Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri"

Transkript

1 Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit ve hazrlk seviyelerinin neler olduu ve siber tehdit araçlar üzerine bir inceleme ve analiz sunulmutur. Anahtar Terimler Siber güvenlik, risk analizi, tehditler, inceleme Abstract In this study suggested international rules and applications about cyber security, risc analysis of cyber resources, what are the levels of threats and readiness and tools for cyber threats are reviewed, anaylised and presented. Index Terms Cyber security, risk analysis, threats, review I. GR ambridge üniversitesinde 1837 ylnda Profesör C Charles Babbage tarafndan Akll Motor adyla ilk bilgisayar tasarlanrken bu denli büyük bir devrim yarataca belki de bugünkü savalarn eiine gelinecei düünülmemiti. Zaman içinde hzla gelien bu teknoloji, artk bilginin sadece sakland deil ilendii, kullanld ve gelitirildii en önemli ortam haline gelmitir. Kiisel kullanclarn yan sra kurumsal kullanclar tarafndan da etkin ekilde kullanlan bu dijital bilgi dünyasnn internet ortamna tanmas, eriilebilirlii kolaylatrmakla birlikte bilgiyi daha çekici ve hedeflenebilir bir hale getirmitir. Bugün dünyada yaklak 2.28 milyar internet kullancs, 19,2 milyar internet sayfas, 1,6 milyar resim ve 50 milyon ses-görüntü dosyasnn olduu tahmin edilmektedir [1]. Hem kiiler hem de kurumlar tarafndan çok etkin kullanlan bu siber dünya giderek daha tehlikeli bir yer olmaya balamtr. Siber güvenlik, siber saldr, siber sava sözcükleri hem bireylerin hem devletlerin kelime daarcklarna yerlemi, gün geçtikçe daha vahim anlamlar içermeye ve çarmlar yapmaya balamtr. Siber güvenlik, siber ortamda, kurum, kurulu ve kullanclarn varlklarn korumak amacyla kullanlan araçlar, politikalar, güvenlik kavramlar, güvenlik teminatlar, klavuzlar, risk yönetimi yaklamlar, faaliyetler, eitimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür [1] eklinde tarif edilebilir. Siber saldr, hedef seçilen ahs, irket, kurum, örgüt, gibi yaplarn bilgi sistemlerine veya iletiim altyaplarna yaplan planl ve koordineli saldrlardr [1]. Siber sava, Ayn saldrlarn ülke veya ülkelere yönelik yaplmasdr [1]. Siber savata hedef ülkelerin güvenlik, salk, enerji, haberleme, su ve kanalizasyon, bankaclk ve kamu hizmetleri gibi kritik altyaplar saldr alan olarak seçilmektedir [2]. 158 Ülkeler siber güvenliklerini salamak için stratejiler ve politikalar belirlemektedirler. ngiltere Babakan Gordon Brown ülke güvenlii konusundaki anlayn deitiini 19.yy da ulusal güvenliimizi korumak için deniz ve hava güvenliimizi salamak zorundayken 21.yy da kamu kurum ve kurulularmz ile iletmelerimizin sanal dünyadaki güvenliini salamak zorundayz. sözleriyle ifade etmitir [6]. Bu çalmada ikinci bölümde siber güvenlik unsurlar ve evrensel kurallar, üçüncü bölümde siber kaynak risk analizi, dördüncü bölümde siber tehdit ve hazrlk seviyeleri ile beinci bölümde siber tehdit araçlar konularndan bahsedilmitir. II. SBER GÜVENLKTE EVRENSEL UNSURLAR VE KURALLAR Bir ülkenin kurumlarna ya da ulusal güvenliine yönelebilecek siber tehditlerin, dünya üzerindeki eriim kolaylklar ve balantlar dikkate alndnda herhangi bir kaynaktan gelebilecei açktr. Bu durum uluslar aras ibirliini ve evrensel kurallarn uygulanmasn zorunlu hale getirmektedir. A. Siber Güvenlik Unsurlar Siber güvenlii salamak için alnacak her türlü tedbirde ve gelitirilecek uygulamalarda göz önünde bulundurulmas gereken hususlar vardr. Bunlar hususlar [11]: Temel hak ve hürriyetlerinin korunmas Demokratik toplum düzeninin gereklerine uyulmas Ölçülülük lkesine uyulmas Karar alma süreçlerine tüm paydalarn katlmnn salanmas Bütüncül bir yaklamla hukuki, teknik, idari, ekonomik, politik ve sosyal boyutlarn ele alnmas Güvenlik ile kullanlabilirlik arasnda denge kurulmas Dier ülke mevzuatlarnn göz önünde bulundurul-mas ve mümkün olabildiince uyumluluun salanmas Uluslar aras ibirliinin salanmas Bu hususlarn her yerde genel geçer önceliklere sahip olduu bir gerçektir. Bunun yan sra siber güvenlik yaklamlarnn belirlenmesinde dikkate alnmas önerilen unsurlar aada belirtilmitir [11]. 1) Ulusal Politika ve Stratejinin Gelitirilmesi: Siber saldrlar karsnda alnabilecek önlemlerin baars olmas için ulusal politika ve stratejilerin gelitirilmesi gereklidir.

2 2) Yasal Çerçevenin Oluturulmas: Siber saldrlara kar yüksek caydrcl olan hukuki düzenlemelerin yaplmas gereklidir. 3) Teknik Tedbirlerin Gelitirilmesi: Yazlm, donanm ve i süreçlerinin güvenliini arttrmak için güvenlik standartlar dikkate alnarak teknik açdan tedbirler gelitirilmelidir. 4) Kurumsal Yaplanmann Belirlenmesi: Bireylerin, sivil toplum kurulular, özel sektör ile kamu kurum ve kurulularnn görev ve sorumluluklarnn yasal çerçevesi belirlenmelidir. 5) Ulusal birlii ve Koordinasyonun Salanmas: Bütün sistem, ebeke ve altyaplarn birbiriyle balantl olduu, her birinin güvenliinin salanmadan tam bir güvenlikten bahsedilemeyecei unutulmamaldr. Bu nedenle belirlenen ulusal strateji ve politika çerçevesinde bütün unsurlarn tam bir koordinasyon ile çalmasnn salanmas önemlidir. 6) Kapasitenin Gelitirilmesi: Teknolojinin sürekli gelimesi siber tehdit araçlarnn da deimesine neden olmaktadr. Bu nedenle uygulama gelitirici teknik personel, yönetim birimleri, hukukçular ve kanun koyucularn teknolojiyi yakndan takip ederek bu konudaki bilgi birikimlerini gelitirmeleri gerekmektedir. 7) Farkndaln Artrlmas: En zayf halka olan kiisel kullanclarn siber tehdit araçlar ve korunma yollar konusunda bilgilendirilmesi gereklidir. 8) Uluslar Aras birlii ve Uyumun Salanmas: nternet üzerinden bütün dünya ülkelerine rahatlkla ulalabiliyor olmas suç merkezlerinin farkl yerlerde olmasna imkan salamaktadr. Siber tehdidin bütün dünya için bir tehlike olduu göz önünde bulundurularak hukuki mevzuatta uyum salanmal ve bilgi paylamna önem verilmedir. B. Evrensel Kurallar 2007 ylnda Estonya ya gerçekletirilen siber saldr, dünyann siber tehdit efsanelerini dikkate almasn salad ylnda Çin de Google ve dier sitelere yaplan Aurora kod adl saldrlar, 2008 de Microsoft ürünlerini hedefleyen Conficker adndaki solucan, ran nükleer programn hedefleyen Stuxnet solucan ve daha birçok yeni saldr yöntemi aslnda soruna birkaç bilgisayar korsannn elence anlay olarak yaklamann doru olmadn göstermitir de Estonya Siber Saldrlarndan sonra ülkeler kendi varlklarn ve vatandalarnn bilgi güvenliini korumak için daha etkin teknik ve hukuksal önlemler almalar gerektiini görmülerdir. NATO, Birlemi Milletler, Avrupa Birlii, AGIT ve dier birçok uluslar aras örgütün güvenlik politikalar bu sayede revize edilmeye balanmtr. Bu deiim sürecinde aada belirtilen evrensel kurallar olumutur [3]: 1) Bölgesellik Kural: Bir devletin topraklar içinde yer alan bilgi teknolojileri altyaps devletin ulusal egemenlik unsurudur. Uluslar aras hukuk anlayna göre; her devlet kendi ülkesinin bilgi teknoloji altyapsna kar gerçekletirilecek her türlü tehdit ve saldrya kar önlem almak ve bunlarla baa çkabilmek için BT altyapsna yönelik her türlü iyiletirme yetkisine sahiptir [3]. 2) Sorumluluk Kural: Bir devletin topraklarnda bulunan bilgi sistem kaynana düzenlenen siber saldrlarn baka bir ülke kaynakl olduu varsaym olutuunda sorumlu tutulan ülkenin konu ile ilgili soruturma yapmas, suçlularn yakalanmasna yardmc olmas ve yarglanma sürecini desteklemesi beklenir [3]. 3) birlii Kural: Siber saldr, bir devletin topraklarnda bulunan bilgi sistemleri araclyla baka bir ülkeyi hedef alarak gerçekletirilmi ise saldr kaynaklar kendi topraklarnda olan devletin kurban devlet ile ibirlii yapma görevi vardr. Uluslar aras Siber Suçlar Sözlemesine göre, taraflarn cezai konularda uluslar aras araçlar ile hukuk kurallarnn uygulanmasn ve elektronik kantlarn toplanmasn talep etme haklar vardr. Bunun yan sra Kuzey Atlantik Antlamas uyarnca herhangi bir ülkenin toprak bütünlüünü, siyasi bamszln ve güvenlii tehdit eden bir durum olumas halinde dier taraf ve müttefik ülkelerin ibirlii yapmas zorunludur [3]. 4) Öz-Savunma Kural: Uluslar aras ceza kanunlarna göre kiiler, yasalarn kiisel özgürlüklerine kar yasad olarak kullanldn düündüünde kendini korumak amacyla gerçekletirebilecekleri haksz eylemlerden sorumlu tutulamaz. Uluslar aras düzeyde eer bir ülke bireysel ya da toplu olarak gerçekletirilen bir saldrnn güvenliini tehdit ettiini düünürse silahl güç de dahil olmak üzere belirledii bir yöntemle saldrlara cevap verme hakkna sahiptir. Hatta NATO anlamasnn 5.Maddesi uyarnca, NATO üyesi bir ülkeye gerçekletirilen saldrya kar bütün üye ülkelerin cevap verme hakk bulunmaktadr [3]. 5) Veri Koruma Kural: Bir bireyin a üzerinde bulunan herhangi bir verisinin, verilerin gizlilii kapsamna girip girmedii hukuk uzmanlar arasnda halen bir inceleme ve tartma konusudur. AB nin Veri Koruma Yönergesi ne göre tanmlanm ya da tanmlanmam gerçek kiilerin bilgileri kiisel veri olarak kabul edilir. Bu bakmdan bir kiinin a üzerindeki IP adresi yasa d yollardan elde edilirse hukuki olarak delil kabul edilemez. Yine ayn yönergeye göre bir kii üçüncü bir ülkeye kiisel verilerini transfer ettiinde ilgili ülkenin bu verileri koruma zorunluluu vardr. Bu durumun suistimal edilmesi ihtimaline karlk yasal mevzuatla ilgili olarak uluslar aras bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadr [3]. 6) Bakm Kural: AB nin Veri Koruma Yönergesi ne göre, kiiler a üzerinden ya da yasal olmayan yollarla eriime kar verilerin yanllkla veya kastl olarak yok edilmesini, deitirilmesini, yetkisiz kiilere açklanmasn önlemek amacyla her türlü teknik ve organizasyonel önlemi almakla sorumludur. Ayn ekilde Avrupa Konseyi Sözlemesi nde (1981) kiilerin verilerini her türlü veri kayb, yetkisiz kiilerin eriimi ve verilerin üçüncü kiilere açklanmas ile deitirilmesini önlemek amacyla gerekli önlemleri almas zorunluluu hükmü 7.Maddede açkça belirtilmitir. Bu kapsamda siber saldrlarn siyasi boyutlar arttkça toplumsal, askeri ve bilgi hizmetleri açsndan verilerin bakm ve 159

3 korunmasna dair standartlarn gelitirilmesi gerekecektir [3]. 7) Erken Uyar Kural: Servis salayclar, e- Gizlilik Yönergesi EC/2002/58 e göre hizmetlerinin güvenliini korumak için her türlü teknik ve organizasyonel önlemleri almakla yükümlüdür. Gerektiinde kamu iletiim a salaycs ile benzer eylemleri koordine etmek yükümlülü-üne sahiptir. Ayrca e-ticaret Yönergesine göre servis salayclar yasad faaliyetleri üye devletlerin yetkililerine derhal bildirmek zorundadrlar [3]. 8) Bilgileri Kural: Halkn yaam, güvenlik ve refahna yönelik tehditler hakknda bilgi sahibi olma hakk vardr. Avrupa da toplumlarn kamusal yaam ve refahlarna yönelik tehditleri ve bu tehditler karsnda alnan kararlar örenmek konusunda devletlerin effaf olmas gerektiine dair bir yarg gün geçtikçe daha güçlü olarak varln hissettirmektedir. Tehditlerin ve bu durumlar karsnda alnan kararlarn eriime açk olmas kamuoyunun bilgilen-dirilmesi ve siber güvenlik açsndan bilinçlendirilmesini salarken istenmeyen bilgi ifasna da neden olabilir. Buna ramen yaplan saldrlar ve alnan tedbirlerin açklamas yasal çerçevede stratejik iletiim ve kamu bilincinin arttrl-mas balamnda gereklidir [3]. 9) Suçluluk Kural: Her ulusun kendi ceza hukukuna en yaygn siber suçlar dâhil etme sorumluluu vardr. Uluslar aras ceza kanuna göre bir durumun sonucu ulusal ya da uluslar aras yasalara göre bir suç saylmad sürece siber saldr yapan kiiye yönelik bir yaptrm uygulanmas mümkün deildir. Bu durumlardaki anlamazlklarn giderilmesi ve bir uyum oluturulmas için esas alnabilecek olan Avrupa Birlii Siber Suçlar Sözlemesi ne göre bir bilgi-sayar sisteminin tamamna ya da herhangi bir parçasna haksz eriimler yasal yükümlülükler çerçevesinde deerlendirilmelidir [3]. 10) Manda Kural: Manda yönetimi siber güvenlik konusunda uluslar aras çabalarn desteklenmesi ve koordinesini kapsamaktadr. Siber güvenlikle ilgili olarak yasal ve politik araçlar açsndan uluslar aras koordinasyonu ve boluklar ortaya koymay hedeflemektedir. Bugün bu uyum salama çabas hali hazrda hala en az 6 uluslar aras örgütün çalma plannda yer almaktadr. NATO, üye ülkelere gerçekletirilen siber saldrlara kar hangi durumlarda silahl saldr gerçekletirilebilecei konusunda net bir karara varamamtr. Bu balamda ülkelerin ortaklaa ve koordineli olarak çalmalar ve strateji gelitirmeleri gereklilii ortadadr [3]. III. RSK ANALZ Bir varln korunabilmesi için öncelikle deerinin bilinmesi ve hangi risklere maruz olduunun tespiti gereklidir. Yaplan incelemelerde siber saldrlarn her geçen yl art gösterdii tespit edilmitir. Bu nedenle güvenlik risklerinin analiz edilerek gerekli risk modellerinin oluturulmas hayati bir önem tar noktaya gelmeye balamtr [5]. Risk analizinin balca faydalar aada sralanmtr [5]: Güvenli bilgi yönetimini gelitirmek Organizasyonun kritik varlklar izlenmesi ve etkili bir ekilde korunmasn salamak Karar vermede etkin bilgi güvenlii politikalarnn desteklenmesini salamak Organizasyonlara yönelik pratik güvenlik politikalarnn belirlenmesini salamak Gelecekteki tahminler için deerli analiz verilerinin teminini salamak ekil 1. Güvenlik Riski ve lgili Öeler [5]. ekil 1 de görüldüü gibi risk faktörü varlklar, tehditler ve varolan açklardan etkilenmektedir. Varlklar, tehditler ya da açklar arttkça kar karya olunan risk de artacaktr. Varlklar genel olarak bilgi/veri, evraklar, donanm, yazlm, insan kaynaklar ve artlardan oluur. Tehditler insani/insani olmayan faktörler, a/fiziksel, teknik/çevresel, içerden/ dardan ve kastl/kazara kaynakl tehditler olarak snflandrlabilir. Açklar ise idari belgeler, personel, yönetmelikler, fiziksel koullar ve imkânlar, teknik donanm, yazlm, iletiim/a kaynakl açklar eklinde snflandrlabilir [6]. Matematiksel olarak risk, varlklarn herhangi bir aça maruz kalmas sonucunda deerlerinde oluan azalma ile ilgili güvenlik açna kar tehdit oluma olaslnn çarpmyla hesaplanr [5]. Risk = Kayp * Olaslk ekil 2 de gösterildii gibi risk analiz ilemi genel olarak dört admdan olumaktadr. Birinci admda varlklar, tehditler ve açklar üzerinde bir tanmlama ve deerlendirme ilemi yaplmaldr. kinci admda varlklar, tehditler ve mevcut açklar göz önüne alnarak sistemin toplam bir risk deerlendirmesi yaplmaldr [6]. 160

4 Üçüncü admda mevcut tehditlerin riskinin azaltlmas için gerekli yöntemin belirlenmesi ve etkinlik Operasyonlu maliyet, hasarl varl kurtarmak için yaplan maliyettir. frsat maliyeti ise parasal kazanç kazanmak için i kaybdr. Bu hesaplama dikkate alnarak organizasyon risk yönetim politikasna karar verilebilir [5]. A. Güvenlik Aç Risk Analizi Risk faktörlerinden birinci öncelikli olan güvenlik açklarna daha yakndan bakldnda bir yaam döngüsüne sahip olduu fark edilebilir. Her sistemde bir açk vardr ve bu açn saldrya maruz kalmas olasdr. Eer ansl iseniz açklar beyaz korsanlar tarafndan kefedilir ve kapatlmas için bir frsatnz olur. Açklarn ilk fark edildii zamana keif tarihi, açkla ilgili ayrntl bilgi verildii tarihe bilgilendirme tarihi, kamuoyuna açkland tarihe tantm tarihi, açk için oluturulan yararlanma kodunun web siteleri araclyla yaynland tarihe yararlanma tarihi, açn kapatlmas için ilgili yamann yaynland tarihi de yama tarihi denir. Yaynlanan her yama yeni bir açk kefinin yani yeni bir ekil 2. Güvenlik Riski Analiz Modeli [5]. deerlendirmesi yaplr. Organizasyon tarafndan riskler belirlenip bu riskleri mümkün olduunca minimize edecek yöntem seçilmelidir. Baz risk azaltma yöntemlerinde hangi uygulamalarn kullanlabilecei aada özetlenmeye çallmtr [5]: 1) Eriim Kontrolü: ifre tanmlamaya dayal sistemler, fiziksel eriim ekipmanlar (akll kart), kimlik dorulama sistemi kullanlabilir. 2) ifre Kontrolü: Açk anahtar altyaps (AAA), vb ifreleme algoritmalar kullanlabilir. 3) nternet Güvenlik Kontrolü: Saldr tespit sistemi (Ids), güvenlik duvar, vb önlemler alnabilir. 4) Uygulama Güvenlik Denetimi: Veri taban güvenlii, sistem dosyas güvenlii gibi uygulamalar kapsar. 5) Fiziksel/Çevresel Güvenlik Kontrolü: Tesisleri güvenlii, kurum güvenlii, giri/çk kontrolü gibi uygulamalar kapsar. Dördüncü admda ikinci ve üçüncü admda hesaplanan risk tutarna fayda ve maliyetler de eklenerek son risk tutar elde edilir. Bu risk tutar üzerinden hasar tespiti yaplarak ileriki çalmalara zemin hazrlamas ve durumun daha net görülmesinin salamas için sonuç belgesi hazrlanr [5]. Toplam Maliyet = Maliyet + Operasyon Maliyeti + Frsat Maliyeti Maliyet, bir varl satn alma veya yükleme maliyetidir. ekil 3. Güvenlik Aç Yaam Döngüsü Olaylar [8]. döngünün balangc olabilir [8]. ekil 3 de gösterilen döngü, güvenlik açnn yaam döngüsüdür. Açklara yönelik saldrlar bu tarihlere göre isimlendirilir [8]. Sfr Gün Saldrs: Genellikle kötü niyetli korsanlar tarafndan kefedilen açn, yama tarihinden önce kullanld saldrlardr. Sözde Sfr Gün Saldrs: Piyasaya sürülen yamann sisteme eklenmesi kaynakl saldrlardr. Olas Sözde Sfr Gün Saldrs: Bu saldr tipinde düzeltme yaynlanm ama saldrya urama olasl hala gündemdedir. Saldr Olasl: Sistem açnn bulunmu, ilgili yamann hazrlanm fakat datmnn yeterli yaplamad durumda gerçekleme ihtimali olan saldr tipidir. 161

5 Pasif: Bu tip saldrlar henüz gerçeklememi ya da kodlar bile hazrlanmam saldrlardr. 3) Operasyonel Kritik Tehdit, Varlk ve Güvenlik Aç Deerlendirmesi (OCTAVE), ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi Yazlm Mühendislii Enstitüsü tarafndan gelitirilen, varla dayal tehdit senaryolarnn oluturulmas, önemli tesisler hakknda açklarn tanmlanmas ve risk deerlendirilmesi ile güvenlik stratejilerinin gelitirilmesi olmak üzere üç aamadan oluan bir güvenlik deerlendirme yöntemidir [5]. ekil 4. Saldrlarn letim Sistemlerine Göre Oranlar [8]. ekil 4 de bir fikir oluturulmas amacyla her bir saldr tipinin iletim sistemlerinde görülen açk says ve görülme oranlar ifade edilmitir [8]. Bir açn hedef olmasn etkileyen faktörler 3 alanda kategorize edilebilir. Bu alanlar aada açklanmtr [8]: 1) Her uygulama güvenlik aç yaam döngüsü boyunca mutlaka saldrya hedef olma olaslna sahiptir. Bir uygulamann ya da sistemin saldrya maruz kalmas, güvenlik aç yaam döngüsünün hangi aamada sekteye uradna veya ne kadarnn gerçekletirildiine baldr. Döngünün tamamlanma olasl arttkça açk cazip bir hedef olmaktan uzaklar [8]. 2) Açn popülerlii ve piyasa paynn büyük olmas saldr hedefi olmasn arttran faktörlerdendir. Pazar pay ve popülerlik oran %60 dan büyükse yüksek risk grubunda, %30 dan küçükse düük risk grubunda deerlendirilebilir [8]. 3) Açn ya, yamay ald son tarih ve açn tantm tarihleri de etkili faktörler arasndadr. Bir açk keif tarihinden itibaren bir yl içinde genç, 1-3 yl içinde orta yal, 3 yldan sonra ise yal olarak deerlendirilir. Açk, kefinin üzerinden zaman geçtikçe deerini kaybeder. Yaralanma ile yama tarihi arasndaki fark 20 günü geçtiyse ya da yama henüz yaynlanmadysa risk yüksek, 1 günden azsa veya yararlanma kodu yaynlanmadysa risk düüktür. Ayn ekilde tantm tarihi ile yama tarihi arasndaki fark 80 günden büyükse risk yüksek, küçükse risk düüktür [8]. B. Güvenlik Risk Deerlendirme Yöntemleri Güvenlik risk deerlendirmesi yaplrken baz yöntemlerden faydalanlr. Bunlardan balcalar; Bilgi Güvenlii Deerlendirme Metodolojisi (IAM), Güvenlik Aç Deerlendirme Çerçevesi (VAF) ve Operasyonlu Kritik Tehdit, Varlk ve Güvenlik Aç Deerlendirmesi (OCTAVE) dir [5]. 1) Bilgi Güvenlii Deerlendirme Metodolojisi (IAM), NSA ve ABD Savunma Bakanl tarafndan kullanlan, yapsal güvenlik açklarn analiz ederek güvenlik risklerini deerlendiren bir yöntemdir [5]. 2) Güvenlik Aç Deerlendirme Çerçevesi (VAF), 1998 de ABD Kritik Altyap Güvencesi Ofisi Komisyonu ile KPMG Marwick LLP tarafndan gelitirilen, ilgili kuruluun asgari temel altyaps ile seçilen varlklarnn açklarn analiz ederek deerlendirme sonucunda güvenlik notunu hesaplayan bir yöntemdir [5]. IV. SBER TEHDT VE HAZIRLIK SEVYELER Siber savunma hazrlk süreci birbirini takip eden dört aama eklinde özetlenebilir. Birinci aamada siber tehditlere kar kurumun misyonu kategorize edilmeli, ikinci aamada misyonun baarsnn salanmas için hazrlk düzeyi belirlenmeli, üçüncü aamada hazrlk hedefleri belirlenerek siber güvenlik için strateji plan gelitirilmeli ve dördüncü aamada gerekli güvenlik yatrmlar planlanmal ve kararlar alnmaldr [13]. Bu balk altnda siber savunmann birinci ve ikinci aamasn oluturan tehdit ile hazrlk seviyelerindeki admlardan bahsedilmitir. A. Tehdit Seviyeleri Siber savunmann temel adm tehdit seviyelerinin belirlenmesidir. Tehdit seviyelerinin belirlenmesi süreci be aamal bir süreçtir. Ek A da verilen Tablo 1 de tehdit seviyeleri, bu seviyelerdeki saldrgan tipleri, hedefler, strateji ve yöntemleri listelenmitir [13]. B. Hazrlk Seviyeleri Siber savunmann ikinci adm hazrlk seviyelerinin belirlenmesidir. Hazrlk seviyelerinin belirlenmesi süreci be aamal bir süreçtir. Ek B de verilen Tablo 2 de hazrlk seviyeleri, amaçlar, alnacak tedbirler ve çözüm önerileri listelenmitir [13]. V. SBER TEHDT ARAÇLARI Siber tehditlerin etkilerini ksa ve uzun vadeli olarak ayrmak mümkündür. Ksa vadeli tehditler, hedef ald organizasyonun, hükümet, iletme ve son kullanclarn günlük faaliyetlerini etkileyen tehditlerdir. Dolandrclk faaliyetleri, müteri veri ihlalleri, ATM den usulsüz nakit çekimi gibi günlük faaliyetler örnek verilebilir. Uzun vadeli tehditler ise daha çok etkileri uzun süre devam eden, ülkenin ve toplumun dengelerini deitirmeyi hedefleyen, endüstriyel ve askeri casusluk, sosyal honutsuzluk ve huzursuzluk yaratma, ulusal güvenlik ihlali gibi tehditlerdir [4]. A. Kötü Amaçl Yazlmlar Truva at, virüs, klavye dinleme, casus yazlmlar, önemsiz e-posta gibi kötücül yazlmlar, açklar kullanarak verileri elde etme, deitirme ya da yok etme gibi amaçlarla kullanlrlar. Kötü amaçl yazlmlar gerek kullanm kolaylklar gerekse hzl sonuç verebilmeleri açsndan skça tercih edilen, hükümet, iletme ve son kullanclar için en tehlikeli siber saldr araçlarndan saylmaktadrlar. Kötü amaçl uygulamalar yazlmsal olduu kadar donanmsal da olabilirler. Donanmsal olarak 162

6 ilem yapan klavye dinleme cihazlar buna bir örnektir. Kimi zaman cihazn içine yerletirilen küçük bir aygt ile klavyeden girilen her türlü bilgi (ifreleriniz, dosya isimleriniz, dosya içerikleriniz v.b.) kaydedilebilir [4]. Saldrlar mutlaka a üzerinden yaplmak zorunda deildir. Kötü amaçl yazlmlar a balants olmayan cihazlara yüklenerek veri hrszl yaplabilir. ATM ve POS cihazlarna yüklenen casus yazlmlar sayesinde kullancnn verileri yasad olarak ele geçirilebilir ya da maddi kayplara neden olunabilir [4]. B. Güvensiz Ortamlar A güvenlii, omurgay oluturan a elemanlarn güvenliine baldr. Ürünün güvenlik açklarndan faydalan-larak sistemlere saldr gerçekletirmek ve bilgilere erimek mümkündür. Bunun örnei Stuxnet adl virüs tarafndan gerçekletirilmitir. Belli bir ürün markasnn PLC rootkit indeksindeki açklardan faydalanlarak gelitirilen bu virüs endüstriyel sistemi tamamen durma noktasna getirmitir [4]. C. Kimlik Hrszl Bu tür saldrlarda saldrgan eriim izni olan bir kullancnn kimliine bürünerek sisteme szmay baarr. A saldrlar, mesaj tekrarlar, yazlm ve sömürü saldrlar kimlik saldrlarna örnek olarak verilebilir [7]. D. DOS Saldrlar DOS(Denial of Service Sistem Engelleme) ve DDOS(Distributed Denial of Service - Datk Hizmet Engelleme) saldrlar direk olarak sistemi hedef alan saldrlardr. Bu saldrlar sistemleri durdurarak ya da aksatmaya uratarak ciddi zararlara yol açarlar [7]. DDOS saldrlar bilginin eriilebilirlik kuraln hedef alan, iletim sistemi, sunucu ya da uygulamann cevaplayabileceinden fazla sayda istek göndererek sistemi durma noktasna getirirmeyi hedefleyen saldrlardr [12]. E. ifre Ele Geçirme Saldrlar Gizlilik ihlali kapsamnda deerlendirilen bu saldrlarda kullanlan balca yöntemler sosyal mühendislik ataklar, sözlük saldrlar ve parola tahmin uygulamalardr. Daha çok sosyal mühendislik ataklar ve sosyal beceriler ile kiilerin bilgileri elde edilerek sisteme nüfus etmeye çallr [7]. F. Yan Kanal Saldrlar Yan kanal saldrlar sistemlerin güç analizine, elektromanyetik uygulamalarna ve zamanlanm görevlerine yönelik saldrlardr. Bu saldrlarda asl amaç ifreleme anahtarn ele geçirecek bir casus uygulamay sisteme szdrmaktr. Birçok Akll Sistem maalesef bu saldrlarn sonucunda müteri bilgilerini, kullanm bilgilerini ve ifrelerini kaybetmitir [7]. G. HTML Enjeksiyonu Bu açk, programclarn kodlama srasnda yapt hatal kodlamadan faydalanr. Web yazlmlarmda veri tabanna giren verilerin ya da veri tabanndan çekilen verilerin bir kontrol mekanizmasndan geçirilmemesi aça neden olmaktadr. XSS olarak da bilinen açktan faydalanlarak session ve cookie çalmas yaplr [10]. Uygulamalarda sayfaya gönderilen bir istee bir cevap döndürülmesi mant kullanlr. Sayfaya gönderilen istek 163 sunucuda deerlendirilip bir cevap döndürülür. Ama eer giri yaptnz sayfa kötü amaçl bir url adresine yönlendirildiyse ya da Truva at gibi araçlar yerletirtildiyse aldnz yant beklenenden farkl olacaktr. Bu saldr tipinde amaç web uygulamasna zarar vermek deil daha çok uygulamay ziyaret eden kullanclara erimektir [9]. H. SQL Enjeksiyonu SQL enjeksiyonu veri tabanndan yaplan sorgulama ilemini hedef alan bir saldr eklidir. Bu saldr eklinde sorgulama dili yaps kullanlarak saldr gerçekletirilir [14,15]. Bir web uygulamasnn kullanc ad ve ifre ikilisi veri tabanna SELECT * FROM TABLE_PERSONEL WHERE username = '" +Kullanc + "' AND password= '" +ifre + "' eklinde gönderildiinde ( ) iaretleri içindeki veri bir filtrelemeye tabi tutulmazsa kullancnn buraya yazaca ( OR ''1= ) eklinde bir ifade sorguyu SELECT * FROM TABLE_PERSONEL WHERE username = '' OR ''1=1'' AND Password = '' OR ''1=1'' haline getirir. Bu durumda sorgudan var olan bütün kaytlar dönecektir [14,15]. I. Komut Enjeksiyonu Genellikle komut(shell) enjeksiyon saldrlar SQL enjeksiyon ve XSS saldrlarnn aksine dorudan sunucular hedefleyen bir saldr tipidir. Web uygulamasnn komut satrn kullanarak uzaktan eriimle iletim sistemi, veri taban yönetim sistemi ve sunucudaki bilgilere eriimi hedefler [9]. VI. SONUÇ Bilgi varlklarmzn siber dünyadaki bütünlüklerinin ve doruluklarnn korunabilmesi için siber güvenliin unsurlarnn özümsenmesi büyük önem tamaktadr. Yaplan bu inceleme çalmasnn da gösterdii gibi siber güvenliin salanabilmesi için bilgi varlklar üzerinde bir risk analizi yaplmal, yaplan analizler ve siber süreçlerin geliimi dikkate alnarak mevcut ve olas tehditlerin tespiti yaplmal, tehditler karsnda uygulanmas gereken hazrlk seviyeleri ve çözümleri belirlenerek popüler siber tehdit araçlar konusunda önlem alnmaldr. EKLER Ek A. Siber Tehdit Seviyeleri Ek B. Siber Hazrlk Seviyeleri KAYNAKLAR [1] ALKAN Mustafa, Siber Güvenlik ve Siber Savalar, Siber Güvenlik Siber Savalar TBMM nternet Komisyonu, Mays 2012 [2] EMRE Bâkr, Siber Savalar Balangç, makaleler/siber-savaslar-i/, Aralk 2012 [3] TIKK Eneken, Ten Rules for Cyber Security, Survival: Global Politics and Strategy, Mays 2011,( )

7 [4] CHOO Kim-Kwang Raymond, The cyber threat landscape: Challenges and future research directions, Computers and Security, Kasm 2011, ( ) [5] IN Hoh Peter, KM Young-Gab, LEE Taek, MOON Chang-Joo, JUNG Yoonjung, KM Injung, A Security Risk Analysis Model for Information Systems, Security Risk Analysis Model for Information Systems.pdf, 2011 [6] WLLS David Barnard, ASHENDEN Debi, Securing Virtual Space: Cyber War, Cyber Terror, and Risk,Space and Culture, Mays 2012, ( ) [7] YANG Y., LTTLER Tim, SEZER S., MCLAUGHLN K., WANG H. F., Impact of Cyber-Security Issues on Smart Grid, Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Europe),Aralk 2011,( 1 7) [8] JUMRATJAROENVANIT A., TENG-AMNUAY Y., Probability of Attack Based on System Vulnerability Life Cycle, Electronic Commerce and Security, 2008 International Symposium on, Austos 2008, ( ) [9] DWEN-REN Tsai; CHANG A.Y., PECH Liu, HSUAN-CHANG Chen, Optimum Tuning of Defense Settings for Common Attacks on the Web Applications, Security Technology, rd Annual 2009 International Carnahan Conference on,ocak 2009, (89 94) [10] ÇTL Ferhat, HTML Injection Tehlikesi, [11] ÜNVER Mustafa, CANBAY Cafer, Ulusal ve Uluslar Aras Boyutlaryla Siber Güvenlik,EMO- elektrik mühendislii, Mart 2010, (94-103) [12].ALTUNDAL Ömer Faruk, DDoS nedir, ne deildir?, Austos 2012 [13] BODEAU Deborah J., GRAUBART Richard, FABUS-GREENE Jennifer, Improving Cyber Security and Mission Assurance Via Cyber Preparedness (Cyber Prep) Levels, 2010 IEEE Second International Conference on Social Computing (SocialCom), Austos 2010,( ) [14] OWASP, SQL Injection, https://www.owasp.org/index.php/sql_injection, 2010 [15] OWASP Reviewing Code for SQL Injection, https://www.owasp.org/index.php/reviewing_code_for_sql_injec tion, 2010 Seda YILMAZ Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde yüksek lisans eitimine devam etmektedir. Aratrma konular arasnda kablosuz sensor alarda güvenlik, web yazlm güvenlii, siber güvenlik, bilgi ve bilgisayar güvenlii yer almaktadr. eref SAIROLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendislii Bölümü öretim üyesidir. Zeki sistem kimliklendirme, tanma ve modelleme, ve kontrol; yapay sinir alar ve yapay zeka uygulamalar; sezgisel algoritmalar; endüstriyel robotlar; zeki anten analizi ve tasarm; internet, web ve biliim sistemleri ve uygulamalar; yazlm mühendislii; bilgi ve bilgisayar güvenlii; biometri, elektronik ve mobil elektronik imza ve açk anahtar altyaps; kötücül ve casus yazlmlar gibi konularda çalmaktadr. 50 nin üzerinde SCI tarafndan taranan uluslar aras dergilerde yaynlanm makalesi, 50 nin üzerinde ulusal dergilerde yaynlanm makalesi, 100 ün üzerinde uluslar aras konferans ve sempozyum bildirisi ile ulusal sempozyum, konferans ve çaltaylarda sunulmu100 e yakn bildirisi bulunmaktadr. 3 adet alnm patenti vardr. 5 adet yaynlanm kitab, 2 adet kitapta bölüm yazarl bulunmaktadr. 4 kitabn da editörlüünü yapmtr. Ulusal ve uluslar aras pek çok proje yürütmü ve konferanslar düzenlemi olup akademik çalmalarna devam etmektedir. 164

8 EK A TABLO 1 SBER TEHDT SEVYELER [13] Seviye Saldrgan Tipleri Saldrgan Hedef/Amac Yöntemleri 1.Seviye (Siber Vandalizm) -Küçük saldrgan gruplar -Kurum organizasyon yapsn bozmak -tibarn zedelemek -Hassas verilere erimek -Giri denemeleri gerçekletirmek -Genel eriime sahip sistemler üzerindeki dosyalar hedef almak -A yapsna yönelik keif saldrlar yapmak -Kurum çalanlarna yönelik sosyal mühendislik faaliyetleri uygulamak 2.Seviye (Siber Hrszlk) -Bireysel ya da küçük saldrgan gruplar -Siyasi-ideolojik amaçlar -Endüstiriyel casusluk -Kar edinme -Kurum içi yardm ile fiziksel eriim salama -Siber saldr için kullanlan bilgilere açk kaynaktan eriim -Veri trafiini izleme -Bilgi sistem cihazlarn çalma -D bilgi sistemlerini ve alar izleme -IIS balantlarna erimek için açklardan ayarlanma 3.Seviye (Siber Gözetleme) -Büyük saldrgan gruplar -Sofistik terör örgütleri -Profesyonel organize suç örgütleri -Siber kaynaklar elde etmek -Genel altyap bilgisine sahip olmak -Büyük çapl saldrlara temel olacak verileri elde etmek -Veri transferini kolaylatrmak için örgütsel yapya casus kod parçalar yerletirmek -Dahili alara genel amaçl bilgi toplayclar ekleme -Haritalama ve organizasyon alarn tarama -Bilgi sistem ortamlar ve operasyonlara keif gerçekletirme -Yaygn kullanlan yazlm ele geçirme -Hedefli sfr gün saldrlar gerçekletirme -Yetkili kiilerin verilerini ele geçirme 4.Seviye (Siber Casusluk) -Profesyonel örgütleri istihbarat -Ülkelerin özel misyon ve programlar -Sahte donanm tedarik zinciri ekleme -Oturum bilgisini ele geçirme -zleme içeriklerini kurumsal bilgi sistemleri ve alar üzerine yükleme -Örgüt içine casus yerletirilmesi -Ana bilgisayarlar ve kritik noktalar hedefleme -Sfr gün saldrlaryla kurumsal bilgi sistemlerini hedefleme -Hedef kuruluun ISSini hedefleyen, kurulu tarafndan kullanlmasn salamak üzere kötü amaçl yazlmlar tasarlama -Kablosuz alglayclar hedef yap içine gizlice eklemek 5.Seviye (Siber Sava) -Terörist gruplar -Hedefin bilgi altyapsn yok etmek -Kritik bilgi sistem bileenleri ve ilevlerini hedef alma -Tasarm, üretim ve/veya datm bileenlerini kullanarak bilinen organizasyonu tehlikeye atmak -ç, d ve tedarik zinciri saldrn koordineli ekilde kullanarak kurulua saldrlar düzenlemek -Kuruluun tedarik zincirine kötü niyetli yazlmlar enjekte ederek yanl-açk organizasyonlar yaratmak -ISSe yanl ama inandrc veri enjekte etmek -ISS içine sistem yaplandrmalarna dayal özel, sradan olmayan, kötü amaçl yazlm eklemek -Kablosuz iletiim sistemine eriim salamak -Kurulu içindeki ayrcalkl pozisyonlara casus yerletirilmek 165

9 EK B TABLO 2 HAZIRLIK SEVYELER [13] Seviye Amaç Tedbirler Çözümler 1.Seviye (Çevre Savunmas) -D çevreden gelecek saldrlara kar genel hazrlk -Ticari güvenlik ürünleri ve masaüstü uygulamalar -Güvenlik duvar oluturmak ve saldr tespiti yapmak -Kimlik dorulamas yapmak -E-posta sunucular ve istemci sistemlerine anti-virüs yazlmlar yüklenmesi -Denetim günlüü ile açklar ve çevre sistemlerini izlemek 2.Seviye (Kritik Bilgileri Koruma) -Kritik yada hassas verilere eriimi engellemek -Gelimi kimlik dorulama -Eriim kontrol sistemleri -ifreleme -Kritik verilerin bamsz sistemlerde saklanmas -D ve iç sistemler arasnda güvenilir ifreli uygulamalarn kullanm (SSL, VPNs) -Kurumsal alarda ayrlm ve arndrlm bölge oluturulmas -Tanabilir sistemlerin (dizüstü bilgisayarlar, fla sürücüler, vb) iç aa yeniden balanmadan önce taranmas -Kötü niyetli iç eriimleri önlemek için kritik sistemlere güçlü bir fiziksel güvenlik kontrolünün oluturulmas -Periyodik açk arama ve bilgi savunma ayarlarnn yaplmas -Riskli kullanc davranlarn daha iyi kontrol edebilmek için masaüstü bilgisayarlarnn sanallatrlmas -Tasarm/mimariyi ek güvenlik yazlmlar ile gelitirmek 3.Seviye (Farkndalk) -Bilgi sistem altyapsn korumak -Penetrasyon testleri -Saldrlar alglamak için kritik noktalara alclar datmak -Anormal koullar ve sra d aklar izlemek için a trafiini analiz etmek -çeriden çkan dalm izlemek -Siber ve fiziksel eriim analizi yapmak -Yasad veri aktarm için çevre iletim kanallarn izleme 4.Seviye (Mimari Esneklik) -Saldr geçmiini incelemek -Bilgi sistem altyapsnn yedeklenmesi -Eriimlerin snrlandrlmas -Saldrlar karsnda esnek bir mimari oluturulmas -Kritik bilgi sistemlerine güçlü eriimler kullanmak -ç yapy kontrol etmek ve yeniden konfigürasyonlar hzl bir ekilde yapmak için sistemi alt bölümlere bölmek -Sipari ve tedarik zinciri arasndaki süreyi en aza indirmek -Kuruludaki yaplara fiziksel güvenlik uygulamak (Penetrasyon Testi) -Güvenilir aygtlar kullanmak -Sk sk yazlm yaplandrmalarnda küçük deiiklikler yapmak 5.Seviye (Çeviklik) -Direk organizasyon yapsn hedef alan saldrlara hazrlk -Sistemlerin mümkün olduunca bamsz tasarlanmas -Esnek ve uyarlanabilir mimari seçilmesi -Anahtar bileenleri için birden çok tedarikçi kullanmak -Kurulu adna kritik bileenleri güvenilir araclar yoluyla elde etmek -Penetrasyon testlerini kullanmak -Hizmetleri sanallatrmak -Periyodik olarak saldrgan yeteneini azaltmak için kritik ilevleri yeniden olutumak -Gelecekteki saldrlara cevap verebilmek için yakn zamanl saldrlarn yapsal incelemesini ve analizini yapmak 166

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama

Yaz l mc lar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Yazlmclar çin SQL Server 2012 ve Veritaban Programlama Yaar Gözüdeli YAZILIMCILAR ÇN SQL SERVER 2012 ve VERTABANI PROGRAMLAMA Video Destekli Eitim Seti Yeni Versiyona Göre Yeniden Düzenlenmi 7.BASKI Temel

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJ GELTRME BAKANLII TÜRKYE KÜLTÜR PORTALI ALTYAPISININ OLUTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI LE EK YAZILIMLARIN TEMN EDLMESNE LKN TEKNK ARTNAME 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları Ksm 3. Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3.1. Giriş Deprem, sel, toprak kaymas, şiddetli kar vb. anormal doğa olaylar zaman zaman gerçekleşebilir. Eğer bu olaylar yerleşimin olmadğ alanlarda gerçekleşirse,

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI

ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI 744 ÜÇÜNCÜ KISIM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİŞİM SUÇLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ GÜVENLİĞİ 1.1. GİRİŞ Bireylerin ve toplumların yaşamlarını devam ettirmek ve refah seviyelerini yükseltmek açısından temel bir ihtiyaç

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı