Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek"

Transkript

1 Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki taleplerini iletmek üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Baþaranhýncal ziyarette,açorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki taleplerini iletmek üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü... 7 DE TYP'de 700 kiþi istihdam edilecek ÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki Merkez ve Ýlçelerdeki kamu kurum/kuruluþlarý iþbirliði ile "Toplum Yararýna Program (TYP)" uygulayacak. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 700 kiþinin istihdam edileceðini dile getirerek, programlarýn tarihinde baþlayacaðýný kaydetti.. 9 DA 18 EYLÜL 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ Zafer Eyvaz Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, fabrikanýn günlük iþleme kapasitesinin 7500 ton olduðunu söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Öner Öztürk, "Fabrikamýzda anaerobik atýk su arýtým tesisi mevcut olup, endüstriyel atýk sular alýcý ortama vermeden önce, arýtýmdan geçirilerek kirlilik yükü azaltýlmaktadýr. Bölgemizde þeker pancarý tarýmý, fabrikamýza baðlý Çorum Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak Osmancýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat Bölge Þefliklerimiz denetiminde sözleþmeli olarak yapýlmaktadýr. 3 DE Projeleri baþarýya doymuyor SÝNPAÞ eski bursiyerlerinden Boðaziçi Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi mezunu Ýlteber Kaan Keleþ ve arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilen MARVÝN Sürüþ Deðerlendirme, Araç Takip ve Kaza Analizi Sistemi projesi baþarýya doymuyor. Proje öncelikle 1400 proje arasýndan seçilerek TÜBÝTAK Ar-Ge desteði kazandý.proje, KOSGEB Ar-Ge Ýnovasyon destek programlarý çerçevesinde destekleniyor. Proje ayný zamanda TEB Giriþim Evi programýna da dahil edildi... 2 DE 28 Þubat maðdurlarýna yeni haklar saðlandý Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, 28 Þubat döneminin hukuk ve kanun tanýmaz ortamýnda memuriyetlerine son verilenlerin sigorta primleri, sigortalýlýk süreleri ve memuriyet hizmet sürelerine iliþkin taleplerinin karþýlýk bulduðunu belirtti. 9 DA Eðitim yatýrýmlarý tam gaz Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum merkezde yapýmý devam ve tamamlanan eðitim yatýrýmlarýný inceleyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýnceleme gezisinde Ýl Özel Ýdaresi'nden Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Plan, Proje Yatýrým ve Ýnþaat Yatýrým Müdürü Fatih Mehmet Þahbaz ile Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve ilgili yüklenici firma yetkilileri yer aldý.teknik konularda Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve firma yetkililerinden bilgi alarak bir deðerlendirmede bulunan Genel Sekreter Arslan, Ýl Özel Ýdaresi olarak programlarýnda yer alan eðitim yatýrýmlarýnýn titizlik ve ivedilikle sürdürüldüðünü... a 9 DA Baðcý'dan Derindere'ye ziyaret 2 DE Meslektaþýmýzýn acý günü Hakimiyet Gazetesi muhabiri Erol Taþkan'ýn annesi Sügeda Taþkan (74) rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gördüðü Hitti Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde önceki gece vefat etti. Sügeda Taþkan'ýn cenazesi dün Ulu Camiide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Üyük köyünde topraða verildi.cenaze namazýna Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turhan Candan... 7 DE Okullarda ibadethaneyi destekliyoruz Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliðinde yaptýðý deðiþiklikle, ortaokul ve liselerde ibadethaneyi zorunlu hale getiren düzenleme ile ilgili bir açýklama yaptý. Düzenlemeyi demokratik bir adým olarak gördüklerini ve desteklediklerini bildiren DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, "Okullarda ibadethane açmak sosyal devlet... 6 DA aþeker Fabrikasý sezonu açtý Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý. Fabrikanýn 2014 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle dün fabrikada tören yapýldý. Törene Vali Yardýmcýsý... Baþkan Külcü muhtarlarý dinledi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle muhtarlarý ile istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. Mahalle Muhtarlarýný, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül... Taç Fabrika Satýþ Maðazasý açýlacak Zorlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de ev tekstili alanýndaki lider markasý TAÇ'ýn Çorum'daki ilk maðazasý, 23 Eylül tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu Bulvarý'nda açýlýyor. 3 DE 9 DA 6 DA

2 YILDIZ HABER 2 Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri. Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Projeleri baþarýya doymuyor Yönetimi tarafýndan da kabul edilen projeye ofis tahsisi ve teknopark desteði saðlandý. Proje son olarak Türk Telekom tarafýndan yeni giriþimci ve buluþlarýn desteklendiði PLOTT projesinde 4 aylýk deðerlendirme sonucu çok sayýda proje arasýndan birinci olarak 60 bin para ödülünün yanýnda ABD San Fransisco Silikon Vadisinde 15 günlük proje tanýtým ve yatýrýmcýlarla temas kurma faaliyetine katýlým ve Türk Telekom ile ortaklýk hakký kazandý. Projeden haberdar olan iþ adamlarýnýn ortaklýk teklifleri de devam ediyor. Haber Servisi SÝNPAÞ eski bursiyerlerinden Boðaziçi Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi mezunu Ýlteber Kaan Keleþ ve arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilen MARVÝN Sürüþ Deðerlendirme, Araç Takip ve Kaza Analizi Sistemi projesi baþarýya doymuyor. Proje öncelikle 1400 proje arasýndan seçilerek TÜBÝTAK Ar-Ge desteði kazandý. Proje, KOSGEB Ar-Ge Ýnovasyon destek programlarý çerçevesinde destekleniyor. Proje ayný zamanda TEB Giriþim Evi programýna da dahil edildi. Ayrýca Ýlteber Kaan Keleþ ve ekibine Yýldýz Teknik Üniversitesi tarafýndan, firma kurma desteði verilen ve Davutpaþa Teknoparkýnda ofis tahsis edildi. Ýstanbul Ýleri Teknoloji Parký (ÝTEP) Baðcý'dan Derindere'ye ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Çorumlu hayýrsever iþadamý Ömer Derindere ile görüþtü. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýðý döneminde "Yerli Otomobil Üretecek Bir Babayiðit Arýyorum" sözleri üzerine Cumhurbaþkanýnýn bu talebine karþýlýk veren Çorumlu iþ adamý Ömer Derindere, "Baþbakanýn aradýðý babayiðit Çorum'dan çýktý" haberleri ile ulusal basýnda gündem olmuþtu. Ziyarette uzun süre ülkemizin ve Çorum gündemi ile ilgili konular konuþuldu. Baðcý ise yaptýðý deðerlendirmede, "Ömer Derindere'nin aranýlan babayiðit olacaðýna inanýyoruz. Talebin gerçekleþmesi halinde bu Çorum için önemli bir onurdur. Sayýn Derindere'yi Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : bu giriþiminden dolayý kutluyorum" dedi. "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü" sahibi hayýrsever iþ adamý Ömer Derindere ise ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek Baðcý'ya teþekkür etti.haber Servisi Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:49 Güneþ : 06:16 Öðle : 12:42 Ýkindi : 16:08 Akþam : 18:55 Yatsý : 20:14 YILDIZ AJANDA Paskistanýn kurucusu M. Ali Cinnah'ýn vefâtý (1948) - Biga, Çan ve Erdek'in kurtuluþlarý (1922) Ömrü uzun ve ibâdetleri çok olana müjdeler olsun. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÇANAKKALE ÞÝÝRÝ AKDENÝZ Sularý berrak deniz Karþýda yar aðlýyor Gideyim býrak beni Açýldý Kale yolu Göründü Gelibolu Býrak deniz gideyim Orasý yasla dolu Yaslý gittim þen geldim Aç koynunu ben geldim Bana bir yudum sever Çok uzak yoldan geldim Korkma açýl þen yurdum Daðlara ordu kurdum Açýk denizlerine Süngümle kilit vurdum Bulutlarda adým var Þimþekten kanadým var Göksümde al yazýlý Gazilik beratým var Irmaklar gibi taþtým Yalçýn kayalar aþtým Hakka þükürler olsun Geldim sana ulaþtým Varsýn yansýn ocaðým Kurtuldu al sancaðým Bayraðýmýn altýnda Ben hür yaþayacaðým. HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,205 2,205 EUR 2,858 2,859 STERLiN 3,601 3,603 JPY YENi 2,054 2,055 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ TEL ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ DUYGU ECZANESÝ TEL: ESKÝ KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Mikroskop Mukabele Edilmezse, Zalimin Hasmý Bizzat Hz.Allah'týr! Gülsün Mert Cansu-yu Þeker Fabrikasý sezonu açtý Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý. Fabrikanýn 2014 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle dün fabrikada tören yapýldý. Törene Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Atatürk Düþünce Derneði Ýl Baþkaný Uður Demirer, fabrika çalýþanlarý ve davetliler katýldý. Saygý duruþu ve istiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Fabrika Müdürü Öner Öztürk'ün konuþmasýnýn ardýndan Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman ile Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz birer konuþma yaptýlar. Fabrikaya ilk pancarý getiren 8 çiftçinin ödüllendirildiði törende kantarýn açýlýþý dualar iþleðinde gerçekleþti. Açýlýþ sýrasýnda ayrýca kurban kesildi. Açýlýþ kurdelesini kesen Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, hayýrlý ve bereketli kazançlý bir sezon diledi. Açýlýþ töreninin ardýndan protokol üyeleri ve davetlilere yemek ikram edildi. Yasin YÜCEL Erzurum'un büyük velîsi Ýbrahim Hakký (k.s.) hazretlerini çocukken Ýsmâil Fakîrullah (k.s.) hazretlerine teslim ederler. Ýyi bir terbiye almasý için çocukluðunun mühim bir devresini Fakîrullah hazretlerinin yanýnda geçiren Ýbrahim Hakký hazretleri, bir gün eline aldýðý bir testiyle çeþmeye gider, doldururken oraya gelen bir atlý: -Çekil bakayým önümden be çocuk! diye Ýbrahim Hakký hazretlerini azarlayarak atýný çeþmeye sürer. O da testisini alýp bir kenara çekilmeye uðraþýrken atýný mahmuzlayan adam, onu bir köþeye sýkýþtýrýr. Testisini býrakýp kendisini kurtarmak zorunda kalýr Ýbrahim Hakký hazretleri Bu esnada at da üzerine basýp testiyi kýrar. Aðlayarak hocasýnýn huzuruna gelir ve: -Çeþmeden su alýrken atýný koþturarak gelen biri, atýný üzerime sürdü. Can havliyle kendimi kurtarmaya çalýþýrken testimi de tepeletip kýrdý! der. Hocasý sorar: -Testini kýran atlýya sen bir þey söyledin mi? -Hayýr, der, hiçbir þey söylemedim. -Çabuk git ve o adama bir-iki laf söyle, der. Ýbrahim Hakký hazretleri gider, çeþmenin baþýnda atýný týmar etmeye baþlayan adamýn yanýna varýp bekler. Fakat bir türlü terbiyesini bozup da: -Benim testimi niye kýrdýn zâlim adam?! diyemez. Dönüp geldiðinde hocasý Fakîrullah hazretleri sorar: -Ona bir þeyler söyleyebildin mi? -Söyleyemedim efendim; niyetlendim, lâkin bir türlü dilimi çevirip de aðýr bir söz sarf edemedim! Hocasý baðýrýr: -Sana diyorum, çabuk git ve o adama bir þeyler söyle, mukabele et! Yoksa sonu felâket!.. Ýbrahim Hakký hazretleri bu defa kararlý olarak koþup çeþmenin baþýna gelir. Bir de bakar ki, testisini kýran adamý, kendi atý, attýðý çiftelerle çeþmenin havuzuna yuvarlamýþ, ölüsü yatmaktadýr! Koþarak gelip, hocasý Ýsmâil Fakîrullah hazretlerine bu vahim vaziyeti anlatýr. Hocasý bu hâle üzülür: -Vah vah! Bir testiye bir adam! Üzüldüm buna doðrusu! der. Huzurundakiler bundan bir þey anlamadýklarýný söyleyince, büyük velî þöyle îzah eder: 'O atlý adam, Ýbrahim Hakký'ya zulmetti. Zulme uðrayan da tek kelimeyle olsun mukabelede bulunmadý, zâlimi Allâh'a havâle etti. Allâh Teâlâ'nýn da gayretine dokunup zâlimi cezâlandýrdý. Þayet Ýbrahim Hakký da onun zulmüne karþýlýk verip, ona bir þeyler söyleseydi, ödeþeceklerdi. Fakat Ýbrahim, büsbütün mazlum oldu. Bense ödeþtirmek için uðraþýyordum, maalesef muvaffak olamadým!' Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, fabrikanýn günlük iþleme kapasitesinin 7500 ton olduðunu söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Öner Öztürk, "Fabrikamýzda anaerobik atýk su arýtým tesisi mevcut olup, endüstriyel atýk sular alýcý ortama vermeden önce, arýtýmdan geçirilerek kirlilik yükü azaltýlmaktadýr. Bölgemizde þeker pancarý tarýmý, fabrikamýza baðlý Çorum Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak Osmancýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat Bölge Þefliklerimiz denetiminde sözleþmeli olarak yapýlmaktadýr. Bu yýl 7 Bölge Þefliðimize baðlý 157 köyde 3300 çiftçi tarafýndan 75 bin 710 dekarlýk alanda pancar ekimi yapýlmýþtýr. Bu alandan beklenen ürün miktarý 350 bin ton olup. Ayrýca Ankara, Yozgat, Kýrþehir ve Çarþamba Þeker Fabrikalarýndan 225 bin ton pancar alýnacaktýr. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði toplam pancar miktarý 560 bin ton olup pancar iþlemesine tarihinde baþlayacak ve takriben 75 gün sürecektir. Ýþlenen pancardan 80 bin ton kristal þeker, yan ürün olarak da 23 bin ton melas, 200 bin ton yaþ küspe üretimi beklenmektedir" dedi. Öztürk, "Bu yýl üreticilerimize yaklaþýk 56 milyon TL bedel ödenecek olup bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 18 milyon TL ödeme yapýlmýþtýr. Fabrikamýz 2000 yýlýndan bu yana yaklaþýk 14 yýldýr özelleþtirme kapsam ve programýndadýr. Fabrikamýzýn da içinde bulunduðu Portföy - C grubu fabrikalarýn satýþý tarihinde yapýlmýþ ancak söz konusu ihale OYK tarafýndan iptal edilmiþ olup, Özelleþtirme süreci devam etmektedir. Türkiye pancar tarýmý ve pancardan þeker üretiminde Avrupa ve dünyada önemli bir konuma sahiptir. Ülkemiz dünya pancar þekeri üretiminde % 6'lýk pay ile Rusya, ABD, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan sonra 6. sýrada yer almaktadýr. Bugün Þeker sektöründe Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk 25'i Kamuya 8'i özel sektöre ait olmak üzere 33 Þeker Fabrikasý bulunmaktadýr. Ayrýca Niþasta bazlý þeker üreten 6 fabrika bulunmaktadýr. Bu fabrikalarýn yýllýk þeker üretim kapasitesi tondur. Þeker tüm dünyada önemli bir stratejik üründür. Baþta pancar þekeri olmak üzere üretimi desteklenmekte ve teþvik edilmektedir. Bunun nedeni pancar þekerinin ülke ekonomisine saðladýðý istihdam ve katma deðerdir. Ülkemizde þeker sektörü doðrudan veya dolaylý olarak Yýlda 2 milyon kiþiye iþ imkâný saðlamakta, ekonomiye katkýsý ise 5,7 milyar TL civarýndadýr. Tüm dünyada olduðu gibi ülkemiz tarýmýnýn geliþmesi ve ekonomisi için önemli bir kilometre taþý olan þeker sektörü pancar tarýmý ile çiftçiyi köye ve tarlaya baðlayarak ailenin fertlerine iþ imkâný saðlamakta, köyden kente göçün önlenmesinde, bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn azaltýlmasýnda ve kýrsal kesimin kalkýnmasýnda önemli rol oynamaktadýr.ülkemiz tarým ve sanayi entegrasyonuna en güzel örneklerden biri olan þeker sektörü, kuruluþundan buyana köklü deðiþimler geçirmiþ ve kalkýnma yolunda çok yönlü katkýlarýyla ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir.saðladýðý milyonlarca dolarlýk katma deðer ile Ülkemizin önde gelen kuruluþlarýndan biri olan kurumumuz, modern tarýmýn Anadolu'da yaygýnlaþmasýna öncü olarak, üreticilerine saðladýðý gelir garantisi ile sosyoekonomik hayatýn geliþmesine katký saðlayan kurum olmuþtur. Teþkilatýmýz daha etkin ve verimli hizmet için bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada çalýþmalarýný ayný titizlikle sürdürecektir.bu duygu ve düþüncelerle konuþmama son verirken, fabrikamýza uzun yýllar hizmet edip, hakkýn rahmetine kavuþan mensuplarýmýza rahmet, minnet ve þükranla anýyor, birlik ve beraberlik içinde yürüttüðümüz çalýþmalarýn saðlýklý, kazasýz ve baþarýlý bir þekilde geçmesini ve kampanyamýzýn Yöremize, Fabrikamýza, çalýþanlarýmýza ve tüm üreticilerimize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyor. Hepinize saygý ve sevgilerimi sunuyorum" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Þeker Fabrikasý özelleþtirmelerinden vazgeçilmeli Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, þeker sanayisinin çok büyük sorunlarý olduðunu söyledi. Sefer Kahraman, 13 yýldýr özelleþtirme ile mücadele ettiklerini söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde konuþan Kahraman, "Zaman zaman bu sýkýntýlarýmýzý parti baþkanlarýmýzla ve sivil toplum örgütleriyle istiþare ediyoruz. Þeker fabrikalarý olmazsa olmazdýr. Bazý arkadaþlarýmýzý yaptýðýmýz iþi kolay sanýyor veya az çalýþýyor sanýyorlar ama bizler vardiyalý çalýþýyoruz. Ýþçi eksiðimiz çok 10 kiþinin yapacaðý iþi 4 kiþi yapýyor. Pancar tarýmýna hiçbir yerde destek verilmiyor. Özelleþtirme illetinden bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi. Yasin YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 "PANKO Birlik olarak üzerimize düþeni yapýyoruz" MADDE BAÐIMLILIÐINDAN KORUNMANIN EN ÝYÝ YOLU: HÝÇ BAÞLAMAMAKTIR! Çorum PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifinin Birliði olarak ortaklarýn ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmalarýný saðlamak, tarýmsal çalýþmalarýný düzenlemek, çiftçi iþletmelerinin verimini artýrmak ve gelir düzeyini yükseltmek için her türlü tedbiri aldýklarýný söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde konuþan Ýsmail Hakký Melendiz, Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn teknik ve kredi yardýmlarýndan yararlanma ve bakanlýkla iþbirliði yapma konusunda çiftçileri yönlendirdiklerini kaydetti. Melendiz sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Çiftçilerimize daha kaliteli ve ucuz ürünler sunma amacýyla Kooperatifimiz üzerine KEDS'li öðrencilerden YEDAÞ'a ziyaret Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi tarafýndan kurulan KEDS Akademi'nin ilk mezunlarý, YEDAÞ'ý ziyaret etti. KEDS Ýcra Kurulu Baþkaný ve YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Elektrik daðýtýmý hizmeti sektöründe edinmiþ olduðumuz bilgi ve birikim, Kosova'ya model olacak" dedi Kosova'da elektrik daðýtým faaliyetlerini yürüten Limak ve Çalýk ortaklýðýndaki Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi (KEDS) tarafýndan, Kosova'daki iþsizlik sorununun çözümüne katkýda bulunmak amacýyla kurulan KEDS Akademi'nin ilk mezunlarý, Samsun'a gelerek Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ) Genel Müdürlük binasýný gezdi, þirketin iþ süreçleri hakkýnda bilgi topladý. KEDS yöneticilerini ve beraberindeki KEDS Akademi öðrencilerine, YEDAÞ'ýn 4 yýl içinde gerçekleþtirdiði kurumsal ve operasyonel alanlardaki yatýrýmlarýný anlatan ve ayný zamanda Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi (KEDS) Ýcra Kurulu Baþkaný olan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, sadece Türkiye'de deðil, Avrupa'da da elektrik daðýtýmý sektöründe lider bir þirket olduklarýný belirterek, "KEDS için önceliðimiz, kaliteli, kesintisiz ve ucuz elektrik enerjisi hizmeti sunmak. YEDAÞ, Kosova'ya rol model olacak" dedi. Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde 1,8 milyon müþterisine geliþen teknolojiyi sistemine entegre ederek, Avrupa standartlarýnda hizmet vermeyi amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), dört yýlda gerçekleþtirdiði þebeke envanter çalýþmalarý ve teknolojik yatýrýmlarý içeren sunumlarý, Kosova Elektrik Daðýtýmý Þirketi yöneticileri ve KEDS Akademi öðrencileri ile paylaþýlarak, YEDAÞ'ýn dört yýllýk yol haritasý anlatýldý.yedaþ, KOSOVA'YA MODEL OLACAK KEDS Ýcra Kurulu Baþkaný ve YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, elektrik daðýtýmý hizmeti sektöründe edinmiþ olduklarý bilgi ve birikimi, Kosova'da da gerçekleþtireceklerini belirterek, "Hizmet kalitesi ve uygulamalarý ile her alanda farkýndalýk oluþturarak, elektrik daðýtýmý sektörüne öncülük eden YEDAÞ, Kosova'ya 'model' olacak. Gerek þebeke altyapýsýnda gerekse de teknolojik yatýrýmlarýnda kazandýðý tecrübelerini paylaþacaðýz yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn 10 þirketi arasýnda olmayý vizyon edinmiþ YEDAÞ, dört yaþýnda ancak gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla elektrik daðýtýmý sektörünün parlayan þirketi olmuþtur. YEDAÞ'ýn bilgi ve birikimi, ülkemizde ve Avrupa'daki diðer elektrik daðýtýmý þirketleriyle paylaþmasý, daha yolun baþýndayken 'Mükemmellik' çatýsý altýnda koyduðumuz 'lider' ve 'rol model' þirket olmak hedefleri, þirketimizin yakaladýðý baþarýnýn göstergesidir" dedi.kosova Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý, Boðaziçi Üniversitesi Yaþamboyu Eðitim Merkezi ve Priþtina Üniversitesi'nin iþbirliði ile hayata geçirilen KEDS Akademi'nin öðrencileri ise, YEDAÞ'ýn tüm iþ süreçlerihakkýnda bilgi toplayýp, not aldý. YE- DAÞ'ýn kaliteli ve kesintisiz elektrik daðýtýmý üzerine gerçekleþtirdiði yatýrýmlara hayran kalan KEDS yöneticiler de, YEDAÞ'ýn kýsa zamanda kazandýðý deneyim ve baþarýlarýný mükemmel olarak lanse ederek, "YEDAÞ'ýn bu noktada bilgi ve birikimleri oldukça bizim için önemli. YEDAÞ, nitelikli, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için gerekli tüm uygulamalara sahip bir þirket. YEDAÞ'ýn yol haritasýný Kosova'da uygulamak istiyoruz" diye konuþtular. Haber Servisi düþen görevi yapmaktadýr. Geçen sene küspe paketleme makinesi aldýk. Bu yýl hizmetimizi daha çok çiftçimize ulaþtýrmak amacýyla 2. makinemizi aldýk. Günde 250 ton küspe paketleme kapasitesine sahip makinemiz þehrimize ve tüm çiftçilerimize hayýrlý uðurlu olsun. Bu dönemde Þeker Fabrikasý ile 20 bin ton küspe anlaþmasý yaptýk.100 kg ve 850 kg paketler halinde satýþa sunacaðýmýz küspe paketleri ile hem küçük çaptaki çiftçimize hem de besicilikle uðraþan, büyük çapta hayvancýlýk yapan kardeþlerimize hesaplý ve güvenli küspe temin etmiþ olacaðýz. Törenimize teþrif eden tüm misafirlerimizi saygýyla selamlýyor, pancar alým sezonunun hayýrlý ve bereketli geçmesini temenni ediyorum." Yasin YÜCEL Kýnýklý, toplukonut projesi için destek istedi Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, derneðin hayata geçirmek için uzun süredir çaba gösterdiði Toplu Konut Projesi hakkýnda bilgi vererek, "TOKÝ'ye 1700 kiþilik isim listesi verdik. TOKÝ'den bir heyet gelerek Çorum'da incelemeler yaptý" dedi.kýnýklý, Toplu Konut Projesi'nin hayata geçirilmesi noktasýnda Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'dan destek istedi. Halil Ýbrahim Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Emekliler Derneði'nin çalýþmalarýný taktirle izlediklerini söyledi. Hemen hemen her evde bir emeklinin bulunduðuna dikkati çeken Kaya, "Toplumun huzuru emeklilerin huzurundan geçer. Emeklilerin hayatýný kolaylaþtýrmak, onlarýn huzurunu sürekli kýlmak hepimizin görevi" diye konuþtu. Kaya, Emekliler Derneði'ne ve tüm emeklilere ellerinden gelen desteði saðlayacaklarýný ifade etti. Bahadýr YÜCEL Ýl Saðlýk Müdürlüðü UYUÞTURUCU MADDE NEDÝR? Kiþinin sinir sistemi üzerine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, alýþkanlýk ve baðýmlýlýk yapan, toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren, kanunlarca kullanýlmasý, bulundurulmasý, taþýnmasý ve satýþý yasak olan maddelere; "UYUÞTURUCU MADDE" denir. BAÐIMLILIK NEDÝR? Ýnsanýn yaþamýna devam edebilmesi için gerekli olmayan, fakat vücuduyla tanýþtýrdýktan sonra da ihtiyacýymýþ gibi o maddeyi alýp kullanmasý ve devamýnda da bu maddeyi býrakamamasýna "BAÐIMLILIK" denir. Baðýmlýlýk yapan maddelerin geçici iyi oluþ hali saðlamak amacýyla vücuda dahil edilmesine MADDE KULLANIMI denir. Baðýmlýlýk yapýcý doðal ve kimyasal uyuþturucu maddeler, kullanýcý kiþilerde; beyin ve baðlantýlý organlarý doðrudan veya dolaylý etkileyerek, halüsinatif etki yaratýr ve "geçici bir iyi oluþ" hali saðlar. BAÐIMLILIK YAPAN MADDELER: Kokain ve Türevleri Kenevir ve türevleri (Esrar vs.) Sentetik Uyuþturucular Afyon ve Türevleri (Eroin vs.extacy, Captagon vs.) Tütün Alkol Uçucu maddeler Diðer maddeler GENÇLERÝ MADDE KULLANIMINA ÝTEN ETMENLER: Merak, Arkadaþ, Sorunlara Çözüm Arayýþý, Farklý Olma, Bir Gruba Dahil Olma Özenti/Modern Olma MADDE KULLANAN KÝÞÝ NASIL ANLAÞILIR? Sosyal Yönden Deðiþim: Arkadaþ çevresi deðiþir. Ýnternet, kafe, eðlence mekânlarý, parti vb. ortamlarda vakit geçirir. Aile iliþkileri azalýr, odasýna kapanýr. Okul baþarýsý ve okula devamý azalýr. Madde kullanýmýný gizlemek için daha çok ilaç ve parfüm kullanýr. Davranýþlar Yönünden Deðiþim: Güveni ve ilgisi azalýr. Ýçe kapanma sergiler. Bakým ve temizliðine dikkat etmez. Okula gitmek istemez. Fazla para harcarlar. Sýkça yalana baþvururlar. Fiziki Görünüm Yönünden Deðiþim: Yüz bölgesinde kýzarma, burun akýntýsý, gözdekanama, göz bebeðinde daralma, Vücutta, terleme, titreme, eklem yerinde aðrý, kabýzlýk, solunum güçlüðü, ishal, Ani ve aþýrý kilo kaybý, Sürekli bitkinlik, uyku hali ve yorgunluk, Dalgýnlýk ve konuþma güçlüðü Vücutta oluþan yara izleri AÝLEVÝ SEBEPLER Anne-baba ve çocuk ayrýlýðý, Baskýcý veya ilgisiz aile yapýsý, Aile üyelerini örnek alma Aile içinde madde kullanan bir üyeninvarlýðý ve Ebeveynlerin aþýrý ilaç kullanýmý. Önemli Uyarýlar: Çocuklarýnýza örnek olun Arkadaþlarýný tanýyýn Onunla konuþun ve dinleyin Açýk olun Hayýr demesini öðretin(size hayýr demeyi öðretin ki dýþarýdaki kiþilere de hayýr diyebilsinler) Unutmayalým: Baðýmlýlýk yapýcý maddelerin insan vücuduna oluþturduklarý etkilerin sahte ve kýsa süreli olduðunu ancak insan ruh ve bedeninde açtýðý yaralarýn kapanabilmesinin çok zor olduðu asla unutulmamalýdýr. Ayrýca; Ergenlik döneminde de bedensel ve ruhsal deðiþikler görülür. Bu nedenle kiþi hakkýna duyulan þüpheleri gidermek için mutlaka bir uzman görüþüne baþvurulmalýdýr. Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeline "Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele" eðitimi Ýl Saðlýk Müdürlüðü "Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele" konulu hizmet içi eðitim programý düzenledi.ýl Saðlýk Müdürlüðü konferans salonunda yapýlan eðitim programýnda iki aþamalý olarak yapýlan programda Çorum Emniyet Müdürlüðü, Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýðý Ýzleme Merkezi (TUBÝM) Çorum Ýl Temas Görevlisi Metin Tufan katýlýmcýlara bilgi verdi.eðitime Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýlarý Dr.Funda Karan ve Dr.Hüseyin Göksal, Þube Müdürleri ve personel katýldý. Haber Servisi

5 2 17 EYLÜL 2014 ÇARÞAMBA YILDIZ HABER 5 Gazeteniz Tek Yýldýz ile Haberler anýnda bildirim olarak cebinizde! Çorum da bir ilk sizin gazetenizde

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Okullarda ibadethaneyi Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliðinde yaptýðý deðiþiklikle, ortaokul ve liselerde ibadethaneyi zorunlu hale getiren düzenleme ile ilgili bir açýklama yaptý. Düzenlemeyi demokratik bir adým olarak gördüklerini ve desteklediklerini bildiren DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, "Okullarda ibadethane açmak sosyal devlet olmanýn gerekliliðidir" dedi. Düzenlemenin bilimsel, destekliyoruz laik ve demokratik eðitim sürecinden kopuþ olarak yorumlanmasýnýn makul ve pedagojik bir izahat olmadýðýný belirten Ýbrahim Býçak açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Din, vicdan ve ibadet hürriyeti, insanýn temel hak ve hürriyetlerinin en önemlilerindendir. Nasýl ki iþ sýrasýnda yemek, çay ve benzeri ihtiyaçlar bedeni birer ihtiyaçsa, ibadet de ruhsal bir ihtiyaçtýr. Bedeni ihtiyaçlara izin veren yasalarýn ruhsal ihtiyaçlara da izin vermesinden daha doðal bir durum olamaz. Bugün kamu hizmeti veren hastane, üniversite, adliye gibi kurum kuruluþlarýn hemen hepsinde bir mescit bulunuyor. Okullarda bu yönde yapýlacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardý. Ders saatleri dýþýnda ibadetini yerine getirmek isteyen öðrenci ve öðretmenlere okul idarelerince kolaylýk gösterilerek bir mescit hazýrlanmasý yönündeki yasal düzenlemeyi insani, vicdani ve demokratik bir adým olarak görüyor ve destekliyoruz. Karþý çýkýþlarýn birçoðu ideolojiktir, makul ve pedagojik bir izahat deðildir. Kaldý ki kimsenin kimseye zorla namaz kýldýrmaya çalýþtýðý yok. Devletin bütün vatandaþlarýnýn taleplerini dikkate almak gibi bir zorunluluðu vardýr. Dini ve inancý ne olursa olsun insanlarýn ibadet etme haklarýna saygý duymak ve korumak gereklidir. Talep halinde her din ve inanca dönük ibadet yeri açýlabilmelidir." Haber Servisi Zorlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de ev tekstili alanýndaki lider markasý TAÇ'ýn Çorum'daki ilk maðazasý, 23 Eylül tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu Bulvarý'nda açýlýyor.çok özel fýrsatlarla kapýlarýný açacak olan TAÇ Fabrika Satýþ Maðazasý'nda, perdeden nevresime, yatak örtüsünden battaniyeye, havludan lisanslý ürünlere kadar uzanan geniþ bir yelpazedeki ürün çeþitleri ziyaretçilere sunuluyor. 40 yýlý aþkýn deneyimi ile Türkiye'de ev tekstil sektörünün lider markasý konumundaki TAÇ, Çorum'da 23 Eylül tarihinde açýlýþý yapýlacak TAÇ Fabrika Satýþ Maðazasý'yla, kentte ev tekstil alýþveriþine yeni bir soluk getiriyor.taç, sadece açýlýþ günü olan 23 Eylül'de saat saatleri arasýnda geçerli olmak üzere, Joy Ranforce nevresim takýmlarýnda çok özel bir kampanya ile, çift kiþilik nevresim takýmýný 59 TL, tek kiþilik nevresim takýmýný ise 49 TL'den satýþa Taç Fabrika Satýþ Maðazasý açýlacak sunuyor. TAÇ Fabrika Satýþ Maðazasý ayrýca, nevresim, yatak örtüsü, havlu, bornoz gibi farklý ürün gruplarýnda da açýlýþa özel çeþitli fýrsatlarla ziyaretçilerini karþýlayacak.perdeden nevresime, yatak örtüsünden, battaniyeye, havlu, bornoz ve masa örtüsünden, lisanslý ürünlere kadar farklý kategorilerde özel tasarýmlara sahip çok çeþitli ürünlerin, 2 katlý maðazada 800 metrekarelik bir alanda sunulacaðý Maðaza'da, ziyaretçilere uzman maðaza çalýþanlarý rehberlik edecek.maðaza açýlýþýnýn yapýlacaðý 23 Eylül Salý günü, tüm ziyaretçilere ücretsiz servis hizmeti saðlanacak. Toki - Þok Market, Salý Pazarý - Migros - Özdoðan - Karakol, Fatih Cad Nisan - Yeni Adliye - Yazý Çarþý - Saat Kulesi - Ziraat Bankasý önünden, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, saatlerinde maðazaya servis kalkacak. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 28 Þubat maðdurlarýna yeni haklar saðlandý Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, 28 Þubat döneminin hukuk ve kanun tanýmaz ortamýnda memuriyetlerine son verilenlerin sigorta primleri, sigortalýlýk süreleri ve memuriyet hizmet sürelerine iliþkin taleplerinin karþýlýk bulduðunu belirtti. Torba Kanun olarak anýlan 6353 ve 6495 sayýlý kanunlarla, 28 Þubat sürecinde memurluktan atýlan maðdurlarýn açýkta geçen sürelerine iliþkin sosyal güvenlik primlerinin kurumlarýnca SGK'ya ödenmesi hususunda imkân tanýndýðýný hatýrlatan Eþkil, Torba Kanun olarak bilinen tarihli ve sayýlý mükerrer Resmî Gazete'de yayýmlanan 6552 sayýlý Kanun'la özellikle 28 Þubat döneminde disiplin cezasýna baðlý olarak memuriyetle iliþiði kesilen kamu görevlilerine, sonradan memuriyete yeniden dönüp dönmediklerine bakýlmaksýzýn açýkta geçen sürelerdeki SGK primleri yönünden yeniden baþvuru hakký getirildiðini söyledi. Eþkil yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "6552 sayýlý Kanun'un 60'ýncý maddesiyle 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na eklenen geçici 56'ncý maddeyle; ile tarihleri arasýnda tabi olduklarý personel mevzuatýna göre almýþ olduklarý disiplin cezasý sonucu memuriyetleri sona erip, 5525 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlarýn bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde ve yaþ haddine iliþkin hükümler saklý kalmak kaydýyla; memuriyetlerinin sona erdiði tarih ile tarihi arasýndaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarýna tabi olarak sigorta primi ödenmemiþ veya emekli keseneði yatýrýlmamýþ sürelerine iliþkin kesenek ve kurum karþýlýðý toplamlarýnýn, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan hesaplanarak halen çalýþtýklarý veya kamu görevlisi olarak en son çalýþmýþ olduklarý kamu idarelerine bildirileceði ve söz konusu tutarlarýn bu idareler tarafýndan üç ay içerisinde Kuruma defaten ödeneceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Yine haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile 5525 sayýlý Kanun uyarýnca ortadan kaldýrýlmýþ olanlardan memuriyetten çýkarýlmýþ olduklarý kuruma yeniden atanmak üzere baþvuranlarýn, bu baþvurularýnýn ilgili kurumlarýn kayýtlarýna geçtiði tarihten baþlayarak bu kurumlarda yapýlan ilk atamalarýnýn kendilerine tebliði tarihine kadar olan dönem içerisindeki sigorta primleri ayný þekilde ödenecektir. Söz konusu hüküm, tarihinde yürürlüðe girdiðinden, tarihleri arasýnda disiplin cezasý sonucu memuriyetleri sona eren eðitim çalýþanlarýndan 5525 sayýlý Kanunla haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün hükümleri ile ortadan kaldýrýlanlar ile yine 5525 sayýlý Kanun sonrasý memuriyetten çýkarýlmýþ olduklarý kuruma yeniden atanmak üzere baþvuranlarýn, tarihine kadar, 5510 sayýlý Kanun'un geçici 56'ncý maddesi kapsamýnda baþvuruda bulunmasý gerekmektedir." -BORÇLANMA YOLUYLA ÖDENEN TUTARLAR ÝADE EDÝLÝYOR- Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Eþkil, 6552 sayýlý Torba Kanunla, 5510 sayýlý Kanunda 2008 yýlýnda getirilen düzenleme gereði tarihleri arasýnda memuriyetleri sona erenlerden 5525 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlara, açýkta geçen sürelerdeki SGK primleri yönünden borçlanma hakkýný kullanmýþ olanlar yönünden de düzenleme getirildiðini belirtti. Eþkil, 5525 sayýlý Kanun sonrasý tekrar göreve baþlayanlardan 5510 sayýlý Kanunun geçici 4'üncü maddesinden yararlanmak suretiyle açýkta geçen sürelere iliþkin SGK primlerini borçlanma yoluyla borcun tamamýný veya bir kýsmýný ödeyenlerin iade istemli talepleri halinde, ödemiþ olduklarý tutarlar, emeklilik keseneði ve kurum karþýlýklarýnýn halen veya en son çalýþtýklarý kamu kurumunca SGK'na ödenmesini müteakiben kendilerine iade edileceðini açýkladý. Eþkil, söz konusu kiþilerin, borçlanma suretiyle prim ödedikleri süreler, halen veya en son çalýþtýklarý kurumlarýnca SGK primleri ödenmiþ süreleri ve açýkta geçen sürelerindeki (SSK, Bað-Kur gibi) diðer sigortalýlýk türlerinde prim ödemek suretiyle geçirilen sürelerinin tamamý memuriyette geçmiþ gibi kabul edilerek kazanýlmýþ hak aylýklarýnýn tespitinde deðerlendirileceðini söyledi. Yapýlan bu olumlu iyileþtirmelere raðmen maðduriyetlerin tüm sonuçlarýyla giderilmesi konusunda bugün gelinen aþamada bile atýlmasý gereken bazý önemli ve öncelikli adýmlar bulunduðunu belirten Eþkil, baþörtülü olduðu için memuriyetten ihraç edilenlerin, görevlerine son verilen tarih ile tekrar atandýklarý veya disiplin cezalarýnýn affa uðradýðý tarihe kadarki dönem için mali haklarýnýn karþýlýðý olarak kendilerine tazminat ödenmesi gerektiðini söyledi. Eþkil açýklamasýnda, "Ayný husus baþörtüsü nedeniyle istifa etmek zorunda býrakýlan memurlar için de geçerli olmalýdýr.ýstifaya zorlanan memurlarýn da ayný nedenden maðdur olduklarý gerçeðinden hareketle,bu kiþiler yönünden açýkta geçen sürelere ait sigorta primlerinin kurumlarýnca ödenmesi saðlanmalýdýr. Sözde irticai örgüt üyesi olmaktan dönemin DGM ve aðýr ceza mahkemelerinde yargýlanan ve bu yargýlamalarý nedeniyle kesinleþmiþ bir mahkûmiyeti bulunmayan maðdurlarýn da mesleklerine dönüþü saðlanmalýdýr" dedi. Dönemin maðdur ettiði diðer bir kesim ise üniversite öðrencileri olduðunu belirten Eþkil, Baþörtülü olduklarý için eðitim haklarý ellerinden alýnan ve öðrenimlerine ara vermek zorunda kalan bu kesim daha sonra müteaddit defa çýkarýlan öðrenci aflarýndan yararlanarak aradan geçen yaklaþýk yýl sonra okullarýndan mezun olduklarýný, ancak bu maðdurlarýn birçoðunun mezun olduðu dönemde sýnavsýz olarak memuriyete atanýp görevlerine baþlayacak iken, bugün KPSS'ye girip atamasý için gerekli puaný almak mecburiyetinde olduðunu söyledi. Eþkil, "Þu an yaþlarýnda olan bu kiþilerin evli, çocuk sahibi olduðu ve aradan geçen yýllar boyunca alanlarýndan uzak kaldýklarý düþünülecek olursa, yeni mezunlarla rekabet etmelerinin zorluðu ve atamalarýnýn neredeyse imkânsýzlýðý apaçýk ortadadýr sayýlý Kanun'la 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu ve Yüksek Öðretim Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yönetmeliði hükümlerine göre aldýklarý disiplin cezalarý nedeniyle üniversitelerden iliþiði kesilip, bu kanunun muhtelif geçici maddeleri kapsamýnda öðrenci affýyla yükseköðrenimlerini bitirmiþ olanlar için tarihine kadar; yükseköðrenimlerini 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öðrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yýl süreyle, kamu görevlerine giriþ için ilgili mevzuatýnda öngörülen yaþ þartý aranmamaktadýr. Bu nedenle, 6495 sayýlý Kanun'da bahsedilen üniversite öðrencileri yönünden de, kamu görevlerine giriþte ilgili mevzuatýnda öngörülen KPSS þartý aranmamalýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi "Yolyapar, duayenimiz olarak hepimize örnek" Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, beraberinde yöneticilerden Mustafa Külcü, Güngör Atak, Volkan Sýnayuç, Kaan Yücel ve kameraman Erkan Karaca olduðu halde dün gazetemizi ziyaret ederek, 30. yayýn yýlýna girmemiz nedeniyle tebriklerini, baþarý dileklerini iletti. Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar'ýn meslek hayatýnda 45. yýlýna giriþinin de Çorum yerel basýný açýsýndan büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Birkan Demirci, "Çorum'un mesleðini sürdüren en eski gazetecisi olan Mehmet Yolyapar, meslek duayenimizdir. Saygýn kiþiliði, mesleki titizliði ve insan iliþkileriyle hepimiz için bulunmaz bir örnektir" diye konuþtu.haber Servisi Meslektaþýmýzýn acý günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki taleplerini iletmek üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Baþaranhýncal ziyarette, Dernek yöneticileri tarafýndan hazýrlanan talep dosyasýný Baþkan Külcü'ye takdim etti. Ziyarette açýklamalarda bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, gerek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn, gerekse Hakimiyet Gazetesi muhabiri Erol Taþkan'ýn annesi Sügeda Taþkan (74) rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gördüðü Hitti Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde önceki gece vefat etti. Sügeda Taþkan'ýn cenazesi dün Ulu Camiide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Üyük köyünde topraða verildi.cenaze namazýna Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turhan Candan ve Alper Zahir, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Müftü Mehmet Aþýk ve vatandaþlar katýldý. Bahadýr YÜCEL Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Belediyesi'nin, esnafýn taleplerine kayýtsýz kalamayacaðýný belirterek "Sayýn Baþkanýmýz, esnafýmýzýn talepleri ile yakýndan ilgilenmektedir. Talepleri içeren dosyamýzý kendisine ilettik. Esnafýmýz için gereken neyse onun yapýlacaðýna eminiz. Esnafýmýzýn da gerek hizmet kalitesi olsun, gerek yeni terminalin sahiplenilmesi konusunda üzerine düþeni en iyi þekilde yapmalýdýr" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, esnafýn taleplerine kayýtsýz kalamayacaðýný, Belediye Baþkanlýðý makamýnda gerek Çorum esnafýna, gerekse Çorum halkýna hizmet etmek için bulunduðunu söyledi. Yeni terminal binasýnýn, bölge illerine örnek olacak yapýda olduðuna dikkat çeken Baþkan Külcü, konunun teknik detaylarýnýn deðerlendirilmesi için Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Ulaþtýrma Hizmetleri Müdürlüðü'ne gerekli talimatlarý verdiðini kaydetti. Haber Servisi Gaziler Günü anma programý yapýlacak 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programý yapýlacak. 19 Eylül Cuma günü ilk program Atatürk Anýtýnda saat 09.30'da gerçekleþtirilecek. Burada ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Muharip Gaziler Derneði, Þehit Yakýnlarý ve Muharip Gaziler Derneði üyeleri Anýta çelenklerini sunacaklar.program saygý duruþunda bulunulmasý Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý, günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn yapýlmasýnýn ardýndan sona erecek. Daha sonra ise saat 11.00'da Garnizon Þehitliði ziyaret edilecek. Haber Servisi

8 YILDIZ Eþeðin Sicili Zamanýn birinde yaþlý bir amca eþeði ile karayolunda aðýr aðýr ilerlerken yolda görev yapan trafik polislerince durdurulur ve kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýðý söylenir bu sebebten ötürü ceza yazýlacaktýr trafik polisi yaþlý amcaya dönerek - Amca kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýn ceza yazacaðým cezayý Kelime Avý YAÞAM sanamý yazayým yoksa eþeðemi.eþeðe yazarsam 3 kuruþ sana yazarsam 5 kuruþ nasýl istersin? - Bana yaz oðlum -Amca anlamadýn galiba sana yazarsam 5 kuruþ eþeðe yazarsam 3 kuruþ - Anladým oðlum anladým.eþeðin sicilini bozmayalým belki ilerde polis olur.der. Günün Sudoku Bulmacasý Diyet tuzaklarýna Düþmeyin Her gün bir yenisi çýkan þok diyetler, türlü türlü formüller kilo verdirmediði gibi saðlýðý da bozuyor. Ayrýca bilinçsiz diyetler de zarar veriyor. Beslenme Uzmaný ve Diyetisyen Serkan Tutar diyette yapýlan hatalarý açýkladý. Ara öðünleri kaldýrmak: Kilo verme ve kilo korumanýn temeli ara öðün yapmaktýr. Günümüzde ara öðünlerin yapýlmasý ve yapýlmamasý konusunda birçok bilimsel makale bulunsa da pratikte ara öðün yapmayanlarýn ana öðünlerde daha fazla yemek tükettikleri görülmektedir. Bu durum ise ani kilo artýþýna neden olmasa da zaman içerisinde bireylerin kilo aldýklarýný göstermektedir. Ara öðünleri atlamanýn diðer bir problemi ise kan þekerindeki ani yükselme ve düþmelere neden olmasýdýr. Ara öðünlerde proteinli besin tüketmeniz kan þekerinizin daha dengeli olmasýný saðlayacaktýr. Bu nedenle yoðurt, süt, ayran gibi hayvansal kaynaklý proteinleri ön planda tutmanýz daha doðru seçim olacaktýr. Eðer karbonhidrat içeriði yüksek olan meyve, kuru meyve, grisini, bisküvi gibi besinleri tek baþýna tüketmek yerine protein veya yað besin öðesi içerikleri olan kuruyemiþ veya peynir ile tüketebilirsiniz. Bitki çaylarý zayýflatýr düþüncesi: Diyette tek bir besinden veya içecekten medet ummak ve zayýflamayý buna baðlamak doðru bir davranýþ biçimi deðildir. Bitki çaylarý içip zayýfladým, Yeni bir karýþým tarifim var içiyorsun haftada 4 kilo veriyorsun gibi cümleler sýklýkla duyulsa da vücudunuzdan sadece ödemin atýldýðýný unutmamalýsýnýz. Bu durum sizi çok ciddi rahatlatsa da kalýcý kilo verdiðiniz anlamýna gelmemektedir. Ayrýca bazý bitki çaylarý veya karýþýmlarýný sürekli içerseniz ve vücudunuzda ödem yoksa vücudunuzun ihtiyacý olan suyu idrarla dýþarý atýyorsunuz anlamýna gelmektedir. Bu durum vücudunuzdaki sývý-elektrolit dengesinde ciddi problemlere neden olabilir. Karbonhidrattan tamamen uzak durmak: Kilo vermek veya korumak istiyorsanýz standart bir besini hayatýnýzdan sonsuza kadar çýkarmak yerine tüketim miktarýnýzý ve sýklýðýný inceleyin. Her gün tatlý yemek yiyorsanýz ve diyete baþlamaya karar verdiyseniz ekmekte dahil olmak üzere tüm karbonhidrat kaynaklarýný beslenme programýnýzdan çýkarmanýz en yanlýþ davranýþ biçimidir. Bu durum hem diyette baþarýsýz olmanýzý saðlayacak hem de sinir sisteminizi harap edecektir. Karbonhidratlar vücuda enerji verir fazlasý ise yað olarak depolanýr. Karbonhidratlarý tamamýyla beslenme programýnýzdan çýkarmak yerine tatlý tüketim sýklýðýnýzý azaltabilir veya doðru karbonhidrat kaynaklarýný (ekmek, meyve, kuru meyve) tüketebilirsiniz. Protein diyetleri: Protein diyetleri Atkins diyetinden beridir dünyanýn en popüler diyetleridir. Son zamanlarda Dukan Diyeti ve Karatay Diyeti ile bu moda devam etmektedir. Birincisi proteini sýnýrsýz yiyebilirsiniz cümlesi insan fizyolojisine tamamýyla aykýrýdýr. Bu tarz beslenme ile zaman içerisinde kan bulgularýnýzda problemlerin baþladýðýný göreceksiniz. Ýkincisi bir besin öðesi size kilo aldýrmayacaðý gibi bir besin öðesi de size kilo verdirmez. Bu nedenle 2-3 ay aralýksýz protein tüketmeniz hem sinir sisteminizi bozar hem de sindirim sisteminde ciddi problemler yaþamaya baþlarsýnýz. Aklý bildiðine diyet yapmak: Son zamanlarda herkes diyetisyen gibi bilgi ve akýl vermekte. Her kulaktan dolma bilgi ile diyet yapmanýz vücudunuzu deneme tahtasýna çevirmekten baþka bir anlama gelmemektedir. Televizyonda izlediðiniz veya dergi, gazetede okuduðunuz diyetler kimlere önerildi? 55 kilo bir bayan için mi yoksa 120 kilo bir erkek için mi? Her insanýn DNA sý kendine özgü olduðu gibi beslenme tarzý da kiþiye özel olmalýdýr. Eðer baþkasýna yazýlmýþ bir diyeti uyguluyorsanýz veya kulaktan dolma bilgiler ile hazýrlanmýþ karýþýmlarý içiyorsanýz iç organlarýnýza zarar verdiðinizi unutmamalýsýnýz. 20:00 23:15 8 Kurtlar Vadisi Pusu Polat Alemdar büyük bir operasyonla, kripteksteki belgeleri ifþa ederek sömürgeci güçlerin dünyadaki dengelerini deðiþtiriyor, büyük sýrlarý ortaya çýkarýyor. Bu durum Polat Alemdar ve Amon un yýllar önce yaptýðý anlaþmanýn bozulmasýna, iki gücün karþý karþýya gelmesine sebep olacak mý?saat : 20:00-06:00 (600 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon, Macera) Oyuncular : Necati Þaþmaz, Çiðdem Batur, Ali Buhara Mete, Cahit Kayaoðlu, Erhan Ufak, Gaye Gürsel Yönetmen : Doðan Ümit Karaca Muhteþem Yüzyýl Kaçmaya çalýþýrken kaza geçiren Prenses Ýsabella, yerde acýyla bileðini tutmaktadýr. Sultan Süleyman, Prenses Ýsabella yý kucaðýna alýr ve onu kendi atýna bindirir. Öte yandan Gritti nin mektubu, prensesin niþanlýsý Prens Frederick e ulaþmýþtýr. Niþanlýsýnýn korsanlar tarafýndan Sultan Süleyman a satýldýðýný öðrenen Prens Frederick, prensesi Sultan Süleyman ýn elinden kurtarmaya kararlýdýr. Sümbül Aða, Prenses Ýsabella ya hizmet etmek için sýk sýk av köþküne gitmektedir.oyuncular : Halit Ergenç, Meryem Sarah Uzerli, Okan Yalabýk, Nebahat Çehre 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Sinema King Kong Ýþine aþýk ama baþarýyý yakalayamamýþ film yapýmcýsý ve yönetmeni Carl Denham, sinema dünyasýnda kendini göstermek için yeni bir projenin peþine düþer. 'Kafatasý Adasý'nda bir aksiyon filmi çekmek isteyen Denham; vodvillerde oyunculuk yapan güzel aktris Ann Darrow, dönemin jönü Bruce Baxter ve baþarýlý yazar Jack Driscoll'un de içinde bulunduðu ekibi adaya gitmeye ikna eder. Ekip, adaya türlü zorluklarla vardýðýnda yapýmcý, kamerasýný alarak keþfe baþlar. Ancak keþif, kýsa süre sonra tehlikeli bir hal alýr. Vahide Perçin Vahide Perçin Ýzmir'in Karþýyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kýzý olarak dünyaya geldi. Babasý kamyon þoförü, annesi ev hanýmý olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra Ýktisat Fakültesine girdi ama aklý oyunculuktaydý. Sýnavlarýna girdiði 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandý. Okul birincisi olarak bitirdiði DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteði hocasý Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleþti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.vahide Perçin 2003'te baþlayan Bir Ýstanbul Masalý dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasýna adým attý. Gördüm ailesi Ýstanbul'a yerleþir. Hemen arkasýndan Hýrsýz Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karþýsýna çýktý. 2006'da Ýlk Aþk filminde Çetin Tekindor ile baþrolü paylaþtý. Vahide Perçin, 2007 yýlýndan 2010 yýlýna kadar Annem adlý dizide Zeynep Eðilmez karakterini canlandýrdý. Adýný Feriha Koydum dizisinde baþrol oyuncusu olarak Zehra Yýlmaz karakterine hayat veriyordu; ancak saðlýk sorunlarý nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadý. Private Practice adlý dizinin uyarlamasý olan Merhaba Hayat adlý yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükaðaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadý. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayýndan kaldýrýldý. Muhteþem Yüzyýl dizisinde Hürrem Sultan karakterini canlandýran Meryem Uzerli'nin diziden ayrýlmasýndan dolayý 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandýrmýþtýr. PUF BÖREÐÝ Malzemeler 250 Gr Un 1 Adet Yumurta 1/2 Çay Bardaðý Ayçiçek Yaðý 2 Çorba Kaþýðý Yoðurt 1/2 Paket Kabartma Tozu 1 Su Bardaðý Su 100 Gr Beyaz Peynir Maydanoz Kýzartmak Ýçin Ayçiçek Yaðý Yemeðin Tarifi Unun ortasýný açýn.ýçine yumrta,yoðurt ve ayçiçek yaðýný koyun.kabartma tozunu ve suyu ekleyip karýþýmý hamur haline getirin.üzerine bir bez örterek 15 dk dinlendirin. Ýçi için peyniri elinizle ufalayýn.dilediðiniz miktarda maydanozu ince ince kýyarak peynire ekleyin.dinlenen hamuru altý eþit parçaya bölün.bu parçalarý tabak büyüklüðünde açýn.aralarýný yaðlayarak üçer üçer üst üste koyun.üçlü parçalardan birini alýp oklava yardýmýyla açabildiðiniz kadar ince açýn.yufkanýn yarýsýna hazýrladýðýnýz peynirli içten koyun.yufkanýn kalan yarýsýný peynirli harcýn üzerine kapatýn.kenarlarýný elinizle bastýrýn.býçak yardýmýyla üçgen parçalar kesin.üçgenlerin açýk kýsýmlarýný tekrar elinizle bastýrýn.diðer üçlü parçayý da ayný þekilde hazýrlayýn.bol yaðda iki tarafý pembeleþinceye kadar kýzartýn. Devletleri yýkan tüm hatanýn altýnda, Nice gururun gafleti yatar. Yavuz Sultan Selim 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber King Kong Sinema 23:30 Dosta doðru 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Baþkasýnýn Parasý Ana Haber Elif 20:15 Þaþkýn Damat 22:00 Bitirim Ýkili Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Muhteþem Yüzyýl Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Hayat Aðacý Tekrar Programlar Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 22:10 Þefkat Tepe

9 YILDIZ TYP'de 700 kiþi istihdam edilecek ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki Merkez ve Ýlçelerdeki kamu kurum/kuruluþlarý iþbirliði ile "Toplum Yararýna Program (TYP)" uygulayacak. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 700 kiþinin istihdam edileceðini dile getirerek, programlarýn tarihinde baþlayacaðýný kaydetti.eyvaz, programlarýn 8,5 ay uygulanacaðýný ve tarihinde sona ereceðini ifade etti.programlarýn konusunun "Aðaçlandýrma, Çevre Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý, Temizlik Faaliyetleri" olduðunu ifade eden Eyvaz, "Katýlýmcýlara program konusu iþler yaptýrýlacaktýr. Program süresince katýlýmcýlara asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak olup, katýlýmcýlarýn ücretleri ve SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse edilecektir. Baþvurular tüm programlar için 25 Eylül 2014 Perþembe gününe kadar (25 Eylül Perþembe dahil) alýnacak olup, yönetmeliðe göre katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi; ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý gruba giren iþ arayan kiþilerden belirlenecektir.kalan yüzde seksenlik kontenjanlarda, fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için noter tarafýndan kura çekiliþi yapýlarak katýlýmcýlar belirlenecektir. Ýl Müftülüðü için baþvuranlar içerisinde katýlýmcýlar 29 Eylül 2014 Perþembe günü saat 13.30'da yapýlacak mülakatla belirlenecektir. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýmýzýn 25 Eylül 2014Perþembe gününe kadar (25 Eylül 2014 Perþembe günü dahil), ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne veya Hizmet Noktalarýna þahsen gelerek ya da adresinden(saat 24.00'a kadar) iþ arayan giriþi yaptýktan sonra "Online Ýþlemler ' Ýstihdam 'Toplum Yararýna Programlar'TYP Baþvuru" kýsmýndan sistem (program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik verilecektir. Ayrýca, son bir yýl içerisinde TYP (yada TYÇP)'den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmýþ olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir" dedi. Programlara baþvuru þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý olanlar baþvuru yapabilecek, Bunlardan kadýnlar, 35 yaþ üstü bireyler,(36 yaþýndan gün almýþ) engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayýlmayacak þekilde yaralananlardan, öncelikli olarak liste oluþturulacak, baþvuru sayýsý belirlenen kontenjan sayýsýndan fazla olursa katýlýmcýlar noter kurasý yapýlarak belirlenecektir. Baþvuru kontenjan sayýsýndan az olursa kalan kýsým kadar katýlýmcý, 35 yaþ altý(36 yaþýndan gün almamýþ) erkek baþvuranlar içerisinden yaþ sýrasýna göre (büyükten küçüðe doðru) programa dahil edilecek. Açýköðretim hariç öðrenci olmamak, en az okuryazar olmak, Kamudan emekli, malul, dul, yetim vb. aylýðý almamak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim) faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum Yararýna Programlardan (TYP veya TYÇP) dokuz aydan az faydalanmýþ olmak. Belediye Baþkanlýklarýna erkek, diðer kamu kurum ve kuruluþlara erkek/kadýn baþvurusu alýnacak.5510 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (4) numaralý alt bendine tabi olarak tarýmsal faaliyette bulunanlar ile isteðe baðlý sigortalýlar TYP'ye baþvuramazlar, engelli olmalarý nedeniyle aylýk baðlananlar ile dul ve yetim aylýðý alanlar da TYP'ye baþvuramazlar. Milli Eðitim Müdürlüklerinin tüm kontenjanlarý, Düvenci Belediyesi ve Çorum Merkezdeki Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn çekiliþi tarihinde saat 10.00'da, Ýlçe Belediyelerinin çekiliþleri ise tarihinde saat 10.00'da ÝÞKUR'da yapýlacak. Haber Servisi NOT: Belediye kontenjanlarý içerisinden iiðer kamu kurum/kuruluþlarýnda katýlýmcý görevlendirilecektir.revlendirilecektir. HABER T.C. ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/4770 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 103 Ada No, 3 Parsel No, tantan Mahalle/Mevkii, atçalý köyü Köyü, Üzerinde 96m2 alanlý yýðma kargir tarzda inþa edilmiþ 2 kat ( dubleks) müstakil bir yapý mevcut, çatýþý ahþap kýrma ve üzeri kiremit örtülü dýþ duvarlar akrilik esaslý renkli boyalýdýr, iç duvarlar sýva üzeri akrilik esaslý plastik boyalýdýr, bina oturumu dýþýnda kalan bahçede muhtelif meyve aðaçlan 100m2 lik alan üzerine hobi bahçesi elma ayva ceviz vb meyvelerden oluþan 3-5 yaþlarýnda 35 adet mevye aðaçlan ile 25 adet gül fidanlarý bulunan düzenli bakýmlan yapýlmýþ müferit bahçe konumunda belediye mücavir alanlarý ve imar planý dýþýnda atçalý köyü yeni yerleþim alanýnda kaldýðý ve çorum il özel idaresince yapý ruhsatý mevcut ýsýnma sitemi katý yakýtlý soba taþýnmazýn kanlizasyon elektirik su telefon gibi hizmetleri mevcut þehir manzaralý Adresi :Atçalý Köyü Tantan Mevkii 103 Ada 3 Parsel Merkez Çorum Merkez Yüzölçümü :543,59 m2 Arsa Payý :tamamý imar Durumu :Yok, Ýnþaat tarzý imar planý dýþýnda Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný :%18 Kaydmdaki Þerhler :Diðer : kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü :25/11/2014 günü 14:30-14:40 arasý 2. Satýþ Günü :23/12/2014 günü 14:30-14:40 arasý Satýþ Yeri :ÇORUM ADALET SARAYI GÝRÝÞÝ ADLÝYE MEZAT SALONU- null null /null 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1503 Ada No, 23 Parsel No, bahçelievler mah Mahalle/Mevkii, sýklýk olukluk mürsel yolu Köyü, 14 Baðýmsýz Bölüm inþaat yýlý 1991 ýsýtmasý doðalgaz kombili son kat cephesi kuzey doðu imar planý içerisinde 130 m2 kullaným alanlý 3 oda salon mutafak banyo hol antre wc 3 balkon, salon ve odalar ahþap kaplama antre hol mutafak ve ýslak zeminler seramik tavan ve duvarlar çimento ve kireç karýþýmlý sýva üzeri beyaz plastik badana, banyo wc de duvarlar fayans kaplýdýr. Adresi : Bahçelievler Mah Bahar Cad Burcu Apt E Blok No 34/14 Merkez / ÇORUM Yüzölçümü : 4.695,41 m2 Arsa Payý : 1/121 arsa payý taþýnmadaki hissesi 1/2 Ýmar Durumu : Var, Ýnþaat tarzý Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve þehircilik müdürlüðü nün 02/01/2014 tarih sayýlý yazýsý gereði E=3.2,hmax=18.50 yapýlanma durumunda imarlýdýr Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 25/11/2014 günü 14:50-15:00 arasý 2. Satýþ Günü : 23/12/2014 günü 14:50-15:00 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADALET SARAYI GÝRÝÞÝ ADLÝYE MEZAT SALONU GÝRÝÞÝ - null null / null Satýþ þartlan : 1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaktan, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4770 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 15/09/2014 Basýn No:914 Resmi ilanlar de 9 Eðitim yatýrýmlarý tam gaz Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum merkezde yapýmý devam ve tamamlanan eðitim yatýrýmlarýný inceleyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýnceleme gezisinde Ýl Özel Ýdaresi'nden Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Plan, Proje Yatýrým ve Ýnþaat Yatýrým Müdürü Fatih Mehmet Þahbaz ile Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve ilgili yüklenici firma yetkilileri yer aldý.teknik konularda Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve firma yetkililerinden bilgi alarak bir deðerlendirmede bulunan Genel Sekreter Arslan, Ýl Özel Ýdaresi olarak programlarýnda yer alan eðitim yatýrýmlarýnýn titizlik ve ivedilikle sürdürüldüðünü, okul inþaatlarýnýn sözleþmede yer alan iþ bitim tarihlerinden beþ altý ay önce tamamlanýp eðitim öðretimin hizmetine sunulacaðýný belirterek, firma yetkililerine hýzlý ve titiz çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti.bu kapsamda Genel Sekreter Arslan, Yavruturna Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul, Gülabibey Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul, Bahçelievler Mahallesi 16 Derslikli Anadolu Lisesi, Mimar Sinan ÝÖO Spor Salonu, Mehmet Akif Ersoy ÝÖO Spor Salonu ve Anaokulu, Ulukavak Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul inþaatlarýný inceledi. Çalýþmalarla ilgili açýklamasýnda Genel Sekreter Ömer Arslan þu bilgilere yer verdi:2013 yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Yavruturna Mahallesi 16 Derslikli Ortaokulu inþaatýnýn sözleþme bedeli ,00 TL. Yapým iþi halen % 70 seviyesinde devam ediyor. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 10/03/2015'dir.2013 yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Gülabibey Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul inþaatý sözleþme bedeli TL ve yapým iþi halen % 65 seviyesinde devam ediyor. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi ise 08/05/ yýlý Devlet Yatýrým Programýnda yer alan okul Bahçelievler Mahallesi 16 derslikli Anadolu Lisesi inþaatýnýn sözleþme bedeli TL olup yapým iþi halen % 60 seviyesinde devam ediyor. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 12/05/ yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Mimar Sinan ÝÖO Spor Salonu yapýmý iþi sözleþme bedeli TL ve yapým iþi halen % 90 seviyesinde devam ediyor. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 01/10/2014. Ayrýca 2013 yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Mehmet Akif Ersoy ÝÖO Spor Salonu ve Anaokulu inþaatýnýn sözleþme bedeli TL ve tamamlanan okul inþaatýnýn 09/07/2014 tarihinde geçici kabulü yapýldý yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Ulukavak Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul inþaatýnýn sözleþme bedeli TL. Yapým iþi halen % 5 seviyesinde devam etmekte. Sözleþmesi gereði iþ bitim tarihi 18/05/ yýlý Ýlköðretim Kurumlarý Yatýrým Programýnda yer alan Ulukavak Mahallesi 16 Derslikli Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokul inþaatý ihalesi 16/09/2014 tarihinde yapýlýp henüz sözleþme yapýlmadý. Sözleþmesi gereði iþin süresi 300 gün. Haber Servisi Eren Er Dershanesi'nden liselere yerleþen öðrencilerine jest Özel Eren Er Dershanesi, TEOG sýnavlarýnda baþarý gösterip, liselere yerleþen öðrenciler için pilav günü düzenledi. Dershanede TEOG sýnavlarý için kurs alan, yerleþtirme sonuçlarýna göre Merkezde ve Ýlçelerde çeþitli liselerde eðitim almaya hak kazanan öðrenciler için pilav günü düzenledi.çeþitli liselerde eðitim almaya hak kazanan 90 öðrenciyi pilav gününde bir araya getiren Eren Er Dersanesi, öðrencileriyle birlikte yoðun geçen bir yýlýn stresini attý. Öðrenciler lise hayatýna baþlamadan önce öðretmenleri ve arkadaþlarýyla vedalaþma imkâný buldular. Bir yýlýn yorgunluðunu atmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Eren Er Dershanesi Müdürü Menderes Yýlmaz, "Bir yýllýk yoðun çalýþmanýn sonucunda çeþitli Liselere yerleþen öðrencilerimiz için kez pilav günü düzenledik. Bütün öðrencilerimizi görme imkâný bulduðumuz için biz de çok sevinçliyiz. Emeðimizin karþýlýðýný görmenin onurunu yaþadýk. Amacýmýz pilav gününü geleneksel hale getirip önümüzdeki yýllarda da devam ettirmek" dedi.program sonrasýnda müzik eþliðinde öðretmenleriyle birlikte gönüllerince eðlenen öðrencilere TEOG sýnavlarýndaki baþarýlarýný ödüllendirmek adýna baþarý belgeleri verildi.haber Servisi

10 YILDIZ HABER 10 Vali Baþköy'den Gaziler Günü açýklamasý Aydoðan ve Yurdusay ailelerinin mutlu günü Vali Sabri Baþköy, "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. "Millet olarak þanlý bayraðýmýzýn altýnda birlik ve beraberlik içinde, baðýmsýz olarak yaþýyorsak, bunu aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlýlýkla sahip çýkarak ülkemizi en güçlü þekilde geleceðe taþýmak için elbirliðiyle çalýþmalýyýz" ifadelerini kullanan Vali Baþköy, "Ülkemizin medar-ý iftiharý olan gazilerimize ve þehit ailelerimize bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da layýk olduklarý kýymeti devlet ve millet olarak vermeye devam edeceðiz. Bu düþüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareþal rütbesi ve Gazilik ünvaný veriliþinin yýldönümü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, vataný için canýnýn ortaya koymaktan kaçýnmayan tüm þehitlerimizi saygýyla anýyor, ebediyete intikal etmiþ gazilerimize rahmet, aramýzda bulunanlara huzur, saðlýk ve mutluluk diliyorum" dedi. Haber Servisi 24 Eylül'de greve gidecekler Avukat Cafer Aydoðan hayatýný Av.Ebru Yurdusay ile birleþtirdi. Merhum iþ adamý Mehmet Aydoðan'ýn oðlu Av.Cafer Aydoðan ile iþadamý Mustafa Yurdusay'ýn kýzý Av.Ebru Yurdusay Vadi Bahçe Balo Salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdiler. Çiftin düðün törenine CHP Çorum Milletvekili Av.Tufan Köse,CHP Çorum eski Milletvekili Av.Feridun Ayvazoðlu,CHP eski Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum Barosu Baþkaný Av.Ýbrahim Özyýlmaz ve çok sayýda davetli katýldý. Çiftin nikahýný Ýl Nüfus Müdürü Aziz Önal kýyarken þahitlikleri ise Av.Ali Anaklý ve Recep Necati Akça yaptýlar. Haber Servisi Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, 24 Eylül'de greve gideceklerini söyledi. Eðitim sisteminin, eðitim ve bilim emekçilerinin yýllardýr birikerek artan sorunlarýnýn her eðitim-öðretim yýlýnda çeliþkiler eþliðinde yeninden açýldýðýný kaydeden Mehmet Öztürk, "Milli Eðitim Bakanlýðý ise, her yýl çözüm üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan politika ve uygulamalarýyla baþta eðitim emekçileri olmak üzere, öðrenci ve velileri sürekli maðdur etmiþtir. Yaþanan maðduriyetlerin son bulmasý ve sorunlarýmýza kalýcý çözümler üretilmesi için 24 Eylül'de grevdeyiz. Bugüne kadar çalýþma yaþamýna yönelik olarak da çok sayýda yasal düzenleme yapýlmýþ, haklarýmýz torba yasalarla týrpanlanmýþ, esnek çalýþma, angarya, performans deðerlendirme, mülakat ve sözlü sýnav uygulamalarý ile iþ güvencemiz doðrudan hedef haline getirilmiþtir. Siyasi iktidar, iþ güvencesi çalýþýrken göstereceði bireysel performansa baðlý olan, angarya çalýþmaya yatkýn, çok yönlü olarak çalýþtýrýlabilecek, kendisine verilen her görevi itiraz etmeden yerine getirecek, sadece kendileri gibi düþünenlerden oluþan bir kamu istihdamý ve buna uygun bir yönetim anlayýþý oluþturmak istemektedir. Siyasi iktidarýn emir eri olmadýðýmýzý göstermek ve haklarýmýza sahip çýkmak için 24 Eylül'de grevdeyiz" dedi.kamu emekçilerinin haklarýný ellerinden almak için bugüne kadar önemli adýmlar atýldýðýmý kaydeden Öztürk, "Erken emeklilik, yeni personel almama, taþeronlaþtýrma, geçici süreli sözleþmeli personel çalýþtýrma, ücretli öðretmenlik, 4-b, 4-c, 50-d, sözleþmeli çalýþma vb gibi uygulamalarla kamu istihdamýnda büyük bir alt üst oluþ yaþanmýþ, güvencesiz istihdamda tam bir patlama yaþanmýþtýr. Eðitimde ve yükseköðretimde güvencesiz çalýþmaya son verilmesi ve herkesin kadrolu ve güvenceli çalýþmasý için 24 Eylül'de grevdeyiz.eðitimde dayatmasýnýn üzerinden henüz iki yýl geçmesine raðmen, okul dönüþümleri sonucunda ortaya çýkan norm fazlasý sorunu hala çözülememiþtir. Öðretmen atamalarýnda, özür grubu tayinlerinde, il içi ve il dýþý tayinlerde de ciddi maðduriyetler yaþanmakta, üniversitelerde üyelerimize yönelik baskýlar, mobbing uygulamalarý, soruþturmalar ve görevden almalar sürmektedir. Okul dönüþümleri sonucu ortaya çýkan sorunlara, atama ve tayinlerde yaþanan olumsuzluklara, baský, soruþturma ve sürgünlere seyirci kalmayacaðýmýzý göstermek için 24 Eylül'de grevdeyiz. Eðitimde siyasal kadrolaþmaya son verilmeli, eðitim yöneticileri belirlenirken liyakate dayalý ve objektif deðerlendirmeler yapýlmalýdýr.büyük ölçüde üst düzey eðitim yöneticilerinin deðerlendirmelerine dayanan, eðitim kurumlarý yönetici deðerlendirme sonuçlarý açýklanmýþ ve 7 bin okul müdürünün büyük bölümü siyasi gerekçelerle resmen tasfiye edilmiþtir. MEB, okul müdürlerin deðerlendirilmesi ve belirlenmesi sürecinde çok sayýda okulda adrese teslim görevlendirmeler yaparak, bir kez daha siyasi iktidarýn en stratejik kurumu olduðunu göstermiþtir. Türkiye'nin pek çok ilinde AKP'nin il ve ilçe baþkanlýklarýndan gelen listeler okul müdürlerinin belirlenmesinde belirleyici olmuþtur. Türkiye çapýnda yeni atanan okul müdürlerinin sendikalara göre daðýlýmýna bakýldýðýnda itirazlarýmýzýn ne kadar haklý olduðunu görmek mümkündür. Yeni müdür görevlendirmelerinde Eðitim Bir Sen üyesi müdürlerin oraný yüzde 81, Türk Eðitim Sen'li müdürlerin oraný yüzde 9, Eðitim Sen'li müdürlerin oraný yüzde 4, diðerleri yüzde 6'dýr. Baþýndan sonuna siyasal kadrolaþma operasyonu olarak gerçekleþtirilen eðitim yöneticilerinin deðerlendirilmesi ve görevlendirilmesi uygulamalarý, hukuktan, adaletten ve objektiflikten yoksundur. Eðitim yöneticilerinin belirlenmesi ve deðerlendirilmesi sürecinde siyasi referanslar deðil, liyakat ilkesi temel alýnmasý, eðitim yöneticilerinin belirlenmesinde hiçbir baský ve yönlendirmeye izin verilmemesi ve her okul kendi yöneticisini, o okuldaki eðitim bileþenlerinin katýlacaðý demokratik seçimlerle belirlenmesi talebiyle 24 Eylül'de grevdeyiz. Eðitimde zorunlu rotasyon asla olmamalý, aday öðretmenlere sözlü sýnav uygulanmamalýdýr. Geçtiðimiz günlerde TBMM'de kabul edilen torba yasa ile öðretmenlere zorunlu rotasyon ve aday öðretmenlerin asli kadrolara geçirilirken sözlü sýnav uygulamasýnýn önü açýlmýþtýr. Eðitim Bakanlýðý, pek çok konuda olduðu gibi zorunlu rotasyon ve aday öðretmenlere sözlü sýnav konusunda dayatmacý tutumunu sürdürmekte, öðretmenlerin ve sendikalarýn bu konudaki eleþtiri ve önerilerini dikkate almamaktadýr. Özellikle aday öðretmenlere sözlü sýnav uygulamasý, iþ güvencemizin elimizden nasýl adým adým alýnmaya çalýþýldýðýnýn görülmesi açýsýndan önemlidir. On binlerce eðitim emekçisinin aile ve okul yaþantýsýný alt-üst edecek olan zorunlu rotasyon uygulamasý kabul edilemez. Eðitimde, hiçbir gerekçe eðitim emekçilerini okuttuðu öðrencisinden, ailesinden, oturduðu mahallesinden kopararak zorla baþka bir iþyerine sürgün göndermesini haklý çýkaramaz. Öðretmenlere zorunlu rotasyon uygulamasý halinde eðitim sisteminin yeni bir kaos ile karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmazdýr. Öðretmenler açýsýndan açýkça "sürgün" anlamýna gelen ve pek çok yönden istismar edilebilecek "zorunlu rotasyon" uygulamasýnýn gündeme gelmemesi, MEB'in öðretmenleri kendi istekleri dýþýnda zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve teþvik esasýna dayalý çözümler üretmesi için 24 Eylül'de grevdeyiz. Belirtmiþ olduðumuz sorunlarýn yaný sýra, yýllardýr eðitim sisteminin kanayan yarasý olan öðretmen atamalarý, yardýmcý personel ve memur açýklarý konusunda Milli Eðitim Bakanlýðý'ný sorunun kalýcý olarak çözümü için adým atmaya çaðýrýyoruz. Eðitimdeki bütün kadrosuz ve güvencesiz istihdam biçimlerine son verilerek, herkesin kadrolu ve güvenceli olarak çalýþtýrýlmasýný talep ediyoruz. Hükümet ve Milli Eðitim Bakanlýðý þunu çok iyi bilmelidir ki, eðitim-öðretim iþkolunda çalýþan herkes boyunlarýna geçirilmek istenen zincirin farkýndadýr. 24 Eylül Çarþamba günü Türkiye çapýnda yapýlacak olan grev, eðitimde yaþanan sorunlarýn kalýcý olarak çözülmesi için atýlan önemli bir adým olacaktýr. Bizler, Türkiye'nin dört bir yanýnda yýllardýr büyük zorluklara katlanarak çalýþan eðitim ve bilim emekçileri olarak; Siyasi kadrolaþma, zorunlu rotasyon ve sürgünlere son verilmesi için, performans uygulamasýna, esnek, kuralsýz ve angarya çalýþma uygulamalarýnýn durdurulmasý için, öðrencilerin özel okullara, imam hatiplere ve meslek liselerine mahkûm edilmemesi için, üniversitelerdeki baský, sürgün, ve tasfiyelere dur demek için, öðretmenlik mesleðinin onuru ve çocuklarýmýzýn geleceði için, kamu kaynaklarýnýn özel okullara destek için deðil, devlet okullarýna aktarýlmasý için, eðitimde ve yükseköðretimde yaþanan sorunlarýn kalýcý olarak çözülmesi için, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eðitim hakkýna sahip çýktýðýmýzý göstermek için, Eðitim Sen olarak, attýðý her adýmda dayatmacý uygulamalarý ile eðitim ve bilim emekçilerini, öðrencileri ve velileri maðdur eden Milli Eðitim Bakanlýðý'ný uyarýyor, taleplerimize kulak verilmesini, sorunlarýmýzýn kalýcý olarak çözülmesini istiyoruz. 24 Eylül Çarþamba günü Eðitim Sen Genel Merkezi ile Türk Eðitim Sen Genel Merkezi'nin ortak aldýðý karar doðrultusunda ülke genelinde grevdeyiz. Biz eðitim ve bilim emekçileri olarak; sesimizi duymayanlara, taleplerimizi görmezden gelenlere inat, haklarýmýza ve geleceðimize sahip çýkmaya devam edeceðiz. Bütün eðitim sendikalarýný, kitle örgütlerini, velilerimizi, yüreði adaletten, eþitlikten yana olan bütün kesimleri grevimize destek olmaya davet ediyoruz. Ayrýca Eðitim Sen Genel Baþkaný Kamuran Karaca'da bir dizi ziyarette bulunmak için ilimize gelecektir" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Baþkan Külcü muhtarlarý dinledi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle muhtarlarý ile istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. Mahalle Muhtarlarýný, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Turhan Candan ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde aðýrlayan Baþkan Külcü, muhtarlara "Eleþtiri ve önerilerinize açýðýz" dedi. Mahalle Muhtarlarý da davet için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ederek belediyeden taleplerini ve beklentilerini ifade ettiler. Muhtarlarýn beklentilerini tek tek not alan Külcü, bunlarýn ne ölçüde ve hangi takvimde karþýlanabileceðini açýklayarak, istiþare toplantýlarýný belirli aralýklarda yapmayý planladýklarýný, bu toplantý ile de ilkini gerçekleþtirmekten mutluluk duyduðunu söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýlarýna kendi alanlarýyla ilgili talepler hususunda talimat veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Mahalle muhtarlarýmýz siz bizim mahallelerdeki gözümüz kulaðýmýzsýnýz. Belediyecilik vizyonumuzda katýlýmcý yönetim esastýr. Þehrin kýlcal damarlarýný en iyi bilen ve buralardaki týkanmalarý, aksaklýklarý, beklentileri bize taþýyan, hemþehrilerimizin teveccühü ile muhtar seçilen sizleri yönetimde paydaþ görüyoruz. Ben ve Milletvekili Uslu'dan Gaziler Günü mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "Þehitlik ve gazilik; vatan sevgisini, milli ve manevi deðerlerini her þeyden üstün tutan Türk milleti için ulaþýlabilecek en yüce makamlardýr" ifadeleriyle baþlayan Milletvekili Salim Uslu, "Türk milleti, vataný ve baðýmsýzlýðý için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göðüs gererek, gerektiðinde canýný vermekten çekinmemiþ, bu milli ruhun, milletin daima büyük zaferlere ulaþmasýný, hür ve müstakil yaþamasýný saðlamýþlardýr. Þehit ve gazilerimizin emanetinin ayný þuur ve kararlýlýkla korunmasý, Türkiye'nin her alanda daha da güçlenmesi ve en ileri standartlara ulaþmasý için azimle çalýþmalarýmýzý sürecektir. Bu anlamlý günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný, yardýmcýlarým sizlere her zaman bir telefon kadar yakýnýz. Talep ve beklentileriniz ne kadar çok olursa olsun asla bunu bir yük olarak görmeyiz. Çorum Belediyesi kadrosuyla, imkanlarýyla ve yol haritasýyla þehrin bütün sorunlarýyla baþ edebilecek yeterliliðe sahiptir. Bugüne kadar yaptýklarýmýz, bundan sonra yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Yeni Türkiye vizyonuna uygun olarak Yeni Çorum'u inþa ediyoruz. Yapýcý bütün eleþtiri ve önerilere açýðýz. Muhtarlarýmýzýn önerilerinden belediye yönetimi olarak istifade etmiþ olduk. Muhtarlarýmýzýn birikimi, cesareti ve nezaketiyle hemþehrilerimizin güvenine layýk olduklarýný bugün bir kez daha göstermiþlerdir. Yerel yönetiþimin olmazsa olmazý olan muhtarlarýmýza sorumluluk alanýmýzla ilgili desteði her zaman vermeye devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi EMEP'ten "ÝÞÝD katliamlarý ve Ortadoðu halklarýnýn geleceði" paneli Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü tarafýndan "ÝÞÝD katliamlarý ve Ortadoðu halklarýnýn geleceði" konulu panel düzenlenecek.21 Eylül 2014 Pazar günü Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda yapýlacak olan panele konuþmacý olarak EMEP GYK Üyesi Gazeteci- Yazar Nuray Sancar ile Gazeteci- Yazar Fehim Iþýk katýlacak. Saat 14.00'da baþlayacak olan panele tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu bildirildi. Haber Servisi þehitlerimizi ve aramýzdan ayrýlan gazilerimizi minnet ve rahmetle anýyor, tüm gazilerimize þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi

11 YILDIZ SPOR 11 Kýzýlcabölük Tavas' ý istiyor Çorum Fenerbahçe okulundan TED kolejine Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu sporcularýndan 2001 doðumlu DÝLA KARADAÐ ANKARA TED KOLEJÝ yolunda. Basketbol antrenörü Yaþar yýlmaz Dila için þu bilgileri verdi; Bu yaz tatilinde Ankara Ted Koleji seçmelerine katýlarak antrenmanlarda gösterdiði performansla Teknik ekip tarafýndan beðenilerek transfer edilen sezonunda küçük takým oyuncusu olarak basketbol yaþantýsýna Ankara TED KOLEJ de eðitimine ise 100 yýl ortaokulunda devam edecek olan DÝLA KARADAÐ a antrenörleri olarak baþarýlar diliyoruz. DÝLA ile yaklaþýk 6-7 yýldýr çalýþýyoruz çok yetenekli oyuncularýmýzdan daha öncede Antalya koleji tarafýndan çok beðenilmesine raðmen nasip olmamýþtý þimdi ise büyük bir fýrsatý yakaladýðýný düþünüyoruz spor ve eðitime ciddi yatýrýmlar yapan TED KOLEJ de basketbol oynamanýn ayrýcalýðýný yaþayacak ümit ediyoruz ileriki yýllarda sporcumuzu milli takýmlarda görürüz. 2 yýl öncesinde de yine Fenerbahçe basketbol okulumuzdan BAHAR UYSAK da TED Koleje transfer olmuþ ve halen yýldýz takým oyuncusu olarak basketbol yaþantýsýna devam ediyor. Yine ilimiz basketbolunun yetiþtiridið ender yeteneklerden olan 1995 doðumlu ORHAN YAMAN da Ankara TED KOLEJ bölgesel lig takýmýný antrenmanlarýna çýkarak beðenilmiþ ve herhangi bir aksilik olmadýðý takdirde sezonunda TED KOLEJ Formasý ý giyecek olan ORHAN YAMAN eðitimine de bu yýl kazandýðý Gazi üniversitesi Beden Eðitimi Öðretmenliðinde devam edecek ORHAN YAMAN orta okul son sýnýf da iken Banvit e oradan Ankara Samanyolu kolejinde basketbol sayesinde burslu olarak lise tahsilini bitirmiþ sezonunda bölgesel ligde Ankara milli piyango da sezonunda iseturhalspor da basketbol oynadý. Haber Servisi 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Kýzýlcabölükspor'umuz sezonun ilk maçý olan Çorum belediyespor maçýný zemini çok kötü durumda olan Doðan Seyfi Atlý Stadý'nda oynamýþtý.mekik, Doðan Seyfi Atlý Stadý'nýn bakýma alýnacak olmasý nedeniyle maçlarýný Tavas Ýlçe Stadý'nda oynamak için Futbol Federasyon'una baþvurdu. Kulüp Baþkaný Osman Duran Doðan; Seyfi Atlý Stadý'nda zeminin uygun olmadýðýný belirterek, 'Denizli Büyükþehir Belediyespor maç ve idmanlarýný bu sahada yaptýðý için saha elveriþsiz duruma geldi. Bizde müsabakalarýmýzý Tavas'ta oynamak için baþvuruda bulunduk.federasyon kararý önümüzdeki günlerde açýklayacak.' dedi. Kýzýlcabölükspor ligin 4.haftasýnda karþýlaþacaðý Trabzon Akçaabatspor'u Tavas Ýlçe Stadý'nda aðýrlamasý bekleniyor. Haber Servisi Adliye puan sevinci Ganyan baþlama saatleri deðiþiyor Ligin ikinci karþýlaþmasýnda kendi sahasýnda Adliye'yi konuk eden Çatalcaspor rakibi karþýsýnda etkili olmasýna raðmen bu etkisini gol yollarýnda fazla gösteremeyince yaptýðý iki atakla iki gol bulan konuk ekip Adliyespor, ev sahibi Çatalcaspor'a cezayý kesti. Tepecik sahasýndaki karþýlaþmadan maðlup ayrýlan Çatalcaspor 40.dakikada birde penaltý vuruþundan yararlanamadý. Karþýlaþmada Adliye kalecisini geçemeyen sarý kýrmýzýlý ekip haftayý yine puansýz kapatmak zorunda kaldý. (Spor servisi) Türkiye Kupasý 2. Tur maç programý açýklandý Ziraat Türkiye kupasýnda 2. Turda çorum belediyespor, Bankasya temsilcisi manisaspor ile 23 eylülde. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumda saat 14:30 da karþý karþýya gelecek.türkiye Kupasý'nda 2. Tur karþýlaþmalarýnýn programý açýklandý. 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakalar fikstürüde þu þekilde oluþtu. At yarýþlarýnda altýlý ganyan baþlama saatleri deðiþecek. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapýlan açýklamada, 22 Eylül 2014 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere altýlý ganyan baþlama saatinde deðiþikliðe gidildiði bildirildi.buna göre, gündüz yarýþlarýnda altýlý ganyanýn, Ankara 75. Yýl Hipodromu, Bursa Osmangazi Hipodromu ve Ýstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 15.00'te, Elazýð Hipodromu ile Diyarbakýr Hipodromu'nda saat 14.30'da baþlayacaðý kaydedildi. Altýlý ganyanda gece yarýþlarýnýn ise Adana Yeþiloba Hipodromu, Ýstanbul Veliefendi Hipodromu ve Ýzmir Þirinyer Hipodromu'nda saat 18.30'da baþlayacaðý bildirildi. (Spor servisi) Tekirovaspor Kulübü Baþkanýna Silahlý Saldýrý Spor Toto 3'üncü Lig 2. Grupta mücadele eden Kemer Tekirovaspor Kulübü Baþkaný ve iþ adamý Ýsmail Selami Minta, silahla vurularak yaralandý. Kulübü Baþkaný ve iþ adamý Ýsmail Selami Minta (43), silahla vurularak yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Kemer Yeni Mahalle, Derviþ Eroðlu Bulvarý üzerinde 07 EGJ 07 plakalý otomobiline binmekte olan Ýsmail Selami Minta'nýn yanýna 07 HU 990 plakalý bir otomobil yaklaþtý. Otomobilden Minta'nýn dizlerine 3 el ateþ edildi. Kurþunlardan ikisi dizlerine isabet eden Minta yere yýðýldý. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra Minta, Antalya Eðitim Araþtýrma Hastanesine götürüldü. Kemer Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði ekipleri çevrede güvenlik önlemi alýrken, olay yeri inceleme ekipleri ise boþ kovanlar ve Minta'ya ait otomobilde inceleme yaptý.taksi þoförü Taylan Korkmaz (51) olayýn faili olduðunu söyleyerek emniyet güçlerine teslim olurken, ifadesi alýnmak üzere karakola götürüldü. (Spor servisi)

12 18 EYLÜL 2014 PERÞEMBE Çorum belediyespor da prim sistemi açýklandý Kulüp baþkaný Zeki gül'ün sýr gibi sakladýðý..! prim sistemi açýklandý. Genel kaptan Hamit ýþýk prim sistemi ile ilgili olarak þu bilgileri verdi.ýç saha ve deplasman galibiyet primi bin (1000) lira, dýþ saha beraberlik primi 5 yüz (500) lira, Ýç sahada alýnacak maðlubiyetler içinde bin beþyüz (1500) lira ceza verileceðini açýkladý.geçtiðimiz hafta sahasýnda Sebat proje takýmýný 1-0 maðlup eden futbolcular bin lira kazanç elde ettiler. Ancak Kýzýlcabölük maçýda alýnan 3-2lik deplasman maðlubiyetine yönetim ceza verecek mi? bu konu ise belli deðil, þayet Kýzýlcabölük maðlubiyeti prim sisteminde var ise, futbolcular þuanda kulübe beþ yüz lira borçlu oldular. (Yasin yücel) Belediyespor tek çalýþtý Tutap Þekerspor''a Avrupa patentli teknik adam Çorum Belediyespor, cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý ligin zorlu rakiplerinden olan Zonguldak Kömür maçýnýn hazýrlýk çalýþmalarýný dün sabah yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Dün sabah tek çalýþma yapan Kýrmýzý siyahlý oyuncular öðleden sonra günü dinlenerek geçirdiler. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde gerçekleþtirilen sabah çalýþmasýnda futbolcular önce ýsýnma koþu yaptý. Isýnma koþularýnýn ardýndan istasyon çalýþmasýn da, futbolcular çabukluk ve sürat çalýþmasý yaptýlar. Teknik direktör Yavuz Ýncedal antrenmanýn son bölümünde ise, talebelerine yarý alanda çift kale top oynama pas yapma ve taktik çalýþmasýný yaptýrdý. Çorum belediyespor, cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Zonguldak Kömür maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý taktik çift kale maçý ile tamamlayacak. Kafile Cuma sabahý yola çýkýyor Çorum belediyespor cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Zonguldak Kömürspor maçý için Cuma sabahý Zonguldak'a hareket edecek. Tesislerde yapýlacak kahvaltý sonrasýnda Cuma sabahý saat 08:30 da maç yapacaðý Zonguldak iline hareket edecek. Kafile Zonguldak'da Dedeman oteline yerleþerek maç saatini bekleyecek. (Yasin Yücel) Çorum belediyespor'un grubunda bulunan Ankara temsilcisi Tutap þekerspor teknik adam deðiþikliðine gitti. Teknik direktör Orhan kapucu'yu görevinden kovan þekerspor yönetimi teknik adam olarak takýmýn baþýna Can Vanlý'yý getirdi. Can Vanlý, Azerbaycan, Almanya, nadirde olsa Ýtalya, Katar, Asya, Afrika, Maldiv adalarýnda görev yaptý. Bahtiyar Can Vanlý, 2002 yýlýnda Dünya kupasýnda üçüncü olan takýmda Þenol Güneþ'in maç analiz uzmaný olarak görev alarak, çeþitli takýmlarda görev yaptý. Kulüp yönetimin den konu ile ilgili olarak þu açýklama geldi."þekerspor olarak sezona baþladýðýmýz Orhan Kapucu, bazý olaylara sebebiyet vermesi neticesinde kovulmuþtur. Kulübümüz Almanya'da Ortadoðu'da ve Maldivler'de büyük baþarýlara imza atan deðerli hocamýz Can Vanlý ile uzun süreli sözleþme imzalamýþtýr. Hocamýzýn Türkiye de baþarýlý olacaðýna inancýmýz tamdýr. Ayrýca Sportif Direktörlüðe de tecrübeli ve baþarýlý bir yönetici olan Ufuk Sepik getirilmiþtir." (Spor servisi) Maç saati 15:30 Hedef gruplara kalmak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Þubesi, Spor Toto 2 ve 3. Lig'de haftanýn programýný açýkladý. 2 ve 3. Lig'de hafta sonunda oynanacak olan müsabakalarýn tamamý 20 Eylül Cumartesi günü oynanacaðýný açýkladý. Çorum Belediyespor cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Zonguldak Kömürspor maçýnýn da baþlama saati 15:30 olarak belirlendi Kurayý deðerlendiren Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, teknik heyet ve futbolcularýna güvendiðini belirterek ' Kupada gruplara kalmak istiyoruz' dedi Caner konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þu bilgilere yer verdi;" Öncelikle Türkiye kupasý ikinci tur kuralarýnýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Bize ikinci lig takýmý Gümüþhanespor çýktý. Rakibimizden çekinmiyoruz. Teknik ekip ve futbolcularýmýza güveniyorum. Kupada hedefimiz gruplara kalmak. Oyuncularýmýzýn bunu baþaracaðýna inanýyoruz. Bunun için mücadele edeceðiz. Gruplara kalmak bizim için büyük bir baþarý olur. Ancak bizin ligde de hedefimiz var. Bu hedefe ulaþmak adýna ligi daha çok önemsiyoruz. Kupada gruplara kalmak için mücadele ederken, ligde de zirveyi kovalamaya devam edeceðiz. Oyuncularýmýzýn iki kulvarda da ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerine inancýmýz tam. Ben ekibine güveniyorum" diye konuþtu. Baþkan kapý kapý dolaþýyor Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, takýma maddi destek saðlamak için býkmadan, usanmadan kapý kapý dolaþýyor.baþkan Caner dün Zonguldak Barosu Baþkaný Ýbrahim Kerem Ertem,Kdz. Ereðli Hukukçular Derneði Baþkaný Av.Tayyar Kartal baþta olmak üzene Adliye'de görevli bir çok avukata kombine bilet sattý. Zonguldakspor'u daha iyi yerlere getirmek için elinden geleni yaptýklarýný belirten Caner, destek olan herkese teþekkür ederek tüm þehri duyarlý olmaya davet etti. (Spor servisi) Sýrada Çorum sýnavý var Kýrmýzý-Lacivertli renklere gönül veren taraftarlar þimdilerde 'Bizimle Kimse Baþa Çýkamaz' tezahüratlarýyla tribünleri inletiyor. Sezona Petrolspor galibiyetiyle baþlayan ardýndan Türkiye Kupasý'nda Bartýnspor'u eleyerek tur atlayan Zonguldak ekibi, geçtiðimiz Pazar günü de Gaziosmanpaþa'yý 1-0 skorla geçerek taraftarýný sevince boðdu. Sýrada Çorum belediyespor sýnavý var! Zonguldak ekibi, Spor Toto 3. Lig'in üçüncü haftasýnda Çorum Belediyespor'u konuk edecek. Geride kalan iki haftada 6 puan toplayan Kömürspor, ligde 4. basamakta yer alýyor. Lig'de sezona hýzlý bir giriþ yapan Zonguldak Kömürspor, adeta önüne geleni deviriyor. 7 sezonun aranýn ardýndan profesyonel liglerdeki yerini alan Zonguldak ekibi, Teknik Direktör Cahit Terzi yönetiminde baþarýlý bir grafik yakaladý. Ligin yaný sýra bu sezon Türkiye Kupasý'nda Zonguldak'ý temsil eden ekibimiz, tecrübeli kadrosuyla sezona damga vuracak gibi görünüyor. Sezonun açýlýþ maçýnda Batman Petrolspor'u 1-0 skorla geçen ekibimiz ardýndan Türkiye Kupasý'nda 9 kaldýðý mücadelede Bartýnspor'u 3-2 skorla yenerek gönülleri fethetti. Kupayla birlikle yoðun bir maç maratonuna giren ekibimiz, geçtiðimiz Pazar günü Ligde ikinci sýnavýný Ýstanbul'da baþarýyla verdi. Rýdvan Okuþ'un tek golüyle Gaizosmanpaþa'yý deviren Zonguldak Kömürspor ekibi, gurbette taraftarýna sevince boðdu. Emrah'a 3 maç ceza PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta Bartýnspor'la oynanan Türkiye Kupasý birinci tur maçýnda kýrmýzý kart gören Emrah Ergür'ün cezasýný açýkladý. Kurul, Kömürsporlu futbolcuya hakeme hakaret ettiði gerekçesiyle 3 maç men cezasý ile TL para cezasý verdi. Emrah, ligde Çorum Belediye ve Bursa Nilüfer, Türkiye Kupasý'nda da Gümüþhanespor maçlarýnda forma giyemeyecek. (Spor servisi)

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı