Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri"

Transkript

1 Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Yard. Doç. Dr. Talip Can Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Giriş Yaşadığımız çağ sonsuz teknolojik gelişmelere neden olmaktadır. Toplumların gelişmişliği, bilimsel bilgiyi üretme ve onu kullanma düzeylerine bağlıdır. Geri kalmış ülkelerde bilgi üretimi sınırlı, gelişme yolundaki ülkelerde yetersiz; gelişmiş ülkelerde ise üst düzeyde görülmektedir. Bilgi üretimini iyi yetişmiş insan gücü sağlamakta; bunun sonucu, bilimsel bilgi teknolojiye ve teknoloji kullanımına dönüşmektedir. Bilgi ve teknoloji üretiminin temelleri eğitim kurumlarında oluşturulur. Eğitim yöneticilerinin geleneksel yöneticilik anlayışından sıyrılmış; eğitimi desteklemek ve zenginleştirmek için teknoloji kullanmaya ve kullandırtmaya önem veren kişiler olması gerekmektedir. Teknoloji, genel anlamda insanların yeteneklerini geliştirmek ihtiyaç ve isteklerinin tatmin edici düzeyde karşılanması için kullanıldığı çeşitli bilgi ve yöntemler olarak anlaşılmaktadır (Erkeskin, 2001: 318). Bir başka tanımla teknoloji, belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır (Demirel, 1993:91). Okulların amacı, çağdaş insan yetiştirmektir. Çağdaş insan çağın teknolojini kullanabilen insan olarak nitelenebilir. Teknolojinin okulda etkin kullanımı, bireysel ve örgütsel üretkenliği artırıcı bir araç olarak görülmesidir (Turan, 2000: 297). Bu gücü teknolojik lider kullanır. Teknolojik lider çalışanların gücünü harekete geçirirken teknolojiyi kullanan ve onlara teknolojiyi kullandıran kişidir. Millî Eğitim Bakanlığı, bilgi teknolojileri alanında ulusal hedef ve politikaları bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için evrensel düşünen ve ulusal davranan insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet gücünü sürekli artırmak için eğitim sisteminin her kademesini teknolojik desteklemek olarak belirlemiştir (Bostancıoğlu, 10 Aralık 2001) İlköğretimi tamamlamış, orta öğretimde eğitimlerini sürdürmekte olan insan gücünün, geleceğin teknoloji yaratıcısı ve aynı zamanda kullanıcısı olacaklarını göz önüne aldığımızda, okul yöneticilerinin yönlendirici görevleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Orta öğretim kurumları yöneticilerinin teknoloji kullanmaya liderlik etmedeki yeterlikleri bu araştırmanın problemini oluşturmuştur. Problem cümlesi Orta öğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlikteki yeterlikleri nedir? Alt Problemler Problem daha ayrıntılı olarak, aşağıda belirtilen alt problemlerle ifade edilmiştir: 1. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlikteki yeterlikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticileri, öğrenci işlerinde, personel işlerinde, büro işlerinde, araştırma ve planlama işlerinde, malî işlerde, bina ve arsalarla ilgili işlerde, kütüphane işlerinde, eğitim-öğretim hizmetlerinde teknolojiyi hangi düzeyde kullanmaktadırlar? Araştırmanın amacı Bu araştırma ile orta öğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlikteki yeterliklerinin belirlenmesi, bu konudaki sorunlarına dikkat çekilmesi; sorunlarına çözüm önerileri bulunması amaçlanmaktadır. Araştırmanın önemi Türkiye de orta öğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin teknolojik liderlikle ilgili yeterlikleri konusunda yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Eğitim-öğretimde teknoloji kullanımı her geçen gün yoğun biçimde artmaktadır. Eğitim yöneticilerinin, bu alanda da okullarındaki öğretmen ve diğer iş görenlere önderlik yapması beklenmektedir. Araştırma bu nedenlerle önemli bulunmaktadır. 94

2 Sayıltılar 1. Orta öğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik yeterlikleri ölçülebilir niteliktedir. 2. Bilgi toplama aracına verilen cevaplar gerçeği yansıtmaktadır. Sınırlılıklar 1. Araştırma, eğitim-öğretim yılında Bolu İlinde görev yapan orta öğretim okulu yönetici ve öğretmenleri ile sınırlıdır. 2. Bilgi toplama aracının doğasından kaynaklanan sınırlılıkları vardır. 3. Araştırma ulaşılabilen katılımcılarla sınırlıdır. Araştırmanın Yöntemi Araştırma, mevcut durumu saptamaya yönelik betimsel bir çalışma olup, veriler araştırmacı ve tez danışmanlığını yürüttüğü yüksek lisans öğrencisi tarafından birlikte hazırlanan bilgi toplama aracı ve alan yazı çalışmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Bolu İli merkezindeki orta öğretim okullarının yöneticileri ( müdür, müdür yardımcıları) ve öğretmenleri oluşturmuştur. Bolu İl merkezinde 5 i genel, 9 u meslekî ve teknik lise olmak üzere 14 orta öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu okullarda 14 müdür, 44 müdür yardımcısı ve 450 öğretmen olmak üzere 508 kişi görev yapmaktadır. Evrenden örneklem alınmamış, evrenin tümü çalışma alanı olarak seçilmiştir. Evren bu nedenle kendi kendini örnekleyen duruma dönüşmüştür (Çilenti, 1984:137) Veri toplama aracı, Bolu Millî Eğitim Müdürlüğünün izin ve il onayı ile orta öğretim okul müdürlerine araştırmacı tarafından elden teslim edilerek tekrar bizzat toplanmış ve 290 veri toplama aracının geri döndüğü anlaşılmıştır. Verilerin değerlendirme si 290 araç üzerinden yapılmıştır. Bilgi toplama aracının geçerliği için uzman görüşü alınmış; güvenirlik için ALPHA güvenirlik kat sayısı (reliability anallysis) hesaplanmış ve.9773 olarak bulunmuştur. Verilerin Analizi ve İstatistiksel Teknikler Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 11.0 paket programı ile gerçekleştirilmiş, çözümlemeler araçta yer alan beş boyuta göre.05 manidarlık düzeyinde ve frekans (f), yüzde (%) ve t-testi değerleri hesaplanarak yapılmıştır. Bulgular ve Yorumlar Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlikleri Araştırmanın birinci alt problemi Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? idi. Tablo 1. Genel Liselerdeki Okul Yöneticileri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Görev n Ortalama Standart sapma t p Genel lise yöneticileri Mesleki ve Teknik Lise Yöneticileri Genel liselerdeki okul yöneticileri ile mesleki ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusunun istatistiksel analizinin sonucuna göre genel lise yöneticilerinin cevaplarının ortalaması ve standart sapması.6831 iken, meslekî ve teknik lise yöneticilerinin ortalaması ve standart sapması.8528 dir. 45 serbestlik derecesi ve 0.05 anlamlılık düzeyinde hesaplanan t değeri, olup, p. 901 > olduğundan genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri arasındaki görüş farkı anlamlı bulunmamıştır (Tablo 1). İki grup arasında anlamlı bir farkın bulunmaması, eğitim yöneticilerinin geleneksel eğitim yöneticisi anlayışı ile görev yapmalarından, yönetsel görevleri benzer yönetmeliklerle yürütmekten meydana gelebilir. Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere Göre Teknolojik Liderlik Yeterlikleri Araştırmanın ikinci alt problemi Genel Liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? idi. 95

3 Tablo 2. Genel Liselerdeki Okul Yöneticileri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Anlayışları ile Öğretmen Görüşleri Farkı Görev n Ortalama Standart sapma t p Yöneticiler * Öğretmenler *p < 0.5 düzeyinde anlamlı Genel Liselerdeki okul yöneticileri ile mesleki ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusunun istatistiksel analizinin sonucuna göre yöneticilerin cevaplarının ortalaması ve standart sapması.7987 iken, öğretmenlerin ortalaması ve standart sapması.8295 tir. 287 serbestlik derecesi ve 0,05 anlamlılık düzeyinde hesaplanan t değeri olup, p.0.02 < olduğundan, okul yöneticileri ile öğretmen gruplarının arasındaki görüş farkı anlamlı bulunmuştur (Tablo 2). İki değişken grup arasında Levene testi analizinde varyans dağılımının eşit olmadığı varsayımına dayalı ( equal variances not assumed ) sonuçlar kullanılmıştır. Okul yöneticileri, okullarının bütün sorunlarıyla ilgilenirken, bu sorunların çözümünde çeşitli araç ve gereçlerden yararlanmaktadırlar. Araç ve gereç kullanma, bir anlamda teknolojiden daha çok yararlanma ortamları bulunmaktadır. Bu nedenle okul yöneticilerinin, teknolojik liderlikte kendilerini öğretmenlerden daha yeterli gördükleri söylenebilir. Okul Yöneticilerinin Yönetsel İşlerde Teknoloji Kullanma Düzeyleri Araştırmanın üçüncü alt problemi, Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticileri, öğrenci işlerinde, personel işlerinde, büro işlerinde, araştırma ve planlama işlerinde, malî işlerde, bina ve arsalarla ilgili işlerde, kütüphane işlerinde, eğitim-öğretim hizmetlerinde teknolojiyi hangi düzeyde kullanmaktadırlar? idi. Öğrenci İşleri Tablo 3. Öğrenci İşlerinde Teknoloji Kullanımı Okulumuzun yıllara göre akademik başarısını izlerken teknolojiden yararlanılmaktadır Öğrencilerin staj yapmaları için uygun iş yerleri seçiminde teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır. Diploma, tasdikname, karne, ara karne ve öğrenim belgelerinin, resmî yazı ve çizelgelerin hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır. Öğrencilerin devam- devamsızlıkları konusunda velilerini bilgilendirirken teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır. Genel Meslekî ve Liseler Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 2 14,3 7 20,6 Kararsızım 3 21,4 9 26,5 Katılıyorum 8 57,1 8 23,5 Tamamen katılıyorum 1 7,1 6 17,6 Tamamen katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 Katılmıyorum 2 14,3 7 20,6 Kararsızım 3 21,4 7 20,6 Katılıyorum 3 21, ,4 Tamamen katılıyorum 3 21,4 6 17,6 Cevapsız 2 14,3 2 5,9 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum ,9 Kararsızım ,9 Katılıyorum 6 42, ,1 Tamamen katılıyorum 8 57, ,1 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum ,9 Kararsızım 1 7,1 3 8,8 Katılıyorum ,2 Tamamen katılıyorum 6 42, ,1 96

4 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 3). Araştırmaya katılanlara, öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı olacak dört madde verilmiş, alınan cevapların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Okulumuzun yıllara göre akademik başarısını izlerken teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 57,1; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 7,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 23,5; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grubun da yıllara göre öğrenci başarısını izlemede orta düzeyde teknolojiden yararlandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Öğrencilerin staj yapmaları için uygun iş yerleri seçiminde teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 21,4; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 29,4; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grubun da öğrenci staj iş yerleri seçiminde teknolojiden yeterince yararlanmadıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Diploma, tasdikname, karne, ara karne ve öğrenim belgelerinin, resmî yazı ve çizelgelerin hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum ve tamamen katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 44,1 er dir. Her iki grup da öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanmaktadır. Genel lise yöneticilerinden Öğrencilerin devam- devamsızlıkları konusunda velilerini bilgilendirirken teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum ve tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 44,1 erdir. Her iki grubun da öğrencilerin devam ve devamsızlık işlerinde teknolojiden iyi düzeyde yararlandığı anlaşılmaktadır. Personel İşleri Tablo 4. Personel İşlerinde Teknoloji Kullanımı Üst makamlardan gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden faydalanılmaktadır Okuldaki personelin çalışmaları değerlendirilirken teknolojiden yararlanılmaktadır. Okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı başında ders dağıtımında teknolojiden yararlanılmaktadır. Genel Meslekî ve Liseler Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum 1 7,1 3 8,8 Katılmıyorum 2 14,3 1 2,9 Kararsızım 1 7,1 9 26,5 Katılıyorum ,3 Tamamen katılıyorum 3 21,4 9 26,5 Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 Katılmıyorum 3 21,4 2 5,9 Kararsızım 2 14, ,4 Katılıyorum 5 35, ,3 Tamamen katılıyorum 3 21,4 4 11,8 Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 Katılmıyorum 4 28,6 2 5,9 Kararsızım 2 14,3 6 17,6 Katılıyorum 5 35, ,1 Tamamen katılıyorum 2 14,3 5 14,7 Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 Katılmıyorum 4 28,6 1 2,9 Kararsızım ,5 Katılıyorum 5 35, ,2 Tamamen katılıyorum 4 28,6 7 20,6 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, personelin geliştirilmesinde teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 4). 97

5 Araştırmaya katılanlara, personel geliştirme işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı olacak dört madde verilmiş, alınan cevapların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Üst makamlardan gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden faydalanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 35,3; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 26,5 tir. Genel lise yöneticilerinin, meslekî ve teknik lise yöneticilerine göre üst makamlardan gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden daha çok faydalandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Okuldaki personelin çalışmaları değerlendirilirken teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 35,3; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 11,8 dir. Her iki grubun da okuldaki personelin çalışmalarını değerlendirirken teknolojiden faydalandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 47,1; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 14,7 dir. Her iki grubun da okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden faydalandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı başında ders dağıtımında teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 32,2; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 20,6 dır. Her iki grubun da eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı başında ders dağıtımında teknolojiden yararlandıkları söylenebilir. Büro İşleri Okulun ihtiyaçlarını tespit etmede teknolojiden yararlanılmaktadır. Okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Tablo 5. Büro İşlerinde Teknoloji Kullanımı Genel Meslekî ve Liseler Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum ,7 Katılmıyorum 2 14,3 3 8,8 Kararsızım 2 14,3 3 8,8 Katılıyorum Tamamen katılıyorum 2 14,3 6 17,6 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum Kararsızım 2 14,3 5 14,7 Katılıyorum 6 42, ,1 Tamamen katılıyorum 5 35, ,4 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 Kararsızım 1 7,1 6 17,6 Katılıyorum 5 35, ,2 Tamamen katılıyorum 5 35,7 7 20,6 Cevapsız 1 7,1 1 2,9 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 3 21,4 2 5,9 Kararsızım 1 7,1 7 20,6 Okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların saklanmasında teknolojiden daima yararlanılmaktadır. Katılıyorum 5 35, ,1 98

6 Eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır Tamamen katılıyorum 4 28,6 6 17,6 Cevapsız 1 7,1 1 2,9 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 Kararsızım 1 7,1 1 2,9 Katılıyorum 5 35, ,8 Tamamen katılıyorum 5 35,7 7 20,6 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, büro işlerinde teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 5). Araştırmaya katılanlara, büro işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı olacak beş madde verilmiş, alınan cevapların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Okulun ihtiyaçlarını tespit etmede teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 50; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grubun da okulun ihtiyaçlarını tespit etmede teknolojiden benzer düzeyde yararlandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 47,1; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 32,4 tür. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde teknolojiden iyi derecede yararlanmaktadırlar. Genel lise yöneticilerinden Okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 38,2; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 20,6 dır. Her iki grubun da okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlandıkları söylene bilir. Genel lise yöneticilerinden Okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların saklanmasında teknolojiden daima yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 44,1; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grubun da okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların saklanmasında teknolojiden daima yararlandıkları görüşünde oldukları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 61,8; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 20,6 dır. Her iki grubun da eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının hazırlanmasında teknolojiden daima yararlandıkları görüşünde oldukları söylenebilir. 99

7 Araştırma-Planlama İşleri Tablo 6. Araştırma Planlama İşlerinde Teknoloji Kullanımı Okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojiler değerlendirilmektedir. Yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır. Yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden yararlanılmaktadır. Okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır Yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır. Genel Meslekî ve Liseler Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum ,6 Katılmıyorum 6 42,9 7 20,6 Kararsızım 1 7,1 6 17,6 Katılıyorum 6 42,9 9 26,5 Tamamen katılıyorum 1 7,1 5 14,7 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 4 28,6 5 14,7 Kararsızım 1 7,1 5 14,7 Katılıyorum 6 42, ,2 Tamamen katılıyorum 2 114,3 7 20,6 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 Kararsızım 3 21,4 9 26,5 Katılıyorum 5 35, ,2 Tamamen katılıyorum 3 21,4 8 23,5 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 1 7,1 3 8,8 Kararsızım 3 21,4 6 17,6 Katılıyorum ,1 Tamamen katılıyorum 2 14,3 6 17,6 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 Kararsızım 3 21,4 8 23,5 Katılıyorum 5 35, ,2 Tamamen katılıyorum 3 21,4 6 17,6 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, araştırma ve planlama ile ilgili hizmetleri yürütürken teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 6). Araştırmaya katılanlara, araştırma ve planlamada teknoloji ilişkilerine ilişkin görüş belirtilmesine yardımcı olacak beş madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojiler değerlendirilmektedir maddesine katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 ve tamamen katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dır. Genel lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğine yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden yanıt verenlerin oranı % 26,5; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı 14,2 dir. Genel lise yöneticilerinin olumlu ve olumsuz ifadeli madde seçeneklerine verdikleri yanıtlar eşit düzeydedir. Meslekî ve teknik lise yöneticilerinin yanıtları olumsuz ifadeli seçeneklerde toplanmıştır. Her iki grupta da okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojilerin değerlendirilmediğini düşünenlerle düşünmeyenlerin oranı bir birine yakındır. Genel lise yöneticilerinden Yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise 100

8 yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dır. Her iki grup da yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanıldığında orta düzeyde görüş birliği içindedirler. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. Genel lise yöneticilerinden Yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 23,5 dır. Her iki grup da yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden yararlanıldığında orta düzeyde görüş birliği içindedirler. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. Genel lise yöneticilerinden Okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 44,1 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grup da okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında teknolojiden yararlanıldığı görüşündedir. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. Genel lise yöneticilerinden Yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grup da yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanıldığı görüşündedir. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. Malî İşler Tablo 7. Malî İşlerde Teknoloji Kullanımı Döner sermaye hizmet ve siparişleri ile ilgili işlerin yürütülmesinde teknolojiden faydalanılmakt adır. Okulun ayniyat işlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmakt adır. Okulun ayniyat işlerinin denetlenmesind e teknolojiden yararlanılmakt adır. Okulun bütçe işlerinin yürütülmesin de teknolojiden yararlanılmakt Genel Liseler Meslekî ve Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum 1 7,1 2 5,9 Katılmıyorum 1 7,1 6 17,6 Kararsızım 2 14,3 6 17,6 Katılıyorum ,4 Tamamen katılıyorum 1 7,1 6 17,6 Cevapsız 2 14,3 3 8,8 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 Kararsızım ,9 Katılıyorum 6 42, ,8 Tamamen katılıyorum 6 42,9 7 20,6 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum 3 21,4 3 8,8 Kararsızım ,6 Katılıyorum 5 35, Tamamen katılıyorum 6 42,9 7 20,6 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum ,9 Kararsızım 1 7,1 5 14,7 Katılıyorum 8 57, ,1 Tamamen katılıyorum 4 28,6 8 23,5 101

9 adır. Okulun Tamamen katılmıyorum ,8 gereksinimlerin Katılmıyorum 4 28,6 2 5,9 in bütçe Kararsızım 1 7,1 5 14,7 olanaklarına Katılıyorum 6 42, ,2 göre Tamamen katılıyorum 2 14,3 9 26,5 karşılanması için teknolojiden yararlanılmakt adır. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik okul yöneticilerinin, genel liseler ile meslekî ve teknik okullardaki malî işler yerine getirilirken teknoloji ile ilişki düzeyine bakılmıştır (Tablo 7). Araştırmaya katılanlara, malî işler ile teknoloji ilişkilerine ilişkin görüş belirtilmesine yardımcı olacak beş madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Döner sermaye hizmet ve siparişleri ile ilgili işlerin yürütülmesinde teknolojiden faydalanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 32,4 tür. Genel lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum diyenlerin oranı % 7,1; Meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum diyenlerin oranı % 17,6 dır. Meslekî ve teknik okul yöneticileri döner sermaye işleri ile ilgili işlemleri yürütürken, teknolojiden genel lise yöneticilerinden daha çok yararlanmaktadırlar. Bunun nedeni meslekî ve teknik okullarda döner sermaye ile ilgili işlemlerin olması olabilir. Genel lise yöneticilerinden Okulun ayniyat işlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 61,8 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dir. Her iki grup da ayniyat hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliği içindedirler. Genel lise yöneticilerinden Okulun ayniyat işlerinin denetlenmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dir. Her iki grup da ayniyat hizmetlerinin denetlenmesinde teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliği içindedirler. Genel lise yöneticilerinden Okulun bütçe işlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 47,1 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 23,5 dir. Her iki grup da okulun bütçe işlerini yürütürken teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliğindedir. Genel lise yöneticilerinden Okulun gereksinimlerinin bütçe olanaklarına göre karşılanması için teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 41,2 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 26,5 dir. Meslekî ve teknik lise yöneticilerinin genel lise yöneticilerine göre teknolojiden daha yoğun yararlandıkları söylenebilir. 102

10 Bina ve Arsa (Alt Yapı) işleri Tablo 8. Bina ve Arsa İşlerinde (Alt Yapı) Teknoloji Kullanımı Okulumuzun alt yapısı gelişen teknolojilere uyacak şekilde planlanmıştır. Okulda herkesin internet üzerinden bilgiye ulaşmasını sağlayıcı ortam bulunmaktadır. Okulun bina, araç- gereç ve tesislerini etkili bir şekilde kullanabilmek için teknolojiden faydalanılmakt adır. Genel Liseler Meslekî ve Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum 4 28, ,4 Kararsızım 2 14,3 8 23,5 Katılıyorum 6 42,9 5 14,7 Tamamen katılıyorum 2 14,3 8 23,5 Cevapsız ,9 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 1 7,1 7 20,6 Kararsızım 3 21,4 2 5,9 Katılıyorum 9 64, ,3 Tamamen katılıyorum 1 7, ,4 Tamamen katılmıyorum ,7 Katılmıyorum 3 21,4 3 8,8 Kararsızım 3 21, ,4 Katılıyorum 6 42,9 9 26,5 Tamamen katılıyorum 1 7,1 6 17,6 Cevapsız 1 7,1 1 2,9 Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik okullardaki yöneticilerin okullarının teknolojik alt yapıya ne düzeyde uygun olduğuna ilişkin görüşlerine bakılmıştır (Tablo 8). Araştırmaya katılanlara, okullarının teknolojik alt yapıya uygunluğunu belirtmeye yarayan üç madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Okulumuzun alt yapısı gelişen teknolojilere uyacak şekilde planlanmıştır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 23,5; katılmıyorum seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 29,4 tür. Genel lise yöneticileri okulun alt yapısının gelişen teknolojilere uygunluğu görüşünde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri uygun olmadığı görüşündedirler. Genel lise yöneticilerinden Okulda herkesin internet üzerinden bilgiye ulaşmasını sağlayıcı ortam bulunmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 64,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 29,4; katılıyorum seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 35,3 tür. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okullarında herkesin internet üzerinden bilgiye ulaşabileceği görüşünde birleşmektedirler. Genel lise yöneticilerinden Okulun bina, araç-gereç ve tesislerini etkili bir şekilde kullanabilmek için teknolojiden faydalanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 26,5 tir. Kararsızım diyenlerin oranı % 29,4 tür. Genel lise yöneticileri okulun bina, araç-gereç ve tesislerinin etkili biçimde kullanılması için teknolojiden faydalanabilecekleri görüşünde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri bu konuda kararsız görüşte olduklarını ortaya koymuşlardır. 103

11 Kütüphane Hizmetleri Tablo 9.Kütüphane İşlerinde Teknoloji Kullanımı Kütüphanede bulunan internete bağlı bilgisayar sayısı memnun edicidir. Kütüphane hizmetlerini yürütürken teknolojiden yararlanılmakt adır. Genel Liseler Meslekî ve Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum 5 35,7 6 17,6 Katılmıyorum 4 28, ,9 Kararsızım 1 7,1 2 5,9 Katılıyorum 3 21,4 3 8,8 Tamamen katılıyorum 1 7,1 4 11,8 Cevapsız ,9 Tamamen katılmıyorum ,6 Katılmıyorum 5 35, ,4 Kararsızım 2 14,3 6 17,6 Katılıyorum 4 28,6 6 17,6 Tamamen katılıyorum 2 14,3 5 14,7 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, kütüphane ile ilgili hizmetleri yürütürken teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 9). Araştırmaya katılanlara, kütüphane ile teknoloji ilişkilerine ilişkin görüş belirtilmesine yardımcı olacak iki madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Kütüphanede bulunan internete bağlı bilgisayar sayısı memnun edicidir. Maddesine tamamen katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 17,6 dır. Genel lise yöneticilerinden katılmıyorum diyenlerin oranı % 28,6; Meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılmıyorum diyenlerin oranı % 52,9 dur. Her iki grup da kütüphanede bulunan internete bağlı bilgisayar sayısının yetersiz olduğunda görüş birliği içindedir. Genel lise yöneticilerinin görüşü tamamen katılmıyorum seçeneğinde toplanmıştır. Genel lise yöneticilerinden Kütüphane hizmetlerini yürütürken teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 29,4 tür. Meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dır. Meslekî ve teknik lise yöneticileri kütüphane hizmetlerini yürütürken teknolojiden yararlanamadıkları görüşündedirler. Aynı görüş genel lise yöneticileri tarafından daha ihtiyatla ifade edilmektedir. Eğitim-Öğretim Hizmetleri Okulumuzdan mezun olan öğrenciler, alanı ile ilgili teknolojiyi iş yerlerinde her zaman kullanabilecekle rdir. Tablo 10. Eğitim-Öğretim İşlerinde Teknoloji Kullanımı Genel Liseler Meslekî ve Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 5 35,7 7 20,6 Kararsızım ,7 Katılıyorum ,2 Tamamen katılıyorum 2 14,3 6 17,6 Öğrencilere Tamamen katılmıyorum 1 7,1 4 11,8 yeni Katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 104

12 teknolojilerin Kararsızım 5 35,7 6 17,6 kullanılması Katılıyorum 5 35, ,3 öğretilmektedir. Tamamen katılıyorum 1 7, ,4 Eğitim ve Tamamen katılmıyorum ,9 öğretimde Katılmıyorum 4 28,6 3 8,8 verimliliğin Kararsızım 2 14,3 5 14,7 artırılmasına Katılıyorum 5 35, yönelik Tamamen katılıyorum 2 14,3 8 23,5 araştırmalarda teknolojiden yararlanılmakt adır Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik okullardaki yöneticilerin eğitim-öğretim ortamında teknoloji kullanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 10). Araştırmaya katılanlara, eğitim-öğretim ortamında teknoloji kullanmaları beklenen hususlara ilişkin dört madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Okulumuzdan mezun olan öğrenciler, alanı ile ilgili teknolojiyi iş yerlerinde her zaman kullanabileceklerdir. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinin katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2; tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 17,6 dır. Genel lise yöneticileri okullarından mezun öğrencilerin alanlarıyla ilgili teknolojiyi iş yerlerinde her zaman kullanabilecekleri düşüncesinde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri bu denli olumlu görüş taşımamaktadırlar. Genel lise yöneticilerinden Öğrencilere yeni teknolojilerin kullanılması öğretilmektedir maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinin katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,3; tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 29,4 tür. Meslekî ve teknik lise yöneticileri, öğrencilere yeni teknolojilerin kullanılmasının öğretildiğini belirtirken, genel lise yöneticileri bu konuda kararsız eğilimde olmuşlardır. Genel lise yöneticilerinden Eğitim ve öğretimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinin katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıtın verenlerin oranı % 23,5 tir. İki grup okul yöneticisi de eğitim-öğretim ortamlarında teknolojinin kullanıldığı, öğrencilere öğretildiği ve teknolojiden yararlanıldığı yolunda orta düzeyde (% oranında) görüş belirtmektedirler. Tamamen katılıyorum seçeneğinin az seçilmiş olması, yanıtların diğer seçeneklere dağılması eğitim-öğretim ortamlarında teknolojinin istenilen düzeyde kullanılmadığının belirtisi olabilir. Sonuçlar ve Öneriler Sonuçlar 1. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 2. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin kendilerini teknolojik liderlikte öğretmenlerden daha yeterli gördükleri anlaşılmaktadır. 3. a. Öğrenci İşleri: Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri, yıllara göre öğrenci başarısını izlerken teknolojiden yararlanmaktadırlar. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri öğrenci staj iş yerleri seçiminde teknolojiden yeterince yararlanmamaktadırlar. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri öğrencilerle ilgili belge hazırlama işlerinde teknolojiden yararlanmaktadır. 105

13 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri, öğrencilerin devam ve devamsızlık işlerinde teknolojiden iyi düzeyde yararlanmaktadır. b. Personel işleri: Genel lise yöneticilerinin, meslekî ve teknik lise yöneticilerine göre üst makamlardan gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden daha çok faydalanmaktadırlar. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okuldaki personelin çalışmalarını değerlendirirken teknolojiden faydalanmaktadırlar. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden faydalanmaktadırlar Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri, eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı başında ders dağıtımında teknolojiden yararlanmaktadırlar. c. Büro işleri: Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okulun ihtiyaçlarını tespit etmede teknolojiden benzer düzeyde yararlanmaktadırlar. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlanmaktadırlar. Genel lise yöneticileri yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanırken, meslekî ve teknik lise yöneticileri yeterince yararlanmamaktadırlar. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının hazırlanmasında teknolojiden daima yararlanmaktadırlar. d. Araştırma-Planlama İşleri: İki yönetici grubunda da okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojilerin değerlendirilmediğini düşünenlerle düşünmeyenlerin oranı bir birine yakındır. Her iki yönetici grubunda da yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanıldığında orta düzeyde görüş birliği bulunmaktadır. Her iki grup yönetici de yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirmede teknolojiden orta düzeyde yararlanıldığı görüşündedir. Her iki grup yönetici de okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında teknolojiden yararlanıldığı görüşündedir. Her iki grup yönetici de yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanıldığı görüşündedir. e. Mali İşler: Meslekî ve teknik okul yöneticileri döner sermaye işleri ile ilgili işlemleri yürütürken, teknolojiden genel lise yöneticilerinden daha çok yararlanmaktadırlar. Her iki grup yönetici de ayniyat hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliğindedir. Her iki grup yönetici de ayniyat hizmetlerinin denetlenmesinde teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliğindedir. Her iki grup yönetici de okulun bütçe işlerini yürütürken teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliğindedir. Meslekî ve teknik lise yöneticileri, genel lise yöneticilerine göre malî konularda teknolojiden daha yoğun yararlanmaktadır. f. Bina ve arsa (alt yapı) işleri: Genel lise yöneticileri okulun alt yapısının gelişen teknolojilere uygun olduğu görüşünde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri uygun olmadığı görüşündedirler. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okullarında herkesin internet üzerinden bilgiye ulaşabileceği görüşünde birleşmektedirler. Genel lise yöneticileri okulun bina, araç-gereç ve tesislerinin etkili biçimde kullanılması için teknolojiden faydalanabilecekleri görüşünde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri bu konuda kararsız görüşte olduklarını ortaya koymuşlardır. g. Kütüphane işleri: Her iki grup da kütüphanede bulunan internete bağlı bilgisayar sayısının yetersiz olduğunda görüşündedir. h.eğitim-öğretim hizmetleri: Genel lise yöneticileri okullarından mezun öğrencilerin alanlarıyla ilgili teknolojiyi iş yerlerinde her zaman kullanabilecekleri düşüncesinde iken, meslekî ve teknik lise yöneticileri bu denli olumlu görüş taşımamaktadırlar. Meslekî ve teknik lise yöneticileri, öğrencilere yeni teknolojilerin kullanılmasının öğretildiğini belirtirken, genel lise yöneticileri bu konuda kararsız eğilimde olmuşlardır. Meslekî ve teknik lise yöneticileri, öğrencilere yeni teknolojilerin kullanılmasının öğretildiğini belirtirken, genel lise yöneticileri bu konuda kararsız eğilimde olmuşlardır. İki grup okul yöneticisi de eğitim-öğretim ortamlarında teknolojinin kullanıldığı, öğrencilere öğretildiği ve teknolojiden yararlanıldığı yolunda orta düzeyde görüş belirtmektedirler. Her iki grup okul yöneticisinin, üçüncü alt problemin maddelerindeki seçeneklere verdikleri cevaplar orta düzey yüzdelerde kümelenme eğilimi göstermektedir. 106

14 Öneriler 1. Genel liselerde görevli öğretmenlerle, meslekî ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin, eğitim ortamlarında teknolojiden yararlanma düzeyleri araştırılabilir. 2. Orta öğretim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerinin, teknolojik liderlik konusunda bilgilendirilmesi için hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlenmelidir. 3. Orta öğretim kurumlarının kütüphanelerinde internet kullanımı yeterli hale getirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Kaynaklar Bostancıoğlu, Metin. Millî Eğitim Bakanlığı 2002 Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulunda Görüşülmesinde Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu nun şması Yılı Başında Millî Eğitim. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Aralık Çilenti, Kamuran. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Gül Yayınevi, Demirel, Özcan. Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Usem yayınları, Erkeskin, Müşvika. Türk Hava Yolları Eğitim Merkezinde Eğitim Teknolojisi Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 3, Ekim-Kasım-Aralık 2001, ss Turan, Selahattin. Teknolojinin Okulda Etkin Kullanımında Eğitim Liderinin Rolü (Bir Kavram Çözümlemesi). Ankara: (BTIE) Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Bildiriler Kitabı,

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI Arzu YILDIRIM, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi A.B.D., İZMİR ÖZET: Bu araştırmada, orta

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Giriş Teknoloji hızla gelişirken, yeni teknolojilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde ne oranda ve nasıl kullanılacağı önemli

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Liderlik Teorileri ve Pratiği II (PR 414) Ders Detayları

Liderlik Teorileri ve Pratiği II (PR 414) Ders Detayları Liderlik Teorileri ve Pratiği II (PR 414) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Liderlik Teorileri ve Pratiği II PR 414 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde giysi üretimi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ TAŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI BİRİMİ: Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü T.C GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Liderlik Teorileri ve Pratiği I PR 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni Bildirinin Bildiriyi Hazırlayan Ek-1 Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi Sunum Yapan Konusu Başlığı Özeti Bildiri Metni 1 / 2 Ek-1 2 / 2 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Fikirler İmam Hatip Öğrenci Paneli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması. Gürcan Banger

Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması. Gürcan Banger Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması Gürcan Banger Yapıyı Oluşturan Unsurlar (Organizasyonel) Başkan Dış Denetçi Danışma Kurulu Kurumsal Danışmanlar Kurulu Başkan Yardımcıları Müdürlükler Yapıyı Oluşturan

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BANT KONVEYÖR TAMİR VE BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BANT KONVEYÖR TAMİR VE BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE BANT KONVEYÖR TAMİR VE BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO ELLEÇLEME PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

ETKİLİ OKULLARIN ETKİLİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİNDE YÖNETİCİ FAKTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN 1 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR 2 ÖZET

ETKİLİ OKULLARIN ETKİLİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİNDE YÖNETİCİ FAKTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN 1 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR 2 ÖZET ETKİLİ OKULLARIN ETKİLİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİNDE YÖNETİCİ FAKTÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN 1 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR 2 ÖZET Bu çalışmada etkili okulların etkililiğinin sürdürülmesinde yönetici faktörü

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde;

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde; Şube Öğretmenler Kurulu ile İlgili Açıklamalar Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde; MADDE 35 (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : EKİM 1998/2493 Ek ve Değişiklikler: 1) 04/01/2010

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi memutlu@anadolu.edu.tr, ncetinoz@anadolu.edu.tr, snaydin@anadolu.edu.tr Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı