İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: Yeni Üniversitenin Reklam İmgeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: Yeni Üniversitenin Reklam İmgeleri"

Transkript

1 39 İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: Yeni Üniversitenin Reklam İmgeleri Mesut Yücebaş Özet Günümüz üniversiteleri, girişimci üniversite kavramı ile tanımlanabilmektedir. Girişimci üniversite, 1980 sonrası dönemde, özellikle ABD de ortaya çıkan bir üniversite modelidir. Ancak bu tür bir üniversite birden bire ortaya çıkmamış, bazı toplumsal ve tarihsel birikimlerin belirleyiciliği altında şekillenmiştir. Henüz İkinci Dünya Savaşı nın sona ermesiyle savaş sırasında geliştirilen disiplinlerarası, operasyonel ve projeye dayalı bilimsel üretim tarzı, piyasaya yönelik bilgi üretiminde de kullanılmaya başlamıştır. Ancak bu süreçlerin üniversiteyi tamamen dönüştürmesi, 1980 sonrası neo-liberal dönüşümlerle birlikte gerçekleşmiştir. Bu süreç sonunda, üniversite bir deneyim, imge ve yaşam biçimi olarak da metalaşmaya başlamıştır. Söz konusu bu metalaşmayı, üniversitelere ilişkin reklam imgelerinde de görmemiz mümkündür. Anahtar Sözcükler: Üniversite, girişimcilik, reklam imgeleri, ideoloji From Operational University To Entrepreneurial University As An Ideological Process: Advertisment Images Of New University Abstract Today s universities can be defined with the concept of entrepreneurial university which has emerged in USA after 1980 s. But this new university model has not appered all of a sudden and has shaped with some social and historical backround. After the 2nd World War, scientific production style which is interdisciplinary, operational and based on a project has begun to be used for the market. These processes have completely transformed the university after 1980 s with the effect of neo-liberal changes. At the end of these processes, university has begun commoditization as a experience, image and life style. This commoditization can be observed on university advertising images. Key Words: University, entrepreneurship, advertising images, ideology ileti im : ara t rmalar (1): 39-74

2 40 ileti im : ara t rmalar İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: Yeni Üniversitenin Reklam İmgeleri Üniversite, doğuşundan günümüze kadar, belirli bir toplumsal örgütlenmenin belirlediği bir algılayış biçimi ile şekillenmiş ve toplumsal süreçlerin her zaman birörnek olmayan beklentileri, yönelimleri ve yaşam deneyimleri ile karşılıklı bir etkileşim içersinde olmuştur. Ancak bilimsel bir kurum olarak üniversite, bir toplumun uzantısı olduğu kadar, o toplumun yeni türde veya eski biçimlerdeki değerlerinin üretilmesinde de başat bir rol yüklenebilmiştir. Bu bağlamda, üniversitenin toplumsal dinamikler içinde aldığı rol, bu biçimlerle etkileşim halinde olan ve onları zaman zaman farklı bir noktaya da taşıyan bir etkinlikle biçimlenmiştir. Diğer bir deyişle, üniversiter düşüncenin toplum, doğa ve hatta kendi hakkında benimsediği perspektifler ve paradigmalar, toplumsal örüntünün temel dinamiklerinin yeniden kurgulanmasında belirleyici bir etkiye sahip olabilecek niteliktedir. Ancak bu tercihlerin de toplumsal bütünlüğün içersinde yer alan farklı toplumsal pratikler arasından yapılacağını söylemek mümkündür. Çünkü üniversiteyi bir kurum olarak kurgulayanlar ve bir bütün olarak üniversite, her şeyden önce ve eğer dünyadan farklı bir yerde değilse, bir toplumun içinde var olmak durumundadır. Bu toplumsal kurumun, günümüz koşulları içersinde şekillenen tercihleri, aynı zamanda hegemonik toplumsal yapının yeniden biçimlendirilişinde de etkili olacaktır. Buradaki çalışmanın amacı, üniversitenin yaşamın diğer alanlarından bağımsız olmadığını ve toplumsal dönüşümler bağlamında onun da bir takım ideolojik belirlenimlere tabi olduğunu göstermektir.

3 Yücebaş İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: Bu amaç doğrultusunda çalışmanın konusunu da günümüz üniversite modeli hakkında yapılan tercihlerin ne yönde ve nasıl gerçekleştirilmiş olduğunu incelemek ve bu tercihler sonucunda ulaşılan üniversite modelinin, günümüz anlam dünyasının incelikli estetiksel kurgulanışını gerçekleştiren reklam mantığının kurucu etkisiyle de toplumsal bellekte nasıl anlaşıldığını yorumlamak oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın ilk kısmında, neo-liberal yeni toplumsallığın bilgilenmeyi toplum-dışı kurgulayan ideolojik yönüne değinilerek, üniversite hakkındaki başat kanaat ele alınacak, daha sonraki kısımlarda ise günümüz üniversitenin oluşum süreçleri göz önünde bulundurularak, girişimci üniversite algısının içerikleri, reklam imgelerine dair eleştirel bir ideoloji analiziyle anlaşılmaya çalışılacaktır. Neo-Liberalizm, Bilgi ve Üniversite Üniversiteyi, toplumun ötesinde ve onun temel dinamikleri dışında işleyen bir vaha olarak görmek, onun tarafından üretilen bilginin de soyut-toplumdışı bir bilgiden başka bir şey olamayacağını kabul etmek anlamına gelmektedir. Oysa üniversite, toplumun temel dinamiklerinin tam ortasında yer alan, somut bir kurumdur ve ürettiği veya aktardığı bilgi de o çağın somut toplumsalına ait bilgiyle örtüşmektedir. Toplumsal yaşamın üzerinde bir yerde değil de ortasında duran üniversite, ürettiği ve aktardığı bilgiyi de toplumsal yaşamın süzgecinden geçir(mektedir). Dolayısıyla üniversiteyi belirleyenler toplumun genel ekonomik, ideolojik ve siyasi formlarıdır (Tatlıcan,

4 42 ileti im : ara t rmalar 1992: 32-33). Ancak neo-liberal ideoloji içersinde üniversite, toplumun ekonomik, ideolojik ve siyasi formlarının dışındaymış gibi konumlandırılır. Bunda neo-liberal ideolojinin bilimsel bilgiye ilişkin yaklaşımı da belirleyici bir rol oynamaktadır. Neo-liberalizm, bilimsel bilginin anti-toplumsal olduğunu veya olması gerektiğini savunur. Her ne kadar, neo-liberal çağın temel dinamiği, politik öznenin sonunu veya bilginin anti-toplumsal nitelikleriyle geçerli olabileceğini dayatıyor olsa da; üniversite, neo-liberal bir ortamın işleyişi içerisinde de toplumsal ve politik süreçlere bağımlı bir konumdadır. Bu bağlamda, bilimin yüksek bir oranda sosyal bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Bu, onun, saf, ayrı ve geniş bir içsel sosyal yapıya sahip olması kadar, devlet, eğitim, tüketim, çalışma ilişkileri ve yatırım araçları gibi bütün diğer sosyal kapsamlarla da çoklu bağlantılarla ilişkili olması anlamına gelmektedir (Hales, 1982: 57). Fakat tüm bu önermelere rağmen, neo-liberal bilginin üretilme biçimleri, sosyal tarafsızlık iddiasına sıkı bir şekilde bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Neo-liberal dönemin bilime yönelik tutumu, ayrıntılı bir şekilde geçerli bilginin verimli olması üzerine kurulu bir teknik tarafsızlığa dayalıdır. Ancak bilimsel üretimdeki ve eğitimdeki bu tarafsızlık tutumunda ideolojik bir yön bulunmaktadır. Özellikle mevcut koşullar altında, neo-liberal zihniyetin temel varlıklarından olan tarafsızlık öncülünün eğitime yansıması, esasen, yüksek öğretim sistemini siyaset-dışılığı idealleştirilen bir başka alana -piyasaya- göre ayarlanması çerçevesinde olmakla neo-liberal siyasal-ideolojik yapılanmanın muhafazası açısından işlevsel (Ergül ve Coşar, 2004: 59) bir görüntü sunmaktadır. Öte yandan, üniversitenin politik işlevi ilk olarak, toplumsallıktan imtina edilmiş bir tekniğe ve tarafsızlığa indirgenen bilimsellik tasavvurlarıyla değil; akıl, kültür veya ulusa ilişkin toplumsal düzenleme işleviyle belirginlik kazanmıştı. Ancak yaşadığımız çağda, bilgiye ve üniversiteye yüklenen yeni anlamlar bağlamında akıl, kültür ve milliyetçilikle bağlantılandırdığımız üniversitenin artık geçmişte kalmış olduğunu söylemek mümkündür (Barnett, 2008: 9). Her ne kadar bu süreçle milliyetçilik ikincil bir niteliğe kavuşuyor olsa da (ki bu durum

5 Yücebaş İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: Türkiye için halen tartışmalıdır) bunun yerine, aklın sınırlarını kendi enginliği dışında bir yerde görmeyen bir üniversite modeli de yerleşecek değildi. Artık kendi gizemini doğallık söyleminde kuran ve kendi kaderini mümkün tek tarz olarak dayatan yeni bir ideoloji üniversitelerde geçerli olacaktı. Piyasa fetişizmi ile şekillenen toplumsallık, üniversitenin yeniden tanımlanmasında önemli bir rol oynayacaktı. Bu bağlamda, günümüz üniversitelerinde başka ideolojilerin, akıl ideolojisinin yerine geçtiğinden ve araştırma, girişimcilik, mükemmeliyet ve katılım; motive edici bayraklar, sadakat sembolleri ve yeni akademik kimlik biçimleri sağlamakta olduğundan söz etmek mümkündür (Barnett, 2008: 9). Üniversitelerin bu tarzda örgütlenişi yeni bir olgudur. Bu yeni olgu içersinde bilgi metalaşmakta; piyasa örgütlenmeleri, akademik üretimin biçimlenişinde önemli bir rol oynamaktadır. Bilginin metalaştırılması süreci aynı zamanda üniversitelerdeki bilimsel bilgi üretimi faaliyetinin sermaye tarafından giderek artan oranlarda denetlenmesi ve yönlendirilmesi süreci olmuştur. Bu süreç aynı zamanda üniversitelerdeki bilimsel faaliyetlerin önemli bir bölümünün özel şirketlere ait araştırma geliştirme birimlerine kaydırılması biçimini almıştır. Şirketlerin ihtiyaç duyduğu bilimsel-teknolojik üretim, ağırlıkla özel birimlerde gerçekleştirilirken, üniversiteler bu işleyişin alt yapısal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılmıştır (Sertlek, 1997: 249). Kısacası üniversitelerin piyasa için bilgi üretmek üzere konumlanması, onların örgütlenme düzeyini de biçimlendirmeye başlamıştır. Sertlek e göre, yükseköğrenim bir yanda kapitalist ekonomi için gerekli araştırmacı karakteri olan insanları yetiştirmek üzere üniversite ler ve bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkmış bilgi yoğun teknik ürünlerin kullanıcısı konumundaki işçileri yetiştirmek üzere meslek okulları olarak ikiye ayrılmış ya da bu ayırım yükseköğretim sürecinin temel belirleyeni haline gelmiştir (1997: 248). Bu ayrımdaki amaç, sanayi için gerekli teknik elemanın ve bilginin yaygın bir şekilde öğretilmesidir. Sanayi ve üniversite ilişkisinin yoğunlaştırılması gerektiğine dair, son yılların popüler söylemi de bu sürecin bir uzantısı

6 44 ileti im : ara t rmalar olarak değerlendirilebilir 1. Bu söylem, üretilen bilginin teknik anlamda piyasada kullanılabilir bir meta düzeyine indirgendiğine işaret etmektedir. Ticarileşen malumat dolaşımı, bu yeni üniversite tanımının başlıca belirleyicilerden biri olarak, üretildiği düşünülen bilgi nin ana girdisini oluşturmaktadır (Ergur, 2003: 210). Ancak bilginin metalaşması, onun sanayi için üretilerek ticarileşmesi ile sınırlı değildir. Bilginin yeni meta kültürünün üretildiği alanlar için üretilmesi ya da bilgi üretim biçiminin temel niteliklerinin bu kültürün koşulları tarafından oluşturulması da bu sürecin tamamlayıcılığını üstlenir. Üniversite, hizmet sektörü ve yeni çalışma ve toplum biçimleri arasındaki bağlantı bu noktada yatmaktadır. Günümüz üniversite eğitiminin, kullanıcıları birer müşteri olarak tanımladığını ve onları etkili bir müşteri haline getirmek için eğiten pazarlama prensiplerine dönüştüğünü ve reklamcılığın da önemli bir alan haline geldiğini söylemek mümkündür (Hales, 1982: 93-94). Bu nedenle, günümüz akademik üretiminde reklamcılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlar, bilginin metalaşma sürecinde tanımlayıcı olan diğer disiplinler ile birlikte (mühendislik, iktisat, işletme gibi) ciddi bilimsel disiplinler olarak görülmeye başlamıştır. Akademik üretimdeki bu yönleri, akademik kapitalist bilgi üretimi olarak kavramsallaştırmak mümkündür. Günümüz yüksek eğitim politikalarında ve uygulamalarında, akademik kapitalist bilgiyi öğretmenin ve tüketmenin bir yönetim şekli olarak ortaya çıktığından söz etmek mümkündür (Rhoads, 2005: 105). Bu süreç, bir kurum olarak üniversitenin kendisini de şekillendiren bir etken haline gelmektedir. Diğer bir deyişle günümüz üniversiteleri, bilginin meta olarak üretilmesinin açtığı yolda üretim tarzlarını da buna göre şekillendirmekte, bunun ardında da bir kurum olarak kendisinden anlaşılan şeyin metalaşmakla tanımlanabileceği bir sürece eklemlenmiş durumdadır. Bu, 1 Sanayi üniversite işbirliğinin üç önemli sonucu bulunmaktadır: Bunlardan birincisi Şirketler de böylece beklenen yatırımcılar ve profesyonel çalışanların gözünde eğitsel sürece dikkat çekerek, imajlarını cilalayan meşruiyet elde etmektedir. (İkincisi) bilim ve ticaretin bilgi üretimi pratikleri içinde bir araya gelmesi akademi ve şirket arasındaki sınırları belirsizleştirmektedir. (Üçüncüsü ise) mühendislik personelinin gücünü artıran bir yan olarak ortaya çıkmaktadır (Günlü, 2003: 149).

7 Yücebaş İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: artık üniversitenin üretim ve üretim süreçleri kadar kendine yönelik sembolik anlamların ve kullanım olanaklarının hizmet sektörü faktörlerince belirlendiği bir pazar organizasyonu olarak örgütlenmekte olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla artık söz konusu olan şey, üniversitede üretilen ve aktarılan bilginin, pazarın ihtiyaçlarına ve mesleki uzmanlıklar arasında gözettiği önceliklere göre biçimlenmesinden ziyade, üniversitenin bir pazar organizasyonu gibi yapılanışıdır (Tekin, 2003: 154). Üniversiteler, günümüzde bilgiyi piyasa için üreten kurumlar olarak metalaştırırken, kendileri de metalaşmakta, gün geçtikçe bir şirket gibi düşünmeye, kurumsallaşmaya başlamakta veya buna benzer bir imajlar ve markalar dünyasına girmenin yollarını arar hale gelmektedirler. Bu aynı zamanda, akademik camiadaki girişimcilik olgusuyla örtüşmektedir: Bilimin metalaşması üniversiteleri kâr odaklı çalışan kurumlar haline getirmiş, pazar odaklı ve sermaye tarafından desteklenen bilimsel araştırmalar üretilmeye başlanmıştır. Yeni bilgi üretim süreci ve üniversite modeli sistemin bilim insanları tarafından girişimci bilim, girişimci bilim insanı ve girişimci üniversite olarak kavramsallaştırılmıştır (Şahin ve Erşen, 2008: 188). Girişimcilik, üniversitenin ticari dünyaya eklemlenme sürecinde, piyasadan kendine tahvil ettiği bir kavram olarak kalıcı bir yer edinmeye başlamıştır. Ancak bu sürecin ortaya çıkışı, ani bir dönüşüm olduğu kadar, belli türde bir birikimin varlığına da dayanmaktadır. Girişimci Üniversitenin Arkeolojisi Girişimci üniversite, 1980 sonrası Amerikan üniversite modelinin öncelik ettiği bir süreç sonunda orta çıkmıştı. Derek Bok a göre, Amerikan üniversitelerinde 1980 sonrası dönemde, ticarileşmenin yaygınlaşmasının ardında piyasaya eğitim, uzman danışmanlık hizmeti ve bilimsel bilgi arz etme fırsatlarının hızla artmış olması yatıyordu; oysa daha önce böyle bir talep görece sınırlıydı (2007: 11). Ancak yine de piyasaya bilgi üreten girişimci üniversite modeline öncülük

8 46 ileti im : ara t rmalar edecek gelişmelerin bir tarihsel birikiminin bulunduğundan söz etmek mümkündü. Örneğin, 1887 yılında ABD eyalet üniversitelerinde tarımsal deney istasyonları, üniversite sanayi işbirliği ve teknolojik ar-ge faaliyetlerinin ilk örnekleri olarak görülebilir; daha sonraları Stanford, Berkeley ve Caltech gibi üniversiteler Silicon Valley adı ile anılan sanayi bölgesi; MIT ve Harvard Üniversitesi Rout 128 üzerinde yoğunlaşan çoğu küçük ölçekli teknoloji yoğun şirketlerin oluşturduğu ilişkiler de sanayi-üniversite ar-ge işbirliğine örnek olarak gösterilebilir (Sertlek, 1997: 249). Bu tür bir akademik üretim belirli bir tarzda bir üretimi içeriyordu ve bu içeriğin şekillenişi, İkinci Dünya Savaşı yla başlayacaktı. Henüz İkinci Dünya Savaşı sırasında, piyasa için kullanılacak akademik içerik şekillenmeye başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında, yeni silah teknolojilerinin, yeni silahlara karşı savunma sistemlerinin, asker alımlarındaki büyük organizasyonları gerektiren yöntemlerin geliştirilmesi, Amerika da yeni bilgi biçimlerinin doğmasına neden olmuştu (Traweek, 2000: 38). Bu tür yeni projelerde çalışanlar, daha sonraları üniversitelerde de görev yapmaya başladılar. Özellikle genç erkekler (neredeyse tamamı kadın değil erkekti) savaş sırasında ve savaşın hemen sonrasında geniş bir oranda disiplinlerarası ve görev odaklı projelerde (Manhattan Projesi, operasyon araştırmaları veya Japonya daki araştırmalar gibi) çalıştılar; gelişen bu yeni bilgiler ve bunun yanı sıra bilgi üretiminin yeni stratejileri onları genç yaşta, Amerikan üniversitelerinin yeni araştırma sahalarında lider konumuna getirdi (Traweek, 2000: 38). Bu yeni liderler, akademik içeriğin disiplinlerarası, proje yönelimli karmaşık teknikteki bilgi üretim sürecini harekete geçirdiler. Operasyonel araştırmalar terimi de bir tür bilgi üretim biçimi olarak, bu dönemde ortaya çıktı. Operasyonel araştırmalar (Operational Research - OR) terimi, bu dönemdeki bilimsel yönelimleri yansıtması açısından belirleyici bir kavramdı. Operasyonel araştırmalar, savaş döneminin bir takım operasyon teknikleri için farklı disiplinlerdeki

9 Yücebaş İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: bilim adamlarının bir araya gelerek geliştirdikleri yöntemlerden oluşuyordu. Bunlar daha sonra, Soğuk Savaş dönemine de aktarılan bilgi üretim biçimleri olacaktı. Bilim adamları radarın geliştirilmesi veya Hiroşima ve Nagazaki bombalarına neden olan Manhattan Projesi gibi projelerdeki teknik aşamalarla ilgilenen kişiler haline gelmeye başladı. Bazı bilim adamları özellikle fizikçiler ile birlikte matematikçiler ve biyologlar bunların çoğu kendi alanlarında ümit vadeden ve seçkin araştırmacılardı uçaklar veya farklı bombalama stratejilerinin en iyi nasıl hesaplanacağı gibi operasyonel problemlerle ilgili araştırmalara yöneldiler Savaştan sonra da laboratuarlarına geri döndüler ama laboratuar duvarları arasında yeni teorilerini hayata geçirmek güçtü. Bilgilerini piyasada kâr getirecek işlere dönüştürme konusunda da hızlı davrandılar lerin başında bir New York koleji basit OR araştırmalarına dolar ücret biçti Bilimsel araştırmadan pazarlanabilir ticari mal üretimine doğru yaşanan bu hızlı dönüşüm, ABD de var olmaya devam eden ordu, akademi ve ticari pratikler arasındaki oldukça yakın ilişkiyle paralel bir gelişmeydi. Fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, tren sistemlerinde talep edilen kullanışlı bir hizmetle olan sıra teorisi ve bilgiye dönüşen tüm istatistiki teknikler OR çalışanlarının ticaretteki birikimlerini oluşturuyordu (Hales, 1982: 62-63). Böylece daha sonra, piyasa için kullanılacak akademik içerik de belirlenmiş olmaktaydı lerin sonunda ise ekonomik büyümenin yavaşlaması, Japonya gibi endüstriyel rakiplerin artması, Amerikan hükümetinin bilimsel politikalarının odağını askeri üstünlüğün muhafaza edilmesinden dünya ekonomisindeki gücünü korumaya yöneltti; böylece 1980 deki keşiflere lisans alınmasını kolaylaştıran ABD deki Bahy-Doyle Yasası gibi yasaların yürürlüğe konulması ile sanayi ve üniversite işbirliği özellikle teşvik edilmeye başlandı (Bok, 2007: 12). Söz konusu teşvik ve özendirmelerin sonucunda, Amerika da girişimci üniversite modeli yaygın bir nitelik oluşturmayı başardı yılına gelindiğinde, üniversiteler patent hacmini 10 kat büyütmüştü ve patent, telif ve lisans ücretlerinden yılda 1 milyar dolar kazanıyordu. Akademideki on iki bin bilimadamı, binden

10 48 ileti im : ara t rmalar fazla işbirliği programında yerel şirketlerle çalışıyordu. Birçok kampusta, küçük şirketlere teknik yardım sunan ya da girişimcilerin yeni şirketler kurması için sermaye sağlayan iş geliştirme merkezleri kurulmuştu. Birçok okul, profesörleri tarafından kurulmuş şirketlere yatırım yapmak için özel risk sermayesi oluşturmuştu (Bok, 2007: 12). Piyasa için bilgi üreten, bir piyasa kuruluşu gibi yapılanan ve hareket eden girişimci üniversite, piyasada işlev gören büyük şirketlerle açık ilişkiler kurabilmektedir. Bu ilişkilerin, dünya ölçeğinde birkaç tipolojisinin bulunduğundan söz etmek mümkündür. Üniversitelerin kurduğu piyasa için bilgi üretmek üzere oluşturulmuş ar-ge birimlerinin yanı sıra, ar-ge çalışmalarını bizzat şirketler tarafından yürütüldüğü veya yönlendirildiği enstitüler ve bilim kuruluşlarından da söz etmek olasıdır (bu gelişmeler bundan sonra, üretilen bilginin piyasaya uygun oldukça değerli olarak kabul edilebileceğini göstermektedir) 2. Bunun yanı sıra, şirketler de akademik çalışmalara 2 Bilimin endüstri tarafından kullanılış biçimlerinde, şirket çıkarlarına angaje edilmiş bir bilimsellikten de söz edilebilir. Bu koşullar altında bilim bazen gerçeği mistifike etme aracı olarak kullanılabilir. Edward Herman bu soruna ilişkin bir takım örneklere değinmektedir: 1925 yılında aksi kanıtlanmış olmasına rağmen, bir şirketin danışmanı olan bilim adamı kurşunlu benzinin zararsız olduğunu yazmıştır. Dört ana tarım ilacının güvenliğine ilişkin endüstri tarafından finanse edilen 43 çalışmadan 32 sinde (%74) ilaçlar güvenli bulunmuş, buna karşılık aynı kimyasal maddeler üzerinde yapılan ve endüstri tarafından finanse edilmeyen 118 çalışmanın sadece 27 sinde (%23) benzer sonuçlara ulaşıldığı belirtilmiştir yılında bir tür bitki öldürücü ve yaprak dökücü imal eden bir firmada dioksinden etkilenen işçinin ölümü bilim adamları tarafından kanıtlanmamıştır. Ancak 1984 yılında bir işçinin açtığı dava sonucunda gerçek ortaya çıkmıştır yılında ise birçok ilaç şirketinin ruh sağlığı ilaçlarını test etme konusunda iki klinik araştırmacısına itimat ettiği ve üstelik bunlardan bir tanesinin daha önce ciddi bir araştırma sahtekârlığına katıldığı ortaya çıkmıştır. Amerika daki bu örnekleri aktaran Herman ayrıca, denetim mekanizmalarının da seksenlerden sonra sorumluluklarının genişletilmesi ile birçok olayla uğraşmak zorunda bırakıldığını ve bunun da şirketlerin işine geldiğini vurgulamaktadır. (2007: 68-74). Ayrıca burada ortaya çıkan bir diğer sakınca da bilimsel bilginin kamusal bir bilgi biçimi olma niteliğinin, patent ve mülkiyet hakları ile sadece çalışmayı destekleyen şirketin özel kullanımına ayrılması ile ortadan kalkmasıdır. Bu gizlilik, pek çok talihsiz sonuç doğurur Bilim adamlarının birbirlerinin ticari nedenlerle gizlilik içinde yürüttükleri çalışmalardan haberdar olmamasından dolayı, lüzumsuz tekrarlar artar, aynı çalışmalar yinelenir (Bok, 2007: 111).

11 Yücebaş İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: yatırım yapmaya başlamışlardır. Özellikle, Amerika da şirketlerin akademik araştırmalara desteği 1970 lerde yüzde 2,3 iken; 2000 yılında yüzde 8 e yükselmiştir (Bok: 2007: 13). Ayrıca tamamen şirketler tarafından belirli amaçlar doğrultusunda işlev görmek üzere kurulmuş üniversiteler de bulunmaktadır. Diğer bir deyişle bu tür üniversiteler, ilk aşamada ele aldığımız; bilgiyi kendi bünyesindeki bazı kurumlarla meta olarak üreten üniversite düzeyinden, daha fazla derecede ve açıkça şirketleşmiş durumdadırlar ya da bazı şirketlerin bizzat üniversiteler tarafından oluşturulduğu da görülmektedir. Örneğin, Amerika'da şirketleşmiş, yani onlara mali destek veren firmalarla birlikte anılan, üniversiteler 1980'li yılların ortalarında 400 taneyken bugün 2000'li rakamlara ulaşmış vaziyettedir: Microsoft'un, McDonalds'ın ve Schwab'ın kurduğu üniversiteler adeta diploma basmakta, bu arada Stanford gibi saygın üniversiteler de Google, Yahoo! ve Cisco gibi şirketlerin doğmasına öncülük etmektedir (Tunç, 2006). Dolayısıyla gün geçtikçe, üniversitelerin piyasadaki kuruluşlarla olan ilişkisi, piyasa için bilgi üretme düzeyinden, daha karmaşık yapılanmalara doğru evrilmektedir. Öte yandan bu ilişkilerin, daha özel düzeylerde gerçekleştiği de bilinmektedir. Örneğin bazı akademisyenlerin endüstri ile kurdukları ilişkiler, üniversite yönetimleri tarafından teşvik edilebilmektedir 3. Ayrıca şirketlerin de üniversite araştırma fonlarının kullanım tarzlarını belirleyen yasal organlarda temsil edilmesi de söz konusu ilişkinin diğer bir boyutunu temsil etmektedir. Günümüzde Batı da, büyük şirketlerin kamusal kaynakları araştırma projelerine tahsis eden yasal kurumlarda ciddi bir temsil gücü bulunmaktadır (Evans, 2007:113). 3 Bok, 1980 sonrası dönemde öğretim üyelerinin kârlı yan işlerle gelirlerini artırma yolları bulduklarından söz etmektedir: Öğretim görevlileri bu süreçte fen bilimleri alanında, danışmanlık işlerine girişmişler onlardan yardım isteyen şirketlerden hisse almışlar ya da kendi keşifleri doğrultusunda yeni şirketler kurmuşlardır. İşletme gibi alanlarda ise danışmanlığa ve yönetici eğitimine yönelmişler, hukuk hocaları ise hukuk bürolarına danışmanlık hizmeti vermişlerdir (2007: 13).

12 50 ileti im : ara t rmalar Neo-liberal ekonomi politikalarının üniversiteler açısından, yukarıda ele aldığımız ilişkileri zorunlu kılan bir yönü bulunuyordu. Buna göre, üniversiteler kamuya yük olmamak için kendi mali kaynaklarını yaratmak zorundaydılar 4. Nitekim, neo-liberal yönetim anlayışı da bunu gerektirmektedir. Neo-liberal ekonomik koşullar altında, yatırımcılar gelirlere, hükümetlerse kendi iktidarları döneminde ekonominin sağlayacağı yararlara, para başka kaynaklardan sağlanabilecekse kamu fonlarından tasarruf etmeye bakarlar (Evans, 2007: 110). Kamusal bir yönetim anlayışının yerine geçen yeni modeldeki bu durumun üniversitelere aktarılması akademinin kapitalistleşmesiyle sonuçlanmaktadır. Bunu akademik kapitalizm kavramıyla açıklamak mümkündür. Akademik kapitalizm, üniversitelerdeki piyasa benzeri davranış kalıplarıyla ilgilidir. Piyasa benzeri davranışlar, dış ödenekler ve anlaşmalar, bağışlar, üniversite sanayi işbirliği veya profesörlerin yan şirketlerindeki kurumsal yatırımlar ya da öğrenci harç ve ödeneklerinden herhangi birinden elde edilecek para için enstitü ve fakültelerin rekabet etmesi anlamına gelmektedir (Slaughter, tarihsiz). Piyasa benzeri davranışların çeşitli biçimleri bulunuyordu. Piyasa davranışları, kurumlardaki patent ve telif hakkı ve lisans anlaşmaları, yan şirketler, arms-lenght şirketler (personel ve amaçları açısından üniversiteyle ilişkili fakat yasal olarak ayrı bir kurum) ve kârlı olduğu zaman üniversite endüstri işbirliği gibi kurumlara kar getiren aktiviteler olarak karşımıza çıkıyordu (Slaughter, tarihsiz). Ancak üniversite idarecilerinin gelir yaratma kalemleri konusunda yaratıcılıkları bunlarla sınırlı değildi. Zira girişimci (bir) üniversitenin düsturu, önemli fırsatı yakala dır; karşısına çıkabilecek her türlü fırsatı yakalar. Hatta bundan fazlasını da gerçekleştirir, kendi fırsatlarını yaratır (Barnett, 2008: 102). Üniversiteler kendi imkânlarını ticari gelir elde edebilecek şekilde kullanmaya çalışırlar. Üniversiteler günümüzde, yan şirketler kurmak, danışmanlık hizmetleri vermek, internet aracılığı ile yeni tür 4 Üstelik bu unsur, mali özerkliğin de gerekliliği olarak üniversite özerkliği bağlamına taşınabilmektedir. Üniversitelerin özerkliğinden bugün bilimsel özerklik değil, yalnızca ekonomik özerklik anlaşılmakta; ekonomik özerklik ise, üniversitenin devlet yardımı olmadan, tamamen bir şirket mantığıyla dışarıya iş yaparak, kendi gelirlerini kendisinin yaratması anlamına gelmektedir (Selçuk, 2008: 204).

13 Yücebaş İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: öğrencilere ulaşmak, şirketlerle işbirliği yaparak kurslar düzenlemek ve benzeri işler için yeni piyasalar oluşturabilirler (Barnett, 2008: 9). Bunların yanı sıra, sermaye için uygun proje üretmek ve projelere ortak olmak da önemli bir gelir kaynağı olarak görülebilmektedir. Bu amaçla, üniversiteler oluşturulan uluslararası değerlendirme kriterlerine tabi olmakta, elde ettikleri puanlar ile prestijlerini artırarak proje pazarından pay almaya çalışmaktadırlar. Söz konusu süreç, üniversite yönetişim modeli nin gereği olarak görülmektedir. Üniversite yönetişim modelinde üniversitenin rolü pazarlanabilir bilgi üretmektir. Sermayenin üniversiteler arasında seçim yapmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası bilimsel ölçütler geliştirilmiştir; üniversiteler bu ölçütü tutturdukları ve sıralamada yukarı çıktıkları ölçüde Ar-Ge projesi alarak gelirlerini arttırmaktadır. Sonuç olarak üniversiteler, bilimsel kurum olmaktan çok, proje pazarından pay kapma yarışı içine girmiş kurumlar haline dönüşmüştür (Şahin ve Erşen, 2008: 191). Piyasada faaliyet gösteren şirket elemanları ve yöneticiler için ya da her kesimden insana mesleki pratik kazandırmak için düzenlenen seminer, kurs ve eğitim çalışmaları da üniversiteler için gelir getiren bir kalem olarak değerlendirilmektedir. Ancak bunun üniversite geleneği için bir takım sakıncaları da bulunmaktadır. Üniversitelerin açtıkları çeşitli kurslar, gelir getirici kalemlerin başında gelmekte, (ancak) pazarlanabilir bir kurs konusu yaratamayan bölümler, gitgide beceriksiz, işe yaramaz, asalak olarak nitelenir olmaktadırlar (Ergur, 2003: 211). Üniversitelerin kurs veya seminerler dışında da gelir getiren kalemleri bulunabilmektedir. Özellikle Batı da, bu tür kalemlerin çeşitlilik gösteren örneklerine rastlamak mümkündür. Bu kalemlere ilişkin Amerika daki örnekleri Bok, şu şekilde aktarmaktadır: Üniversite yöneticileri bile öğretim ve araştırma gibi geleneksel alanlar dışında da para kazanma yolları keşfetti. Mezun dernekleri, eğitim gezileriyle mezunları egzotik bölgelere taşımaya başladı. Şirket yöneticileri üniversitenin ismini sweatshirtlere, kupalara ve başka aksesuarlara basma karşılığında lisans ücretleri öde-

14 52 ileti im : ara t rmalar meye başladı. Üniversite müzeleri çekici mağazalar açıp okulla ilgili ürünler pazarlamaya, üniversitelerdeki kitap mağazaları daha fazla kâr etmek için kampustan çıkıp şehir merkezine taşınmaya girişti (2007:13-14). Üniversitenin kendisinin bir marka olarak çeşitli materyallerde simgeselleştirilmesi girişimcilik sürecinin önemli bir gösterenidir. Üniversitenin değerinin ticarete tahvil edilmesinin en açık örneği burada yatmaktadır. Üniversite toplumsal bir değeri simgelediğinden, bu değer kolaylıkla kâr getirici bir meta olarak kullanılabilmektedir. Piyasa içinde, girişimci üniversite, başkalarının kendisi hakkında düşüncelerine önem vermek durumundadır. Logomuz tanınıyorsa, varız demektir (Barnett, 2008: 108). Üniversitenin marka değeri, logonun ticari bir değerin göstereni olarak kullanılmasında açığa çıkar, herhangi bir başka değerin göstereni olmasında değil. Türkiye de Girişimci Üniversite Batı'da yaşanan gelişmeler, yansımalarını kısa sürede Türkiye de de hissettirdi. Nitekim girişimci üniversite modeli, 1990 larla birlikte, Türkiye nin de gündemine girmeye başladı. Bunun nedeni, uluslararası düzeydeki gelişmelere uyum sağlamakla olduğu kadar, ülkenin tercih ettiği genel sosyo-ekonomik yapılanmayla da ilgiliydi. Neticede Türkiye de; finansmanı sağlanmış proje-temelli, business zihniyetli bir akademik etkinliğin yaygın üniversite pratiği olarak benimsenmesi, küresel ekonomik aktörlerden, hükümetlere, Türkiye özelinde bütün bir YÖK sistemine, oradan, net bir hiyerarşik zincir içinde rektörlüklere, fakültelere, bölümlere, anabilim dallarına, bilim dallarına, öğretim elemanlarına kadar nüfuz eden bir ekonomik nedensellik, sarih bir illiyet rabıtası olarak yaşanmaya başladı (Ergur, 2003: 197). Ancak bu ekonomik liberal sistemin üniversiteye taşınma çabaları, YÖK ün ve devletin siyasal denetim mekanizmalarını törpüleyecek değildi. Böylece 1990 larla birlikte, YÖK ün işlevi, siyasi denetimin yanı sıra piyasaya eklemlenmiş bir üniversite modeli yaratmak olarak

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB) Mart 2011 EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Zübeyde Kılıç

Detaylı

ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER

ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER Bu bölümde ilk olarak üniversite fikrinin gelişimini ve kurumsal evrimini ele alacak, ardından üniversiteye ilişkin güncel tartışmalara ve eğilimlere değinecek,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM Karşılaştırmalı Bir Analiz 1 TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM Talip Küçükcan, Marmara Üniversitesi nde öğretim üyesidir. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi nde, doktorasını

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

YÖK YASA TASLAĞI SORUŞTURMA DOSYASI

YÖK YASA TASLAĞI SORUŞTURMA DOSYASI > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI YÖK YASA TASLAĞI SORUŞTURMA DOSYASI DÜBAM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM YÖK YASA TASLAĞI SORUŞTURMA DOSYASI Haz. Aynur Erdoğan Genel Yayın Yönetmeni Akif

Detaylı

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU Yüksek Lisans Tezi Aytaç Yıldız Ankara-2003 T.C. ANKARA

Detaylı