Çıkarlarımız ortak, birliğimiz gücümüzdür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çıkarlarımız ortak, birliğimiz gücümüzdür"

Transkript

1 Çıkarlarımız ortak, birliğimiz gücümüzdür TURK-ÎŞ HAK-İŞ DİSK Kamy Çalışanları Sendikaları Platformu TMMOB TTB TÜRMOB T. Dişhekimlerî Birliği T. Veteriner Hekimleri Birliği Eğitim-lş Genel Sağlik-İş İnsan Hakları Derneği Halkevleri Öğretim Üyeleri Derneği Çağdaş Hukukçular Derneği Çağdaş Gazeteciler Derneği T. Ziraatçılar Derneği LG.M.D. Araştırma Görewiiieri Derneği İşçiler, memurlar, tüm çalışanlar, emekliler Sözümüz sizedir. Çalışanların Ortak Sesine Kulak verin! Bu ses sizlerin üyesi bulunduğunuz, sizleri temsil etmekten onur ve gurur duyan örgütlerinizin ortak sesidir. Sadece üyelerimizin değil, tüm çalışanların ortak sesidir. Devamı Sayfa 2'de ""

2 2 HARİTA BÜLTENİ Baştarafı Sayfa 1 'de Bugün ülkemiz ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkemizin ve tüm çalışanların karşı karşıya bulunduğu ciddi sorunları aşabilmenin tek yolunun demokrasi olduğu konusunda ortak görüşten kalkarak, ülkemizde demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi amacıyla daha etkin bir biçimde işbirliği yapan kuruluşlarınız olarak size sesleniyoruz. Çalışanların ortak sesi olarak amacımız, çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçirilmesidir. Bu inançla bizler, demokrasiye karşı duyduğumuz sorumluluk gereği ülkemizdeki tüm çalışanları temsil eden örgütler olarak ortak istem ve hedeflerimiz çerçevesinde ilkeli bir güç birliği yaratılmasının adımını atük. Ülkemiz geçmişinde rastlanmayan böylesi bir güç birliği, tüm çalışanların çıkarlarının takipçisi olacaktır. Emeği He geçinenler, Tüm medyayı kullanarak bizleri yanıltmaya, birbirimize düşürmeye, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ama yaratmak istedikleri toz duman arasında gerçekler tüm çıplaklığıyla ortadadır. Bunların üstünü örtmeyi başaramayacaklardır. Bu tespitlerden hareketle; Özelleştirme adı altında uluslararası ve yerli tekelci sermayenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilecek KÎT satışlarına, taşeronlaşmaya, işçi çıkartmalara, sendikasızlaştırmaya, sosyal devlet anlayışı ve uygulamasının tümüyle yokedilmesi çabalarına karşı çıkıyoruz ve bu konuda ortak çalışma ve mücadele programlan geliştirme umudu ve çabası içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Kazanılmış hak ve özgürlüklerin askıya alınması demek olan bir sıkıyönetim -uygulamasına veya Terörle Mücadele Yasası adı altında demokratik hak ve özgürlüklerde kısıtlamalara gidilmesine tüm çalışanlar olarak karşı çıktığımızı dile getiriyoruz. Ayrıca, 12 Eylül hukukunun getirdiği anti-demokratik düzenleme ve uygulamalara karşı olduğumuzu belirtiyor, başta Anayasa olmak üzere, tüm yasalarda çağdaş hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik yeni yasa düzenlemelerinin gerçekleşmesinin tüm çalışanların or- tak talebi olduğunu açıklıyoruz. Terörün her çeşidine karşı olan örgütlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu kan gölünden kurtulması için demokratikleşmeyi, demokrasiyi tek çözüm görmektedir. İnsanların özgürce kimliklerini ifade ettikleri barışçıl, sivil çözümlerle varolan sorunların ortadan kaldırılacağına inancımızı belirtmek isteriz. Yeni KDV zamları ve çalışanların sırtına bindirilmek istenen yeni vergiler halkımıza yoksullaşmanın daha da dayatılmasından başka bir şey değildir. Bu tür uygulamaları ekonomik terör olarak değerlendiriyor ve karşı çıkıyoruz. Kamu çalışanlarının sendikal haklarını kullanabilmeleri için önlerindeki çeşitli engeller kaldırılmalı, grevli-toplu sözleşmeli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda verilen vaadler yerine getirilmelidir. Tüm çalışanların örgütleri olarak bu konunun da izleyicisi olacağımız bilinmelidir. Emeklilerin sorunlarını çalışanların sorunlarından ayrı görmüyoruz. Bu nedenle, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mücadeleyi de hedeflerimiz arasına alıyoruz. İşçiler, memurlar, tüm emekçiler Topluma karşı taşıdığımız sorumluluğu eksiksiz yerine getirme kararlılığı içindeyiz. Hedefimiz çalışanları ve toplumu tümüyle kucaklamak, ülkemizde yaşayan herkes için özlemini duyduğumuz kardeşçe, barış içinde ve özgür bir yaşam düzeyinin sağlanmasına çalışmaktır. İşçi, memur, teknik eleman, esnaf, köylü, emekli arasında yapay ayrımlar yaratılarak güçlerimizi bölme, insanları birbirine düşünme çabalanın boşa çıkarmalıyız. Bu aldatıcı yaklaşımlara karşı birliğimizi yükseltmeliyiz. İstemlerimizin hayata geçirilmesi sizler ve sizleri temsil eden örgütlerimizin ilkeli ve kararlı dayanışmasıyla sağlanacaktır. (*) BÎRLÎK HABERLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÖZEL SAYI 1994/1'den aynen alınmıştır.

3 HARİTA BÜLTENİ 3 Genel Değerlendirme, likeler ve Gündemi Oluşturan Konular İki ayı aşkın bir süreden beri devam eden çalışmalarda, örgütlerimiz arasındaki dialog karşılıklı güven ve saygı içerisinde gelişmektedir. Tarihimizde ilk defa bu kadar geniş bir tabana dayanan bu kadar çok sayıda örgüt, belirlenmiş ilkeler doğrultusunda, belirli gündem maddeleri çerçevesinde biraraya gelmektedir ve ortak sorunlar konusunda birlikte tavır almaya karar vermişlerdir. Bununla ülkemizde demokratik hak ve özgürlüklerin yaşama geçirilmesi yönünde bir süreç başlamıştır. Bu süreç umut ve güven verici bir şekilde gelişmektedir. Ayrıca bu birliktelik demokratik geleneklerin oluşturulup yaşama geçirilmesi yönünden de örnek bir davranış, önemli bir dönüm noktası, demokrasi yolunda dikilen bir kilometre taşıdır. Bunların yanında ortaya konan örnek, örgütlerimizin demokrasiyi gerçek anlamda kavrayıp özümlediğinin de bir göstergesidir. Birlikteliğimiz toplumun en dinamik güçlerine dayanmaktadır, en büyük en üretken kitlelerin desteğine sahiptir. Milyonlarca çalışanın ortak sesidir, duyulması, dinlenmesi gereken bir sestir. Bfraraya geliş nedeni Ülkemizin ve tüm çalışanların karşı karşıya bulunduğu ciddi sorunları aşabilmenin tek yolunun demokrasi olduğu konusunda ortak düşünceden hareketle, ülkemizde demokrasinin yeni saldırılara karşı korunması demokratik lıak ve özgürlüklerin geliştirilmesi amacıyla daha etkin biçimde iş ve güç birliği yapılması amacıyla biraraya gelinmiştir. Biraraya gelen örgütler; Türk-lş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Hak-lş (Türkiye Hak işçi Sendikaları Konfederasyonu), Disk (Türkiye Devrimci İşçi Sen- dikaları Konfederasyonu), KÇSP (Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), TTB (Türk Tabipler Birliği), TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği), T.Diş Hekimleri Birliği, T. Veteriner Hekimleri Birliği, Eğitim-lş, Genel Sağlık-Iş, İHD (İnsan Hakları Derneği), Halkevleri, Öğretim Üyeleri Derneği, ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği), ÇGD (Çağdaş Gazeteciler Derneği), T.Ziraatçılar Derneği, I.Ü.I.F.M.D.(lstanbul Üniversitesi' iktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti) Araştırma Görevlileri Derneği. Çalışma İlkeleri Örgütleri biraraya getiren en temel ilke, örgütlerin bağımsızlığı, iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve güven ilişkisidir. 1) Oluşturulan platform bir örgütlenme modeli değildir. Bu nedenle hiç bir örgütü içinde eritme ve erksizleştirme amacı ve anlayışı gütmez. 2) Platform gönüllü bir birlikteliktir. Bir daya nışma aracıdır. Örgütlerin gündeminde olup, asgari müşterekler oluşturan konularda daya nışma ve işbirliği yapma amacı güder. 3) Platform belirli bir gündem maddesi ile top lanır. Görüşbirliğine varılan konularda yine görüşbirliğine varılan etkinlikleri yaşama geçirmek amacını güder. İlişkileri bu tür somut konularla sınırlıdır. Görüşbirliğine varılamayan konularda ısrarlı olunmaz. 4) Platform içinde sekreterya oluşturulmuştur. Sekreterya eşgüdümü ve iletişimi sağlar. Ken disine verilen görevleri yapar. 5) Platforma katılan Kuruluşlar temsilcilerini belirleyerek sekreteryaya bildirirler. Değişiklik halinde bu bilgi yenilenir. Çalışma programı Örgütler aşağıda belirlenen konularda ortak dü-

4 4 HARİTA BÜLTENİ şünerek birlikte davranmaya ve bu konuları kısa dönemli bir çalışma programı ile gündeme alınmasına karar verilmiştir. 1) Özelleştirme adı altında uluslararası ve yerli tekelci sermayenin çıkarları doğrultusunda ger çekleştirilecek KİT satışlarına, taşeronlaşmaya, işçi çıkarmalarına, sendikasızlaştırmaya, sosyal devlet anlayışı ve uygulamasının tümüyle yok edilmesi çabalarına karşı ortak çalışma ve mü cadele programları geliştirmek. 2) Kapsamlı bir özelleştirme programını uygula mak ve yüzbinlerce işçi ve memuru işten çıkar mak için gerekli şartları yaratacak bir sıkıyöne tim uygulamasına veya terörle mücadele yasa sı adı altında demokratik hak ve özgürlüklerde kısıtlamalara gidilmesine ayrıca 12 Eylül huku kunun getirdiği anti-demokratik düzenleme ve uygulamalara karşı çıkmak, başta Anayasa ol mak üzere, tüm yasalarda çağdaş hak ve öz gürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik yeni yasa düzenlemelerinin gerçekleşmesi için mü cadele etmek. 3) Terörün her çeşidine karşı çıkarak, ülkemi zin içinde bulunduğu kan gölünden kurtulması için demokratikleşmeyi, demokrasiyi tek çözüm görerek, insanların özgürce kimliklerini ifade et tikleri barışçıl, sivil çözümlerle varolan sorunla rın ortadan kaldırılacağına inanarak çaba har camak. 4) Yeni KDV zamları ve çalışanların sırtına bin dirilmek istenen yeni vergiler halkımıza yoksul laşmanın daha da dayatılmasından başka birşey olmadığı inancıyla bu girişimleri ekonomik terör olarak niteleyerek karşı çıkmak, 5) Kamu çalışanlarının sendikal haklarını kulla nabilmeleri için önlerindeki çeşitli engellerin kaldırılması grevli-toplu sözleşmeli sendikalaş ma hakkı için yasa düzenlemelerinin sağlan ması için mücadele etmek. 6) Emeklilerin sorunlarınında çalışanların so runlarından ayırmayarak emeklilerin de yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedeflemek. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA BEKİR MARAL ATANDİ Nadir Nadi ÜNAL'ın Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne atanması İle boşalan TKGM Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Bölge Müdürü Bekir MA- RAL atandı Sandıklı doğumlu olan Bekir MARAL Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini bitirdikten sonra Kayseri ve Antalya'da kısa bir süre teknisyen olarak çalıştı, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesini bitirerek A.K. Fotogrametri Dairesi, Urfa Tapulama ve Kadastro, Üsküdar Kadastro, Yalova Kadastro ve Nazilli Tapulama Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi olarak çalıştı yılında tekrar A.K. Fotogrameîri Dairesinde göreve başladı. Burada Tapulama Şubesi ve Planlama Şubesi müdür yardımcılıkları, Planlama Şube Müdürlüğü yaptı. Planlama ve Koordinasyon Başkan Vekilliği görevinde iken Eğitim ve Personel Daire Başkanı oldu yılında Ankara Bölge Müdürlüğü görevine atandı, bu görevde iken Kasım 1993'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bekir MARAL evli ve iki çocuk babasıdır. TKGM ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALİ OSMAN ÇELİK ATANDİ Tapu ve Kadastro Ankara Bölge Müdürlüğü'ne, Düzce Kadastro Müdürü Ali Osman ÇEÜK atandı yılı Düzce doğumlu olan Ali Osman ÇE- LİK, Yıldız Teknik Üniversitesini bitirdikten sonra Fatsa ve Gerede Kadastro Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi olarak çalıştıktan sonra Düzce Kadastro Müdürlüğü'ne atandı. Bu görevde iken Ocak 1994'te Ankara Bölge Müdürlüğüne atanan Ali Osman ÇELİK evli ve iki çocuklu olup, profesyonel ve amatör futbol takımlarında amatör olarak futbol oynamıştır.

5 HARİTA BÜLTENİ 5 DSİ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞINA MÜMTAZ BAYRAM ATANDI. Mümtaz BAYRAM 1953 yılında Trabzonda doğdu yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünü Harita Yüksek Mühendisi olarak bitirdi. Aynı yıl ETİBANK Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Askerlik hizmetinden sonra 1977 yılında TRT Genel Müdürlüğünde görev aldı yılında göreve başladığı DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığında, Fen Heyeti Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ocak 1994 tarihinde aynı dairenin Başkanlığına atandı. Mümtaz BAYRAM evli olup bir kızı vardır. LANDSAT 6 KAYİP Landsat 6, 5 Ekim 1993'de Titan-4 roketi ile üzerinde yeni bir Enhanced Thematic Mapper(Genişletilmiş Tematik Harita Yapım Ünitesi) ile uzaya fırlatıldı. Ne varki uydu Esrange Uydu İstasyonunun ekranlarında programlanan zamanda görünmedi. Esrange, EOSATve NOAA tarafından yapılan araştırmalara karşın Landsat 6 bulunamadı. Büyük bir olasılıkla yörüngeden ayrıldığı sanılan uyduyu araştırmak üzere ABD'de bir komisyon kuruldu. İlk ticari amaçlı uydu olan Landsat 6,350 Milyon Dolara malolmuştu. Diğer yandan Landsat 5 TM çalışmalarını sürdürmekte ve yüksek kalitede tematik harita taramalarını sağlamaktadır. SPOT P ve SPOT XS tarayıcıları ile birleştirilerek, tüm dünyaya gerekli uydu görüntülerini sağlamaya devam etmektedir. (Down to Earth, Kasım Sedat BAKICI) MÜHENDİS VE MİMARLARIN ÖZLÜK HAKLARINA YÖNELİK EYLEMLERİ SÜRÜYOR Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Mühendis-Mimarların sorunlarına ve kamuda çalışanların özlük haklarına ilişkin eylemlerini devam ettiriyor. Ülke çapında sürdürülen etkinlikler için üç değişik afiş bastıran ve dağıtımını yapan TMMOB önderliğinde, 17 Aralık 1993 günü Anıtkabiri ziyaret eden yaklaşık 1500 mühendis mimar daha sonra Başbakanlığa yürümüştür. Başbakan ve bakanlara sunulmak üzere bir kararname ve yasa taslağı hazırlayarak sunan TMMOB, genelde mühendis-mimarların sorunlarına, özelde kamuda çalışan meslekdaşlarımızın özlük hakları ve ücret sorunlarına ilişkin kamuoyu oluşturmayı amaçlamaktadır. Konuya ilişkin olarak TMMOB bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından oluşturulan öneriler TMMOB Yönetim Kurulunca aşağıdaki gibi biçimlendirilmiştir Şubat 1994 Cumartesi günü için İl Koordinasyon Kurullarımızın bulunduğu tüm illerde miting başvurusu yapılması, - Adana, İzmir ve Bursa'da fiili olarak miting yapılması na, - Ankara'da kapalı salon toplantısı ile mühendis-mimar sanatçıların katılımıyla şenlik düzenlenmesi, - Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman DEMİREL'in soruniarımızın aktarılması için Birliğimize davet edilmesine ve toplantıya Oda ve İşyeri temsilcilerimizin çağrılması, - Eylemlilik süreci içerisinde işyeri temsilcileri oluştur ma çalışmalarına ve işyeri toplantılarmın yoğunlaştırıl ması, Çalışmaların daha aktif yürütülmesi için periyodik olarak Oda Genel Sekreterleri toplantıları haftalık olarak yapılmaktadır. Diğer yandan meslek birlikleri bazında gündeme getirilen Demokrasi Platformu dönem sekreteryasını yürüten TMMOB özelleştirmelere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 16. sayı 4. sayfadaki 44. Fotogrametri haftası başlıklı haberde, Boğaziçi Üniversitesinden Prof.Dr. Onur GÜRKAN'ın ismi dizgi hatası sonucu çıkmamıştır. Düzeltir, özür dileriz.

6 6 HARİTA BÜLTENİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR'ODALARI BİRLİĞİ'NDEN ODALARA, 13 Ocak 1994 günü ülke çapında gerçekleşen Kamu Çalışanlarının eylemlilikleri sırasında Ankara'da meydana gelen olaylar Birliğimiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Olaylar sonrasında Başbakan Tansu ÇİLLER, Başbakan Yardımcısı Murat KARAYALÇIN ve İçişleri Bakanı Nahit MENTEŞE'ye aşağıdaki kınama metni farkslanmıştır. "13 Ocak 1994 tarihinde Kamu Çalışanı Sendikalarının ülke çapında düzenledikleri etkinlikler genellikle olaysız ve kamu çalışanlarına yakışır bir şekilde geçmiş ancak Ankara'da basın açıklaması yapmak için Sakarya'da biraraya gelen Kamu Çalışanlarına Emniyet Güçleri, Ankara Emniyet Müdürü komutasında saldırmışlardır. Aralarında üyelerimizin de bulunduğu ioo'ütı üzerinde kamu çalışanı gözaltına alınmış, bir o kadar insan da bu saldırı sonucu, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğû'nün Kamu Çalışanlarına dönük saldırısını kınıyor, gözaltına alınanların bir an önce bırakılmalarını diliyoruz." Ayrıca aşağıdaki basın açıklaması yapılmıştır. "Demokrasi, sendikal haklar" toplumsal barış söylemiyle İktidara gelenler 13 Ocak 1894 tarihinde Ankara'da basın açıklaması.yapmak isteyen Kamu Çalışaniarı'na ayrıcalıklı memurları olan Emniyet Güçleriyle saldırmışlardır. Hükümetin ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Kamu Çalışanlarına saldırılarını kınıyor, Emniyet Güçlerinin saldırısı sonucunda gözaltına alınanların biran önce serbest bırakılmalarını istiyoruz." Konu ve gelişmeler bu akşam yapılacak TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları toplantısında yeniden değerlendirilecektir. Ülkemizde meydana gelen son gelişmeler üzerine iktidar partileri öncelikli olmak üzere siyasi partilerle yerel yönetimler konusu da dahil olmak üzere hiçbir şekilde görüşülmemesini rica ederim. Saygılarımla, Alpaslan ERTÜRK Genel Sekreter PROTOKOL Bu protokol, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile İLKEM Okulları sahibi İTEM A.Ş. arasında, aşağıdaki koşullarla imzalanmıştır. 1. İTEM A.Ş., çocuklarını İlkem Okullarında (Ana sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Lise) okutmak isteyen TMMOB üyelerine eğitim ücretinden yüzde 15 indirim yapacaktır. 2. TMMOB ve bağlı odaların her türlü yayını üyele re gönderilirken, İlkem Okullarının tanıtımına iliş kin ve İTEM A.Ş.'ce hazırlanmış olan duyurular ücretsiz olarak gönderilecektir. (Yalnızca Ankara'daki üyelere). 3. İTEM A.Ş., TMMOB ve bağlı odaların yayınların da İlkem Okulları için tanıtım yapmak istediğin de, ilan tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim sağ lanacaktır. 4. TMMOB, bağlı odalar ve İlkem Okulları işbirli ğinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu et kinlikler, TMMOB kapsamındaki mesleki konu lar ve eğitim ile ilgili olacaktır. 5. TMMOB, İlkem Okulları yönetimlerinin istekleri doğrultusunda, ders konuları ile TMMOB kapsa mındaki uzmanlık alanlarının çakıştığı durumlar da danışman, konferansçı ve eğitime yardımcı uzman bulunmasında yardımcı olacaktır. Bu protokol, tarafların ilgili karar organlarının kararı ile ve bir ay önce karşı tarafa bilgi verilerek, tek yanlı olarak feshedilebilir. Yukarıdaki beş maddeden oluşan protokol 29/11/ 1993 tarihinde, Ankara'da imzalanmıştır. H.CengizTÜRKSOY Atilla GÖKTÜRK EyüpÇİLALlOĞLU TMMOB II.Başkanı TMMOB Saymanı İTEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Ertürk TMMOB Genel Sekreteri,

7 HARİTA BÜLTENİ 7 Toplumumuzda 1980'den sonra gelişen laiklik karşıtı sosyal ve politik uygulamalara, her türlü din sömürüsüne tepkimizdir. Aşağıda imzası bulunan bizler, öncelikle her türlü inanç grubuna saygı duyduğumuzu belirtiyoruz. Uzun yıllardır göz yumulan Milli Eğitimimiz'deki tutucu uygulamaların son örneklerinden biri olan, Erenköy Kız Lisesi'nde din dersi öğretmeninin isteği ile kız öğrencilere okutulan, Dr. Faruk Başer'in "Hanımlara Özel İlmihal" adlı, akılalmaz, çağdışı fikirlerle dolu kitabı ye okullarımızda, tavsiye üzerine bile olsa okutulmasını şiddetle kınıyoruz yılı bütçe tasarısında, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi geçen yıllara göre % 64, Sağlık Bakanlığı Bütçesi % 70 oranında artırılmıştır. Buna karşın Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin % 425, Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin % 126 oranında artırılması önerilmiştir. Bu önerilerin ülke çıkarlarına ne gibi katkıları olacağı düşünülmelidir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin beş yatırımcı bakanlığın toplam bütçesinden yaklaşık bir trilyon lira fazla önerilmesi nedenlerinin kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz ve soruyoruz: "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı gibi, laik Türkiye Cumhuriyeti için yaşamsal önemli olan bir kurumun bütçesi neden aynı oranda artınlmıyor? Neden ayrılan komik rakam bile kesintiye uğratılıyor?" Laik ve Demokratik Cumhuriyetimizin temel ilkelerini korumakla görevli Anayasal kuruluşları, şiddet yanlısı şeriatçı kesimin her tür saldırısından korumamız gerektiğine inanıyoruz. Geriliğin nedeni hiç bir zaman din olamaz. Din'i siyasi ve sosyal baskı aracı yapmak, esas gericiliktir. Kısa bir süre önce toplanan 1. Din Şura'sında alınan kararların en. sakıncalısı olan Kur'an kurslarının sekiz yıllık zorunlu eğitimden sayılması, laik Cumhuriyetimizin temeline konulmuş dinamitlerin en büyüğüdür!... Kesinlikle herkesin bilmesi gereken tek olgu şudur: Laiklik her türlü inancın tek koruyucusudur!... Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi raportörü Sn. Bülent Serimin bir yazısından aynen aktardığımız fikirleri, bizi bu yazıyı yazmaya zorlayan nedenleri en çarpıcı biçimde özetlemektedir: "... Hiç bir özgürlük devleti parçalama ve niteliklerini değiştirme özgürlüğünü içermez. Demokrasilerde de olsa hiç kimseye ÖZGÜRLÜKLERİ YOK ETME ÖZ- GÜRLÜĞÜ tanınamaz. Tersi durumda demokrasi kendi varlığını koruyamaz. Demokrasiden yararlanarak, laiklik ilkesine karşı çıkışlar, din özgürlüğünün kötüye kullanılmasından başka bir şey değildir..." Bizler, vatan sevgisi ve sorumluluğu taşıyan halkımızı ve demokratik kitle örgütlerini ve özellikle bu ilkeleri içtenlikle savunan tüm siyasi partilerimizi, laiklik ilkemize karşı yapılan her tür saldırıya sadece duyarlı olmaya değil, demokratik yollardan somut tepkilerini göstermeye çağırıyoruz. Bir Grap Laik ve Yurtsever.

8

EMEK PLATFORMU. Yıldırım Koç. Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001

EMEK PLATFORMU. Yıldırım Koç. Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001 EMEK PLATFORMU Yıldırım Koç Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001 1 Giriş Emek Platformu, büyük ölçüde kendiliğinden ortaya çıkan Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu deneyiminin ardından, daha

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1.1. TMMOB Etkinlikleri 1.1.1. TMMOB Toplantıları TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu 38. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 2 Ekim 2004 tarihinde yapıldı. Toplantı

Detaylı

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 1.GİRİŞ Odamız; ilkeleri ve yönetmelikleri çerçevesinde meslek ve meslektaşların haklarını koruyucu ve geliştirici, demokratik, katılımcı,

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Sendika Akademisi Eğitim Programı

Sendika Akademisi Eğitim Programı Genel Merkez Yönetim Kurulu ndan Açıklama Teşkilat Yasasının Taban Desteği Yok Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

Protokoller. Milli Piyango İdaresi Sosyal Tesisleri Konya Yolu 25.Km. Gölbaşı-ANKARA

Protokoller. Milli Piyango İdaresi Sosyal Tesisleri Konya Yolu 25.Km. Gölbaşı-ANKARA Protokoller EĞİTİM LOKANTA-CAFE SAĞLIK OTELLER FİRMA-KURUM ADI ADRESİ TELEFON İNDİRİM ORANI HOTEL BEST Atatük Bulvarı No: 195 Kavaklıdere-ANKARA 467 08 80 Şubemizden ayrıntı bilgi alabilirsiniz GÜR KENT

Detaylı

SOSYAL-İŞ TİCARET, BÜRO, EĞİTİM ve GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI

SOSYAL-İŞ TİCARET, BÜRO, EĞİTİM ve GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL-İŞ TİCARET, BÜRO, EĞİTİM ve GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI 7. DÖNEM Merkez Genel Kurulu ÇALIŞMA RAPORU 11-12 NİSAN 1992 GENEL KURUL TOPLANTI ADRESİ: Ankara serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler

Detaylı

Sayı : 384. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma

Sayı : 384. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma Sayı : 384 Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma ILO 98. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı 1 Mayıs Tüm Yurtta Kutlandı Yandaş Sendikaya Tepki Cumhurbaşkanı'ndan "Kiralık İşçilik" İçin Veto

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 01 OCAK- 20 MART 2009 SAYI: 89 TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR!.. İSTANBUL 1 TARIM HAFTASI

Detaylı

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki!

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! Vatandaşlardan hastanelerde alınan katılım paylarının artırılmasını öngören Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu

Detaylı

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 Ankara, Nisan 2007 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (47) Yayına Hazırlayan : Dokümantasyon Merkezi ISBN: 978-975-7217-57-2 Türkiye

Detaylı

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam

Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam Sayı: 73 Yıl: 13 Eylül 2014 Sivil Kıyafet İçin Sivil İtaatsizliğe Devam Başbakan Davutoğlu ile Görüştük Eğitime Bakış ın Yazarlarını Buluşturduk Mücadelemizle Bir Yasak Daha Kalktı Sayı: 73 Yıl: 13 Eylül

Detaylı

1940 yılında Kars'ta doğdu. 1963 yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE

1940 yılında Kars'ta doğdu. 1963 yılında I.T.Ü.'den Yüksek Mühendis-Mimar BİRİMCİ YILDÖNÜMÜNDE Neden böyle acılıyım Neden böyle ağrılı Neden niçin fon sokaklar böyle.boş Niçin neden bu evler böyle dolu? Sokaklarla solur e İer Sokaklarla atar nabzı kentlerin Sokaksız kent Kentsiz ülke Kahkahanın

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

Talep Ettik Mücadele Verdik Kazanıma Dönüştürdük

Talep Ettik Mücadele Verdik Kazanıma Dönüştürdük Sayı: 69 Yıl: 12 Eylül 2013 Talep Ettik Mücadele Verdik Kazanıma Dönüştürdük Taban aylığa yüzde 17 zam aldık Öğretmen maaşını yüzde 14 yükselttik Özel Hizmet Tazminatını 150 TL artırdık 4/C lilerin maaşlarında

Detaylı

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir Düşünmeden okumak köreltir, Okumadan düşünmek yanıltır. TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 7 ŞUBAT - MART 2006 Clainvany Yetkili, Etkili ve Güçlü Sendika

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 19 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 27 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINA SUNULAN MERKEZ YÖNETİM KURULU RAPORU 24 ŞUBAT 2011 CHP PARTİ MECLİSİNE SUNULAN MYK RAPORU (24 Şubat 2011) İÇİNDEKİLER MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Makina Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Programı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Odamızın iki yıllık sürecindeki çalışmalarına kılavuzluk

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı