fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi"

Transkript

1 çindekiler fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi 2000 Y l Çal flmalar Bireysel Bankac l k Ticari Bankac l k Sermaye Piyasalar Fon Yönetimi Uluslararas Bankac l k fltirakler Bilgi Teknolojisi Organizasyon ve nflaat Emlak nsan Kaynaklar ve E itim Kültür ve Sanata Katk Ba ms z Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Aç klamalar Organizasyon fiemas Genel Müdürlük Birimleri ve Yöneticileri Bafll ca Ba l Ortakl klar ve fltiraklerin 2000 Y l Faaliyetleri ve Sonuçlar

2 Yeni Türkiyemizi lay k oldu u mertebeye ç karmak için, muhakkak iktisadiyat m za birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü, zaman m z tamamen bütünüyle bir iktisat devresinden baflka bir fley de ildir. K. Atatürk, 19 fiubat

3 fl Bankas Hakk nda Ekonominin Stratejik Sektörlerine Yapt Yat r mlar ve Gelifltirdi i Modern Hizmetler... fl Bankas cam endüstrisi, metalurji, petrol ürünleri da t m ve telekomünikasyon gibi alanlardaki güçlü ifltirakleri ve özel bankalar aras ndaki lider konumuyla Türk ekonomisinde önemli bir rol oynamaktad r. Yerli-Yabanc Kifli ve Kurulufllardan Oluflan Genifl Yat r mc A ile... fl Bankas n n ortakl k yap s Türkiye de tektir. fiu anda en büyü ü Banka n n Emekli ve Munzam Sand k Vak flar olmak üzere 300 bini aflk n orta bulunmaktad r. Paylar n yaklafl k %27 si MKB ve Londra Borsas nda ifllem görmektedir ten Bugüne De er Yaratan... fl Bankas genç Türkiye Cumhuriyeti nde bankac l k sistemini oluflturarak ekonomiye ve endüstriye güç sa lamak amac yla Mustafa Kemal Atatürk ün direktifleriyle kurulmufltur. fl Bankas, Türkiye nin En Güçlü Gruplar ndan Birisidir. Çeflitli sektörler ve mali alandaki yat r mlar, fl Bankas n n ülkenin en güçlü gruplar aras nda yer almas n sa lamaktad r. 03

4 Finansal Göstergeler (milyar TL) Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye (*) Yedek Akçeler Yeniden De erlendirme Yedekleri Net Kâr (milyon ABD Dolar ) Toplam Aktifler 11,764 8,854 7,544 Toplam Krediler 4,402 3,027 3,648 Toplam Mevduat 7,029 5,532 4,921 Özkaynaklar 2,089 1, Ödenmifl sermaye (*) Yasal Yedekler Yeniden De erlendirme Yedekleri 1, Net Kâr (*) Banka n n kay tl sermaye tavan TL dir. Banka n n T.C. Mrkez Bankas Kanunu nun 43. Maddesi gere ince yap lmas gereken d fl denetimi DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. taraf ndan yap lmaktad r itibariyle döviz kuru : 1 ABD dolar = TL itibariyle döviz kuru : 1 ABD dolar = TL itibariyle döviz kuru : 1 ABD dolar = TL fl Bankas fiube A Yurtiçi fiubeler Yurtd fl fiubeler Yurtd fl ndaki Temsilcilikler Toplam Personel

5 2000 Y l nda fl Bankas fl Bankas n n Genel Müdürlü ü nü Ankara dan stanbul a tafl mas Banka n n hem finansal piyasalardaki hem de ifl dünyas ndaki öncü konumunu daha da pekifltirmifl, fl Kuleleri fl Bankas n n tüm Genel Müdürlük birimlerini ve ifltiraklerini bir araya getirmenin yan s ra, bünyesindeki fl Sanat Kültür Merkezi ile stanbul un kültür - sanat yaflam na da bir hareket getirmifl, büyük katk lar sa lam flt r. Banka n n aktifleri %33 art flla 11,7 milyar ABD dolar na yükselirken, özkaynaklar %93 art flla 2,1 milyar ABD dolar olmufltur. Mevduat %27 art flla 7 milyar ABD dolar na, krediler de toplam aktiflerin %37 sini oluflturarak % 45 art flla 4,4 milyar ABD dolar na yükselmifltir. fl Bankas 2000 y l A ustos ay nda 500 milyon ABD dolar ve Aral k ay nda 275 milyon ABD dolar olmak üzere ald iki adet sendikasyon kredisinin yan s ra 2000 y l nda döviz havalelerine dayal toplam 150 milyon ABD dolar tutar nda bir seküritizasyon kredisi de sa lam flt r. Bankac l k sektörüne kazand rd teknolojik yenilikler fl Bankas n daha da ileriye tafl maktad r. Banka y l içinde Türkiye de ilk defa 128-bit WAP bankac l n bafllatm fl olup, on-line para yat rma cihaz olan Kasamatikleri uygulamaya koymufltur. Banka ayn zamanda bir Ça r Merkezi kurmufl ve fiube Yenileme Projesini bafllatm flt r. fl Bankas nda flu anda ifllemlerin %53 ü flube d fl bankac l k kanallar yla gerçeklefltirilmektedir. fl Bankas, 2000 y l Nisan ay nda Telecom Italia Grubu ile birlikte Türkiye nin ilk GSM 1800 operatörü ihalesini kazanm fl olup, fl-tim Mart 2001 de yeni mobil telefon flebekesi Aria y hizmete sunmufltur. Banka Haziran ay nda ise Do an Grubu ile birlikte den fazla benzin istasyonu a na sahip Petrol Ofisi A.fi. (POAfi) nin %51 lik hissesini sat n alm flt r. 05

6 Yönetim Kurulu 1 Burhan Karagöz Yönetim Kurulu Baflkan 5 Onur Ökten Üye 9 Bahtiyar Sönmez Üye 13 A. Suna Ünal Denetçi 2 H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür 6 Erbaflar Özsoy Üye 10 Mustafa Timisi Üye 14 A. Taciser Bayer Raportör 3 Salih Ergün Üye 7 Mustafa Özyürek Üye 11 Enis Tütüncü Üye 4 Prof. Dr. Ahmet K rman Üye 8 Hasan Arslan Sarsar Üye 12 A. hsan Gelberi Denetçi 06

7

8 Yönetim Kurulu Raporu Burhan Karagöz Yönetim Kurulu Baflkan H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür 2000 y l Bankam z aç s ndan Genel Müdürlük faaliyetlerinin ülkemizin bugüne kadar infla edilmifl en yüksek binas na tafl narak yurt ekonomisinin kalbi say lan stanbul da sürdürülmeye bafllat ld ve Türkiye nin üçüncü mobil telefon iflletmecili ini yapacak bir flirket ile en büyük petrol da t m flirketine ifltirak edildi i bir y l olmufltur. Ülkemiz aç s ndan 2000 y l n n genel bir de erlendirmesi yap ld nda; IMF ile yap lan stand-by anlaflmas uyar nca uygulamaya konulan para, kur ve maliye politikalar paralelinde enflasyonda ve faiz oranlar nda Mart ay ndan itibaren belirgin bir düflüflün gerçekleflti i ancak, y l sonuna do ru daha ziyade aç k pozisyonlar n kapat lmas na yönelik olarak oluflan döviz talebinin yan s ra yap sal reformlar n beklenen h zda geliflmemesinin ve özellefltirmedeki gecikmelerin getirdi i tedirginli in mali piyasalar üzerinde bask oluflturdu u, bunun sonucunda Kas m ay n n ikinci yar s ndan itibaren yaflanan likidite krizinin olumsuz etkisiyle faiz oranlar n n yükselmeye bafllad görülmüfltür. Y l n son iki ay nda yaflanan bu krize ra men ekonomide önceki y ldaki küçülmeye karfl l k görülen büyüme ile nispi bir canlanma meydana gelmifltir y l na enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefleyen bir ekonomik programla giren Türkiye bu hedefini henüz gerçeklefltirememekle birlikte, bu yöndeki kararl l n sürdürmüfltür. Bu süreçte özellikle bireysel kredilerdeki art flla bankac l k sistemi kredi hacmindeki geniflleme önceki y l n üzerinde gerçekleflmifl, buna karfl l k mevduat hacmi beklenenin alt nda bir seyir izlemifltir. Bu arada, tarihinde Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu faaliyete geçmifl, bilahara üç banka Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu na devredilmifl, iki bankan n da bankac l k izni kald r lm flt r. Türkiye, halen yürürlükte olan stand-by anlaflmas ve IMF e verilen üçüncü ek niyet mektubu çerçevesinde, 2001 y l na yap sal reformlar gerçeklefltirmeyi ve enflasyonu bafllang çta öngörülen tek haneli düzeylere düflürmeyi hedefleyen bir programla girmifltir. Di er taraftan, bankac l k sisteminin disiplin alt na al nmas na yönelik olarak 2000 y l nda bafllat lan uluslararas standartlara paralel yeni düzenlemelerin sürdürülmesi de kamu otoritesince planlanmaktad r. Ekonomide yap sal reformlar n öngörüldü ü biçimde gerçeklefltirilmesi halinde, iç ve d fl piyasalarda güvenin artaca, d fl kaynak giriflinde geliflme sa lanaca, mali ve reel kesimde belirli bir canlanma kaydedilece i beklenmektedir. Ülke ekonomisindeki geliflmelerin Bankam zca süratle ve iyi de erlendirilmesi sonucu al nan önlemler ve çal flanlar m z n da olumlu katk lar yla; - Ödenmifl sermaye ve yedek akçelerden oluflan özkaynaklar m z % 137,57 oran nda artarak 1 katrilyon 383 trilyon 961 milyar liraya, - Türk Liras ve döviz hesaplar ndan oluflan mevduat toplam m z % 56,38 oran nda artarak 4 katrilyon 657 trilyon 156 milyar liraya, - Plasman toplam m z % 46,10 oran nda artarak 4 katrilyon 56 trilyon 236 milyar liraya, - Net kâr m z % 1,69 oran nda artarak 255 trilyon 563 milyar liraya, ulaflm flt r. 08

9 09

10 10 cra Kurulu

11 1 H. Ersin Özince Genel Müdür 7 A. Cüneyt Demren Genel Müdür Yard mc s 2 Caner Çimenbiçer I. Genel Müdür Yard mc s 8 B. Daver Orhon Genel Müdür Yard mc s 3 M. Murat Akp nar Genel Müdür Yard mc s 9 Haluk L. Somersan Genel Müdür Yard mc s 4 5 N. Yalkut Ayözger Genel Müdür Yard mc s G. Mahir Bayyurdo lu Genel Müdür Yard mc s Turgut Sungur Genel Müdür Yard mc s Yusuf Ziya Toprak Genel Müdür Yard mc s 6 A. Aykut Demiray Genel Müdür Yard mc s Mart 2001 itibariyle

12 Dünya Ekonomisi 2000 y l nda global ekonomik büyüme h zlanm flt r. Dünya ekonomisinde 1999 y l nda gözlenen iyileflme süreci 2000 y l nda h zlanarak devam etmifltir. Bu geliflmede teknolojideki geliflmelerin neden oldu u verimlilik ve hanehalk gelirlerindeki art fla paralel olarak ABD ekonomisindeki h zl büyüme e iliminin sürmesi etkili olmufltur. Euro bölgesinde, dünya ekonomisindeki h zl büyümeye ve euro nun de er kaybetmesine ba l olarak ihracat artm flt r. Bunun sonucunda esasen 1999 un ikinci yar s nda ekonomide bafllam fl olan canl l k 2000 y l nda giderek güçlenmifltir. Böylece, y ll k ekonomik büyüme h z n n bütün bölge ülkelerinde potansiyel büyüme h z n n üzerine ç karak %3,5 dolay nda gerçekleflti i tahmin edilmektedir. Japonya ekonomisi di er geliflmifl ülke ekonomilerinin oldukça alt nda kalmas na karfl l k belli ölçüde büyüme kaydetmifl, global ekonominin olumlu görünümü ve baflta petrol olmak üzere hammadde fiyatlar n n yüksek düzeylerde seyretmesi bu ürünleri ihraç eden birçok geliflmekte olan ülkede büyümeyi h zland rm flt r y l nda % 3,3 olan dünya ekonomik büyüme h z n n 2000 y l nda % 4,7 ye yükseldi i tahmin edilmektedir. Özellikle petrol fiyatlar ndaki belirgin art fl n etkisiyle OECD ülkelerinde 1999 daki % 2,5 lik enflasyon oran 2000 y l nda % 2,6 ya yükselmifltir. Ekonomik büyümedeki h zlanma ve artan enflasyon riskine karfl faiz oranlar da yükselmifltir. Öte yandan, ABD ekonomisinin 2000 y l nda da tahminlerin aksine yüksek oranl büyüme e ilimini sürdürerek di er geliflmifl ülke ekonomilerinin üzerinde performans göstermesi, dolara belli bafll tüm para birimleri karfl s nda destek olmufltur. 12

13 Bekleyifller 2001 y l nda global ekonomik büyüme h z n n yavafllamas beklenmektedir y l nda Japonya d fl ndaki bafll ca sanayileflmifl ülkelerde enflasyon tehlikesine karfl yap lan faiz art r mlar n n olumsuz etkisinin 2001 y l nda hissedilece i ve global büyüme h z n n %3 lere gerileyece i tahmin edilmektedir. ABD ekonomisinde son birkaç y ld r izlenen yüksek oranl büyüme e iliminin yerini l ml bir büyümeye b rakmas beklenmekle birlikte, bu ülkede cari aç n rekor düzeye ulaflmas n n sermaye piyasalar ve dolar olumsuz yönde etkileyerek durgunlu a yol açma olas l da bulunmaktad r. Euro alan nda, di er sanayileflmifl ülke ekonomilerine göre risk oluflturabilecek türde makro-ekonomik dengesizlik bulunmamas nedeniyle, 2001 deki muhtemel bir global yavafllamadan ekonominin daha az etkilenmesi ve büyümenin ABD dekinin üzerinde gerçekleflmesi beklenmektedir. hracat a rl kl ekonomik yap s nedeniyle Japonya da büyümenin ABD de beklenen yavafllamadan olumsuz yönde etkilenece i tahmin edilmektedir. Baflta Uzakdo u ülkeleri olmak üzere geliflmekte olan ülke ekonomilerinin büyümeye devam etmesi beklenmekle birlikte, ABD ekonomisindeki yavafllamadan olumsuz yönde etkilenecekleri düflünülmektedir. ABD ekonomisinde gözlenmeye bafllayan yavafllama e iliminin bir durgunlu a dönüflme tehlikesine karfl 2001 y l bafl ndan itibaren gerçeklefltirilen faiz indirimlerine ra men Euro alan nda ekonomik büyümenin ABD dekinin üzerinde gerçekleflece i ve bu ülke lehine olan faiz oran farkl l n n daralaca yönündeki beklentilerin euro ya dolar karfl s nda destek olaca düflünülmektedir. hracata dayal ekonomik yap s nedeniyle global ekonomik yavafllamadan olumsuz etkilenece i düflünülen Japonya da yenin önümüzdeki y l zay f bir görünüm sergileyece i, sterlinin ise ngiltere deki yavafllaman n daha l ml olaca na yönelik beklentilere ba l olarak euro d fl ndaki bafll ca para birimlerine karfl biraz güçlenece i tahmin edilmektedir. 13

14 Türkiye Ekonomisi Bafll ca Ekonomik Geliflmeler Faiz oranlar ndaki h zl düflüflün yurtiçi talebi canland rmas sonucu h zl bir yükselme sürecine giren Türkiye ekonomisi 2000 y l nda % 6,1 büyüme kaydetmifltir. Kas m ay n n ikinci yar s ndan itibaren mali piyasalarda yaflanan dalgalanma gecelik faiz oranlar n n % lere kadar ulaflmas na neden olurken, IMF taraf ndan sa lanaca taahhüt edilen 10,4 milyar ABD dolar tutar ndaki kaynak ile kriz k smen atlat lm fl, fakat düflmeye bafllayan faiz oranlar h zla artan risk priminin etkisiyle kriz öncesi ile karfl laflt r ld nda yüksek düzeylerde kalm flt r. GSMH Reel Art fllar (%) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10, Tar m Sanayi Hizmetler GSMH 2000 y l nda ithalat geçen y la göre % 32,7 artarak 54 milyar ABD dolar, ihracat da uygulanan kur program çerçevesinde TL deki de erlenmenin etkisiyle % 2,8 artarak 27,3 milyar ABD dolar olmufl, d fl ticaret aç 26,7 milyar ABD dolar na yükselmifltir. D fl ticaret aç n n genifllemesinde ihracatta yaflanan durgunlu a karfl l k ekonomide kaydedilen canlanmaya paralel artan talebin ve ham petrol fiyatlar ndaki yükseliflin neden oldu u ithalat art fl etkili olmufltur. D fl ticaret aç ndaki belirgin art fl neticesinde cari ifllemler dengesi 9,8 milyar ABD dolar aç k vermifltir. D fl Ticaret (milyon ABD dolar ) hracat thalat 14

15 hracat n Sektörel Da l m 2000 % 91,1 % 1,5 % 7,3 % 0,1 Sanayi Tar m Madencilik Di er thalat n Sektörel Da l m 2000 % 82,5 % 13,1 % 3,9 % 0,5 Sanayi Madencilik Tar m Di er 2000 y l nda konsolide bütçe gelirleri 33,8 katrilyon lira, harcamalar da 20,4 katrilyon liras faiz gideri olmak üzere 46,6 katrilyon lira olmufltur. Böylece bütçe 12,8 katrilyon lira aç k, faiz d fl denge ise 7,6 katrilyon lira fazla vermifltir. Öte yandan, 1999 sonunda 22,9 katrilyon lira olan iç borç stoku % 58,9 art flla 2000 y l sonunda 36,4 katrilyon liraya yükselmifltir. D fl borç stoku ise 1999 sonuna göre %11 artarak 114,3 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleflmifltir. 15

16 Enflasyon y l n ilk iki ay nda 1999 dan yans yan maliyet bask lar n n etkisiyle yüksek düzeyde seyretmesine karfl l k Aral k 1999 da IMF ile imzalanan ve üç y ll k bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara düflürmeyi hedefleyen stand-by anlaflmas çerçevesinde uygulanmaya bafllanan kur, para ve maliye politikalar ile Mart ay ndan itibaren düflmeye bafllam fl, y l sonunda ise art fl oran toptan eflya fiyatlar endeksine göre ortalama % 51,4, uçtan uca % 32,7, tüketici fiyatlar endeksine göre de ortalama % 54,9, uçtan uca % 39 olarak gerçekleflmifltir. Enflasyon ve Döviz Sepetindeki De iflmeler (%) O fi M N M H T A E E K A O fi M N M H T A E E K A TEFE TÜFE Döviz Sepeti 2000 de döviz piyasalar Merkez Bankas n n aç klad para ve döviz kuru program na paralel olarak istikrarl bir görünüm sergilemifl; döviz kurlar y l sonunda ABD dolar nda % 24,4 art flla lira, Alman mark nda da % 14,1 art flla lira olmufl, 1$+0,77 euro dan oluflan döviz sepeti % 19,9 oran nda art fl kaydetmifltir. 26 Aral k 2000 tarihi itibariyle Merkez Bankas rezervleri 19,6 milyar ABD dolar, uluslararas rezervler de 37,4 milyar ABD dolar ile önceki y l düzeylerinin alt nda gerçekleflmifltir. Uluslararas Rezervler (milyon ABD Dolar ) Alt n Ticari Bankalar TCMB Toplam

17 Uygulamaya konulan ekonomik program paralelindeki olumlu beklentilerin etkisiyle 2000 in ilk ay nda h zl bir düflüfl e ilimi gösteren devlet iç borçlanma senetleri faizleri, Kas m ay nda yaflanan likidite s k fl kl nedeniyle yükselmekle beraber y ll k ortalama % 38,2 olmufltur. Ocak 2000 ortalar nda h zla düflen faiz oranlar na ba l olarak in üzerine yükseldikten sonra kâr realizasyonlar n n etkisiyle aral na gerileyen MKB Ulusal-100 endeksi, Nisan ay nda puan gördükten sonra, izleyen aylarda piyasaya para girifli olmamas, devam eden halka arzlar, yeni beklenti olmamas, cari ifllemler aç ndaki geniflleme ve özellefltirmede yaflanan duraklama gibi nedenlerle yabanc yat r mc lar n sat fl bask s sonucunda gerileme e ilimine girmifltir. Kas m ortalar ndan itibaren geliflmekte olan ülke piyasalar ndaki olumsuz geliflmelerin yan s ra bankac l k sektörüne iliflkin tereddütlerin gündeme gelmesi üzerine, özellikle yabanc yat r mc lardan kaynaklanan döviz talebinin artmas yla mali piyasalarda yaflanan likidite krizine ba l olarak, faizlerdeki h zl yükselifl sonucunda endeks, Aral k bafllar nda puana kadar gerilemifltir. Daha sonra IMF ve Dünya Bankas ndan sa lanaca taahhüt edilen finansman deste inin etkisiyle oluflan güven ortam na ba l olarak yeniden yükselmiflse de 2000 y l n 1999 a göre % 38 düflüflle puandan kapatm flt r. MKB Ulusal-100 Endeksi ve Hisse Senedi fllem Hacmi Endeks O fi M N M H T A E E K A O fi M N M H T A E E K A (trilyon TL) MKB Ulusal-100 Endeksi fllem Hacmi (trilyon TL) 17

18 Bankac l k Sektöründeki Geliflmeler Bankac l k sektörü yasal ve ekonomik koflullardaki de iflime uyum süreci yaflarken kârl l k performans nda düflüfl kaydedilmifltir. Y l n son aylar nda aç k pozisyon kapamaya yönelik döviz talebine, yap sal reformlar ve özellefltirmedeki gecikmelerin yaratt tedirginlik, geliflmekte olan di er ülkelerdeki risklerin yükselmesi gibi nedenlerle yabanc yat r mc lar n da kat lmas sonucu yaflanan likidite krizi ve fonlama maliyetlerinin afl r yükselmesi sektörü zorlam flt r. 31 A ustos 2000 tarihinde faaliyete geçen BDDK n n 3 bankaya daha el koymas n n ard ndan TMSF ye devredilen bankalar n say s y l sonu itibariyle 11 e ulafl rken 2 bankan n da bankac l k izni kald r lm flt r. Merkez Bankas n n haftal k verilerine göre, 2000 de TL mevduat % 43,8 art flla 30,9 katrilyon liraya, döviz tevdiat hesaplar % 37,9 büyüme ile 25,4 katrilyon liraya ulaflm flt r. Böylece, TL ve döviz tevdiat hesaplar ndan oluflan toplam mevduat (bankalararas mevduat hariç) geçen y ldaki % 105,1 lik art fltan çok daha yavafl ve % 41,1 oran nda yükselerek 56,3 katrilyon lira olmufltur. Mevduat bankalar n n kredileri 1999 daki % 51,1 genifllemeye karfl l k 2000 de % 63,3 artarak 25,9 katrilyon lira olmufltur. Mevduat bankalar kredileri art fl ndaki h zlanmada özellikle bireysel kredilerdeki art fl etkili olmufltur de mevduat bankalar kredileri, kalk nma ve yat r m bankalar kredileri ile Merkez Bankas dolays z kredilerinden oluflan bankac l k sistemi kredi hacmi de 1999 daki % 56 büyüme civar nda ve % 57 artarak 30,4 katrilyon lira olmufltur. Mevduat ve Kredilerdeki De iflim (Aylar itibariyle y ll k de iflimler) (%) 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 O fi M N M H T A E E K A 2000 Krediler Döviz Mevduat TL Mevduat 18

19 Bekleyifller Kas m 2000 deki likidite krizinin olumsuz etkileri henüz ortadan kalkmadan fiubat 2001 de yaflanan siyasi gerginlik piyasalarda yeniden dalgalanmalara neden olmufl, Merkez Bankas n n rezervleri korumaya yönelik çabalar kamu bankalar ndaki mevcut sorunlar a rlaflt rm fl, ödemeler sistemi kilitlenmifl, faizler rekor seviyelere yükselmifltir. Faiz, kur ve enflasyon aras nda oluflan dengesizliklerin sürdürülemez hale gelmesi karfl s nda döviz kurlar dalgalanmaya b rak lm flt r. Kriz ortam ndan ç k lmas ve nihai makro hedeflere ulafl lmas n sa lamak amac yla 14 Nisan da "Güçlü Ekonomiye Geçifl Program " aç klanm flt r. Program n temel ilkeleri kamu finansman dengesinin sa l kl bir yap ya kavuflturulmas, enflasyon hedefi ile uyumlu bir gelirler politikas izlenmesi ve bu hedefleri gerçeklefltirecek yap sal unsurlar n yasal altyap s n n oluflturulmas olarak belirtilmifltir. TL nin de er kaybetmesi sonucu al m gücündeki düflüfl, kaynak sorunu ve yüksek faizin etkisiyle y l n ilk yar s nda ekonomide beklenen daralman n ikinci yar da tedricen pozitif büyümeye dönüflebilece i, ancak y ll k bazda ekonominin %3 daralaca tahmin edilmektedir. Kur art fllar ve K T zamlar n n etkisiyle enflasyonda Mart ve Nisan aylar nda gerçekleflen yüksek oranl art fllara karfl l k uygulanacak s k maliye politikas ve bankac l k sisteminin daha sa l kl bir yap ya kavuflturulmas yla birlikte y l n ikinci yar s nda tekrar düflme e ilimine girmesi beklenmekte, y lsonu hedefi TEFE de %57,6 TÜFE de %52,5 olarak öngörülmektedir. Enflasyonla mücadelede önemli bir araç olan gelirler politikas n n baflar ya ulaflabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin deste inin sa lanmas önem arz etmektedir. Dalgal kur sistemine geçilmesiyle turizm ve ihracat gelirlerinin artmas na karfl l k iç talepteki daralma paralelinde ithalat art fl h z n n yavafllamas sonucunda cari ifllemler dengesinin fazla verece i tahmin edilmektedir. Yüksek düzeylerde seyreden reel faizin makul seviyelere çekilmesinde uygulanacak para politikas n n yan s ra özellefltirme ve bankac l k sektörünün rehabilitasyonu, kamu bankalar n n sorunlar n n çözülmesi ve mali sistem üzerinde yaratt klar bask n n ortadan kald r lmas büyük önem tafl maktad r. 19

20 2000 Y l Çal flmalar fl Bankas, müflterilerine sundu u bireysel bankac l k ürün ve hizmetleriyle 2000 y l nda da baflar l sonuçlar elde etmifl, sektördeki temel alanlarda liderli ini korumufltur. Bireysel Bankac l k fl Bankas n n bireysel bankac l ktaki pazar pay n n ve kârl l n n art r lmas n n yan s ra bu alandaki liderlik pozisyonunun daha da güçlendirilmesi amac yla 1 Eylül 1998 de bafllat lan Bireysel Bankac l k Performans Gelifltirme Projesi kapsam ndaki flube say s 2000 y l nda 147'ye ulaflm fl olup, bu flubelerde müflteri ve sat fl odakl bir kültürün yerlefltirilmesine yönelik çal flmalar yap lmaktad r. Söz konusu çal flmalar halihaz rda 70 uzman n deste i ile devam etmektedir. Projenin sonuçlar memnuniyet verici olup, proje kapsam nda kredi kart, ek hesap, otomatik ödeme ürünlerinin sat fl nda son derece baflar l sonuçlar al nm flt r. fl Bankas flubelerindeki pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararas bir araflt rma kuruluflu taraf ndan gerçeklefltirilen anket sonuçlar ; telefon, flube içi tan t m ya da ziyaret yoluyla kurulan temaslar neticesinde Banka müflterilerinin fl Bankas ndan duyduklar memnuniyet düzeyinde gözle görülür bir art fl sa land n ve bu temaslar n %60 n n bir veya daha fazla ürün sat fl ile sonuçland n ortaya koymufltur. Banka taraf ndan yeni bir kurumsal ve müflteri odakl kültürün yerlefltirilmesi amac yla bafllat lan yayg n bir stratejik yeniden yap lanma program n n ilk etab nda 100 flube yenilenmifltir. Bu program en son 1980 li y llarda flubelerinin görünüflünü de ifltiren fl Bankas için önemli bir de iflim olup, 2001 y l nda da devam edecektir. fl Bankas tüketici kredisi piyasas nda özellikle y l n ilk yar s nda rekabetçi politikalar izlemifl ve tafl t kredilerinde piyasa pay % 30 u bulmufltur. fl Bankas taraf ndan 1999 y l nda milyar TL lik tüketici kredisi kulland r lm fl iken, 2000 y l içerisinde bu rakam milyar TL ye ulaflm flt r. Bir önceki y l milyar TL olan ayl k taksit ödemeli tüketici kredileri bakiyesi %321 oran nda artarak itibariyle milyar TL ye ulaflm flt r ve bu bakiyenin milyar TL lik bölümü 2001 y l içerisinde geri ödenecektir. Ayr ca, söz konusu miktar n %95 i TL, %5 i YP olarak kulland r lm flt r. Y l sonu itibariyle ayl k taksit ödemeli kredilerin kanuni takipteki bakiyeye oran % 0,67 dir. Ayl k ödemeli tüketici kredilerinin bankac l k sistemi içindeki pay itibariyle %17 iken, itibariyle %15 e düflmüfltür. fl Bankas %11,2 lik piyasa pay ve nin üzerinde kredi kart adedi itibariyle sektörde ikinci durumdad r. Öte yandan 1999 y l nda %9,8 olan fl Bankas kredi kart risk bakiyesi 2000 y l nda %11,9 a yükselmifltir. Banka, ortak kart çal flmalar n h zland rm fl ve çeflitli ma aza ve hipermarketler ile ortak kredi kartlar ç kartm flt r. fl Bankas 2001 y l n n ilk yar s nda Mastercard ile birlikte yeni bir çok ortakl kredi kart olan MaximumCard piyasaya ç karmay hedeflemektedir. Kredi kart yla yap lan al flverifl ifllemleri karfl l nda puan toplanarak çeflitli arma anlar kazan lmas na yönelik flpuan uygulamas baflar yla devam etmifltir. Atatürk Havaliman d fl hatlar terminalinde bulunan fl Bankas Millennium Lounge, fl Bankas kredi kart sahiplerinin ücretsiz kullan m na aç lm flt r. POS uygulamas ile ilgili çal flmalar devam etmifltir. Banka olan POS say s n üç y l içerisinde 'ye yükseltmifl olup, %17,8 lik piyasa pay ile sektörde ikinci durumdad r y l nda fl Bankas POS lar arac l yla kredi kart ve banka kart kullan larak yap lan al flverifllerin cirosu 2 milyar dolar aflm flt r ve bu miktar toplam piyasan n % 13 ünü temsil etmektedir. 20

21 fl Bankas otomatik fatura tahsilat hizmetinde de lider konuma sahip olup; telefon, vergi, iflsizlik sigortas ve SSK prim tahsilatlar na arac l k edilmesine yönelik çal flmalar n sürdürmüfltür. Bankac l k hizmeti verilen özel okul say s 37 ye, üniversite say s 43'e ulaflm flt r. Y l sonu itibariyle maafl ödemesine arac l k edilen kurum say s %17 art flla olmufltur. fl Bankas n n POAfi ve Türkiye nin yeni GSM 1800 operatörü Aria ya yapm fl oldu u yat r mlar, bu flirketler ve Banka aras nda bireysel bankac l k alan nda önemli sinerjileri de beraberinde getirmifltir. Aria aboneleri kontörlü kartlar n fl Bankas nda bulunan hesaplar n kullanarak fl Bankas Bankamatikleri arac l yla yükleyebileceklerdir. Bu uygulama, fl-tim ile gerçeklefltirilmesi planlanan birçok ortak pazarlama ve sat fl çal flmalar n n ilk basama n oluflturmufltur. Alternatif Da t m Kanallar fiube d fl hizmet sunum kanallar na iliflkin strateji ve politikalar n belirlenmesini, kullan mlar n n yayg nlaflt r lmas n sa lamak, flube d fl kanallar n ve uygulamalar n iflleyifline iliflkin esaslar belirlemek ve organizasyonunu sa lamak amac yla Banka içerisinde yeni bir müdürlü ün kurulmas, fl Bankas n n flube d fl kanallara verdi i önemi göstermektedir. fllemlerin %53 ü flube d fl hizmet sunum kanallar arac l yla yap lmakta olup, interaktif bilgisayar kullan m nda önemli bir art fl gözlemlenmifltir. fllemlerin %5 i interaktif bilgisayarla yap lmaktad r. fl Bankas 2000 y l sonu itibariyle, adet Bankamatik ile Türkiye deki özel bankalar aras nda en fazla ATM cihaz na sahip banka pozisyonundad r. fllemlerin %29 u Bankamatikler arac l yla gerçeklefltirilmektedir. fiube ve fiube D fl Hizmet Da t m Kanallar Kullan m Oranlar (2000) %46,79 %29,14 %7,09 fiube Terminalleri Bankamatik nteraktif Telefon, nteraktif Bilgisayar Di er (POS, Yurt d fl Havale, vb.) %16,98 21

22 nteraktif bankac l k talimat bulunan müflteri say s 2000 y l nda % 145 artarak olmufltur. Müflterilerin gün geçtikçe internet bankac l n n sa lad maliyet ve zaman avantajlar konusunda daha da bilinçlenip, internet kullan m n 2001 y l nda daha da art rmalar beklenmektedir. Banka n n internet servis sa lay c s olan fl Net in kurulmas interaktif bankac l k talimat bulunan müflteri adetlerine ve internet kullan m na olumlu katk larda bulunmufltur. Banka n n interaktif telefon bankac l hizmetinin yeni bir aya olan Ça r Merkezi iyi e itilmifl, müflteri odakl müflteri temsilcileri ile Eylül 2000 de hizmete girmifltir. Müflteri hizmetlerinin önemli bir bölümünün Ça r Merkezi ne devredilmesi hizmet kalitesini, verimi ve müflteri memnuniyetinde art fl beraberinde getirmifltir. nteraktif bilgisayar ve telefon kullan m n n özendirilmesi amac yla, Banka bu kanallarla yap lan ifllemlerden, hisse senedi al m-sat m d fl nda, masraf ve komisyon tahsilat n kald rm flt r. fl Bankas, interaktif telefon arac l yla gerçeklefltirilen ifllem adedi aç s ndan Türkiye de lider durumdad r. nteraktif fllem Say s (milyon) , ,8 1,2 30, nteraktif Telefon nternet Bankac l nteraktif fllem Hacmi (trilyon TL) nteraktif Telefon nternet Bankac l 22

23 Ticari Bankac l k Sektör ve müflteri baz nda fl Bankas n n çok genifl bir yelpazeye yay lm fl kredi portfolyosu bulunmaktad r. Banka n n orta ölçekli firmalarla olan belirgin kredi iliflkilerinin yan s ra Türkiye nin en büyük 500 firmas n n 400 ü ile de ticari bankac l k iliflkisi vard r y l nda TL nakdi kredilerde % 167 oran nda art fl sa lan rken, banka kaynakl k sa vadeli YP nakdi kredilerdeki art fl % 51 düzeyinde oluflmufltur. Nakdi krediler 2000 y l nda konsolide olarak hedeflenenin çok üzerinde, % 79 oran nda geliflmifltir. Toplam nakdi kredilerin özel mevduat bankalar içindeki pay önemli oranda art fl göstererek % 14,6 dan % 16 ya yükselmifltir. fl Bankas çok dikkatli ve tedbirli risk de erlendirmeleri sonucunda aktif kalitesini yüksek tutmay baflarm flt r. %10,52 olan sektör ortalamas na ra men Banka n n takipteki kredileri %5,6 seviyesinde olmufltur. Komisyon gelirleri kredi zararlar n n %88 ini karfl lam flt r y l nda flubelere tan nan kredi açma yetki limitlerinin art r lmas ve kredilendirme süreci k sa ve kolay olan kredi türlerine a rl k verilmesi suretiyle küçük-orta ölçekli firmalarla çal flmalar n n gelifltirilmesi hedeflenmektedir. Di er taraftan, Banka n n rekabet gücünün her aç dan sonuna kadar kullan lmas ve bu yolla kredi de erlili i yüksek, sektörlerinde önde gelen firmalar n portföye dahil edilmesi amaçlanmaktad r y l içerisinde d fl ticaret firmalar na ve enerji sektörüne de önem verilecektir. Genifl flube a, ürün çeflitlili i ve teknolojik altyap s fl Bankas na küçük ve orta ölçekli firmalarla kredi iliflkisine girme konusunda önemli avantajlar sa lamaktad r. fl Bankas Kredi Bakiyeleri (Yurt d fl Dahil) (milyar TL) TL NAKD KRED LER De iflim (%) Piyasa+ skonto+ fltira ,14 hracat ,50 Eximbank Kaynakl ,44 Orta/Uzun Vadeli ,32* Tüketici Kredisi (K sa+orta/uzun) ,87 Kredi Kart ,74 TL TOPLAM ,92 * Orta/Uzun vadeli kredilerdeki yüksek oranl art fl, 2000 y l nda kullan m na bafllanan ayl k taksit ödemeli ticari kredilerden kaynaklanmaktad r. YP NAKD KRED LER De iflim (%) Banka Kaynakl -K sa Vade ,89 Banka Kaynakl -Orta/Uzun Vade ,41 Eximbank Kaynakl ,68 YP TOPLAM ,24 TOPLAM NAKD KRED LER ,00 GAYR NAKD KRED LER De iflim (%) YP Tem. Mek. ve Pref. Gar. Bakiyesi ,52 YP Tem. Mek. Komisyon Geliri ,79 Aval Kabul ve G. Nakdi Akr. Krd. Bakiyesi ,57 Aval Kabul ve G. Nakdi Akr. Krd. Kom. Geliri ,72 TL Teminat Mektuplar Bakiyesi ,46 TL Teminat Mektuplar Komisyon Geliri ,22 23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001

fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001 fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001 Hergün ifle yeni ümitlerle geliyoruz... çindekiler 03 Finansal Göstergeler 06 Türkiye fl Bankas Türkiye nin Bankas 08 Yönetim Kurulu 10 Yönetim

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1.478 trilyon TL ye, uluslararas ticaret ve muamelelerden al nan vergiler % 34,6'l k art flla 16.936 trilyon TL'ye, idari harçlar ve ücretler, sanayi d fl arizi sat fllardan

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı