ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00"

Transkript

1 ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul ELMADA Cumhuriyet Caddesi No: 69 Elmada / stanbul

2 yurtiçi yaz

3

4 Türkiye nin Turizm ve Gezi Sitesi BookinTurkey.com 03 Mart 2001 tarihinde Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirerek gelifltirdi i online ve gerçek zamanl rezervasyon sistemiyle büyük bir baflar ya imza atan BookinTurkey.com, Türkiye'nin en büyük ve köklü kurulufllar ndan Koç Holding bünyesinde kurulmufltur. Koç Holding ortakl ve güvencesiyle kurulan Bookinturkey.com'un tüm haklar SETUR Servis Turistik A.fi.'ye aittir. BookinTurkey.com, kullan c lar na online rezervasyon imkan vermesinin yan nda genifl içeri i ile bir turizm rehberi niteli i de tafl maktad r. ngilizce site versiyonu ile Türkiye'nin tan t m n da yapan BookinTurkey.com, yurtd fl ndan Türkiye'ye gelen isteyen turistler için de önemli bir rehber ve rezervasyon sistemi olmay baflarm flt r. Yurt içi ve yurt d fl otel ve turlar, uçak bileti, araç kiralama ve transfer hizmetleri en çok ilgi gören ürünler aras ndad r. Kurumsal rezervasyon sistemi ile yaklafl k 2300 flirketin ifl seyahatlerini düzenleyen BookinTurkey.com, seçkin ve sektöründe öncü flirketler taraf ndan tercih edilerek bu alanda referans olarak gösterilmektedir. fiirketler, merkezi bir flekilde kurumsal rezervasyon sistemi üzerinden yönettikleri ifl seyahatlerinde maliyetlerden ve rezervasyon için ay rd klar zamandan tasarruf edebilmifl, bu da BookinTurkey.com'un tercih edilmesinde önemli bir faktör olmufltur. BookinTurkey.com 2013 y l itibariyle yeni gelifltirdi i BOYMOD (BookinTurkey Otel Yönetim Modülü) ile otellerin fiyat, kontenjan ve tüm bilgilerini güncel olarak son kullan c ya sunmalar na olanak vermifltir. Yeniliklerine h z kesmeden devam eden BookinTurkey.com 2013 y l nda gelifltirdi i ve üye acentelerin yer ald seyahat klübü olan BOOKERS CLUB ile dünya bir t k ötenizde. Sevimli maskot BUK ise BookinTurkey.com kullan c lar n f rsat ve kampanyalardan haberdar ederek; kullan c lara yapt klar rezervasyonlarda BUK PUAN hediye ediyor ve seyahatlerine renk kat yor. Turizm ile sürekli geliflen teknolojiyi verimli ve kullan fll bir flekilde bir araya getirmeyi ilke edinen BookinTurkey.com, turizm sektöründe öncü ruhuyla faaliyet ve yat r mlar na tüm h z yla devam etmektedir.teknoloji ve turizm alan ndaki geliflmeleri s cak takibe alan BookinTurkey.com'un profesyonel ekibi bu geliflmeleri h zla kullan c lar n n hizmetine sunarak, kaliteli ve güvenilir hizmet alan nda referans olarak gösterilen bir turizm portal olmay sürdürmektedir. Bir kuruluflun müflterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki flartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterlili ine sahip oldu unu ve müflteri memnuniyetini sürekli art rmakta oldu unu gösterebilmek için sahip olmas gereken flartlar belirleyen, ISO 9001:2000 Kalite Standartlar na uyumu çerçevesinde SETUR Ocak 2007 itibariyle ISO 9001:2000 belgesini almaya hak kazanm flt r Skalite Ödülleri Yar flmas nda En yi Online Seyahat Acentesi 2011 Skalite Ödülleri Yar flmas nda En yi Yerel Rezervasyon ve Da t m Sistemi 2008 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2007 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2005 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi kinci Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2004 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2003 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2002 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi ve En yi kinci Kurumsal Sitesi Ödülü

5

6 Alanya AYDINBEY GOLD DREAMS SAPHIR OTEL SAPHIR RESORT & SPA ULUSOY ASPENDOS HOTEL T TAN GARDEN HOTEL T TAN SELECT HOTEL CLUB HOTEL T TAN UTOPIA WORLD Assos - Ayvalık - Edremit ASSOS DOVE HOTEL ASSOS EDEN GARDENS ASSOS EDEN BEACH AYVALIK ÇINAR HOTEL ADRINA HOTEL DELUXE Belek ADORA RESORT HOTEL AYDINBEY FAMOUS RESORT CLUB ASTERIA BELEK CLUB MEGA SARAY BELEK S AM ELEGANCE HOTEL & SPA Bodrum AMBROSIA HOTEL ELITE HOTEL BODRUM ZER HOTEL & BEACH CLUB MIO BIANCO RESORT AEGEAN GARDEN HOTEL ALTA BEACH HOTEL ALTA PARK HOTEL CLUB MAV HOTEL & SUITES GRAND NEWPORT HOTEL MANASTIR HOTEL Çesme KAMER SUITS & HOTEL PIRIL HOTEL THERMAL & BEAUTY SPA KAPAR OTEL ALAÇATI ALAÇATI MARINA PALACE Fethiye - Kas ORKA SUNLIFE RESORT & SPA AQUARIUS HOTEL HERA HOTEL Kemer GRAND RING HOTEL PGS ROSE RESIDENCE BEACH ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB GRAND HABER HOTEL LIMS BONA DEA BEACH HOTEL ROSE RESORT RING BEACH HOTEL Marmaris OTEL TURUNÇ ANEMON MARMAR S GRAND PAfiA HOTEL MALIBU BEACH HOTEL HOTEL PAfiA BEACH POSEIDON HOTEL VIVERDE HOTEL LORYMA Side ASTERIA SORGUN RESORT AYDINBEY KING S PALACE PEMAR BEACH RESORT AMELIA BEACH RESORT & SPA SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA SÜRAL GARDEN HOTEL SÜRAL HOTEL SÜRAL SARAY SÜRAL RESORT HOTEL Mersin ALTINORFOZ OTEL SAH L MARTI OTEL Yetkili Satıs Acentelerimiz Didim - Kusadası ORION BEACH HOTEL GRAND BELISH HOTEL CARINA HOTEL FAUSTINA

7 Seyahat Yolunda, Is ler Tık ırında... Kurumsal rezervasyon sistemine üye olan 2.500'e yak n flirketin ifl seyahatini düzenleyen BookinTurkey.com, kiflisel seyahatlerin yan s ra ifl seyahatleri alan nda da birçok firma taraf ndan tercih edilerek bu alanda da baflar l oldu unu kan tlam flt r. Firmalar merkezi bir flekilde internet üzerinden yönetebildikleri sistem sayesinde ifl seyahatleri maliyetlerinden ve rezervasyon için ay rd klar zamandan tasarruf edebilmifl, bu da BookinTurkey.com'un tercih edilmesinde önemli bir faktör olmufltur. Online rezervasyon sistemi sayesinde firmalar otel ve uçak rezervasyonlar yapabiliyor, araç kiralama ve transferleri talep edebiliyorlar. Ayr ca bu harcamalara ait raporlar düzenli bir flekilde, diledikleri zaman sistem üzerinden kendileri için özel olarak haz rlanm fl sayfalardan takip edebiliyorlar. BookinTurkey.com yeni gelifltirdi i kurumsal rezervasyon sistemi (V.2) ile de flirketlerin seyahat politikalar çerçevesinde onay ve limit mekanizmalar ile seyahatlerini yönetebilmelerini sa lamaktad r. Bu sayede flirketler online olarak onay ve limit süreçlerini de etkin yönetebilir hale gelmektedir.

8 Herkes Için Engelsiz Tatil Koç Holding, ülkemize yapt yat r mlarla, yeni sektörlerin geliflmesi için att ad mlarla ve küresel markalar yla sosyal sorumlulu un en önemli bileflenlerinden olan ekonomik kalk nmada ülkemizin itici güçlerinden biri olmaya devam etmektedir. Köklü kurumsal kültürüyle Türk ifl dünyas n n toplumsal yan en güçlü üyelerinden biri olan Koç Holding ve Koç Toplulu u fiirketleri, her y l kurumsal yurttafll k bilinci dahilinde çok çeflitli toplumsal paylafl m projelerine destek vermekte, yaflad m z toplumun yaflam kalitesini yükseltmek, kendi çal flanlar ve onlar n ailelerine, yerel halka ve di er paydafllar na karfl sorumluluklar n yerine getirmek amac yla çal flmalar n sürdürmektedir. flte bu çal flmalardan biri olan Ülkem çin Projesi ise toplumsal kalk nma için bireysel gönüllülü ü ön plana ç karmaktad r. Ülkem çin Projesi kapsam nda Koç Toplulu u flirketleri, çal flanlar ve bayilerinin katk lar ile 81 ilde 2006 y l ndan bu yana e itim, sa l k, çevre ve yerel kalk nma gibi çeflitli alanlara sosyal sorumluluk çal flmalar nda güç birli i ile örnek çal flmalar sergilendi y llar aras nda 387 proje, 2008 y l nda fidan, 2009 y l nda çocu a çevre e itimi ve y llar nda Türk K z lay na ünite kan ba fl sa land. Bir ünite kan n 3 hayat için umut oldu unu düflünüldü ünde yaklafl k kiflinin hayat na dokunulmufl oldu. Ülkem çin Projesi uygulamas nda ise Engel Tan m yorum temas ile yoluna yeni bir heyecan ile devam ediyor ve engelli vatandafllar m z n sosyal yaflamdaki yerine odaklan yor. Bildi iniz gibi, ülkemizde engellili e bak fl aç s n n de ifltirilmesi, hak temelli bir oda a kavuflulmas ve engelli vatandafllar m z n ekonomik ve sosyal hayata eriflimlerinin art r lmas konusunda kaydedilmesi gereken önemli aflamalar bulunmaktad r. Koç Holding liderli inde, tüm Koç Toplulu u flirketleri ve bayileri, Ülkem çin Engel Tan m yorum projesi ile önümüzdeki iki y l boyunca gerçeklefltirilecek e itimler ve özel çal flmalarla bu önemli konuya dikkat çekmeye ve toplumsal fark ndal k yaratmaya çal flacakt r. Bizler de Setur ve markalar olarak, tüm birimlerimizle Ülkem çin Engel Tan m yorum sosyal sorumluluk projesi içinde yer al yor ve bu de erli projeye gönülden destek veriyoruz. Broflürümüzün haz rl k aflamas nda, engelli konuklar m z n ülkemizde Engelsiz Tatil yapabilmelerine yard mc olabilmek amac yla, portföyümüzde bulunan otellerin Engelsiz Tatil e uygunluk kriterlerini inceledik ve engelli misafirlerimize rehberlik edebilmek için bu tesislerdeki engelli dostu hizmetleri, her bir tesisin sayfas na yerlefltirdi imiz ikonlarla belirttik. Bu ikonlar n anlamlar n afla da görebilirsiniz. Herkes çin Engelsiz Tatil çal flmalar m z n yaflad m z çevreye katk sa lamas n ve ülkemizdeki fark ndal n artarak devam etmesini diliyoruz. Bina giriflleri tekerlekli sandalyeye uygun geniflliktedir. Ana kap girifli düz ayakt r. Tekerlekli sandalyeye uygun e imli rampa mevcuttur. Info desk ve kay t bankolar tekerlekli sandalye ile gelen misafirlerin yüzyüze iletiflim kurmas için uygun alçakl ktad r. te engelli asansörü vard r. içinde konuk tuvaleti vard r, engelli kullan m na uygundur. te belirtilen adette engelli odas vard r.

9

10

11 Alanya AYDINBEY GOLD DREAMS Ultra Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde alkollü - alkolsüz yerli ve baz yabanc içecekler ücretsizdir. Akdeniz ve bal k A la Carte olmak üzere 2 adet A la Carte Restaurant bulunur. Misafirler 1 haftal k konaklama boyunca 1 kez yararlanabilirler. A la Carte Restaurantlar için bir gün önceden misafir iliflkilerine rezervasyon yapt r lmas gerekir. Ayd nbey Gold Dreams; Türkler Beldesinde olup, Antalya flehir merkezine 120 km, Antalya Havaalanı na110 km, Alanya ya 20 km ve Avsallar a 5 km uzakl kta yer almaktad r. Denize 50 m mesafededir m 2 alan üzerine kurulu olan Ayd nbey Gold Dreams Hotel de aç k havuz, kapal havuz, kayd rakl yüzme havuzu, oyun salonu, sa l k merkezi, mini club ve çocuk park, al flverifl merkezi (kuyum - market - kuaför - butik - deri - foto rafç ), Türk hamam, sauna, masaj, jakuzi, buhar odas, kese, spa hizmetleri, bilardo, internet hizmetleri, güzellik merkezi, su sporlar, animasyon, masa tenisi, dart, beach voleybol, jimnastik, mini disco, toplant salonu mevcuttur. Aktiviteler ve animasyonlar, Türk hamam, sauna, jakuzi, buhar odas, fitness salonu, masa tenisi, dart, plaj voleybolu, step aerobik, jimnastik, su jimnasti i, mini club, odada emanet kasa, lobi de internet, sahilde flezlong, flemsiye, minder. Oda servisi, bilardo, internet cafe ve oyunlar, masaj, su sporlar, doktor, araç kiralama, al flverifl merkezi, çamafl r y kama servisi, bebek bak c s. Çocuk Çocuk havuzu, mini club, mini disco, çocuk park, çocuk bahçesi küçük misafirlerimizin hizmetindedir. Oda Tüm odalarda direkt telefon, müzik sistemi ve TV (uydu yay n ), minibar, balkon, emanet kasa bulunmaktad r. Plaj ve Havuz te 2 adet aç k yüzme havuzu, kayd rakl yüzme havuzu, kapal yüzme havuzu bulunur. Mavi bayrakl özel kum plaj nda soyunma kabini ve dufl bulunmaktad r. 8

12 SAPHIR OTEL Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler. in belirlemifl oldu u markalar dahilinde alkollü & alkolsüz yerli içecekler 10:00-24:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Mini barda su ücretsiz olarak verilir. Lobby Bar da çay çeflitleri, kahve ve su haricinde ücretlidir. 24 saat boyunca hizmet verir. Sadece bardak ile içecek servisi yapılır. fiifle ve kutu içecekler ücretlidir.18 yafl alt misafirlere alkollü içecek servisi yap lmaz. Osmanl A la Carte Restaurant, talyan A la Carte Restaurant olmak üzere 2 adet A la Carte Restaurant bulunur, misafirler A la Carte Restaurantlar konaklamalar süresince bir gün önceden rezervasyon yapmak flart ile ücretsiz olarak faydalanabilirler. A la Carte Restaurantlar haftan n 6 günü hizmet vermektedir. Saphir Hotel; Alanya Konakl mevkiinde yer almaktad r. Konakl merkeze 500 m, Alanya merkeze 12 km, Antalya Havaalanı na110 km, Antalya merkeze 130 km uzakl kta bulunmakta olup, denize s f r konumdad r m 2 alan üzerine kurulu Saphir Hotel ana binas nda 422 oda ve 5 blok, villa bölümünde ise 189 oda olmak üzere toplam 611 odas yla hizmet vermektedir. te 2 adet aç k havuz,1 adet kapal havuz, kayd rakl yüzme havuzlar, aqua park, aç k disco, oyun odas, amfi tiyatro, sauna, Türk hamam, masaj, fitness center, güzellik merkezi, SPA center, kuaför, doktor, al flverifl merkezi, market, gündüz ve akflam animasyonlar, havuz oyunlar, çocuk havuzu, mini club, oyun salonu, çocuk animasyonu, basketbol, beach voleybol, bilardo, tenis kortu, masa tenisi, dart, jet ski, parasailing, konferans salonu mevcuttur. Plaj ve Havuz 2 aç k havuz, 2 çocuk havuzu bulunmaktadır. 3 su kayd ra havuzda, 1 su kaydıra ı iskelede olmak üzere 4 adet su kaydıra bulunur. Plaj tesise özel olup kum ve çak ld r. skele bulunur. Plaj voleybolu, mini futbol, basketbol, bilardo, fitness center, Türk hamam, sauna, gündüz tenis kortu kullan m, masa tenisi, dart, buhar odas, plajda ve havuz kenar nda flezlong, minder, flemsiye ve havlu. (depozitolu) Taze s k lm fl meyve sular, paket dondurmalar, tüm yabanc içecekler, gece 24:00 den sonra al nacak tüm içecekler, discoda al nacak tüm içecekler, bebek bak c s, çamafl rhane hizmetleri, masaj, kuaför, doktor, internet (odalarda), internet cafe, tenis kortu fl kland rmas, tenis dersleri, güzellik ve SPA merkezi, su sporlar. Çocuk Çocuk havuzu, kayd rak, mini club (4-10 yafl), çocuk park, bebek bak c s. WC 6 ROOM Oda Otel Standart Oda: (22 m 2 ) Uydu yay nl TV, merkezi klima, mini bar, telefon, fön makinas, müzik yay n (TV den), balkon/teras, kasa, zemin hal veya seramiktir, banyo veya küvet, WC bulunmaktad r. Konaklama minimum 1 kifli, maximum 4 kifli (3 + 1) kifli olabilir. Villa Standart Oda: (25 m 2 ) Uydu yay nl TV, split klima, mini bar, telefon, fön makinas, müzik yay n (TV den), balkon/teras, kasa, zemin seramik, banyo, dufl/wc bulunmaktad r. Konaklama minimum 1 kifli, maximum 3 kifli (2+1) olabilir. Villa Deluxe Oda :(28 m 2 ) Uydu yay nl TV, split klima, mini bar, telefon, fön makinas, müzik yay n (TV den), balkon/teras, kasa, zemin halı, banyo, küvet/wc bulunmaktad r. Konaklama minimum 1 kifli, maximum 4 kifli (2+2,3+1) olabilir. Villa Family Oda : (33 m 2 ) ki ayr odadan oluflmakta olup, arada kap bulunmaktad r. Uydu yay nl TV, split klima, mini bar, telefon, fön makinas, müzik yay n (TV den), balkon/teras, kasa, zemin seramik, banyo, dufl/wc bulunmaktad r. Konaklama minimum 3 kifli, maximum 5 (3+2/4+1) kifli olabilir. 9

13 Alanya SAPHIR RESORT & SPA Ultra Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-24:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Ottoman Restaurant Osmanl Mutfa, Passione Restaurant talyan Mutfa olmak üzere 2 adet A la Carte Restaurant da konaklama boyunca 1 defa ücretsiz yemek.(rezervasyonludur). Saphir Resort & Spa Alanya Okurcular'da bulunup, Okurcular merkeze 500 m, Alanya flehir merkezine 33 km, Side'ye 27 km, Antalya Havaalanı na 90 km uzakl ktad r. te 307 adet hotel standart oda, 3 adet engelli odas, 17 adet aile odas, 3 adet balay suite oda, 6 adet suit oda olmak üzere toplam 333 oda, 750 yatak mevcuttur. Saphir Resort & Spa da ana restaurant, 2 adet A la Carte Restaurant ( talyan, Osmanl ), barlar, 2 adet toplant salonu, sa l k odas, uyand rma servisi, internet cafe, market, çamafl r ve ütü servisi, jeneratör, aç k yüzme havuzu, kapal yüzme havuzu, çocuk havuzu, 3 su kayd ra, Türk hamam, sauna, buhar odas, SPA, welness, masaj, fitness merkezi, kuaför, güzellik salonu, thalasso terapi, aqua terapi, jimnastik salonu, bahçe, çocuklar için oyun alan, mini club (4-10 yafl), TV odas, disco, 1 ayd nlatmal tenis kortu, masa tenisi, bilardo, plaj voleybolu, basketbol, gün boyu animasyon, banana, kano, parasailing, su bisikleti, jet ski, paraflüt, su sporlar, aquapark bulunmaktad r. Hamam, sauna, fitness center, masa tenisi, dart, tenis malzemeleri (top ve raket), basketbol, plaj voleybolu, animasyon, disco (girifl ücretsiz olup, içecekler ücretlidir), lobide wireless, animasyon aktiviteleri, odada emanet kasa, mini club, flemsiye, plaj havlusu (depozitolu), minder. Masaj, jakuzi, bilardo, oda servisi, tenis kort fl kland rmas, su sporlar (plajda), internet cafe, çocuk arabas, taze s k lm fl meyve sular, çamafl rhane servisi, araba kiralama, bebek bak m, telefon, baby phone, doktor, SPA merkezi, kuaför, dal fl okulu, kuaför, ithal içkiler, taze meyve suyu, kutu ve flifleli içecekler. Çocuk küçük misafirlerine mini club, çocuk bahçesi, çocuk havuzu hizmeti sunmaktad r. Mini club yafl aras çocuklar için günün belirli saatlerinde hizmet vermektedir. WC 2 ROOM Oda Tüm odalarda direkt telefon, banyo, saç kurutma makinesi, jakuzi (balay suitinde), elektronik kilit sistemi, yang n alarm, mini bar, uyand rma servisi, kasa, balkon, plazma TV, uydu TV, merkezi split klima bulunmaktad r. Standart Oda: 28m 2 olup maksimum 2 yetiflkin + 1 çocuk veya 3 yetiflkin konaklama yap labilir. Suit Oda: 51m 2 olup iki odal d r. Aile Odas : 39m 2 olup 2 odal d r. Plaj ve Havuz Denize s f r olan tesisin 150 m. uzunlu unda kum - çak l plaj bulunmaktad r. te 1 adet kapal, 1 adet aç k yüzme havuzu ve aqua park bulunmaktad r. Plajda ve havuz kenar nda flemsiye, minder, flezlong, havlu ücretsizdir. 10

14 ULUSOY ASPENDOS HOTEL Herfley Dahil Aç k büfe sabah kahvalt s, geç kahvalt, aç k büfe ö le ve akflam yeme i, gözleme, snack servisi, çay saati, çocuk büfesi, gece çorbas, alkollü ve alkolsüz yerli içecek hizmetleri saatleri aras nda ücretsizdir. Alanya Avsallar bölgesinde denize s f r konumda bulunan Ulusoy Aspendos Hotel; Antalya Havaalanı na 100 km, Antalya merkeze 110 km, Alanya ya 22 km mesafededir. Toplam 194 oda, 388 yatak kapasiteli otelde: 147 standart, 47 aile odas mevcuttur m 2 alan üzerine kurulu olan Aspendos Hotel de 350 kiflilik ana restaurant, aç k yüzme havuzu, çocuk havuzu, kayd rakl havuz, 2 adet tenis kortu, masa tenisi, fitness center, mini basketbol, plaj voleybolu, jimnastik, Türk hamam, sauna, masaj, doktor, mini club (4-12 yafl), çocuk oyun park, dart, gündüz animasyon aktiviteleri, disco, akflam flovlar, internet cafe, çamafl r y kama ve ütüleme, doktor servisleri sunulmaktad r. Havuzlar, tenis kortu, masa tenisi, fitness center, mini basketbol, plaj voleybolu, jimnastik, Türk hamam, mini club, dart, aktiviteler, show programlar, sahil ve havuzda flezlong, flemsiye, kablosuz internet tesis misafirlerine ücretsiz olarak sunulmaktad r. Tenis kortu fl kland rmas, tenis raket ve toplar, sauna, masaj, kese, kuaför, internet cafe, çamafl r y kama ve ütüleme, telefon, doktor, sahil ve havuzda minder, kiral k kasa, özel günlerde verilen pasta vs. siparifller tesis misafirlerine ücretli olarak sunulmaktad r. Çocuk Çocuklar için oyun park, yafl mini club, çocuk havuzu ve çocuk büfesi hizmeti bulunmaktad r. Oda Tüm odalar deniz taraf nda ve balkonlu olup, klima (hava durumuna göre belirli saatlerde), mini buzdolab (sadece giriflte 2 adet 1,5 lt. su konulmaktad r). Uluslararas görüflmeye aç k telefon, LCD TV, makyaj masas / ayna mevcuttur. Yerler fayans kapl d r. Standart odalar 22,3 m 2 olup 2 tek kiflilik yatak bulunmaktad r. lave kifliler için extra yatak konulmaktad r. Aile odalar 30,2 m 2 olup tek odadan oluflmaktad r. Aile odalar nda 2 tek kiflilik yatak ve 1 ranza bulunmaktad r. Tüm oda banyolar nda dufl, WC ve fön makinesi mevcuttur. Plaj ve Havuz in 200 m uzunlu unda kum plaj, 1 adet aç k havuzu, 1 adet kayd rakl havuz ve çocuk havuzu bulunmaktad r. 11

15 Alanya T TAN GARDEN HOTEL Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde baz alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-00:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Taze s k lm fl meyve sular ve Türk kahvesi ücretlidir. Titan Garden Hotel, Alanya Konakl mevkiinde denize 200 m mesafede bulunup; Alanya ya 12 km, Antalya Havaalanı na 110 km uzakl ktad r. te 48 adet aile odas (tek oda), 35 adet aile odas (çift oda, ba lant kap l ), 241 adet standart oda, 3 adet engelli oda olmak üzere toplam 327 oda mevcuttur. Ana restaurant, A la Carte Restaurant, bar, 2 adet aç k yüzme havuzu, 2 adet çocuk havuzu, kayd rakl havuz, mini kulüp (4-12 yafl), çocuk oyun alan, su kayd ra, bebek yata, mama sandalyesi, animasyon, aerobik, su jimnasti i, streching, dart, dance bar, hamam, fitness center, masa tenisi, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong, minder havlu, wireless internet, sa l k hizmetleri, kuaför, masaj, kese, sauna, jakuzi, market, kuyumcu, foto rafç, çamafl rhane hizmetleri, telefon, faks, fotokopi, oyun salonu, TV odas, su sporlar (su kaya, jet - ski, deniz paraflütü, ringo, banana/özel iflletme), dal fl okulu, internet cafe, konferans salonu bulunmaktad r. Özel kum plaj, otele 200 m mesafededir. fiezlong, flemsiye ücretsizdir. Alkollü ve alkolsüz yerli içecekler, mini kulüp, oyun alan, su kayd ra, bebek yata, mama sandalyesi, animasyon, aerobik, su jimnasti i, streching, dart, dance bar, hamam, fitness center, masa tenisi, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong, wireless internet tesis misafirlerine ücretsiz olarak sunulmaktad r. Sa l k hizmetleri, kuaför, masaj, kese, sauna, jakuzi, market, kuyumcu, foto rafç, çamafl rhane hizmetleri, telefon, faks, fotokopi, oyun salonu (bilardo, atari), minder, havlu, su sporlar, dal fl okulu, internet cafe, mini bar, odada kasa, ithal alkollü içecekler, taze s k lm fl meyve sular. WC 3 ROOM T TAN SELECT HOTEL Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve baz alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-00:00 saatleri aras nda ücretsizdir. A la Carte Restaurantlardan minimum 5 gece konaklamalarda sadece birinden bir kez yararlan labilir. Yabanc içkiler ve taze s k lm fl meyve sular ücretlidir. Alanya Konakl mevkiinde bulunan tesis, Alanya merkeze 12 km, Antalya Havaalanı na 110 km ve denize 250 m mesafededir. 169 adet standart oda, 5 aile odas, 2 engelli oda olmak üzere toplam 176 odas bulunan tesiste, ana restaurant, 2 adet A la Carte Restaurant, barlar, disco, aç k ve kapal yüzme havuzu, 2 adet çocuk havuzu, sa l k hizmetleri, hamam, fitness center, masa tenisi, lobide kablosuz internet eriflimi, kuaför, wellness & spa merkezi, masaj, sauna, kese, jakuzi, market, kuyumcu, foto rafç, çamafl rhane hizmetleri, telefon, faks ve fotokopi hizmetleri, oyun köflesi, su sporlar, internet köflesi, mini club (4-12 yafl), çocuk oyun alan, bebek yata, mama sandalyesi, dart, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong hizmetleri sunulmaktad r. Oda Standart Oda: 2 adet tek yatak ya da 1 adet çift kiflilik yatak, TV, split klima, banyoda küvet, saç kurutma makinas, direkt telefon, minibar, kiral k kasa, duman dedektörü, laminant zemin, balkon mevcuttur. Aile Odası: 1 adet çift kiflilik yata olan ebeveyn odas ve 2 tek kiflilik yatak bulunan ba lant l ayr bir odadan oluflur. TV, split klima, banyoda küvet, saç kurutma makinas, direkt telefon, minibar, kiral k kasa, duman dedektörü, laminant zemin, balkon mevcuttur. Engelli Odası: 2 adet tek yatak, TV, split klima, özel banyo, saç kurutma makinas, direkt telefon, minibar, kiral k kasa, duman dedektörü, laminant zemin, balkon mevcuttur. Plaj ve Havuz Sahile 250 m, kum ve çak l kar fl m özel plaj, plajda dufl, WC, soyunma kabinleri mevcuttur. Alkollü ve alkolsüz yerli içecekler, hamam, masa tenisi, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong, su kayd ra, fitness center, A la Carte Restaurant (1 kez), wireless internet, bebek yata, mama sandalyesi, animasyon, aerobik, dart, dance bar, oyun alan, mini club tesis misafirlerine ücretsiz olarak sunulmaktad r. Sa l k hizmetleri, kuaför, wellnes & SPA, masaj, kese, sauna, jakuzi, market, kuyumcu, foto rafç, çamafl rhane hizmetleri, telefon, faks, fotokopi hizmetleri, odada kasa, mini bar, oyun salonu, ithal alkollü içecekler, taze s k lm fl meyve sular, Türk kahvesi, minder, havlu, su sporlar, dal fl okulu, internet cafe tesis misafirlerine ücretli olarak sunulmaktad r. Çocuk te 4-12 yafl aras çocuklar için mini club (10:00-12:30, 14:00-17:00) ve çocuk havuzu bulunmaktad r. WC 2 ROOM 12

16 CLUB HOTEL T TAN Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde baz alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-00:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Taze s k lm fl meyve sular ve Türk kahvesi ücretlidir. Club Titan Hotel Alanya Karg cak mevkiinde denize 100 m mesafede olup; Alanya merkeze 16 km, Antalya Havaalanı na 150 km mesafededir. 17 suit, 142 double ve 2 engelli odas olmak üzere 161 odas olan tesiste aç k yüzme havuzu, çocuk havuzu, ana restaurant, hamam, sauna, fitness, masaj, butik/market, kuyumcu, kuaför, ilk yard m odas, masa tenisi, plaj voleybolu, aerobik, bilardo, dal fl okulu, su sporlar, animasyon, mini club, aç k hava disco, TV ve okuma köflesi, oyun ve internet köflesi, toplant salonu mevcuttur. ile plaj aras nda yol bulunmakta olup, plaja gitmek için alt geçit mevcuttur. Plaj, kum ve çak ldan oluflur. Havuz ve plajda flezlong ve flemsiye ücretsiz, minder ve plaj havlusu ücretlidir. Animasyonlar, hamam, fitness, flezlong, semsiye, mini futbol, plaj voleybolu, dart, boccia, masa tenisi ücretsiz hizmetler aras ndad r. Telefon, sauna, masaj, su sporlar, dal fl okulu, kuaför, market, butik, kuyumcu, çamafl r y kama ve ütüleme, kuru temizleme, bilardo, minibar, resepsiyonda kasa, plaj havlusu, internet, doktor ve sa l k hizmetleri, taze s k lm fl meyve sular, Türk kahvesi ve flezlong minderleri ücretlidir. WC 2 ROOM UTOPIA WORLD Ultra Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve içecekler dahildir. Tüm yerli alkollü, alkolsüz içecekler ve baz yabanc alkollü içecekler ücretsiz olup konsept 24 saat geçerlidir. A la Carte Restaurantlar ve ithal içecekler ücretlidir. Alanya Karg cak ta bulunan tesis Alanya merkeze 20 km, Antalya Havaalanı na 155 km, Antalya merkeze 165 km uzakl ktad r. Utopia World Hotel, surlar içerisinde m 2 arazi üzerine kurulmufl m 2 aqua park alan na sahip bir tesistir. e 150 m mesafede köprü ile ba lant l özel plaj bulunmaktad r. 312 villa standart, 189 ana bina standart, 4 terrace suit, 21 junior suit, 15 corner suit, 1 kral suit, 1 kraliçe suit, 1 dream suit, 10 dublex, 5 engelli odas olmak üzere toplam 559 oda ve 1400 yatak kapasitesine sahiptir. de 1 çocuk havuzu, iki ana havuz, bir flelale havuzu ve bir s tmal kapal havuz, 8 yetiflkin kayd rakl bir aktivite havuzu, 4 çocuk kayd rakl çocuk havuzu ve mini club, 1 flelale havuzu, bir ana havuz ve 300 m rafting parkuru bulunmaktad r. Telefon, faks, araba kiralama, bisiklet kiralama, nargile servisi, spa & wellness center, çamafl r y kama, ütü ve kuru temizleme, motorlu su sporlar, dal fl dersi, doktor, hemflire, posta servisi, baby sitter imkan, al flverifl merkezi, kuaför ve güzellik salonu, internet cafe, oyun salonu, taze s k lm fl meyve sular ücretlidir. Tenis kortu (rezervasyonlu), tenis raketi, tenis topu (depozitolu), masa tenisi, su bisikleti, kano, disco ve animasyon showlar, (gün içinde & gece), fitness center, Türk hamam, sauna, buhar odas, jakuzi, mini kulüp, çocuk oyun park, plaj havlusu, günefl flemsiyesi, minder ve flezlong (havuz ve plajda), odalarda kasa, kablosuz internet ba lant s, Amerikan, Frans z ve Rus bilardosu, basketbol, voleybol kum pist saha, mini futbol sahas, aquapark ücretsizdir. 13

17

18

19 Assos ASSOS DOVE HOTEL Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam yemekleri ile tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde alkollü ve alkolsüz yerli içecekler,10:00-23:00 saatleri aras ücretsizdir. A la Carte Restaurant rezervasyonlu ve ücretlidir. Assos Kad rga Koyu nda yörenin el de memifl do as ve kültürel miras korunarak üç taraf denizle çevrili m 2 lik bir yar m ada üzerine kurulmufltur. Çanakkale'ye 90 km. uzakl ktad r. 109 standart, 10 sigara içilmez ve 1 adet engelli odas ile 4 adet vip suit, 4 adet suit olmak üzere toplam 128 oda bulunmaktad r. Tüm tesiste ücretsiz kablosuz internet mevcuttur. 750 m 2 kayd rakl aç k yüzme havuzu, su kayd ra, çocuk havuzu, 150 m 2 kapal yüzme havuzu, 400 kiflilik aç k restaurant, 300 kiflilik kapal restaurant, 80 kiflilik A la Carte Restaurant, Yunan adas Midilli ve do a & deniz manzaral teras bar, havuz bafl snack bar, disco, sauna, Türk hamam, market, oyun salonu, TV salonu, bilardo, masa tenisi, tenis kortu, voleybol sahas, basketbol sahas, toplant salonu, 400 m 2 iskele, plaj ve otopark mevcuttur. Basketbol, plaj voleybolu, dart, fitness, masa tenisi, tenis (gündüz) Masaj. Çocuk Çocuk havuzu, oyun salonu. WC 1 ROOM Oda Tüm odalarda; TV, klima, minibar, saç kurutma makinas, WC, direkt telefon ve balkon mevcuttur. Suit ve vip suitlerde bir salon, yatak odas ve banyo bulunmaktad r. Plaj ve Havuz Aç k ve kapal havuz, çocuk havuzu ve tesisin kendine ait plaj ve iskelesi bulunur. 16

20 ASSOS EDEN GARDENS Herfley Dahil ve Yar m Pansiyon ve Tarihleri Aras nda Yar m Pansiyon; Sabah ve akflam yemekleri d fl nda al nan yiyecekler ve tüm içecekler ücretlidir Tarihleri Aras nda Herfley Dahil; Her fley dahil konaklamalarda sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ile tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde baz alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-24:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Beach Bar'dan al nacak tüm hizmetler ücretlidir. Minibar her gün her kifli için 0,5 lt. su ile doldurulur. Kendine ait özel bir koyda yer alan tesis, mavi bayrak ödüllü özel plaj ve zeytin a açlar n n aras ndaki muhteflem do as yla cennet gibi bir tatil sunuyor. Behram kale (Assos) Küçük kuyu sahil yolunun 17. km sinde denize s f r konumda olan tesis; Assos Antik Liman a 10 km, Edremit e 60 km, Çanakkale merkeze 85 km, stanbul a 420 km mesafededir. Assos Eden Gardens Hotel 97 standart oda, 17 mini suite ve 3 VIP home olmak üzere toplam 117 oda ve 256 kifli kapasiteli olup; tüm odalar nda; split klima, minibar, uydu TV, telefon, banyolarda saç kurutma makinesi ve küvet bulunmaktad r. Tüm odalar zemin parkedir ve balkon bulunmaktad r. te aç k ve kapal yüzme havuzu, aç k çocuk havuzu, sauna, Türk hamam, fitness center, tenis kortu, çocuk park, masa tenisi, bilardo, su sporlar, disco imkanlar mevcuttur. Mavi Bayrak Ödüllü tesisin özel kum ve ince çak l kar fl k plaj nda büyük platform iskelesi bulunmakta, plaj, havuz çevresi ve iskelede flezlong ve flemsiyeler ücretsiz olarak sunulmaktad r. Canl müzik, fitness salonu, genel alanlarda internet kullan m, tenis kortu kullan m, resepsiyonda kasa, masa tenisi, mini club, oyun salonu, özel plaj, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong, tenis, voleybol. Bilardo, doktor, tenis topu ve raket kiralama, sauna, hamam ücretli olarak sunulmaktad r. WC 1 ROOM Tam Pansiyon Plus Sabah, ö le ve akflam yemekleri dahildir ve yemeklerde sofra flarab, konsantre meyve suyu ve su ücretsizdir. Di er tüm içecekler extra ücrete tabidir. Assos Kad rga Koyu nda denize s f r, mavi bayrak ödüllü özel plaj ve enfes do as yla Assos Antik Liman a 5 km, Edremit e 65 km, Çanakkale ye 85 km mesafededir. Yenikap - Band rma feribotlar yla ulafl m tercih edilebilece i gibi art k düzenli olarak çal flan Edremit ve Çanakkale Havaalanlar ndan ulafl m sa lanabilmektedir. Standart, standart plus, family room oda çeflitleriyle toplam 44 oda ve 100 kifli kapasiteli tesisin tüm odalar nda; TV, minibar, saç kurutma makinas, splitair condition (klima - s tma), balkon bulunmaktad r. Aç k havuz, çocuk havuzu ve tesisin kendine ait mavi bayrak ödüllü özel plaj ve büyük platform iskelesi mevcuttur. te sauna, kültür odas, aç k ve kapal restaurant, garden ve beach olmak üzere iki adet bar bulunmaktad r. Kablosuz internet, kasa, otopark. ASSOS EDEN BEACH thal içecekler, doktor, sauna, telefon. WC 17

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

Otel Referanslarımız Proje Adı Şehri Sistem PLC Nokta

Otel Referanslarımız Proje Adı Şehri Sistem PLC Nokta Proje Adı Şehri Accapulco Tatil Köyü Kıbrıs SWMP/EY3600 5 200 Ağaoğlu My City Hotel İstanbul STANDALONE/EY3600 7 200 Antalya Hotel Antalya PROVİ 9 300 Antbel Hotel Antalya EY3600 10 950 Arcadia Hotel Antalya

Detaylı

ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY WEB ADRESİ E-POSTA KATEGORİ KONAKLAMA ŞEKLİ SEZON AÇILIŞ TARİHİ RENOVASYON TARİHİ VOLTAJ GEÇERLİ KREDİ KARTLARI

ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY WEB ADRESİ E-POSTA KATEGORİ KONAKLAMA ŞEKLİ SEZON AÇILIŞ TARİHİ RENOVASYON TARİHİ VOLTAJ GEÇERLİ KREDİ KARTLARI 1 2 ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY 07980 Tekirova Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel. : +90 242 813 51 00 Faks : +90 242 821 40 17 WEB ADRESİ www.amaraworld.com E-POSTA dolcevita@amaraworld.com KATEGORİ 5 Yıldızlı

Detaylı

BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT

BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT Antalya'nın en gözde turizm beldesi olan Lara da bulunan Baia Lara, Baia otellerinin minimalist dizaynını, ayrıcalığını ve hizmet kalitesini

Detaylı

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2015. Explore. Experience. Enjoy. Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi. Sultan Beldibi Beldibi

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2015. Explore. Experience. Enjoy. Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi. Sultan Beldibi Beldibi PALOMA HOTELS YAZ 2015 Explore. Experience. Enjoy. #RealMediterranean Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi Sultan Beldibi Beldibi Grida Resort & SPA Belek Oceana Resort Side Perissia Side Pasha

Detaylı

Sahil Caddesi Kiriş Kemer Antalya TÜRKİYE Tel : +90 242 824 69 50 Fax : +90 242 824 69 70 worldpalace@pgshotel.com www.pgshotel.

Sahil Caddesi Kiriş Kemer Antalya TÜRKİYE Tel : +90 242 824 69 50 Fax : +90 242 824 69 70 worldpalace@pgshotel.com www.pgshotel. Sahil Caddesi Kiriş Kemer Antalya TÜRKİYE Tel : +90 242 824 69 50 Fax : +90 242 824 69 70 worldpalace@pgshotel.com www.pgshotel.com FACT SHEET - YAZ 2011 1 İçindekiler Sayfa Kapak 1 İndeks 2 Otel Bilgileri

Detaylı

2013 YAZ SEZONU OTEL BİLGİLERİ

2013 YAZ SEZONU OTEL BİLGİLERİ OTEL BİLGİLERİ İÇERİK SAYFA Otel Genel Bilgileri 1 Oda Tipleri ve Özellikleri 2-3 Hizmetler ve Aktiviteler 4-5 Restoran ve Barlar 6 Her şey Dâhil Paketi 7 OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Kategori : 5 * :

Detaylı

SP-P.01.A / Rev.05 / 01.06.2012. Sayfa 1 / 6

SP-P.01.A / Rev.05 / 01.06.2012. Sayfa 1 / 6 OTEL BİLGİLERİ: Adres : Kemerağzı Site Mahallesi Tesisler Caddesi 358/1 Aksu /ANTALYA Tel. : 0090 242 352 26 26 Fax : 0090 242 352 26 00 / 352 26 16 Web adres E-mail : www.concordehotel.com.tr : info@concordehotel.com.tr,

Detaylı

: PHASELIS HILL RESORT

: PHASELIS HILL RESORT 2013 YAZ FACT SHEET GENEL BİLGİLER Otelin Adı : PHASELIS HILL RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Hotel Adres : P.K. 5 07980 Kemer - Antalya - TÜRKİYE Telefon :+ 90 242 815 16 31 Pbx Telefax :+ 90 242 815 16 37

Detaylı

*Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir. 1

*Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir. 1 *Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir. 1 2 3 4 AMARA WING RESORT COMFORT / Kemer - Türkiye 07980 Kemer- Antalya / TÜRKİYE Atatürk Bul. Yenimahalle No :34 Tel : +90 242 814 69 79

Detaylı

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA Ultra Her şey Dahil Fact sheet 2015 2016 Kış İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6 Yüzme Havuzları

Detaylı

GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe )

GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe ) GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe ) ADRES BiLGiLERi Adres : Çamlık Mah. İskele Mevkii, No:14/A, 07500 Belek-Serik, Antalya, Türkiye Telefon : +90-242-715 16 00 / Faks : +90-242-715 14 39 Web

Detaylı

awr-factsheet-kı-2014-15-tr.pdf 1 6/9/14 7:34 PM FACT SHEET KIŞ 2014-2015

awr-factsheet-kı-2014-15-tr.pdf 1 6/9/14 7:34 PM FACT SHEET KIŞ 2014-2015 awr-factsheet-kı-2014-15-tr.pdf 1 6/9/14 7:34 PM FACT SHEET KIŞ 2014-2015 1 2 ILETİŞİM AMARA WING RESORT KEMER Atatürk Bul. Yenimahalle No :34 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel : +90 242 814 69 79 Faks

Detaylı

25.04-31.10.2015 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL FACT SHEET GENEL BİLGİLER

25.04-31.10.2015 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL FACT SHEET GENEL BİLGİLER Otelin Adı Sınıfı GENEL BİLGİLER FANTASIA HOTEL DE LUXE KEMER 5 Yıldızlı Otel Adres Çamyuva Mahallesi, Turizm Bulvarı, No: 19 07990 Kemer / Antalya - TÜRKİYE Posta Adresi P.K. 07990 Çamyuva Kemer / Antalya

Detaylı

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km.

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km. OTEL ENFORMASYON Hotel Adı Sınıfı Kategorisi Adres Telefon Telefax Web E-mail Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı SILENCE BEACH RESORT 5 Yıldızlı Otel 5 Yıldız Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya +90 0

Detaylı

Göl Evi Standart Lux Oda/

Göl Evi Standart Lux Oda/ OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Telefax : +90 0 242 744

Detaylı

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 FACT SHEET PGS ROSE RESIDENCE BEACH HOTEL 5* HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 Adres: Atatürk Bulvarı, Yenimahalle 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel: (+90)242 814 56 00 Fax: (+90)242 814 55 52 E-Mail: Web: info@rosehotels.com.tr

Detaylı

YAZ FACT SHEET & KONSEPT

YAZ FACT SHEET & KONSEPT YAZ FACT SHEET & KONSEPT Konaklama Restaurant Bar Aktivite SPA Toplantı Genel Bilgiler Açılış Tarihi : Mayıs 2010 Adres : Alara Turizm Center Okurcalar-Alanya-Antalya Telefon : +90 242 510 07 07 Faks :

Detaylı

Konsept & Factsheet Kış 2014-2015

Konsept & Factsheet Kış 2014-2015 Konsept & Factsheet Kış 2014-2015 Kategori: 5 Yıldız Açılış tarihi: Eylül 2007 Konsept: Ultra Herşey Dahil (24 saat) Yüzölçümü: 90.000 m² Mesafeler: Belek Çarşı 2 km, Havaalanı 35 km, Antalya Şehir Merkezi

Detaylı

SPA HERŞEY. Fact sheet

SPA HERŞEY. Fact sheet GRAND BELISH RESORT & SPA DAVUTLAR / KUŞADASI HERŞEY EY DAHİL Fact sheet 2015 - YAZ HOŞGELDİNİZ Grand Belish Hotel 2010 yılında hizmete açılmış olup, modern mimarisi, özel tasarlanmış odaları ve Servis

Detaylı

YAZ SEZONU 2015 +16 YAŞ MİSAFİRLERE UYGUN KONAKLAMA TESİSİ

YAZ SEZONU 2015 +16 YAŞ MİSAFİRLERE UYGUN KONAKLAMA TESİSİ YAZ SEZONU 2015 +16 YAŞ MİSAFİRLERE UYGUN KONAKLAMA TESİSİ HEAVEN BEACH RESORT & SPA KONUM: Özel plajı ile (100 metre uzunluğunda) deniz kıyısında yer almaktadır. Antalya şehir merkezine 90 km, Antalya

Detaylı

2012 2013 KIŞ SEZONU OTEL BİLGİLERİ

2012 2013 KIŞ SEZONU OTEL BİLGİLERİ OTEL BİLGİLERİ İÇERİK SAYFA Otel Genel Bilgileri 1 Oda Tipleri ve Özellikleri 2-3 Hizmetler ve Aktiviteler 4-5 Restoran ve Barlar 6 Her şey Dâhil Paketi 7 OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Kategori : 5 * :

Detaylı

TITANIC DELUXE BELEK YAZ KONSEPTİ - 2015 01.04.2015-31.10.2015

TITANIC DELUXE BELEK YAZ KONSEPTİ - 2015 01.04.2015-31.10.2015 1 TITANIC DELUE BELEK YAZ KONSEPTİ - 2015 01.04.2015-31.10.2015 2 TITANIC DELUE BELEK Açılış Tarihi Nisan 2013 Konsept High Class All Inclusive Kategori 5 Yıldız Posta Adresi Yatırımcı Günaylar Otel İşletmeleri

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC PALAZZO KONGRE MERKEZİ 1. KAT PLANI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZEN BANKET ZEMİN KAT RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK m SAN MARCO 2000

Detaylı

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL Kategori : 5 Yıldız Konsept : Ultra Herşey Dahil Konseptin Uygulanacağı Tarih Aralığı : 01.04 31.10.2015 Adres : Kızılağaç / Side ANTALYA Telefon : +90 242 748 70 10 Faks : +90 242 748 70 37 Web Sayfası

Detaylı

2014 2015 KIŞ FACT SHEET

2014 2015 KIŞ FACT SHEET 2014 2015 KIŞ FACT SHEET Adres : İskele Mevkii-Belek / ANTALYA Tel : +90 242 715 35 35 Rezervasyon Fax : +90 242 715 21 97 Satış & Pazarlama Fax : +90 242 715 13 37 Website : www.spice.com.tr / E-mail

Detaylı

2015 YAZ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

2015 YAZ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ STANDART ODA SUPERIOUR STANDART ODA DELUXE SUPERIOUR JUNIOUR SUITE GRAND SUIT SPA SUIT STANDART ODA DUBLEKS SUITE 2015 YAZ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ GENEL BİLGİLER Şirket : Kaya Holding

Detaylı

WORLD OF SUNRISE STARLIGHT THALASSO & SPA 2015 YAZ * ULTRA ALL INCLUSIVE

WORLD OF SUNRISE STARLIGHT THALASSO & SPA 2015 YAZ * ULTRA ALL INCLUSIVE Kategori : 5 Yıldız Konsept : Ultra Her Şey Dahil Konseptin Uygulanacağı Tarih Aralığı : 01.04 31.10.2015 Adres : Kızılağaç / Side ANTALYA Telefon : +90 242 748 80 00 Faks : +90 242 748 80 50 Web Site

Detaylı

Herşey Dahil. All inclusive

Herşey Dahil. All inclusive Herşey Dahil All inclusive Fact sheet 2015 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İndex 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6-7 Çocuk Kulübü 8 HD Hizmete Dahil Hizmetler ( Ücretsiz

Detaylı