Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DUYURU

2 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek olan sempozyum süresince, Yoðun Bakým konularý, ulusal ve uluslararasý uzmanlar tarafýndan güncel ve bilimsel kanýt boyutlarý ile tartýþýlacaktýr. Bu sempozyumda mevcut bilgilerinizi güncelleme ve yeni bilgilerinizi uzmanlarý ile tartýþma þansýna sahip olacaðýnýzý hatýrlatmak isteriz. Sempozyum bünyesinde 6 Ekim'de düzenlenecek olan Mekanik Ventilasyon ve Yoðun Bakýmda Ekokardiyografi konulu kurslarýmýz ile yoðun bakým pratiði yapan meslaktaþlarýmýzýn pratik bilgi ihtiyaçlarýný gidermeyi hedefledik. Ayrýca yeni yoðun bakým kurmayý planlayan meslektaþlarýmýz için de oldukça yararlý olabileceðini düþündüðümüz konularý seçmeye gayret ettik. Sempozyumun bilimsel düzeyi ve coþkusu sizlerin katýlým ve katkýsý ile daha da artacaktýr. Bu nedenle sizleri 6-8 Ekim 2011 de Ýstanbul'da Güz Sempozyumuna davet ediyoruz. Emel Eryüksel Sempozyum Baþkaný Turgay Çelikel Sempozyum Bilimsel Komite Baþkaný Bilun Gemicioðlu TTD Bilimsel Komite Baþkaný Feyza Erkan TTD Genel Baþkaný

3 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ MERKEZ YÖNETÝM KURULU Genel Baþkan Feyza Erkan 1. Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Metintaþ 2. Baþkan Yardýmcýsý Sedat Altýn Genel Sekreter Gaye Ulubay Mali Sekreter Osman Örsel Okul Baþkaný Erdoðan Çetinkaya Bilimsel Komite Baþkaný Bilun Gemicioðlu Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Abdullah Sayýner Bülten-Ýnternet Sorumlusu Osman Elbek Uzman Temsilcisi Ýpek Coþkunol Göðüs Cerrahisi Temsilcisi Mustafa Yüksel Asistan Temsilcisi Özlem Yýlmaz Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ESKÝÞEHÝR Yedikule Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim Araþtýrma Hastanes ANKARA Yedikule Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝZMÝR Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD AYDIN SB Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý Hastanesi ÝZMÝR Marmara Üniversitesi Göðüs Cerrahisi AD ÝSTANBUL Yedikule Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL YOÐUN BAKIM SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU Sempozyum Baþkaný Emel Eryüksel Sempozyum Sekreteri Zuhal Karakurt Yedikule Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL SB Süreyyapaþa Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Sempozyum Bilimsel Turgay Çelikel Komite Baþkaný Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Pendik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Sempozyum Bilimsel Nalan Adýgüzel Program ve Dýþ Ýliþkiler SB Süreyyapaþa Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Sorumlusu Sempozyum Mali Sekreteri Kürþat Uzun Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi KONYA

4 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ YOÐUN BAKIM SEMPOZYUMU 6 EKÝM 2011, PERÞEMBE YOÐUN BAKIM KURSU Kurs 1 Noninvazivden Ýnvazive Mekanik Ventilasyon Kurs Baþkanlarý: Gül Gürsel, Sait Karakurt 10:00-10:45 Solunum Yetmezliði Ýrfan Uçgun 10:45-11:30 NIMV : Genel Prensipler Levent Kart 11:30-12:15 IMV : Genel Prensipler Can Sevinç 12:15-13:00 Öðle Yemeði 13:00-14:00 NIMV de yaþanan sorunlar (Olgu sunumlarý) Akýn Kaya 14:00-15:00 IMV de yaþanan sorunlar (Olgu sunumlarý) Gülbin Aygencel 15:00-16:00 Pratik Kurs 2 Yoðun Bakýmda EKO Kursu Kurs Baþkanlarý: Ahmet Oktay, Hakan Tezcan 10:00-10:30 Ekokardiyografi uygulamasýnda temel prensipler Ahmet Oktay 10:40-11:10 Sol kalp deðerlendirmesi Zehra Buðra 11:10-11:40 Sað kalp deðerlendirmesi Hakan Tezcan 12:00-12:30 Öðle Yemeði 12: Olgu sunumlarý ile yoðun bakýmda EKO kullanýmý Zuhal Karakurt

5 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ YOÐUN BAKIM SEMPOZYUMU 08:30-09:00 Açýlýþ Feyza Erkan 09:00-10:00 Yoðun Bakým Organizasyonu ve Yönetimi Oturum Baþkanlarý: Murat Sungur, Emel Eryüksel Yoðun bakým alt yapýsý, insan gücü planlanmasý ve kalite standartlarý Yoðun bakýmda fiyat etkinlik ve SGK fiyatlandýrma politikasý 10:00-11:00 Yoðun Bakýmda Havayolu Yönetimi Oturum Baþkanlarý: Hüseyin Öz, Arzu Topeli Hýzlý entübasyon PerkütanTrakeostomi Açýlmasý ve Trakeostomi kanülleri Aðýz bakýmý, nemlendirme ve nebulizasyon 11:00-11:30 Kahve Arasý 11:30-13:00 Mekanik Ventilasyon Oturum Baþkanlarý: Filiz Koþar, Öner Dikensoy Noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisinde yeni geliþmeler NIV: Ne zaman pes etmeliyiz? Alternatif MV modlarý (PAV, APRV vb.) Hasta ventilatör uyumsuzluðuna pratik yaklaþým 13:00-13:30 Öðle Yemeði 13:30-14:30 Uydu Sempozyumu - Pfizer Yoðun Bakým Hastalarýnda Ýnvazif Mantar Enfeksiyonlarýnýn Yönetimi 14:30-15:30 Yoðun Bakýmda weaning Oturum Baþkanlarý: Nahit Çakar, Zuhal Karakurt Yoðun Bakýmda weaning 15:30-16:00 Kahve Arasý 7 EKÝM 2011, CUMA Arzu Topeli Sedat Altýn Emel Eryüksel Murat Sungur Nalan Adýgüzel Sait Karakurt Turgay Çelikel Nevin Uysal Amal Jubran Zekaver Odabaþý Amal Jubran 16:00-17:00 Yoðun Bakýmda Renal Sorunlar Oturum Baþkanlarý: Gülçin Kantarcý, Mehmet Rýza Altýparmak Kardiorenal sendromlar Mehmet Koç YB hastasýnda sývý yanýtýnýn deðerlendirilmesi ve sývý tedavisinin planlanmasý Yusuf Alper Kýlýç Yoðun bakým hastalarýnda sepsis ve akut böbrek yetmezliðinde kan arýtma tedavileri Serhan Tuðlular 17:30-18:30 Yuvarlak Masa- Yoðun Bakýmda destek kesim kararý Oturum Baþkanlarý: Turgay Çelikel, Levent Kart Hukukçu Bakýþý Dini bakýþ Klinisyen Gözüyle Destek kesim kararlarý M. Emin Artuk Saim Yeprem, Ülfet Görgülü Nevin Uysal

6 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ YOÐUN BAKIM SEMPOZYUMU 08:30-09:30 Yoðun Bakýmda ARDS Oturum Baþkanlarý: Yalým Dikmen, Nevin Uysal Recruitment ne demek, nasýl uygulanýr Prone pozisyon ECMO 09:30-10:00 Sepsis Oturum Baþkanlarý: Abdullah Sayýner, Tevfik Özlü Sepsise Genel Yaklaþým Gül Gürsel Feza Bacakoðlu Nahit Çakar Ýsmail Cinel 10:00-10:30 Yeni CPR Rehberi Oturum Baþkanlarý: Ahmet Oktay, Sait Karakurt 2010 CPR rehberinde neler deðiþti? Melda Türkoðlu 10:30-11:00 Kahve Arasý 11:00-12:30 Yoðun bakýmda interstisyel akciðer hastalýðý Oturum Baþkanlarý: Kürþat Uzun, Benan Müsellim ÝAH ARDS yi taklit edebilir mi? Diffüz Alveolear Hemoraji AÝP ve ÝLD akut alevlenmesi Akut Eozinofilik pnömoni 12:30-14:00 Öðle Yemeði 8 EKÝM 2011, CUMARTESÝ Levent Tabak Þehnaz Olgun Berrin Ceyhan Begüm Arsava 14:00-15:00 Uyku ve Mekanik Ventilasyon Oturum Baþkanlarý: Tekin Yýldýz, Neþe Dursunoðlu Uyku ve Mekanik Ventilasyon 15:00-15:30 Kahve Arasý 15:30-16:00 Taný ve izlemde rutinde kullanýlabilecek yararlý markerlar Oturum Baþkanlarý: Akýn Kaya, Barýþ Ýkitimur Taný ve izlemde rutinde kullanýlabilecek yararlý markerlar (prokalsitonin, CPR, pro-bnp..) 16:00-16:30 Yoðun bakýmda steroid kullanýmý Oturum Baþkanlarý: Can Sevinç, Feza Bacakoðlu Yoðun bakýmda steroid kullanýmý: ciddi pnömonide, ekstübasyon öncesi, ARDS'de 16:30-17:00 Yoðun bakýmda beslenme ve glukoz kontrolü Oturum Baþkanlarý: Özer Açbay, Nalan Adýgüzel Yoðun bakýmda beslenme ve glukoz kontrolü 17:00-18:00 Yoðun Bakým ve Venöztromboemboli Oturum Baþkanlarý: Gül Öngen, Gül Gürsel Yoðun bakýmda ideal DVT proflaksisi nasýl olmalý? Hayatý tehdit eden pulmoner emboliye yaklaþým Heparine baðlý trombositopeni Aylin Özsancak Uðurlu Kürþat Uzun Erhan Tabakoðlu Cenk Kýraklý Ýrfan Uçgun Orhan Arseven Cafer Adýgüzel

7 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ YOÐUN BAKIM SEMPOZYUMU KAYIT & KONAKLAMA KAYIT ÜCRETLERÝ 10 Aðustos 2011 Öncesi 10 Aðustos 2011 Sonrasý Euro Euro Bilimsel toplantýlara konuþmacý ve dinleyici olarak katýlacaklarýn, refakatçilerin veya ürün tanýtýmcýsý olarak katýlmak isteyen herkesin kayýt yaptýrmasý gerekmektedir. Kayýt ücretine bilimsel aktivitelere katýlým, katýlým sertifikasý ve yaka kartý dahildir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. KURS KAYIT ÜCRETLERÝ KURS 1: Noninvazivden Ýnvazive Mekanik Ventilasyon Kursu 75.- Euro (100 kiþi ile sýnýrlýdýr) KURS 2: Yoðun Bakýmda EKO Kursu 75.- Euro (50 kiþi ile sýnýrlýdýr) Fiyatlara KDV ilave edilecektir. KONAKLAMA ÜCRETLERÝ 10 Aðustos 2011 Öncesi 10 Aðustos 2011 Sonrasý OTEL Tek Kiþilik Ýki Kiþilik Tek Kiþilik Ýki Kiþilik Oda Oda Oda Oda Titanic Port Bakýrköy Otel 5* Euro Euro Euro Euro Blue Regency Otel Bakýrköy 4* 95.- Euro Euro Euro Euro Yukarýdaki fiyatlar gecelik olup oda + kahvaltý þeklindedir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. HESAP BÝLGÝLERÝ Hesap No : TL Hesap Sahibi : Türk Toraks Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Banka Adý : Garanti Bankasý Þube : Yýldýz Þubesi 408/Ankara GENEL BÝLGÝLER Iban No : TR Hesap No : EURO Iban No : TR Sempozyum Yeri ve Tarihi: Türk Toraks Derneði Yoðun Bakým Sempozyumu 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Bakýrköy Ýstanbul, Titanic Port Otel' de düzenlenecektir. Sempozyum Kayýt ve Danýþma Masasý: Kayýt ve danýþma masasý Titanic Port Otel de 6-8 Ekim 2011 tarihlerinde 08:00-20:00 saatleri arasýnda açýk olacaktýr. Sempozyum Dili: Sempozyum dili Türkçe' dir. Yaka Kartý: Tüm katýlýmcý ve refakatçilerin sempozyum merkezine giriþte, bilimsel oturumlar esnasýnda, sergi alanlarýnda yaka kartlarýný takmalarý sempozyumun saðlýklý yürüyebilmesi ve güvenliði açýsýndan gereklidir. Davet Mektubu: Kaydýný tamamlamýþ olan sempozyum katýlýmcýlarýna, toplantýlara katýlýmlarýný kolaylaþtýrmak amacýyla talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katýlýmcýlarýn baðlý bulunduðu kurumdan izin alabilmesine yardýmcý olmak amacý taþýmakta olup, katýlýmcýya hiçbir maddi destek saðlamamaktadýr. Kredilendirme: Türk Tabipleri Birliði Sempozyumumuza sürekli Týp Eðitimi kredi puaný vermektedir. Katýlým Belgesi: Katýlým belgeleri Türk Toraks Derneði Yoðun Bakým Sempozyumu' u katýlýmcýlarýna sempozyum bitiminde kayýt masalarýndan verilecektir. Stand ve Sergi: Sempozyum boyunca ilaç firmalarý ürünleri sempozyum merkezinde kendilerine ayrýlacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alaný sempozyum boyunca katýlýmcýlarýn ziyaretine açýk olacaktýr. Tranfsfer: Transfer istekleriniz için TOPKON KONGRE HÝZMETLERÝ ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

8 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Sempozyum Baþkaný Dr. Emel Eryüksel Yedikule Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul Organizasyon Sekreteryasý Topkon Kongre Hizmetleri Zühtüpaþa Mah. Rýfatbey Sok. No: 24 Kalamýþ, Kadýköy - Ýstanbul Tel: pbx Faks: E-posta: Web:

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU 29-31 MAYIS 2015 Sempozyum Başkanı Doç.Dr. Selahattin Kıyan ATOK Başkanı KUŞADASI ANADOLU TURİZM VE UYGULAMA OTELİ CORAL HILL www..com SEMPOZYUM BAŞKANI Doç. Dr. Selahattin Kıyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Kıymetli Meslektaşlarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız, İÇİNDEKİLER Kongre Başkanının Mesajı 2 Komite 3 Kongre Özet Programı 4 Kongre Programı 5 Kayıt, Konaklama, Sergi 10 Genel Bilgiler 11 Destekleyeciler 12 Kıymetli Meslektaşlarımız,

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

KAÝTE Kongre Resmi Sponsorlarý KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI 12-14 KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý KAÝTE KONGRESÝ ne sponsor olan kuruluþlara katkýlarýndan

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı