AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ"

Transkript

1 AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BAKÜ

2 AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ DanıĢman: Dr. Ġntiqam BEġĠROV YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BAKÜ

3 REFERAT Yüksek Lisans Tezinin Konusu: Mastır tezinin esas araģtırma konusunu perakendecilik sektöründe müģteri iliģkileri yönetimi oluģturur. Günümüzde ve yakın zamanda ortaya konulmuģ olan eser, rapor ve istatistikler ayrıca baģarılı uygulama örnekleri esas tahlil konusunu teģkil etmektedir. Yüksek Lisans Tezinin Amaç ve Görevleri: Bu çalıģma da perakende, perakende türleri, hizmet perakendeciliği, elektronik perakendecilik, müģteri ve müģteri iliģkileri yönetimi kavramları üzerinde durulmuģtur. Perakende sektöründe müģteri iliģkilerini yönetiminin nasıl olduğu, müģterilerle nasıl iletiģim kurulabileceği, perakendeciler için yeni müģterinin mi yoksa sadık müģterinin mi daha avantajlı olduğu, perakendeciler müģteri Ģikayetleri karģısında nasıl tepkiler vereceği ve perakendecilikte müģteri memnuniyetini ölçüm kriterleri nelerdir konuları üzerinde durulmuģtur. Bu konular hakkında teorik bilgiler vermek ve yaptığımız anket çalıģmasıyla konunun günlük hayatta uygulanabilir olduğunu göstermek amaçlanmıģtır. Yüksek Lisans Tezinin Ġlmi Yeniliği: Konumuz çok güncel bir konudur ve her geçen önemi daha da artıyor. Perakende sektörü sürekli geliģen bir sektördür. Perakende sektöründe müģteri iliģkileri yönetimi artık stratejik bir konuma sahiptir çünkü oldukca güclü rekabet ortamı var. Bu tezin perakende sektöründeki hem iģletmeler hemde çalıģanlar için faydalı bir kaynak olacağını ümit ediyorum. Ayrıca ileride bu konu hakkında çalıģma yapanlara yol gösterici bir kaynaktır. Tezin KuruluĢu: Özet, içindekiler, giriģ, kısaltmalar, 4 bölüm, sonuç ve kaynakçadan oluģmaktadır. 3

4 ÖZET Perakende sektörü hızla geliģen bir sektördür. Bu sektörde ürün odaklılık artık yerini müģteri odaklığa bıraktı. Günümüzde rekabetinde güclü olması sebebiyle CRM nin önemi daha da arttı. ġimdiki müģteriler oldukca dikkatli ve seciçi aynı zamanda farklı perakendeciler arasında karģılaģtırma yapma imkanı olduğu için hem kaliteye hem maliyete hemde ürün çeģitliliğe önem veriyorlar. Tüm bu ve buna benzer nedenlerden dolayı perakende sektöründe müģterinin değeri arttı. Perakende sektöründe yapılan bütün çalıģmalarda birinci hedef müģteri memnuniyetidir. Günümüz rekabet koģullarında müģteriyi elde etmek, müģteri memnuniyetini sağlamak oldukça zordur. Sadece müģteriye mal ve hizmet satmak yeterli olmuyor satıģ sonrasında bilgilendirmek ve varsa Ģikayetleri en güzel Ģekilde cevablandırmak gerekir. YapmıĢ olduğumuz bu çalıģmada, pazarlama dünyasında ayrı bir öneme sahip perakende kavramı perakende türleri ve MüĢteri Ġliskileri Yönetimi (CRM) kavramı, yapılan teorik çalısmalar ve literatür araģtırmaları sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda açıklanmıģ olup, perakendecilik sektöründe müģteri iliģkileri yönetimi konusunda detaylı bilgi verilmiģtir. 4

5 GiriĢ Sürekli geliģen teknoloji beraberinde seri ve standart üretimide getirdi. Seri üretime geçilmesiyle birlikte bircok sorun da ortaya cıkmıģtır. Bu sorunlardan en önemlisi üretilen mal ve hizmetin pazarlamasıdır. Artan rekabet koģulları ürünlerin pazarlamasını daha da zorlaģtırdı. Pazarlama da dağıtım, yüksek miktarda üretilen mal ve hizmetlerin müģteriye ulaģtırılmasında önemli bir yere sahiptir. Üretilen mal ve hizmetlerin müģteriye ulaģtırılmasını dağıtımın en son halkası olan perakendeciler sağlar. Amacı satıģ hacmini yükseltmek ve kârı maksimize etmek olan klasik pazarlama yaklaģımı bunun için çeģitli tutundurma araçlarını kullanır. Bu yaklaģıma göre asıl önemli olan üretip satmaktır. Modern pazarlama yaklaģımı ise, Ģirketlerin asıl vazifelerinin, ilk önce hitap ettikleri müģterilerin ihtiyaçlarını belirleyip, birleģik pazarlama araçlarından faydalanarak, müģterileri menmun etmek olduğunu savunur. Kavram, ürün yaratıp sat yerine, istekleri sapta ve yerine getir görüģüne dayanır. Dolayısıyla bugün perakendecilikte modern pazarlama yaklaģımının daha yaygın olarak uygulandığı görülmektedir(58). Günümüzde ürün çeģitliliğinin çok fazla olması rekabeti hızlandırdı. Sürekli geliģen teknolojik ilerlemeler ve yoğun tüketici talepleri, iģletmelere müģteri merkezli planlar yapma mecburiyeti getirdi. Ġster yerli olsun isterse yabancı bu sektördeki rekabet ile müģterilerin ürünleri seçme konusunda gösterdikleri farklılıklar iģletmelerin üzerinde en fazla çalıģtığı konu olmuģtur. Yıllar geçtikce değiģkenlik gösteren teknoloji kültürel çevre ve yasalar gibi etkiler müģterilerin satın alma kararları üzerinde etkili olmuģtur(16,1). 5

6 Modern perakendeciliğin geliģmesinde, müģterilerin tüketim ve alıģveriģ alıģkanlıklarının değiģmesi, büyük Ģehirlerde yaģayan tüketicilerin harcanabilir gelirinin ve kente göçün artması gibi unsurlar önemli rol oynamıģtır. Bunlara ek olarak araba sahipliğinin giderek artması, kredi kartı gibi alternatif ödeme yöntemlerinin doğması, geniģ kapasiteli derin donduruculu dolapların evlerde çoğalması gibi nedenler de modern perakendecililere olan eğilimi arttırmıģtır. Ayrıca ailelerde kadınların da çalıģmaya baģlaması alıģveriģ alıģkanlığını daha rasyonel bir hale getirmiģtir. Artık aileler evin ihtiyaçları için farklı birkaç noktadan değil (bakkal, manav, kasap, Ģarküteri vb.), tek bir noktadan tüm ihtiyaçların karģılanabileceği, zaman ve maliyet faydası sağlayan, kaliteli müģteri hizmetleri sunan (kredi kartı, otopark vb.) modern perakendecilerden alıģveriģ yapar olmuģlardır(38,2). Bu araģtırmanın amacı son yıllarda dünyada ve Türkiye de giderek geliģen ve yaygınlaģan perakende sektöründe crm konusunu ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda çalıģma üç ana bölümden oluģmaktadır. Bu bölümlerden ilki perakende sektörü bölümüdür. Bu bölümde perakendecilik sektörü hakkında genel bir bilgi verilmiģtir. Bu bölümde perakendecilik kavramı ve kapsamı, perkandeci türleri, hizmet perakendeciliği ve elektronik perakendecilik hakkında bilgi verilmiģtir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, müģteri iliģkileri yönetimi hakkında genel bir bilgi verilmiģtir. Bu bölümde müģterinin tanımı ve kapsamı, müģteri iliģkileri yönetiminin tanımı kapsamı, crm odaklı pazarlama, müģteri iliģkileri yönetimi(crm) ın amaçları, müģteri iliģkileri yönetimi(crm) süreci, müģteri iliģkileri yönetiminin ilkeleri ve müģteri iliģkileri yönetiminin pazarlamaya etkileri hakkında bilgi verilmiģtir. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde ise perakende sektöründe müģteri iliģkileri yönetimi incelenmiģtir. Perakendecilik sektöründe müģterilerle iletiģim biçimleri, perakendecilik sektöründe müģteri hizmeti ve hizmet kalitesi, perakendecilik sektöründe müģteri tatmini ve sadakati, 6

7 perakendecilik sektöründe müģteriyi kazanma ve elde tutma programları, perakendecilik sektöründe müģteri Ģikayet yönetimi, perakendecilik sektöründe müģteri iliģkilerinin ölçülmesi konuları ve bu doğrultuda oluģturulan önerilerin bulunduğu sonuç bölümü yer almaktadır. 7

8 1.BÖLÜM PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜ 1.1.Perakendeciliğin tanımı ve Kapsamı Perakendecilik asıl olarak "tüketici ile üretici arasında ürünlerin taģınmasını gerçekleģtiren faaliyet" olarak tanımlanır. Türk Gelir Vergisi Yasası, perakende satıģı, satıģ yapılan madde ve malzemelerin aynen veya iģlendikten sonra satıģını yapan kimseler dıģındakilere satılması olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, bu tür satıģları yapan iģletmelere de perakendeci iģletmeler denir. Dolaysıyla, perakendecilik; mal ve hizmetlerin doğrudan doğruya son tüketicilere satılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek olarak tanımlanabilir. Bu iģletmelerin örgütsel yapıları, hukuksal özellikleri, satıģa sundukları mal bileģimin çeģitliliği, bütünleģme dereceleri ve irilikleri onların perakendecilik özelliklerini değiģtirmez(33, 425). Perakendecilik tüketici ve üretici (özellikle tüketim maddeleri üreticileri) arasındaki dağıtım zincirlerinin son halkasıdır. En basit formuyla perakendecilik, mal ve hizmetlerin satın alınması ve tüketimi aģamasında devreye giren faaliyet koludur. Diğer bir değiģle, perakendecilik sektörünün en önemli özelliği, tüketiciye en yakın olanlar olması ve faaliyetlerini tüketiciden gelen enformasyona bağlı olarak geliģtirme Ģansına sahip olmasıdır(3,60). Perakendecilik, çok değiģken tip ve büyüklükteki iģletmeleri içeren dinamik ve kompleks bir sektördür. Sektörün dağınık ve karmaģık yapısı bütüncül değerlendirmeleri ve toplu yaklaģımları engelleyici etki yapmaktadır. Uluslararası boyuttaki, ulusal ölçekteki ve bölgeler arasındaki farklılıklar, sektörün farklı kültürlerden etkilenme düzeyini ortaya koyan en önemli 8

9 göstergedir. Perakende sektöründe faaliyet gösteren yerin kültürünü etkiledikleri gibi kendileride etkilenirler (3, 60). iģletmeler bulundukları Kültürel özelliklerin belirleyici olduğu perakende ticaretin yapısı ve karakteristikleri ise, yine içinde bulunduğu ortamın toplumsal ve ekonomik geliģme düzeyine bağlı olarak farklılaģabilmektedir. Bu faktörler arasında en belirleyici olan; nüfus artıģı, nüfusun yaģ kompozisyonu, gelir düzeylerindeki farklılaģma, nüfusun mobilite (hareketlilik) düzeyi ve kentsel geliģme faktörleridir. Bunların dıģında da, perakendecilik sektörünün yapısal değiģimine etki eden pek çok faktör sıralanabilir(3, 60). Perakendicilerin görevlerini yukardaki tanımlarada bakarak Ģöyle özetlemek mümkündür. Çok çeģitli farklı ürünleri uygun fiyatlarla müģterilerine sunmak ve bu ürünleri sunarken en müģterilerine yüksek seviyede hizmet vermektir Perakendeciliğin tarihsel geliģimi Türkiye de 1913 tarihinde tüketim kooperatifleriyle söktere ilk olarak girilmiģ fakat uzun soluklu olmamıģ ve bir süre sonra kapatılmıģ. Devlet 1936 yılında hazırladığı kanunla tüketim ürünlerinin fiyatlarını kontrol altına almıģ Türk parasının değeri çok düģünce hükümet halkın yaģam standartını artırmak için çalıģmalar yapmaya önem vermeye baģladı. Bir Ġsviçre koopreratifi olan olan Migros Türkiye ye davet edildi. 1 Nisan 1954 Migros kuruldu ve beraberinde birçok yeniliğide Türkiye ye getirilmiģ oldu. Daha sonra GĠMA A.ġ 1956 da açıldı yılında ise YKM,Vakko, Beymen benzeri gibi özel sektörün açtığı büyük mağazalardır. Migros ve Gima 1987 özelleģtirilmiģtir. Yapılan kredi kolaylığı, vergi indirimi ve teģviklerle perekande sektörü canlanmaya baģlamıģtır yılında Ġstanbul Ataköy de modern anlamda alıģveriģ merkezi olarak bir ilk olan Galeria açılmıģtır. Daha sonraları ilk olan Belpa hipermarket ve Metro açıldı. Doksan yıllarda ise 1991 de Carrefour, Spar 1994 te ve 1995 yılında ise Kipa marketleri açılmıģtır. Bu sayı her geçen yıl artarak devam ediyor. Günümüzde ise 100 lerce perakendeci kuruluģ faaliyetini devam ettiriyor (51, 20-21). 9

10 1.3. Perakendecilik Türleri Perakendeciler; hizmet ve fiyat düzeyi, ürün hattı çesidi ve derinligi ve kurulum alanlarına göre sınıflandırılmaktadırlar. AĢağıdaki sınıflandırma ise iki ana baģlık altında Mağaza Perakendeciligi ve Mağazasız Perakendecilik olmak üzere incelenmiģtir Mağaza kullanımına göre perakendeciler Mağazalı perakendeciler; tüketicilere hizmetleri ve ürünleri etrafı kapalı sabit yeri olan fiziki mağazalardır. Mağazalı perakendeciler; gıda ve genel ürün perakendecileri olmak üzere iki çeģittir Gıda perakendecileri Gıda perakendeciliği, satın alma, fiyatlama, gıda ve gıda dıģı ürünler ile bunlara bağlı hizmetlerin tüketicilere sunulmasıyla tüketici tatminini maksimumlaģtırmadır. (49,22) En yaygın gıda perakendecileri Süpermarketler, hipermarketler, kolaylık mağazaları, toptancı (depo) kulüpleridir. Süpermarket; Süpermarket yapı ve isleyisi bakımından ülkeden ülkeye bazı ayrılıklar gösteren bir kurumdur. Bu nedenle de süpermarket için standart bir tanım vermek güçtür. Etimolojik yönden üstün pazar veya dev pazar anlamına gelen süpermarket, magaza satıs alanı, satıs hacmi ve yönetim biçimleri bakımından aynı tür ticareti yapan, alısılmıs, geleneksel gıda perakendeci magazalarından üstün veya büyük bir perakendeci tipidir (57, 27). Süpermarketler cok çeģit ve uygun fiyatlar sunduğu için müģterileri kendine çekiyor. MüĢteri bir yerden bütün alıģveriģini yapabildiği için bu marketlere üstünlük veriyor. Hipermarketler ise ; Kapalı satıs alanına sahip aracı satıcı olmaksızın hizmet verebilen satıs noktalarıdır metrekare alana kurulmaktadırlar. Gıda ürünlerinin yanında diğer perakende ürünlerinide bulmak mümkündür. Satısların %40 ını gıda dısı ürünler olusturmaktadır. On binlerce ürün çesidi mevcuttur. Bunların arasında kendi markalarını tasıyan ürünler de yer almaktadır. Ürün çesidinin çok 10

11 olması ve bir arada yer alması sayesinde müsteriler karģılastırma yaparak satın alma Ģansına sahiptir. Yerleri çoğu zaman Ģehir dıģında olur ve ulaģım imkanı olmayanlar için ücretsiz servisler ayarlanır. Kalite ürünleri geniģ ferah bir ortamda müģterilere sunarlar ayrıca bol çeģitleri ile müģteriye karģılaģtırma yapma imkanı ve secme özğürlüğü imkanıda sağlar.(9,67). Kolaylık mağazaları; Toptancı(depo) kulüpleri de bir gıda perakendecisi türüdür. Kısıtlı çeģitlilikteki malları, ucuz fiyattan sınırlı servis ile son tüketicilere ve küçük iģletmelere sunan perakendeci türüdür. Depo kulüpleri, özel indirimler zamanında toptancılardan alım yaptığı için mağazada satılan ürün çeģitleri ve markaları zaman içinde değiģmektedir (43, 44). Toptancı kulüpleri ödemeleri peģin alarak iģ yaparlar. Toptancı kulüplerinin asıl müģterileri; Ģahsi veya kar (ticari) amaçlarla satın alma yapan küçük iģletmelerdir (59, 592). Bu mağazalar genellikle yol kenarlarında veya kolay ulaģılabilecek yerlerde bulunurlar. Temel gıda ürünleri ekmek, peynir, yumarta, Ģeker v.s en çok satarlar Genel ürün perakendecileri Genel ürün perakendecilerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz ; özellikli mağazalar, bölümlü mağazalar, eczane zincirleri, kategori öldüren mağazalar, indirim mağazaları ve indirimli marka mağazalarıdır (42, 12). Özellikli mağazalar; belirli ürünleri,hedef kitlesi belli olan ve alıcılarına çok çeģit sunan perakendencilere denir. Özellikli mağazalarda alanında profosyonelleģme çok önemlidir. Örneğin okul kıyafetleri satıģı yapan veya beyaz eģya satıģı yapan perakendeciler gibi (42,13). 11

12 Bölümlü mağazalar bu mağazalar yiyilip içilen gıda ürünlerinin haricinde kalan tüketim mallarını satan bir katlı geniģ veya çok katlı her katta ayrı bölümlerin olduğu ve ürünlerini buralarda satıģa sunan perakendecilerdir (57, 22). Eczane zincirleri; genellikle Ģahsi temizlik ürünlerinin ve sağlık ürünlerinin satıģını yapan mağazalardır. Kategori öldüren mağazalar isimlerini satıģ planlamalarının sonucu olarak almıģlardır (42, 13). Kategori Öldüren mağazalar, dar ürün grubunda çok çeģitli ürünler bulunduran, düģük fiyatlı ve orta düzeyde müģteri hizmeti sunan, büyük satıģ alanına sahip olan mağazalardır. Belirli bir ürün kategorisindeki olabildiğince çok ürün çeģidini bulundurarak ve düģük fiyatla satarak rakipleri yok etmek için tasarlanıģtır (56,595). Bu mağazalara örnek olarak mobilyada dünyaca ünlü IKEA, ofis malzemelerinde NT mağazaları, spor malzemelerinde GS store v.s mağazaları göstermek olur. İndirim(outlet) mağazaları; Bu mağazalar düģük maliyetli ürünlerinden yüksek miktarda satıģ yapmayı amaçlayan aradaki aracıları aradan cıkartıp kendi ürettiği ürünleri satmaya öncelik veren ve en az satıcı desteğiyle hizmet veren mağazalardır. Dayanıklı ve dayanaksız ürünleri bu mağazalarda bulmak mümkündür. Yer olarak ekonomik yerleri tercih eder ve düģük maliyetli personel seçimi yaparlar. Hedef pazarları orta ve düģük seviyede geliri sahip tüketicilerdir. Bu mağazalar marka ürünlerin fabrika satıģ mağazaları olarakta faaliyet göstermektedir. Vakko, Süvari gibi ünlü markaların fabrika satıģ mağazalarını bulmak mümkündür. Türkiye de bu mağaza türüne en iyi örnek BĠM mağazalar zinciridir.1995 yılında 21 mağazayla faaliyete baģlayan Ģuan (2013 yılında) 3741 mağazayla Türkiye nin en büyük indirim mağazaları arasındaki yerini almıģtır. Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaģtırılmasıdır. 12

13 Azerbaycan da bu mağazaları görmek mümkündür Mağazasız Perakendeciler Mağaza denildiğinde genelde akla bir yer gelir ve alıģveriģ bu yerde gerçekleģir. Ancak günümüz insanı yaģamın koģuģturmasından alıģveriģ yapmaya zaman ayıramıyor. Tüketiciler farklı bir takım kanallarla ihtiyaçlarını perakende mağazalara gitmelerine gerek kalmadan gidermek istiyor. Artık geliģen teknoloji ve banka sistemi sayesinde müģteriler herhangi bir mağazaya gitmeden istedikleri alıģveriģi rahatlıkla yapabiliyorlar. Satıcı ve alıcıların yüz yüze alısveris yapmadıkları perakende türüdür. Mallar belli bir toptancıdan geçmedigi için dogrudan satıs da denilmektedir. Magazasız perakendecilik, magazalı perakendecilikten daha hızlı gelismektedir. Geleneksel magaza perakendecileri, magazasız perakendecilerden gelen artan bir rekabetle karsılasmaktadır. Tüketici alımlarının % 14 ten fazlası magazasız perakendecilikten gelmektedir (19, 39). Perakendeciler satıģlarını yapmak için mutlaka fiziksel bir satıģ yeri olacak diye birģey yoktur. Her geçen gün mağazasız satıģı yapılan ürünlerin sayısı artmaktadır. Mağazasız perakendecileri aģağıda sıralayıp inceleyeceğiz Doğrudan SatıĢ Yetkili ürün firması tarafından görevlendirilen satıcı fiziksel satıģ yerinin dıģında ürünü ve hizmetini önce tanıtıp daha sonra müģterilere satmasına doğrudan satıģ denir. Satıcı personel insanlarla direk temas da olduğu için müģterilere etraflı bilgi verebilir onların sorularına cevab vererek ikna edebilir bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı etki alanı çok olan bir perakendecilik türüdür(42, 6). Doğrudan satıģ, tüketicilerle kendi evlerinde (veya diğer mağazasız lokasyonlar gibi ofislerde) kiģisel iliģkiyi ve perakendeci tarafından kabul 13

14 edilmiģ telefon taleplerini içerir. Kozmetikler, ev eģyaları ve hizmetleri (halı temizleme, bahçe bakımı vs ), elektrik süpürgeleri, ansiklopediler, günlük ürünler, dergiler ve gazeteler bu usul ile satılan ürün kalemleridir(10, ). Doğrudan satıģın strateji karması alıģveriģte güveni ve kiģisel teması vurgular. Çoğu zaman ayrıntılı uygulamalar yapılabilir. Tüketiciler evlerinde mağazalarda olduğundan daha fazla rahattırlar. Tüketiciler aynı zamanda rekabet eden markalara (mağazada oldukları gibi) maruz kalmazlar ve muhtemelen daha dikkatlidirler. Bazı yaģlı müģteriler ve çocuklu aileler için sınırlı hareketlilik sebebiyle mağazada alıģveriģ zordur. Perakendeci için doğrudan satıģ mağazayerleģim yerleri ve demirbaģlar olmadığı için daha düģük maliyetleri gerektirir(10,116). Bugün dünyanın önde gelen tanınmıģ markaları doğrudan satıģ pazarlama kanalıyla ürünlerini satmaktadır. Amway, HuncaLife, Oriflame, ProfitClicking, Aloe Vera gibi daha nice meģhur markalar doğrudan satıģ yapmaktadır Otomatik (Makineli) SatıĢ ve Kiosk Bu satıģ yönteminde satıģ elemanı görevini makineler görür. Genellikle müģteriye 7 gün 24 saat hizmet verir. Genellikle gıda ürünleri olan yiyecek icecek türü ürünler gazete dergi v.b standart ürünler satarlar. Ürün ya da hizmetin makineler ile nakit ya da kredi kartı kullanımı karģılığında tüketiciye sunulmasıdır. Bu makineler genellikle trafiğin yoğun olduğu iģ merkezlerine ya da üniversite kampüslerine kurulurlar ve küçük atıģtırmalar ile bazı içecekleri barındırırlar. Dinlenme tesislerinde havaalanlarında ve diğer sosyal tesislerde sıkca rastlamak mümkündür(43, 61) Doğrudan Pazarlama Doğrudan pazarlama, müģterilerin basın organlarından günümüzde ise pazarlama yayını yapan televizyon kanallarından ilk kez tanıtılan mal ve 14

15 hizmetlerin sonradan telefonla veya internet üzerinden sipariģi verilen pazarlama tekniğidir. Doğrudan pazarlama tekniği aģağıda belirtildiği gibi bazı stratejik üstünlüklere sahiptir(10, ): Çoğu maliyet azaltılmıģtır. BaĢlangıç yatırımları nispeten düģüktür; envanter seviyeleri sabitlenmiģtir; demirbaģ ve sergilere ihtiyaç olmaz; ilk yerleģim gerekli değildir; kiģisel satıģ gücü gerekli değildir. Bir firma için aynı malı satan mağazalı perakendecilerden daha düģük fiyatları sunmak (azaltılmıģ maliyetlerden dolayı) mümkündür. Çok büyük coğrafik alan etkili ve masrafsız olarak kaplanabilir. MüĢterilere; kalabalık olmayan, park sorunu olmayan ve kasalarda sıra beklemek zorunda olmadığı rahat ve güvenilir bir alıģveriģ imkânı verilir. Özel müģteri bölümlerinin yerleri, postalama yöntemi ile belirlenir. Mağazalı perakendeci, iģletmesine ek olarak ve coğrafik ticaret alanlarını geniģletmek için doğrudan pazarlamayı kullanabilir. Doğrudan pazarlamada bazı kısıtlamalar vardır ama bunlar doğrudan satıģ firmalarının karģı karģıya oldukları sorunlardan daha kritik sorunlar değildir. Ġlk olarak, ürün müģteriler tarafından satın alma öncesinde dikkatle gözden geçirilemez.bu nedenle doğrudan pazarlama yolu ile satılan ürün kalemleri genellikle mağazada satılanlardan daha sınırlıdır. Ayrıca, doğrudan pazarlamacılar karlı hâsılat politikalarına müģterileri etkilemek ve korumak için ihtiyaç duyarlar(10,117). Ġkinci olarak muhtemel perakendeciler giriģ maliyetlerini küçümseyebilirler. Kataloglar maliyetli olabilir; parlak kataloglar, baskı ve postalama maliyetleri vs, gibi. Nakliyeyi izlemek, talepleri ve geri dönüģleri izlemek ve postalama listesini güncel tutmak için bir bilgisayar sistemi gerekli olabilir. 24 saat telefon personeli gereklidir. Üçüncüsü, en baģarılı kataloglar bile alıcıların %10 undan azını çeker. Yüksek maliyetler nispeten düģük karģılık oranları, bazıtüccarların katalogları için borçlanmalarına sebep olur. Dördüncüsü, doğrudan pazarlama kargaģası/yığını mevcuttur. BeĢincisi, ilkesiz doğrudan pazarlamacı teslimatları 15

16 geciktirerek ve hasarlı ürünleri müģteriye göndererek endüstriye kötü bir imaj verir. Altıncısı, katalogların yıl içerisinde birkaç ay öncesinden hazırlanması nedeniyle fiyatlar ve stilleri planlamak zor olabilir(10,117). Bugün Türkiye de doğrudan pazarlama yapan birçok TV kanalı mevcuttur. Bunlar Tuna Shopping TV, kanal D Shopping v.s 1.4.Hizmet Perakendeciliği Hizmet perakendecileri herhangi bir ürün satmazlar ürettikleri hizmetleri müģterilerine satarlar. Ancak bu hizmetlerin üretilmesi aģamasında çeģitli fiziksel unsurlar kullanabilirler. Günümüzdeki hemen hemen tüm perakendeciler varoluģ amaçlarını hizmet vermek olarak ifade etmektedirler (50, 3). ġekil 1 de fiziksel ürün/hizmet eksenine göre perakende mağaza türleri görülmektedir. ġekil 1.1: Fiziksel Ürün/Hizmet Çizelgesine Göre Perakende Mağaza Türü Kaynak: (43, 61) ġekili dikkatlice incelersek baģlangıcta tamamen fiziksel üründen baģlanmıģ ve aģağı doğru inildikce hizmet ön plana cıkmaya baģlamıģtır. An altta ise tamamen hizmet üretip hizmet perakendesi yapan banka ve üniversiteler görülmektedir. 16

17 Azerbaycan da ve Türkiye de hizmet perakendeciliğine birçok örnek gösterilebilir. Yüksek lisans yaptığın Hazar üniversitesi bunlardan biridir. Azerbaycan da ve Türkiye de faaliyet gösteren özel ve kamu bankaları yine perakende hizmetciliğine örnek gösterilebilir. Yine otellerde hizmet perakendeciliği yapan kuruluģlardır. Azerbaycan da son yıllarda bu sektör hızlı bir Ģekilde geliģmektedir. Hilton oteller zincirinin biride Bakü de yer almaktadır. Türkiye zaten bu sektörde oldukca iyi bir konumdadır Ürünlü Hizmet Hizmet perakendeciliği, doğrudan veya dolaylı olarak ürün ile iliģkilendirilmiģ üç ana unsurdan meydana gelir. Kiralık ürünler hizmetleri; müģterilerin bazı tip ürünleri kiralamasından ibarettir. Bunlar genellikle dayanıklı tüketim mallarıdır. Araba ve gelinlik kiralama hizmeti örnek olarak verilebilir. Sahipli ürünler hizmetleri; tüketiciler tarafından sahip olunan ürünler üzerinde sunulan hizmetleri içerir. Bu tarz hizmetlere en iyi örnek araba tamir servisleridir. Gıda dışı ürün hizmetleri; kendi mağazalarından ürünü satın alan müģterilere perakendeciler tarafından sağlanan hizmetlerdir. Bu hizmetler mağazanın ana fonksiyonu değildir, bununla birlikte bu hizmetleri sunmak gereklidir. Örneğin taģıma, paketleme, kredi sağlama vs. sayılabilir(31,35) Ürünsüz Hizmet Bazı perakendeciler telefon cevaplama servisi, saç bakımı, kuru temizleme ve finansal hizmetler gibi safi hizmet satıģlarını sunarlar. Bir banka mutlaka diğer perakendecilerin yaptıkları gibi müģteri tatminine odaklanmalıdır. Sunacakları hizmetlere karar vermeli, hangi fiyatları koyacaklarına ve mağaza dizaynı, yerleģim yeri, tanıtım, kiģisel satıģ ile müģterilerle iletiģime geçmelidir. Bugün birçok iģletmede bulunan müģteri hizmetleri buna en iyi örnektir (31,36). 17

18 1.5.Elektronik(Online) Perakendecilik Bu kavram ilk önce 1980 li yılların ortasında bulunmuģtur buna bakmayarak ilk uygulama Amazon.com adlı site tarafından 1994 yılında ilk kitap satıģıyla gerçekleģmiģtir. Bugünde bu site elektronik ticaretin öncülüğünü yapmaya devam ediyor yılında ilk arama Yahoo adlı arama motorunda gerçekleģmiģtir.günümüzde ise google ve yandex gibi arama motorları ile arama yapıp ilgili siteye yönlendirilip istediğimiz ürünü satın alma iģlemini gerçekleģtirebiliriz. Bugün yaygın olarak kullanılmaktadır (65, 2). Ülkemiz olan Türkiye de bu uygulama tam olarak ne zaman baģladığı kesin olarak bilinmemekle birlikte öncü ülkelerden hemen sonra uygulandığı tahmin ediliyor. Bugün birçok internet sitesinde sanal alıģveriģ yapma olanağı sağlanmaktadır (58,122). Perakendecilik sektörü teknolojik geliģmelere paralel olarak geliģen bir sektördür. Ġnternetin tüm dünya olduğu gibi Türkiye ve Azerbaycan da da hızlı bir Ģekilde yaygınlaģmakta buda beraberinde birçok kolaylığı getirmektedir. Artık insanlar alıģveriģ yapmak için herhangi bir fiziksel yere gitmek zorunda değiller. Birçok ürünü birçok hizmeti tek tıkla elde edebiliyorlar. Tüketiciler internet üzerinden kredi kartıyla veya kapıda ödeme kolaylığı ile alıģveriģini çok rahat yapabiliyorlar. AlıĢa geldiğimiz alıģveriģten farklı olarak iģ yerinden veya evimizden alıģveriģ yapma olanağı sağlıyor online perakendecilik. Artı çok sayıda ürünü karģılaģtırma, bilgi edinme ve sipariģ verme iģlemlerinden sonra satın alma tamamlanır. Tüm bu iģlemler internet altyapısı ile gerçekleģir. Satın alam aracı bilgisayar veya cep telefonu, internet bağlantısı,arama motorları, websiteleri ve yardımcı yazımlar ile birlikte bir bütün oluģturuyor. Ġnternet maliyeti her geçen gün biraz daha düģmektedir bu nedenden dolayı kullanımı yaygınlaģmatadır. Bütün bunlar online perakendeci için satıģ iģlemi gerçekleģirse önem kazanır (22,10). 18

19 Elektronik perakendeciliğe en güzel örnek ebay dır. ebay bugün dünyanın dördbir yanına ürünlerini internet üzerinden satmaktadır. Türkiye de bugün markaların çoğunluğu elektronik satıģ yapmaktadır. Gittigidiyor.com, teknosa, vatan computer gibi perakende satıģ yapan birçok perakendeci kuruluģ mevcuttur. Azerbaycan da da banka sektörünün geliģmesi ve kredi kartı kullanımı yaygınlaģmasıyla bu sektör geliģmektedir. 19

20 2.BÖLÜM MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ 2.1. MüĢterinin Tanımı Ve Unsurları Türkay, müģteri kavramını, belirli bir ücret karģılığında iģletmenin mal veya hizmetini satın alan yada alacak olan veya çeģitli yollarla iģletmenin iletiģim kanalında olan, tanıtımında ve reklamında dolaylı olarak yer almıģ yada alacak kiģi veya iģletmelerdir olarak tanımlamaktadır (63, 1). MüĢterinin belli baģlı özelliklerini aģağıdaki gibi özetleyebiliriz: _ MüĢteri, iģletmelerin sunduğu ürün yada hizmeti en son kullanan kiģidir. _ MüĢteri, iģletmeler için en önemli ve vazgecilmez kiģidir. _ MüĢteri, bir kısım arzu ve gereksinimlerini karģılamak için iģletmeye gelen kiģidir. ĠĢletmenin vazifesi de tüketicilerine ve iģletmeye faydalı olacak bir biçimde faaliyet göstermektir. _ MüĢteri, hisleri olan bir kiģidir. Hizmet almak için gittiği iģletmeden saygı ve anlayıģ bekler. Yukarıdaki tanımlarda belirtildiği gibi müģterinin en genel anlamı mal ve hizmetleri en son kullanan demektir. Ürünün ortaya çıkmasınının her aģamasında bir veya birkaç kiģi çalıģıyor. Bunlar aynı zamanda iģletmenin sunduğu mal ve hizmetleri satın alabilir ve bunlardan faydalanabilir. Burdan yola çıkarak müģteriyi iki grupta inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi iç müģteri ikincisi dıģ müģteridir (1,28). 20

21 Ġç MüĢteri ĠĢletmedeki çalıģanlarının hepsinin amacı dıģ müģterilerin ihtiyaçlarını karģılayacak mal veya hizmeti verebilmek için grup halinde çalıģmaktır. En tepe yöneticiden en alt çalıģana kadar herkes iģletmede iģ ve vazifelerini yerine getiriyorlarsa bunlar iç müģteri olarak tanımlanabilir. Kurum içindeki iç müģterilerin alakaları, iģ yerinin sistemi, iģ kuralları ve iletiģim ve kiģisel yardım gibi konularla yakından ilgilidir. ĠĢletme içinde var olan bu alanlarla alakalı olarak iç müģterinin etkisi artırıldığı zaman, dıģ müģterilere verilen mal ve hizmetinde seviyesi yükselecektir (1,28). ĠĢletmeler için iç müģteriler çok önemlidir çünkü iç müģteriler sunulan mal ve hizmetten menmun değilse dıģ müģteriler hiç menmun olmaz DıĢ MüĢteri Tanımı ve MüĢteri ÇeĢitleri Yukarıda müģteri tanımı yaparken bir malı satın almaya karar veren Ģahıs veya iģletme olarak tanımlamıģtık müģteriyi. Buna göre dıģ müģteri, bir kurumdan ürün ya da hizmet satın alan Ģahıs veya kurumlardır(56,25). Bir baģka tanıma göre dıģ müsteri, isletmelerin ürettiği mal ya da verdiği hizmetleri son olarak kullanan kiģidir (1,89). Nezihe Figen Ersoy a göre dıģ müģteriler aģağıdaki Ģekilde incelenebilir (25,7): _ Potansiyel(aday) müģteri : ĠĢletmenin ilerleyen zamanlarda müģterisi olma ihtimalı olan tüketicilerdir. _ MüĢteri: ĠĢletmeden en az bir defa mal yada hizmet satın alan Ģahıslara veya kurumlara denir. _ Düzenli müģteri: Sürekli olarak iģletmeyle irtibat halinde olan, ama iģletmeye karģı herhangi bir taraf tutmayan müģterilerdir. _ Destekleyen müģteri: ĠĢletmeden razı, iģletmeye bağlı; ama iģletmeyi diğer müģterilere karģı pasif olarak savunan müģteriler. 21

22 _ Sadık müģteri: ĠĢletmeyi seven,iģletmeye bağlı ve iģletmeyi baģka tüketicilere tavsiye eden, her zaman iģletme hakkındaki pozitif düģüncesini etrafındakilere anlatan müģterilerdir. _ Ortak (partner) müģteri: ĠĢletmeyi benimsemiģ iģletmenin menfaatını kendi menfaatıyla eģit gören müģteri çeģitidir. Nezihe Figen Ersoy un yukarıda yaptığı tanımlara göre, iģletmelerin müģteri çeģitleri Ģeklini aģağıdaki gibi göstermek mümkündür. Sekil-2.1 : MüĢteri çeģitlerinin sıralanması Eyüp Karağüllü ye göre yukarıdaki müģteri çeģitleri Ģekline göre perakendecilik sektöründe dört çeģit müģteri tipi ortaya çıkıyor. Bunları Ģu Ģekilde sıralaya biliriz (36,42): 1. Markasını aldatmayanlar, 2. Promosyon pesinde kosanlar, 3. Bir deneyelimciler, 4. Rastgele alıģveriģ yapan müģteriler Bu müģteri çeģitlerinin dağılımını Türkiyedeki müģterilere göre aģağıdaki gibi Ģekilde gösterildiği gibi yapabiliriz. 22

23 ġekil-2.2 : Türkiye deki MüĢteri ÇeĢitlerinin Yüzdelik Gösterilmesi. Kaynak: KARAĞÜLLÜ, Eyüp (2000) Power dergisi Haziran sayısı ġekil-2 de gösterilen müģteri tiplerinin genel özelliklerini su sekilde açıklamak mümkündür: _ Markasını Aldatmayan MüĢteri ÇeĢitleri (Sadıklar): Üstteki Ģekilde gösterildiği gibi toplam alıcılar arasındaki yüzdelik dilimleri %30 dur. Bu gruptaki alıcılar markalarına bağlı ve alacaklarını önceden planlayan müģterilerdir. Bu çeģit müģteriler alıģveriģ öncesi hangi malı hangi hizmeti satın alacağına karar vermiģ olmaktadırlar. (12,166). Bu çeģit müģteriler markalarına körü koruna bağlı değillerdir. Fiyat bu tip müģteriler için oldukça önemlidir ve sadaketlerini fiyata göre belirler. Eğer fiyat tatmin etmezse baģka markalara geçebilirler. Bu çeģit müģteriler ülkemizin en kalabalık tüketici topluluğunu oluģturmaktadır. Avrupa Birliği Sosyal Ekonomik Gelir grubu içinde yer almakta ve bu grubun yaģ ortalaması 40 ve üstüdür(36,43). _ Promosyon PeĢinde KoĢan MüĢteri Türü: Üstteki Ģekilde gösterildiği gibi toplam alıcılar arasındaki yüzdelik dilimleri %27 dir. Bu müģteriler alıģveriģini promosyona göre yaptıkları için planlı 23

24 alıģveriģ yapmazlar ne alacaklarını ürünün promosyonunana göre belirler. Bu tür müģteriler ürünün büyük olanına üstünlük verirler ve tanınmıģ markaları tercih ederler(12,166).bu tür müģteriler yaģ ortalamasına sahiptirler ve aile yapıları çeģitlilik gösterirler. (36,46). Örneğin bir ara lipton sallama çay paketi alana çay bardağı hediye olarak veriyorda ben çay bardağı hediyesine göre satın almıģtım. _ Bir Deneyelimciler (Sadık Olmayanlar) : Üstteki Ģekilde gösterildiği gibi toplam alıcılar arasındaki yüzdelik dilimleri %16 dır. TanınmıĢ markalara hiç bağlılıkları yokdur. Ürünün hediyeli olmasına üstünlük verirler bu tür müģteriler yeni çıkan yeni gördükleri her ürünü alan deneyen ama denediği mala ve hizmete bağlı kalmayan müģteri çeģitidir. Bu tür müģteriler için fiyatın hiç önemi yokdur bunlar ürünün ve hizmetin yeni olmasına bakarlar bunun içinde reklamlardan etkilenirler (12,167). _ Rastgele Satın Alıcılar: Üstteki Ģekilde gösterildiği gibi toplam alıcılar arasındaki yüzdelik dilimleri %27 dir. Bu tür müģteriler Ġngilizce de impulse olarak adlandırılan ve satın alma kararını son anda veren müģterilerdir. Rastgele satın alan müģteriler plansız hareket ettikleri için ne alacağını nereden hangi markayı satın alacağını market mağaza raflarında gördüğünde karar verir ve bu tür müģteriler promosyandan etkilenmezler(12,167). Bu müģteri türünün yaģ ortalaması yaģ aralığındadır (36,46) MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi(CRM) KüreselleĢen dünyanın günümüz rekabet Ģartlarında iģletmelerin müģterileriyle kurdukları iletiģime göre diğer iģletmelerden farklanıyorlar. MüĢterilerle kurulan pozitif iletiģim rekabette üstünlük sağlayan en önemli faktördür. Günümüz iģletmelerinde sağlıklı ve uzun dönemli müģteri iliģkileri rekabette tek arac olabilecektir. Teknolojik geliģmeler iģletmelerin diğer uygulamaları taklit edilebilir olduğu için uzun sureli strateji geliģtiren iģletmeler 24

25 için rekabet aracı olarak kullanılamamaktadır. MüĢteri iliģkileri ise uzun tecrübeler sonucu ortaya çıktığı için taklit edilmesi zor ve maliyeti yüksektir. Bu sebeblerden dolayı iģletmeler arasında en önemli rekabet aracı müģteri iliģkileri yönetimi olacaktır (47,1). MüĢteri iliģkileri yönetiminin tanımından önce iliģkisel pazarlamanın tanımını yapmak gerekir. Yeni müģteriler tutmaktansa mevcut müģterileri elde tutmaya yoğunlaģan pazarlama anlayıģı eğilimine iliģkisel pazarlama olarak tanımlamak denir.klasik pazarlama teorisi ise müģteri kazanmak ve uygun Ģartlarda değiģimini sağlamaktır yıllardan 1990 yıllara pazarlama kavramı anlayıģındaki değiģim aģağıdaki Ģekilde görülmektedir (4,6): Sekıl 2.3 Pazarlamanın geçirdiği aģamalar. Kaynak: ANTON, John, Customer Relationship Management MüĢteri iliģkileri kavramı yeni bir kavram değildir iģletmler için. Sosyal ve ekonomik yaģama bakıldığında da görüleceği gibi pazarlamanın geçirdiği sürecin en baģından beri müģterilerle birebir kurulan iliģkilere rastlanacaktır. Daha sonraki yıllarda sanayinin ve teknolojinin geliģmesiyle toplu üretime geçilmesi beraberinde kitlesel pazarlamayı getirdi. Tüm bu acıklamalardan sonra müģteri iliģkileri yönetimini Ģöyle tanımlayabiliriz. MüĢteri iliģkileri yönetimi kurumun tamamına müģteri kavramını oturtturan herģeyin müģteri eksenli olduğu kültürünü benimseten iģletme stratejisi olarak tanımlanabilir (25, 5). 25

26 Günümüz iģletmeleri pazarlama stratejilerini yapaerken müģteri iliģkilerine çok önem veriyorlar. MĠY ile ilgili çok farklı tanımlamalar yapıyorlar. Bu yapılan MĠY kavramıyla ilgili tanımları Duran M. aģağıdaki maddelerde çok güzel bir Ģekilde özetlemiģtir. 1. MĠY demek, müģteri iliģkilerini yönetmek için kullanılan metodolojiyi ve malların genelini kapsamak demektir 2. MĠY demek, müģteri temas noktalarının uyumunu ve iyileģtirilmesini sağlamak demektir. 3. MĠY demek, müģteriyi merkeze yerleģtiren ve müģteri ile yakın iliģki kuran bir yönetim anlayıģı demektir. 4. MĠY demek, satıģ, pazarlama ve servis aģamalarını daha etkin hale getirmek için geliģtirilmiģ iģleme stratejisi veya iģletme kültürü demektir. 5. MĠY, müģteri bilgilerini kullanarak müģteri sadakatini ve netice itibariyle müģteri değerini artıran bir bilim dalıdır. 6. MĠY demek, iģ ve enformasyon akıģlarını müģteri ihtiyaçları öncelikli, ikincil olarak ise iģletme ihtiyaçlarına göre tasarlanmak demektir. 7. MĠY demek, kurumdaki müģterilerden her türlü bilgiyi alarak tek bir enformasyon sistemine bağlamak ve bunu müģteri iletiģim noktalarına odaklamak demektir. 8. MĠY demek, önce müģteriyi tanıyarak sonrada müģteri ihtiyaçlarını anlayarak, ona göre uygun hizmetler ve mallar geliģtirmek demektir (20,2). MüĢteri iliģkileri yönetimi; sadece hem pazarlama, satıģ ve müģteri hizmetleri (ön ofis ) hem muhasebe, üretim ve lojistik (back office) uygulaması değil aynı zamanda hem de diğer tüm bölümler, müģteriler ve iģ ortakları ile bağlantıları kuran ve iģbirliğini sağlayan müģteri odaklı iliģki yönetimi felsefesi demekte olur(11,1). MĠY, iģletme ile müģteri arasında kurulan, satıģ öncesi ve satıģ sonrası tüm hizmetleri içine alan, hem iģletme hemde müģteri menfaatını ve gereksinim tatminini de içine alan bir süreçtir. (47,3) 26

27 MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi Odaklı Pazarlama Günümüz dünyasındaki iģletmelerde, en önemli rekabet unsuru sadık müģteri elde ederek neticelenecek müģteri iliģkileri yönetimidir. Günümüze kadar rekabet, bundan önceki yılların hiç birinde üretim yapanları ve üretilenleri pazarlayanları bu kadar çok düģündürmemiģtir. Günümüzde rekabet oldukça Ģiddetli çünkü sektörlerde rakip sayısı öncekinden çok fazladır. Günümüz iģletmeleri her gün daha çok satıģ yapmalı bunun içinde yeni müģteri kazanmalı ve kazanılan müģterileri elde tutmak için çalıģmalar yapmalıdır. KüreselleĢen bir dünyada yaģıyoruz teknoliji ve insalar sürekli değiģiyor buda müģterilerin yapısını değiģtiriyor. ĠĢletmelerde bundan etkileniyor ve müģterilerle ilgili yeni planlar yapmak zorunda kalıyor. Bu anlamda, müģterilerle ilgili yapılacak esas pazarlama planlamalarından biri de müģteriyi iģletmenin merkezine koyan ve müģteri memnuniyetinin de ilerisine giderek, müģteriye değer sağlamayı amaçlayan MĠY i anlayıģıdır(60,1). ĠĢletme kültürü, tepe ve üst kademe yöneticilerin müģteri iliģkilerinin ilerletilmesi konusunda liderlik yapmasını, müģteri odaklı iģletme talimatlarını, iģletmenin kalite standartlarının bulunmasını, istikrarlı pazarlama iletiģimini, organizasyon yapısının, sistemlerin, müģterilere yönelik olarak kurulmasını, orta ve ilk kademe yöneticilerin tam desteğini, bütün çalıģanların kiģisel olarak yaptıkları iģlerde bilgili, becerikli olmalarını ve öğrendiklerini uygulamaya dönüģtürmelerini gerektirir. ġekil 2.5 de müģteri odaklı bir iģletmenin önemli unsurları gösterilmektedir(55,33). 27

28 ġekil 2.4. MüĢteri Odaklı ĠĢletme KAYNAK: TAġKIN, Erdoğan (2000): MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi, GeniĢletilmiĢ Ġkinci Baskı, Ġstanbul, Papatya Yayıncılık. MüĢteri odaklılık devrimsel bir süreç olmaktan daha çok evrimsel bir süreçtir. Ġtina isteyen bir iģtir ve sabır ve azim gerektirir. Sonuç olarak, müģteri odaklılık en iyi performansı ve en büyük baģarıyı elde etmeyi gösteren bir kavram olmaktan daha çok, onu gerçekten benimsemeyi gösterir. (http://www.belgeler.com/blg/2abx/mter-odaklilik-mter-memnunyet-ve-balilik) En son yapılan müģteri odaklı pazarlama ile ilgili kavramları Ģu Ģekilde özetleyebiliriz; ĠĢletmeler için yeni müģteri mi yoksa sadık müģteri mi önemli önce ona bakmalıyız. Yeni müģteriyi kazanmanın daha fazla maliyeti olduğu için yenisini kazanırken mevcut müģteriler içinde projeler geliģtirmelidir. MüĢterilerin paralarının ne kadarıyla kendi Ģirketleriyle ne kadarıyla rakip Ģirketlerle alıģveriģ yaptığı, CRM çözümlemeleriyle artık birçok Ģeyin daha sağlıklı olarak analizinin yapıldığı, CRM çözümlemelriyle hem iģletmenin 28

29 hemde müģterinin karlılığının ölçülmesi gereksiniminin ortaya çıktığı sonucuna varılmıģtır (28,16-19) MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminin Amaçları Müsteri iliskileri yönetimi bir isletme stratejisidir. Stratejiyle anlatılmak istenen sektördeki diğer rakiplerden farklı olmak için yapılması gereken yöntemlerin tamamı anlaģılmalıdır. Yapılması gereken, ürünü farklılastırmaktır. Günümüz teknolojileri ile farklılastırmalar daha kolay hale gelmistir. Bundan dolayı iģletmlerin ürettiği üründeki değiģiklik yenilik diğer rakip iģletmeler tarafından çok rahat ve hızlı taklit edilebilecektir. Müsteri iliskileri yönetiminin amaçlarını H.Ġbrahim Ergunda aģağıdaki gibi sıralamıģtır (24,2): 1. Müsteri iliskilerini kârlı hale getirmek: Pazarlama ve satıs departmanlarının müsteriler ile uzun dönemli ve kârlı iliskiler kurup muhafaza etmelerini sağlamak. 2. Farklılasma sağlamak: Mal ve hizmetlerin birbirine çok benzediği bir sektörde farklılığı sağlamak, müģterileri ferdi olarak ve müģteriler için ferdi üretim ve ferdi pazarlama yapmak ile mümkün olacaktır. 3. Maliyet minimizasyonu sağlamak: Ġyi tasarlanmıs ve sistem yaklasımıyla düsünülmüs bir Müsteri iliskileri yönetim projesine ayrılan bütçenin kısa zamanda geri alınması mümkündür.. 4. ĠĢletmenin verimini artırmak: ĠĢletmeler her faaliyetini kendi ihtiyaçlarına gore tasarlamıslardır. Oysa yapılması gereken dısarıdan içeriye, yani müsteri ihtiyaçları etrafında tasarımların gerçeklestirilmesi gerekmektedir. 5. Uyumlu faaliyetler sağlamak: Müsteri iliskileri yönetimi, satıs, pazarlama, müsteri hizmetleri faaliyetlerini internet fırsatları ile birlestirmekte, tüm bu faaliyetlerin uyumlu olarak çalısmasını sağlamaktadır. Hem geleneksel satıs 29

30 kanallarından elde edilen bilgiler, hem de diğer alternatif kanallardan sağlanan bilgiler sentezlenerek yüksek düzeyde müsteri bilgisi ve iliskisi fırsatı sağlanır. 6. MüĢteri taleplerini karsılamak: Müsterileri, müsteri iliskileri yönetimi yardımıyla, tüm kurumun tanıması mümkün olmaktadır. Müsterilerden alınan geri bildirimler sayesinde isi onların istediği sekilde yapmak olanaklı hale gelmektedir MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminin Ġlkeleri Ġnsana yatırım teknolojiden önce gelmeli iģletmelerin müģteri iliģkileri yönetiminin ilkelerini teoriden pıratiğe dönüģtürebilmeleri için teknoliji ve diğer yatırımlarından önce insan kapitalına yatırım yapmalıdır. Tüm bunları gerçekleģtirmek için müģteri iliģkileri yönetiminde uyulması gereken ilkeler mutlaka olmaıldır. Bu ilkeleri Aysen N. Yereli Ģu Ģekilde sıralamıģtır; -TeĢvik edici bir rol üstlenme: Bu rolü iģletme üstelenmelidir ve içinde bulunduğu durum ne olursa olsun müģterinin duygularına ve ihtiyaçlarına cevab vermelidir. - ĠletiĢim ustası haline gelme: ĠĢletme kar ve satıģ maksatlı yaptığı tüm pazarlama sunumlarında bütün iletiģim unsurlarınan faydalanmalıdır. - UzlaĢmacı rol ustlenme: ĠĢletmeler müģterileyle aralarında çıkan problemlerde uzlaģmacı rol üstlenmeleri gerekir. - Sorumluluk ustlenme: ĠĢletme her zaman sorumluluğunun farkında olmalı ve müģterinin her zaman haklı olduğunu prensibini unutmamalıdır. - Bütünü gözeten anlayıģ: ĠĢletmeler müģteriye sadece mal satma maksatında olmalıdır. SatıĢ öncesinde veya sonrasında yapacağı hizmetlerle müģteriyi menmun etmelidir. - GiriĢimci anlayıģ: MuĢterinin memnuniyeti icin iģletmenin her turlu giriģimi yapması ve bundan kacınmaması esas kabul edilmelidir. - Sonuca yonelik calıģma: ĠĢletmenin muģteriyle tam ve kesintisiz iletiģimi icin sonuca yonelik her turlu calıģmayı yapması gerekmektedir (66, 31-33). 30

31 MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminin (CRM) Pazarlamaya Etkileri CRM acısından pazarlama uygulamalarının üç önemli dönemi var. Bunların ilk döneminde ticari iliģkiler almak ve satmak gibi sade kurallarla yürütülmekteydi. Ġkinci dönem ise kitle pazarlamanın egemen olduğu donemdir. Üçüncü dönem de ise hem bireysel hemde kitle pazarlama ön plana çıkmaktadır. Geneleksel yaklaģımın pazarlamada yetersiz kalmasıyla müģteri denen kavram tekrar ortaya çıktı(32). Artık müģteriler kendilerine bireysel olarak hizmet edilmesi gerektiğini kabul ettirdiler. Teknoloji de yaģanan geliģmeler ile rekabet ve küresel pazarlamanın ilerlemesi neticesinde gunumuz muģterileri cok daha fazla sayıda mal ve hizmet seceneği arasından tercihleri yapmakta ve kendilerine daha iyi hizmet verenlere doğru yonelmektedirler. MuĢteri iliģkileri, iģletme ile muģteri arasında kurulan, satıģ oncesi ve satıģ sonrası tum eylemleri kapsayan, karģılıklı yararı ve ihtiyac tatminini iceren bir surectir (47, 29-57). 31

32 3.BÖLÜM PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ (CRM) VE ÖNEMĠ 3.1. Perakendecilik Sektöründe MüĢterilerle ĠletiĢim Biçimleri Halk arasında yaygın olan iki dinle bir konuģ anlayıģı var. Allah insana bir ağız iki kulak vermiģ. Onun için önce dinlemesini bilecek perakendeciler. Herkes aynı anda konuģmaya baģlarsa kimse birbirini anlamaz ve iletiģim kurmak zorlaģır. Perakendeciler müģterilerini dinlemesini bilmezse ne söylemek istediğini tam olarak anlamaz ve hem müģteri menmun olmaz hem de perakendeci malını satamaz. Bir perakendecinin müģterilerle nasıl iletiģim kurması gerektiğini aģağıdaki konularda anlatacaz MüĢteriyle ĠletiĢim Süreci Perakendeciler müģteriyle iletiģim kurarken üç ana unsura dikkat etmelidir. Birincisi kaynak, ikincisi ileti,üçüncüsü ise alıcıdır. Bunlara kanal ve etki öğelerininde eklenmesiyle iletiģim süreci oluģur. ĠletiĢim süreci de üç merhaleden oluģur bunlar; gönderi,mesaj ve alıcıdır. ġekil 3.1 de iletiģim süreci ve onu oluģturan ögeler görülmektedir (64). ġekil 3.1. ĠletiĢim Süreci Ve Onu OluĢturan Ögeler 32

33 Kaynak (Gönderici) ĠletiĢimi baģlatan aynı zamanda mesajın kaynağı ve iletiyi gönderen göndericidir. ĠletiĢimin gerçekleģmesi için mutlaka bir gönderici olmalıdır. ĠletiĢim sürecini baģlatan ve mesajı kodlayarak gönderen gönderici olduğu için en büyük mesuliyet göndericiye aittir. ĠletiĢim göndericinin mesajı iletmesiyle ortaya çıkar. Ġyi bir göndericide Ģu özelliklerin olması gerekir: (27, 13). 1) Göndereceği mesaj hakkında bilgisi olmalıdır. 2) Göndereceği mesajın nasıl kodlanacağını bilmelidir. 3) Gönderici tanınmalıdır. 4) Göndericinin, göndereceği mesaj ile status ve rolü arasında iliģki olmalıdır. Mesaj (Ġleti) Kaynağın düģüncelerinin ve arzularının sembollere dönüģmüģ haline ileti denir. Sembollere anlamları kaynak ve alıcı tarafından yüklenir tek baģlarına hiç birģey ifade etmezler. Tam iletiģimin gerçekleģmesi için alıcının verdiği anlam ile kaynağın algıladığı anlamlar uygun olmalıdır. ĠletiĢimin tam olması için etkin bir iletiģimin olması gerekir. (27, 14). ĠletiĢim çeģitinin belirlenmesinde bir unsur olan mesajlar, en genel olarak sözel ve yazılı mesajlar olarak ikiye ayrılabilir. Her iki gruptaki mesajın taģıması gereken özellikler vardır. Bu özellikler kısaca Ģöyle sıralanabilir; (a) mesajın anlaģılır olması, (b) mesajın açık olması, (c) iletiģimin zamanında yapılması, (d) mesajın uygun yolu izlemesi, (e) etki olarak kaynak ve alıcı arasında kalmasıdır (23, 288). Kanal Sinyalı taģıyan herhangi bir fiziksel araca kanal denir. Kanal üç çeģit olabilir. Birincisi sesimiz, bedenimiz gibi fiziksel olabilir. Ġkincisi bilgisayar, telefon gibi teknik olabilir. Üçüncüsü ise dergiler, gazeteler, üniversiteler gibi toplumsal olabilir. (27, 20). 33

34 Alıcı ĠletiĢimin gerçekleģmesi için iki veya daha fazla kiģiye ihtiyaç vardır. ĠletiĢimin olması için bir gönderen birde alıcı olmalıdır. Ġnsanın kendisiyle gerçekleģtirdiği iletiģim haricinde iletiģimin gerçekleģmesi için mutlaka alıcı yada alıcılar olmalıdır. Alıcı gönderilen kodlaģtırılmıģ iletiyi alarak iletiģimi sonlandırır. (27, 21). Algılama ve Değerlendirme Verilerin bir anlam ifade etmeleri için duygu organlarımız tarafından algılanması gerekir çünkü tek baģlarına bir anlamları yoktur. Tepkileri bize ulaģan duyumları algılama sonucuna göre veririz. Göndericinin ve alıcının mesajları değerlendirmesine filter denir(27, 23). Geri Bildirim (Feed-Back) Alıcının, göndericinin iletisine verdiği yanıta geri bildirim denir. Geri bildirim kontrol mekanizmasıdır. Geri bildrim çok önemli çünkü bir iletiģimde geribildirim olmazsa iletiģim tek yönlü ama iletiģimde geri bildirim olursa iletiģim çift yönlü olur(27, 23). Perakendecilik sektöründe geri bildirim oldukça önemlidir. Çünkü geri bildirim sayesinde iģlerin kontrolü yapılır. Mesaj değerlendirilerek varsa düzeltilecek birģey mesaj yeniden düzenlenerek tekrar iletilir. Perakendeci kuruluģ hedefin mesajı nasıl anladığını geri bildirim sayesinde öğrenir. AĢağıdaki Ģekilde geri bildirim süreci gösterilmiģtir.. 34

35 ġekil Geri bildirim sureci Kaynak Gazetecilik ĠletiĢim Süreci Ve Türleri MüĢteriyle ĠletiĢim Türleri KiĢiler arası iletiģim göndericisi ve hedefi insanlar olan iletiģime denir. Bu iletiģimde hem iletiyi gönderen hemde iletiyi alan insanlardır. KiĢiler arası iletiģimde iģtirak edenler, belli bir yakınlık içinde karģılıklı yani yüz yüze olmalılar. ĠĢtirak edenler bir taraflı değil, karģılıklı mesaj aleģveriģi olmalıdır. Mesajlar sözlü ve sözsüz özellikte olmalıdır(17). Sözlü, yazılı ve sözsüz olmak üzere kiģiler arası iletiģimi üç baģlık altında ele alabiliriz. 35

36 ġekil.3.3. KiĢilerarası ĠletiĢim Biçimleri (46) MüĢterilerle Sözlü ĠletiĢim Sözlü iletiģim, karģılıklı olarak konuģma ve dinleme etkinliklerini kapsar. Sözlü iletiģimin baģarısı, konuģan ve dinleyen arasında ortaklaģa bir temele dayanır. Sözlü iletiģim, her zaman konuģan ve dinleyen arasında bilgi, beceri, tutum ve davranıģ açısından etkileģim olmasını gerektirir. Sözel iletiģim, konuģmaya dayalı iletiģimdir biçimidir. ĠletiĢim sırasında sözel iletiģim yazılı iletiģimden daha fazla kullanılan ve tercih edilen iletiģim Ģeklidir (61,5).Gönderici kelimeler yoluyla düģüncesini bir baģkasına aktarır, böylece konuģma yoluyla iletiģim gerçekleģmiģ olur (23,289). Sözlü iģetiģim ana unsuru konuģmadır. KonuĢma kiģilerin fikirlerini ve hissettiklerini bir baģkasına anlatmasıyla gerçekleģir. Perakendeciler sözlü iletiģim türünü çok kullanırlar. MüĢteriler ile konuģarak onları ikna edip ürünlerini satmaya çalıģırlar. Perakendeciler özellikle Ģu konuģma kurallarına çok dikkat etmeliler(52,6): 1) Anlatmak istediği konuya hakim olmalıdır. Mesala satıģ elemanı tanıtımını yapacağı ürünün özelliklerini çok iyi bilmelidir. MüĢteriden gelen sorulara rahatlıkla cevap verebilmelidir böylece daha ikna edici olur. 2) KonuĢmayı yapan sade anlaģılabilir bir dil kullanmalıdır. SatıĢ elemanı yabancı terimleri kullanmaktan kacınmalı kullanırsada mutlaka acıklama yapmalıdır. 36

37 3)SatıĢ elemanı, müģteriyle konuģurken el ve yüz mimiklerinide kullanmalı ancak gereksiz hareketlerden kacınmalıdır. 4) SatıĢ elamanı konuģurken doğruları anlatmalı ve anlattıklarına önce kendisi inanmalıdır. Mesala bir ürünü tanıtan satıģ elemanı müģteriye yanlıģ bilgi vererek onu aldatırsa o müģteriyi kaybedebilir. 5) SatıĢ elamanı konuģurken güler yüzlü olmalıdır. Küçük bir gülümseme birçok kiģi üzerinde hoģ etki bırakır. MüĢterinin karar vermesinde bile etkili olabilir. Bir Çin atasözü gülemsemenin ne kadar etkili olduğu Ģu sözle çok güzel ifade ediyor "GÜLÜMSEYEMEYEN DÜKKÂN AÇMASIN". 6) SatıĢ elamanı konuģurken ses tonu iyi ayarlamaya çok dikkat etmelidir MüĢterilerle Yazılı ĠletiĢim Yazıma dayalı iletiģim biçimine yazılı iletiģim denir. Yazılı iletiģim genel olarak rapor, iç yazıģma ve e-posta Ģeklindedir. Yazılı iletiģim, göndericinin mesaj üzerindeki kontrolünü artırabilir.fakat, geri iletiģimin hızlı yapılma olasılığı ortadan kalkar (61,60). Sözlü iletiģimde, iletiģim genelde Ģahıslar ve gruplar arasında olurdu yazılı iletiģimde ise iletiģim genelde örgütsel olur. Yazılı iletiģimin örgüler için önemi her gecen gün biraz daha artmaktadır. Çünkü bilgi önem kazandı, uygulamarın her safhasında araģtırma uygulamalrının öneminin arttı, örgüt yapılarında yaģanan geliģmeler, yönetimin profesyonellik gerektirmesi, günümüz iģletmelerinde bilgiye duyulan ihtiyac arttı(27,41). Ġnsanlar arası iliģkilerde yazılı iletiģim çok önemlidir. Çünkü yazılı iletiģim hem güvenledir hemde sorumluluk gerektirir. Alıcıya iletildikten sonra değiģtirilmesi zorlaģır (30). Mesajın kalıcı olması istendiği zamanlarda gönderilecek bilginin geçerlilik ve doğruluğu kaybolmadan gönderilmesini sağlamak için yazılı iletiģim araçları kullanılmalıdır14). Perakendeciler yazılı iletiģimi kullanırken profosyonelliğe dikkat etmeliler iletiģimin etkili olması için bu çok önemlidir. Yazılı iletiģim önemlidir çünkü siz 37

38 olmasanızda size temsil eder. Bunun için yazıyı dikkatle ve özenle yazmalıyız. Yapılan hatalar kalıcı olduğu için tekrar düzeltme Ģansımız olmayabilir. Yazılı iletiģim araçları; SMS, e-posta, faks, mektuplar, reklam ilanları, bültenler, gazeteler, dergiler v.s (48,33) MüĢterilerle Sözsüz ĠletiĢim Ġnsanlar her zaman konuģarak yada yazarak iletiģim kurmazlar bu iki iletiģimin yanında bazı durumlarda beden dilini kullanırlar. Beden dilinin bir diğer adıda sözsüz anlatımlardır. Her ses tonuna farklı anlamlar verilebilir. Ses tonu, yazılı iletiģimde dilin uslupu kullananın ruhsal durumu hakkında bilgi verir. Örneğin sesin çok çıkması sucluluk piskolojisi olarak algılanır. (27,39). MüĢterilerle sözsüz iletiģimide üç Ģekilde olur: mekan dili,beden dili, ve ses tonudur Beden Dili Anlatmak istediklerimizi sözsüz olarak yüzümüzle, gözümüzle,el ve kol hareketleriyle, baģımızla v.b organlarımızla anlatmaya çalıģtığımız konuģma diline beden dili diyoruz. Bazı zamanlarda anlatamadığımız veya hissettirmemeye çalıģtığımız duygularımızı beden dilini kullanarak anlatabiliriz(52,11). Perakendeciler acısından beden dili oldukça önemlidir. SatıĢ elemanlarını beden dili konusunda mutlaka eğitmeleri gerekir. SatıĢ elemanı beden dilini ne kadar iyi kullanırsa müģteri üzerinde bir o kadar etki yapar ve müģterinin satın alma kararında etkili olur Mekan Dili Her mekan sahibi hakkında insana bilgi verir. MeĢhur atasözü Aslan yattığı yerden belli olur. 38

39 Perakendecilik sektöründe mekanın ayrı önemi var. ĠĢletmenin mekanı müģteriye iģletme hakkında bilgi verir. Mekanın yeri bulunduğu ortamı mekanın dizaynı, mekanda kullanılan renklerin uyumu bunların hepsi müģteriyi etkileyen önemli unsurlardır. Her perakendeci hizmet verdiği sektöre uygun bir mekan seçmelidir. Hizmet sektörüne uygun mekanını oluģturmalıdır Ses Tonu Ses tonu, sesin hangi hızla hangi Ģiddetle hangi sözlerin özellikle söylenmek istediğini ifade eden sesin niteliğidir. Ses tonu yumuģak,sert,sıcak ve soğuk olabilir. Her ses tonu insanın ruh halinide yansıtır ayrıca. SatıĢ elemenları yumuģak ses tonuyla konuģmalıdır çünkü daha inandırıcı olur ve saygınlığını artırır. Sert ses tonuyla müģteriyi kaybedebiliriz sert ses tonu aynı zamanda satıcıyı da zor durumda bırakabilir(30) MüĢteriyle Telefonla ĠletiĢim Birbirinden farklı yerlerde olan kiģiler arasında konuģmayı sağlayan en yaygın kullanılan iletiģim aracı telefondur. Mobil telefonlar kullanılmaya baģladıktan sonra daha da yaygınlaģdı. Dünyada bugün milyarlarca insan telefon kullanıyor(13,3). Perakendecilik sektörü için telefon oldukça önemlidir. Bu gün telefonların fonksiyonlarının artması bu önemi daha da arttırdı. MüĢteriler bilgi almak için veya sipariģ vermek için telefonu oldukça fazla kullanıyor. Hizmet perakendecilerde ise yer ayırttırmak veya randevu almak için müģterüler telefonu kullanıyor. Örneğin birçok otel, lokanta,hastahanelere randevu almak veya yer ayırttırmak için müģterieler tarafından telefonla aranıyor. Bankalar cep Ģube uygulamalrıyla müģterilerine telefonla daha rahat hizmet veriyorlar. Perakendeci iģletmeler iģ yerinin telefonu gereksiz kullarak meģgul etmemeliler. Telefonla konuģurken ilk önce selam verip sonra hayırlı sabahlar 39

40 ve benzeri gibi hoģ sözler söyleyip sonra iģletmenin ismini söyleyip kendisini tanıtmalıdır. Telefonun yanında not almak için kalem ve not defteri bide mesaj formu kesinlikle olmalıdır. Telefonla konuģurken oldukça dikkatli olunmalı, doğru bilgiler verilmeli, iģ yerini ve yöneticisini temsil ettiğini unutmamalır. (13,6-7). Tablo.3.1 Telefon Ġle ĠletiĢimde Söylenmemesi Gerekenler ve Söylenebilecekler Kaynak: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Telefonla ĠletiĢim 40

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr 1- E-TİCARET NEDİR? E-ticareti açıklamaya baģlamadan önce kabaca bir ticaret tanımı yapmayı yararlı görüyorum. Günümüz ekonomisinde para karģılığı mal veya hizmet satma olayını ticaret olarak tanımlıyabiliriz.

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK.

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU VE BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN F.Çiğdem ÇERÇEVĠK EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ Elyazması hukukunda BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCANDA FAALĠYET GÖSTEREN ĠġLETMELERDE KURUMSAL

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ... ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3 I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6 III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ....... 9 A-ALIġVERĠġĠN PLANLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR..

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı