ORTA ASYA BÖLGESEL GÜVENLİK SİSTEMİNE DOĞRU: PERSPEKTİFLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ASYA BÖLGESEL GÜVENLİK SİSTEMİNE DOĞRU: PERSPEKTİFLER"

Transkript

1 1319 ORTA ASYA BÖLGESEL GÜVENLİK SİSTEMİNE DOĞRU: PERSPEKTİFLER ÖZET ŞİLİBEKOVA, Aygerim KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН Bağımsız Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Sovyetlerin dağılmasından sonraki döneme daha objektif bakıldığında bu ülkelerin izledikleri bireysel (individüalist) politikalarının kendi isteklerinden çok, dolaylı olsa da, dış güçlerin etkisinden olduğunu görmekteyiz. Fakat uluslararası arenada her geçen gün daha çok belirsizliğe götürüldüğümüz dönemde bu ülkelerin tek başına hareket ederek güvenliklerini sağlama gibi ne imkânları ne de böyle bir lüksü yoktur. Bu yüzden karşılıklı siyasi ve iktisadi çıkarlara dayalı iş birliği Orta Asya güvenlik sistemine doğru atılacak en gerçekçi adımdır. Anahtar Kelimeler: Orta Asya, bölgesel güvenlik sistemi, iş birliği, çıkarlar. ABSTRACT Independent states of Central Asia seem to have been following individualist policies since the Post-Cold War transformations period involuntarily. It is evident that they are affected, mostly indirected, by external powers. However, today, when keeping up with developments in the changing world is getting more complicated, these states do not have such a luxury to act separately from each other. Despite all repeated official statements of cultural, religious and historical ties to foster a regional integration process, I am confident that any form of integration chosen and formation of a potential regional security system must be based on mutual political and economic interests. Only such a move towards building a regional security complex bares a great potential to be fulfilled and goals can be reached. Key Words: Central Asia, regional security, cooperation, interests. --- Günümüz dünyasının önemli özelliklerinden biri, güvenlik sistemlerinin değişik ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerinin büyüyen bağlılığı ve etkileşimi olarak bilinmektedir. Bu özellik, uluslararası ve bölgesel güvenlik alanlarında sınırlar ötesi ve geleneksel olmayan tehditlerle karşı karşıya kalan Orta Asya bölgesinde de bariz görülmektedir. Yeni tehditlerin ortaya çıkması Sovyet sonrası döneme rastlamış ve pek çok açıdan yaşanan jeopolitik değişimlerden kaynaklanmıştır. Eski Sovyet topraklarında meydana gelen

2 1320 değişikliklerle birlikte güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırma gereksinimi doğmuştur. Avrupa da AGİT, NATO ve BAB, Asya da ise ASEAN gibi oluşumların ortaya çıkması ve faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmesi, adı geçen bölgelerde güvenlik kuruluşlarının (security structures) gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bu bölgelerde güvenlik sorununun, objektif olarak, birleştirici bir faktör olduğunu kabul edersek, dünyanın pek çok noktasında bölgesel entegrasyon çabalarının yer alması anlamlıdır. Örneğin, Orta Asya ve ASEAN ülkelerindeki olası çatışma potansiyeline baktığımızda Orta Asya bölgesinin işlevsel güvenlik sisteminin kurulması için daha çok elverişli olduğu görülebilir. Bölgesel sistemlerin entegrasyon süreçlerinin önemini Kazakistan cumhurbaşkanı N. Nazarbayev de sık sık vurgulamaktadır. (Nazarbayev, 1996: 5) Fakat Orta Asya bölgesinin kendi güvenlik sistemini kurma çabaları bağımsızlığının on altıncı senesinde de beklenen neticeyi verememekte ve inişli-çıkışlı devam etmektedir. Bununla birlikte, Orta Asya nın bu dönem içerisinde beklenenden çok daha az bir iç çatışmaya sahne olmasından dolayı, bu bölgede güvenlik alanında yapılmakta olan çalışmaların yokluğundan daha çok yetersizliğinden bahsedebiliriz. İngiliz profesör B. Buzan ın önerdiği Bölgesel Güvenlik Kompleksi/Sistemi Kuramına (Regional Security Complex Theory) göre Orta Asya şimdilik ayrı bir bölge olarak oluşmamış, bu oluşma sürecini de sürdürmektedir. Bunun da en büyük sebeplerinden birincisi dış güçlerin bölgeye etkisi, ikincisi ise, bölge ülkelerinin bir birine karşı olan tutumlarıdır. Çünkü B. Buzan ın adı geçen RSCT kuramına göre bir güvenlik kompleksinin/sisteminin oluşmasında veya bölge ülkelerinin bir güvenlik sistemini oluşturmasında rol oynayan dört faktör mevcuttur: 1. Ülkelerin coğrafik konumları açısından bir birine yakın olması; 2. Devletlerin güvenlik sahasındaki ilişkileri açısından bir birleriyle bağlantılı olması; 3. Ülkeler arası güç ilişkilerin ve karşılıklı jeostratejik çıkarların mevcudiyeti; 4. Komşuluk, savunma, destek, şüphe veya korku içeren güçlü ilişkilerin varlığı. Bu faktörler ışığında, Orta Asya bölgesini değerlendirdiğimizde, bölgenin 1. ve 4. faktörlere uygun düştüğünü, ancak 2. ve 3. faktörlerinin çok zayıf olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla, yine adı geçen B. Buzan ın tahliline göre, Orta Asya şimdilik Rusya merkezli ve eski Sovyet topraklarında oluşan güvenlik sistemine girmekte ve bir alt sistemi teşkil etmektedir, ancak kendi başına bir bölgesel sistem oluşturması için şartlar mevcuttur. Bu şartlardan ve bir bölgenin güvenliğinden söz ederken dört farklı seviyedeki tahlilin gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

3 Bölge ülkelerinin iç durumlarına bakılmalı, özellikle bu ülkelerin zayıf yönleri dolayısıyla potansiyel tehditler tespit edilmeli; 2. Bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri, bölgeyi tanımlayacak açıdan, değerlendirilmeli; 3. Söz konusu güvenlik kompleksi/sisteminin başka kompleks/sistemlerle etkileşimi incelenmeli; 4. Küresel ve büyük güçlerin bölgedeki duruma etkilerine bakılmalı. (Buzan, 2003: 3) Bu kuramsal yaklaşımdan yola çıkarak bizim çalışmamızda Orta Asya bölgesinin güvenlik sisteminin kurulması, bölge ülkelerinin (1) kendi aralarında (2) dış güçlerle, ABD, RF, Çin, AB, Türkiye, Iran, Hindistan ve Pakistan (3) uluslararası güvenlik kuruluşlarla, NATO, AGİT, BM çok taraflı iş birliğine dayalı olacağı görüşünü ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, genel olarak baktığımızda, Orta Asya bölgesinde güç dengesi bile hâlâ oturmamıştır. Bir taraftan Rusya ve Çin kendi nüfuzlarını arttırmaya çalışırken, ABD, AB, İran ve Türkiye gibi aktörler de az çok kendi politikalarını sürdürmektedir. Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlki, dış güçlerin bölgeye nüfuzlarını Orta Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına ulaştıkları günden günümüze kadar ele almakta dönemlere göre incelemekte. İkincisi, bölgesel güvenlik sisteminin oluşumunun perspektiflerini değerlendirmek üzere bölge ülkelerinin yaklaşımlarını ele almaktadır. Orta Asya nın Güvenlik Sisteminin Oluşumunda Dış Güçlerin Rolü Genel olarak Orta Asya bölgesinde 1991 den günümüze kadar geçen süreci dış güçler açısından şartlı olarak, beş döneme ayırarak değerlendirebiliriz arası Orta Asya ya ilginin yeni oluşmaya başladığı periyot olarak bilinmektedir. Çoğu dış güçler için bağımsızlığına yeni kavuşan Orta Asya bölgesi bir nevi terra incognita (bilinmeyen yer) idi. Jeopolitik açıdan bölge için en rahat ve çok potansiyel barındıran süreç söz konusu olmuştu. Bölge devletleri bağımsız olarak kendi jeopolitik tercihlerini yapma gibi imkânlara sahipti, her hangi bir ekonomik veya güç baskısından yoksundu. Bu dönemde ülkeler beklenmedik bir şekilde elde edilen bağımsızlığın beraberinde ortaya çıkan sorunlarla boğuşmakta idiler arası ikinci dönem dış güçlerin çıkarlarının ve stratejik amaçlarının daha çok netlik kazanmakla bilinmektedir. Orta Asya nın önemi artmakta, üretilmekte olan çeşitli jeopolitik projelere kilit bölge olmaktadır. Bu tür projelerin gelişmesinde küresel faktörlerin etkisi göz ardı edilemez. Öncelikle, konum olarak Çin-Rusya-İslam dünyası ülkeleri oluşturan üçgenin tam merkezinde yer alması işaret edilebilir. İkincisi, bölgenin meşhur doğal zenginlikleri. Ve sonuncusu, bazı ülkelerde Sovyetlerden miras kalan nükleer birikimler Batı literatüründe sık sık sözü edilen Büyük Oyun (Great

4 1322 Game) söyleminin ortaya çıkması bu dönemin özelliğidir. Güç merkezlerinin kendi stratejik çıkarlarını ve hedeflerini netleştirmiş, bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Özellikle, Hazar bölgesi ABD nin stratejik önceliklerin başında yer almaktadır. (Shilibekova, 2007: 6) 1999 yılının yazına kadar kendi sorunlarıyla boğuşan Rusya nın bölgedeki varlığı pek bilinmiyordu. Ancak Kırgızistan ın güneyinde Batken olayları arkasından zaman zaman bölgedeki gelişmelere elini atıyordu. Afganistan da başlatılan savaş Rusya nın bölge işlerine daha aktif katılmasını tetiklemiştir. Çin ise, dış politikasında Orta Asya istikametinde yoğunlaşmış, petrol alanında projeler başlatmıştır. Bu dönemde Orta Asya devletleriyle sınır sorunlarını çözüme bağlayan Çin, onlarla yakınlaşma yollarının arayışına girmiştir. Daha önceleri aktif politikalar izleyen Türkiye ise, bu dönemde geri çekilmiş, ulaştığı pozisyonu zayıflamaya başlamıştır. Bunun nedeni olarak da Türkiye nin ekonomik sıkıntıları ve yetersizliği görülmüştür. İran ın bölgedeki faaliyetleri ise, ABD tarafından başlatılan izolasyon politikasıyla kısıtlanmıştır. Böylece, üçüncü dönemin özelliği olarak küresel güçlerin faaliyetlerinin yoğunlaşması, radikal İslam gruplarının aktifleşmesi ve bölgesel güç olan İran ve Türkiye nin geri çekilmesi olmuştur. Üstelik, bölge ülkeleri dış baskıya maruz kalmaya başladıkları dönemdir. (Makarenko, 2002: 4) yılının 11 Eylül arası dönem bölgede iki gücün Rusya ve ABD nin stratejik çıkarlarının açıkça çatıştığı bir dönemdir. Çin, Türkiye ve İran bu aşamada iç sorunlarıyla meşgul olup Türkiye ve İran ın bölgedeki varlıkları ticaret ve ekonomik ilişkilerle sınırlandırılmıştır Eylül yılları arası bölgede Amerikan varlığı hissedilmekte, teröre karşı ilan edilen savaşın nedeniyle askerî üsler açılmaktadır. Bu duruma karşılık olarak Rusya da bölge devletleriyle ilişkilerini güçlendirmekte, Çin le yakınlaşmaktadır. Çin ve Rusya nın da üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) faaliyetlerini aktifleştirmektedir. Nitekim, 5 Temmuz 2005 te gerçekleştirilen Astana Zirvesi nde; ABD nin ŞİÖ topraklarındaki (Orta Asya Ülkelerinden Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan) askerî üsleri boşaltması kararlaştırılmıştır. Böylece 11 Eylül 2001 eyleminden sonra ABD nin terörizme karşı başlattığı mücadeleye destek veren Örgüt üyeleri bu desteklerini çekmişlerdir. Halbuki, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu baskısından kurtulmak ve terörizme karşı ABD nin desteğini almak isteyen Örgüt üyeleri Kırgızistan ve Tacikistan bu Zirvesi nden sonra söylem değiştirmişlerdir ten günümüze kadar geçen dönem, ABD nin bölgede ulaştığı noktadan çekilmesiyle göze çarpmaktadır. Özbekistan daki üslerin kapatılması, diktatör liderini kaybeden nötr Türkmenistan ın yeni yönetimi Rusya ile anlaşması bunun bir göstergesidir. Irak taki başarısızlığı ABD nin süper devlet olma yolundaki bir hayal kırıklığı olup, imajının zedelenmesinde rolü küçümsenmeyecek kadar etkili olmuştur. Fakat, bu demek değildir ki, ABD Orta Asya bölgesinden tamamen çekilecek, bu bölgedeki çıkarlarından

5 1323 vazgeçecektir. Ulus aşırı şirketler, uluslararası kuruluşlar yine de ABD nin politikalarının bir uzantısı olarak karşımıza çıkacak, böylece bölgedeki dengeler açısından ABD nin rolü azalsa da kaybolmayacaktır. Orta Asya Bölgesel Güvenlik Sistemine Doğru: Bölge Ülkelerinin Yaklaşımları Orta Asya nın güvenlik sisteminin perspektifleri üzerine konuşmak için her şeyden önce bölge içi ve dışı potansiyel güçlerin yaklaşımları ve olası gelişmeleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bu çalışmada bölge ülkelerinin değerlendirilmesiyle kısıtlı kalınacaktır. Çünkü dış aktörlerin rolü ve etkisi her ne kadar küçümsenmeyecek olsa da Orta Asya güvenlik sisteminin temel taşı bölge ülkelerinin kendi aralarında yapacağı iş birliğidir. Bölgenin ortak dil, geçmiş, din ve kültür gibi avantajlarının bölgesel entegrasyonu tetiklediği ve kolaylaştıracağı konusunda bu zamana kadar değişik fikirler ileri sürülmüş ve tartışılmıştır. Ancak, gayet olumlu bir tecrübe sergileyen Avrupa Birliği ve ASEAN ülkelerine baktığımızda her ikisinin bu tür avantajlarının bulunmadığını görebiliriz. Buna rağmen entegrasyon istikametinde azımsanmayacak kadar yol kat etmiş pek çok uyuşmazlıkların üstesinden gelmeyi başarmışlardır ve bunun temelinde aynı dil, din ve kültür gibi değerlerin yanı sıra çıkarlar yatmaktadır. Benzer siyasi sistemin bile o kadar önemi olmadığını ASEAN örneğinde görmekteyiz. Benzer kültüre sahip Almanya ve Fransa, ezeli düşman olmalarına rağmen çıkarları doğrultusunda ortak olabilmişlerdir. Bu tür örnekler Orta Asya da liderleri motive etmiş, pek çok konuda ortak noktaları bulunan ülkeler ve toplumların entegre olabilecekleri konusunda tereddütleri olmamış diyebiliriz. Nitekim pek çok inisiyatifin başlatıldığını görmekteyiz: Bağımsız Devletler Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, Orta Asya Devletleri Birliği ve Avrasya Ekonomik Topluluğu (son ikisi, 2005 yılında Özbekistan ın Avrasya Ekonomik Topluluğuna katılmasıyla birlikte bir birini tekrarladığı gerekçesiyle birleştirilmiştir), vb. Ancak, günümüzde maalesef bu örgütlerin çalışmaları beklendiği kadar etkili olmamış, üstelik bazılarının varlığı bile sorgulanmıştır. Bazı uzmanlar böyle forumların çokluğunu savunmakta pek çok sorunun bu şekilde çözüme ulaşacağını iddia etmektedir. Ancak, icraatta yetersiz kalan bu kuruluşlara üye ülkelerin zaten sınırlı imkânları ve kaynaklarını dağıtarak ortak bir yol üzerine odaklanmasını engellediğini ileri sürenler de mevcut. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarını alır almaz kendilerinin Orta Asya Bölgesi ni oluşturduklarını ilan etmişlerdi. Böylece Orta Asya Bölgesi kâğıt üstünde oluşmuştu. Ancak, o dönemde realitede bir bölgesel birlik ve uyumdan söz etmek daha çok erkendi. Çünkü bölge içi anlaşmazlıklar, sınır ve su kaynakların paylaşımı sorunları bölge devletlerinin bir birine olan güvensizliklerinin artmasını sağlayacaktı. Üstelik, Özbekistan ve Kazakistan arasında bir rekabet söz konusu olduğuna

6 1324 inanılıyordu. Bu yüzden, Orta Asya da bölgesel güvenlik sistemini değerlendirmek için birinciden başlayarak bölge ülkelerinin yaklaşımlarını ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Kazakistan ekonomi, siyaset, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde önemli başarılara imza atmış, jeopolitik açısından olumlu gelişmeleri tetiklemiştir. Günümüzde sürdürdüğü reformları devam ettirerek, doğal zenginlikleri değerlendirebilecek ve komşu ülkelere yardım edecek olursa Kazakistan, Orta Asya da birleştirici rolü oynayacak, Avrupa için Almanya ne ise, benzer konuma ulaşacağı ve bölge lideri olacağının ihtimali artacaktır. Nitekim, bu misyonun farkında olan Kazakistan bu istikamette önemli adımlar atmaya başlamıştır. Ulusal düzeyde kriz yaşayan Kırgızistan ın borcunu silmiş, ortak yeni projeler üretmeye koyulmuş, Kazak iş adamlarının yatırımlarını teşvik etmeye başlamıştır. Bölge önderliğine talip ve Kazakistan a rakip sayılan Özbekistan la da yakınlaşmaya başlamıştır. Ticaret alanında bazı ortaklıklar devam etmekte, fakat güvenlik alanında daha önce başarısızlıkla sonuçlanan TSENTRAZBAT (Orta Asya Birliği) tecrübesinden sonra ilişkiler daha çok Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesi dâhilinde sürmektedir. Kazakistan ın, pek çok bölgesel entegrasyon inisiyatiflerinin başlatması, bununla birlikte bölgesel düzeyde aktif rol oynamaya çalışması (AGİT in 2009 yılında dönem başkanlığına talip olması) ve bölge dışı güçlerle çok taraflı diplomatik ilişkiler sürdürmesi bu ülkenin bundan sonra da aktif bölgesel siyaset sürdüreceğinin bir işaretidir. Özbekistan ın yaklaşımları her zaman çok zıt ve istikrarsız olmuştur. Bağımsızlığından bu yana, Özbekistan bölgesel oluşumlara şüpheyle yaklaşmış, çoğu zaman zorunlu kalmasından dolayı katıldığı iddia edilerek İ. Karimov un izolasyoncu politikaları eleştirilmiştir. 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Afganistan la sınırdaş olan Özbekistan ABD yle yakınlaşmış, askerî üslerinin kirasından elde eden geliri Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırması ve modernizasyonu amacıyla kullanmıştır. Özellikle, Kırgızistan ın Batken olaylarında askerî yönden yardım eden Özbekistan silahlı kuvvetlerinin potansiyeli ile dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, bu olay Özbekistan daki radikal İslamcı hareketlerin varlığını gündeme getirmiş, onlar sadece ülke için değil, bölgesel güvenlik için de potansiyel tehdit olarak algılanmıştır. Andican da yaşanan kanlı olaylardan sonra Özbekistan ın Batı ile arası soğumuş, Karimov rejimi yüzünü bölge komşuları ve Rusya ya dönmüştür. Şanghay İşbirliği Örgütü ne katılan Özbekistan bölge içi siyasete dönüşünü gerçekleştirmiştir. Kazakistan ın bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulması ve bölgesel entegrasyon girişimlerine soğuk kalan Özbekistan son zamanlarda Kazakistan a doğru adımlar atılmasının neticesinde iki ülke arasında yakınlaşmanın mümkün olabileceği konusu haberlerde geniş yer almıştır. Ancak, bazı Özbek uzmanları Özbekistan ın entegrasyon ve ortak pazar konusunda çağrılarının daha önce yaptığını hatırlatmakta, Kazakistan ın o zamanları bu tür girişimlere destek vermemekle suçlamaktadırlar. Nedeni olarak

7 1325 da bağımsızlığın ilk yıllarında Özbekistan ın Kazakistan a göre daha çok avantajlı konumda olduğundan Kazakistan ın onun bölge liderliğini kabul etmek istemeyişi gösterilmekte. Bu eleştirilerle birlikte, Batı ile arası açılan Özbekistan da daha güvenli bir gelecek ve istikrarlı büyüme için bölge ülkeleriyle ortak hareket etmeninin kaçınılmazlığı vurgulanmaktadır. (Arifhanov, 2007: 2) Kırgızistan, 24 Mart 2005 tarihinde ülkede yer alan devrim sonucunda büyük darbe almış ülke siyasi açıdan bir çıkmaza sürüklenmişti. Ülke içi istikrarsızlığın çok büyük boyutlara ulaşması, ve suyun dışında doğal kaynaklarının kısıtlılığı ülkenin gelişmesi adına dezavantaj olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Çin le paylaştığı sınır ve Afganistan a yakınlığı nedeniyle önemli konuma sahip olan Kırgızistan bu avantajının önemini iyi kavramış kendi çıkarları doğrultusunda kullanmış gibi görünse de, Çin, Rusya ve ABD nin baskısı altında kalmıştır. Bağımsızlığının ilanı ile birlikte Orta Asya da demokrasi adası olmaya aday olan Kırgızistan (Anderson, 1999: 1), Batılı söylemlerin onu sorunlu ve dış yardıma muhtaç bir ülke hâline getirdiği iddia edilmektedir. Halbuki, ülkenin istikrarı için NATO ve ODKB (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) birliklerinin mevcudiyetinin önemini vurgulayanlar da çıkmaktadır. Kırgızistan, bölge içi tüm inisiyatiflere katılmakta, çok taraflı bir siyasete devam etmektedir. Büyüme potansiyeli ve su kaynakları ile stratejik yerleşiminin önemi inkâr edilemeyecek olan ülke bölgesel düzeyde komşularından farklı bir strateji izleyeceği söz konusu değildir. Türkmenistan ın, yeni Cumhurbaşkanı döneminde yeni gelişmelere sahne olması ve bölgesel faaliyetlerinde daha çok aktif olması beklenmektedir. Türkmenistan ın gelişmesi ülkenin liberalleşme, siyasi rejimin istikrarlığı ve iktisadi reformlara bağlanmaktadır. Bu zamana kadar bölgesel ve uluslararası politikada nötr statüsüne sahip Türkmenistan ın bölgesel oluşumlara katılması ve katkıda bulunması beklenmektedir. Tacikistan, bölge ülkelerine kıyasla bağımsızlığının getirdiği gelişmelerin sonucunda tetiklenen ve birkaç sene süren iç savaşın etkisinden dolayı daha az gelişmiş ülke parçalanma eşiğinden dönmüştür. İç savaş zamanında büyük ölçüde Rusya dan yardım alan Tacikistan ın hâlen dış politikasını Rusya ya göre ayarladığını söyleyebiliriz. Bir yandan İran ın da etkisinin azımsanması gereken süreçte Tacikistan yine de kendisini Orta Asya nın diğer cumhuriyetleri ile birlikte hareket etmiştir. Günümüzde az çok istikrar sağlayan Tacikistan devletine zayıf, dış ve iç tehditlere karşı yetersiz kalacağı gözüyle bakılmakta. Bu yüzden bölgesel oluşumlara daha çok entegre edilmesi beklenmektedir. SONUÇ Orta Asya da güvenlik sisteminin oluşmasında etkisi büyük faktörlerden biri de bölgenin komşu bölgelerinde statükonun korunmasıdır. Rusya, Afganistan, Doğu Türkistan, İran gibi kriz ve çatışmalara müsait altyapıya sahip ülkelerle

8 1326 komşu olan Orta Asya için dış güçlerle ilişkisinde sağladığı dengeyi yitirmemek başlıca amaçlarından biri olmalı. Bununla birlikte, dış aktörlerin çıkarları doğrultusunda ürettikleri politikalarından bölgeye yapabilecekleri katkıları ve potansiyeli bölgesel güvenlik sisteminin oluşması sürecinde iyi değerlendirmeli. Bölgesel seviyede ise, bölge ülkeleri birbirine güven arttırıcı politikalara öncülük vermeli, bölge içi mekanizmaların güçlendirilmesi amacıyla ortak strateji üretmeli senelik ortak entegrasyon planını geliştirmeli, adım adım bu planın gerçekleştirilmesinin amaçlanması ülkelerin gerek konum, gerek potansiyel tehditler dolayısıyla kaçınılmaz ortak geleceğe doğru yaptıkları en büyük yatırımları olacaktır. Bu anlamda, günümüzde oluşmaya başlayan çok seviyeli ve çok taraflı güvenlik sisteminin devam ettirilmesi gereklidir. KAYNAKÇA Anderson, John, (1999), Kyrgyzstan: Central Asia s Island of Democracy, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 12. Arifhanov, Sharif, (2007), Tsentral naya Aziya: Regionalnaya Integratsiya I Bezopasnost (Orta Asya: Bölgesel Entegrasyon ve Güvenlik), Tashkent, 175. Buzan, Barry and Waever, Ole, (2003), Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University Press, Makarenko, Tamara, (2002), Manipulating Central Asia: The Question of Security in Ertan Efegil (ed.) Geopolitics of Central Asia in the Post-Cold War Era, Haarlem: SOTA, Nazarbayev, Nursultan, (1996), Na Poroge XXI veka (XXI yüzyılın Eşiğinde), Almaty: Oner, 81. Şilibekova, Aygerim, (2007), Yeni NATO ve Orta Asya Cumhuriyetleri, Stratejik Öngörü, No.: 10, İstanbul: TASAM yüzyıl, 117.

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Türkmenistan da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme Yazar: Haluk ALKAN Özet: Türkmenistan, çok yönlü özelliklere sahip bir ülkedir. Sahip

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Tarihte ilk kez bir imparatorluk(sscb) büyük bir savaş vermeden dağıldı. Bunun sonucunda SSCB den ayrılan devletler savaşmadan bağımsız oldular. Kendilerinin

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5

KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5 KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5 Delhi Policy Group Barış ve Çatışma Programı, Afganistan da Barış ve İstikrar: Komşularının Katkısı Bölgesel Konferansı Delhi Policy Group Regional Conference on Peace

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği. Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan***

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği. Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan*** Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan*** Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU Kuruluşu: Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU - 2007 yılı Nisan ayında, Türkiye-Afganistan ve Pakistan Devlet Başkanları Zirvesi esnasında TOBB a yapılan çağrı

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK

ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK DIŞ POLİTİKA ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK NİSAN 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM:

Detaylı

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ULU101 Uluslararası İlişkiler (3+0)6 Uluslararası ilişkilerin temel

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012)

TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012) TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012) Protokolümüzün saygıdeğer mensupları, Sayın Başkan, Değerli katılımcılar,

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 27.12.2012 Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 000 Sinem KARADAĞ Gözde TOP Babasının denge siyasetini başarıyla yürüten İlham Aliyev, Azerbaycan ın bölgesel nitelikli

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları 18 Şubat 2016, İstanbul Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Bahıt Sultanov; KAZNEX INVEST Başkanı Sayın

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

Mayıs Ayı Tekstil Gündemi

Mayıs Ayı Tekstil Gündemi Mayıs Ayı Tekstil Gündemi 03.06.2016 Mayıs Ayı Tekstil Gündemi «Çin, Mısır da tekstil bölgesi kuruyor» «Bangladeş konfeksiyon sektörü, verimlilikteki düşüşten endişe ediyor» «Pakistan pamuk endüstrisi,

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya İslam Forumu (DİF); Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin temsilcileri ile dünyanın dört

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ZORUNLU DERSLER Uluslararası Ġlişkilerde Araştırma ve Yazma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE NAZLI ÜSTÜN

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE NAZLI ÜSTÜN 1. GİRİŞ Başbakan Erdoğan'ın Kanal 24'te katıldığı bir programda Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne talip olabileceğini Rusya Devlet Başkanı Putin'e söylediğini ifade etmesi eksen kayması tartışmasını

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Dördüncü İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu. Konsept Metin

Dördüncü İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu. Konsept Metin Dördüncü İİT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu İİT Ülkelerinde Ekonomik Entegrasyon: İmkânlar ve Güçlükler Konsept Metin 26-27 Mart, 2013 Kahire - Mısır 1 1. İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Düşünce

Detaylı

ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016

ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016 ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Endonezya ya ihracat yapan 45 firma bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ömer Faruk Baykal* Türkiye, Pakistan, İran tarafından 1985 yılında kurulan Iktisadi İşbirliği Teşkilatı (EİT), üye ülkeler arasında

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Yükselen Güç: Türkiye-ABD İlişkileri ve Orta Doğu Tayyar Arı, Bursa: MKM Yayıncılık, 2010, 342 sayfa, 18,00 TL ISBN:

Yükselen Güç: Türkiye-ABD İlişkileri ve Orta Doğu Tayyar Arı, Bursa: MKM Yayıncılık, 2010, 342 sayfa, 18,00 TL ISBN: Alternatif Politika, Özel Sayı 1, 113-117, Kasım 2010 113 Yükselen Güç: Türkiye-ABD İlişkileri ve Orta Doğu Tayyar Arı, Bursa: MKM Yayıncılık, 2010, 342 sayfa, 18,00 TL ISBN: 978-605-5911-19-5 Veysel AYHAN

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 8. EĞİTİM. 8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 01.01.2001 31.12.2001 tarihleri arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi nce merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan çeşitli

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek 08 Mayıs2006 TS/BAS-BÜL/06-31 TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN 1) Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : Estonya dili Başkenti : Tallin Yüzölçümü : 45.277

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

Yükselen Değer Çin e Karşı Yeni İttifaklar mı Kurulacak?

Yükselen Değer Çin e Karşı Yeni İttifaklar mı Kurulacak? Önce ilk defa bir NATO üyesi ülke olan Türkiye de Anadolu Kartalı askeri tatbikatına Çin in davet edilmesi ve ardından da Çin Başbakanı Wen Jiabao nun Türkiye ziyareti dünyada yükselen bir değer olan Çin

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı.

Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı. Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı. Planlanan, Türkmenistan dan başlayan Hazar Denizi nin

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Çarşamba İzmir Basın Gündemi

Çarşamba İzmir Basın Gündemi 16.09.2015 Çarşamba İzmir Basın Gündemi Krizler arasında Devrim Özkan Her şeyin dünyadaki tüm gelişmelerden etkilenebildiği yeni bir çağda yaşıyoruz. Son iki yüzyıllık dönemde dünyadaki tüm ekonomik

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni Milyon $ Milyon $ (Milyar $) 3 216 Kasım- 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Kasım ayında, 215 yılının aynı ayına göre %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16

Detaylı