İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER içindekiler Kaynakça Kısaltmalar v XIII XXIX BIRINCI BÖLÜM GIRIŞ YERINE 1. ESERİN SUNUMU, TARİHÇE, MEVZUAT 1 I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6 IKINCI BÖLÜM GENEL OLARAK MARKA 2. MARKA KAVRAMI, MARKA HAKKI VE OLUŞUMU 13 I. Kavram Olarak Marka Genel olarak işaret A) Sözcükler B) Kişi adlan C) Harfler, Sayılar 23 D) Şekiller E) Sesler, Kokular F) Renkler Ayırtedicilik

2 VI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VTI II. Bir Hak Olarak Marka Maddi Varlığı Olmayan Malvarlığı Unsuru tnhisari İstifade Yetkisi Mutlak Hak Süreye Bağlılık ve Yenilenebilirlik Hukuki İşlemlere Konu Olabilme 44 III. Marka Hakkının Oluşumu MARKANIN TÜRLERİ 50 I. Tescil Amacına ve İşlevlerine Göre Markalar 50 II. Sahiplerine Göre Markalar 54 III. Bilinirlik Ölçüsüne Göre Markalar - 56 IV. Teşekkül Tarzına Göre Markalar MARKANIN FONKSİYONLARI 58 I. Menşei (Kaynak-Köken) Gösterme Fonksiyonu 59 II. Ayırt Etme Fonksiyonu 60 III. Reklam Fonksiyonu 60 IV. Garanti (Güven) Fonksiyonu 61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MARKANIN TESCİLİ 5. MARKANIN TESCİLİ SÜRECİ 63 I. Genel Olarak 63 II. Tescil Sürecinde İdari Aşamalar Tescil Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler Başvuru Usulü 67 A) Başvurunun Şekli ve İçeriği, Eklenecek Belgeler 67 B) Başvurunun Sınıflandırılması Başvurunun İncelenmesi 70 A) Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme 70 B) Başvurunun Şekli Yönden İncelenmesi 71 a) Şekli İnceleme ve Eksikliklerin Giderilmesi 71 b) Başvurudaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi 73 c) Başvurunun Kesinleşmesi ve Sonuçlan 73 aa) Öncelik/Üstünlük Hakkı 74 bb) Koruma Süresi Başlar 74 cc) Tescili Talep Hakkı Kazanır 75 dd) Marka Başvurusu da Hukuki İşlemlere Konu Olabilir 75 C) Rüçhan Hakkı Yönünden İnceleme 76 D) Mutlak Red Nedenleri Bakımından İnceleme 76 a) KHK'nın 5 nci Maddesi Kapsamına Girmeyen İşaretler 80 b) Tescil Edilmiş veya Daha Önce Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka (İşaret) İle "Aynı" veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer" Olan Başvurular 85 c) Kamuya Mal Olmuş Serbest İşaretler 91 d) Mala Özgü Karakteristik Vasıflar 103 e) Halkı Yanıltıcı Markalar 105 aa) Örnek Olay, Veriler 108 bb) Sorular 109 cc) Değerlendirme 109 f) Paris Sözleşmesi'nin 2 nci Mükerrer 6 ıncı Maddesine Göre Reddedilecek Markalar 111 g) Kamuya Mal Olmuş Tarihi, Kültürel Değerler 112 h) Sahibi Tarafından İzni Verilmeyen Tanınmış Markalar H 4 ı) Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Markalar 125 j) Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykın Markalar Başvurunun Kabulü veya Reddi Başvurunun (veya Red Karannın) Yayımlanması 129 A) Başvurunun Yayımlanması 129

3 IÇINDEKILER İÇİNDEKİLER LX B) Başvurunun Yayımlanmasının Sonuçlan 129 Yayım Sürecinde Görüş Bildirme ve İtiraz Yolu 130 A) Görüş Bildirme 130 B) Başvurunun Yayımı Üzerine İtiraz 132 a) Genel Olarak İtiraz Sebepleri 132 b) Nisbi Red Nedenleri 134 aa) iktibas Oluşturan İşaretler için Tescil Talebi 135 bb) iltibas Oluşturacak işaretler için Tescil Talebi 137 cc) Ticari Vekil veya Temsilcinin Markanın Kendi Adına Tescilini İzinsiz Olarak Talep Etmesi 150 dd) Sahibinin izni Olmadan Tescilsiz Bir Markanın veya Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka işaretin Tescilinin Talep Edilmesi 152 ee) Tanınmış Markanın Sahibinin izni Olmadan Aynı, Benzer ya da Farklı Mal ve/veya Hizmetlerle ilgili Olarak Tescilinin Talep Edilmesi 158 ff) Başkasına Ait Şahsi veya Fikri ya da Sınai Bir Hakkın Tescili 167 gg) Ortak veya Garanti Markalannın Sona Ermesinden Sonra Bunlann Aynı veya Benzeri Olan Marka Başvurusu 169 hh) Koruma Süresinin Dolması Üzerine Yenilenmeyen Markanın Aynı veya Benzeri Olan Marka Başvurusu 170 c) itirazın Süjesi (Kimler itiraz Edebilir) 171 d) itirazın Şekli ve Süresi 172 e) itirazın incelenmesi 173 C) Enstitü Kararlanna ilgili Daire Nezdinde itiraz 173 D) Itirazlann, Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesi Başvuru Sürecinde Yapılabilecek Değişiklikler 175 A) Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi 175 B) Başvurudaki Hatalann Düzeltilmesi 175 C) Başvurunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandınlması 176 III. Tescil Sürecinde Yargı Yolu TESCİL 182 I. Tescilin Şekli 182 II. Tescilin Hükümleri ve Sonuçları 183 III. Tescilden Sonraki Şekli Değişiklik Talepleri Hatalann Düzeltilmesi Yenileme 194 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MARKANıN KULLANıLMASı, MARKA İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER 7. MARKANıN KULLANıLMASı 197 I. Markanın Kullanılması Kavramı 197 II. Markanın Kullanılması ile İlgili Esaslar 198 III. Markanın Kullanılmamasının Sonuçlan Markanın iptali Marka Hakkı ihlaline Bağlı Taleplerde Daralma İptal Neticesinde Başkası Adına Tescil MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLAR İLE TESCİL BAŞVURUSUNA BAĞLI TESCİLÎ TALEP HAKKI ÜZERINDEKI BORÇLANDıRıCı VEYA TASARRUFI NITELIKTEKI HUKUKI IŞLEMLER 206 I. Genel Olarak 206

4 X IÇINDEKILER IÇINDEKILER XI II. Markanın Devri Genel Olarak Markanın Devir Şekilleri 209 A) Markanın Sözleşme ile Devri 210 B) İşletmelerin Devri veya Birleşmesi ya da Ortaklıkların Birleşmesi Yoluyla Devri 212 C) Markanın Mahkeme Karan veya İcra Marifetiyle İktisabı Devir Kısıtlamalan Devrin Sonuçlan 215 III. Haciz 216 IV. Rehin 221 V. Lisans 224 BEŞINCI BÖLÜM MARKANıN KORUNMASı 9. MARKANıN KORUNMASı KAPSAMı 229 I. Genel Olarak 229 II. Tescilsiz Markaya Sağlanan Koruma 230 III. Tescilli Markanın Korunması Kapsamı Marka Tescilinden Doğan Haklann Kapsamı 236 A) Genel Olarak 236 B) Tanınmış Markalarda Korumanın Kapsamı Tescilli Markanın Koruma Kapsamının Sınırlan 244 A) Üçüncü Kişilerin Dürüst Uygulamalara Aykın Olmayan Kullanımı 244 B) Marka Tescilinden Doğan Haklann Tüketilmesi MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE KORUMA 260 I. Genel Olarak 260 II. Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eden Fiiller İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Markayı Taklit Etmek Tecavüz Yoluyla Kullanılan Markayı Taşıyan Ürünleri Ticaret Mevkiine Koymak veya Ticari Amaçla Elde Bulundurmak Marka Hakkına Tecavüz Fiillerine İştirak,Yardımjeşvik yahut Bu Fiillerin Yapılmasını Kolaylaştırmak Taklit Markayı Taşıyan Ürünün veya Ticaret Alanına Çıkanlan Malın Nereden Alındığını veya Nasıl Sağlandığını Bildirmekten Kaçınmak 276 III. Marka Hakkına Tecavüz Halinde İleri Sürebilecek Hukuki Talepler Delillerin Tespiti Marka Hakkına Tecavüzün Olmadığının Tespiti Davası Tecavüz Fiillerinin Durdurulması (Men) Davası Tecavüzün Giderilmesi Davası Tazminat Davası 288 A) Maddi Tazminat 288 B) Manevi Tazminat İtibar Tazminatı İhtiyati Tedbir Talebi 8. Gümrükte El Koyma 9. Hükmün İlgililere Tebliği ve İlanı IV. Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Açılacak Davalarda Usul Hükümleri 1. Taraflar 2. Görevli ve Yetkili Mahkeme A) Görevli Mahkeme B) Yetkili Mahkeme 3. Zamanaşımı i n J 1 J

5 Xıı IÇINDEKILER ALTıNCı BÖLÜM MARKA HAKKININ SONA ERMESI 11. MARKANıN YENILENMEMESI VAZGEÇME (FERAGAT) MARKANıN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VEYA IPTALI 321 I. Genel Olarak 321 II. Hükümsüzlük (İptal) Sebepleri Mutlak Red Nedenleri Nisbi Red Nedenleri Markanın Kullanılmaması Markanın Mal ve Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi Markanın Yanıltıcı Hale Gelmesi Markanın Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanılması 330 III. Hükümsüzlük Davasında Usul Hükümleri Hükümsüzlük (İptal) Davasının Tarafları Görevli ve Yetkili Mahkeme 33? 3. Zamanaşımı, Hak Düşürücü Süre 339 IV. Hükümsüzlük Kararının Etkileri 344 Akıllı, Ali Hikmet Akın, Sadettin; Aksoy, Tayfun Aksoy, Tayfun Akyazan, Sıtkı Albayrak, Mustafa Ansay, Tuğrul Arıkan, Ayşe Saadet Marka Hakkına Tecavüz-Ticaret Unvanına Tecavüz-Coğrafi Ad ve İşaretler, FMR, 2001, C. 1, S. 1, s Tanınmış Markalar, TPE (Yayınlanmamış) Uzmanlık Tezi, Ankara Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Olarak Lisansa Yönelik Sorunlar, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü (1.Ulusal Sempozyumu), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul s Marka Değerlemesi (Uluslararası Hukuk Kurultayı), FMR, 2002, C. 2, s Son İçtihatlarla - Gerekçeli - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara Hakim Gözüyle Taklit Ürün ve Korsan Eserlere Karşı Mücadelede Başarısızlık Nedenleri, I.İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınlan, s Yabancı Markaların Türkiye'de Himayesi, Batider, 1963, S. 2, s Fikri-Sınai Haklarda "Hakkın Tüketilmesi Doktrini" Avrupa Birliği ve Türkiye, İKV Dergisi, s İşaret ile Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma) Tehlikesi, Batider, 1999, C.20, S.2,,s Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş Yedinci Baskı, Ankara

6 XIV XV Arseven, Haydar Arseven, Haydar Aslan, Adem Atalay, Oğuz Aydın, Hüseyin Ayhan, Rıza Ayiter, Nuşin Başbuğoğlu, Tank Marka Hukuku, C. I, Ankara Ankara ; C. II, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nın 8/III Maddesi İle İlgili Bir İnceleme (HGK.'nın Tarihli Kararının Değerlendirilmesi), Batider, 2002, C. 21, S. 4, s Marka Hakkının Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, s Markayı Kullanma Yükümlülüğü, Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu, TPE, İstanbul Marka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, Batider, 2000, C. 20, S. 3, s Yabancı Markaların Türkiye'de Korunması, Batider, 1999, C. C. XX, S.l, s Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul Alameti Farika Hakkının Mahiyeti, Gayri Kanuni Rekabetle Münasebeti, İHFM, 1950, C. 16, S. 3-4, s Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli), İstanbul Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların ispatı, İzmir Sınai Mülkiyet Haklan Aleyhine İşlenen Suçlar, Yetkin, Ankara Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesi, Konya İhtira Hukuku, Ankara Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu, Açıklamalar- İçtihatlar, C. I, Ankara Battal, Ahmet Battal, Ahmet Bay kal, Yücel Belgesay, Mustafa Reşit Berlit, Wolfgang Berzek, Ayşe Nur Berzek, Ayşe Nur Bıçakçı, Levent Bilge, Mehmet Emin Bilge, Mehmet Emin Bilgili, Fatih Bilgisin, Ş. Memedali Camcı, Ömer Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İtibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nispi Red Nedenleri, GaziÜHFD, 2000, C. 4, S. 1-2, s Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararlan Sempozyumu, XVIII, 2001, s Türk Ticaret Hukukunda Markanın Haksız Rekabete Karşı Korunması, Yüksek Lisans Tezi, Türk Ticaret Kanununda Haksız Rekabet, 2. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara 1961, s Das Neue Markenrecht, Hamburg Sayılı KHK'de Markaların Düzenlenmesi, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Beta, İstanbul 2005, s Tescilli Markaların Korunmasına İlişkin Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e Armağan, Beta, İstanbul , s Markanın Hakiki Sahibinin Korunması, İBD, 1996, C. 70, S , s Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, Batider, 2005, C. 23, S.l, s Ticaret Sicili, İstanbul Avrupa Topluluğu Uygulamasında Yeni Marka Çeşitlerinin Hukuki Koruma Şartları, e-akademi, S.22, Aralık 2003, Ticaret Hukuku Prensipleri, Birinci Cilt, Ticaret ve Tüccar, İstanbul Marka, Patent, Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul

7 XVI XVII Cengiz, Dilek Türk Hukuku'nda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz-İlgili Mevzuat Danıştay ve Yargıtay Kararlan, Beta Yayınevi, İstanbul Çamlıbel, Esin Taylan Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara Çamoğlu, Ersin; Çenıis, Volf Çevik, Orhan Nuri Çolak, Uğur Dericioğlu, Hayri Dericioğlu, M. Kaan (Derleyen) Devellioğlu, Ferit Dikicioğlu, Adnan Dirikkan, Hanife Dirikkan, Hanife Kolektif Ortaklıkta Haklı Sebep Kavramı ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması, İstanbul Marka ve Haksız Rekabet Hukuku İle İlgili Bir Dava Münasebetiyle İlginç Bazı Hukuki Meseleler, Batider, C. VII (1973), S. 1, s Fikri Hukuk Mevzuatı (Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklan): İçtihatlı- Notlu, Ankara, Yetkin, Paris Sözleşmesinin 6bis maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR, 2004, C. 4, S. 2, s Marka Mevzuatımız ve Tatbikatı, C. I, Mevzuat, Ankara Sınai Haklar: Patentler - Faydalı Modeller - Markalar -Endüstiriyel Tasanmlar - Coğrafi İşaretler, Ankara, Ansiklopedik Lügat, Ankara Marka, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model ve Patent Davalannda Bilirkişilik, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklan ve Kültürü (1. Ulusal Sempozyumu), İstanbul Barosu Yayınlan, İstanbul 2005, s Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, Seçkin, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Beta, İstanbul 1998, s Doğanay, ismail Doğanay, İsmail Domaniç, Hayri/ Çamoğlu, Ersin Domaniç, Hayri Donay, Süheyl / Erman, Sahir Dönmez, İrfan Dural, Halil Ali Ensthaler, Jürgen Erdem,B. Bahadır Erem, Turgut S. Eren, Fikret Ergün, Mevci Ergün, Mevci Eriş, Gönen İsmail; Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Cilt - Madde 1-419, 4. Bası, İstanbul Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Cilt, Tümden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Madde 1-419, Ankara İçtihatlı - Notlu Türk Ticaret Kanunu, Ticari Mevzuat, İlaveli 3. Bası, İstanbul Türk Ticaret Kanunu Şerhi, CI, İstanbul Sınai Mülkiyet Aleyhine Suçlar ve İllgili Mevzuat. Özellikle İhtira Beratı-Marka ve Haksız Rekabet Suçları, İstanbul (Tamamen Yeniden Düzenlenmiş) -En Son İçtihatlarla Açıklamalı- Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, İstanbul Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Tanınmış Markalara İlişkin Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, GSÜHFD, 2002/1, S.l, İstanbul 2002, s. 857 vd. Gewerblicher Rechtsschutz und Uheberrecht, Kaiserslautern Fikri Haklarda Ülkesellik Prensibi, Prof. Dr.Nihal Uluocak'a Armağan, İstanbul 1999, s Türk Marka Hukuku, İstanbul Borçlar Hukuku Genel Hükümler, CI, Gözden Geçirilmiş 6. Bası, İstanbul Tanınmış Markalar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği Yayınları, No: 1, Bursa Tanınmış Markalar, Bursa Madde Açıklamalı - En Son İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, C.I, Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri, Genişletilmiş 2. Bası, Ankara

8 XVIII XIX Eriş, Gönen Eroğlu, Sevilay Eyüboğlu, Samiye Açıklamalı- İçtihatlı En Son Değişikliklerle Birlikte Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Şirketler (2004), 3. Baskı, Ankara Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, s Tanınmış Marka, FMR, 2001, C. 1, S. 2, Ankara , s Kaneti, Selim Karaahmet, Erdoğan / Yalçıner, Uğur G. Karahan, Sami İsviçre Federal Mahkemesi'nin Markalar Arasında İltibasla İlgili Kararlan, Batider, 1961, C. 1, S. 2, s Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara Haksız Rekabet Davalannda Dava Zamanaşımları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2001, s Feyzioğlu, Necmettin Fezer, Karl-Heinz Fiala, Donatelle Franko, Nişim Giritlioğlu, Necla Gözler, Kemal Günday, Metin Gürzumar, O. Berat Ilzhöfer, Volker İnanıcı, Haluk: Kale, Serdar Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul Markenrecht, 3.Auflage, München Das Verhaeltnis Zwischen Immeterialgüter- und Kartellrecht, Bern Haksız Rekabet Sebebiyle Tespit, Men, İzale Davaları ve Tarafları, Şükrü Postacıoğlu Armağanı, 1997, s Müdahalenin Men'i Davası, İstanbul İdare Hukuku, Cilt II, Bursa İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 8. Baskı, Ankara Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Markalar Hukuku'nda Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay D., 1994, S.4, s Patent -, Marken- und Urheberrecht, München Marka ve Patent Vekilliği Avukatlar Açısından Eleştirel Bir Değerlendirme, İBD, 2002, C. 76, S , s Haksız Rekabet Hukuku'nda Eski Hale Getirme Davası (Tecavüzün Ref i Davası TTK. m. 58/I-c), Vedat Kitapçılık, İstanbul Karahan, Sami Karahan, Sami Karahan, Sami Karan, Hakan/ Kıhç,Mehmet; Karan, Gülay Karan, Gülay Karayalçın, Yaşar Karayalçın, Yaşar Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları. Konya "Süper Lüks'V'Süper l'v'ekstra" ve "Lüks 1" İşaretlerinin Gıda Markalarında Kullanılması Mümkün müdür?, FMR, 2001, C. 1, S. 3, s Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı, FMR, Y. 2004, C. 4, S. 2, s Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi, Ankara AB Mevzuatıyla Mukayeseli Olarak Taklit Markalı Ürünlere İlişkin Gümrük Uygulamaları: El Koyma ve İmha Prosedürü, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul , s Transit ve Serbest Bölgedeki Sahte Eşyaya Tedbiren El Konulması ve Bunların Tasfiye Rejimi Hükümlerine Göre İmhası veya Ticaret Kanallarının Dışına Çıkartılması, FMR, Y.3, C.3, S.l, s Ticaret Hukuku, 1 Giriş, Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri", Batider 1975, C.VIII, S.2, s

9 // XXI Karayalçın, Yaşar Karayalçın, Yaşar Markaların Aynen ve Aralıksız Kullanılmasıyla İlgili Hükümler, ABD, 1976, C. 33, S. 6, s Rekabet Hukuku-Marka Hukuku, Meseleler Görüşler IV, Ankara 1992, s ve Keskintürk, Aykut Genel Olarak Tanınmış Markalar ve Özel Olarak 556 Sayılı KHK'nin 7/Son Madde ve Fıkrası ile İlişkisi Çerçevesin de; Anılan Kararname'nin 7/Son Madde ve Fıkrası Anayasaya Aykırı mıdır?, İBD, 1999, C.73, S.7-9, s Karayalçın, Yaşar Marka Satış Sözleşmesi-İfa Yeri-Türk Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi, Meseleler ve Görüşler III, Ankara 1988, s Keyder, Virginia Brown Fikri Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği, Türk Ekonomi Bankası Katkılarıyla İnter Medya Yayını, İstanbul Kavlak, Umut İlkay Kaya, Arslan Kaya, Arslan Kaya, Arslan; Ulusal ve Uluslararası Hukukta İyi Bilinen ve Tanınmış Markalar (II)", TPE Bülteni, İlkbahar, Ankara, 2003, Marka Hukukunda Delillerin Tespiti Davası, Patent&Marka Dünyası, C. 4, S , s. 10 vd. Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul , s Türk Hukukunda Patentten Doğan Haklar, İÜHFM, Cilt LV (1997), Sayı 4, s. 174 vd. Kırca, İsmail Kırca, İsmail Kocalar, Salih Kuru, Baki Kuru, Baki Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması, Batider, 2003 C. 22, S.2, s Tescilli Bir Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55.Yaş Günü Armağanı, İstanbul, s Marka Hakkına Tecavüz Suçu, ABD, 1998, S. 2, s Tespit Davaları, Ankara Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.2, 6. Bası, İstanbul Kaya, Arslan / Varol, Reyhan / Okutan, Gül Fikri Mülkiyet Hukuku ve Radyo ve Televizyon Hukuku Mevzuatı, İstanbul Kutludağ, Artunç Marka Hukukunda Hukuki Himaye Tedbıleri, Layiha, 2002, S. 1, s Kayhan, Fahrettin Kayhan, Fahrettin Kayıhan, Şaban Kendigelen, Abuzer Keskin, Serap Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi, FMR, 2001, C. 1, S. 1, s Türk Patent Enstitüsü'nün Marka Hakkının Tescili Sürecinde Aldığı Kararların İptali, FMR, 2003, C. 3, S 4, s Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, Erz.ÜHFD, 2003, C. 7, S. 1-2, s Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl, Hukuki Mütalaalar, C.III, İstanbul Fikri (Düşünsel) Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın Ceza Normları İle Korunması, Ankara, Seçkin, Marbach, Eugen Memiş, Tekin Meran, Necati Nomer, N. Füsun Die Eintragungsfaehige Marke, Bern Marka, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model ve Patent Davalarında İnternet Alan Adı Nedeniyle Ortaya Çıkan Marka Uyuşmazlıkları, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü (1. Ulusal Sempozyumu), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2005, s Marka Hakları ve Korunması, Ankara İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler İle Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı C.I, İstanbul, 2001, s

10 XXII XXIII Nomer, N. Füsun Nomer, N. Füsun Noyan, Erdal Ocak, Nazmi Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut Oğuzman, M. Kemal / Barlas Nami Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW - Audi Örneği (İsviçre Federal Mahkemesi'nin 30 Ocak 2002 Tarihli Karan ile Değerlendirme, MHB, Y. 22, S. 2, Prof. Dr. Ergin Nomer'e Armağan, İstanbul 2002, s.l Tanınmış Marka: "Nike", Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na Armağan, Beta, İstanbul 1999, s Marka Hukuku, Adil Yayınevi, 2.Basım, Ankara Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, s Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul Medeni Hukuk - Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 12. Bası, Beta, İstanbul Öçal, Akar Öçal, Akar (Çev.) Özcan, Mehmet Özdemir, Şaibe Oktay Özel, Çağlar Özgenç, İzzet Özkan, Hasan Özsunay, Ergun Markalann Anonim Şirketlere Sermaye Olarak Getirilmesi, İktisat ve Maliye, 1970, S. 7, s Marka, Ticaret Unvanı ve İşletme Adına İlişkin Bir Federal Mahkeme Karan, Batider, S.4. s Avrupa Birliği'nde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözlemelerine Uygulanması, Beta, İstanbul Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara, Seçkin, Marka Hakkına Tecavüz ve Cezai Sorumluluk, Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp'e Armağan-C. III, Beta, İstanbul 2003, s İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz, Ankara Medeni Hukuka Giriş, İstanbul Okutan Nilsson, Gül Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi?, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, MHB Yıl 23/ Sayı 1-2/ 2003, s Özsunay, Ergun Lisans Sözleşmelerinde Lisans Bedeline (Royalty) İlişkin Sorunlar, İHFM 50. Yıl Armağanı (Cumhuriyet Döneminde Hukuk), İstanbul Omağ, Merih Kemal Oytaç, Kutlu Oytaç, Kutlu Öçal, Akar Öçal, Akar Marka Hukuku ile Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması, M. Ü. Huk. Araş. D., 1991, C. 6, S. 1-3, s Karşılaştırmalı Markalar Hukuku-Endüstriyel Tasanmlar İçerikli, İstanbul, Nobel, Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku, Beta, İstanbul Türk Hukukunda Markaların Himayesi (İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak), Ankara, Sevinç Matbaası Markalara İlişkin Bazı Fransız Mahkeme Kararlan, Eskişehir İTİ AD, 1965, S.l, s Özsunay, Ergun Öztek, Selçuk Öztek, Selçuk Öztek, Selçuk Avrupa Birliğinde Marka Hukukunun Uyumlaştırılması AT Yönergesi Üzerine Düşünceler, Selim Kaneti'ye Armağan, İstanbul , s Haksız Rekabete İlişkin Yeni İsviçre Düzenlemesinin Öngördüğü Bazı Haksız Rekabet Halleri, Prof. Dr. Jale Güral Akipek'e Armağan, 1991, s İlaç Markalan, Kazancı Hakemli Dergi, 2004/4, s.66 vd. Marka Terkini Davalarında Yargı Rolü (Görevli Mahkeme), İBD, 1993, C. 67, S. 4-6, s

11 XXIV XXV Öztek, Selçuk Öztek, Selçuk Öztek, Selçuk Öztrak, İlhan Pedrezzani, Mario / von Büren, Roland / Marbach, Eugen Pekdinçer, Remzi Tamer Pekdinçer, Tamer İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun Çözülmemiş Bazı Genel Sorunları, Hukuk Araştırmaları, 1991, C. 6, S. 1-3, s İlaç Markalan ve OHİM Kararları Arasındaki İlişki, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü (1. Ulusal Sempozyumu), İstanbul Barosu Yayınlan, İstanbul , s İlaç Markaları Alanında Son Gelişmeler, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu (05-06 Mayıs 2005), İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınlan, İstanbul , s Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, 2. Bası, Ankara Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, Staempli Verlag AG Bern, Bern Marka Hakkı ve Korunması, Doktora Tezi, Marka Hakkının Devredilmesi, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınlan, İstanbul 2005, s Sağlam, Mehmet Adil Sanlı, Erdal Saymen, Ferit Hakkı Schluep, Walter Somer, Mehmet Steckler, Brunhilde Sungurbey, İsmet Sungurbey, İsmet Swode,Kirsten; Sanal, Osman Şehirali, Feyzan Hayal Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı (Açıklamalar-Kararlar), Ankara Markaya Yapılan Haksız Rekabetin Önlenmesi, ÇanakkaleBD, 1993, S. 3, s Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, İstanbul Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel Tescilli Markalar Arasında Haksız Rekabet ve Terkin Davaları, Argumentum, Yıll 991, C. 1, S. 7, s Grundzüge des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2.Auflage, München Marka Davaları, Medeni Hukuk Eleştirileri, İstanbul , s Ticaret Unvanının Korunmasına İlişkin Haksız Rekabetin Önlenmesi Davalan, Yasa Hukuk Dergisi, C. IV, S.4, Nisan 1981, s Markenschutz in den U.S.A., Köln Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara Patent Hakkının Korunması, Ankara Pınar, Hamdi Pınar, Hamdi Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, Beta, İstanbul 2000, s Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Alanında Avrupa Topluluklan Mahkemesi Gümrük Birliğinde Mallann Serbest Dolaşımına İlişkin Kararları ve Türk Hukukuna Etkileri (Uluslararası Hukuk Kurultayı), FMR, 2002, C.l, s Şenocak, Kemal Tekin, Memiş Tekinalp, Gülören / Soyut Renk Markalan, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara 2003, s BGH I ZB 53/98- "SWISS ARMY" Kararı/Temmuz 2002, S.5, Avrupa Birliği Hukuku, 2. Bası, İstanbul Poroy, Reha / Poroy, Reha/ Yasaman, Hamdi: Marka Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Haluk Tandoğan'ın Hatırasına Armağan ( ), Ankara 1990, s Ticari İşletme Hukuku, İstanbul Tekinalp, Gülören / Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Korumadan Yararlanabilecek Kişiler ve Elverişli Hükümler (Asgari Haklar) İlkesi, Prof. Dr. Bülent Davran'a Armağan, İstanbul -1998, s Fikrî Mülkiyet Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş Üçüncü Bası, İstanbul 2004.

12 xxvi XXVII Tekinay, S.S / Akman, S./ Burcuoğlu, HJ Altop, A. Teoman, Ömer Teoman, Ömer Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, Arıkan, İstanbul Ayırdedici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997, s İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, Beta, İstanbul 1999, s Tekinay Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsüne Yöneltilip Yöneltilemeyeceği Sorunu, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, Beta, 1998, s Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I: Hukuki Mütalaalar, Kitap 3: Yasaman, Hamdı Yasaman, Hamdi Yasaman, Hamdi Yasaman, Hamdi Yasaman, Hamdi Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusufoğlu, Fülürya / Yüksel, Sinan Yasaman, Hamdi Marka Hukuku İle İlgili Makaleler-Hukuki Mütalaalar-Bilirkişi Raporları, Beta, İstanbul Fikri Haklarda Tazminatla İlgili Bazı Sorunlar. Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul Hizmet Markalan, Batider, 1975, C. 8, S. 1, s Tanınmış Markalar, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s Paris Antlaşması Anlamında Tanınmış Markalar. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, İstanbul , S.l, s Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi. C.I-II. Vedat Kitapçılık, İstanbul Marka Olabilecek İşaretler, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, s Teoman, Ömer Ünal, Şeref Unsal, Önder Erol Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet Völker, Stefan / Semler, Jörg;. Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I: Hukuki Mütalaalar, Kitap 1: , İstanbul Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Haksız Rekabet, MHB, 1988, S. 1, s Marka İncelemesinde Karıştırılma Olasılığı Kavramı, Türk Patent Enstitüsü Bülteni, 2002, S.3, s Umumi Bakımdan Zarar ve Tazminat, Ebül'ula Mardin'e Armağan, İstanbul Markenschutz für Farben und Farbkombinationen, GRUR 1998, Heft 2, s. 95 vd. Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, Nevhis Deren Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar, Bilgi Toplumunda Hukuk - Ünal Tekinalp'e Armağan, C.II, İstanbul 2003, s Haksız Rekabet Hukuku İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda İhtiyati Tedbirler, Alkım, 2. Bası, İstanbul Haksız Rekabet Hukuku İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Müdahalenin Men'i Davasında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara , s

13 XXVIII Yılmaz, Canan Yılmaz, Canan Yosmaoğlu, Nevzat Yücel, Müjgan Tunç Lisans Sözleşmeleri, Yüksek Lisans Tezi, Marka Lisans Sözleşmesinin Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Çerçevesinde Rekabet Boyutu, Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp'e Armağan - C. II, Beta, İstanbul , s Dünya'da ve Türkiye'de Patentler, Know-How'lar ve Markalar-Açıklamalı, Ankara Haksız Rekabet Hukukunda Teminat Amaçlı İhtiyati Tedbirler, Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, Alkım, İstanbul 2003, s Yüksel, Ali Sait Patent ve Lisans (Patent, Marka, Sözleşmesi Hukuku, İstanbul Know-How) Yüksel, Cüneyt Yünlü, Levent Fikri Mülkiyet Hukukunda Kiralama ve Ödünç Verme Hakları, İHFM, 1997, C. 55, S. 4, s Tanınmış Markalar ve Korunması, Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Canan KÜÇÜKALİ Program: Özel Hukuk Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK DİRİKKAN İstanbul

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

FİKRİ HAKLAR BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Eylül 1990 1. Abisel, Nilgün: İngiliz sineması üzerine notlar, (A.Ü.S.B.F. Bas-Yay Y. O. Yıllık. 1982. C. VII, s. 1-21). 2. Acaroğlu, Mehmet

Detaylı

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ Av. Zeynep Seda ALHAS* Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU** * İstanbul Barosu. ** Ankara Barosu. Av. Zeynep Seda ALHAS, Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY I- DONATMA İŞTİRAKİ KAVRAMI VE UNSURLARI 1- Donatma İştiraki Kavramı Donatma iştiraki, Türk hukukuna Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticaretine ilişkin

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS. İdil Zeynep ÖZTÜRK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ RECOURSE RELATIONS AT PERSONAL GUARANTEE CONTRACTS İdil Zeynep ÖZTÜRK 109615040 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Plan GİRİŞ A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI 1. Kamu

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101 1. Bask Mart 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-235 - 4 Copyright

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER Aytekin ÇELİK * ÖZET Anonim şirketlerin kuruluşunda ortakların taahhüt ettikleri aynî sermayeyi, şirketin

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Published by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright 2011 by Suluk & Kenaroglu Law Offıce Smashwords Edition, License Notes All rights reserved.

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Projesi ZEYNEP

Detaylı

SOYUT RENK, SES VE ÜÇ BOYUTLU ĐŞARETLERĐN MARKA OLARAK TESCĐLĐ

SOYUT RENK, SES VE ÜÇ BOYUTLU ĐŞARETLERĐN MARKA OLARAK TESCĐLĐ Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu Đşaretlerin Marka Olarak Tescili 95 SOYUT RENK, SES VE ÜÇ BOYUTLU ĐŞARETLERĐN MARKA OLARAK TESCĐLĐ Yrd.Doç.Dr. Sevilay EROĞLU * GĐRĐŞ Marka, tescil edildiği mal veya hizmete

Detaylı

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097 1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR Şükran Seçil ERTAN 106615097 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU)

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK

ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK ARACI KURUMLARDA MERKEZ DIŞI ÖRGÜT OLARAK ACENTELİK Ülgen Aslan DÜZGÜN * ÖZET Modern sermaye piyasalarının vazgeçilmez unsurlarından olan aracı kurumlar ve merkez dışı örgütleri, Sermaye Piyasası Kanunu(SerPK)

Detaylı