Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri"

Transkript

1 Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Yard. Doç. Dr. Talip Can Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Giriş Yaşadığımız çağ sonsuz teknolojik gelişmelere neden olmaktadır. Toplumların gelişmişliği, bilimsel bilgiyi üretme ve onu kullanma düzeylerine bağlıdır. Geri kalmış ülkelerde bilgi üretimi sınırlı, gelişme yolundaki ülkelerde yetersiz; gelişmiş ülkelerde ise üst düzeyde görülmektedir. Bilgi üretimini iyi yetişmiş insan gücü sağlamakta; bunun sonucu, bilimsel bilgi teknolojiye ve teknoloji kullanımına dönüşmektedir. Bilgi ve teknoloji üretiminin temelleri eğitim kurumlarında oluşturulur. Eğitim yöneticilerinin geleneksel yöneticilik anlayışından sıyrılmış; eğitimi desteklemek ve zenginleştirmek için teknoloji kullanmaya ve kullandırtmaya önem veren kişiler olması gerekmektedir. Teknoloji, genel anlamda insanların yeteneklerini geliştirmek ihtiyaç ve isteklerinin tatmin edici düzeyde karşılanması için kullanıldığı çeşitli bilgi ve yöntemler olarak anlaşılmaktadır (Erkeskin, 2001: 318). Bir başka tanımla teknoloji, belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır (Demirel, 1993:91). Okulların amacı, çağdaş insan yetiştirmektir. Çağdaş insan çağın teknolojini kullanabilen insan olarak nitelenebilir. Teknolojinin okulda etkin kullanımı, bireysel ve örgütsel üretkenliği artırıcı bir araç olarak görülmesidir (Turan, 2000: 297). Bu gücü teknolojik lider kullanır. Teknolojik lider çalışanların gücünü harekete geçirirken teknolojiyi kullanan ve onlara teknolojiyi kullandıran kişidir. Millî Eğitim Bakanlığı, bilgi teknolojileri alanında ulusal hedef ve politikaları bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için evrensel düşünen ve ulusal davranan insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet gücünü sürekli artırmak için eğitim sisteminin her kademesini teknolojik desteklemek olarak belirlemiştir (Bostancıoğlu, 10 Aralık 2001) İlköğretimi tamamlamış, orta öğretimde eğitimlerini sürdürmekte olan insan gücünün, geleceğin teknoloji yaratıcısı ve aynı zamanda kullanıcısı olacaklarını göz önüne aldığımızda, okul yöneticilerinin yönlendirici görevleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Orta öğretim kurumları yöneticilerinin teknoloji kullanmaya liderlik etmedeki yeterlikleri bu araştırmanın problemini oluşturmuştur. Problem cümlesi Orta öğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlikteki yeterlikleri nedir? Alt Problemler Problem daha ayrıntılı olarak, aşağıda belirtilen alt problemlerle ifade edilmiştir: 1. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlikteki yeterlikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticileri, öğrenci işlerinde, personel işlerinde, büro işlerinde, araştırma ve planlama işlerinde, malî işlerde, bina ve arsalarla ilgili işlerde, kütüphane işlerinde, eğitim-öğretim hizmetlerinde teknolojiyi hangi düzeyde kullanmaktadırlar? Araştırmanın amacı Bu araştırma ile orta öğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlikteki yeterliklerinin belirlenmesi, bu konudaki sorunlarına dikkat çekilmesi; sorunlarına çözüm önerileri bulunması amaçlanmaktadır. Araştırmanın önemi Türkiye de orta öğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin teknolojik liderlikle ilgili yeterlikleri konusunda yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Eğitim-öğretimde teknoloji kullanımı her geçen gün yoğun biçimde artmaktadır. Eğitim yöneticilerinin, bu alanda da okullarındaki öğretmen ve diğer iş görenlere önderlik yapması beklenmektedir. Araştırma bu nedenlerle önemli bulunmaktadır. 94

2 Sayıltılar 1. Orta öğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik yeterlikleri ölçülebilir niteliktedir. 2. Bilgi toplama aracına verilen cevaplar gerçeği yansıtmaktadır. Sınırlılıklar 1. Araştırma, eğitim-öğretim yılında Bolu İlinde görev yapan orta öğretim okulu yönetici ve öğretmenleri ile sınırlıdır. 2. Bilgi toplama aracının doğasından kaynaklanan sınırlılıkları vardır. 3. Araştırma ulaşılabilen katılımcılarla sınırlıdır. Araştırmanın Yöntemi Araştırma, mevcut durumu saptamaya yönelik betimsel bir çalışma olup, veriler araştırmacı ve tez danışmanlığını yürüttüğü yüksek lisans öğrencisi tarafından birlikte hazırlanan bilgi toplama aracı ve alan yazı çalışmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Bolu İli merkezindeki orta öğretim okullarının yöneticileri ( müdür, müdür yardımcıları) ve öğretmenleri oluşturmuştur. Bolu İl merkezinde 5 i genel, 9 u meslekî ve teknik lise olmak üzere 14 orta öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu okullarda 14 müdür, 44 müdür yardımcısı ve 450 öğretmen olmak üzere 508 kişi görev yapmaktadır. Evrenden örneklem alınmamış, evrenin tümü çalışma alanı olarak seçilmiştir. Evren bu nedenle kendi kendini örnekleyen duruma dönüşmüştür (Çilenti, 1984:137) Veri toplama aracı, Bolu Millî Eğitim Müdürlüğünün izin ve il onayı ile orta öğretim okul müdürlerine araştırmacı tarafından elden teslim edilerek tekrar bizzat toplanmış ve 290 veri toplama aracının geri döndüğü anlaşılmıştır. Verilerin değerlendirme si 290 araç üzerinden yapılmıştır. Bilgi toplama aracının geçerliği için uzman görüşü alınmış; güvenirlik için ALPHA güvenirlik kat sayısı (reliability anallysis) hesaplanmış ve.9773 olarak bulunmuştur. Verilerin Analizi ve İstatistiksel Teknikler Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 11.0 paket programı ile gerçekleştirilmiş, çözümlemeler araçta yer alan beş boyuta göre.05 manidarlık düzeyinde ve frekans (f), yüzde (%) ve t-testi değerleri hesaplanarak yapılmıştır. Bulgular ve Yorumlar Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlikleri Araştırmanın birinci alt problemi Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? idi. Tablo 1. Genel Liselerdeki Okul Yöneticileri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Görev n Ortalama Standart sapma t p Genel lise yöneticileri Mesleki ve Teknik Lise Yöneticileri Genel liselerdeki okul yöneticileri ile mesleki ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusunun istatistiksel analizinin sonucuna göre genel lise yöneticilerinin cevaplarının ortalaması ve standart sapması.6831 iken, meslekî ve teknik lise yöneticilerinin ortalaması ve standart sapması.8528 dir. 45 serbestlik derecesi ve 0.05 anlamlılık düzeyinde hesaplanan t değeri, olup, p. 901 > olduğundan genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri arasındaki görüş farkı anlamlı bulunmamıştır (Tablo 1). İki grup arasında anlamlı bir farkın bulunmaması, eğitim yöneticilerinin geleneksel eğitim yöneticisi anlayışı ile görev yapmalarından, yönetsel görevleri benzer yönetmeliklerle yürütmekten meydana gelebilir. Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere Göre Teknolojik Liderlik Yeterlikleri Araştırmanın ikinci alt problemi Genel Liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? idi. 95

3 Tablo 2. Genel Liselerdeki Okul Yöneticileri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Anlayışları ile Öğretmen Görüşleri Farkı Görev n Ortalama Standart sapma t p Yöneticiler * Öğretmenler *p < 0.5 düzeyinde anlamlı Genel Liselerdeki okul yöneticileri ile mesleki ve teknik eğitim veren okul yöneticilerinin teknolojik liderlik anlayışları ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusunun istatistiksel analizinin sonucuna göre yöneticilerin cevaplarının ortalaması ve standart sapması.7987 iken, öğretmenlerin ortalaması ve standart sapması.8295 tir. 287 serbestlik derecesi ve 0,05 anlamlılık düzeyinde hesaplanan t değeri olup, p.0.02 < olduğundan, okul yöneticileri ile öğretmen gruplarının arasındaki görüş farkı anlamlı bulunmuştur (Tablo 2). İki değişken grup arasında Levene testi analizinde varyans dağılımının eşit olmadığı varsayımına dayalı ( equal variances not assumed ) sonuçlar kullanılmıştır. Okul yöneticileri, okullarının bütün sorunlarıyla ilgilenirken, bu sorunların çözümünde çeşitli araç ve gereçlerden yararlanmaktadırlar. Araç ve gereç kullanma, bir anlamda teknolojiden daha çok yararlanma ortamları bulunmaktadır. Bu nedenle okul yöneticilerinin, teknolojik liderlikte kendilerini öğretmenlerden daha yeterli gördükleri söylenebilir. Okul Yöneticilerinin Yönetsel İşlerde Teknoloji Kullanma Düzeyleri Araştırmanın üçüncü alt problemi, Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul yöneticileri, öğrenci işlerinde, personel işlerinde, büro işlerinde, araştırma ve planlama işlerinde, malî işlerde, bina ve arsalarla ilgili işlerde, kütüphane işlerinde, eğitim-öğretim hizmetlerinde teknolojiyi hangi düzeyde kullanmaktadırlar? idi. Öğrenci İşleri Tablo 3. Öğrenci İşlerinde Teknoloji Kullanımı Okulumuzun yıllara göre akademik başarısını izlerken teknolojiden yararlanılmaktadır Öğrencilerin staj yapmaları için uygun iş yerleri seçiminde teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır. Diploma, tasdikname, karne, ara karne ve öğrenim belgelerinin, resmî yazı ve çizelgelerin hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır. Öğrencilerin devam- devamsızlıkları konusunda velilerini bilgilendirirken teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır. Genel Meslekî ve Liseler Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 2 14,3 7 20,6 Kararsızım 3 21,4 9 26,5 Katılıyorum 8 57,1 8 23,5 Tamamen katılıyorum 1 7,1 6 17,6 Tamamen katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 Katılmıyorum 2 14,3 7 20,6 Kararsızım 3 21,4 7 20,6 Katılıyorum 3 21, ,4 Tamamen katılıyorum 3 21,4 6 17,6 Cevapsız 2 14,3 2 5,9 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum ,9 Kararsızım ,9 Katılıyorum 6 42, ,1 Tamamen katılıyorum 8 57, ,1 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum ,9 Kararsızım 1 7,1 3 8,8 Katılıyorum ,2 Tamamen katılıyorum 6 42, ,1 96

4 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 3). Araştırmaya katılanlara, öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı olacak dört madde verilmiş, alınan cevapların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Okulumuzun yıllara göre akademik başarısını izlerken teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 57,1; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 7,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 23,5; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grubun da yıllara göre öğrenci başarısını izlemede orta düzeyde teknolojiden yararlandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Öğrencilerin staj yapmaları için uygun iş yerleri seçiminde teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 21,4; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 29,4; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grubun da öğrenci staj iş yerleri seçiminde teknolojiden yeterince yararlanmadıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Diploma, tasdikname, karne, ara karne ve öğrenim belgelerinin, resmî yazı ve çizelgelerin hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum ve tamamen katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 44,1 er dir. Her iki grup da öğrenci işlerinde teknolojiden yararlanmaktadır. Genel lise yöneticilerinden Öğrencilerin devam- devamsızlıkları konusunda velilerini bilgilendirirken teknolojiden her zaman yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum ve tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 44,1 erdir. Her iki grubun da öğrencilerin devam ve devamsızlık işlerinde teknolojiden iyi düzeyde yararlandığı anlaşılmaktadır. Personel İşleri Tablo 4. Personel İşlerinde Teknoloji Kullanımı Üst makamlardan gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden faydalanılmaktadır Okuldaki personelin çalışmaları değerlendirilirken teknolojiden yararlanılmaktadır. Okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı başında ders dağıtımında teknolojiden yararlanılmaktadır. Genel Meslekî ve Liseler Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum 1 7,1 3 8,8 Katılmıyorum 2 14,3 1 2,9 Kararsızım 1 7,1 9 26,5 Katılıyorum ,3 Tamamen katılıyorum 3 21,4 9 26,5 Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 Katılmıyorum 3 21,4 2 5,9 Kararsızım 2 14, ,4 Katılıyorum 5 35, ,3 Tamamen katılıyorum 3 21,4 4 11,8 Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 Katılmıyorum 4 28,6 2 5,9 Kararsızım 2 14,3 6 17,6 Katılıyorum 5 35, ,1 Tamamen katılıyorum 2 14,3 5 14,7 Tamamen katılmıyorum 1 7,1 5 14,7 Katılmıyorum 4 28,6 1 2,9 Kararsızım ,5 Katılıyorum 5 35, ,2 Tamamen katılıyorum 4 28,6 7 20,6 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, personelin geliştirilmesinde teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 4). 97

5 Araştırmaya katılanlara, personel geliştirme işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı olacak dört madde verilmiş, alınan cevapların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Üst makamlardan gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden faydalanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 35,3; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 26,5 tir. Genel lise yöneticilerinin, meslekî ve teknik lise yöneticilerine göre üst makamlardan gelen emir, genelge ve yönetmeliklerin, okuldaki ilgililere duyurulmasında teknolojiden daha çok faydalandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Okuldaki personelin çalışmaları değerlendirilirken teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 35,3; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 11,8 dir. Her iki grubun da okuldaki personelin çalışmalarını değerlendirirken teknolojiden faydalandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 47,1; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 14,7 dir. Her iki grubun da okuldaki görevlerin uyumlu bir iş birliği içinde işleyişinde teknolojiden faydalandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı başında ders dağıtımında teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 32,2; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 20,6 dır. Her iki grubun da eğitim ve öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesi için, öğretim yılı başında ders dağıtımında teknolojiden yararlandıkları söylenebilir. Büro İşleri Okulun ihtiyaçlarını tespit etmede teknolojiden yararlanılmaktadır. Okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Tablo 5. Büro İşlerinde Teknoloji Kullanımı Genel Meslekî ve Liseler Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum ,7 Katılmıyorum 2 14,3 3 8,8 Kararsızım 2 14,3 3 8,8 Katılıyorum Tamamen katılıyorum 2 14,3 6 17,6 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum Kararsızım 2 14,3 5 14,7 Katılıyorum 6 42, ,1 Tamamen katılıyorum 5 35, ,4 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 Kararsızım 1 7,1 6 17,6 Katılıyorum 5 35, ,2 Tamamen katılıyorum 5 35,7 7 20,6 Cevapsız 1 7,1 1 2,9 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 3 21,4 2 5,9 Kararsızım 1 7,1 7 20,6 Okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların saklanmasında teknolojiden daima yararlanılmaktadır. Katılıyorum 5 35, ,1 98

6 Eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır Tamamen katılıyorum 4 28,6 6 17,6 Cevapsız 1 7,1 1 2,9 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 Kararsızım 1 7,1 1 2,9 Katılıyorum 5 35, ,8 Tamamen katılıyorum 5 35,7 7 20,6 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, büro işlerinde teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 5). Araştırmaya katılanlara, büro işlerinde teknolojiden yararlanmalarının belirtilmesine yardımcı olacak beş madde verilmiş, alınan cevapların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Okulun ihtiyaçlarını tespit etmede teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 50; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grubun da okulun ihtiyaçlarını tespit etmede teknolojiden benzer düzeyde yararlandıkları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 47,1; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 32,4 tür. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticileri okuldaki bürokratik işlerin yürütülmesinde teknolojiden iyi derecede yararlanmaktadırlar. Genel lise yöneticilerinden Okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 38,2; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 20,6 dır. Her iki grubun da okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların değerlendirilmesinde teknolojiden yararlandıkları söylene bilir. Genel lise yöneticilerinden Okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların saklanmasında teknolojiden daima yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 44,1; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grubun da okul içinde ya da dışında yapılan toplantılarda alınan kararların ve tutanakların saklanmasında teknolojiden daima yararlandıkları görüşünde oldukları söylenebilir. Genel lise yöneticilerinden Eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının hazırlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum yanıtı verenlerin oranı % 61,8; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı % 20,6 dır. Her iki grubun da eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili öğretim yılı sonu raporlarının hazırlanmasında teknolojiden daima yararlandıkları görüşünde oldukları söylenebilir. 99

7 Araştırma-Planlama İşleri Tablo 6. Araştırma Planlama İşlerinde Teknoloji Kullanımı Okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojiler değerlendirilmektedir. Yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır. Yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden yararlanılmaktadır. Okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır Yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır. Genel Meslekî ve Liseler Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum ,6 Katılmıyorum 6 42,9 7 20,6 Kararsızım 1 7,1 6 17,6 Katılıyorum 6 42,9 9 26,5 Tamamen katılıyorum 1 7,1 5 14,7 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 4 28,6 5 14,7 Kararsızım 1 7,1 5 14,7 Katılıyorum 6 42, ,2 Tamamen katılıyorum 2 114,3 7 20,6 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum 2 14,3 2 5,9 Kararsızım 3 21,4 9 26,5 Katılıyorum 5 35, ,2 Tamamen katılıyorum 3 21,4 8 23,5 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 1 7,1 3 8,8 Kararsızım 3 21,4 6 17,6 Katılıyorum ,1 Tamamen katılıyorum 2 14,3 6 17,6 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 Kararsızım 3 21,4 8 23,5 Katılıyorum 5 35, ,2 Tamamen katılıyorum 3 21,4 6 17,6 Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik lise yöneticilerinin, araştırma ve planlama ile ilgili hizmetleri yürütürken teknolojiden yararlanma düzeylerine bakılmıştır (Tablo 6). Araştırmaya katılanlara, araştırma ve planlamada teknoloji ilişkilerine ilişkin görüş belirtilmesine yardımcı olacak beş madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojiler değerlendirilmektedir maddesine katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 ve tamamen katılmıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dır. Genel lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğine yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden yanıt verenlerin oranı % 26,5; tamamen katılıyorum yanıtını verenlerin oranı 14,2 dir. Genel lise yöneticilerinin olumlu ve olumsuz ifadeli madde seçeneklerine verdikleri yanıtlar eşit düzeydedir. Meslekî ve teknik lise yöneticilerinin yanıtları olumsuz ifadeli seçeneklerde toplanmıştır. Her iki grupta da okul çevresinin gereksinim duyacağı teknolojilerin değerlendirilmediğini düşünenlerle düşünmeyenlerin oranı bir birine yakındır. Genel lise yöneticilerinden Yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise 100

8 yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dır. Her iki grup da yönetimde verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanıldığında orta düzeyde görüş birliği içindedirler. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. Genel lise yöneticilerinden Yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 23,5 dır. Her iki grup da yönetimin verimliliğinin arttırılması ve sürekli geliştirilmesi için yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirirken teknolojiden yararlanıldığında orta düzeyde görüş birliği içindedirler. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. Genel lise yöneticilerinden Okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 44,1 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grup da okuldaki bütün çalışmaların planlanmasında teknolojiden yararlanıldığı görüşündedir. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. Genel lise yöneticilerinden Yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 38,2 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 21,4; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 17,6 dır. Her iki grup da yönetimin sürekli geliştirilmesine yönelik araştırmalarda teknolojiden yararlanıldığı görüşündedir. Aralarında belirgin düzeyde bir fark görülmemektedir. Malî İşler Tablo 7. Malî İşlerde Teknoloji Kullanımı Döner sermaye hizmet ve siparişleri ile ilgili işlerin yürütülmesinde teknolojiden faydalanılmakt adır. Okulun ayniyat işlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmakt adır. Okulun ayniyat işlerinin denetlenmesind e teknolojiden yararlanılmakt adır. Okulun bütçe işlerinin yürütülmesin de teknolojiden yararlanılmakt Genel Liseler Meslekî ve Teknik Liseler Tamamen katılmıyorum 1 7,1 2 5,9 Katılmıyorum 1 7,1 6 17,6 Kararsızım 2 14,3 6 17,6 Katılıyorum ,4 Tamamen katılıyorum 1 7,1 6 17,6 Cevapsız 2 14,3 3 8,8 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum 2 14,3 4 11,8 Kararsızım ,9 Katılıyorum 6 42, ,8 Tamamen katılıyorum 6 42,9 7 20,6 Tamamen katılmıyorum ,9 Katılmıyorum 3 21,4 3 8,8 Kararsızım ,6 Katılıyorum 5 35, Tamamen katılıyorum 6 42,9 7 20,6 Tamamen katılmıyorum ,8 Katılmıyorum ,9 Kararsızım 1 7,1 5 14,7 Katılıyorum 8 57, ,1 Tamamen katılıyorum 4 28,6 8 23,5 101

9 adır. Okulun Tamamen katılmıyorum ,8 gereksinimlerin Katılmıyorum 4 28,6 2 5,9 in bütçe Kararsızım 1 7,1 5 14,7 olanaklarına Katılıyorum 6 42, ,2 göre Tamamen katılıyorum 2 14,3 9 26,5 karşılanması için teknolojiden yararlanılmakt adır. Genel lise yöneticileri ile meslekî ve teknik okul yöneticilerinin, genel liseler ile meslekî ve teknik okullardaki malî işler yerine getirilirken teknoloji ile ilişki düzeyine bakılmıştır (Tablo 7). Araştırmaya katılanlara, malî işler ile teknoloji ilişkilerine ilişkin görüş belirtilmesine yardımcı olacak beş madde verilmiş; bunların frekans ve yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Genel lise yöneticilerinden Döner sermaye hizmet ve siparişleri ile ilgili işlerin yürütülmesinde teknolojiden faydalanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 32,4 tür. Genel lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum diyenlerin oranı % 7,1; Meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum diyenlerin oranı % 17,6 dır. Meslekî ve teknik okul yöneticileri döner sermaye işleri ile ilgili işlemleri yürütürken, teknolojiden genel lise yöneticilerinden daha çok yararlanmaktadırlar. Bunun nedeni meslekî ve teknik okullarda döner sermaye ile ilgili işlemlerin olması olabilir. Genel lise yöneticilerinden Okulun ayniyat işlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 61,8 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dir. Her iki grup da ayniyat hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliği içindedirler. Genel lise yöneticilerinden Okulun ayniyat işlerinin denetlenmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 35,7; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 50 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,9; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 20,6 dir. Her iki grup da ayniyat hizmetlerinin denetlenmesinde teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliği içindedirler. Genel lise yöneticilerinden Okulun bütçe işlerinin yürütülmesinde teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 57,1; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 47,1 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 28,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 23,5 dir. Her iki grup da okulun bütçe işlerini yürütürken teknolojiden yararlanma düzeyinde görüş birliğindedir. Genel lise yöneticilerinden Okulun gereksinimlerinin bütçe olanaklarına göre karşılanması için teknolojiden yararlanılmaktadır. Maddesine katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 42,6; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 41,2 dir. Genel lise yöneticilerinden aynı maddeye tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 14,3; meslekî ve teknik lise yöneticilerinden tamamen katılıyorum seçeneğinde yanıt verenlerin oranı % 26,5 dir. Meslekî ve teknik lise yöneticilerinin genel lise yöneticilerine göre teknolojiden daha yoğun yararlandıkları söylenebilir. 102

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 45-60, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 16 2006 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU, Öğr. Gör. Pınar GİRMEN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini Yordayan Değişkenler

Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini Yordayan Değişkenler DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 401 Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı