MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI"

Transkript

1 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI GİRİŞ Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı amaçlarla tescilidir. Türk marka hukukunda; marka hakkının kötüye kullanılması kavramı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede markanın kötü niyetle tescilini ve kötü niyetle kullanımını kapsar bir şekilde düzenlenmiş değildir. Ancak 556 sayılı KHK md.35 f.1, kötü niyetli marka tesciline, md.7 ve md. 8 deki mutlak ve nispi red nedenlerine dayalı itiraz olanağı yanında ayrı bir itiraz nedeni olarak açıkça yer vermiştir. 556 sayılı KHK Md. 35 f. 1 e göre Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ve başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren 3 (Üç) ay içerisinde yapılabilir. Madde lafzından da anlaşılacağı gibi, 556 sayılı KHK da sadece kötü niyetli marka tescillerine yer verilmiştir. Ancak markanın kötü niyetle tescili yanında, markanın kötü niyetle kullanımı ve markayı korumaya yönelik usulü süreç veya talep haklarının kötüye kullanılması olayları da marka hakkının kötüye kullanılması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Burada kastedilenler 556 sayılı KHK md.35 f.1 kapsamına girmemektedirler. Bu bağlamda marka hakkının kötüye kullanılması, markanın kötü niyetle tescili ve markanın kötü niyetli kullanımı olarak ayrı ayrı başlıklar halinde incelenecektir. 1- MARKANIN KÖTÜ NİYETLE TESCİLİ 556 sayılı KHK md. 35 f. 1 hükmü kötü niyetli marka tescil başvuruları için bir itiraz imkânı oluşturmuştur. Buna göre, marka tescil başvurusuna sırf kötü niyet nedenine dayanarak itiraz etmek mümkündür 1. Bu hüküm, belli bir zaman içerisinde kötü niyetli tescillere karşı uygulanabilmesiyle özel ve sınırlı bir nitelik göstermektedir. Markanın kötü niyetle tescil ettirilmesi durumunda, marka hakkı kötüye kullanılmış olmaktadır. Ancak kötü niyetli tescilin kapsamına hangi hallerin gireceği konusunda 556 sayılı KHK da bir açıklık yoktur. Başvurunun kötü niyetle yapılması, genellikle tek yetkili ya da dağıtım ağı mensubunun marka sahibinin izni olmaksızın kendi adına markayı tescil ettirmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır 2. Tekinalp e göre, başvurunun kötü niyetle yapılması ile 1 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat kitapçılık, 2004, s Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat kitapçılık, 2004, s.830

2 neyin kastedildiği açık değildir, bununla gerçekte kullanılmayıp yedekleme veya marka ticareti yapma amacına ve şantaja yönelik başvurular ifade edilmektedir 3. Bilgili ye göre ise, md. 35 f.1 hükmünden anlaşıldığı kadarıyla, mutlak ve nispi red nedenleri yoluyla karşılanamayan veya örtülemeyen tescil engelleri girmektedir. Zira kötü niyetli tescile itiraz imkanı kapsamında mutlak ve nispi red nedenleri dışındaki tüm tescil engellerinin eğer diğer koşulları da mevcutsa denetimi yapılabilecektir ve md. 35 f.1 in ifadesi bu şekilde yoruma müsaittir. Bu nedenle kötü niyetle marka tesciline dayalı itirazın kapsamına 556 sayılı KHK ile bir markadan beklenen normal kullanma, yararlanma ve onu koruma amacına aykırılık teşkil eden marka başvuruları girmektedir MARKANIN KÖTÜ NİYETLİ TESCİLİNDE İTİRAZ USULÜ 556 sayılı KHK md. 35 f. 1 e göre, Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8. Madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun ilanından itibaren 3 (Üç) ay içerisinde yapılabilir. 556 sayılı KHK md. 35 f.3 ün açık hükmü gereği kötü niyetli tescil başvurusuna itiraz, Türk Patent Enstitüsü ne (TPE) yöneltilecek yazılı ve gerekçeli bir dilekçe ile gerçekleştirilir. İtiraz, tescil başvurusunun Resmi Marka Bülteni nde yayımlanmasından itibaren 3 (Üç) ay içerisinde yapılmalıdır. Enstitü, itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörülen 1 (Bir) aylık süre içerisinde yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. İstenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler süresinde TPE ye verilmediği takdirde itiraz hiç yapılmamış sayılacaktır. (556 sayılı md.35 f.4) İtiraz, madde metninden de anlaşılacağı üzere ancak ilgili kişiler tarafından yapılabilir. İlgili kişi ya da kişiler ise başvurunun tescil edilmesinden zarar görebilecek kimselerdir 5. Yapılan itiraz üzerine TPE itirazı inceler ve karar verir. TPE, kötü niyetli tescile itirazı yerinde bulursa başvuruyu reddeder. Bu durumda başvuru sahibi karara itiraz edebilir. Buna karşın tescile itiraz reddedilirse itiraz sahibi, red kararının kendisine tebliğinden itibaren 2 (İki) ay içerisinde TPE nin kararına karşı 556 sayılı KHK md.47 f.1 e dayanarak itiraz edebilir. Burada yer alan 2 (İki) aylık süre hak düşürücü niteliğe sahiptir 6. TPE nin ilgili dairesi yapılan itirazı kabul etmezse, itirazı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu na gönderir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 1 (Bir) ay içinde diğer taraf ve makam tarafından ileri sürülen görüşler hakkında tarafları görüş bildirmeye davet etmesi gerekir. İtirazın incelenmesinden sonra Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu karar verecektir. Bu kurulun verdiği karar kesin olup, kurulun kararının menfi olması halinde, kararın iptali için artık TPE bünyesinde itiraz mümkün olmayıp, kararın tebliğinden itibaren 2 (İki) ay içinde TPE ye kaşı ihtisas mahkemesinde dava açılabilir. 3 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım, 2002, s Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.95 5 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Beta Basım, 2002, s Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s.926

3 1.2- MARKANIN KÖTÜ NİYETLİ TESCİLİNDE İSPAT SORUNU Türk hukukunda kötü niyetli tescil başvuruları kapsamında ilke olarak engelleme amaçlı markanın, tuzak markasının, spekülasyon markasının, tekrarlama markasının, transfer markasının tescil için başvurulabilmesi mümkündür 7. Ancak bu markalar bağlamında kötü niyetli tescilin mevzu bahis olması, tescile başvuru esnasında başvuru sahibinin bu markayla ilgili olarak taşıdığı kötü niyetin varlığı gerekir. Ancak, kötü niyetli tescil başvurusunu salt kötü niyet nedenine dayanarak reddine yol açmak fiiliyatta oldukça zordur. Çünkü kötü niyetin çok ağır ve açık olması halleri haricinde bu durumun varlığının tescile başvuru aşamasında yeterli bir şekilde anlaşılması ve bunu ilgilinin fark ederek itiraz yoluna başvurması oldukça zordur. Zira itiraz, 3 (Üç) aylık sınırlayıcı süreye tabidir. Tescilin kötü niyetle gerçekleştiği, çoğu kez tescilden sonraki bir aşamada marka sahibinin markayı kullanma ve davranış biçimi ve tutumlarından anlaşılabilmektedir. Ayrıca TPE nin inceleme süreci de kötü niyetli tescilin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılmasına müsait değildir 8. Bu durumda geriye, eğer şartları oluşmuşsa ya kötü niyetli marka kullanımına ilişkin MK md.2 kuralının uygulanma seçeneği kalacak veya da 556 sayılı KHK da öngörülen hükümsüzlük hallerinin (556 sayılı KHK md. 42) geniş yorumlanması yoluyla olayın bu maddeye ilişkin mutlak veya nispi red nedenleri içine sokularak koruma sağlanması yoluna gidilecektir MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI Markadan doğan yararlanma, kullanma, talep ve dava haklarının kötüye kullanılması, kötüye kullanmanın tescilden sonraki bir zaman içinde gerçekleşmesinden dolayı kötü niyetli tescilden ayrılmaktadır. Kötü niyetli kullanımlarda ilke olarak tescil başvurusunda kötü niyet mevcut değildir. Normal ve dürüst bir biçimde markasını tescil ettiren kişi daha sonraki bir aşamada ya da dönemde markasını 556 sayılı KHK nın tasvip etmediği ve normal bir markadan beklenmeyen işlev ve amaçlarda kullanabilir 10. Markanın kötü niyetle kullanılması olayları için 556 sayılı KHK da açık bir hüküm yoktur. Zira kötü niyetli tescil başvurusu 556 sayılı KHK md.35 f.1 hükmündeki ilgililerin itirazına konu olurken, daha sonradan marka hakkının kötüye kullanılması ilke olarak hükümsüzlüğe değil, MK md. 2 uyarınca kötüye kullanma itirazının veya başkaca taleplerin ileri sürülmesine yol açabilecektir 11. Markadan doğan hakların kötü niyetli kullanılmasının belli başlı ortaya çıkış şekli, markadan doğan talep ve dava haklarının kötü kullanılması halidir. Uygulamada bu tür kötüye kullanmalarda marka sahibinin hakkı, MK md.2 f.2 kuralı gereğince tanınmamaktadır. Çünkü MK md.2 f.2 hakkın kötüye kullanılması teşkil eden davranışın hukuken himaye 7 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.250

4 görmeyeceğini ifade etmektedir. Marka sahibinin somut olaydaki kötü niyetli davranışından dolayı, kendi marka hakkını korumak için 556 sayılı KHK nın öngördüğü talep ve dava haklarına müracaat etse bile, bunlar hukuki sonuç doğurmayacak ve karşı tarafa herhangi bir tesirde bulunmayacaktır. Yani burada kötü niyetli marka sahibi kullandığı hak veya dava hakkından beklediği sonucu elde edememektedir. Dürüstlük kuralı gereğince, hakkın açıkça kötüye kullanılmasını kanun himaye etmez. Bununla ilgili olarak Yargıtay Grin Nicci kararında;...davalının, davacı tarafından markasını taşıyan saatleri yine bu marka adı altında davacıdan (Kore den) ithal edip, Türkiye de pazarladıktan ve bu saatlerin ithalinin ve dolayısı ile Türkiye deki satış yetkisinin elinden alınması sebebiyle bu markayı iltibasa meydan verebilecek şekilde kendi adına tescil ettirmesi hukukun temel ilkelerinden olan ve MK nın ikinci maddesinde yer alan iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket etme yükümlülüğüne de ters düşmekte olduğundan hukuken himayesi mümkün görülmemiştir demek suretiyle kötü niyetli tescilin hukuken korunamayacağına karar vermiştir sayılı KHK da, marka tescili başvuruları değerlendirilirken ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağına dair düzenleme getirilmemiştir. Yargıtay, bu konudaki yasal boşluğu doldurmaya yönelik kararlar vermektedir. Şöyle ki; SABUNCAKİS kararı 13 : 556 sayılı KHK de, marka tescil başvuruları değerlendirilirken, ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirmemiş ise de, yine anılan KHK nın 42. Maddesinde Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin, hükümsüzlük davasını tescil tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl içinde açması gerekeceği belirtilmiştir. Dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek bu yasal boşluğun yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak doldurması uygun görülmüştür. Yargıtay aynı sonuca MERİNOS kararında da varmıştır 14. Yargıtay verdiği kararlarda 556 sayılı KHK md.42 deki tüm hükümsüzlüğe başvuru sürelerini 5 (Beş) yılla sınırlama eğilimindedir. Marka hakkının kötüye kullanılmasına ilişkin sorun 556 sayılı KHK de sadece tanınmış markalar bakımından tamamıyla çözümlenmiştir sayılı KHK tanınmış markanın 12 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1997/5417 E., 1997/9676 K. ve tarihli kararı. 14 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2001/10860 E., 2002/3275 K. ve tarihli kararı: Tanınmış markalar açısından getirilen 5 (Beş) yıllık dava açma süresinin diğer markalar açısından da uygulanması gerekir. Bu sürenin başlangıcı tescil tarihidir. Ancak, Paris Konvansiyonu nun 1. Mükerrer 6. Maddesinde sözü edilen ve herkesçe bilindiği kabul olunan markanın başkası adına kötü niyetle tescil olunması halinde, hükümsüzlük davasının 5 (Beş) yıl içinde açılmasını öngören hüküm uygulanmaz.

5 tesciline karşı hem mutlak red hem nispi red nedeni engelini ortaya koyduğu gibi hükümsüzlük talebinde bulunabilme imkanını da öngörmüştür. Bu nedenle 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde tanınmış markanın iyi niyetle tescili oldukça güçtür ve kötü niyet karinesine tabidir. Tanınmış markanın kötü niyetle tescili halinde hükümsüzlük davası süreye tabi değildir. Yargıtay ın konu ile ilgili kararında; Avrupa Topluluğu Anlaşması nın 189. maddesi uyarınca kabul edilen Yönergede tanınmış markalar için 5 (Beş) yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür. 5 (Beş) yıllık sürenin başlangıcı tescil tarihidir. Ancak, Paris Konvansiyonu nun 1. Mükerrer 6. maddesinde sözü edilen ve herkesçe bilindiği kabul olunan markanın başkası adına kötü niyetle tescil olunması halinde, hükümsüzlük davasının beş yıl içinde açılmasını öngören hüküm uygulanmaz (556 sayılı KHK nin 42/a son cümle; Paris Konvansiyonu 1. mükerrer 6.3 ). Paris Konvansiyonu nun bu hükmünün kapsamına giren ve Türkiye de de tanınmış olan markanın bir başka kişi tarafından kendi adına tescilinin istenmesi halinde kötü niyetin varlığı asıldır. Bu anlamda kötü niyetten kasıt; iyi niyetli olmamak, yani tanınmış markanın varlığını bilmek veya öğrenebilecek durumda bulunmaktır. Yoksa bir hilenin, aldatmanın veya dolanmanın varlığını ya da TPE nin kusuru bulunup bulunmadığını aramaya gerek yoktur 16, denilmekle tanınmış markanın kötü niyetle tescili halinde hükümsüzlük davasının süreye tabi olmayacağı belirtilmiştir. Markaları toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan marka sahipleri, markanın belli bir şöhret ve üne sahip olması veya tanınmış marka olması şartıyla 556 sayılı KHK md. 8 f. 4 e dayanarak itiraz yoluna başvurabileceklerdir. İtiraz sahibi, haksız yarar sağlanacağını, markanın itibarına zarar geleceğini veya kendi markasının ayırt edicilik karakterine halel getirileceğini ispat suretiyle markanın tesciline engel olabilir. Ancak bu hüküm kötü niyetin ispat güçlüğü karşısında ve ancak tescilden sonra daha sağlıklı bir şekilde anlaşılabilecek olmasından dolayı kötü niyetli tescile dayalı itiraz yoluna başvurmak tek hal çaresi değildir. Nitekim tescil aşamasında ilgili md.8 f. 4 e; hükümsüzlük halinde md. 42 ye dayanarak tanınmışlıktan veya şöhretten yararlanma amacıyla başka mallar için yapılan tescil başvurusunun reddi sağlanabilmektedir Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s Hamdi Yasaman, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.255

6 SONUÇ Türk marka hukukunda genel olarak hakkın kötüye kullanılması kavramı düzenlenmemiştir. Yalnız kötü niyetli tescil başvuruları bakımından tescil talebinin reddi için ilgiliye itiraz yolu öngörülmüştür (556 sayılı KHK md. 35 f.1). Kötü niyetli tescil için md. 42 de ayrıca bir hükümsüzlük talebinde bulunabilme olanağı öngörülmemiştir. Markadan doğan kullanım ve talep haklarının kötüye kullanılmasına karşı ise doğrudan MK md.2 f.2 kuralı aracılığıyla koruma sağlanmaktadır. Burada kötü niyetli marka sahibi kullandığı hak veya dava hakkından beklediği sonucu elde edememektedir. Zira dürüstlük kuralı gereğince hakkın açıkça kötüye kullanılmasını kanun himaye etmez. 556 sayılı KHK md. 35 f.1 de kötü niyetli tescil için sadece bir itiraz yolunun öngörülmüş olması kötü niyetli tescil hadiseleriyle mücadeleyi pek etkin hale getirememektedir. Kötü niyetli tescil konusunun 556 sayılı KHK da belli bir süreye bağlı olmayan bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenirse, bir yandan salt kötü niyetli marka tescili hadiseleriyle daha etkin bir mücadele mümkün olabileceği gibi, mutlak ve nispi red nedenlerinden hem tescil incelemesinde hem hükümsüzlük bakımından gözden kaçan, ancak kötü niyetli tescil vasfı da taşıyan marka tescillerini de bu kapsama alma imkanı doğar. Kötü niyetli tescilin süreye bağlı olmayan bir talebe konu olması bu konudaki elastikiyeti temin edecektir. Kötü niyetin başka hükümsüzlük nedenleri kapsamında görülerek çözülmeye çalışılması ise yeterli olmaktan uzaktır. Zira Yargıtay md. 42 deki hükümsüzlük nedenlerini genel olarak tamamı bakımından 5 (Beş) yılla sınırlandırma eğilimindedir. Bu ise kötü niyet bakımından doğru bir uygulama sonucu doğurmayacaktır. Çünkü kötü niyet hiçbir zaman hak kazandırmamalı ve zamanın geçmesi kötü niyetin varlığına düzeltici bir etki yapamamalıdır. Bunun için ise kötü niyetli tescilin süreye bağlı olmayan bir hükümsüzlük nedeni olarak 556 sayılı KHK da yer alması gerekmektedir Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, 1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.270

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ Av. Zeynep Seda ALHAS* Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU** * İstanbul Barosu. ** Ankara Barosu. Av. Zeynep Seda ALHAS, Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ Doç. Dr. Ahmet Battal Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ Markanın hükümsüz kullanılmasını gerektiren haller KHK nın 42. md. düzenlenmiştir. 1. KHK nın 7. ve 8. md düzenlenen mutlak ve nisbi red nedenleri olup;

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Önder Erol ÜNSAL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı onder.unsal@tpe.gov.tr I- TANIMLAR ve GİRİŞ: MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret

Detaylı

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, kişinin uzun süre kullanmadığı hakkını kullanmaya kalkması halinde zarar görecek iyi niyetli üçüncü kişileri ve onların mevcut duruma duydukları

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ

HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ Coşkun ERBAŞ Yargıtay 10.Hukuk Daire Üyesi I- GENEL OLARAK 506 Sayılı Yasa nın

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE * I. GİRİŞ Anonim şirketin sona ermesi, kazanç elde etme ve bu kazancı bölüşme amacının ortadan kalkması anlamına gelir. Şirketin sona

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Published by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright 2011 by Suluk & Kenaroglu Law Offıce Smashwords Edition, License Notes All rights reserved.

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Nurullah BAL * ÖZET Özellikle son yirmi yılda telekomünikasyon ve internet alanında büyük gelişmeler olmaktadır.

Detaylı

Dava Vekaletinin İllâ Noterden Düzenlenmesi Şart mı? **

Dava Vekaletinin İllâ Noterden Düzenlenmesi Şart mı? ** Dava Vekaletinin İllâ Noterden Düzenlenmesi Şart mı? ** -Bir Fikir Fırtınası * Mesaisi- Dr. Serkan Ağar * I. KONUNUN TANITILMASI Vekil (avukat) aracılığıyla 1 takip edilen davalarda geçerli bir vekaletnamenin

Detaylı

Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü

Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü BURSA BİLANÇO - EYLÜL / EKİM 2012 SAYI 1422 Yrd. Doç. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğretim Üyesi I-

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı