MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK"

Transkript

1 MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) 211 Dr. Salih AKYÜREK

2

3 ÇOCUKLARDA ĠLETĠġĠM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (Bilgisayar Ġnternet Cep Telefonu Televizyon) Mutlu Çocuklar Derneği Anket Hazırlama Veri Analizi ve Raporlama: Dr. Salih AKYÜREK

4 ÇOCUKLARDA ĠLETĠġĠM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (Bilgisayar Ġnternet Cep Telefonu Televizyon) Mutlu Çocuklar Derneği Mebusevleri ġerefli Sok. No:27/3 Çankaya /ANKARA Tel.: Fax: Web: mutlucocuklar.org Anket Hazırlama Veri Analizi ve Raporlama: Dr. Salih AKYÜREK BĠLGESAM Copyright Temmuz 211 Bu yayının tüm hakları saklıdır. Yayın Mutlu Çocuklar Derneğinin izni olmadan elektronik veya mekanik yollarla çoğaltılamaz.

5 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ ÇALIġMANIN AMACI ÇALIġMA METODOLOJĠSĠ VE ÖRNEKLEM ÖRNEKLEMĠN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ Örneklemin Sınıf ve Okul Dağılımı Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı Anne ve Baba Öğrenim Durumu Anne ÇalıĢma Durumu Baba ÇalıĢma Durumu Ailelerin Ekonomik Durumu Aile Bütünlüğü ĠLETĠġĠM ARAÇLARINA SAHĠPLĠK Ailelerin Bilgisayar Sahiplik Durumu Öğrencilerin Kedilerine Ait Bilgisayar Sahiplik Durumu Evde Ġnternet Bağlantısı Sahiplik Durumu Cep Telefonu Sahiplik Durumu Cep Telefonunda Ġnternet Bağlantısı Bulunma Durumu ĠLETĠġĠM ARAÇLARI KULLANIM SIKLIĞI VE KULLANIM ġeklġ Bilgisayar Kullanım Sıklığı Ġnternet Kullanım Sıklığı Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım ġekli Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zamanı ve Süresini Belirleme Derslerde Cep Telefonunu Açık Bulundurma Televizyon Seyretme Sıklığı ĠletiĢim Araçları Ġle Geçirilen Günlük Ortalama Süre Ġnternet Kullanım Amacı Ġnternet ĠletiĢim Araçlarına Sahiplik Durumu ĠLETĠġĠM ARAÇLARINA BAĞIMLILIK ÇOCUKLARDA YAġAMA BAĞLILIK ÇOCUKLARDA OKUL BAġARISI BULGULARIN ÖZETĠ SONUÇ YERĠNE EK- UYGULANAN ANKET FORMU

6

7 GĠRĠġ Hızla değiģen ve geliģen teknoloji, iletiģim araçlarında baģ döndürücü yenilikleri karģımıza çıkarmakta ve bu durum insanların bu araçlara bağımlılığını da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda bu bağımlılığın tüm yaģ gruplarını da kapsayacak Ģekilde arttığını söyleyebiliriz. GeliĢen iletiģim araçlarına en kolay uyum sağlayan ve pek çok kolaylığı da beraberinde getiren bu araçlara bağımlılık noktasında ilk sıradaki adaylar hiç Ģüphesiz yaģ grubu çocuklardır. ĠletiĢim araçlarının; haberleģme, bilgiye ulaģma ve bilgiyi paylaģma konusunda ortaya koyduğu kolaylıklar ve yarattığı imkânlar olumlu yönleri olmakla birlikte, bu araçların asosyal kiģilik geliģimi, Ģiddet ve daha pek çok sosyal ve psikolojik olumsuzluğu da beraberinde getirmesi, üzerinde durulması ve tedbir alınması gereken bir durumdur. Televizyon yayınları yoluyla çocukların gözlemlediği veya bizzat bilgisayar ve internet oyunları yoluyla sanal bir aktör olarak dâhil olduğu Ģiddet unsuru içeren davranıģlar, çocukların hem okul hem de aile ve sosyal çevresinde pek çok olumsuzluğu beraberinde getirebilmektedir. Okul baģarısızlığı, kurallara uymamak, Ģiddete yönelimli olmak, asosyal davranıģlar sergilemek, aile içi iletiģimsizlik, baģkalarının duygu ve düģüncelerine duyarsızlık, gerçeklikten uzak kontrolsüz ve tutarsız davranıģlar, madde bağımlılığı, söz konusu olumsuzluklardan bazıları olarak sıralanabilir. Bilgisayar, internet, televizyon, cep telefonu vb. ĠletiĢim araçlarına bağımlılık sanal bağımlılık olarak da tanımlanmaktadır. Bu araçlara aģırı bağımlılık düzeyi, çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını bile gözardı ettiği, gerçeklikten tamamen koptuğu ve mutlak anlamda profesyonel desteğe ve tedaviye ihtiyaç duyduğu bir aģamayı iģaret etmektedir. Çocuklar arasında sanal bağımlılığın görülme sıklığına dönük farklı çalıģmalarda farklı oranlar verilmekle birlikte bu oranın azımsanmayacak düzeyde olduğunu söylemek gerekmektedir. Burada daha önemli olan nokta ise sanal bağımlılığın çocuklar arasında yükselen bir eğilim göstermesidir. Bu çalıģma ile çocukların iletiģim araçlarına sahiplik ve bağımlılık durumları ve bu bulguların ailelerin ve çocukların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaģması ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. Mevcut bulgular temelinde, iletiģim araçlarına yüksek bağımlılık gösteren ve bu durumdan kiģisel geliģim açısından olumsuz etkilenen çocuk profilinin tespiti ile bu çocuklara yönelik verilecek eğitim ve yönlendirmelere ıģık tutulması amaçlanmaktadır

8 1. ÇALIġMANIN AMACI Son yirmi yıldaki geliģmeler teknolojiyi ve bunun getirdiği iletiģim araçlarını günlük yaģamımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiģtir. Bu çalıģma ile; okul çağındaki (12-18 yaģ) genç kuģağın kullandığı iletiģim araçları, bu araçlara verilen önem ve bu araçlara bağımlılığın ortaya konulması ve bu sayede bir farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. ÇalıĢma ile açıklık getirilmeye çalıģılan temel araģtırma soruları Ģunlardır: Ailelerin ve çocukların iletiģim araçları (Bilgisayar-Ġnternet-Cep Telefonu- Televizyon) sahiplik durumu ve sosyo-demografik faktörlere göre farklılaģması. Çocukların iletiģim araçları kullanım Ģekli, kullanım sıklığı ve bu tutumların sosyo-demografik faktörlere göre farklılaģması. Çocukların ĠletiĢim araçlarına bağımlılığı ve bu bağımlılığın sosyo-demografik faktörlere göre farklılaģması. Çocukların yaģama bağlılık düzeyleri ve bu bağlılığın iletiģim araçlarına bağımlılık durumu ve sosyo-demografik faktörlere göre farklılaģması. Çocukların iletiģim araçlarına bağımlılığının ve sosyo-demografik faktörlerin okul baģarısını etkisi. 2. ÇALIġMA METODOLOJĠSĠ VE ÖRNEKLEM ÇalıĢma amacı doğrultusunda hazırlanan ve uygulanan anket formu, üç sayfadan ve 36 sorudan oluģmaktadır. ÇalıĢma evreni olarak ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencileri belirlenmiģtir. Anket formları, Mutlu Çocuklar Derneğinin Ankara da 13 ve Bursa da 6 okulda uyguladığı eğitim programı sonunda eğitime katılan 2611 öğrenciye sınıf ortamında izinli olarak uygulanmıģtır. Anketlerden 2581 adedi geçerli bulunarak analize dahil edilmiģtir. Elde edilen veriler PASW (18) istatistik programına aktarılmak suretiyle analiz edilmiģ ve raporlaģtırılmıģtır. ÇalıĢmada çapraz tablolar ve diğer tanımlayıcı istatistiki değerlerle birlikte aģağıda sıralanan analiz yöntemleri uygulanmıģtır. Korelasyon Analizi Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) Regresyon Analizi - 2 -

9 3. ÖRNEKLEMĠN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 3.1. Örneklemin Sınıf ve Okul Dağılımı Analize dâhil edilen toplam 2581 anket formunun %72 si ilköğretim ikinci kademe ve %28 i lise öğrencilerinden oluģmaktadır. Örneklemin okullara ve sınıflara göre yüzdeleri aģağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiģtir. OKUL Sıklık Geçerli Yüzde Ġlköğretim okulu , Anadolu Lisesi , Toplam , Kayıp 2 Genel Toplam ,4 28,2 SINIF % 2,4 1 9, 9,4 9,6 6'ncı sınıf 7'nci sınıf 8'inci sınıf 9'uncu sınıf 1'uncu sınıf 11'inci sınıf , OKUL % 4 2 İlköğretim okulu 28, Anadolu lisesi - 3 -

10 3.2. Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı Örneklemin cinsiyete göre sayı ve yüzdeleri aģağıda tablo ve grafik olarak verilmiģtir. CĠNSĠYET Sıklık Geçerli Yüzde Kız ,7 Erkek ,3 Toplam , Kayıp 33 Genel Toplam ,7 CİNSİYET % 48,3 2 Kız Erkek - 4 -

11 3.3. Anne ve Baba Öğrenim Durumu ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin anne ve baba öğrenim durumları aģağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiģtir. Örneklem anne ve babanın öğrenim durumuna göre farklılaģmaları inceleyecek yeterlilikte ve temsili bir dağılım sağlamaktadır. Anne Öğrenim Durumu Baba Öğrenim Durumu Öğrenim Düzeyi Sıklık G. Yüzde Sıklık G. Yüzde Okuryazar değil 79 3,1 21,8 Okuryazar 64 2,5 39 1,5 Ġlkokul mezunu 758 3, 43 17, Ortaokul mezunu , ,3 Lise mezunu , 765 3,2 Üniversite mezunu , ,8 Lisans üstü öğrenimi var 37 1,5 19 4,3 Toplam , , Kayıp Genel Toplam ANNE ÖĞRENİM DURUMU % ,1 2,5 Okuryazar değil Okuryazar 3, İlkokul mezunu 14, Ortaokul mezunu 31, Lise mezunu 17,9 Üniversite mezunu 1,5 Lisans üstü öğrenimi var ,8 1,5 Okuryazar değil Okuryazar BABA ÖĞRENİM DURUMU % 17, İlkokul mezunu 14,3 Ortaokul mezunu 3,2 31,8 Lise mezunu Üniversite mezunu 4,3 Lisans üstü öğrenimi var - 5 -

12 3.4. Anne ÇalıĢma Durumu ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin annelerinin çalıģma durumları aģağıdaki tablo ve grafikte verilmiģtir. Örneklem annenin çalıģma durumuna göre farklılaģmaları inceleyecek yeterlilikte ve temsili bir dağılımı sunmaktadır. ANNE ÇALIġMA DURUMU Sıklık Geçerli Yüzde Ev kadını ,6 Sürekli bir iģi var 57 22,6 Yarı zamanlı iģlerde çalıģıyor 76 3, Emekli 96 3,8 Toplam , Kayıp 54 Genel Toplam ,6 ANNE ÇALIŞMA DURUMU % ,6 Ev kadını Sürekli bir işi var Yarı zamanlı işlerde çalışıyor 3, 3,8 Emekli - 6 -

13 3.5. Baba ÇalıĢma Durumu ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin babalarının çalıģma durumları aģağıdaki tablo ve grafikte verilmiģtir. Örneklem babanın çalıģma durumuna göre farklılaģmaları inceleyecek yeterlilikte ve temsili bir dağılımı sunmaktadır. BABA ÇALIġMA DURUMU Sıklık Geçerli Yüzde ĠĢsiz 68 2,7 Sürekli bir iģi var ,5 Yarı zamanlı iģlerde çalıģıyor 131 5,2 Emekli 267 1,6 Toplam , Kayıp 63 Genel Toplam BABA ÇALIŞMA DURUMU % 81, ,7 İşsiz Sürekli bir işi var 5,2 Yarı zamanlı işlerde çalışıyor 1,6 Emekli - 7 -

14 3.6. Ailelerin Ekonomik Durumu ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumları aģağıdaki tablo ve grafikte verilmiģtir. Bu beģli kategorik değiģken farklılaģmaların analizinde kategoriler birleģtirilmek suretiyle (fakir-orta gelirli-zengin) kullanılmıģtır. AĠLE EKONOMĠK DURUM Sıklık Geçerli Yüzde Çok fakir/muhtaç 22,9 Fakir 69 2,7 Orta gelirli ,3 Zengin 262 1,3 Çok zengin 22,9 Toplam , Kayıp 35 Genel Toplam AİLELERİN EKONOMİK DURUMU % 85, ,9 2,7 Çok fakir/muhtaç 1,3,9 Fakir Orta gelirli Zengin Çok zengin - 8 -

15 3.7. Aile Bütünlüğü ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin anne-baba birlikteliğine dönük aile bütünlük durumları aģağıdaki grafikte verilmiģtir. AĠLE BÜTÜNLÜĞÜ Sıklık Geçerli Yüzde Anne baba birlikte yaģıyor ,2 BoĢandı-ayrı yaģıyor 133 5,3 Anne ve/veya baba hayatta değil 36 1,4 Toplam , Kayıp 78 Genel Toplam ,2 AİLE BÜTÜNLÜĞÜ % 2 Anne baba birlikte yaşıyor 5,3 Boşandı-ayrı yaşıyor 1,4 Anne ve/veya baba hayatta değil - 9 -

16 4. ĠLETĠġĠM ARAÇLARINA SAHĠPLĠK 4.1. Ailelerin Bilgisayar Sahiplik Durumu Ailelerin sahip olduğu bilgisayar sayısı aģağıda tablo olarak verilmiģtir. Analiz değerleri, ailelerin yaklaģık %9 ının evinde en az bir bilgisayarın olduğunu göstermektedir. Evdeki Bilgisayar Sayısı Bilgisayar Sayısı Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Geçerli 27 1,5 1, ,9 6, ,7 22, ,5 4, , 1, 5 12,5,5 6 1,, Toplam ,1 1, Kayıp 23,9 Toplam , - 1 -

17 Ailelerin sahip olduğu bilgisayar sayısının öğrencilerin okul durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Evinde bilgisayar olmayanlar, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %13, lise öğrencileri arasında ise %4 düzeyindedir. Evdeki Bilgisayar Sayısı * Okul Çapraz Tablosu Evdeki Bilgisayar Sayısı Toplam Yok veya fazla Ġlköğretim okulu Okul Anadolu lisesi Toplam Sayı Okul içinde % 13,1% 4,% 1,6% Sayı Okul içinde % 6,9% 59,% 6,4% Sayı Okul içinde % 2,6% 29,1% 23,% Sayı Okul içinde % 5,4% 7,9% 6,1% Sayı Okul içinde % 1% 1% 1% Evde Bilgisayar Bulunma Oranı (%) 86,9 96, İlköğretim okulu Anadolu lisesi

18 Sahip olunan bilgisayar sayısının ailenin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Evinde bilgisayar olmayanlar, zengin ailelerde %1, orta gelirli ailelerde %1 düzeyinde iken bu oran fakir ailelerde %43 e çıkmaktadır. Evdeki Bilgisayar Sayısı * Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Toplam Bilgisayar Sayısı Fakir/ Orta Muhtaç Gelirli Zengin Yok Sayı Ekonomik durum içinde % 43,2% 1,4% 1,1% 1,5% 1 Adet Sayı Ekonomik durum içinde % 47,7% 63,% 46,1% 6,6% 2 Adet Sayı veya fazla Ekonomik durum içinde % 5,7% 22,2% 33,8% 22,9% Sayı Ekonomik durum içinde % 3,4% 4,4% 19,% 6,% Toplam Sayı Ekonomik durum içinde % 1% 1% 1% 1% 1 Evde Bilgisayar Bulunma Oranı (%) 89,6 98, ,8 4 2 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin

19 4.2. Öğrencilerin Kedilerine Ait Bilgisayar Sahiplik Durumu Öğrencilerin kendilerine ait bir bilgisayar sahibi olma durumunun okula göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Kendisine ait bir bilgisayar sahibi olanlar ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %49 iken bu oran lise öğrencileri arasında %66,8 ile çok daha yüksek düzeydedir. Kendisine Ait Bir Bilgisayara Sahibi Olma * Okul Çapraz Tablosu Kendisine ait bir bilgisayar Toplam Yok Var Ġlköğretim okulu Okul Anadolu lisesi Toplam Sayı Okul içinde % 51,% 33,2% 46,% Sayı Okul içinde % 49,% 66,8% 54,% Sayı Okul içinde % 1,% 1,% 1,% Kendisine Ait Bilgisayar Sahibi Olma Oranı (%) 66,8 49, İlköğretim okulu Anadolu lisesi

20 Öğrencilerin kendilerine ait bir bilgisayar sahibi olma durumunun cinsiyetine göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Kendisine ait bir bilgisayar sahibi olanların oranı kız öğrencileri arasında %51,7 iken bu oran lise öğrencileri arasında %56,4 dür. Kendisine Ait Bir Bilgisayar Sahibi Olma * Cinsiyet Çapraz Tablosu Cinsiyet Kız Erkek Toplam Kendisine ait bir bilgisayar Toplam Yok Var Sayı Cinsiyet içinde % 48,3% 43,6% 46,% Sayı Cinsiyet içinde % 51,7% 56,4% 54,% Sayı Cinsiyet içinde % 1% 1% 1% 6 Kendisine Ait Bilgisayar Sahibi Olma Oranı (%) 51,7 56,4 4 2 Kız Erkek

21 Öğrencilerin kendilerine ait bir bilgisayar sahibi olma durumunun ailenin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Kendisine ait bir bilgisayar sahibi olanlar zengin ailelere mensup öğrenciler arasında %74,8 iken bu oran fakir ailelere mensup öğrenciler arasında %23,8 oranındadır. Kendisine Ait Bir Bilgisayar Sahibi Olma * Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Kendisine ait bir bilgisayar Toplam Yok Var Ailenin Ekonomik Durumu Toplam Fakir/ Muhtaç Orta gelirli Zengin Sayı Ekonomik durum içinde % 76,2% 47,2% 25,2% 45,7% Sayı Ekonomik durum içinde % 23,8% 52,8% 74,8% 54,3% Sayı Ekonomik durum içinde % 1% 1% 1% 1% Öğrencilerin kendilerine ait bir bilgisayar sahibi olma oranının ailenin ekonomik durumu ve okul düzeyine göre farklılaģması aģağıda grafik olarak verilmiģtir ,8 67,3 71,4 46,8 36,4 19,4 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin İlköğretim okulu Anadolu lisesi

22 4.3. Evde Ġnternet Bağlantısı Sahiplik Durumu Ailelerin evde internet bağlantısına sahip olma durumlarının öğrencilerin okuluna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Analiz değerleri, ailelerin yaklaģık %75 inin evinde internet bağlantısına sahip olduğunu göstermektedir. Evinde internet bağlantısı olanlar, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %71, lise öğrencileri arasında ise %86 düzeyindedir. Evde Ġnternet Bağlantısı * Okul Çapraz Tablosu Okul Evde internet bağlantısı Toplam Yok Var Ġlköğretim okulu Anadolu lisesi Toplam Sayı Okul içinde % 28,3% 13,8% 24,2% Sayı Okul içinde % 71,7% 86,2% 75,8% Sayı Okul içinde % 1,% 1,% 1,% Evde İnternet Bulunma Oranı (%) 71,7 86,2 İlköğretim okulu Anadolu lisesi

23 Evde internet bağlantısı sahipliğinin ailenin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Analiz değerleri, ailelerin yaklaģık %75 inin evinde internet bağlantısına olduğunu göstermektedir. Evinde internet bağlantısı olanlar, zengin ailelerde %91, orta gelirli ailelerde %75 düzeyinde iken bu oran fakir ailelerde %4 düzeyine düģmektedir. Evde internet bağlantısı * Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Evde internet bağlantısı Toplam Yok Var Fakir/ Muhtaç Orta gelirli Zengin Toplam Sayı % 59,5% 24,7% 8,8% 24,1% Sayı % 4,5% 75,3% 91,2% 75,9% Sayı % 1,% 1,% 1,% 1,% Evde İnternet Bulunma Oranı (%) 4,5 75,3 91,2 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin

24 4.4. Cep Telefonu Sahiplik Durumu Öğrencilerin kendi cep telefonuna sahip olma durumlarının okula göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Analiz değerleri, öğrencilerin yaklaģık %78 inin kendi cep telefonunun olduğunu göstermektedir. Kendi cep telefonu olmayan çocuk oranı ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %3 iken bu oran lise öğrencileri arasında ise %3 e düģmektedir. Kendi Cep Telefonuna Sahip Olma Durumu * Okul Çapraz Tablosu Ġlköğretim okulu Okul Anadolu lisesi Toplam Kendi cep telefonum Toplam Yok Var Sayı Okul içinde % 3,% 3,1% 22,1% Sayı Okul içinde % 7,% 96,9% 77,9% Sayı Okul içinde % 1,% 1,% 1,% Cep Telefonu Sahiplik Oranı (%) 7, 96,9 İlköğretim okulu Anadolu lisesi

25 Öğrencilerin kendi cep telefonuna sahip olma durumlarının cinsiyete göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Kendi cep telefonu olan kız ve erkek çocuk oranı %77-78 ile aynı düzeydedir. Kendi Cep Telefonum * Cinsiyet Çapraz Tablosu Kendi cep telefonum Toplam Yok Var Cinsiyet Kız Erkek Toplam Sayı Cinsiyet içinde % 21,5% 22,8% 22,1% Sayı Cinsiyet içinde % 78,5% 77,2% 77,9% Sayı Cinsiyet içinde % 1,% 1,% 1,% Cep Telefonu Sahiplik Oranı (%) 78,5 77,2 Kız Erkek

26 Öğrencilerin kendi cep telefonuna sahip olma durumlarının ailelerin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo ve grafik olarak verilmiģtir. Kendi cep telefonu olan öğrencilerin oranı fakir ailelerde %44,1 ve orta gelirli ailelerde %77,6 iken bu oran zengin ailelerde %89 a çıkmaktadır. Sahiplik oranı zengin ailelere mensup lise öğrencilerinde ise %98,4 e yükselmektedir. Kendi cep telefonum Kendi Cep Telefonuna Sahip Olma * Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Fakir/ Muhtaç Orta gelirli Zengin Toplam Yok Sayı Ekonomik durum 55,9% 22,4% 11,% 22,% içinde % Var Sayı Ekonomik durum 44,1% 77,6% 89,% 78,% içinde % Toplam Sayı Ekonomik durum içinde % 1, % 1, % 1,% 1,% ,2 69,1 97,1 98,4 86, ,6 2 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin İlköğretim okulu Anadolu lisesi - 2 -

27 4.5. Cep Telefonunda Ġnternet Bağlantısı Bulunma Durumu Öğrencilerin kendi cep telefonunda internet ulaģımına sahip olma durumlarının okula göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Analiz değerleri, öğrencilerin yaklaģık %61 inin cep telefonunda internet ulaģımının olduğunu göstermektedir. Kendi cep telefonunda internet ulaģımı olmayan öğrenci oranı ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %42,3 iken bu oran lise öğrencileri arasında ise %31,9 a düģmektedir. Cep Telefonunda Ġnternet UlaĢımı Bulunma * Okul Çapraz Tablosu Okul Toplam Cep telefonumda internet ulaģımım Toplam Yok Var Ġlköğretim Okulu Anadolu Lisesi Sayı Okul içinde % 42,3% 31,9% 38,8% Sayı Okul içinde % 57,7% 68,1% 61,2% Sayı Okul içinde % 1,% 1,% 1,% Öğrencilerin cep telefonunda internet bağlantısına sahip olma durumlarının ailenin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Öğrenciler arasında ortalama %61 ler düzeyinde olan cep telefonunda internet bağlantısına sahip olma durumu, zengin ailelerde %71,9 iken, bu oran orta gelirli ailelerde %6,6 düzeyine ve fakir ailelerde %3,8 e düģmektedir. Cep Telefonunda Ġnternet UlaĢımı Bulunma * Aile Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Cep telefonumda internet ulaģımım Toplam Yok Var Fakir/ Muhtaç Orta gelirli Zengin Toplam Sayı Ekonomik durum içinde % 69,2% 39,4% 28,1% 38,7% Sayı Ekonomik durum içinde % 3,8% 6,6% 71,9% 61,3% Sayı Ekonomik durum içinde % 1, % 1, % 1,% 1,%

28 5. ĠLETĠġĠM ARAÇLARI KULLANIM SIKLIĞI VE KULLANIM ġeklġ 5.1. Bilgisayar Kullanım Sıklığı Öğrencilerin bilgisayar kullanım sıklıklarına ait istatistikler müteakip tablo ve grafiklerde verilmiģtir. AĢağıdaki tablo değerleri, öğrenciler arasında hiç bilgisayar kullanmayanların oranının %15,2 ve her gün bilgisayar kullananların oranının %25,3 olduğunu göstermektedir. Bilgisayar Kullanma Sıklığı Sıklık Yüzde Hiç kullanmıyorum ,2 Haftada 1-2 gün ,5 Haftada 3-5 gün , Her gün kullanırım ,3 Toplam , Bilgisayar Kullanma Sıklığı (%) 36,5 23, 25,3 15,2 Hiç kullanmıyorum Haftada 1-2 gün Haftada 3-5 gün Her gün kullanırım

29 Öğrencilerin bilgisayar kullanma sıklığının okula göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Her gün bilgisayar kullananlar lise öğrencileri arasında %35 iken ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %21 düzeyindedir. Hiç bilgisayar kullanmayanlar ise lise öğrencileri arasında %8,4 iken, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %17,8 düzeyindedir. Bilgisayar Kullanma Sıklığı * Okul Çapraz Tablosu Okul Toplam Ġlköğretim Anadolu Okulu Lisesi Hiç kullanmıyorum Sayı Okul Ġçinde % 17,8% 8,4% 15,2% Haftada 1-2 gün Sayı Okul Ġçinde % 38,5% 31,7% 36,6% Haftada 3-5 gün Sayı Okul Ġçinde % 22,2% 24,9% 23,% Her gün kullanırım Sayı Okul Ġçinde % 21,5% 35,% 25,3% Toplam Sayı Okul Ġçinde % 1,% 1,% 1,% 8 Bilgisayar Kullanmayanların Oranı (%) ,8 İlköğretim okulu 8,4 Anadolu lisesi

30 Öğrencilerin bilgisayar kullanma sıklığının cinsiyete göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Her gün bilgisayar kullananlar, kız öğrenciler arasında %21,3 iken bu oran erkek öğrencilerde %29,9 a çıkmaktadır. Bilgisayar kullanma sıklığı * Cinsiyet Çapraz Tablosu Cinsiyet Toplam Kız Erkek Hiç kullanmıyorum Sayı Cinsiyet Ġçinde % 16,5% 13,7% 15,1% Haftada 1-2 gün Sayı Cinsiyet Ġçinde % 39,6% 33,% 36,4% Haftada 3-5 gün Sayı Cinsiyet Ġçinde % 22,6% 23,4% 23,% Her gün kullanırım Sayı Cinsiyet Ġçinde % 21,3% 29,9% 25,5% Toplam Sayı Cinsiyet Ġçinde % 1,% 1,% 1,% 8 Bilgisayar Kullanmayanların Oranı (%) ,5 13,7 Kız Erkek

31 Öğrencilerin bilgisayar kullanma sıklığının ailelerin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Her gün bilgisayar kullananlar, ailesi fakir öğrenciler arasında %12,1, ailesi orta gelirli öğrenciler arasında %25,1 ve ailesi zengin öğrenciler arasında %31 dir. Bilgisayar Kullanma Sıklığı * Aile Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Toplam Fakir/ Orta Muhtaç gelirli Zengin Hiç kullanmıyorum Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 46,2% 15,3% 4,2% 15,2% Haftada 1-2 gün Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 26,4% 37,3% 34,2% 36,6% Haftada 3-5 gün Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 15,4% 22,3% 3,6% 23,% Her gün kullanırım Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 12,1% 25,1% 31,% 25,3% Toplam Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 1,% 1,% 1, % 1,% 8 Bilgisayar Kullanmayanların Oranı (%) ,2 15,3 4,2 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin

32 5.2. Ġnternet Kullanım Sıklığı Öğrencilerin internet kullanım sıklıklarına ait istatistikler müteakip tablo ve grafiklerde verilmiģtir. AĢağıdaki tablo değerleri, öğrenciler arasında hiç internet kullanmayanların oranının %19,1 ve her gün internet kullananların oranının %23,7 olduğunu göstermektedir. Ġnternet Kullanım Sıklığı Sıklık Yüzde Hiç kullanmıyorum ,1 Haftada 1-2 gün 9 34,9 Haftada 3-5 gün ,4 Her gün kullanırım ,7 Toplam , ,1 Hiç kullanmıyorum Ġnternet Kullanım Sıklığı (%) 34,9 Haftada 1-2 gün Haftada 3-5 gün 22,4 23,7 Her gün kullanırım

33 Öğrencilerin internet kullanım sıklığının okula göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Her gün internet kullananlar lise öğrencileri arasında %34,6 iken bu oran ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %19,5 dir. Hiç internet kullanmayanlar ise lise öğrencileri arasında %8,7 iken, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %23,1 düzeyindedir. Ġnternet Kullanma Sıklığı * Okul Çapraz Tablosu Okul Toplam Ġlköğretim okulu Anadolu lisesi Hiç kullanmıyorum Sayı Okul Ġçinde % 23,1% 8,7% 19,% Haftada 1-2 gün Sayı Okul Ġçinde % 36,% 32,% 34,9% Haftada 3-5 gün Sayı Okul Ġçinde % 21,4% 24,8% 22,4% Her gün kullanırım Sayı Okul Ġçinde % 19,5% 34,6% 23,7% Toplam Sayı Okul Ġçinde % 1,% 1,% 1,% Öğrencilerin internet kullanım sıklığının cinsiyete göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Her gün internet kullananlar, kız öğrenciler arasında %21,2 iken bu oran erkek öğrencilerde %26,6 dır. Ġnternet Kullanma Sıklığı * Cinsiyet Çapraz Tablosu Cinsiyet Toplam Kız Erkek Hiç kullanmıyorum Sayı Cinsiyet Ġçinde % 18,1% 2,1% 19,1% Haftada 1-2 gün Sayı Cinsiyet Ġçinde % 37,8% 31,5% 34,8% Haftada 3-5 gün Sayı Cinsiyet Ġçinde % 22,9% 21,8% 22,3% Her gün kullanırım Sayı Cinsiyet Ġçinde % 21,2% 26,6% 23,8% Toplam Sayı Cinsiyet Ġçinde % 1,% 1,% 1,%

34 Öğrencilerin internet kullanım sıklığının ailelerin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Her gün internet kullananlar, ailesi fakir öğrenciler arasında %12,1, ailesi orta gelirli öğrenciler arasında %22,8 ve ailesi zengin öğrenciler arasında %34 dir. Hiç kullanmıyorum Haftada 1-2 gün Haftada 3-5 gün Her gün kullanırım Ġnternet Kullanma Sıklığı * Aile Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Fakir/ Muhtaç Orta gelirli Zengin Toplam Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 49,5% 19,6% 5,6% 19,1% Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 27,5% 35,2% 34,2% 34,8% Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 11,% 22,4% 26,1% 22,4% Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 12,1% 22,8% 34,2% 23,7% Toplam Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 1% 1% 1% 1%

35 5.3. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım ġekli Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım Ģekline ait istatistikler müteakip tablo ve grafiklerde verilmiģtir. AĢağıdaki tablo ve grafik değerleri, öğrencilerin yaklaģık yarısının bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresinin plansız ve öğrencinin inisiyatifinde olduğunu göstermektedir. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım ġekli Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Planlıdır , 49,9 Plansızdır ,1 5,1 Toplam ,1 1, Kayıp ,9 Toplam , 6 5 Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım ġekli (%) 49,9 5, Planlıdır Plansızdır

36 Öğrencilerin bilgisayar kullanım Ģeklinin okula göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresi planlı olanlar, lise öğrencileri arasında %32,9 iken, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde bu oran %57,2 düzeyindedir. Bilgisayar Ve Ġnternet Kullanım ġekli * Okul Çapraz Tablosu Okul Ġlköğretim Anadolu Toplam Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımı Okulu Lisesi Planlıdır Sayı Okul Ġçinde % 57,2% 32,9% 49,9% Plansızdır Sayı Okul Ġçinde % 42,8% 67,1% 5,1% Toplam Sayı Okul Ġçinde % 1,% 1,% 1,% Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımı Planlı Olanlar (%) 57,2 32,9 2 1 Ġlköğretim okulu Anadolu lisesi - 3 -

37 Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım Ģeklinin cinsiyete göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süreleri planlı olanlar, kız öğrencileri arasında %48 iken, erkek öğrencilerde bu oran %51,7 dir. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım ġekli * Cinsiyet Çapraz Tablosu Cinsiyet Kız Erkek Toplam Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımı Planlıdır Sayı Cinsiyet Ġçinde % 48,% 51,7% 49,8% Plansızdır Sayı Cinsiyet Ġçinde % 52,% 48,3% 5,2% Toplam Sayı Cinsiyet Ġçinde % 1,% 1,% 1,% 6 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Planlı Olanlar (%) 48, 51,7 4 2 Kız Erkek

38 Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım Ģeklinin ailelerin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süreleri planlı olanlar, fakir ailelerden gelen öğrenciler arasında %46,8 iken, zengin ailelerden gelen öğrencilerde bu oran %52,5 dür. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım ġekli * Aile Ekonomik Durumu Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Toplam Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımı Fakir / Orta Muhtaç gelirli Zengin Planlıdır Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 46,8% 49,7% 52,4% 49,9% Plansızdır Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 53,2% 5,3% 47,6% 5,1% Toplam Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 1% 1% 1% 1% 6 5 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Planlı Olanlar (%) 52,4 49,7 46, Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin

39 5.4. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zamanı ve Süresini Belirleme Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresinin belirlenmesine ait istatistikler müteakip tablo ve grafiklerde verilmiģtir. AĢağıdaki tablo ve grafik değerleri; öğrencilerin %54,4 ünün bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresini kendisinin, %11,4 ünü ise ailelerin planladığını göstermektedir. Bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresini ailesiyle ortak belirleyenlerin oranı ise %34,2 dir. Bu sonuçlar, bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresinin belirlenmesinde öğrencilerin ailelerden çok daha etkin olduğunu göstermektedir. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zaman ve Süresini Belirleme Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Kendim belirlerim ,8 54,4 Ailemle birlikte belirleriz 776 3,1 34,2 Ailem belirler 259 1, 11,4 Toplam , 1, Kayıp , Toplam , Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zamanı ve Süresini Belirleme (%) 54,4 Kendim belirlerim 34,2 Ailemle birlikte belirleriz 11,4 Ailem belirler

40 Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresinin belirlenmesinin okula göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresini kendisi belirleyenler, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %43,9 iken, bu oran lise öğrencileri arasında %79 düzeyindedir. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zaman ve Süresini Belirleme * Okul Çapraz Tablosu Okul Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zaman ve Süresini Ġlköğretim Okulu Anadolu Lisesi Toplam Kendim belirlerim Sayı Ailemle birlikte belirleriz Okul Ġçinde % 43,9% 79,2% 54,4% Sayı Okul Ġçinde % 41,7% 16,7% 34,2% Ailem belirler Sayı Okul Ġçinde % 14,4% 4,1% 11,3% Toplam Sayı Okul Ġçinde % 1,% 1,% 1,% Bilgisayar ve İnternet Kullanım Zamanı ve Süresini Kendisi Belirleyenlerin Oranı (%) 43,9 79,2 2 İlköğretim okulu Anadolu lisesi

41 Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresinin belirlenmesinin cinsiyete göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süreni kendisi planlayanlar kız öğrencileri arasında %59,7 iken erkek öğrencilerde bu oran %49,4 dür. Bu sonuç, ailelerin erkek çocukların bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresinin belirlenmesine daha fazla müdahil olduğunu göstermektedir. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zaman ve Süresini Belirleme * Cinsiyet Çapraz Tablosu Cinsiyet Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zaman Toplam ve Süresini Kız Erkek Kendim belirlerim Sayı Ailemle birlikte belirleriz Cinsiyet Ġçinde % 59,7% 49,4% 54,6% Sayı Cinsiyet Ġçinde % 32,2% 36,% 34,1% Ailem belirler Sayı Cinsiyet Ġçinde % 8,2% 14,6% 11,3% Toplam Sayı Cinsiyet Ġçinde % 1,% 1,% 1,% 8 6 Bilgisayar ve İnternet Kullanım Zamanı ve Süresini Kendisi Belirleyenlerin Oranı (%) 59,7 49,4 4 2 Kız Erkek

42 Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresinin belirlenmesinin ailelerin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda çapraz tablo olarak verilmiģtir. Bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresini kendisi belirler, fakir ailelerden gelen öğrenciler arasında %57,8 iken, zengin ailelerden gelen öğrencilerde bu oran %54 dür. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zaman ve Süresini Belirleme * Aile Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Toplam Zaman ve Süresini Fakir/ Orta Muhtaç gelirli Zengin Kendim belirlerim Sayı Ailemle birlikte belirleriz Gelir Durumu Ġçinde % 57,8% 54,4% 54,% 54,3% Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 25,% 34,3% 35,4% 34,2% Ailem belirler Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 17,2% 11,4% 1,6% 11,4% Toplam Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 1% 1% 1% 1% 8 Bilgisayar ve İnternet Kullanım Zamanı ve Süresini Kendisi Belirleyenlerin Oranı (%) 6 57,8 54,4 54, 4 2 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin

43 5.5. Derslerde Cep Telefonunu Açık Bulundurma Öğrencilerin cep telefonlarını derslerde yanlarında ve açık bulundurması durumu ve bu konudaki farklılaģmalar aģağıda tablo ve grafiklerle verilmiģtir. Analiz değerleri, öğrencilerin yaklaģık üçte birinin (%31,1) cep telefonlarını derslerde yanlarında ve açık bulundurduğunu göstermektedir. Derslerde Cep Telefonum Yanımda ve Açıktır Hayır Evet Toplam Kayıp Toplam Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde ,5 68, ,5 31, , 1, , , Derslerde Cep Telefonu (%) 68,9 Derslerde cep telefonum yanımda / açık değildir. 31,1 Derslerde cep telefonum yanımda ve açıktır

44 Cep telefonlarını derslerde yanlarında ve açık bulundurma oranı lise öğrencileri arasında %66,8 iken, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde bu oran %12,7 de kalmaktadır. Derslerde Cep Telefonum Yanımda ve Açıktır * Okul Çapraz Tablosu Okul Ġlköğretim Okulu Anadolu Lisesi Toplam Hayır Sayı Okul Ġçinde % 87,2% 33,2% 68,9% Evet Sayı Okul Ġçinde % 12,7% 66,8% 31,1% Toplam Sayı Okul Ġçinde % 1,% 1,% 1,% 8 6 Derslerde cep telefonum yanımda ve açıktır (%) 66, ,7 İlköğretim okulu Anadolu lisesi

45 Aynı oranlara kız ve erkek öğrenciler olarak bakıldığında, öğrencilerin cep telefonlarını derslerde yanlarında ve açık bulundurma davranıģının cinsiyete göre farklılaģmadığı görülmektedir. Derslerde Cep Telefonum Yanımda ve Açıktır. * Cinsiyet Çapraz Tablosu Cinsiyet Toplam Kız Erkek Hayır Sayı Cinsiyet Ġçinde % 68,8% 69,2% 68,9% Evet Sayı Cinsiyet Ġçinde % 31,2% 3,8% 31,% Toplam Sayı Cinsiyet Ġçinde % 1,% 1,% 1,% 6 Derslerde cep telefonum yanımda ve açıktır (%) 4 31,2 3,8 2 Kız Erkek

46 Öğrencilerin cep telefonlarını derslerde yanlarında ve açık bulundurmasının ailenin ekonomik durumuna göre farklılaģması aģağıda tablo ve grafiklerle verilmiģtir. Analiz değerleri, fakir ailelerden gelen öğrencilerde derslerde cep telefonunu açık bulundurma oranı %23,1 iken bu oran orta gelirli ve zengin ailelerden gelen öğrenciler arasında %3-31 düzeyindedir. Derslerde Cep Telefonum Yanımda ve Açıktır. * Aile Ekonomik Durum Çapraz Tablosu Ailenin Ekonomik Durumu Toplam Fakir/ Muhtaç Orta gelirli Zengin Hayır Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 76,9% 68,3% 69,8% 68,7% Evet Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 23,1% 31,7% 3,2% 31,2% Toplam Sayı Gelir Durumu Ġçinde % 1% 1% 1% 1% Derslerde cep telefonum yanımda ve açıktır (%) 31,7 3,2 23,1 1 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin - 4 -

47 5.6. Televizyon Seyretme Sıklığı Öğrencilerin televizyon seyretme sıklığı ve bu konudaki farklılaģmalar aģağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiģtir. Analizler öğrencilerin %62,6 sının her gün, %32,9 unun ise sadece hafta sonları ve tatillerde televizyon seyrettiğini göstermektedir. Televizyon Seyretme Sıklığı Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Hiç seyretmem 114 4,3 4,4 Sadece hafta sonları ve tatillerde seyrederim ,6 32,9 Her gün seyrederim ,1 62,6 Toplam ,1 1, Kayıp 22,9 Toplam , 8 6 Televizyon Seyretme Sıklığı (%) 62,6 4 32,9 2 4,4 Hiç seyretmem Sadece hafta sonları ve tatillerde seyredrim Her gün seyrederim

48 Televizyon seyretme sıklığının okula göre farklılaģmasına bakıldığında; her gün televizyon seyredenlerin oranı lise öğrencileri arasında %54,2 iken bu oran ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %65,9 a çıkmaktadır. Televizyon Seyretme Sıklığı * Okul Çapraz Tablosu Okul Ġlköğretim Anadolu okulu lisesi Toplam Hiç seyretmem Sayı Sadece hafta sonları ve tatillerde seyrederim Okul Ġçinde % 2,7% 8,7% 4,4% Sayı Okul Ġçinde % 31,3% 37,1% 32,9% Her gün seyrederim Sayı Okul Ġçinde % 65,9% 54,2% 62,6% Toplam Sayı Okul Ġçinde % 1,% 1,% 1,% Öğrencilerin televizyon seyretme alıģkanlığının cinsiyete göre farklılaģmasına bakıldığında ise; Her gün televizyon seyredenlerin oranı kız öğrenciler arasında %57,3 iken bu oran erkek öğrencilerde 67,8 e çıkmaktadır. Televizyon Seyretme Sıklığı * Cinsiyet Çapraz Tablosu Cinsiyet Toplam Kız Erkek Hiç seyretmem Sayı Sadece hafta sonları ve tatillerde seyrederim Cinsiyet Ġçinde % 4,5% 4,4% 4,4% Sayı Cinsiyet Ġçinde % 38,2% 27,7% 33,1% Her gün seyrederim Sayı Cinsiyet Ġçinde % 57,3% 67,8% 62,4% Toplam Sayı Cinsiyet Ġçinde % 1,% 1,% 1,%

49 5.7. ĠletiĢim Araçları Ġle Geçirilen Günlük Ortalama Süre Öğrencilerin iletiģim araçları ile geçirdikleri süreler aģağıda tablo olarak verilmiģtir. Öğrencilerin bilgisayar kullanarak geçirdikleri günlük ortalama süre 13 dakika, internette geçirdikleri günlük ortalama süre 93 dakika, cep telefonu kullanarak geçirdikleri günlük ortalama süre 116 dakika, televizyon seyrederek geçirdikleri günlük ortalama süre 12 dakika ve kitap okuyarak geçirdikleri günlük ortalama süre ise 67 dakika ile bir saat civarındadır. Geçerli N Kayıp Ort. Süre (Dakika) Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre Ġnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dıģı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre İletişim Araçları İle Geçirilen Günlük Ortalama Süre (Dakika) Televizyon seyredilen süre Cep telefonu kullanılan süre Bilgisayarda geçirilen süre İnternette geçirilen süre Ders dışı kitap dergi ve gazete okunan süre

50 ĠletiĢim araçları ile geçirilen süreler okul gruplarına göre analiz edildiğinde, cep telefonu kullanılarak ve televizyon seyredilerek geçirilen sürelerin ilköğretim ve lise öğrencileri arasında anlamlı farklılaģtığı görülmektedir. Cep telefonu kullanılarak geçirilen süre ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında günlük ortalama 93 dakika iken bu süre lise öğrencilerinde 159 dakikaya çıkmaktadır. Televizyon seyredilerek geçirilen süre ise cep telefonunun aksine ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında günlük ortalama 129 dakika iken bu süre lise öğrencilerinde 98 dakikaya düģmektedir. Okul Ġlköğretim Okulu Anadolu Lisesi Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre Ġnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dıģı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Toplam Anlamlılık,623,7,,,228 F,241, ,764 66,522 1, Bilgisayarda İnternette geçirilen günlük geçirilen günlük ortalama süre ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon Ders dışı kitap seyredilerek dergi ve gazete geçirilen günlük okuyarak ortalama süre geçirilen günlük ortalama süre İlköğretim okulu Anadolu lisesi

51 ĠletiĢim araçları ile geçirilen sürelerin cinsiyete göre analiz değerleri aģağıda tablo ve grafik olarak verilmiģtir. Analiz sonuçları; iletiģim araçlarında geçirilen günlük ortalama sürenin kız ve erkek öğrenciler arasında farklılaģtığını göstermektedir. Erkek öğrencilerin bilgisayarda, internette ve televizyon seyrederek geçirdikleri günlük ortalama süre kız öğrencilerden daha yüksektir. Bunun yanında kız öğrencilerin cep telefonu ile ve ders dıģı yazılı kaynak okuyarak geçirdikleri günlük ortalama sürenin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Cinsiyet Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre Ġnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dıģı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Kız Erkek Toplam Anlamlılık,,36,,23,9 F 49,787 4,44 26,393 5,184 6, Bilgisayarda İnternette geçirilen günlük geçirilen günlük ortalama süre ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon Ders dışı kitap seyredilerek dergi ve gazete geçirilen günlük okuyarak ortalama süre geçirilen günlük ortalama süre Kız Erkek

52 ĠletiĢim araçları ile geçirilen sürelerin annenin öğrenim durumuna göre farklılaģmasına ait tablolar aģağıda verilmiģtir. Analiz sonuçlarına %95 güven aralığında bakıldığında, sadece cep telefonu kullanım süresi ve televizyon seyretme süresi anne öğrenim durumuna göre anlamlı farklılaģmaktadır. %95 güven aralığında yapılan varyans analizi değerleri (F ve Post-Hoc Scheffe) aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Analiz sonuçlarına %9 güven aralığında bakıldığında ise; Bilgisayarla, internetle ve cep telefonu kullanılarak geçirilen günlük ortalama süre annenin yükselen öğrenim düzeyi ile birlikte artmaktadır. Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre annenin öğrenim durumu yükseldikçe düģmektedir. Ders dıģı kitap/dergi/gazete okunarak geçirilen süreler anne öğrenim durumuna göre anlamlı olarak farklılaģmamaktadır. Anne öğrenim durumu Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre Ġnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dıģı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Okuryazar değila Okuryazar Ġlköğretim b mezunu Lise mezunu c Üniversite d mezunu Toplam Anlamlılık,67,98,1,,511 F 2,388 2,98 5,172 6,156,769 Scheffe testine göre farklılaģan gruplar b-c a-c, a-d, b-c,

53 Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre İnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dışı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Okuryazar değil-okuryazar İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Baba öğrenim durumuna göre analizler yapıldığında ise, ders dıģı kitap/dergi/gazete okunarak geçirilen süreler baba öğrenim durumuna göre farklılaģmazken, iletiģim araçları ile geçirilen günlük ortalama süreler farklılaģmaktadır. %95 güven aralığında yapılan varyans analizine ait değerler (F ve Post-Hoc Scheffe) ve ortalama süreler aģağıda tablo ve grafik olarak verilmiģtir. Burada anne öğrenim durumuna benzer Ģekilde; cep telefonu kullanarak geçirilen sürenin babanın öğrenim durumu yükseldikçe arttığı, televizyon seyrederek geçirilen sürenin ise baba öğrenim durumu yükseldikçe düģtüğü görülmektedir

54 Baba öğrenim durumu Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre Ġnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dıģı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Okuryazar değila Okuryazar Ġlköğretim b mezunu Lise mezunu c Üniversite d mezunu Toplam Anlamlılık,2,2,5,,557 F 5,14 3,282 4,287 1,88,395 Scheffe testine göre farklılaģan gruplar b-c b-c b-c, d-d a-d, b-d, c-d Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre İnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dışı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Okuryazar değil-okuryazar İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu

55 ĠletiĢim araçları ile geçirilen sürelerde anne ve babanın öğrenim durumuna göre ortaya çıkan farklılaģmanın temel nedeninin ailelerin ekonomik durumları olabileceği varsayımından hareketle, iletiģim araçları ile geçirilen süreler ailelerin ekonomik durumuna göre de analiz edilmiģ ve bu analize ait değerleri veren tablo ve grafik aģağıda sunulmuģtur. Analiz sonuçlarına göre; iletiģim araçlarına sahip olma durumundan da kaynaklı olarak, televizyon dıģındaki iletiģim araçları ile geçirilen günlük ortalama süre ailenin geliri yükseldikçe artmaktadır. Burada farklılaģma olmamakla birlikte anlamlı olan ve vurgulanması gereken önemli bir bulgu da, ders dıģı kitap/dergi/gazete okunarak geçirilen günlük ortalama sürenin, anne ve baba öğrenim durumunda olduğu gibi, ailenin ekonomik durumuna göre de farklılaģmamasıdır. Bu durum okuma alıģkanlığı ve bu konudaki sorunların aile profiline göre değiģmemesidir. Ailenin Ekonomik Durumu Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre Ġnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dıģı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Fakir/Muhtaç a Orta gelirli b Zengin c Toplam Anlamlılık,,,,83,528 F 14,743 13,43 7,734 2,493,639 Scheffe a-c, b-c a-c, b-c a-b, a-c, Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre İnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dışı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin

56 ĠletiĢim araçları ile geçirilen günlük ortalama sürelerin aile bütünlüğüne göre farklılaģmasını inceleyen varyans analizini değerleri (F ve Post-Hoc Scheffe) ve ortalama süreler aģağıda tablo ve grafik olarak verilmiģtir. ĠletiĢim araçları ile geçirilen günlük ortalama sürelerden sadece internette geçirilen günlük ortalama süre aile bütünlüğüne göre farklılaģırken diğerleri farklılaģmamaktadır. Ġnternette geçirilen süre, anne ve babanın hayatta olduğu ve birlikte yaģadığı ailelerde yaģayan çocuklarda çok daha düģüktür. Aile bütünlüğü Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre Ġnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dıģı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Anne baba a birlikte yaģıyor BoĢandı-ayrı b yaģıyor Anne ve/veya baba hayatta değil c Toplam Anlamlılık,11,3,361,587,11 F 2,999 5,683 1,18,532 2,265 Scheffe a-b Bilgisayarda geçirilen günlük ortalama süre İnternette geçirilen günlük ortalama süre Cep telefonu kullanılan günlük ortalama süre Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre Ders dışı kitap dergi ve gazete okuyarak geçirilen günlük ortalama süre Anne baba birlikte yaşıyor Boşandı-ayrı yaşıyor Anne ve/veya baba hayatta değil - 5 -

57 5.8. Ġnternet Kullanım Amacı Öğrencilerin en çok öne çıkan ilk iki internet kullanım amacı sorgulanarak analiz edilmiģtir. Temel değerler ve farklılaģma analizleri sonuçları aģağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiģtir. Öğrencilerin, belki biraz beklentiler yönünde ve belki de biraz anketin sınıflarda uygulanmıģ olmasının getirdiği etkiyle, en öne çıkan internet kullanım amacı olarak ders takviyesi ni iģaretlediği görülmektedir. Sohbetresim/müzik-film indirmek ve oyun birbirine çok yakın ve ikinci sırada gelen internet kullanın amaçlarıdır. ĠNTERNETĠ EN ÇOK N Geçerli Kayıp Ort. Ödev ve ders takviyesi için kullanıyorum ,2 Sohbet için kullanıyorum ,8 Resim müzik ve film indirmek ve paylaģmak için kullanıyorum ,6 Oyun için kullanıyorum ,6 e-posta ve haberleģme için kullanıyorum ,7 Haber ve bilgilere eriģim için kullanıyorum ,5 Blog yazma ve web sayfası için kullanıyorum ,4-51 -

58 Ġnternet kullanım amacının okul ve cinsiyet temelinde farklılaģmasını analiz eden tablo ve grafikler aģağıda verilmiģtir. Analizlere okul temelinde bakıldığında; farklılaģan boyutlarda, internetin ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında oyun ve ders maksatlı olarak liselere göre çok daha öncelikli kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanında lise öğrencilerinde internetin film/müzik indirmek ve bilgi/haberlere ulaģım maksatlı olarak kullanımının ilköğretim öğrencilerine göre daha öncelikli olduğu söylenebilir. Okul Oyun Sohbet E-Posta HaberleĢme Film Müzik Ġndirmek Blog Yazma Web Sayfası Haber Bilgi EriĢimi Ödev Ders Takviye Ġlköğretim okulu 53,9 48,2 37,1 41,8 6,3 16,8 77, Anadolu lisesi 32,7 46,7 39, 61, 6,4 32,4 57,8 Toplam 47,6 47,7 37,7 47,6 6,4 21,5 71, , ,9 32,7 48,2 46,7 37,1 39, 41,8 61, 32,4 57,8 2 16,8 1 6,3 6,4 Oyun Sohbet E-Posta Haberleşme Film Müzik İndirmek Blog Yazma Web Sayfası Haber Bilgi Erişimi Ödev Ders Takviye İlköğretim okulu Anadolu lisesi

59 Analizlere cinsiyet temelinde bakıldığında ise; kız öğrencilerde internet kullanım amacının film/müzik indirmek ve ders maksatlı olarak daha fazla öne çıkarken, erkek öğrencilerde oyun ve haber/bilgi ulaģımı internet kullanımında kız öğrencilere göre daha fazla öne çıkmaktadır. Cinsiyet Oyun Sohbet E-Posta HaberleĢme Film Müzik Ġndirmek Blog Yazma Web Sayfası Haber Bilgi EriĢimi Ödev Ders Takviye Kız 27,5 46,6 37,8 5,8 4,4 18,6 75,7 Erkek 68,2 48,7 37,1 44, 8,5 24,7 66,3 Toplam 47,3 47,6 37,5 47,5 6,4 21,6 71, ,5 68,2 48,7 46,6 37,8 37,1 Oyun Sohbet E-Posta Haberleşme Kız 5,8 44, Film Müzik İndirmek Erkek 8,5 4,4 Blog Yazma Web Sayfası 24,7 18,6 Haber Bilgi Erişimi 75,7 66,3 Ödev Ders Takviye

60 Ġnternet kullanım amacının annenin öğrenim durumu temelinde farklılaģmasını analiz eden tablo ve grafik aģağıda verilmiģtir. Anne öğrenim durumu yükseldikçe, öğrencilerin interneti film/müzik indirmek ve haber/bilgi paylaģımı öncelikli kullanım amacının arttığı, buna karģın annenin öğrenim durumu yükseldikçe internetin ödev ve ders takviyesi amacıyla kullanımının azaldığı görülmektedir. Anne öğrenim durumu Oyun Sohbet Okuryazar değil- Okuryazar Ġlköğretim mezunu E-Posta HaberleĢme Film Müzik Ġndirmek Blog Yazma Web Sayfası Haber Bilgi EriĢimi Ödev Ders Takviye 47,8 55,6 37,8 43,3 7,8 13,3 83,3 48,9 46,2 39,6 43,6 4,9 19,5 75,5 Lise mezunu 44,5 49,2 37,4 49,6 7,2 22,1 68,8 Üniversite mezunu 49,7 47,1 34, 52,9 8,1 25,5 64,5 Toplam 47,6 47,8 37,6 47,5 6,4 21,3 71, Oyun Sohbet E-Posta Haberleşme Film Müzik İndirmek Blog Yazma Web Sayfası Haber Bilgi Erişimi Ödev Ders Takviye Okuryazar değil-okuryazar İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu

61 Ġnternet kullanım amacının babanın öğrenim durumu temelinde farklılaģmasını analiz eden tablo ve grafik aģağıda verilmiģtir. Anne öğrenim durumunda olduğu gibi, babanın öğrenim durumu arttıkça, öğrencilerin interneti film/müzik indirmek ve haber/bilgi paylaģımı öncelikli kullanım amacının arttığı, buna karģın babanın öğrenim durumu yükseldikçe internetin ödev ve ders takviyesi amacıyla kullanımının azaldığı görülmektedir. Baba öğrenim durumu Okuryazar değil- Okuryazar Ġlköğretim mezunu Oyun Sohbet E-Posta HaberleĢme Film Müzik Ġndirmek Blog Yazma Web Sayfası Haber Bilgi EriĢimi Ödev Ders Takviye 6,5 48,8 32,6 39,5 4,7 18,6 81,4 45,9 49,4 41,7 41,3 4,2 15,6 78,8 Lise mezunu 48,7 5,3 38,5 49,3 6,4 21,9 7,7 Üniversite mezunu 47, 44,2 34,7 51,3 8, 25,4 66, Toplam 47,4 47,6 37,8 47,6 6,4 21,4 71, Oyun Sohbet E-Posta Haberleşme 4951 Film Müzik İndirmek Blog Yazma Web Sayfası Haber Bilgi Erişimi Ödev Ders Takviye Okuryazar değil-okuryazar İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu

62 5.9. Ġnternet ĠletiĢim Araçlarına Sahiplik Durumu Ġnternet iletiģim araçlarına sahiplik durumunun okul ve cinsiyet temelinde farklılaģmasını analiz eden tablo ve grafikler aģağıda verilmiģtir. Analizlere okul temelinde bakıldığında; internet iletiģim araçlarının genel olarak lise öğrencileri arasında daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. E-posta adresi olanlar lise öğrencilerinde %9,87 iken bu oran ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %79,47 dir. Benzer Ģekilde facebook adresi olanlar lise öğrencilerinde %83,4 iken bu oran ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %74,47 dir. Bu oranlar internet iletiģim araçlarının öğrenciler arasında yüksek oranda kullanıldığını göstermektedir. Okul e-posta adresim var facebook adresim var twitter adresim var Blog'um var web sitem veya forumum var Ġlköğretim okulu 79,5 74,9 14,9 9,6 14,9 Anadolu lisesi 9,9 83,4 23, 1,2 11,9 Toplam 82,7 77,3 17,2 9,8 14, ,5 9,9 83,4 74, , 14,9 9,6 14,9 1,2 11,9 e-posta adresim var facebook adresim var twitter adresim var Blog'um var web sitem veya forumum var İlköğretim okulu Anadolu lisesi

63 Analizlere cinsiyet temelinde bakıldığında ise; kız öğrencilerin internet iletiģim araçlarına sahiplik durumunun erkek öğrencilerden daha düģük olduğu görülmektedir. Cinsiyet e-posta adresim var facebook adresim var twitter adresim var Blog'um var web sitem veya forumum var Kız 8,9 73,5 14,1 6,4 8, Erkek 84,8 81,5 2,7 13,6 2,5 Toplam 82,8 77,4 17,3 9,9 14, ,8 8,9 81,5 73, ,7 14,1 13,6 6,4 8, 2,5 e-posta adresim var facebook adresim var twitter adresim var Blog'um var web sitem veya forumum var Kız Erkek

64 Ġnternet iletiģim araçlarına sahipliği anne öğrenim durumuna göre analiz eden tablo ve grafik aģağıda verilmiģtir. Annenin öğrenim durumu yükseldikçe öğrencilerin internet iletiģim araçlarına sahiplik yüzdeleri de artmaktadır. Anne öğrenim durumu Okuryazar değil- Okuryazar e-posta adresim var facebook adresim var twitter adresim var Blog'um var web sitem veya forumum var 53,8 51, 5,6 2,1 9,1 Ġlköğretim mezunu 77,2 72,7 12, 7,3 1,6 Lise mezunu 89,1 82,7 21,9 11,9 17,3 Üniversite mezunu 94,5 88,1 25,6 15,2 18,4 Toplam 82,9 77,6 17,3 9,9 14, e-posta adresim var facebook adresim var twitter adresim var Blog'um var web sitem veya forumum var Okuryazar değil-okuryazar İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu

65 Ġnternet iletiģim araçlarına sahipliği babanın öğrenim durumuna göre analiz eden tablo ve grafikler aģağıda verilmiģtir. Anne öğrenim durumunda olduğu gibi, babanın öğrenim durumu yükseldikçe öğrencilerin internet iletiģim araçlarına sahiplik yüzdeleri de artmaktadır. Baba öğrenim durumu Okuryazar değil- Okuryazar e-posta adresim var facebook adresim var twitter adresim var Blog'um var web sitem veya forumum var 56,7 53,3 3,3 5, 13,3 Ġlköğretim mezunu 71,6 68,5 9,7 5,8 1,1 Lise mezunu 84,6 79,2 19,6 11, 15, Üniversite mezunu 92,8 85,5 22,7 12,7 16,9 Toplam 82,8 77,5 17,3 9,8 14, e-posta adresim var facebook adresim var twitter adresim var Blog'um var web sitem veya forumum var Okuryazar değil-okuryazar Lise mezunu İlköğretim mezunu Üniversite mezunu

66 6. ĠLETĠġĠM ARAÇLARINA BAĞIMLILIK AĢağıdaki tablo ve grafikte yer alan üç soru ile -1 ölçeğinde öğrencilerin iletiģim araçlarına psikolojik bağımlılığı ölçülmeye çalıģılmıģtır. Bir boyut olarak da analizlere dâhil edilen bu üç soru ve boyut toplamına ait istatistiki değerler aģağıdaki tabloda verilmiģtir. ĠletiĢim Araçlarına Bağımlılık boyutunun geçerlik ve güvenirlik analizleri de yapılmıģtır. Soruların faktör yükü olarak boyuta katkısının,4 ün üzerinde ve Cronbach s Alpha değerinin,69 olması, yapısal geçerlik ve güvenirlik olarak ölçeğin uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyinin soru ve ölçek bazında 5-7 aralığında ve orta düzeyde olduğu görülmektedir. Televizyonsuz bir yaģam düģünemiyorum Bilgisayarsız ve internetsiz bir yaģam düģünemiyorum Cep telefonsuz bir yaģam düģünemiyorum ĠletiĢim Araçlarına Bağımlılık Boyut Top. Geçerli Kayıp Ortalama 5, 6,36 5,69 5,68 Medyan Mod Std. Sapma 3,55 3,5 3,73 2,83 1 İletişim Araçlarına Bağımlılık Soru Ortalamaları (1'lu ölçek) 8 6 6,36 5,69 5, 4 2 Bilgisayarsız ve internetsiz bir yaşam düşünemiyorum Cep telefonsuz bir yaşam düşünemiyorum Televizyonsuz bir yaşam düşünemiyorum - 6 -

67 Üç soru geçerlik ve güvenirlik analizi de yapılarak tek bir boyut olarak hesaplanmıģ ve her bir kiģiye ait -1 ölçeğindeki skor düģük (-4,99), orta düzey (5-7,99) ve yüksek (8-1) olarak ayrıca gruplanmıģ ve öğrencilerin dağılımı incelenmiģtir. AĢağıdaki tablodan da görüleceği üzere, iletiģim araçlarına düģük bağımlılık gösterenler %37 iken yüksek bağımlılık gösterenler, yani ölçekteki dört sorunun ortalaması sekiz ve üzerinde olan öğrenciler yaklaģık %3 luk bir kitleyi oluģturmaktadır ve bu oldukça yüksek bir oran olarak kabul edilebilir. ĠletiĢim Araçlarına Bağımlılık Geçerli Toplam Sıklık Yüzde Yüzde Yüzde Geçerli DüĢük Bağımlılık ,8 37, 37, Orta Düzey Bağımlılık ,9 36,1 73,1 Yüksek Bağımlılık ,3 26,9 1 Toplam , 1 Kayıp 155 6, Toplam İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (%) , 36,1 26,9 Düşük Bağımlı Orta Düzey Bağımlı Yüksek Bağımlı

68 Öğrencilerin iletiģim araçlarına bağımlılığını cinsiyet ve okul ayrımında inceleyen grafikler aģağıda verilmiģtir. Analizler, erkek öğrencilerin bağımlılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir (F=23,67 ; p=,). Burada ilginç olan bulgu ise, iletiģim ve internet araçlarına daha az sahip olan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin iletiģim araçlarına bağımlılığının lise öğrencileri ile aynı düzeyde (5,69 ve 5,63) olmasıdır (F=,235 p=,628). 1 İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Cinsiyet ,4 Kız 6, Erkek 1 İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Okul 8 6 5,7 5,6 4 2 İlköğretim okulu Anadolu lisesi

69 Öğrencilerin iletiģim araçlarına bağımlılığını anne ve babanın öğrenim durumuna göre gösteren grafikler aģağıda verilmiģtir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre ĠletiĢim araçlarına bağımlılık hem annenin hem de babanın öğrenim düzeyine göre farklılaģmaktadır (F=16,14 p=, - F=11,326 p=,). ĠletiĢim araçlarına bağımlılık düzeyi, anne ve babanın lise veya üzerinde öğrenime sahip olması durumuna göre ise farklılaģmamaktadır. Çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri ile anne ve babanın öğrenim düzeyi arasındaki korelasyona bakıldığında da bağımlılıkla anne ve baba öğrenim düzeyi arasında pozitif yönlü zayıf bir korelasyon olduğu görülmüģtür (r=,132 p=, - r=,19 p=,). Yani, hem annenin hem de babanın yükselen öğrenim düzeyi ile birlikte çocukların iletiģim araçlarına bağımlılığı artmaktadır. 1 İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Anne Öğrenim Düzeyi 8 6 4,7 5,4 6,1 6,1 4 2 Okuryazar değil- Okuryazar İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Baba Öğrenim Düzeyi ,6 Okuryazar değil- Okuryazar 5,3 6, 5,8 İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu

70 Öğrencilerin iletiģim araçlarına bağımlılığını anne ve babanın çalıģma durumuna göre gösteren grafikler aģağıda verilmiģtir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre ĠletiĢim araçlarına bağımlılık hem annenin hem de babanın çalıģma durumuna göre farklılaģmaktadır (F=8,24 p=, - F=7,554 p=,). Anne ve babası sürekli bir iģe sahip veya emekli olan öğrenciler ebeveyni iģsiz/ev kadını veya yarı zamanlı iģlerde çalıģanlara göre ĠletiĢim araçlarına daha fazla bağımlılık göstermektedir. 1 İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Anne Çalışma Durumu 8 6 5,5 6,1 5,4 6,3 4 2 Ev kadını Sürekli bir işi var Yarı zamanlı işlerde çalışıyor Emekli 1 İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Baba Çalışma Durumu ,6 5,8 4,8 5,6 2 İşsiz Sürekli bir işi var Yarı zamanlı işlerde çalışıyor Emekli

71 Öğrencilerin iletiģim araçlarına bağımlılığını ailenin ekonomik durumuna göre gösteren grafik aģağıda verilmiģtir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, ĠletiĢim araçlarına bağımlılık ailenin ekonomik durumuna göre farklılaģmaktadır (F=13,768 p=,). ĠletiĢim araçlarına bağımlılık düzeyi, zengin ailelerden gelen çocuklarda orta gelirli ailelere göre ve orta gelirli ailelerden gelen çocuklarda fakir ailelerden gelenlere göre daha yüksek gözlenmektedir. Çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri ile ailenin ekonomik düzeyi (beģli ölçek) arasındaki korelasyona bakıldığında da bağımlılıkla ailenin ekonomik durumu arasında pozitif yönlü zayıf bir korelasyon olduğu görülmüģtür (r=,,94 p=,). Yani, ailenin yükselen ekonomik gücü ile birlikte iletiģim araçlarına sahiplikten kaynaklı olarak çocukların iletiģim araçlarına bağımlılığı da artmaktadır. İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Ailenin Ekonomik Durumu ,4 5,6 4,8 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin Öğrencilerin iletiģim araçlarına bağımlılığını aile bütünlüğüne göre gösteren grafik aģağıda verilmiģtir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, ĠletiĢim araçlarına bağımlılık aile bütünlüğüne göre, muhtemelen kategorilerdeki örneklem sayısının azlığı nedeniyle istatistiki olarak anlamlı farklılaģmamaktadır (F=1,96 p=,141). 1 İletişim Araçlarına Bağımlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Aile Bütünlüğü ,7 5,7 6,7 Anne baba birlikte yaşıyor Boşandı-ayrı yaşıyor Anne ve/veya baba hayatta değil

72 ĠletiĢim araçlarına bağımlılığı etkileyen faktörleri birlikte incelemek amacıyla yapılan regresyon analizi tablosu aģağıda verilmiģtir. Tablo değerleri incelendiğinde, Model dâhil edilen yedi bağımsız değiģkenden sadece beģinin iletiģim araçlarına bağımlılığı etkilediği görülmektedir. Tabloda Model etki derecelerine göre sıralanan ilk beģ değiģken ĠletiĢim araçlarına bağımlılığın yaklaģık %4 lük bir kesimini açıklamakla birlikte; Anne ve babanın öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri artmaktadır. Ailenin ekonomik durumu iyileģtikçe çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri artmaktadır. Nedensellik iliģkisi ters yönlü düģünülebilir olmakla birlikte, çocukların yükselen okul baģarısı ile birlikte iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri düģmektedir. Erkek çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri kız çocuklardan daha yüksektir. Çocukların yaģama bağlılık ve sınıf düzeyleri (6-11) iletiģim araçlarına bağımlılık düzeylerini etkilememektedir. ĠLETĠġĠM ARAÇLARINA BAĞIMLILIK REGRESYON MODELĠ Beta Std. Hata Std. Beta t Anlamlılık (Sabit) 3,76,869 4,265, Baba öğrenim durumu,212,68,91 3,129,2 Anne öğrenim durumu,189,62,87 3,57,2 Aile ekonomik durumu,458,153,7 2,988,3 Ağırlıklı ders notu ortalaması -,17,6 -,73-2,918,4 Cinsiyet,369,13,66 2,841,5 YaĢama Bağlılık -,48,44 -,27-1,98,272 Sınıf -,13,42 -,8 -,318,75 Bağımlı DeğiĢken: ĠletiĢim Araçlarına Bağımlılık Anlamlılık=, R 2 =,42 DüzeltilmiĢ R 2 =,

73 7. ÇOCUKLARDA YAġAMA BAĞLILIK AĢağıdaki tablo ve grafikte yer alan beģ soru ile öğrencilerin -1 ölçeğinde YaĢama Bağlılık düzeyleri ölçülmeye çalıģılmıģtır. Bir boyut olarak da analizlere dâhil edilen bu beģ soru ve boyut toplamına ait istatistiki değerler aģağıdaki tabloda verilmiģtir. YaĢama Bağlılık boyutunun geçerlik ve güvenirlik analizleri de yapılmıģtır. Soruların faktör yükü olarak boyuta katkısının,4 ün üzerinde ve Cronbach s Alpha değerinin,63 olması, yapısal geçerlik ve güvenirlik olarak ölçeğin uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin YaĢama Bağlılık düzeyinin soru ve ölçek bazında 7-9 aralığında ve oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Okulumu seviyorum Sevdiğim ve güvenebileceğim arkadaģlarım var Geleceğe dönük güzel hayallerim ve planlarım var Anne ve babam bana değer veriyor Öğretmenlerim bana değer veriyor YaĢama Bağlılık Boyut Toplamı Geçerli Kayıp Ortalama 6,9 8,5 8,82 9,27 7,23 8,16 Medyan 8, 1, 1, 1, 8, 8,4 Mod Std. Sapma 3,72 2,449 2,72 1,778 2,948 1,592 Yaşama Bağlılık Boyutu Soru Ortalamaları (1'lu ölçek) 1 9,27 8,82 8,5 8 7,23 6, Anne ve babam bana değer veriyor Geleceğe dönük güzel hayallerim ve planlarım var Sevdiğim ve güvenebileceğim arkadaşlarım var Öğretmenlerim bana değer veriyor Okulumu seviyorum

74 Her bir kiģiye ait -1 ölçeğindeki YaĢama Bağlılık Skoru düģük (-4,99), orta düzey (5-7,99) ve yüksek (8-1) olarak ayrıca gruplanmıģ ve öğrencilerin dağılımı incelenmiģtir. AĢağıdaki tablodan da görüleceği üzere, yaģama bağlılık düzeyi düģük olanlar %4 lerde kalırken öğrencilerin yaklaģık %64 ünün yaģama bağlılık düzeyi oldukça yüksektir (-1 ölçeğinde sekiz ve üzeri) bu oldukça olumlu bir durum olarak kabul edilebilir. Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Geçerli DüĢük Bağlılık 97 3,8 4,1 Orta Düzey Bağlılık ,9 32,3 Yüksek Bağlılık ,9 63,7 Toplam ,6 1, Kayıp 192 7,4 Toplam , 1 Yaşama Bağlılık Düzeyi (%) , ,1 32,3 Düşük Bağlılık Orta Düzey Bağlılık Yüksek Bağlılık

75 Öğrencilerin yaģama bağlılık düzeylerini cinsiyet ve okul ayrımında inceleyen grafikler aģağıda verilmiģtir. Analizler, erkek öğrencilerin yaģama bağlılık düzeyinin kız öğrencilerden daha düģük olduğunu göstermektedir (F=35,556 p=,) Yaşama Bağlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Cinsiyet 8,34 7,95 Kız Erkek Ayrıca, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yaģama bağlılık düzeyleri lise öğrencilerinden daha yüksektir (F=147,26 ; p=,) Yaşama Bağlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Okul 8,4 7,55 İlköğretim okulu Anadolu lisesi Çocukların yaģama bağlılık düzeyleri ile anne ve babanın öğrenim düzeyi arasındaki korelasyona bakıldığında; anne ve babanın öğrenim düzeyleri ile çocukların yaģama bağlılık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliģkinin olmadığı görülmüģtür (r=-,33 p=,55 - r=-,31 p=,63)

76 Öğrencilerin iletiģim araçlarına bağımlılığını aile bütünlüğüne göre gösteren grafik aģağıda verilmiģtir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, ĠletiĢim araçlarına bağımlılık aile bütünlüğüne göre, muhtemelen bazı kategorilerdeki örneklem sayısının azlığı nedeniyle istatistiki olarak anlamlı farklılaģmamaktadır (F=1,372 p=,254) Yaşama Bağlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Aile Bütünlüğü 8,17 7,97 7,92 Anne baba birlikte yaşıyor Boşandı-ayrı yaşıyor Anne ve/veya baba hayatta değil Öğrencilerin yaģama bağlılık düzeylerini ailenin ekonomik durumuna göre gösteren grafik aģağıda verilmiģtir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin yaģama bağlılık düzeyleri ailenin ekonomik durumuna göre farklılaģmamaktadır (F=1,162 p=,313) Yaşama Bağlılık Düzeyi (1'lu ölçek) - Aile Ekonomik Durum 8,2 8,15 8,29 Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin - 7 -

77 Çocukların yaģama bağlılık düzeylerini etkileyen faktörleri birlikte incelemek amacıyla yapılan regresyon analizi tablosu aģağıda verilmiģtir. Tablo değerleri incelendiğinde, Modele dâhil edilen yedi bağımsız değiģkenden sadece dördünün yaģama bağlılık düzeyini etkilediği görülmektedir. Tabloda Modele etki derecelerine göre sıralanan ilk dört değiģken çocukların yaģama bağlılık düzeylerinin yaklaģık %16 lık bir kesimini açıklamaktadır. Tablo değerleri okunduğunda; Çocukların yaģama bağlılık düzeylerini en fazla etkileyen değiģken sınıf değiģkenidir. Çocukların sınıf düzeyleri (6-11) dolayısıyla yaģları yükseldikçe yaģama bağlılık düzeyleri düģmektedir. Nedensellik iliģkisi ters yönlü düģünülebilir olmakla birlikte, çocukların yükselen okul baģarısı ile birlikte yaģama bağlılık düzeyleri de yükselmektedir. Erkek çocukların yaģama bağlılık düzeyleri kız çocuklardan daha düģüktür. Anne öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların yaģama bağlılık düzeyleri düģmektedir. Babanın öğrenim düzeyi çocukların yaģama bağlılık düzeyini etkilememektedir. Ailenin ekonomik durumu çocukların yaģama bağlılık düzeyini etkilememektedir. Çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri yaģama bağlılık düzeylerini etkilememektedir. Std. Beta Hata Std. Beta t Anlamlılık (Sabit) 9,371,43 23,247, Sınıf -,295,21 -,38-13,96, Ağırlıklı ders notu ortalaması,23,3,179 7,81, Cinsiyet -,35,68 -,112-5,17, Anne öğrenim durumu -,91,32 -,75-2,821,5 Baba öğrenim durumu,23,36,18,648,517 Aile ekonomik durumu,5,81,14,624,533 ĠletiĢim Araçlarına Bağımlılık -,13,12 -,24-1,98,272 Bağımlı Değişken: Yaşama Bağlılık Anlamlılık=, R 2 =,164 Düzeltilmiş R 2 =,

78 8. ÇOCUKLARDA OKUL BAġARISI Öğrencilerin okul baģarı notlarına ait istatistiki değerler aģağıda verilmiģtir. Çocukların ağırlıklı ders notu ortalaması 8,11 dir. Ağırlıklı ders notu ortalaması (1'lü ölçek) Geçerli 2.14 Kayıp 477 Ortalama 8,11 Medyan 82 Mod 9 Std. Sapma 12,18 Öğrencilerin ağırlıklı ders notu ortalamalarını cinsiyet ayrımında inceleyen grafik aģağıda verilmiģtir. Analiz değerleri; kız öğrencilerin ağırlıklı ders notu ortalamalarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir (F=74,35 p=,). 85 Ağırlıklı ders notu ortalaması (1'lü ölçek) 82,4 8 77, Kız Erkek

79 Aile bütünlüğü ve ekonomik durumuna göre ağırlıklı ders notu ortalamalarını karģılaģtıran grafik aģağıda verilmiģtir. Analizlere göre; anne ve babanın birlikte yaģadığı ailelerdeki öğrencilerin ders baģarısı, boģanmıģ/ayrı yaģayan ve anne/babadan birisi vefat etmiģ ailelerdeki öğrencilerden daha yüksektir (F=74,35 p=,). 85 Ağırlıklı ders notu ortalaması - Aile Bütünlüğü 8 8,3 76,7 77, Anne baba birlikte yaşıyor Boşandı-ayrı yaşıyor Anne ve/veya baba hayatta değil Ailenin ekonomik durumuna göre çocukların ağırlıklı ders notu ortalaması aģağıda grafik olarak verilmiģtir. Ailenin gelir durumu yükseldikçe çocukların okul baģarısı da artmaktadır (F=12,841 p=,) Ağırlıklı ders notu ortalaması - Ailenin Ekonomik Durumu 82,83 79,94 74, Fakir/Muhtaç Orta gelirli Zengin

80 Anne ve babanın öğrenim durumu ile öğrencilerin ders baģarısı aģağıda grafik olarak verilmiģtir. Analiz sonuçları, anne ve babanın öğrenim durumu yükseldikçe çocukların okul baģarısının da yükseldiğini göstermektedir (F=44,981 p=, - F=49,379 p=,). 9 Ağırlıklı ders notu ortalaması - Anne öğrenim durumu ,7 77,3 81,2 84,8 7 Okuryazar değil- Okuryazar İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Ağırlıklı ders notu ortalaması - Baba öğrenim durumu 83,8 79, 75,5 76,4 7 Okuryazar değil- Okuryazar İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu

81 YaĢama bağlılık düzeyine göre öğrencilerin okul ders notu ortalamaları aģağıda grafik olarak verilmiģtir. Analiz sonuçlarına göre, yaģama bağlılık düzeyi yüksek öğrencilerde okul baģarısı da yükselmektedir (F=35,564 p=,) Ağırlıklı ders notu ortalaması - Yaşama Bağlılık 78, 81, ,2 7 Yaşama Bağlılık Düşük Yaşama Bağlılık Orta Düzey Yaşama Bağlılık Yüksek

82 Çocukların okul baģarısı ile diğer değiģkenlerin iliģkisi daha önce yapılan tek yönlü varyans analizi yanında korelasyon analizi ile de incelenmiģtir. AĢağıda tablo olarak verilen analiz değerlerine göre; Annenin öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların okul baģarısı yükselmektedir. Babanın öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların okul baģarısı yükselmektedir. Çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri yükseldikçe okul baģarısı düģmektedir. Çocukların yaģama bağlılık düzeyleri yükseldikçe okul baģarısı yükselmektedir. Ailenin gelir durumu yükseldikçe çocukların okul baģarısı yükselmektedir. Ağırlıklı ders notu ortalaması Anne öğrenim durumu Pearson Korelasyon,235 Anlamlılık, N 2.72 Baba öğrenim durumu Pearson Korelasyon,247 Anlamlılık, N 2.78 YaĢama Bağlılık Pearson Korelasyon,227 ĠletiĢim Araçlarına Bağımlılık Anlamlılık, N Pearson Korelasyon -,48 Anlamlılık,16 N 2.18 Aile Ekonomik Durum Pearson Korelasyon,14 Anlamlılık, N

83 Çocukların okul baģarısını etkileyen faktörleri birlikte incelemek amacıyla yapılan regresyon analizi tablosu aģağıda verilmiģtir. Tablo değerleri incelendiğinde, Modele dâhil edilen yedi bağımsız değiģkenden altısının okul baģarısını etkilediği görülmektedir. Tabloda Modele etki derecelerine göre sıralanan ilk altı değiģken çocukların okul baģarısının yaģama bağlılık düzeylerinin yaklaģık %18 lik bir kesimini açıklamaktadır. Tablo değerleri okunduğunda; Çocukların okul baģarısını en fazla etkileyen değiģken babanın öğrenim durumu değiģkenidir. Babanın öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların okul baģarısı da yükselmektedir. Çocukların yaģama bağlılık düzeyi arttıkça okul baģarısı da yükselmektedir. Çocukların sınıf düzeyleri (6-11) dolayısıyla yaģları yükseldikçe okul baģarı düzeyleri düģmektedir. Erkek çocukların okul baģarı düzeyleri kız çocuklardan daha düģüktür. Anne öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların okul baģarısı da yükselmektedir. Çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri arttıkça okul baģarıları düģmektedir. Ailenin ekonomik durumu çocukların okul baģarısını etkilememektedir. Beta Std. Hata Std. Beta t Anlamlılık (Sabit) 67,99 3,18 21,849, Baba öğrenim durumu 1,992,267,198 7,467, YaĢama Bağlılık 1,349,173,176 7,81, Sınıf -1,179,166 -,16-7,86, Cinsiyet -3,796,511 -,158-7,431, Anne öğrenim durumu 1,135,245,121 4,63, ĠletiĢim Araçlarına Bağımlılık -,268,92 -,62-2,918,4 Aile Ekonomik Durum,966,612,34 1,578,115 Bağımlı DeğiĢken: Ağırlıklı ders notu ortalaması Anlamlılık=, R 2 =,179 DüzeltilmiĢ R 2 =,

84 BULGULARIN ÖZETĠ Bilgisayar Sahiplik Durumu Yapılan çalıģma, ailelerin yaklaģık %9 ının evinde en az bir bilgisayarın olduğunu göstermektedir. Ailelerde bilgisayar sahiplik oranı: Çocuğu ilköğretim ikinci kademe öğrencisi olan ailelerde %87, çocuğu lise öğrencisi olan aileler arasında %96 düzeyindedir. Zengin ailelerde %99, orta gelirli ailelerde %9 iken bu oran fakir ailelerde %57 düzeyindedir. Çocukların yaklaģık %54 ünün kendisine ait bir bilgisayarı vardır. Bilgisayar sahiplik oranı: Ġlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %49, lise öğrencileri arasında %67 düzeyindedir. Kız öğrenciler arasında %52, erkek öğrenciler arasında %56 düzeyindedir. Zengin ailelerde %75, orta gelirli ailelerde %53 iken bu oran fakir ailelerde %24 düzeyine düģmektedir. Evde Ġnternet Bağlantısı Sahiplik Durumu Yapılan çalıģma, ailelerin yaklaģık %76 sının evinde internet bağlantısının olduğunu göstermektedir. Evinde internet bağlantısı olanların oranı: Çocuğu ilköğretim ikinci kademe öğrencisi olan ailelerde %71, çocuğu lise öğrencisi olan aileler arasında %86 düzeyindedir. Zengin ailelerde %91, orta gelirli ailelerde %75 iken bu oran fakir ailelerde %4 düzeyindedir. Cep Telefonu ve Telefondan Ġnternet Bağlantısı Sahiplik Durumu Çocukların yaklaģık %71 i cep telefonu sahibidir. Cep telefonu sahiplik oranı: Ġlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %7, lise öğrencileri arasında %97 düzeyindedir. Kız öğrenciler arasında %78 ve erkek öğrenciler arasında %77 ile aynı düzeyindedir

85 Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde, zengin ailelerde %86, orta gelirli ailelerde %69 iken bu oran fakir ailelerde %29 düzeyindedir. Lise öğrencilerinde, zengin ailelerde %98, orta gelirli ailelerde %97 iken bu oran fakir ailelerde de %85 ile oldukça yüksek düzeydedir. Cep telefonu sahibi çocukların yaklaģık %61 inin cep telefonundan internet ulaģımı vardır. Cep telefonundan internet ulaģımı olan çocukların oranı: Ġlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %57, lise öğrencileri arasında %68 düzeyindedir. Zengin ailelerde %71, orta gelirli ailelerde %61 iken bu oran fakir ailelerde de %31 düzeyindedir. Bilgisayar Kullanım Sıklığı Öğrenciler arasında hiç bilgisayar kullanmayanların oranı %15 ve her gün bilgisayar kullananların oranı %25 düzeyindedir. Hiç bilgisayar kullanmayanların oranı, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %18, lise öğrencileri arasında %8 düzeyindedir. Bunun yanında, her gün bilgisayar kullananların oranı ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %22, lise öğrencileri arasında %35 düzeyindedir. Hiç bilgisayar kullanmayanların oranı, kız öğrenciler arasında %17 ve erkek öğrenciler arasında %14 düzeyindedir. Bunun yanında, her gün bilgisayar kullananların oranı kız öğrenciler arasında %21 ve erkek öğrenciler arasında % 3 düzeyindedir. Hiç bilgisayar kullanmayan çocukların oranı, zengin ailelerde %4, orta gelirli ailelerde %15 iken bu oran fakir ailelerde de %46 düzeyindedir. Ġnternet Kullanım Sıklığı Öğrenciler arasında internet kullanmayanların oranı %19 ve her gün internet kullananların oranı %24 düzeyindedir. Hiç internet kullanmayanların oranı, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %23, lise öğrencileri arasında %9 düzeyindedir. Bunun yanında, her gün internet kullananların oranı ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %2, lise öğrencileri arasında %35 düzeyindedir. Hiç internet kullanmayanların oranı, kız öğrenciler arasında %18 ve erkek öğrenciler arasında %2 düzeyindedir

86 Hiç internet kullanmayan çocukların oranı, zengin ailelerde %7, orta gelirli ailelerde %2 iken bu oran fakir ailelerde de %5 düzeyindedir. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımının Planlı Olması Bilgisayar ve internet kullanımı %5 oranında planlı ve %5 oranında plansız zamanlama ve sürelere dayanmaktadır. Bilgisayar ve internet kullanımı planlı olanların oranı: Ġlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %57 iken bu oran lise öğrencileri arasında %33 düzeyine düģmektedir. Kız öğrenciler arasında %48 ve erkek öğrenciler arasında %52 düzeyindedir. Zengin ailelerde %52, orta gelirli ailelerde %5 iken bu oran fakir ailelerde %47 düzeyindedir. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanım Zaman ve Süresini Planlama Bulgular, bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresini %54 oranında çocukların belirlediğini göstermektedir. Kullanımı ailesi ile birlikte belirleyen çocukların oranı %34 ve bu konuda sadece ailelerin belirleyici olduğu durum sadece %11 düzeyindedir. Bilgisayar ve internet kullanım zamanı ve süresini kendisi belirleyen çocukların oranı: Ġlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %44 iken bu oran lise öğrencileri arasında %79 düzeyine çıkmaktadır. Kız öğrenciler arasında %6 ve erkek öğrenciler arasında %49 düzeyindedir. Zengin ailelerde %58, orta gelirli ve fakir ailelerde %54 ile birbirine yakın düzeydedir. Derslerde Cep Telefonunu Açık Bulundurma Öğrencilerin %31 i derslerde cep telefonu açık tutmaktadır. Derslerde cep telefonunu açık tutan çocukların oranı: Ġlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %13 iken bu oran lise öğrencileri arasında %67 düzeyine çıkmaktadır. Kız ve erkek öğrenciler arasında %31ile aynı düzeydedir

87 Televizyon Seyretme Sıklığı Öğrenciler arasında hiç televizyon seyretmeyenlerin oranı %4, sadece hafta sonu seyredenlerin oranı %33 ve her gün televizyon seyredenlerin oranı %63 düzeyindedir. Hiç televizyon seyretmeyenlerin oranı, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %3, lise öğrencileri arasında %9 düzeyindedir. Bunun yanında, her gün televizyon seyredenlerin oranı ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %7, lise öğrencileri arasında %54 düzeyindedir. Hiç televizyon seyretmeyenlerin oranı, kız ve erkek öğrenciler arasında %4 ile aynı düzeyde iken, her gün televizyon seyredenlerin oranı kız öğrenciler arasında %57 ve erkek öğrenciler arasında % 68 düzeyindedir. ĠletiĢim Araçları Ġle Geçirilen Günlük Süre Öğrencilerin: Bilgisayar kullanarak geçirdikleri günlük ortalama süre 13 dakika, Ġnternette geçirdikleri günlük ortalama süre 93 dakika, Cep telefonu kullanarak geçirdikleri günlük ortalama süre 116 dakika, Televizyon seyrederek geçirdikleri günlük ortalama süre 12 dakika Kitap okuyarak geçirdikleri günlük ortalama süre ise 67 dakika ile yaklaģık bir saat civarındadır. Bu süreler faaliyetlerin içiçeliği ve eģzamanlı olabilmesi nedeniyle tam olarak toplanabilir değerler olmamakla, birlikte kitap dıģındaki iletiģim araçları ile geçirilen günlük toplam sürenin 5-6 saat olduğu söylenebilir. ĠletiĢim araçları ile geçirilen sürelerin sosyo-demografik değiģkenlere göre farklılaģması Ģu Ģekilde özetlenebilir: Cep telefonu ile geçirilen süre ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında ortalama 93 dakika iken bu süre lise öğrencileri arasında 159 dakikaya çıkmaktadır. Televizyon seyredilen süre ise cep telefonunun tam tersi, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında ortalama 129 dakika iken bu süre lise öğrencileri arasında 98 dakikaya düģmektedir. Bilgisayarda, internette geçirilen süre ile ders dıģı kitap ve yayın okunarak geçirilen süreler ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencileri arasında farklılaģmamaktadır

88 Kız çocukları bilgisayarda, internette ve televizyon karģısında erkek çocuklarına göre daha az zaman geçirirken; cep telefonu ile ve ders dıģı kitap ve yayın okumaya ayırdıkları zaman erkek çocuklardan daha yüksektir. Bilgisayarla, internetle ve cep telefonu kullanılarak geçirilen günlük ortalama süre annenin yükselen öğrenim düzeyi ve ailenin artan gelir durumu ile birlikte artmaktadır. Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama süre annenin ve babanın öğrenim durumu yükseldikçe düģmektedir. Ders dıģı kitap/dergi/gazete okunarak geçirilen süreler anne ve babanın öğrenim durumuna ve ailenin ekonomik durumuna göre anlamlı olarak farklılaģmamaktadır. Ġnternette geçirilen süre, anne ve babanın hayatta olduğu ve birlikte yaģadığı ailelerde yaģayan çocuklarda çok daha düģüktür. Ġnternet Kullanım Amacı Öğrencilerin, belki biraz beklentiler yönünde ve belki de biraz anketin sınıflarda uygulanmıģ olmasının getirdiği etkiyle, ders takviyesi en öne çıkan internet kullanım aracı durumundadır. Sohbet-resim/müzik-film indirmek ve oyun birbirine çok yakın ve ikinci sırada gelen internet kullanın amaçlarıdır. Ġnternet kullanım amaçlarının önceliğinin sosyo-demografik değiģkenlere göre farklılaģması Ģu Ģekilde özetlenebilir: Ġnternet, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında oyun ve ders maksatlı olarak liselere göre çok daha fazla kullanılmaktadır. Lise öğrencilerinde ise internet film/müzik indirmek ve bilgi/haberlere ulaģım maksatlı olarak daha fazla kullanılmaktadır. Kız öğrencilerde internet kullanım amacında film/müzik indirmek ve ders takviyesi daha fazla öne çıkarken, erkek öğrencilerde oyun ve haber/bilgi ulaģımı daha fazla öne çıkmaktadır. Anne ve babanın öğrenim durumu yükseldikçe, öğrencilerin interneti film/müzik indirmek ve haber/bilgi paylaģımı öncelikli kullanım amacı artmakta, buna karģın ödev ve ders takviyesi amacıyla kullanımının azaldığı görülmektedir

89 Ġnternet ĠletiĢim Araçlarına Sahiplik Durumu Ġnternet iletiģim araçlarının genel olarak lise öğrencileri arasında daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. E-posta adresi olanlar lise öğrencilerinde %9,87 iken bu oran ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %79,47 dir. Benzer Ģekilde facebook adresi olanlar lise öğrencilerinde %83,4 iken bu oran ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde %74,47 dir. Ġnternet iletiģim araçlarına sahipliğin sosyo-demografik değiģkenlere göre farklılaģması Ģu Ģekilde özetlenebilir: Kız öğrencilerin internet iletiģim araçlarına sahiplik oranı erkek öğrencilerden daha düģüktür. Annenin ve babanın öğrenim durumu yükseldikçe öğrencilerin internet iletiģim araçlarına sahiplik oranları da artmaktadır. ĠletiĢim Araçlarına Bağımlılık Öğrencilerin %37 si ĠletiĢim araçlarına düģük düzeyde bağımlılık gösterirken, %3 u yüksek düzeyde bağımlılık göstermektedir. ĠletiĢim araçlarına bağımlılığın sosyo-demografik değiģkenlere göre farklılaģması Ģu Ģekilde özetlenebilir: ĠletiĢim araçlarına daha az sahip olan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bu araçlara bağımlılığı lise öğrencileri ile aynı düzeydedir. Erkek öğrencilerin bağımlılık düzeyi kız öğrencilerden daha yüksektir. Hem annenin, hem de babanın yükselen öğrenim düzeyi ile birlikte çocukların iletiģim araçlarına bağımlılığı artmaktadır. Anne ve babası sürekli bir iģe sahip veya emekli olan öğrenciler ebeveyni iģsiz/ev kadını veya yarı zamanlı iģlerde çalıģanlara göre ĠletiĢim araçlarına daha fazla bağımlılık göstermektedir. Yukarıdaki bulgu ile örtüģür Ģekilde, ailenin yükselen ekonomik gücü ile birlikte iletiģim araçlarına sahiplikten kaynaklı olarak çocukların iletiģim araçlarına bağımlılığı da artmaktadır

90 Çocuklarda YaĢama Bağlılık Düzeyi Öğrencilerde YaĢama Bağlılık düzeyi 1 lu ölçekte 8,16 ile oldukça yüksektir. YaĢama bağlılık düzeyi düģük olanlar %4 lerde kalırken, öğrencilerin yaklaģık %64 ünün yaģama bağlılık düzeyi oldukça yüksektir (-1 ölçeğinde sekiz ve üzeri) bu oldukça olumlu bir durum olarak kabul edilebilir. Öğrencilerin YaĢama Bağlılık düzeyleri sosyo-demografik değiģkenlere göre farklılaģması Ģu Ģekilde özetlenebilir: Çocukların yaģları yükseldikçe yaģama bağlılık düzeyleri düģmektedir. Çocukların yükselen okul baģarısı ile birlikte yaģama bağlılık düzeyleri de yükselmektedir. Erkek çocukların yaģama bağlılık düzeyleri kız çocuklardan daha düģüktür. Anne öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların yaģama bağlılık düzeyleri düģmektedir. Ancak, babanın öğrenim düzeyi çocukların yaģama bağlılık düzeyini etkilememektedir. Ailenin ekonomik durumu çocukların yaģama bağlılık düzeyini etkilememektedir. Çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri yaģama bağlılık düzeylerini etkilememektedir. Çocuklarda Okul BaĢarısını Etkileyen Faktörler Öğrencilerin okul baģarı düzeyleri sosyo-demografik değiģkenlere göre farklılaģması Ģu Ģekilde özetlenebilir: Babanın ve annenin öğrenim durumları yükseldikçe çocukların okul baģarısı da yükselmektedir. Çocukların yaģama bağlılık düzeyi arttıkça okul baģarısı da yükselmektedir. Çocukların sınıf düzeyleri (6-11) dolayısıyla yaģları yükseldikçe okul baģarı düzeyleri düģmektedir. Erkek çocukların okul baģarı düzeyleri kız çocuklardan daha düģüktür. Çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri arttıkça okul baģarıları düģmektedir. Ailenin ekonomik durumu çocukların okul baģarısını etkilememektedir

91 SONUÇ YERĠNE Bu çalıģma ile çocukların iletiģim araçlarına sahiplik ve bağımlılık durumları ve bu bulguların ailelerin ve çocukların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaģması ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. Mevcut bulgular temelinde, iletiģim araçlarına yüksek bağımlılık gösteren ve bu durumdan kiģisel geliģim açısından olumsuz etkilenen çocuk profilinin tespiti ile bu çocuklara yönelik verilecek eğitim ve yönlendirmelere ıģık tutulması amaçlanmaktadır. Ayrıca iletiģim araçlarının kullanımında ortaya çıkan çarpıklık ve olumsuzluklar konusunda; çocuklar, aileler ve iletiģimciler nezdinde farkındalık yaratılması da çalıģmanın ana amaçlarından birisi durumundadır. Yapılan çalıģma, ailelerin yaklaģık %9 ının evinde en az bir bilgisayarın olduğunu göstermektedir. Zengin ailelerde bilgisayar sahiplik oranı %1 ü bulurken, fakir ailelerde yaklaģık her üç haneden ikisinde bilgisayar bulunmaktadır. Bunun yanında, her dört ailenin üçünün evinde internet bağlantısı olması, fakir ailelerde dahi bu oranın %4 lar düzeyinde olması, e-posta ve facebook gibi internet araçları ve adreslerine sahiplik oranının ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında dahi %8 ler düzeyinde olması, ailelerin ve çocuklarının teknoloji ile bağını ve teknolojiye bağımlılığını ortaya koymaktadır. Benzer bulguları cep telefonu için de söylemek mümkündür. Cep telefonu sahiplik oranı Ġlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %7, lise öğrencileri arasında %97 düzeyindedir. Bunun yanında, her üç lise öğrencisinin ikisinin cep telefonunda internet ulaģımı bulunmaktadır. Öğrencilerin bilgisayar/internet, cep telefonu ve televizyon ile geçirdikleri günlük ortalama süre yaklaģık 5-6 saattir. Bunun yanında ders dıģı kitap, dergi ve diğer yayınları okuyarak geçirilen günlük ortalama süre ise bir saat civarındadır. Bilgisayarla, internetle ve cep telefonu kullanılarak geçirilen günlük ortalama süre annenin yükselen öğrenim düzeyi ve ailenin artan gelir durumu ile birlikte artmaktadır. Temel olarak ĠletiĢim araçlarına sahiplikten kaynaklanan bu durum, söz konusu iletiģim araçlarına bağımlılık ve bu iletiģim araçlarının olumsuz etkileri noktasında varlıklı ailelerin çocuklarının daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. Çocukların yükselen yaģ ile birlikte iletiģim araçlarına bağımlılığı da artmakta ve bu araçların olumsuz etkilerinden daha fazla etkilenmektedirler. Kız çocukları bilgisayarda, internette ve televizyon karģısında erkek çocuklarına göre daha az zaman geçirirken; cep telefonu ile ve ders dıģı kitap ve yayın okumaya ayırdıkları zaman erkek çocuklardan daha yüksektir. Ayrıca Ġnternette geçirilen süre, anne ve babanın hayatta olduğu ve birlikte yaģadığı ailelerde yaģayan çocuklarda çok daha düģüktür. Bu bulgular iletiģim araçlarına yüksek bağımlılık noktasında risk grubunun belirlenmesinde dikkate alınacak temel verilerdir. Bu noktada her üç çocuktan

92 birisinin ĠletiĢim araçlarına yüksek düzeyde bağımlılık gösterdiğinin de vurgulanması gerekmektedir. Çocuklarda bir diğer iletiģim aracı olan televizyonu seyretme sıklığına ve bu konudaki eğilimlere bakıldığında; çocuklarda ilköğretim çağında daha fazla öne çıkan TV seyretme alıģkanlığının lise düzeyindeki çocuklarda diğer iletiģim araçlarına daha fazla kaydığı görülmektedir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre TV seyretmeye daha fazla zaman ayırdıkları da dikkati çekmektedir. Televizyon seyredilerek geçirilen günlük ortalama sürenin annenin ve babanın öğrenim durumu yükseldikçe düģtüğü de gözlenmektedir. Bu durum ailenin yükselen ekonomik durumu ve diğer iletiģim araçlarına sahiplik oranının artması ile de açıklanabilir. Ders dıģı kitap, dergi ve diğer yayınları okuyarak geçirilen ve günlük ortalama bir saat olan süre ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencileri arasında farklılaģmamaktadır. Ayrıca diğer iletiģim araçları ile karģılaģtırıldığında oldukça düģük olan ders dıģı kitap/dergi/gazete okunarak geçirilen sürenin anne ve babanın öğrenim durumuna ve ailenin ekonomik durumuna göre farklılaģmaması, orta yaģ ve üzerinde gözlenen okuma alıģkanlığı noktasındaki zafiyetin çocuklarda da devam ettiğini ve kültürlü aileler de olsa ebeveynlerin çocukların okuma alıģkanlığına olumlu katkıda bulunamadığını göstermektedir. Geçekte bu durum, diğer iletiģim araçlarının cazibesinin yanında, ailelerin sosyo-demografik profilinden bağımsız olarak, kitap okumanın çocuklar için çok da önemsenen bir etkinlik olmadığını göstermektedir. ĠletiĢim araçlarına orta düzey bağımlılığa rağmen, öğrencilerde yaģama bağlılık düzeyi 1 lu ölçekte 8,16 ile oldukça yüksektir. Bu durum, çocukların yeni iletiģim araçları ile kendilerine yeni sosyal bağlar ve yeni bir dünya yarattıklarını göstermektedir. Teselli edici olan nokta yaģama bağlılık düzeyleri oldukça yüksek çıkan çocukların, ĠletiĢim araçlarına bağımlılığının çocukları aile ve okulun yarattığı sosyal ortamdan koparmamıģ olmasıdır. Çocukların yaģları yükseldikçe yaģama bağlılık düzeyleri düģmektedir. Bu durum, çalıģmada yer alan lise düzeyindeki çocukların ergenlik dönemini yaģıyor olmaları ile de açıklanabilir. Bu noktada, erkek çocukların yaģama bağlılık düzeylerinin kız çocuklardan daha düģük olduğunun da vurgulanması gerekmektedir. Burada asıl çarpıcı olan bulgular ise baba öğrenim durumu etkilememekle birlikte anne öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukların yaģama bağlılık düzeylerinin düģmesi ve ailenin ekonomik durumunun çocukların yaģama bağlılık düzeyi üzerinde etkili olmamasıdır. Bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili temel problem alanlarından birisi, ailelerin bu süreçteki kontrol ve etkinliğinde yaģanan zafiyetler olarak karģımıza çıkmaktadır. Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde her iki çocuktan birisinin ve lise öğrencileri arasında her iki çocuktan ikisinin bilgisayar ve internet kullanım zaman ve süresinin önceden belirlenmemesi ve bir kurala bağlanmamıģ olması, Türk ailesinde çocuk yetiģtirmede kuralcılığın ve bu yöndeki prensiplerin uygulanmasındaki problemlere iģaret etmektedir

93 Bulgular, bilgisayar ve internet kullanımında kız öğrencilerin kuralcılığa daha yatkın olduğunu, ailelerin bu anlamda kız öğrencilere daha fazla güvendiğini ve erkek öğrenciler üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya çalıģtığını ortaya koymaktadır. Bilgisayar ve internet kullanımının planlı olması ve kuralcılık konusunda zengin ve fakir aileler arasında çocuklara davranıģ boyutunda önemli bir farklılaģmanın olmaması dikkati çeken baģka bir konu durumundadır. Kuralcılık ve prensipler konusunda bir diğer çarpıcı bulgu ise okul boyutunda gözlenmektedir. Derslerde cep telefonunu yanında ve açık bulunduran çocukların oranının Ġlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında %13, lise öğrencileri arasında %67 düzeyinde olması kuralcılık ve prensipler temelindeki zafiyet ve problemlerin ailelerde baģlamakla birlikte okullarda da devam ettiğini göstermektedir. ĠletiĢim araçları ile bağlantılı olarak öğrencilerin okul baģarı düzeyleri incelendiğinde de çarpıcı bulgular ortaya çıkmaktadır. Beklenen bir bulgu olarak, babanın ve annenin öğrenim durumları yükseldikçe çocukların okul baģarısı da yükselmektedir. Ancak ailenin ekonomik durumu çocukların okul baģarısını etkilememektedir. Erkek çocukların okul baģarı düzeyleri kız çocuklardan daha düģüktür. Burada asıl vurgulanması gereken bulgu ise; çocukların iletiģim araçlarına bağımlılık düzeyleri arttıkça okul baģarılarının düģmesidir

94 - 88 -

95 EK- UYGULANAN ANKET FORMU

96 - 9 -

97 Son yirmi yıldaki geliģmeler teknolojiyi ve bunun getirdiği iletiģim araçlarını günlük yaģamımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiģtir. Bu çalıģma ile okul çağındaki genç kuģağın kullandıkları iletiģim araçları, bu araçlara verilen önem ve bu araçlarla geçirilen günlük zamanın ortaya konması amaçlanmaktadır. Anket formu, üç sayfadan ve 36 sorudan oluģmaktadır. AraĢtırma sonuçları 211 yılı içerisinde adresinde yayımlanacaktır. YaklaĢık 1 dakikanızı alacak bu çalıģmaya katılım ve katkılarınız nedeniyle teģekkür ederiz. Mutlu Çocuklar Derneği 1 Anket Uygulanan Okul: İlköğretim Okulu Düz Lise Anadolu Lisesi 2 Sınıfınız: 6 ncı Sınıf 7 nci Sınıf 8 inci Sınıf 9 uncu Sınıf 1 uncu Sınıf 11 nci Sınıf 12 nci Sınıf 3 Cinsiyetiniz: Kız Erkek 4 Yaşınız: Evinizdeki toplam bilgisayar sayısı: Evde bilgisayar yok 1 adet 2 adet 3 adet Adet 6 Evde internet bağlantımız Var Yok 7 Kendime ait bir bilgisayarım Var Yok! Bilgisayar ve internet kullanmıyorsanız lütfen bu kutucuğu işaretleyerek doğrudan 16 ınci soruya geçiniz. 8 Bilgisayar kullanma sıklığınız nedir? (Sadece tek seçeneği X ile işaretleyiniz) Hiç kullanmam Haftada 1-2 gün kullanırım Haftada 3-5 gün kullanırım Her gün kullanırım 9 İnternet kullanma sıklığınız nedir? (Sadece tek seçeneği X ile işaretleyiniz) Hiç kullanmam Haftada 1-2 gün kullanırım Haftada 3-5 gün kullanırım Her gün kullanırım 1 Bilgisayar/internet kullanım gün ve sürelerim Planlıdır Plansızdır 11 Bilgisayar/internet kullanım gün ve sürelerimi (Sadece tek seçeneği X ile işaretleyiniz): Kendim belirlerim Ailemle birlikte ortak belirleriz Aile büyüklerim belirlemektedir. 12 Bilgisayarda geçirdiğiniz günlük ortalama süreyi X ile işaretleyiniz. Hiç Kullanmam 1 saatten az 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat 5 saat 6 saat 7 saat veya daha fazla! İnternet kullanmıyorsanız lütfen bu kutucuğu işaretleyerek doğrudan 16 ncı soruya geçiniz. 13 İnternette geçirdiğiniz günlük ortalama süreyi (saat) X ile işaretleyiniz. Hiç Kullanmam 1 saatten az 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat 5 saat 6 saat 7 saat veya daha fazla

98 14 İnternet iletişim araçlarından hangilerine sahipsiniz işaretleyiniz: 14.1 Kendime ait bir e-posta/mail adresim Var Yok 14.2 Kendime ait bir facebook adresim Var Yok 14.3 Kendime ait bir twitter adresim Var Yok 14.4 Kendime ait bir blog um Var Yok 14.5 Kendime ait bir web site/forumum Var Yok 15 İnterneti en çok hangi iki amaç için kullanıyorsunuz: (Sadece en çok öne çıkan iki kullanım amacını, örnekteki gibi X ile işaretleyiniz.) Örnek 19.1 Oyun 19.2 Sohbet 19.3 e-posta ve haberleşme X 19.4 Resim, müzik, film indirme ve paylaşımı 19.5 Blog yazma, web sayfası güncelleme 19.6 Güncel haber ve bilgilere erişim X 19.7 Ödev, ders takviyesi ve takibi 16 Kendi cep telefonum Var Yok! Cep telefonunuz yoksa lütfen doğrudan 2 nci soruya geçiniz. 17 Cep telefonumdan internet ulaşımım Var Yok 18 Derslerde cep telefonum yanımda ve açıktır Evet Hayır 19 Cep telefonunu kullandığınız (konuşma-internet-mesaj-oyun) günlük ortalama süreyi (saat) X ile işaretleyiniz. Hiç Kullanmam 1 saatten az 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat 5 saat 6 saat 7 saat veya daha fazla 2 Televizyon seyretme sıklığınız nedir? (Sadece tek seçeneği X ile işaretleyiniz) Hiç seyretmem Sadece hafta sonları ve tatillerde seyrederim Her gün seyrederim 21 Televizyon seyrederek geçirdiğiniz günlük ortalama süreyi (saat) X ile işaretleyiniz. Hiç Seyretmem 1 saatten az 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat 5 saat 6 saat 7 saat veya daha fazla 22 Düzenli spor yapıyorum. Evet Hayır 23 Bir kulüpte faal sporcuyum. Evet Hayır 24 Ders ile doğrudan ilgili olmayan kitap dergi ve gazete okuyarak geçirdiğiniz günlük ortalama süreyi (saat) X ile işaretleyiniz. Hiç okumam 1 saatten az 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat 5 saat 6 saat 7 saat veya daha fazla

99 ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIĞI_ANKET FORMU 25 Geçen yılın ağırlıklı tahmini karne notu ortalamanız (5 li ölçekte)..., Geçen yılın ağırlıklı tahmini ders notu ortalamanız (1 lü ölçekte) Bu yıl birinci yarıyıldaki başarı durumunuz: Takdir aldım Teşekkür aldım Zayıfsız bir karnem var En az bir zayıfım var 28 Aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi -1 ölçeğinde X ile işaretleyiniz. (Her soru için sadece bir seçenek işaretleyiniz.) Orta Derecede Katılıyorum Hiç Katılmıyorum Tamamen Katılıyorum 28.1 Okulumu seviyorum Sevdiğim ve güvenebileceğim arkadaşlarım var Geleceğe dönük güzel hayallerim ve planlarım var Anne ve babam bana değer veriyor Öğretmenlerim bana değer veriyor Kendim için televizyonsuz bir yaşam düşünemiyorum Bilgisayarsız ve internetsiz bir yaşam düşünemiyorum Cep telefonsuz bir yaşamı düşünemiyorum Anneniz Hayatta mı? Evet Hayır 3 Babanız Hayatta mı? Evet Hayır 31 Anne ve babam: Birlikte yaşıyor Boşandı Evli fakat ayrı yaşıyor Annem ve/veya babam hayatta değil 32 Annenizin öğrenim durumu: Okuryazar değil Sadece okuryazar İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Yüksek lisans / doktora öğrenimi var 33 Babanızın öğrenim durumu: Okuryazar değil Sadece okuryazar İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Yüksek lisans / doktora öğrenimi var 34 Annenizin çalışma durumu (Anneniz hayatta ise cevaplayınız): Ev Kadını Sürekli bir işi var Yarı zamanlı işlerde çalışıyor Emekli 35 Babanızın çalışma durumu (Babanız hayatta ise cevaplayınız): İşsiz Sürekli bir işi var Yarı zamanlı işlerde çalışıyor Emekli 36 Ailenizi gelir ve varlık durumu itibariyle nasıl tanımlarsınız: Çok fakir/muhtaç Fakir Orta gelirli Zengin Çok zengin Ankete ayırdığınız zaman ve emek için teşekkür ederiz

100 - 94 -

101 - 95 -

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Türkiye de internet kullanım trendleri

Türkiye de internet kullanım trendleri Türkiye de internet kullanım trendleri Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif Ocak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mutlu Çocuklar Derneği Proje Danışmanı Trend:

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1695-1708, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Y.2010, C.2, S.1. s.121-130 Suleyman Demirel University The Journal of Visionary Y.2010, Vol.2, No.1. pp.121-130 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012 EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011 35 il 134 ilçe 200 mahalle/ köy 2366 görüşme ARAġTIRMANIN KAPSAMI Türkiye nüfus 73,7 milyon 15-30 YaĢ nüfus 17,3 milyon Araştırma saha uygulama Araştırma

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ

ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ ÖZEL ÜMRANİYE İRFAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ BÜLTENİ Kasım 2012 www.irfankoleji.com Sayfa 1 / 5 GENCİN TEKNOLOJİYLE İMTİHANI Gençler Dile Geldi adında İntel in düzenlemiş olduğu

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE DÜġÜK FREKANSLI ELEKTRO MANYETĠK ALAN (SDF-EMA) DÜZEYLERĠNĠN VE BU EVLERDE YAġAYANLARDA OLASI SAĞLIK ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Marjinal Tablo (Sıklık Tablosu) Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 21 KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalışmada, Ocak - Aralık 21 döneminde Nielsen tarafından dakika bazında raporlanan 8 ana kanalın, tüm kişiler hedef kitlesinde, aylık TV

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme Ü. Barış Urhan Araştırmacı İrem Kızılca Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ VERİLERİN CETVELLENMESİ Veriler toplandıktan sonra yapılan verilerin cetvellenmesi işleminin amacı, verileri analize hazır duruma getirmektir. Bunun için şu işlemler

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

NEDEN KADIN SAĞLIĞI ve SORUNLARI?? KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ. Tıp Bilimi;

NEDEN KADIN SAĞLIĞI ve SORUNLARI?? KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ. Tıp Bilimi; KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ Tıp Bilimi; Hastalığın ortadan kaldırılması Hastaların tedavi edilmesi Doç.Dr.Züleyha ALPER Aile Hekimliği ABD Hastalığa yüklenen

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

Biyoistatistik. Uygulama 1

Biyoistatistik. Uygulama 1 Biyoistatistik Uygulama 1 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 DİŞ MACUNU-TEMDİŞ TEMPA Temizlik

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* Anahtar Sözcükler: Bilgi okuryazarlığı,

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI ArĢ.Görv. Mete ALIM Yrd.Doç. Dr. Serkan DOĞANAY* Özet : Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

MISIR DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI

MISIR DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI M. Sadi BİLGİÇ Dr. Salih AKYÜREK MISIR DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI RAPOR NO: 28 ANKARA 2011 MISIR DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI Proje Yöneticisi ve Danışman: M. Sadi BİLGİÇ Raporu Hazırlayan: Dr. Salih AKYÜREK

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ;

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, baģarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eģitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiģmelerine

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ 1 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz İçindekiler

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERĠNDE ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLER VERĠLERĠN DÜZENLENMESĠ -Herhangi bir test uygulamasından önce verilerin düzenlenmesi için önce bütün puanların büyüklüklerine

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından biri olan bilgisayarlar ve yaşamımıza birden bire giren internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası

Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından biri olan bilgisayarlar ve yaşamımıza birden bire giren internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası Kişisel Bilgiler Öğrencinin Adı ve Soyadı: Umay KINAY Okulu: Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Okul Tlf:0 236 239 00 79 Yaşı : 11 (9-12 Yaş grubu) E-posta: idriskinay@gmail.com Sınıfı :5 Danışman Öğretmeni:

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN. Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.51-66 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı 1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalıģma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 2011 Q1 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm kiģiler

Detaylı