AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti."

Transkript

1 Fosilimizi istiyoruz Sungurlu nun Kavþut bölgesinde bir çobanýn ihbarý sonucu günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. Fosil bilim dünyasýnda ses getirirken, koruma altýna alýnarak Ankara da sergileneceði açýklandý. Bazý vatandaþlar karara Bölgeye MTA Genel Müdürlüðü Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalý Paleontolojisi ekibi sevk edil- ÇORUM itiraz ediyor. * HABERÝ 5 DE 19 EYLÜL 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Çorum da görev sürelerini tamamlayan bürokratlara veda yemeði Hoþ bir sada býraktýysanýz... Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Çorum da görev sürelerini tamamlayan bürokratlara veda yemeði verdi. * HABERÝ 4 DE Araç sayýmýz 147 bin oldu Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) motorlu kara taþýtlarý 2014 Temmuz ayý istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Çorum'da araç sayýmýz 147 bin 167 oldu. * HABERÝ 7 DE Çorum un eðitimde baþarýsý yükselecek Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum un baþarý ortalamasýný daha da yükseltmeyi hedeflediklerini açýkladý. * HABERÝ 10 DA 12 yýlda 210 milyon TL lik eðitim yatýrýmý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet dün Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Ahmet Sami Ceylan, Çorum a eðitim alanýnda son 12 yýlda 210 milyon TL lik yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 10 DA Mühendis unvaný alacaklar Mühendislik Fakülteleri ve Teknoloji Fakülteleri bünyesinde bulunan ilgili mühendislik programlarýndan mezun olanlar mühendis ünvaný alabilecek. * HABERÝ 6 DA * SAYFA 12 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. HÝTÝTSEM e yeni öðretim elemaný Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nde (HÝTÝTSEM) yabancý uyruklu bir öðretim elemaný daha göreve baþladý. * HABERÝ 6 DA ABD uyruklu Ýngilizce öðretim elemaný Ross-Hixson, rektör Alkan ý ziyaret etti. Hattuþa da alternatif turizm planlamasý Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma Tanýtma Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen i ziyaret Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve beraberindeki heyet Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma Tanýtma Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen i ziyaret etti. * HABERÝ 16 DA Ankara-Samsun Karayolu Hitit kavþaðýnda meydana Týr otomobile çarptý, 1 ölü Çorum'un Sungurlu hayvan yüklü TIR'ýn otomobile çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 4 kiþi yaralandý. * HABERÝ 7 DE Kamyonet takla attý, 1 ölü Çorum un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan kamyonetin takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Arif Demir * HABERÝ 7 DE Oðlu için adam öldürdü Maltepe de bulunan bir tekel bayisinin önünde oðlunun kavga ettiðini gören baba, kavgaya karýþan bir þahsý yaralayarak olay yerinden kaçtý. Yaralý þahýs hayatýný kaybederken, baba ve oðul Çorum'da yakalanarak gözaltýna alýndý. * HABERÝ 7 DE Ortaköy de meydana gelen trafik kazasý hafif yaralanma ile Sis ve kaygan zemin kaza yaptýrdý Ortaköy de meydana gelen trafik kazasý hafif yaralanma ile atlatýldý. Ortaköy istikametindeki araçla Çorum istikametindeki iki aracýn çarpýþtýðý kazaya sis ve kaygan zeminin neden olduðu belirtildi. * HABERÝ 7 DE

2 2 CUMA 19 EYLÜL Cadde asfalt bekliyor YÜKSEL BASAR K KSS 23. Cadde de yaklaþýk 100 metre uzunluðunda asfaltsýz yol probleme neden oluyor. Yaðýþla birlikte mýcýr dolu caddeden araçlarýn geçiþi zorlaþýyor. üçük Sanayi Sitesi 23. Cadde yoðun yaðýþla birlikte maðdur oldu. Sel sularýnýn neden olduðu olumsuz þartlar esnafý zor durumda býrakýrken, caddeden araçlarýn geçiþini zorlaþtýrdý. KSS 23. Cadde de yaklaþýk 100 metre uzunluðunda asfaltsýz yolun olduðunu belirten 23. Cadde esnafý, yeni kaldýrým yapýlacaðý gerekçesiyle yaklaþýk 2.5 aydýr caddenin asflatlanamadýðýný, sel sularýný önlemek için sürekli mýcýr döküldüðünü ifade ediyor. Altýn dibe vurdu A BD Merkez Bankasý (Fed) kararlarýnýn ardýndan yönünü yukarý çeviren dolar/tl 25 Mart'tan bu yana ilk kez 2.23 seviyesini aþtý. Fed faizleri belirgin bir süre daha sýfýra yakýn seviyede tutacaðýný açýklamasýna raðmen, artýrýmlar baþladýðýnda ise beklenenden daha hýzlý yükseltebileceði iþareti vermesi ardýndan dolar/tl yönünü yukarý çevirdi. Kararýn ardýndan dolar/tl, bu sabah seviyesine kadar çýktý. Yükseliþini sürdüren dolar bankalararasý piyasada 25 Mart'tan beri ilk kez 2,23 seviyesini aþtý. Dolar en yüksek 2,2325 düzeyini gördü. ALTIN SEKÝZ AYIN EN DÜÞÜÐÜNDE Altýn New York'ta, Fed'in faiz oranlarý için tahminlerini yükseltmesinin ardýndan son sekiz ayýn en düþük seviyesine indi. Platin bu yýlýn en düþük seviyesini gördü. Altýn 2013 yýlýnda, Fed'in varlýk alýmlarýný azaltmaya hazýrlandýðý yolundaki endiþelerle, 12 yýl süren çýkýþýný durdurdu. Fed, varlýk alýmlarýný bu yýl, dünkü ile birlikte, yedi kez düþürdü. Metal, ABD ekonomisindeki iyileþme iþaretleri ile birlikte, bu yýl ilk kez çeyrek dönem bazýnda zarara doðru ilerliyor. Fiyatlardaki düþüþ, altýnýnýn RSI göstergesinin geçen haftadan bu yana 30 seviyesinin altýnda kalmasýna neden oldu. Dünya Bülteni 18 Eylül de Tüm Uydu Frekanslarý deðiþiyor Türksat 4A yeni Uydu Frekanslarý Firmamýz tarafýndan her marka uydu cihazýna ayarlanmaktadýr. Ev ve Ýþ yerlerine servisimiz vardýr. Adres: Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 3/6 (PTT Arkasý) * Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý Sabah Gece e kadar açýðýz. Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir. ÖZKAYA LAHMACUN YAPRAK DÖNER Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: Albayrak tan bir dizi eleþtiri Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Albayrak Caddesi nde alt yapý çalýþmalarýný tamamladý. HURÞÝT BOZKURT Ç orum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Albayrak Caddesi nde alt yapý çalýþmalarýný tamamladý. Kapsamlý bir kaldýrým yenileme çalýþmasý yapýlan caddenin asfaltý da yenilendi. Mahalle sakinleri ve esnaf Çorum Belediyesi ne hizmetlerinden dolayý teþekkür ederken bazý þikayetlerini dile getirdi. Albayrak Caddesi sakinleri, çalýþmalarýn tamamlannmasýndan sonra inþaat malzeme artýklarýnýn öylece býrakýldýðýný, hem cadde üzerinde hem de kaldýrýmlarda hijyen ve görüntü olarak hoþ olmayan bir manzarayla karþýlaþtýklarýný ifade etti. Bazý mahalle sakinleri, kýsa süre önce yenilenen kaldýrýmlarýn tekrar deðiþtirildiðini savunurken, bir grup esnaf ise, kaldýrýmlarýn yenilenmesinden sonra meydana gelen ilk yoðun yaðýþta iþyerlerini sel sularýnýn bastýðýný dile getirdi. Kýrým Tatar Milli Meclisi boþaltýlýyor K ýrým Tatar Milli Meclisi, bugün Akmescit te bulunan binasýný boþaltýyor Kýrým Tatar Milli Meclisi'nin (KTMM) Akmescit'te bulunan binasý 16 Eylül'de yapýlan baskýnýn ardýndan bugün boþaltýlýyor. KTMM görevlilerinin çalýþtýðý ofisin de içinde bulunduðu Kýrým Vakfý'na ait binadan eþyalar ve belgeler çýkartýlýyor. KTMM binasý, 16 Eylül de Rus polisi ve askerlerinin baskýnýna uðramýþtý. Silahlý ve maskeli askerler, 12 saat boyunca binada arama yaptý. Bir gün sonra ise icra memurlarý binaya gelerek binanýn mühürleneceðini bildirmiþ ve KTMM görevlilerine binayý boþaltmalarý için bir gün süre vermiþti. Bunun üzerine KTMM, binayý boþaltma kararýný aldý. KTMM Baþkaný Altýn fiyatlarý düþtü. Fiyatlarýmýz: Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL, Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: TL, Dana Köftelik Kýyma: TL, Dana Lop Et: TL, Dana Týranç: TL, Kuzu But: TL, Kuzu Kol: TL, Kuzu Gerdan: TL, Kuzu Pirzola: TL, Dana Ciðer: TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL ÖZKAYA ETCÝ Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: Rýfat Çubarov, meclisin Kýrým hükümetine karþý çýkacak gücü olmadýðýný, bunun için binanýn boþaltýlmasý gerektiðini söyledi. Çubarov, asýl sorunun binanýn boþaltýlmasý deðil, KTMM nin yok edilmesi olduðunu belirtti. Ukrayna'ya baðlý Kýrým Özerk Cumhuriyeti'nde mart ayýnda yapýlan referandumla baðýmsýzlýk kararý alýnmýþ,kýrým daha sonra Rusya tarafýndan ilhak edilmiþti. Dünya Bülteni Kýrým Tatar Milli Meclisi, bugün Akmescit te bulunan binasýný boþaltýyor

3 (Ç.HAK:2693) CUMA 19 EYLÜL

4 4 CUMA 19 EYLÜL 2014 Hayrettin Karaman Ýnanç hürriyeti Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Çorum da görev sürelerini tamamlayan bürokratlara veda yemeði verdi. Hoþ bir sada býraktýysanýz... V ali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Çorum da görev sürelerini tamamlayan bürokratlara veda yemeði verdi. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloglu, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim, Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Boðazkale Kaymakamý Zeliha Uyan, Çorum Kaymakam Adayý Ýhsan Ayrancý için düzenlenen Türk Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Baþköy e veda ziyareti ürk Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker Ýþ Çorum Þube Baþ- Sefer Kahraman Vali Sabri Baþköy ü Tkaný makamýnda ziyaret etti. Sefer Kahraman; Çorum da görev yaptýðý süre içerisinde sivil toplum örgütlerine göstermiþ olduðu yakýn ilgi ve desteklerinden dolayý Baþköy e teþekkür ederek plaket hediye etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, Kahraman a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Merkezi Baðýmsýzlýðýmýzý onlara borçluyuz orum Eczacý Oda- Baþkaný Çsý Ecz. Bugünümüzü onlara borçluyuz orum Serbest Muhasebeci ve ÇMali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gönderdiði mesajýnda; Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaþamamýzý, geleceðe güvenle bakmamýzý þehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlýklarýna borçluyuz. dedi. Süleyman Koca Süleyman Koca, Gaziler Günü nü kutladý. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayýmlayan Koca, Ýnsan topluluklarýný bir araya getirip tek bir millet olmamýzý, üzerinde yaþadýðýmýz bu topraklarýn vatanýmýz olmasýný saðlayan en önemli unsur þehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bu itibarla her bir ferdi doðuþtan asker olan, dostlarýna güven, düþmanlarýna korku salan, baðýmsýzlýðýný varlýðýnýn tek koþulu sayan Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde tutsak yaþamamýþtýr. Baðýmsýzlýðýmýzý borçlu olduðumuz þehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi rahmetle anýyor, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile tüm kahramanlarýmýza, hayatta bulunan gazilerimize minnet ve þükranlarýmý sunuyorum. dedi. (Haber Merkezi) Yýldýrým, mesajýnýn devamýnda, Devletimizin, ülkesi ve Muzaffer Yýldýrým milletiyle bölünmez bütünlüðünü korumak yolunda, gerektiðinde yine þehitler ve gaziler vermekten asla kaçýnmayacak olan bu millet, aziz þehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emsalsiz fedakarlýklarý, gençlerimize daima rehber olacaktýr. Bu anlamda gazilerimizin ve þehitlerimizin ailelerinin gururlarýna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaþýyoruz. Her karýþ topraðý þehit ve gazilerimizin emaneti olan bu aziz vatanýn üzerinde millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaþayarak ancak bu fedakarlýðýn gereðini yerine getirebiliriz. Bu yüce mirasýn varlýðýnda ve birliðinde gözü olanlara karþý kardeþlik ruhunu canlý tutmak, azmini, aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduðumuzu bilmeliyiz. veda yemeðine, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan V. J. Yrb. Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ile protokol eþleri katýldý. Vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar, Vali Baþköy lee görev yapmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek verdið idesteklere teþekkür ettiler. Vali yardýmcýlarý ve kaymakamlara hizmetlerinden dolayý teþekkür eden Vali Sabri Baþköy; Milletimize hizmet etme onuruna sahip olan bürokratlar için önemli olan hoþ sada Gaziler Günü mesajý 9 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj 1yayýnlayan Vali Sabri Baþköy, Millet olarak þanlý bayraðýmýzýn altýnda birlik ve beraberlik içinde, baðýmsýz olarak yaþýyorsak, bunu aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. dedi. Baþköy mesajýnda, Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlýlýkla sahip çýkarak ülkemizi en güçlü þekilde geleceðe taþýmak için elbirliðiyle çalýþmalýyýz. Ülkemizin medar-ý iftiharý olan gazilerimize ve býrakmaktýr. Hoþ intibalar býrakarak ayrýlmak sizin en iyi payeniz olacaktýr. Yýllar sonra görev yaptýðýnýz yere dönüp geldiðinizde bir kapýya varýp da çaldýðýnýzda tanrý misafiri gibi herkesin aþ ve çorbasýný içecek hukukunuz olacak. Ben sizlerin görev yaptýðýnýz süre içerisinde elinizden gelen gayreti göstererek yapmýþ olduðunuz baþarýlý çalýþmalarla bu hoþ sadayý býraktýðýnýza inanýyorum. Gideceðiniz yeni yerlerde ayný azim ve heyecanla görevlerinizi baþarýyla ifa edeceðinize inancým tamdýr. Sizlere aileleriniz ile birlikte saðlýk ve mutluluklar diliyorum dedi. Haber Merkezi þehit ailelerimize bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da layýk olduklarý kýymeti devlet ve millet olarak vermeye devam edeceðiz. Bu düþüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareþal rütbesi ve Gazilik ünvaný veriliþinin yýldönümü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, vataný için canýnýn ortaya koymaktan kaçýnmayan tüm þehitlerimizi saygýyla anýyor, edebiyete intikal etmiþ gazilerimize rahmet, aramýzda bulunanlara huzur, saðlýk ve mutluluk diliyorum. ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi) Onlara minnet ve þükran borçluyuz ürk Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný TSefer Kahraman 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Kahraman, mesajýnda þöyle dedi; "Kutsal vatanýmýzýn baðýmsýzlýðý bölünmez bütünlüðü ve ebedi varlýðýný korumak, milletimizin birlik, beraberlik, barýþ ve huzuru için gözlerini kýrpmadan, canlarý pahasýna cepheden cepheye koþan bu uðurda þehit olmayý göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarý iftiharý, vatanseverliðin ve kahramanlýðýn yaþayan abideleridir. Bu uðurda hayatlarýný ortaya koyan ve saðlýklarýný yitiren gazilerimize verdikleri hayat mücadelesinde Devletimizin desteði yanýnda, hak ettikleri saygý ve hürmeti göstermek milletimizin vatanýna ve tarihine baðlýlýðýnýn bir ifadesi olacaktýr. Bugünün güçlü ve saygýn Türkiye'sinin temelinde kahraman gazilerimizin önemli bir payý bulunmaktadýr. Yok, edilmek istenen bir milleti, kanlarý ve canlarý ile dirilten, Türk'ün bir tarih olduðunu ve yok edilemeyeceðini tüm dünyaya ilan ederek, vatan topraklarý üzerinde bayrak dalgalandýrmamýzý þehit ve gazilerimize borçluyuz. Yurdumuzun bölünmez bütünlüðü, ulusumuzun birlik TÜMEXPO Gaziantep te üm Sanayici ve TÝþadamlarý Derneði tarafýndan düzenlenen TÜMEXPO Sanayi ve Ticaret Fuarý, bu yýl 30 Ekim-2 Kasým tarihleri arasýnda Gaziantep'te düzenlenecek. Fuarla birlikte eþzamanlý olarak Ortadoðu Ýþ Zirvesi de gerçekleþtirilecek. Geçtiðimiz günlerde Gaziantep Divan Otel de yapýlan fuar lansmanýna Gaziantep Vali Yardýmcýsý Nursal Çakýroðlu, Þehitkamil Kaymakamý Mehmet Aydýn, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Osman Toprak, Þahinbey Belediye Baþkaný Mehmet Tahmazoðlu, Þehitkamil Belediye Baþkaný Rýdvan Fadýloðlu, MÜSÝAD Baþkaný Kurt Ali Kýlçýk, TÜMSÝAD yöneticileri ve çok sayýda davetli katýldý. TÜMSÝAD ELÝNÝ TAÞIN ALTINA KOYUYOR TÜMSÝAD Genel Baþkaný Dr. Hasan Sert toplantýda yaptýðý konuþmada, bu fuarla Türk firmalarýnýn Ortadoðu'daki yerlerini saðlamlaþtýrmayý amaçladýklarýný söyledi. Uluslararasý ticaret kapasitesinin yüksekliði nedeniyle Gaziantep'i seçtiklerini kaydeden Sert, fuarla birlikte yapýlacak olan Ortadoðu Ýþ Zirvesi nin de firmalarýn ufkunu açacaðýný kaydetti. Sert, Dünyada her yýl 32 bin fuar yapýlýyor. Türkiye'den düzenlenen fuar sayýsý ise 410 Türkiye'nin fuar pastasýndan aldýðý pay sadece yüzde 1. Dünyadaki 1 yýlda düzenlenen fuarlarýn bütçesi yaklaþýk 600 milyar dolar. Ýþte biz ve beraberliði için üstün fedakârlýklar göstererek, caný, kaný pahasýna ölümüne göðsünü siper etmiþ ve bunun niþanýný gururla taþýyan Kahraman Gazilerimizin önünde saygý ve þükranla eðiliyorum. Unutulmamalýdýr ki, Türkiye Cumhuriyeti büyük yurt sevgisi ile yaþamý ülkesine adayan þehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere birer emanetidir. Bu bilinçle Demokratik, Laik ve Sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin özgürlük ve baðýmsýzlýðýmýzýn devamlýlýðý, için üstün bir fedakârlýkla baþarý ve yararlýlýk dolu çalýþmalarda bulunmuþ kahraman vatan evlatlarýmýzýn yurdumuz ve ulusumuza armaðan etmiþ anne babalarý, eþleri, çocuklarýný saygýyla anmalý, onlarýn fedakârlýklarý karþýsýnda düþünmek ve onlara layýk olabilmek için kendi üzerimize düþen sorumluluklarý yerine getirmeliyiz. Bu vesile ile vatan ve cumhuriyeti korumak ve yaþatmak uðruna "Gazilik" onurunu taþýyan kahraman gazilerimizin gününü kutluyor, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle hayatta olan gazilerimizi minnet ve þükranla anýyorum. (Haber Merkezi) bu pastadan Türkiye'nin daha çok pay almasý için bu fuarý düzenliyoruz. Firmalar artýk fuar giderlerini genel bütçelerine koymak zorunda. 500 milyar dolar ihracat hedefi koyan Türkiye'nin uluslararasý ticaretteki payý sadece yüzde 0,86. Bu rakamla hedefleri yakalamak mümkün deðil.ýþte bu yüzden herkes elini taþýn altýna koymalý. Biz TÜMSÝAD olarak bunun için çýrpýnýyoruz. dedi. Çorum TÜMSÝAD olarak yaklaþýk 40 gün sonra yapýlacak fuara üye firmalarýn katýlacaðý belirtilirken, Çorumlu iþ adamý ve firmalardan fuarda stant açmak isteyenlerin TÜMEXPO Sanayi ve Ticaret Fuarý Çorum Fuar Komisyonu görevlileri ile 24 Eylül Çarþamba günü saat ya kadar irtibata geçebilecekleri kaydedildi. (Haber Merkezi) T Teori ve örnek zamanlarýn pratiði göz önüne alýndýðýnda Ýslam'ýn insanlýða getirdiði düþünce, söz ve inanç hürriyeti seviyesini, teori bir yana, pratikte henüz Batý yakalayamamýþtýr. Daha önceki yazýlarýmda hem gayr-i Müslimlere, hem de isyan eden veya inanç konusunda farklý yorumlar yapan kimselere nasýl davranýldýðý, onlara nasýl hayat hakký baþta olmak üzere insan haklarýnýn tanýndýðýna dair örnekler vermiþtim (www.hayreddinkaraman.net) adresli siteme bakýlabilir. Bu yazýda vaad ettiðim ve konu ile ilgili bir hadis tercümesini sunacaðým. Bir zamanlar 'Ýslam insanlarý dine zorlamýyor, Peygamberimiz (s.a.) insanlarý tek seçenek olarak Ýslam'a davet etmiyor, 'ya Müslüman olursunuz ya da ölürsünüz' demiyor' diye yazmýþtým da bazý çevreler bunu saptýrýp aleyhimde karalama aracý olarak kullanmýþlardý. Peygamberimiz (s.a.) bir kimseyi komutan tayin edip sefere gönderdiðinde 'Allah'tan korkmasýný, ilâhî emirleri çiðnemekten sakýnmasýný, maiyetine iyi davranmasýný' tavsýye ettikten sonra þöyle derdi: Allah'ý inkâr edenlerle Allah yolunda, Allah'ýn adýyla savaþýn. Savaþýn ama ganimeti zimmetinize geçirmeyin, sözünüzden dönmeyin, iþkence yapmayýn, çocuk öldürmeyin (Ebu Davud'daki bir hadiste öldürme yasaðý kadýnlarý ve yaþlýlarý da içine almaktadýr.) Müþriklerden düþmanýnla karþýlaþtýðýn zaman onlarý üç þýktan birine davet et; bunlardan hangisini kabul ederse sen de onu kabul et ve artýk onlara dokunma: Önce onlara Müslüman olmalarýný teklif et, eðer kabul ederlerse sen de kabul et ve onlara dokunma. Bu Müslümanlara, kendi yurtlarýný terk edip muhacirlerin yurduna taþýnmalarýný söyle ve onlara de ki: Eðer bunu yaparlarsa muhacirlerin hak ve vazifelerine onlar da ortak olacaklardýr, kabul etmezlerse ancak diðer bedevi Müslümanlar gibi hüküm ve haklara sahip olabileceklerdir. Eðer düþman müþrikler Müslüman olmayý kabul etmezlerse onlarý cizye (baþ vergisi) vermeye davet et. Eðer bunu kabul ederlerse sen de kabul et ve onlara dokunma. Bu ikinci þýkký da kabul etmezlerse Allah'ýn yardýmýna sýðýn ve onlarla savaþ (Müslim, 1731). Hadisin devamýnda Peygamberimiz, birçok bakýmdan önemli olan þu talimatý da vermiþtir: Bize Allah ve Peygamberi adýna söz ver (sözleþme yap) derlerse bunu yapma, kendi adýna yap 'Bize Allah'ýn hükmünü uygula' derlerse bunu yapma, 'kendi (anladýðým, ictihadým olan) hükmümü uygularým' de, çünkü sen (ictihadýnla) onlara Allah'ýn hükmünü uygulama konusunda kesin bilgi sahibi olamazsýn.' Peki Peygamberimiz (s.a.) niçin ötekileri kendi hallerine býrakmýyor da öyle davranýyordu? Çünkü onun asýl vazifesi Ýslam'ý anlatmak ve insanlarý zorlamadan ona davet etmekti. Ve çünkü toplumunu ve devletini, Ýslam'ýn ve Müslümanlarýn düþmanlarýna karþý korumak, güvenceye almak durumunda idi. Ýslam devletinde böyle yapýlacak. Peki laik bir ülkede Müslümanlar ne yapacaklar? Gelecek yazýda. TÜMSÝAD gazileri andý üm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Yönetim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan 19 Eylül Gaziler Günü dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýmlandý. Mesajda, Ülkemizin her karýþ topraðýna terlerini ve kanlarýný akýtarak tarihimize altýn sayfalar yazdýran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaþamasýnýn en büyük teminatý olan, Türk kahramanlýðýnýn sönmeyen meþaleleri gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanýn gurur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bizler, aziz þehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlýðýmýzý sürdürüyor ve bu vatan topraklarý üzerinde onlardan aldýðýmýz güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarýmýzý idame ettiriyoruz. Bundan dolayý þehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve þükran duysak azdýr. Bu minnet ve þükran duygularý içinde, bugün de ayný azim ve kararlýlýkla milletimizin huzur ve güvenliði için canlarýný ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uðurda gazi olmuþ, þehitlik mertebesine eriþmiþ kahramanlarýmýzý saygýyla anýyoruz. Ýstiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvaný veriliþinin yýldönümü vesilesiyle, þanlý tarihimizin mimarlarý olan tüm þehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd eder, saygýlar sunarýz. denildi. (Haber Merkezi)

5 CUMA 19 EYLÜL 2014 Bu fosil neden Çorum da sergilenmiyor? MURAT ÇETÝN Ç orum-çankýrý havzasýnda dev gergedan fosilleri bulunuyor. Son olarak Sungurlu nun Kavþut bölgesinde bir çobanýn ihbarý sonucu günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl önce- sine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. Fosil bilim dünyasýnda ses getirdi. Sungurlu nun Kavþut bölgesinde 30 milyon yýl öncesine ait gergedan fosili bulunmuþtu. Bölgeye MTA Genel Müdürlüðü Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalý Paleontolojisi ekibi sevk edildi. Paraceratherium olarak adlandýrýlan 10 ton aðýrlýðýnda, omuz yüksekliði 5 metreyi geçen boynuzsuz dev gergedan iskeletinin hemen hemen tamamýna yakýný bulundu. Gerekli incelemeler yapýldýktan sonra kamuoyu bilgilendirildi, fosilin parçalarý koruma altýna alýndý. Bilim adamlarýný heyecanlandýran fosilin MTA Tabiat Tarihi Müzesine taþýnarak sergilenmesi hedefleniyor. Belediye aðaçlandýrýyor Çorum Belediyesi þehrin birçok noktasýnda aðaçlandýrma çalýþmasý yapýyor. Ç orum Belediyesi þehrin birçok noktasýnda aðaçlandýrma çalýþmasý yapýyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, özellikle son 5 yýlda yapýlan yeþil alan, park ve aðaçlandýrma çalýþmalarý ile Çorum halkýna nefes alabileceði alanlar oluþturan Çorum Belediyesi, þimdi de Binevler mevkiinde geçtiðimiz yýl çýkan yangýndan etkilenen 40 hektarlýk alanda aðaçlandýrma çalýþmasýna baþladý. Binevler'deki aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn yaný sýra kýsa süre sonra hizmete açýlacak olan yeni terminal, Akkent ile Buhara Kültür Merkezi'nde de aðaçlandýrma çalýþmalarý devam ediyor. Bu dört bölgede yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý ile toplam 118 bin m2'lik alan aðaçlandýrmýþ hale gelecek. BÝNEVLER DE YANAN ALAN AÐAÇLANDIRIYOR Belediye, Binevler Zikrullah Camii'nin üst kýsmýnda yer alan ormanlýk alanýn geçtiðimiz yýl çýkan yangýn sonrasý küle döndüðünü belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, belediye ekiplerinin yangýnýn çýktýðý alanda önce teraslama çalýþmasý yaptýðýný kaydetti. Yapýlan çalýþmayla hem sulama sorununun bir kýsmýnýn halledildiðini hem de dikilecek aðaçlarýn köklerinin daha saðlam olmasýnýn hedeflendiðinin altýný çizen Alper Zahir, "Yangýndan etkilenen alanýn 4 noktasýna hat çekerek diktiðimiz aðaçlar için damlama sulama sistemi yaptýk. Deðiþik bölgelerde yapacaðýmýz aðaçlandýrma ça- Bölgeye MTA Genel Müdürlüðü Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalý Paleontolojisi ekibi sevk edildi. lýþmalarý için satýn aldýðýmýz yaklaþýk yetiþmiþ aðacý toprakla buluþturmaya baþladýk. Yangýndan etkilenen Binevler bölgesine karaçam, Ýran çamý ve mavi selvi dikeceðiz. Yol kenarlarýna ise ýhlamur, çýnar ve süs eriði dikeceðiz." dedi. YENÝ TERMÝNAL BÖLGESÝNE VE ÇEVRE YOLUNA ÝKÝ BÝN AÐAÇ DÝKÝLECEK Çorum Belediyesi, geçtiðimiz yýl yapýmýna baþladýðý ve yakýn bir zamanda da açýlýþý yapýlacak olan bölgenin en modern terminalinin çevre düzenlemesini de yapýyor. Yeni terminal bölgesi ve çevre yoluna yetiþmiþ aðaç dikilecek. Binevler bölgesi, Buharaevler Kültür Merkezi, Akkent ve yeni terminale dikilmek üzere alýnan yetiþmiþ aðacýn 2 bin tanesinin yeni terminal bölgesi ve çevre yoluna dikileceðini dile getiren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, yeni terminalin tamamlanmasýyla Çorum'un bölgesindeki en modern ve donanýmlý terminal binasýna kavuþacaðýný kaydetti. Çorum'a yakýþýr bir terminal binasýnýn Çorum'un hizmetinde olacaðýný ifade eden Zahir, "Aðaçlandýrma ekiplerimiz kýsa süre içerisinde çalýþmalarýný tamamlayacak. Binevler, Yeni Terminal, Akkent Mahallesi ile Buhara Kültür Merkezi'ndeki aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn ardýndan geriye kalan 3 bin 450 aðaç semt parklarý ve kaldýrýmlar için kullanýlacak." dedi. (Haber Merkezi) 5

6 6 CUMA 19 EYLÜL 2014 HÝTÝTSEM e yeni öðretim elemaný itit Üniversitesi HSürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nde (HÝTÝTSEM) yabancý uyruklu bir öðretim elemaný daha göreve baþladý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret eden dördüncü ABD uyruklu Ýngilizce öðretim elemaný Ross-Hixson, Hitit Üniversitesi bünyesinde çalýþmaktan mutluluk duyacaðýný söyledi. HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, Ross- Hixson ýn Hititsem de düzenlenen konuþma sýnýflarýnda ve özellikle de Erasmus+ ile yurt dýþýna gidecek olan öðrencilerin eðitimine katký saðlayacaðýný, ayný zamanda fakülte ve yüksekokullarda Ýngilizce eðitimler konusunda okutmanlara yardýmcý olarak deðerlendirileceðini ifade etti. Baþcý, Hititsem in anadili Ýngilizce olan itit Üniversitesi Rektörü Prof. HDr. Reha Metin Alkan, yeni akademik yýl nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ýþte o mesaj; Hitit Üniversitesi nin Eðitim-Öðretim Yýlýna bugün itibariyle baþlamýþ bulunuyoruz yýlýndan bu yana yükseköðretimin içerisinde bulunan ve 2006 yýlýnda da Hitit Üniversitesi adýný alarak eðitim hayatýna devam eden Üniversitemiz, geçmiþinin verdiði tecrübe ve yeni olmanýn heyecanýyla, kýsa süre içerisinde nitelik ve nicelik olarak geliþerek büyük mesafeler kat etmiþtir. Üniversitemizin bugün ulaþtýðý seviyeye gelmesi hiç þüphesiz siz deðerli ABD uyruklu Ýngilizce öðretim elemaný Ross-Hixson, rektör Alkan ý ziyaret etti. dördüncü öðretim elemanýyla Ýngilizce eðitiminde daha da güçleneceðini vurguladý. Rektör Prof. Dr. Alkan ise, bir dünya üniversitesi olma hedefiyle çýktýklarý yolda artýk somut geliþmeleri görmenin üniversite adýna gurur verici olduðunu söyledi. Öðretim elemanlarý ve öðrencileriyle dünyanýn dört bir yanýndan üniversiteye her geçen gün talebin arttýðýný belirten Rektör, þu an itibarýyla 10 un üzerinde yabancý uyruklu öðretim elemanýný olduðunu, bu sayýnýn artmasý için de gayret ve giriþimlerinin devam ettiðini kaydetti. Alkan, Hititsem de yapýlan baþarýlý çalýþmalardan dolayý Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý il merkez bünyesinde kurslarý veren tüm öðretim elemanlarýna teþekkür etti. HÝTÝTSEM hakkýnda... Hitit7ten yapýlan açýklamada, Profesyonel kadrosu ile en son teknolojilerin kullanýldýðý pek çok farklý kurslarýn verildiði Hititsem, bünyesinde görev alan ve ana dili Ýngilizce olan 4 öðretim elemaný ile akademik/idari personele, öðrencilere ve ilimizdeki kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör ve Çorum halkýnýn Rektör den akademik yýl mesajý akademisyenlerimiz ve idari personelimizle oluþturduðumuz çok önem taþýyan sinerji ve ortak çalýþmalarýn ürünüdür. Fedakârca gayretleriniz sonucunda pek çok sorunun üstesinden gelerek gerçekleþtirdiðiniz faaliyetler ve Üniversitemizin geliþmesinde gösterdiðiniz, hiçbir þekilde karþýlýðý ödenmeyecek, deðerli emeklerinizden dolayý þükranlarýmý sunuyorum. Sizlerle birlikte, pek çok zorluk ve imkânsýzlýðý geride býrakarak sahip olduðumuz deneyim, tecrübe ve özverileriniz sayesinde, hep daha büyük çalýþmalara imza atacaðýmýza ve Hitit Üniversitemizi sadece ülkemizin deðil, dünyanýn saygýn bir bilim yuvasý haline getireceðimize olan inancým tamdýr. Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip öðrencilerin yetiþtirildiði öðrenci odaklý bir kurum olan Üniversitemizin sahip olduðu enerji, yeni öðrencilerimizin katýlýmýyla inanýyorum ki daha da artacaktýr. Bu duygu ve düþünceler ýþýðýnda, Hitit ailesine yeni katýlan sevgili öðrencilerimizi kutluyor, Üniversitemizin deðerli öðretim elemanlarý ve idari personeline yeni Eðitim-Öðretim Yýlýmýzýn baþarý ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. En içten saygý ve selamlarýmla.. Haber Merkezi TYP ile 700 kiþiye iþ imkâný orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu ÇÝl Müdürlüðü tarafýndan, Çorum merkez ve ilçelerdeki kamu kurum/kuruluþlarý iþbirliði ile Toplum Yararýna Program (TYP) uygulanacak. 16 Eylül 2014 tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 700 kiþi istihdam edilecek olup, programlar 2 Ekim 2014 tarihinde baþlayacak. Programlarýn süresi 8,5 ay olarak uygulanacak ve 15 Haziran 2015 tarihinde sona erecek. Programlarýn konusu "Aðaçlandýrma, Çevre Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý, Temizlik Faaliyetleri" olurken, katýlýmcýlara program konusu iþler yaptýrýlacak. Program süresince katýlýmcýlara asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak. Katýlýmcýlarýn ücretleri ve SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse edilecek. Baþvurular; tüm programlar için; 25 Eylül Perþembe gününe kadar (25 Eylül Perþembe dahil) alýnacak. Yönetmeliðe göre katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý gruba giren iþ arayan kiþilerden belirlenecek. Kalan yüzde seksenlik kontenjanlar da fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için noter tarafýndan kura çekiliþi yapýlarak belirlenecek. Ýl Müftülüðü için, baþvuranlar içerisinde katýlýmcýlar 29 Eylül Perþembe günü saat 13.30'da yapýlacak mülakatla belirlenecek. PROGRAMLARA BAÞVURU ÞARTLARI ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý olanlar baþvuru yapabilecek, Bunlardan; kadýnlar, 35 yaþ üstü bireyler, (36 yaþýndan gün almýþ) engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayýlmayacak þekilde yaralananlardan öncelikli olarak liste oluþturulacak, baþvuru sayýsý belirlenen kontenjan sayýsýndan fazla olursa katýlýmcýlar noter kurasý yapýlarak belirlenecek. Baþvuru kontenjan sayýsýndan az olursa; kalan kýsým kadar katýlýmcý; 35 yaþ altý (36 yaþýndan gün almamýþ) erkek baþvuranlar içerisinden yaþ sýrasýna göre (Büyükten küçüðe doðru) programa dahil edilecek. Açýköðretim hariç öðrenci olmamak, en az okuryazar olmak, kamudan emekli, malul, dul, yetim vb. aylýðý almamak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim) faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum Yararýna Programlardan (TYPveya TYÇP) dokuz aydan az faydalanmýþ olmak. Belediye Baþkanlýklarýna erkek, diðer kamu kurum ve kuruluþlara erkek/kadýn baþvurusu alýnacak sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (4) numaralý alt bendine tabi olarak tarýmsal faaliyette bulunanlar ile isteðe baðlý sigortalýlar TYP'ye baþvuramazlar, Engelli olmalarý nedeniyle aylýk baðlananlar ile dul ve yetim aylýðý alanlar da TYP'ye baþvuramazlar. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýn 25 Eylül 2014 Perþembe gününe kadar (25 Eylül 2014 Perþembe günü dahil), ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne veya Hizmet Noktalarýna þahsen gelerek ya da internet adresinden (saat 24.00'a kadar) iþ arayan giriþi yaptýktan sonra Online Ýþlemler Ýstihdam Toplum Yararýna Programlar TYPBaþvuru kýsmýndan sistem (program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik verilecek. Ayrýca, son bir yýl içerisinde TYP (yada TYÇP)'den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmýþ olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir. KURA ÇEKÝLÝÞ TARÝHLERÝ VE YERÝ Milli Eðitim Müdürlüklerinin tüm kontenjanlarý, Düvenci Belediyesi ve Çorum Merkezdeki Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn çekiliþi 29 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00'da ÝÞKUR da; Ýlçe Belediyelerinin çekiliþleri ise 30 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00'da yine ÝÞKUR da yapýlacak. (Haber Merkezi) Suyu açýk unuttuðu için davacý oldular þyerinin sularýný açýk unutan genç Ýhakkýnda þikâyette bulunuldu. Edinilen bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi ndeki H.S. isimli genç, iþyerinde su kesintisi yapýldýðý gün sularý açýk unuttu. Kesinti bitip, su þebekeye verildiðinde ayný iþyerindeki diðer iþyerlerini su bastý. Bu defa iþyerlerini su basan O.M. ile G.Y. H.S. isimli gençten þikâyetçi oldu. H. S. ise suçlamayý hizmetine bir çok eðitim programý sunmaktadýr. Üniversitemizde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarýn dýþýnda verilecek her türlü eðitim programlarýný düzenlemek ve bu þekilde üniversitemizin kamu-özel sektör ve uluslararasý kuruluþlar ile olan iþ birliðinin geliþmesine katkýda bulunmak amacýyla kurulan HÝTÝTSEM (Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi) bünyesinde dördüncü yabancý uyruklu öðretim elemanýmýz Lauren Ross-Hixson göreve baþlamýþtýr. ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi Akademik yýlý kutladý A K Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, fah var. Üniversitelerin sahip olduðu imkanlarýyla o ilin kalkýnmasýnda ve geliþme- Hitit Üniversitesi nin Akademik Yýlý açýlýþý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda; sinde büyük katkýsý var. Birincisi bilgi, ikincisi ise gençlik; ikisini birbiriyle birleþtirir- Geleceðimizin teminatý olan, yarýnlarda ülkemizi emanet edeceðimiz sevgili öðrencilerimizin yeni akademik yýlýný tebrik ediyoriz. Bir yandan gençlerimizin öðretim ve sek pek çok sorunlarý ve zorluklarý aþabilirum. dedi. yaþam kalitelerinin yükseltilmesi, diðer Üniversitelerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda þehirlerin ve toplumlarýn inþa etme yolunda üniversiteler çok önemli yandan da geleceðin lider ülkesi Türkiye'yi geliþmesinde lokomotif iþlevi gördüklerine görevler yüklenmektedir. Yýllarca eðitimin dikkat çeken Ceylan, ismini binlerce yýl öncesi yaþamýþ barýþ, kardeþlik sembolü olan kes bahsetti ama gençliði geleceðe hazýrla- öneminden gençlerimizin öneminden her- bir medeniyetten alan Hitit Üniversitesi nin mak konusunda taþýn altýna kimse elini Teknokent ve Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý ile sürekli geliþen alt yapýsýyla yeni açý- söz konusu olduðunda hiçbir mazeret kabul koymadý. Biz iktidara geldiðimizde eðitim Ahmet Sami Ceylan lan araþtýrma ve uygulama merkezleriyle "Dünya Üniversitesi" olma yönünde hýzla geliþip büyüdüðünün altý- kalem haline getirdik. Yýllardýr yapýlmayanlarý yapmak etmedik. Eðitimi bütçeden en fazla pay alan ný çizerek, yerleþke sorunu çözüme kavuþturulan üniversitenin "bir dünya üniversitesi" olmak vizyonunu yerine caktýr. Allah'ýn izniyle 2023 hedeflerini tutturacaðýz" di- bizlere nasip oldu. Artýk 21.Yüzyýl Türkiye yüzyýlý ola- getirme yolunda hýzla ilerlediðine vurgu yaptý. ye konuþtu. Üniversitelerin, küreselleþen dünyada bilgi toplumunu oluþturma yolunda sorgulayan, araþtýran, bilgiyi karlýklarýn ülke ve millet adýna yapýlan en deðerli ve an- Çocuklar ve gençler için gösterilen gayret ve feda- üreten, öðreten ve toplum için faydaya dönüþtüren kurumlar olarak rol oynadýklarýný vurgulayan Ceylan, Ar- ve düþüncelerle akademik yýlýnýn ilimiz ve lamlý çalýþma olduðuna dikkat çeken Ceylan, Bu duygu týk Türkiye'de her ilimizde bir devlet üniversitesi var, ülkemiz için hayýrlý uðurlu olmasýný, akademisyen, öðrenci ve velilerimizin saðlýklý mutlu ve baþarýlý bir öðre- üniversitelerin olduðu yerde bilgi var, kalkýnma var, retim yýlý geçirmesini diliyorum" dedi. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2693) Mühendis unvaný alacaklar ühendislik Fakülteleri ve MTeknoloji Fakülteleri bünyesinde bulunan ilgili mühendislik programlarýndan mezun olanlar mühendis ünvaný alabilecek. Konuya iliþkin Hitit Üniversitesi nden yapýlan duyuruda, Yükseköðretim Genel Kurulu nun tarihli toplantýsýnda Yürüme Kurulu na verilen yetkiye dayanýlarak, Mühendislik Fakülteleri ve Teknoloji Fakülteleri bünyesinde bulunan ilgili mühendislik programlarýnýn eþdeðer olduðu ve ilgili mühendislik programlarýndan mezun olan öðrencilerin mühendis unvanýný kullanabileceklerine karar verilmiþtir. ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi BAÞSAÐLIÐI Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri, kýymetli arkadaþýmýz Erol Taþkan ýn annesi Sügeda Taþkan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Sürücü Kursu Yönetimi ve Çalýþanlarý

7 CUMA 19 EYLÜL Oðlu için adam öldürdü altepe de bulunan bir tekel bayisinin önünde oðlunun kavga ettiðini gören baba, kavm gaya karýþan bir þahsý yaralayarak olay yerinden kaçtý. Yaralý þahýs hayatýný kaybederken, baba ve oðul Çorum'da yakalanarak gözaltýna alýndý. Olay, Maltepe de bulunan bir tekel bayisinin önünde meydana geldi. Alýnan bilgilere göre, M.Ý.A. (32) arkadaþlarý ile birlikte tekel bayisinin önüne geldi. M.Ý.A. arkadaþlarý ile tekel bayisine girerken, bir arkadaþlarý dýþarýda kaldý. Dýþarýda kalan þahýs önceden aralarýna husumet bulunan M.Y. (25) ile karþýlaþtý. Þahýslarýn aralarýnda tartýþma çýkmasýyla bayide bulunan M.Ý.A ve yanýndaki arkadaþlarý da dýþarýya çýkarak kavgaya tutuþtu. M.Y. nin babasý D.Y. (51) ise oðlunun kavga ettiðini görmesiyle kavgaya karýþarak, M.Ý.A.'yý yaralayýp olay yerinden kaçtý. Yaralanan M.Ý.A. hayatýný kaybetti. Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekipleri, Çorum da yaptýðý operasyon sonucunda þüpheli D.Y. (51) ve oðlu M.Y. yi (25) yakalayarak gözaltýna aldý. Þüpheliler emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi.(ýha) Otobüs duraklarýna yine saldýrý Ç orum'un Sungurlu ilçesinde, TOKÝ Konutlarý önünde bulunan Belediye Otobüs duraklarýnýn camlarý kimliði belirsiz kiþi yada kiþilerce tarafýndan yine kýrýldý. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, otobüs duraklarýnýn camlarýný kýran kiþi yada kiþileri kýnadý. Bu saldýrýlarý anlamakta güçlük çektiðini belirten Baþkan Þahiner, vatandaþlarý duyarlý olmaya davet etti. Þahiner, "Vatandaþlarýmýzdan da bu konularda duyarlýlýk bekliyoruz. Kamu malýna zarar vereni gördüklerinde Emniyet Müdürlüðü'ne veya belediye zabýta ekiplerine bildirsinler ki yakalanarak haklarýnda gerekli yasal iþlemler yapýlabilsin" diye konuþtu.(ýha) Týr otomobile çarptý, 1 ölü Ankara-Samsun Karayolu Hitit kavþaðýnda meydana geldi. Ç orum'un Sungurlu hayvan yüklü TIR'ýn otomobile çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara-Samsun Karayolu Hitit kavþaðýnda meydana geldi. Yozgat'tan Ankara'ya hayvan götüren Ahmet Akýncý yönetimindeki 66 FK 255 plakalý TIR, kavþaktan dönmeye çalýþan Þahin Þahanlý (60) yönetimindeki 06 TJJ 14 plakalý otomobile çarptý. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Þahin Þahanlý ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Sungurlu da otobüs duraklarýnýn camlarý kýrýldý. Kamyonet takla attý, 1 ölü Ç orum un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan kamyonetin takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Kaza, OsmancýkAmasya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmancýk ilçesinden Ýlçede sürekli olarak duraklara saldýrý yapýlýyor. Araç sayýmýz 147 bin oldu T ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) motorlu kara taþýtlarý 2014 Temmuz ayý istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Temmuz ayý sonu itibarýyla 18 bin oldu. Samsun'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Haziran ayý sonu itibarýyla oldu. Tokat'ta , Çorum'da ve Amasya'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý olduðu belirtildi. Temmuz ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 453 bin 287 adet taþýtýn %52,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,1'ini motosiklet, %8,6'sýný traktör, %4,2'sini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,2'sini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu TAÞITIN TRAFÝÐE KAYDI YAPILDI Temmuz ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 109 bin 487 taþýt içinde otomobil %57,4 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %20,8 ile motosiklet, %12,8 ile kamyonet, %4 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %5,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. BÝR ÖNCEKÝ AYA GÖRE % 46,8 ARTIÞ Temmuz ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Haziran ayýna göre %46,8 arttý. Bu artýþ otomobilde %65,7, minibüste %57, otobüste %16,7, kamyonette %86,7, kamyonda %4,5, motosiklette %18, özel amaçlý taþýtlarda %35,9 olarak gerçekleþti. Traktörde ise %16,3 azalýþ oldu. Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %18,2 azalýþ gerçekleþti. Bu azalýþ otomobilde %17,6, otobüste %70,9, kamyonette %21,9, kamyonda %22,9, motosiklette %15,8, özel amaçlý taþýtlarda %48,1 ve traktörde %7,4 oldu. Minibüste ise %34,3 artýþ oldu. TIÞ OCAK-TEMMUZ DÖNEMÝNDE AR- Ocak-Temmuz döneminde 584 bin 979 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 71 bin 139 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 513 bin 840 adet arttý. TEMMUZ DA TAÞITIN DEVRÝ YAPILDI Devri(1) yapýlan toplam 437 bin 100 taþýt içinde otomobil %70,8 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %15,1 ile kamyonet, %6,2 ile motosiklet, %2,4 ile kamyon takip etti. Temmuz ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %5,4'ünü ise minibüs, otobüs, özel amaçlý taþýtlar ve traktör oluþturdu. LPG LÝ OTOMOBÝL ORANI % 41,4 OLDU Temmuz ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon 615 bin 912 adet otomobilin %41,4'ü LPG'li, %29,8'i benzinli, %28,3'ü dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise %0,5'tir. TEMMUZ DA OTOMOBÝLÝN TRAFÝÐE KAYDI YAPILDI Temmuz ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 62 bin 840 adet otomobilin %14,4'ünün Volkswagen, %13,4'ünün Renault, %9,7'sinin Ford, %7,1'inin Fiat, %7'sinin Hyundai, %6,2'sinin Opel, %6,1'inin Toyota, %5'inin Dacia, %4,5'inin Mercedes-Benz, %4,2'sinin BMW olduðu, %22,4'ünün ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. (Haber Merkezi) Sakinci (67), Yüksel Sakinci (53), Satýlmýþ Sakýnç (52), Þehzade Sakmak (70) yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, sürücü Þahin Þahanlý doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Durumu aðýr olan yaralýlar ise ilk müdahalelerinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý.(ýha) Gecek köyüne giden Arif Demir (27) yönetimindeki 19 HP 748 plakalý kamyonet Kýnalýtaþ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak takla attý. Kazada sürücü Demir, olay yerinde hayatýný kaybetti. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Arif Demir Sis ve kaygan zemin kaza yaptýrdý O rtaköy de meydana gelen trafik kazasý hafif yaralanma ile atlatýldý. Ortaköy istikametindeki araçla Çorum istikametindeki iki aracýn çarpýþtýðý kazaya sis ve kaygan zeminin neden olduðu belirtildi. Saðlýk ekipleri ve Jandarma nýn anýnda müdahale ettiði kazada can kaybý olmazken, kazazedeler önce Ortaköy Devlet Hastanesi ne oradan da Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Yaralýlarýn, hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirtildi. (Haber Merkezi) Ortaköy de meydana gelen trafik kazasý hafif yaralanma ile atlatýldý. Çorum istikametindeki iki aracýn çarpýþtýðý kazaya sis ve kaygan zeminin neden olduðu belirtildi. Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 147 bin 167 oldu. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

8 8 CUMA 19 EYLÜL 2014 Silah kanun tasarýsý raftan iniyor ilah Kanun Tasarýsý yeni yasama Sdöneminin ilk yarýsýnda komisyonda yeniden görüþülecek. Ýçiþleri Komisyonu Baþkaný Mehmet Ersoy, 2009 da Meclis e sunulmasýndan bu yana, defalarca Ýçiþleri Komisyonu na gelen ancak bir türlü yasalaþamayan tasarýnýn raftan ineceðini söyledi Nisan ayýnda hükümetin tasarýyý yenileme çalýþmasýnýn ardýndan Meclis in tatile girmesi, Ýçiþleri Komisyonu Baþkanlýðý nýn el deðiþtirmesi ile bir türlü görüþülemeyen tasarýda bugüne kadar ilk iki madde kabul edilmiþti. Komisyon da yeniden ele alýnacak Silah Kanunu tasarýsý son haliyle özetle þu düzenlemeleri içeriyor: Biber gazý ilk kez silah olarak tanýmlanýyor. Piyasada vatandaþa satýlan biber gazýndaki kimyasal etken madde, polisin kullandýðýndan yüzde 12 oranýndan düþük olacak ve 18 yaþýndan küçüklere satýlamayacak. Ýzinsiz biber gazý imal ve ithal edenler 1 yýldan 3 yýla kadar hapisle cezalandýrýlacak. Milli Savunma Bakanlýðý, TSK, MÝT, Emniyet ve Jandarma Genel Komutanlýðý görevlerine uygun her türlü silah ithal edebilecek. Ýzinsiz kalaþnikof, lav silahý gibi savaþ silahý imal veya ithal edenlere en az 10 yýl hapis ve 200 bin TL ye kadar para cezasý verilecek. Düðün törenleri, bar, pavyon, gece kulübü gibi alkollü içki tüketilen eðlence yerlerine silahla girilmesi yasak olacak. Yasaða aykýrý hareket edenlere 2 bin TL para cezasý uygulanacak. Uyuþturucu kullanan kiþinin ruhsatý iptal edilecek ve 5 yýl boyunca verilmeyecek. Birden fazla kere alkollü ve silahlý yakalanan da ayný cezayý alacak. (Güneþ) Akaydýn a yolsuzluk suçlamasý HP'den istifa eden il baþkan yardýmcýsý çok çarpýcý yolsuzluk Ciddialarýný gündeme getirdi. Geçtiðimiz mayýs ayýnda iki partiliyle beraber CHPAntalya Ýl Baþkan Yardýmcýlýðýndan istifa eden Ergün Kurt, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partide yaþanan yolsuzluklarla ilgili çarpýcý itiraflarda bulundu. Eski CHP Antalya Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ergün Kurt, geçen mayýs ayýnda görevinden istifa etmiþ, CHP'nin yerel seçim öncesi aday belirleme sürecinde etnik ayrýmcýlýk, menfaat ve çýkar iliþkileriyle adam kayýrmayla iþ yürüttüðünü ifade etmiþti. Ergün Kurt, bu sefer sözlerine açýklýk getirecek bir takým iddialarda bulundu. 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Ýl Baþkaný Devrim Kök'ün Antalya Muratpaþa Belediyesi'ne aday olmak isteyen iþ adamý Osman Önal'dan rüþvet olarak lüks bir otomobil ve nakit para aldýðýný söyleyen Kurt, Önal'ýn aday gösterilmeyince ortalýðý ayaða kaldýrdýðýný Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'na kadar gittiðini söyledi. "AKAYDIN ÝMAR PLANI TADÝLATLARINDA USULSÜZLÜK YAPTI" Antalya'nýn önde gelen esnaflarýndan CHP Ýl Baþkanlýðý adýna para alýndýðýný ama bu tür alýþveriþlerde bizzat yer almadýðýný belirten Kurt, 30 Mart seçimlerinden dört ay önce Mustafa Akaydýn yönetimindeki Antalya Büyükþehir Belediye Meclisi'nde, yapýlan imar planý tadilatlarýndan para alýndýðýný iddia etti. Konyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi için komisyona 4 milyon lira para ödediði ve Konuksever'deki AVM'nin yapým izninin onaylanmasý için birilerinin parti genel merkezine 22 milyon lira gönderdiðini dile getiren Kurt, konunun araþtýrýlmasý gerektiðini belirtti. Ergün Kurt'un açýklamalarý arasýnda; partili kadýnlarla Afyon'da kaplýcalara gidildiði, Muhittin Böcek ve Mustafa Akaydýn 2 milyonluk dairede oturduðu, nüfuz ticareti gibi pek çok iddia yer alýyor. CHP'DEN SUÇ DUYURUSU 2015 genel seçimleri öncesinde milletvekilliði için listeler konuþulmaya baþlanmýþken Ergün Kurt'un itiraflarý CHPAntalya örgütünü de karýþtýrdý. Bir haber sitesinin yayýnladýðý görüntülerin ardýndan CHP Ýl Baþkaný Devrim Kök, internet sitesinin imtiyaz sahipleri ve haberi yapan gazeteci hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili konuþan Kök, "CHP'de il baþkanlýðýmdan ayrýlýrsam bundan siyasi nemalanma beklentisinde olan insanlarýn yaptýrdýðý bir haberdir bu. Antalya'da genel seçimler için milletvekilliði listesini tekrar bazý güçlerin ellerine geçirmek için düðmeye basmýþ kiþilerin belediye baþkanlarý ve il baþkanýný yýpratma politikasýdýr" dedi. CHP Antalya eski Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ergün Kurt da özel hayatýn gizliliðini ihlal, kiþinin rýzasý olmadan sesi ve görüntüsünün alýnmasý ile basýn yoluyla ifþadan suç duyurusunda bulunacak. Kurt, "Gizlice konuþmalarýmý ve sohbetimizi kameraya çekip kaydetmiþler. Oysa ki bu anlattýklarýmýn hepsi birer iddiadan ibaret. Zaten kendisine ait internet sitesine koyduðu görüntülerimde de ben bu iddialarý araþtýrmasýný söylüyorum. Bu iddialar, zaten sosyal medyada konuþuluyor, yazýlýyor ve çiziliyor. Ama rýzam alýnmadan sohbet sýrasýnda görüntülerim gizlice çekilerek hedef gösterildim." dedi.(sabah) 18,5 milyon araç var ayýtlý araç sayýsý 18,5 milyona Kyaklaþtý. Ocak-temmuz döneminde 71 bin 139 taþýtýn trafikten kaydý silindi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), bu yýlýn temmuz ayýna iliþkin motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Buna göre, trafiðe kayýtlý araç sayýsý, temmuz ayý itibarýyla 18 milyon 453 bin 287'ye ulaþtý. YARISINDAN FAZLASI OTOMOBÝL Kayýtlý araçlarýn yüzde 52,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,1'ini motosiklet, yüzde 8,6'sýný traktör, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini de özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Temmuzda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý haziran ayýna göre yüzde 46,8 artarken geçen yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 18,2 azaldý Azalýþta en çok etkisi olan araç yüzde 70,9 ile otobüs oldu.(haber7.com) RTÜK ten ekran diline vurgu adyo ve Televizyon Üst Kurulu R(RTÜK) Baþkaný Davut Dursun, "Biz yayýn kurumlarýnýn ve hizmet saðlayýcýlarýn ekranda kullandýklarý dilin kurallara uygun olmasýný, argo olmamasýný, küfürlü ve yanlýþ kullanýlmamasýný arzu ediyoruz. Buna mugayir olan yayýnlarý da ihlal oluþturuyor diye not ediyoruz" dedi. RTÜK tarafýndan iki ayda bir gerçekleþtirilen toplantýlarýn 32'ncisi kapsamýnda Türk Dil Kurumu (TDK) Baþkaný Mustafa Sinan Kaçalin, "Medya Dili ve Medyada Türkçe'nin Kullanýmý" konusunda konferans verdi. RTÜK Baþkaný Davut Dursun, konferans öncesi yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin iki asýrdýr gündeminde bulunan dilin her zaman tartýþýldýðýný ve zaman zaman siyasete de alet edildiðini belirtti. "Bizim açýmýzdan dilin deðeri yadsýnamaz" diyen Dursun, þunlarý söyledi: "Bizim denetlemek ve düzenlemekle yükümlü olduðumuz görsel, iþitsel medya, dil üzerinde daha etkili bir mecra olarak mütalaa edilir. O nedenle Türkçe'nin televizyon ekranlarýnda hatalý ifade edilmesi, argo ve güzel olmayan þekilde dile getirilmesi ister istemez ekranda kalmýyor, izleyiciler üzerinde de þu veya bu þekilde etki meydana getiriyor. O nedenle dilin kurallara uygun güzel konuþulabilmesi, öyle bir alýþkanlýðýn elde edilmesi konusunda radyo ve televizyon kuruluþlarýnýn son derece önemli ve doðrudan etkileri var. Biz de yayýn kurumlarýnýn ve hizmet saðlayýcýlarýn ekranda kullandýklarý dilin kurallara uygun olmasýný, argo olmamasýný, küfürlü ve yanlýþ kullanýlmamasýný arzu ediyoruz. Buna mugayir olan yayýnlarý da ihlal oluþturuyor diye not ediyoruz." Son zamanlarda özellikle radyolarda dilin kullanýmý konusunda "çýðirýndan çýkma" diye tabir edilebilecek bir eðilim olduðuna dikkati çeken Dursun, bunun yeniden düþünülmesinde yarar olduðunu kaydetti. Dursun, düzenlemelerinin Türkçe'nin kurallarýnýn bozulmadan "doðru güzel ve anlaþýlýr" kullanýlmasýnýn saðlanmasýndan sorumlu olduðunu ve yayýnda dilin düzeysiz kaba ve anlamsýz kullanýlmasýna da yer verilemeyeceðini bildirdi. Fransýzlarýn dil konusundaki hassasiyetlerini de anýmsatan Dursun, "Bunu bir baðnazlýk olarak görmemek lazým. Dil, ulusal deðerlerimizin baþýnda gelmektedir. Ondan dolayý mümkün olduðunca saðlýklý kullanýlmasý gerekiyor" diye konuþtu.(haber7.com) Ýþverenler Dikkat!!! osyal Güvenlik Kurumunun kayýt kredi veya kredi kartý almak için Sdýþýyla önlem için aldýðý tedbirler bildirilen ücreti karþýlaþtýrabilecek. hayata geçiyor. SGK ya tabi iþçiler, bankalardan Bu uygulama ile birlikte SGK, bankaya bildirilen tutarý, kendi veritabaný kredi çekmek istediklerinde ile karþýlaþtýrarak düþük maaþ bankalarýn talebi üzerine ücret bordrolarýnýn bir nüshasýný bankaya vermekteydiler. Banka ise söz konusu bu bildirimi yapan, güvencesiz iþçi çalýþtýran firmalarý takibe alabilecek. Banka; kredi kullananlar dýþýnda, bordroyu inceledikten sonra bankada maaþ hesabý olan müþter- muhafaza etmekteydi. Fakat uygulamada þöyle bir durum vardý; maaþý aldýðý reel (gerçek) ücret üzerinden gösterilmeyen personel, bankadan ilerinin T.C. Kimlik numarasý, iþyeri unvaný, açýk adres bilgileri, iþe baþlama tarihi ve meslek bilgilerini de bulunulan ilin SGK müdürlüðüne kredi çekmek için bir defaya mahsus S.M. MALÝ bildirecek. Kamu kurumlarýnda ya reel ya da aldýðý reel ücret üzerinde bir bordro düzenletip söz konusu krediyi alýp kullanabilmekteydi tarih sayýlý MÜÞAVÝR Ahmet ÖZBEZGÝN çalýþanlarýn hesaplarý bu uygulamadan muaf tutulacak. SGK'nýn isteði halinde prim borcu olanlarýn iþ ve ev adresleri hesap bilgileri ile birlikte Resmi Gazete'de yayýnlanan SGK tebliði ile SGK; bankalar, kamu idareleri ile diðer kurum ve kuruluþlara iþlem yaptýðý kiþilerin, sigortalýlýk bakýmýndan tescilli olup olmadýðýný kontrol etmek yükümlülüðünü getirdi. SGK'nýn hazýrlamýþ olduðu yeni teblið, istenen kiþinin banka hesap bilgilerinin talep edilebilmesine olanak saðlayacak. 1 Aðustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüðe giren tebliðe göre kredi çeken ya da kredi kartý almak isteyen kiþinin banka bilgileri bankaya verdikleri maaþ bordrosunun veya ücret bilgisinin bir kopyasý anýnda SGK'ya gönderilecek. SGK, bildirilen prime esas ücretle, bankaya banka tarafýndan kuruma bildirilecek. Bu sayede SGK alacaklý olduðu kiþi ve kurumlarýn hesabýna elektronik ortamda haciz koyabilecek. SGK'nýn, kayýt dýþýlýðýn önlenmesi ve eksik bildirimlerin tespit edilmesi amacýyla baþlattýðý, banka ve diðer kamu kurumlarýndan bilgi toplamaya yönelik uygulamanýn kapsamýný belirleyen tebliðde bankalar dýþýnda bakanlýklar ve kamu kurumlarýnýn da SGK ile bilgi paylaþmasý öngörülüyor. Sonuç olarak, personeline yardýmcý olmak isteyen iþverenler, yüksek ücret üzerinden düzenledikleri bordrolar yüzünden ileride cezai iþlem ve takibe tabi olabilirler.

9 CUMA 19 EYLÜL Tanýmý Sukýlavuzundan küçüktür. Hemen tüm vücudu kar yaðmýþ gibi küçük beyaz lekelerle kaplýdýr. Gaga düz, kýsa ve sarý olup ucu kýrmýzýdýr. Eriþkinin üst tarafý kahverengi, göðsü mavi-gri, böðrü çizgili ve beyaz beneklidir. Yeþil bacaklarý ve uzun parmaklarý vardýr. Kuyruðu kýsa ve kuyrukaltý açýk kýzýldýr. Gençleri, göðüsteki maviliðin kahvemsi olmasý dýþýnda eriþkinlerle aynýdýr. Civcivleri, tüm suyelvelerininki gibi simsiyahtýr. Tek karýþabileceði tür, Kuzey Amerikadan gelen nadir konuk olan Sora suyelvesidir ancak soranýn göðsünde çizgilenme yoktur ve tepesinde çizgilenme görülmez. Habitatý Yeterli saz ve kýndýra bulunan sulakalanlarýn kuru bölgelerinde ürer. Göçte de benzer alanlarý seçer. Yoðun bitki bulunan deltalarda da gözlenir. Pratikte, en kuzey bölgeler dýþýnda tüm Avrupada ve batý Asyada, ancak seyrek noktalarda Nargile de yasak kapsamýna giriyor aðlýk Bakaný Mehmet Müezzioðlu, sgara Syasaklarý kapsamýný nargile ile de geniþlettiklerini söyledi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzioðlu, sigara içilmesinin açýk alanlarda da sýnýrlanmasýna iliþkin, "Yasa kapsamý içerisine nargileyi de aldýk. Ama yönetmeliklerle kapsamda yeni geniþlemeler yapýyoruz" dedi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, açýk alanlarda da sigara içilmesinin yasaklanmasý yönündeki sorularý yanýtladý. Bunun yeni bir yasal bir düzenleme olmadýðýný belirten Müezzinoðlu, "Yasal düzenleme anlamýnda ihtiyacýmýz yok. Daha önce yasal düzenlemeleri bu anlamda yaptýk. Yasa kapsamý içerisine nargileyi de aldýk. Ama * Ey oðul; Bir iþ teklif ettiðin insanlar telefonlarýna çýkmýyorsa onu denemek için yanýnda bulunan baþka bir yetkilinin telefonundan ara. Onu hemen açmýþsa bil ki senin iþi yapmak istemiyor. Yüzüne de yapamýyorum diyemiyor. Onun için boþuna nefes tüketme. * Ey oðul; Bazen memur masayý beðenmez odayý kaybeder. Odayý beðenmez binayý kaybeder. Binayý beðenmez þehri kaybeder ve keþke keþke diye feryadý figan eder. Çevrene iyi bak mutlaka vardýr örnekler. O halde daha iyisini ara ama mevcuda da nankörlük etme. * Ey oðul; Menzile varmak istiyorsan sakýn ilk treni kaçýrma. Çünkü sonraki trene binmek için yolcular çoðalýr ve bazen en son gelenler adap-erkâna riayet etmeden kaynak yaparak en öne geçer de sen o treni de kaçýrabilirsin. * Ey oðul; Gaza gelip te hoplayýp gürleyene çok itibar etme. Çoðu zaman gök gürler, þimþek çakar ama bir türlü yýldýrým düþmez. Çok geçmeden güneþ doðar. Ortam güllük gülistanlýk oluverir. Topluma nazarý ibretle bakarsan misalini görebilirsin. * Ey oðul; Herkesi kendin gibi bilme. Ýyi isen herkesi iyi zanneder, aldatýlýr ve zarar görürsün. Þayet kötü isen, yine herkesi kendin gibi kötü zanneder kimseye güvenmezsin ve insanlarý üzebilirsin. Sen ifrat ve tefritten uzak kalmaya çalýþ. * Ey oðul; Görev mahallinden çok þikâyetçi olma. Sonra bir rüzgâr eser de uçar gidersin. Olduðun Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Benekli su yelvesi ürer. Beslenme Temelde çamuru didikleyerek beslenir ancak çamur dýþýndaki besinleri de toplayabilir. Temel besinleri böcek, onlarýn larvalarý, kurtlar, örümcekler ve sudaki hayvancýklardýr. Bazan su yönetmeliklerle kapsamda yeni geniþlemeler yapýyoruz" dedi. Özellikle çocuk parklarýnda tamamen yasaklanacaðýný ifade eden Müezzinoðlu, "Diðer parklarda da belirli bir mekanda, parkýn belirli köþesinde sigara içilen alan yapma. Yine hastane ve ibadethane bahçelerinde sigara içilebilecek alan yapýlmasý. Halka açýk restoran ve kafeterya gibi açýk havadaki mekanlarda da açýk havanýn sigara içilen ve içilmeyen bölümleri gibi düzenlemelerin hazýrlýklarýný yapýyoruz. Onlar tamamlanýnca Baþbakanlýða sunacaðýz. Genelge olarak yayýnlayacaðýz. Muhtemelen önümüzdeki bir iki ay içerisinde tamamlanmýþ, yýlbaþý itibariyle baþlamýþ oluruz" diye konuþtu.(aa) yeri de ararsýn ama bulamazsýn. Sen akýllý adamsýn ne demek istediðimi iyi anlarsýn. * Ey oðul; Eþine dostuna yardýmcý olmak güzeldir. Lakin tanýmadýðýn birine Allah rýzasý için gýyaben yardýmcý olabilmek daha güzeldir. Ve bu güzelliðe istediðin kadar sevinebilirsin. O halde bunu hayatýnda artýrabildiðin kadar artýrmaya çalýþ. * Ey oðul; Önceden çocuklarýmýz, üzüntülerini annesiyle, sevinçlerini teyzesiyle paylaþýrlardý. Þimdi artýk üzüntülerini de sevinçlerini de FO- CEBOOKTA tehlikeli dünya ile paylaþýyorlar. Onun için çocuklarýný ihmal etme. Sevincineüzüntüsüne müdahil ol. * Ey oðul; Anne-babalar için en rahat dönem, çocuklarýnýn öðrencilik yýllarýdýr. Ver cebine harçlýðýný gitsin - gelsin okuluna gün aþýrý. Hele birde bir- ÝNCÝ olarak birinci olabilmenin gayreti içerisinde olabilirse deðme keyfe. Yoksa üniversite bitince baþlýyor farklý bir koþturmaca. KPSS ve akabinde tercihler ve boþta kalýp, 'Baba bana iþ bulsana' yalvarýþlarý ve babanýn çaresizliði. Dolaysýyla rahat günlerinin kýymetini bil oðul, sonra ararsýn. * ÖÐRETMENÝME VEFA-24: Hayat adýna kendilerinden çok þeyler öðrendiðimiz, þimdi gördüðümüzde bile eskiden verdiði disiplinin etkisiyle çekindiðimiz Osmancýk ÝHL (1980) emekli sýnýf öðretmenlerinden Muharrem ME- RAL namý diðer MYTEACHER (dýþardan Ýngilizce dersimize gelmiþti) hocamýzý saygýyla yâd ediyor, hayýrlý ömürler diliyorum. (yazara öneri - eleþtiri: ) amu Personel Seçme Sýnavý Kortaöðretim ve ön lisans giriþ belgeleri eriþime açýldý. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Eylül cumartesi sabah ön lisans düzeyinde, 28 Eylül pazar sabah ortaöðretim düzeyinde yapýlacak olan KPSS ortaöðretim ön lisans sýnavýna baþvuran adaylarýn, sýnavlara girecekleri bina ve salonlara atanma iþlemleri tamamlandý. Adaylar, sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren giriþ belgesini, T.C. kimlik numaralarý ve aday þifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecek. Adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafýnýn bulunacaðý giriþ belgesinin yazýcýdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoðraflarýnýn görünür olmasýna özen göstermesi gerekiyor. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çýktýlarýný sýnav günü yanlarýnda bulunduracak. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin bitkilerini, özellikle sonbaharda tohumlarý da yiyebilirler. Göçü Üreme alanlarýný Eylül-Ekim aylarýnda terkederek Güney-Batý Avrupa Akdeniz, Afrika ve Hindistandaki kýþlama alanlarýna gider. Genelde gece göç eder. Bu dönemde özellikle Akdeniz ülkelerinde hemen her sulakalnda gözlenebilirler. Yurdumuzdan göç döneminde yaygýn olarak geçmekle birlikte nadiren görülür. Popülasyonu Batý ve orta Avrupada bin üreyen çift olduðu düþünülmektedir. Doðu Avrupada ise bu sayýnýn çok üstünde olduðu düþünülmektedir. Ses-Ötüþü Özellikle üreme alanlarýnda gürültücüdürler. Ana sesleri hu-vit hu-vit sesinin tekrarýdýr. Kaynak Fotoðraf Çorum Barajýnda Çekildi KPSS belgeleri eriþime açýldý 014 YDS Sonbahar Dönemi Sýnav Sonuçlarý 2deðerlendirme iþlemleri tamamlandý. ÖSYM Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, 2014 YDS Sonbahar Dönemi Sýnav Sonuçlarý deðerlendirme iþlemleri tamamlandý. Sýnav sonuçlarý, bugün saat 14.00'ten itibaren açýklandý. TC NUMARASIYLA ÖÐRENÝLEBÝLECEK Adaylar sýnav sonuçlarýný belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile öðrenebilecek. Sýnav Sonuç Belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek.(aa) belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim, iþaret bulunmamasý gerekiyor. Sýnava giriþ belgesini (fotoðraf görünür bir þekilde) yanýnda bulundurmayan adaylar sýnava alýnmayacak. Sýnav gününden önce adaylarýn sýnava girecekleri binayý, adres bilgisini teyit etmek, ulaþýmýný ve ulaþým süresini öðrenmek amacýyla gidip görmeleri yararlarýna olacak. Adaylarýn sýnavdan en az 1 saat önce sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda hazýr bulunmalarý ve giriþ belgesinden baþka fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er veya erbaþlar ile askeri öðrenciler için askeri kimlik belgesi, tutuklu veya hükümlü adaylarýn bu durumlarýný kanýtlayan fotoðraflý resmi belge, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait pembe veya mavi kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunlarýn dýþýndaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý gibi diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler sayýlmayacak. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmalý, sýnav görevlilerinin adayý kolaylýkla tanýyabilmelerini saðlayacak, sýnav görevlilerinde adayý tanýmada tereddüt oluþturmayacak güncel bir fotoðraf ve T.C. kimlik numarasý bulunmasý, pasaportun süresi geçerli olmasý gerekiyor. Üzerinde soðuk damga, sýnav görevlilerinin adayý kolaylýkla tanýmasýný saðlayacak güncel bir fotoðraf veya T.C. kimlik numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecek. Sýnav günü sýnav görevlilerinin, fotoðrafýndan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði veya adayýn sýnavýnýn geçersiz sayýlabileceði göz önünde bulundurmasý gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sýnava alýnmayacak; sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacak. (TRT Haber) YDS sonuçlarý açýklandý

10 10 CUMA 19 EYLÜL yýlda 210 milyon TL lik eðitim yatýrýmý RECEP MEBET DI AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet dün Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü makamýnda ziyaret etti. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Av. Rumi Bekiroðlu ve Eyüp Arslan, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan ve Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ýn da katýldýðý ziyarette Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Yahya Çoban ve Gazi Yýldýrým ile Þube Müdürü Özcan Kuþcu da hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Ahmet Sami Ceylan, Çorum a eðitim alanýnda son 12 yýlda 210 milyon TL lik yatýrým yapýldýðýný açýkladý. AK Parti iktidarý döneminde Çorum eðitim alanýnda payýna düþeni aldý diyen Ceylan, devam eden yatýrýmlarla birlikte 116 yeni dersliðin daha eðitime kazandýrýlacaðýný kaydetti. Milli Eðitim in büyük bir camia olduðunu vurgulayan Ceylan, kabiliyetli bir idareci olarak nitelendirdiði Seyit Ali Büyük ü gayretli çalýþmalarýndan dolayý kutladý Eðitim Öðretim Yýlý nýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, yeni sezonda tüm öðrencilere baþarýlar diledi. Fatih Projesi ile birlikte eðitimde kara tahta döneminin kapandýðýný anlatan Ceylan, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Çorum daki okullara son 12 yýlda 10 bin adet bilgisayar kazandýrdýk. En fazla öðretmen atamasý da bizim dönemimizde oldu. Bu sezon için 40 bin öðretmen daha atandý. Saðlýk, savunma ve sosyal hizmetler alanýna ne kadar önem veriyorsak eðitime de bir o kadar, hatta daha fazla önem veriyoruz. Çorum dönemimizde eðitimden payýna düþeni aldý. ÇORUM, EÐÝTÝMDE PAYINA DÜÞENÝ AL- BAÞARI ÝÇÝN ATAÐA GEÇÝLMESÝNÝ BEKLÝYORUZ Çorum a eðitim alanýnda son 12 yýlda 210 milyon TL lik yatýrým yapýldý. Ceylan, AK Parti iktidarýnýn eðitime büyük deðer verdiðini örneklerle anlattý. Bizim öðrenciliðimizde ders kitaplarýnýn temininde ciddi sýkýntýlar yaþardýk. Þimdi öðrenciler okulun açýldýðý gün ders kitabýný masasýnda hazýr buluyor. Öte yandan maddi imkansýzlýk yaþayan öðrencilerin annelerine eðitim desteði ödemesi yapýlýyor. Kýsacasý Türkiye ve Çorum, son 12 yýlda eðitimde önemli mesafe kat etti. Fiziki yatýrýmlarla önemli bir noktaya gelen Çorum eðitim camiasýndan sýnav baþarýsý noktasýnda da atak bekliyoruz. Çorum un böylece iller sýralamasýnda da daha üst basamaklara çýkacaðýna inaný- Þekerbank tan gezici þube RECEP MEBET Þekerbank Gezici Þube, Çorum Ticaret Borsasý Kompleksi nde hizmet vermeye baþladý. Bankacýlýk hizmetlerini üretici ve tüccarýn ayaðýna getiren gezici þube, Þekerbank müþterilerinin takdirini kazandý. Bireysel ve ticari bankacýlýk iþlemlerinin sunulduðu mobil Gezici þube, Þekerbank müþterilerinin takdirini kazandý. þubede Þekerbank ATM sinden de yararlanan vatandaþlar, Böylesine bir hizmete evsahipliði yapan Ticaret Borsasý ný da tebrik ediyoruz açýklamasýnda bulundular. Çevreyolu Bulvarý, Ticaret Borsasý, Gýda Toptancýlar Sitesi, Yeni Hal ve Terminal gibi ticari merkezlerin yaný sýra Akkent Mahallesi ve okullar bölgesi gibi nüfusun yoðun olduðu mevkinin bankacýlýk hizmetleri açýsýndan önemli bir arter teþkil ettiðine dikkat çeken vatandaþlar, bölgede kalýcý bir banka þubesine ihtiyaç duyulduðuna dikkat çektiler. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Büyük: Çorum un baþarý ortalamasý yükselecek RECEP MEBET Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum un baþarý ortalamasýný daha da yükseltmeyi hedeflediklerini açýkladý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyeti kabulünde konuþan Seyit Ali Büyük, Çorum un eðitim altyapýsý bakýmýndan Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu söyledi. Çorum daki görevinde 8 ayý geride býraktýðýný hatýrlatan Büyük, bu sürede eðitim camiasýnýn tüm paydaþlarýnýn desteðini gördüðünü kaydetti. Okullarýn tamamýna yakýnýný ziyaret ettiðini belirten Büyük, Çorum un fiziki imkanlar bakýmýndan iyi bir düzeyde olduðunu ifade etti. Eðitimde baþarýnýn artýrýlmasý noktasýnda idareci, öðretmen ve velilere önemli sorumluluklar düþtüðüne dikkat çeken Büyük, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Öðrencilerimizin sadece akademik anlamda deðil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da baþarýlý olmalarýný amaçlýyoruz. Bu düþünceyle Çorum un baþarý ortalamasýný daha yükseltmeyi hedefliyoruz. Büyük, Çorum un baþarý ortalamasýný daha da yükseltmeyi hedeflediklerini açýkladý. Ziyarette bazý eðitim yöneticileri de hazýr bulundu. TEOG sonuçlarýna göre bu konuda seviyenin yükseldiðini söyleyebiliriz. Çorum un ve Çorumlu nun kazanmasý ve baþarýsý için çaba sarfediyoruz. Öðrencilerimizin baþarýsý kadar velilerin rolü de önemli. Okul bitince eðitim bitmiyor. Hayat Boyu Öð- renme Programý ile isteyen tüm velilere diledikleri alanda kurslar düzenliyoruz. Veliler, kendilerini yenilemeli ve çocuklarýna rol model olmalý. Bu çerçevede anne-babalar evde kitap okumalý ve hergün ailecek okuma saatleri düzenlemeli. Liselerin ardýndan ortaokullara da etkileþimli tahtalar kurulacak. Amacýmýz Çorum u eðitimde daha iyi bir konuma taþýmak. Bu yolda tüm eðitim camiasý mensuplarý ve paydaþlarýmýzýn desteðini bekliyoruz. Vatandaþlar bozulan yollarýn çamurdan geçilmediðini belirterek dert yandýlar. Çamdeðirmeni 3. Sokak sakinlerinin çamur çilesi RECEP MEBET Ulukavak Mahallesi Çamdeðirmeni 3. Sokak sakinleri, bozulan yollarýn çamurdan geçilmediðini belirterek dert yandýlar. Haber Merkezimizi telefonla arayan vatandaþlar, altyapý çalýþmalarý sýrasýnda bozulan yol zeminin yaðmurla birlikte çamur deryasýna dönüþtüðünü kaydettiler. Þekerbank Gezici Þube, Çorum Ticaret Borsasý Kompleksi nde hizmet vermeye baþladý. Sokaktaki logar kapaklarýnýn olduðu noktalarda da yaðýþ sonrasý çökme meydana geldiðini vurgulayan vatandaþlar, durumu ilgili makamlara bildirmelerine raðmen problemin sürdüðünü dile getirdiler. Tedbir alýnmamasý durumunda sokaktaki maðduriyetin daha da artacaðýna iþaret eden vatandaþlar, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini ifade ettiler.

11 Gazeteci olmak isteyenler mutlaka eðitimden geçmeli Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, meslek olarak gazeteciliði seçenlerin mutlaka standart bir eðitimden geçmesi gerektiðini söyledi. Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurul Üyesi de olan Kolaylý, Denizli Gazeteciler Cemiyeti nde yerel gazetelerin imtiyaz sahipleri ile bir araya geldi. Büyükþehir yasasýndaki deðiþiklik ve yaþanan seçim süreçleri dolayýsýyla bu yýl resmi ilanlarda ciddi düþüþ yaþandýðýný belirten Kolaylý, ilanlarýn azalmasýnýn yerel gazeteleri olumsuz etkilediðini ifade etti. Basýn Ýlan Kurumu üzerinden verilecek resmi ilanlarýn artýrýlmasý için Konfederasyon olarak baþlattýklarý çalýþmalar çerçevesinde yerel gazete sahipleriyle bir araya geldiklerini dile getiren Nuri Kolaylý, yerinde tespit ettikleri sorunlarý dosya Kolaylý ve Arslan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti nde yerel gazetecilerle bir araya geldi. Aydýnlý gazetecileri bilgilendirdiler Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurul Üyesi Nuri Kolaylý ile BÝK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Aydýn'da gazetecilerle bir araya geldiler. Aydýn Denge Gazetesi nden Gamze Korkmaz ýn haberine göre, Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan, gazetecileri BÝK mevzuatlarý ve bugüne kadar yapýlan düzenlemeler konusunda bilgilendirdiler. Aydýn Ticaret Odasý Konferans Salonunda yapýlan toplantýya Aydýn Gazetecileri Dayanýþma Derneði Baþkaný ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Aydýn, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurul Üyesi Nuri Kolaylý ile BÝK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Mehmet Abdioðullarý, Gazeteciler Konfederasyonu Teþkilatlanmadan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sefa Özdemir katýldý. Aydýn Gazetecileri Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Aydýn, Basýn Ýlan Kurumu nun 2 Mayýs ta Aydýn da þube açmasýndan sonra iþleyen geçiþ sürecinde yaþanan sýkýntýlar olduðunu belirterek, Toplantýnýn amacý, gazeteciler olarak karþýlaþtýðýnýz sorunlar, varsa taleplerinizi konuþmak dedi. Tek tek konuklarý tanýtan Aydýn, Ege Gazeteciler Federasyonu Afyon da kuruldu. Ege de Ýzmir gibi bir merkez varken neden Afyon da kurulduðunu sorabilirsiniz. Ýzmir de bu iþin öncülüðünü yapan insanlar, maalesef gazetecilerin sorunlarýyla deðil, kendilerine makam mevki katmak için çalýþan kiþiler olduklarý için, Afyon da kurduk ifadelerini kullandý. TÜRKÝYE NÝN EN BÜYÜK MESLEK ÇATI ÖRGÜTÜYÜZ Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, kendisini tanýtarak baþladýðý konuþmasýnda, Basýn kanunuyla ilgili mevzuatlarda gazetecilerden gelen talepler üzerine iyileþtirme çalýþmalarý yaptýklarýný belirterek, "Þýrnak a gittiðimizde, orada iki yýl önce yapýlan mevzuat deðiþikliðinin eski haliyle uygulandýðýný gördük. Anadolu nun çeþitli kesimlerinde, basýn müdürlerinin dahi henüz konuya vakýf olmadýðýnýn farkýndayýz. Bu konuda çok yoðun çaba sarf ediyoruz ve bilgilendirme amacýyla il il dolaþýyoruz. Sorunlar çok fazla. Biz de bu sorunlarý halinde hükümete ileteceklerini ifade etti. Kolaylý, þunlarý söyledi: Yerinde tespit edeceðimiz sorunlarý hükümet ve muhalefet partilerine ileteceðiz. En büyük sorunlardan biri, mesleðimizde yaþanan erozyon. Bugün yoldan geçen herhangi bir kiþiyi çevirip eline fotoðraf makinesi verdiðinizde, fotoðraf makinesi de vermenize gerek yok, cep telefonu ile çektiði fotoðraflarla bir iki not alýp size getirdiðinde gazeteci olabiliyor. Baþka meslekte durum böyle deðil. Hukuk fakültesini bitirenler stajýný yapmadan avukatlýk yapamýyor. Mali müþavirler eðitimlerini tamamlayýp staj yaptýktan sonra mali müþavir olabiliyor. Her mesleðin bir standardý var, maalesef gazeteciliðin standardý yok. Bu yüzden de meslek çok ciddi erozyona uðruyor, toplum içinde saygýnlýðýný ve itibarýný kaybediyor. Gazeteciliðin de belli bir standardýnýn olmasý gerekiyor. Mesleðimize giren herkesin standart bir eðitimden geçmesi önem taþýyor. Bu oda olur, baþka þey olur ama mutlaka bir eðitimden geçmesi gerekiyor ve bir disiplin altýnda olmasý gerekiyor. Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aslan da yaptýðý konuþmada kurumun çalýþmalarý ve yeni uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Gazeteciler Konfederasyonu Teþkilatlardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sefa Özdemir ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Abdioðlu da katýldý. (Haber Merkezi) Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan, Aydýn'da gazetecilerle bir araya geldiler. Gazetecilerden oluþan heyet, Aydýn Valiliði ni de ziyaret etti. Genel Kurul nezdinde Ýstanbul a iletiyoruz ve çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. Konfederasyon olarak da 7 bölgede kurulan, Ankara merkezli Medya Ýhtisas Gazetecileri Federasyonu olmak üzere 8 federasyonla kurulduk. 80 meslek örgütü bizimle birlikte. Türkiye nin en büyük meslek çatý örgütüyüz dedi. BÝK GELÝRLERÝ TEK GELÝR DEÐÝL EK GELÝR OLMALI BÝK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ise, Mehmet Aydýn ýn Basýn Ýlan Kurumu gelirleri tek gelir deðil ek gelir olmalý yaklaþýmýný hatýrlatarak baþladýðý konuþmasýnda Bu toplantý bilgilendirme, bir anlamda da hesap verme toplantýsýdýr. Çünkü biz sizin temsilcileriniziz. Sizin talep ve beklentilerinizi öðrenmek için buradayýz. Vasýflý eleman konusunda yaþanan sýkýntýlarý bir nebze olsun rahatlatmak için, iletiþim eðitimi almýþ ve bu alanda çalýþmak isteyen arkadaþlarýn istihdamýný kolaylaþtýrýcý adýmlar attýk. Bir taraftan iþverenin gazete sahiplerinin iþlerini kolaylaþtýrýrken, bir taraftan mesleðe aday arkadaþlarýmýzýn bu alana daha fazla yönelmelerini saðlamýþ olduk açýklamalarýnda bulundu. Arslan, konuþmasýnýn devamýnda BÝK mevzuatlarýyla ilgili bilgiler de verdi. Gazetecilerin sorularýyla devam eden toplantýnýn ardýndan grup, Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz ý makamýnda ziyaret etti. (Aydýn Denge) CUMA 19 EYLÜL ÖLÇÜ den eðitim danýþmanlýðý hizmeti RECEP MEBET Ölçü Eðitim Danýþmanlýk, Eðitim Öðretim Sezonu nu açtý. Yeni sezonda da öðrencilerin yanýnda olduklarýný belirten Eðitim Da- Ölçü Eðitim Danýþmanlýk, Eðitim Öðretim Sezonu nu açtý. nýþmaný Yusuf Çakkal, ilkokul 3. sýnýftan üniversite hazýrlýk gruplarýna kadar geniþ bir yelpazede eðitim danýþmanlýðý yaptýklarýný kaydetti. Yusuf Çakkal, Ölçü Eðitim Danýþmanlýk olarak üniversite ve TE- OG alanýnda rehberlik ve sýnav danýþmanlýðý, alan seçimi ve meslek danýþmanlýðý, özel ders danýþmanlýðý, üniversite ve ortaöðretime geçiþ ile Ölçü Eðitim Danýþmanlýk kurucusu Yusuf Çakkal, sunduklarý hizmetleri anlattý. KPSS de tercih rehberliði gibi hizmetler sunuyoruz. dedi. Kurucusu olduðu Ölçü Eðitim Danýþmanlýk ta WISC-R testleri de uyguladýklarýný anlatan Yusuf Çakkal, Bu sistemle öðrencinin zihinsel anlamda checkup ýný yapýyoruz diye konuþtu. Öðrencilerin üç ayrý alanda IQ sunu ölçen WISC-R testi sonuçlarýna göre dikkat eksikliði ve zýrlýyoruz dedi tarihleri arasýnda hakkýnda detaylý bilgi Eðitim Danýþmaný Çakkal, WISC-R testleri de uyguladýklarýný açýkladý. dikkat daðýnýklýðý problemlerinin de tespit edilebildiðini belir- Öðrenci koçluðu yapýlacak olan ÖSYS almak isteyen herkesi yaptýklarý adaylarýn Ek Yerleþtirme sürecinde de adaylara prolik.com adlý internet Çakkal, Ýnsan belleðinin nasýl kullanýl ÖSYS ve TEOG sonuçlarýna göre hedefledikleri üniversite manlýðý hizmeti sunu- Mahallesi Maliye 1. fesyonel tercih danýþ- sitemiz ile Yavruturna dýðýný anlamamýzý saðlayan bu test ile öðrencilere yönelik özel ça- ve okullara yerleþtiðini yoruz. Sokak Davutoðlu Ýþ anlatan Çakkal, þöyle Yeni sezon çalýþmalarýmýz ve danýþ- 38 deki ofisimize bek- Merkezi 7. kat numara lýþma programlarý ha- konuþtu: Eylül manlýk hizmetlerimiz liyoruz. Çakkal, ilkokul 3. sýnýftan üniversite hazýrlýk gruplarýna kadar geniþ bir yelpazede eðitim danýþmanlýðý yaptýklarýný kaydetti.

12 12 CUMA 19 EYLÜL 2014 BENÝ KÝM DÖVÜYOR? Rakibiden dayak yiyen boksöre, antrenörü habire, "Çok iyi gidiyorsun. Adam sana hiç vuramadý. Yakýnda onu düþüreceksin" deyip duruyormuþ. Maçýn ilerleyen raundlarýnýn birinde boksör dayanamayýp sormuþ antrenörüne: - Ben rakibimi dövüyorsam, beni kim dövüyor?

13 CUMA 19 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:24 ZÝL-KA DE: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:6 Eylül 1430 Hýzýr: EYLÜL Öyle bir kimseyle arkadaþlýk edin ki; onda dünya malý hýrsý bulunmasýn. Dâvûd-i Ýskenderî "Rahmetullahi aleyh" ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Son sahâbe Ebût-Tufeyl Âmir bin Vâsile'nin vefâtý (718) - Gâziler Günü - Güz Yaðmurlarýnýn baþlamasý ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU BAHÇELÝEVLER MAH LOZAN KAVÞAÐI-ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI TÜRKER BUHARAEVLER CAD. BÝÞKEK KAVÞAÐI VEFAT EDENLER 1-Türkler Köyü' nden gelme, Ahmet ÇATAL' ýn oðlu; Abdullah ÇATAL. 2-Ziraat Bankasý' ndan emekli Ahmet AKIN' ýn annesi, Dalyan Makina çalýþaný Memduh AYKAÇ, Emekli Öðretmen Ömer AYKAÇ ve Rýfat BAYSAL' ýn kayýnvalidesi; Þükrüye AKIN. 3-Çalýca Köyü' nden, Ayakkabýcý Esnafýndan Nejdet BOZDAÐ' ýn babasý, Halil, Celal, Osman ve Feyzullah BOZDAÐ' ýn kardeþi; Recep BOZDAÐ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ahilikte Nasihat, Dua ve Niyaz hilikte dualar, gülbang þekline Adönüþtürülerek söylenmiþtir. Baþlangýçta þed baðlama, þerbet içme ve þalvar giyme esnasýnda getirilen gülbanglar zamanla çerað, sofra, helva piþirme ve alem verme törenlerinde de ortaya çýkmýþtýr. Yemek hizmetlerinde þöyle bir yol izlenir. "Taamdan sonra gökçek Fatiha dileye, ya taam ýssýný ve çerað ýssýný ana; Nimet-i Celil, Sofra-i Halil, ervah-ý meþayýha tekbir getirelim" Ahiliðe giriþte þeyh, talibin ellerini bir örtü ile örtüp bey'at ayetini okuduktan sonra þu öðütlerde bulunur: "Pirinden yüz döndürmeyesin Farzý terk etmeyesin Sünnete kâhil olmayasýn (tembellik etmeyesin) Dinini, malýný, halini saklayasýn. Bildiðini lâzým kýlasýn. Nereye varýr isen izzetle ve hürmetle varýp öyle oturasýn. Söylersen hikmetle söyleyesin, yoksa kulak urup, hizmette durasýn. Elinle koymadýðýný almayasýn." Ahilikte iki sene ücretsiz yamaklýk edenler. Sonra çýrak olarak kabul edilince 1001 gün hizmet ettikten sonra usta ve kalfasýnýn yaptýklarý bir imtihanla kalfalýða yükseltilir. Üç yýl kalfalýkta çalýþtýktan sonra ustalýða yükseltilmesi için imtihan niteliðinde bir tören yapýlýr. Burada kalfaya þeriat ve tarikatla ilgili sorular sorulur. Ondan sonra meslek ve maharetiyle ilgili hazýrladýðý bir iþ veya ürünü hazýruna sunar. Bu da yeterli görülürse Ahi Baba, bu kalfanýn ustalýða lâyýk olup olmadýðýný bir daha sorar. Cevaplar müsbet olunca Ahi Baba, yeni ustaya nasihat etmeye baþlar. "Ey oðul! Can kulaðý ile dinle. Nefse, þeytana uyma, Farzý, sünneti terk etme. Kimseye kem nazarla bakma. Kibir, haset, garaz etme. Cimri olma. Büyüklere hürmet, küçüklere muhabbet et. Bir elinle kazan, bir elinle ihsan et. Elinden gelen hayrý iþle. Elini, sofraný, kapýný açýk tut. Belini, dilini gözünü baðlý tut." Kalfa bu tavsiyelere uymayý kabul ettikten sonra salavat getirilerek peþtamal (þed) kuþatma törenine HAFTALIK Ethem ERKOÇ geçilir. Ahi þeyhi teraziyi göstererek "Oðul, hak al, hak ver. Kimsenin hakkýný yeme ki Hak Teala kazancýna ve ömrüne bereket vere. Ýyi bilesin ki helale hesap, harama azap vardýr. Haydi oðul, ona göre dirlik edesin" der. Bu duanýn ardýndan ustasý, hamd ü sena ve salat ü selamdan sonra yetiþtirdiði genci över. Genç de ustasýna minnet ve þükranlarýný arz edip helâllik diler. Eski ustasý, þöyle nasihat eder: "Taþý tut, altýn olsun. Tuttuðun iþlerde hayýr göresin. Yoksulluk, sýkýntý çekmeyesin. Gelmiþ geçmiþ ustalar, pirler, erenler þefaatçin olsun. Hakkým varsa helal ü hoþ olsun. "Âlimlerin dediklerini kâhyalarýn öðütlerini, benim sözlerimi tutmaz isen; þu parmaklarým yarýn boynunda olsun" Þed töreni bittikten sonra baþta Ahi Þeyhi olmak üzere büyük zatlarýn ve ihtiyarlarýn ellerini öper, hayýr dualarýný alýr. Arkadaþlarý da yeni ustayý tebrik ederler. Þed töreninin sonunda Ahi Tekkesi'nde hazýr bulunanlara yemek ikram edilir. Nakip, oradakilere selam verir: - -Bir tarikat kardeþi, taam piþirmiþ. Latif, nazif, tayyip, tahir Hakkýnda ne buyurursunuz, der. - -Biz de Allah için yeriz, derler. Nakip, fetih suresinin ilk ayetini okuduktan sonra gülbang çeker: "Hanedan-ý Muhammed, dergah-ý Ali. Eksiklik bizden, tamamlýk siz erenlerden. Allah dost, zülcelal, bercemal. Tanrý bir, peygamber hak. Hu erenler" Lokmanýn þeyhe sunulmasýyla yemek baþlar. Yemekten sonra þeyh þu gübangý çeker. "Nimet-i celil, sofra-i Halil, on iki imam, on dört masum-ý pak azematullah. Esselamü aleyküm ey erenler, hakikat kýblesin Kâbe görenler, gözüyle görüp eteðiyle örtenler. "Bismillahirrahmanirrahim ve yut'ý munettaame alâ hubbihi miskinen ve yetimen ve esira (Onlar, kendilerinin yemek ve ihtiyaçlarýna raðmen yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler. Ýhsan Suresi 8. Âyet) El-kudretülillah. El-hýkmetûlillah Lâilahe illallah. Muhammedün Resulullah" Bazý doktorlarýn yumurtaya özür borcu var azý doktorlarýn yumurtaya özür borcu var"gýda, Ta- ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan yazýlý açýklama Brým yapýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, yumurta, tereyaðý ve kýrmýzý et tüketiminin kalp ve damar hastalýklarýný artýrdýðý ve kolestrolü yükselttiði söylenerek vatandaþýn en ucuza ulaþtýðý yumurta tüketiminin azaltýlmasýna neden olunduðunu belirterek, "Bu nedenle bazý doktorlarýn ve diyetisyenlerin sadece yumurtaya deðil tereyaðý ve kýrmýzý ete de bir özür borcu var" deðerlendirmesinde bulundu. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Eker, AK Parti Kýrþehir Milletvekili Abdullah Çalýþkan, üretici birlikleri temsilcileri, ziraat odasý baþkanlarý ile hayvancýlýk ve tarým iþletmeleri üreticilerinin bulunduðu heyeti makamýnda kabul etti. Eker, buradaki konuþmasýnda, Orta Anadolu coðrafyasýnýn koyun yetiþtirmeye uygun olduðunu, bu nedenle hayvancýlýða özel bir önem vererek tarýmsal desteklemeler içindeki payýný yüzde 4 ten yüzde 31 e çýkardýklarýný ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2006 yýlýndan itibaren küçükbaþ hayvancýlýðý destekleme kapsamýna aldýklarýný anlattý. Ülke genelinde hayvan hastalýklarýyla mücadele ve aþý programlarýnýn etkin bir þekilde uygulandýðýný ve aþýnýn ücretsiz olduðunu anýmsatan Eker, üreticinin ödediði paranýn sadece aþý uygulayýcýlarýnýn aldýðý risk karþýlýðý olduðunu kaydetti. Büyükbaþ hayvancýlýk yapacak olanlarýn maliyetleri düþürmek için ölçeði büyütmeleri gerektiðine iþaret eden Eker, hayvancýlýk ve bitkisel üretim için makine ekipman desteðiyle süt saðýmdan balya makinesine, yem karma makinesinden meyve hasadýna kadar yaklaþýk 40 çeþit makineyi destek verdiklerini belirtti. Verimlilik için etin etçi, sütün sütçü ýrktan alýnmasý gerektiðini vurgulayan Eker, bölgesel kalkýnma projelerinin önemine dikkati çekti. Çalýþkan ve beraberindeki heyetin taleplerini de deðerlendiren Eker, Kýrþehir in Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Yardým Aracý Kýrsal Kalkýnma Programý (IPARD) kapsamýna alýnmasýna destek vereceðini ancak bu konunun sadece Bakanlýðýnýn kontrolünde olmadýðýný bildirdi. Doktorlarýn ve diyetisyenlerin bir dönem "tereyaðý yiyenler kalp hastasý olur" þeklinde açýklamalar yaptýðýný anýmsatan Eker, "Yýllarca kamuoyuna yumurta, tereyaðý ve kýrmýzý et tüketiminin kalp ve damar hastalýklarýný artýrdýðý ve kolesterolü yükselttiði söylenerek, vatandaþýn en ucuza ulaþtýðý yumurta tüketiminin azaltýlmasýna neden olundu. Son yýllarda ise geçmiþ yýllarýn aksine bu yiyeceklerin masum olduðu açýklandý. Yumurtanýn kolesterolü yükseltmediði son yýllarda açýklandý. Bu nedenle bazý doktorlarýn ve diyetisyenlerin sadece yumurtaya deðil tereyaðý ve kýrmýzý ete de bir özür borcu var" diye konuþtu. Hayat tarzýnýn ve þehirde yetiþen çocuklarýn damak tadýnýn deðiþtiðini de dile getiren Eker, hayvansal ürünlerin tüketiminde ve beslenme alýþkanlýklarýnýn oluþumunda doktorlarýn ve diyetisyenlerin açýklamalarýnýn çok büyük etkisinin olduðunu belirtti.(aa) Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EYLÜL 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Cinayetin Adý 1 Yýl 1961 Günlerden Çarþamba Eylül'ün on yedisi.. Ölümden beter iþkence ve ýzdýraplarýn yaþatýldýðý insanlar Merhum ve mazlum Adnan Menderesi iþte bu günde asmýþlardý.. Fatin Rüþtü ve Hasan Polatkan bir gün önce daraðacýnda sallandýrýlýr.. Memlekete hizmetten baþka hiçbir suçu olmayan bakanlýk yapmýþ devlet adamlarý Kimi il baþkaný, Kimi milletvekili Bazýlarý, yaþanmasý zor þartlarda hapishanede vefat edenler Yassýada ve Ýmralý Bu adalar hep bu insanlarýn adý ile anýldý Aradan yýllar geçti.. Ve bu devlet adamlarý hala hayýrla yad edilmektedir. Onlara bu eza ve cefayý layýk görenler nefret ile yad edildi Perde altýndaki bu kuvvetler daima kendilerine muhalif olanlarý yok etmeðe çalýþtýlar Bu serüvenin ardý arkasý kesilmedi.. Ölümden beter haller yaþandý 1971 muhtýrasý 12 eylül ihtilali, Ve 28 þubat kararlarý Bu hareket bir demokrat hareketi yok etme ve bazý insanlarý su yüzüne çýkarma halleri idi.. Ýçten ve dýþtan yapýlan düdahaleler ile demokrat misyonu dibe vurdurdular.. (Sürecek) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 87, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 19 EYLÜL 2014 Yaðmur Damlasý Derneði vekâletle kurban kesecek aðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl YTemsilcisi Ahmet Sözüdoðru, Çorum'da eðitim ve hayýr faaliyetleri gerçekleþtiren Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Kurban Bayramý'nda vekalet yoluyla kurban kesimi yapýlacaðýný duyurdu. Kurbanlarýn bayramýn ikinci günü kesilerek isteyen hayýrseverlerin kurbanlarýn kesimine iþtirak edebileceðini belirten Sözüdoðru, açýklamasýnda þöyle dedi; "Oluþturduðumuz Hayýr çarþýsý ile ihtiyaç sahibi hemþerilerimiz ve il dýþýndan gelerek evde kalan öðrenci kardeþlerimize giyim,ev eþyasý gýda yardýmlarý yapmaktayýz. Komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir hadis'i þerifini düstur alarak öncelikle en yakýn komþularýmýzdan baþlayarak yerel düzeyde yardým yapan tek dernek olarak,hayýr çarþýmýzdan destek alan ailelere ve öðrenci evlerine daðýtýlmak üzere kurban kesimi yapýlacaktýr. Derneðimiz tarafýnda kesimi yapýlacak kurbanlarýn bir pay bedeli 550 Türk lirasý olacaktýr.kurban vekaleti vermek isteyen kardeþlerimiz kurban ücretini tüm PTTþubelerinden ( ) nolu posta çeki hesabýmýza yatýrabileceði gibi, Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 2.katta bulunan büromuza veya hayýr çarþýmýza gelerek ödeyebilirler. ürkiye nin en büyük ve en modern tesisi Tolan Altýndað Belediyesi Kurban Satýþ ve Kesim Alaný, yaklaþan Kurban Bayramý na hazýr. Türkiye nin çeþitli illerinden kurbanlýklarýný satmaya gelen besiciler ile büyük ve küçükbaþ hayvanlar tesisteki yerlerini aldý. 365 hayvan barýnaðýna yerleþtirilen yaklaþýk 7500 büyük ve küçükbaþ hayvan, yeni sahiplerini beklemeye baþladý. Kurban satýcýlarýnýn büyük ilgi gösterdiði tesiste, hiç boþ yer kalmazken, ilk günlerde gösterilen yoðun ilgi ve satýþlar kurban satýcýlarýnýn yüzünü güldürdü. TEMÝZLÝK, DÜZEN VE KONFORUN ADRESÝ Geçtiðimiz yýl Kurban Bayramý öncesinde açýlýþý yapýlan, temizliði, düzeni ve konforu ile Altýndaðlý vatandaþlardan tam not alan Kurban Satýþ ve Kesim Alaný na, hayvan satýcýlarý olduðu kadar vatandaþlar da yoðun ilgi gösterdi. Kurbanlýklarýný Altýndað Belediyesi güvencesiyle hizmet veren tesisten almak isteyen vatandaþlar, tesisin iþleyiþi ve düzeninden büyük memnuniyet duyduklarýný dile getirdi. 200 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan, modern hayvan barýnaklarý, son teknoloji kesimhanesi, sosyal tesisleri ve otoparký ile Kurban Bayramý nda ibadetini yerine getirmek isteyen Ankaralýlarýn birinci tercihi olan Kurban Satýþ ve Kesim Alaný nýn, bu Kurban Bayramý nda da yine yüzleri güldürmesi bekleniyor. TESÝSÝMÝZDEN ÇOK MEMNUNUZ. ALLAH RAZI OLSUN Ahmet Sözüdoðru Kurbanlarýmýz bayramýn ikinci günü kesilecek,isteyen hayýrseverler kurbanlarýn kesimine iþtirak edebilecek ve arzu ettikleri kadar pay alabileceklerdir.tüm kurbanlýklarýn kesimi sýrasýnda video kaydý yapýlarak hayýr sahiplerinin adreslerine gönderimi saðlanacaktýr. Ayrýca yine ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere kurban payý ve öðrenci bursu olarak deðerlendirilmek üzere kurban derisi baðýþlarý kabul edilecektir. Kurban paylarý ve deri baðýþlarý bayramýn ilk iki günü açýk olacak hayýr çarþýmýza yapýlabileceði gibi,deri baðýþlarý Kubbeli sokakta bulanan Akaydýn dericilik bürosuna makbuz karþýlýðý býrakýlabilecektir.þehrimizin çeþitli kesim noktalarýnda oluþturacaðýmýz deri toplama merkezlerinde de baðýþlar kabul edilecektir. Dünyanýn çeþitli bölgelerinde zulüm gören insanlara yardýmda bulunmak bizim için ne kadar önemli ise de, kapý komþularýmýza,ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine yardýmda bulunmanýnda en az bunlar kadar önemli olduðunu düþünerek, "Yardým bir duadýr gösteriþten uzak, þah damarýndan yakýna" düsturu ile hareket eden derneðimize halkýmýzýn teveccüh göstereceðine inanýyoruz. Alah (cc)þimdiden yapmýþ olduðumuz ve yapacaðýmýz hayýrlarý kabul buyursun." (Haber Merkezi) Kurbanlýklar yeni sahiplerini bekliyor Bazý belediyelerin kurban satýþ ve kesim alaný, yaklaþan Kurban Bayramý na hazýr. Çorum un Sungurlu ilçesinden hayvanlarýný satmak için getiren Recep Çaylan, Altýndað SATIÞ VE KESÝM ALANI NA DAVET EDÝ- TÜM ANKARALILARI KURBAN Belediyesi Kurban Satýþ ve Kesim Alaný ný çok YORUM. beðendiðini söyledi. Çadýrlardan kurtulduk. Tüm Ankaralýlarý Kurban Satýþ ve Kesim Yatacak yerimiz, sosyal tesisimiz, banyomuz bile var. Hayvanlarýmýzý güvende 10 numara telarýmýz kurbanlýklarýný bu alandan satýn aldýktan Alaný na davet eden Baþkan Tiryaki Vatandaþsis olmuþ. Birçok yere hayvanlarýmýzý götürdük. sonra, gönül rahatlýðýyla yine ayný yerde kestirebilecek. Tesiste ilk olarak devirme kabinine yer- Bundan daha iyisini görmedim. diyen Çaylan, Altýndað Belediyesi ne teþekkür etti. leþtirilen kurbanlýklarýn kesme iþlemi, profesyonel kasaplar eþliðinde baþlýyor. Kurbanlýklar da- Muþ un Bulanýk ilçesinden Ankara ya satýþ yapmak için gelen Yusuf Çelik ise Kurbanlýklarýmýzý aldýk, geldik. Hepsi kurbanlýk olmarýnýn açýlacaðý bölmeye ulaþýyor. Aktarma iþlemi ha sonra raylý sistem aracýlýðýyla göðüs kýsýmlaya uygun, saðlýklý ve temiz 51 kurbanlýk getirdim. 27 tanesini ilk 5 günde sattým. Tesisimizlarýn içi tamamen temizleniyor. En son aþama da gerçekleþtikten sonra derisi yüzülen kurbanlýkden çok memnunuz. Yaðmur çamur görmüyoruz. Allah razý olsun dedi. parça halinde sahiplerine teslim ediliyor. diye- ise kurbanlýklar ikiye ayrýlarak, ardýndan da dört rek tesis hakkýnda bilgi verdi. (ÝHA) Kahvaltýmý Yaptým Meyvem Çantamda alk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi Hkoordinasyonunda, temaya uygun olarak Merkez Sakarya Ýlköðretim Okulu'nda tüm 1. sýnýf ve anasýnýfý öðrencilerine yönelik Kahvaltýmý Yaptým Meyvem Çantamda etkinliði düzenlendi. Öðrencilerin giriþ ve çýkýþ saati ayarlanarak okul giriþinde kurulan stantta, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi, Kahvaltýnýn Önemi, Obezite ve Fiziksel Aktivite konulu broþürler daðýtýldý. Öðrencilerin ve velilerin yoðun ilgi gösterdiði etkinlik, amacýna ulaþtý. Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Halk Saðlýðý Müdür Yrd. Uzm. Dr. Özlem Terzi, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman, saðlýk personeli, Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Ahmet Ýnan ile Okul Müdürü Muhsin Þeremet in de katýldýðý etkinlikte, güne kahvaltý ile baþlamanýn önemi ile yeterli ve dengeli beslenmede meyvenin rolü üzerinde duruldu. Her sýnýfta yapýlan sohbet tadýndaki eðitimin ardýndan, çocuklar için özel olarak hazýrlanan meyve kutularý daðýtýldý. Etkinlikte, miniklerin sorularý da cevap bulurken þu hususlara da dikkat çekildi; KAHVALTININ ÖNEMÝ Bütün gece süren açlýktan sonra, günün en önemli öðünü sabah kahvaltýsýdýr. Akþam yemeði ile sabah arasýnda yaklaþýk 12 saatlik bir süre geçmektedir. Bu süre içinde vücut kandaki besinlerin tümünü kullanýr. Bedenimizin düzenli çalýþmasý için kan þekerimizin belirli bir düzeyde olmasý gereklidir. Kahvaltý yapýlmadýðýnda kan þekerimiz düþer; dikkat ve algýlama azlýðý gibi sýkýntýlar yaþanýr. Kahvaltý yapmayan çocukta çalýþma ve öðrenme yeteneði düþer, okul baþarýsý azalýr. Yetiþkinlerde iþ kapasitesi düþer, dikkati azalýr. KAHVALTIDA TÜKETÝLMESÝ GEREKEN BESÝNLER Süt, yumurta, peynir gibi besinler protein yönünden zengin olduklarýndan, özellikle çocuklar sabah kahvaltýsýnda 1 adet yumurta yemelidir. Vitamin yönünden zengin olan salatalýk, domates, portakal, mandalina gibi mevsimine uygun meyve sebzelerin kahvaltýda tüketilmesi gerekir. KAHVALTI YAPALIM GÜNE ZÝNDE BAÞLAYALIM Okul çaðýndaki çocuklarýmýzýn yeterli ve dengeli beslenmeleri için ara öðünlerde mevsimine uygun meyve tüketmeleri gerekmektedir. Anne ve babalarýn, çocuklarýnýn beslenme çantalarýna 1 adet meyve koymalarý, o günü daha zinde ve saðlýklý geçirmelerini saðlayacaktýr. Kahvaltýmý Yaptým Meyvem Çantamda sloganýyla tüm anne ve babalarýmýzý bu konuda duyarlý olmaya davet ediyoruz. (Haber Merkezi) Kahvaltýmý Yaptým Meyvem Çantamda etkinliði düzenlendi. Öðrencilerin giriþ ve çýkýþ saati ayarlanarak okul giriþinde stant kuruldu. Gazi Caddesi Diyanet Vakfý yayýn satýþ yeri önünde vekâletle kurban kesim standý açýldý. Müftülük kurban kesim standý açtý l Müftülüðü tarafýndan Hürriyet ÝParký, Ulu Camii ve Kubbeli Camii avlusu ile Gazi Caddesi Diyanet Vakfý yayýn satýþ yeri önünde vekâletle kurban kesim standý açýldý. Çorum Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan müþtereken düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonuna yardýmcý olmak amacýyla, yurt içinde ve yurt dýþýnda açlýk ve sefalet içerisinde olanlara ulaþtýrýlmak üzere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðý ile kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlarýn bilgilendirilmeleri ve onlarýn ilgili banka þubelerine ücretlerini yatýrmalarýna yardýmcý olmak amacýyla Çorum Saat Kulesi yaný Hürriyet Parký nda, Ulu Camii avlusunda, Kubbeli Camii avlusunda ve Gazi Caddesi Türkiye Diyanet Vakfý Yayýn Satýþ yeri önünde açýlan stantlarda hergün saat arasýnda din görevlileri vatandaþlarý Vekaletle Kurban Kesimi ile ilgili bilgilendirip, taleplerini yerine getiriyor. ÝHH nýn kurban bedeli 450 lira Çorum ÝHH kurban bedelini 450 lira olarak açýkladý. Çorum ÝHH'dan yapýlan açýklamada, kurban baðýþlarýnýn dünyanýn dört bir yanýna ulaþtýrýldýðý bealirtilerek, þöyle denildi; "Eþref Hoca Caddesi'ndeki ofise gelerek kurban baðýþlarýnýzý bize ulaþtýrabilirsiniz. Kendi kurbanlarýnýzýn derilerini de vakfýmýza baðýþlayabilirsiniz. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý bu yýlki Kurban organizasyonunu yurt içindeki Kurban çalýþmalarý ile birlikte 93 ülke ve bölgede geçekleþtirecek. 23 yýldýr Kurban organizasyonu gerçekleþtiren ÝHH'nýn bu bayram belirlemiþ olduðu kurban bedeli 450 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarýný ÝHH'ya baðýþlamak isteyen hayýrseverler, kurban çalýþmalarý için belirlenen ülkeler arasýnda dilediðinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 2014 yýlý Kurban çalýþmasý kapsamýnda Türkiye ile birlikte 93 ülke ve bölgede kurban baðýþlarýný sahiplerine ulaþtýracak. Bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlacak ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece bir parça et götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarýnýn, yetimhane binalarýnýn ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlacak. 93 ÜLKE VE BÖLGEDE KUR- BAN ORGANÝZASYONU ÝHH, Afrika'dan Balkanlar ve Güneydoðu Asya'ya Ortadoðu'dan Latin Amerika'ya beþ kýtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaþacak. ÝHH'nýn bu yýl kurban çalýþmalarý için ziyaret edeceði ülke ve bölgeler þunlar; Türkiye, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Cibuti, Zimbabve, Mozambik, Swaziland, Lesotho, Güney Afrika, Gambiya, Gana, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Ruanda, Burundi, Sierra Leone, Somali, Sudan (Darfur, Hartum, Kesele), Tanzanya, Uganda, Nijer, Filistin, Irak, Kuzey Irak, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, kesilen kurban etlerinin yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya olmak üzere 65 ülkede ve 100 bölgede vatandaþlarýn adýna ulaþtýrýlacaðýný ifade ederek, söz konusu Vekaletle Kurban Kesim Stantlarýnýn 3 Ekim 2014 tarihi öðle vaktine kadar açýk kalacaðýný belirtti MÜFTÜLÜK KURBAN BE- DELÝ 575 TL Vatandaþlarýn Vekaletle Kurban Kesim taleplerine, açýlan stantlarda din görevlileri tarafýndan yardýmcý olunacaðýný ifade eden Aþýk, Vekaletle Kurban Kesim ücretlerinin tüm masraflar dâhil yurt içinde 575 TL, yurt dýþýnda 400 TL olduðunu söyledi. Aþýk, vekalet yoluyla kurban kestirecek vatandaþlarýn kurban bedellerini internet ortamýnda online olarak yapabileceklerini kaydetti. (Haber Merkezi) Çorum ÝHH kurban bedelini 450 lira olarak açýkladý. Ýran, Lübnan, Suriye, Ürdün, Yemen, Mýsýr, Tunus, Kýbrýs, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sýrbistan (Sancak, Preþova), Bulgaristan, Romanya, Haiti, Bolivya, Ekvador, Rusya, Afganistan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan, Özbekistan, Acara, Adýgey, Azerbaycan, Gürcistan, Kýrým, Ahýska, Abhazya, Çeçenistan, Bangladeþ, Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Açe, Moro-Filipinler, Doðu Türkistan. KURBAN BEDELÝ 450 TL ÝHH, bir kurban bedelinin 450 TL olarak belirlendiði kampanya kapsamýnda toplam 40 bin civarýnda kurban kesmeyi planlýyor. ÇORUM'DAN ÝHH'YA KURBA- NINIZI NASIL BAÐIÞLAYABÝLÝRSÝ- NÝZ? Eþref Hoca Caddesindeki ÝHH Vakýf merkezine gelerek elden Banka hesap numaralarý aracýlýðýyla - Al Baraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans - Posta çeki hesabýyla ÝHH'nýn internet adresinden online baðýþla KURBANLIKLAR NASIL KESÝ- LÝYOR? Kurbanlýklar ÝHH görevlilerince kesim yapýlacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satýn alýnýr. Kurbanlýklar Ýslami usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden daðýtýlýr. Kurban kesimlerinin gerçekleþtiðine dair bilgi, kýsa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir. ÇORUM ÝHH'ya ten ulaþarak bilgi alabilir, baðýþlarýnýzý yapabilirsiniz. Ayrýca Çorum'da kestiðiniz kurbanlarýnýzýn derisini baðýþlayabilirsiniz." (Haber Merkezi)

15 CUMA 19 EYLÜL Hakim ve savcýlara yapýlan zam husumet doðuracak aðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý BKonfederasyonu (BASK) Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn hakim ve savcýlarýn maaþlarýna seyyanen bin 155 lira zam yapýlmasýna iliþkin açýklamasýna tepki göstererek, memurlar arasýnda cübbeli cübbesiz ayrýmý yapýlmasýnýn çalýþma barýþýna darbe vuracaðýný söyledi. 62. Hükümetin ilk icraatýnýn iki buçuk milyon memuru bir kenara iterek hakim ve savcýlarýn maaþlarýna seyyanen bin 155 lira artýþ yapmak olmasý yaralayýcý, üzücü ve inciticidir. diyen Çam, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; 2014 Ocak ayýnda aralarýnda hakim ve savcýlarýn da olduðu memurlara net 123 lira artýþ verilirken, sadece hakim ve savcýlara bir kalemde seyyanen bin 155 lira artýþ verilmesi çalýþma barýþýný bozacak, kamuda çalýþan deðiþik meslek gruplarý arasýnda kýskançlýk ve husumet doðuracaktýr. 62. Hükümet ilk icraatýnda ilk düðmeyi yanlýþ iliklemiþtir. Anlaþýlan odur ki, bundan sonraki düðmelerin yanlýþ iliklenmesine devam edilecektir. Hayati Çam 1 Eylül 2014 tarihinde TBMM Genel kurulunda okunan 62. Hükümet programýnda "Ýlk defa 2012 yýlý için memur maaþlarý toplu sözleþme ile belirlenmiþtir." Ýfadesini kullanarak 2014 yýlýnda düþük zam verilmesinin vebalini sarý sendikalara yükleyenler, hakim ve savcýlara yapýlan seyyanen bin 155 liralýk artýþý nasýl açýklayacaklardýr? BÝZ BU FÝLMÝ DAHA ÖNCE DE GÖRMÜÞTÜK 90'lý yýllarda "postallý-postalsýz memur" ayrýmý ile sadece asker ve polis maaþlarýna yapýlan olaðan dýþý artýþlar hafýzalarýmýzda tazeliðini korumaktadýr. Bu kez de memurlar arasýnda "cübbeli - cübbesiz" ayrýmý yapýlarak çalýþma barýþý bozulmaktadýr. Günün her saatinde ve ülkenin her köþesinde gerektiðinde caný pahasýna kamu hizmetini vatandaþa sunan milyonlarca kamu görevlisini yok saymak, hiçe saymak, mesleklere veya sýnýflara göre farklý iþleme tabi tutmak kimsenin hakký deðildir. Bu yaklaþým memurlarý üzmüþtür, incitmiþtir, yaralamýþtýr, kýrmýþtýr. ÇORUM ÝL JKLIÐI MERKEZ ÞEHÝT JÜÇVÞ CEMALETTÝN ERDOÐMUÞ LOJMANI BAKIM VE ONARIM ÝNÞAATI ÝÞÝ ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM) ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI Çorum Ýl JKLýðý Merkez Þehit JÜçvþ Cemalettin ERDOÐMUÞ Lojmaný Bakým ve Onarým Ýnþaatý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ l-ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : l-adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b)yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi c)ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI MERKEZ/ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUPÝÞLER VEYABU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JANDAR- MA KOMUTANLIÐI LOJÝSTÝK ÞUBE MÜDÜRÜLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIR- MA HASTANESÝ KARÞISI MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. 2 köyün içme suyu çözüldü orum'un Sungurlu ilçesine Çbaðlý Hacýosman ve Ýmirli köylerinin içme suyu sorununun çözüldüðü bildirildi. Sungurlu Kaymakamlýðýndan yapýlan açýklamada, Hacý Osman Köyü içme suyu inþaatýnýn 2014 yýlý KÖYDES programýnda olup köy yeterli içme suyuna sahip olmadýðýndan isale hattýnda 5 (BASIN:918) adet vantus 3 Adet tahliye ve 4410 metre boru kullanýlarak 43,409,46 TL ye içme suyu hattý yapýldýðý kaydedildi. Ýçme suyu isale hattýnýn yapýmýyla 458 nüfuslu Hacýosman köyünün 30 yýllýk su ihtiyacý karþýlanmýþ oldu. Ýmirli köyü içme suyu þebekesi ise 2014 yýlý KÖYDES programýnda olup mevcut içme suyu þebeke hattý çok eski ve kullanýlamaz durumda olduðundan 4053 metre boru, 2 Adet yeraltý hidrantý ve eski isale hattýnýn tadilatýnda 317 metre boru kullanýlarak 37,406,25 TL ye içme suyu isale hattý yapýldýðý belirtildi. Ýçme suyu isale hattýnýn yapýmýyla 182 nüfuslu Ýmirli köyünün 30 yýllýk su ihtiyacý karþýlanmýþ oldu.(ýha) BAÞSAÐLIÐI Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri, Erol Taþkan ýn annesi Sügeda Taþkan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhumeye Allah tan rahmet, tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Tahsin ÞAHÝN T.C. Örnek No: 25* ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2014/149 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 11/09/2014 l.ýhale Tarihi : 01/10/2014 günü, saat 14:00-14:05 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 16/10/2014 günü, saat 14:00-14:05 arasý. Ýhale Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYE OTOPARKI (BAHABEY MH. TAHILPAZARI SK. N:23) - ÝSKÝLÝP / ÇORUM No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL ,00 1 %18 11DN840 Plakalý, 2005 Model, FORD Marka, TRANSÝT 300 SF Tipli, 4L30092 Motor No'lu, NMOUXXTTFU4L30092 Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, ,00TL bedelli, ford marka, transit 300 sf tipli, 2005 model, beyaz (inci) renkli, 4L30092 motor numaralý, NMOUXXTTFU4L30092 þasi nolu, dizel yakýt cinsli, yük nakli kullaným hacimli, 1998 silindir hacimli, tekerlekleri ve döþemesi eski olan, km de, arka bagaj kapaðýnýn sol tarafýnda hafi darbe almýþ olduðundan bagaj kapaðý açýlamamakta, ön camda çatlak mevcut olan kaportasý ve boyasý yeni olan hali hazýrda çalýþma imkaný bulunan kapalý kasa kamyonet (ÝÝKm.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 924) Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 922)

16 16 CUMA 19 EYLÜL 2014 Ç Hattuþa da alternatif turizm planlamasý Osmancýk ta Ýlköðretim Haftasý kutlamasý EDES Projesi sona erdi lköðretim Haftasý Os- törenlerle kut- Ýmancýk ta landý. Hükümet Konaðý Meydaný nda gerçekleþtirilen törende Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere Atatürk Anýtýna çelenk koydu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunduðu programa Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Ýlçe Jandarma Komutaný.J. Üstð. Ýrfan Kýymaz, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Tören daha sonra Osmangazi Ýlkokulu bahçesinde devam etti. Osmangazi Ýlkokulu öðrencilerinden Tunahan Toz, Ahmet Faruk Avcý ve Gülseren Ýbik programda ilköðretim haftasý ile ilgili yazý ve þiirler okudular. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise orum un Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve beraberindeki heyet Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma Tanýtma Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen i ziyaret etti. Çekül Evi nde gerçekleþen ziyarette Baþkan Osman Tangazoðlu, Hititlerin baþkenti Hattuþa da yaþanan sorunlar ve belediye olarak hazýrladýklarý projeler hakkýnda Prof. Dr. Metin Sözen i bilgilendirdi. Ziyarette 2010 yýlýnda hazýrlanan koruma amaçlý imar planýnýn, Hattuþa Kültür Havzasýna bütüncül bakýþ getir- Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma Tanýtma Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen i ziyaret etti. mediðini belirten Tangazoðlu, di dýðýný dile getiren Boðazkale öncelikli hedefledidýðýný rinin havzada bütüncül koruma olduðunu söyle- Toplantýda turizmin geliþmesi için alt yapý çalýþmalarýnýn baþlaný Belediye Baþkarinin Osman Tangazoðlu, konaklama ve dinlenme Osmancýk Milli Eðitim Müdür Ýbrahim Gökdere yaptý. Osmancýk ta Eðitim ve Öðretim yýlýnda 7 bin 531 öðrencinin ders baþý yaptýðýný belirten Gökdere, Ýnsaný canlýlardan ayýran en önemli özellik, aklý ve zekasýdýr. Fakat akýl kendiliðinden geliþemez. Aklý geliþtiren, kullanýlmasýný öðreten bilgilerle zenginleþtiren okuldur. Çünkü okul, bir eðitim öðretim yuvasýdýr, insanýn yettirildiði yerdir. Hepimizin görevi sizleri, yararlý ve uygar bir insan olarak yetiþtirmektir. Eðitilmemiþ toplumlar uygar olamazlar, geliþemezler, ayakta kalamazlar. Okula gelmek ondan yararlanmak insan hayatýnda çok önemli bir aþamadýr. Eðer aklýnýzýn zengin olmasýný istiyorsanýz, uygar bir insan olarak yetiþmek istiyorsanýz okulunuza dört elle sarýlýnýz, ona sahip çýkýnýz. Okulun bütün imkanlarýndan yararlanýnýz. Öðretmenlerinizden en iyi biçimde faydalanýnýz. Düzenli çalýþýnýz. Çünkü baþarýlý olmanýn yolu, düzenli ve disiplinli çalýþmaktan geçer. dedi. Ýlçe kaymakam Sezgin Üçüncü de, eðitim, öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný dileyerek, öðrencilere tavsiyelere bulundu. Dördüncü sýnýf öðrencilerinin ana sýnýfý ve birinci sýnýf öðrencilerine öðrencilerine hoþ geldiniz çiçeði verdiði program, törene katýlanlarýn sýnýflarý ziyareti ile devam etti. Program ikramla sona erdi. mekânlarýnýn yapýlmasý, arkeopark alanýnýn düzenlenmesi, yöreye özgü el sanatlarýnýn geliþtirilmesi konularýnda Belediye olarak çalýþma yaptýklarýný ifade etti. Çekül Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen ise öncelikle Boðazkale kent merkezinde halkýn kullanacaðý sosyal alanlarýn iyileþtirilmesi gerektiðini vurgulayarak, konut sorununa çözüm üretilmesi için planlanan toplu konut evlerinin konumu ve mimarisinin dokuyu zedelemeyecek þekilde planlanmasý gerektiðinin altýný çizdi.(ýha) Ünlü ressamýn öðrencisi sergi açacak Ü nlü ressam þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun öðrencisi rini öpmek geldi ama yine cesaret edemedim. Yalnýzca desenlerini çizmekle yetindim. Gülseren Südor resim sergisi açacak. Ressam Südor, hocasý Eyüboðlu'nun ardýndan 69 yýl sonra 2011 yýlýnda Ýskilip'e gelerek oluþturduðu 'Ýskilip Desenleri' isimli sergisini açýyor. Galeri Diani'nin katkýlarý ile Ýskilip Çatalkara Kültür ve Sanat Evi'nde 21 Eylül 2014 Pazar günü saat 16:00'da açýlýþý gerçekleþtirilecek sergiye Ýskilip Belediyesi destek veriyor. Sergi 2 ay boyunca açýk kalacak. Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu da 1.5 yýl aradan sonra serginin açýlýþý için Ýskilip'e gelecek isimler arasýnda. Açýlýþýn yapýldýðý gün Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen 'Bedri Rahmi Eyüboðlu' konulu hikaye yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri 19:00'da Ýskilip Gülseren Südor Bende B.Rahmi'nin yetiþtirdiði bir ressam olarak onun kadar Ýskilip'i severek ve isteyerek desenlerime aktardým. Ýskilip'te Arasta'daki ustalar sayesinde zamanýn acýmasýz akýþý içinde teknolojiye yenilmeden kalabilen el sanatlarýnýn deðerini daha çok takdir ettim. Ýskilip'i görüp yaþadýktan sonra, kale içinde ve çeþitli mahallelerini gezerken hocamýn Anadolu sevgisinin nerelerden beslenip resimlerine kaynak olduðunu daha iyi anladým. Akademideki biz Ýstanbul'da doðup büyüyen genç öðrencilerine hiç durmadan yinelediði, diline pelesenk edindiði 'Çocuklar; Anadolu'yu gezip görün. Ananýzýn helal sütü gibi size sunduðu her güzelliði kana, kana içip beslenin. Bu üzerinden elliden fazla medeniyetin gelip geçen Azmimilli Ýlkokulu konferans salonunda verilecek. Gülseren Südoru sergiye dair duygularýný dile getirdiði yazýsý þöyle; topraklardan sanatsal olarak beslenerek üretin'' derken yarým asýr sonra ne demek istediðin daha iyi anladým. Ben Ýskilip'e yað gibi kayan asfalt yollar üzerinde son model bir araba ile gelmiþ iken; Hocamýn yetmiþ yýl öncesinin ve de o zamanýn HOCAM BEDRÝ RAHMÝ EYÜBOÐLU'NA SONSUZ SAYGIkoþullarýnda bir de resim malzemeleri ile ufacýkta olsa bir kalacak bir LARIMLA yeri olup olmadýðýný bilmeden buralara nasýl ulaþabildiði bir filim þeridi Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde yýllarý gibi gözümün önüne geldi. arasýnda tam dört yýl atölye hocam olmasýndan büyük gurur duyduðum Anadolu'nun tüm doðal güzelliklerini, tarihi ve kültürel öz geçmiþini insanýnýn iç güzelliðini baðrýnda saklayan Ýskilip'te sergi açmayý B.R Eyüboðlu'nun 1942'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ressamlar için saðladýðý olanaklar ile 'Yurt Ýçi Gezileri' kapsamýnda Çorum'daki çalýþmalarý sýrasýnda Ýskilip'e geldiðinde bu beldeye hayran kalarak iki-üç Çatalkara Sanat Evi ve Yazmalý Konaðýn iþlevlerine son verilmeden öncesi planlamýþ idim. gün kalmasýndan tam olarak altmýþ dokuz yýl sonra 2011 yýlýnda oðlu Mehmet'in eþi Hüget Eyüboðlu'nun daveti üzerine bende Ýskilip'e giderek o yörede desenler çalýþma olanaðýna sahip oldum. Ýskilip'in hocamýn zamanýndan bu yana halen bakir kalmýþ olmasýndan etkilenerek, Anadolu Topraklarýnýn güzelliðinden bende büyük bir zevkle yararlanarak Ýskilip'in her mahallesini, her yöresini ve insanlarýný tanýyarak kendimce resimlemeye çalýþtým. En çokta görsel olarak bir sanatçýnýn kanýný harekete geçiren, o geçmiþ yüzyýllardan kalma hüzünle ve sabýrla aslýna uygun olarak restore edilmeyi bekleyen eski mahallelerindeki evlerinden, bacalarýndan, kapýlarýndan çok etkilendim. Evlerin, dükkanlarýn önünde oturan insanlarýn pencereden bakan insanýnýn içten ve samimi bakýþlarý beni çok etkiledi. Etrafta koþuþturan '' Þimdi sen ne yapýyon teyzem?'' diyen çocuklarý baðrýma basasým geldi. Ancak onlarý desenlerimde yaratan kadar doðal halleri ile yansýtamayacaðýmdan çekinerek býraktým oyunlarýna devam ettiler. Ben sokaklara Elli yýl öncesinde ta Kanada'dan ülkemize gelip bizlere ve Eyüboðlu ailesine katýlarak, bizleri bizden, Anadolu'yu, insanýný, sanatýný bizlerden neredeyse daha çok severek sahip çýkan Eyüboðlu ailesi gelini olarak Ýskilip'te bir kültür ve sanat hareketi baþlatmak amacý ile maddi, manevi tüm olanaklarýný seferber eden Hüget Eyüboðlu'nun, tüm gayretlerinin heba edilmesi neticesinde maalesef hüsrana uðradým. Ancak yeni yerel yönetimin ve de eczacý Mustafa Sak bey gibi bir çok aydýn kiþinin beldesini her açýdan kalkýndýrmanýn, tanýtmanýn, yüceltmenin yolunun kültürel ve sanatsal faaliyetlerle olabileceðinin bilincinde olmalarý nedeni ile el ele vermesi neticesinde bu gün burada sergimi açabiliyorum. Bedri Rahmi hocamý ebediyete uðurlayýþýmýzýn üzerinden otuz dokuz yýl, buralarý keþfediþinin üzerinden geçmiþ yetmiþ iki yýl ve benimde yetmiþ yaþýmý devirmeme bir yýl kalmýþ iken; Bu sergiyi açabilmiþ olmam beni çok mutlu ediyor örtü yayarak bir arada madýmak ayýklayan, ceviz kýran kadýnlarý soh- Sanatýn özündeki zor, karmaþýk, iniþ çýkýþý bol sarp ve herkes tarafýndan anlaþýlmaz yollarýnda emeklerini ortaya koyan Türk Resim Taribetlerini bölmeden resimlerime konu yaptým ki büyük þehirlerde yaþayan insanlar imece usulünün ne olduðunu görsünler, anlasýnlar istedim. hi'nin mihenk taþlarý olarak ebediyete kadar baki kalacak olan hocam Arasta'da, bana hiç aldýrmadan, sanki ürettiklerini hemen satýn alacak olanlar kuyrukta bekliyormuþçasýna vakar ve gururla iþlerine devam eden ustalar gördüm. ''Ýyi ki halen varsýnýz, iyi ki halen bu el sanatlarýný yaþatýp, koruyup çalýþmaya devam eden yüreðiniz var'' dedim. Ýçimden, ustalarýn yaptýklarý iþler nedeni ile örselenmiþ, yýpranmýþ elle- B.R. Eyüboðlu'nu, sanatta yol göstericim olan eþi Eren Eyüboðlu'nu ve o dönemin diðer sanatçýlarýný saygý ile anarken; Sevgili arkadaþým Hüget Eyüboðlu'nu þimdiye kadar olan çalýþmalarý nedeni ile kutlarken, gelecekteki tüm çalýþmalarýnda da baþarýlar diliyorum. (Haber Merkezi) Ýlköðretim Haftasý Osmancýk ta törenlerle kutlandý. skilip Belediyesi'nin il- doðum öncesi fak- Ýçede törlerden kaynaklanan engelli doðumlarý en aza indirmek için baþlattýðý çalýþmada sona gelindi. 18 Yaþ üstü tüm bayanlarýn bu konuda eðitilerek bilinçlendirilmesi amacýyla hazýrlanan proje; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn Engelliler Destek Programý kapsamýnda sunuldu. Yaklaþýk bin 250 anne adayýna ulaþmayý baþaran Ýskilip Belediyesi, þehir merkezinde ve köylerde düzenlediði etkinliklerle anne adaylarýna doðum öncesinde engelliliðe neden olan faktörler hakkýnda uzman hocalar tarafýndan seminerler verdi. Verilen seminerlere katýlan vatandaþlara yazýlý ve görsel kaynaklar daðýtýldý. ÇESOB tan Þahiner e ziyaret orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý ÇBirliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Kýlýç'a, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasý Baþkaný Alaaddin Kayaer, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odasý Baþkaný Mutlu Karslý, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý, Sungurlu Þoförler Esnaf Odasý Baþkaný Hacý Karatekin'de eþlik etti. Ziyarette Kýlýç, "Baþkan Þahiner'in uzun yýllar Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný olarak yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarý takdir ettik. Þimdi ise Sungurlu esnafýnýn ruhunu iyi bilen bir Belediye Baþkaný nýn olmasý ilçe için Tufan Köse Þahiner i kutladý umhuriyet Halk Partisi (CHP) Ço- Milletvekili Av. Tufan Köse Crum Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette, Baþkan Þahiner ile sohbet eden Milletvekili Köse, "Sungurlu halký tercihini sizden yana koymuþtur. Güzel hizmetler yapacaðýna inanýyorum. Bizlerde halkýn iradesine saygý gösterip, Çorum milletvekilleri olarak ilçen adýna yapacaðýnýz tüm hizmetlerde sizlere destek olmalýyýz. Milletvekili olarak benim davam halkýn, hak davasý, birlik beraberlik, kardeþlik sevdasýdýr" dedi. Baþkan Þahiner de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse'ye Projenin kapanýþ toplantýsý ise Ýskilip Akþemseddin Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleþtirildi. Proje Koordinatörü Þaban Balcý, projenin Ýskilip ve köylerinde akraba evliliði, yanlýþ beslenme, benzer sebepler ve bilinçsizlikten kaynaklanan engelli doðumlarýn en aza indirilmesi ve önlenmesi ÇESOB heyeti Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret etti. amacýyla hazýrlandýðýný aktararak, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzca engelli vatandaþlarýmýzýn desteklenmesi, eðitilmesi, sosyal hayata entegrasyonlarý ile ilgili son yýllarda öncülük ettiði çalýþmalar sonuç vermiþ ve toplumda sorumluluk bilinci geliþmiþtir. Engelleri Yolun Baþýndayken Engelliyoruz" büyük bir kazançtýr. Þahiner'in Baþkanlýðý döneminde güzel projelere imza atacaðýna inanarak kendisini bir kez daha Belediye baþkaný seçilmesinden dolayý kutluyorum" dedi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, esnafý sorunlarýna deðindi. Baþkan Þahiner Dünyadaki küreselleþme nedeniyle alýþveriþ yapma kültürümüzde buna paralel olarak deðiþiyor. Bu yüzden de AVM ler küçük esnafý etki altýna alýyor. Ýlçemizdeki Küçük esnafýn korunmasý adýna ne yapýlmasý gerekiyorsa yapmaya çalýþýyoruz, çalýþmaya da devam edeceðiz. Geçmiþte olduðu gibi Belediye Baþkanlýðým döneminde de il ve ilçe oda baþkanlarýmýzla birlikte bölgemizin kalkýnmasý ve güçlenmesi için tek vücut olacaðýz" ifadelerini kullandý.(ýha) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i ziyaret etti. desteklerinden dolayý teþekkür etti. Bizlerinde Belediye Baþkaný olarak amacý halkýmýza en güzel hizmetleri yaparak onlarýn hayýr duasýný almak için çalýþmak diyen Baþkan Þahiner, "Sevdamýz Sungurlu. Ancak Ýktidarýn Çorum Milletvekilleri, ilçeler arasýnda ayrým yapmayarak, iýlimize gelen hizmetleri eþit ve adaletli þekilde daðýtmalý. Sungurlu halký birlik beraberlik, kardeþliðini devam ettirerek kendilerini üvey evlat yerine koyan milletvekillerini asla affetmeyecektir" diye konuþtu. Þahiner ayrýca CHP'nin yeni yapýlan kurultayýnda Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliðine seçilmesinden dolayý da Köse'yi tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi.(ýha) projesi bu amaçla hazýrlanmýþtýr. Engelli doðumlarýn önlenmesi için son derece önemli olan evlilik öncesi ve gebelik sürecinde kadýnlarýn bilinçlendirilmesine son derece titizlik gösterilmiþ, gerek Toplum Saðlýðý merkezimizin hekimleri, gerekse saðlýk görevlilerimiz bu kapsamda olan hanýmlara gerekli bilgi aktarýmýnda Ýskilip Belediyesi'nin ilçede doðum öncesi faktörlerden kaynaklanan engelli doðumlarý en aza indirmek için baþlattýðý çalýþmada sona gelindi.

17 (Ç.HAK:2374) (Ç.HAK:2654) Þekerbank tan þoför esnafýna kredi Þ ekerbank, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerine uygun faizli kredi fýrsatý sunmaya hazýrlanýyor. Þekerbank Þube ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) (Ç.HAK:2311) Müdürü Özlem Kavakçý Taç ile Þube Yönetmeni Dilek Arslan, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret ederek, oda üyelerine yönelik kullandýrýlacak uygun kredi hakkýnda bilgi verdiler. Þekerbank olarak Çorum esnaf ve sanatkarýnýn her zaman yanýnda Þekerbank, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerine uygun faizli kredi fýrsatý sunmaya hazýrlanýyor. (Ç.HAK:2504) (Ç.HAK:2695) DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay ve temizlik iþlerine bakacak bay eleman alýnacaktýr. Hitit Apart Erkek Öðrenci Yurdu Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 17 (Ç.HAK:2682) SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1 de (Ç.HAK:2645) olmaya çalýþtýklarýný ifade eden Þube Müdürü Özlem Kavakçý Taç, önümüzdeki günlerde Oda ile yapacaklarý protokol sonrasý kredilerin esnafa açýlacaðýný kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Oda Baþkaný Tahsin Þahin ise, Çorum esnafýnýn her þeyin en iyisine layýk olduðunu belirterek, uygun kredi konusunda kendilerine kapý açan Þekerbank yöneticilerine ayrýca teþekkür etti. (Haber Merkezi) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý, tecrübesi olan Tornacý ve Frezi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýmaj Kalýp Adres: K.S.S. 89. Sk. No: * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2607) EMRE KUT ðitim Sen Þube Baþkaný EMehmet Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Eðitim Sen Baþkaný Selim Aydýn'a dün hayýrlý olsun ziyaretin de bulunarak 24 Eylül Çarþamba günü beraber alanlarda olacaklarýný söyledi. Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Eðitim Sen genel merkezi ve Türk Eðitim Sen genel merkezlerinin ortak karar alarak 24 Eylül'de 23 EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Bakým hizmet alýmý (Çocuk evleri) hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Gazi Cad. Valilik Ek binasý Kat:8 / Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Zabýtaya destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 25 adet semt parký aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: Spor Genel Müdürlüðü- Tesisler Dairesi Baþkanlýðý Çorum Merkez Atletizm Pisti yapým iþi. Yer: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat: 8 alanlarda olacaklarýný bildirdi. Öztürk, "Ýlimizde ve Türkiye genelinde grev yapacaðýz. Bizler büyük bir aileyiz. Farklýlarýmýz olsa da sorunlarýmýz ortak. Farklýlýklarýmýzý bir kenara býrakarak sorunlarýmýz için beraber mücadele edeceðiz." Dedi. Türk Eðitim Sen Baþkaný Selim Aydýn ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Altýndað/Ankara Saat: EYLÜL Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü 2015 mali yýlý 12 aylýk 14+1 kiþilik þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü Bakým hizmeti alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü Temizlik ve kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili CUMA 19 EYLÜL Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Eðitim Sen i ziyaret etti. Birlikte alanlarda olacaklar yönetimine teþekkür etti. Zor bir sürecin içine girildiðinin altýný çizen Selim Aydýn, Eðitim Sen Genel Merkezi ve Türk Eðitim Sen Genel Merkezi'nin ortaklaþa almýþ olduðu bu grev kararýnýn mutlu ettiðini dile getirerek, "Düþünce olarak farklýlýklar olsa da eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözümü yolunda birlikte olmaktan mutluluk vermektedir. Türk Eðitim Sen ve Eðitim Sen olarak alanlarda olacaðýz. Bütün eðitim çalýþanlarýný bekliyoruz." þeklinde konuþtu. 'Sorunlarýn çözümü için grev yapacaðýz' Eðitim Sen Çorum Þubesi, sendika binasýnda yeni eðitim öðretim dönemi ile ilgili deðerlendirmede bulundu. EMRE KUT ðitim Sen Çorum Þubesi, Esendika binasýnda yeni eðitim öðretim dönemi ile ilgili deðerlendirmede bulundu. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, yaþanan maðduriyetlerin son bulmasý ve sorunlara kalýcý çözümler üretilmesi için 24 Eylül'de greve çýkacaklarýný söyledi. Bugüne kadar eðitimde çok sayýda yasal düzenlemenin yapýldýðýný dile getiren Öztürk, "Haklarýmýz torba yasalarla týrpanlanmýþ, esnek çalýþma, angarya, performans deðerlendirme, mülakat ve sözlü sýnava uygulamalarý ile iþ güvencemiz doðrudan hedef haline getirilmiþtir. Kamu emekçilerinin haklarýný ellerinden almak için bugüne kadar önemli adýmlar atýlmýþtýr. Erken emeklilik, yeni personel almama, taþeronlaþtýrma, geçici süreli sözleþmeli personel çalýþtýrma, ücretli öðretmenlik, 4-b, 4-c, 50-d, sözleþmeli çalýþma ve benzeri gibi uygulamalarla kamu istihdamýnda büyük bir alt üst oluþ yaþanmýþ, güvencesiz istihdamda tam bir patlama yaþanmýþtýr." dedi. Eðitimde sisteminin üzerinden henüz iki yýl geçmesine raðmen, okul dönüþümleri sonucunda ortaya çýkan norm fazlasý sorunu hala çözülemediðini ifade eden Öztürk, þöyle devam etti: "Öðretmen atamalarýnda, özür grubu tayinlerinde, il içi ve il dýþý tayinlerde de ciddi maðduriyetler yaþanmakta, üniversitelerde üyelerimize yönelik baskýlar, MOBBÝNG uygulamalarý, soruþturmalar ve görevden almalar sürmektedir. Okul dönüþümleri sonucu ortaya çýkan sorunlara, atama ve tayinlerde yaþanan olumsuzluklara, baský, soruþturma ve sürgünlere seyirci kalmayacaðýmýzý göstermek için 24 Eylül'de grevdeyiz. Eðitimde siyasal kadrolaþmaya son verilmeli, eðitim yöneticileri belirlenirken liyakate dayalý ve objektif deðerlendirmeler yapýlmalýdýr. Türkiye çapýnda yeni atanan okul müdürlerinin sendikalara göre daðýlýmýna bakýldýðýnda itirazlarýmýzýn ne kadar haklý olduðunu görmek mümkündür. Yeni müdür görevlendirmelerinde Eðitim Bir Sen üyesi müdürlerin oraný yüzde 81, Türk Eðitim Sen'li müdürlerin oraný yüzde 9, Eðitim Sen'li müdürlerin oraný yüzde 4, diðerleri yüzde 6'dýr. Baþýndan sonuna siyasal kadrolaþma operasyonu olarak gerçekleþtirilen eðitim yöneticilerinin deðerlendirilmesi ve görevlendirilmesi uygulamalarý, hukuktan, adaletten ve objektiflikten yoksundur. Öztürk, eðitimde zorunlu rotasyonu eleþtirerek, aday öðretmenlere sözlü sýnav uygulanmamasý gerektiðini vurgulayarak, "Geçtiðimiz günlerde TBMM'de kabul edilen torba yasa ile öðretmenlere zorunlu rotasyon ve aday öðretmenlerin asli kadrolara geçirilirken sözlü sýnav uygulamasýnýn önü açýlmýþtýr. Eðitim Bakanlýðý, pek çok konuda olduðu gibi zorunlu rotasyon ve aday öðretmenlere sözlü sýnav konusunda dayatmacý tutumunu sürdürmekte, öðretmenlerin ve sendikalarýn bu konudaki eleþtiri ve önerilerini dikkate almamaktadýr. Özellikle aday öðretmenlere sözlü sýnav uygulamasý, iþ güvencemizin elimizden nasýl adým adým alýnmaya çalýþýldýðýnýn görülmesi açýsýndan önemlidir. Öðretmenlere zorunlu rotasyon uygulamasý halinde eðitim sisteminin yeni bir kaos ile karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmazdýr. Öðretmenler açýsýndan açýkça "sürgün" anlamýna gelen ve pek çok yönden istismar edilebilecek "zorunlu rotasyon" uygulamasýnýn gündeme gelmemesi, MEB'in öðretmenleri kendi istekleri dýþýnda zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve teþvik esasýna dayalý çözümler üretmesi için 24 Eylül'de grevdeyiz. Sorunlarýmýzýn farkýndayýz ve kalýcý çözüm üretilene kadar mücadele etmeye kararlýyýz!" diye konuþtu. Öztürk, Eðitim Sen olarak, attýðý her adýmda dayatmacý uygulamalarý ile eðitim ve bilim emekçilerini, öðrencileri ve velileri maðdur eden Milli Eðitim Bakanlýðý'ný uyarýyor, taleplere kulak verilmesini, sorunlarýn kalýcý olarak çözülmesini istediklerini aktararak, 24 Eylül Çarþamba günü Eðitim Sen Genel Merkezi ile Türk Eðitim Sen Genel Merkezi'nin ortak aldýðý karar doðrultusunda ülke genelinde grev yapacaklarýný sözlerine ekledi. mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat:

18 18 CUMA 19 EYLÜL 2014 Zonguldak, Çorum a kenetlendi Yarýn sahasýnda Çorum Belediyespor u konuk edecek olan Zonguldak da tüm camia kenetlendi. Teknik Direktöründen futbolcusuna, yöneticisinden taraftarýna kadar tüm camia Çorum Belediyespor maçýný kazanmaya ant içmiþ durumda. Z Görkemspor dan üç takviye Görkemspor un Kastamonu ve Amasya dan transfer ettiði iki isim baþkan Tuncay Görkem ve antrenör Taner Adýkdý ile Bayanlar Bölgesel Hentbol Liginde mücadele edecek olan Çorum temsilcisi Gençlik Görkemspor kadrosunu Kastamonu dan Tülinay Zavar, Amasya dan Funda Karsak ile alt yapýdan Melda Görkem ile takviye etti. Kulüp Baþkaný Tuncay Görkem hedeflerinin lige yükselmek olduðunu söyledi. B Görkemspor alt yapýsýndan A takýma çýkan Melda Görkem ayanlar Bölgesel Hentbol Liginde ilimizi temsil edecek Gençlik Görkemspor kadrosunu üç yeni isimle güçlendirdi. Görkemspor Baþkaný Tuncay Görkem, kadrolarýný katýlan üç isimle güçlendiklerini ve hedeflerinin lige yükselmek olduðunu söyledi. Görkemspor, Kastamonu hentbol takýmýndan Tülinay Zavar ve Amasya dan Funda Karsak ile kulübün alt yapýsýndan yetiþen Melda Görkem ile resmi sözleþme imzaladý. Baþkan Tuncay Görkem, bu ay sonunda Çorum da oynayacaklarý grup maçlarý öncesinde çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini belirterek aralarýna yeni katýlan tecrübeli isimlerle güçlerine güç kattýklarýný söyledi. Baþkan Görkem, Hentbol Federasyonu tarafýndan daha önce Çorum da Eylül tarihleri arasýnda yapýlacaðý açýklanan grup maçlarýnýn Eylül e alýndýðýný söyledi. Görkem, üç takýmýn mücadele edeceði grup maçlarýnda ilk gün saat de Ankara Metropolspor ile ikinci gün ise Ankara Türközüspor ile ayný saatte karþýlaþacaklarýný son günü ise bay geçeceklerini söyledi. ÖZGÜR ARZOÐLU Tribüne konuk taraftar ayarý B AL temsilcimiz Ulukavakspor un iç saha maçlarýný oynayacaðý 1 nolu sahaya konuk taraftar tribünü düzenlemesi yapýldý. Futbol Federasyonu yetkililerinin yaptýðý inceleme sonucunda maçlarýn oynanacaðý sahada konuk takým taraftarlarý için özel bölüm yapýldý. Federasyon un isteði üzerine 1 nolu sahanýn yaklaþýk üçte birlik bölümü demirden bir bölme ile kapatýlarak ayrýldý. Ulukavakspor ile oynayacak konuk takým taraftarlarýnýn gelmesi halinde bu bölüm onlara ayrýlacak. HURÞÝT BOZKURT Tire, Of u gözüne kestirdi Ulukavakspor un BAL maçlarýný oynayacaðý 1 nolu sentetik çim saha tribününe konuk takým taraftarlarý için yer yapýldý T ürkiye Kupasý 2 nci Tur karþýlaþmalarýnda Tire 1922 nin rakibi 2. Lig Beyaz Gurup takýmlarýndan Keredeniz ekibi Ofspor oldu. Kupada, ilk tur karþýlaþmasýnda Bergama Belediyespor u 2-0 lýk sonuçla geçen kýrmýzý beyazlýlar, bir yandan ligde kayýpsýz yoluna devam ederken bir yandan da kupada Ofspor u gözüne kestirdi. Deplasmanda oynayacaklarý karþýlaþma için umutlu konuþan Teknik Direktör Ýskender Eroðlu, Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak güçlü takýmlar arasýndan çe- kebileceðimiz en iyi kurayý çektiðimize inanýyoruz. Ofspor u kupa dýþýna itebilmek için ben ve futbolcularým elimizden geleni yapacaðýz. Önümüzdeki hafta içi oynayacaðýmýz kupa maçýna, evimizde oynayacaðýmýz Gaziosmanpaþa karþýlaþmasýndan sonra hazýrlanmaya baþlayacaðýz. Tek hedefimiz tur atlamak. Lige ve kupaya iyi bir baþlangýç yaptýk. Moralimiz üst seviyede. Kaliteli bir kadro yapýsýna sahibiz. Tire ye tur atlayarak döneceðimize inanýyorum diye konuþtu. onguldak Kömürspor'un kaptaný Suat Kerçin, yarýn Çorum Belediyespor'la oynayacaklarý maç öncesi umut dolu konuþtu. Kaptan, Taraftarlarýmýza güzel bir hafta daha yaþatacaðýz diyerek, galibiyet sözü verdi. 3. LÝG'de hafta sonu sahasýnda Çorum Belediyespor'u konuk edecek Zonguldak Kömürspor, galibiyete þartlandý. LacivertKýrmýzýlý futbolcular, 2'de 2'lik serinin ardýndan oynayacaklarý Çorum maçýný da kazanacaklarýný ifade etti. "Eli bþ göndereceðiz" Takým kaptaný Suat Kerçin, Çorum Belediyespor karþýsýnda kötü bir sürprizle karþýlaþmayacaklarýný söyledi. Çorum ekibi karþýsýnda kazanmalarýnýn sürpriz olmayacaðýný vurgulayan Kaptan, "Batman Petrolspor ve Gaziosmanpaþaspor galibiyetleriyle çok güzel bir hava yakaladýk. Üstüne üstlük Türkiye Kupasý'nda da Bartýnspor'u yenerek ikinci tura yükseldik. 7 günde oynadýðýmýz 3 maçý da kazanmak bize müthiþ derecede moral ve güven kazandýrdý. Bu moral ve güvenle birlikte Çorum Belediyespor maçýna çýkacaðýz. Geride kalan 3 maçta iyi mücadele ettik ve hak ettiðimiz galibiyetler aldýk. Çorum Belediyespor maçý da ayný þekilde olacak. Mücadelemizi terimizin son damlasýna kadar sürdüreceðiz. Kazanmak için her þeyi yapacaðýmýzdan kimsenin kuþkusu olmasýn. Tek düþüncemiz galibiyet. Rakibimizi Karaelmas Kemal Köksal'dan eli boþ göndererek çýkýþýmýzý sürdüreceðiz." dedi. ÇORUM"U ÇOK ÖNEMSÝYORUZ Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, futbolda büyük ya da küçük takým ayrýmý yapmadýklarýný, hafta sonu karþýlaþacaklarý Çorum Belediyespor'u çok önemsediklerini söyledi. Ligde ve Türkiye K zanmak istediklerini ifade eden Kocacýk "Batman Petrolspor maçýný kazanýp üçüncü haftayý da 3 puanla kapatmak istiyoruz. Kupasý'nda bileði bükülmeyen Cahit Terzi, Cumartesi günü karþý karþýya gelecekleri Çorum Belediyespor maçýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Terzi, rakiplerini son derece önemsediklerini ve kazanmak için oynayacaklarýný söyledi. Çorum ekibinin ligde 1 galibiyet, 1 yenilgi aldýðýný, Türkiye Kupasý'nda da Tutap Þekerspor'u 3-1 yenerek ikinci tura yükseldiðini anýmsatan Terzi, "Rakibimiz hafife alýnacak bir rakip deðil. Çok önemsiyoruz ve ciddiye alýyoruz. Hazýrlýklarýmýzý ona göre yapýyoruz. Sahamýzda zorlu bir maç oynayacaðýz. Fakat rakip kim olursa olsun kazanacaðýz. Ligin güçlü ekiplerinden biriyiz. Bu maçý da kazanýp 4'te 4 yapmak istiyoruz. Bu konuda futbolcularýma güvenim tam" dedi. Zonguldak yerel gazetesi Þafak ýn spor sayfasýnda tüm baþlýklar Çorum üzerine Kýrýkhan galibiyete endeksli ýrýkhanspor, Batman Petrolspor ile kendi sahasýnda yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Ak nezaretinde gerçekleþtirilen antrenman, ýsýnma koþusu ve adaptasyon hareketleriyle baþladý. Koþunun ardýndan yarý sahada çift kale maç yapan futbolcular,antrenmandaki istekli ve hýrslý olmalarý göze çarptý. Kýrýkhanspor Baþkaný Hacý Kocacýk sahalarýnda oynayacaklarý Batman Petrolspor maçýndan 3 puanla ayrýlmak istediklerini belirtti. Kocacýk yaptýðý açýklamada, Tutap Þekerspor ve Payas Belediye Spor maçýnda takýma destek veren taraftarlara teþekkür ederek, ayný desteðin Batman Petrolspor karþýlaþmasýnda da devam etmesini istedi. Galibiyet serisi sürdürmek istediklerini belirten Kocacýk, üçüncü haftayý da puanla kapatarak taraftarlarýný mutlu etmek istediklerini ifade etti. Geçen haftayý maç yapmadan hükmet galibiyetle kapatýp bu arayý iyi deðerlendirdiklerini söyleyen Kocacýk taraftarlarý, cumartesi günü Batman Petrolspor ile Kýrýkhan Þehir Stadýnda oynayacaklarý maça davet etti. Alýnan galibiyetlerin anlam bulmasý için içeride oynayacaklarý Batman Petrolspor maçýný da ka- Taraftarlarýmýzýn stada gelerek takýmýmýzý 90 dakika boyunca destek vermesini istiyoruz. Maçlarýmýz onlarýn varlýðýyla mana kazanýyor, bu nedenle sarý lacivertli renklere gönül verenleri bu maçta görmek istiyoruz" dedi. Çorum FB de kýþ dönemi yarýn baþlýyor Ç orum Fenerbahçe Baskekbol Okulu nda kýþ dönemi çalýþmalarý yarýn baþlýyor. 12 ay boyunca devam eden çalýþmalar için kayýtlarýn devam ettiðini belirten Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri velileri çocuklarýný spor alanlarýna yönlendirmeye davet ettiler yaþlarý arasýndaki tüm gençlerin katýlabileceði bu çalýþmalarda sporcularýn basketbol teknikleri ve oyun kural bilgileri yanýnda temizliz, beslenme, dinlenme, ders çalýþmalarý, kitap okumalarý, çevreyle iletiþim gibi konularda eðitim verildiðini belirten antrenörler kötü alýþkanlýklardan uzak durmak ve doðru alýþkanlýklarý küçük yaþlarda almanýn önemine dikkat çekerek, Azimli, çalýþkan herkese yardýmcý olan vatanýný milletini seven düzgün bireyler yetiþtirmek için çalýþýyoruz. Doðru alýþkanlýk- larýn kazanýlacaðý ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden geliþebilecekleri tek yer olan spor sa- lonlarýna geleceðimizin teminatý olan tüm gençlerimizi bekliyoruz dediler.

19 (Ç.HAK:2699) (Ç.HAK:2692) (Ç.HAK:2691) (Ç.HAK:2694) YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY- BAYAN ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere, * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda en az bir yýl tecrübeli, * Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan, * Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) (Ç.HAK:2643) (Ç.HAK:2666) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) (Ç.HAK:2675) (Ç.HAK:2674) Bayan Eleman Aranýyor Diþ kliniðinde görevlendirilmek üzere yaþlarý arasýnda yemek ve temizlik yapacak bayan eleman alýnacaktýr. Ýlgi Diþ Polikliniði (Ç.HAK:2698) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve Çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý Mür. Tel: Gazi Cad. Uysal Ýþ Merkezi 1. kat ÇORUM ÝÞYERÝNE KÝRALIK DAÝRELER Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda Gündoðdu Sürücü Kursu nun çýkmýþ olduðu daireler iþyerine kiralýktýr. (Ç.HAK:2696) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Makina Mühendisi, Teknikeri, Meslek Lisesi veya MYO Makina bölümü mezunu ustalýk belgesi olan personeller alýnacaktýr. Eralp Arýtma Sistemleri Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. YÝTÝK YÝTÝK YÝTÝK Seyit SÖYLER Gazi oðlu 1960 Çorum Doðumlu Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðumuz 19 DS 281 plakalý traktörümüze ait ruhsatý kaybettik. Hükümsüzdür. Metin TÜRKMEN Celal oðlu 13/2/1969 Laçin Narlý Beldesi Doðumlu T.C.No: Osman TÜRKMEN Celal oðlu 15/2/1973 Laçin Narlý Beldesi Doðumlu T.C.No: Amasya Üniversitesi Türkçe Eðitimi Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Burcu ÖZMEN Salih kýzý 25/4/1991 Laçin Narlý Kasabasý Doðumlu Laçin Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa KOZA Þükrü oðlu 20/3/1965 Laçin Çamlýpýnar Köyü Doðumlu HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (Ç.HAK:2542) (Ç.HAK:2644) ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2459) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Satýlýk Dubleks Daire Karakeçili Mah. Bayýndýr 3. Sokak ta 155 m2 dubleks parka cepheli daire satýlýktýr (Ç.HAK:2629) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, * Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM Mür. Tel: (Ç.HAK:2589) Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. 1. Anýtevler No: 3 de (Ticaret Meslek Lisesi Karþýsý) hizmet veren Vip Class Oto ve Halý Yýkama yeri devren satýlýktýr. (Ç.HAK:2673) Not: Firmamýz 10 yýldýr hizmet vermektedir. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay, temizlik ve satýþ iþlerine bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Neksan Karasör Ekipmanlarý Küçük Sanayi Sitesi 89. Sok. No: 8 Mür. Tel: (Ç.HAK:2668) (Ç.HAK:2676) ELEMAN ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere BOYACI ve KAYNAKÇI eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 106 Tel: ELEMAN ALINACAKTIR DR. KLÝNÝK OTOMOTÝV DE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE KAPORTA USTALARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 101.SK NO:3 ÇORUM Tel: Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda kalite kontrol ve iþyeri sorumlusu yönetici uzmaný ile laboratuarda görevlendirilmek üzere, TSE ÝSO gýda güvenliði konularýnda çalýþmýþ tecrübe sahibi, Gýda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager gibi konusu ile ilgili okuldan mezun eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. YÜKSEL UN A.Þ. (Ç.HAK:2667) Bayan Satýþ Danýþmanlarý Alýnacaktýr Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý tecrübeli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2634) (Ç.HAK:2625) (Ç.HAK:2601) Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: (364) Mür. Tel: SATILIK KURBANLIKLAR Ücretsiz kesim-parçalama ÞAHÝN KASABI Tel: Seydim Köyü En az lise mezunu Bayan Kasiyer alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2690) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda görevlendirilmek üzere market bölümüne bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý * Esnek çalýþma koþullarýna uyabilen * Bilgisayar kullanabilen Mutlu Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:2683) Ankara Asfaltý 1. Km. (Citroen karþýsý) ÇORUM ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:2576) (Ç.HAK:2641) CUMA 19 EYLÜL Fatih Caddesi nde Kiralýk Ýþyeri Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný 336 m2 yola cephesi 20 metre olan dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: SATILIK BÜYÜKBAÞ ve KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ (Ç.HAK:2642) (Ç.HAK:2658) (Ç.HAK:2646) (Ç.HAK:2664) (Ç.HAK:2655) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇILAR alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Adres: K.S.S. 33. Sok. No: 5 Tel: Sahibinden Satýlýk Müstakil Evler * Nadýk da 325 m2 bahçe içerisinde müstakil ev, * Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy de 440 m2 içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý (Ç.HAK:2663) müstakil yer. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Savaþ Oto Cam Aþaðý Sanayi Tarým Cad. ÇESOB Karþýsý Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýz Zirvem Plastik Egepen Decanikte imalat ve montajda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. 68/A Tel: SATILIK TARLA Ankara Yolu Yaydiðin Köyü sýnýrlarý içerisinde 20 dönüm tarla sahibinden satýlýktýr. Parsel: 86/111 Mür. Tel: SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Zonguldak-Çorum maçýný Ýstanbul Bölgesi genç hakemlerinden Emre Türkmen yönetecek. Emre Türkmen Zorlu maça genç hakem orum Belediyespor un yarýn Zongul- Kömürspor ile deplasmanda oyna- Çdak yacaðý maçý Ýstanbul bölgesi genç hakemlerinden Emre Türkmen yönetecek. Bu sezon Klasmana yükselen Emre Türkmen ikinci düdüðü Zonguldak-Çorum maçýnda çalacak. Geçtiðimiz sezon Bölgesel Amatör Lig de görev yapan Emre Türkmen o sezon temsilcimiz Ýskilip Belediyespor un 1 Aralýk 2013 tarihinde sahasýnda oynadýðý ve 3-1 kaybettiði maçta düdük çalmýþ. Zonguldak Kara Elmas K. Köksal Stadý nda oynanacak Zonguldak Kömürspor - Çorum Belediyespor maçýnda Emre Türkmen in yardýmcýlýklarýnýda Ýstanbul dan Oktay Önge ve Abdurrahman Duman yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Mert Büyükgiray. HALÝL ÖZTÜRK M. Akif ilkkez kadro da orum Belediyespor da yarýn Zongul- Kömürspor ile deplasmanda Çdak karþýlaþacak olan maç kadrosunda cezasý biten M.Akif tatlý da kadroda ki yerini aldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün yaptýðý çalýþmanýn ardýndan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal akþam saatlerinde teknik heyet ile yaptýðý görüþmeler sonunda Zonguldak maçýnýn 18 kiþilik kadrosunu belirledi ve þu isimler yer alýyor Nedim, Buðra, Oðuzhan, Turgay, Ýmam, Akýn, Kývanç, Ender, M.Akif, Murathan, Ali, Furkan, Eray, Çaðlar, Sefa, Osman, Fatih, Utku. Maç kadrosu akþam saatlerinde lojmanda kampa girdi. Bu sabah saat da yapýlacak kahvaltýnýn ardýndan Zonguldak a hareket edecek olan Çorum Belediyespor kafilesi Dedeman Otel e yerleþerek burada kampa girecek ve maç saatini bekleyecek. MURAT KARASU Manisa maçý Salý günü Çorum Belediyespor un Türkiye Kupasý 2. turunda oynayacaðý Manisaspor maçý 23 Eylül Salý günü ürkiye Kupasý 2. turunda Çorum Belediyespor un TManisaspor ile oynayacaðý karþýlaþma 23 Eylül salý günü oynanacak. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Türkiye Kupasý 2. turunda Çorum Belediyespor un Manisaspor ile oynayacaðý maç Salý günü saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda baþlayacak. Türkiye Kupasý ikinci turunda Çorum Belediyespor maçý ile birlikte toplam 11 karþýlaþma oynanacak. Süper Lig ve PTT 1. lig takýmlarýnýn hafta sonu cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarý nedeniyle bu takýmlarýn maçlarý Salý gününe alýndýðý belirtildi. Manisaspor, Çorum Belediyespor ile oynayacaðý kupa maçýnýn ardýndan 27 Eylül cumartesi günü Adanaspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Bayraklý ya Ýstanbul- Þeker maçýnda görev B u sezon Ulusal hakem olan Celal Bayraklý ya üçüncü haftada ikinci görev. Bayraklý, cumartesi günü 3. lig 1. grupta Ýstanbulspor ile Tutap Þekerspor takýmlarý arasýndaki maçý yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi nden yapýlan açýklamaya göre yarýn Bahçelievler Ýl Özel Ýdare sahasýnda Ýstanbulspor ile Tutap Þekerspor arasýndaki maçta Celal Bayraklý nýn yardýmcýlýklarýný ise Ordu dan Alper Gürsoy ve Samsun dan Ýhsan Kýrbýyýk yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Ordu dan Ufuk Tonbul. Celal Bayraklý Klasmanda ilk maçýný sezonun ilk haftasýnda Adliyespor ile Niðde Belediyespor takýmlarý arasýnda maçý yönetmiþti. YÜKSEL BASAR CUMA 19 EYLÜL 2014 Kanatlarý kapatýn, üretken olun Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Zonguldak provasýnda futbolculardan kanatlarý kapatmalarýný ve çýkarken riske girmemelerini istedi. Ýncedal, futbolculardan üretken olmalarýný bu prformanslara göre forma verdiklerini belirtti. orum Belediyespor da Nazmi Avluca ortasýnda bir toplantý istedi. Daha sonra toplu belirten Ýncedal savunma Çyarýn oynayacaðý sahasýnda yapýlan yapan Ýncedal, Zonguldak olarak yapýlan düz oyuncularýna sýk sýk Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile tamamladý. Sabah saat antrenmana Emre dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Çalýþma öncesi futbolcularla saha maçýnýn oyun taktiðini anlattý ve beyin olarak futbolculardan kendilerini bu maça hazýrlamalarýný koþunun ardýndan dar alanda pas çalýþmasý ile devam eden antrenmanda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Zonguldak uyarýlarda bulunarak kesinlikle riske girmemelerini ve baskýyý gördükleri anda topu kanatlara doðru Yavuz Ýncedal taktik çalýþma deplasmanýnda ilk atmalarýný istedi. Bu onbirde düþündüðü çalýþma sýrasýnda sýrasýnda futbolculardan futbolcularý yarý sahada futbolcularýn devamlý pas üretken olmalarýný buna göre taktik çalýþma yaptýrýrken yapmalarýný üzarine forma verecekleri isimlere karar vereceklerini söyledi diðer futbolcular diðer kalede þut çalýþmasý yaptýlar. Ýncedal, Zonguldak karþýsýna çýkarmayý Ýncedal Ben kalýbý söylüyorum kendiniz bir þeyler üreceksiniz bende ona göre karar vereceðim. Biraz insiyatif düþündüðü onbirde Sebat alýn sorumluluk alýn diye uyarýda bulundu, maçýndan iki deðiþiklik yaptýðý gözlendi. Sað beke Osman ýn yerine Akýn ý çeken Ýncedal, savunba göbeðine Ýmam ve Nedim e forma verirken ön liberoda ise Okan a forma verdiði gözlendi. Bu çalýþmanýn son bölümünde alternatif olarak düþündüðü isimlerle ikinci bölüm antrenmaný yaptýran Ýncedal ardýndan kültür fizik hareketleri ile haftanýn son çalýþmasýný tamamladý. Rakibin kanatlardan orta yaparak gol aradýðý HALÝL ÖZTÜRK Belediyespor da bizim Ulukavakspor da Lisanslar bu haftaya da yetiþmedi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Ulukavakspor antrenmanýný ziyaretinde Baþkan Ýlhan Kýlýç ve Teknik Direktör Yusuf Aydemir le lukavakspor da ilk haftaya lisanslarý çýkartýla- üç futbolcu bu haftada yok. Siyah be- Umayan yazlý takýmýn iki yabancý futbolcusu ile profesyonelden dönen Metehan Fýrat ýn lisanslarýnýn pazar günki Sinopspor maçýnada yetiþmesi zor görünüyor. Teknik Direktör Yusuf Aydemir, yabancý futbolcularýn oturmu izni ile ilgili sorunlar nedeniyle, Metehan Fýrat ýn ise evraklarýný getirmemesinden CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, otopark ihalesinin Çorum Belediyespor a verilmesine karþý olmadýklarýný ihalenin þeffaf olmasýný istediklerini söyledi. Atlas, bu gelirden Çorum u temsil eden takýmlarýn tümünün yararlanmasý gerektiðini belirterek Çorumspor tarih oldu, Ulukavakspor olmasýn. Çorum Belediyespor da bizim Ulukavakspor da o zaman tüm deðerlerimize sahip çýkmamýz gerekiyor. Hiç birini ötekileþtirmemek gerekir dedi. lukavakspor un önceki akþam yapýlan antrenma- ziyaretinde konuþan Cumhuriyet Halk Partisi Unýný Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediyespor un da Ulukavakspor unda tüm Çorum un takýmý olduðunu belirterek kimseyi ötekileþtirmeden Çorum adýna mücadele eden herkese destek vermeleri gerektiðini söyledi. Konuþmasýnda Çorum Belediyespor un aldýðý otopark ihalesinede deðinen Atlas, bu gelirden Çorum u temsil eden diðer takýmlarýnda pay almasýnýn doðru olacaðýný belirterek Otopark ihalesinde bizim itiramýz kesinlikle Çorum Belediyespor a verilmesine deðil. Ýhalenin þeffaf olmamasýnadýr. Çorumspor tarihe gömüldü, neden Çorum un ligdeki takým sayýsýný iki üç olmasýn. Bir þehrin tanýýmýnda futbolun ne kadar önemli bir reklam aracý olduðu ortada. Çorum un Süper Lig takýmý olsa tanýtýmý ne kadar baþarýlý olurdu. Onun için Çorum un bir tek tek deðil daha fazla sayýda takýmý olmasý lazým. Üstte bir takým altta onu destekleyen pilot takýmlar olmasý gerekir. Çorum adýna mücadele eden tüm takýmlara sahip çýkýlmalý destek verilmeli. Spor Çorum un tüm insanlarýný bir araya getiren bir olgu. Spora siyaseti karýþtýrmamýz gerekiyor, Bütün gelirler Çorum Belediyespor a aktarýlýp diðer temsilcilere üvey evlat muamalesi yapýldýðý zaman yanlýþ olur. Çorumspor un düþtüðü duruma Ulukavakspor un düþmesini istemiyoruz. Ulukavakspor a baþarýlar diliyorum. Sezona puanla baþladýlar moral buldular. Hafta sonu Çorum da oynayacaðý maçta tüm Çorumlularý destek vermeye bekliyor ve þimdiden baþarýlar diliyorum dedi. Ziyaret sýrasýnda konuþan Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, aldýklarý sorumluluðu yerine getirmek için büyük bir çaba içinde olduklarýný söyledi. Kýlýç, Ulukavakspor un Çorum u temsil ettiðini Karabük te kimsenin Ulukavakspor demediðini Çorum dediðini belirterek Biz yönetim olarak aldýðýmýz görevimizi en iyi þekilde yapmayý amaçlýyoruz. Gücümüzün yettiði yere kadarda bunu götüreceðiz. Yönetim olarak bizlere her zaman büyük destek veren kulübümüz onursal baþkaný Sait Kömürcü ye çok teþekkür ediyorum. Onun gibi futbola destek verecek Çorumlu sanayici ve iþadamlarýmýzýn desteklerini bekliyoruz. Lige deplasmanda aldýðýmýz puanla baþlamamýz moral oldu. Hafta sonu kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Sinopspor maçýna tüm Çorum halkýný davet ediyoruz. Sahamýzdaki maçý kazanarak ligdeki çýkýþýmýzý devam ettirmek ve galibiyet sevincini taraftarlarýmýzla paþlaþmak istiyoruz dedi. HARUN AKKAYA

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ülkü Evleri'ne dualý açýlýþ

Ülkü Evleri'ne dualý açýlýþ Silahlý çatýþma 1 ölü, 2 yaralý Çorum da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Ýki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı