Dış ve Orta Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Yeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış ve Orta Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Yeri"

Transkript

1 OTOSKOP 2003; 1:33-38 DERLEME Dış ve Orta Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Yeri Doç.Dr. Nevma Atay MADANOĞLU ÖZET Sesin algılanmasında dış ve orta kulağın fonksiyonu uzun yıllardır araştırılmaktadır. Çeşitli araştırmacılar bu konuda teoriler üretmişlerdir. Ses algılamasının kohlea ve daha üst seviyelerde oluştuğu bilinmektedir. Bu arada dış ve orta kulakta gerek ses lokalizasyonun da, gerek orta ve iç kulak arasındaki impedans farklılığından doğan şiddet kaybını engellemede ve de ses uyaranının amplifiye edilerek kohleaya iletilmesinde görev alır. Dış kulak, havadaki vibrasyonların toplanarak khz arası frekanslarda, 5-20 db'lik amplifikasyonla timpanik membrana iletilmesini sağlar. Orta kulak ise, timpanik membran hareketine neden olan akustik vibrasyonu kohleaya transfer ederken, impedans eşleştirmesini yapar ve akustik refleks ile kohleanın yüksek akustik uyarılara karşı korunmasını sağlar. Biz bu mekanizmayı özet olarak anlatmaya çalıştık. Anahtar Kelimeler Ses algılaması Dış kulak Orta kulak Key Words Sound perception External ear Middle ear Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Odyoloji Bilim Dalı İSTANBUL The Role of Outer and Middle Ear in Hearing Mechanism Many theories are developed about the function of the outer and middle ear in sound perception. Eventhough cochlea and neural pathways are responsible for sound perception, still outer and middle ear has active role in sound localization, impedance matching between middle ear and cochlea and amplification in sound transfer to cochlea. Outer ear collects the vibrations in the air and helps the sound that amplified by 5-20dB, that is between 1,5-7 khz focuses to the tympanic membrane. Tympanic membrane vibrations are transferred to cochlea through middle ear which is responsible for impedance matching and protection of the inner ear through acoustic reflex. We tried to explain this mechanism. GİRİŞ İşitme kaybı, neden olduğu bozukluklar bakımından, önemli bir rahatsızlıktır. Normal duyan bir bebek, doğduğu andan itibaren dinler; ses uyaranlarını, gördüğü objelerle özdeşleştirir; kodlar ve kavram geliştirir; sonra konuşmaya başlar. Doğuştan, çevresel ses uyaranlarını duyamayacak kadar işitme kaybı, kavram gelişimini de engeller. Bu nedenle, öncelikle normal işitme mekanizmasının bilinmesinde fayda vardır. İşitme Mekanizması Ses uyaranlarının algılanması, dış kulaktan başlayarak, orta kulak, kohlea, 8. sinir ve korteks'e kadar uzanan anatomik oluşumların, senkronize hareketi ile gerçekleşir. Makalenin geliş tarihi: Yayına kabul tarihi:

2 MADANOĞLU NA. Dış ve orta kulağın işitme mekanizmasında, ses iletimindeki rolü anlatılacaktır. Dış Kulak Dış kulağı, pinna (kulak kepçesi) ile ortalama 25 mm uzunluğunda ve dış 1/3 kısmı kıkırdak, iç 2/3 kısmı kemik yapıya sahip olan dış kulak yolu oluşturur. Dış kulak yolu, tek tarafı kapalı tüp şeklindedir. Dış Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Rolü; a) Ses uyaranının timpanik membrana iletimi b) Ses uyaranının amplifikasyonu İnsan kulağı 20 Hz-20 khz arası frekansları duyup, algılar. 20 Hz'nin altındaki seslerin duyulmaması, fizyolojik gürültünün filtrelenmesini sağlar. İnsanlarda sesler, timpanik membrana khz arası, 5-20 db amplifikasyon ile ulaşır. Amplifikasyonda; kulak kepçesinin 5 khz ve dış kulak kanalının ise, khz civarında rezonansı (10 db'lik amplifikasyon) etkendir. 1 c) Vertikal (dikey) ses uyaranının lokalizasyonu, kulak kepçesi (pinna) ve kulak kanalı (meatus akustikus externus) tarafından gerçekleştirilir. Pinna, duymada temel öğelerden biri değildir. Her ne kadar ses uyaranının pinna tarafından toplandığını ve timpanik membrana yönlendirildiğini söylesek de, kişinin kafa ve gövdesinin de bu mekanizmada yeri vardır. Gelen uyaranın çarptığı baş, omuz, boyun, pinna; ses timpanik membrana erişmeden, resonans frekansına uygun sesleri amplifiye eder veya bariyer oluşturup şiddetini azaltır. Ses uyaranının geliş açısı ve frekansı, bu mekanizmada etkendir. 2 Bilhassa 1 khz'nin altındaki frekanslarda, "inter aural phase" (kulaklar arası faz) farkı ve "interaural pressure," (kulaklar arası basınç) farkı hesaplanırken, kafanın "çapının" etken olduğu, Stewart tarafından desteklenmiş ve formülde kullanılmıştır. Aynı frekanslı ses uyaranı, iki kulağa aynı anda geldiğinde, kaynaşıp tek bir ses olarak duyulur. Eğer uyaranın iki kulağa ulaşmasında zaman farkı varsa (interaural time difference), alçak frekanslı sesler yakın kulakta lokalize olur. Kulaklar arası şiddet farkı, yüksek frekans lokalizasyonunda etken bir ipucudur. Lord Rayleigh'in "duplex theory,"sine göre ses kaynağı kafaya ne kadar yakınsa, "head shadow effect" (kafanın gölge etkisi) de o derece yoğundur. 3 Orta kulak cm 2 'lik alanı olan timpanik membran, orta kulak boşluğundaki kemikcik zinciri, ligamentler, adaleler ve östaki borusu orta kulağı oluşturur. Orta Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Rolü: Dış kulak tarafından iletilen ses uyaranı, timpanik membranı hareket ettirerek, uyaranın orta kulağa geçmesini sağlar. Orta kulak ses iletiminde, orta kulak, kohlea arası impedans eşleştirme görevini üstlenir. Farklı ortamlar arası enerji transferinde, enerji kaybı olur. O nedenle hava dolu orta kulaktan, sıvı dolu kohleaya enerji geçişinde, ses uyaranının enerji kaybını belli mekanizmalarla orta kulak sağlar (Şekil 1). Orta kulağın görevleri: a) Timpanik membrandan kohleaya akustik vibrasyonların geçmesini, b) dış kulak yolundaki hava ile labirentteki sıvı arasında impedans eşleşmesini ve c) akustik refleks ile iç kulağın korunmasını sağlamaktır. Eğer orta kulak fonksiyonunu, bu klasik mekanik tanımlama ile yapabilirsek, orta kulak fizyolojisine açıklık getirebiliriz. 4 Ses dalgası, bir ortamdan farklı bir ortama geçerken, ses enerjisinin bir kısmı (su yüzeyinde olduğu gibi) yansır, bir kısmı da ikinci ortama geçer. Havanın akustik impedansı 41.5 ohm, iç kulak sıvısının impedansı ise ohm'dur. İkinci ortama geçen ses enerjisinin miktarı, iki ortamın akustik impedansı arasındaki fark ile açıklanır. 1 Orta kulağın akustik impedansını; timpanik membran, kemikçik zinciri, stapes tabanı ve östaki tüpü tayin eder. 5,6 Timpanik membranın, dış kulak yolunun içeri doğru uzantısının ucunda, gömülü ve korunmalı bir alanda bulunması, ısı ve nemden etkilenmemesini ve travmalardan korunmasını sağlar. Timpanik membran, kulağa gelen farklı frekanslardaki ses uyaranları içinde, en fazla rezonans frekansında hareket eder. Rezonans frekansı, minimum enerjiyle zarın maksimum hareketini sağlayan ve orta kulak tarafından 34

3 DIŞ VE ORTA KULAĞIN İŞİTME MEKANİZMASINDAKİ YERİ HAVA MOLEKÜLLERİNİN HAREKETİ DIŞ KULAK YOLU SOLİD OLUŞUMLARININ HAREKETİ TİMPANİK MEMBRAN VE KEMİK ZİNCİRİ İÇ KULAK SIVISININ HAREKETİ KOHLEA ŞEKİL 1. İşitme sisteminde uyaran iletimi. kohleaya en fazla ses enerjisinin iletilebildiği frekans olarak tanımlanabilir. Orta kulağın kütle ve kompliyans değerleri, rezonans frekansını etkileyebileceğinden, bu faktörlerdeki değişim, rezonans frekansını aşağı veya yukarı çeker. Timpanik membran; 0.07 mm kalınlığında, elastik, ince olduğu kadar gergin bir zar olduğundan, basınç değişikliklerine aşırı hassastır. Şekli elips olarak tanımlanabilir ve alanı ortalama 63 mm 2 dir. 7 0,002 dyne/cm 2 lik bir uyaran, timpanik membranın hareketini sağlayacak güçtedir. Ses uyaranının şiddeti arttıkça, timpanik membranın hareket örüntüsünde değişiklik gözlenir. Bazı yazarlar, timpanik membran yüzeyinin sadece 2/3'ünün hareket ettiğini belirtmişlerdir. Timpanik membranın hareket eden yüzeyinin alanı ile stapes tabanının (footplate) alanının oranı 14/1'dir. Bu oran ses iletiminde 22,9 db'lik amplifikasyon sağlar ki, bu açıklama, alan teorisi olarak bilinir. Orta kulaktaki kemikçik zinciri, sesin timpanik membrandan iç kulağa geçişini sağlayan mekanizmayı oluşturur (Şekil 2). Mallues'un uzun kolu ile inkus arasındaki 1/1.32'lik oran da 2.5 db'lik bir amplifikasyon sağlamaktadır ki, bu olay kaldıraç teorisi ile açıklanır. 8 Malleus, inkus ve stapes'den oluşan kemikçik zincirinin yerleşimi, tensor timpani ve stapes adalesinin altı ligament ve iki tendonu tarafından sağlanır. Tensor timpani adalesi malleusa bağlıdır, o nedenle kontraksiyonu, timpanik membranı gerginleştirir. Stapes adalesi ise stapesin başına bağlıdır ve kontraksiyonu osiküler zinciri gerginleştirir. Orta kulaktaki stapes ve tensor timpani kaslarının iletimde etken rolü vardır. Bu işlemler aşağıdaki teorilerle açıklanabilir Şiddet Kontrol Teorisi: Yüksek şiddetli uyaranlardan kohleayı (iç kulak) korumak için, stapes kasının kontraksiyonu, db'lik şiddetin üzerindeki ses uyaranlarında db'lik şiddet azalması sağlar. Stapes kasının maksimum kontraksiyonu, uyaran kulağa geldikten ortalama 63 msn sonra oluşur. Bu mekanizma, alçak frekanslı seslerin azalmasını sağlarken, yüksek frekanslı sesleri kapsayan konuşma seslerinin daha iyi duyulmasına neden olur. Tensor timpani adalesinin de yüksek sese karşı kontraksiyon hareketi ile kemikcik zinciri hareketini sınırlayarak, kohleayı koruduğu ileri sürülmektedir. Stapes ve tensor timpani adalelerinin innervasyonu trigeminal ve fasial sinir tarafından yapılır. 2. Frekans Ayırım Teorisi: Kas kontraksiyonu frekanslara göre farklılık gösterir. 3. Friksiyon Teorisi: Kemikcik zincirinin ses iletiminde maksimum hareketini sağlamak için, orta kulak kaslarının anatomik yerleri ve kontraksiyonları, friksiyonu azaltmaya yöneliktir. Friksiyon, gelen ses uyaranına karşı koyan 35

4 MADANOĞLU NA. A Kemikcik zinciri eşleşmesi Akustik eşleşme ŞEKİL 2. Ses iletiminde rol oynayan iki orta kulak mekanizması (Merchant ve ark 'den alınmıştır). (rezistans) ve mekanik enerjiyi ısıya çeviren mekanizmadır. 4. Labirentin Basınç Teorisi: İç kulağın mekanik performansını sağlayan kohlear sıvının, basınç farklılıklarını meydana getiren stapesin hareketini de orta kulaktaki kasların kontraksiyonu regüle eder. 8 Orta kulak ligamentleri de, kemikcik zincirinin; ses uyaranını, timpanik membrandan, oval pencere yoluyla kohlea'ya iletmesinde etken yol oynar. Orta kulağın iç kulağa bağlantısını sağlayan oval ve yuvarlak pencere, anatomik konumlarından dolayı ses uyaranından farklı etkilenir ve aralarındaki faz farkı, normal işiten kulaklarda timpano-osiküler sistemdeki mekanizmada etken değildir (Şekil 3). Orta kulak, bilindiği gibi kafa kemikleri içinde bir kaviteden oluşur. Medialde timpanik membran, lateralde oval pencere ile kapalıdır. Ses iletiminde, timpanik membranın belli bir flasideteye ulaşması için orta kulağın hava ile dolup, boşalarak bir basınç oluşturulması gerekmektedir. Östaki tüpü bu görevi üstlenmiştir. Östaki tüpü, orta kulağı nazofarenkse bağlayan bir kanaldır. Açılıp kapanması, tensor palatini ve bir noktaya, kadar da levator palatini tarafından sağlanır. Bazı insanlarda tüp devamlı patentter ki, bu patolojiktir. Bu durumda her nefes almada, timpanik membran hareketi otoskop ile gözlenebilir. Östaki tüpü açık olduğunda, orta kulaktaki hava ile timpanik membranın önündeki hava eşitlenir; böylece timpanik membran gelen uyaranlara karşı hazır vaziyete gelir. Östaki tüpünün, ses iletimindeki fonksiyonu önemlidir. Orta kulaktaki hem pozitif hem de negatif basınç, orta kulağın, gelen uyaranlara karşı hassasiyetini eşit derecede azaltır. Özellikle, timpanik membran gerginliğini artırıp azaltarak, alçak frekanslardaki ses iletimini negatif yönde etkiler 10 (Şekil 3). Östaki tüpünün diğer bir fonksiyonu da, ventilasyonu ve drenajı sağlamaktır. Orta kulağın müköz sekresyonunun drenajı, östaki tarafından yapılır. Aksi taktirde orta kulakta birikerek müköz bezleri oluşturur ki patolojik bir durumdur

5 DIŞ VE ORTA KULAĞIN İŞİTME MEKANİZMASINDAKİ YERİ Stapes adalesi Dış kulak (pinna) Dış kulak yolu (kartilaj kısmı) Dış kulak yolu (kemik kısmı) Oval pencere Yuvarlak pencere Kemik zinciri (malleus-inkus-stapes) Östaki tüpü Nazofarenks Timpanum Timpanik membran ŞEKİL 3. Dış ve orta kulak (John M. Palmer, Anatomy for speech and hearing, sayfa 177). Prendergast'ın 12 çalışmasında, iç kulağa kemikçik zincirinin mekanik vibrasyonları iletkenliği incelenmiştir. Normal kulaklarda orta kulağın dinamiği incelenmiş ve stapes'in footplate vibrasyon amplitidu, kalın frekanslarda 1x10-8 m olup, 1 khz civarında birçok rezonans tepeleri oluşturarak, 3 khz'de 4x10-10 m amplituda düştüğünü tesbit etmişlerdir. 4 khz'deki rezonansın ise, dış kulak yolu kanalında oluştuğunu bulmuşlardır. Çalışmanın ikinci kısmında ise parsial protez kemikçik zincirine eklenmiş ve normal kulağa göre timpanik membran-stapes-vibrasyon eşleşmesini (coupling) artırdığı bulunmuştur. Total protez eklendiğinde ise tam tersi olmuş, birçok yeni rezonansların oluşmasına yol açmıştır. Netice olarak malleus-inkus-stapesin fleksibilitesinin vibrasyon iletiminde gerekli olduğu, kemikcik zincirini total protezde rijid (sert) hale getirmenin bu mekanizmayı bozduğu saptanmıştır (bilhassa anular ligament sertliğinin). Rong Z. Gan ve arkadaşlarının 13 çalışmalarında ise, cerrahi müdahale ve orta kulak protezi sonrası işitme eşiklerinde ve frekans eğrisinde değişiklik tesbit edilmiştir. Fakat orta-kulak fonksiyonunda linearitenin bozulmadığı, inkudo-stapedial ekleme ağırlık yerleştirildiğinde, stapes footplate hareketinde azalma olduğu gözlenmiştir. Yerleştirilen ağırlığın miktarına göre, stapes footplate hareket amplitudu ve işitme eşiklerinde değişiklik orantılı olarak değişmiştir. Her iki çalışmada, kemikçik zincirinin orta kulak dinamiğinde etkinliğini göstermesi yönünden önem taşımaktadır. Wiley ve arkadaşlarının 14 çalışması, orta kulak rezonansını incelemesi yönünden önem taşımaktadır. 467 yaşlı denekte, khz arası "probe"le uyaran vererek yaptıkları timpanogram testinde, yaş grupları arasında manidar farklılık tesbit edemezken, yaşlı kadınlarda, erkeklere göre orta kulak rezonans frekansının arttığını, fakat farkın az olduğunu bulmuşlardır. Bu çalışma, yaşa bağlı gelişen orta kulak "stiffness"nin uyaran iletiminde manidar farklılık yaratmadığını göstermektedir. Yazışma Adresi: Nevma Atay Madanoğlu Marmara Üniversitesi Odyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL 37

6 MADANOĞLU NA. 1. Gerhardt K, Rodriguez GP, Hepler EL, et al. Ear canal volume and variability in the patterns of temporary threshold shifts. Ear and Hearing 1987; Vol.8, No:6, Ballachanda BB. Theoretical and applied external ear acoustics. J Am Acad Audiol 1997; 8: Tonndarf J. The external ear, in John AF & Santos-Sacchi J. (eds). Physiology of the Ear, New-York, Raven Press, 1988, pp Ayarbe I, Negrevergne M, Ucelay R, et al. Physiologie de l'oreille moyenne. Rex Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1999; 120(5): Relkin ME. Introduction to the analysis of middle-ear function, in John AF, Santos-Sacchi F (eds). Physiology of the Ear, New York, Raven Press, 1988, pp Magnusan B, Folk B. Physiology of the eustachian tube and middle ear pressure regulation, in John AF, Santos- Sacchi J. (eds). Physiology of the Ear, New-York, Raven Press, 1988, pp Darwin L. Perception: Hearing Lecture Notes (2): Ear and Auditory Nerve. Ear, Human, Encyclopaedia Britannica, printable/8/0,5722,117508,00.html. KAYNAKLAR 8. Merchant S, Ravicz M, Voss SE, et al. Toynbee memorial lecture 1997, middle ear mechanics in normal, diseasead and reconstructed ears. The Journal of Laryngology and Otology 1998; 112: Heiland KE, Goode RL, Asai M, et al. A human temporal bone study of stapes footplate movement. The American Journal of Otology Inc 1999; 20: Walsh E, McGee J. The development of function in the auditory periphery, in Altschuler RA, Hoffman DW. (eds). Neurobiology of Hearing: The Cochlea, New-York, Raven Press, 1986, pp Tos M, Caye-Thomasen P. Mucous glands in the middle ear what is known and what is not, Orl J Otorhinolaryngol Relat Spec 2002; 64(2): Ferris, P, Prendergast, PJ. Middle-ear dynamics before and after ossicular replacement. Journal of Biomechanics 2000; 33: Gan RZ, Dyer RK, Wood MW, et al. Mass loading on the ossicles and middle ear function. Ann Otol Rhind Laryngol 2001; 110: Wiley TL, Cruickshanks KJ, Nondahl DM, et al. Aging and middle ear rezonance, J Am Acad Audiol 1999; 10:

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Özet: İşitme kaybı tanısının konulması, işitme kayıplı bireylere cihaz uygulanması ve uygun rehabilitatif yaklaşım konusunda yönlendirilmesi açısından Odyoloji biliminin

Detaylı

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ : Doç. Dr. MEHMET KÜLEKÇİ FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK

Detaylı

Ünite 4 SES Sayfa No SES

Ünite 4 SES Sayfa No SES Ünite 4 SES SES Sayfa No Dalgaları... 184 Test 1... 184 Test 2... 185 Dalgalarının Özellikleri... 186 Test 3... 188 Test 4... 190 Etkinlik (1 5)... 192 193 Müzik ve Fen... 194 Test 5... 194 Test 6... 196

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 2000 ADET BASTIRILMIŞTIR.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 2000 ADET BASTIRILMIŞTIR. HAZIRLAYAN: TSSF BASIM YERİ: SANER MATBAACILIK TEL. :0212 674 10 53 TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 2000 ADET BASTIRILMIŞTIR. TEMMUZ 2007 2 TSSF / CMAS Bir Yıldız Dalıcı Eğitimi İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER. Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com

Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER. Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com FARKLI KAYIT YÖNTEMLERİNİN ADLİ KONUŞUCU TANIMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ekrem MALKOÇ, Levent GÜNER Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com ÖZET Konuşucu

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 ÖZET Yaşlanma hücresel seviyeden organ seviyesine kadar sonuçları bir bütün içerisinde değerlendirilen

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı