ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI"

Transkript

1 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE / TEDAVĠSĠ Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Tezsiz Yüksek Lisans SAY ENDODONTĠ / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Tezsiz Yüksek Lisans / PEDODONTĠ Doktora SAY / PERĠODONTOLOJĠ Doktora SAY * 2 adet kontenjan yabancı uyruklu öğrenciler içindir. / PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ Doktora SAY AĞIZ, DĠġ VE ÇENE / RADYOLOJĠSĠ Doktora SAY

2 ECZACILIK PROGRAMLARI ANALĠTĠK KĠMYA / Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Tezsiz Yüksek Lisans SAY-EA Lisans Eğitimi içerisinde Analitik Kimya dersini almış olmak BĠYOKĠMYA / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Tezsiz Yüksek Lisans SAY Doktora için Eczacılık Fakültesi mezunu olmak FARMASÖTĠK KĠMYA / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Medisinal Kimya Tezsiz Yüksek Lisans SAY Biyoyararlanım ve İlaç Kalite Kontrolünde Farmasötik Analiz Tezsiz SAY Yüksek Lisans Doktora için Eczacılık Fakültesi mezunu olmak FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Kozmetoloji Tezli Yüksek Lisans SAY Farmasötik Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans SAY Eczacılık fakültesi mezunu olmayanların bilimsel hazırlık programına alınması Doktora için eczacılık fakültesi mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak FARMASÖTĠK MĠKROBĠYOLOJĠ / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Doktora için eczacı olmak veya yüksek lisansını farmasötik mikrobiyolojide yapmış olmak FARMAKOGNOZĠ / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Fitoterapi Drogları Tezsiz Yüksek Lisans SAY Tezli yüksek lisans için eczacılık fakültesi mezunu, Doktora için farmakognozi alanında yüksek lisans yapmış olmak, Fitoterapi Drogları Tezsiz Yüksek Lisans için eczacılık fakültesi veya tıp fakültesi mezunu olmak

3 FARMASÖTĠK BOTANĠK / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Tezsiz Yüksek Lisans Doktora için eczacılık fakültesi mezunu olmak ECZACILIK ĠġLETMECĠLĠĞĠ / Doktora EA Eczacı olmak FARMAKOLOJĠ / Doktora SAY Tezsiz Yüksek Lisans SAY FARMASÖTĠK TOKSĠKOLOJĠ / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Tezsiz Yüksek Lisans SAY VETERĠNER PROGRAMLARI BĠYOKĠMYA Doktora SAY/EA Tezli Yüksek Lisans SAY/EA Tezsiz Yüksek Lisans SAY/EA Doktora için veteriner hekim olmak veya yüksek lisansını biyokimya alanında yapmış olmak GIDA HĠJYENĠ VE TEKNOLOJĠSĠ Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY CERRAHĠ Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Tezsiz Yüksek Lisans SAY DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Veteriner Hekim

4 FĠZYOLOJĠ Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Tezsiz Yüksek Lisans SAY-EA Doktora için veteriner hekim olmak HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Tezsiz Yüksek Lisans ĠÇ HASTALIKLARI Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Tezsiz Yüksek Lisans SAY-EA PARAZĠTOLOJĠ Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Doktora için veteriner hekim olmak PATOLOJĠ Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Veteriner Hekim ZOOTEKNĠ Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Tezsiz Yüksek Lisans HĠSTOLOJĠ EMBRĠYOLOJĠ Doktora EA Veteriner fakültesi mezunu olmak FARMAKOLOJĠ VE TOKSĠKOLOJĠ Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Tezsiz Yüksek Lisans SAY Veteriner hekim, tıp doktoru, yüksek lisanslı eczacı, biyolog, kimya mühendisi olmak

5 VĠROLOJĠ Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Veteriner Hekim MĠKROBĠYOLOJĠ Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY DÖLERME VE SUNĠ TOHUMLAMA Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Tezsiz Yüksek Lisans SAY-EA Veteriner Hekim HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMĠSĠ VE ĠġLETMECĠLĠĞĠ Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Tezsiz Yüksek Lisans SAY-EA Veteriner fakültesi mezunu olmak GENETĠK Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA ANATOMĠ Tezli Yüksek Lisans EA VETERĠNER HEKĠMLĠĞĠ TARĠHĠ VE DEONTOLOJĠ Doktora SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SAY-EA Veteriner Hekim

6 TIP PROGRAMLARI BĠYOFĠZĠK Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Yüksek Lisans için Tıp doktoru, Fizik Mühendisi, Diş Hekimi, Biyolog, Eczacı, Elektrik Elektronik Mühendisi, Veteriner Hekim, Doktora için Tıp doktoru, Biyofizik, Biyokimya, Farmakoloji veya Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisansına sahip olmak ĠÇ HASTALIKLARI Fizyopatoloji Doktora SAY Hemaferezis Tezli Yüksek Lisans SAY Hematodiagnostik Tezli Yüksek Lisans SAY Tümör Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans SAY Fizyopatoloji Doktora için Tıp Fakültesi mezunu olmak ve transkript not ortalamasının en az 70 ve üzeri olması FĠZYOLOJĠ Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY TUS belgesiyle başvuracak tıp fakültesi mezunları için TUS puanının en az 55 ve puan türünün temel tıp bilimleri olması. Doktora için tıp fakültesi fizyoloji tezli yüksek lisans ya da tıp fakültesi mezunu olmak. TIBBĠ BĠYOLOJĠ Tezli Yüksek Lisans SAY KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ Perfüzyon Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) SAY TIP TARĠHĠ VE ETĠK Doktora SOZ-SAY-EA Tezli Yüksek Lisans SOZ-SAY-EA HALK SAĞLIĞI İş Sağlığı Doktora SAY Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans EA Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans SAY İş Sağlığı Doktora için; Tıp Fakültesi Mezunu Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans için; Hemşirelik Yüksekokulu mezunu Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans için; Tıp, eczacılık, veterinerlik, diş hekimliği mezunu

7 ANATOMĠ Klinik Anatomi Doktora SAY Tıp Fakültesi mezunu olmak TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji SAY Doktora Parazitoloji doktora SAY Tıp Fakültesi mezunu olmak ve tam gün çalışabilmek ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sosyal Pediatri Tezli Yüksek Lisans SAY BĠYOĠSTATĠSTĠK Tezli Yüksek Lisans SAY İlgili üniversitelerin istatistik bölümünden mezun olmak TIBBĠ FARMAKOLOJĠ Tezli Yüksek Lisans SAY GÖZ HASTALIKLARI Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin SAY Rehabilitasyonu Tezli Yüksek Lisans Pediatrik Oftalmoloji ve retina konusunda klinik çalışma ve yayınları olan göz hastalıkları uzmanı olmak

8 SAĞLIK BĠLĠMLERĠ PROGRAMLARI HEMġĠRELĠK / Doktora SAY Tezli Yüksek Lisans SAY Doktora için hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak ve yüksek lisansını hemşirelik anabilim dalı veya hemşireliğin herhangi bir alanında yapmış olmak Tezli yüksek lisans için hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak ÇOCUK GELĠġĠMĠ / Doktora EA Tezli Yüksek Lisans EA Tezsiz yüksek lisans (II. öğretim) SOSYAL HĠZMET / Doktora SOZ-EA Tezli Yüksek Lisans SOZ-EA Tezsiz yüksek lisans SOZ-EA Doktora için lisansını ya da yüksek lisansını sosyal hizmet bölüm ya da anabilim dalında yapmış olmak SAĞLIK KURUMLARI YÖNETĠMĠ / Doktora EA Tezli Yüksek Lisans EA SPOR BĠLĠMLERĠ PROGRAMLARI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR / Doktora SÖZ-SAY-EA Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans SÖZ-SAY-EA Spor Sağlık Bilimleri Tezli Yüksek Lisans SÖZ-SAY-EA Spor Yönetim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans SÖZ-SAY-EA Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans SÖZ-SAY-EA Sporda Psko-Sosyal Alanlar Tezli Yüksek Lisans SÖZ-SAY-EA

9 DĠSĠPLĠNLERARASI PROGRAMLAR ADLĠ BĠLĠMLER / Adli Tıp Bilimleri Doktora SOZ-SAY-EA Adli Biyoloji Doktora SOZ-SAY-EA Adli Biyoloji Tezli Yüksek Lisans SOZ-SAY-EA Adli Biyoloji Tezsiz Yüksek Lisans SOZ-SAY-EA Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Doktora SOZ-SAY-EA Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans SOZ-SAY-EA Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans SOZ-SAY-EA Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Tezli Yüksek Lisans (II. öğretim) SOZ-SAY-EA Kriminalistik Doktora SOZ-SAY-EA Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans SOZ-SAY-EA Adli Genetik Tezli Yüksek Lisans SOZ-SAY-EA Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans SOZ-SAY-EA Adli Tıp Bilimleri Doktora programı için tıp doktoru olmak Tüm programlar için haftanın 2 tam günü programa devam etmek / SĠNĠR BĠLĠMLERĠ Doktora SAY Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri haricindeki fakültelerden mezun olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak / KÖK HÜCRE VE YENĠLEYĠCĠ TIP Tezli Yüksek Lisans SAY / AĠLE DANIġMANLIĞI Tezsiz yüksek lisans (II. öğretim)

10 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI ÖN KAYIT TARĠHĠ OCAK 2015 MÜLAKAT TARĠHĠ 28 OCAK 2015 KESĠN KAYIT TARĠHĠ ġubat 2015 A - ÖN KAYITTA ADAYLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER NOT: Ön kayıt başvurularında kayıt işleminin onaylanabilmesi için aşağıda istenen belgelerin Ocak 2015 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde aday mülakat sınavına katılamayacaktır. a) Ön kayıt tarihleri arasında aktif olacak olan; https://...(19-23 Ocak 2015 tarihlerinde bildirilecektir).. internet adresinden Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu doldurulacaktır ve çıktı alınacaktır. Çıktı almadan enstitüye kayda gelenlerin baģvuruları kabul edilmeyecektir. (Sistemin Internet Explorer desteği yoktur ve hata vermektedir. Lütfen Mozilla Firefox ya da Google Chrome kullanınız.) b) Mezuniyet not ortalamasını (Yüzlük ve Dörtlük Sistemde) gösteren not çizelgesi / transkript (Transkriptin aslı kabul edilmektedir) ve mezun olunan fakültenin geçme notunu gösterir belge. c) Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı) d) Sonuç Belgesinin çıktısı (Kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir) e) Yabancı dil sınav sonuç belgesi veya eşdeğer belgelerin aslı veya onaylı sureti. (ÖSYM tarafından yapılan sınavların çıktısı, kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilerek alınacaktır.) f) 1 adet fotoğraf g) Nüfus cüzdanı fotokopisi h) Referans mektubu Doktora programına başvuracak adaylar için zorunlu, yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için isteğe bağlıdır. (http://www.sagbilens.ankara.edu.tr/items/image/dokuman/referansmektubu.doc) İnternet adresinden temin edilecektir. En az bir adet kapalı - imzalı zarf içinde olmalı ve referans mektubunu veren öğretim üyesi başvuru yapılan Anabilim dalında görevli olmamalıdır). ı) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır). ÖNKAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR. Mezuniyet not ortalaması: Fakülte geçme notu esasına göre puanların katsayı karşılıkları dikkate alınacaktır. (BAKINIZ TABLO 1, 2, 3) Tezli/tezsiz yüksek lisans programları için: Lisans not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) veya eşdeğeri, Doktora programları için : 1- BeĢ yıllık Fakülte mezunları (Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya sağlık bakanlığınca düzenlenen esaslara göre uzmanlık belgesi bulunanlar) not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2,75 (ikiyetmiģbeģ) veya 100 üzerinden en az 70 (yetmiģ), 2- Yüksek lisans programlarını tamamlayarak başvuru yapanlar için not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2,75 (ikiyetmiģbeģ) veya 100 üzerinden en az 70 (yetmiģ), olmalıdır.

11 BeĢ yıllık Fakülte mezunları (DiĢ Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi) Lisans diploması almaktadır programlarında bu kritere baģvuru formunu doldururken dikkat etmelidirler. Lisansüstü Eğitime GiriĢ Sınav Puanı () : Enstitümüze başvurularda puanı ve karşılığı kabul edilebilecek ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir. Sınav Türü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Puanı () Sınav Puanı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)* Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) Geçerlilik Süresi 55 Sınav tarihinden itibaren 3 takvim yılı Graduate Record Examination (GRE) 610 Sınav tarihinden itibaren 2 takvim yılı Graduate Management Admission Test (GMAT) 450 Sınav tarihinden itibaren 2 takvim yılı * Tıp Fakültesi mezunu adaylar temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS belgesi ile de başvurabilirler. Bu durumda temel tıp bilimleri birinci bölümde elde edilen standart puanın 0.7, ikinci bölümde elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpımından elde edilen toplam değerin en düşük puanı 50 olmalıdır. * En az 55 (ellibeş) tam puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programını tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için koşulu aranmaz. Yabancı Dil : a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz. b) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar: Sınav Türü Yüksek Geçerlilik Süresi Doktora Lisans Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı () Süresiz Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS) Süresiz Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)* Süresiz TOEFL harici diğer uluslar arası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış puanlar üniversiteler arası kurul kararları çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. * kapsamındaki yabancı diller için geçerlidir. B DEĞERLENDĠRME Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde puanının %50 si, lisans not ortalamasının %20 si ve mülakat sonucunun %30 u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır. puan koşulu aranmayan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans not ortalamasının %50 si ve mülakat sonucunun %50 u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır. Doktora programlarına öğrenci kabulünde puanının %50, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20 si ve mülakat sonucunun %30 u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 (yetmiş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

12 C - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLER a) Diploma.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları için) veya denklik belgesi başvuru yazısı. b) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi. c) sonuç belgesi. d) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) nden Türkçe kursu diploması. e) Doktora programlarına başvuracaklardan ana dilleri dışında İngilizce/ Fransızca/ Almanca dillerinden birinden, ÜDS veya KPDS sınav sonuç belgesi (Yüksek Lisans için 50, Doktora için 55 puan almış olmak). f) Öğrenim vizesi. g) Pasaport fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi. h) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin onaylı fotokopisi. Yukarıdaki belgelerin bir dilekçe ile Enstitüye tesliminden sonra, anabilim dalı uygun görüşü alınarak yabancı uyruklu öğrenci Bilim Sınavına alınır. Sınavda başarılı bulunan öğrencinin kaydı yapılır. D BAġVURU ADRESĠ: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Cad Dışkapı/ANKARA Tel : 0 (312) Fax : 0 (312) Öğrenci baģvuruları saat 17:00 e kadar alınacaktır. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Cad Dışkapı/ANKARA Tel : 0 (312) Fax : 0 (312) Web:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TÜRK

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 -Öğretim Yılı Güz yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

Tezsiz Yüksek. Tezsiz Yüksek Lisans. Tezli Yüksek Lisans. Program Özel Şartları. Anabilim / Anasanat Dalı. Lisans İçin ALES Türü. Yab. Uyr. T.C. Uyr.

Tezsiz Yüksek. Tezsiz Yüksek Lisans. Tezli Yüksek Lisans. Program Özel Şartları. Anabilim / Anasanat Dalı. Lisans İçin ALES Türü. Yab. Uyr. T.C. Uyr. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı İç Denetim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. mardin ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dil Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.

Yatay Geçiş. Yab. Uyr. Alan Dışı. 15 - Herhangi bir Lisans programı mezunu olmak. 45-4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı Tezli

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

2014-2015 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI 2014201 BAHAR YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi, ve i Enstitüleri bünyesinde yer alan Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayı ve başvuru

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı