* Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve"

Transkript

1 Türk Dilleri Araştırmaları IS (2005): Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Çevirilerinde Esrna-i Hüsna* Gülden Sağol Yüksekkaya (İstanbul) Kur' an-ı Kerim'in Türkçe çevirileri, dil çalışmalan yönünden büyük bir önem taşımaktadır. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra İslam dini ile gelen yeni kavramların nasıl ifade edildiğini göstermeleri, mütercimlerin Kur' an gibi bir metnin çevirisini yaparken özellikle dikkatli davranmaları neticesinde metnin aslına mümkün olduğu kadar sadık kalmalarıyla anlam bilgisi araştırmaları ve sözlükçülük açısından başvurulacak kaynaklar içinde en güvenilir belgeler olarak kabul edilmektediri er. Kur'an'ın özellikle satır arası kelime kelime Türkçe çevirileri, mevcut Türkçe kelimelerin o devirdeki manalarının Arapça ve varsa Farsça karşılıklan yardımıyla doğru olarak tespit edilmesini mümkün kılmaktadır. Arapça kelimelerin çeşitli nüshalarda muhit ve lehçe farkına göre değişik şekillerde çevrilmesi ise mukayeseli sözlük çalışmaları yönünden ayrı bir önem taşımaktadır. İşte bu çalışmada ikisi satır arası olmak üzere üç Kur'an-ı Kerim çevirisine dayanılarak esrna-i hüsnanın Türkçede nasıl karşılandığı incelenecektir.! ı. Esrna-i hüsna İsınin çokluğu olan esma ( esma) ile "güzel, en güzel" anlamına gelen hüsna (f:ıüsna) kelimelerinden oluşan esrna-i hüsna terkibi, Allah'a nispet edilen * Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 12 Mart 2004'te düzenlenen 'Türkçede Dini Tabirler' konulu ulusal toplantıda bildiri olarak sunulmuştur. Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen IV. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayında (25-29 Eylül 2000) Aysu Ata tarafından "Türkçede Esrna-yı Hüsna'lar" isimli bir bildiri sunulmuştur, ama henüz hasılınayan bu bildiride esrna-i hüsnalar üzerinde nasıl bir araştırma yapıldığını bilmiyorum.

2 182 GÜLDEN SA GOLYÜKSEKKAYA KUR'AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ESMA-İ HÜSNA 183 isimleri ifade eder. Sadece Kur'an'da geçen ilahi isimler yüzden fazladır ve hadislerde Allah'a nispet edilen başka isimler de vardır. Ama esrna-i hüsna terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini içerdiği bilinmekle birlikte, terim olarak daha çok doksan dokuz ismi kapsadığı kabul edilir.2 Kur'an-ı Kerim çevirilerinde esrna-i hüsnanın nasıl karşılandığını göstermek üzere hazırlanan bu çalışmada, Kur'an metnindeki esrna-i hüsnadan hangilerinin Türkçe ile karşılanabildiğinin, hangilerinin yabancı dillerden alınan kelimelerle ve nasıl ifade edildiğinin gözler önüne serilmesi hedeflenmiştir. Tespit ettiğimiz kadarıyla mütercimler esrna-i hüsnaya Türkçe veya Türkçeleşmiş karşılıklar bulmaya gayret etmişler, Arapça kelimeleretek tek Türkçe karşılık bulamadıkları durumlarda çeşitli kelime gruplarına başvurmuşlar, yaşayan dilden karşılık bulamayınca, Arapçasını aynen kullanmak yerine geçici kelimeler türetmeyi tercih etmişler, hatta tarif yoluna gitmişlerdir. Tabi geçici kelimelerin, tanıma doğru gittikçe sözlük değeri kazanmaları zordur. Birleşik kelimeler de ancak kalıplaştıkları takdirde sözlük değeri kazanabilirler. Ama biz burada esrna-i hüsnanın Türkçede nasıl karşılandığını göstermek üzere bir kelimenin, bazen de bir terkibin karşılığı olarak kullanılan her kelime veya kelime grubunu ana madde olarak aldık. Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde el-f:ıa~~'ın ol kim mülk anga viicib bolur şeklinde karşılanması, Muhammed b. Hamza'nın çevirisinde elbiiri' 'nin yaratmalfda bir nice!jallfı bir niceneden ayırıcı şeklinde çevrilmesi buna örnektir. Bu tarifler, Arapça veya Farsça tefsirlerdeki açıklamalardan alınmış olmalıdır. Mü tercimler bazen söz konusu kelimenin birden fazla anlamı varsa, bu anlamları art arda sıralarlar, Muhammed b. Hamza'nın el-wık[l'i saiflayıcı dalfı iş sürici şeklinde karşılaması gibi. Bazen ise aynı karşılığın iki ayrı isim için kullanıldığı görülebilmektedir, mesela Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde el-'a:r,lm, el-keblr uluğ ile el-biiri', el IJiili~ yaratğan ile karşılanmıştır. Muhammed b. Hamza ise el- 'aziz, el-lçiidir, el-mu~tedir, el-mu~[t, el-~aviyy, el-viisi'yi güciyiter ile karşılamıştır. Buna mukabil aynı isim için birkaç karşılık bulunabildiği de görülmektedir, mesela Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde el-' aziz'in 'aziz, ğiilib, ğiilib bolğan, yinggen, yinggen Tangrı ile karşılandığı, Muhammed b. Hamza'nın ise elf:ıallm 'i 'aziib eylemege ivici degül, geçürici, güç götürici, ivici degül, suça lfatlanıcı şeklinde farklı karşılıklar verdiği dikkat çekmektedir. 2. Üzerinde çalışılan malzemenin tanıtımı Kur'an-ı Kerim X. yüzyılda Farsçaya çevrilmiştir. İlk Türkçe çevirinin de bu Farsça çeviriyle aynı zamanda yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Doğu Türkçesine yapılmış olan bu ilk çevirilerden bugün elimizde altı nüsha bulunmaktadır. Burada malzemesini değerlendireceğimiz Kur'an çevirilerinden ilki, bu altı nüshadan biridir. Esrna-i hüsnalar açısından değerlendireceğimiz diğer Kur'an çevirilerinin ilki eski Türkiye Türkçesine, diğeri ise bugünkü Türkiye Türkçesine çevrili nüshalardır Harezm Türkçesi Satır Arası Kur'an Çevirisi Bu çeviri, 764 yılının Rebiülahir ayının ortalarında (Ocak-Şubat 1363) istinsah edilmiş olup Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa Camii 2 nurnarada -eskiden Millet Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa 951 nurnarada idi- muhafaza edilmektedir. Çeviri kısmı 583 varaktan oluşan metin -1 96a /196b sayfaları hesaba katılmazsa- tam bir nüshadır. Eserin her sayfasında, 9 satır Arapça, 9 satır Türkçe çeviri olmak üzere toplam 18 satır mevcuttur. Metnin çeviri kısmı harekesizdir ve satır arası kelime kelime çeviriden başka -birkaç önemsiz istisna dışında- ilave veya tefsir bulunmamaktadır. Mütercimi, müstensihi ve istinsah yeri belli değildir. Bu çevirinin dili Karahanlı edebi dili ile bağlantılı olan, fakat Harezm'e has lehçe özelliklerinin, Kıpçakça ve bilhassa yer yer Oğuzca hususiyederin bulunduğu tipik Harezm Türkçesidir. Bu eser, metin, sözlük ve tıpkıbasım olmak üzere tarafıından dört cilt balinde yayımlanmıştır (Sağol Yüksekkaya ) Muhammed B. Hamza'nın Kur'an Çevirisi Kur'an'ın Anadolu Türkçesine ilk çevirileri, satır arası kelime kelime çeviriden ziyade, tefsirli çevirilerdir ve bunlar genellikle bazı surelerin tefsiri şeklindedir. Muhammed b. Hamza tarafından yapılan çeviri ise bugünkü bilgimize göre Kur'an'ın tamamının Anadolu sahasındaki ilk çevirisidir. 827 /1424 yılında tamamlanmıştır. Müdlifinin 834/1431 'de Bursa'da vefat eden, Molla Fenari lakabıyla tanınan ilk şeyhülislam Şemseddin Muhammed b. Hamza olup olmadığı hususunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 3 2 Esrna-i hüsnanın sayısı ile ilgili çeşitli görüşler için bk. TopaJoğlu 1995: Geniş bilgi için bk. Topaloğlu 1976:

3 184 GÜLDEN SA GOLYÜKSEKKAYA KUR'AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNDE ESMA-İ HÜSNA 185 Türk ve İslam Eserleri Müzesinde 40 numara ile kayıtlı olan bu eserin, asıl çeviri kısmı 290 varaktır, tamamı harekelidir ve her sayfada ı ı satır Türkçe, 1 ı satır Arapça olmak üzere toplam 22 satır bulunmaktadır (Topaloğlu ı976: ı9). Bu satır arası çeviri, metin ve sözlük halinde Ahmet Topaloğlu tarafından iki cilthalinde yayımlanmıştır (Topaloğlu ı976-ı978) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an Çevirisi Kur'an'ın Türkiye Türkçesine çevirilerinden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Kitabın ı961 tarihli birinci baskısında Türkçe meal, Hasan Hüsnü Erdem ve Yusuf Ziyaeddin Ersal'ın nezareti altında Dr. Hüseyin Atay ve Dr. Yaşar Kutluay tarafından yapılmıştır. Esrna-i hüsnalara verilen karşılıklar açısından incelediğimiz çeviri, bu kitabın ikinci baskısıdır ve 1973 tarihini taşıyan bu baskı, Doç. Dr. Hüseyin Atay, Doç. Dr. Mehmet Hatipoğlu ile Osman Keskioğlu tarafından tekrar gözden geçirilmiştir. 3. Dizin Dizin iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde her iki çeviride esrna-i hüsnaya verilen karşılıklar madde başı yapılmış, ardından anlamları, orijinalleri ve geçtikleri bir yer gösterilmiştir. İkinci bölümde ise esrna-i hüsnanın orijinal şekilleri madde başı durumundadır, ardından Türkçe karşılıkları gösterilmiştir Esrna-i Hüsna Türkçe-Arapça Harezm Türkçesi Kur'an Çevirisinde Tek kelimeden oluşanlar Türkçe kelimeyle açuk Zahir, [e:r,-:r,iihir1 514a!5=57/3 bay Kimseye muhtaç olmayan, [el-ganiyy1 4lbl7=2/263 bilgen Her şeyi bilen, [el-hablr1 136b/5=61103, [el-'alim1 16b/9=2/115 bir Eşi ve benzeri olmayan, [el-af:ıad1 583a/2=ıı2!1, [el-viif:ıid1 242a!4=13116 birgen Lutfeden, bağışlayan, veren, [el-vahhiib1 435a!ı=38/35 erklig Her şeyin sahibi, her şeye hükmeden, [ el-melik1 525a!8=59/23 eşitgen 1 işitgen Her şeyi duyan, her şeyden haberdar olan, [ es-seml'1 ı 76a!6=8/42, ı 8b/2=2/ı27 keçürgen 1 kiçürgen Affeden, bağışlayıcı, [el- 'afuvv 1 83a/8=4/43, 325b/5=22/60 king Rahmeti bol olan, [el-viisi'1 38a/4=2/247 körgen Her şeyi gören, [el-beşir 1 41 Sa/5=35/3 ı kutğarğan Kurtaran, emin kılan, [el-mu'min1 5:25a!9=59/23 küçlüg Güçlü, kuvvet ve kudret sahibi, [ el-~aviyy 1 220b/4=11/66, [elmetln1 500a!4=51158 mungsuz ihtiyacı ve sıkıntısı olmayan, müstağni, [el-ganiyy1 60a!6=3/97 ögdülmiş Övülen, hamd u sena edilen, [ el-f:ıamld1 570a!2=85/8 ögülmiş Övülen, hamd u sena edilen, [el-f:ıamld1 22ıa/6=ı ı/73 örtüglüg Görünmeyen, [el-biitin1 5ı4bll=57/3 sal}çı N ezaret eden, koruyan, gözeten, [el-f:ıafiı]41 ıaj6=34/2ı, [er-ra~lb1 75a!4=411, [el-mu~lt} 89a!6=4/85, [el-vakll1 ı02a!6=4/ı7ı sal}lağan Nezaret eden, koruyan, gözeten, [el-f:ıaflı1 219b/3=ıl/57, [elvakll1 96bl7=41132 tangrı 1 tengri Tanrı, Allah, [Alliif:ı1 47a!ı=3, 447b/9=40/16 tanuk Her şeye tanık olan, muttali, [eş-şehld1 ıoıb/2=4/ı66 tirgüzgen Dirilten, canlandıran, [ el-muf:ıyl} 390b/6=30/50 tirig Hayat sahibi, [el-f:ıayy1 47a!2=3/2 tölek Eziyet etmeyen, yumuşak huylu, halim, [el-f:ıallm1 4ı9b/1=35/41 uğranılmış Başvurulan, kastedilen, kendisine ihtiyaç duyulan, [eşşamed1 583a/2=112/2 uluğ Yüksek, büyük, yüce, [el- 'a:r,lm1 40a/2=2/255, [ el-kebir 1 325b/9=22/62 Tek, eşi ve benzeri olmayan, [el-af:ıad1 583a/2=112/l, [el-viif:ıid1 447b/9=40/16 Her şeye gücü yeten, muktedir, [ el-~iidir 1 483a/8=46/33, [elmu~tedir 1 469b/8=43/42 yalğuz yarağlığ

4 186 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA 187 yaratğan Yoktan var eden, yaratıcı, [el-bari'} 8a/4=2/54, [ el-!jali~} Farsça kelimeyle 525b/1=59/24 yarlı~ağan Mağfiret eden, bağışlayan, [el- ğaffar} 438a/9=39/5, [elğafür] 269b/4=16/119 yinggen Hakimiyet sahibi, kudretli, [el- 'azlz} 47b/2=3/4 yüksek Yüce, ali, [el- 'aliyy] 40a/2=2/255, [ el-mute 'all} 241a/2=13/9, [elkeb!r} 274b/6=17/ Farsçalaşmış Arapça kelimeyle İki kelimeden oluşanlar Arapça kelimeyle İki Türkçe kelimeyle4 ahir Sonu olmayan, baki, [el-ahir} 5 ı 4a/5=57 /3 bilgen Tangrı Her şeyi bilen Allah, [el- 'allm] 456a/4=4ı/12 Allah Allah, [Allah J 281 a/8= 171 ı ı o edgülük kılğan İyilik eden, lutufkar, [el-berr} 50ıb/4=52/28 'aziz Eşsiz, kudretli, [el- 'aziz] 409a/8=34/6 key arığ Her türlü noksan sı fattan uzak olan, münezzeh, [ el-~uddus] evvel Evvel, bütün varlıkların öncesinde olan, [ el-evval} 514a/5=57 /3 525a/8=59/23 ğalib Üstün, galip, güçlü, [el-'az!z} key bilgen Her şeyi bilen, [el- 'allm} 43b/6=2/273 ı8b/7=21129 k ey erklig Her şeye gücü yeten, [ el-~uddus] hak Ar. 530a/5=62/1 l:ıa~~ Hak, [ el-j:ıa~~} 325b/7=22/62 ~ınama~ğa iwmegen Cezalandırmakta acele etmeyen, [ el-j:ıal!m} hakim Son hükmü veren, [el-j:ıakem] 138a/ı=6/114 kerim Kerem, lutuf ve şeref sahibi, [el-kerim] 566b/6=82/6, [ el-mec!d] 221a/6=1 ı/73 latlf Lutufkar, [ el-letifl 136bl5=61103 ral}.man Bütün yaratıklara merhamet eden, çok esirgeyen, [er-ral;man] 281 a/8=1711 ı o 68al4=31155 körklüg işlig İşi güzel olan, iyi muamele eden, [ el-letlfl 326a/1=22/63 mülkning erkligi Kudret ve saltanat sahibi; mülkün sahibi, [mali ku' l- mulk] 50bl1=3126 ögdülmiş Tangrı Övülen, hamd u sena edilen Allah, [ el-j:ıamzd] 409a/8=34/ Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle ögülmiş Tangrı Övülen, hamd u sena edilen Allah, [ el-l:ıam!d] 246b/ ı= 1411 hikmetlig Hikmet sahibi, [ el-j:ıaklm] 526bl5=60!5 'ilmlig Her şeyi bilen, alim, [el-'alzm] 36ıa/2=27/6 keremlüg Cömert, kerem sahibi, [el-kerim] 363b/7=27/40 ~udratlığ Her şeye gücü yeten, kudretli, muktedir, [ el-~adir} 425a/6=36/81, [ el-mu~tedir] 507b/2=54/42 rahmetlig Esirgeyen,' rahmet sahibi, [ er-ramm] 35 ı b/8-26/9 örtüglügni bilgen Gizli olan her şeye vakıf olan, [ el-!jab!r} 494a/5=49/ı3, [el-' allm} 395bl3=31134 sakış kılğan Hesap soran, [ el-l:ıas!b] 76a/2=4/6 yarh~ağan Tangrı Bağışlayıcı, mağfiret edici Allah, [el- ğaffar} 450b/7=40/42 yinggen Tangrı Hakimiyet sahibi ve kudretli Allah, [el- 'adz} 420a/6=36/5 yitiz uluğ Çok yüce, azarnet sahibi, [ el-mutekebbir] 525a/9=59/23 4 S oğudea key edatıyla kurulanlar da burada ele alınmıştır.

5 188 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR'AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ESMA-İ HÜSNA Bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle 'afv kılğan Bağışl~y_ıcı, affedici, [el- 'afuvv} 99a!4=4/ı 49 aman bağışiağan 525a!9=59/23 'aybdın ~urtulğan Emniyet veren, himaye eden, [ el-muheymin] Bütün noksan sıfatıardan münezzeh olan, kusursuz, [es-selam] 525a/9=59/23 cebr kılğan cevab ayğan dünyada yarlı~ağan ı 7ıaJı=8 ğalib bolğan hükm kılğan icabet kılğan kalır kılğan Kuvvetli, kudretli, galip, cebbar, [ el-cebbar} 525a!9=59/23 icabet eden, karşılık veren, [el-mucib] 428bl1=37/75 Dünyada merhamet eden, esirgeyen, [er-raj:ıman] Galip, üstün, [el- 'aziz] 456a/4=41/ı2 Hükmeden, hüküm ve karar veren, [eljettaj:ı] 4ı ıb/6=34/26 Kabul edip karşılık veren, [ el-mucib} 220a!2= ı 116 ı Üstün, galip ve tasarruf sahibi, [el-lç;ahhar] 25ıb/9=14/48 lutfkılğan Lutufkar, ihsan ve bağış sahibi, [el-letifl 238a!ı=ı2/100 ral}.met ~ılğan Esirgeyen, merhamet eden, rahmet sahibi, [er-ra 'üf] 199b/4=9/128, [er-raj:ılm] 59a!6=3/89 ~evab birgen S evap veren, mükafatlandıran, [ eş-şekür] 535a/1=64/17 süret kılğan Şekil veren, [ el-muşavvir} 525b/2=59/24 şükr kılğan Şükredenleri mükafatlandıran, [ eş-şekür] 463b/5=42/23 takdir kılğan _ ekil veren, takdir eden, [ el-halilç;] 525b/1=59/24 vekil kılınm!. Koruyup gözeten, nezaret eden, [ el-vakll} 70b/3=3/ı Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle mülkning erkligi Mülkün sahibi, [maliku'l-mulk]50bl1=3126 uluğ ral}.metlig Çok merhametli, çok esirgeyen, [ er-raj:ılm] üküş soıb/4=52/28 ral}.metlig Çok merhamet eden, çok esirgeyen, [ er-raj:ıman} - ı46a!ı= Bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle J dost tutğan Çok seven, [ el-vadüdj 223a/3=11190 endaze ~ılğan Ölçüye uygun yapan, biçimlendiren, [ el-jç;adir] 560bl1=77/23 ögmekke seza Övgüye değer, harnde layık, [mecld] 570a/8=85/15 rast işlig Doğru işli, hikmet sahibi, [el-j:ıaklm} ı8bl7=2/ı29 rüzi birgen Rızık veren, [ er-razzalç;} 500a/4=51158 tapunmakğa seza Kulluk etmeye layık olan, Allah, [Allah} 281 a/8= 1711 ı O Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle Bir Türkçe ve bir Farsçalaşmış Arapça kelimeyle İki Arapça kelimeyle ral}.meti lazım Rahmeti gerekli olan, rahmetine ihtiyaç duyulan, [erraj:ılm] 47a/1= İkiden çok kelimeden oluşanlar Türkçe kelimelerle uluğlu~ i<,iisi ta~ı ağırlama~ eyesi Azarnet ve ihsan sahibi, [!,u'l-celal va'l-ikram] 509a/2=55/ Biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle I;ıikmet birle iş ~ılğan Adaletle hükmeden, hikmet sahibi, [ el-j:ıakim} 49a/9=3118 'ilmi örtüglügge ulanğannı bilgen Gizli sırlara vakıf olan, [ el-letifl 393b/2=31116 'ilmi örtüglügge yinggen Gizli sırlara vakıf olan, her şeyden haberdar olan, [el-letlfl 540b/1=67/ı4 ~abül ~ılıp yanut birgen Kabul edip karşılığını veren, mükafatlandıran, [ eş-şekür} 418a/3=35/30 ol kim mülk anga vacib bolur Hükümdarlığı gerekli olan, [ el-j:ıalç;lç;]

6 190 GÜLDEN SA GOLYÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA a/2=23/1 16 örtüglügge 'ilmi ötgen Gizli olan her şeye vakıf olan, [ el-ijablr] 403a/3=33/34 ral}.met lplğan Tangrı Rahmeti bütün yaratıkları kuşatan, ralıman olan Allah, [ er-ra/:ımiin] 562b/4=78/37 uluğlu~ eyesi ta~ı ikram ey esi Azarnet ve ikram sahibi, [!,U 'l-celiil va 'likrtim] 51 Ob/6=55/78 üküş ral}.met ~ılğan 525al7=59/22 Çok merhamet eden, çok esirgeyen, [ er-ra/:ımiin] Biri Türkçeleşmiş Arapça kelime ve diğerleri Türkçe kelimelerle üküş ral}.metlig Tangrı Çok merhametli ve esirgeyici olan Allah, [erra/:ımiin] 508a/4=55/ Biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle ol cihanda yarlıkağan Ahirette merhamet eden, [er-ra/jim] 171 all =8 peyveste örelik ~ılğan Daima koruyan, idare edip ayakta tutan, [el- ~ayyüm] 47 a/2=3/2 tapunma~ğa (tapunma~~a) seza Tangrı Kulluk etmeye layık olan Allah, [Allah] 50aa/9=3/ Biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle 1 tevbeni ~abül ~ılğan Tövbeyi kabul eden, [ et-tevviib] 18b/4=2/ Biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle İkisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelime!erle İkisi Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle İkisi Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle İkiden fazlası Arapça, ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle Muhammed b. Hamza'nın Kur'an çevirisinde Tek kelimeden oluşanlar Türkçe kelimeyle bağışlayıcı Bağışlayan, bol bol veren, [ el-vahhiib] 215b/3=38/9 bay Kimseye muhtaç olmayan, [el-ğaniyy] 2la!7=2/267 befideşsüz Kudret sahibi, eşi ve benzeri olmayan, [el- 'aziz] 1 5b/3=2/209 bilici Her şeyi hakkıyle bilen, [el-/:ıablr] 63a/10=6173, [el-'allm] 4a!2=2/32 bil ür Her şeyi hakkıyle bilen, her şeyden haberdar, [ el-l:ıablr] 197a!2=31/34, [ eş-şehld] 158b/2=22/17, [el- 'alim] 167b/2=24/28 bir Tek, eşi ve benzeri olmayan, [el-a/:ıad] 290a!5=112/1 esirgeyici Kullarına karşı merhametli, şefkatli, [ er-ra/:ımiin] 157a/9=21/112 geçürici Suç bağışlayıcı, affedici, [ el-l:ıallm] 160bl10=22/59 gizlü Görünmez, [el-biitin] 256bl7=57/3 görici Hakkıyle gören, [el-beşir] 209a/4=35/45 görür Hakkıyle gören, [el-beşir] 161a!2=22/61 görinür Zahir, [ e~-~iihir] 256bl7=57/3 işidür Her şeyi duyan, her şeyden haberdar olan, [ es-seml'] 16la/2=22/61 ögülmiş sa~layıcı Harnde layık, [el-l:ıamld] 262bl4=60!6 Her şeye n ezaret eden, bütün yaratıkları koruyan, [ el-l:ıafl~] 107a/5=11157, [er-ralıib] 35al7=4/l, [el-mu~lt] 4lb/6=4/85, [el-vakll] ı 36b/3= 17/65 sevici Çok seven, [el-vadüd] 109a!1=11190 sevilmiş (Kulları tarafından) çok sevilen, [el-vadüdj 283b/2=85/14

7 192 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA 193 sofi Sonu olmayan, kalıcı olan, baki, [el-ahir} 256bl7=57 /3 tanrı Allah, Tanrı, [Alla}J] 222b/1 1=40/16, [ er-ra}jmiin] 147a/1 1=19175 ulu En büyük, [el- 'a?]mj 20a/2=2/255, [ el-kebir} 222bl7=40/12, [elmedd] 283b/2=85/ı5 yaradıcı Her şeyi yaratan, [el-bedl'] 65a!ı0=6!10ı, [el-bari'] 5a!4=2154, [ el-}jiilif5;} 26 ıb/1 ı=59/24 yarlığayıcı Bağışlayıcı, affedici, [ el-gafür} ı2b/9=21173, [ el-ğaffar 1 2ı 7a/11=38/66 yüce Büyük, all, [el- 'aliyy] 20a/2=2/255, [ el-mute 'al[] ı ı 7b/8=13/ Arapça kelimeyle 'aziz Mutlak galip, tam kudret sahibi, [el- 'aziz} 264a!ı ı=62/3 ğalib Her şeye gücü yeten, [eı-ıahir] 257bl7=57/3, [el-'aziz} 220a/2=39/37 hak Ar. }Jaf5;15; Hak, [ el-}jaf5;15;} hakim Hikmet sahibi, [ el-}jaklm} 264a/l ı=62/3 l].azır (Her şeyi) gören, (her yerde) hazır bulunan, hazır ve nazır, [eşşehld] 259a!6=58/6 ~adir (Her şeye) gücü yeten, [el-15;adir] 21lb/5=36/8ı, [el-muf5;tedir} 234a/6=43/42 ~avi Kudret sahibi, her şeye gücü yeten, eşi ve benzeri olmayan, [el- 'aziz] ı5b/3=2/209, [ el-15;aviyy} 223a!7=40/22 kerim Sonsuz kerem sahibi, [el-kerlm] ı8ıa/3=27/40, [el-mecld] 221a/6=ı 1/73 ral].man Rahmeti bütün yaratıkları kaplayan, çok esirgeyen, [ er-ra}jman] ı 73b/1=25/ Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle 'ayıbsuz Kusursuz, her türlü noksandan münezzeh, [es-selam} 26ıb/ı0=59/23 hacatsuz İhtiyaç duymayan, müstağni, [el-ğaniyy} 28b/6=3/97 keremlü Cömert, lutuf ve ihsan sahibi, [el-kerim} 28 ı b/6=82/6 kuvvatlu Eşsiz, kudret sahibi, [el- 'azlz} ıoa/4=2/ı Farsça kelimeyle mihruban Frs. mihr-ban Şefkatli, merhametli, [er-ra'üfj ı ıa/2=21143 padışah Her şeye hükmeden, her şeyin yegane sahibi, [ el-melik] 26 ı b/1 0=59/ Farsçalaşmış Arapça kelimeyle İki kelimeden oluşanlar İki Türkçe kelimeyle5 arka virici Yardımcı, [ el-}jaslb} 33/39 befideşsüz yaradı cı Eşsiz yaradı cı, [ el-bedl'} 9a!ı 0=2/117 e yü i ş ı ü Lutufkar, ihsanı bol, [ el-berr} 250a/10=52/28, [elletlf]65bl2=6/ı 03 gey arı Her türlü noksanlıktan pak ve münezzeh, [ el-15;uddüs} 261 bil 0=59/23 gey bağışlayıcı Karşılıksız veren, ihsan eden, [el-vahhiib] 2ı6b/5=38/35 gey yarlığayıcı Çok affedici, günahları bağışlayan, [ el-ğaffar 1 237a/8=71/ıO, [ el-gafür] 269b/4=ı6!1 ı9 görklü işlü Her şeyi hakkıyle yapan, işi güzel, [el-letlfl 269a/5=67/ı4 gü ci yi ter. Her şeye gücü yeten, [el- 'azlz} 57a/ı=5/95, [ el-15;adir} 62b/6=6/65, [el-muf5;tedir] ı4ıb/4=ı8/45, [el-muf5;lt] 4ıb/6=4/85, [el- 15;aviyy] 230bl7=42/ı9, [el-vasi'] ı68a/ı=24/32 güç götürici Yumuşaklıkla muamele eden, ceza hususunda acele etmeyen, [ el-}jallmj 266b/4=64/ı 7 iş sürici Bütün yaratıkları koruyan, her şeye nezaret eden, [el-vakll] ı36b/3=ı7/65 ivici degül (Ceza hususunda) acele etmeyen, sabırlı, ı 7 a/2=2/225 suça ~atlanıcı }Jallm] ı35a/9=ı7/44 5 [ el-}jallm} Günaha karşı sabırlı, azap hususunda acele etmeyen, [el- tanrılığa yarar Tanrılığa layık ve müstahak olan, [ el-}jaf5;15;} ı57b/1 ı=22/6 Soğudca key edatıyla kurulanlar da burada ele alınmıştır.

8 194 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA 195 toğru tanu~, doğru danu~ Her şeyi gözetleyen, her şeyi kontrol eden, [ el-muheymini 261 b/ l 0=59/23 ululı~ issi Azarnet sahibi, [el-mutekebbiri 26lbl10=59/23, [el-mecldi ıosa/2=ı ı/73 uy virici Duaları kabul edici, [el-muclbi ı07a!10=11!6ı yanud virici Karşılık veren, [ el-j:ıaslb I 4 ı b/7=4/ Bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle 'afv eyleyici Çok bağışlayıcı, affedici, [el- 'afuvv I 258b/ı0=58/2 hisab eyleyici Hesap soran, hesaba çeken, [ el-j:ıaslb I 35b/4=4/6 hükm eyleyici En doğru hükmü veren, [el-fettii/:ti 204b/9=34/26 İmin eyleyici Emin kılan, emniyet veren, [el-mu'mini 26lb/10=59/23 kabül eyleyici Tevbeyi kabul eden, [ et-tevviib I 4a/9/=2/37 ~alır eyleyici Galip, üstün, galebe ve tasarruf sahibi, [ el-cebbiir I 261 b/10=59/23, [ el-k;ahhiiri 217a/11=38/65 ral}.mat ~ılı cı Merhametli, kullarını esirgeyen, [ er-ra/:tmiin I 269b=67 /29, [er-raj:ılmi ıb/2=ı/2 sürat eyleyici (Varlıklara) şekil veren, [el-muşavviri 26ıb/11=59/24 tevbe virici Tövbeleri kabul eden, günahları yarlığayan, [ et-tevviib I 95a/4=9/ı Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle gifi ralıma tl u Rahmeti bol, [ el-viisi 'I 20b/6=2/26 ı lutfissi İyilik sahibi, kullarına karşılutufkar, [el-letifi 116a/ıO=ı2/ıOO rahmatıgifi Rahmetibol, [el-viisi'i9al9=2!ıı5 tanrılığa layık Tanrılığa layık ve müstahak olan, [el-l:ıa~k:i ı52a!ı=20/ı ı Bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle dürüst işlü Hikmet sahibi, [ el-j:ıaklm I 4a/2=2/32 e.ndaze eyleyici Ölçüye uygun yapan, güzel yaratan, [ el-~iidir I 278b/4=77/23 hemişe diri Her zaman diri olan, [ elcj:ıayy I ı 5 ı b/ı 0=20/11 ı hemişe durıcı Ebeciiyen var olan; her şeye hakkıyle hakim olan, [ell);ayyümi l5ıb/ı0=20/1 ll hemişe olıcı Her zaman var olan, [el-l);ayyümi ı9b/10-2/255 rüzi virici Rızık veren, nimetlendiren, [ er-rii/:tmiin I 253bl5=55!1, [errazza~i 249b/5=5ı/ Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle padışahlığufi issi Kudret ve saltanat sahibi; mülkün sahibi, [milli ku' l mulki 24b/4=3/ Bir Türkçe ve bir Farsçalaşmış Arapça kelimeyle İki Arapça kelimeyle İkiden çok kelimeden oluşanlar Türkçe kelimelerle ululı~ issi da~ı ağırlama~ issi Azarnet ve ikram sahibi, [:;,u 'l-celiil va'l-ikriimi 254a!3=55/27 iş sürici dakı sa~layıcı Her şeye nezaret eden, herkesi saklayıp gözeten, [el-vaklli 104a!10=111ı2 sa~layıcı da~ı iş sürici Bütün yaratıkları koruyan ve her şeye nezaret eden, [el-vaklli 22ıa!8=39/62 sevici işin eyleyici Sevene yakışır tarzda hareket eden, çok seven, [el- vadüdi 283b/2=85/ı Biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 'aza b eylemege i vi ci degül Ceza Jıususunda acele etmeyen, sabırlı, [el J:ıallm} 32a/7=3/ı55 gey ral}.mat ~ılıcı Çok merhametli, bütün kullarını esirgeyen, [erra/:tmiin I ı b/2= 112

9 196 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA 197 gey tevbe virici Tevbeyi kabul eden, [ et-tevviib 1 4a/9/=2/37 Y aratışda malılükatı yaratma~ da bir nice yal~ı bir niceneden ayıncı birbirinden ayıran, farklı şekillerde yaratan, [el-bari '1 261 b/11=59/ Biri Türkçeleşmiş Arapça kelime ve diğerleri Türkçe kelimelerle İkiden fazlası Arapça, ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimeler le Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an Çevirisinde Biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle dürüst işlü sözlü Hikmet sahibi, [el-j:ıaklm1 dürüst sözlü işlü Hikmet sahibi, [el-j:ıaklm1 103b/5=11/1 179a/11=27/ Biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle şükre ı!evab virici Şükre mükafat veren, şükredenlerin ecrini arttıran, [eşşekür 1208a!7=35/34 tevbe ~abül eyleyici Tövbeleri kabul eden, günahları yarlığa yan, [ettevviib 1 40a!8=4/ Biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle hacat olınur server Kendisine ihtiyaç duyulan, ihtiyaçları gideren server, [eş-şamed1290al5=112/2 şükre müzd virici Şükre mükafat veren, şükredenlerin ecrini arttıran, [eşşekür 1231a/3=42/ İkisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 1 dürüst işlü dürüst sözlü Hikmet sahibi, [ el-j:ıakim1 loa/4=2/ İkisi Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle İkisi Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle Tek kelimeden oluşanlar Türkçe kelimeyle acıyan [er-raj:ıim1 52/28 6*bağışla[yan] [el-gafür bilen 1 *bil[en] [el-'allm121273, büyük [el-'a:r,tm diri [ el-j:ıayy 1 3/2 *dirilt[en] [ el-muj:ıy[1 30/50 gerçek [ el-j:ıa~(~1 23/116 (Burada fet e 'ala 'lliihu '1-melikü'l-J:ıakk şöyle çevrilmiştir: "Gerçek hükümdar olan Allah yücedir." gören [ el-beş[r 1 35/31 gözleyen [ el-j:ıajtz1 34/21 güçlü [el- 'az[z134/6 *işit[en] [es-semt '1 8/42 koruyan [ el-j:ıaf[ı111/57 tek [el-viij:ıid140/16 ulu [ el-keb[r 1 17/43 yaratan [el-bari' yüce [el- 'aliyy , [ el-mecid185! Arapça kelimeyle Allah [Alliih hak Ar. J:ıa~~ [ el-j:ıa~~1 22/62 6 Önünde (*) işareti bulunan karşılıklar çeviride çekimli fiille karşılanmışlardır, ben bunlara parantez içinde sıfat fiil eki ilave ettim.

10 198 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA 199 hakem [el-j:ıakem] 6/114 görüp gözeten [el-muheymin] 59/23 hakim [el-j:ıakim] 3118 gücü yeten [ el-mu!ç,tedir] 43/42 halim [el-j:ıalim] 35/41 güç yetiren [ el-jç,adir] 77/23 kadir [el-jç,adir] 46/33 güvenlik veren [el-mu'min] 59/23 latif [ el-letlfl 22/63 güzel yaratan [ el-halilç,] 59/24 müstağni [el-ganiyy] 2/263 iyilik yapan [ el-berr] 52/28 ralıman [er-raj:ıman] 17/110 *karşılığını ver[en] [el-mu!ç,it] 4185 şahid [ eş-şehid] 4/166 öcalan [el-jç,ahhar] 14/48 vekil [ el-vakll] 4/171 tek Tanrı [el-vaj:ıid] 13/16 var eden [ el-halilç,] 59/ Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle yücelerin yücesi [ el-mecid] 11/73; [ el-keblrü 'l-mute 'all] 13/9 (Burada iki esma-i hüsna birlikte çevrilmiştir.); [el-' allyyü 'l-keblr] (Burada iki merhametli [ er-raj:ıim] 2619 esrna-i hüsna birlikte çevrilmiştir.) rızıklandıran [ er-razza!ç,] şefkatli [er-ra'ıif] 9/ Bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle Farsça kejimeyle affeden 1 *affed[en] [el- 'afuvv] 4/43, hakim olan [el-j:ıakim] 60/5 *hesap sor[an] [ el-j:ıaslb] 4/ Farsçalaşmış Arapça kelimeyle *icabet ed[en] [el-mucib] haberdar Ar. haber Far. -dar [el-hablr] hükümran Ar. J:ıukm Far. -ran [el-me lik] 59/23 lütufkar [el-letlfl İki kelimeden oluşanlar İki Türkçe kelimeyle latif olan [ el-letifl 33/34 *merhamet ed[en] [er-raj:ıim] 3/89 övülmeğe layık [el-j:ıamid] 85/ Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle 1 pek kuvvetli [ el-!ç,aviyy] acıyıcı olan [ er-raj:ıman] bir tek [el-aj:ıad] 112/1 çok bağışlayan [ el-gajfar] 39/5 çok kutsal [ el-!ç,uddüs] 59/23 *çok sev[ en] [ el-vadüd] esenlik veren [es-selam] 59/ Bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle rast işlig Doğru işli, hikmet sahibi, [el-j:ıakim] 18b/7=2/129 varlığı aşikar [ e?,-j,ahir] 57/ Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle

11 200 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA Bir Türkçe ve bir Farsçalaşmış Arapça kelimeyle 1 haberdar olan [ el-bablr] 33/ İki Arapça kelimeyle kerem sahibi [el-kerlm] 27/40 kuvvet sahibi [ el-mu~tedir 1 54/42 mülkün sahibi [maliku'l-mulk] 3/ İkiden çok kelimeden oluşanlar Türkçe kelimelerle 1 *hepinizi görüp gözet[en] [ er-ra~ib] 4/ Biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle çok bağışlayan Allah [el-gaffar] 40/42 güçlü olan Allah [el-'aziz] 41/12 l _ükrün karşılığını bol bol veren [ eş-şekür] 35/30 şükrün kal:jıhğını veren [ eş-şekür] ulu olan Allah [ el-mutekebbir] 59/23 yarattıklarına şekil veren [ el-muşavvir] adaletle hükmeden [ el-fettaj:ı] 34/26 alim olan Allah [el-'alim] 2716 duaları kabul eden [ el-mucib] 11/61 güç ve kuvvet sahibi [el-metin] Burada ı,u'l-~uvveti'l-metin bütün olarak s_evrilmiştir. harnde layık olan [el-j:ıamid] 34/6 mülkün sahibi olan [maliku'l-mulk] 3/26 ralıman otanallah [er-raj:ıman] 78/ Biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle buyruğunu her şeye geçiren [ el-cebbar] 59/23 büyük ve pek cömert olan [zu'l-celal va'l-ikram] her an yaratıklarını gözetip duran [el-~ayyüm] 3/2 herşeyden önce [el-evval] 57/3 *her _ _eyi bil[ en] [el- 'allm] 2/115 *her şeyi kapla[yan] [el-vasi'] 2/247 kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son [el-ahir] 57/3 yüce ve cömert olan [zu'l-celal va'l-ikrilm] 55/ İkisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle İkisi Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle Biri Türkçeleşmiş Arapça kelime ve diğerleri Türkçe kelimelerle 1 tevbeleri daima kabul eden [ et-tevvab] Biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 1 çok cömert olan [ el-kerlm] 82/6 daima bağışta bulunan [ el-vahhilb] 38/ Biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle İkisi Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 1 *gerçek mahiyeti insan için gizli [olan] [ el-batin 1 57/ İkiden fazlası Arapça, ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 1 *her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaç [olan] [eş-şamed] 112/2

12 202 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA Esrna-i hüsna Arapça-Türkçe Harezm Türkçesi Kur'an Çevirisinde el-'afuvv 'afv *ılgan, keçürgen, kiçürgen el-ahad, el-viihid el-iihir el-'alim el-'aliyy, el-mute'iili, el-kebir Alliih el-'azim, el-kebir el-'aziz el-biiri', el-hiililf el-biitin el-berr el-be sir el-cebbiir el-evval el-fettiih el-gaffiir, el-gafür el-gaffiir el-ganiyy el-habir, el-'alim el-habir el-haflz, el-vakll bir, yalguz ahir bilgen Tangrz, 'ilmlig, key bilgen yüksek Allah, tangrz 1 tengri, tapunma*ga seza, ulug tapunmama (tapunma**a) seza Tangrz 'aziz, galib, galib bolgan, yinggen, yinggen Tangrz yaratgan örtüglüg eçlgülük *ılgan körgen cebr *ılgan evvel J:ıükm *ılgan yarlı*agan yarl*agan Tangrı bay, mungsuz bilgen, örtüglügni bilgen örtüglügge 'ilmi ötgen sa*lagan el-ijafi:r,, er-ralfib, el-mulfit, sa*çı el-vakll el-halfk f:ıa*, ol kim mülk anga vacib bolur el-hakim J:ıikmet birle iş *ılgan, J:ıikmetlig, rast i Jig el-hiililf el-halim ta*dir *ılgan *znama*i5a iwmegen, tölek el-ijamid ögdülmiş, ögdülmiş Tangrz, ögülmiş! ögülmiş Tangrz el-hasib sa*ış *ılgan el-hayy tirig el-lfiidir endaze *ılgan el-lfiidir, el-mulftedir *udratlıg, yaraglıg el-lfahhiir *ahr *ılgan el-kaviyy, el-metin küçlüg el-kayyüm peyveste örelik *ılgan el-lfuddüs key arzg, key erklig el-kerim keremlüg el-kerim, el-mecid kerim el-le.tlj 'ilmi örtüglügge ulangannz bilgen, 'ilmi örtüglügge yinggen, körklüg işlig, latlf, luif*zlgan el-mecid ögmekke seza el-me lik erklig el-mucib cevab aygan, icabet *ılgan el-muheymin el-mu'min el-musavvir el-mutekebbir aman bagışiağan *utgargan şüret *ılgan yitiz ulug er-raljim ol cihanda yarlı*agan, raf:ımeti lazım, raf:ımetlig, ulug raf:ımetlig er-ra!jmiin dünyada yarl*agan, raf:ıman, raf:ımet *ılgan Tangrz, üküş raf:ımet *ılgan, üküş raf:ımetlig, üküş raf:ımetlig Tangrı er-ra'üf, er-rahim er-razziilf es-seliim es-semi' es-samed raf:ımet *ılgan rüzi birgen 'aybdzn *urtulgan eşitgen, işitgen ugranzlmış eş-şehid tan u* eş-şekür *abül *ılıp yanut birgen, ~evab birgen, şükr *ılgan et-tevviib tevbeni *abül *ılgan

13 204 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR'AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ESMA-İ HÜSNA 205 dost tutğan el-vadüd el-ijalf;lf; J:ıa~, tanrılığa layı~, tanrılığa el-vahhiib birgen yarar el-vakll vekll ~ılınmış el-!jaklm dürüst işlü, dürüst işlü dürüst el-viisi' king sözlü, dürüst işlü sözlü, ez-ziihir açu~ dürüst sözlü i Jü, J:ıaklm miiliku'l-mulk mülkning erkligi el-ijallm 'aza b eylemege iv i ci de gül, ;u'1-celiil va '1-ikriim uluğlu~ eyesi ta~ı ikram eyesi, uluğ lu~ geçürici, güç götürici, iv i ci içiisi ta~ı ağırlama~ eyesi de gül, suça ~atlanıcı el-hamld ögülmiş Muhammed b. Hamza'nın Kur'an çevirisinde el-ijasib ar~a virici, J:ıisab eyleyici, yanud virici el-'afuvv 'afv eyleyici el-hayy hemişe diri el-ahad bir el-kiidir, el-muktedir ~adir el-iihir safi el-lf;iidir endaze eyleyici el-'aliyy, el-mute'iili yüce el-kayyüm hemişe durıcı, hem[ş_e alıcı Alliih, er-rahmiin Tanrı el-kuddüs gey arı el-'azim, el-kebir, el-mecid ulu el-kerim, el-mecid kerim el-'aziz 'aziz, beiide_şsüz, ~uvvatlu el-kerim keremlü el-'aziz, el-lf;aviyy ~vi el-letij görklü işlü, lutf is si el-'aziz, el-lf;iidir, el-mulf;tedir, el- güciyiter el-me lik padışah mulf;it, el-kaviyy, el-viisi' el-mucib uy virici el-biiri' yaratma~da bir nice bal~ı bir el-muheymin toğru tanu~, doğru danu~ niceneden ayıncı el-mu'min İmin eyleyici el-be sir görici, görür el-musavvir şürat eyleyici el-biitin gizlü el-mutekebbir, el-mecid ululı~ issi el-bed[', el-biiri', el-hiililf; yaradıcı er-ra!jmiin esirgeyici, gey raj:ımat ~ılıcı, el-bed[' beiideşsüz yaradıcı raj:ıman el-berr, el-letij eyü işlü er-rahmiin, er-razziik rüzl virici el-cebbiir, el-lf;ahhiir ~ahr eyleyici er-rahmiin, er-rahlm raj:ımat ~ılıcı el-fettiih J:ıükm eyleyici er-ra'üf mihruban el-ğaffiir, el-ğafür gey yarlığayıcı, yarlığayıcı es-seliim 'ayıbsuz el-ğaniyy bay, }:ıacatsuz es-seml' işidür el-habir, eş-şehid, el-'alim bil ür eş-şehld J:ıaz.ır el-habir, el-'alim bilici eş-şekür şükre müzd virici, şükre şevab el-ha/[z, er-ralf;ib, el-mulf;it, el-vakil sa~layıcı virici

14 ı GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ES MA-İ HÜSNA 207 et-tevvab el-vadüd el-vahhab gey tevbe virici, lç_abül eyleyici, tevbe lç_abül eyleyici, tevbe virici sevici, sevitmiş bagışlayıcı, gey bagışlayıcı el-vakll iş sürici, iş sürici dakı salç_layıcı, sa!ç_layıcı dalç_ı iş sürici el-vasi' gifi raj:ımatlu, raj:ımatı gifi ez-zahir görinür " ez-zahir, el-'azlz maliku 'l-mulk galib padışahlıgufi issi &U 'l-celal va 'l-ikram ululılç_ issi dalç_ı agırlamalç_ issi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an çevirisinde el-'afuvv el-ahad el-a!jir el-'allm el-'aliyy, el-mecld Allah el-'azim el-'azlz el-bari' el-batin el-berr el-beslr el-cebbar el-evval el-fettah el-gaffiir el-gafür affeden 1 affed[ en] bir tek kendisinden sonraya hiçbir şey ın kalmayacağı son alim olan Allah, bilen 1 bil[en], her şeyi bil[en] yüce Allah büyük güçlü, güçlü olan Allah yaratan gerçek mahiyeti insan için gizli [olan] iyilik yapan gören buyruğunu her şeye geçiren her şeyden önce adaletle hükmeden çok bağışlayan, çok bağışlayan Allah bağışla[yan] el-ganiyy el-hablr el-ha/iz el-halflf el-hakem el-hakim el-halilf el-hallm el-hamld el-haslb el-hayy el-lfadir el-lfahhar el-lfaviyy el-lfayyüm el-lfuddüs el-kebir ez-kerlnı el-letlf müstağni haberdar, haberdar olan gözleyen, koruyan gerçek, hak hakem hakim, hakim olan, rast işlig güzel yaratan, var eden halim harnde layık olan, övülmeğe layık hesap sor[an] diri güç yetiren, kadir öcalan pek kuvvetli her an yaratıklarını gözetip duran çok kutsal ulu çok cömert olan, kerem sahibi latif, latif olan, lütufidr el-mecld, el-keblrü'l-mute'ali, el- yücelerin yücesi 'aliyyü'l-keblr el-me lik el-metin el-muclb el-muheymin el-muhyi el-muklt el-mu]ftedir el-mu'min el-musavvir el-mutekebbir er-rahlm hükümran güç ve kuvvet sahibi dualan kabul eden, icabet ed[ en] görüp gözeten. dirilt[en] karşılığını ver[ en] gücü yeten, kuvvet sahibi güvenlik veren yarattıklarına şekil veren ulu olan Allah acıyan, merhamet ed[ en], merhametli er-ra}jman acıyıcı olan, rahman, ralıman olan Allah er-ra]flb hepinizi görüp gözet[en]

15 ~ı ı ' 208 GÜLDENSAGOL YÜKSEKKAYA KUR' AN~ I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ESMA-İ HÜSNA 209 er-ra'üf er-razziik es-seliim es-seml' eş-şamed eş-şehld şefkatli nzıklandıran esenlik veren işit[en] her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaç [olan] ş ahi d eş-şekür şükrün karşılığını bol bol veren, şükrün karşılığım veren et-tevviib el-vadüd el-vahhiib el-viihid el-vakll el-viisi' ez-ziihir miiliku'l-mulk!,u '1-celiil va 'l-ikriim 4.Sonuç tevbeleri daima kabul eden çok sev[ en] daima bağışta bulunan tek, tek Tann vekll her şeyi kapla[yan] varlığı aşikar mülkün sahibi, mülkün sahibi olan büyük ve pek cömert olan, yüce ve cömertolan Esrna-i hüsnayı karşılamak üzere kullanılan kelimelere bütünüyle bakıldığında Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde %68.3 oranında Türkçe, %21.9 oranında Arapça, %4.9 oranında Farsça ve yine aynı oranda Türkçeleşmiş Arapça kelimenin kullanıldığı görülmektedir. Bu açıdan Muhammed b. Hamza'nın çevirisine baktığımızda %69.5 oranında Türkçe, %16.7 oranında Arapça, %8.4 oranında Farsça, %4.8 oranında Türkçeleşmiş Arapça ve %0.6 oranında Türkçeleşmiş Farsça kelimenin tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur' an çevirisinde ise Türkçe kelimelerin oranı %57.3, Arapça kelimelerin oranı %31.2, Farsça kelimelerin oranı %7.5'tir. Bu çeviride %2 oranında Türkçeleşmiş Arapça ile yine aynı oranda Farsçalaşrmş Arapça kullanıldığı tespit edilmiştir. Esrna-i hüsnaya bulunan karşılıklar açısından Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde %44.7 oranında tek kelimeyle karşılık bulunduğu (%67.4 ora- nında Türkçe, %21.7 oranında Arapça, %10.9 oranında Türkçeleşmiş Arapça), %55.3 'ünü karşılamak için kelime gruplarına müracaat edildiği görülmektedir ki bunlardan %40.8'inde iki kelimelik grup kullanıldığı (%40.5'i bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle, %35.7'si iki Türkçe kelimeyle, %14.3'ü bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle, %7.1'i bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle, %2.4'ü ise iki Arapça kelimeyle), %14.5'inde ise ikiden çok kelimeden oluşan grupların (%60'ı biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle, %20.2'si biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle, %6.7'si Türkçe kelimelerle, yine %6.7'si biri Türkçeleşmiş Arapça kelime ve diğerleri Türkçe kelimelerle ve yine aynı oranda olmak üzere biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle) devreye sokulduğu anlaşılmaktadır. Muhammed b. Hamza'nın çevirisinde %42.2 oranında tek kelimeyle karşılık bulunabildiği (%60.5 oranında Türkçe, %23.7 oranında Arapça, %10.5. oranında Türkçeleşmiş Arapça kelime, %5.3 oranında Farsça), %57.8'ini karşılamak için kelime gruplarına başvurulduğu görülmektedir ki bunlardan %41.1 'inde iki kelimelik grup kullanıldığı (%46'sı iki Türkçe kelimeyle, %24.3'ü bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle, %16.2'si bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle, %10.8'i bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle, %2.7'si bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle), %16.7'sinde ise ikiden çok kelimeden oluşan grupların (%26.7'si Türkçe kelimelerle ve aynı oranda biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle, %13.3 'ü biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle ve aynı oranda biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle ve yine aynı oranda olmak üzere biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle ve %6.7'si ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle) kullanıldığı görülmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an çevirisinde %36.3 oranında tek kelimeyle karşılık bulunabildiği (%48.5 oranında Türkçe, %33.3 oranında Arapça, %9.1 oranında Türkçeleşmiş Arapça ve yine aynı oranda Farsçalaşmış Arapça), %63.7'sini karşılamak için kelime gruplarına müracaat edildiği görülmektedir ki bunlardan %34'ünde iki kelimelik grup kullanıldığı (%54.8'i iki Türkçe kelimeyle, %22.6'sı bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle, %9.7'si ise iki Arapça kelimeyle, %6.5'i bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle, %3.2'si bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle ve aynı oranda bir Türkçe ve bir Farsçalaşmış Arapça kelimeyle), %29.7'sinde ise ikiden çok kelimeden oluşan grupların (%29.7'si biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle, %25.9'u biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle,

16 ı * 210 GÜLDEN SA GOLYÜKSEKKAYA KUR' AN-I KERiM'İN TÜRKÇE ÇEViRiLERİNDE ESMA-İ HÜSNA 211 %22.2'si biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle, %7.4'ü biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle, %3.7'si Türkçe kelimelerle, %3.7'si ikisi Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle ve aynı oranda ikisi Arapçr ve diğerleri Türkçe kelimelerle ve yine aynı oranda olmak üzere ikiden fazlası Arapça, ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle) tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bu çevirilerde esrna-i hüsna için kullanılan kelimelere bütünüyle baktığımızda 1973 tarihli Kur' an çevirisinde Türkçe kelimelerin diğer iki çeviriye nazaran azaldığı, Arapça kelimelerin ise arttığı fark edilmektedir. Yine bu çeviride esrna-i hüsnaya hem tek kelimeyle verilen karşılıkların oranında, hem de bu tek kelimelik karşılıklarda Türkçe oranında azalma, Arapça oranında ise artma olduğu dikkat çekmektedir. Bu çeviride ayrıca iki kelimelik grupların oranının azaldığı, ikiden çok kelimeden oluşanların oranının ise diğer çevirilere göre arttığı görülmektedir. Her ne kadar ilk çevirilerde esrna-i büsnalara olabildiğince Türkçe ve tek kelimelik karşılıklar bulunmaya çalışılmışsa da bu karşılıkların zaman içinde tutunamadığı anlaşılmaktadır. Üstelik Kur'an'ın ilk çevirilerinden bu yana pek çok dini tabir gibi, esrna-i büsnaların da orijinal şekilleri bilinmekte ve rahatlıkla kullanılmaktadır, yani orijinal şekiller benimsenmiştir. Zaten bu çevirinin girişinde şöyle bir açıklama bulunmaktadır: "En eskilerinden, günümüzde yapılanlara kadar, bu, terceme çalışma ve gayretleri ortaya çıkarmıştır ki bu ilahi, beşer üstü ve müciz Kitab'ın tam hakkını vererek aynen Türkçeye çevrilmesi mümkün değildir. Bu itibarla en isabetli yol, ayetleri kelime kelime aynen terceme etmek yerine, Arabça aslından anlaşılan mana ve meali Türkçe ile ifade yolu olsa gerektir. Çalışmalarımızda biz de bu yolu takib ettik, bununla beraber yine de zorlukla ve hatta imkansızlıklarla karşılaştık. Zorluk, bilhassa Allah' ın isim ve sıfatları konusunda ortaya çıktı. Bunları en güvenilir ilmi kaynaklara başvurarak elimizden geldiği kadar ifadeye çalıştık; fakat bu, herhalde, verdiğimiz anlamın aslını tamamen ifade ettiği şeklinde anlaşılmamalı, Allah'ın isim ve sıfatları ile insani isim, sıfat ve kelimeler arasındaki mahiyet farkı daima gözönünde bulundurulmalıdır" (s. IX). Bu araştırmaya başka Kur'an çevirileri de dahil edilse esrna-i hüsnaya verilen karşılıklar açısından sonuç pek değişmeyecektir. Sebeplerinden biri esmi büsnalardan bir kısmı birkaç anlamı birden ihtiva ettiği için tek kelimeyle karşılanmaları güçtür. Bu tür kelimeler ancak birden fazla kelimeyle karşılanabilir. Diğer bir sebep ise söz konusu kelimelerden bir kısmına karşılık bulma zorluğudur. Bunlar ancak çevrilerek karşılanabilirler ki bu durum- da da terimleşme imkanları zayıf olur. Böylece söz konusu terimler inançla ilgili olduğu için dil bilincinin yerini dini hassasiyetin aldığı, ilk çevirilerdeki olabildiğince Türkçe ile karşılama gayretinden büyük ölçüde vazgeçildiği görülmektedir. Bibliyografya Diyanet İşleri Başkanlığı (1973). Kur' cm-ı Kerfm ve Türkçe Anlamı (Meal). 2. baskı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Sağol (Yüksekkaya), Gülden ( ). An Inter-linear Translation of the Qur'an Into Khwarazm Turkish = Harezm Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi: Introduction and Text. I, Glossary. II, Facsimile Seetion One: Jh-3QOb. III, Seetion Two: 30Ja-587h. III, Harvard University: Sources of Oriental Languages and Literatures, Turkish Sources. Topaloğlu, Ahmet, haz. ( ). Muhammed bin Hamza. XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış "Satır-Arası" Kur'an Tercümesi. I: Giriş ve Metin, II: Sözlük. İstanbul: Kültür Bakanlığı Araştırma ve İnceleme Eserleri. Topaloğlu, Bekir (1995). "Esma-i Hüsna." Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. ll,

ESMA-İ HÜSNA -I- 1 "Allah" Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden.

ESMA-İ HÜSNA -I- 1 Allah Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden. ESMA-İ HÜSNA -I- 1 "Allah" Her ismin vasfını ihtivâ eden öz adı. 2 "Er-Rahmân" Dünyada bütün mahlûkata. merhamet eden, şefkat gösteren, îhsân eden. 3 "Er-Rahim" Âhırette, mü'minlere acıyan. 4 "El-Melik"

Detaylı

Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır.

Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır. Esmâ-ül hüsna genelde güzel isimler demektir. Özelde ise Yüce Allah'ın güzel isimleri için kullanılır. 1- Allah: Bütün kâinat ve âlemleri yaratanın, kendine verdiği addır, özel adıdır, Cenâb-ı Hakk'ın

Detaylı

Gülden Sağol Yüksekkaya. (İstanbul)

Gülden Sağol Yüksekkaya. (İstanbul) Türk Dilleri Araştırmaları 15 (2005): 181-211 Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Çevirilerinde Esma-i Hüsna* Gülden Sağol Yüksekkaya (İstanbul) Kur' an-ı Kerim'in Türkçe çevirileri, dil çalışmaları yönünden büyük

Detaylı

ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ

ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ ALLAH IN GÜZEL ĐSĐMLERĐ (ESMA-İ HÜSNA) Hazırlayan: Hamza Eravşar Yumak Eğitim ve Kültür Hizmeti: 5 ALLAH ADIN ZİKREDELİM Allah âdın zikredelim evvelâ Vâcib oldur cümle işde her kulâ Allah âdın her kim

Detaylı

Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU. T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU. T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Esma ü l Hüsna EN GÜZEL İSİMLER ALLAH INDIR AKKASE EBRU SERGİSİ TANITIM KATALOĞU Leyla OSMANLIOĞLU - M. Mesut OSMANLIOĞLU Ebru Sanatçıları T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Esma ü l

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Esma-ül Hüsna ALLAH ın (c.c.) Güzel İsimleri

Esma-ül Hüsna ALLAH ın (c.c.) Güzel İsimleri Sayfa 1 / 5 Allah ın(c.c.) 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri sayarsa, anlarsa, ezberlerse cennete girer. (Hz. Muhammed s.a.v.) Esmaü l Hüsna (Allah ın(c.c.) güzel isimleri) 1- Allah(c.c.): Uluhiyete

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen Hamd ve Şükür Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen İçindekiler Hamd ve şükür genel anlamında Hamd Fatiha suresinin ilk

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2012 Sayı: 5 Nuruosmaniye Camisinin Hat Düzeni Nuruosmaniye Camii, Barok üslubun Osmanlı daki ilk önemli

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Şahsiyet Sahibi Olmada Esma nın Yol Göstericiliği

Şahsiyet Sahibi Olmada Esma nın Yol Göstericiliği İNCELEME Ayşen ŞAHSİYET SAHİBİ KİŞİ, GÜCÜNÜ BİLGİSİNDEN ALIR, BİLMEDİĞİNİN GÜCÜNÜ TASLAMAZ, PEŞİNDEN GİTMEZ, BİLMEYE DEĞER VERİR VE İLMİNİ YAŞAR, BUNU DA DAVRANIŞLARINDA HİSSETTİRİR. Doç.Dr., Pedagog Rahman

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

1. Ayetlerde Geçen Allah ın İsimleri Kur ân ayetlerinde Yüce Allah ın isimleri isim veya isim tamlamaları şeklinde geçmektedir.

1. Ayetlerde Geçen Allah ın İsimleri Kur ân ayetlerinde Yüce Allah ın isimleri isim veya isim tamlamaları şeklinde geçmektedir. DUALAR ESMA-İ HÜSNA Ayet ve hadislerde Allah ın isimleri En güzel isimler anlamında س م اء ال ح س ن ى) el-esmâü l-hüsnâ (ا ل şeklinde ifade edilmektedir. 1. Ayetlerde Geçen Allah ın İsimleri Kur ân ayetlerinde

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Bu yazı sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması

Bu yazı  sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

KUR AN-I KERİM İN TÜRKÇE TERCÜMELERİNDE BESMELE * ÖZET

KUR AN-I KERİM İN TÜRKÇE TERCÜMELERİNDE BESMELE * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 125-141, ANKARA-TURKEY KUR AN-I KERİM İN TÜRKÇE TERCÜMELERİNDE BESMELE * Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK ** ÖZET Türk kültüründe

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan. Rahman Kimdir?

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435

Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435 Ramazan Cep Rehberi 2014 / 1435 #myfreedom 1 Es-Selamu Aleyküm Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman için, Ramazan Allah (cc) tan gelen birhediyedir. Diğer bütün aylardan farklıdır: kurtuluş, af ve

Detaylı

ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİ

ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİ ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİ سما الله حلسىن ] تريك Turkish [ Türkçe Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 سما الله حلسىن» باللغة لرت ية «ترمجة: حممد مسلم شاهني مر جعة: نبيل 2009-1430 2 İsim

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Erkan DEMİR. Doğum Tarihi: 05.0.980. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere!

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere! 6. SINIF Cem İbadeti Cem, Alevilikte temel ibadet biçimlerinden biridir. Cem ibadeti cemevinde topluca yapılır. Cem, Alevi inancına göre, Kur an-ı Kerim deki Salât buyruğunun uygulanma biçimidir. Cem ibadeti

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

KARAHANLI DÖNEMİ TÜRKÇE KUR AN ÇEVİRİLERİNDE ALLAH IN AD VE SIFATLARI HAKKINDA

KARAHANLI DÖNEMİ TÜRKÇE KUR AN ÇEVİRİLERİNDE ALLAH IN AD VE SIFATLARI HAKKINDA KARAHANLI DÖNEMİ TÜRKÇE KUR AN ÇEVİRİLERİNDE ALLAH IN AD VE SIFATLARI HAKKINDA Doç. Dr. Akartürk KARAHAN ÖZ: Tarihsel dönemlere ait söz varlığının doğru bir şekilde tespitinde kutsal kitap çevirilerinin

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan.

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Allah'a İman ve Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri

Allah'a İman ve Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri Allah'a İman ve Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri Allah'a iman; onun varlığına, birliğine, eşi ve benzeri olmadığına inanmak ve Allah'ı sıfat ve isimleriyle güzelce tanımaktır. Her şeyin yaratıcısı

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017)

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) - TEBLİĞ ÇAĞRISI - DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) Bir Kadın - Bir Dünya Güç ve Adalet İnşası İçin Politikalar ( 23-26 Kasım 2017, İstanbul - Türkiye ) İslam inancına göre kadın ve

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-1

Tövbe ve Af Dileme-1 Tövbe ve Af Dileme-1 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASINA DARBE BÜYÜKYENİCE DEN ACI HABER HAFIZ HÜSEYİN HOCA HAKK A YÜRÜDÜ HİZMETE GİRDİ

FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASINA DARBE BÜYÜKYENİCE DEN ACI HABER HAFIZ HÜSEYİN HOCA HAKK A YÜRÜDÜ HİZMETE GİRDİ Bizim Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler; cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar. İVRİNDİ Gazetesi Yıl:11 Sayı: Haftada bir Pazartesi günleri yayınlanır 07.11.2016 50 krş. Einstein Balıkesir

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Eğilmeyen Adamlar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Eğilmeyen Adamlar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eğilmeyen Adamlar Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

HAMT VE ŞÜKRÜN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

HAMT VE ŞÜKRÜN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ Hamt, sâdece Allah a (CC) yapılır. Allah a hamt olsun dediğimiz zaman, O nun için düşünülebilen bütün metihler, zikirler ile yâdetmeler, saygı ifâde eden lafızlar ve özel saygıların her birini ayrı ayrı

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı