5 % 54.2 Hay r, yapmad m. % 25 % 16.7 % 33.3 % 25 p Anlaml l k 0.004* De eri nternetten al veri yapan erkeklerin % 12.5i Sat lan ürünlerin eve teslimi için ödenecek ücrette yap lacak indirimler maddesine k smen etkilemez, % 7.5i karars z m, % 32.5i k smen etkiler ve % 47.5i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapmayan erkeklerin % 25i Sat lan ürünlerin eve teslimi için ödenecek ücrette yap lacak indirimler maddesine karars z m, % 12.5i k smen etkiler ve % 62.5i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapan bayanlar n % 8.3ü Sat lan ürünlerin eve teslimi için ödenecek ücrette yap lacak indirimler maddesine karars z m, % 37.5i k smen etkiler ve % 54.2si kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. nternetten al veri yapmayan bayanlar n % 25i Sat lan ürünlerin eve teslimi için ödenecek ücrette yap lacak indirimler maddesine k smen etkilemez, % 16.7si karars z m, % 33.3ü k smen etkiler ve % 25i kesinlikle etkiler cevaplar n vermi lerdir. Erkek kat l mc lar n nternetten al veri yapt n z m? sorusuyla Sat lan ürünlerin eve teslimi için ödenecek ücrette yap lacak indirimler maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak

9 anlaml d r. Erkek kat l mc lar n Sat lan ürünlerin eve teslimi için ödenecek ücrette yap lacak indirimler maddesine verdikleri cevaplar nternetten al veri yapt n z m? sorusuna verdikleri cevaplara göre farkl l k göstermektedir (p<0.05).bayan kat l mc lar n ise nternetten al veri sizce güvenli midir? sorusuyla Sat lan ürünlerin eve teslimi için ödenecek ücrette yap lacak indirimler maddelerine verilen cevaplar aras ndaki ili ki istatistiksel olarak anlaml de ildir (p>0.05). 4. GENEL DE ERLEND RME VE SONUÇ Son 50 y ld r ticaret alan nda gerçekle en de i ikliklerin ve dönü üm sürecinin en büyük nedenlerinden biri de bili im teknolojilerinin farkl formlar nda gerçekle en yenilikler ve geli imdir (Kudyba ve Diwan, 2002). Rogersa göre yeniliklerin geli mesi ile ilgili genel kabul görmü kavramlardan baz lar, gözlemlenebilir olmalar, uyumluluk göstermeleri, avantaj sa lamalar gibi kavramlard r (Rogers, 1995). Özellikle teknoloji alan nda ve hizmet sektöründe meydana gelen yenilikler, farkl co rafi bölge ve mesafe kavramlar n ortadan kald rmaktad r. Bu yenilikler aras nda örne in daha önce girilemeyen pazarlara girmeye olanak sa lamak vb. say labilir (Allen vd., 1993). Endüstrinin herhangi bir dal nda ya da herhangi bir i letmede gerçekle tirilecek olan teknoloji odakl yenilikleri etkileyen birden fazla faktör vard r. Süreçlerin, ürün ve hizmetlerde yap lacak standartla ma vb. uygulamalar bunlar aras nda gösterilebilir. Yarat c l k, yenilikçilik ve devam nda gelen farkl la ma stratejisi, i letmelere pazar pay ve rekabet avantaj gibi f rsatlar getirdi i görülmektedir (Dierckx ve Stroeken, 1999 ). Günümüz küresel rekabet ortam nda teknolojide meydana gelen h zl de i im ve gelimle ile birlikte teknolojinin itme gücü denilen kavram ön plana ç kmaya ba lam t r. Bu ba lamda her gecen gün geli en teknoloji ile üretilen ürünler ve hizmetlere olan talep artmaya ba lam, eski ürün ve hizmetlerin yerini yenilerinin ald görülmektedir. letmelerin kendi teknolojilerini kendilerinin eskitti i böyle bir ortamda yenilik ve yarat c l k faaliyetleri önemli bir itici güç haline gelmi tir. Bunun yan nda al veri in sanal ortama ta nmas nda önemli rol oynayan Internet ve mobil araçlar sayesinde elektronik ortamda yap lan ticaretin kapsam n n artt, al veri için gereken zaman n k sald görülmektedir. Bu ara t rma, Selçuk Üniversitesinde ö renim gören 88 ö renci üzerinde uygulanm t r. Ara t rmada, Internet sitelerinde yap lan yenilik faaliyetlerinin nterneti düzenli olarak kullanan ve Internetten al veri yapanlar üzerinde a rl kl olarak olumlu etkisi oldu u görülmü tür. Bununla birlikte, Internet ortam nda gerçekle tirilen ticari faaliyetlerde, ürün ikâyetlerinin dikkate al n yor olmas, ödeme sorunlar n n çözümlenmi olmas, teslimat sürelerine riayet edilmesi ve garanti hizmetinin veriliyor olmas n n da tüketici sat n alma davran üzerinde etkisi oldu u sonucuna var lm t r. KAYNAKÇA Allen Jc, Johnson Bb, Le str tz Lf., Rural Economic Development Using nformation Technology: Some Directions For Practitioners, Economic Development Review, 1993,11(4): D erckx, Marcel Af Ve Stroeken, Jan Hm, Information Technology And Innovation n Small And Medium-Sized Enterprises, Technological Forecasting And Social Change 60, 1999 Jagd sh N. Sheth, Rajendra S. Sisodia, Consumer Behavior n The Future, Electronic Marketing And The Consumer, (Der.), Robert A. Peterson, Sage Publications, California, 1997, S:31. Kudyba S., D wan R., The mpact Of nformation Technology On Us ndustry, Japan And World Economy, 14, Elsevier Science B.V., 2002 Rogers Em.,Difusion Of nnovations, 4th Ed. New York, The Free Press, 1995 Sar sakal M. Nusret, Veri Tabanlar n n E-Ticaret Uygulamalar nda Kullan lmas Mns Sigorta irketi Otomasyonu, 2001, I.U. Journal Of Electrical & Electronics, Vol. 1, No. 1, Pp 41-48, 2001, Issn Saydan R. Tüketicilerin Online Al veri e Yönelik Risk Ve Fayda Alg lamalar : Geleneksel Ve Online Tüketicilerin Kar la t r lmas. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. K -2008, (7:23), Ss. Yumu ak brahim Güran, Elektronik Ticaretin Geli mekte Olan Ülkelere Etkileri Ve Türkiye Üzerine Bir De erlendirme, Odtü V. Uluslararas ktisat Kongresi,

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası.

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2008-2-101 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 08-37/487-171 Karar Tarihi : 5.6.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama E-pazarlama Karmasının Oluşturulması E-pazarlama Karmasının Oluşturulması 1. Ürün Hizmet Kararları 2.

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ABBYY Ortakl k Program Türkiye

ABBYY Ortakl k Program Türkiye ABBYY Ortakl k Program Türkiye Aç klanan Ortakl k Program, 1Temmuz 2012 itibariyle Türkiye de geçerlidir. Ortakl k seviyeleri ABBYY, ortaklar yla büyüyen bir irkettir ve iki kademeli bir ortakl k modeli

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Programı Türkiye de Patent Destek Sistemleri Mehmet Nurşad SÖZER, Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 13 Kasım 2014, İzmir İçerik

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

Canlandırmanın Dayanılmaz Pazarlaması

Canlandırmanın Dayanılmaz Pazarlaması Türk Kütüphaneciliği 29, 1 (2015), 68-72 Canlandırmanın Dayanılmaz Pazarlaması Unbearable Marketing of Animating Selçuk Hünerli* Öz Kapitalizmin pazarlama türleri birbirinden farklı özelliklere sahiptir.

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı