İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması Şemsettin DURSUN * Öz Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin matematiksel becerilerini karşılaştırmaktır. Çalışmanın örneklemini Sivas il merkezinde olan ve rastgele seçilen yedi ilköğretim okulunda öğrenim gören okul öncesi eğitimi almış/almamış 150 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada, veri toplama aracı olarak bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, okul öncesi eğitimi almış öğrencilerin, okul öncesi eğitimi almamış öğrencilere göre matematiksel becerilerinin daha iyi seviyede olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler Okul Öncesi Eğitimi, İlköğretim, Matematiksel Beceri. * Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (4) Güz / Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1692 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Şemsettin DURSUN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 58140, Sivas. Elektronik Posta: & Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Dursun, Ş. ve Çoban, A. (2006). Geometri dersinin lise programları ve ÖSS soruları açısından değerlendirilmesi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2), Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), Çoban, A. ve Dursun, Ş. (2003). 3-6 yaş arası çocukların geometrik şekilleri anlamalarını geliştirme. Eğitim Araştırmaları, 4(13), Dursun, Ş. ve Peker, M. (2003). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersinde karşılaştıkları sorunlar. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), Aydın, B., Peker, M. ve Dursun, Ş. (2000). İlköğretim 6-8. sınıflarda matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların tespiti. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12,

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması Şemsettin DURSUN Okul öncesi eğitim dönemini kapsayan 0-6 yaş, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Bu dönemdeki gelişmeler, çocuğun ilerideki yaşamında büyük önem taşımaktadır. Bloom un yaptığı araştırmalara göre, on yedi yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin % 50 si dört yaşına, % 30 u dört yaşından sekiz yaşına, % 20 ise sekiz yaşından on yedi yaşına kadar oluşmaktadır. Bu bilgilere göre çocuğun eğitiminde erken yılların değeri büyüktür ve bu dönemde çocuğun yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için ona rehberlik etmek, çocuğun doğru davranışlarını pekiştirmek gerekir. Bu da ancak en iyi şekilde planlanmış, sistemli bir okul öncesi eğitim ile olur (Poyraz ve Dere, 2003, s. 17). Matematik, kavram geliştirmeye yöneliktir ve temeli çocukların günlük yaşadıkları deneyimlerdir. Model oluşturma, gözlem yapma, ölçme, kıyaslama, aynı ve farklı olanı bulma, eşleştirme yapma gibi etkinlikler matematik kavramlarının gelişmesine yardımcı olur (Metin, 1992, s. 93). Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl yürütme bece-

4 1694 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rilerinin gelişmesini hızlandırır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005, s. 7). Bu nedenle günümüzde eğitimle ilgili yapılan reform çalışmalarının en önemli amacı, öğrencilerin matematiği anlayarak öğrenmelerine yardımcı olabilecek bir sistemin oluşmasını sağlamaktır (Franke ve Kazemi, 2001; Smith, 2000). Bu sistemin oluşturulabilmesi için ise öncelikli olarak sayma, ölçme ve somut nesneler ve şekiller üzerinde çalışmalar yapmak gerekmektedir. Aslında, sayı ve küme gibi kavramlar ve bunlara bağlı işlemler temelde sezgiseldir ve çocuğun günlük deneyimlerinden kalkarak öğretilebilmektedir (Yıldırım, 2000). Bunun için statik imajlar, animasyonlar, sanal ortamlar ve düzenlenmiş öğrenme ortamları da kullanılabilir (Bodzin, 2002). Zaten Piaget de çocuklarda sayı sayma, uzay ve süreklilik gibi temel matematiksel kavramların fiziksel nesnelerle etkileşimle birlikte ortaya çıktığını belirtmektedir (Hersh, 1997). Bu durum özellikle okul öncesi dönem için daha fazla önem arz etmektedir. Okul Öncesi ve Matematik Eğitimi Okul öncesi matematiği, Amerika daki Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyinin [National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)] standart dokümanlarında, 2000 yılında yer almıştır. Ancak bu başlangıç girişimi olumlu bir adım olarak görülmesine rağmen, raporda öğretmenler ve eğitimciler için yeterince detaylı bilginin olmadığı da belirtilmektedir (bk. Clements, Sarama ve DiBiase, 2002). Bu dokümanla birlikte okul öncesi öğrencileri, ilk defa her bireyde farklı düzeylerde olmak üzere geliştirilmesi ve üzerine yeni bilgilerin inşa edilmesi gereken temel bazı matematiksel bilgilere ve becerilere sahip bireyler olarak görülmüştür ( Okul Öncesi Dönemde Matematik- I, 2008). NCTM (2006) raporu da, bu temel matematiksel bilgileri, sayı ve işlemler, geometri ve ölçme olarak belirlemiş ve Okul Öncesi Matematik Programı nı bu konular üzerine inşa etmiştir. Bu nedenle çocuklara okul öncesinden başlamak üzere ilköğretim düzeyine kadar bu temel bilgiler kazandırılmaya ve yaşam boyu öğrenme ile bağlantılar kurdurulmaya çalışılmalıdır. Her iki düzeyde de, özellikle dil, okur-yazarlık ve sayı becerilerinin istenilen düzeyde kazandırılması ile hem başka becerilerin kazandırılması hem de olabilecek bazı sosyal dezavantajların azaltılması amaçlanmaktadır (Australian Chamber of Commerce and Industry [ACCI], 2007). Ayrıca, okul öncesi matematik eğitimine aşağıdaki nedenlerden dolayı da ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar (Clements, 2001):

5 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi (i) Okul öncesi öğrencilerinin, matematiğin küçük bir parçasına yönelik birikimleri her zaman vardır ve bu içerik genellikle gizli bir şekilde durmaktadır. Bu nedenle bu birikim, ortaya çıkarılmalı ve geliştirilmelidir. (ii) Özellikle azınlık ve alt gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarının çoğu, okul matematiğinin daha sonraki düzeylerinde bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Son yıllarda geliştirilen projeler, bu zorlukların aşılabileceğini, bu ve diğer çocuklar arasındaki bu farkın kapanabileceğini göstermiştir. Bu nedenle okul öncesi eğitim özellikle dezavantajlı öğrencilerin (sosyoekonomik, azınlık, dil engeli vs.) yaşamları üzerinde olumlu yönde değişikler yapabilmektedir (Dorothy, 1996). (iii) Okul öncesi çocukları, informal ve sezgisel matematiksel yeteneklere sahiptirler ve bunları kullanmaktan da hoşlanırlar. Çoğu çocuk okula başlamadan önce, şekilleri yapmak, çevredeki bir şeyi bulmak, nesneleri doğru bir şekilde saymaya çalışmak gibi aktiviteler aracılığıyla sayı ve geometri yeteneklerini geliştirirler. Günlük yaşamda matematiksel kavramları kullanabilirler ve sezgisel matematiksel bilgilerini de şaşırtıcı bir biçimde geliştirebilirler. (iv) Beyin üzerine yapılan araştırmaların sonuçları genel anlamda üç genel mesaj vermektedir. Bunlar: a) Okul öncesi çocuklarının beyinleri, ciddi bir şekilde gelişmeye açıktır, b) okul öncesi çocuklarının birikimleri ve öğrenmeleri, onların beyinlerinin yapısını ve işlevini etkilemektedir ve c) okul öncesi çocuklarının beyinleri, basit öğrenme becerilerinden ziyade kompleks aktivitelerle uğraşmakla daha fazla gelişir. Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, okul öncesi eğitimine son zamanlarda birçok gelişmiş toplumda (örneğin İngiltere, Fransa) daha da fazla önem verilmektedir. Üstelik okul öncesi eğitimin, çocukların matematik başarıları üzerinde etkili olduğu, kaliteli ve etkili okul öncesi eğitim kurumlarında bu etkinin daha da büyüdüğü belirtilmektedir (Dorothy, 1996; Edward, Gallimore, Garnier ve Reese, 2007; Melhuish et al., 2008). Ülkemizde de bu durumu destekleyen araştırmalar mevcuttur (bk. Bekman, 1991, Polat Unutkan, 2007). Ayrıca, PISA sonuçları da bu verileri uluslararası boyutta da desteklemektedir (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2004). Bu nedenle çocukların matematikte ileriki yıllarda daha başarılı olabilmeleri için, onlara yardımcı olabilecek aktivitelerle erken yaşlarda karşılaşmaları gerekmektedir. Özellikle çocukların formel matematik öğretimi ile karşı karşıya kaldığı ilkokul yıllarında, çocuklarda mate-

6 1696 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ matik korkusunun gelişmemesi ve matematiği sevmeleri, okul öncesi yıllardaki matematik yaşantılarıyla yakından ilgilidir (Henniger, 1987; Aktaş-Arnas, 2004). Ancak burada, okul öncesi dönemde matematik kavramlarının çocuklara nasıl öğretileceğinin bilinmesi de önem arz etmektedir. Çünkü okul öncesi dönemde matematiğin öğretimi, bilgilerin doğrudan çocuğa aktarılmasından ziyade, çocuğun bunları yaparak ve yaşayarak öğrenmesi temeline dayandırılarak yapılmalıdır. Üstelik okul öncesi dönemde çocuklar, hayal güçleri kuvvetli, meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar. Bu nedenle çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, araştırabilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bunun için öğretmenlerin görevi, çocuk için uyarıcı bir çevre hazırlamak ve problemin çözümünde çocuğun ihtiyacı olduğu anda ona rehberlik etmektir (Greenberg, 1993 ten aktaran Aktaş-Arnas, 2004). Araştırmanın Amacı Matematik, örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Matematik, aynı zamanda semboller ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir (MEB, 2005, s. 7). Matematik, okul öncesi çağındaki çocukların sayı ilişkilerinin gelişimi için önemlidir. Çocuklar, küçük yaşlarda telefon numarası, erkek ve kız kardeşlerinin yaşı, ev numarası, üç tekerlekli bisiklet, birçok kitap ve birkaç lirayı vs. bilmektedirler (Hildebrant, 1981 den aktaran Dere ve Ömeroğlu, 2001). Ayrıca çocuklar, bu dönemde beraber/birlikte çalışmaktan da hoşlanırlar. Bu durum çocukların fikir sunma, dinleme ve tartışma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur (Shov, Chombless, Chessin, Price ve Beardain, 1997 den aktaran Dere ve Ömeroğlu, 2001). Ülkemizde, okul öncesi eğitim süreci ise 5-6 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu süreçte okul öncesi eğitimi alan çocukların okul öncesi eğitimi almayan çocuklara göre matematiksel becerileri açısından bir farklılığın bulunup bulunmadığını saptamaktır.

7 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Araştırmanın Problemi İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmiş ya da etmemiş olmasına göre matematiksel becerileri (çoklukları karşılaştırma, toplama ve çıkarma işlemlerinin bazı özellikleri) anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? Yöntem Araştırma Deseni Bu araştırma, araştırılan konu dışarıdan herhangi bir etki olmaksızın kendi koşulları içinde belirlenmeye çalışıldığından betimsel bir çalışmadır (McMillan, 2000). Evren ve Örneklem Araştırmanın evreni, Sivas il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden ve okul öncesi eğitimi almış/almamış ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Sivas il merkezindeki yedi ilköğretim okulunda görev yapan on altı sınıf öğretmeni ve bu öğretmenlerin, okul öncesi eğitim almış/almamış ve random yöntemiyle seçilmiş 150 öğrencisi (85 tanesi okul öncesi eğitim almış, 65 tanesi okul öncesi eğitimi almamış) oluşturmuştur. Veri Toplama Aracı ve İşlem Araştırmada, veri toplama aracı olarak bir anket kullanılmıştır. Anket soruları, MEB (2005) in İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar) kitabının, sayfalarındaki birinci sınıf öğrenme ve alt öğrenme alanları ve kazanımlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket sorularının her biri için üç seçenek verilmiştir (Gelişmemiş=1, Az gelişmiş=2, Gelişmiş=3) (bk. Ek 1). Anket, yüz yüze görüşme yöntemi ile birinci sınıf öğrencilerinin anket sorularına sağlıklı cevaplar veremeyeceği düşünüldüğünden, sınıflardan rastgele seçilmiş beşer okul öncesi eğitimi almış/almamış öğrenciyi gözlemleyen on altı öğretmene uygulanmıştır. Anketin doldurulması için ise herhangi bir süre kısıtlamasına gidilmemiştir. Burada, öğretmenlerden istedikleri (en fazla) 10 öğrenciyi (5 tanesi okul öncesi eğitim almış, 5 tanesi okul öncesi eğitim almamış) seç-

8 1698 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ meleri ve bu öğrencilere göre anket formunu doldurmaları istenmiştir. Bu işlemin sonucunda, değerlendirmeye 85 okul öncesi eğitimi almış, 65 de okul öncesi eğitim almamış öğrenci olmak üzere toplam 150 öğrenci alınmıştır. Anketin kapsam geçerliği yukarıda bahsedilen alt öğrenme alanları ve kazanımlarına yönelik hazırlanan Belirtke Tablosu ve iki matematik eğitimi uzmanının görüşü ile sağlanmıştır. Anketin, iç tutarlılık kat sayısını belirlemek için ise Cronbach alpha kat sayısı hesaplanmış ve 0.96 olarak bulunmuştur. Veri Analizi Çalışmanın verileri, bir istatistik yazılım programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Betimsel istatistik yöntemleri ve Pearson Chi-Square (χ 2 ) Testi kullanılarak araştırmanın problemi araştırılmıştır. Burada sadece, birinci sınıf öğrenme ve alt öğrenme alanları ve kazanımlarından ilk sekiz tanesine yönelik analizlere yer verilmiştir (bk. Ek 1). Ayrıca burada sadece öğrencilerin okul öncesi eğitim alıp almama durumlarına göre bir karşılaştırma yapılmış, öğrencilerin cinsiyetleri ve okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin kaç yıl eğitim aldıkları değerlendirmeye alınmamıştır. Bulgular Bu kısımda, toplanan verilerin istatistiksel çözümleri doğrultusunda elde edilen bulgular, tablolar hâlinde verilmiştir. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır. kazanımına yönelik çocukların beceri düzeyleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Nesne Gruplarını Azlık ve Çokluklarına Göre Karşılaştırır. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 84,7 14,1 1,2 100 S % 44,6 30,8 24,6 100 Tablo 1 den görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında, nesne gruplarının azlık ve çokluklarını belirleme bakımından, okul öncesi eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (χ 2 :31.34; p<0.01). Buna göre okul öncesi eğitimi al-

9 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi mak, öğrencilerin nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırmaları becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. Yine Tablo 1 den, nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırma kazanımının, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde oldukça yüksek düzeyde (% 84,7), okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise (yaklaşık) orta düzeyde (% 44,6) olduğu görülmektedir. Diğer veriler için Tablo 1 e bakınız. Tablo ye Kadar Olan Bir Sayıya Karşılık Gelen Çokluğu Belirler. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 81,2 16,5 2,4 100 S % 46,2 23,1 30,8 100 Tablo 2 den de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında, yirmiye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirleme bakımından, okul öncesi eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (χ 2 :27.95; p<0.01). Ayrıca Tablo 2 den, yirmiye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde sadece % 2,4, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 30,8 olduğu da görülmektedir. Diğer veriler için Tablo 2 ye bakınız. Tablo 3. Toplamanın Bir Araya Getirme ve Çoğaltma Anlamlarını Fark Eder. O.Ö.E Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 64,4 22,4 7,1 100 S % 40,0 20,0 40,0 100 Diğer taraftan, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 te ise sırasıyla öğrencilerin toplama işleminin anlamına, toplama işleminde sıfırın etkisini anlamaya ve yirmiye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplamaya yönelik becerilere ilişkin kazanım düzeyleri ortaya konmuştur. Buna göre, sırasıyla her üç beceri için de, okul öncesi eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (χ 2 :24.84, p<0.01; χ 2 :20.92, p<0.01;

10 1700 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ χ 2 :23.31, p<0.01). Verilere daha yakından bakıldığında ise Toplamanın bir araya getirme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 7,1, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 40,0 olduğu görülebilir (bk. Tablo 3). Tablo 4. Toplama İşleminde Sıfırın Etkisini Nedenleriyle Açıklar. O.Ö.E Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 63,5 25,9 10,6 100 S % 40,0 16,9 43,1 100 Tablo 4 ten ise Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 10,6, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 43,1 olduğu görülebilir (bk. Tablo 4). Benzer şekilde, Toplamları 20 ye kadar olan iki doğal sayıyı zihninden toplar. kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 8,2, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 41,5 olduğu görülebilir (bk. Tablo 5). Diğer bulgular için ilgili tablolara bakabilirsiniz. Tablo 5. Toplamları 20 ye Kadar Olan İki Doğal Sayıyı Zihninden Toplar. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 63,5 28,2 8,2 100 S % 40,0 18,5 41,5 100 Aşağıda verilen Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8 de ise sırasıyla öğrencilerin çıkarma işleminin anlamına, çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulmaya ve yirmiye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden çıkarmaya yönelik becerilere ilişkin kazanım düzeyleri verilmiştir. Buna göre sırasıyla her üç beceri için de, yine okul öncesi eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (χ 2 :18.41, p<0.01; χ 2 :14.27, p<0.01; χ 2 :17.53, p<0.01).

11 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Tablo 6. Çıkarmanın Ayırma, Azaltma ve Eksiltme Anlamlarını Fark Eder. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 63,5 24,7 11,8 100 S % 36,9 21,5 41,5 100 Tablo 6 ya bakıldığı zaman, çıkarma işlemine ait özelliklerin anlamlarını fark etme becerisi kazanımının, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 63,5, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 36,9 olduğu görülmektedir. Diğer bulgular için Tablo 6 ya bakılabilir. Tablo 7. Bir Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksilen veya Çıkanı Bulur. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 57,6 24,7 17,6 100 S % 36,9 16,9 46,2 100 Tablo 7 den de Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. becerisi kazanımının, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 57,6, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 36,9 olduğu görülebilir. Diğer veriler için Tablo 7 ye bakılabilir. Tablo ye Kadar Olan İki Doğal Sayının Farkını Zihinden Bulur. O.Ö.E. Alanlar O.Ö.E. Almayanlar Gelişmiş Az Gelişmiş Gelişmemiş Toplam S % 50,6 36,5 12,9 100 S % 35,4 21,5 43,1 100 Diğer taraftan Tablo 8 de, 20 ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. kazanımını belirlemedeki yetersizliğin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerde % 12,9, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerde ise % 43,1 olduğu görülebilir. Diğer sonuçlar için Tablo 8 e bakılabilir.

12 1702 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tartışma Bekman ve Gürlesel (2005), gelişimin doğumla başladığını ve yaşam boyu sürdüğünü belirtmektedirler. Onlara göre, yaşamın ilk altı yılı gelişimin en hızlı olduğu ve çevrenin etkisine de en açık olduğu dönemdir. Çocuklar doğduklarında ve yaşamlarının ilk yıllarında fiziksel açıdan yetişkinlere bağımlı olmalarına rağmen aslında oldukça gelişmiş beş duyu yetisine sahiptirler. Bir başka deyişle çevre ile etkileşime hazırdırlar. Fiziksel açıdan bağımlı olsalar da zihinsel açıdan çok hızlı gelişmektedirler. 0-3 yaş özellikle beyin gelişimi için kritik bir dönemdir. Çocukların ana dillerini kolaylıkla öğrenmeleri bu zihinsel kapasitenin önemli bir işaretidir. Zaten, ilk yıllardaki öğrenmenin beyin gelişimi ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu da belirtilmektedir (Clements, 2001). Bu aşamada, çocuğun deneyim kazanmasına ve çok yönlü gelişimine (sosyal, zihinsel, duygusal, dil ve fiziksel) yardımcı olacak ve destek verecek uyarıcıların olduğu bir çevrenin oluşturulması ve bu konuda uzman kişilerin varlığı büyük önem arz etmektedir. Daha sağlıklı, başarılı ve topluma katkı getirecek bireyler yetiştirilmek isteniyorsa eğitime mümkün olduğunca erken başlanması gerekmektedir (Bekman ve Gürlesel, 2005). Bu görüş, Amerika daki Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council [NRC], 1996) tarafından da dile getirilmekte ve desteklenmektedir. NRC (1996) ye göre, erken tecrübeler daha sonraki eğitim sonuçlarını etkilemekte, çocukların matematik ve fen öğrenmeye yönelik eğilimlerini ve bu kritik alanlardaki çalışma becerilerini arttırmakta ve muhtemelen de bu alanlardaki başarılarını olumlu yönde derinden etkilemektedir. Diğer taraftan kavramlar, fiziksel ve sosyal dünyayı anlamaya, onlarla anlamlı iletişim kurmaya yardımcı olan ve düşünmeyi sağlayan zihinsel araçlardır. Çocuklar gelişimlerinin farklı dönemlerinde; kavramları, bire bir eşleme, sayı sayma, sınıflandırma ve ölçme gibi çeşitli şekillerde yapılandırarak kullanırlar (Senemoğlu, 1997). Temel kavramlar ise erken çocukluk döneminde çocukların çevreleri ile aktif etkileşimlerinin bir sonucu olarak kazanılır. Çocuklar çevrelerini keşfederken, sahip oldukları bilgiyi aktif olarak kullanmaktadırlar. Kavram gelişimi daha bebeklikte başlamaktadır ve sürekli devam etmektedir. Kavramlar deneyimlerle artmakta ve çocukların beyin olgunlukları ile değişmektedir (Aktaş-Arnas, 2004). Örneğin, Aktas-Arnas, Sığırtmaç ve Deretarla- Gül (2004) tarafından aylık çocuklar ile yapılan bir araştırmada, aylık çocukların % 64`ünün birden dokuza kadar olan rakamları doğru olarak yazdığı, aylık çocuklarda ise doğru cevap yüz-

13 DURSUN / İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi desinin daha da arttığı ve % 95 olduğu tespit edilmiştir. Aktas-Arnas, Deretarla-Gül ve Sığırtmaç (2003) tarafından ay arası toplam 865 çocuk ile yapılan başka bir araştırmada da, yaş grupları arasındaki sayı ve işlem kavramları becerileri bakımından anlamlı bir farklılığın olduğu ve yaş arttıkça çocukların sayı ve işlem becerilerinde doğrusal bir artışın meydana geldiği belirlenmiştir. Şimdiki çalışmada ise verilen çoklukları karşılaştırma ve yirmiye kadar olan bir sayı ile eşleştirme becerilerine yönelik kazanımlar bakımından, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha deneyimli olan okul öncesi eğitim alan öğrencilerin daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Aslında okul öncesi çocuklarının çoğu, nesnelerin bir kümesini sözel olarak sayabilirler. Bu durum, yetişkinler için çocukların sayı becerilerinin geliştiğini göstermesi bakımından önemli bir işarettir. Fakat araştırmalar, çocukların nesnelerin bir kümesini sözel olarak saymaya başlamadan önce bile bire bir karşılaştırmanın temel bazı özelliklerine sahip olduklarını belirtmektedir. Buna göre çocuklar sayma olmaksızın doğru bir şekilde yapamasalar bile, verilen çoklukların iki parçasını eşleştirebilirler, bir çokluktaki parçaları gösterebilirler ve bir sayı ile her birini nitelendirebilirler. Bilginin günlük uygulamaları ve sezgisel anlamaları, toplama ve çıkarma gibi işlemlerin ve sayısal denkliklerin daha sonra iyi bir şekilde anlaşılması için iyi bir zemin hazırlayabilirler (Brenneman, Stevenson-Boyd ve Frede, 2009). Polat Unutkan (2007) tarafından yapılan çalışmanın bulguları da, bu becerilerin kazanımında okul öncesi eğitimi almanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya göre, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, dikkat-hafıza, rakam tanıma, arttırma-eksiltme ve sıralama yapma gibi matematiksel becerilerinin, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, okul öncesi eğitimi alan ve almayan 4-6 yaş arası öğrenciler ile ilgili yapılan başka bir araştırmada da, kavram gelişimi konusunda farklılıkların olduğu da tespit edilmiştir (Arı, Üstün, Akman ve Etikan, 2000). Bu araştırmaya göre, okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların diğer çocuklara göre kavram gelişimi konusunda daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Zaten erken çocukluk eğitimi programlarının, çocukların okul dönemine geçişi daha kolay yapmalarına zemin hazırladığı da belirtilmektedir (Ustun, Akman ve Uyanık, 2000 den aktaran Aktaş-Arnas, 2004). Bu bağlamda da, şimdiki çalışmanın bulguları bu durumu destekler niteliktedir. Çünkü şimdiki çalışmada, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, toplama ve çıkarma kavramlarının bazı özelliklerine yönelik kazanımlarının, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha yüksek ol-

14 1704 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ duğu belirlenmiştir. Toplama ve çıkarma gibi temel matematiksel işlemlerin öğrencilerin ileri öğrenmelerindeki etkisi düşünüldüğünde bu sonuç önemlidir. Çünkü bu temel işlemler veya bunlara bağlı olarak yapılan ileri matematiksel hesaplamalardaki olası başarısızlıkların, öğrencilerin matematiğe yönelik kaygılarının artmasında etkili olduğu belirtilmektedir (Cates ve Ryhmer, 2003). Bu nedenle okul öncesi eğitim, öğrencilerin matematiksel becerilerinin arttırılmasına ve ileri matematiksel kavramların daha kolay öğrenilmesine iyi bir zemin hazırladığı için teşvik edilmelidir.

15 AVCI, YÜKSEL, SOYER, BALIKÇIOĞLU / Şiir Bilgisi Konusu İçin Tasarlanmış A Comparison of the Mathematical Skills of First Graders with and without Preschool Education Şemsettin DURSUN * Abstract The purpose of this study is to compare the mathematical skills of first grade elementary students who had or had not taken preschool education. The sample of the study consists of 150 elementary students, those with and without preschool education, who were enrolled in seven randomly chosen elementary schools located in Sivas (downtown). A questionnaire was used for data collection. The results of the study show that students with preschool education have higher mathematical skills compared to those with no preschool education. Key Words Preschool Education, Elementary Education, Mathematical Skills *Correspondence: Assist. Prof. Dr., Şemsettin Dursun, Cumhuriyet University, Faculty of Education Mathematics Education Department of Primary Education, Sivas / Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (4) Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

16 1706 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE The physical, mental, and social development of children is quite rapid during the preschool education period between the ages of 0-6 years. The development in this period is particularly important for the future of the child. According to Bloom s research, of all the mental development until the age of 17 years, 50% is completed by the age of 4 years, 30% between 4 years and 8 years, and the remaining 20% takes place between the ages of 8 years and 17 years. Consequently, the early ages are important for the child s education and it is imperative to develop his/her behavior and to guide the child for the development of the required skills. This is possible only with a well-planned, systematic preschool education (Poyraz & Dere, 2003, p. 17). Mathematics aims to develop concepts and its basis is the daily experience of the child. Activities like developing models, observation, measurement, comparison, identifying the same and the different things, and matching help the development of mathematical concepts (Metin, 1992, p. 93). Mathematics education helps individuals consider the world and interactions and provides them with the required information and skills. Moreover, it also provides necessary skills on language and a systematic view for them to solve the problems, explain, and analyze different experiences. In addition, it provides aesthetic development and eases creative thinking. Furthermore, mathematics accelerates some skills such as prediction and interpretation by forming environments where the mathematical situations are examined (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005, p. 7). Therefore, the most significant aim of educational reform nowadays is to build a new system in which students will comprehend mathematics (Franke & Kazemi, 2001; Smith, 2000). Measurement, calculation, working with concrete objects, and figures are very important in this step. Some concepts such as numbers, sets, and transactions connected with them are basically imaginary; these concepts can be taught by setting off from the child s daily experiences (Yıldırım, 2000). To this end, static images, virtual environments, and arranged learning contexts can be used (Bodzin, 2002). Jean Piaget claims that the basic mathematical concepts such as counting numbers, space, and continuity appear together with interrelations of the physical objects (Hersh, 1997). This is particularly important in the preschool period. Preschool and Mathematics Education Preschool mathematics has been first mentioned in the publications of the National Council of Teachers Mathematics (NCTM) in Al-

Logical Thinking and Cognitive Development Levels of. Pre-service Science Teachers 1

Logical Thinking and Cognitive Development Levels of. Pre-service Science Teachers 1 Logical Thinking and Cognitive Development Levels of Pre-service Science Teachers 1 Selda BAKIR 2 & Esra ÖZTEKİN-BİÇER 3 ABSTRACT The aim of this study is to determine logical thinking and cognitive development

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 57-72 İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Cemalettin

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of These Programs

The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of These Programs Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2008, vol: 41, no: 1, 1-28 The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 819 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik

Detaylı

Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Eğitim ve Bilim 2012, Cilt 37, Sayı 165 Education and Science 2012, Vol. 37, No 165 Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi The Effects of Constructivist

Detaylı

The Determination of the Empathy Skills of Early Childhood Teacher Candidate

The Determination of the Empathy Skills of Early Childhood Teacher Candidate Eurasian Journal of Educational Research, 21, pp, 13-23 / 2005 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi The Determination of the Empathy Skills of Early Childhood Teacher

Detaylı

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE Hüseyin SERÇE Selçuk University hslogist@hotmail.com

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Computer Perceptions of Children in Early Childhood period

Computer Perceptions of Children in Early Childhood period International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Computer Perceptions of Children in Early Childhood period Suat KOL 1 1 Sakarya University, Education Faculty, Department

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE OYUN TEMELLİ SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ*

ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE OYUN TEMELLİ SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ* Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 39: 160-172 [2010] ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE OYUN TEMELLİ SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ*

Detaylı

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children *

The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children * Elementary Education Online, 6(2), 234-248, 2007. İlköğretim Online, 6(2), 234-248, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early

Detaylı

EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Ocak 2015 Cilt:23 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 329-342 EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Sibel KAYA, Aslı ELGÜN Kocaeli Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 152-165 [2013] Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Detaylı

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 2: 43 56 Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Uz. Emine Yılmaz Bolat 1, Yrd. Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç 2 Öz Bu araştırma, Adana nın Yüreğir ilçesindeki

Detaylı

Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1

Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.1 (2014), 73-88 Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler 1 Sare Şengül 2 Hande Gülbağcı Dede

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos *

Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos * Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos * Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Animasyon Oluşturmada GoAnimate Kullanımına İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı