Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek"

Transkript

1 Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki taleplerini iletmek üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Baþaranhýncal ziyarette,açorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali hakkýndaki taleplerini iletmek üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü... 7 DE TYP'de 700 kiþi istihdam edilecek ÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki Merkez ve Ýlçelerdeki kamu kurum/kuruluþlarý iþbirliði ile "Toplum Yararýna Program (TYP)" uygulayacak. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 700 kiþinin istihdam edileceðini dile getirerek, programlarýn tarihinde baþlayacaðýný kaydetti.. 9 DA 18 EYLÜL 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ Zafer Eyvaz Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, fabrikanýn günlük iþleme kapasitesinin 7500 ton olduðunu söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Öner Öztürk, "Fabrikamýzda anaerobik atýk su arýtým tesisi mevcut olup, endüstriyel atýk sular alýcý ortama vermeden önce, arýtýmdan geçirilerek kirlilik yükü azaltýlmaktadýr. Bölgemizde þeker pancarý tarýmý, fabrikamýza baðlý Çorum Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak Osmancýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat Bölge Þefliklerimiz denetiminde sözleþmeli olarak yapýlmaktadýr. 3 DE Projeleri baþarýya doymuyor SÝNPAÞ eski bursiyerlerinden Boðaziçi Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi mezunu Ýlteber Kaan Keleþ ve arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilen MARVÝN Sürüþ Deðerlendirme, Araç Takip ve Kaza Analizi Sistemi projesi baþarýya doymuyor. Proje öncelikle 1400 proje arasýndan seçilerek TÜBÝTAK Ar-Ge desteði kazandý.proje, KOSGEB Ar-Ge Ýnovasyon destek programlarý çerçevesinde destekleniyor. Proje ayný zamanda TEB Giriþim Evi programýna da dahil edildi... 2 DE 28 Þubat maðdurlarýna yeni haklar saðlandý Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, 28 Þubat döneminin hukuk ve kanun tanýmaz ortamýnda memuriyetlerine son verilenlerin sigorta primleri, sigortalýlýk süreleri ve memuriyet hizmet sürelerine iliþkin taleplerinin karþýlýk bulduðunu belirtti. 9 DA Eðitim yatýrýmlarý tam gaz Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum merkezde yapýmý devam ve tamamlanan eðitim yatýrýmlarýný inceleyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýnceleme gezisinde Ýl Özel Ýdaresi'nden Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Plan, Proje Yatýrým ve Ýnþaat Yatýrým Müdürü Fatih Mehmet Þahbaz ile Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve ilgili yüklenici firma yetkilileri yer aldý.teknik konularda Ýnþaat Mühendisi Davut Kýlýç ve firma yetkililerinden bilgi alarak bir deðerlendirmede bulunan Genel Sekreter Arslan, Ýl Özel Ýdaresi olarak programlarýnda yer alan eðitim yatýrýmlarýnýn titizlik ve ivedilikle sürdürüldüðünü... a 9 DA Baðcý'dan Derindere'ye ziyaret 2 DE Meslektaþýmýzýn acý günü Hakimiyet Gazetesi muhabiri Erol Taþkan'ýn annesi Sügeda Taþkan (74) rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gördüðü Hitti Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde önceki gece vefat etti. Sügeda Taþkan'ýn cenazesi dün Ulu Camiide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Üyük köyünde topraða verildi.cenaze namazýna Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turhan Candan... 7 DE Okullarda ibadethaneyi destekliyoruz Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliðinde yaptýðý deðiþiklikle, ortaokul ve liselerde ibadethaneyi zorunlu hale getiren düzenleme ile ilgili bir açýklama yaptý. Düzenlemeyi demokratik bir adým olarak gördüklerini ve desteklediklerini bildiren DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, "Okullarda ibadethane açmak sosyal devlet... 6 DA aþeker Fabrikasý sezonu açtý Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý. Fabrikanýn 2014 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle dün fabrikada tören yapýldý. Törene Vali Yardýmcýsý... Baþkan Külcü muhtarlarý dinledi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle muhtarlarý ile istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. Mahalle Muhtarlarýný, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül... Taç Fabrika Satýþ Maðazasý açýlacak Zorlu Tekstil Grubu'nun, Türkiye'de ev tekstili alanýndaki lider markasý TAÇ'ýn Çorum'daki ilk maðazasý, 23 Eylül tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu Bulvarý'nda açýlýyor. 3 DE 9 DA 6 DA

2 YILDIZ HABER 2 Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri. Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Projeleri baþarýya doymuyor Yönetimi tarafýndan da kabul edilen projeye ofis tahsisi ve teknopark desteði saðlandý. Proje son olarak Türk Telekom tarafýndan yeni giriþimci ve buluþlarýn desteklendiði PLOTT projesinde 4 aylýk deðerlendirme sonucu çok sayýda proje arasýndan birinci olarak 60 bin para ödülünün yanýnda ABD San Fransisco Silikon Vadisinde 15 günlük proje tanýtým ve yatýrýmcýlarla temas kurma faaliyetine katýlým ve Türk Telekom ile ortaklýk hakký kazandý. Projeden haberdar olan iþ adamlarýnýn ortaklýk teklifleri de devam ediyor. Haber Servisi SÝNPAÞ eski bursiyerlerinden Boðaziçi Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi mezunu Ýlteber Kaan Keleþ ve arkadaþlarý tarafýndan geliþtirilen MARVÝN Sürüþ Deðerlendirme, Araç Takip ve Kaza Analizi Sistemi projesi baþarýya doymuyor. Proje öncelikle 1400 proje arasýndan seçilerek TÜBÝTAK Ar-Ge desteði kazandý. Proje, KOSGEB Ar-Ge Ýnovasyon destek programlarý çerçevesinde destekleniyor. Proje ayný zamanda TEB Giriþim Evi programýna da dahil edildi. Ayrýca Ýlteber Kaan Keleþ ve ekibine Yýldýz Teknik Üniversitesi tarafýndan, firma kurma desteði verilen ve Davutpaþa Teknoparkýnda ofis tahsis edildi. Ýstanbul Ýleri Teknoloji Parký (ÝTEP) Baðcý'dan Derindere'ye ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Çorumlu hayýrsever iþadamý Ömer Derindere ile görüþtü. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýðý döneminde "Yerli Otomobil Üretecek Bir Babayiðit Arýyorum" sözleri üzerine Cumhurbaþkanýnýn bu talebine karþýlýk veren Çorumlu iþ adamý Ömer Derindere, "Baþbakanýn aradýðý babayiðit Çorum'dan çýktý" haberleri ile ulusal basýnda gündem olmuþtu. Ziyarette uzun süre ülkemizin ve Çorum gündemi ile ilgili konular konuþuldu. Baðcý ise yaptýðý deðerlendirmede, "Ömer Derindere'nin aranýlan babayiðit olacaðýna inanýyoruz. Talebin gerçekleþmesi halinde bu Çorum için önemli bir onurdur. Sayýn Derindere'yi Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : bu giriþiminden dolayý kutluyorum" dedi. "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü" sahibi hayýrsever iþ adamý Ömer Derindere ise ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek Baðcý'ya teþekkür etti.haber Servisi Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:49 Güneþ : 06:16 Öðle : 12:42 Ýkindi : 16:08 Akþam : 18:55 Yatsý : 20:14 YILDIZ AJANDA Paskistanýn kurucusu M. Ali Cinnah'ýn vefâtý (1948) - Biga, Çan ve Erdek'in kurtuluþlarý (1922) Ömrü uzun ve ibâdetleri çok olana müjdeler olsun. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÇANAKKALE ÞÝÝRÝ AKDENÝZ Sularý berrak deniz Karþýda yar aðlýyor Gideyim býrak beni Açýldý Kale yolu Göründü Gelibolu Býrak deniz gideyim Orasý yasla dolu Yaslý gittim þen geldim Aç koynunu ben geldim Bana bir yudum sever Çok uzak yoldan geldim Korkma açýl þen yurdum Daðlara ordu kurdum Açýk denizlerine Süngümle kilit vurdum Bulutlarda adým var Þimþekten kanadým var Göksümde al yazýlý Gazilik beratým var Irmaklar gibi taþtým Yalçýn kayalar aþtým Hakka þükürler olsun Geldim sana ulaþtým Varsýn yansýn ocaðým Kurtuldu al sancaðým Bayraðýmýn altýnda Ben hür yaþayacaðým. HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,205 2,205 EUR 2,858 2,859 STERLiN 3,601 3,603 JPY YENi 2,054 2,055 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ TEL ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ DUYGU ECZANESÝ TEL: ESKÝ KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Mikroskop Mukabele Edilmezse, Zalimin Hasmý Bizzat Hz.Allah'týr! Gülsün Mert Cansu-yu Þeker Fabrikasý sezonu açtý Þeker Fabrikasýnda yeni sezon törenle baþladý. Fabrikanýn 2014 yýlý pancar iþleme kampanyasýnýn baþlamasý nedeniyle dün fabrikada tören yapýldý. Törene Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Tarým Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ, Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Atatürk Düþünce Derneði Ýl Baþkaný Uður Demirer, fabrika çalýþanlarý ve davetliler katýldý. Saygý duruþu ve istiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Fabrika Müdürü Öner Öztürk'ün konuþmasýnýn ardýndan Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman ile Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz birer konuþma yaptýlar. Fabrikaya ilk pancarý getiren 8 çiftçinin ödüllendirildiði törende kantarýn açýlýþý dualar iþleðinde gerçekleþti. Açýlýþ sýrasýnda ayrýca kurban kesildi. Açýlýþ kurdelesini kesen Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, hayýrlý ve bereketli kazançlý bir sezon diledi. Açýlýþ töreninin ardýndan protokol üyeleri ve davetlilere yemek ikram edildi. Yasin YÜCEL Erzurum'un büyük velîsi Ýbrahim Hakký (k.s.) hazretlerini çocukken Ýsmâil Fakîrullah (k.s.) hazretlerine teslim ederler. Ýyi bir terbiye almasý için çocukluðunun mühim bir devresini Fakîrullah hazretlerinin yanýnda geçiren Ýbrahim Hakký hazretleri, bir gün eline aldýðý bir testiyle çeþmeye gider, doldururken oraya gelen bir atlý: -Çekil bakayým önümden be çocuk! diye Ýbrahim Hakký hazretlerini azarlayarak atýný çeþmeye sürer. O da testisini alýp bir kenara çekilmeye uðraþýrken atýný mahmuzlayan adam, onu bir köþeye sýkýþtýrýr. Testisini býrakýp kendisini kurtarmak zorunda kalýr Ýbrahim Hakký hazretleri Bu esnada at da üzerine basýp testiyi kýrar. Aðlayarak hocasýnýn huzuruna gelir ve: -Çeþmeden su alýrken atýný koþturarak gelen biri, atýný üzerime sürdü. Can havliyle kendimi kurtarmaya çalýþýrken testimi de tepeletip kýrdý! der. Hocasý sorar: -Testini kýran atlýya sen bir þey söyledin mi? -Hayýr, der, hiçbir þey söylemedim. -Çabuk git ve o adama bir-iki laf söyle, der. Ýbrahim Hakký hazretleri gider, çeþmenin baþýnda atýný týmar etmeye baþlayan adamýn yanýna varýp bekler. Fakat bir türlü terbiyesini bozup da: -Benim testimi niye kýrdýn zâlim adam?! diyemez. Dönüp geldiðinde hocasý Fakîrullah hazretleri sorar: -Ona bir þeyler söyleyebildin mi? -Söyleyemedim efendim; niyetlendim, lâkin bir türlü dilimi çevirip de aðýr bir söz sarf edemedim! Hocasý baðýrýr: -Sana diyorum, çabuk git ve o adama bir þeyler söyle, mukabele et! Yoksa sonu felâket!.. Ýbrahim Hakký hazretleri bu defa kararlý olarak koþup çeþmenin baþýna gelir. Bir de bakar ki, testisini kýran adamý, kendi atý, attýðý çiftelerle çeþmenin havuzuna yuvarlamýþ, ölüsü yatmaktadýr! Koþarak gelip, hocasý Ýsmâil Fakîrullah hazretlerine bu vahim vaziyeti anlatýr. Hocasý bu hâle üzülür: -Vah vah! Bir testiye bir adam! Üzüldüm buna doðrusu! der. Huzurundakiler bundan bir þey anlamadýklarýný söyleyince, büyük velî þöyle îzah eder: 'O atlý adam, Ýbrahim Hakký'ya zulmetti. Zulme uðrayan da tek kelimeyle olsun mukabelede bulunmadý, zâlimi Allâh'a havâle etti. Allâh Teâlâ'nýn da gayretine dokunup zâlimi cezâlandýrdý. Þayet Ýbrahim Hakký da onun zulmüne karþýlýk verip, ona bir þeyler söyleseydi, ödeþeceklerdi. Fakat Ýbrahim, büsbütün mazlum oldu. Bense ödeþtirmek için uðraþýyordum, maalesef muvaffak olamadým!' Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, fabrikanýn günlük iþleme kapasitesinin 7500 ton olduðunu söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Öner Öztürk, "Fabrikamýzda anaerobik atýk su arýtým tesisi mevcut olup, endüstriyel atýk sular alýcý ortama vermeden önce, arýtýmdan geçirilerek kirlilik yükü azaltýlmaktadýr. Bölgemizde þeker pancarý tarýmý, fabrikamýza baðlý Çorum Merkez, Alaca, Ýskilip, Kýzýlýrmak Osmancýk, Sungurlu ve Yerköy Ziraat Bölge Þefliklerimiz denetiminde sözleþmeli olarak yapýlmaktadýr. Bu yýl 7 Bölge Þefliðimize baðlý 157 köyde 3300 çiftçi tarafýndan 75 bin 710 dekarlýk alanda pancar ekimi yapýlmýþtýr. Bu alandan beklenen ürün miktarý 350 bin ton olup. Ayrýca Ankara, Yozgat, Kýrþehir ve Çarþamba Þeker Fabrikalarýndan 225 bin ton pancar alýnacaktýr. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði toplam pancar miktarý 560 bin ton olup pancar iþlemesine tarihinde baþlayacak ve takriben 75 gün sürecektir. Ýþlenen pancardan 80 bin ton kristal þeker, yan ürün olarak da 23 bin ton melas, 200 bin ton yaþ küspe üretimi beklenmektedir" dedi. Öztürk, "Bu yýl üreticilerimize yaklaþýk 56 milyon TL bedel ödenecek olup bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 18 milyon TL ödeme yapýlmýþtýr. Fabrikamýz 2000 yýlýndan bu yana yaklaþýk 14 yýldýr özelleþtirme kapsam ve programýndadýr. Fabrikamýzýn da içinde bulunduðu Portföy - C grubu fabrikalarýn satýþý tarihinde yapýlmýþ ancak söz konusu ihale OYK tarafýndan iptal edilmiþ olup, Özelleþtirme süreci devam etmektedir. Türkiye pancar tarýmý ve pancardan þeker üretiminde Avrupa ve dünyada önemli bir konuma sahiptir. Ülkemiz dünya pancar þekeri üretiminde % 6'lýk pay ile Rusya, ABD, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan sonra 6. sýrada yer almaktadýr. Bugün Þeker sektöründe Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk 25'i Kamuya 8'i özel sektöre ait olmak üzere 33 Þeker Fabrikasý bulunmaktadýr. Ayrýca Niþasta bazlý þeker üreten 6 fabrika bulunmaktadýr. Bu fabrikalarýn yýllýk þeker üretim kapasitesi tondur. Þeker tüm dünyada önemli bir stratejik üründür. Baþta pancar þekeri olmak üzere üretimi desteklenmekte ve teþvik edilmektedir. Bunun nedeni pancar þekerinin ülke ekonomisine saðladýðý istihdam ve katma deðerdir. Ülkemizde þeker sektörü doðrudan veya dolaylý olarak Yýlda 2 milyon kiþiye iþ imkâný saðlamakta, ekonomiye katkýsý ise 5,7 milyar TL civarýndadýr. Tüm dünyada olduðu gibi ülkemiz tarýmýnýn geliþmesi ve ekonomisi için önemli bir kilometre taþý olan þeker sektörü pancar tarýmý ile çiftçiyi köye ve tarlaya baðlayarak ailenin fertlerine iþ imkâný saðlamakta, köyden kente göçün önlenmesinde, bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn azaltýlmasýnda ve kýrsal kesimin kalkýnmasýnda önemli rol oynamaktadýr.ülkemiz tarým ve sanayi entegrasyonuna en güzel örneklerden biri olan þeker sektörü, kuruluþundan buyana köklü deðiþimler geçirmiþ ve kalkýnma yolunda çok yönlü katkýlarýyla ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir.saðladýðý milyonlarca dolarlýk katma deðer ile Ülkemizin önde gelen kuruluþlarýndan biri olan kurumumuz, modern tarýmýn Anadolu'da yaygýnlaþmasýna öncü olarak, üreticilerine saðladýðý gelir garantisi ile sosyoekonomik hayatýn geliþmesine katký saðlayan kurum olmuþtur. Teþkilatýmýz daha etkin ve verimli hizmet için bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada çalýþmalarýný ayný titizlikle sürdürecektir.bu duygu ve düþüncelerle konuþmama son verirken, fabrikamýza uzun yýllar hizmet edip, hakkýn rahmetine kavuþan mensuplarýmýza rahmet, minnet ve þükranla anýyor, birlik ve beraberlik içinde yürüttüðümüz çalýþmalarýn saðlýklý, kazasýz ve baþarýlý bir þekilde geçmesini ve kampanyamýzýn Yöremize, Fabrikamýza, çalýþanlarýmýza ve tüm üreticilerimize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyor. Hepinize saygý ve sevgilerimi sunuyorum" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Þeker Fabrikasý özelleþtirmelerinden vazgeçilmeli Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, þeker sanayisinin çok büyük sorunlarý olduðunu söyledi. Sefer Kahraman, 13 yýldýr özelleþtirme ile mücadele ettiklerini söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde konuþan Kahraman, "Zaman zaman bu sýkýntýlarýmýzý parti baþkanlarýmýzla ve sivil toplum örgütleriyle istiþare ediyoruz. Þeker fabrikalarý olmazsa olmazdýr. Bazý arkadaþlarýmýzý yaptýðýmýz iþi kolay sanýyor veya az çalýþýyor sanýyorlar ama bizler vardiyalý çalýþýyoruz. Ýþçi eksiðimiz çok 10 kiþinin yapacaðý iþi 4 kiþi yapýyor. Pancar tarýmýna hiçbir yerde destek verilmiyor. Özelleþtirme illetinden bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi. Yasin YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 "PANKO Birlik olarak üzerimize düþeni yapýyoruz" MADDE BAÐIMLILIÐINDAN KORUNMANIN EN ÝYÝ YOLU: HÝÇ BAÞLAMAMAKTIR! Çorum PANKO Birlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifinin Birliði olarak ortaklarýn ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmalarýný saðlamak, tarýmsal çalýþmalarýný düzenlemek, çiftçi iþletmelerinin verimini artýrmak ve gelir düzeyini yükseltmek için her türlü tedbiri aldýklarýný söyledi. Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 24. kampanya döneminin açýlýþ töreninde konuþan Ýsmail Hakký Melendiz, Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn teknik ve kredi yardýmlarýndan yararlanma ve bakanlýkla iþbirliði yapma konusunda çiftçileri yönlendirdiklerini kaydetti. Melendiz sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Çiftçilerimize daha kaliteli ve ucuz ürünler sunma amacýyla Kooperatifimiz üzerine KEDS'li öðrencilerden YEDAÞ'a ziyaret Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi tarafýndan kurulan KEDS Akademi'nin ilk mezunlarý, YEDAÞ'ý ziyaret etti. KEDS Ýcra Kurulu Baþkaný ve YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Elektrik daðýtýmý hizmeti sektöründe edinmiþ olduðumuz bilgi ve birikim, Kosova'ya model olacak" dedi Kosova'da elektrik daðýtým faaliyetlerini yürüten Limak ve Çalýk ortaklýðýndaki Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi (KEDS) tarafýndan, Kosova'daki iþsizlik sorununun çözümüne katkýda bulunmak amacýyla kurulan KEDS Akademi'nin ilk mezunlarý, Samsun'a gelerek Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ) Genel Müdürlük binasýný gezdi, þirketin iþ süreçleri hakkýnda bilgi topladý. KEDS yöneticilerini ve beraberindeki KEDS Akademi öðrencilerine, YEDAÞ'ýn 4 yýl içinde gerçekleþtirdiði kurumsal ve operasyonel alanlardaki yatýrýmlarýný anlatan ve ayný zamanda Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi (KEDS) Ýcra Kurulu Baþkaný olan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, sadece Türkiye'de deðil, Avrupa'da da elektrik daðýtýmý sektöründe lider bir þirket olduklarýný belirterek, "KEDS için önceliðimiz, kaliteli, kesintisiz ve ucuz elektrik enerjisi hizmeti sunmak. YEDAÞ, Kosova'ya rol model olacak" dedi. Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde 1,8 milyon müþterisine geliþen teknolojiyi sistemine entegre ederek, Avrupa standartlarýnda hizmet vermeyi amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), dört yýlda gerçekleþtirdiði þebeke envanter çalýþmalarý ve teknolojik yatýrýmlarý içeren sunumlarý, Kosova Elektrik Daðýtýmý Þirketi yöneticileri ve KEDS Akademi öðrencileri ile paylaþýlarak, YEDAÞ'ýn dört yýllýk yol haritasý anlatýldý.yedaþ, KOSOVA'YA MODEL OLACAK KEDS Ýcra Kurulu Baþkaný ve YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, elektrik daðýtýmý hizmeti sektöründe edinmiþ olduklarý bilgi ve birikimi, Kosova'da da gerçekleþtireceklerini belirterek, "Hizmet kalitesi ve uygulamalarý ile her alanda farkýndalýk oluþturarak, elektrik daðýtýmý sektörüne öncülük eden YEDAÞ, Kosova'ya 'model' olacak. Gerek þebeke altyapýsýnda gerekse de teknolojik yatýrýmlarýnda kazandýðý tecrübelerini paylaþacaðýz yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn 10 þirketi arasýnda olmayý vizyon edinmiþ YEDAÞ, dört yaþýnda ancak gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla elektrik daðýtýmý sektörünün parlayan þirketi olmuþtur. YEDAÞ'ýn bilgi ve birikimi, ülkemizde ve Avrupa'daki diðer elektrik daðýtýmý þirketleriyle paylaþmasý, daha yolun baþýndayken 'Mükemmellik' çatýsý altýnda koyduðumuz 'lider' ve 'rol model' þirket olmak hedefleri, þirketimizin yakaladýðý baþarýnýn göstergesidir" dedi.kosova Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý, Boðaziçi Üniversitesi Yaþamboyu Eðitim Merkezi ve Priþtina Üniversitesi'nin iþbirliði ile hayata geçirilen KEDS Akademi'nin öðrencileri ise, YEDAÞ'ýn tüm iþ süreçlerihakkýnda bilgi toplayýp, not aldý. YE- DAÞ'ýn kaliteli ve kesintisiz elektrik daðýtýmý üzerine gerçekleþtirdiði yatýrýmlara hayran kalan KEDS yöneticiler de, YEDAÞ'ýn kýsa zamanda kazandýðý deneyim ve baþarýlarýný mükemmel olarak lanse ederek, "YEDAÞ'ýn bu noktada bilgi ve birikimleri oldukça bizim için önemli. YEDAÞ, nitelikli, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için gerekli tüm uygulamalara sahip bir þirket. YEDAÞ'ýn yol haritasýný Kosova'da uygulamak istiyoruz" diye konuþtular. Haber Servisi düþen görevi yapmaktadýr. Geçen sene küspe paketleme makinesi aldýk. Bu yýl hizmetimizi daha çok çiftçimize ulaþtýrmak amacýyla 2. makinemizi aldýk. Günde 250 ton küspe paketleme kapasitesine sahip makinemiz þehrimize ve tüm çiftçilerimize hayýrlý uðurlu olsun. Bu dönemde Þeker Fabrikasý ile 20 bin ton küspe anlaþmasý yaptýk.100 kg ve 850 kg paketler halinde satýþa sunacaðýmýz küspe paketleri ile hem küçük çaptaki çiftçimize hem de besicilikle uðraþan, büyük çapta hayvancýlýk yapan kardeþlerimize hesaplý ve güvenli küspe temin etmiþ olacaðýz. Törenimize teþrif eden tüm misafirlerimizi saygýyla selamlýyor, pancar alým sezonunun hayýrlý ve bereketli geçmesini temenni ediyorum." Yasin YÜCEL Kýnýklý, toplukonut projesi için destek istedi Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, derneðin hayata geçirmek için uzun süredir çaba gösterdiði Toplu Konut Projesi hakkýnda bilgi vererek, "TOKÝ'ye 1700 kiþilik isim listesi verdik. TOKÝ'den bir heyet gelerek Çorum'da incelemeler yaptý" dedi.kýnýklý, Toplu Konut Projesi'nin hayata geçirilmesi noktasýnda Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'dan destek istedi. Halil Ýbrahim Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Emekliler Derneði'nin çalýþmalarýný taktirle izlediklerini söyledi. Hemen hemen her evde bir emeklinin bulunduðuna dikkati çeken Kaya, "Toplumun huzuru emeklilerin huzurundan geçer. Emeklilerin hayatýný kolaylaþtýrmak, onlarýn huzurunu sürekli kýlmak hepimizin görevi" diye konuþtu. Kaya, Emekliler Derneði'ne ve tüm emeklilere ellerinden gelen desteði saðlayacaklarýný ifade etti. Bahadýr YÜCEL Ýl Saðlýk Müdürlüðü UYUÞTURUCU MADDE NEDÝR? Kiþinin sinir sistemi üzerine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, alýþkanlýk ve baðýmlýlýk yapan, toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren, kanunlarca kullanýlmasý, bulundurulmasý, taþýnmasý ve satýþý yasak olan maddelere; "UYUÞTURUCU MADDE" denir. BAÐIMLILIK NEDÝR? Ýnsanýn yaþamýna devam edebilmesi için gerekli olmayan, fakat vücuduyla tanýþtýrdýktan sonra da ihtiyacýymýþ gibi o maddeyi alýp kullanmasý ve devamýnda da bu maddeyi býrakamamasýna "BAÐIMLILIK" denir. Baðýmlýlýk yapan maddelerin geçici iyi oluþ hali saðlamak amacýyla vücuda dahil edilmesine MADDE KULLANIMI denir. Baðýmlýlýk yapýcý doðal ve kimyasal uyuþturucu maddeler, kullanýcý kiþilerde; beyin ve baðlantýlý organlarý doðrudan veya dolaylý etkileyerek, halüsinatif etki yaratýr ve "geçici bir iyi oluþ" hali saðlar. BAÐIMLILIK YAPAN MADDELER: Kokain ve Türevleri Kenevir ve türevleri (Esrar vs.) Sentetik Uyuþturucular Afyon ve Türevleri (Eroin vs.extacy, Captagon vs.) Tütün Alkol Uçucu maddeler Diðer maddeler GENÇLERÝ MADDE KULLANIMINA ÝTEN ETMENLER: Merak, Arkadaþ, Sorunlara Çözüm Arayýþý, Farklý Olma, Bir Gruba Dahil Olma Özenti/Modern Olma MADDE KULLANAN KÝÞÝ NASIL ANLAÞILIR? Sosyal Yönden Deðiþim: Arkadaþ çevresi deðiþir. Ýnternet, kafe, eðlence mekânlarý, parti vb. ortamlarda vakit geçirir. Aile iliþkileri azalýr, odasýna kapanýr. Okul baþarýsý ve okula devamý azalýr. Madde kullanýmýný gizlemek için daha çok ilaç ve parfüm kullanýr. Davranýþlar Yönünden Deðiþim: Güveni ve ilgisi azalýr. Ýçe kapanma sergiler. Bakým ve temizliðine dikkat etmez. Okula gitmek istemez. Fazla para harcarlar. Sýkça yalana baþvururlar. Fiziki Görünüm Yönünden Deðiþim: Yüz bölgesinde kýzarma, burun akýntýsý, gözdekanama, göz bebeðinde daralma, Vücutta, terleme, titreme, eklem yerinde aðrý, kabýzlýk, solunum güçlüðü, ishal, Ani ve aþýrý kilo kaybý, Sürekli bitkinlik, uyku hali ve yorgunluk, Dalgýnlýk ve konuþma güçlüðü Vücutta oluþan yara izleri AÝLEVÝ SEBEPLER Anne-baba ve çocuk ayrýlýðý, Baskýcý veya ilgisiz aile yapýsý, Aile üyelerini örnek alma Aile içinde madde kullanan bir üyeninvarlýðý ve Ebeveynlerin aþýrý ilaç kullanýmý. Önemli Uyarýlar: Çocuklarýnýza örnek olun Arkadaþlarýný tanýyýn Onunla konuþun ve dinleyin Açýk olun Hayýr demesini öðretin(size hayýr demeyi öðretin ki dýþarýdaki kiþilere de hayýr diyebilsinler) Unutmayalým: Baðýmlýlýk yapýcý maddelerin insan vücuduna oluþturduklarý etkilerin sahte ve kýsa süreli olduðunu ancak insan ruh ve bedeninde açtýðý yaralarýn kapanabilmesinin çok zor olduðu asla unutulmamalýdýr. Ayrýca; Ergenlik döneminde de bedensel ve ruhsal deðiþikler görülür. Bu nedenle kiþi hakkýna duyulan þüpheleri gidermek için mutlaka bir uzman görüþüne baþvurulmalýdýr. Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeline "Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele" eðitimi Ýl Saðlýk Müdürlüðü "Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele" konulu hizmet içi eðitim programý düzenledi.ýl Saðlýk Müdürlüðü konferans salonunda yapýlan eðitim programýnda iki aþamalý olarak yapýlan programda Çorum Emniyet Müdürlüðü, Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýðý Ýzleme Merkezi (TUBÝM) Çorum Ýl Temas Görevlisi Metin Tufan katýlýmcýlara bilgi verdi.eðitime Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýlarý Dr.Funda Karan ve Dr.Hüseyin Göksal, Þube Müdürleri ve personel katýldý. Haber Servisi

5 2 17 EYLÜL 2014 ÇARÞAMBA YILDIZ HABER 5 Gazeteniz Tek Yýldýz ile Haberler anýnda bildirim olarak cebinizde! Çorum da bir ilk sizin gazetenizde

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı