TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU. Esas No: 1/ Karar No: 37 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU. Esas No: 1/1009 14.01.2015 Karar No: 37 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU Esas No: 1/ Karar No: 37 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza sunulan 1/1009 esas numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, 5 Ocak 2015 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, ilk olarak 23. Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmuştur. TBMM Başkanlığınca 1/576 esas numarasıyla AB Uyum Komisyonuna havale edilen 41 maddelik bu Tasarı, Komisyonun 20/05/2008 tarihli 17. Toplantısı nda görüşülerek karara bağlanmış ve rapor, esas komisyon olan Adalet Komisyonuna gönderilmiştir. Tasarı, Adalet Komisyonunca alt komisyona sevk edilmiş, 23. Yasama Döneminde sonuçlandırılamadığından hükümsüz kalmıştır. 1/1009 esas numaralı Tasarı, Komisyon Başkanı Mehmet TEKELİOĞLU başkanlığında toplanan Komisyonumuzun 14 Ocak 2015 tarihli 24 üncü Toplantısı nda; Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür. Toplantı ya sivil toplum kuruluşları (STK) ciddi düzeyde ilgi göstermiştir. Toplantı da temsilci bulunduran ve katkılarını sunan STK lar şunlardır: Alternatif Bilişim Derneği Bilgi Güvenliği Derneği Denge ve Denetleme Ağı İnsan Hakları Derneği (İHD) İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER) Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED) Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 1

2 Sektörde faaliyet gösteren kuruluşlardan Google, Koç Topluluğu (Tanı A.Ş.), Microsoft, Procter&Gamble, Türk Telekom ve Esin Avukatlık Ortaklığı temsilcileri de Toplantı da hazır bulunmuşlardır. Ayrıca, Komisyonumuza ulaştırılan tüm yazılı görüşler, esas komisyon olan Adalet Komisyonuna gönderilmiştir. Tasarı üzerinde ilk söz Adalet Bakanlığı temsilcisine verilmiştir. Temsilci, sunuş konuşmasında Tasarı ya ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır: - Kişisel verilerin korunması konusunda Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan bilim komisyonunca hazırlanan Tasarı, Bakanlar Kurulunca 2008 yılında TBMM ye sevk edilmiştir. Adalet Komisyonunun, gündemine alarak alt komisyona sevk ettiği bu Tasarı hükümsüz kalmıştır yılında yeni bir çalışma grubu oluşturulmuş ve önceki Tasarı dan bağımsız bir Tasarı hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulmuştur. - Tasarı hazırlanırken Avrupa Birliği nin 95/46/EC numaralı Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunması ve Serbest Veri Trafiği Direktifi ile 2010 yılında değiştirilen ve kişisel verilerin korunmasını bireysel bir hak olarak anayasal güvenceye kavuşturan Anayasa nın 20 nci maddesi dikkate alınmıştır. - Kişisel verilerin korunması, her bir vatandaşı olduğu gibi kamu sektörünü ve özel sektörü de doğrudan ilgilendiren ve çok dikkatli düzenlenmesi gereken hassas bir alandır. - Tasarı, sadece gerçek kişilerin verilerinin korunmasına yöneliktir. Kişisel veriler, kural olarak ancak ilgililerin rızasıyla işlenebilecektir. - Tasarı, hem Türkiye nin AB üyesi ülkelerle olan operasyonel bağlantılarının daha üst seviyede yürümesini hem de vatandaşların kişilik haklarının azami düzeyde korunmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır. - Kişisel verilerin korunması alanının bir kanun marifetiyle düzenlenmesi; yerli girişimcilerin yurt dışındaki faaliyetlerinin desteklenmesi ve yabancı yatırımcıların Türkiye ye gelmesinin teşvik edilmesi adına çok önemlidir. - Tasarı yla, kişisel verisi işlenecek olan veri süjesinin ya da ilgili kişi olarak tanımlanan kişinin hakları ve buna karşılık veri işleyen tarafın sorumlulukları ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. - Tasarı, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmasını; bu suretle, özel ve kamusal sektörde kimlerin kişisel veri işleyeceğinin bilinmesini öngörmektedir. - Tasarı da, başta istihbari faaliyetler olmak üzere, yargısal faaliyetler, kişilerin aile hayatı içerisinde tutmuş oldukları kişisel veriler ve basın özgürlüğü çerçevesinde işlenen veriler istisna tutulmuştur. - Tasarı yla, yedi üyesinin tamamı Bakanlar Kurulu tarafından atanan, Adalet Bakanlığıyla ilişkili olan ve kendi özel bütçesine sahip bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulmaktadır. - Tasarı, Türk Ceza Kanunu nun 135 ve devamı maddelerinde kişisel verileri haksız olarak kaydeden, ele geçiren ve yayanlarla ilgili öngörülen cezai yaptırımlara atıf yapmakta ve para cezası şeklinde yeni idari yaptırımlar düzenlemektedir. - 95/46/EC numaralı Direktif te yer almayan unutulma hakkı, yani kişinin kendisiyle ilgili verilerin silinmesini talep etme hakkı, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Taslağı nın önemli unsurlarından bir tanesidir. Tasarı, bu anlamda sadece yurt içindeki verilerin silinmesi 2

3 veya anonim hâle getirilmesini düzenlemektedir. Tüzük ün kabulü hâlinde yurt dışında da bu noktada mesafe alınabilecektir. - Hâlihazırda yürürlükte bulunan mevzuata istinaden elde edilmiş kişisel veriler, büyük ölçüde Tasarı nın öngördüğü düzenlemelerle uyum içerisinde olacaktır. - Avrupa ülkelerinin birçoğundaki veri koruma kurullarının üyeleri, hükûmet ya da kral tarafından atanmaktadır. Türkiye deki Kurulun oluşumu da buna uygundur. Ayrıca Kurul, ilişkili olduğu bakana yılda iki kez, TBMM ve Bakanlar Kuruluna da yılda bir kez faaliyetleri hakkında rapor verecektir. - Tasarı nın 24 üncü maddesi düzenlenirken 95/46/EC numaralı Direktif in 13 üncü maddesinde yer alan istisnalar dikkate alınmıştır. 24 üncü maddede sayılan kamu kurumlarına, sadece istihbari faaliyetleri bakımından muafiyet getirilmektedir. Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi, Tasarı yı AB mevzuatı açısından değerlendirerek şu tespitlerde bulunmuştur: - 95/46/EC numaralı Direktif in temel amaçlarından birisi, kişisel verilerin korunmasına yönelik genel standartları ortaya koymak ve verilerin korunması alanında üye ülkeler arasındaki uygulamaları yakınlaştırmaktır tarihli AB Temel Haklar Şartı nın 8 inci maddesi ile Avrupa Birliği nin İşleyişi Hakkında Antlaşma nın 16 ncı maddesinde de kişisel verilerin korunması bir hak olarak düzenlenmiştir. Üye ülkeler, bahsi geçen mevzuat ışığında kendi kanunlarını hazırlayarak yürürlüğe koymuşlardır. - AB de, 2012 yılından bu yana kişisel verilerin korunması reformu süreci yaşanmaktadır. 95/46/EC numaralı Direktif in, üye ülkelerin kendi mevzuatlarına aktarılmasında ortaya çıkan sorunlar, polis ve adli iş birliği alanının Direktif in kapsamı dışında kalması ve yirmi yıllık süreçteki teknolojik gelişmeler böyle bir reform ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Reform çalışmaları, kişisel verilerin korunmasının bireysel bir hak olmasının yanı sıra bu verilerin ekonomik değer ifade ettiği gerçeğini de gözeterek yürütülmektedir. Tüzük Taslağı na yönelik olağan yasama usulü bu çerçevede devam etmektedir. - AB Bakanlığı tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde açıklanan AB ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı nın I. Aşaması adlı belgede, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni düzenlemenin 2015 yılı Haziran ayına kadar hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Öte yandan, 30 Eylül 2013 te açıklanan Demokratikleşme Paketi nin içerdiği tedbirlerden bir tanesi de bu Tasarı nın yasalaşmasıdır. Adalet Bakanlığınca hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı nda da kişisel verilerin uluslararası standartlarda korunması için bu Tasarı nın yasalaşmasının önemine dikkat çekilmektedir. - İlerleme raporlarında, Türkiye nin, kişisel verilerin korunması alanında AB müktesebatıyla uyumlu düzenlemeleri hayata geçirmesi, bağımsız bir veri koruma ve denetleme bürosu kurması gerektiği belirtilmiştir. Tasarı, bu doğrultuda 95/46/EC numaralı Direktif dikkate alınarak Adalet Bakanlığı ve AB Bakanlığının istişareleri ile hazırlanmıştır. - Tasarı nın düzenlediği alan, şu beş AB müzakere fasılıyla ilişkilidir: Yargı ve Temel Haklar; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik; Bilgi Toplumu ve Medya; Tüketicinin ve Sağlığın Korunması; Sermayenin Serbest Dolaşımı. - Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı gayriresmî tarama sonu raporlarında kişisel verilerin korunmasını düzenleyen genel bir kanunun çıkarılması ihtiyacına yer verilmiştir. 3

4 Yine, Bilgi Toplumu ve Medya Faslı kapsamında, özellikle kişisel verilerin elektronik haberleşme sektöründe korunmasına ilişkin bir çerçeve çizilmektedir. - Tasarı nın kanunlaşması, Türkiye nin, AB Polis Teşkilatı EUROPOL ve AB Adli İş Birliği Birimi EUROJUST ile olan ilişkilerinin operasyonel bir boyut kazanması açısından çok önemlidir. - AB ile yürütülmekte olan Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında Türkiye nin atması gereken muhtelif adımlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de, kişisel verilerin korunmasının kanunla düzenlenmesidir. Bu adımın atılması durumunda Türkiye dört yükümlülüğü daha yerine getirmiş olacaktır. - AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Taslağı nın 48 inci maddesinin birinci fıkrasında, veri koruma kurulu üyelerinin parlamento ya da hükûmetler tarafından seçilmesi öngörülmektedir. Tasarı nın 20 nci maddesi bununla uyumludur. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi, Tasarı yla ilgili şu görüşleri dile getirmiştir: - AB, temel bir hak olarak gördüğü kişisel verilerin korunması konusuna özel bir önem atfetmektedir. Türkiye, sadece AB üyesi ülkelerin iyi uygulamalarından değil aynı zamanda AB kurumları ve bilhassa AB Komisyonunun uzmanlık kapasitesinden de faydalanmayı düşünmelidir. - AB müktesebatı, verilerin korunmasında yetkili kılınan makamın tam bağımsızlığını öngörmektedir. Bu sebeple, AB, Türkiye deki kanun yapıcılara bu modeli referans olarak göstermektedir. Tasarı da, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun özel bir bütçeye sahip olmasının öngörülmesi memnuniyet vericidir. Bununla birlikte, Kurulun, Adalet Bakanlığıyla ilişkilendirilmesi ve üyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından atanması tam bağımsız olmamasına yol açabilecektir. - Kişisel verilerin korunması ihlallerinde kamu idarelerinin sorumluluğuna yönelik açık ifadelerin Tasarı ya yansıtılması yararlı olacaktır. - Kişisel verilerin 24 üncü madde uyarınca basın özgürlüğü çerçevesinde işlenebilmesi sadece gazetecilerin basın özgürlüğü kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle sınırlı olmamalı; aynı zamanda sanatsal, edebî, tarihî ve bilimsel kullanım da maddenin kapsamına dâhil edilmelidir. Zira AB üyesi ülkelerdeki genel eğilim ve yasal düzenlemeler bu yöndedir. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Tasarı yla ilgili değerlendirmeleri şöyledir: - AB nin hâlen üzerinde çalışmakta olduğu Genel Veri Koruma Tüzüğü, son derece katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. AB ye uyum sağlamanın bir yolu da bu tür katılımcı süreçleri benimsemekten geçmektedir. - Dünya çapındaki dinlemeler, yurttaşların mahremiyet konusundaki duyarlılıkları ve teknolojik gelişmeler AB yi yeni düzenlemeler yapmaya zorlamaktadır. Tasarı nın hazırlanmasında bu hususların yeterli ölçüde gözetildiğini söylemek güçtür. - Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu hâliyle tam bağımsız değildir ve bu durumun AB ilerleme raporlarında eleştiri konusu edileceği muhakkaktır. - Tasarı da, Kurulun yapısı temel sorun olarak görünmektedir. Örneğin 20 nci maddenin birinci fıkrası, Kurulun iki üyesinin avukatlar veya hâkimler arasından seçilebilmesine ve dolayısıyla iki üyenin de hâkim yani kamu görevlisi olabilmesine imkân 4

5 tanımaktadır. Söz konusu madde, Kurulda avukatlardan bir temsilcinin yer almasını garanti etmediği gibi yer alsa bile seçimin barolar tarafında yapılmasına da imkân tanımamaktadır. Avukatlara bir üyeliğin garanti edilmesi ve Bakanlar Kurulunun, baroların belirlediği üç aday arasından tercihte bulunması gibi bir seçenek üzerinde durulmalıdır. - Tasarı da, vefat eden kişinin kişisel verilerinin, varisleri tarafından alınabilmesine ilişkin bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. - Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların, ilgili kişilerden yazılı muvafakat almak suretiyle oluşturdukları son derece hacimli veri tabanları bulunmaktadır. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak oluşturulan bu tür veri tabanlarındaki kişisel verilerin geçerliliğini koruyacağına dair bir geçici maddenin Tasarı ya eklenmesi düşünülmelidir. - Özel nitelikli kişisel verilerin korunması noktasında diğer kanunlara atıf yapılarak istisnalar öngörülmesi, Anayasa nın hakkın özüne dokunulamayacağı ilkesine aykırıdır. Bu atıflar çıkarılmalıdır. - Tasarı da açık rıza kavramı tanımlanmamıştır. Bu eksikliği gidermek adına 2002/58/EC numaralı AB Direktifi nde yer alan açık rıza tanımının Tasarı ya aktarılması yararlı olacaktır. Zira açık rıza kavramının net bir tanımının yapılmamış olması, ispat açısından hukuki sorunlar doğurabilecektir. Bu nedenle, rızanın verildiğinin ses kaydı, yazılı beyan, tanık gibi ispat vasıtalarıyla kanıtlanabileceği açıkça ifade edilmelidir. - Tasarı da ıslak imzanın yanı sıra güvenli elektronik imza bakımından da açıklayıcı bir ifadenin yer alması, Elektronik İmza Kanunu yla uyum sağlaması açısından önemlidir. - Tasarı da yer almayan açık veri ve üçüncü kişi gibi kavramların tanımlarının Tasarı ya ilave edilmesi faydalı olacaktır. - Tasarı nın 3 üncü maddesindeki veri işleyen tanımı, bu kişilerin, veri sorumlusunun otoritesi altında bulunan kişiler oldukları dikkate alındığında sorunludur. Mevcut tanıma göre bu kişiler, tazminat davalarının süjesi olabilecek ve istenmeyen durumlarla karşılaşılabilecektir. - Tasarı nın 3 üncü maddesinde yer alan veri sorumlusu tanımını netleştirmek için 95/46/EC numaralı Direktif in 2 nci maddesinden yararlanılmalıdır. Buna göre, veri sorumlusu, veri koruma hukukunun çok önemli esaslarından bir tanesi olan amaçla bağlantılı olarak, veri işleminin amaç ve araçlarını belirleyen taraf olarak tanımlanmalıdır. - Tasarı nın 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan meşru amaçlar için işlenmek ibaresi sübjektif değerlendirmelere açık, muğlak bir ifade olduğu için madde metninden çıkarılmalıdır. - Tasarı nın İkinci Bölümünde sadece verilerin işlenmesi düzenlenmiş, verilerin toplanması ele alınmamıştır. 4 üncü maddede, verilerin işlenmesi yanında verilerin toplanmasına yönelik genel ilkelere de yer verilmesi, AB mevzuatına uyum açısından yerinde olacaktır. - Veriye dayalı faaliyet gösteren sektör kuruluşlarının, sektörün gelişimi bakımından bu verilere duydukları ihtiyaç ile bu düzenlemeyle korunması amaçlanan bireysel haklar arasındaki denge çok iyi kurulmalıdır. Bu çerçevede, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra temin edilecek verilerle ilgili olarak, 5 inci maddenin (c) bendine, veri sorumlusunun sunduğu hizmet veya benzer bir hizmetle bağlantılı amaçlarla ilgili olma istisnasının getirilmesi yerinde olacaktır. 5

6 - Kişisel verilerin işlenme şartlarını düzenleyen 5 inci maddeye, abonelerin sözleşme imzalarken paylaştıkları kişisel verilerinin, abonelere uygun tarifeler ve çeşitli imkânlar sunabilmek maksadıyla işlenebilmesinin, o sözleşmeye istinaden mümkün olacağı hususunun eklenmesi düşünülmelidir. - Tasarı nın 5 inci maddesine, 95/46/EC numaralı Direktif in 7 nci maddesinin (f) fıkrasına uygun olarak veri işleme faaliyetinin veri sahibinin temel hak ve özgürlükleriyle ilgili menfaatlerini ihlal etmemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda gerekli olması şeklinde bir istisnanın eklenmesi uygun olacaktır. - 5 inci maddenin üçüncü fıkrasıyla getirilen Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma kaydının yanı sıra, sözleşmenin ifası sırasında sunulan hizmetleri de gözeterek fıkraya ticari hayatı koruyacak şekilde ibaresinin de eklenmesi faydalı olacaktır. - 95/46/EC numaralı Direktif in 7 nci maddesinde necessary kelimesinin tercih edildiği görülmektedir. Tasarı nın 5 inci maddesinde kullanılan zorunlu olması ibaresinin yerine Direktif e uygun bir şekilde gerekli olması ibaresinin kullanılması doğru olacaktır. - Tasarı nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen özel nitelikli kişisel veriler arasına, cinsel yönelim ve cinsel kimlik kavramlarının da eklenmesi gerekmektedir. - Tasarı nın 9 uncu maddesinin veri sorumlusu için öngördüğü bilgilendirme yükümlülüğü, sektörde çalışan kuruluşlar açısından ciddi bir operasyonel yük getirecektir. Mevcut mevzuatın belirlediği sürelerin sonunda ilgili verilerin otomatik olarak silindiği dikkate alındığında, maddenin Tasarı metninden çıkarılması veya maddeye özel kanundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gibi bir ibarenin eklenmesi faydalı olacaktır. - Tasarı nın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının öngördüğü, elektronik haberleşme sektörü için son derece maliyetli ve yerine getirilmesi neredeyse imkânsız bilgilendirme yükümlülüğü açısından 95/46/EC numaralı Direktif in 12 nci maddesinin (c) bendinde yer alan bunun imkânsız olduğu gösterilmezse veya orantısız çabayı gerektirmezse veya talep hâlinde şeklinde bir sınırlandırmaya gidilmesi gerekmektedir. - Tasarı nın 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında devlet sırrından bahsedilmektedir. Devlet sırrı mevzuatta tanımlanmamış olduğundan, kamu kurumlarının keyfî uygulamaları söz konusu olabilecektir. İlgili fıkra bu doğrultuda gözden geçirilmeli ve madde metninden çıkarılmalıdır. - Kişisel Verileri Koruma Kurulunun oluşumunu düzenleyen 20 nci maddenin birinci fıkrası yeniden düzenlenerek özel sektörün Kurulda temsili garanti edilmelidir. Özel sektörden gelecek temsilcilerin, bu kesim tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmesi daha doğru olacaktır. - Yedi üyeli Kurulda, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsil edecek bir üyenin yer almaması, giderilmesi gereken önemli bir eksikliktir. - Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelerine dokunulmazlık sağlanmalı, özlük hakları müsteşar düzeyine yükseltilmeli ve bunlar, TBMM tarafından seçilmelidir. Kurul, ancak bu şekilde yeterli güvence ve dolayısıyla bağımsızlığa sahip olabilecektir üncü maddede öngörülen muafiyetler, korumanın sınırını daraltmaktadır. En azından özel nitelikli kişisel verilerle ilgili mutlak koruma sağlayacak bir düzenlemenin hayata geçirilmesi elzemdir. 6

7 - Tasarı nın, istisnaları düzenleyen 24 üncü maddesinin kapsamı hayli geniş tutulmuştur. Hâlbuki AB mevzuatında, kamu kurum ve kuruluşları için mutlak değil belirli şartlara bağlı ve sınırlı bir muafiyet öngörülmektedir. Söz konusu muafiyetin, demokratik bir toplumun gereği olarak, ilgili kişiler ve ev sahibinin meşru menfaati dikkat alınarak, yetkili ve görevli kamu kurumlarının vazifelerini ifa edebilmeleri için ölçülü ve orantılı olarak tanınabileceği ifade edilmektedir üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine, kişisel verilerin alınabilir hâle getirilmesi, maskeleme veya şifreleme gibi yöntemlerin kullanılması hususunun eklenmesi gerekmektedir. - AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Taslağı nın 80 inci maddesi, kişisel verilerin korunması ile ifade özgürlüğü arasındaki dengenin gözetilmesini amaçlamaktadır. Buna uygun olarak, Tasarı nın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki basın özgürlüğüne ilişkin düzenlemenin daha geniş bir şekilde ele alınması uygun olacaktır. - Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen iki yıllık süre çok uzundur ve yeterli güvence vermekten uzaktır. - Geçici 1 inci maddede öngörülen iki yıllık geçiş sürecinden sonra yapılacak her türlü özel düzenlemede bu kanuna hiçbir şekilde istisna getirilmemesi, öngörülebilirlik ve belirlilik açısından sektörde çalışan kuruluşlar için son derece önem arz etmektedir. Komisyon üyesi milletvekillerinin Tasarı yla ilgili değerlendirmelerine aşağıda yer verilmiştir: -Kişisel verilerin korunması alanında hiçbir düzenlemenin olmaması doğru değildir. Bir an önce bu boşluğun giderilmesi ve zaman içerisinde, AB nin getireceği yeni düzenlemelere uygun güncellemelerin yapılması gereklidir. - Tasarı, hukuki bir altyapı oluşturarak bireylerin hâlihazırda özellikle sosyal medya üyelikleri üzerinden toplanan ve amacına uygun veya amacı dışında kullanılan kişisel verileri açısından bir koruma ve sınırlandırma getirmeyi amaçlamaktadır. Tasarı yı, vatandaşı fişlemeye yönelik bir düzenleme gibi yansıtmak haksızlık olacaktır. - Kişisel verilerin kullanımı, paylaşımı ve denetimi hayati konulardır. Bunların, böyle geniş bir platformda tartışılması memnuniyet vericidir. Ciddi bir emek ürünü olduğu anlaşılan bu Tasarı, son derece gerekli ve yerinde bir metindir. - Kişisel verilerin iyi niyetle kullanılması ve hakkında bilgi derlenen kişilerin haklarının korunması çok önemlidir. - Teknolojik gelişmeler ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla, bilgiye ulaşmanın artık bir zorluğu kalmamıştır. Sadece kamu otoritesi ve kurumsal yapılar değil, şahıslar da herkesin her türlü bilgisine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Buna, uluslararası çalışan istihbarat örgütlerini de eklemek gerekir. - Google, yakın zamanda, kendi platformunu, arama motorunu veya e-posta ortamını kullananların ürettikleri ve paylaştıkları bilgileri, istediği zaman, istediği kadar kullanabileceğini belirten bir deklarasyon yayımlamıştır. Bu suretle Google, kişisel verileri kendi uygun gördüğü üçüncü taraflarla paylaşacağını açıkça beyan etmiştir. - Kişiler, neyin kişisel veri olup olmadığını, kısmen de olsa belirleme hakkına sahip olmalıdırlar. 7

8 - Bir verinin silinmesi, yok edilmesi demek değildir. Oluşturulmuş bir veri, mevcudiyetini bir yerlerde mutlaka muhafaza eder. Verinin silinmesi, bu veriye ulaşımın önlenmesi anlamına gelir. Bu örnekten görüleceği üzere, kavramların doğru kullanılması çok önemlidir. - TBMM, Türkiye deki vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının, sektör temsilcilerinin en temel haklarından birine ilişkin bu düzenlemeyi bugüne kadar yapmayarak önemli bir kusur işlemiştir. - Tasarı nın hazırlık safhası yönetişime dayalı değildir ve bu yönüyle AB pratiklerine aykırıdır. AB Uyum Komisyonu, sivil toplum ve sektör temsilcilerine söz hakkı tanıyarak bu eksikliğin giderilmesine yönelik önemli bir adım atmıştır. - Tasarı nın, esasen bireylerin devlet karşısındaki haklarını, yani bireylerin kendileriyle ilgili veri toplayanlar karşısındaki haklarını korumak üzere kaleme alınmış olması gerekirken veri toplayanların bireyler karşısındaki yetkilerini esas alan bir metne dönüştüğü görülmektedir. - Tasarı da, daha ziyade, verileri toplayan veya işleyenlerin, yani devletin ve şirketlerin haklarının korunması, kişilerin haklarının ise geri planda kalması ciddi bir denge sorunu doğurmaktadır. - Türkiye nin imzaladığı 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1981 tarihli ve 108 sayılı Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi; 95/46/EC numaralı AB Direktifi nden önce yürürlüğe girmiş üç ayrı bağlayıcı metindir. - 95/46/EC numaralı Direktif, 1995 ten bu yana yürürlüktedir ve esas itibarıyla eskimiş bir metindir. Nitekim 2002 tarihli ve 2002/58/EC numaralı Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması Direktifi, teknolojik gelişmelere cevap verebilmek için yürürlüğe konmuştur den beri çalışmaları sürdürülen ve henüz tasarı düzeyinde olan Genel Veri Koruma Tüzüğü (Regülasyonu) ise AB çapında tek bir otoritenin olmasını ve AB dışında yer alan ama AB içinde faaliyet gösteren şirketlerin de bu kapsama alınmasını öngörmektedir. Tüzük ün daha etkin uygulanması için çok yüksek miktarlarda cezalar söz konusudur. Tasarı da da buna koşut olarak daha caydırıcı cezalara yer verilmelidir. - Tasarı, birey merkezli değil, devlet merkezli bir düşünüşün hâkim olduğu bir metin olarak hazırlanmıştır. Bireyi özel sektöre karşı korumak için ciddi kısıtlamalar getirilmiş, fakat aynı denge birey-devlet ilişkisinde gözetilmemiştir. 24 üncü maddenin kamuya tanıdığı geniş istisnalar, orantılılık ilkesine göre yeniden düzenlenmelidir. 95/46/EC numaralı Direktif in 25 inci resitalinde kamunun, kişisel veri koruma kapsamı içinde olduğu açıkça belirtilmektedir. Ancak, Tasarı da bu Direktif e uygun bir yapılanma mevcut değildir. Tasarı nın 3 üncü maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının adı dahi zikredilmemiştir. Tasarı, kamuyu bir anlamda sorumluluk sahibi görmeyen ama özel sektöre son derece ağır yükümlülükler getiren bir metindir. Özel sektör ve kamuya eşit mesafede bir koruma mantığı hayata geçirilmek zorundadır. - Devletin bireyleri fişleme geleneği ve arzusu, kişisel verilerin korunmasını düzenleyen bir yasanın bugüne kadar çıkartılamamış olmasının temel sebebidir. Tasarı, bir taraftan yurttaş haklarını güvence altına alırken diğer taraftan fişlemelerle anılan bazı kamu 8

9 kurumlarına muafiyet tanımakta ve bir bakıma bunların faaliyetlerine yasal zemin kazandırmaktadır. - Tanımı net olmayan devlet sırrı kavramının istisnalar arasında yer alıyor olması Tasarı nın öngördüğü korumayı zayıflatan bir diğer unsurdur. - Kanunlar önemli metinlerdir ancak onu uygulayacakların niyetleri ve yorumları çok daha önemlidir. Bilhassa 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan durumların, uygulayıcılar tarafından sübjektif değerlendirmelere konu edilmesinden kaçınılması gerekmektedir. - Tasarı nın 6 ncı maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel veriler arasında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin olmaması önemli bir ihmâldir. - Kişisel Verileri Koruma Kurulu, doğrudan doğruya bir hükûmet kuruluşudur çünkü üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından atanmaktadır. Bütçesinin ayrı olması, bağımsızlık açısından yeterli bir güvence değildir. - Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mutlaka bağımsız ve özerk olması lazım gelen bir yapıdır. Kurulun Adalet Bakanlığı ile ilişkilendirilmesi, kuvvetler ayrılığı bağlamında sorunludur. - Üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından atanacak olan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bağımsız ve tarafsız olamayacağı açıktır. Barolara, öğretim üyelerine ve özel sektöre kendi temsilcilerini seçme imkânı verilmediği takdirde, Kurul üyelerini TBMM nin belirlemesi şeklinde bir düzenlemeye gidilse bile bağımsızlığı temin etmek mümkün olmayacaktır. - Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, tam bağımsızlık standartlarından son derece uzak olduğu görülmektedir. 95/46/EC numaralı Direktif in 62 nci resitalinde açıkça tam bağımsızlık ibaresi kullanılmıştır. Tasarı bu şekilde kabul edilirse, önümüzdeki yılın ilerleme raporlarında Türkiye sert eleştiriler ile karşılaşacaktır. - Anayasa nın 20 nci maddesinde açık rıza kavramı yer almaktadır. Bu kavram ile AB mevzuatında kullanılan bilgilendirilmiş rıza kavramının üzerinde durulmalı ve bunlar Tasarı da açıklanmalıdır. - Tasarı da, kişinin siyasi düşüncesinin özel nitelikli kişisel veri olarak ele alınması, siyasi düşünceyi açıklamanın insan haklarının bir gereği olduğu düşünüldüğünde çok anlamlı değildir. - Tasarı, Anayasa nın 20 nci maddesi, yürürlükteki AB mevzuatı ve yürürlüğe girecek olan Tüzük le uyumlu değildir. - 95/46/EC numaralı Direktif in 9 uncu maddesinde; basın özgürlüğü, sanatsal ve edebî kullanımın istisna kapsamına alınması açıkça şart koşulmuştur. Tasarı ya yalnızca basın özgürlüğü dâhil edilmiş; sanatsal, edebî, tarihî ve bilimsel kullanımlar maddeye eklenmemiştir. Bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. - Tasarı nın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendiyle; MİT, Jandarma ve Emniyete kişisel verileri işleme olanağı getirilmektedir. Tasarı nın ilk hâlinde bu kuruluşların verilere yargısal süreçlerle ulaşabilmesi düzenlenmişken şimdi bundan vazgeçilmiştir. Bu durum, kişileri fişleme geleneğinin var olduğu bir ülke için kaygı vericidir. Keza, 24 üncü maddenin (d) bendinde öngörülen mali araştırma yapmak, veri toplamak ve şüpheli işlem bildirimleri de suistimale açık düzenlemelerdir üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendiyle yeni bir önleyici veri işleme usulü getirilerek hukuk devletiyle bağdaşmayan bir yapı oluşturulmaktadır. 9

10 - Tasarı nın 4, 7, 15, 21 ve 22 nci maddelerinde, birçok düzenlemenin yönetmeliğe havale edilmesi, yasa koyucunun çıkacak yasanın tamamı hakkında bilgi sahibi olamaması anlamına gelmektedir. - AB direktiflerine ve AB Adalet Divanı kararlarına açık aykırılıklar içeren bu Tasarı nın, kurulacak bir alt komisyon marifetiyle derinlemesine incelenmesi ve AB mevzuatına aykırılıklarının giderilmesi elzemdir. - Türk Ceza Kanunu na yapılan atıflarla özgürlüğü bağlayıcı cezalar öngörülmüş fakat suç ve öngörülen ceza arasında orantısallık kurulmamıştır. Örneğin, Alman Veri Koruma Kanunu, sınırlı hukuk ihlalleri için hapis cezasını bir son çare olarak görürken Türkiye de çok daha geniş hapis cezaları öngörülmektedir. - Direktif in 61 inci resitalinde dile getirilmiş olan özdüzenleme mantığı Tasarı ya yansıtılmalıdır. Tasarı nın tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Tasarı yı daha detaylı incelemek üzere bir alt komisyon kurulmasına ilişkin öneri kabul edilmemiştir. Tasarı nın tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, genel uygunluk bildiriminin, Komisyonda ifade edilen görüşlerle birlikte esas komisyona iletilmesi kararlaştırılmıştır. Rapor umuz, esas komisyon olan Adalet Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 10

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü & TEPAV Ortak Raporu TOBB Üniversitesi Batu KINIKOĞLU Enstitü Uzmanı 16.01.2015

Detaylı

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Nisan 2016 Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanundaki

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER

6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER 6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER I. KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri,

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 13 Temmuz 2016 1. Genel KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) 24 Mart 2016

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ İşbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Bildirim Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ( Tasarı ), bir kez daha Türkiye

Detaylı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İlke GÜRSEL Adalet Yayınevi 1227 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI III. ÇALIŞMANIN PLANI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması. Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü

Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması. Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü Gündem Kişisel çıktı? Verilerin Korunması meselesi nereden Yeni uyum konuları neler? Şirketlerin gerekenler

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması

Detaylı

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) ile birlikte, kişisel verileri işleyen gerçek

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda öngörülen geçiş süreci sona erdi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda öngörülen geçiş süreci sona erdi www.pwc.com.tr www.gsghukuk.com 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda öngörülen geçiş süreci sona erdi GSG Hukuk Özet 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU 1- Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Duyulan İhtiyaç Kişisel veri, kişilerin isimleri, adresleri, telefon numaraları, hastalıkları, banka

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( Kanun )

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Nisan Özel Sayı. Önlem Alma Zamanı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte. Tüm hakları saklıdır

Nisan Özel Sayı. Önlem Alma Zamanı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte. Tüm hakları saklıdır Önlem Alma Zamanı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte Tüm hakları saklıdır TH TH E Önlem Alma Zamanı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte Uzun süredir gündemde olan 6698 nolu Kişisel

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 04.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; 25.03.2009 tarih ve 2009/DK 07/149 sayılı Kurul Kararı nın 2 nci maddesi (b) fıkrası ile; Turkcell İletişim

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1.1. GİRİŞ

ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1.1. GİRİŞ ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1.1. GİRİŞ Kişisel verilerin korunması, ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. ( Şirket ) en önemli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme 1 İÇİNDEKİLER 1 Genel Olarak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2 Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme

Detaylı

Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri

Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri 20.03.2015 GÜNDEM I. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI III. İZİN TOPLAMA KANALLARI I.

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

KVKK. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Mustafa TURAN M.Sc Cyber Security

KVKK. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Mustafa TURAN M.Sc Cyber Security 6698 - KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mustafa TURAN 1603681 M.Sc Cyber Security Gündem Kanunun Çıkış Noktası ve Gerekçesi Amaç ve Kapsam Kişisel Veri Nedir? KVKK - Önemli Başlıklar Dokümanlar

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU Esas No: 1/488 Tarih: 10.01.2012 Karar No: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 650 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE VERİ MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE VERİ MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE VERİ MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişisel sağlık

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.09.2012 Karar No : 2012/DK-14/453 Gündem Konusu : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. KARAR :Tüketici Hakları

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ekte

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 24. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 18 Aralık 2011

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 24. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 18 Aralık 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 24. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 18 Aralık 2011-2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu nun (RİG) 24. Toplantısı, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu nun ev

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu TH TH E Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Öne çıkanlar Kişisel Sağlık Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yeni Düzenlemeler Kentsel Dönüşüm Alanında Yenilikler Tüm hakları saklıdır

Detaylı