HABERLEŞME HAKKININ KULLANIMININ TÜRK CEZA KANUNU HÜKÜMLERİ İLE KORUNMASI. (TCK m.124, TCK m.298/1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABERLEŞME HAKKININ KULLANIMININ TÜRK CEZA KANUNU HÜKÜMLERİ İLE KORUNMASI. (TCK m.124, TCK m.298/1)"

Transkript

1 HABERLEŞME HAKKININ KULLANIMININ TÜRK CEZA KANUNU HÜKÜMLERİ İLE KORUNMASI (TCK m.124, TCK m.298/1) Doç. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK* I. GENEL OLARAK HaberleĢme, kiģinin insan olmasından kaynaklanan hakları arasında yer alır. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi m.8/1 e göre; herkes haberleģmesine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir 1. SözleĢme bu hükümle haberleģmeye saygı gösterilmesini isteme hakkını korumaya almakta, bir baģka deyiģle haberleģmeye saygı emredilmek suretiyle birey hak sahibi kılınmaktadır 2. BM Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi nin 17. maddesinde de haberleģme hakkının tanınması ve korunması öngörülmüģtür. SözleĢmenin 17.maddesine göre 3 ; hiç kimsenin haberleģmesine keyfi ya da yasa dıģı olarak * Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 AĠHS m.8: 1. Herkes özel ve aile yaģamına, konutuna ve haberleģmesine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 2. Bu hakların kullanılmasına ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, suçun ve düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, baģkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, hukuka uygun olarak yapılan ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan müdahalelerin dıģında, kamu makamları tarafından hiçbir müdahale yapılamaz. 2 Gölcüklü Feyyaz-Gözübüyük ġeref, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve Uygulaması, 3. Bası, Ankara 2002, BM Medeni ve Siyasi Haklar SözleĢmesi m.17 e göre; 1. Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da haberleģmesine keyfi ya da yasadıģı olarak müdahale edilemez; hiç kimsenin Ģeref ve itibarına yasal olmayan tecavüzlerde bulunulamaz. 197

2 müdahale edilemez, kiģinin bu gibi müdahalelere ve tecavüzlere karģı yasalarca korunma hakkı vardır. Bu sözleģmelere taraf devletler, ülkesinde yaģayan ve yetkisi altında bulunan bütün bireylere haberleģme hak ve özgürlüğünün tanınması ve korunması yükümlülüğü altındadır 4. Bu bağlamda iç hukukumuzda haberleģme özgürlüğünü korumaya yönelik düzenlemelere yer verilmiģtir. Anayasa nın, kiģinin hakları ve ödevleri bölümünde özel hayatın gizliliği ve korunması baģlığı altında haberleģme özgürlüğü düzenlenmiģtir. HaberleĢme özgürlüğünü düzenleyen Anayasa nın 22. maddesine göre; Herkes, haberleşme özgürlüğüne sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır 5. Anayasal güvenceye sahip haberleģme özgürlüğü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda bu özgürlüğe yapılacak müdahaleler suç olarak düzenlenmek suretiyle korunmuģtur. HaberleĢme özgürlüğünün korunması, hem haberleģme hakkının kullanımının korunmasını hem de haberleģmenin gizliliğinin korunmasını gerektirir. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu nda 2. Herkesin, bu gibi müdahalelere ya da tecavüzlere karģı yasalarca korunma hakkı vardır. Bu SözleĢme Türkiye tarafından onaylanarak, sayılı tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıģtır. 4 Bkz. AĠHS m.1; MSHS m.2. 5 AY m.22 ye göre; Herkes, haberleģme hürriyetine sahiptir. HaberleĢmenin gizliliği esastır. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç iģlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya baģkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiģ hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmıģ merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleģme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde karar kendiliğinden kalkar. Ġstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluģları kanunda belirtilir.. 198

3 haberleģme hakkının kullanımına ve haberleģmenin gizliliğine (TCK m.132) yönelik ihlaller suç olarak düzenlenmiģtir sayılı Türk Ceza Kanunu nda haberleģme hakkının kullanımı, Türk Ceza Kanunu nun kiģilere karģı suçlar kısmının, hürriyete karģı suçlar baģlıklı 7. bölümünde haberleģmenin engellenmesi suçu (TCK m.124), tutuklu ve hükümlülerin haberleģme hakkını korumaya yönelik olarak da adliyeye karģı suçlar bölümünde hak kullanımını engelleme suçu (TCK m.298) ile korunmuģtur. II. BAZI ÜLKELERDE HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Amerika BirleĢik Devletleri Federal Kanunu nda suçların ve ceza usulün düzenlendiği 18 no.lu baģlık altında, suçlara iliģkin 1.kısmın posta hizmetleri baģlıklı 83. bölümünün paragrafında genel olarak postanın engellenmesi düzenlenmiģ; bilerek ve isteyerek postanın iletilmesini veya mektubun naklini engelleme ve geciktirme karģılığında, para veya 6 aydan fazla olmamak üzere hapis cezası veya her ikisine birden mahkumiyet öngörülmüģtür paragraf da ise haberleģmenin engellenmesi düzenlenmiģtir. Buna göre; haberleģmeyi engellemek veya bir baģkasının iģ veya sırrını öğrenmek niyetiyle mektup, posta kartı veya paketi, gönderildiği yere dağıtılmadan önce posta merkezinden veya postaya gidecek Ģeylerin depolandığı yerlerden veya postacının nezaretindeyken alma veya açma, saklama, el koyma veya aynı zamanda yok etme halinde para cezası veya 5 199

4 yıldan az olmamak üzere hapis cezası veya her ikisine birden mahkumiyet söz konusudur bölümde ise telgraf ve elektronik iletiģimin engellenmesi ve sözlü haberleģmenin önlenmesi düzenlenmiģtir no.lu paragrafta bu tür haberleģmenin kasten önlenmesi veya önleme giriģimi ve önleme veya önleme giriģimi için kiģi tedarik etmek ve bu tür haberleģmelerin içeriğinin ifģası yasaklanmaktadır 6. Ġsveç Anayasasının temel haklar ve özgürlükler baģlıklı 2. bölümünün 6. maddesinde tüm vatandaģların posta veya diğer gizli yazıģmaların/haberleģmenin incelenmesine ve mahrem konuģmalarının gizlice dinlenmesine, telefon dinlemesine veya diğer gizli iletiģimin kaydına karģı korunacağı hususu düzenlenmiģtir. Ġsveç Ceza Kanunu nun suçların yer aldığı 2. bölümünün özgürlüğe ve huzura karģı iģlenen suçlar baģlıklı 4. kısmında, haberleģme özgürlüğüne karģı iģlenen suçlar düzenlenmiģtir. 4. kısmın 8. maddesinde; posta veya telekomünikasyon firmalarınca gönderilen ve iletilen mektup veya telekomünikasyon biçimindeki haberleģmeye hukuka aykırı olarak eriģen kiģinin, posta ve telekomünikasyonun gizliliğini ihlal etmekten dolayı para veya en fazla iki yıl hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüģtür. 9. maddede ise, 8. madde kapsamı dıģında kalan, hukuka aykırı olarak mektup veya telgrafı açan veya mühürlü veya kilitli veya herhangi bir Ģekilde kapalı olan Ģeyi 6 United States Code, ( ) 200

5 herhangi bir Ģekilde ele geçiren kiģinin para veya en fazla iki yıl hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıģtır 7. III. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU A. Genel Olarak Herkes, haberleģme hakkına sahiptir ve bu hakka riayet edilmelidir. Bu hakkın kullanılmasının engellenmesi halinde haberleģme özgürlüğünün ihlali söz konusu olur. Bu bakımdan kiģiye, haberleģme hakkını kullanma olanağının sağlanması gerekir. HaberleĢme hakkına yapılan müdahaleler, haberleģmenin engellenmesini suç saymak suretiyle korunmuģtur. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu nda haberleģmenin engellenmesi, iki ayrı maddede düzenlenmiģti. TCK m. 390 de düzenlenen ihtilal veya fesat zamanında zorla haberleģmeyi engellemek (haberleģmeyi zorla engellemek suçu) ile m. 391 de düzenlenen telgraf ve telefonla haberleģmeye ara vermek (haberleģmeyi kesintiye uğratmak suçu) suçlarıyla haberleģme hakkının kullanımı korunmaktaydı 8. Ayrıca 765 sayılı TCK m.196 da 9 öngörülen haberleģme kağıtlarını ortadan kaldırma suçunda, kendisine gönderilmiģ olmayan posta ve telgraf muhaberesini ortadan kaldırılmasının, mezkur muhabere zarflı olup da 7 The Swedish Penal Code, ( ) 8 Erman Sahir-Özek Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamunun Selametine KarĢı Suçlar (TCK ), Ġstanbul 1995, sayılı TCK m. 196 a göre; Bir kimse kendisine gönderilmiģ olmıyan posta ve telgraf muhaberesini ortadan kaldırırsa mezkur muhabere zarflı olup ta zarfı açılmamıģ olsa bile bir seneye kadar hapse ve otuz liradan yüz liraya kadar ağır cezayi nakdiye mahkum olur. Eğer fiil zararı mucip olmuģ ise hapis üç aydan, ağır cezayi nakdi elli liradan az olamaz.. 201

6 zarfı açılmamıģ olsa bile, cezalandırılması öngörülerek haberleģmenin korunması sağlanmıģtı 10. Ortadan kaldırmaktan kastedilen, yırtmak, okunmaz hale getirmek, gizlemek gibi haberleģme kağıdının muhataba ulaģmasını kesin olarak engelleyen hareketlerdi 11. HaberleĢmeyi zorla engellemek suçunun düzenlendiği 390. madde 12 ; (1) telgraf ve telefonun hatlarını bozmak, iģletmesini, iģlemesini menetmek, zorla ve sair suretlerle zapt etmek; (2) mektup gönderilmesini, telefonla konuģulmasını yasaklamak; (3) telefon hatlarının tamirine zorla karģı koymak Ģeklinde seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiģti. Maddede resmi muhaberattan söz edildiğinden, özel haberleģme ve mektuplaģma düzenlenmemiģti 13. HaberleĢmeyi kesintiye uğratmak suçunun düzenlendiği 391. madde 14 ise, telli veya telsiz telgraf ve telefon makine, alet ve tellerini korumaktaydı. Telex makinaları, 10 Özgenç, 5237 sayılı TCK m.124 de düzenlenen haberleģmenin engellenmesi suçunun 765 sayılı TCK da karģılığının 196 ve 391. maddelerindeki suç tipleri olduğunu belirtmektedir. bkz. Özgenç Ġzzet, Gerekçeli Türk Ceza Kanunu, Ankara 2004, Artuk Mehmet Emin- Gökçen Ahmet-Yenidünya Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Bası, Ankara 2004, 232; Tezcan DurmuĢ-Erdem Mustafa Ruhan, Ceza Özel Hukuku, 2.Bası, Ġzmir 2002,111; Yılmaz Halil, HaberleĢme Hürriyetinin Engellenmesi ve Ceza Hukuku, Yargıtay Dergisi, C.28, S.3, Temmuz 2002, sayılı TCK m.390 a göre; Her kim olursa olsun bir güna ihtilal ve fesat vukuu sırasında telgraf ve telefonun bir yahut ziyade hatlarını bozarak ve sair suretle iģlemesini meni yahut cebren ve sair suretle zabt ederek cereyan edecek resmi muhaberat ve müraselatı tatil eder ve mektup gönderenleri ve telefonla muhaberat ve mükalematı meni ve zecr eyler yahut telefon ve telgraf hattının tamirine cebren muhalefet ederse muvakkat ağır hapse ve iki yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkum olur.. 13 Bkz. Erman-Özek, sayılı TCK m.391 e göre; Bir kimse telgraf, telefon ve telsiz makinalarına veya alet ve edavatına veya tellerine zarar verir veya elektrik cerayanlarının dağılmasına sebep olur veya her ne surette olursa olsun telgraf veya telefon veya telsiz muhaberat ve neģriyatını inkıtaa uğratırsa bir seneden beģ seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 202

7 mobil telefonlar ve fax cihazları da bu maddenin korumasından yararlanırken, karģılıklı haberleģmeye imkan vermeyen radyo ve televizyon yayınları bu madde kapsamının dıģında kalmaktaydı. Bu suç, serbest hareketli bir suç olarak düzenlenmiģ olup suçun oluģması için haberleģmeyi kesintiye uğratmaya elveriģli herhangi bir hareketin yapılması yeterliydi. Suçun manevi unsuru genel kast olup, özel kast aranmamaktaydı 15. Özetle, 765 sayılı TCK da posta, telgraf ve telefonla yapılan haberleģmenin engellenmesine yönelik hükümler düzenlenmiģti. Elektronik postayla yapılan haberleģme radyo ve televizyon yayınlarının engellenmesi haberleģmenin engellenmesinin kapsamı dıģındaydı. HaberleĢmenin engellenmesi değiģik hükümlerde yer almaktaydı. Bu eksiklikleri gideren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, haberleģmenin engellenmesini tek bir madde altında toplamıģtır. Türk Ceza Kanunu nun 124. maddesinde yer alan haberleģmenin engellenmesi suçunda, kiģiler arasındaki haberleģmenin, kamu kurumları arasındaki haberleģmenin ve her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir Ģekilde engellenmesi halleri olmak üzere üç ayrı suç düzenlenmiģtir Bkz. Erman-Özek, TCK m.124 e göre; (1) KiĢiler arasındaki haberleģmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (2) Kamu kurumları arasındaki haberleģmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kiģi, bir yıldan beģ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir Ģekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.. 203

8 B. Suçun Maddi Konusu HaberleĢmenin sözlük anlamı iletiģim ve yazıģma dır. ĠletiĢim, duygu, düģünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla baģkalarına aktarılması, bildiriģim, haberleģme, komünikasyon Ģeklinde tanımlanmaktadır. Teknik anlamda iletiģimden kastedilen ise, telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alıģveriģi, bildiriģim, haberleģme, muhabere, komünikasyon dur 17. Bu tanımlamalardan yola çıkıldığında geniģ anlamıyla haberleģme, bilgi, düģünce ve tutumların ortak semboller sistemi aracılığı ile kiģiler ve gruplar arasında değiģ tokuģ edildiği süreçtir 18. Bu çerçevede insanların hiçbir vasıta kullanmadan yüz yüze duygu, düģünce veya bilgilerini birbirlerine aktarmaları haberleģme kavramı içindedir. Bu nedenle iki kiģinin konuģması, söyleģi de haberleģme anlamındadır. Yine basın ve yayın yoluyla, internet yoluyla yapılan bilgi alıģveriģi de haberleģmenin kapsamındadır. HaberleĢmenin engellenmesi suçunda, hem kiģiler ve kurumlar arasındaki haberleģme hem de basın ve yayın organı aracılığıyla yapılan haberleģme koruma altına alınmaktadır. Dolayısıyla bu suçta haberleģme kavramı, sadece dar anlamda kiģiler arasındaki haberleģmeyi değil, kamu haberleģmesi 19 veya kitle haberleģmesi diye de adlandırılan kiģinin haber alma ve verme hakkını da kapsamaktadır. 17 Tanımlar için bkz. 18 Ġçel Kayıhan, Kitle HaberleĢme Hukuku, 5. Bası, Ġstanbul 2001, Bkz. Erem Faruk, Teknik Ġlerleme ve Ceza Hukuku, AÜHFD, C.27, S. 3, 1970,

9 HaberleĢmenin engellenmesi madde baģlığı altındaki 124. madde de üç ayrı suç düzenlendiğinden maddenin ilk iki fıkrasında suçun maddi konusu bir araç vasıtasıyla yapılan, belirli kiģiler veya kurumlar arasındaki haberleģmedir. TCK m124/3 de düzenlenen basın ve yayın organının yayınını engelleme suçu bakımından suçun maddi konusu ise yayındır. HaberleĢmenin engellenmesi suçunun söz konusu olabilmesi için araya bir araç konularak yapılan bir haberleģmenin varlığı gerekir. Bu nedenle yüz yüze konuģma biçimindeki haberleģme maddenin korumasından yararlanamaz. HaberleĢmenin yapıldığı araç önemli değildir. Bu haberleģme, örneğin mektupla, telefonla veya e-posta yoluyla yapılabilir. HaberleĢme duygu ve düģünceleri içeren bir yazı, belge, ses ve görüntü kaydı ihtiva eden posta paketleri aracılığıyla da yapılabilir. Nitekim AĠHM, AĠHS m.8/1 anlamında haberleģme kavramının her türlü yazılı ve sözlü gönderiyi kapsadığını, telefon konuģmalarının da bu kavram altında ele alınması gerektiğini kabul etmektedir. HaberleĢme sisteminin doğrudan devlet tarafından mı, devletin gözetim ve denetimi altında özel firmalar tarafından mı iģletildiği önem taģımaz 20. C. Korunan Hukuksal Değer HaberleĢmenin engellenmesi suçu, hürriyet aleyhine iģlenen suçlar arasında yer almaktadır. Hürriyet aleyhine iģlenen suçlarla bizzat özgürlük, kiģilerin Anayasa ile güvence altına alınmıģ doğal ve 20 Tezcan DurmuĢ-Erdem Mustafa Ruhan- Sancakdar Oğuz, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi IĢığında Türkiye nin Ġnsan Hakları Sorunu, 2.Baskı, Ankara 2004,

10 kazanılmıģ hakları korunmakta olduğu için 21, haberleģme özgürlüğüne karģı suçlarla korunan hukuksal değerin genel olarak kiģi özgürlüğü olduğu söylenebilir 22. HaberleĢmenin engellenmesi suçu ile bir anayasal hak olan haberleģme özgürlüğü güvence altına alınmıģtır. HaberleĢme özgürlüğü, hak öznesinin dilediği kimselerle dilediği biçimde haberleģmesinin engellenmemesi ve bu haberleģmenin ilgililerin izin ve onayı olmadıkça üçüncü kiģilerin algı ve müdahalesinden korunmasını ifade eder 23. Bu bakımdan herkes, dilediği kiģiyle haberleģebilir. Potansiyel haberleģme olanağının engellenmesi, haberleģme hakkına müdahale oluģturur. HaberleĢmenin engellenmesi, haberleģme araçlarına yönelik hareketlerle veya haberleģmeyi kesintiye uğratacak Ģekilde olabilir. HaberleĢmenin engellenmesi suçu, esasta kiģinin haberleģme hakkının kullanımını sağlama amacı güder ve bu nedenle buna yönelik müdahaleler cezalandırılır. Bir baģka deyiģle haberleģmenin engellenmesi suçu, haberleģme özgürlüğü kapsamında kiģinin haberleģme hakkının kullanımını korumaktadır. 21 Özek Çetin, Türk Ceza Kanununa Göre Hürriyet Aleyhine Cürümlerin Genel Prensipleri, ĠÜHFM,CXXIX, Toroslu Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970, Kaboğlu Ġbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, 6. Bası, Ankara 2002, s

11 Basın ve yayın organının yayınını engelleme suçu ile haberleģme özgürlüğünün yanı sıra basın özgürlüğü (AY m.28) 24, düģünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü (AY m.26) 25, süreli ve süresiz yayın hakkı (AY m.29) korunmaktadır. Anayasanın 28. maddesine göre Basın hürdür ve sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Anayasanın 26. maddesinde düzenlenen düģünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ise resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. TCK m.124/3 de basın ve yayın organının yayınını engelleme suç olarak düzenlenerek basın özgürlüğü ve kiģilerin haber alma ve verme hakkı korunmuģtur 26. Kanunkoyucu basın ve yayın organının yayını engelleme suçunu, haberleģmenin engellenmesi madde baģlığı altında düzenlemek suretiyle kiģilerin basın ve yayın yoluyla haber alma ve verme hakkını da haberleģme kapsamında koruma altına almıģtır. D. Fail ve Mağdur HaberleĢmenin engellenmesi suçunu herkes iģleyebilir, fail bakımından bir özellik aranmamıģtır. KiĢiler arasındaki haberleģmenin engellenmesi halinde mağdur herhangi bir kimse iken, kamu kurumları arasındaki haberleģmenin 24 Basın özgürlüğünün unsurları için bkz. Zafer Hamide, Medya Özgürlüğü ve Adli Haberlerin VeriliĢi, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay ın Hatırısına Armağan, Ġstanbul 1999, Kaboğlu, haberleģme özgürlüğünün korunması ile düģünce hürriyetinin de korunduğunu belirtmektedir., Kaboğlu, Erem, haberleģme ile kamu haberleģmesi (haber alma özgürlüğünün) farklı kavramlar olmakla birlikte, kiģiler arasındaki haberleģmeyi dar tumanın da bir anlamı olmadığı görüģündedir. ; Erem, Teknik Ġlerleme,

12 hukuka aykırı olarak engellenmesinde mağdur kamu kurumlarıdır. Basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir Ģekilde engellenmesi halinde mağdur, yayını engellenen basın ve yayın organıdır. E. Maddi Unsur Türk Ceza Kanunu m.124/1 de kiģiler arasındaki ve m.124/2 de ise kamu kurumları arasındaki haberleģmenin engellenmesi düzenlenmiģ olup, bu suçlar haberleģmenin engellenmesi suretiyle iģlenir. HaberleĢmenin engellenmesi, karģılıklı olarak haber alıp vermenin, iletiģim kurmanın, muhabere etmenin önüne geçmek, gerçekleģmesini önlemektir 27. Bu suçların maddi unsuru, haberleģmeyi engellemektir. TCK. m.124/3 de öngörülen basın ve yayın organının yayınını engelleme suçunun maddi unsuru, yayını engellemektir. 1. Kişiler Arasındaki Haberleşmeyi Engelleme KiĢiler arasındaki haberleģmenin engellenmesi suç olarak düzenlemiģtir. TCK m.124/1 e göre; Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.. Bu suçun konusu, belirli kiģiler arasındaki haberleģmedir. Suç tipinde suçun sadece neticesi olan haberleģmenin engellenmesinden söz edilmiģ, hareketin Ģekli bakımından herhangi 27 Arslan Çetin- Azizağaoğlu Bahattin, Yeni Türk Ceza Kanunu ġerhi, Ankara 2004,

13 bir özelliğe yer verilmemiģtir. HaberleĢmenin engellenmesi suçu serbest hareketli bir suç olup, haberleģmeyi engelleyecek her türlü hareketle iģlenebilir 28. Örneğin posta kutusundaki mektupların yırtılması, bir kiģiye gönderilen mektupların ilgilisine verilmeyip çöp kutusuna atılması, telefon hatlarının kesilmesi, oluģturulan manyetik alanla telefon görüģmelerinin yapılamaz hâle getirilmesi gibi fiiller, söz konusu suçu oluģturur 29. Yazılı postanın yırtılması, yakılması, okunamaz hale getirilmesi, saklanması halinde engelleme söz konusudur. Elektronik posta yoluyla yapılan haberleģme de maddenin korumasından yararlanır. Elektronik postanın silinmesi, ulaģılamaz veya okunamaz hale getirilmesi halinde bu suç oluģur. Bu bakımdan bir kimsenin internet aracılığıyla haberleģmesini engellemek için, e-posta yoluyla virüs programı yollanması halinde de virüs ister kullanıcının e- postasını açması suretiyle isterse kendiliğinden bilgisayara bulaģsın haberleģmenin engellenmesinden söz edilir. Bir kargo Ģirketi aracılığıyla gönderilen, yazı, belge gibi iki tarafın haberleģmesini sağlayan Ģeyleri içeren paketin ilgilisine verilmemesi halinde de bu suç oluģur. Telefon kablosunun kesilmesi gibi haberleģmeyi kesintiye uğratacak herhangi bir hareketin yapılması halinde de haberleģmenin engellenmesi söz konusu olur 30. Neticenin belli bir süre devam ediyor olması zorunlu değildir. Bu 28 Özbek Veli Özer, TCK Ġzmir ġerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, C.2, Ankara 2008, Bkz. maddenin gerekçesi. 30 Bkz. Erman-Özek,

14 nedenle suç kesintisiz bir suç oluģturmaz. Ancak engellemeden söz edilebilmesi için, haberleģme aracının niteliğine göre neticenin bir süre devamının gerektiği haller de söz konusu olabilir. Örneğin internetin kesilmesi haberleģmenin engellenmesi sayılabilecek kadar bir süre devam etmelidir. Çok kısa süreli bir kesinti engelleme sayılmayabilir. Kısa süreli kesintiler sürekli bir hal almıģ ise, süre kısa olsa da haberleģmenin engellendiği kabul edilmelidir Kamu Kurumları Arasındaki Haberleşmeyi Engelleme Türk Ceza Kanunu m.124/2 de Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. hükmü ile kamu kurumları arasındaki haberleģmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıģtır. Kamu kurumları arasındaki haberleģmenin engellenmesinin ayrıca düzenlenmesinin ve daha ağır ceza öngörülmesinin nedeni fiilin haksızlık içeriğinin yoğunluğudur. Zira kamu kurumları arasındaki haberleģmenin engellenmesi devletin iģleyiģinde aksamaya neden olabilir 32. Kamu kurumları, belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluģturulan tüzel kiģiliğe sahip idari teģkilat birimleridir. Örneğin; bakanlıklar, Devlet Ġstatistik Enstitüsü, Genel Kurmay BaĢkanlığı, Merkez Bankası, TRT, BAĞKUR ve SSK genel müdürlükleri, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı gibi. 31 Özbek, Özbek,

15 Bu suçta failin kastı, kamu kurumlarının birbiriyle haberleģmesini engellemeye yöneliktir. Kurumlar arasındaki haberleģmenin nasıl yapıldığının önemi olmadığı için kurumlar arasında internet ortamında yapılan haberleģmenin engellenmesi halinde de bu suç oluģur. Kamu kurumlarının birbirlerine gönderdiği yazılı postanın yok edilmesi, el konulması, saklanması veya iki kamu kurumu arasında özel telefon bağlantısının kesilmesi engelleme olarak kabul edilir. 3. Basın ve Yayın Organının Yayınını Engelleme Türk Ceza Kanunu m.124/3 e göre; Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.. Bu suç ile haberleģme özgürlüğünün yanı sıra basın özgürlüğü (AY m.28), düģünce özgürlüğü (AY m.26) 33, süreli ve süresiz yayın hakkı (AY m.29) korunmaktadır. Basın ve yayın organından kastedilen, her türlü yazılı, görsel, iģitsel ve elektronik kitle iletiģim aracıyla yayın yapan kurum veya kuruluģtur. Elektronik kitle iletiģim aracıyla yayın yapan kurum veya kuruluģlar, yayın organları arasındadır. TCK m.124/3 de her türlü basın ve yayın organının yayının hukuka aykırı engellenmesinin cezalandırılmaktadır. Bu nedenle kanımca internet ortamında yayın yapan basın ve yayın kuruluģları da TCK m.124/3 ün korumasından 33 Bkz. Kaboğlu, haberleģme özgürlüğünün korunması ile düģünce hürriyetinin de korunduğunu belirtmektedir. Kaboğlu,

16 yararlanır 34. Ayrıca basın ve yayın organına ait web sayfasının hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde de TCK m. 124/3 de öngörülen suç söz konusu olur. Suç, basın ve yayın organının yayınının engellenmesiyle oluģur. Suç tipinde sadece netice belirtilmiģ olup, suç serbest hareketli bir suçtur. Bu suç yayının engellenmesi sonucunu doğuracak her türlü hareketle iģlenebilir. Örneğin; basın ve yayın organına ait süreli ve süresiz yayınlarının dağıtımının, hukuka aykırı olarak elkoymak suretiyle engellenmesi, belli bir televizyona ait verici istasyonunun tahrip edilmesi gibi. Bu suç neticesi harekete bitiģik bir suçtur. Hareketin yapılmasıyla netice de gerçekleģir 35. Örneğin, televizyon verici istasyonunun tahrip edilmesine yönelik hareketle yayın engellendiği anda, suç oluģur. Yayını engellemek için kabloların kesilmesi halinde de hareketin yapılmasıyla suç oluģur. Yayının kablolarla oynanmak suretiyle çok kısa süreli kesintiye uğratılması halinde, hareket korunan hukuki yararı ihlal edecek bir ağırlığa ulaģmamıģsa, engelleme söz konusu olmaz. Ancak bu kısa süreli kesintiler, süreklilik arz ediyorsa yayını izlenemez kılıyorsa engellemeden söz edilebilir sayılı Kanunun 2. maddesine göre; Ġnternet ortamında yapılan yayın: internet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kiģilerin ulaģabileceği veriler ; EriĢim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına eriģim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kiģileri ; Ġçerik sağlayıcı: Ġnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiģtiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kiģileri ifade etmektedir. 35 Özbek e göre, televizyon yayının kesilmesi haberleģmenin engellenmesi sayılabilecek kadar bir süre devam etmelidir., Özbek,

17 F. Manevi Unsur HaberleĢmenin engellenmesi suçu kasten iģlenebilir. Örneğin, kiģi düğün sırasında havaya ateģ ederek tedbirsizlikle telefon hatlarına zarar verirse, kiģiler arasındaki veya kamu kurumları arasındaki telefon haberleģmesini durdurmak kastı yok ise bu suç oluģmaz 36. HaberleĢmenin engellenmesi suçunda, haberleģmenin hukuka aykırı olarak engellenmesinden söz edilerek, bu suçta fiilin hukuka aykırılığına özellikle iģaret edilmiģtir. Bu suretle kanunkoyucu, failin iģlediği fiilin hukuka aykırı olduğunu bilmesini bir baģka deyiģle failin iģlediği fiilin hukuka aykırı olduğu hususunda doğrudan kastla hareket etmesini aramıģtır. Bu suç tanımında, fiilin hukuka aykırılığına özellikle iģaret edildiği için, bu suç ancak doğrudan kastla iģlenebilir 37. G. Hukuka Aykırılık HaberleĢmenin engellenmesi suçunun oluģabilmesi için, haberleģmenin engellenmesinin hukuka aykırı bir Ģekilde yapılması gerekir. Hukuka aykırı olma gereği suç tipinde ayrıca 36 Sanığın düğün sırasında havaya ateģ ederek tedbirsizlikle telefon hatlarına zarar verme eyleminin telefon haberleģmesini durdurmak kastı ile iģlendiğinin kanıtlanmamasına göre hakkında 406 sayılı Yasanın 24.maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.y4.cd, E. 2002/7564, K. 2002/9909 T ; www. kazanci.com.tr, 05/11/2008 kabul tarihli, 5809 Sayılı Kanun'un 66. maddesi ile 406 sayılı Yasanın 24.maddesi yürürlükten kaldırılmıģtır 37 Özgenç Ġzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Ankara 2007, 278; Özbek, bu suçun olası kastla da iģlenebileceği düģüncesindedir., Özbek,

18 belirtilmiģtir 38. Dolayısıyla bir kanun hükmü veya yetki çerçevesinde haberleģmenin engellenmesi tipik olmayacağından suç oluģmaz 39. Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası söz konusu olduğunda da fiil hukuka uygun olduğu için tipiklik gerçekleģmez ve suç oluģmaz. Bu bakımdan bir ana babanın çocuğunun internet üzerinden chat yapmasını engellemek için internet kablosunu kesmesinde hakkın kullanılması (TCK m.26/1) sebebiyle fiil hukuka uygun olup, tipiklik gerçekleģmez. Bir baģka deyiģle, burada fiil hukuka uygun olup, tipiklik gerçekleģmediği için suç oluģmaz. Basın ve yayın organının yayını engelleme suçunun oluģabilmesi için de, yayının engellenmesinin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bu durumda yayının engellenmesi hukuka uygun ise suçtan söz edilemez. Örneğin, bir basın ve yayın aracıyla suçun iģlenmesini önlemek için veya iģlenmiģ olan bir suç nedeniyle, Anayasa ve kanunlarda belirlenen koģullara ve ayrıca hukukun genel prensiplerine uygun olarak, koruma veya güvenlik tedbiri uygulanması suretiyle yayının engellenmesi hâlinde, bu suç oluģmayacaktır 40. Bu bağlamda 5651 sayılı Ġnternet Kanunu nun maddesi uyarınca internet ortamında yapılan yayına eriģimin engellenmesi halinde suç oluģmaz. Yine 3984 sayılı Radyo ve 38 Suç tipinde hukuka aykırı olma gereğinin ayrıca belirtildiği haller, Centel-Zafer- Çakmut tarafından hukuka özel aykırılık olarak adlandırılmaktadır., Centel Nur, Zafer Hamide, Çakmut Özlem, Türk Ceza Hukukuna GiriĢ, Ġstanbul 2006, Özbek, Bkz madde gerekçesi sayılı Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 23/05/2007 Tarihli Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır. 214

19 Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun un 25. maddesine göre; milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dahilinde ise Başbakan veya görevlendireceği bakan yayını durdurabilir. Bu durumda da yayının engellenmesi hukuka uygun olduğu için, tipiklik gerçekleģmemiģtir; suç oluģmaz. H. Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Özel Görünüş Şekilleri 1.Teşebbüs Bu suça teģebbüs mümkündür 42. Örneğin, yırtılıp atılan mektup sahibi tarafından birleģtirilerek okunabilir hale getirildiyse kiģiler arasındaki haberleģmenin engellenmesi suçuna teģebbüsten söz edilebilir 43. Yine internet kablolarını kesmekte iken bir engelle karģılaģılması halinde bu suça teģebbüs söz konusu olur. 2. İştirak Bu suç birden fazla kiģi ile birlikte iģlenebilir, iģtirak bakımından bir özellik göstermez. ĠĢtirakin tüm Ģekilleri bu suçta uygulama alanı bulur. 42 Bu suçun karģılığı olan 765 sayılı TCK m.391 deki haberleģmeyi kesintiye uğratmak suçu, tam teģebbüse elveriģli olmayıp, ancak eksik teģebbüs mümkündü., Erman-Özek, Özbek,

20 3. İçtima HaberleĢmenin engellenmesi suçu, aynı kiģiye karģı değiģik zamanlarda bir suç iģleme kararının kapsamında iģlenmiģ ise zincirleme suç hükümleri uygulanır. Örneğin, bir kiģinin haberleģmesini engellemek amacıyla değiģik zamanlarda telefon hattı kesilse TCK m.43/1 gereği ceza artırılarak verilir. Yine aynı suçun birden fazla kiģiye karģı tek bir fiille iģlenmesi halinde zincirleme suç söz konusu olur. Örneğin, iki kiģiye gönderilmiģ olan mektubun yok edilmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanır (TCK m.43/2). HaberleĢmeyi engelleyen kiģi aynı zamanda haberleģmenin gizliliğini de ihlal etmiģse iki ayrı suç oluģur. Örneğin, kiģinin telefon konuģmasını kaydeden bir kiģi, sonra da haberleģmesini engellemek amacıyla telefon kablolarını keserse, fail hem TCK m.124 hem de TCK m.132/1 c. 2 suçu iģlemekten dolayı cezalandırılır. Kamu kurumlarının internet ortamında haberleģmesini engellemek için biliģim virüsleri, kurtçuklar, truva atları gibi zarar verici yazılımları kamu kurumunun biliģim sistemine 44 yollayan kiģi aynı zamanda biliģim sistemine zarar vereceğini öngörebilmesine rağmen hareketi gerçekleģtiriyorsa, TCK m. 124/2 ve kastına göre sistemi engelleme 45, bozma, verileri yok etme veya değiģtirme 44 TCK m.244/3 e göre, BiliĢim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme, değiģtirme gibi fiillerin bir kamu kurum veya kuruluģuna ait biliģim sistemi üzerinde iģlenmesi halinde ceza artırılarak verilir. 45 BiliĢim sistemini engelleme suçunda, sistemin iģlemesinin engellenmesi, biliģim sisteminin elektriğinin kesilmesi, sistemleri birbirine bağlayan kabloların çıkarılması, biliģim sisteminin donanımına ait bir unsurun çıkarılması gibi biliģim sisteminin somut unsurlarına yönelik eylemlerle gerçekleģtirilebileceği gibi, sisteme 216

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi HUKUK Hukukun teknik anlamı "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI 7. SULH CEZA HAKĠMLĠĞĠNE Gönderilmek Üzere 6. SULH CEZA HAKĠMLĠĞĠ NE ANKARA Dosya No: 2015/4048 D.ĠĢ ĠTĠRAZ EDEN : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI ĠTĠRAZ EDĠLEN KARAR : Ankara 6. Sulh

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN SIRLARIN SAKLANMASI SIRLARIN AÇIKLANMASI 1

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN SIRLARIN SAKLANMASI SIRLARIN AÇIKLANMASI 1 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU AÇISINDAN SIRLARIN SAKLANMASI VE SIRLARIN AÇIKLANMASI 1 Av.M. Sezgin TANRIKULU A- Genel Olarak Sır kavramı genel anlamda; sahibinin açıklanmamasında yarar gördüğü ve baģkaları

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HABERLEġMENĠN GĠZLĠLĠĞĠNĠ ĠHLAL SUÇU

HABERLEġMENĠN GĠZLĠLĠĞĠNĠ ĠHLAL SUÇU HABERLEġMENĠN GĠZLĠLĠĞĠNĠ ĠHLAL SUÇU Doç. Dr. Handan YOKUġ SEVÜK* I.GENEL OLARAK Haberleşme özgürlüğü, kişinin temel haklarındandır. İnsan haklarını düzenleyen uluslararası belgelerde, kişinin haberleşme

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832)

tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832) 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı ADLÎ SĠCĠL KANUNU 1 (Resmi Gazete: 1 Haziran 2005/25832) DEĞĠġĠKLĠK YAPAN KANUNLAR: 1) 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun (Resmi Gazete: 19 Aralık 2006/26381). 2) 26.2.2008

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya

Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya TANIM Kişisel Veri (*): Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler Ad, soyad Doğum

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ERO nun açılımı nedir? a) Avrupa HaberleĢme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo HaberleĢme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

Bu açıklamalardan sonra anonim Ģirket ve limited Ģirket yönetim kurulu üyelerinin bazı suçlar yönünden cezai sorumlulukları irdelenecektir.

Bu açıklamalardan sonra anonim Ģirket ve limited Ģirket yönetim kurulu üyelerinin bazı suçlar yönünden cezai sorumlulukları irdelenecektir. ġġrket YÖNETĠCĠLERĠNĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU Av. Mustafa Tırtır * Anonim ve Limited Ģirket yönetim kurulu baģkan ve üyelerinin cezai sorumluluğu ile ilgili çalıģmamızda, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 18 Sayı: 1 Yıl: 2010 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 18 Sayı: 1 Yıl: 2010 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar

Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi. Kitaplar Prof.Dr. Hamide Zafer Yayın Listesi Kitaplar Zafer, H., Basın Özgürlüğü ve Basılmış Eserlerin Toplatılması, Dağıtımının Engellenmesi ve Basın Kurumunun Kapatılması, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 - Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Herkes için Futbol turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir 1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) Kamunun yapacağı tebligatlarda da elektronik ortamın kullanımını gündeme getirmiş ve elektronik tebligat da uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA HABERLEġME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALENĠN ÖLÇÜSÜ MEASURE OF INTERVENTION TO THE FREEDOM OF COMMUNICATION IN TURKISH LAW

TÜRK HUKUKUNDA HABERLEġME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALENĠN ÖLÇÜSÜ MEASURE OF INTERVENTION TO THE FREEDOM OF COMMUNICATION IN TURKISH LAW TÜRK HUKUKUNDA HABERLEġME ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALENĠN ÖLÇÜSÜ ArĢ Gör. Cansu BüĢra ÖLMEZ * MEASURE OF INTERVENTION TO THE FREEDOM OF COMMUNICATION IN TURKISH LAW ÖZET Özel hayatın gizliliği modern demokratik

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

HAKEMLİ. Şike Suçu. Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi.

HAKEMLİ. Şike Suçu. Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi. HAKEMLİ Şike Suçu Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi. Şike Suçu / GÜNGÖR HAKEMLİ ÖZ 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 18.07.2004/25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Onuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU: 6.10.1983

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı