İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması Şemsettin DURSUN * Öz Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin matematiksel becerilerini karşılaştırmaktır. Çalışmanın örneklemini Sivas il merkezinde olan ve rastgele seçilen yedi ilköğretim okulunda öğrenim gören okul öncesi eğitimi almış/almamış 150 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada, veri toplama aracı olarak bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, okul öncesi eğitimi almış öğrencilerin, okul öncesi eğitimi almamış öğrencilere göre matematiksel becerilerinin daha iyi seviyede olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler Okul Öncesi Eğitimi, İlköğretim, Matematiksel Beceri. * Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (4) Güz / Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1692 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Şemsettin DURSUN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 58140, Sivas. Elektronik Posta: & Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Dursun, Ş. ve Çoban, A. (2006). Geometri dersinin lise programları ve ÖSS soruları açısından değerlendirilmesi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2), Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), Çoban, A. ve Dursun, Ş. (2003). 3-6 yaş arası çocukların geometrik şekilleri anlamalarını geliştirme. Eğitim Araştırmaları, 4(13), Dursun, Ş. ve Peker, M. (2003). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersinde karşılaştıkları sorunlar. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), Aydın, B., Peker, M. ve Dursun, Ş. (2000). İlköğretim 6-8. sınıflarda matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların tespiti. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12,

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması Şemsettin DURSUN Okul öncesi eğitim dönemini kapsayan 0-6 yaş, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Bu dönemdeki gelişmeler, çocuğun ilerideki yaşamında büyük önem taşımaktadır. Bloom un yaptığı araştırmalara göre, on yedi yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin % 50 si dört yaşına, % 30 u dört yaşından sekiz yaşına, % 20 ise sekiz yaşından on yedi yaşına kadar oluşmaktadır. Bu bilgilere göre çocuğun eğitiminde erken yılların değeri büyüktür ve bu dönemde çocuğun yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için ona rehberlik etmek, çocuğun doğru davranışlarını pekiştirmek gerekir. Bu da ancak en iyi şekilde planlanmış, sistemli bir okul öncesi eğitim ile olur (Poyraz ve Dere, 2003, s. 17). Matematik, kavram geliştirmeye yöneliktir ve temeli çocukların günlük yaşadıkları deneyimlerdir. Model oluşturma, gözlem yapma, ölçme, kıyaslama, aynı ve farklı olanı bulma, eşleştirme yapma gibi etkinlikler matematik kavramlarının gelişmesine yardımcı olur (Metin, 1992, s. 93). Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme bece-

4 1694 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rilerinin gelişmesini hızlandırır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005, s. 7). Bu nedenle günümüzde eğitimle ilgili yapılan reform çalışmalarının en önemli amacı, öğrencilerin matematiği anlayarak öğrenmelerine yardımcı olabilecek bir sistemin oluşmasını sağlamaktır (Franke ve Kazemi, 2001; Smith, 2000). Bu sistemin oluşturulabilmesi için ise öncelikli olarak sayma, ölçme ve somut nesneler ve şekiller üzerinde çalışmalar yapmak gerekmektedir. Aslında, sayı ve küme gibi kavramlar ve bunlara bağlı işlemler temelde sezgiseldir ve çocuğun günlük deneyimlerinden kalkarak öğretilebilmektedir (Yıldırım, 2000). Bunun için statik imajlar, animasyonlar, sanal ortamlar ve düzenlenmiş öğrenme ortamları da kullanılabilir (Bodzin, 2002). Zaten Piaget de çocuklarda sayı sayma, uzay ve süreklilik gibi temel matematiksel kavramların fiziksel nesnelerle etkileşimle birlikte ortaya çıktığını belirtmektedir (Hersh, 1997). Bu durum özellikle okul öncesi dönem için daha fazla önem arz etmektedir. Okul Öncesi ve Matematik Eğitimi Okul öncesi matematiği, Amerika daki Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyinin [National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)] standart dokümanlarında, 2000 yılında yer almıştır. Ancak bu başlangıç girişimi olumlu bir adım olarak görülmesine rağmen, raporda öğretmenler ve eğitimciler için yeterince detaylı bilginin olmadığı da belirtilmektedir (bk. Clements, Sarama ve DiBiase, 2002). Bu dokümanla birlikte okul öncesi öğrencileri, ilk defa her bireyde farklı düzeylerde olmak üzere geliştirilmesi ve üzerine yeni bilgilerin inşa edilmesi gereken temel bazı matematiksel bilgilere ve becerilere sahip bireyler olarak görülmüştür ( Okul Öncesi Dönemde Matematik- I, 2008). NCTM (2006) raporu da, bu temel matematiksel bilgileri, sayı ve işlemler, geometri ve ölçme olarak belirlemiş ve Okul Öncesi Matematik Programı nı bu konular üzerine inşa etmiştir. Bu nedenle çocuklara okul öncesinden başlamak üzere ilköğretim düzeyine kadar bu temel bilgiler kazandırılmaya ve yaşam boyu öğrenme ile bağlantılar kurdurulmaya çalışılmalıdır. Her iki düzeyde de, özellikle dil, okur-yazarlık ve sayı becerilerinin istenilen düzeyde kazandırılması ile hem başka becerilerin kazandırılması hem de olabilecek bazı sosyal dezavantajların azaltılması amaçlanmaktadır (Australian Chamber of Commerce and Industry [ACCI], 2007). Ayrıca, okul öncesi matematik eğitimine aşağıdaki nedenlerden dolayı da ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar (Clements, 2001):

5 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi (i) Okul öncesi öğrencilerinin, matematiğin küçük bir parçasına yönelik birikimleri her zaman vardır ve bu içerik genellikle gizli bir şekilde durmaktadır. Bu nedenle bu birikim, ortaya çıkarılmalı ve geliştirilmelidir. (ii) Özellikle azınlık ve alt gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarının çoğu, okul matematiğinin daha sonraki düzeylerinde bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Son yıllarda geliştirilen projeler, bu zorlukların aşılabileceğini, bu ve diğer çocuklar arasındaki bu farkın kapanabileceğini göstermiştir. Bu nedenle okul öncesi eğitim özellikle dezavantajlı öğrencilerin (sosyoekonomik, azınlık, dil engeli vs.) yaşamları üzerinde olumlu yönde değişikler yapabilmektedir (Dorothy, 1996). (iii) Okul öncesi çocukları, informal ve sezgisel matematiksel yeteneklere sahiptirler ve bunları kullanmaktan da hoşlanırlar. Çoğu çocuk okula başlamadan önce, şekilleri yapmak, çevredeki bir şeyi bulmak, nesneleri doğru bir şekilde saymaya çalışmak gibi aktiviteler aracılığıyla sayı ve geometri yeteneklerini geliştirirler. Günlük yaşamda matematiksel kavramları kullanabilirler ve sezgisel matematiksel bilgilerini de şaşırtıcı bir biçimde geliştirebilirler. (iv) Beyin üzerine yapılan araştırmaların sonuçları genel anlamda üç genel mesaj vermektedir. Bunlar: a) Okul öncesi çocuklarının beyinleri, ciddi bir şekilde gelişmeye açıktır, b) okul öncesi çocuklarının birikimleri ve öğrenmeleri, onların beyinlerinin yapısını ve işlevini etkilemektedir ve c) okul öncesi çocuklarının beyinleri, basit öğrenme becerilerinden ziyade kompleks aktivitelerle uğraşmakla daha fazla gelişir. Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, okul öncesi eğitimine son zamanlarda birçok gelişmiş toplumda (örneğin İngiltere, Fransa) daha da fazla önem verilmektedir. Üstelik okul öncesi eğitimin, çocukların matematik başarıları üzerinde etkili olduğu, kaliteli ve etkili okul öncesi eğitim kurumlarında bu etkinin daha da büyüdüğü belirtilmektedir (Dorothy, 1996; Edward, Gallimore, Garnier ve Reese, 2007; Melhuish et al., 2008). Ülkemizde de bu durumu destekleyen araştırmalar mevcuttur (bk. Bekman, 1991, Polat Unutkan, 2007). Ayrıca, PISA sonuçları da bu verileri uluslararası boyutta da desteklemektedir (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2004). Bu nedenle çocukların matematikte ileriki yıllarda daha başarılı olabilmeleri için, onlara yardımcı olabilecek aktivitelerle erken yaşlarda karşılaşmaları gerekmektedir. Özellikle çocukların formel matematik öğretimi ile karşı karşıya kaldığı ilkokul yıllarında, çocuklarda mate-

6 1696 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ matik korkusunun gelişmemesi ve matematiği sevmeleri, okul öncesi yıllardaki matematik yaşantılarıyla yakından ilgilidir (Henniger, 1987; Aktaş-Arnas, 2004). Ancak burada, okul öncesi dönemde matematik kavramlarının çocuklara nasıl öğretileceğinin bilinmesi de önem arz etmektedir. Çünkü okul öncesi dönemde matematiğin öğretimi, bilgilerin doğrudan çocuğa aktarılmasından ziyade, çocuğun bunları yaparak ve yaşayarak öğrenmesi temeline dayandırılarak yapılmalıdır. Üstelik okul öncesi dönemde çocuklar, hayal güçleri kuvvetli, meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar. Bu nedenle çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, araştırabilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bunun için öğretmenlerin görevi, çocuk için uyarıcı bir çevre hazırlamak ve problemin çözümünde çocuğun ihtiyacı olduğu anda ona rehberlik etmektir (Greenberg, 1993 ten aktaran Aktaş-Arnas, 2004). Araştırmanın Amacı Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda semboller ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir (MEB, 2005, s. 7). Matematik, okul öncesi çağındaki çocukların sayı ilişkilerinin gelişimi için önemlidir. Çocuklar, küçük yaşlarda telefon numarası, erkek ve kız kardeşlerinin yaşı, ev numarası, üç tekerlekli bisiklet, birçok kitap ve birkaç lirayı vs. bilmektedirler (Hildebrant, 1981 den aktaran Dere ve Ömeroğlu, 2001). Ayrıca çocuklar, bu dönemde beraber/birlikte çalışmaktan da hoşlanırlar. Bu durum çocukların fikir sunma, dinleme ve tartışma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur (Shov, Chombless, Chessin, Price ve Beardain, 1997 den aktaran Dere ve Ömeroğlu, 2001). Ülkemizde, okul öncesi eğitim süreci ise 5-6 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu süreçte okul öncesi eğitimi alan çocukların okul öncesi eğitimi almayan çocuklara göre matematiksel becerileri açısından bir farklılığın bulunup bulunmadığını saptamaktır.

7 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Araştırmanın Problemi İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmiş ya da etmemiş olmasına göre matematiksel becerileri (çoklukları karşılaştırma, toplama ve çıkarma işlemlerinin bazı özellikleri) anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? Yöntem Araştırma Deseni Bu araştırma, araştırılan konu dışarıdan herhangi bir etki olmaksızın kendi koşulları içinde belirlenmeye çalışıldığından betimsel bir çalışmadır (McMillan, 2000). Evren ve Örneklem Araştırmanın evreni, Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden ve okul öncesi eğitimi almış/almamış ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Sivas il merkezindeki yedi ilköğretim okulunda görev yapan on altı sınıf öğretmeni ve bu öğretmenlerin, okul öncesi eğitim almış/almamış ve random yöntemiyle seçilmiş 150 öğrencisi (85 tanesi okul öncesi eğitim almış, 65 tanesi okul öncesi eğitimi almamış) oluşturmuştur. Veri Toplama Aracı ve İşlem Araştırmada, veri toplama aracı olarak bir anket kullanılmıştır. Anket soruları, MEB (2005) in İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar) kitabının, sayfalarındaki birinci sınıf öğrenme ve alt öğrenme alanları ve kazanımlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket sorularının her biri için üç seçenek verilmiştir (Gelişmemiş=1, Az gelişmiş=2, Gelişmiş=3) (bk. Ek 1). Anket, yüz yüze görüşme yöntemi ile birinci sınıf öğrencilerinin anket sorularına sağlıklı cevaplar veremeyeceği düşünüldüğünden, sınıflardan rastgele seçilmiş beşer okul öncesi eğitimi almış/almamış öğrenciyi gözlemleyen on altı öğretmene uygulanmıştır. Anketin doldurulması için ise herhangi bir süre kısıtlamasına gidilmemiştir. Burada, öğretmenlerden istedikleri (en fazla) 10 öğrenciyi (5 tanesi okul öncesi eğitim almış, 5 tanesi okul öncesi eğitim almamış) seç-

8 1698 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ meleri ve bu öğrencilere göre anket formunu doldurmaları istenmiştir. Bu işlemin sonucunda, değerlendirmeye 85 okul öncesi eğitimi almış, 65 de okul öncesi eğitim almamış öğrenci olmak üzere toplam 150 öğrenci alınmıştır. Anketin kapsam geçerliği yukarıda bahsedilen alt öğrenme alanları ve kazanımlarına yönelik hazırlanan Belirtke Tablosu ve iki matematik eğitimi uzmanının görüşü ile sağlanmıştır. Anketin, iç tutarlılık kat sayısını belirlemek için ise Cronbach alpha kat sayısı hesaplanmış ve 0.96 olarak bulunmuştur. Veri Analizi Çalışmanın verileri, bir istatistik yazılım programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Betimsel istatistik yöntemleri ve Pearson Chi-Square (χ 2 ) Testi kullanılarak araştırmanın problemi araştırılmıştır. Burada sadece, birinci sınıf öğrenme ve alt öğrenme alanları ve kazanımlarından ilk sekiz tanesine yönelik analizlere yer verilmiştir (bk. Ek 1). Ayrıca burada sadece öğrencilerin okul öncesi eğitim alıp almama durumlarına göre bir karşılaştırma yapılmış, öğrencilerin cinsiyetleri ve okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin kaç yıl eğitim aldıkları değerlendirmeye alınmamıştır. Bulgular Bu kısımda, toplanan verilerin istatistiksel çözümleri doğrultusunda elde edilen bulgular, tablolar hâlinde verilmiştir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. kazanımına yönelik çocukların beceri düzeyleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Nesne Gruplarını Azlık ve Çokluklarına Göre Karşılaştırır. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 84,7 14,1 1,2 100 S % 44,6 30,8 24,6 100 Tablo 1 den görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında, nesne gruplarının azlık ve çokluklarını belirleme bakımından, okul öncesi eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (χ 2 :31.34; p<0.01). Buna göre okul öncesi eğitimi al-

9 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi mak, öğrencilerin nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırmaları becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. Yine Tablo 1 den, nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırma kazanımının, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde oldukça yüksek düzeyde (% 84,7), okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise (yaklaşık) orta düzeyde (% 44,6) olduğu görülmektedir. Diğer veriler için Tablo 1 e bakınız. Tablo ye Kadar Olan Bir Sayıya Karşılık Gelen Çokluğu Belirler. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 81,2 16,5 2,4 100 S % 46,2 23,1 30,8 100 Tablo 2 den de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında, yirmiye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirleme bakımından, okul öncesi eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (χ 2 :27.95; p<0.01). Ayrıca Tablo 2 den, yirmiye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde sadece % 2,4, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 30,8 olduğu da görülmektedir. Diğer veriler için Tablo 2 ye bakınız. Tablo 3. Toplamanın Bir Araya Getirme ve Çoğaltma Anlamlarını Fark Eder. O.Ö.E Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 64,4 22,4 7,1 100 S % 40,0 20,0 40,0 100 Diğer taraftan, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 te ise sırasıyla öğrencilerin toplama işleminin anlamına, toplama işleminde sıfırın etkisini anlamaya ve yirmiye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplamaya yönelik becerilere ilişkin kazanım düzeyleri ortaya konmuştur. Buna göre, sırasıyla her üç beceri için de, okul öncesi eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (χ 2 :24.84, p<0.01; χ 2 :20.92, p<0.01;

10 1700 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ χ 2 :23.31, p<0.01). Verilere daha yakından bakıldığında ise Toplamanın bir araya getirme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 7,1, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 40,0 olduğu görülebilir (bk. Tablo 3). Tablo 4. Toplama İşleminde Sıfırın Etkisini Nedenleriyle Açıklar. O.Ö.E Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 63,5 25,9 10,6 100 S % 40,0 16,9 43,1 100 Tablo 4 ten ise Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 10,6, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 43,1 olduğu görülebilir (bk. Tablo 4). Benzer şekilde, Toplamları 20 ye kadar olan iki doğal sayıyı zihninden toplar. kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 8,2, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 41,5 olduğu görülebilir (bk. Tablo 5). Diğer bulgular için ilgili tablolara bakabilirsiniz. Tablo 5. Toplamları 20 ye Kadar Olan İki Doğal Sayıyı Zihninden Toplar. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 63,5 28,2 8,2 100 S % 40,0 18,5 41,5 100 Aşağıda verilen Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8 de ise sırasıyla öğrencilerin çıkarma işleminin anlamına, çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulmaya ve yirmiye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden çıkarmaya yönelik becerilere ilişkin kazanım düzeyleri verilmiştir. Buna göre sırasıyla her üç beceri için de, yine okul öncesi eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (χ 2 :18.41, p<0.01; χ 2 :14.27, p<0.01; χ 2 :17.53, p<0.01).

11 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Tablo 6. Çıkarmanın Ayırma, Azaltma ve Eksiltme Anlamlarını Fark Eder. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 63,5 24,7 11,8 100 S % 36,9 21,5 41,5 100 Tablo 6 ya bakıldığı zaman, çıkarma işlemine ait özelliklerin anlamlarını fark etme becerisi kazanımının, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 63,5, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 36,9 olduğu görülmektedir. Diğer bulgular için Tablo 6 ya bakılabilir. Tablo 7. Bir Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksilen veya Çıkanı Bulur. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 57,6 24,7 17,6 100 S % 36,9 16,9 46,2 100 Tablo 7 den de Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. becerisi kazanımının, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 57,6, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 36,9 olduğu görülebilir. Diğer veriler için Tablo 7 ye bakılabilir. Tablo ye Kadar Olan İki Doğal Sayının Farkını Zihinden Bulur. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 50,6 36,5 12,9 100 S % 35,4 21,5 43,1 100 Diğer taraftan Tablo 8 de, 20 ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 12,9, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 43,1 olduğu görülebilir. Diğer sonuçlar için Tablo 8 e bakılabilir.

12 1702 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tartışma Bekman ve Gürlesel (2005), gelişimin doğumla başladığını ve yaşam boyu sürdüğünü belirtmektedirler. Onlara göre, yaşamın ilk altı yılı gelişimin en hızlı olduğu ve çevrenin etkisine de en açık olduğu dönemdir. Çocuklar doğduklarında ve yaşamlarının ilk yıllarında fiziksel açıdan yetişkinlere bağımlı olmalarına rağmen aslında oldukça gelişmiş beş duyu yetisine sahiptirler. Bir başka deyişle çevre ile etkileşime hazırdırlar. Fiziksel açıdan bağımlı olsalar da zihinsel açıdan çok hızlı gelişmektedirler. 0-3 yaş özellikle beyin gelişimi için kritik bir dönemdir. Çocukların ana dillerini kolaylıkla öğrenmeleri bu zihinsel kapasitenin önemli bir işaretidir. Zaten, ilk yıllardaki öğrenmenin beyin gelişimi ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu da belirtilmektedir (Clements, 2001). Bu aşamada, çocuğun deneyim kazanmasına ve çok yönlü gelişimine (sosyal, zihinsel, duygusal, dil ve fiziksel) yardımcı olacak ve destek verecek uyarıcıların olduğu bir çevrenin oluşturulması ve bu konuda uzman kişilerin varlığı büyük önem arz etmektedir. Daha sağlıklı, başarılı ve topluma katkı getirecek bireyler yetiştirilmek isteniyorsa eğitime mümkün olduğunca erken başlanması gerekmektedir (Bekman ve Gürlesel, 2005). Bu görüş, Amerika daki Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council [NRC], 1996) tarafından da dile getirilmekte ve desteklenmektedir. NRC (1996) ye göre, erken tecrübeler daha sonraki eğitim sonuçlarını etkilemekte, çocukların matematik ve fen öğrenmeye yönelik eğilimlerini ve bu kritik alanlardaki çalışma becerilerini arttırmakta ve muhtemelen de bu alanlardaki başarılarını olumlu yönde derinden etkilemektedir. Diğer taraftan kavramlar, fiziksel ve sosyal dünyayı anlamaya, onlarla anlamlı iletişim kurmaya yardımcı olan ve düşünmeyi sağlayan zihinsel araçlardır. Çocuklar gelişimlerinin farklı dönemlerinde; kavramları, bire bir eşleme, sayı sayma, sınıflandırma ve ölçme gibi çeşitli şekillerde yapılandırarak kullanırlar (Senemoğlu, 1997). Temel kavramlar ise erken çocukluk döneminde çocukların çevreleri ile aktif etkileşimlerinin bir sonucu olarak kazanılır. Çocuklar çevrelerini keşfederken, sahip oldukları bilgiyi aktif olarak kullanmaktadırlar. Kavram gelişimi daha bebeklikte başlamaktadır ve sürekli devam etmektedir. Kavramlar deneyimlerle artmakta ve çocukların beyin olgunlukları ile değişmektedir (Aktaş-Arnas, 2004). Örneğin, Aktas-Arnas, Sığırtmaç ve Deretarla- Gül (2004) tarafından aylık çocuklar ile yapılan bir araştırmada, aylık çocukların % 64`ünün birden dokuza kadar olan rakamları doğru olarak yazdığı, aylık çocuklarda ise doğru cevap yüz-

13 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi desinin daha da arttığı ve % 95 olduğu tespit edilmiştir. Aktas-Arnas, Deretarla-Gül ve Sığırtmaç (2003) tarafından ay arası toplam 865 çocuk ile yapılan başka bir araştırmada da, yaş grupları arasındaki sayı ve işlem kavramları becerileri bakımından anlamlı bir farklılığın olduğu ve yaş arttıkça çocukların sayı ve işlem becerilerinde doğrusal bir artışın meydana geldiği belirlenmiştir. Şimdiki çalışmada ise verilen çoklukları karşılaştırma ve yirmiye kadar olan bir sayı ile eşleştirme becerilerine yönelik kazanımlar bakımından, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha deneyimli olan okul öncesi eğitim alan öğrencilerin daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Aslında okul öncesi çocuklarının çoğu, nesnelerin bir kümesini sözel olarak sayabilirler. Bu durum, yetişkinler için çocukların sayı becerilerinin geliştiğini göstermesi bakımından önemli bir işarettir. Fakat araştırmalar, çocukların nesnelerin bir kümesini sözel olarak saymaya başlamadan önce bile bire bir karşılaştırmanın temel bazı özelliklerine sahip olduklarını belirtmektedir. Buna göre çocuklar sayma olmaksızın doğru bir şekilde yapamasalar bile, verilen çoklukların iki parçasını eşleştirebilirler, bir çokluktaki parçaları gösterebilirler ve bir sayı ile her birini nitelendirebilirler. Bilginin günlük uygulamaları ve sezgisel anlamaları, toplama ve çıkarma gibi işlemlerin ve sayısal denkliklerin daha sonra iyi bir şekilde anlaşılması için iyi bir zemin hazırlayabilirler (Brenneman, Stevenson-Boyd ve Frede, 2009). Polat Unutkan (2007) tarafından yapılan çalışmanın bulguları da, bu becerilerin kazanımında okul öncesi eğitimi almanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya göre, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, dikkat-hafıza, rakam tanıma, arttırma-eksiltme ve sıralama yapma gibi matematiksel becerilerinin, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, okul öncesi eğitimi alan ve almayan 4-6 yaş arası öğrenciler ile ilgili yapılan başka bir araştırmada da, kavram gelişimi konusunda farklılıkların olduğu da tespit edilmiştir (Arı, Üstün, Akman ve Etikan, 2000). Bu araştırmaya göre, okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların diğer çocuklara göre kavram gelişimi konusunda daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Zaten erken çocukluk eğitimi programlarının, çocukların okul dönemine geçişi daha kolay yapmalarına zemin hazırladığı da belirtilmektedir (Ustun, Akman ve Uyanık, 2000 den aktaran Aktaş-Arnas, 2004). Bu bağlamda da, şimdiki çalışmanın bulguları bu durumu destekler niteliktedir. Çünkü şimdiki çalışmada, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, toplama ve çıkarma kavramlarının bazı özelliklerine yönelik kazanımlarının, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha yüksek ol-

14 1704 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ duğu belirlenmiştir. Toplama ve çıkarma gibi temel matematiksel işlemlerin öğrencilerin ileri öğrenmelerindeki etkisi düşünüldüğünde bu sonuç önemlidir. Çünkü bu temel işlemler veya bunlara bağlı olarak yapılan ileri matematiksel hesaplamalardaki olası başarısızlıkların, öğrencilerin matematiğe yönelik kaygılarının artmasında etkili olduğu belirtilmektedir (Cates ve Ryhmer, 2003). Bu nedenle okul öncesi eğitim, öğrencilerin matematiksel becerilerinin arttırılmasına ve ileri matematiksel kavramların daha kolay öğrenilmesine iyi bir zemin hazırladığı için teşvik edilmelidir.

15 AVCI, YÜKSEL, SOYER, BALIKÇIOĞLU / Şiir Bilgisi Konusu İçin Tasarlanmış A Comparison of the Mathematical Skills of First Graders with and without Preschool Education Şemsettin DURSUN * Abstract The purpose of this study is to compare the mathematical skills of first grade elementary students who had or had not taken preschool education. The sample of the study consists of 150 elementary students, those with and without preschool education, who were enrolled in seven randomly chosen elementary schools located in Sivas (downtown). A questionnaire was used for data collection. The results of the study show that students with preschool education have higher mathematical skills compared to those with no preschool education. Key Words Preschool Education, Elementary Education, Mathematical Skills *Correspondence: Assist. Prof. Dr., Şemsettin Dursun, Cumhuriyet University, Faculty of Education Mathematics Education Department of Primary Education, Sivas / Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (4) Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

16 1706 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE The physical, mental, and social development of children is quite rapid during the preschool education period between the ages of 0-6 years. The development in this period is particularly important for the future of the child. According to Bloom s research, of all the mental development until the age of 17 years, 50% is completed by the age of 4 years, 30% between 4 years and 8 years, and the remaining 20% takes place between the ages of 8 years and 17 years. Consequently, the early ages are important for the child s education and it is imperative to develop his/her behavior and to guide the child for the development of the required skills. This is possible only with a well-planned, systematic preschool education (Poyraz & Dere, 2003, p. 17). Mathematics aims to develop concepts and its basis is the daily experience of the child. Activities like developing models, observation, measurement, comparison, identifying the same and the different things, and matching help the development of mathematical concepts (Metin, 1992, p. 93). Mathematics education helps individuals consider the world and interactions and provides them with the required information and skills. Moreover, it also provides necessary skills on language and a systematic view for them to solve the problems, explain, and analyze different experiences. In addition, it provides aesthetic development and eases creative thinking. Furthermore, mathematics accelerates some skills such as prediction and interpretation by forming environments where the mathematical situations are examined (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005, p. 7). Therefore, the most significant aim of educational reform nowadays is to build a new system in which students will comprehend mathematics (Franke & Kazemi, 2001; Smith, 2000). Measurement, calculation, working with concrete objects, and figures are very important in this step. Some concepts such as numbers, sets, and transactions connected with them are basically imaginary; these concepts can be taught by setting off from the child s daily experiences (Yıldırım, 2000). To this end, static images, virtual environments, and arranged learning contexts can be used (Bodzin, 2002). Jean Piaget claims that the basic mathematical concepts such as counting numbers, space, and continuity appear together with interrelations of the physical objects (Hersh, 1997). This is particularly important in the preschool period. Preschool and Mathematics Education Preschool mathematics has been first mentioned in the publications of the National Council of Teachers Mathematics (NCTM) in Al-

A Comparison of the Mathematical Skills of First Graders with and without Preschool Education

A Comparison of the Mathematical Skills of First Graders with and without Preschool Education AVCI, YÜKSEL, SOYER, BALIKÇIOĞLU / Şiir Bilgisi Konusu İçin Tasarlanmış... 1705 A Comparison of the Mathematical Skills of First Graders with and without Preschool Education Şemsettin DURSUN * Abstract

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS MATEMATİK EĞİTİMİ Dersin Kodu OKÖ206 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA. Eğitimi A.B.D. Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY. E- posta:

HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA. Eğitimi A.B.D. Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY. E- posta: HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA ÖZGEÇMİŞ YARDIMCI DOÇENT Adres: Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY E- posta: gozde86erturk@gmail.com, gozdeerturk@aksaray.edu.tr Doğum Tarihi/ Yeri: Kadro Yeri Görev Yeri 13.10.1986/

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use Elementary Education Online, 10(2), 703-716, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 703-716, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU 1. Yıl Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili GÜZ DÖNEMİ ESN725 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 6 3 0 3 Zorunlu Türkçe

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN OKUL ÖNCESİ 5 YAŞ GRUBUNDA ALGISAL MOTOR GELİŞİM PROGRAMININ DENGE VE ÇABUKLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale,

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dr. Ayfer Kocabaş Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Cumhuriyet Dönemi nde 1924-1925

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ *

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 413-430 EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Özet Türkan ARGON AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı