TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS IP SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ TEKLĠFĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS IP SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ TEKLĠFĠ"

Transkript

1 TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ REFERANS IP SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ TEKLĠFĠ

2 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS IP SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ TEKLĠFĠ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GĠRĠġ 1.2. AMAÇ VE KAPSAM 1.3. TANIMLAR KISALTMALAR 1.4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 2. SUNULAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER 3. HĠZMET KALĠTESĠ 4. SÖZLEġMENĠN YÜRÜTÜLMESĠ 4.1. SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE YÜRÜRLÜK 4.2. ÜCRETLER ÖDEMELER VE FATURALAMA PROSEDÜRLERĠ 4.3. YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI 4.4. GĠZLĠLĠĞĠN KORUNMASI 4.5. TEMSĠL YASAĞI 4.6 MÜLKĠYET HAKLARI 4.7. FERAGAT 4.8. DEVĠR 4.9. BÖLÜNEBĠLĠRLĠK MÜCBĠR SEBEPLER SÖZLEġMENĠN YENĠDEN MÜZAKERE KOġULLARI ġebekede VEYA SUNULAN HĠZMETLERDE DEĞĠġĠKLĠK DURUMU HĠZMETĠN DURDURULMASI ANLAġMAZLIKLARIN HALLĠ SÖZLEġMENĠN FESHĠ ve FESĠH SEBEPLERĠ BĠLDĠRĠMLER EKLER Ek-1 ÜCRETLER Ek-2 HĠZMET SEVĠYESĠ TAAHHÜDÜ Ek-3 ORTAK YERLEġĠM HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN USUL, ESAS ve ÜCRETLER Ek-4 VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ YÖNTEMĠNE GÖRE TOPOLOJĠ Ek-5 ARAYÜZ ÖZELLĠKLERĠ 2 / 17

3 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GĠRĠġ Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifinde dikkate alınan hususlar Ģunlardır: Servis Sağlayıcı, Kurum tarafından kullanıcılara hizmet sunmak üzere yetkilendirilmiģ ve ticari olarak faaliyette bulunan bir Ģirket statüsündedir Türk Telekom, Ġlgili Mevzuat ve Kurum ile imzalamıģ olduğu telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine iliģkin imtiyaz sözleģmesi çerçevesinde Türkiye de telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon altyapısı kurup iģletmeye yetkilidir ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi, Türk Telekom un Ġlgili Mevzuat uyarınca EriĢim yükümlüsü olması nedeniyle, IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesine iliģkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek için hazırlanmıģtır AMAÇ ve KAPSAM ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi; Servis Sağlayıcı nın, Türk Telekom un mevcut DSL ġebekesi üzerinden Kullanıcılarına IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi modeli ile hizmet sunmasına dair usul, esas ve ücretlerin belirlenmesini içermektedir TANIMLAR KISALTMALAR ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi ve eklerinde kullanılan tanımlar ve kısaltmalar iģbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi ve eklerine münhasır olmak üzere karģılarında yazılı anlamı ifade edecektir ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifinde sehve müstenit herhangi bir hususun önlenmesini teminen tekiller çoğulları ve çoğullar da tekil ifadeleri kapsamaktadır ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi nde yer almayan tanımlar ve kısaltmalar Ġlgili Mevzuatta belirtilen anlamları taģıyacaktır ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi ve eklerinde yer alan hükümler arasında çeliģki olması durumunda, Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi nde yer alan hükümler esas alınacaktır ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi ve eklerinde geçen; Abone Accounting Kaydı ADSL (Asymmetric Digital subscriber Line) ATM xdsl hizmetlerinden yararlanmak için Servis Sağlayıcı ile SözleĢme yapan gerçek veya tüzelkiģi Kullanıcıların her bir internet bağlantısı için authenticate olup hizmeti almaya baģladığı ve bittiği zamanları ve indirilen (download edilen) data miktarını gösteren kayıtlar Asimetrik Sayısal Abone Hattı Asyncronous Transfer Mode 3 / 17

4 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Authentication Kullanıcının hizmet alabilmesi için kullanıcı adı ve domainin PPP sonlandırıcı cihaz tarafından doğrulanması Domain Kullanıcı iģaretinden sonra kullanılan ve Servis Sağlayıcıyı tanımlayan uzantı DSL Sayısal Abone Hattı ETSI Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (EuropeanTelecommunications Standards Institute) G.SHDSL Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı Hizmet Seviyesi IP Seviyesinde xdsl Veri AkıĢ EriĢimi Hizmet Seviyesi Taahhüdü Taahhüdü IP Ġnternet Protokolü IP Seviyesinde Veri AkıĢ IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi hizmetine iliģkin usul ve esasları EriĢimi SözleĢmesi belirlemek üzere taraflar arasında imzalanan sözleģme IP/MPLS Türk Telekom bünyesinde kurulu olan IPMPLS Ģebekesi ITU-T (International Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telekomünikasyon Telecommunications Union- Standartları Bürosu Telecommunications Standards Bureau) Ġlgili Mevzuat 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve bu Kanunlar uyarınca yapılan Kurum düzenlemeleri Kullanıcı Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın Servis Sağlayıcının sunduğu DSL hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kiģi Kullanıcı Adı Kullanıcının internet eriģimi için authenticationda kullanılan ismi Kurum Telekomünikasyon Kurumu L2TP Layer 2 Tunnel Protocol Metro Ethernet Metropolitan alanda müģteri lokasyonu ile metro Ģebekesi arasında, fiber optik kablo üzerinden yüksek bant geniģliği ile ölçeklenebilir, esnek ve düģük maliyetli her türlü veri akıģına imkân sunan teknoloji MPLS Multi Protocol Label Switch Ortak YerleĢim Hizmeti Servis sağlayıcılar ile arabağlantı yapmak, yerel ağa eriģim veya veri akıģ eriģimi gibi maksatlarla yapılan ortak yerleģim POP Noktası Point Of Presence PPP Noktadan noktaya protokol PVC Permanent Virtual Circuit Referans IP Seviyesinde ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Santral Sahası Bir santral sahasından sunulan hizmetlerin, Kullanıcılara uygun eriģim yöntemleri ile ulaģtırıldığı hizmet alanı Servis Sağlayıcı Kurum tarafından kullanıcılara hizmet sunmak üzere yetkilendirilmiģ ve ticari olarak faaliyette bulunan Ģirket SözleĢme IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesi SSG (BRAS) (Service Trafik sonlandırma iģleminin yapıldığı sunucu Selection Gateway (Broadband Remote Access Server)) Tahakkuk Dönemi Yazılı olarak aksi kararlaģtırılmadığı durumda ayın birinci gününden baģlayan bir takvim ayı Taraf IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinin Taraflarından her biri Trafik Teslim Noktası Servis Sağlayıcıya, Türk Telekom tesisleri dahilinde trafik tesliminin yapılacağı nokta Türk Telekom Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketi 4 / 17

5 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi VLAN (Virtual Local Area Network) xdsl xdsl Sistemi Ethernet devre Her türlü DSL teknolojisi xdsl SatıĢ-Aktivasyon-Provizyon-Arıza Sistemi ifade eder TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ TÜRK TELEKOMUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Türk Telekom, Servis Sağlayıcı yı, iģbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi kapsamındaki hizmetlerden Ġlgili Mevzuat çerçevesinde ücreti karģılığında, iģbu referans teklifte yer alan prosedürlere göre Servis Sağlayıcılar arasında ayrım gözetmeyecek Ģekilde Hizmet Seviye Taahhüdü çerçevesinde yararlandıracaktır Türk Telekom, DSLAM / Santral / Ġl / Bölge ya da tüm Türkiye çapında, birden fazla müģteriyi etkileyen genel arızalar olması durumunda, arıza oluģtuğunda; arızanın oluģtuğu bölge bilgisi ve tahmini çözüm süresi konusunda Servis Sağlayıcıyı bilgilendirecek ve arıza çözüme kavuģturulduğunda yine Servis Sağlayıcıya bilgi verecektir Türk Telekom, sözleģmenin imzalanması ile birlikte Servis Sağlayıcı ile Türk Telekom arasındaki iletiģimi sağlamak amacıyla bir adet MüĢteri yöneticisi atayacak ve MüĢteri yöneticisinin iletiģim bilgilerini Servis Sağlayıcı ile paylaģacaktır Türk Telekom xdsl hizmetinin IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi metodu ile yürütülmesi esnasında bağlantı kurulacak yetkililerin listesini, bölgesel bazda isimleri, görev alanları, irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları ve adreslerini Servis Sağlayıcı ya bildirecektir Türk Telekom, yapacağı planlı teknik çalıģmaları 7 (yedi) gün önceden Servis Sağlayıcıya bildirecektir SERVĠS SAĞLAYICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Servis Sağlayıcı, teminat mektubu düzenlemeye yetkili banka veya özel finans kurumlarından alınan en az YTL (On Bin Yeni Türk Lirası) tutarında kesin ve süresiz teminat mektubunu veya nakit parayı IP Seviyesinde Veri AkıĢ SözleĢmesinin yürürlüğe girmesini müteakip, 30 (otuz) gün içerisinde Türk Telekom a verecektir. Teminat miktarının Servis Sağlayıcının aylık xdsl fatura bedelinin altında kalması halinde, teminat miktarı YTL lik (on bin Yeni Türk Lirası) dilimler halinde arttırılacak ve Servis Sağlayıcı, en geç 30 (otuz) gün içerisinde ilave teminat mektubu veya nakit parayı getirecektir SözleĢmenin herhangi bir sebeple feshi veya sona ermesi durumunda, Türk Telekom un bu sözleģmeden kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve fer ilerinin) veya doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zararının tesbiti halinde alacağa (ve fer ilerine) veya zarara mahsub edilmek üzere tüm teminat mektupları nakde çevrilir. Bu suretle yapılan mahsuptan sonra teminat tutarının artan kısmı veya Türk Telekom un herhangi bir alacak veya zararının bulunmaması halinde teminat, SözleĢmenin sona erdiği 5 / 17

6 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Servis Sağlayıcı ya iade edilir. Teminatın zamanında iade edilmemesi durumunda TC Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değiģen oranlardaki faiz oranı uygulanacak ve Servis Sağlayıcılar tarafından yasal yollarla tahsili için gereken iģlemler yapılacaktır. Türk Telekom un bu sözleģmeden kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve fer ilerinin) ya da herhangi bir zararının teminat tutarını aģması halinde, aģan kısmın ödenmesi talebiyle Türk Telekom tarafından Servis Sağlayıcı ya yazılı beyanda bulunulmasını müteakip, Servis Sağlayıcı tarafından otuz (30) gün içerisinde ödenecek, ödenmediği takdirde, TC Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değiģen oranlardaki faiz oranı uygulanacak, yasal yollarla tahsili için gereken iģlemler yapılacaktır Servis Sağlayıcı nın, Türk Telekom un Ortak YerleĢim Hizmetlerinden yararlanması durumunda Ek-3 teki esaslar doğrultusunda iģlem yapılacaktır Servis Sağlayıcı tarafından her bir telefon abonesi için bir port tahsis edilecektir. Bu port, bu adres dıģında baģka bir adresteki kiģi ya da kurumlarla ortak kullanım için tesis edilemeyecektir. Bir port birden fazla Kullanıcıya verilmeyecektir. Bu Ģekilde bir uygulamanın tespit edilmesi halinde sözkonusu port ortak kullanımda bulunan kiģi ya da kurumların kullanımına kapatılacaktır Türk Telekom, tahsis edilen hattın illegal kullanımından sorumlu değildir Servis Sağlayıcı nın son Kullanıcı veya kendi tarafında kuracağı her türlü techizatın Türk Telekom un sistemi ile uyumluluğu, Servis Sağlayıcı nın sorumluluğunda olacaktır Servis Sağlayıcı, Türk Telekom un sorumluluğu dıģında kalan her türlü son Kullanıcı arızasından sorumludur Son Kullanıcıya yönelik abonelik ve faturalama iģlemleri Servis Sağlayıcı tarafından gerçekleģtirilecektir ĠĢbu teklif kapsamında hizmet verilecek müģterilere iliģkin Türk Telekom un sorumluluğu dıģında kalan her türlü hak ve sorumluluk Servis Sağlayıcı ya aittir Servis Sağlayıcı, Türk Telekom un sunduğu sözleģme konusu hizmet üzerinden vermekte olduğu servislerin içeriği, niteliği, sunuģ biçimi ile müģterisinin sisteminde meydana gelebilecek ve kendi kusurundan kaynaklanan arıza veya kesintiden dolayı ortaya çıkabilecek zarar ve ziyan taleplerine karģı, üçüncü Ģahıslar, bayii, acenteler ve Servis Sağlayıcının diğer birimleri tarafından açılacak her türlü dava ve takibe karģı sorumlu olacak, Türk Telekom bu kabil dava, zarar ziyan taleplerine taraf ve muhatap olmayacaktır. Türk Telekom tarafından, herhangi bir Ģekilde, Servis Sağlayıcı nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle, üçüncü kiģilerin zarar ve ziyanına karģı bir ödeme yapılması halinde, Türk Telekom un Servis Sağlayıcıya hiç bir hükme hacet kalmaksızın, ödediği parayı ve yapmıģ olduğu masraf ve harcamaları rücu etmesini ve bunun karģılığında talep edilen miktarı ödemeyi, Servis Sağlayıcı bila kabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder Türk Telekom tarafından hizmetin hazır hale getirilmesine rağmen, müģteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı hizmetin kullanılamamasından (müģterinin cihazını temin edememesi, binasının hazır olmaması vb.), Servis Sağlayıcı sorumludur Servis Sağlayıcının hizmetiyle iliģkili ankastrenın tesis ve arızaları ile standartlara uygunluğundan Servis Sağlayıcı sorumludur. ĠĢletmeci arıza bildirimini, arızanın Türk Telekom Ģebekesinden kaynaklandığını gösterir test sonuçlarıyla xdsl 6 / 17

7 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Sistemi üzerinden Türk Telekoma iletir. ĠĢletmeci tarafından ilk muayenesi yapılıp Türk Telekoma bildirilen ve Türk Telekom Ģebekesinden kaynaklanan her arıza, iģbu Referans Teklif ekindeki Hizmet Seviyesi Taahhüdünde belirtilen süre, usûl ve esaslar çerçevesinde giderilir. Arızanın tespiti ve ıslahı için Türk Telekom tarafından yapılan testler ve ölçümler sonucunda, ĠĢletmecinin bildirdiği arızanın Türk Telekom sorumluluğundaki altyapıdan kaynaklanmadığının anlaģılması durumunda, ĠĢletmeci tarafından yapılan arıza giderme talebi, Hatalı Arıza Bildirimi olarak değerlendirilir ve bir sonraki fatura döneminde fatura edilir MÜġTEREK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Taraflar, Ģebekelerinin güvenli çalıģması için gerekli olan tüm tedbirleri alacaklardır Taraflardan her biri, diğer Tarafa karģı, basiretli ve tedbirli bir tacir olarak kendilerine düģen her türlü özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür Taraflar, kendi kasıt, ihmal ve hataları sonucu meydana gelen maddi hasar, ölüm ve yaralanmalardan ötürü yasalarca belirlenen hukuki ve cezai sorumlulukları taģırlar. Her bir Taraf, elemanlarının ve cihazların kazaya karģı sigortasından sorumludur. 2. SUNULAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER 2.1. Trafik, servis sağlayıcıya ait portun bağlı olduğu Trafik Teslim Noktasına kadar Türk Telekom tarafından taģınacak olup Servis Sağlayıcı ya Trafik Teslim Noktasından teslim edilecektir. Servis Sağlayıcı, 28 il ve 33 noktadan trafiği teslim alarak tüm Türkiye genelinde hizmet verebilecektir. Türkiye genelinde hizmet sunulabilecek il ve nokta (santral) sayısı Kurumun onayı olmaksızın değiģtirilemeyecektir. SözleĢme imzalayan Servis Sağlayıcıya il, santral, Trafik Teslim Noktası-SSG-DSLAM iliģkisini gösterir liste sağlanacak ve değiģiklikler anında bildirilecektir. Birden fazla SSG nin bulunduğu santrallerde her bir SSG ile arabağlantı yapılması zorunluluğu bulunmamakta olup, SSG çıkıģında aynı santraldeki birden fazla SSG nin toplam trafiği Türk Telekom tarafından bir noktada toplanarak Servis Sağlayıcıya teslim edilecek ve teslim edilen toplam bant geniģliği üzerinden tek devre ücreti alınacaktır. Trafik tesliminde Servis Sağlayıcı cihazlarının uygunluğu Servis Sağlayıcı nın sorumluluğunda olacaktır Servis Sağlayıcı, trafiğin teslim edildiği Trafik Teslim noktasından itibaren, trafiğin taģınmasından sorumludur. Servis Sağlayıcının POP u ile trafiğin teslim edileceği Trafik Teslim Noktası aynı santralde ise, Servis Sağlayıcının POP u ile Trafik Teslim Noktası arasındaki bağlantı ve trafik taģıma için ücret alınmaz Servis Sağlayıcı nın, Trafik teslim noktasında teslim aldığı trafiği, Türk Telekom un yürürlükteki tarifesi üzerinden kiralayabileceği ATM, Metro Ethernet vb. devreler üzerinden kendi POP noktasına taģıması durumunda tek uç ücreti üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Öte yandan, Servis Sağlayıcı teslim aldığı trafiği yetkili alternatif iģletmecilerden hizmet alarak kendi seçeceği bir yöntemle de taģıyabilecektir. Trafik tesliminde Servis Sağlayıcı cihazlarının Türk Telekom Ģebekesine uygunluğu Servis Sağlayıcı nın sorumluluğunda olacaktır Trafik, Ek-4 teki Ģekilde gösterildiği gibi Türk Telekom un Trafiği teslim edeceği her bir Trafik Teslim Noktası için Servis Sağlayıcı tarafından sağlanan devreler üzerinden 7 / 17

8 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Servis Sağlayıcı cihazı ile kurulacak L2TP tünel ile Servis Sağlayıcı cihazına taģınacaktır Bağlantılarda PPP kullanılacak olup PPP, Servis Sağlayıcı tarafından sonlandırılacaktır Kullanıcının authenticationu Servis Sağlayıcı tarafından yapılacaktır Servis Sağlayıcı müģterilerine IP atamasını kendisi yapacaktır Kullanıcıların accounting kayıtları (internet bağlantı kayıtları) her iki tarafta da tutulacak olup kota aģımı hesaplaģmalarında Türk Telekom un kayıtları esas alınacaktır. Accounting kayıtları arasında farklılık olması durumunda taraflar söz konusu farklılığın nedenini ortak çalıģma ile tespit edeceklerdir Servis Sağlayıcıya tahsis edilen portlara iliģkin tüm kayıtlar Türk Telekom sunucusunda tutulacaktır. xdsl aboneliğinin gerçekleģtirilmesi ve accounting kayıtlarının tutulabilmesi için zaruri olan telefon numarası, kullanıcı adı, hız parametresi bilgileri Türk Telekom tarafından da tutulacaktır Kullanıcı adı tanımları Servis Sağlayıcı nın Türk Telekom dan alacağı xdsl Sistemi üzerinden yapılacak olup bütün Servis Sağlayıcılar dahil mükerrer kullanıcı adı olmayacaktır Servis Sağlayıcı IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi metodu ile yapacağı abonelikler için Türk Telekom sistemlerinde tanımlı olmayan ADSL, G.SHDSL ve VDSL2 için ayrı ayrı olmak üzere birer domain ismi seçecektir Türk Telekom, müģterinin ankastre çıkıģından trafiğin Servis Sağlayıcı ya teslim edildiği Trafik Teslim Noktasına kadar olan servis yükümlülüğünden ve arızalardan sorumludur Taraflar kendi cihazlarının bakım arıza ve yönetiminden sorumlu olacaklardır Türk Telekom, Servis Sağlayıcı ya tahsis edilen portlara iliģkin en az 1 (bir) müģterisinin bulunduğu bölgelerdeki xdsl trafiğini o müģteriye ait portun bağlı olduğu Trafik Teslim Noktasından teslim edecektir. SözleĢme imzalandıktan sonra, Servis Sağlayıcı nın talebi üzerine, Türk Telekomun Trafik Teslim Noktası ile Servis Sağlayıcı nın PPP sonlandırıcı cihazı arasında tesis edilecek her bağlantı üzerinde gerekli konfigürasyonlar hazırlanacak, PPP bağlantısı ve her iki tarafta accounting kaydının sağlıklı tutulduğu test edilecek, testin olumlu olması halinde hizmet baģlatılacaktır Servis Sağlayıcı xdsl Sistemi aracılığıyla, Santral bazında boģ port, abone adet ve detay raporlarına ulaģabilecektir. Servis Sağlayıcı, bu SözleĢme kapsamında Türk Telekom un boģ port havuzunda bulunan portları xdsl Sistemi üzerinden izleyebilecek, dinamik olarak satıģını yapabilecek, hizmet alan müģterilerinin abonelik iģlemlerini, abonelik iptali, hız / paket değiģikliği ve arıza kaydı iģlemlerini gerçekleģtirebilecektir xdsl SözleĢmesi kapsamında Servis Sağlayıcıya aģağıdaki tabloya uygun olarak, talep edilen kullanıcı paketine göre bedeli karģılığında, xdsl Sistemi eriģimi sağlanacaktır. 8 / 17

9 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi 5 kullanıcılık paket için Ücret Alınmaz, 10 kullanıcılık paket için YTL, 20 kullanıcılık paket için YTL, 30 kullanıcılık paket için YTL, 40 kullanıcılık paket için YTL, 50 kullanıcılık paket için YTL, 100 kullanıcılık paket için YTL, 150 kullanıcılık paket için YTL, 200 kullanıcılık paket için YTL, 250 kullanıcılık paket için YTL, 350 kullanıcılık paket için YTL, 500 kullanıcılık paket için YTL, 750 kullanıcılık paket için YTL, kullanıcılık paket için YTL, kullanıcılık paket için YTL, kullanıcılık paket için YTL, kullanıcılık paket için YTL. xdsl Sistemi eriģim Bedeli (vergiler dahil) olarak uygulanacaktır Teknik yetersizlik nedeniyle Servis Sağlayıcının ilave xdsl Sistemi eriģim talebinin karģılanamadığı durumda Türk Telekom tarafından yatırım yapılmak suretiyle ihtiyaç karģılanacaktır Servis Sağlayıcıların boģ port havuzundan xdsl Sistemi aracılığıyla yapacağı abonelik baģvurularına ait portlar, objektif olarak hizmetin sunulmasını engelleyen teknik imkânsızlık halleri dıģında, ADSL de en geç 3 (üç) iģgünü, G.SHDSL de en geç 6 (altı) iģgünü ve VDSL de en geç 6 (altı) iģgünü içerisinde Türk Telekom tarafından kullanıma hazır hale getirilecek (Servis Sağlayıcı abone kaydı yapabilir hale gelecektir), hizmet verilemiyorsa, yine xdsl Sistemi aracılığıyla hizmet verilememe sebebi ile birlikte geri bildirimde bulunulacaktır SözleĢme kapsamında hizmet alan müģterilerin portlarının görüntülenebilmesi için Türk Telekom tarafından sağlanacak olan xdsl Sistemine eriģim için gereksinim duyulacak her türlü yazılım, donanım, güvenlik ve iletiģim için gerekli altyapı Servis Sağlayıcı tarafından karģılanacaktır. 3. HĠZMET KALĠTESĠ ITU-T, ETSI ve Kurum tarafından yapılan düzenlemeler arasından Türk Telekom un mevcut Ģebekesinde kullandığı standartlar öncelikli olmak üzere, telekomünikasyon Ģebekeleri ve hizmetlerinde kalitenin elde edilmesi için öngörülen, standartlar, teknikler ve metodoloji esas alınır. Teknolojik geliģmelere açık olarak, kullanılan standartlar Türk Telekom tarafından uluslararası standartlara uygun olarak değiģtirilebilecek ya da ilave standartlar eklenebilecektir. Yapılan standart değiģiklikleri Türk Telekom tarafından Servis Sağlayıcılara 3 ay önceden yazılı olarak bildirilecek ve Servis Sağlayıcılar da söz konusu değiģiklikler için Türk Telekom tarafından yazılı olarak bildirilen tarihten en geç 2 ay önce bahse konu değiģikliklere iliģkin çekince ve/veya problemlerini yazılı olarak Türk Telekom a iletecektir. Bu durumda Türk Telekom Servis Sağlayıcıların hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Servis Sağlayıcılar, Türk Telekom tarafından kullanılan standartlara uygun hizmet talebinde bulunacaktır. 9 / 17

10 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Türk Telekom, Servis Sağlayıcının kesintisiz hizmet alabilmesi için azami gayret gösterecek olup Türk Telekom un sorumluluk alanı dahilinde oluģabilecek arızaların giderilmesine iliģkin süreler ve süreçler Ek-2 de sunulan Hizmet Seviyesi Taahhüdünde yer almaktadır. 4. SÖZLEġMENĠN YÜRÜTÜLMESĠ 4.1. SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE YÜRÜRLÜK SözleĢme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. SözleĢme nin süresi yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır Servis Sağlayıcı, 1 (bir) yıllık SözleĢme süresi sonunda SözleĢme yi uzatmak istemediği takdirde, bu durumu SözleĢme bitiminden en az 1 (bir) ay önce, yazılı olarak Türk Telekom a bildirecektir SözleĢme bitiminden en az 1 (bir) ay önce Servis Sağlacı SözleĢme yi uzatmak istemediğine dair bir bildirimde bulunmadığı taktirde, sözleģme kendiliğinden birer yıllık periyotlarla aynı koģullarda uzamıģ sayılacaktır Servis Sağlayıcı her halükarda bir ay önce yazılı olarak Türk Telekom a bildirerek SözleĢme yi feshedebilir ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi kapsamında sunulan hizmetlere iliģkin olarak ilgili mevzuat kapsamında gerçekleģen değiģiklikler ve/veya Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar, SözleĢmede yer alan hususlara da Ģamil olup sözleģme kapsamında gerekli değiģiklikler taraflarca yapılabilecektir ÜCRETLER, ÖDEMELER VE FATURALAMA PROSEDÜRLERĠ ÜCRETLER Ücretler Ek-1 de sunulmuģtur ÜCRETLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN ESASLAR ĠĢbu Referans Teklif kapsamında yer alan ücretlere, aksi bildirilmediği takdirde, KDV ve diğer vergiler ile varsa resim, harç, fon gibi mali yükümlülükler dahil edilmemiģtir. Yasal uygulamalar nedeniyle, söz konusu vergiler dıģında yeni vergiler, resim, harç, fon vs. mali yükümlülükler gelmesi veya mevcut olanların oranlarında değiģiklikler yapılması halinde, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan vergi, resim, harç, fon ve oranları uygulanacaktır Bu teklifte yer alan ücretler, bir sonraki Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi nin Kurum tarafından onaylanmasına kadar geçerli olacaktır ÖDEMELER Servis Sağlayıcı tarafından aboneliğe dönüģtürülen portlar bu Teklifte yer alan ücretlerdeki xdsl port bedeli üzerinden Türk Telekom xdsl Sistemi kayıtları dikkate alınarak ilk faturalama döneminde Servis Sağlayıcıya faturalandırılmaya baģlanacaktır. 10 / 17

11 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Ġlk faturalama döneminde bağlantı ücreti, aboneliğin baģlangıcından fatura kesim tarihine kadar olan ücretler ve ilgili tahakkuk dönemine ait diğer ücretler Türk Telekom tarafından Servis Sağlayıcıya faturalandırılacaktır. Bağlantı ücretinin Servis Sağlayıcı tarafından taksitli seçilmesi durumunda aboneliğe ait bağlantı ücreti ilk faturalama döneminden baģlamak üzere taksitli olarak (mevcut durumda 12 eģit taksitte) Servis Sağlayıcıya faturalandırılacaktır Servis Sağlayıcı tarafından satıģı yapıldıktan sonra tekrar boģa çıkartılan portlar boģ port havuzuna düģecektir. Bu Ģekilde boģa çıkan portlara iliģkin xdsl Sistemi kayıtları esas alınacaktır Servis Sağlayıcı nın yazılı talebi üzerine tanımlanacak xdsl Sistemi eriģimi bedeli, takip eden ilk faturalama döneminde fatura edilecek ve bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeģ) gün içerisinde ödenecektir. Her bir kullanıcı paketi için xdsl Sistemi eriģim bedeli bir defaya mahsus alınacaktır FATURALAMA PROSEDÜRLERĠ Faturaların Düzenlenmesi ve Gecikme Bedeli Türk Telekom, Servis Sağlayıcıya tahsis edilen xdsl portlar için aylık dönemlerde tek bir fatura kesecektir ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi kapsamında verilecek hizmetlere ait bedeller, Vergi Usul Kanunu hükümlerince fatura edilecek olup tahakkuk ayının ilk günü fatura düzenleme tarihi olarak verilecektir Türk Telekom tarafından düzenlenecek faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, süresi içerisinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değiģen oranlardaki avans faiz oranına yıllık %10 ilave edilerek gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezası sadece alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe değin geçen gün için talep edilebilir. Gecikme dönemi içinde uygulanacak faiz oranı veya oranları için, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değiģen oranlardaki avans faiz oranı kullanılacaktır Ödemelerde gecikmeye düģülmesi halinde, ödeme; gecikme bedeli, vadesi geçmiģ ödeme ve tahakkuk etmiģ bakiye tutar sıralamasını takip edecektir Faturalama Ġhtilafı Servis Sağlayıcı, herhangi bir tahakkuk dönemine ait faturaya iliģkin bir anlaģmazlığı Türk Telekoma tebliğ ederse ve bu anlaģmazlık ilgili faturanın vade tarihinden önce neticelenmezse, karģılıklı mahsuplaģmanın olmadığı göz önünde bulundurularak Servis Sağlayıcı fatura bedelinin tamamını Türk Telekom a öder AnlaĢmazlık çözüldüğünde ilk fatura ile kesinleģtirilmiģ fatura arasındaki Servis Sağlayıcı tarafından fazla ödenmiģ tutar, bilgilerin kesinleģtiği ayı takip eden aya ait faturada mahsuplaģtırılır. AnlaĢmazlıklar en fazla 1 (bir) ay içerisinde çözüme kavuģturulacaktır AnlaĢmazlık çözüldüğünde ilk fatura ile kesinleģtirilmiģ fatura arasındaki Servis Sağlayıcı tarafından eksik ödenmiģ tutar bilgilerin kesinleģtiği ayı takip eden ayın 11 / 17

12 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi son iģ gününe kadar nakten ödenmediği takdirde, bu tutara son ödeme tarihinden itibaren gecikme bedeli uygulanacaktır YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI Türk Telekom, Ģebeke iģletim güvenliğinin, Ģebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin temin edilemeyeceğini ya da Ģebekelerin karģılıklı iģletilebilirliğinin mümkün olmadığını objektif kriterlerle kanıtlaması durumunda Kurumun onayını almak kaydıyla, belirtilen hususların sebebini teģkil eden teknik problemin devam ettiği yer ve zaman ile sınırlı olarak Servis Sağlayıcı nın Veri AkıĢ EriĢimini sınırlandırabilir Tarafların sorumlulukları ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi ile sınırlıdır. Taraflar iģbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifinde yer almayan herhangi bir dolaylı ya da direkt zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz Türk Telekom, bu SözleĢme kapsamı içindeki servislerin verilmesi ile ilgili olarak Servis Sağlayıcıya sağladığı her türlü hizmette kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı, , maddeleri ile Hizmet Seviyesi Taahhüdü Ekinde (Ek-2) yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Servis Sağlayıcı ve müģterilerinin maruz kalacağı zarar veya ziyandan sorumlu değildir. 4.4 GĠZLĠLĠĞĠN KORUNMASI Her iki taraf da, Türkiye Cumhuriyeti nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile, SözleĢme nin uygulanması dolayısıyla öğrendiği karģı tarafın hizmetleri, üretimi, icraatı, mali durumu ve benzeri hususlar ile herhangi bir Ģekilde SözleĢme ile ilgili olan veya teknik mahiyetteki her türlü bilgiyi muhafaza edeceğini, gizli ve sır olarak tutacağını ve bir Mahkeme kararı olmaksızın kısmen veya tamamen üçüncü Ģahıs ve kuruluģlara doğrudan veya dolaylı hiçbir Ģekilde açıklamayacağını beyanla kabul ve taahhüt ederler Taraflar, kendilerine iletilen özel bilgileri hiçbir Ģekilde baģka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kiģilere aktarmayacak ve kendi çalıģanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri alacaklardır Özel bilgiler, tarafların yazılı ve/veya sözlü ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettikleri her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansla ilgili bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müģteri listesi ve benzeri bilgileri de içine alır. Taraflar özel bilgileri gizli tutacaklar ve anılan bilgilerin yetkisiz kiģilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemini alacaklardır Taraflardan herhangi birinin bu madde hükmünü ihlal etmesi durumunda, doğacak zararın tazmini esastır. SözleĢme nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, bu maddede yer alan yükümlülük, SözleĢme nin bitiģ tarihinden itibaren beģ (5) yıl süreyle devam edecektir. Ancak, niteliği itibariyle söz konusu süreye tabi olmaksızın, gizli ve sır olarak kabul edilen ve açıklanması sakıncalı bilgi ve belgeler, gizli olarak kabul edilecek ve taraflarca süresiz olarak bu madde hükümleri muvacehesinde değerlendirilecektir. 12 / 17

13 4.5. TEMSĠL YASAĞI Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesi, tarafların birbirinin temsilcisi veya acentası gibi ticari sıfatlar taģımasına imkân verecek Ģekilde iģlemeyecek ve yorumlanamayacak, taraflar, kendilerini böyle bir sıfatla arz ve takdim edemeyeceği gibi, birbirleri namına sarahaten veya zımnen hiçbir yükümlülük ihdasına yetkili olmayacak ve bu gibi davranıģlara teģebbüs ve tevessül etmeyecektir Taraflar hizmet sunarken veya reklamlarında diğer Tarafın ticaret ünvanını ve logosunu kullanmayacaklardır Taraflar, karģı tarafın yazılı izni olmadan karģı tarafı temsil edemeyecek ve karģı taraf namına taahhütte bulunmayacaktır MÜLKĠYET HAKLARI ĠĢbu Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifindeki hiç bir ifade, bir tarafa ait Fikri Mülkiyet Haklarının (Dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olan herhangi bir patente, alt patente, tescilli Ģemaya, tescilli tasarıma, tescilli marka veya hizmet markasına, çoğaltma hakkına, tasarım hakkına, yarı iletken topografi hakkına, knowhow hakkına veya benzeri herhangi bir hak üzerinde sahip olunan) diğer tarafa devrini tazammun etmez. Fikri Mülkiyet Hakları bunları oluģturan veya bunlara sahip olan tarafın mülkiyetinde kalacaktır FERAGAT IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinin ihlalinden veya herhangi bir Ģart ya da koģulunun yerine getirilmemesinden doğan her türlü hak ya da talepten feragat, IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinden veya IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinin baģka Ģekilde ihlalinden ya da diğer koģullarının yerine getirilmemesinden kaynaklanan hak ya da taleplerden vazgeçilmesi olarak yorumlanmayacaktır. Yazılı olarak yapılmayan ve feragatı yapan Taraf adına imzalanmayan hiç bir feragat geçerli olmayacaktır DEVĠR Servis Sağlayıcı, Türk Telekom u yazılı olarak 1 (bir) ay önceden bilgilendirmek Ģartıyla, hak ve yükümlülüklerini, Türk Telekom ile aynı tür sözleģme imzalamıģ baģka bir yetkilendirilmiģ iģletmeciye devredebilir. Devreden ve devralan Servis Sağlayıcılar Türk Telekom a karģı hak ve yükümlülüklerinden dolayı devir tarihinden itibaren 2 yıl boyunca müteselsilen sorumludur BÖLÜNEBĠLĠRLĠK IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinin herhangi bir hükmünün Mahkeme ve/veya Kurum tarafından geçersiz veya uygulanmaz sayılması ya da her iki tarafça geçersiz kabul edilerek uygulanamayacağı hususunda anlaģmaya varılması, SözleĢmenin kalan hükümlerinin geçerliliği ya da uygulanabilirliliğini etkilemeyecektir. 13 / 17

14 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi MÜCBĠR SEBEPLER ve UMULMAYAN HALLER Taraflar aģağıda belirtilen mücbir sebepler ve umulmayan haller kapsamında IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinin ihlalinden sorumlu olmayacaklardır. Mücbir Sebepler: 1. Grev, lokavt ve iģin yavaģlatılması, 2. SavaĢ, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri, sabotajlar, vb. 3. UlaĢım Kazaları, doğal afetler (deprem, sel baskını, yıldırım, çığ düģmesi vb.), yangın veya ciddi bulaģıcı hastalıklar baģ göstermesi vb. olaylar baģta olmak üzere tarafların sorumluluğu altında olmayan, üçüncü Ģahısların hareketleri veya ihmalleri sebebiyle ya da Tarafların denetimi dıģında bulunan herhangi bir sebeple hizmetin aksaması, durması veya kesintiye uğraması. Umulmayan Haller: 1. Türk Telekom un bir baģka kurum veya kuruluģtan (Karayolları, Belediye, Elektrik Dağıtım ġirketi vb.) aldığı hizmetlerde oluģan aksamalar, 2. Türk Telekom dan kaynaklanmayan ancak üçüncü Ģahıslarla kurum veya kuruluģların (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediye, Elektrik Dağıtım ġirketleri, Köy Hizmetleri, ĠnĢaat ġirketleri vb.) sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen (hırsızlık ve enterferans vb.) etkenler Mücbir sebepten etkilenen taraf olayı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde, umulmayan halden etkilenen taraf olayı takip eden 5 (beģ) gün içerisinde diğer Tarafa, yükümlülüklerini yürütemeyeceği kapsamı ve süreyi yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep veya umulmayan halden etkilenen taraf, gecikme veya arızanın bitmesi üzerine derhal diğer tarafa mücbir sebep veya umulmayan halin bittiğini yazılı olarak haber verecektir Taraflar mücbir sebepler veya umulmayan haller nedeniyle oluģan kesintilerden doğacak dolaylı ve dolaysız hasar ve zararlardan birbirlerine karģı sorumlu değildir Taraflar, mücbir sebeplerden veya umulmayan hallerden dolayı sözleģmenin yürütülmesi esnasında uyulması gerektiği belirtilen sürelerde meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaklardır Taraflar, mücbir sebep varlığının en az 30 (otuz) gün sürmesi halinde karģılıklı mutabakat ile SözleĢme yi feshedebilir Umulmayan hallerde söz edilen durumlardan, giderilmesi doğrudan Türk Telekom un yapacağı çalıģmalara bağlı olmayanlar ile ilgili olarak, Türk Telekom en geç 5 (beģ) gün içerisinde yaptığı çalıģmalar ile ilgili baģvurularını Servis Sağlayıcıya bildirecektir. Giderilmesi doğrudan Türk Telekom un yapacağı çalıģmalara bağlı olmayan umulmayan hallerin, en az 30 (otuz) gün sürmesi halinde, karģılıklı mutabakat ile SözleĢme feshedilebilir Türk Telekom, haberleģmede kesinti doğuran enterferans dahil, hizmetlerin acilen durdurulmasını gerektiren ve ĠĢletmeciye önceden bildirimin imkân dahilinde olmadığı umulmayan hallerde hizmeti durdurur. Türk Telekom hangi yükümlülüklerini, hangi kapsam ve sürede yerine getiremeyeceğini, gerekçeleri ile birlikte, hizmetin kesilmesini takip eden 1 (bir) iģ günü içerisinde yazılı olarak Kuruma ve ilgili Servis 14 / 17

15 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Sağlayıcıya bildirir. Söz konusu durumun sona ermesi ile, Servis Sağlayıcının talebi olmaksızın hizmet yeniden baģlatılır SÖZLEġMENĠN YENĠDEN MÜZAKERE KOġULLARI IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinde, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aģağıdaki hallerde değiģiklik yapılabilecektir Kurum tarafından yeni bir Referans Teklif in onaylanması, Servis Sağlayıcı nın Kurumdan aldığı yetkilendirmenin hüküm ve koģullarının değiģmesi, Ġlgili Mevzuatta önemli bir değiģiklik meydana gelmesi, ġebekede IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinin teknik temelini etkileyen ya da etkileyebilecek esaslı bir değiģiklik meydana gelmesi Kurumun, daha uygun teknik ve ticari alternatiflerin var olduğuna veya ilgili telekomünikasyon hizmetleri pazarındaki rekabet koģullarının söz konusu hizmetin Türk Telekom tarafından sunulmasına gerek kalmayacak düzeye ulaģtığına karar vermesi Taraflar, gözden geçirme taleplerinde görüģülecek hususları ayrıntılı Ģekilde belirteceklerdir Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle her zaman gözden geçirme talebinde bulunabilir Gözden geçirme talebinde bulunulması üzerine Taraflar, IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinde yapılacak ilgili değiģiklikler üzerinde anlaģmaya varmak amacıyla görüģmelerde bulunacaklardır Tarafların, gözden geçirme talebinde bulunmaları IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinin değiģtirildiği anlamına gelmez ve değiģiklikler üzerinde Taraflarca mutabakata varılana ve üzerinde mutabakata varılan değiģiklikler yürürlüğe girene kadar IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesi mevcut haliyle yürürlükte kalır ġebekede VEYA SUNULAN HĠZMETLERDE DEĞĠġĠKLĠK DURUMU IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi kapsamında Servis Sağlayıcı tarafından, Kullanıcıya verilen hizmetlerde kullanılan teknolojide veya donanımlarda değiģikliğe gidilmesi durumunda, Türk Telekom Ģebekesinden hizmet alan diğer Abonelerin bu değiģiklikten etkilenmemesi için Servis Sağlayıcı tarafından Türk Telekom a onbeģ (15) gün önceden bilgi verilecektir. KarĢılıklı mutabakat sonrası Servis Sağlayıcı tarafından yapılan değiģiklik nedeniyle Ģebekede bir problem yaģanması durumunda, yapılan değiģiklik en kısa sürede eski haline döndürülecektir Türk Telekom un, herhangi bir santralde veya Santral Sahasında yapmak zorunda kalacağı değiģikliklerin, Servis Sağlayıcı nın sunmakta olduğu hizmetin sona ermesine sebep olması durumunda 3 (üç) ay önceden Servis Sağlayıcı ya haber verilecek ve Servis Sağlayıcılar da söz konusu değiģiklikler için Türk Telekom tarafından bildirilen tarihten en geç 2 ay önce bahse konu değiģikliklere iliģkin çekince ve/veya problemlerini Türk Telekom a iletecektir. Bu durumda Türk Telekom Servis Sağlayıcıların hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alacaktır 15 / 17

16 4.13. HĠZMETĠN DURDURULMASI Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Türk Telekom, Ģebeke iģletim güvenliğinin, Ģebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin temin edilemediği ya da Ģebekelerin karģılıklı iģletilemediği durumlarda Servis Sağlayıcı ya verdiği hizmeti Kurumun onayını almak suretiyle, belirtilen hususların sebebini teģkil eden teknik problemin devam ettiği yer ve zaman ile sınırlı olarak durdurabilir. Söz konusu durumun sona ermesi ile, Servis Sağlayıcı nın talebi olmaksızın hizmet yeniden baģlatılır Türk Telekom, Servis Sağlayıcılara sunduğu hizmeti, Servis Sağlayıcı ve Servis Sağlayıcı nın Kullanıcıları tarafından kullanılan cihazların yürürlükteki standartlara uymaması ya da sunulan hizmetin, Türk Telekom un yürütmekte olduğu diğer hizmetlerin ve diğer Servis Sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini bozan enterferansa neden olması durumunda Kurumun onayını almak suretiyle durdurabilir Türk Telekom, haberleģmede kesinti doğuran, hizmetlerin acilen durdurulmasını gerektiren ve Servis Sağlayıcı ya önceden bildirimin imkân dahilinde olmadığı durumlarda hizmeti durdurur. Türk Telekom hangi yükümlülüklerini, hangi kapsam ve sürede yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte, hizmetin kesilmesini takip eden bir (1) iģ Günü içerisinde yazılı olarak Kuruma ve ilgili Servis Sağlayıcı ya bildirir. Söz konusu durumun sona ermesi ile, Servis Sağlayıcı nın talebi olmaksızın hizmet yeniden baģlatılır ANLAġMAZLIKLARIN HALLĠ IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesinin uygulanması ile ilgili olarak Türk Telekom ile Servis Sağlayıcı arasında bir anlaģmazlık olması halinde taraflar öncelikli olarak anlaģmazlığın çözümlenmesi için gerekli iyi niyetli çabayı sarfedeceklerdir AnlaĢmazlığın çözümlenememesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri münhasır yetkilidir SÖZLEġMENĠN FESHĠ VE FESĠH SEBEPLERĠ KarĢılıklı mutabakat ile sözleģme feshedilebilir Taraflardan birinin iflasına karar verilmesi halinde diğer taraf SözleĢmeyi 30 (otuz) gün içerisinde feshedebilir. Ayrıca, konkordato talebinde bulunulması veya haciz halinde olunması durumunda ise ilgili tarafın iddiaya konu aykırılığın giderilmesini teminen diğer tarafa yazılı bildirimle 3 (üç) ay süre vermesini takiben konuya iliģkin bir çözüme ulaģılamazsa, iddiada bulunan taraf SözleĢmeyi feshedebilir SözleĢme nin, herhangi bir Ģekilde feshi veya sona ermesi durumunda, Servis Sağlayıcı ile arasındaki hukuki durum ve bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü ihtilaf, Servis Sağlayıcı ve son Kullanıcıları arasında çözümlenecektir. Türk Telekom un son Kullanıcılara karģı her hangi bir sorumluluğu yoktur IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi SözleĢmesi, Taraflardan birinin yetkilendirmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ve söz konusu Tarafın, yetkilendirmesi çerçevesinde sunmakta olduğu hizmetleri kapsayan farklı bir yetkilendirme almaması durumunda herhangi bir iģleme gerek kalmaksızın feshedilmiģ sayılır. 16 / 17

17 Referans IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Teklifi Servis Sağlayıcının tahakkuk eden ücretleri son ödeme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde ödememesi durumunda, Türk Telekom tarafından Servis Sağlayıcıya alma haberli mektupla bildirimde bulunulacak ve bu bildirimin Servis Sağlayıcıya ulaģmasından itibaren 15 (on beģ) gün süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde de ücretlerin ödenmemesi durumunda xdsl yeni abone kaydı imkânı tedbirli olarak durdurulacak ve en fazla 3 (üç) ay içerisinde borcun ödenmemesi durumunda hizmet durdurularak, SözleĢme tek taraflı olarak fesih edilebilecektir Taraflardan birinin SözleĢme hükümlerine aykırı davrandığının iddia edilmesi halinde, öncelikle ilgili Taraf (iddia sahibi Taraf) iddiaya konu aykırılığın giderilmesini teminen diğer Tarafa yazılı bildirimle 15 (on beģ) gün süre verir. Bu süre zarfında konuya iliģkin bir çözüme ulaģılamazsa, Taraflar iddia edilen aykırılığın tespiti amacıyla, tespiti istenen aykırılığın niteliğine göre, Telekomünikasyon Kurumu na veya mahkemeye baģvurabilir. Aykırılığın Telekomünikasyon Kurumu veya mahkemece tespit edilmesi halinde, tespit talebinde bulunan Taraf SözleĢmeyi feshedebilir. Aykırılık nedeniyle oluģan zararların diğer Tarafça tazmini talep edilebilir. Bu maddeye göre yeni abone kaydının durdurulması, mevcut abonelere hizmet sunumuna iliģkin olarak yapılacak ücretlendirmeye engel teģkil etmez BĠLDĠRĠMLER Tebligatlar ve yazıģmalar, elden veriliyorsa teslim-tesellüm iģlemi ile, gönderiliyorsa taahhütlü posta ile tarafların irtibat adreslerine gönderilir Taraflar, adres değiģikliklerini en az 15 (onbeģ) gün önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değiģikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan Tarafa ait olacaktır. Adres değiģiklikleri bildirilmediği taktirde son bilinen adrese yapılan tebligat geçerli kabul edilecektir Taraflar isim, unvan, adres değiģtirmeleri durumunda yazılı olarak diğer Tarafa bildirecek ve konuyla ilgili resmi evrakları sunacaktır. 17 / 17

18 EK-1 ADSL IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Tarifeleri (YTL) HIZ Bağlantı/Nakil Ücreti VAE Kota AĢım Ücreti 256 Kbps Kbps 29 26, Kbps 29 28, Kbps 29 37, Kbps 29 44, Kbps 29 56, Kbps 4G 29 17,01 0, Kbps 6G 29 22,68 0, Kbps 9G 29 27,45 0, Kbps 4G 29 19,46 0, Kbps 6G 29 26,24 0, G.SHDSL IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Tarifeleri (YTL) Hızı (Kbit) VAE Bağlantı/Nakil , ,71 Lokal EriĢim Kablo Ücreti (ġebekenin Mevcut Olduğu Yerlerde) 201 Devre Hazırlama Ücreti , ,83 Bakır Ģebekenin mevcut olmadığı yerlerde, yapılan her ilave metre bakır için 11,67 YTL ücret alınır. VDSL2 IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi Tarifeleri (YTL) Hız (Ġndirme/Yükleme) Bağlantı Ücreti Aylık Ücret 16/1 Mbit/s 29 69,99 32/1 Mbit/s 29 91,69 Fiyatlara %18 KDV ve % 15 ÖĠV Dâhildir. 1 / 1

19 EK-2 xdsl IP SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ HĠZMET SEVĠYESĠ TAAHHÜDÜ 1. KAPSAM Bu taahhüt; Türk Telekom tarafından sunulan xdsl hizmetinin IP seviyesinde veri akıģ eriģimi metodu ile baģvurusu, tesisi ile arıza takip ve ıslah süreçlerine iliģkin usul, esas ve standartları kapsamaktadır. 2. TANIMLAR ADSL: Asimetrik Sayısal Abone Hattını, Ankastre: Bina ana giriģ noktası ile müģteri kullanımındaki cihazlar arasındaki bağlantıyı sağlayan tesisat. Arıza: MüĢterinin ankastresi ile Trafik Teslim noktaları arasında trafiğin belirli bir süre kesintiye uğradığı durum, Best Effort Trafik: Herhangi bir önceliğin uygulanmadığı trafik tipinden bağımsız olarak tüm port band geniģliğinin anlık kullanılabilmesi, G.SHDSL: Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattını, Genel Arıza: DSLAM kartı, DSLAM, SSG veya vb. gibi birimlerin arızalanması sonucu bu birimler üzerinden hizmet alan bütün müģterilerin hizmet ile ilgili fonksiyonlarının geçici bir süre kesintiye uğraması, ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union), Jitter: Data paketlerinin iki nokta arasındaki iletim sürelerinde oluģan gecikmelerin değiģimi, Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu Latency: Data paketinin iki nokta arasında iletimi için geçen zaman, Mücbir Sebepler: Mücbir sebepler aģağıda belirtilmiģtir. a) Grev, lokavt ve iģin yavaģlatılması, b) SavaĢ, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri, sabotajlar, vb. c) UlaĢım Kazaları, doğal afetler (deprem, sel baskını, yıldırım, çığ düģmesi vb.), yangın veya ciddi bulaģıcı hastalıklar baģ göstermesi vb. olaylar baģta olmak üzere tarafların sorumluluğu altında olmayan, üçüncü Ģahısların hareketleri veya ihmalleri sebebiyle ya da Tarafların denetimi dıģında bulunan herhangi bir sebeple hizmetin aksaması, durması veya kesintiye uğraması. MüĢteri: xdsl hizmetlerinden yararlanmak için Servis Sağlayıcı ile sözleģme yapan gerçek veya tüzel kiģiyi, Packet Loss: Ġki nokta arasında gönderilmek istenen data paketi miktarının gönderilemeyen kısmı, Servis Sağlayıcı: Kurum tarafından kullanıcılara hizmet sunmak üzere yetkilendirilmiģ ve ticari olarak faaliyette bulunan Ģirket 1 / 4

20 SözleĢme: Türk Telekom ile Servis Sağlayıcı arasında imzalanan xdsl IP Seviyesinde Veri AkıĢ EriĢimi sözleģmesi, SSG (BRAS): Service Selection Gateway ( Broadband Remote Access Server ). Trafik sonlandırma iģleminin yapıldığı sunucuyu, Tesis: xdsl portlarının Servis Sağlayıcı müģterisinin ankastresinin Ģebeke tarafına fiziksel olarak bağlanması, Trafiği Etkilemeyen Arızalar: MüĢteri ile Trafik Teslim Noktası arasındaki hizmet ile ilgili fonksiyonların (abonenin hızının değiģtirilememesi, DSLAM Management bağlantısının kesilmesi vb.) geçici bir süre kesintiye uğradığı arızalar, Trafiği Etkileyen Arızalar: MüĢteri ile Trafik Teslim Noktası arasındaki hizmetin belirli bir süre kesintiye uğradığı arızalar, Trafik Teslim Noktası: Servis Sağlayıcıya, Türk Telekom tesisleri dahilinde trafik tesliminin yapılacağı nokta, Türk Telekom: Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketini, Umulmayan Haller: a) Türk Telekom un bir baģka kurum veya kuruluģtan (Karayolları, Belediye, Elektrik Dağıtım ġirketi vb.) aldığı hizmetlerde oluģan aksamalar, b) Türk Telekom dan kaynaklanmayan ancak üçüncü Ģahıslarla kurum veya kuruluģların (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediye, Elektrik Dağıtım ġirketleri, Köy Hizmetleri, ĠnĢaat ġirketleri vb.) sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen (hırsızlık ve enterferans vb.) etkenler. xdsl Sistemi: xdsl SatıĢ-Aktivasyon-Provizyon-Arıza Sistemi xdsl: Her türlü DSL teknolojisi Yıllık Kullanılabilirlik Oranı (Availability Rate): Bir devrenin bir yıl boyunca kullanılabilir olduğu sürenin, toplam yıllık süreye oranı. [(toplam yıllık süre trafiği etkileyen arızaların yıllık toplam süresi) / toplam yıllık süre] 3. STANDARTLAR Türk Telekom tarafından sağlanan xdsl hizmetleri temel ITU standartlarına uygundur. Ancak, teknolojik geliģmelere açık olarak, kullanılan standartlar Türk Telekom tarafından uluslararası standartlara uygun olarak değiģtirilebilecek ya da uluslararası standartlara uygun olarak ilave standartlar eklenebilecektir. Yapılan standart değiģiklikleri Türk Telekom tarafından Servis Sağlayıcılara 3 (üç) ay önceden yazılı olarak bildirilecek ve Servis Sağlayıcılar da söz konusu değiģiklikler için Türk Telekom tarafından yazılı olarak bildirilen tarihten en geç 2 (iki) ay önce bahse konu değiģikliklere iliģkin çekince ve/veya problemlerini yazılı olarak Türk Telekom a iletecektir. Bu durumda Türk Telekom Servis Sağlayıcıların hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Servis Sağlayıcılar, Türk Telekom tarafından kullanılan standartlara uygun hizmet talebinde bulunacaktır. 4. SÜREÇ VE HEDEFLER 4.1. xdsl Hizmeti BaĢvuru, Tahsis ve Tesis Süreci 2 / 4

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS ATM SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ TEKLĠFĠ

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS ATM SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ TEKLĠFĠ TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. 2008 REFERANS ATM SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ TEKLĠFĠ 1 R TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS ATM SEVĠYESĠNDE VERĠ AKIġ ERĠġĠMĠ TEKLĠFĠ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GĠRĠġ 1.2. AMAÇ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2008 REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE KAPSAM 1.3. TANIMLAR KISALTMALAR 1.4.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 REFERANS YEREL AĞA ERİŞİM TEKLİFİ EK-6 HİZMET KALİTESİ ve HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ 1. HİZMET SEVİYESİ 1.1. Türk Telekom, İşletmeciye sunulan Yerel Ağa Erişim hizmetlerinde

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS AL-SAT YÖNTEMĠYLE xdsl TOPTAN SATIġ TEKLĠFĠ

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS AL-SAT YÖNTEMĠYLE xdsl TOPTAN SATIġ TEKLĠFĠ TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS AL-SAT YÖNTEMĠYLE xdsl TOPTAN SATIġ TEKLĠFĠ TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. REFERANS AL-SAT YÖNTEMĠYLE xdsl TOPTAN SATIġ TEKLĠFĠ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GĠRĠġ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL 1. TARAFLAR İşbu Ek Protokol, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA

Detaylı

YURTİÇİ KİRALIK DEVRE (HAT) HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ

YURTİÇİ KİRALIK DEVRE (HAT) HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ YURTİÇİ KİRALIK DEVRE (HAT) HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ I- KAPSAM Bu taahhüt; Türk Telekom tarafından sunulan yurtiçi kiralık devre hizmetinin başvuru, tahsis ve tesisi ile arıza takip ve ıslah süreçlerine

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş....

AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.... AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve... AL-SAT YÖNETEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. GENEL HÜKÜMLER...2 1.1.GİRİŞ... 2 1.2. AMAÇ VE KAPSAM... 2 1.3. TANIMLAR

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE... ARASINDAKİ FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.11.2012 Karar No : 2012/DK-07/589 Gündem Konusu : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ I P V A E Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ

TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ KAMPANYA'NIN KOġULLARI: Türk Telekomünikasyon A.ġ. (Türk Telekom) telefon abonelerinin ("Abone"),

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İnternet FİBERİN KRALI KAMPANYASINA DÂHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFESİ PAKETLER HIZ AKN KAMPANYA İNDİRİM FİYATI BEDELİ TTNET FİBERNET Limitsiz

Detaylı

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ I P V A E Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata

Detaylı

UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME

UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME 1. TARAFLAR İşbu Ek Sözleşme, Merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk

Detaylı

SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1

SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1 SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1 SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

TTNET ÜNİVERSİTELİ KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTNET ÜNİVERSİTELİ KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTNET ÜNİVERSİTELİ KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ ABONELİK TÜRÜ : BİREYSEL BAĞLANTI TÜRÜ : TTNET İNTERNET / TTNET YALIN İNTERNET TTNET İNTERNET / TTNET YALIN İNTERNETHİZMET NO : Üniversiteli Kampanyası

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone TTNET İnternet Hizmet No :... TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA PAKETLERİ PAKET KAMPANYALI FİYAT*

Detaylı

Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1

Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER...3 1.1. GİRİŞ...3 1.2. AMAÇ VE KAPSAM...3

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ IP V A E Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İnternet FİBERİN KRALI KAMPANYASINA DÂHİL TERCİH EDİLEN HİZMET TARİFESİ İnternet Paketleri Bağlantı Hızı Aylık Kullanım AKN Kampanyalı

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Galip ZEREY, Dr. İhsan KULALI, M. Selçuk NURSOY, Yaşar GÖK, Musa ŞAHİN

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Galip ZEREY, Dr. İhsan KULALI, M. Selçuk NURSOY, Yaşar GÖK, Musa ŞAHİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 21.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/651 Toplantı No : 2011/50 Gündem No : 6 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan II. Başkan Üyeler Gündem Konusu :Dr.

Detaylı

YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO İnternet Türk Telekom Yalın internet ABONENİN TERCİH ETTİĞİ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ

Detaylı

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 2 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.),

Detaylı

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME ABONELİK TÜRÜ : Yeni Abone İNTERNET HİZMET NO : TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay İNTERNET TARİFE ÜCRETİ KAMPANYALI FİYAT* İNDİRİM TUTARI** Yalın FİBERNET

Detaylı

3 AY BEDAVA KAMPANYASI 27 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

3 AY BEDAVA KAMPANYASI 27 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ 3 AY BEDAVA KAMPANYASI 27 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya Kapsamında Sunulan Internet leri

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

HIZI KEŞFET SABİT FİYAT KAMPANYASI BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HIZI KEŞFET SABİT FİYAT KAMPANYASI BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HIZI KEŞFET SABİT FİYAT KAMPANYASI BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ: Yalın İnternet İnternet + ALO Paket İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... DAHİL OLUNAN

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... Kampanya Kapsamında Sunulan Bireysel Paketler DAHİL OLUNAN PAKET

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL HĠZMET SEVĠYESĠ TAAHHÜDÜ

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL HĠZMET SEVĠYESĠ TAAHHÜDÜ I- KAPSAM NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL HĠZMET SEVĠYESĠ TAAHHÜDÜ Bu Taahhüt; Türk Telekom tarafından sunulan Noktadan Noktaya ADSL / G.SHDSL hizmetinin başvuru, tahsis ve tesisi ile arıza takip ve ıslah

Detaylı

2 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELIK TAAHHÜTNAMESİ

2 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELIK TAAHHÜTNAMESİ 2 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELIK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KAMU KURUM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ: İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: YENİ VE MEVCUT MÜŞTERİYE AÇIK PAKETLER PAKET İSMİ ULTRANET LİMİTSİZ 50

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu FTTx Veri Akış Erişimi Versiyon 1 Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL

ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL ABONE/İŞLETMECİ TARAFINA KURULACAK TDM TEÇHİZATLARININ TÜRK TELEKOM A AİT OLMASI VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN KURULMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROTOKOL 1. TARAFLAR Bu Protokol, merkezi Ankara da bulunan Türk

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

İŞLETMECİ DNS HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ DNS HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ DNS HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve... İŞLETMECİ DNS HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ 1/10 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA adresinde mukim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 20 Temmuz 2004 SALI Sayı : 25528 YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

FiberLink HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ

FiberLink HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ FiberLink HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ I- KAPSAM Bu Taahhüt; Türk Telekom tarafından sunulan FiberLink hizmetinin başvuru, tahsis ve tesisi ile arıza takip ve ıslah süreçlerinde Hizmet Seviyesi Taahhüdüne

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

TTNET 3 LÜ PAKET KAMPANYASI 12 AYLIK ABONELİK TAAHÜTNAMESİ

TTNET 3 LÜ PAKET KAMPANYASI 12 AYLIK ABONELİK TAAHÜTNAMESİ KAMPANYASI 12 AYLIK ABONELİK TAAHÜTNAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone (Sabit hat aboneliği olan veya olmayan yeni müşteri) Mevcut Abone TERCİH EDİLEN KAMPANYASI İnternet + TTNET Alo İnternet + TTNET Alo +

Detaylı

CANIM AİLEM KAMPANYASI _YENİ MÜŞTERİ 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CANIM AİLEM KAMPANYASI _YENİ MÜŞTERİ 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CANIM AİLEM KAMPANYASI _YENİ MÜŞTERİ 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ: İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET (ADSL) BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan Paket

Detaylı

SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1

SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1 SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1 SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Detaylı

TOPTAN Wİ-Fİ ALTYAPI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI

TOPTAN Wİ-Fİ ALTYAPI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TOPTAN Wİ-Fİ ALTYAPI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TOPTAN Wi-Fi ALTYAPI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Toptan Wi-Fi Altyapı Hizmeti Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt karşılığında

Detaylı

IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ

IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ 1. GENEL HÜKÜMLER... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HEPSİ DAHİL KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt karşılığında

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET DEĞİŞİM ZAMANI KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET DEĞİŞİM ZAMANI KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET DEĞİŞİM ZAMANI KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET KAMPANYA

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

İşyerim İnternet Bizden Kampanyası

İşyerim İnternet Bizden Kampanyası İşyerim İnternet Bizden Kampanyası BAĞLANTI TÜRÜ: İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: PAKET Dönem Hız KOTA Kampanyalı İşyerim Akıllı Kota 4 GB 0-24 Ay 4 Mbps

Detaylı

ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ ÜÇÜ BİR YERDE PAKETLERİ 24 AYLIK ABONELİK NAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone (PSTN bağlantısı olan veya olmayan yeni müşteri) Mevcut Taahhütsüz Abone (mevcut taahhütsüz ADSL veya Yalın ADSL abonesi) ÜÇÜ BİR

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

3 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

3 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ 3 AY BEDAVA KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya kapsamında 27 ay taahhüt karşılığında

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 1 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır.),

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ KAMPANYASI HAFİFLETEN KAMPANYA

MEVCUT MÜŞTERİ KAMPANYASI HAFİFLETEN KAMPANYA MEVCUT MÜŞTERİ KAMPANYASI HAFİFLETEN KAMPANYA BA LANTI TÜRÜ nternet TTNET Yal n nternet NTERNET H ZMET NO. NTERNET (ADSL) BA LANTISI YAPILAN TEL. NO. PAKET İSMİ BAĞLANTI HIZI AYLIK KULLANIM KOTASI Adil

Detaylı

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi nde

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

TTNET YAZLIK İNTERNET PAKETLERİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTNET YAZLIK İNTERNET PAKETLERİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTNET YAZLIK İNTERNET PAKETLERİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: İnternet Paketleri Bağlantı Hızı AylıkKullanım Kota Adil Kulanım Noktası Fiyat Fiyat (2 Ay)

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HAFİFLETEN KAMPANYASI

İŞYERİM İNTERNET HAFİFLETEN KAMPANYASI İŞYERİM İNTERNET HAFİFLETEN KAMPANYASI İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET İNTERNET PAKETLERİ

Detaylı

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını,

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, EK-1 SSG İNTERNET HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI KISIM 1: TANIMLAR 1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, 1.2

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ABONELİK TÜRÜ Yeni Abone KAMULUYA HER ŞEY DAHİL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İnternet Hizmet No :... TAAHHÜT SÜRESİ : 24 Ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 Ay KAMPANYA PAKETLERİ Paket Kampanyali Fiyat* (0-24

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) Amaç

Detaylı

İNTERNETSİZ EV KALMASIN KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNETSİZ EV KALMASIN KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNETSİZ EV KALMASIN KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya Kapsamında Sunulan Internet Paketleri

Detaylı

AVEALILARA HIZLI İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVEALILARA HIZLI İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ ABONE AVEALILARA HIZLI İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO: TAAHHÜT SÜRESİ KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay : 24 ay Kampanya Paketleri PAKET

Detaylı

4 MEVSİM KAMPANYASI 12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

4 MEVSİM KAMPANYASI 12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ 4 MEVSİM KAMPANYASI 12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İnternet Yalın İnternet İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi

Detaylı

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME

GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME GENÇ KAMPANYASI TAAHHÜTNAME ABONELİK TÜRÜ: Yeni Abone İNTERNET HİZMET NO : TAAHHÜT SÜRESİ : 24 ay / 12 ay KAMPANYA İNDİRİM SÜRESİ : 24 ay / 12 ay İNTERNET KAMPANYALI FİYAT* İNDİRİM TUTARI** Yalın FİBERNET

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/628 Gündem Konusu : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ İşbu Form un eki konumundaki Devreye Ait Bilgiler Formu nda tercih ettiğiniz fatura gönderim şeklini işaretlemeniz

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı