ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00"

Transkript

1 ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul ELMADA Cumhuriyet Caddesi No: 69 Elmada / stanbul

2 yurtiçi yaz

3

4 Türkiye nin Turizm ve Gezi Sitesi BookinTurkey.com 03 Mart 2001 tarihinde Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirerek gelifltirdi i online ve gerçek zamanl rezervasyon sistemiyle büyük bir baflar ya imza atan BookinTurkey.com, Türkiye'nin en büyük ve köklü kurulufllar ndan Koç Holding bünyesinde kurulmufltur. Koç Holding ortakl ve güvencesiyle kurulan Bookinturkey.com'un tüm haklar SETUR Servis Turistik A.fi.'ye aittir. BookinTurkey.com, kullan c lar na online rezervasyon imkan vermesinin yan nda genifl içeri i ile bir turizm rehberi niteli i de tafl maktad r. ngilizce site versiyonu ile Türkiye'nin tan t m n da yapan BookinTurkey.com, yurtd fl ndan Türkiye'ye gelen isteyen turistler için de önemli bir rehber ve rezervasyon sistemi olmay baflarm flt r. Yurt içi ve yurt d fl otel ve turlar, uçak bileti, araç kiralama ve transfer hizmetleri en çok ilgi gören ürünler aras ndad r. Kurumsal rezervasyon sistemi ile yaklafl k 2300 flirketin ifl seyahatlerini düzenleyen BookinTurkey.com, seçkin ve sektöründe öncü flirketler taraf ndan tercih edilerek bu alanda referans olarak gösterilmektedir. fiirketler, merkezi bir flekilde kurumsal rezervasyon sistemi üzerinden yönettikleri ifl seyahatlerinde maliyetlerden ve rezervasyon için ay rd klar zamandan tasarruf edebilmifl, bu da BookinTurkey.com'un tercih edilmesinde önemli bir faktör olmufltur. BookinTurkey.com 2013 y l itibariyle yeni gelifltirdi i BOYMOD (BookinTurkey Otel Yönetim Modülü) ile otellerin fiyat, kontenjan ve tüm bilgilerini güncel olarak son kullan c ya sunmalar na olanak vermifltir. Yeniliklerine h z kesmeden devam eden BookinTurkey.com 2013 y l nda gelifltirdi i ve üye acentelerin yer ald seyahat klübü olan BOOKERS CLUB ile dünya bir t k ötenizde. Sevimli maskot BUK ise BookinTurkey.com kullan c lar n f rsat ve kampanyalardan haberdar ederek; kullan c lara yapt klar rezervasyonlarda BUK PUAN hediye ediyor ve seyahatlerine renk kat yor. Turizm ile sürekli geliflen teknolojiyi verimli ve kullan fll bir flekilde bir araya getirmeyi ilke edinen BookinTurkey.com, turizm sektöründe öncü ruhuyla faaliyet ve yat r mlar na tüm h z yla devam etmektedir.teknoloji ve turizm alan ndaki geliflmeleri s cak takibe alan BookinTurkey.com'un profesyonel ekibi bu geliflmeleri h zla kullan c lar n n hizmetine sunarak, kaliteli ve güvenilir hizmet alan nda referans olarak gösterilen bir turizm portal olmay sürdürmektedir. Bir kuruluflun müflterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki flartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterlili ine sahip oldu unu ve müflteri memnuniyetini sürekli art rmakta oldu unu gösterebilmek için sahip olmas gereken flartlar belirleyen, ISO 9001:2000 Kalite Standartlar na uyumu çerçevesinde SETUR Ocak 2007 itibariyle ISO 9001:2000 belgesini almaya hak kazanm flt r Skalite Ödülleri Yar flmas nda En yi Online Seyahat Acentesi 2011 Skalite Ödülleri Yar flmas nda En yi Yerel Rezervasyon ve Da t m Sistemi 2008 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2007 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2005 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi kinci Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2004 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2003 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi Ödülü 2002 Alt n Örümcek Web Yar flmas nda En yi Turizm/Seyahat Sitesi ve En yi kinci Kurumsal Sitesi Ödülü

5

6 Alanya AYDINBEY GOLD DREAMS SAPHIR OTEL SAPHIR RESORT & SPA ULUSOY ASPENDOS HOTEL T TAN GARDEN HOTEL T TAN SELECT HOTEL CLUB HOTEL T TAN UTOPIA WORLD Assos - Ayvalık - Edremit ASSOS DOVE HOTEL ASSOS EDEN GARDENS ASSOS EDEN BEACH AYVALIK ÇINAR HOTEL ADRINA HOTEL DELUXE Belek ADORA RESORT HOTEL AYDINBEY FAMOUS RESORT CLUB ASTERIA BELEK CLUB MEGA SARAY BELEK S AM ELEGANCE HOTEL & SPA Bodrum AMBROSIA HOTEL ELITE HOTEL BODRUM ZER HOTEL & BEACH CLUB MIO BIANCO RESORT AEGEAN GARDEN HOTEL ALTA BEACH HOTEL ALTA PARK HOTEL CLUB MAV HOTEL & SUITES GRAND NEWPORT HOTEL MANASTIR HOTEL Çesme KAMER SUITS & HOTEL PIRIL HOTEL THERMAL & BEAUTY SPA KAPAR OTEL ALAÇATI ALAÇATI MARINA PALACE Fethiye - Kas ORKA SUNLIFE RESORT & SPA AQUARIUS HOTEL HERA HOTEL Kemer GRAND RING HOTEL PGS ROSE RESIDENCE BEACH ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB GRAND HABER HOTEL LIMS BONA DEA BEACH HOTEL ROSE RESORT RING BEACH HOTEL Marmaris OTEL TURUNÇ ANEMON MARMAR S GRAND PAfiA HOTEL MALIBU BEACH HOTEL HOTEL PAfiA BEACH POSEIDON HOTEL VIVERDE HOTEL LORYMA Side ASTERIA SORGUN RESORT AYDINBEY KING S PALACE PEMAR BEACH RESORT AMELIA BEACH RESORT & SPA SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA SÜRAL GARDEN HOTEL SÜRAL HOTEL SÜRAL SARAY SÜRAL RESORT HOTEL Mersin ALTINORFOZ OTEL SAH L MARTI OTEL Yetkili Satıs Acentelerimiz Didim - Kusadası ORION BEACH HOTEL GRAND BELISH HOTEL CARINA HOTEL FAUSTINA

7 Seyahat Yolunda, Is ler Tık ırında... Kurumsal rezervasyon sistemine üye olan 2.500'e yak n flirketin ifl seyahatini düzenleyen BookinTurkey.com, kiflisel seyahatlerin yan s ra ifl seyahatleri alan nda da birçok firma taraf ndan tercih edilerek bu alanda da baflar l oldu unu kan tlam flt r. Firmalar merkezi bir flekilde internet üzerinden yönetebildikleri sistem sayesinde ifl seyahatleri maliyetlerinden ve rezervasyon için ay rd klar zamandan tasarruf edebilmifl, bu da BookinTurkey.com'un tercih edilmesinde önemli bir faktör olmufltur. Online rezervasyon sistemi sayesinde firmalar otel ve uçak rezervasyonlar yapabiliyor, araç kiralama ve transferleri talep edebiliyorlar. Ayr ca bu harcamalara ait raporlar düzenli bir flekilde, diledikleri zaman sistem üzerinden kendileri için özel olarak haz rlanm fl sayfalardan takip edebiliyorlar. BookinTurkey.com yeni gelifltirdi i kurumsal rezervasyon sistemi (V.2) ile de flirketlerin seyahat politikalar çerçevesinde onay ve limit mekanizmalar ile seyahatlerini yönetebilmelerini sa lamaktad r. Bu sayede flirketler online olarak onay ve limit süreçlerini de etkin yönetebilir hale gelmektedir.

8 Herkes Için Engelsiz Tatil Koç Holding, ülkemize yapt yat r mlarla, yeni sektörlerin geliflmesi için att ad mlarla ve küresel markalar yla sosyal sorumlulu un en önemli bileflenlerinden olan ekonomik kalk nmada ülkemizin itici güçlerinden biri olmaya devam etmektedir. Köklü kurumsal kültürüyle Türk ifl dünyas n n toplumsal yan en güçlü üyelerinden biri olan Koç Holding ve Koç Toplulu u fiirketleri, her y l kurumsal yurttafll k bilinci dahilinde çok çeflitli toplumsal paylafl m projelerine destek vermekte, yaflad m z toplumun yaflam kalitesini yükseltmek, kendi çal flanlar ve onlar n ailelerine, yerel halka ve di er paydafllar na karfl sorumluluklar n yerine getirmek amac yla çal flmalar n sürdürmektedir. flte bu çal flmalardan biri olan Ülkem çin Projesi ise toplumsal kalk nma için bireysel gönüllülü ü ön plana ç karmaktad r. Ülkem çin Projesi kapsam nda Koç Toplulu u flirketleri, çal flanlar ve bayilerinin katk lar ile 81 ilde 2006 y l ndan bu yana e itim, sa l k, çevre ve yerel kalk nma gibi çeflitli alanlara sosyal sorumluluk çal flmalar nda güç birli i ile örnek çal flmalar sergilendi y llar aras nda 387 proje, 2008 y l nda fidan, 2009 y l nda çocu a çevre e itimi ve y llar nda Türk K z lay na ünite kan ba fl sa land. Bir ünite kan n 3 hayat için umut oldu unu düflünüldü ünde yaklafl k kiflinin hayat na dokunulmufl oldu. Ülkem çin Projesi uygulamas nda ise Engel Tan m yorum temas ile yoluna yeni bir heyecan ile devam ediyor ve engelli vatandafllar m z n sosyal yaflamdaki yerine odaklan yor. Bildi iniz gibi, ülkemizde engellili e bak fl aç s n n de ifltirilmesi, hak temelli bir oda a kavuflulmas ve engelli vatandafllar m z n ekonomik ve sosyal hayata eriflimlerinin art r lmas konusunda kaydedilmesi gereken önemli aflamalar bulunmaktad r. Koç Holding liderli inde, tüm Koç Toplulu u flirketleri ve bayileri, Ülkem çin Engel Tan m yorum projesi ile önümüzdeki iki y l boyunca gerçeklefltirilecek e itimler ve özel çal flmalarla bu önemli konuya dikkat çekmeye ve toplumsal fark ndal k yaratmaya çal flacakt r. Bizler de Setur ve markalar olarak, tüm birimlerimizle Ülkem çin Engel Tan m yorum sosyal sorumluluk projesi içinde yer al yor ve bu de erli projeye gönülden destek veriyoruz. Broflürümüzün haz rl k aflamas nda, engelli konuklar m z n ülkemizde Engelsiz Tatil yapabilmelerine yard mc olabilmek amac yla, portföyümüzde bulunan otellerin Engelsiz Tatil e uygunluk kriterlerini inceledik ve engelli misafirlerimize rehberlik edebilmek için bu tesislerdeki engelli dostu hizmetleri, her bir tesisin sayfas na yerlefltirdi imiz ikonlarla belirttik. Bu ikonlar n anlamlar n afla da görebilirsiniz. Herkes çin Engelsiz Tatil çal flmalar m z n yaflad m z çevreye katk sa lamas n ve ülkemizdeki fark ndal n artarak devam etmesini diliyoruz. Bina giriflleri tekerlekli sandalyeye uygun geniflliktedir. Ana kap girifli düz ayakt r. Tekerlekli sandalyeye uygun e imli rampa mevcuttur. Info desk ve kay t bankolar tekerlekli sandalye ile gelen misafirlerin yüzyüze iletiflim kurmas için uygun alçakl ktad r. te engelli asansörü vard r. içinde konuk tuvaleti vard r, engelli kullan m na uygundur. te belirtilen adette engelli odas vard r.

9

10

11 Alanya AYDINBEY GOLD DREAMS Ultra Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde alkollü - alkolsüz yerli ve baz yabanc içecekler ücretsizdir. Akdeniz ve bal k A la Carte olmak üzere 2 adet A la Carte Restaurant bulunur. Misafirler 1 haftal k konaklama boyunca 1 kez yararlanabilirler. A la Carte Restaurantlar için bir gün önceden misafir iliflkilerine rezervasyon yapt r lmas gerekir. Ayd nbey Gold Dreams; Türkler Beldesinde olup, Antalya flehir merkezine 120 km, Antalya Havaalanı na110 km, Alanya ya 20 km ve Avsallar a 5 km uzakl kta yer almaktad r. Denize 50 m mesafededir m 2 alan üzerine kurulu olan Ayd nbey Gold Dreams Hotel de aç k havuz, kapal havuz, kayd rakl yüzme havuzu, oyun salonu, sa l k merkezi, mini club ve çocuk park, al flverifl merkezi (kuyum - market - kuaför - butik - deri - foto rafç ), Türk hamam, sauna, masaj, jakuzi, buhar odas, kese, spa hizmetleri, bilardo, internet hizmetleri, güzellik merkezi, su sporlar, animasyon, masa tenisi, dart, beach voleybol, jimnastik, mini disco, toplant salonu mevcuttur. Aktiviteler ve animasyonlar, Türk hamam, sauna, jakuzi, buhar odas, fitness salonu, masa tenisi, dart, plaj voleybolu, step aerobik, jimnastik, su jimnasti i, mini club, odada emanet kasa, lobi de internet, sahilde flezlong, flemsiye, minder. Oda servisi, bilardo, internet cafe ve oyunlar, masaj, su sporlar, doktor, araç kiralama, al flverifl merkezi, çamafl r y kama servisi, bebek bak c s. Çocuk Çocuk havuzu, mini club, mini disco, çocuk park, çocuk bahçesi küçük misafirlerimizin hizmetindedir. Oda Tüm odalarda direkt telefon, müzik sistemi ve TV (uydu yay n ), minibar, balkon, emanet kasa bulunmaktad r. Plaj ve Havuz te 2 adet aç k yüzme havuzu, kayd rakl yüzme havuzu, kapal yüzme havuzu bulunur. Mavi bayrakl özel kum plaj nda soyunma kabini ve dufl bulunmaktad r. 8

12 SAPHIR OTEL Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler. in belirlemifl oldu u markalar dahilinde alkollü & alkolsüz yerli içecekler 10:00-24:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Mini barda su ücretsiz olarak verilir. Lobby Bar da çay çeflitleri, kahve ve su haricinde ücretlidir. 24 saat boyunca hizmet verir. Sadece bardak ile içecek servisi yapılır. fiifle ve kutu içecekler ücretlidir.18 yafl alt misafirlere alkollü içecek servisi yap lmaz. Osmanl A la Carte Restaurant, talyan A la Carte Restaurant olmak üzere 2 adet A la Carte Restaurant bulunur, misafirler A la Carte Restaurantlar konaklamalar süresince bir gün önceden rezervasyon yapmak flart ile ücretsiz olarak faydalanabilirler. A la Carte Restaurantlar haftan n 6 günü hizmet vermektedir. Saphir Hotel; Alanya Konakl mevkiinde yer almaktad r. Konakl merkeze 500 m, Alanya merkeze 12 km, Antalya Havaalanı na110 km, Antalya merkeze 130 km uzakl kta bulunmakta olup, denize s f r konumdad r m 2 alan üzerine kurulu Saphir Hotel ana binas nda 422 oda ve 5 blok, villa bölümünde ise 189 oda olmak üzere toplam 611 odas yla hizmet vermektedir. te 2 adet aç k havuz,1 adet kapal havuz, kayd rakl yüzme havuzlar, aqua park, aç k disco, oyun odas, amfi tiyatro, sauna, Türk hamam, masaj, fitness center, güzellik merkezi, SPA center, kuaför, doktor, al flverifl merkezi, market, gündüz ve akflam animasyonlar, havuz oyunlar, çocuk havuzu, mini club, oyun salonu, çocuk animasyonu, basketbol, beach voleybol, bilardo, tenis kortu, masa tenisi, dart, jet ski, parasailing, konferans salonu mevcuttur. Plaj ve Havuz 2 aç k havuz, 2 çocuk havuzu bulunmaktadır. 3 su kayd ra havuzda, 1 su kaydıra ı iskelede olmak üzere 4 adet su kaydıra bulunur. Plaj tesise özel olup kum ve çak ld r. skele bulunur. Plaj voleybolu, mini futbol, basketbol, bilardo, fitness center, Türk hamam, sauna, gündüz tenis kortu kullan m, masa tenisi, dart, buhar odas, plajda ve havuz kenar nda flezlong, minder, flemsiye ve havlu. (depozitolu) Taze s k lm fl meyve sular, paket dondurmalar, tüm yabanc içecekler, gece 24:00 den sonra al nacak tüm içecekler, discoda al nacak tüm içecekler, bebek bak c s, çamafl rhane hizmetleri, masaj, kuaför, doktor, internet (odalarda), internet cafe, tenis kortu fl kland rmas, tenis dersleri, güzellik ve SPA merkezi, su sporlar. Çocuk Çocuk havuzu, kayd rak, mini club (4-10 yafl), çocuk park, bebek bak c s. WC 6 ROOM Oda Otel Standart Oda: (22 m 2 ) Uydu yay nl TV, merkezi klima, mini bar, telefon, fön makinas, müzik yay n (TV den), balkon/teras, kasa, zemin hal veya seramiktir, banyo veya küvet, WC bulunmaktad r. Konaklama minimum 1 kifli, maximum 4 kifli (3 + 1) kifli olabilir. Villa Standart Oda: (25 m 2 ) Uydu yay nl TV, split klima, mini bar, telefon, fön makinas, müzik yay n (TV den), balkon/teras, kasa, zemin seramik, banyo, dufl/wc bulunmaktad r. Konaklama minimum 1 kifli, maximum 3 kifli (2+1) olabilir. Villa Deluxe Oda :(28 m 2 ) Uydu yay nl TV, split klima, mini bar, telefon, fön makinas, müzik yay n (TV den), balkon/teras, kasa, zemin halı, banyo, küvet/wc bulunmaktad r. Konaklama minimum 1 kifli, maximum 4 kifli (2+2,3+1) olabilir. Villa Family Oda : (33 m 2 ) ki ayr odadan oluflmakta olup, arada kap bulunmaktad r. Uydu yay nl TV, split klima, mini bar, telefon, fön makinas, müzik yay n (TV den), balkon/teras, kasa, zemin seramik, banyo, dufl/wc bulunmaktad r. Konaklama minimum 3 kifli, maximum 5 (3+2/4+1) kifli olabilir. 9

13 Alanya SAPHIR RESORT & SPA Ultra Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-24:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Ottoman Restaurant Osmanl Mutfa, Passione Restaurant talyan Mutfa olmak üzere 2 adet A la Carte Restaurant da konaklama boyunca 1 defa ücretsiz yemek.(rezervasyonludur). Saphir Resort & Spa Alanya Okurcular'da bulunup, Okurcular merkeze 500 m, Alanya flehir merkezine 33 km, Side'ye 27 km, Antalya Havaalanı na 90 km uzakl ktad r. te 307 adet hotel standart oda, 3 adet engelli odas, 17 adet aile odas, 3 adet balay suite oda, 6 adet suit oda olmak üzere toplam 333 oda, 750 yatak mevcuttur. Saphir Resort & Spa da ana restaurant, 2 adet A la Carte Restaurant ( talyan, Osmanl ), barlar, 2 adet toplant salonu, sa l k odas, uyand rma servisi, internet cafe, market, çamafl r ve ütü servisi, jeneratör, aç k yüzme havuzu, kapal yüzme havuzu, çocuk havuzu, 3 su kayd ra, Türk hamam, sauna, buhar odas, SPA, welness, masaj, fitness merkezi, kuaför, güzellik salonu, thalasso terapi, aqua terapi, jimnastik salonu, bahçe, çocuklar için oyun alan, mini club (4-10 yafl), TV odas, disco, 1 ayd nlatmal tenis kortu, masa tenisi, bilardo, plaj voleybolu, basketbol, gün boyu animasyon, banana, kano, parasailing, su bisikleti, jet ski, paraflüt, su sporlar, aquapark bulunmaktad r. Hamam, sauna, fitness center, masa tenisi, dart, tenis malzemeleri (top ve raket), basketbol, plaj voleybolu, animasyon, disco (girifl ücretsiz olup, içecekler ücretlidir), lobide wireless, animasyon aktiviteleri, odada emanet kasa, mini club, flemsiye, plaj havlusu (depozitolu), minder. Masaj, jakuzi, bilardo, oda servisi, tenis kort fl kland rmas, su sporlar (plajda), internet cafe, çocuk arabas, taze s k lm fl meyve sular, çamafl rhane servisi, araba kiralama, bebek bak m, telefon, baby phone, doktor, SPA merkezi, kuaför, dal fl okulu, kuaför, ithal içkiler, taze meyve suyu, kutu ve flifleli içecekler. Çocuk küçük misafirlerine mini club, çocuk bahçesi, çocuk havuzu hizmeti sunmaktad r. Mini club yafl aras çocuklar için günün belirli saatlerinde hizmet vermektedir. WC 2 ROOM Oda Tüm odalarda direkt telefon, banyo, saç kurutma makinesi, jakuzi (balay suitinde), elektronik kilit sistemi, yang n alarm, mini bar, uyand rma servisi, kasa, balkon, plazma TV, uydu TV, merkezi split klima bulunmaktad r. Standart Oda: 28m 2 olup maksimum 2 yetiflkin + 1 çocuk veya 3 yetiflkin konaklama yap labilir. Suit Oda: 51m 2 olup iki odal d r. Aile Odas : 39m 2 olup 2 odal d r. Plaj ve Havuz Denize s f r olan tesisin 150 m. uzunlu unda kum - çak l plaj bulunmaktad r. te 1 adet kapal, 1 adet aç k yüzme havuzu ve aqua park bulunmaktad r. Plajda ve havuz kenar nda flemsiye, minder, flezlong, havlu ücretsizdir. 10

14 ULUSOY ASPENDOS HOTEL Herfley Dahil Aç k büfe sabah kahvalt s, geç kahvalt, aç k büfe ö le ve akflam yeme i, gözleme, snack servisi, çay saati, çocuk büfesi, gece çorbas, alkollü ve alkolsüz yerli içecek hizmetleri saatleri aras nda ücretsizdir. Alanya Avsallar bölgesinde denize s f r konumda bulunan Ulusoy Aspendos Hotel; Antalya Havaalanı na 100 km, Antalya merkeze 110 km, Alanya ya 22 km mesafededir. Toplam 194 oda, 388 yatak kapasiteli otelde: 147 standart, 47 aile odas mevcuttur m 2 alan üzerine kurulu olan Aspendos Hotel de 350 kiflilik ana restaurant, aç k yüzme havuzu, çocuk havuzu, kayd rakl havuz, 2 adet tenis kortu, masa tenisi, fitness center, mini basketbol, plaj voleybolu, jimnastik, Türk hamam, sauna, masaj, doktor, mini club (4-12 yafl), çocuk oyun park, dart, gündüz animasyon aktiviteleri, disco, akflam flovlar, internet cafe, çamafl r y kama ve ütüleme, doktor servisleri sunulmaktad r. Havuzlar, tenis kortu, masa tenisi, fitness center, mini basketbol, plaj voleybolu, jimnastik, Türk hamam, mini club, dart, aktiviteler, show programlar, sahil ve havuzda flezlong, flemsiye, kablosuz internet tesis misafirlerine ücretsiz olarak sunulmaktad r. Tenis kortu fl kland rmas, tenis raket ve toplar, sauna, masaj, kese, kuaför, internet cafe, çamafl r y kama ve ütüleme, telefon, doktor, sahil ve havuzda minder, kiral k kasa, özel günlerde verilen pasta vs. siparifller tesis misafirlerine ücretli olarak sunulmaktad r. Çocuk Çocuklar için oyun park, yafl mini club, çocuk havuzu ve çocuk büfesi hizmeti bulunmaktad r. Oda Tüm odalar deniz taraf nda ve balkonlu olup, klima (hava durumuna göre belirli saatlerde), mini buzdolab (sadece giriflte 2 adet 1,5 lt. su konulmaktad r). Uluslararas görüflmeye aç k telefon, LCD TV, makyaj masas / ayna mevcuttur. Yerler fayans kapl d r. Standart odalar 22,3 m 2 olup 2 tek kiflilik yatak bulunmaktad r. lave kifliler için extra yatak konulmaktad r. Aile odalar 30,2 m 2 olup tek odadan oluflmaktad r. Aile odalar nda 2 tek kiflilik yatak ve 1 ranza bulunmaktad r. Tüm oda banyolar nda dufl, WC ve fön makinesi mevcuttur. Plaj ve Havuz in 200 m uzunlu unda kum plaj, 1 adet aç k havuzu, 1 adet kayd rakl havuz ve çocuk havuzu bulunmaktad r. 11

15 Alanya T TAN GARDEN HOTEL Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde baz alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-00:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Taze s k lm fl meyve sular ve Türk kahvesi ücretlidir. Titan Garden Hotel, Alanya Konakl mevkiinde denize 200 m mesafede bulunup; Alanya ya 12 km, Antalya Havaalanı na 110 km uzakl ktad r. te 48 adet aile odas (tek oda), 35 adet aile odas (çift oda, ba lant kap l ), 241 adet standart oda, 3 adet engelli oda olmak üzere toplam 327 oda mevcuttur. Ana restaurant, A la Carte Restaurant, bar, 2 adet aç k yüzme havuzu, 2 adet çocuk havuzu, kayd rakl havuz, mini kulüp (4-12 yafl), çocuk oyun alan, su kayd ra, bebek yata, mama sandalyesi, animasyon, aerobik, su jimnasti i, streching, dart, dance bar, hamam, fitness center, masa tenisi, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong, minder havlu, wireless internet, sa l k hizmetleri, kuaför, masaj, kese, sauna, jakuzi, market, kuyumcu, foto rafç, çamafl rhane hizmetleri, telefon, faks, fotokopi, oyun salonu, TV odas, su sporlar (su kaya, jet - ski, deniz paraflütü, ringo, banana/özel iflletme), dal fl okulu, internet cafe, konferans salonu bulunmaktad r. Özel kum plaj, otele 200 m mesafededir. fiezlong, flemsiye ücretsizdir. Alkollü ve alkolsüz yerli içecekler, mini kulüp, oyun alan, su kayd ra, bebek yata, mama sandalyesi, animasyon, aerobik, su jimnasti i, streching, dart, dance bar, hamam, fitness center, masa tenisi, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong, wireless internet tesis misafirlerine ücretsiz olarak sunulmaktad r. Sa l k hizmetleri, kuaför, masaj, kese, sauna, jakuzi, market, kuyumcu, foto rafç, çamafl rhane hizmetleri, telefon, faks, fotokopi, oyun salonu (bilardo, atari), minder, havlu, su sporlar, dal fl okulu, internet cafe, mini bar, odada kasa, ithal alkollü içecekler, taze s k lm fl meyve sular. WC 3 ROOM T TAN SELECT HOTEL Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve baz alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-00:00 saatleri aras nda ücretsizdir. A la Carte Restaurantlardan minimum 5 gece konaklamalarda sadece birinden bir kez yararlan labilir. Yabanc içkiler ve taze s k lm fl meyve sular ücretlidir. Alanya Konakl mevkiinde bulunan tesis, Alanya merkeze 12 km, Antalya Havaalanı na 110 km ve denize 250 m mesafededir. 169 adet standart oda, 5 aile odas, 2 engelli oda olmak üzere toplam 176 odas bulunan tesiste, ana restaurant, 2 adet A la Carte Restaurant, barlar, disco, aç k ve kapal yüzme havuzu, 2 adet çocuk havuzu, sa l k hizmetleri, hamam, fitness center, masa tenisi, lobide kablosuz internet eriflimi, kuaför, wellness & spa merkezi, masaj, sauna, kese, jakuzi, market, kuyumcu, foto rafç, çamafl rhane hizmetleri, telefon, faks ve fotokopi hizmetleri, oyun köflesi, su sporlar, internet köflesi, mini club (4-12 yafl), çocuk oyun alan, bebek yata, mama sandalyesi, dart, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong hizmetleri sunulmaktad r. Oda Standart Oda: 2 adet tek yatak ya da 1 adet çift kiflilik yatak, TV, split klima, banyoda küvet, saç kurutma makinas, direkt telefon, minibar, kiral k kasa, duman dedektörü, laminant zemin, balkon mevcuttur. Aile Odası: 1 adet çift kiflilik yata olan ebeveyn odas ve 2 tek kiflilik yatak bulunan ba lant l ayr bir odadan oluflur. TV, split klima, banyoda küvet, saç kurutma makinas, direkt telefon, minibar, kiral k kasa, duman dedektörü, laminant zemin, balkon mevcuttur. Engelli Odası: 2 adet tek yatak, TV, split klima, özel banyo, saç kurutma makinas, direkt telefon, minibar, kiral k kasa, duman dedektörü, laminant zemin, balkon mevcuttur. Plaj ve Havuz Sahile 250 m, kum ve çak l kar fl m özel plaj, plajda dufl, WC, soyunma kabinleri mevcuttur. Alkollü ve alkolsüz yerli içecekler, hamam, masa tenisi, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong, su kayd ra, fitness center, A la Carte Restaurant (1 kez), wireless internet, bebek yata, mama sandalyesi, animasyon, aerobik, dart, dance bar, oyun alan, mini club tesis misafirlerine ücretsiz olarak sunulmaktad r. Sa l k hizmetleri, kuaför, wellnes & SPA, masaj, kese, sauna, jakuzi, market, kuyumcu, foto rafç, çamafl rhane hizmetleri, telefon, faks, fotokopi hizmetleri, odada kasa, mini bar, oyun salonu, ithal alkollü içecekler, taze s k lm fl meyve sular, Türk kahvesi, minder, havlu, su sporlar, dal fl okulu, internet cafe tesis misafirlerine ücretli olarak sunulmaktad r. Çocuk te 4-12 yafl aras çocuklar için mini club (10:00-12:30, 14:00-17:00) ve çocuk havuzu bulunmaktad r. WC 2 ROOM 12

16 CLUB HOTEL T TAN Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde baz alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-00:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Taze s k lm fl meyve sular ve Türk kahvesi ücretlidir. Club Titan Hotel Alanya Karg cak mevkiinde denize 100 m mesafede olup; Alanya merkeze 16 km, Antalya Havaalanı na 150 km mesafededir. 17 suit, 142 double ve 2 engelli odas olmak üzere 161 odas olan tesiste aç k yüzme havuzu, çocuk havuzu, ana restaurant, hamam, sauna, fitness, masaj, butik/market, kuyumcu, kuaför, ilk yard m odas, masa tenisi, plaj voleybolu, aerobik, bilardo, dal fl okulu, su sporlar, animasyon, mini club, aç k hava disco, TV ve okuma köflesi, oyun ve internet köflesi, toplant salonu mevcuttur. ile plaj aras nda yol bulunmakta olup, plaja gitmek için alt geçit mevcuttur. Plaj, kum ve çak ldan oluflur. Havuz ve plajda flezlong ve flemsiye ücretsiz, minder ve plaj havlusu ücretlidir. Animasyonlar, hamam, fitness, flezlong, semsiye, mini futbol, plaj voleybolu, dart, boccia, masa tenisi ücretsiz hizmetler aras ndad r. Telefon, sauna, masaj, su sporlar, dal fl okulu, kuaför, market, butik, kuyumcu, çamafl r y kama ve ütüleme, kuru temizleme, bilardo, minibar, resepsiyonda kasa, plaj havlusu, internet, doktor ve sa l k hizmetleri, taze s k lm fl meyve sular, Türk kahvesi ve flezlong minderleri ücretlidir. WC 2 ROOM UTOPIA WORLD Ultra Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ve içecekler dahildir. Tüm yerli alkollü, alkolsüz içecekler ve baz yabanc alkollü içecekler ücretsiz olup konsept 24 saat geçerlidir. A la Carte Restaurantlar ve ithal içecekler ücretlidir. Alanya Karg cak ta bulunan tesis Alanya merkeze 20 km, Antalya Havaalanı na 155 km, Antalya merkeze 165 km uzakl ktad r. Utopia World Hotel, surlar içerisinde m 2 arazi üzerine kurulmufl m 2 aqua park alan na sahip bir tesistir. e 150 m mesafede köprü ile ba lant l özel plaj bulunmaktad r. 312 villa standart, 189 ana bina standart, 4 terrace suit, 21 junior suit, 15 corner suit, 1 kral suit, 1 kraliçe suit, 1 dream suit, 10 dublex, 5 engelli odas olmak üzere toplam 559 oda ve 1400 yatak kapasitesine sahiptir. de 1 çocuk havuzu, iki ana havuz, bir flelale havuzu ve bir s tmal kapal havuz, 8 yetiflkin kayd rakl bir aktivite havuzu, 4 çocuk kayd rakl çocuk havuzu ve mini club, 1 flelale havuzu, bir ana havuz ve 300 m rafting parkuru bulunmaktad r. Telefon, faks, araba kiralama, bisiklet kiralama, nargile servisi, spa & wellness center, çamafl r y kama, ütü ve kuru temizleme, motorlu su sporlar, dal fl dersi, doktor, hemflire, posta servisi, baby sitter imkan, al flverifl merkezi, kuaför ve güzellik salonu, internet cafe, oyun salonu, taze s k lm fl meyve sular ücretlidir. Tenis kortu (rezervasyonlu), tenis raketi, tenis topu (depozitolu), masa tenisi, su bisikleti, kano, disco ve animasyon showlar, (gün içinde & gece), fitness center, Türk hamam, sauna, buhar odas, jakuzi, mini kulüp, çocuk oyun park, plaj havlusu, günefl flemsiyesi, minder ve flezlong (havuz ve plajda), odalarda kasa, kablosuz internet ba lant s, Amerikan, Frans z ve Rus bilardosu, basketbol, voleybol kum pist saha, mini futbol sahas, aquapark ücretsizdir. 13

17

18

19 Assos ASSOS DOVE HOTEL Herfley Dahil Sabah, ö le ve akflam yemekleri ile tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde alkollü ve alkolsüz yerli içecekler,10:00-23:00 saatleri aras ücretsizdir. A la Carte Restaurant rezervasyonlu ve ücretlidir. Assos Kad rga Koyu nda yörenin el de memifl do as ve kültürel miras korunarak üç taraf denizle çevrili m 2 lik bir yar m ada üzerine kurulmufltur. Çanakkale'ye 90 km. uzakl ktad r. 109 standart, 10 sigara içilmez ve 1 adet engelli odas ile 4 adet vip suit, 4 adet suit olmak üzere toplam 128 oda bulunmaktad r. Tüm tesiste ücretsiz kablosuz internet mevcuttur. 750 m 2 kayd rakl aç k yüzme havuzu, su kayd ra, çocuk havuzu, 150 m 2 kapal yüzme havuzu, 400 kiflilik aç k restaurant, 300 kiflilik kapal restaurant, 80 kiflilik A la Carte Restaurant, Yunan adas Midilli ve do a & deniz manzaral teras bar, havuz bafl snack bar, disco, sauna, Türk hamam, market, oyun salonu, TV salonu, bilardo, masa tenisi, tenis kortu, voleybol sahas, basketbol sahas, toplant salonu, 400 m 2 iskele, plaj ve otopark mevcuttur. Basketbol, plaj voleybolu, dart, fitness, masa tenisi, tenis (gündüz) Masaj. Çocuk Çocuk havuzu, oyun salonu. WC 1 ROOM Oda Tüm odalarda; TV, klima, minibar, saç kurutma makinas, WC, direkt telefon ve balkon mevcuttur. Suit ve vip suitlerde bir salon, yatak odas ve banyo bulunmaktad r. Plaj ve Havuz Aç k ve kapal havuz, çocuk havuzu ve tesisin kendine ait plaj ve iskelesi bulunur. 16

20 ASSOS EDEN GARDENS Herfley Dahil ve Yar m Pansiyon ve Tarihleri Aras nda Yar m Pansiyon; Sabah ve akflam yemekleri d fl nda al nan yiyecekler ve tüm içecekler ücretlidir Tarihleri Aras nda Herfley Dahil; Her fley dahil konaklamalarda sabah, ö le ve akflam aç k büfe yemekler ile tesisin belirlemifl oldu u markalar dahilinde baz alkollü ve alkolsüz yerli içecekler 10:00-24:00 saatleri aras nda ücretsizdir. Beach Bar'dan al nacak tüm hizmetler ücretlidir. Minibar her gün her kifli için 0,5 lt. su ile doldurulur. Kendine ait özel bir koyda yer alan tesis, mavi bayrak ödüllü özel plaj ve zeytin a açlar n n aras ndaki muhteflem do as yla cennet gibi bir tatil sunuyor. Behram kale (Assos) Küçük kuyu sahil yolunun 17. km sinde denize s f r konumda olan tesis; Assos Antik Liman a 10 km, Edremit e 60 km, Çanakkale merkeze 85 km, stanbul a 420 km mesafededir. Assos Eden Gardens Hotel 97 standart oda, 17 mini suite ve 3 VIP home olmak üzere toplam 117 oda ve 256 kifli kapasiteli olup; tüm odalar nda; split klima, minibar, uydu TV, telefon, banyolarda saç kurutma makinesi ve küvet bulunmaktad r. Tüm odalar zemin parkedir ve balkon bulunmaktad r. te aç k ve kapal yüzme havuzu, aç k çocuk havuzu, sauna, Türk hamam, fitness center, tenis kortu, çocuk park, masa tenisi, bilardo, su sporlar, disco imkanlar mevcuttur. Mavi Bayrak Ödüllü tesisin özel kum ve ince çak l kar fl k plaj nda büyük platform iskelesi bulunmakta, plaj, havuz çevresi ve iskelede flezlong ve flemsiyeler ücretsiz olarak sunulmaktad r. Canl müzik, fitness salonu, genel alanlarda internet kullan m, tenis kortu kullan m, resepsiyonda kasa, masa tenisi, mini club, oyun salonu, özel plaj, plaj voleybolu, flemsiye, flezlong, tenis, voleybol. Bilardo, doktor, tenis topu ve raket kiralama, sauna, hamam ücretli olarak sunulmaktad r. WC 1 ROOM Tam Pansiyon Plus Sabah, ö le ve akflam yemekleri dahildir ve yemeklerde sofra flarab, konsantre meyve suyu ve su ücretsizdir. Di er tüm içecekler extra ücrete tabidir. Assos Kad rga Koyu nda denize s f r, mavi bayrak ödüllü özel plaj ve enfes do as yla Assos Antik Liman a 5 km, Edremit e 65 km, Çanakkale ye 85 km mesafededir. Yenikap - Band rma feribotlar yla ulafl m tercih edilebilece i gibi art k düzenli olarak çal flan Edremit ve Çanakkale Havaalanlar ndan ulafl m sa lanabilmektedir. Standart, standart plus, family room oda çeflitleriyle toplam 44 oda ve 100 kifli kapasiteli tesisin tüm odalar nda; TV, minibar, saç kurutma makinas, splitair condition (klima - s tma), balkon bulunmaktad r. Aç k havuz, çocuk havuzu ve tesisin kendine ait mavi bayrak ödüllü özel plaj ve büyük platform iskelesi mevcuttur. te sauna, kültür odas, aç k ve kapal restaurant, garden ve beach olmak üzere iki adet bar bulunmaktad r. Kablosuz internet, kasa, otopark. ASSOS EDEN BEACH thal içecekler, doktor, sauna, telefon. WC 17

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu Konum Botanik Hotel, benzersiz bir doğaya, tarihi zenginliklere sahip bölgemizde 90.000 m² lik yeşil bir alana kurulu, 617 odadan oluşmaktadır. Havalimanı na 90 km, Side ye 30 km, Alanya ya 32 km, mesafededir.

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2012 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 FACT SHEET PGS ROSE RESIDENCE BEACH HOTEL 5* HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 Adres: Atatürk Bulvarı, Yenimahalle 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel: (+90)242 814 56 00 Fax: (+90)242 814 55 52 E-Mail: Web: info@rosehotels.com.tr

Detaylı

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace.

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace. Konum Turizmin yeni yıldızı Lara da ihtişamı ve sizlere sunduğu saray konforuyla palmiye ağaçları arasında ışıldayan Delphin Palace Antalya şehir merkezine 15 km, Antalya Havalimanı na 10 km. ve sahile

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel Otel Bilgisi Limak Arcadia Golf Resort Otel Etkileyici bir Akdeniz manzarasına karşı, plajın hemen yanında yer alan Limak Arcadia Golf Resort, etkileyici mimarisi ile palmiye ağaçları arasında görkemli

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Otel Bilgisi Sherwood Breezes Resort Sherwood Breezes Resort; Lara Kundu mevkiinde denize sıfır konumda bulunmaktadır. Tesis, 499 odası ile misafirlerine konforlu hizmet sağlamaktadır. Tesis; ana restoran,

Detaylı

: PHASELIS HILL RESORT

: PHASELIS HILL RESORT 2013 YAZ FACT SHEET GENEL BİLGİLER Otelin Adı : PHASELIS HILL RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Hotel Adres : P.K. 5 07980 Kemer - Antalya - TÜRKİYE Telefon :+ 90 242 815 16 31 Pbx Telefax :+ 90 242 815 16 37

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı 2015 Yaz Sezonu Genel Adres Club Alantur Dimçayı Mevkii 07450 Kestel/Alanya Kategori 5 yıldızlı tesis Telefon 0242 518 17 40 Fax 0242 518 17 56 Genel Müdür E-Mail Otel E-mail Erdinç İbrahim Savul eisavul@alantur.com.tr

Detaylı

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ ADRES : GÖYNÜK- KEMER-ANTALYA KATEGORİ : 5 STARS HOLIDAY VILLAGE (Licence nr.3188) ALAN : 42.700M2 ISO 9001:2008 Qua.Mng.System ISO 22000:2005 Food Saf.Mng.System TELEFON : +90 242 815 14 50 MAVİ BAYRAK

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 17 50 (Pbx) Faks : +90 242 815 17 60 Web : www.majesty.com.tr E-Mail : info.lamerart@majesty.com.tr

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. Otel Bilgisi Mukarnas Spa Resort İsmini bir bezeme deseni türünden alan ve mimarisine de bunu yansıtan Mukarnas Spa Resort, sizin için bir otelden daha fazlası... Mimarisini Selçuklu döneminden esinlenen,

Detaylı

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT UZAKLIK TESİSİN AÇILIŞ YILI 01.05.2002 KONUM KONYAALTI RENOVASYON HAVALİMANINA UZAKLIK 20 KM SINIF ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 6 KM SEZON ADRES Akdeniz Bulv.1.Sokak

Detaylı

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel Otel Bilgisi Büyük Abant Oteli Büyük Abant Oteli Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde, tertemiz havası ve büyüleyici güzelliği ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamaktadır. A'la carte restoranı ve barıyla

Detaylı

OTEL GENEL BİLGİLERİ

OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Adresi : Aurum Moon Holiday Resort : Yeşilkent pk. 09270 Didim/Aydın Grup Telefon : 444 7603 Grup Web Adresi

Detaylı

BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT

BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT Antalya'nın en gözde turizm beldesi olan Lara da bulunan Baia Lara, Baia otellerinin minimalist dizaynını, ayrıcalığını ve hizmet kalitesini

Detaylı

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 FACT SHEET İÇERİK SAYFA Otel Bilgileri 1 Tipleri ve Özellikleri 2-3 Aktiviteler/Hizmetler 4 Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 Otel Adı : Julian Club Hotel Sınıf : 4 * Adres : M.Fevzi Cakmak

Detaylı

FACT FINDER YAZ 2012

FACT FINDER YAZ 2012 GENEL BİLGİLER FACT FINDER YAZ 2012 OTEL : Grand Yazıcı Marmaris Palace SINIFI : 1.Sınıf Tatil Köyü PANSİYON : Herşey Dahil ADRES : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 3 Pamucak Mevkii İçmeler Yolu İçmeler

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC ARTEMİS KONGRE MERKEZİ ARTEMİS KONGRE MERKEZİ 750m 2 550m 2 700m 2 SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK

Detaylı

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Telefax : +90 0 242 744

Detaylı

BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT

BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT Antalya'nın en gözde turizm beldesi olan Lara da bulunan Baia Lara, Baia otellerinin minimalist dizaynını, ayrıcalığını ve hizmet kalitesini

Detaylı

OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017

OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017 TESİS ADI ADRES OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017 TELEFON FAX : +90 242 777 00 01 KATEGORİ : 5 * AÇILIŞ : HAZİRAN - 2011 PANSİYON TİPİ WEB E-MAIL : SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA : EVREN MAHALLESİ

Detaylı

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ 2015 YAZ SEZONU 1 / 6 OTEL BİLGİ FORMU & HERŞEY DAHİL PLUS KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı : Aurum Spa Beach Resort Hotel Adresi : Fevzi Paşa Mah Kumluk Cad oteller Mevkii no 10 Akbük/Didim-Aydın

Detaylı

FACT SHEET SUMMER 2018

FACT SHEET SUMMER 2018 FACT SHEET SUMMER 2018 GENEL BAKIŞ Güneşin Gülümsediği Yer Kahya Resort Aqua & Spa, Alanya nın şirin beldesi Payallar da, 36.000 m² lik bir alan üzerinde kurulmuş olup, toplamda 447 oda ve 1200 yatak kapasitesine

Detaylı

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2012 YAZ LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel & 1. Sınıf Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya /

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 15 38 (Pbx) Faks : +90 242 815 15 37 Web : www.majesty.com.tr E-Mail : info.lamer@majesty.com.tr

Detaylı

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle)

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle) Hotel Adı Adres Ülke Telefon Fax Web Side E-mail Genel Müdür e-mail Satış Direktörü e-mail Rezervasyon e-mail Hotel katagori Pansiyon Yüzölçüm Yapım Yılı Son Tadilat Tarihi Çalışılan Pazarlar Evcil Hayvan

Detaylı

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir.

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir. Adı : Montana Pine Resort Açılış Tarihi : 1993 Kategori Pansiyon Adres Havaalanı Ölüdeniz : 4 Yıldız : Yarım Pansiyon : Hisarönü, Ölüdeniz, 49304 Fethiye-Muğla, Turkey : 65 km (Dalaman Havalimanı) : 2,5

Detaylı

2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ 2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Dreams Resort Kategori: 5 * Hotel Adres Mehmet Akif CaddesiBo azakmahallesi 29 Sok. No 9 Serik / Antalya 07552 Telefon: +90 242 731 09 99 Faks:

Detaylı

HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 2018

HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 2018 HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 208 TUR OPERATÖRÜ : OTELİN ADI OTELİN KATEGORİSİ (YILDIZ) PANSİYON OTELİN AÇILIŞ TARİHİ SON RENOVASYON TARİHİ TESİSİN KURULDUĞU ALAN TELEFON NUMARASI FAKS NUMARASI E-MAIL ADRESI WEB

Detaylı

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2016 YAZ SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : SENTIDO Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel ve Tatil Köyü KONSEPT : Ultra Herşey Dahil ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya

Detaylı

RAMADA RESORT LARA

RAMADA RESORT LARA Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

SĠDE CROWN SUNSHINE YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT

SĠDE CROWN SUNSHINE YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT SĠDE CROWN SUNSHINE 2018 YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT Gündoğdu turizm merkezinde kurulan tesisimiz, Manavgat a 15 km, Antalya Havalimanı na 55 km ve Side Antik Kentine 12 km uzaklıktadır. 10.000 m2

Detaylı

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 World of TUI CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : - : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 774 Kredi Kartı : Visa,

Detaylı

2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ

2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ 2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel adı Adresi : Aurum Signature : Bayraklıdede Mah. Kuşadası / Aydın Grup telefon : 444 7603 Grup web adresi Grup mail

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side

Detaylı

Konum. ~ 1 ~ Delphin Deluxe Resort

Konum. ~ 1 ~ Delphin Deluxe Resort Konum Otelimiz, deniz kenarında palmiye ağaçları ve rengarenk çiçekler arasında yer almaktadır. Antalya havalimanına 90 km Alanya ve Side ye 32 km uzaklıktadır. Özellikler Sizlere harika bir tatil olanağı

Detaylı

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km.

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km. OTEL ENFORMASYON Hotel Adı Sınıfı Kategorisi Adres Telefon Telefax Web E-mail Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı SILENCE BEACH RESORT 5 Yıldızlı Otel 5 Yıldız Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya +90 0

Detaylı

Konum. ~ 1 ~ Botanik Platinum Hotel

Konum. ~ 1 ~ Botanik Platinum Hotel Konum 2014 yaz sezonunda açılmış olan otelimiz 5 yıldız standardında olup, deniz kenarında palmiye ağaçları ve rengârenk çiçekler arasında yer almaktadır. Antalya havalimanına 90 km Alanya ve Side ye 32

Detaylı

ELEGANCE VE MİSAFİRPERVERLİĞE HOŞGELDİNİZ 2016 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT (UAI)

ELEGANCE VE MİSAFİRPERVERLİĞE HOŞGELDİNİZ 2016 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT (UAI) 2016 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT (UAI) OTEL HAKKINDA GENEL BİLGİ: Adı : Siam Elegance Hotels & Spa Adresi : Belek Boğazkent Mevkii, SERİK / ANTALYA TÜRKİYE Telefon : +90 242 731 11 11 Faks : +90 242

Detaylı

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar GENEL BİLGİLER OTELİN ADI : TURUNÇ RESORT HOTEL SINIFI : 5 YILDIZLI HOTEL Adres Posta Adresi Turunç mahallesi Amos Kumlubük cad. no:5 Marmaris / Muğla P. K. 48740 Turunç / Marmaris / Muğla Telefon Numarası

Detaylı

2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL KONUM ODALAR. Soak Up the Sun and Splash in the Waves... Page 1 of 5. Otel Adı: Sherwood Dreams Resort

2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL KONUM ODALAR. Soak Up the Sun and Splash in the Waves... Page 1 of 5. Otel Adı: Sherwood Dreams Resort 2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Dreams Resort Kategori: 5 * Hotel Adres Mehmet Akif CaddesiBoğazakMahallesi 29 Sok. No 9 Serik / Antalya 07552 Telefon: +90 242 731 09 99 Faks:

Detaylı

2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ

2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel adı Adresi : Aurum Club Marmara : Atatürk Mah. 3003 Cad. No:166/A Akbük/Didim-Aydın Grup telefon : 444 7603 Grup

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

JACARANDA BEACH LUXURY CLUB

JACARANDA BEACH LUXURY CLUB GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : 2014 JACARANDA BEACH LUXURY CLUB Fact Sheet / Yaz 2015 : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 225 Kredi Kartı : Visa, Master Card

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL FLORA BEACH RESORT Sınıf : 5 ***** Tatil Köyü Adres : Çifteçeşmeler mevkii Atatürk

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA Sınıf : 5 ***** Adres : Meşelik Köyü, Güvercinlik/Bodrum/Muğla Telefon

Detaylı

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017 2017 YAZ FACTSHEET..././2017..././2017 CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA Açılış Tarihi 2004 Telefon + 90 242 731 07 43 Son Yenilenme 2010 Faks + 90 242 731 07 42 Sezon Kategori Pansiyon Toplam Alan Posta

Detaylı

KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015

KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015 KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015 Genel Bilgiler Açılış Tarihi : Mayıs 2010 Adres : Alara Turizm Center Okurcalar-Alanya-Antalya Telefon : +90 242 510 07 07 Faks : +90 242 510 07 77 Web : www.granada.com.tr

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Otel Bilgisi Grand Yazıcı Uludağ Grand Yazıcı Uludağ; Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 235 odası ile hizmet vermektedir. Açık büfe olarak hizmet veren restoranında dilediğiniz

Detaylı

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa, dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Hotel Group a bağlı olup; dağ, deniz ve termali bir arada bulabileceğiniz dünyadaki tek noktadır. Aynı zamanda Türkiye de

Detaylı

CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA

CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA 2017 YAZ FACTSHEET CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA Açılış Tarihi 1997 Telefon + 90 242 824 97 97 Son Yenilenme 2010 Faks + 90 242 824 97 27 Sezon E-posta info.flora@crystalhotels.com.tr Kategori Pansiyon

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA Sınıf : 5 ***** Adres : Belek-Boğazkent Mevkii Serik/Antalya

Detaylı

LARA FAMILY CLUB

LARA FAMILY CLUB Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 15 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 1 GENEL BİLGİLER Açılış Tarihi 1996 LOKASYON Son Yenileme 2016 Kategori 5* Toplam Alan 48.000 m² Konsept Ultra Her şey Dahil / UHD (18.05.2016-02.10.2016)

Detaylı

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Greenwood Resort Kategori: 4 * Hotel Adres: Cumhuriyet Mah.Ahu Ünal Aysal Cad.No:16 07994 Göynük / Kemer / Antalya Telefon: +90 (242) 815 21 25 Faks: +90 (242) 815 16 41 Web Sayfası

Detaylı

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017 2017 YAZ FACTSHEET..././2017..././2017 CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA Açılış Tarihi 1992 Telefon + 90 252 374 50 10 Son Yenilenme 2017 Faks + 90 252 374 50 04 Sezon E-posta info@crystalhotels.com.tr Kategori

Detaylı

YAZ 2018 OTEL BİLGİLERİ & KONSEPT

YAZ 2018 OTEL BİLGİLERİ & KONSEPT YAZ 2018 OTEL BİLGİLERİ & KONSEPT GENEL BİLGİLERİ Otel sahibi: Kaya Turistik Tesisleri A.Ş. Adres: Ückum Tepesi - Kadriye - Belek Kategori: 5 yıldız Telefon: +90 242 725 55 00 Konsept: Ultra Her şey Dahil

Detaylı

Otel Bilgisi. Taksim International Abant Palace

Otel Bilgisi. Taksim International Abant Palace Otel Bilgisi Taksim International Abant Palace Doğanın tam ortasında, huzurla ve konforun birleştiği bir yer düşünün, işte orası Abant Palace Hotel'dir... Şehirden uzaktan 4 mevsimin güzelliğini yaşamak

Detaylı

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL Kategori : 5 Yıldız Konsept : Ultra Herşey Dahil Konseptin Uygulanacağı Tarih Aralığı : 01.04 31.10.2015 Adres : Kızılağaç / Side ANTALYA Telefon : +90 242 748 70 10 Faks : +90 242 748 70 37 Web Sayfası

Detaylı

ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri

ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri ~ 1 ~ ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri İçindekiler Sayfa Otel Bilgileri 1 Odalar 2 Aktiviteler & Hizmetler 3 Ultra Herşey Dahil 4 Toplantı Salonları 5 OTEL BİLGİLERİ Açılış Tarihi

Detaylı

2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015

2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015 2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015 Kuşadası tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve gece hayatı ile Ege nin en gözde tatil beldelerinden bir tanesi... İzmir Adnan Menderes Havaalanına 75 Km, Efes e 18

Detaylı

Sherwood Greenwood Resort

Sherwood Greenwood Resort GENEL Otel Adı: Sherwood Greenwood Resort Kategori: 4 * Hotel Adres: Cumhuriyet Mah.Ahu Ünal Aysal Cad.No:16 07994 Göynük / Kemer / Antalya Telefon: +90 (242) 815 21 25 Faks: +90 (242) 815 16 41 Web Sayfası

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA Sınıf : 5 ***** Adres : Meşelik Köyü, Güvercinlik/Bodrum/Muğla Telefon

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU

2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU 017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU OTELİN ADI ANTALYA ADONİS HOTEL TESİSİN KONSEPTİ YARIM PANSİYON / HERŞEY DAHİL TESİSİN KURULUŞ YILI 01.04.1995 SON YENİLEME TARİHİ 01 TESİSİN TOPLAM ALANI (M²) 3,000 M²

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) Fax: (242) Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) Fax: (242) Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA

CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA 2017 YAZ FACTSHEET CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA Açılış Tarihi 2008 Telefon + 90 242 814 75 35 Son Yenilenme 2014 Faks + 90 242 814 75 40 Sezon Kategori 5* Pansiyon Ultimate All Inclusive Toplam Alan 16.000

Detaylı

ODA ÖZELLİKLERİ : Bedensel Engelli Oda : Otel Standart Oda : Otel Aile Odası : Otel Süit Oda : Göl Evleri : Göl Evi Standart Oda :

ODA ÖZELLİKLERİ : Bedensel Engelli Oda : Otel Standart Oda : Otel Aile Odası : Otel Süit Oda : Göl Evleri : Göl Evi Standart Oda : OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Telefax : +90 0 242 744

Detaylı

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Club Kemer Kategori: 5 * Hotel Adres: Cumhuriyet mahallesi.ahu Ünal Aysal Cad.N0:37 07994 Göynük / Kemer / ANTALYA Telefon: 0090.242.815 16 55 Faks: 0090.242.815 16 75 Web Sayfası:

Detaylı

: CARETTA RELAX OTEL

: CARETTA RELAX OTEL CARETTA RELA OTEL 2017 YAZ - OTEL TANITIM METNİ GENEL BİLGİLER Otel Adı : CARETTA RELA OTEL Kategori : 4 YILDIZLI OTEL Adres : Konaklı Mah. Nergiz Sok.No:1 07490 Alanya / ANTALYA Telefon : 00 90 242 565

Detaylı

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA 2015 YAZ SEZONU FACTSHEET OTEL ADI ADRESİ : KARMIR RESORT & SPA : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA TELEFON : 444 58 70 FAX : +90 242 815 20 61 WEB ADRESİ E-MAİL KATEGORİ PANSİYON

Detaylı

: WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi. : info@wowbodrum.

: WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi. : info@wowbodrum. Adres : WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi : www.wowhotels.com e-mail : info@wowbodrum.com Resmi kategori : 5 yıldız

Detaylı

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2 1 FACTSHEET GENEL BİLGİLER - İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MESAFELER Otel sahibi : Doğan Jeotermal Gruop Sezon : 12 ay Kategori : Özel Belgeli Tesis Toplam kapalı alan : 15.000 m 2 Pansiyon durumu : Oda Kahvaltı-Yarım

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Bayraklı Dede Mah. 09440 Kuşadası - Aydın / Türkiye Telefon : +90 256 618 13 10 (pbx) Faks : +90 256 618 13 15 Web : www.majesty.com.tr

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

2012 2013 KIŞ SEZONU OTEL BİLGİLERİ

2012 2013 KIŞ SEZONU OTEL BİLGİLERİ OTEL BİLGİLERİ İÇERİK SAYFA Otel Genel Bilgileri 1 Oda Tipleri ve Özellikleri 2-3 Hizmetler ve Aktiviteler 4-5 Restoran ve Barlar 6 Her şey Dâhil Paketi 7 OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Kategori : 5 * :

Detaylı

ODA ÖZELLİKLERİ. Standart Oda (489 oda)

ODA ÖZELLİKLERİ. Standart Oda (489 oda) Standart Oda Anex Standart Bahçe Oda Anex Standart Havuz Oda Port Aile Odaları Junior Suit Engelli Oda Colonel Suit Admiral Suit 1 YAZ KONSEPTİ 2015 01.04.2015-31.10.2015 TITANIC BEACH LARA Açılış tarihi

Detaylı

VAKFIMIZ SİZ DEĞERLİ PERSONELİMİZ İÇİN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİNE AİT OLAN GALAXY BEACH OTEL İLE ANLAŞMA YAPMIŞTIR.

VAKFIMIZ SİZ DEĞERLİ PERSONELİMİZ İÇİN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİNE AİT OLAN GALAXY BEACH OTEL İLE ANLAŞMA YAPMIŞTIR. VAKFIMIZ SİZ DEĞERLİ PERSONELİMİZ İÇİN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİNE AİT OLAN GALAXY BEACH OTEL İLE ANLAŞMA YAPMIŞTIR. km, Antalya havaalanına 135 km mesafededir. Galaxy Beach Hotel, Akdeniz'in incisi

Detaylı

FACTSHEET SUMMER 2018

FACTSHEET SUMMER 2018 FACTSHEET SUMMER 2018 VILLA SUNFLOWER APARTS & SUITES Genel Villa sunflower hotel alanya merkezde bulunur. Villa sunflower Aparts & Suites 9000 m2 lik bir alan üzerine kurulmuştur ve 6 binadan oluşur.

Detaylı

~ 1 ~ Delphin Diva Hotel

~ 1 ~ Delphin Diva Hotel Konum Lara kumsallarında yer alan Delphin Diva, Antalya kent merkezine 15 km. Havalimanı na 10 km ve sahile 0 m uzaklıktadır. Doğanın, güneşin ve denizin birleştiği yerde, 230 metre uzunluktaki sahiliyle

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side Antalya

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA Sınıf : 5 ***** Adres : Meşelik Köyü, Güvercinlik/Bodrum/Muğla Telefon

Detaylı

2016 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Cumhuriyet Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/ Göynük/ ANTALYA

2016 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Cumhuriyet Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/ Göynük/ ANTALYA 2016 YAZ SEZONU FACTSHEET OTEL ADI ADRESİ : KARMIR RESORT & SPA : Cumhuriyet Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Göynük/ ANTALYA TELEFON : 444 58 70 FAX : +90 242 8135504 WEB ADRESİ E-MAİL KATEGORİ

Detaylı

FACT FINDER 2014 YAZ SEZONU

FACT FINDER 2014 YAZ SEZONU FACT FINDER 2014 YAZ SEZONU Adres : Güzgülü Mevkii 7/4 ÖLÜDENİZ / FETHİYE / MUĞLA Telefon Nr. : + 90 252 661 01 80 Faks Nr. : + 90 252 661 02 01 Web Sitesi E-mail : www.orkasunlifehotel.com : info@orkasunlifehotel.com

Detaylı

KIŞ KONSEPTİ 2014-2015

KIŞ KONSEPTİ 2014-2015 Standart Oda Anex Standart Bahçe Oda Anex Standart Havuz Oda Port Aile Odaları Junior Suit Engelli Oda Colonel Suit Admiral Suit 1 KIŞ KONSEPTİ 2014-2015 01.11.2014-31.03.2015 TITANIC BEACH LARA Açılış

Detaylı

2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015

2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015 2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015 Kuşadası tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve gece hayatı ile Ege nin en gözde tatil beldelerinden bir tanesi... İzmir Adnan Menderes Havaalanına 75 Km, Efes e 18

Detaylı

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA 2017 YAZ FACTSHEET CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA Açılış Tarihi 1993 Telefon + 90 242 710 26 00 Son Yenilenme 2012 Faks + 90 242 725 44 17 Sezon E-posta info.tatbeach@crystalhotels.com.tr Kategori

Detaylı

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017 2017 YAZ FACTSHEET..././2017..././2017 CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA Açılış Tarihi 2007 Telefon + 90 242 731 10 50 Son Yenilenme 2013 Faks + 90 242 731 10 80 Sezon Kategori Pansiyon Toplam Alan Posta adresi

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA Sınıf : 5 ***** Adres : Yeni Mah. 501 Sok. No:9 Kemer/Antalya

Detaylı

OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : Sınıfı : Kategorisi : Adres : Telefon : Fax : Web : İşletme Müdürü : Genel Müdür Yrd.

OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : Sınıfı : Kategorisi : Adres : Telefon : Fax : Web :   İşletme Müdürü : Genel Müdür Yrd. OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Fax : +90 0 242 744 00

Detaylı

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 KONUM Muğla Dalaman Ölüdeniz Kuruluş Tarihi 1995 Renovasyon Tarihi 2014 Toplam Arazi Toplam 11652 m² Posta Adresi Belceğiz Mah. 226 Sk. No:10 48340 Ölüdeniz-Fethiye-Muğla/Türkiye

Detaylı