Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları"

Transkript

1 Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça fazla olduğu ülkemizde, özellikle eğitim çağında bulunan üniversite öğrencilerinin genel olarak medya araçları tüketim alışkanlıklarını ve bağımlılık durumlarını saptama bu araştırmanın temeldeki çıkış noktasıdır. Bu çalışmada Başkent Üniversitesi öğrencilerinin medya araçlarını tüketim alışkanlıkları ve bağımlılık durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanan bu çalışma, gönüllülük esasına göre Başkent Üniversitesi nin 2. Sınıflarında okuyan 719 gönüllü öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Yaş ortalaması 21 olan öğrencilerin, %65 i kız, %35 i erkektir. Medya araçları tüketim alışkanlıkları öğrencilerin cinsiyetine göre değerlendirildiğinde televizyon, internet, cep telefonu ve basılı yayın kullanımı her 2 cinsiyette de %85 in üzerinde iken radyo dinleme %70 in altındadır. Medya araçları tüketim alışkanlıkları fakültelere göre değerlendirildiğinde televizyon kullanımı Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde %75 iken diğer fakültelerde %85 in üzerindedir. Radyo kullanımı İletişim Fakültesinde %82 iken diğer fakültelerde %70 in altındadır. Cep telefonu ve internet kullanımında fakülteler arasında fark yoktur. Basılı yayın kullanımı Fen Edebiyat Fakültesi nde %67 iken diğer fakültelerde %80 in üzerindedir. Medya araçları tüketim alışkanlıkları bağımlılık boyutuna göre değerlendirildiğinde öğrencilerin %71 inde internet, %45 inde cep telefonu, %34 ünde televizyon, %4 ünde de radyo ve basılı yayın kullanım bağımlılığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Medya kullanım alışkanlıkları, iletişim, televizyon, internet

2 GİRİŞ Yirmi birinci yüzyılda dünyada bilgi iletişim teknolojileri; cep telefonu, bilgisayar ve internet yaşamın tüm alanlarında, yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yetmiş milyonu aşan nüfusu ve yakaladığı ekonomik büyüme ile dünyanın önemli ülkelerinden biri durumuna gelen Türkiye de de, bilgi iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. İçinde yaşadığımız bilgi çağında insanlar, medya tüketim araçları sayesinde hayatını yönlendirip düzenlemektedir. Medyanın yoğun olarak egemen olduğu modern toplumlarda insanlar artık e-postalarına bakmadan, gazete ve televizyona göz atmadan güne başlamamakta, giyimini kuşamını hava raporuna göre ayarlamakta, akşamki etkinliklerini televizyon veya sinemadaki programa göre yönlendirmektedir. İnsanlar dünyayı medya kanalıyla öğrenerek, diğer insanlardan haberdar olmaktadır (3). Genel olarak medya tüketim araçları bireysel ve toplumsal hayatımızda su, hava, gıda gibi vazgeçilmez bir unsurudur. Schramm ve Porter, Lasswell in ve Wright ın daha önce yaptıkları analizlerden yararlanarak iletişimin işlevlerini (a.) Haberdar etme, (b). Eşgüdüm, (c). Kuşaklararası aktarma ve (d). Eğlence olmak üzere dört kategoride sınıflandırmaktadır (6). Günümüzde, bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırmış, zaman, mekân ve mesafe algılamalarını değiştirmiş, kültürleşme sürecine ivme kazandırarak küresel değerlerin oluşmasına ortam yaratmıştır (5). GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma anket uygulanarak gerçekleştirilirdi. Bu anket Başkent Üniversitesi nin tüm fakültelerinde öğrenim gören 2. Sınıf öğrencilerine uygulandı. 2. Sınıfta akademik dersler başladığı için bölümler arasındaki farklar daha belirgin olmaya başladığı için deney grubunu Başkent Üniversitesi 2. Sınıf lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Anket gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Katılanların yaş ortalaması 21,3 tür. Ankete katılan kişilerin yüzde 65 ini kız, yüzde 35 ini erkekler oluşturmaktadır. Tam sayım araştırması yapıldı ve sonuçlar SPSS programı yardımıyla değerlendirildi. Tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanan bu çalışma, gönüllülük esasına göre anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no:ka13/20) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Anket sorularının işlevselliğini kontrol etmek için 20 kişilik bir öğrenci grubuna ön çalışma uygulanmıştır. Bu çalışma doğrultusunda anket düzenlenerek son şekli verilmiştir.

3 Çalışma, 1/Şubat/2013-1/Mart/2013 tarihleri arasında, Başkent Üniversitesi 2. Sınıflarında okuyan 719 gönüllü öğrenci üzerinde yürütülmüştür. BULGULAR VE TARTIŞMA Başkent Üniversitesi öğrencilerinin medya araçlarını tüketim alışkanlıklarını ve bağımlılık durumlarını saptamak üzere yapılan çalışmanın bulguları amaca yönelik olarak aşağıda sunulmuştur. A. Medya Araçlarını Tüketim Alışkanlıklarının Cinsiyetlere Göre Değerlendirilmesi Tablo 1:Cinsiyetlere Göre Medya Tüketim Alışkanlıkları Dağılımı Tv İnternet Cep Tel. Radyo Basılı Yayın %87 %87 %87 %100 %98 %99 %99 %98 %99 %70 %64 %68 %87 %83 %86 Tablo 1 de görüldüğü gibi medya araçları tüketim alışkanlıklarında cinsiyetler arası bir fark saptanmamıştır yılında Selçuk Üniversitesi nde yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan medya tüketim araçlarını %49 ile televizyon, %22 ile internet %19 ile basılı yayın oluşturmaktadır. (3)

4 Tablo 2: Cinsiyetlere Göre Televizyonda İzlenen Programların Türü Dağılımı Haber, % 65 % 64 % 65 Tartışma Belgesel % 37 % 54 % 43 Film, Dizi % 88 % 70 % 82 Spor % 15 % 56 % 30 Programı Magazin % 46 % 18 % 36 Eğlence % 55 % 39 % 49 Diğer % 6 % 9 % 7 Tablo 2 de görüldüğü üzere film, dizi izleme kız öğrencilerde %88 iken erkek öğrencilerde %70; belgesel izleme kız öğrencilerde %37 iken erkek öğrencilerde %54; spor programı izleme kız öğrencilerde %15 iken erkek öğrencilerde %56; magazin programı izleme kız öğrencilerde %46 erkek öğrencilerde %18 olarak saptanmıştır. Kızlar ve erkekler arasında haber ve tartışma programı izlemede belirgin bir fark yoktur yılında Selçuk Üniversitesi nde yapılan bir araştırmaya göre en çok izlenen program türleri %29 ile haber,%25 ile dizi-film, %15 ile spor programlarıdır.(3) Tablo 3: Cinsiyete Göre İnternet Amaçlarının Dağılımı Eğitim, Bilgi % 81 % 75 % 79 Edinme Film, Dizi % 75 % 77 % 75 Oyun % 41 % 46 % 42 Alışveriş % 43 % 41 % 42 Bankacılık % 16 % 33 % 22 İletişim, Sosyal % 78 % 73 % 76 Medya Eğlence % 45 % 51 % 47 Diğer % 6 % 15 % 9 Tablo 3 de görüldüğü üzere internetin eğitim bilgi edinme amaçlı kullanımı kız öğrencilerde %81 erkek öğrencilerde %75 iken, bankacılık amaçlı kullanımı kız öğrencilerde %16 erkek öğrencilerde %33 tür. Film, dizi, oyun, alışveriş, sosyal medya kullanımında cinsiyetler arasında fark bulunmamaktadır.

5 2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesi nde yapılan bir araştırmaya göre internet kullanım amaçları %78 ile eğitim-bilgi edinme, %73 ile iletişim, %64 ile film-dizi olarak bulunmuştur.(2) 2011 yılında TÜİK tarafından yapılan çalışmada Türkiye de internet en çok %73 ile iletişim, %59 ile bilgi edinme, %51 ile film-dizi amacıyla kullanılmıştır.(4) Tablo 4: Cinsiyete Göre Cep Telefonu Amaçlarının Dağılımı İnternet % 77 % 80 % 78 Mesaj % 91 % 86 % 89 Arama % 94 % 92 % 93 Sosyal % 63 % 66 % 64 Medya Navigasyon % 32 % 48 % 37 Radyo, % 70 % 56 % 65 Müzik Takvim, % 70 % 64 % 68 Saat Diğer % 9 % 18 % 12 Tablo 4 de görüldüğü üzere cep telefonunu mesaj(%91), radyomüzik(%70) amaçlı kullanım kız öğrencilerde daha fazla iken erkek öğrencilerde navigasyon(%48) amaçlı kullanım daha fazladır. Bu araştırmada aylık cep telefonu harcamasının erkek öğrencilerde daha fazla olduğu saptandı. 40 TL ve üzeri aylık telefon masrafı olan öğrenciler %40 lık bir kesimi oluşturmaktadır.2010 yılında Marmara ve Maltepe Üniversite lerinde yapılan bir çalışmaya göre aylık telefon masrafı 40 tl ve üzeri öğrencilerin oranı %15 tir. (5) Ayrıca öğrencilerin %85 inde bir tane, %13 ünde iki tane telefon olduğu görüldü. Tablo 5: Cinsiyete Göre Süreli Basılı Yayınların Türünün Dağılımı Haberler % 69 % 63 % 67 Mizah % 39 % 32 % 36 Bilimsel % 22 % 29 % 24 Spor % 20 % 61 % 36 Magazin % 36 % 12 % 28 Her iki cinsiyette de haber, mizah ve bilimsel basılı yayın takip edilmesinde fark yok iken, spor takibi erkek öğrencilerde(%61) kız öğrencilerden

6 (%20) fazla iken; magazin takibi kız öğrencilerde (%36) erkek öğrencilerden (%12) fazladır. Tablo 6: Cinsiyete Göre Son Bir Ayda Okunan Kitap Sayısı Dağılımı Okumadım % 22 % 46 % 31 1 Tane % 42 % 29 % 37 2 Tane % 20 % 12 % 17 2 den Fazla % 16 % 13 % 15 Haber, Tartışma Belgesel Film, Dizi Spor Programı Magazin Eğlence Diğer Tablo 6 de görüldüğü üzere kızların %22 si erkeklerin de %46 sı son bir ayda hiç kitap okumamıştır. B.Medya Araçlarını Tüketim Alışkanlıklarının Fakültelere Göre Değerlendirilmesi Tablo 7:Fakültelere Göre Medya Araçlarını Tüketim Alışkanlıklarının Dağılımı Tv İnternet CepTel. ı Radyo ı Diş Hekimliği 89% 100% 100% 60% 86% Eğitim 84% 100% 99% 70% 85% Fen Edebiyat 87% 100% 100% 60% 67% Güzel Sanatlar 74% 100% 100% 68% 84% Hukuk 86% 98% 99% 68% 87% İ İ B F 92% 96% 94% 71% 86% İletişim 96% 100% 100% 82% 91% Mühendislik 94% 100% 100% 70% 88% Sağlık 86% 99% 98% 65% 83% Ticari 95% 100% 100% 64% 84% Tıp 76% 100% 100% 61% 82% Toplam 87% 99% 99% 68% 86% BasılıYay. ı Tablo 8: Fakültelere Göre Televizyonda İzlenen Program Türlerinin Dağılımı

7 Diş %59 %50 %84 %31 %41 %50 %6 Hekimliği Eğitim %59 %36 %87 %24 %41 %59 %6 Fen %60 %53 %87 %20 %27 %23 %7 Edebiyat Güzel %68 %53 %90 %37 %32 %26 %11 Sanatlar Hukuk %78 %52 %92 %26 %29 %37 %6 İİBF %69 %50 %73 %35 %38 %38 %4 İletişim %67 %33 %74 %32 %30 %56 %9 Mühendislik %62 %54 %80 %36 %32 %50 %10 Sağlık %70 %39 %84 %22 %46 %59 %8 Bilimleri Ticari %59 %41 %79 %48 %30 %45 %5 Bilimler Tıp %52 %31 %71 %31 %29 %39 %7 TOPLAM %65 %43 %82 %30 %36 %49 %7 Tablo 8 de görüldüğü üzere haber-tartışma programını (%52), belgeseli (%31), film-diziyi(%71) en az izleyen fakülte Tıp Fakültesi dir. Tablo 9: Fakültelere Göre Cep Telefonu Amaçları Dağılımı Tablo 9 da görüldüğü üzere Güzel Sanatlar Fakültesi sosyal medya (%90) ve navigasyonu (%69) en fazla kullanan fakültedir. En fazla telefon masrafı yapan fakülte Güzel Sanatlar Fakültesi dir; %53 ü 60 TL üzerinde harcama yapmaktadır. İNTERNET SMS ARAMA SOSYAL NAVİGASYON MÜZİK TAKVİM DİĞER MEDYA Diş %81 %86 %81 %64 %22 %56 %67 %8 Hekimliği Eğitim %65 %85 %95 %53 %20 %68 %6 %8 Fen %80 %87 %93 %67 %47 %80 %87 %13 Edebiyat Güzel %80 %79 %100 %90 %69 %58 %74 %26 Sanatlar Hukuk %85 %89 %99 %66 %31 %63 %66 %11 İİBF %85 %85 %88 %71 %40 %56 %60 %8 İletişim %80 %86 %88 %75 %41 %66 %63 %21 Mühendislik %89 %93 %93 %72 %51 %67 %70 %15 Sağlık %74 %94 %94 %58 %33 %71 %71 %8 Bilimleri Ticari %79 %93 %95 %61 %43 %54 %59 %16 Bilimler Tıp %76 %89 %97 %58 %45 %70 %74 %19 TOPLAM %78 %90 %93 %64 %37 %65 %68 %12

8 Fakültelere göre internet kullanım amaçlarında, radyoda dinlenen programında ve takip edilen basılı yayın türünde anlamlı bir fark yoktur. Tablo 10: Fakültelere Göre Son 1 Ayda Okunan Kitap Sayısı Dağılımı Hiç 1 Tane 2 Tane 2 den Fazla Diş %33 %47 %11 %8 Hekimliği Eğitim %29 %29 %19 %24 Fen Edebiyat %20 %33 %27 %20 Güzel %32 %21 %32 %16 Sanatlar Hukuk %22 %38 %19 %21 İİBF %33 %39 %14 %14 Tablo 10 da görüldüğü gibi İletişim Fakültesi (%19), Fen Edebiyat Fakültesi (%20) ve Hukuk Fakültesi(%22) en fazla kitap okuyan fakültelerdir. En az kitap okuyan fakülte %51 ile Ticari Bilimler Fakültesi dir. İletişim %19 %50 %13 %19 Mühendislik %42 %32 %17 %10 Sağlık %25 %45 %17 %13 C. Ailenin Eğitim Bilimleri Durumuna Göre Medya Ticari %51 %31 %13 %6 Araçları Tüketim Bilimler Tıp %37 %26 %19 %18 Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi TOPLAM %31 %37 %17 %15 Ankete katılan öğrencilerin annelerinin %56 sı, babalarının %68 i üniversite mezunudur. Öğrencilerin aile eğitim durumu televizyonda izlenen programların türlerinde, internet kullanım amaçlarında, cep telefonu kullanım amaçlarında ve radyoda dinlenen program türlerinde bir fark yaratmazken; basılı yayının bilimsel amaçlı kullanımı anne eğitim

9 durumunun yüksek lisans ve doktora olması durumunda %22 ile en az düzeydedir. D. Bağımlılık durumuna göre medya araçları tüketim alışkanlıklarının değerlendirilmesi Medya araçlarının tüketim alışkanlıklarını kullanım süresinin planladığı süreyi aşmada her iki cinsiyette de internet 1. sırada (kız öğrencilerde %69, erkek öğrencilerde %77) yer almaktadır. 2. sırada cep telefonu (kız öğrencilerde %49, erkek öğrencilerde %37), 3. Sırada televizyon (kız öğrencilerde %36, erkek öğrencilerde %31) vardır. Tablo 11: Cinsiyete Göre Medya Tüketim Araçlarını Uykusuz Kalma Pahasına Kullanan Öğrencilerin Dağılımı Televizyon %30 %28 %29 İnternet %64 %77 %69 Cep Telefonu %58 %33 %50 Radyo %6 %5 %5 Basılı Yayın %4 %5 %4 Medya araçlarını tüketim sürelerine yapılan eleştirilere öğrencilerin %15 i çok sık, %46 sı bazen, %39 u hiçbir zaman tepki vermemektedir. Medya araçlarını tüketim alışkanlıkları bağımlılık durumuna göre değerlendirildiğinde fakülteler arasında anlamlı bir fark yoktur. SONUÇ Bu çalışmada Başkent Üniversitesi öğrencilerinin medya araçlarını tüketim alışkanlıkları ve bağımlılık durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre öğrenciler arasında en çok kullanılan medya tüketim araçları cep telefonu ve internettir. sıklığı açısından kız ve erkekler arasında fark yoktur. Ancak televizyonda izlenen programların türleri, internet ve cep telefonu kullanım amaçları, takip edilen basılı yayın türleri arasında cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır. Radyoda dinlenen programların türlerinde ise cinsiyete göre fark bulunmamaktadır. Fakülteler arasında cep telefonu ve internet kullanımı açısından önemli bir fark yoktur. Televizyonu en az izleyen fakülteler Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesidir. Radyo dinleme ve basılı yayın takip etme oranları en

10 yüksek olan fakülte ise İletişim Fakültesi dir. Radyo dinlemede bir farklılık bulunmamıştır. Uykusuz kalma pahasına kullanma, kullanımda planlana süreyi aşma ve kullanımla ilgili eleştirilere sinirlenme birer bağımlılık göstergesidir. Bu kıstaslara göre bağımlılık düzeyinde kullanılan medya tüketim araçları arasında en başta internet gelmektedir. Bu sırayı cep telefonu ve televizyon izlemektedir. Bağımlılıklar cinsiyetler arasında incelendiğinde kız öğrencilerde internet ve cep telefonu; erkek öğrencilerde ise internet bağımlılığı yaygındır. Fakültelere göre incelendiğinde fakülteler arasında bir fark yoktur. Öğrencilerin anne-baba eğitim durumu medya araçları tüketim alışkanlıkları ve bağımlılık düzeyleri arasında bir farklılığa neden olamamaktadır. KAYNAKLAR 1. Aslan A. Ünal Tugun A. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Alışkanlıkları Ve Amaçlarının İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, 2013, Cilt 10, Sayı 1, Syf Cankorkmaz Z. Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri Ve İnternetteki Tüketim Eğilimleri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2010, Cilt 11, Sayı 2, Syf Toruk İ. Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, Syf , Konya 4. Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri, stikleri_2011.pdf 5. Yurdabakan, İ. Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim. Eğitim Araştırmaları 6. s: 61-64, Zıllıoğlu, M. İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul,1993

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN GELENEKSEL ve YENİ MEDYA ile OLAN İLİŞKİLERİ ve İLİŞKİLERİNİN DOĞASININ KARŞILAŞTIRILMASI

ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN GELENEKSEL ve YENİ MEDYA ile OLAN İLİŞKİLERİ ve İLİŞKİLERİNİN DOĞASININ KARŞILAŞTIRILMASI ORTAOKULDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN GELENEKSEL ve YENİ MEDYA ile OLAN İLİŞKİLERİ ve İLİŞKİLERİNİN DOĞASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJESİ-MEDYAK Doç. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

AN AMPRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONTHLY EXPENDITURE AND THE CELL PHONE USE OF THE UNIVERSITY STUDENTS

AN AMPRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONTHLY EXPENDITURE AND THE CELL PHONE USE OF THE UNIVERSITY STUDENTS ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK HARCAMALARI İLE CEP TELEFONU KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Filiz KADI Doç. Dr. Fatih Üniversitesi İİBF-Ekonomi Bölümü, fkadi@fatih.edu.tr, Hakan

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Aile Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 27 Aile Üç Aylık Dergi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı 27 ISSN: 1303-0256 EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ İnternet Aile Türkiye de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEYREM

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER Editör Doç. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 2146-0817 (Online)

HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 2146-0817 (Online) ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE E-HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Duygu TALİH Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi E-Posta: duygutalih@gmail.com Tülay DEMİRALAY

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN İNTERNETİN HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA KULLANIMI: BİR UYGULAMA

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN İNTERNETİN HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA KULLANIMI: BİR UYGULAMA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN İNTERNETİN HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA KULLANIMI: BİR UYGULAMA Uğur UĞUR Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi E-posta: uugur@cumhuriyet.edu.tr Sevtap SARIOĞLU UĞUR Cumhuriyet

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama-

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.1, s.29-44. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2010/1, Sayı:11 Year: 2010/1, Number:11 İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

Elektronik Alışverişte Akademisyenlerin Güvenlik ve Risk Algılarının Belirlenmesi

Elektronik Alışverişte Akademisyenlerin Güvenlik ve Risk Algılarının Belirlenmesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 12, Sayı: 24, ss. 275-294, 2014 Elektronik Alışverişte Akademisyenlerin Güvenlik ve Risk Algılarının Belirlenmesi Hakan ÇETİN* & Sezgin IRMAK** Özet Elektronik alışverişin

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve E-öğrenme ye İlişkin Tutumları: Başkent Üniversitesi Uygulaması Gülcan COŞKUN a, Beyza KAYMAKOĞLU a, Ercan GÖK a a Başkent Üniversitesi, Ankara The Internet

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan * Şükrü Balcı * Özet: Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ i T.C. İNONÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ FEYZA SEVİNDİK HALK

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma

İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 1 Ocak 2014 ss. 99-114 İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal The Personal Internet and Technology Usage at the Workplace: Cyberslacking

Detaylı