ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2014

2

3 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2 SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU... 2 DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI... 3 DENETĠM GÖRÜġÜ... 4 DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER... 5 EKLER... 8

4

5 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ Orta Anadolu Kalkınma Ajansı mali iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine tabidir. Yine aynı Yönetmeliğin Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller baģlıklı 95 inci maddesine göre hesaplara iliģkin iģlemler, değerlerin alınıp verilmesi ve kaydedilmesinde kullanılacak alındı, defter ve belge örnekleri, dönem sonu iģlemleri gibi hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 10/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerinin kıyasen uygulanacağı belirtilmiģtir. Ajans hesabına Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan paylarla ilgili olarak 2012 yılından devreden gelir tahakkuk tutarı ,00 TL, 2013 yılı gelir tahakkuku ise ,00 TL olmak üzere toplam tahakkuk ,00 TL dir. Söz konusu merkezi yönetim paylarından 2013 yılına iliģkin tahsilat tutarı ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir, dolayısıyla 2014 yılına devreden tahakkuk tutarı toplam ,00 TL dir. Ajans 2013 yılı bütçe gelirleriyle ilgili olarak tahmin edilen bütçe gelirleri ,88 TL iken gerçekleģen yılı tahsilatı toplam ,40 TL olmuģtur. Yine 2013 yılı bütçe giderleri ile ilgili olarak Bütçe ile verilen ödenek toplamı ,59 TL iken gerçekleģen bütçe giderleri tutarı ,88 TL olmuģtur. Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aģağıda yer alanlar denetime sunulmuģ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıģtır. Geçici ve kesin mizan. Bilanço. Banka mevcudu tespit tutanağı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 1

6 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı Teminat mektupları sayım tutanağı, Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Faaliyet sonuçları tablosu. Denetim görüģü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiģtir. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıģ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıģ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluģturulmasından, etkin olarak iģletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluģturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliģkin görüģ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 2

7 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüģ uluslararası denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliģkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüģtür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluģturan hesap ve iģlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna iliģkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleģtirilmiģtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiģtir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliģkin tüm mali faaliyet, karar ve iģlemleri ve bunlara iliģkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüģü oluģturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiģtir. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 3

8 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı DENETİM GÖRÜŞÜ Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 yılına iliģkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıģtır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 4

9 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER BULGU 1: 910- Gider Taahhütleri Hesabı ile 911-Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabının Kullanılmaması Yılı için geçerli sözleģmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleģmelere dayanılarak giriģilen taahhütler ve bu taahhütlere iliģkin yapılan ödemelerde 910- Gider Taahhütleri Hesabı ile 911-Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabının kullanılmadığı görülmüģtür tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin '91 Taahhüt hesapları' baģlıklı 81 inci maddesinde taahhüt hesapları hesap grubunun yılı için geçerli sözleģmeler ile ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleģmelere dayanılarak giriģilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleģme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıģtır. Yine aynı maddeye göre Taahhüt hesapları aģağıdaki hesap gruplarından oluģmaktadır: a) 910 Gider taahhütleri hesabı: Bu hesap, ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleģmelere dayanılarak giriģilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin izlenmesi için kullanılır. b) 911 Gider taahhütleri karģılığı hesabı: Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir. Ajansın mal hizmet alımı, yapım iģi vb taahhütlerinde bu hesapların kullanılması, idare tarafından giriģilen taahhütlerin takibi ile bütçe ve nakit planlaması açısından önemlidir. Söz konusu hesapların kullanılmamıģ olması, hem Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırılık teģkil etmekte, hem de idare tarafından giriģilen taahhütlerin sağlıklı bir Ģekilde takip edilmesine engel olmaktadır. Bu itibarla, gerek yılı için geçerli, gerekse ertesi mali yıla veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleģmelere dayanılarak giriģilen taahhütler ve bu taahhütlere iliģkin yapılan ödemelerde 910-Gider Taahhütleri Hesabı ile 911-Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabının kullanılması yerinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 5

10 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı olacaktır. Kamu idaresi cevabında: Bulguda belirtilen öneri çerçevesinde, mal ve hizmet alımı, yapım iģi vb. taahhütlerinde 910-Gider Taahhütleri Hesabı ile 911-Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabının kullanılacağı bildirilmiģtir. Sonuç olarak: Bulgudaki husus kabul edildiğinden uygulamanın 2014 yılı hesabında takibi uygun olacaktır. BULGU 2: 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı gerçek durumu yansıtmaması Ajans hesabına belediyeler, il özel idareleri ve sanayi ve ticaret odalarının bütçelerinden aktarılan payların kaydedildiği 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı gerçek durumu yansıtmamaktadır sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine göre Ajans gelirleri Ģunlardır: a) Bir önceki yıl gerçekleģen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düģüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beģ oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, geliģmiģlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay. b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar. c) Faaliyet gelirleri. d) Bir önceki yıl gerçekleģen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluģlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay. e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleģmiģ bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay. f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlarca yapılan bağıģ ve yardımlar. g) Bir önceki yıldan devreden gelirler. Ajans gelir bütçesi hazırlanırken yukarıda sayılan gelir kalemlerinden belediyeler, il özel idareleri ve sanayi ve ticaret odalarının bütçelerine ait gerçek durumu yansıtan mali veriler temin edilemediğinden eldeki mevcut veriler güncellenerek Ajans gelir tahminleri yapılmaya çalıģılmaktadır. Bu ise Ajans yevmiye kayıtlarında yıl içerisinde yapılan gerek Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 6

11 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı tahakkuk arttırma gerekse terkin kayıtları nedeniyle iģlem hacmini arttırmaktadır. Kamu İdaresi Cevabında: Ġlgili kurumlardan bir kısmı katkı payını Ajansımıza beyan etmekte, bir kısmı ilgili yıla ait kesin hesap cetvelini göndermektedir. Kurumlardan yapılan bildirimlere göre gelir bütçesi oluģturulmaktadır. Katkı payını Ajansımıza beyan etmeyen ya da kesin hesap cetvellerini göndermeyen kurumların bir önceki yıl tahakkuk ettirilen katkı payı tutarları belirli oranda artırılarak Ajans gelir bütçesine eklenmektedir. Yıl içerisinde Ajans katkı payını bildiren kurumların hesaplarında terkin kayıtları ya da borç artırım iģlemleri gerçekleģtirilmektedir. Resmi yazı ile talep edilmesine rağmen gelir kesin hesap cetvellerini Ajansımıza göndermeyen yada Ajans katkı payını beyan etmeyen kurumlar için mevzuat kapsamında herhangi bir yaptırım hakkımız bulunmamaktadır. Ayrıca, Ajans katkı payı tutarına Kurum bildirimleri dıģında ulaģabileceğimiz herhangi baģka bir kaynak ta bulunmamaktadır. Bu nedenle, Raporda yer alan bulgu çerçevesinde; ilgili mevzuatında, Ajans katkı payı bildiriminin ilgili kurumlar için zorunluluk haline getirilmesi ile problem çözülmüģ olacaktır. Sonuç olarak: Konu ile ilgili aksaklıkların ortadan kaldırılmasını teminen, yerel yönetimlerin bütçe kesin hesap cetvellerinin kalkınma ajanslarına gönderilmesinin sağlanması gerekmektedir. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 7

12 10 HAZIR DEĞERLER ,64 32 FAALĠYET BORÇLARI , BANKA HESABI , BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI ,97 12 FAALĠYET ALACAKLARI ,20 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 2.468, GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI , DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABI 2.468, VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 5.193,56 36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,31 14 DĠĞER ALACAKLAR 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI ,34 15 STOKLAR , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI , ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI ,47 4 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,22 16 ÖN ÖDEMELER ,32 47 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI , Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI , KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI ,22 18 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER ,47 5 ÖZ KAYNAKLAR , GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI ,47 50 NET DEĞER ,26 2 DURAN VARLIKLAR , NET DEĞER HESABI ,26 25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR ,66 57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI , BĠNALAR HESABI , GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI , TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI ,46 59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI , DEMĠRBAġLAR HESABI , DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI ,51 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI EKLER BĠLANÇO Kurum Adı : T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI AKTĠF PASĠF 1 DÖNEN VARLIKLAR ,10 3 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ,56 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 8

13 9 NAZIM HESAPLAR ,40 9 NAZIM HESAPLAR , TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI , TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI , GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI , GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI ,83 GENEL TOPLAM ,16 GENEL TOPLAM ,17 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı 26 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR HESABI , ÖZEL MALĠYETLER HESABI , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) ,03 AKTĠF TOPLAMI ,76 PASĠF TOPLAMI ,77 90 ÖDENEK HESAPLARI 90 ÖDENEK HESAPLARI , , GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ , BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI ,71 HESABI 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET MENKUL KIYMET HESAPLARI ,03 HESAPLARI ,03 92 TAAHHÜT HESAPLARI 92 TAAHHÜT HESAPLARI , , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI ,83 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 9

14 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı BÜTÇE GELĠR KESĠN HESAP CETVELĠ Kurumun Kodu T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI Yılı 2013 GELĠ R I II III IV KODU AÇIKLAMA Bütçe Ġle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan ret ve Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahsil Oranı % Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar iadeler , , , , ,00 0, , ,00 13,42 Tahakkuk Kayseri Ġl Özel Ġdaresi ,41 0, , , ,56 0, ,56 0,00 100,00 Sivas Ġl Özel Ġdaresi ,50 0, , , ,00 0, ,00 0,08 100,00 Yozgat Ġl Özel Ġdaresi ,28 0, , , ,00 0, ,00 0,00 100,00 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ , , , ,03 0,00 0,00 0, ,03 0,00 Melikgazi-Merkez ,65 0, , , ,19 0, ,19 0,00 100,00 Melikgazi-Ağırnas Belediyesi 6.367,10 0, , ,10 0,00 0,00 0, ,10 0,00 Kocasinan- Merkez ,30 0, , , ,00 0, ,00 6,40 100,00 Kocasinan- Amarat Belediyesi 1.460, , , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 Kocasinan- Düver Belediyesi 1.416, , , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 Kocasinan- Ebiç Belediyesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Kocasinan- Himmetdede Belediyesi 3.294, , , ,87 0,00 0,00 0, ,87 0,00 Kocasinan- Yemliha Belediyesi 6.789, , , ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 AkkıĢla- Merkez 3.799, , , ,47 0,00 0,00 0, ,47 0,00 AkkıĢla- Gömürgen Belediyesi 2.387, , , ,03 0,00 0,00 0, ,03 0,00 AkkıĢla- Kululu Belediyesi 3.437, , , ,71 0,00 0,00 0, ,71 0,00 Bünyan-Merkez 4.949, , , ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 Bünyan-Akmescit Belediyesi 3.951,79 0, , , ,84 0, ,84 0,00 100,00 Bünyan-Büyüktuzhisar Belediyesi 4.031, , , ,22 0,00 0,00 0, ,22 0,00 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 10

15 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı BÜTÇE GELĠR KESĠN HESAP CETVELĠ Kurumun Kodu T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELĠR KODU I II III IV AÇIKLAMA Bütçe Ġle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan ret ve iadeler Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Tahsil Oranı % Bünyan-ElbaĢı Belediyesi 2.124, , , ,42 0,00 0,00 0, ,42 0,00 Bünyan-Güllüce Belediyesi 3.757, , , ,82 0,00 0,00 0, ,82 0,00 Bünyan-Karakaya Belediyesi 4.087,51 0, , , ,22 0, ,22 0,00 100,00 Bünyan-Koyunabdal Belediyesi 2.741, , , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 Bünyan-Yenisüksün Belediyesi 2.485, , , ,73 0,00 0,00 0, ,73 0,00 Develi -Merkez , , , , ,78 0, , ,12 90,95 Develi -Gazi Belediyesi 2.241, , , ,29 0,00 0,00 0, ,29 0,00 Develi -Sindelhöyük Belediyesi 3.789, , , ,22 0,00 0,00 0, ,22 0,00 Develi -ġıhlı Belediyesi 1.616, , , ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 Develi -Zile Belediyesi 1.042, , , ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Felahiye-Merkez 5.930, , , ,57 0,00 0,00 0, ,57 0,00 Felahiye-Büyüktoraman Belediyesi 4.388, , , ,05 691,31 0,00 691, ,74 8,08 Felahiye-Kayapınar Belediyesi 2.050, , , ,19 538,54 0,00 538, ,65 13,47 HACILAR ,69 0, , , ,59 0, , ,10 80,03 ĠNCESU , , , , ,76 0, , ,85 62,74 Özvatan- Merkez 2.607,21 58, , , ,96 0, ,96 58,42 99,07 Özvatan- Küpeli Belediyesi 1.580, , , ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 PınarbaĢı- Merkez , , , , ,73 0, , ,13 45,54 PınarbaĢı- Kaynar Belediyesi 1.635, , , ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 11

16 Tahsil Oranı % PınarbaĢı- Pazarören Belediyesi 1.629, , , ,47 418,11 0,00 418, ,36 9, Sarıoğlan- Merkez 7.224, , , , ,23 0, , ,21 24, Sarıoğlan- Alamettin Belediyesi 2.078, , , ,52 187,19 0,00 187, ,33 4, Sarıoğlan- Çiftlik Belediyesi 2.607, , , ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, Sarıoğlan- Gaziler Belediyesi 2.427, , , ,01 257,50 0,00 257, ,51 5, Sarıoğlan- Karaözü Belediyesi 2.104, , , ,54 0,00 0,00 0, ,54 0, Sarıoğlan- Palas Belediyesi 5.717, , , , ,84 0, , ,73 10, Sarız- Merkez 4.135, , , ,91 0,00 0,00 0, ,91 0, Sarız-YeĢilkent 1.719, , , ,41 0,00 0,00 0, ,41 0, TALAS ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 100, Tomarza-Merkez 5.659, , , ,34 0,00 0,00 0, ,34 0, Tomarza-Dadaloglu Belediyesi 3.685, , , , ,41 0, , ,01 57, Tomarza-AvĢarobası 2.347, , , ,26 0,00 0,00 0, ,26 0, Yahyalı-Merkez , , , , ,32 0, , ,62 62, Yahyalı-Derebağı 2.822, , , , ,14 0, , ,61 51, YEġĠLHĠSAR , , , , ,06 0, , ,29 38, Sivas-Merkez ,26 0, , , ,90 0, ,90 0,00 100, Sivas-GümüĢdere Belediyesi 1.926, , , ,95 0,00 0,00 0, ,95 0, Sivas-Kurtlapa Belediyesi 3.303, , , , ,56 0, , ,39 53,18 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı BÜTÇE GELĠR KESĠN HESAP CETVELĠ Kurumun Kodu T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELĠR KODU I II III IV AÇIKLAMA Bütçe Ġle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan ret ve iadeler Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 12

17 Sivas-Yakupoğlan Belediyesi 2.221, , , , ,47 0, , ,09 74, Sivas-Yıldız Belediyesi 3.208, , , , ,71 0, , ,30 6, AKINCILAR 4.173, , , ,65 0,00 0,00 0, ,65 0, Altınyayla- Merkez 5.227, , , ,57 0,00 0,00 0, ,57 0, Altınyayla- Deliilyas Belediyesi 2.383, , , ,62 0,00 0,00 0, ,62 0, Altınyayla- Kale Belediyesi 1.951, , , , ,00 0, , ,55 51, DĠVRĠĞĠ BELEDĠYESĠ , , , , ,70 0, , ,45 41, DOĞANġAR BELEDĠYESĠ 4.213,65 0, , , ,11 0, ,11 0,01 100, Gemerek -Merkez , , , ,10 0,00 0,00 0, ,10 0, Gemerek -Çepni Belediyesi 4.578, , , , ,69 0, , ,10 59, Gemerek -Eğerci Belediyesi 3.053, , , , ,27 0, , ,90 59, Gemerek -ĠnkıĢla Belediyesi 2.310,00 0, , , ,41 0, ,41 0,00 100, Gemerek -Sızır Belediyesi 8.598, , , ,75 0,00 0,00 0, ,75 0, Gemerek -Yeniçubuk Belediyesi ,13 0, , , ,56 0, ,56 0,38 100, GÖLOVA BELEDĠYESĠ 4.565, , , ,21 609,92 0,00 609, ,29 6, Gürün Belediyesi , , , , ,35 0, , ,72 5, Gürün -Suçatı Belediyesi 2.933, , , , ,67 0, , ,51 27, HAFĠK BELEDĠYESĠ 5.425, , , ,12 0,00 0,00 0, ,12 0, ĠMRANLI BELEDĠYESĠ 9.002, , , ,53 0,00 0,00 0, ,53 0,00 T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı BÜTÇE GELĠR KESĠN HESAP CETVEL Kurumun Kodu T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELĠR KODU I II III IV AÇIKLAMA Bütçe Ġle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan ret ve iadeler Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Tahsil Oranı % Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 13

18 Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Tahsil Oranı Kangal- Merkez , , , ,92 0,00 0,00 0, ,92 0, Kangal- Alacahan Belediyesi 3.783, , , ,12 0,00 0,00 0, ,12 0, Kangal- Çetinkaya Belediyesi 5.324, , , ,48 0,00 0,00 0, ,48 0, Kangal- Havuz Belediyesi 2.437, , , ,05 0,00 0,00 0, ,05 0, KOYULHĠSAR BELEDĠYESĠ , , , ,44 0,00 0,00 0, ,44 0, SuĢehri- Merkez , , , , ,18 0, , ,56 2, SuĢehri- Çataloluk Belediyesi 1.688, , , ,57 0,00 0,00 0, ,57 0, ġarkıģla- Merkez ,66 0, , , ,76 0, , ,67 8, ġarkıģla- AkçakıĢla Belediyesi 1.810, , , ,15 0,00 0,00 0, ,15 0, ġarkıģla- Cemel Belediyesi 3.083, , , , ,00 0, , ,01 58, ġarkıģla- Gürçayır Belediyesi 4.452, , , ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, ġarkıģla- KızılcakıĢla Belediyesi 792, ,52 792, ,82 0,00 0,00 0, ,82 0, UlaĢ - Merkez , , , ,32 0,00 0,00 0, ,32 0, UlaĢ - Baharözü Belediyesi 2.318, , , ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, UlaĢ - Yenikarahisar Belediyesi 2.230, , , ,96 500,76 0,00 500, ,20 11, Yıldızeli- Merkez , , , , ,01 0, , ,57 72, Yıldızeli- Güneykaya Belediyesi 3.983, , , ,07 0,00 0,00 0, ,07 0, Yıldızeli- Kalın Belediyesi 5.317, , , , ,43 0, , ,54 51, Yıldızeli- Kavak Belediyesi 2.839, , , ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 % T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı BÜTÇE GELĠR KESĠN HESAP CETVELĠ Kurumun Kodu T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELĠR KODU I II III IV AÇIKLAMA Bütçe Ġle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan ret ve iadeler Yılı Net Tahsilatı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 14

19 Yıldızeli- Kümbet Belediyesi 2.347, , , , ,92 0, , ,82 48, Yıldızeli- ġeyhhalil Belediyesi 3.275, , , ,31 488,34 0,00 488, ,97 7, Yıldızeli- Yavu Belediyesi 1.956, , , ,66 0,00 0,00 0, ,66 0, Zara- Merkez , , , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0, Zara- ġerefiye Belediyesi 1.882, , , , ,99 0, , ,90 51, Yozgat- Merkez ,09 0, , , ,09 0, , ,07 14, Yozgat- Esenli Belediyesi 2.428, , , ,35 0,00 0,00 0, ,35 0, Yozgat- Çadırardıç Belediyesi 1.937, , , ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, Yozgat- OsmanpaĢa Belediyesi 1.652, , , ,94 0,00 0,00 0, ,94 0, Akdağmadeni-Merkez , , , , ,30 0, , ,28 45, Akdağmadeni-Belekçehan Belediyesi 4.592, , , , ,51 0, , ,51 55, Akdağmadeni-Oluközü Belediyesi 2.772, , , ,31 0,00 0,00 0, ,31 0, Akdağmadeni-Umutlu Belediyesi 2.787, , , , ,14 0, , ,33 51, Aydıncık- Merkez 6.593, , , ,41 0,00 0,00 0, ,41 0, Aydıncık- Kazankaya Belediyesi 5.444, , , ,43 0,00 0,00 0, ,43 0, Aydıncık- Kösrelik Belediyesi 1.129, , , ,05 0,00 0,00 0, ,05 0, Aydıncık- Baydiğin Belediyesi 2.913, , , ,62 0,00 0,00 0, ,62 0, Aydıncık- BaĢtürk Belediyesi 1.443, , , ,26 0,00 0,00 0, ,26 0, Boğazlıyan- Merkez , , , , ,02 0, , ,68 1,49 Tahsil Oranı % T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı BÜTÇE GELĠR KESĠN HESAP CETVELĠ Kurumun Kodu T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELĠR KODU I II III IV AÇIKLAMA Bütçe Ġle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan ret ve iadeler Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 15

20 Boğazlıyan- Çakmak Belediyesi 2.227, , , ,37 0,00 0,00 0, ,37 0, Boğazlıyan- Ovakent Belediyesi 2.895, , , ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, Boğazlıyan- Sırçalı Belediyesi 2.351, , , ,19 0,00 0,00 0, ,19 0, Boğazlıyan- Yamaçlı Belediyesi 6.648, , , ,92 0,00 0,00 0, ,92 0, Boğazlıyan- Yenipazar Belediyesi 2.059, , , ,15 696,42 0,00 696, ,73 4, Boğazlıyan- Çalapverdi Belediyesi 2.059, , , , ,61 0, , ,77 51, Boğazlıyan- Devecipınar Belediyesi 1.267, , , ,72 0,00 0,00 0, ,72 0, Boğazlıyan- Özler Belediyesi 2.985, , , , ,03 0, , ,45 51, Boğazlıyan- Uzunlu Belediyesi 3.133, , , ,89 0,00 0,00 0, ,89 0, Çandır-Merke , , , ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Çandır-BüyükkıĢla Belediyesi 1.060, , , ,95 0,00 0,00 0, ,95 0, Çayıralan-Merkez , , , , ,94 0, , ,20 52, Çayıralan -Çokradan Belediyesi 2.067, , , , ,86 0, , ,60 51, Çayıralan -Curali Belediyesi 3.000, , , , ,00 0, , ,79 57, Çayıralan -Evciler Belediyesi 2.356, , , , ,40 0, , ,29 41, Çayıralan -Konuklar Belediyesi 2.910, , , , ,23 0, , ,35 51, Çekerek-Merkez , , , , ,28 0, , ,90 52, Çekerek-Bazlambaç Belediyesi 1.666, , , ,66 0,00 0,00 0, ,66 0, Çekerek-Beyyurdu Belediyesi 1.389, , , ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 Tahsil Oranı % T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı BÜTÇE GELĠR KESĠN HESAP CETVELĠ Kurumun Kodu T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELĠR KODU I II III IV AÇIKLAMA Bütçe Ġle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan ret ve iadeler Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 16

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMLERİ Necdet ATICI Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ 3 üncü maddesinde bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı