Darbe planlarý önüme geldi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Darbe planlarý önüme geldi"

Transkript

1 YENÝ ASYA NEÞRÝYAT OLARAK STANDLARIMIZ KÝTAPSEVERLERÝ BEKLÝYOR u4 TE PARA CEZASI VERÝLECEK YAYAYA YOL VERMEYENE CEZA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Darbe planlarý önüme geldi HÝLMÝ ÖZKÖK, DAHA ÖNCEKÝ SÖZLERÝNÝ MAHKEMEDE DE TEKRARLADI: AYIÞIÐI VE YAKAMOZ DARBE PLANLARI 2004 BAHARINDA ÖNÜME GELDÝ, AMA ÝÞLEM YAPMADIM. ÝLK KEZ GÖRÜYORDUM uer ge ne kon dâ vâ sýn da ta nýk o la rak din le nen Ge nel kur may es ki Baþ ka ný e. Org. Hil mi Öz kök, "2004 yý lý ba har a ylarýn da ö nü me bir CD su nu mu gel di. Na sýl gel di ði ni bil mi yo rum. Ý çe ri sin de A yý þý ðý ve Ya ka moz plan la rý ol du ðu id di a e di len plan lar var dý. Bun la rý ilk kez gö rü yor dum dedi. Suriye'deki çatýþmalarda ölü sayýsý 30 bine ulaþtý. FO TOÐ RAF: A A ULUSLARARASI HAK ÝHLÂLLERÝ MERKEZÝ: Su ri ye öz gür le þi yor mu, yok sa par ça la ný yor mu? u U lus la ra ra sý Hak Ýh lâl le ri Ýz le me Mer ke zi, Su ri ye de durumu de ðer len di r di ði ra po run da, Kuzey Irak örneðinde olduðu gibi, Suriye de de, Esed sonrasý süreç için, küresel ve bölgesel aktörler tarafýndan yönlendirilecek ve Türkiye için tehdit oluþturacak bir yumuþak karýn oluþturuluyor dedi Su ri ye öz gür leþ ti ri li yor mu, yok sa par ça la ný yor mu? diye sordu.n 7 de Ýs ra il den þim di de e zan ya sa ðý u Fi lis tin Va kýf lar Ve Di nî Ýþ ler Ba kan lý ðý, Tem muz a yý bo yun ca Hz. Ýb ra him Ca mi in den e zan o kun ma sý nýn Ýs ra il ta ra fýn dan 50 kez en gel len di ði ni a çýk la dý. Ba kan lý ðýn ya yýn la dý ðý ra por da, Ýs ra il yö ne ti mi, e zan la rý, ca mi nin si na go ga çev ri len kýs mýn da ki Ya hu di va tan daþ la rýn ra hat sýz ol du ðu ge rek çe siy le ya sak lý yor i fa de si yer al dý. n 7 de Ha lep ten ka çýþ uöz gür Su ri ye Or du su i le yö ne ti me bað lý or du a ra sýn da yo ðun ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý Ha lep te halk þe hir den ka çý yor. Su ri ye or du su nun, sa vaþ u çak la rý, tank ve ro ket ler le bom ba la dý ðý þe hir de can la rý ný kur tar mak is te yen a i le ler ge ce ka ran lý ðýn dan fay da la na rak þeh ri terk e di yor. n 7 de ÝDDÝALAR ÇOK CÝDDÝ ÝDÝ uplan lar da ki id di a la rýn çok cid dî ol du ðu nu be lir ten Öz kök, "Bun lar de zen for mas yon da o la bi lir di, ger çek de. Ge nel kur may Baþ ka ný o la rak tem kin li ol mam ge re ki yor du. Bun la rý ast la rým la da hi pay laþ ma dým. Hu ku kî mü da ha le ya pý la bi lir mi di ye dü þün düm ifadelerini kullandý. n 9 da SURÝYE KÜRT MECLÝSÝ TEMSÝLCÝSÝ BEÞER: Kürt þehirleri hâlâ Esed in elinde usu ri ye Kürt le ri U lu sal Mec li si (SKUM) Dýþ Ý liþ ki ler Tem sil ci si Ab dül he kim Be þer, Su ri ye yö ne ti mi nin Kürt le rin ya þa dý ðý böl ge de var lý ðý ný güç lü bir bi çim de sür dür dü ðü nü be lir te rek, Hiç bir Kürt ken ti (re jim güç le rin den) kur ta rýl ma dý. Su ri ye gü ven lik güç le ri nin her Kürt ken tin de var lý ðý de vam e di yor a çýk la ma sýn da bu lun du. nha be ri say fa 7 de Þehit babasý Durmuþ Ünver'i askerî yetkililer teskin etmeye çalýþtý. FO TOÐ RAF: A A Þehit babasý: Böyle gitmez udi yar ba kýr ýn Li ce il çe sin de te rö rist ler le çý kan ça týþ ma da þe hit o lan Ast su bay Ah met Ün ver in ba ba sý Dur muþ Ün ver, Hü kü met, mu ha le fet bir le þip te rö re bir ça re bul sun. Bu böy le git mez. Bom ba, tank, tü fek, as ker biz de, þe hit de biz de. E ðer güç le ri yet mi yor sa biz Ýs tik lal Sa va þýna gi der gi bi gi de lim de di. nha be ri say fa 8 de 330 KÝÞÝYE ÝÞLEM YAPILDI Ça dýr kent te 145 o lay uha tay Ýl Em ni yet Mü dü rü Ra gýp Ký lýç, Ha tay da ça dýr kent ler de ko nuk e di len Su ri ye li le rin, bu lun duk la rý me kan lar se be biy le ka rýþ týk la rý a sa yiþ o lay la rý nýn sa yý sý ný 145 o la rak a çýk la dý. Ký lýç, 330 Su ri ye li hak kýn da iþ lem ya pýl dý ðý ný ak tar dý. n 8 de ÝÞ MAKÝNESÝ DEVRÝLDÝ: 7 ÖLÜ u06 ISSN DAMACANA KULLANIMINA DÝKKAT! u03

2 2 Y L HÝ KA A ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Bu gün ler de, Ri sâ le-i Nur Ta le - be le ri he sa bý na ga yet e hem mi yet - li, en di þe li bir su âl-i mâ ne vî kal bi - me ih tar e dil di. Son ra an la dým ki, ek ser Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri nin li san-ý hal le ri bu su â li so ru yor ve so ra cak lar. Bir den bir ce - vap ha tý ra gel di; Fey zi ye söy le dim. De di: Hiç ol maz sa ic mâ len kay de dil sin. En di þe li su âl: Bu â hir za man fit ne sin de aç lýk e - hem mi yet li bir rol oy na ya cak. O nun la ehl-i da lâ - let, bi ça re aç ehl-i i ma ný, derd-i ma i þet i çin de boð - du rup, his si yat-ý di ni ye yi ya u nut tu rup ya i kin ci, ü - Ramazana riâyetsizliðin dünyadaki neticesi çün cü de re ce de bý rak ma ya ça lý þa cak di ye, ri va yet - ler den an la þý lý yor. A ca ba, her þey de hat tâ kaht a zâ - býn da ehl-i i man ve mâ sum lar i çin bir vech-i rah - met ve ka der-i Ý lâ hî ci he tin de a da let ol du ðu, bun - da ne tarz da o lur? Ve ehl-i i man, hu su san Ri sâ le-i Nur ta le be le ri bu mu sî be te kar þý i man ve â hi ret he sa bý na ne ci het le is ti fa de e dip na sýl dav ra na cak - lar ve mu ka ve met e de cek ler? El ce vap: Þu mu si be tin en e hem mi yet li se be bi, küf ran-ý ni met ve þü kür süz lük ve ni met-i Ý lâ hi ye - nin kýy me ti ni tak dir et me mek lik ten ge len bir is - yan ol du ðun dan,  dil-i Ha kîm, ni me ti nin, hu su - san gý da kýs mý nýn, hu su san ha yat nok ta sýn da en bü yük ni met o lan ek me ðin ha ki kî lez ze ti ni ve çok e hem mi yet li kýy me ti ni ve ni me ti yet nok ta sýn da fev ka lâ de de re ce si ni gös ter mek le, ha ki kî þük re sevk et mek hik me tiy le, Ra ma zan gi bi ri ya zet-i di - ni ye ye ri a yet et me yen þü kür süz in san la ra bu mu - si be ti ve rip, ay ný hik met i çin a da let et miþ. Ehl-i i man, ehl-i ha ki kat, hu su san Ri sâ le-i Nur ta le be le ri nin va zi fe si, bu mu si bet li aç lý ðý, Ra ma zan ri yâ zet-i di ni ye si nin tar zýn da ki aç lýk gi bi ve si le-i il - Âdil-i Hakîm, nimetinin, hususan gýda kýsmýnýn, hususan hayat noktasýnda en büyük nimet olan ekmeðin hakikî lezzetini ve çok ehemmiyetli kýymetini ve nimetiyet noktasýnda fevkalâde derecesini göstermekle, hakikî þükre sevk etmek hikmetiyle, Ramazan gibi riyazet-i diniyeye riâyet etmeyen þükürsüz insanlara bu musîbeti verip, ayný hikmet için adalet etmiþ. ti ca ve ne dâ met ve tes li mât yap ma ya ça lýþ mak týr. Ve za ru ret ba ha ne siy le di len ci li ðe ve hýr sýz lý ða ve a nar þi li ðe yol aç ma sý na mey dan ver me mek tir. Ve aç fa kir le re a cý ma yan bir ký sým zen gin ve ba zý ehl-i ma aþ da hi Ri sâ le-i Nur u din le yip, bu mec bu rî aç lýk his siy le aç la ra mer ha me te ge lip, ze kât la yar dým la rý na koþ mak týr. Ve nef si ni gü zel ye mek ler le þý mar tan, ser keþ e den ve he ve sât-ý re zi le ve tuð yan la ra sevk e - dip sar hoþ e den genç ler da hi, Ri sâ le-i Nur un ir þa dýy la, bu ha di se den mer da ne is ti fa de e de - rek, fuh þi yat ve gü nah lar dan el le ri ni bir de re ce çek ti ði ve ne fis le ri nin zevk le ri ni ve pis lik le re kar þý ga le yan la rý ný kýr dý ðý ve si le siy le tâ a te ve hay ra ta gi rip, o ha di se yi ken di a leyh le rin den çý ka rýp, leh le rin de is ti mal et mek tir. Ve ehl-i i bâ det ve sa lâ hat da hi, ek ser in san - la rýn aç kal dý ðý bu za man da ve çok ka rýþ mýþ ve ha ram ve he lâl fark e dil me ye cek bir tarz da gel - miþ ve þüp he li mal hük mün de ve mâ nen müþ - te rek o lan er zâk-ý u mu mi ye den he lâl ol mak i - çin mik tar-ý za ru ret de re ce si ne ka na at e di yo - rum di ye bu mec bu rî be lâ ya bir ri yâ zet-i þer i - ye na za rýy la bak mak týr. Ka der-i Ý lâ hi ye ye kar þý þek vâ i le de ðil, rý zâ i le kar þý la mak týr. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 192  Y E T H AD Ý S Kendi yolundan sapanlarý en iyi bilen, þüphesiz ki senin Rabbindir. Doðru yolda olanlarý da en iyi bilen O'dur. En âm Sû re si: 117 /  ye t-i Ke ri me Me â li [Rüyamda] ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dili dýþarýya sarkmýþ soluyordu. Tuttuðu Ramazan orucu geldi ve ona su ikram etti. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 1456 / Ha di s-i Þe rif Me â li anlama Ramazan-ý Þerif, bütün Ýslâm âlemi bir sofra etrafýnda toplanmýþ, Rabbinin emrini bekliyor hissini yaþatýyor insana. Ýftara yakýn dakikalarda çoluk çocuk sofranýn baþýnda beklemek Sünnet-i Seniyyedir. Biz o sünneti yaþarken ayný zamanda o nimetlerin nereden geldiðini fýrsatýný da bulmuþ oluyoruz. Ramazan esintisi NURBAN KAYA O ruç çok ci het ler le ha ki kî va zi fe-i in sa ni ye o lan þük - rün a nah ta rý hük mü ne ge çer. (Be di üz za man) A llah a çok þü kür ki sað lýk, hu zur i çin de bir Ra ma zan ý da ha id rak e di yo ruz. Bu al týn hük mün de o lan gün le ri mi zi, va kit ve te ra vih na maz la rýy la de ðer - len di rir ken; ce ma at le ca mi ler do lup ta þar ken; i çi miz de ki o i man aþ ký ve he ye ca nýy la, Kur ân ýn rah me ti, o eþ siz bü yü lü hu zu - ru kalp le ri mi zi yu mu þa týp rah me tin bol bol ak tý ðý, gö nül le rin coþ tu ðu, Cev þen ler le, tes bi hat lar la, Ri sa lei Nur un say fa la rýn da her der de de vâ, her has ta lý ða þi fa, her sý kýn tý ya ça re o lan bir ec za ney le hem gö nül - le ri mi zi, hem ruh la rý mý zý do yu ra cak o lan gü zel bir Ra ma zan ge çir miþ ol ma yý di li yo rum in þa al lah. Ýþ te, Ra ma zan-ý Þe rif te ki o ruç, ha ki kî ve hâ lis, a za - met li ve u mu mî bir þük rün a nah ta rý dýr. Çün kü, sa ir va kit ler de mec bu ri yet tah týn da ol ma yan in san la rýn ço ðu, ha ki kî aç lýk his set me dik le ri za man, çok ni met - le rin kýy me ti ni derk e de mi yor. Ku ru bir par ça ek - mek, tok o lan a dam la ra, hu su san zen gin ol sa, on da ki de re ce-i ni met an la þýl mý yor. Hal bu ki, if tar vak tin de, o ku ru ek mek, bir mü mi nin na za rýn da çok kýy met - tar bir ni met-i Ý lâ hi ye ol du ðu na kuv ve-i zâ i ka sý þe ha - det e der. Pa di þah tan tâ en fu ka ra ya ka dar her kes, Ra - ma zan-ý Þe rif te o ni met le rin kýy met le ri ni an la mak la bir þükr-ü mâ ne vî ye maz har o lur. Hem gün düz de ki ye mek ten mem nû i ye ti ci he tiy - le, O ni met ler be nim mül küm de ðil. Ben bun la rýn te nâ vü lün de hür de ði lim. De mek baþ ka sý nýn ma lý dýr ve in â mý dýr; O nun em ri ni bek li yo rum di ye, ni me ti ni met bi lir, bir þükr-ü mâ ne vî e der. (Mek tu bat, 29. Mek tub, Ý kin ci Nük te) Ra ma zan, in san la ra reh ber o lan Kur ân ýn in di ril - di ði, ay la rýn sul ta ný dýr. Kur ân,  lem le rin Rab bi, Kâ i na týn Hâ ki mi, e zel den e be de bü tün  le min Sa hi bi o lan Al lah ýn ki tab-ý mü bi ni dir. Al lah Re - su lü (asm) Kur ân ý her Ra ma zan da Ceb ra il le (as) bir lik te baþ tan so na mu ka be le e der di. Dü þü - nün, Kur ân-ý Ke rim i o kur ken ken di miz de ðil de o nu en gü zel ses ten, en gü zel in san dan, Mev - lâ nýn En Sev gi li sin den (asm) din le mek, ne ka dar gü zel o lur du de ðil mi? Ha ya li bi le in sa ný he ye - can lan dýr ma ya, duy gu lan dýr ma ya ye ti yor. Al lah in þa al lah a hi ret te Pey gam ber E fen di mi zin (asm) san ca ðý al týn da o nun di zi nin di bin de, bü tün mü min ler le, bü tün sev dik le ri miz le bir lik te o nun soh be ti ni, Kur ân-ý Ke rim o ku ma sý ný din le me yi na sip e der. O Ra ma zan a yý ki, in san la ra doð ru yo lu gös te - ren, a pa çýk hi da yet de lil le ri ni ta þý yan ve hak i le bâ tý lýn a ra sý ný a yý ran Kur ân, o ay da in di ril miþ - tir. (Ba ka ra Sû re si, 2:185.) E vet, Ra ma zan a yý, hak i le ba tý lý a yý ran, bi ze her â ný mýz da bir reh ber, bir ön der o lan Kur ân ýn in di ril di ði ay dýr. Ra ma zan, Kur ân-ý Ke rim in do - ðum gü nü dür. Hep ye ni do ðan, hep ye ni ka lan ve hiç es ki me ye cek o lan... Hep ta ze li ði ni ko ru yan, in san la ra en de rin duy gu lar la en his li rah me tiy le kalp le re ý ðýl ý ðýl iþ le ye cek o lan ki tap týr, rah met tir, mer ha met tir. O ru cu muz da, bi zi Ya ra ta na þük - rü mü zü sun ma he di ye miz dir. Ýþ te, Ra ma zan-ý Þe rif te ki o ru cun çok hik met - le ri, hem Ce nâb-ý Hakk ýn ru bu bi ye ti ne, hem in - sa nýn ha yat-ý iç ti mâ i ye si ne, hem ha yat-ý þah si ye - si ne, hem nef sin ter bi ye si ne, hem ni am-ý Ý lâ hi ye - nin þük rü ne ba kar hik met le ri var. (Mek tu bat, 29. Mek tub) Al lah ýn (cc) biz le re yap ma mý zý em ret ti ði i ba det le - rin hiç bi ri si yok tur ki on lar da bir çok hik met ol ma - sýn. Her i ba det te Rab bi miz sa yý sýz hik met ler gö zet - miþ tir. Tut muþ ol du ðu muz Ra ma zan o ru cu nun da sa yý sýz hik me ti el bet te var. Bu hik met ler den Al lah ýn Ru bu bi ye ti nok ta sýn da ki, ya ni Ce nâb-ý Al lah ýn her za man, her yer de ve her mah lû ka muh taç ol du ðu þey le ri ver me si, o nu ter bi ye et me si ve i da re si al týn da bu lun dur ma sý hik me ti ni te fek kür e de lim. Ce nâb-ý Al lah bu rý zýk la rý tam ih ti ya cý mý za uy gun þe kil de ve za man da ya ra tý yor. Me se lâ kar pu zu, en çok ih ti yaç his set ti ði miz yaz mev si min de ya ra tý yor. Kýþ or ta sýn - da ya rat mý yor. Bu su ret le biz le re Ru bu bi ye tin de ki mü kem mel li ði ni; bi le rek, gö re rek, hik met le her þe yi yap tý ðý ný, Rah ma ni ye ti ni, Ra hi mi ye ti ni, mer ha me ti - ni, þef ka ti ni, rý zýk lan dý rý cý lý ðý ný gös te ri yor. Ce nâb-ý Al lah yer yü zü nü öy le bir þe kil de ya rat - mýþ týr ki; bir ci het le bü tün ya ra tý lan la rýn is ti fa de e de - bi le ce ði ge niþ ve bü yük bir sof ra hük mü ne ge tir miþ. Ve her var lýk ken di ne gö re o sof ra dan rýz ký ný a lýr. Ra ma zan a yýn da ki o ruç biz le ri gaf let ten u yan dý rý - yor. U zun sý cak yaz gün le rin de mi de mi zin ye me ðe, su ya ar tan ih ti ya cý, Rab bi mi zin ni met le ri ni ha týr la - ma mý za ve on la rýn kýy met le ri ni id rak et me mi ze ve si - le o lu yor. Ýf tar vak tin de bü tün dün ya da ki Müs lü - man lar e za ný bek li yor, týp ký or du ya has bir ni zam i - çin de... Bü tün as ker ler hep si bir den i ta a ti ni su nu yor Pa di þa hý na, u mu mî ve a zim bir u bu di yet i çe ri si ne gi - ri yo ruz. Bü tün Ýs lâm â le mi bir sof ra et ra fýn da top - lan mýþ, Rab bi nin em ri ni bek li yor his si ni ya þa tý yor in - sa na. Ýf ta ra ya kýn o da ki ka lar da ço luk ço cuk sof ra nýn ba þýn da bek le mek sün net tir. Biz o sün ne ti ya þar ken ay ný za man da o ni met le rin ne re den gel di ði ni an la ma fýr sa tý ný da bul muþ o lu yo ruz. Ni met le rin ger çek an - lam da far ký na var ma fýr sa tý bu lu yo ruz. Al lah (cc) e ðer yýl da bir de fa Ra ma zan a yý ný ik - ram et me miþ ol say dý, i na nýn tem bel li ðe me yil li nef si miz le o tu rup da o ni met le ri bi ze ve re ni dü - þü nüp ham di ni yap mak ak lý mý za bi le gel mez di. Gel se bi le Ra ma zan a yýn da ki ka dar his li ya þa - maz dýk. Te fek kü rü müz bu ka dar iç ten ol maz dý. Çün kü Al lah ýn bi zim aç su suz kal ma mý za ih ti ya - cý yok tur. Bi zim kul luk va zi fe mi zi, te þek kü rü mü - zü þük rü mü zü yap ma mýz i çin ge rek li dir bu. Ra ma zan A yý, ku lun sa de ce ye me den iç me den ken di si ni u zak tut tu ðu de ðil; her hâ liy le kav liy le, bü - tün a zâ la rýy la o ruç tut tu ðu, ma ne vî o la rak bol be re - ket li ti ca ret gün le ri ve ge ce le ri dir. Biz o ru cu muz la ken di mi zi he lâl o lan rý zýk lar dan bi le sa kýn dý rý yor; Al lah ýn Bu yur em ri gel me den bir þey yi yip i çe mi yo ruz. Ya ni biz o ru cu de ðil, o ruç bi zi tu tu yor. Ken di iç dün ya mýz da ih ti yaç sa hip le ri ni ha týr la yýp, on la ra yar dým et me yi sað lý yor. O ruç, sýrf Al lah rý za sý i çin tut tu ðu muz bir i ba det tir. Kim se yok ken bi le, kim se gör me se bi le yi yip iç mi yor; ya sak o lan þey le ri yap mý yo ruz. Çün kü Al lah gö rü yor ve biz de O nun rý za sý ný ka zan mak, O na kul luk þük rü mü - zü yap mak i çin e mir le ri ne tâ bi o lu yo ruz. Di le rim Al lah tan, sa de ce Ra ma zan la baþ la yan ve o nun la da bi ten bir Ý lâ hî yol cu luk ol ma sýn bu. Her da im bi zi ta kip e den bir Ra ma zan e sin ti si i çin de ya - þa ma yý na sip et sin in þa al lah.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 15 Ramazan 1433 Ru mî: 21 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Tunç, Ramazan'ý deðerlendirme noktasýnda hiçbir þeyi de aksatmýyor. FO TOÐ RAF: CÝHAN 16 yýllýk terzi, teravihsahur arasýnda çalýþýyor KA RA MAN DA 16 yýl dýr ter zi lik ya - pan A li Tunç, bay ram ön ce si e lin de ki si pa riþ le ri za ma nýn da bi tir mek i çin te ra vih na ma zýn dan sa hu ra ka dar ça lý þý yor. Ra ma zan ýn ilk gün le rin de her za man ki za man di li min de ça lýþ - tý ðý ný söy le yen Tunç, Tür ki ye ge ne li ya þa nan a þý rý sý cak lar dolayýsýyla ve e lin de ki iþ le ri bay ram ön ce si bi tir - mek i çin bu uy gu la ma ya geç ti ði ni be lir te rek, Gün i çin de yi ne ça lý þý yo - Ýsim verilirken popüler kültürden etkileniliyor KAY SE RÝ'DE i sim ver me kül tü rü nün bu gün kü du ru mu nun tesbi ti i çin ya pý - lan a raþ týr ma, a i le le rin ço cuk la rý na i sim ve rir ken, ge le nek sel ve di ni de ðer le ri göz ö nün de tut ma sý na rað men po pü - ler kül tür den et ki len di ði ni ve e be veyn - le rin ço cuk la rý na ar týk çift i sim ver me yi ter cih et ti ði ni or ta ya çý kar dý. Ö zel Ký lý - ças lan Li se le ri E de bi yat Öð ret me ni A li Ak su nun i sim ler ü ze ri ne yük sek li sans ders ko nu su o la rak yap tý ðý 2 yýl lýk a raþ - týr ma il ginç so nuç la rý i le dik ka ti çe ki yor. A li Ak su, yýl la rý a ra sýn da Kay se ri de do ðan 0-3 yaþ a ra lý ðýn da ki rum, an cak iþ ler bi ri ki yor. Bu na ön - lem o la rak te ra vih na ma zý i le sa hur a ra sý za man da ça lýþ ma ya baþ la dým. So ðuk su yu mu, ça yý mý a lýp, rad yo din le ye rek çok ve rim li bir ça lýþ ma or - ta mý o luþ tu de di. Ra ma zan a yý ný de ðer len dir me nok ta sýn da hiç bir þe - yi ak sat ma dý ðý ný söy le yen Tunç, Kur ân-ý Ke rim o ku du ðu nu, na maz - la rý ný kýl dý ðý ný ve dâ vet le re de i ca bet et ti ði ni be lirt ti. Ka ra man / ci han 608 ço cu ðun ad la rý ný mer cek al tý na al - dý. Ýn ce le me so nu cun da ço cu ða bir den faz la i sim ver me nin gün geç tik çe yay - gýn laþ tý ðý or ta ya çýk tý. A raþ týr ma ya ko - nu 297er kek ço cuk i çin 181 fark lý ad ve - ril di ði ve bun lar dan 153 ü nün tek, 142 si nin çift ve 2 si nin üç ad dan ol du - ðu be lir len di. Ay ný þe kil de 311 kýz ço cuk i çin de 225 fark lý i sim ko nul du ðu ve bun lar dan 183 ü nün tek, 128 i nin de çift i sim den o luþ tu ðu or ta ya çýk tý. Bu so - nuç la ra gö re i ki li ad kul la ný mýn da er kek ad la rý nýn kýz ad la rýn dan da ha faz la ol - du ðu gö rül dü. Kay se ri / ci han Damacana kullanýmýna dikkat! RAÝNSOFT TÜRKÝYE YÖNETÝM KURULU BAÞKANI SELÝM ERDOÐAN: "POLÝKARBONAT ESASLI DAMACANALAR, TÜKETÝCÝ TARAFINDAN AÇILDIKTAN SONRA ORTALAMA 12 SAAT, MAKSÝMUM 18 SAAT ÝÇERÝSÝNDE TÜKETÝLMESÝ GEREKÝYOR.'' SAÐ LIK SIZ da ma ca na su sa týl dý ðý sa týl dý ðý id di a la rý, tü ke ti ci le ri, su a rýt ma ci haz la rý na yön len di ri yor. Ra in Soft Tür ki ye Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Se lim Er do ðan, da ma ca na la rýn po li kar bo nat e sas lý o lup, pet rol ar týk la rýn dan ya pýl ma sý dolayýsýyla ye ni den do lum sa yý nýn 55 de fa yý geç me me si ge rek ti ði ni kay det ti. Er do ðan, Hal bu ki, Ýs tan bul da bu da ma ca na la ra de li nin ce ye ka dar, de fa do lum ya pýl mak ta dýr de di. Po li kar bo nat e sas lý da ma ca na la rýn ta ma mý nýn, kan se ro jen ö zel lik li Bis fe nol-a i çer me si dolayýsýyla, stok or tam la rýn da, nak li ye es na sýn da ve kul la ným da gü neþ gör me me si ve o da sý cak lý ðý nýn 20 de re ce nin ü ze rin de o lan yer ler de bu lun du rul ma ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e den Er do ðan, Po li kar bo nat e sas lý da ma ca na la rýn, do lum ya pýl dýk tan 72 sa at i çe ri sin de son tü ke ti ci ye mut la ka u laþ ma sý ve tü ke ti ci ta ra fýn dan a çýl dýk tan son ra or ta la ma 12 sa at, mak si mum 18 sa at i çe ri sin de tü ke til me si ge re ki yor þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Alevi dedesi: Bizi birbirimize kýrdýracaklar HA CI Bek ta þi Ve li Vak fý Baþ ka ný Ýr fan Çe tin ka ya, Ma lat ya da A le vi le re yö ne lik sal dý rý yý pro tes to i çin Es ki þe hir de dü zen le nen ey lem de gru bu pro vo ka tör ler ko nu sun da u yar dý. Çe tin ka ya, Ý çi miz de ta ný ma dý ðý mýz, bil me di ði miz, da ha ön ce hiç gör me di ði miz ba zý la rý var. Bun lar pro vo ka tör. Ar ka daþ la rý mýz da bun la rý bil mi yor. Bun la rýn iþ le ri pro vo ke et mek, bi zi bir bi ri mi ze kýr dýr mak is ti yor lar de di. Es ki þe hir de, ön ce ki ak þam sa at le rin de, Ma lat ya da A le vi le re yö ne lik sal dý rý yý pro tes to sý ra sýn da il ginç o lay lar ya þan dý. Ey lem sý ra sýn da ön ce po lis le grup, ÇEÞME SUYU ARITMA CÝHAZLARI Damacana sulardaki tehlike iddialarýnýn ardýndan, su arýtma cihazlarý ve sistemlerinin satýþlarýnda artýþ beklediklerini ifade eden Erdoðan, su arýtma cihazý almadan önce dikkat edilmesi gerekenlere iliþkin de þunlarý söyledi: Ýçme suyu arýtma cihazý satýn almadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli konu, cihazýn Dünya Su Kalite Birliði (WQA) tarafýndan onaylý olmasý. Dünya Su Kalite Birliði tarafýndan onaylý cihazlar tüketici yerinize test edilmiþ olup, saðlýðý korumak için gereklidir. Ürünlerin onay belgeleri olup olmadýðý, Dünya Su Kalite Birliði internet sitesinden kontrol edilebilir. Çe tin ka ya, a ra la rýn da pro vo ka tör le rin ol du ðu u ya rý sýn da bu lun du. FO TOÐRAF: CÝHAN ar dýn dan gru bun ken di i çe ri sin de ger gin lik ya þan dý. Ba zý grup ü ye le ri bir bir le ri nin ü ze ri ne yü rü dü. Po lis, Ce me vi nden va li li ðe yü rü mek is te yen ka la ba lý ðýn yol da ö nü nü ke ser ken, Ha cý Bek ta þi Ve li Vak fý Baþ ka ný Ýr fan Çe tin ka ya, gru bun da ðýl ma sý ný, a ra la rýn da pro vo ka tör le rin ol du ðu u ya rý sýn da bu lun du. Bu a ra da, ey lem bo yun ca ka la ba lýk i çe ri sin de yer a lan ba zý ki þi le rin za man za man ey lem ye ri ni bý ra kýp, so kak a ra la rý na gi dip gel me si ve ke na ra ge çe rek gül me si dik kat çek ti. Grup, ya þa nan bu ge liþ me le rin a ka bin de o lay sýz da ðýl dý. Es ki þe hir / ci han ir ti ni as ya.com.tr Ý kin ci hal ka Er do ðan par ti li le re yap tý ðý ko nuþ ma lar da her ve si ley le Bi zim ki ta bý mýz da ben yok, biz var. Biz de as la ben lik, sen lik kav ga sý ol maz di ye dur sun, alt ka de me ler de ki kol tuk kav ga la rý o lan ca ha ra re tiy le sü rü yor. Alt ka de me den ka sýt, mer kez ve ya taþ ra teþ ki lât la rýn da ki ya da Fi lan ca a ta ma ni ye ya pýl dý/ ya pýl ma dý? ek sen li ki þi sel sür tüþ me ler de ðil. Li der ler den he men son ra ki i kin ci hal ka. Ve bu nu söy le yen biz de ði liz; AKP nin et kin bir is mi. Gül ün ba sýn baþ da nýþ ma ný Ah met Se ver ta ra fýn dan ses len di ri len ve Cum hur baþ ka ný nýn yak la þý mý ný yan sýt tý ðý yö nün de ki yo rum ge nel de ka bul gö ren si tem ler le il gi li o la rak bu ö nem li i sim, Mu har rem Sa rý ka ya ya þöy le di yor: Li der le rin çev re sin de ki, i kin ci hal ka da ki i sim le rin ken di le ri i çin yer a ra yý þýn dan do ðan kav ga nýn yan sý ma la rý. Cum hur baþ ka ný nýn söz le ri ta ma men bu ki þi le re yö ne lik. (Ha ber türk, ) Ah met Se ver Ru þen Ça kýr a þöy le de miþ ti: Ye ni den a day ol ma sý nýn en gel len mek is ten me si Cum hur baþ ka ný ný çok üz dü ve kýr dý. Gül Baþ ba kan la bir ça týþ ma gö rün tü sü ver me me ye ö zen gös te ri yor. A ma ay ný ö ze ni par ti nin ba zý ö nem li i sim le ri nin gös ter me me si ve u lu or ta ko nuþ ma la rý hoþ ol ma dý. (Va tan, ) Bi lin di ði gi bi, Gül ün gö rev sü re si nin 5 mi, 7 yýl mý o la ca ðý na i liþ kin tar týþ ma nýn u zun sü re mu al lâk ta bý ra kýl ma sýn dan son ra ya pý lan bir dü zen le mey le 7 se ne de ka rar ký lýn mýþ, an cak Gül ün i kin ci kez se çi le me ye ce ði ön gö rül müþ tü. CHP nin ya sa i çin ip tal ta le bi ni de ðer len di ren AYM i se 7 yý la do kun maz ken, ye ni den se çil me ya sa ðý ge ti ren mad de nin ip ta li ne ka rar ver miþ ti. Bu nun ü ze ri ne hü kü met ten ve par ti den ba zý ön de ge len i sim ler, bu ip tal ka ra rý na tep ki gös te re rek, Gül i kin ci de fa se çi le mez de miþ ler di. Ki, ya sa ya o hük mü koy du ran da on lar dý. Þim di Gül ün, da nýþ ma ný a ra cý lý ðýy la ses len dir di ði si tem ve tep ki le rin ad re si bu i sim ler. Ve Gül e çok ya kýn ki mi yo rum cu la ra gö re, Cum hur baþ ka ný ný a sýl ra hat sýz e den þey, ka nu na ken di si nin ye ni den a day ol ma sý ný en gel le me ye yö ne lik bir mad de nin ko nul muþ ol ma sý. Ni haî tah lil de, en a zýn dan Gül le Er do ðan a ra sýn da geç miþ ten ge len bir kar deþ lik ve dâ vâ ar ka daþ lý ðý hu ku ku nun bu lun du ðu nu, bun dan do la yý a ra la rýn da bir kol tuk kav ga sý nýn ya þan ma ya ca ðý ný ses len di ren gö rüþ a ðýr lýk ta gi bi se çi min de Er do ðan yar gý en ge li ne ta kýl dý ðý i çin, ilk AKP hü kü me tin de baþ ba kan lý ðý üst le nen Gül ün, bi lâ ha re Er do ðan se çil dik ten son ra gö re vi he men o na dev ret me si ve Er do ðan ýn da 2007 de ken di si cum hur baþ ka ný o la bi le cek ken Gül ü a day gös ter me si ör nek le rin den ha re ket le, ay ný u yu mu ve ge re kir se fe da kâr lý ðý 2014 te de tek rar la ya cak la rý i fa de e dil mek te. Ger çek ten öy le o lup ol ma ya ca ðý ný i se, gü nü gel di ði za man na sip se hep be ra ber gö re ce ðiz. An cak þu a þa ma da i kin ci hal ka ya yö ne len si tem ler, fark lý sin yal ler ta þý yor. Ve o hal ka da ki i sim le ri o ra ya ge ti ren i ra de, biz zat Er do ðan a a it. Ya ni, si tem le rin a sýl ad re si, do lay lý o la rak o. O nun i çin bu ra ya bir mim koy mak ge re ki yor. Ö nü müz de ki sü reç te, bu sý kýn tý nýn fark lý a lan lar da ki yan sý ma la rý na da þa hit o la bi li riz. Me se lâ TMSF es ki baþ kan yar dým cý sý nýn a dý nýn ka rýþ tý ðý ni te lik li zim met suç la ma la rýn da i þin u cu nun Es ki baþ kan da so rum lu gi bi bir nok ta ya kay ma sý ha lin de Köþk de tar týþ ma lar dan et ki le ne bi lir. Çün kü es ki TMSF Baþ ka ný, gö re vi so na er dik ten son ra Gül ün ta le biy le baþ da nýþ man o la rak Çan ka ya kad ro su na da hil e dil miþ ti. An la þý lan o ki, þu an i çin li der ler dü ze yin de ki a henk de vam e di yor gi bi gö rün se de, i kin ci hal ka dan i ti ba ren alt ka de me ler i çin ay ný þe yi söy le mek bi raz zor. O ra lar da Çan ka ya sa vaþ la rý þim di den baþ la mýþ ve ký zý þa rak de vam e di yor. MÝT kri ziy le zir ve ye çý kan de rin ih ti lâf ve ça týþ ma lar, Ý çiþ le ri Ba ka ný ve em ni yet ek sen li son tar týþ ma lar, ce ma at in ter ci hi nin Gül de ðil, Er do ðan ol du ðu yö nün de çok tan dýr alt tan al ta ses len di ri len spe kü las yon lar, bu nun i þa ret le ri.

4 4 3 KÜLTÜR SANAT AÐUSTOS 2012 CUMA Y Yeni Asya Neþriyat, 108 yayýnevinin katýldýðý Beyazýt'taki fuarda 28 ve 29 nolu standlarda kitap dostlarýyla buluþuyor. FO TOÐ RAF: ÜMÝT KIZILTEPE Ye ni As ya stan dý kitapseverleri bekliyor BE YA ZIT MEY DA NIN DA KÝ KÝ TAP FU A RIN DA YEP YE NÝ E SER LER VE ÝM ZA GÜN LE RÝY LE BÜ YÜK ÝL GÝ ÇE KEN YE NÝ AS YA NEÞ RÝ YAT, E YÜP TE KÝ FES HA NE FU A RIN DA DA O KU YU CU LA RI NI BEK LÝ YOR. RESMî a çý lý þý 19 Tem muz ta ri hin de ya pý lan Ýs tan bul Be ya zýt Mey da nýn da - ki 31. Di ya net Ki tap ve Kül tür Fu a rý, ki tap dost la rý ný a ðýr la ma ya de vam e - di yor. U zun yaz gün le ri ni o ruç lu ge - çi ren va tan daþ lar, ki tap fu a rý na da yo - ðun il gi gös te ri yor. Ö zel lik le if tar dan son ra ge ce geç sa at le re ka dar zi ya ret - çi sa yý sýn da bü yük ar týþ göz le ni yor. Sa at 11:00 de ka pý la rý ný a çan fu ar, ge - ce 24:00 e ka dar zi ya ret e di le bi li yor. 31. Di ya net Ki tap ve Kül tür Fu a rý, Ka dir Ge ce si o lan 14 A ðus tos a ka dar a çýk ka la cak. Top lam 108 ya yý ne vi nin yer al dý ðý fu ar da Ye ni As ya Neþ ri yat da 28 ve 29 no lu stand lar da o ku yu cu - la rýy la bu lu þu yor. Gö rüþ le ri ne baþ - vur du ðu muz Ye ni As ya Pa zar la ma ve Sa týþ Mü dü rü Ra ma zan Al týn su, ser - gi de ö zel lik le Kur ân-ý Ke rim, Cev þen, Ca mi üs Sa ðir, Pey gam be ri mi zin (asm) Ha ya tý gi bi te mel e ser le rin bü - yük il gi çek ti ði ni be lirt ti. Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nýn da en çok rað bet gö ren e ser ler a ra sýn da ol du ðu nun al tý ný çi - zen Al týn su, ü rün ler de yüz de 30 in di - rim yap týk la rý ný ha týr lat tý. Al týn su, bü - tün ki tap se ver le ri Ye ni As ya Neþ ri yat Stan dý ný gör me ye dâ vet et ti. 6 YE NÝ E SER Ye ni As ya Neþ ri yat, bu yýl ki fu ar da 6 ye ni e ser le yer a lý yor. Sü ley man Kös - me ne im za lý Dört Mez he bin Ýs lâm Ýl - mi ha li ve Ýh lâs Çi çe ði i le bir lik te, Ýs lâm Ya þar ýn ka le me al dý ðý Bir Gün Mut la - ka, Se ba hat tin Ya þar ýn Po zi tif Genç lik, Ha lil Dül gâr ýn Lez zet li Aç lýk O ruç ki - tap la rý nýn ya nýn da Ya sin-i Þe rif li Du â Ki ta bý da o ku yu cuy la bu lu þu yor. ÝM ZA GÜN LE RÝ Ye ni As ya Neþ ri yat Stan dýn da ya zar ve ka ri ka tü rist le rin im za gün le ri de dü - zen le ni yor. O kur lar, im za gün le rin de 18:00 i le 22:00 sa at le ri a ra sýn da ki tap la - rý ný ya zar la ra im za la ta bi le cek. Bu na gö re; 5 A ðus tos Pa zar gü nü ya zar Ha lil Dül gâr, 11 A ðus tos Cu mar te si gü nü res sam Hay reddin Ek men, 12 A ðus tos Pa zar gü nü ka ri ka tü rist Ýb ra him Öz da - bak ve 14 A ðus tos Sa lý (Ka dir Ge ce si) gü nü i se ya zar Ýs lâm Ya þar ki tap ve e - ser le ri ni im za la ya cak. FES HA NE DE DE YE NÝ AS YA NEÞ RÝ YAT Yeni Asya Neþriyat, Eyüp Feshane karþýsýndaki Tarihî Osmanlý Evleri'nde de yerini aldý. 20 Tem muz da ka pý la rý ný a çan Feshane Fu arý, Ra ma zan a yý nýn so nu na ka dar a çýk ka la cak. Fu a r, gün i - çin de sa at 15:00 ten, sa hu ra ka dar zi ya ret e di le bi li yor. Ye ni As ya Neþ ri yat, yi ne en ye ni e ser le ri ve yüz de 30 a va ran in di rim ler le burada da o ku yu cu la rýy la bu lu þu yor. SalamWorld, dünya ile iftar yapýyor ÝSLÂMÎ deðerlere uygun, dünyanýn ilk sosyal medya platformu olarak Ýstanbul merkezli kurulan SALAMWORLD, Ramazan vesilesiyle düzenlediði Dünya Ýftar Programlarýn a Saraybosna nýn ardýndan Ýstanbul da devam etti. Haliç Kongre Merkezi nde gerçekleþen iftara medya, siyaset, sanat dünyasýndan ve birçok sivil toplum kuruluþundan üst düzey bir katýlým oldu. Dünya Güzel Kur ân Okuma Yarýþmasý birincisi Hafýz Remzi Er in Kur ân tilâveti ve ezan okumasý ile baþlayan programda konuþan SalamWorld PR Direktörü ve Türkiye Ülke Koordinatörü Yavuz Selim Kurt, SalamWorld olarak dünyanýn dört bir yanýnda düzenlendiðimiz iftar programlarýna, projenin genel merkezinin de bulunduðu Ýstanbul da devam ediyoruz. Türkiye bu yeni sosyal network için her bakýmdan büyük önem taþýyor. Bu büyük IT yatýrýmýný ülkemize getirenlere teþekkür ediyorum dedi. Ýstanbul / Yeni Asya B U L M A C A ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Lez zet li Aç lýk: O ruç Ger çi Ra ma zan a yý ný ya rý la dýk, a ma Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak bu mü ba rek a yý muh te va sý na uy - gun ye ni bir ki tap la kar þý la ma di le ði mi zi faz la ge - cik me den ger çek leþ tir dik çok þü kür! E vet, ye ni e se ri miz Lez zet li Aç lýk: O ruç ki ta býn dan bah se di yo ruz Ya za rý mýz Ha lil Dül gâr ýn ka le me al dý ðý ki tap, 13,5 x 19,5 cm e bat lý ve 96 say fa lý. Ka pa ðý ný su do lu bir bar dak ve bir kâ se hur ma res mi - nin süs le di ði ki ta býn ka pak ya zý sý da þöy le: Ý ba de tin na sýl ya pý la ca ðý, at lan ma ma sý ge re ken, hat ta öð re nil me si farz o lan bir hu sus; bu nun la bir lik te, o ru - cun ma na bo yu tu, me le kût cep he si in ce le nir se, pek az da ol sa ö zü ne se ya hat, as lý na hic ret e di le bi lir se çok da - ha kýy met li o la cak týr. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, o ru cu Ri sa le-i Nur da (Yir mi Ý kin ci Mek tup ta) yet miþ hik met li aç lýk, lez zet li aç lýk i fa de le riy le ta rif e der. A dý gi bi ken di de Ri sa le-i Nur un muh te þem bir der - si o lan Ra ma zan Ri sa le si nin il ha mýy la or ta ya çý kan bu e ser, o ru cun se ma sý na yük sel mek a dý na, o ku yu cu la rý - na a zim fay da sað la ya cak týr. Ki ta býn ya yý ne vi miz ta ra fýn dan ha zýr la nan Tak dim ya zý - sýn da da ya za rý ve e se ri i le il gi li o la rak þun lar be lir ti li yor: Ýs lâm ýn þart la rý nda ge çen tüm i ba det ler gi bi o ruç i ba - de ti nin ö ne mi ve ma na sý hak kýn da da ne ya zýl sa ve ne söy - len se az ge lir. O nun ö ne mi ni an cak o nu hak kýy la ya þa yan - lar id rak e der. On lar dan bi ri si de, e li niz de tut tu ðu nuz Lez - zet li Aç lýk: O ruç ki ta bý nýn ya za rý Ha lil Dül gâr ol sa ge rek! Ki ta bý þöy le bir in ce le di ði niz de bi le bu yar gý mý za e mi niz siz de ka tý la cak sý nýz Doð ru su, böy le sa mi mâ ne ka le me a lý nan e ser ler az bu lu nur. Biz bu e ser i çin ya yýn ka ra rý a lýr ken hiç zor lan ma dýk. Ve çok ký sa bir sü re de ya yýn la ya rak di ðer Ra - ma zan ve o ruç ki tap la rý mý za dâ hil et tik. Lez zet li Aç lýk: O ruç ki ta bý ný ben zer le rin den a yý ran ö - zel lik, o ru cun da ha çok ma na bo yu tu na vur gu yap mýþ ol - ma sý. Ya ni top lum da bel li bir o ruç bi lin ci o luþ tur mak ga ye - siy le ka le me a lýn dý ðý an la þý lan bu ki tap ta, o ru cun bi li nen de - ðil de bi lin me yen, þart la rý de ðil de hik met le ri, ya ni mad dî yö nün den zi ya de ma ne vî yön le ri e le a lýn mýþ. Ve bu yön - tem le, o ruç i ba de ti nin ö zü ne hic ret e dil me si he def a lýn mýþ. O ruç i ba de ti nin ru ha ve be de ne ka zan dýr dýk la rý i le þah sî ve sos yal ha ya ta fay da la rý nýn an la týl dý ðý e ser de, ta biî ki baþ lý ba - þý na o ruç mev si mi o lan Ra ma zan a yý nýn if tar, sa hur, te ra - vih na ma zý, Ka dir Ge ce si ve Ra ma zan Bay ra mý gi bi as lî ö - zel lik le ri ye ni den keþ fe dil me ye ça lý þýl mýþ Tak dim ya zý sýn da ay rý ca, ki ta býn ya yý ne vi miz ba ký mýn - dan e hem mi ye ti þöy le di le ge ti ri li yor: E se rin a dý, siz le rin de dik ka ti ni çek miþ tir. Tak dir e der si - niz ki, gü zel bir baþ lýk bu: Lez zet li Aç lýk: O ruç Ya za rý mý - zýn da Ön Söz ün de be lirt ti ði gi bi, lez zet li aç lýk ta bi ri Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî ye a it. Ke za e se rin tamamýnda o - nun þa he se ri Ri sa le-i Nur Kül li ya tý na a it Ra ma zan Ri sa le - si nden e sin le nil miþ. Ri sa le-i Nur lar da ki sýr la rýn, ger çek le rin, i þa ret le rin vs. böy le si kül tür ki tap la rýn da da iþ len me si ni ya yý ne vi o la rak fev ka lâ de ö nem si yo ruz. Te men ni miz, e li niz de tut tu ðu nuz bu e se rin de, siz de ðer li o ku yu cu la rý mý zý yu ka rý da a dý ge çen kül li ya ta, do la yý sýy la a sýl men ba o lan Kur ân a u laþ týr ma sý Kö þe mi zin ta kip çi le ri, ya za rý mý zýn bu yýl pek ya kýn bir za - man da Ý man Ýn sa ný Ýn san E der ad lý e se ri ni ya yýn la dý ðý mý zý ha týr la ya cak lar dýr. Lez zet li Aç lýk: O ruç, ya za rýn YAN da çý kan i kin ci ki ta bý. Son o la rak, bil has sa Ýs tan bul i le çev re il ve il çe ler de ki o ku - yu cu la rý mýz i çin bir ha be ri miz var: Ha lil Dül gâr, bu haf ta so nu, ya ni 5 A ðus tos Pa zar gü nü 18:00-22:00 sa at le ri a ra sýn - da Be ya zýt Mey da nýn da ki Di ya net Ki tap ve Kül tür Fu a - rý nda Ye ni As ya Neþ ri yat stan dýn da ki tap la rý ný im za la yýp o - ku yu cu la rýy la soh bet e de cek. Ya za rý mýz la ta nýþ mak is te yen - ler, baþ ka la rý na ran de vu ver me sin ler, de riz! Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Haz ret-i Pey gam berin (a.s.m.) ö nün de meþ hur A rab þâ i ri Ka'b bin Zü - heyr'in o ku du ðu ka si de nin a dý. 2. Es ki dil de as ker ler. - Söz din le me, bo yun eð me. 3. Sa yý la rý gös ter mek i çin kul la ný lan i þa ret ler den her bi ri. - Bir in san, bir hay van ve ya bit ki de ha ya týn tam ve ke sin o la rak so na er me si. 4. Gür cis tan'ýn ku zey ba tý sýn da, Ka ra de niz'in do ðu sun da ve Rus - ya'nýn gü ne yin de bir özerk cum hu ri yet. - Ba tý top lum la rýn da kul la ný lan bir ba yan a dý. 5. Ki mi yö re le ri miz de ma cun. - Bir yýlýn onikide biri sü re. - Cey lan ke li me sin de ilk he ce. 6. (Tersi) Kýþ uykusuna yatan bir hayvan (Koca oðlan). - Ge mi sý ðý nak ye ri. 7. Söv me, kö tü söz söy le me. - Es - ki Fi lis tin ül ke si ne ve ri len ad. 8. Za ma nýn bö lü ne me ye cek ka dar ký sa par ça sý, lâh za. - Ce nâb-ý YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Kýþ or ta sý, ký þýn en þid det li za ma ný, zem he ri. - Ki lo am pe rin ký sa sý. 2. Si nir has ta lýk la rý i le il gi li has ta ne bö lü mü. - Kü çük ma ða ra. 3. Ke sil miþ hay van la rýn iþ kem be, ci ðer gi bi iç or gan la rýy la baþ ve a yak la rý. - Rad yum e le men ti nin sim ge si. 4. U yar ma, ih tar, tem bih. - (Ter si) o lum suz bir ön ek. 5. Sey rek ve yu var lak ta ne li bir tür ü züm. - Yü nün dö vül me siy le ya pý lan ka - lýn ve ka ba ku maþ. 6. Rüt be si z as ker. - Bir den bi re du yu lan a cý, að - rý, þa þýr ma, ürk me ve ya se vinç an la tan bir söz. - (Ter si) Ses al ma ay gýt la rýn da ses le rin kay dý i çin kul la ný lan man ye tik ok sit li plas tik ve ya se lü loz þe rit. 7. U zak lýk be lir tir bir ni da. 8. Tek böl ge de top - rak la rý bu lu nan tek þeh ri miz. - De ðir men ta þý nýn or ta sýn da bu lu - nan ve yu ka rý da ki üst ta þa ge çen de mir ek sen. 9. A lev de tüy le ri ni ve ya ka bu ðu nu ya kýp gi der mek. 10. Val mi ki ta ra fýn dan ya zý lan, be yit ve ye di bö lüm den o lu þan mu az zam bir Hint des ta ný. 11. Rus ça da e vet. - A rap ça da biz. 12. Bir kim se nin sü rek li i liþ ki de bu lun du ðu kim se ler, ya kýn lar, mu hit. - Nu ran ke li me sin de ses siz - ler. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI Hakk'ýn þid det li ve a zab ve ri ci va sýf la rý nýn te cel li si. 9. Bü yük Ok ya nusun or ta ke si min de, ta ký ma da dan o lu þan bir a da ül ke si. - Ni ne ke li me sin de ses siz ler. 10. Çok ka la ba lýk ma na sýn da bir de yim B H A T A Y Ý Þ A A N A B U D A B Ý Y A T A K I N A M A K A Y A Z Ý H A T A A T L A M A M A L A K A T A R Ý Y Ý A T Ý M KÝ N Ý Y A K A M O Z A Y E T A A N B K A E T M A K A L E A D Y E N L A L E Z A R

5 Y MAKALE 5 Sevdim, aþýk oldum, evlenmeliyim diye bir þey var mý? fer sa dog ni as ya.com.tr Baþ lý ða ba kýp, Ne ya ni, sev me den mi ev le ne lim, sev me dik le ri miz le mi ev le ne lim? an la mý çý kar ma yý nýz sa kýn. Ýn san se ver ve se vi lir. Zi râ, Al lah ýn bir is mi Ha bib, bir is mi Ve dud dur. Ya ni, se ven, se vi len, sev gi se bep le ri ni, sev gi li le ri, se vi le cek her þe yi ya ra tan O dur. Ve sev gi ü re tim mer ke zi o lan kal bi de ya ra tan O dur. Kâ i na tý sev giy le ya ra tan da O dur. Sev gi mi zi, sev dik le ri mi zi ya ra tan ve sev me mi zi is te yen de O dur. Öy le i se, ev len mek is te yen de el bet te se ve rek ev len me li. An cak, þu so ru lar sa de ce ö nem li de ðil, çok çok e hem mi yet li. Hat ta, ha ya tî... Çün kü, sa de ce ge çi ci dün ya de ðil, son suz mut lu lu ðu muz da bir yö nüy le bu na bað lý: Kal bi mi ze ham mad de o la rak ki min sev gi si ni koy ma lý; ki mi, ne ka dar, ne i çin, kim i çin sev me li yiz? Na sýl bir sev gi ü ret me li yiz? Ha ki kî sev gi, me ca zi sev gi, sah te sev gi, ya lan cý sev gi ü ret mek e li miz de mi? Sev gi de, týp ký, bak ma yý ve i þit me yi bi zim is te me miz gi bi dir. Gö zü müz var, mut la ka gö rü rüz. A ma, ne ye, na sýl ba ka ca ðý mý za biz ka rar ve ri riz. Ya ni, ba ký þý mý zý biz yön len di rir ve ka li te si ni biz ta yin e de riz Ku la ðý mýz var, mut la ka i þi ti riz. A ma, ne yi, ki mi din le ye ce ði miz i ra de mi ze bý ra kýl mýþ týr. Sev gi de böy le dir. Ki mi, na sýl ve ne ka dar se ve ce ði miz i ra de miz da hi lin de dir. Ve ki mi, na sýl ve ne ka dar sev me miz, sev gi yi na sýl ü ret me miz ge rek ti ði de bi ze bý ra kýl mýþ týr. Siz ki mi is ter se niz o nu se ver si niz. Al lah da o nu tak dir e der, ya zar. Ni kâh ta ke ra met var dýr! sö zü de bir yö nüy le bu nu i fa de e der. Öy le ol ma say dý Pey gam be ri miz (asm) Mez be le lik ler de ki gül ler den sa ký ný nýz! di ye u yar maz dý Þim di Al lah aþ ký na söy ler mi si niz?: Çar þý-pa za ra, ma ða za la ra gir di ði niz de her sev di ði niz, ho þu nu za gi den her þe yi a lýr mý sý nýz? Çok hoþ lan dý ðý nýz, i çi ni zin git ti ði þey ler var dýr, a ma al maz sý nýz, a la maz sý nýz. En da mý ný za, bo yu nu za-po su nu za, sos yal sta tü nü ze, im kân la rý ný za uy gun o lan la rý ný se çer si niz öy le de ðil mi? Pa za ra çýk tý ðý nýz da, do ma tes le rin du ru þu na, ren - gi ne ba kýp al maz sý nýz; hor mon lu mu, de ðil mi; i yi ce kon trol e der, a raþ tý rýr ve se çer si niz de ðil mi? Kar pu zun bo yu na-dýþ gö rü nü þü ne de ðil, ol gun lu ðu na, ta ze li ði ne bak maz mý sý nýz? E e e, ö mür bo yu bir lik te o la ca ðý nýz ki þi nin bo yu na-po su na, gö rü nü þü ne, par lak lý lý ðý na, ya ký þýk lý lý ðý na, gü zel li ði ne, hat ta tak tý ðý sah te mas ke ye al da na rak, o na vu ru lup he men ev len me li mi si niz? El bi se yi, do ma te si, sa la ta lý ðý in ce in ce se çer, a raþ tý rýr ken; na sýl o lur da ö mür bo yu bir lik te o la ca ðý nýz, hem dün ya ný zý, hem de e be dî ha ya tý ný zý da et ki le ye cek o lan ki þi yi çok a raþ týr ma dan Sev dim, öy le i se ev len me li yim! di ye bi lir si niz? Sul ta ným U zun za man dýr ba zý se bep ler den do la yý bu ke li me ü ze ri ne bir ma ka le yaz mak is te dim. Fa kat þart lar, ah vâl ve ze min mü sa a de et me di. Vak tâ ki Ra ma zan-ý Þe rif gel di, ar týk yaz ma ya mec bur kal dým. As lýn da bu ma ka le yi yaz dý ran Ay la rýn Sul ta ný Ra ma zan a yý dýr. Ra ma zan a yý nýn de rin li ði ne gi ril dik çe, Kur ân ýn na zil o lu þu nu dü þün dük çe, 83 yýl lýk bir ma ne vî öm rü ih ti va e den Ley le-i Ka dir in i çin de bu lun du ðu nu gö rün ce ay la rýn sul ta ný de mek, en gü zel ve en lâ yýk i fa de ve de ðer dir. Sul tan ta bi ri i sim ve ke li me si de her ke se ve ril mez. Ýn sa nýn a dý Sul tan dýr, fa kat sul ta nýn ne ol du ðu nu bil mez. Me se lâ 3 ta ne Yu nus var: Bi ri Yu nus ba lý ðý, bi ri Yu nus Em re, bi ri Yu nus A ley his se lâm. Fa kat ü çü de bir bi rin den fark lý yer ve de ðer ler de dir. Sul tan i fa de ve ta bi ri de böy le dir. Bu ra lar da be þer o la rak ya ný lý yo ruz, bil has sa Sul tan ta bi ri nin id ra kýn dan a ciz ve yok sun o lan la ra bu ta bi ri kul lan mak, on la rýn ya dýr ga ma sý na se bep o la bi li yor. Ce nâb-ý Al lah ýn bin bir is mi nin i çin de Sul tan is mi de var dýr. Bil has sa çok la rýn da i ma tes bi hat la rýn da o ku du ðu Ýsm-i A zam du â sýn da Ya Sul tan is mi geç mek te dir. Kal dý ki bu Ýsm-i A zam du â sý ný o ku yan i çin E fen di miz A ley his sa lâ tu Ves se lâ mýn cen net i le il gi li teb þi ra tý ya ni müj de si var dýr. O nun i çin her ze min ve za man da Ya Sul ta nu ya Al lah... Sul ta nýn bi zim a va mî li san da ki ma na sý kuv vet, kud ret ve hâ ki mi yet sâ hi bi. Bun lar Hz. Al lah ta var. Son suz, ku sur suz, ha ri ka bir tarz da var. O za man Ya ra tý cý mý za ve sa hi bi mi ze Sul tan de me ye ce ðiz de ki me di ye ce ðiz? Pey gam ber E fen di miz (asm) i çin ke li me ler bu la mý yor ve acz de ka lý yo ruz. Lev la ke lev lak 1 sö zü ne mu ha tap ol ma sý, A li Ul vi Ku ru cu mer hu mun de di ði gi bi Mah þer de ne bi ler bi le sen den me ded is ter 2 ma na sý na maz har ol ma sý, Se ni â lem le re rah met o la rak gön der dik 3 ve em sâ li â yet ler ve 63 yýl lýk öm rü nü Mi rac ha di se siy le süs len me si Pey gam ber le rin Sul ta ný ol du ðu nun en bü yük e ma re si dir. O nun i çin bü tün zer ra tý mýz la o nun (asm) þe fa a ti ne yö ne li yor ve bek li yo ruz. Ni ha ye tin de Kur ân tef sir le ri böy le ve Kur ân dan feyz a lan o nun bü yük ta le be le ri böy le. Me se lâ Hz. Mev lâ nâ nýn ba ba sý Ba ha ed din Ve led böy le: Sul tan-ý U le ma dýr. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) bü yük göç ve hic ret ten ön ce Belh li â lim le re ge ce de ki i ka zý böy le. Gü nü müz de yap tý ðý muh te þem hiz met le riy le Ko ca Sul tan ve neþ ret ti ði Nur Kül li ya týn da yap tý ðý fü tu ha týy la Sul ta nü le ser lâ kap ve pa ye le ri ni al mýþ lar dýr. Em sâl le ri de böy le dir, her bi ri si bir sul tan. Bu Sul tan tâ Os man lý pa dih þah la rý na ve em sal le ri ne ka dar gi der. Güç ve kuv vet vs. Hz. Be di üz za man bu sul tan ta bi ri ni en gü zel þek liy le þöy le a çýk lar: Ab di ye tin i çin de bir sul tan sýn; ve cüz i ye tin i çin de bir kül lî sin; kü çük lü ðün i çin de bir â lem sin; ve ha ka re tin i çin de öy le ma ka mýn bü yük ve da i re-i ne za re tin ge niþ bir nâ zýr sýn ki, di ye bi lir sin: Be nim Rabb-i Ra hî mim dün ya yý ba na bir ha ne yap tý. Ay ve gü ne þi o ha ne me bir lâm ba; ve ba ha rý, bir des te gül; ve ya zý, bir sof ra-i ni met; ve hay va ný ba na hiz met kâr yap tý. Ve ne bâ tâ tý o ha ne min ziy net li le va zý ma tý yap mýþ týr. 4 Kü çük yaþ la rým da bü yük le ri min rah le-i ted ri sin de al dý ðým bu der sin feyz ve id ra kiy le en çok kul lan dý ðým ke li me bu dur. Hz. Be di üz za man ýn en nam dar ta le be le rin den en üm mî ta le be le ri ne ka dar... Er kek ler den ka dýn la ra ka dar... Hep bu tâ bi ri kul lan mý þým dýr. Ya ni bu sen sin, sen den ha be rin var mý? Ba zý la rý Al lah o ger çe ðe va sýl et sin der ken, ba zý la rý da el ma nýn el ma ol du ðu nu bil me di ði gi bi, ha ta lar ve ga ba vet hal ka sý na gir miþ ler dir. Bu yaz gü nün de te set tür le riy le i ba de ti or ta ya ko yan la ra ve 16 sa at lik o ruç i le a ðýz ka pa yan la ra Sul tan de me ye ce ðiz de ne di ye ce ðiz? Ey in san ken di ni o ku! tâ bi ri da ha çok an la þýl mak ta dýr. O ku ma yan la rýn ve an la ya ma yan la rýn vay hâ li ne Dip not lar: 1- Ha dis-i kud sî, Keþ fü l-ha fa. 2- Gü müþ Tül ve A lev ler, A. U. Ku ru cu. 3- En bi ya Sû re si: 107. â yet Söz, 2. Meb has, 4. Nük te, B. S. Nur sî. Kur ân gö züy le in sa nýn dün ya sa a de ti ve va zi fe le ri Ce nâb-ý Hakk ýn in sa na bah þet ti ði sa yý sýz ni met ler var dýr. Bun lar dan bir ço ðu Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nda zik re dil miþ tir. Biz bu ya zý mýz da yaz dö ne mi bo yun ca ö zel lik le Söz ler ve Mes ne vî-i Nu ri ye ü ze rin de yap mak ta ol du ðu muz a raþ týr ma cý o ku ma lar dan tesbit et ti ði miz de ðer len dir me le ri siz ler le pay laþ mak is ti yo ruz. Mes ne vî-i Nu ri ye nin, Hab be bö lü mün de (es ki tan zim shf , ye ni tan zim shf ) Ý lem ey yü he l-a ziz! Dün ya da sa na a it çok e mir ler var dýr baþ lý ðý al týn da tam ye di ta ne e mir ve va zi fe sa yý lý yor. Bun lar; ce set, ha yat ve hay va ni yet, in sa ni yet, ö mür ve ya þa yýþ, vü cut, be lâ ve mu sî bet ler, bu dün ya da mi sa fir ol mak þek lin de sý ra la ný yor. Ko nu ya bir ha týr lat may la gi ri li yor: Am ma ne mâ hi yet le rin den ve ne â ký bet le rin den ha be rin ol mu yor. E vet, muh te va sý ný, kap sa mý ný ve ge le cek le ri ni bi le me di ði miz fa kat ta þý dý ðý mýz ye di ö nem li e mir, hâl ve ni met. Bu ye di mad de ye ký sa ca bir göz at ma ya ça lý þa lým: En baþ ta ce set ten bah se di li yor. Genç i ken lâ tif, za rif ve gü zel bir gül çi çe ði ne, ih ti yar lý ðýn da i se ku ru ve u yuþ muþ kýþ çi çe ði ne ben ze yen ve baþ ka la þan ce se di miz den... A ca ba kýy me ti nin far kýn da mý yýz? Ý kin ci o la rak zik re di len ha yat ve hay va ni yet ha ki ka ti nin so nu ö lüm ve kay bol mak o la rak i zah ve ta rif e di li yor. Ö lüm le ne ka dar yüz le þe bi li yo ruz? Ü çün cü sý ra da ki in sa ni yet mad de sin de i se, in sa ni ye tin, yok luk ve e be dî lik a ra sýn da mü te red dit ol du ðu, an cak Dâ im-i Bâ kî nin zik riy le mu ha fa za e di le bi le ce ði ha týr la tý lý yor. Ço ðu yer de ö len, in san lýk! Dör dün cü sý ra da ki ö mür ve ya þa yýþ ko nu su nun hu du du nun ta yin e dil miþ ol du ðu; bir da ki ka i le ri ve ge ri kal ma ya ca ðý na vur gu ya pý lý yor. Bun dan do la yý da bo þu na e lem çek me nin, mah zun ol ma nýn, ta ham mül ha ri cin de e mel ler yük len me nin ge rek me di ði an la tý lý yor. Ka der çiz gi siy le be lir len miþ ol ma sý na rað men ha ya týn her ka re sin de zor la dý ðý mýz, an la þýl ma sý zor her þe ye rað men ya þa ma an la yý þý nýn ge tir di ði sý kýn tý lar... Be þin ci sý ra da ki vü cut ger çe ðin de, in sa nýn mül kü ol ma dý ðý na i þa ret e di li yor. Ve vü cu dun sa hi bi nin ha ki kî mül kün sa hi bi o lan Mâ li kü l-mülk ol du ðu, O nun biz den da ha faz la vü cu du mu za þef kat li ol du ðu, ha ki kî mülk sa hi bi nin em rin den ha riç o vü cu da ka rý þýl dý ðý za man za rar ve ril miþ o la ca ðý na dik kat çe ki li yor. Bu na en gü zel ör nek o la rak da; ü mit siz li ði ne ti ce ve ren hýrs gös te ri li yor. Al týn cý o la rak zik re di len be lâ ve mu sî bet le rin ; ge çi ci ol duk la rý be lir ti li yor. De vam la rý nýn ol ma dý ðý, bun la rýn zýt la rý nýn zih ne / gel me si nin in sa na lez zet ver di ði be lir ti li yor. Bir çok in sa nýn hep ha ya lî o la rak kor kup tit re di ði be lâ ve mu sî bet ler! Ye din ci ve son o la rak; in sa nýn bu dün ya da mi sa fir ol du ðu, bu dün ya dan baþ ka bir ye re gi de ce ði, bu nun i çin de mi sa fir o lan kim se nin, be ra be rin de ge tir me di ði bir þe ye kal bi ni bað la ma ma sý lâ zým gel di ði tes bi ti ya pý lý yor. Ýn sa nýn, her an, bu lun du ðu men zil den ay rýl ma ih ti ma li nin var lý ðý gi bi, bu lun du ðu þe hir den, ni ha ye tin de bu fâ ni dün ya dan da çý ka ca ðý be lir ti le rek, en a kýl lý ve kâr lý çý ký þýn, a ziz o la rak çý kýþ ol du ðu vur gu la ný yor. Vü cu du nu Mû ci di ne (vü cu du ve re ne) fe da et. Mu ka bi lin de bü yük bir fi yat a la cak sýn. Çün kü fe da et me di ðin tak dir de, ya bâd-ý he vâ zâ il o lur, gi der (bo þu bo þu na gi der) ve ya O' nun ma lý ol du ðun dan, yi ne O 'na dö ner. E ðer vü cu du na i ti mad e der sen, a de me (yok lu ða) dü þer sin. Çün kü an cak vü cu dun ter kiy le vü cut bu lu na bi lir. tes bi ti za ten her þe yi ö zet li yor. E vet, müt hiþ bir ders ve tes bit; vü cu dun ter kiy le vü cut bul mak! Ya ni; sa hip ol du ðu nu san dý ðý mýz ve al dan dý ðý mýz dün ya var lýk la rý ný terk e de rek Ha ki kî Mülk Sa hi bi nin em ri ne gir me þe re fi ne u laþ mak. Bu mü ba rek gün ler, dü þün ce ve ic râ o la rak tam bun la rý id rak e dip yap mak i çin bü yük bir fýr sat ve ve si le. Ce nâb-ý Hak, bun la rý bütün i na nan la rýn ve in san la rýn hak kýy la id rak e dip tat bi kat sa ha sý na koy ma la rý ný na sip et sin in þa al lah. (Â min). Dün ya lez zet le ri nin kýs me te bað lý ol du ðu, a þý rý hýrs ve is te mek le bun lar dan mah rum o lu na ca ðý â yet, ha dis ve tec rü be ler le sa bit tir. O za man ak lý ba þýn da o lan lar ça buk kay bo lup gi den bu ge çi ci lez zet ler i çin, kal bî bir bað lý lýk la bun la ra kýy met ver mez. Dün ya nýn â ký be ti ne o lur sa ol sun, le zâ i zi (lez zet le ri) terk et mek ev lâ dýr (uy gun o lan dýr). Çün kü i le ri de ge le cek ger çek ha yat; ya sa a det tir; sa a det i se þu ge çi ci lez zet le rin ter kiy le o lur. Ve ya þe ka vet, ya ni sý kýn tý dýr. Ö lüm ve i dam bek le me sin de o lan bir a dam, seh pa nýn süs len di ril me sin den zevk ve lez zet a la bi lir mi? (A ge, s. 102/192) Kü für de o lan ve o küf rün den do la yý dün ya sý nýn, ge le ce ði nin ta ma men yok ol du ðu nu dü þü nen bir in san i çin de; lez zet le rin ter ki en uy gun o la ný dýr. Çün kü o lez zet le rin yok lu ðuy la mey da na ge len hu su sî, sý nýr lý yok luk, i le ri de ge le ce ði veh me di len mut lak yok lu ðun a cý e le mi i le her da ki ka his se di li yor. Bu gi bi lez zet ler, bu müt hiþ e lem le re bas kýn çý kýp hu zur ge tir mi yor. Sö zün ö zü; bu dün ya ha ya tý i çin bi le Kur ân ve Ýs lâm tam bir ge çer li re çe te. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) O ruç ke fa re ti Sa lih Ay ti mur: Te le viz yon da o ru cun ke fa re ti - nin ol ma dý ðý söy len miþ. Bu nun doð ru su ne dir? Ne ca ti Bey: Ke fa ret fid ye i le ö de nir mi? ÜM MET ÝL MÝ HA LÝ NÝ BÝ LÝR Ýs lâ mi yet bu gün çýk mýþ bir din de ðil! Te le viz yon da ko nu þan o bi ri le ri ne ye ni va hiy gel miþ de de ðil! Bu üm met, bin dört yüz se ne den be ri o ru cun ke fa re ti nin ol du ðu nu bi lir ve bu na gö re a mel e der. Bu üm me ti tem si len dört mez hep var. Ya ni dört ay rý e kol, dört ay rý o kul, dört ay rý a ka de mik ku rul, dört ay rý is ti þa re gru bu var. Bun la rýn hak grup lar ol du ðu nu üm met tes cil et miþ. Hep sin de de o ruç ke fa re ti var dýr. Ve üm met baþ ka sý nýn sö zü nü din le mi yor. O RUÇ KE FA RE TÝ HA DÝS LE SA BÝT TÝR Ra ma zan o ru cu nu bi le rek boz ma nýn ke fa re ti de, ye mi ni bi le rek boz ma nýn ke fa re ti de nass i le ya ni â yet ve ha dis le sa bit tir. Ra kam lar vah ye da ya lý dýr. Bu a çý dan, ke fa ret ve rir ken bu ra kam la ra dik kat et mek ge re kir. Ýl gi li nass la rý ha týr la ya lým: * Ra ma zan a yýn da bi le rek o ruç bo zan bir ki þi ye Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm ön ce, Bir kö le a zad e de cek ka dar mal bu la bi lir mi sin? bu yur du. A dam bu na: Ha yýr! de di. Al lah Re su lü A ley his sa lâ tü Ves se lâm da ha son ra: Peþ pe þe i ki ay o ruç tu ta bi lir mi sin? bu yur du. A dam bu na: Ha yýr! de di. Re sul-i Ek rem E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm bu de fa: Alt mýþ yok su lu ye di re cek ka dar er zak bu la bi lir mi sin? bu yur du. A dam bu na da: Ha yýr! di ye ce vap ver di. Haz ret-i Pey gam ber A ley his sa lâ tü Ves se lâm a o sý ra da hur ma yap ra ðýn dan ö rül müþ ve i çi hur ma i le do lu bir se pet ge ti ril miþ ti. Pey gam ber E fen di miz (asm) o se pe ti a da ma ver di ve: Bu nu sa da ka o la rak da ðýt! bu yur du. A dam bu de fa: Ya Re su lal lah! Biz den da ha yok sul bi ri ne mi ve re ce ðim? Al lah a ye min e de rim ki, bu ka ra taþ lý top ra ðýn üs tün de bu hur ma la ra be nim a i lem den da ha muh taç bir a i le yok tur! de di. Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm) mü ba rek diþ le ri gö rü nün ce ye ka dar gül dü. Ve son ra: Git de on la rý ço luk ço cu ðu na ye dir! bu yur du. 1 PEY GAM BER E FEN DÝ MÝ ZÝN (ASM) KE FA RE TÝ EM RET TÝ ÐÝN DE ÞÜP HE YOK Bu ha dis Bu ha ri de ve Müs lim de geç miþ tir. Bin yýl dan be ri üm met, Kur ân dan son ra Bu ha ri ve Müs lim in ki tap la rý na gü ven miþ tir. E ðer bir ha dis her i ki sin de de ge çi yor sa, gü ven zir ve ye çýk mýþ týr. Bah sin de bu lun du ðu muz bu ke fa ret ha di si, Bu ha ri ve Müs lim de geç mek le be ra ber, kü tüb-ü sit te nin al tý ha dis ki ta bý nýn al tý sýn da da ge çi yor. Bu na i lâ ve ten, kü tüb-ü tis a nýn i lâ ve ha dis ki tap la rýn da da ge çi yor. Bu ka dar ha dis ki ta býn dan, bu ka dar mez hep gö rü þün den ve üm me tin bin dört yüz yýl dan be ri a me lin den an la þý lý yor ki, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ke fa re ti em ret ti ði ke sin dir. KE FA RET Ö DE ME DE SI RA Bu ha dis te bi zim le il gi li o lan hü küm ilk üç mad de de geç miþ tir. Ya ni Ra ma zan o ru cu i le il gi li ke fa re ti bu lu nan kim se ön ce gü cü ye ti yor sa ve var sa bir kö le yi sa týn a lýp hür ri ye ti ne ka vuþ tur ma lý dýr. Bu na gü cü yet mi yor sa ve ya (gü nü müz de ol du ðu gi bi) hür ri ye ti ne ka vuþ tu ra cak kö le bu la ma mýþ sa, peþ pe þe i ki ay o ruç tut ma lý dýr. Bu na da güç ye ti re mi yor sa bu de fa di ðer bir çö züm yo lu o la rak, her bir gü ne be del bir yok su la sa bah ak þam do yur mak öl çü sün de yi ye cek ver me li dir. Ya ni top lam alt mýþ bir yok su la sa bah ak þam do yu ra cak þe kil de kar þý lý ðý ný ver mek tir. Ya ni alt mýþ bir gün lük fid ye ver me li dir. Bu sý ra yý gö zet mek Ha ne fî, Han be lî ve Þa fiî mez hep le ri ne gö re va cip tir. Ma li kî mez he bi ne gö re i se ki þi bun lar dan di le di ði ni ter cih et mek te ser best tir. Ýs lâ mi yet kö le â zâd et me yi i ba det di li nin i çi ne koy mak su re tiy le za man i çe ri sin de kö le li ði kal dýr mýþ týr. Gü nü müz de o ruç ke fa re ti bu lu nan lar, du rum la rý na gö re di ðer i ki þýk tan bi ri ni ter cih et mek du ru mun da dýr lar. E ðer peþ pe þe i ki ay o ruç tut ma ya güç ye ti re mi yor lar sa, her bir gün i çin fid ye ver me þýk ký ný ter cih e de bi lir ler. Dip not: 1- Bu hâ rî, Savm, 30; Müs lim, Sý yâm, 81.

6 6 3 AÐUSTOS 2012 CUMA YURT HABER Y Yayaya yol vermeyene ceza TIRýn dorsesindeki iþ makinesi otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 7 kiþi feci þekilde can verdi. FO TOÐ RAF: AA Ýþ ma ki ne si o to mo bi lin ü ze ri ne dev ril di: 7 ö lü SÝNOP UN Bo ya bat il çe sin de kon trol den çý kan TIRýn dor se sin de ki iþ ma ki ne si nin ü ze ri ne dev ril - di ði o to mo bil de ki 7 ki þi vefat et ti. A lý nan bil gi ye gö re, dor se si ne yük le nen iþ ma ki ne siy le A yan cýk il - çe sin den yo la çý kan Fa zýl Ay yö ne ti min de ki 34 DJ 5146 pla ka lý TIR, Bo ya bat il çe si Ak ça ke se mev ki in - de kon trol den çýk tý. Bu sý ra da TIRýn dor se sin de ki iþ ma ki ne si, Si nop yö nü ne gi den Or han Ke mal Yay la (26) yö ne ti min de ki o to mo bi lin ü ze ri ne dev - ATM ye dü ze nek yer leþ tir miþ ler AN KA RA DA bir ban kanýn Tuz lu ça yýr þu be si nin ATM si ne dü ze nek yer leþ ti ril di ði fark e den va tan - daþ lar, durumu polise bildirdi. Ýh bar ü ze ri ne Tuz lu - ça yýr'a ge len e kip ler, çev re gü ven li ði al dý. Ya pý lan in - ce le me de kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ve ya ki - þi le rin, me tal dü ze ne ði ci ha zýn kart gi riþ kýs mý na yer leþ tir dik le ri be lir len di. ATM ba þýn da bek le yen po lis e kip le ri, va tan daþ la rý ci haz dan iþ lem yap ma - ma la rý ko nu sun da u yar dý. O lay ye ri in ce le me e kip le - ri nin yap tý ðý ça lýþ ma nýn ar dýn dan sö kü len dü ze nek, in ce len mek ü ze re em ni ye te gö tü rül dü. Ankara / aa ril di. Ka za da, sü rü cü Yay la i le o to mo bil de ki Ni lü fer Te ki ner (29), El mas Yay la (47), Tuð çe Te ki ner (8), Yað mur Türk men (3), Tü lay Türk men (23) ve Der ya Yay la (21) o lay ye rin de öl dü. A raç ta sý ký þan ce set ler, it fa i ye i le Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü - ðü ne bað lý e kip le rin ça lýþ ma sýy la o to mo bil den çý - ka rý la rak Bo ya bat 75. Yýl Dev let Has ta ne si mor gu - na kal dý rýl dý. TIR sü rü cü sü Ay i se gö zal tý na a lýn dý. Ka za ya i liþ kin so ruþ tur ma baþ la týl dý. Sinop / aa E dir ne de 3 gün de 170 ka çak ya ka lan dý E DÝR NE DE as ke rî bir lik ler ta ra fýn dan Tem muz a yý - nýn son üç gü nün de 170 ka çak ya ka lan dý. Yu na nis - tan a geç me ye ça lý þan ka çak lar, sý nýrdaki as ke rî ya - sak böl ge ye gir di. Me riç Neh ri ký yý sýn da ki Ye ni ka - dýn, Bos na köy, Or ha ni ye ye ge len ka çak lar, sý nýr as - ke ri dev ri ye le ri ta ra fýn dan ya ka lan dý. Fi lis tin, Su ri ye, Mynmar, Ý ran, Ce za yir, Türk me nis tan, E rit re, Ru - an da, Ni jer ya, Af ga nis tan ve Si er ra Le o ne uy ruk lu ka çak lar, Mer kez Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na ge ti ril - di. Ka çak lar, sý nýr dý þý e dil mek ü ze re Em ni yet Ya - ban cý lar Þu besi ne tes lim e dil di. Edirne / ci han ELEKTRONÝK DENETLEME SÝSTEMÝ SÝNYALÝZASYONLARIN OLMADIÐI NOKTALARDA GEÇÝÞ ÜSTÜNLÜÐÜ OLMASINA RAÐMEN YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERÝ TESBÝT EDEREK, PARA CEZASI KESECEK. UZ MAN LAR ta ra fýn dan ta sar la nan ye ni E lek tro nik De net le me Sis te mi (EDS), sin ya li zas yon la rýn ol ma dý ðý nok ta lar da ge çiþ üs tün lü ðü ol ma sý na rað men ya ya - la ra yol ver me yen sü rü cü le ri tes bit e de - cek. Ya ný na yak la þan ya ya yý o to ma tik al - gý la ya bi len sis tem, ay ný an da sü rü cü ye ce za ke se bi li yor. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si iþ ti rak le rin den ÝS BAK A.Þ. a - kýl lý u la þým sis tem le ri ni ge liþ tir mek i çin ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Kâ ðýt ha - ne de ki mer kez de ta sar la nan sis - tem þeh rin bir çok nok ta sýn da kul la ný lý yor. Mer ter de ki tra fik kon trol mer ke zin de i se tra fik po lis le ri ku ral ih la li ya pan sü rü cü le ri tes bit e de rek ce zai mü ey yi de uy gu lu - yor. Sis tem, Ýs tan - bul da 220 nok ta da hiz met ve ri yor. An cak uz man - lar, bu sa yý nýn ol - duk ça ye ter siz kal dý ðý ný be lir ti yor. Uz - man lar, me ga kent i çin bu ra ka mýn en az 10 ka tý EDS sis te mi nin ol ma sý ge rek ti ði - ni vur gu lu yor. ÝS BAK yet ki li le ri EDS tek no lo ji sin de ki ye ni lik le ri an lat tý. Ka ðýt ha ne de ki mer - kez de sis tem hak kýn da bil gi ve ren ya zý - lým uz ma ný ve Bil gi sa yar Mü hen di si Mah mut Bu lut, a ra la rýn da kýr mý zý ý þýk Sý cak tan bu na lan ço cuk lar süs fýs ki ye le ri ne koþ tu n TRAB ZON DA, yüz de 90 a va ran nem o - ra ný nýn da et ki siy le sý cak ha va dan bu na lan ço cuk lar, ça re yi be le di ye ta ra fýn dan yap tý rý - lan süs fýs ki ye le rin de se rin le mek te bu lu yor. Trab zon Be le di ye si ta ra fýn dan ge çen yýl ya - pý lan ve za man a yar lý o la rak ça lý þan süs fýs - ki ye le ri, sý cak ha va dan et ki le nen ço cuk la rýn en sev di ði yer le rin ba þýn da ge li yor. Ba zý la rý a i le le riy le bir lik te par ka ge len ço cuk lar, yak - la þýk bir met re yük sek li ðe ka dar fýþ ký ran fýs - ki ye ler de se rin li yor. Trabzon / aa Bir çift çi 70 san tim sa la ta lýk ye tiþ tir di n BAY RA MÝÇ il çe sin de bir ü re ti ci, se ra la - rýn da sa na yi tü rü o la rak ni te len di ri len ve bo yu 70 san ti met re ye ka dar u za ya bi len sa - la ta lýk ye tiþ ti ri yor. Çift çi lik le uð ra þan Gür sel Es ki ci, bü yük iþ let me ler i çin ü ret ti ði sa la ta - lýk la rýn ol duk ça rað bet gör dü ðü nü söy le di. Es ki ci, bo yu 70 san ti met re ye ka dar u za ya bi - len, sap al týn dan ke sil di ðin de tek rar çü rü - me den bü yü ye bi len ve bir kök ten 35 ki log - ram ü rün el de e di len sa la ta lýk cin si nin to - hu mu nu Al man ya dan ge tir di ði ni be lirt ti. Sa la ta lýk la rýn çe kir dek siz ol du ðu nu ve u zun sü re ta ze kal dý ðý ný i fa de e den Es ki ci, ü rün de ka buk za yi a tý nýn da da ha az ol du ðu nu kay - det ti. Bay ra miç Zi ra at o da sý Baþ ka ný Ýs ma il Peh li van i se böl ge de her ge çen gün ge li þen se ra cý lý ðýn al ter na tif iþ im kâ ný sun du ðu na dik ka ti çek ti. Çanakkale / aa Çað la yan ce rit, SO DES pro je le ri i le ih ya o la cak n KAH RA MAN MA RAÞ IN Çað la yan ce rit il - çe sin de kay ma kam lýk ve si vil top lum ör güt - le ri nin ha zýr la dý ðý SO DES pro je le rin den 7 si ka bul e dil di. Ýl çe ge ne lin de öð ren ci le re yö - ne lik pro je ler le sý nav lar da ki ba þa rý nýn ar ttý - rýl ma sý he def le ni yor. Çað la yan ce rit Kay ma - ka mý Ol gun Ö ner ka bul e di len pro je le rin Çað la yan ce rit e ra hat bir ne fes al dý ra ca ðý ný i fa de et ti. Ka bul e di len pro je le rin il çe a dý na bir re fe rans o la ca ðý ný vur gu la yan Kay ma - kam Ö ner, TR63 böl ge sin de ilk kez 2011 yý lýn da pi lot uy gu la ma o la rak yü rü tü len SO DES prog ra mý kap sa mýn da il çe den 29 a - det pro je su nul muþ, bun lar dan 7 si ka bul e - dil miþ tir de di. Ka bul e di len pro je ler le kül - tür sa nat, spor, e ði tim a lan la rýn da sos yal im kân la rý ol ma yan köy ler de ki ço cuk lar, genç ler ve ka dýn la rýn is ti fa de et me le ri ni a - maç la dýk la rý ný be lir ten Ö ner, Pro je den is ti - fa de e den genç ler top lum sal ya þa mýn da ha sað lýk lý bir þe kil de iþ le me si ne kat ký sað la ya - cak týr de di. Kahramanmaraþ / ci han ih lâl le ri, þe rit ih lâl le ri, hýz ih lâl le ri ve ters yö ne gi ren a raç la rýn tes bit le ri nin de ol - du ðu 12 baþ lý ðýn EDS de bir leþ ti ði ni söy - le di. Sis te min ye ter siz ol du ðu nu vur gu - la yan Bu lut, Þu an fa a li yet gös te ren 220 nok ta da EDS var. Bu a det le rin gi de rek art ma sý ge re ki yor. Ö zel lik le kýr mý zý ý þýk - ta ku ru lan yer ler de bu sis tem sa ye sin de yüz de 90 i yi leþ me gör dük. Hýz la a lâ ka lý Ýs tan bul da bir çok ka za ger çek leþ mek te. Bu da tra fi ðin a ký þý ný o lum suz yön de et ki le mek te di ye ko nuþ tu. Sis te min hiç bir þe kil de a çý ðý nýn bu lun ma dý ðý ný be lir ten Bu lut, EDS sis te min de sü rü cü le rin kaç ma sý müm kün de ðil. Hem hýz hem de þe rit ih lâ li an la mýn da ol sun bu sis - te min her han gi bir a çý - ðý yok. Hat ta kýr mý zý ý þýk ta 5 a raç ay ný an da ih lâl yap tý ðý tak dir de sis tem bu - nu da al gý la mak ta. Bir a ra cýn hýz li mi ti ni aþ tý ðý tak dir de ve ya kýr mý zý ý þýk ih lâ li yap - tý ðý tak dir de sis tem bu nu al gý la ya bi li yor. Sin ya li zas yon la rýn ol ma dý ðý nok ta la ra ya ya EDS le ri nin ku ru la ca ðý ný an la tan Bu lut, bu sis te min ya ný na yak la þan ya ya - yý o to ma tik o la rak al gý la dý ðý ný ve ya ya ya yol ver me yen sü rü cü yü tes bit e de rek ce - za ke se bil di ði ni söy le di. Ýs tan bul / ci han ÝS TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye Baþ - ka ný Ka dir Top baþ, Ýs tan bul da gö - rev ya pan muh tar lar la, Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ki if tar ye me ðin de bir a - ra ya gel di. Ye me ðin ar dýn dan ko nu þan Top - baþ, muh tar lý ðýn, dev le tin tem sil e dil - di ði bir nok ta ol du ðu nu vur gu la ya rak, Çün kü siz ler o ra da var sa nýz dev let var dýr de di. Ýs tan bul da gö rev yap - ma nýn ö ne mi ne i þa ret e den Top baþ, þöy le de vam et ti: Bi zim ma hal le le ri - mi zin ba zý la rý di ðer il ler den da ha bü - yük ol du ðu i çin muh tar lýk, va li lik gö - HIZ KO RÝ DO RU, KA ZA LA RI A ZALT TI HIZ ko ri do ru sis te mi ni Ýs tan bul da ki ba zý tü nel le re ve cad de le re kur duk la rý ný di le ge ti ren Bu lut, bu sis tem sa ye sin de hýz li mi ti ni a þan sü rü cü le rin a zal dý ðý ný söy - le di. Ýs tan bul dý þýn da da bu sis te min kul - la nýl ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Bu lut, Bu sis tem a raç la rýn bel li bir ko ri dor da yap tý ðý hýz la rý or ta la ma hýz he sap la ya rak al gý la mak ta ve ce za ya dö nüþ tür mek te. Türk sü rü cü kül tü rün de þöy le bir þey var; ra dar nok ta sý na yak la þý lýr ken hýz dü þü - rü lü yor, da ha son ra a raç lar hý zý ný yük sel - te bi li yor. Bu sis tem de u zun a ra lýk lar da ko ri dor lar o luþ tu ru yo ruz. Bu ra da sü rü cü - ler hýz li mit le ri ni aþ ma ma la rý ge re ki yor. Bu da a ra cýn ku ral la ra ri a yet et me si ni sað la dý ðý i çin tra fik te gü ven li ði sað lý yor. Ýs tan bul dý þýn da da bu sis tem uy gu lan - ma lý. Ka ra yol la rýn da o lu þan ka za la rýn bir ço ðu hýz te mel li ka za lar. Sü rü cü ler bu sis tem sa ye sin de a raç la rýn hýz la rý ný dü - þür mek zo run da ka la cak lar. Þe hir ler a ra - sý yol lar da bu ke sin lik le kul la nýl ma lý. Ýs - tan bul da bu sis tem den per for mans al dý ðý mýz nok ta lar; tü nel ler. Tü nel de gü ven li bir þe kil de tra fik a ký þý sað la ný - yor. Yüz de 99 o ra nýn da ka za la rýn a zal - dý ðý ný gö rü yo ruz. þek lin de ko nuþ tu. Kadir Topbaþ, muhtarlarla iftarda bir araya geldi re vi gi bi dir. Biz be ra ber o lur sak ba þa - rý rýz. Bir bi ri ni ka ra la yan, bir bi ri ni in - ci ten bir si ya se tin ö te sin de ol ma lý yýz. Ýs tan bul Muh tar lar Da ya nýþ ma Der ne ði Baþ ka ný Se la mi Ay kut da des tek ve hiz met le rin den do la yý Top - baþ a pla ket su na rak, Ýs tan bul da bir muh tar e vi ya pýl ma sý ta le bi ni i let ti. Ýf - tar ye me ði ne, Bü yük þe hir Be le di ye si Ge nel Sek re te ri A dem Baþ türk, AKP Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný A ziz Ba buþ çu ve Ýs tan bul Muh tar lar Fe de ras yo nu Baþ - ka ný Ka dir De li bal ta i le muh tar lar ve a i le le ri ka týl dý. Ýs tan bul / a a Hatay'daki üç semavî dinin temsilcileri Antakya Otel'deki iftar yemeðinde buluþtu. FO TOÐ RAF: AA 3 se ma vî di nin tem sil ci le ri ay ný sof ra da bu luþ tu HA TAY DA 3 se ma vî di nin tem sil ci le ri if tar ye me ðin de ay ný sof ra da bu luþ tu. Ha tay Va li si Meh met Ce la let tin Le - ke siz, An tak ya O te li nde ki ye mek te yap tý ðý ko nuþ ma da, Ha tay hal ký nýn, sev gi si nin ve gü cü nün far kýn da o lan in san lar dan o luþ tu ðu nu kay det ti. Le - ke siz, in san kal bi nin baþ ka sý ný sev - mek le es ki me di ði ni, yo rul ma dý ðý ný, ak si ne sev mek ve sev gi si ni pay laþ - mak la kal bin hu zur ve mut lu luk la dol du ðu nu be lirt ti. Ýl Müf tü sü Mus - ta fa Si na noð lu, Ha tay da Hris ti yan ý, Ya hu di si, A le vi si ve Sün nî si nin ken - di le ri i çin fark et me di ði ni, her gün ku cak laþ týk la rý ný, Ha tay da kar deþ lik ve bir lik te li ðin bütün dün ya nýn gör - me si ge re ken bir gü zel lik ol du ðu nu be lirt ti. A le vi Ce ma a ti Tem sil ci si Nas ret tin Es ki o cak, Ha tay da yüz yýl - lar dýr sü re ge len hoþ gö rü kar deþ lik ve hu zur or ta mý nýn ar ta rak de vam et - me si ni ve bü tün in san la ra ör nek ol - ma sý ný te men ni et ti. Or to doks Ki li se si Vak fý Baþ ka ný Fa di Hu ri gil, kül tü rün, in sa nýn, sev gi nin, ba rý þýn ve top lum - sal uz laþ ma nýn ve me de ni yet le rin bu - luþ tu ðu þehrin An tak ya ol du ðu nu söy le di. Mu se vi Ce ma a ti Vak fý Baþ - ka ný Þa ul Ce nu di oð lu, Ra ma zan ýn tüm in san lý ða ba rýþ, hu zur ve hoþ - gö rü ge tir me si ni di le di. Er me ni Ce - ma a ti a dý na ko nu þan Cem Ça par, Ha tay da fark lý kül tür le re, din le re men sup in san la rýn Ra ma zan sof ra - sýn da bir a ra ya gel dik le ri ni ve ay ný a maç i çin bu sof ra da çor ba la rý na ka - þýk dal dýr dýk la rý ný i fa de et ti. Hatay / a a

7 Y DÜNYA 7 Þam ýn ban li yö sün de kat li âm: 50 ö lü SU RÝYE or du su na bað lý bir lik le rin, dün sa bah Su ri ye nin baþ þeh ri Þam ýn Ce di de Ar tuz kýr sa lýn da 50 ki þi yi öl dür dü ðü bil di ril di. Þam Ha ber A ðý (SNN), öl dü rü len ler a ra sýn da Mu ad da mi ye böl ge sin - den Ce di de Ar tuz a ge len Su ri ye li le rin bu lun du ðu nu be lir te rek, mu ha lif le rin el le ri nin ar ka la rýn dan bað la na rak kur þu na di zil di ði ni kay det ti. Su ri ye li ler, as ker le rin o lay ye ri ni terk et me sin den son ra ce na ze le ri ni a la bil di. O lay dan son ra böl ge de ki cad de le ri dol du ra rak Beþ þar E sad re ji mi a ley hi ne slo gan lar a tan Su ri ye li le rin, ce na ze le ri def net me ha zýr lý ðýn da ol du ðu be lir til di. Ýstanbul / a a Suriye ordusunun, dün sabah Þam'ýn Cedide Artuz kýrsalýnda 50 kiþiyi öldürdüðü bildirildi. Muhaliflerin ellerinin arkadan baðlanarak kurþuna dizildiði kaydedildi. FO TOÐ RAFLAR: A A Ja pon ga ze te ci Müs lü man ol du SU RÝYE DE KÝ o lay la rý ya kýn dan iz le mek i çin bir sü re dir Laz ki ye nin Ba yýr bu cak böl ge sin de ki Öz gür Su ri ye Or du su (Ö SO) i le ha re ket e den Ja - pon ga ze te ci Mit zu yu þi I vaþ, Müs lü man ol du. Mus ta fa a dý ný a lan Mit zu yu þi I vaþ, Ö SO nun Türk men ta bu run da ki as ker le rin sa da kat ve se ba týn dan et ki le ne rek ken di i ra de siy le Ýs lâm di ni ni seç ti ði ni be lirt ti. Lazikiye / a a SURÝYE ÖZGÜRLEÞTÝRÝLÝYOR MU, YOKSA PARÇALANIYOR MU? SURÝYE'DEKÝ DURUMU DEÐERLENDÝREN ULUSLAR ARASI HAK ÝHLÂLLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ, SURÝYE'NÝN ÝSRAÝL ÝÇÝN TEHLÝKE ARZ ETMEYECEK PARÇALARA BÖLÜNME YOLUNDA ÝLERLEDÝÐÝNE DÝKKAT ÇEKTÝ. U LUS LA RA RA SI Hak Ýh lâl le ri Ýz le me Mer ke zi, Su ri ye Öz gür leþ - ti ri li yor Mu, Yok sa Par ça la ný yor Mu? i sim li bir ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Dün ya ü ze rin de ki 2 mil ya ra ya kýn Müs lü man Ra ma zan a yý ný id rak e der ken, baþ ta Or ta do ðu ol - mak ü ze re dün ya nýn dört bir ya nýn da kan a ký yor de ni len a çýk la ma da; Hâ lâ de vam e den Af ga nis - tan ve I rak iþ gal le rin de mil yon lar ca in san vefat et ti ve et me ye de vam e di yor. Fi lis tin de, Ýs ra - il in sis te ma tik soy ký rým ve a si mi las yon po li ti - ka la rý na ma ruz ka lý yor. Af ri ka ký t'a sýn da in - san lý ðýn yüz ka ra sý o lan aç lýk ve bu na bað lý o la rak ger çek le þen ö lüm ler de ko lay - lýk la çö zü le bi le cek ni te lik te ol ma sý - na rað men sü rü yor. Yýl lar dýr var o - lan ve son haf ta lar da ger çek le þen kat li âm lar la ye ni den dün ya nýn gün de mi ne ge len A ra kan da, Bu - dist yö ne tim ta ra fýn dan Müs lü man hal ka kar þý uy gu la nan sis te ma tik soy ký rým po li ti ka sý bütün vah þe tiy le ve o lan ca hý zýy la sü rer ken, hiç bir u lus - lar a ra sý ku rum du ru ma mü da ha le et - me ih ti ya cý his set mi yor. Ký sa ca sý dün ya ü ze rin de ö zel lik le Müs lü man la ra kar þý iþ - le nen kat li âm ve soy ký rým lar sü rü yor i fa de - le ri kul la nýl dý. A RAP BA HA RI SÜ RE CÝ A rap Ba ha rý sü re ci nin ü ze rin den yak la þýk 1.5 yýl geç ti ði nin ha týr la týl dý ðý a çýk la ma da þu i fa de le re yer ve ril di; Bu sü reç ö zel lik le Tu nus, Mý sýr, Lib ya ve Su ri ye de et ki li ol du. Lib ya da Kad da - fi dik ta tör lü ðü so na e rer ken, BM ve NA TO mü da ha le si i le 50 bi nin ü ze rin de si vil in san vefat et ti, ül ke alt ya pý sý nýn ya rý sýn dan faz la - sý kul la ný la maz ha le gel di, þe hir ler bi rer ha ra be ye dö nüþ tü, ül ke dýþ güç le rin si ya sî ve e ko no mik mü da ha le le ri ne a çýk ha le ge ti ril di. Mý sýr da Mü ba rek son ra sý sü reç - te Ýs lâm cý, li be ral, Kýp ti gi bi ay rým lar la top lum sal den ge ler al tüst e dil di ve öz gür - lü ðün yal nýz ca se çim san dýk la rýy la ge le ce ði - ne da ir bir ka mu o yu o luþ tu rul du. Sü re cin son hal ka sý o lan Su ri ye de, öz gür lük yan lý sý mu ha lif ler le, dev let güç le ri a ra sýn da ki ça týþ ma lar da ger çek le þen kar þý lýk lý ö - lüm ler le 30 bin ci va rýn da in san vefat et ti. SU RÝ YE DEKÝ DURUM Týp ký Ku zey I rak ör ne ðin de ol du ðu gi bi, bu gün Su ri ye de de, E sad son ra sý sü reç i çin, kü re sel ve böl ge sel ak tör ler ta ra fýn dan yön len di ri - le cek ve Tür ki ye i çin teh dit o luþ tu ra cak bir yu mu þak ka rýn o luþ tu ru lu yor de ni len a çýk la manýn de va mýn da Su - ri ye bu gün Ýs ra il in böl ge de ki po li ti ka la rý a çý sýn dan teh li ke ar - zet me ye cek par ça la ra bö lün me yo lun da i ler li yor. E sad son ra sý sü - reç te Sün nî, Nu say rî vs. et nik-mez hep sel ça týþ ma la rý en gel le mek ba - ha ne siy le böl ge ye dýþ mü da ha le de bu lu nul ma sý ih ti ma li gi de rek yük se li - yor ki ger çek leþ me si du ru mun da bu ih ti ma lin bö lün me yi hýz lan dý rý cý bir un sur o la ca ðý a çýk týr. Ya þa nan sü re cin ar ka pla ný ir de len di ðin de or ta ya çý kan a cý ger çek þu: Ba tý, Su ri ye hal ký ný sev di ði ve on la rýn ge le ce ði ni dü þün dü ðü ya da E sad dan nef ret et ti ði i çin de ðil, ken di çý kar la rý ge rek tir di ði i çin Su ri ye de ki sü re ci des tek li yor. En ö nem li ge - rek çe ler i se, Ýs ra il in böl ge de ki po li ti ka la rý ve Ý ran la he sap laþ ma o la rak gö zü kü yor. Bü tün bu o lup bi ten ler bir coð raf ya nýn ye ni den þe kil len di ril di ði ni gös te ri yor. Da ha bir kaç se ne ön ce si ne ka - dar Tür ki ye de ki o lum lu ge liþ me le rin Or ta do ðu ya ör nek o la bi le ce ði dün ya ka mu o yun ca ko nu þu lur - ken, bu gün kü sü re ce na sýl ge lin di ði ir de len me li dir. Si ya sal çö züm ler le ger çek le þe bi le cek bir dö nü þü mün na sýl þid de tin ku ca ðý na bý ra kýl dý ðý ve bu coð raf ya da ki ül ke ler de par ça lan ma nýn te tik len di ði gö rül me li dir. Su ri - ye de ya þa nan ge liþ me le rin so nuç la rý nýn da ha ön ce tec rü be et ti ði miz di ðer ör nek le re ben ze me me si, et nik-mez hep sel ay rý ma da ya lý bir bö lün me nin ger çek leþ me me si i çin Su ri ye de ki sü reç Þam mer kez li o la rak sür dü rül me li dir. Bu gün Su ri ye i - çin so ru la bi le cek en ö nem li so ru bel ki de þu dur: Su ri ye öz gür leþ ti ri li yor mu, yok sa par ça la ný yor mu? i fa de le ri kul la nýl dý. Ha lep ten ka çýþ SU RÝYE NÝN i kin ci bü yük þeh ri Ha lep in kon tro lü nü e le ge çir mek is te yen mu ha lif ler i le yö ne ti me bað lý or du a ra sýn da þid det li ça - týþ ma lar ya þa ný yor. Su ri ye or du su i se, a ðýr si lâh lar la he def gö zet mek si zin þeh ri bom - ba la ma ya de vam e di yor. A de ta ha ya let þeh re dö nen Ha lep te bom bar dý man son ra - sý çok sa yý da bi na yer le bir ol du. Bom bar dý - ma nýn he de fi ol mak is te me yen halk i se ge - ce ka ran lý ðýn dan fay da la na rak þeh ri terk e - di yor. A raç la rýn ya ný sý ra ya ya o la rak ev le ri ni terk e den çok sa yý da ki þi ço cuk la rý ný a la rak da ha gü ve ni lir o lur dü þün ce siy le boþ a ra zi - le ri a rý yor. Halk, or du bir lik le ri nin þeh ri bom - ba la ma sý nýn ar dýn dan hal kýn ev le ri ni terk et ti ði ni i fa de e de rek, ö zel lik le if tar vak ti sal dý rý la rýn he de fi ol mak is te me yen a i le le rin sü rek li yer de ðiþ tir di ði ni an la tý yor. Gö rün tü - ler de þeh ri terk e den ve ço ðu ka dýn ve ço - cuk lar dan o lu þan a i le ler a ra zi ler de u zun bir yol cu luk yap ma la rý nýn ar dýn dan tar la la ra ve bað la ra gi de rek o ra da ka lý yor. Halep / ci han Hiç bir Kürt þeh ri kur ta rýl ma dý SU RÝYE Kürt le ri U lu sal Mec li si (SKUM) Dýþ Ý - liþ ki ler Tem sil ci si Ab dül he kim Be þer, I rak ýn Er bil vi la ye tin de ya yýn ya pan Ru daw ga ze - te si ne bir rö por taj ve rdi. Be þer, Su ri ye nin ku ze yin de kon tro lün Kürt grup la rýn e li ne geç me siy le il gi li o la rak, Hiç bir Kürt þehri kur ta rýl ma dý. Su ri ye gü ven lik güç le ri nin her Kürt þehrin de var lý ðý bu lu nu yor di ye ko nuþ - tu. Su ri ye nin ku ze yin de ki dev let ku rum la rý - nýn so run suz þek li de ça lýþ ma ya de vam et ti - ði ni kay de den Be þer, Ça tý la ra PYD bay ra ðý çe kil me si dý þýn da bir de ði þik lik yok. Me mur - la rýn ma aþ la rý ný da ha la Su ri ye hü kü me ti ö - dü yor de di. Be þer, PKK mi li ta nlarý nýn Su ri - ye nin ku zey do ðu su na gir di ði yo lun da ki ha - ber le rle ilgili soruya, tam sa yý yý bil me di ðini an cak PKK lý la rýn böl ge ye gir di ðin den e min ol du ðunu, PKK nýn Su ri ye-(ku zey) I rak sý nýr böl ge sin de top la ndý ðý ce va bý ný ver di. Be þer, ör gü tün Su ri ye nin I rak sý ný rýn da ki köy ler de dev ri ye gez di ði ni sa vun du. Ankara / aa Ýs ra il þim di de e za ný en gel le di FÝ LÝS TÝN Va kýf lar Ve Di nî Ýþ ler Ba kan lý ðý, Tem muz a yý bo yun ca Hz. Ýb ra him Ca mi i nden e zan o kun ma sý nýn Ýs ra il ta ra fýn dan 50 kez en gel len di ði ni a çýk la dý. Fi lis tin Va kýf lar Ve Di ni Ýþ ler Ba kan lý ðý'nýn ya yýn la dý ðý ra por da, Hz. Ýb ra him Ca mi i nin ha re min den Tem muz a yý bo yun ca 50 kez e zan o kun ma sý ya sak lan - dý. Ýs ra il yö ne ti mi, e zan la rý, ca mi nin si na go ga çev ri len kýs mýn da ki Ya hu di va - tan daþ la rýn ra hat sýz ol du ðu ge rek çe siy le ya sak lý yor i fa de si yer al dý. Ra por da, Ýs ra il yö ne ti mi nin bu tu tu muy la i ba det öz gür lü ðü ne sý nýr la ma lar ge tir di ði be - lir ti le rek, e zan la rýn ya sak lan ma sý nýn u lus lar a ra sý ka nun la ra ve hu ku ka ay ký rý ol du ðu i fa de e dil di. Ra por da ay rý ca, Müs lü man la ra bas ký uy gu la mak, na maz kýl ma la rý ný en gel le mek i çin e zan la rýn ya sak lan dý ðý ve Ýs ra il yö ne ti mi nin Hz. Ýb - ra him Ca mii gi riþ le rin de Müs lü man la rý as ke rî de net le me le re ta bi tut tu ðu ak ta - rýl dý. Ýs ra il yö ne ti mi da ha ön ce bir çok kez ay ný se bep le ri ge rek çe gös te re rek Hz. Ýb ra him Ca mi i nden e zan o kun ma sý ný ya sak la mýþ tý. El Halil / a a Ro hing ya lý Müs lü man la ra Bang la deþ de zul me di yor! BANG LA DEÞ, Myan mar da ki þid det ten ka ça rak Bang la deþ e sý ðý nan Ro hing ya Müs lü man la rý na yar dým e den üç yar dým ku ru lu þu na fa a li yet le ri ni dur dur ma - la rý çað rý sýn da bu lun du. Joy nul Ba ri ad lý ye rel bir i da re ci, Fran sýz ku ru luþ la rý Sý nýr Ta ný ma yan Dok tor lar ve Aç lý ða Kar þý Ey lem i le Ýn gi liz yar dým ku ru lu þu Mus lim A id e, Myan mar sý ný rýn da ki Cox s Ba za ar böl ge sin de ki fa a li yet le ri ni dur dur ma la rý ta li ma tý ve ril di ði ni be lirt ti. Ba ri, bu yar dým ku ru luþ la rý nýn, Myan mar ýn A ra kan (Rak hi ne) e ya le tin den ka çan Ro hing ya Müs lü man la rý - nýn ge li þi ni teþ vik et tik le ri ni ö ne sür dü. Si vil top lum ku ru luþ la rý, týb bî te da - vi, te mel gý da ve iç me su yu baþ ta ol mak ü ze re Ro hing ya Müs lü man la rý na 1990 lý yýl la rýn ba þýn dan bu ya na yar dým e di yor. Dakka / a a ABD de ku rak lýk ABD, ta ri hi nin en bü yük ku rak lý ðý i le mü ca de le e di yor. A me ri kan Ta rým Ba - kan lý ðý, 12 e ya let te 218 vi la ye ti fe lâ ket böl ge si i lân et ti. Ku rak lýk yü zün den hem gý da hem de ben zin fi yat la rý yük sel me ye de vam e di yor. Ar kan sas, Ge or gi a, I o - wa, Il li no is, In di a na, Kan sas, Mis sis sip pi, Neb ras ka, Ok la ho ma, Gü ney Da ko ta, Ten nes se e i le Wyo ming e ya let le ri ku rak lýk la mü ca de le e di yor. Ta rým Ba kan lý - ðý nýn ra po run da, ku rak lýk tan et ki le nen a lan la rýn top lam ge niþ li ði nin 3 mil yon 800 bin hek tar ol du ðu kay de dil di. Ya þa ný lan ku rak lýk se be biy le ö nü müz de ki bir yýl bo yun ca bu o lum suz du ru mun yi ye cek ler de yüz de 4 i la 5 o ra nýn da fi yat ar - tý þý na se bep o la ca ðý bek le ni yor. Baþ ta süt ve süt ü rün le ri i le et gi bi te mel gý da - lar da ya þa ný la cak fi yat ar tý þý, A me ri ka i le bir lik te dün ya nýn di ðer ül ke le rin de de gö rü le cek. Ku rak lýk tan za rar gö ren çift çi le rin yüz de 85 i ne ya ký ný za rar la rý ný si - gor ta þir ket le rin den kar þý la ya cak. Ay rý ca fe de ral hü kü met ku rak lýk dolayýsýyla za rar gö ren çift çi le re fa iz siz kre di ver me ye ha zýr la ný yor. New York / cihan

8 8 HA BER Y Ba raj pu a ný ge le cek yýl tar tý þý la bi lir ca ni as ya.com.tr Di zi di zi dert Tür ki ye, yap tý ðý ic ra at lar la Ýs lâm dün ya sý na mo del ol ma ya da kö tü ör nek ol ma a ra sýn da gi dip ge li yor. Ek sik lik le ri ol mak la bir lik te de mok ra si i le i da re e dil di ði i çin mo del o la bi le cek ken, ba zý cid dî yan lýþ lar da ýs rar e de rek kö tü ör nek ol ma ih ti ma li de var. Ýs lâm dün ya sý i le a ra mý zýn i yi ol ma sý, hem bi zim hem de on la rýn men fa a ti ne. An cak, it ti had-ý Ýs lâm ý is te me yen ler de var. On lar da her fýr sat ta a ra mý zýn bo zul ma sý i çin el le rin den ge len gay re ti sar fe di yor. Ni te kim, Ne Þa mýn þe ke ri... di ye baþ la yan yan lýþ söz ler bu nun de li li. Ay rý ca, en bü yük Ýs lâm kon gre si o lan hac dan dö nen ba zý ha cý la rý mý zýn, hac cýn gü zel lik le ri ni an lat mak ve baþ ka la rý nýn da o ra ya git me si ni teþ vik et mek ye ri ne, hep kö tü mi sal le ri an lat ma sý, çer den, çöp ten bah set me si tu za ða dü þül dü ðü nün i þa re ti sa yýl maz mý? Hal kýn ek se ri ye ti nin Müs lü man ol du ðu bu ül ke ler de, geç miþ te ec da dý mý zýn a dil dav ran ma sý do la yý sýy la le hi mi ze bir ha va her za man ol muþ tur. Fa kat, Law ren ce gi bi ça lý þan ve bu dost lu ðu düþ man lý ða çe vir mek is te yen ki þi ler o ül ke ler de de var dýr. Ül ke miz de ki ba zý va tan se ver ler, On lar bi zi ar ka dan vur du di ye Müs lü man kom þu la rý mý zý top tan mah kûm e der ken, ku ru lan tu za ða dü þen ba zý Ýs lâm ül ke le ri nin va tan daþ la rý da De de le ri niz bi zi sö mür dü di ye bi li yor. As lýn da bü tün bun la rýn u lus lar a ra sý if sat þe be ke le ri nin bir tu za ðý ol du ðu nu gör mek lâ zým. Ha týr la na cak o lur sa son yýl lar da Türk di zi le riy le A rap ül ke le ri ne çý kar ma yap mýþ du rum da yýz. Ek se ri ye ti müs teh cen o lan ve Tür ki ye de ki sos yal ha ya tý doð ru yan sýt ma yan bu di zi ler, o ül ke ler de gün dem ol du. Ta biî ki bu gün dem ol ma müs bet mâ nâ da de ðil, o lum suz yön dey di. Hat ta, A rap ül ke le rin de bi ri si ne ha ka ret et mek is te ye nin, Dün se ni Türk di zi sin de gör müþ ler de me ye baþ la dý ðý da ya pý lan yo rum lar a ra sýn day dý. Ür dün de de di zi tar týþ ma sý a lev len miþ. Ger çi ha ber de bu di zi le rin yer li mi yok sa Tür ki ye den sa týn a lý nan di zi ler mi ol du ðu a çýk lan ma mýþ, a ma fark et mez. Ür dün Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki lâ tý Baþ ka ný Mu ham med Be di nin, Ra ma zan a yý bo yun ca bir çok te le viz yon di zi si ne tak va ya za rar ver me si ge rek çe siy le tep ki gös ter me si dik ka te de ðer. Mu ham med Be di, ya yým la dý ðý me saj da Ra ma zan a yý ný tak va a yý o la rak de ðer len dir miþ ve di zi le ri, in sa ný tak va dan u zak laþ tý ran se bep ler a ra sýn da say mýþ. Be di, þöy le de miþ: Sa de ce Ra ma zan a yý i çin 70 di zi nin ya yým lan ma sý ma kul o la bi lir mi? O ruç lu bir ki þi bu di zi le ri ta kip et mek i çin bun ca vak ti ne re den bu la cak? Bü tün bun lar in sa nýn vak ti ni çal mak ve tak va sa hi bi ol ma sý ný en gel le mek i çin ka sýt lý bi rer plan dýr. (A A, 26 Tem muz 2012) Ür dün de du rum buy sa, a ca ba di ðer Ýs lâm ül ke le rin de na sýl dýr? 70 ay rý di zi yi ta kip e den bi ri, ak lý ný kay bet mez mi? Ül ke miz de ki di zi sa yý sýn dan ha ber dar mý yýz ve bu di zi le rin ka çý Ra ma zan a yý nýn ma ne vî ik li mi ne uy gun dur? Ür dün de ki du ru ma i ti raz e dip hal ký i kaz e den bir Be di çýk mýþ. Pe ki, ay ný þe kil de Tür ki ye de ki di zi ler e liy le de ðer le rin lin ci ne kim i ti raz e de cek? Ra ma zan, eð len ce ve is raf a yý ol ma dý ðý gi bi di zi iz le me a yý da de ðil dir. O hal de di zi ler e liy le mil le tin ak lý ný ve kal bi ni çel mek is te yen le re bi ri le ri nin uy gun li san i le i ti raz e dip, mil le ti u yan dýr ma sý lâ zým. Hal ve gi di þe ba ký lýr sa bu nu cid dî mâ nâ da ya pan et ki li ve yet ki li bir i sim gö rül mü yor. El bet te za man za man RTÜK ve ben ze ri ku ru luþ lar in san la rýn TV ler den ya na þi kâ yet le ri ni di le ge ti ri yor ve TV ler bi raz dik kat et sin di yor, a ma bu söz ler bir ne ti ce ver mi yor. Te le viz yon lar bil di ði niz gi bi, in san la rýn ak lý ný ve fik ri ni çel me ye, on la rý ma ne vi yat tan u zak laþ týr ma ya de vam e di yor. Keþ ke müm kün ol sa da bu di zi ler in san la rý a hi ret ha ya tý ný dü þün me ye, o na ha zýr lýk yap ma ya dâ vet e der ha le gel se. Keþ ke, bu mü ba rek o ruç a yý ný i yi de ðer len dir mek ge rek ti ði yo lun da ya yýn lar ya pýl sa. Keþ ke, o yun cu lar film i ca bý da ol sa Ra ma zan ýn gel di ði ni ha týr la sa, ha týr lat sa ve mil le te gü zel ör nek ol sa... On lar bu nu yap mý yor sa, bir i kaz e di ci çý kýp bu nu ha týr lat sa... TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Ýhsan, Rýfat ve Osman Turgut'un dayýsý, muhterem kardeþimiz Yusuf Demirci'nin aðabeyi, muhterem kardeþlerimiz Ahmet ve Tuðba Demirci'nin babasý Ali Demirci'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Batýkent Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA YÖK Baþ ka ný Gök han Çe tin sa ya, ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rýn da ba raj pu a ný nýn dü þü rül me si ne i liþ kin, Ge le cek yýl i çin ta bii ki tar tý þa bi li riz de di. Çe tin sa ya, Öð re tim Ü ye si Ye tiþ tir me Prog ra mý (ÖYP) 2012 yý lý ilk yer leþ tir me so nuç la rý nýn a çýk lan ma sý do la yý sýy la YÖK te dü zen le nen top lan tý nýn ar dýn dan, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Ba raj pu an la rý nýn dü þü rül me si ko nu sun da ki so ru ü ze ri ne Çe tin sa ya, ba sýn da çý kan ha ber le rin ço ðun lu ðu nun YÖK kay nak lý ol ma - BÖYLE GÝTMEZ ÞEHÝT ASTSUBAY AHMET ÜNVER ÝN BABASI: HÜKÜMET, MUHALEFET BÝRLEÞÝP TERÖRE BÝR ÇARE BULSUN. BU BÖYLE GÝTMEZ. BOMBA, TANK, TÜFEK, ASKER BÝZDE, ÞEHÝT DE BÝZDE. DÝ YAR BA KIR IN Li ce il çe sin de te rö rist ler le çý kan ça týþ ma da þe hit o lan Ast su bay Ah met Ün ver in ba ba sý Dur muþ Ün ver, Hü kü met, mu ha le fet bir le þip te rö re bir ça re bul sun. Bu böy le git mez de di. Mer sin Dev let Has ta ne si mor gun da ki Þe hit Ün ver in ce na ze si, ba ba sý Dur muþ ve an ne si Mer yem Ün ver in ya ný sý ra kar deþ le ri ve ya kýn la rý ta ra fýn dan sa bah sa at le rin de morg dan a lýn dý. Has ta ne ö nü ne ge len þe hi din ba ba sý Dur muþ Ün ver, ga ze te de oð lu nun þe hit ha be ri ni o kur ken, ya kýn la rý da bir bir le ri ne sa rý la rak göz ya þý dök tü. Bu ra da ta zi ye le ri de ka bul e den ba ba Ün ver, Hü kü met, mu ha le fet bir le þip te rö re bir ça re bul sun. Bu böy le git mez. Bom ba, tank, tü fek, as ker biz de, þe hit de biz de. E ðer güç le ri yet mi yor sa biz Ýs tik lal Sa va þý na gi der gi bi gi de lim. Bi ti yor mu bit mi yor mu, o za man gö rü lür. Ye ter ki bi ze gö rev ver sin ler di ye ko nuþ tu. An ne Mer yem Ün ver, oð lu nun Türk Bay ra ðý na sa rý lý ta bu tu nun ce na ze a ra cý na ko nu lu þu sý ra sýn da ya kýn la rý na sa rý la rak, Yav rum sa na dý ðý ný vur gu la dý. Bu se bep le ka mu o yu nu bil gi len dir mek a ma cýy la çe þit li a þa ma lar da a çýk la ma lar yap týk la rý ný be lir ten Çe tin sa ya, Dün de i fa de et tim. Þu an i çin böy le bir ko nu gün de mi miz de yok. Çün kü yap tý ðý mýz in ce le me ler de ka mu o yun da ki bil gi ler doð ru lan mý yor. Ge çen se ney le ký yas lan dý ðýn da da çok u fak bir fark lý lýk o lu þu yor di ye ko nuþ tu. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer in ih ti yaç ol ma sý ha lin de ge le cek yýl i çin ba raj pu an la rý nýn has ret git tim, ku zum sa na has ret git tim. Keþ ke ya ný na kuþ gi bi uç say dým di ye rek göz ya þý dök tü. Ka ra yo lu i le Si lif ke ye gö tü rü len Þe hit Ün ver in ce na ze si, Ar kum bel de sin de top ra ða ve ril di. Di yar ba kýr- Bin göl ka ra yo lu Ka ya cýk yol ay rý mýn da gü ven lik güç le riy le te rö rist ler a ra sýn da çý kan ça týþ ma da, 2 as ker þe hit ol muþ tu. Mersin / a a dü þü rü le bi le ce ði i fa de le ri ha týr la tý lan ve bu ko nu da gö rü þü so ru lan Çe tin sa ya, Ö nü müz de ki yýl la il gi li ta bii ki tar týþ ma la rý mýz o la cak. Ta bii bu Ge nel Ku rul un ka ra rý ol du ðu i çin ön ce Ku rul un top lan ma sý ve tar týþ ma sý la zým a ma ge le cek yýl i çin ta bii ki tar tý þa bi li riz de di. Ku rul o la rak ü ze rin de ça lýþ týk la rý YÖK Ka nu nu na i liþ kin de bil gi ve ren Çe tin sa ya, a maç la rý nýn 1 Ey lül e ka dar ça lýþ ma la rý ta mam la mak ol du ðu nu söy le di. Çe tin sa ya, 1 Ey lül den son ra ATALAY: ÞEMDÝNLÝ DE GÜÇLÜ OPERASYON DEVAM EDÝYOR BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Þem din li de cid di ve güç lü bir o pe ras yon sür dü rül dü ðü nü be lir te rek, ge rek li a çýk la ma la rýn gü ven lik bi rim le rin ce ya pý la ca ðý ný söy le di. A ta lay, Sa vun ma Sa na yii Müs te þar lý ðý nda ka týl dý ðý, Ký rýk ka le Ya tý rým A van taj la rý ta ný tým top lan tý sýn da, bir ga ze te ci nin, Þem - din li de de vam e den as ke ri o pe ras yon lar la il gi li bil gi kir li li ði ol du ðu nu söy le ye rek, ko nuy la il gi li de ðer len dir me si ni sor ma sý ü ze ri ne, Bi li yor su nuz o ra da cid di bir o pe ras yon sü rü yor. Böl ge de çok güç lü bir o pe ras yon de vam e di yor. Gü ven lik le il gi li bi rim le ri miz a çýk la ma la rý ya par lar de di. An ka ra / a a Lice de teröristlerle çýkan çatýþmada þehit olan Astsubay Ahmet Ünver Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuðuna uðurlandý. FO TOÐ RAF: A A A lý ko nu lan ga ze te ci ler ser best ÞÝD DET LÝ ça týþ ma la rýn sür dü ðü Su ri ye nin Ha lep þeh rin de, PYD ta ra fýn dan a lý ko nu lan i ki Türk ga ze te ci ser best bý ra kýl dý. Mil li Ga ze te den Ci hat Ar pa cýk ve Star Ga ze te si nden Ke mal Gü müþ, Su ri ye de ki o lay la rý iz le mek ü ze re git tik le ri Ha lep e bað lý Af rin ken tin de, PYD ü ye si ol duk la rý kay de di len bir grup ta ra fýn dan ön ce ki gün sa bah sa at le rin de bin dik le ri a ra cýn yo lu ke si le rek a lý ko nul muþ tu. PYD ü ye si grup ta ra fýn dan Borç hay der kö yü ne gö tü rü len i ki ga ze te ci, ak þam sa at le rin de bu ra dan bi lin me yen bir ye re nak le dil miþ ti. Gün bo yu a lý ko nu lan i ki ga ze te ci, Öz gür Su ri ye Or du su nun gi ri þim le ri so nu cu, sa ba ha kar þý Ha lep e yak la þýk 10 ki lo met re u zak lýk ta ki A de nen kö yün de Öz gür Su ri ye Or du su na (Ö SO) men sup güç le re tes lim e dil di. Ý ki ga ze te ci, Ö SO güç le ri ta ra fýn dan Ha tay da ki sý nýr ka pý sý na ge ti ril di. Bu ra da ser best bý ra ký lan i ki ga ze te ci, sa ba ha kar þý Ha tay dan Tür ki ye ye gi riþ yap tý. An ka ra / a a Þehit babasý Dur muþ Ün ver TERÖR MAÐDURLARINA DESTEK SÖZÜ AÝ LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, te - rör den mað dur o lan la rýn ya kýn çev re si ne tüm des - tek le ri ve re cek le ri ni söy le di. AKP Þýr nak Mil let ve ki li Meh met E min Din dar i le Þýr nak Va li li ði ni zi ya ret e - den Ba kan Þa hin, ga ze te ci le rin, Þe hit Ya kýn la rý Ga - zi ler ve Te rör Mað dur la rý Ya sa sý na i liþ kin so ru su ü - ze ri ne, 25 mad de den o lu þan ya sa nýn i çe ri ði nin ö - nem li ol du ðu nu söy le di. Can git me sin di ye her ke sin mü ca de le et ti ði ni, an cak can git tik ten son ra da ki - þi nin a i le si nin da ha ra hat ya þa ma sý nýn bo yun la rý nýn bor cu ve gö rev le ri ol du ðu nu i fa de e den Þa hin, sos - yal dev let o la rak kay be di len ca nýn a i le si nin ha ya tý ný ko lay laþ týr ma la rý ge rek ti ði ni be lirt ti. Þa hin, bir çok so ru nu çö ze cek þe kil de ha zýr la nan pa ke tin tüm par ti le rin ka tý lý mý ve oy bir li ði i le ka bul e dil di ði ni vur - gu la ya rak, Bu pa ke tin al tý na tüm par ti ler im za la rý - ný at mýþ týr. Bu nun i çe ri sin de te rör mað dur la rý da bu lu nu yor. Bin göl de Ha ti ce Bel gin kar de þi mi zin can lý bom ba nýn üs tü ne at la ma sý so nu cu ha ya tý ný kay bet me si, Ýs tan bul da Se rap ký zý mý zýn o to bü se a - tý lan mo lo tof kok tey li so nu cu ha ya tý ný kay bet me si gi bi te rör den do la yý mað dur o lan la rýn ya kýn çev re si - ne tüm des tek le ri ve re ce ðiz de di. Bu a ra da ön ce ki gün ak þam Þýr nak ta AKP Ýl Baþ kan lý ðý nca dü zen le - nen if tar da par ti li ler le de bir a ra ya ge len Ba kan Þa - hin, þe hit ya kýn la rý, te rör mað dur la rý ve U lu de re o - la yýn da vefat e den le rin ya kýn la rý na ye ni dü zen le - me de ki ya sal hak la rý ný an lat tý. Þýrnak / a a Çadýrkentlerde 145 olay çýktý HATAY DA 145 ayrý asayiþ olayýna karýþan 330 Suriyeli hakkýnda yasal iþlem yapýldý. Hatay Ýl Emniyet Müdürü Ragýp Kýlýç, Hatay da çadýr kentlerde konuk edilen Suriyelilerin, bulunduklarý mekanlar sebebiyle karýþtýklarý asayiþ olaylarýnýn sayýsýný 145 olarak açýkladý. 330 Suriyeli hakkýnda iþlem yapýldýðýný aktaran Kýlýç, þunlarý kaydetti: Suriye deki iç karýþýklýk sebebiyle ülkemize sýðýnan Suriyeliler tamamen insani gerekçelerle çadýr kentlerde geçici olarak misafir edilmekte ve insanî ihtiyaçlarý karþýlanmaktadýr. Zaman zaman içerisinde bulunduklarý ortamýn ve dar alanda toplu olarak yaþamanýn etkileri ile asayiþe müessir olaylara karýþtýklarý görülmektedir. Bu olaylarla ilgili bir kýsmý ceza almýþ bir kýsmýna takipsizlik verilmiþ, 82 sinin ise yargýlama süreci devam etmektedir. Hatay / cihan Halep te yaralandýðý belirtilen 27 Suriyeli sýnýrdan ambulanslarla alýnarak hastaneye kaldýrýldý. 27 si yaralý 390 Su ri ye li geldi ÜL KE LE RÝN DE KÝ o lay lar dan ka çan, a ra la rýn da 1 al bay ve 1 yar bay i le 27 ya ra lý nýn bu lun du ðu 390 Su ri ye li Tür ki ye ye sý ðýn dý. Rey han lý il çe si ne bað lý Ku þak lý, Bü kül mez ve Ka val cýk köy le ri sý ný rý na ge len i çe ri sin de ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu 390 Su ri ye li, Tür ki ye ye sý ðýn ma ta le bin de bu lun du. Gü ven lik ön lem le ri al týn da sý nýr dan mi ni büs ler le a lý nan Su ri ye li ler, Rey han lý Hac Ko nak la ma Te sis le ri ne ge ti ril di. Grup i çin de bu lu nan 1 al bay ve 1 yar ba yýn da da hil ol du ðu top lam 24 as ker ve a i le le ri A pay dýn Kam pý na, di ðer Su ri ye li ler i se Þan lý ur fa ya gön de ril di. Yaralý Su ri ye li bir kiþi kur ta rý la ma dý. Hatay / aa i se Tür ki ye de ki tüm pay daþ lar la bu ko nu da ki gö rüþ le ri tar týþ mak, ö ne ri ler, e leþ ti ri ler doð rul tu sun da son ba har da il gi li o to ri te le re sun mak is te dik le ri ni kay det ti. Çe tin se ya, Ma li ye Ba kan lý ðý i le gö rüþ me le rin de öð re tim ü ye si öz lük hak la rý nýn i yi leþ ti ril me si ko nu su nun da e le a lýn dý ðý ný bil di re rek, Bu ko nu da ö nem li bir gö rüþ me yap týk. Zan ne de rim öð re tim ü ye si ar ka daþ la ra bu son ba har da gü zel bir müj de ve re ce ðiz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Çe lik: Ýn sa nýn çok, in san lý ðýn kýt ol du ðu bir çað da yýz nça LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, Ýn sa nýn çok, in san lý ðýn kýt ol du ðu bir çað da ya þý yo ruz de di. Ba kan Çe lik, An tal ya Kül tür le ra ra sý Di ya log Mer ke zi (AK DÝM) ta ra fýn dan Se rik il çe si ne bað lý Be lek bel de sin de ki Ri xos Pre mi um O tel de dü zen le nen Di ya log Ýf ta rý prog ra mýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ra ma zan a yý nýn sev gi, say gý, hoþ gö rü ve mer ha met duy gu la rý nýn pe kiþ ti ði bir ay ol du ðu nu söy le di. Bir a ra ba yýp ran dý ðý za man ser vi se gö tü rül dü ðü nü be lir ten Çe lik, Ýþ te Ra ma zan a yý da bi zim ser vi se gö tü rül dü ðü müz bir ay dýr di ye dü þü nü yo rum. Sev gi nin, say gý nýn, hoþ gö rü nün, mer ha met duy gu la rý nýn do ru ða u laþ tý ðý bir ay dýr di ye ko nuþ tu. Bu kav ram la rýn bir a ya sýð dýr ma nýn doð ru ol ma ya ca ðý ný vur gu la yan Çe lik, kav ram la rýn 12 a yý kap sa ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Sev gi, say gý, hoþ gö rü ve mer ha me tin tüm ay la rý ku þat ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Çe lik, Ya þa dý ðý mýz dün ya ya bak tý ðý mýz za man 7 mil yar in san var. Ya ni in san çok. Pe ki in san lýk ne, in san lýk 7 mil yar mý? Ma a le sef de ðil. Ýn sa nýn çok, in san lý ðýn kýt ol du ðu bir çað da ya þý yo ruz de di. Ka la ba lýk top lu luk lar i çin de yal nýz lýk la rýn ya þan dý ðý ný di le ge ti ren Çe lik, bu du ru mun da i yi ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Dün ya da bir ta raf ta se fa let, di ðer ta raf ta da zen gin li ðin ya þan dý ðý na i þa ret e den Çe lik, bu tab lo la rýn bir den o luþ ma dý ðý ný, nef ret ten ve þid det ten bes le nen le rin bu tab lo yu o luþ tur du ðu nu kay det ti. Çe lik, bu tab lo ya kar þý hoþ gö rü yü, sev gi yi, di ya lo ðu e sas a lan an la yý þýn dün ya ya ha kim ol ma sý ge rek ti ði ni kay de de rek, Ýn san lý ðýn fab ri ka a ya rý na dön me si ko nu sun da gay ret gös ter me miz ge re ki yor de di. An talya / a a Yýl dý rým: 3. Ha va li ma ný i çin ka mu laþ týr ma iþ le mi ne baþ lan dý nu LAÞ TIR MA, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, 3. Ha va li ma ný nýn ya pý la ca ðý yer le il gi li ka mu laþ týr ma iþ le ri ne baþ lan dý ðý ný be lir te rek, He de fi miz; ye ti þir se a ðus tos a yý i çin de i ha le i la ný na çýk mak. Her þey yo lun da gi der se bu se ne i çin de i ha le yi ye tiþ ti rip ya pým i çin ge rek li a dým la rý at ma yý he def li yo ruz de di. Türk Te le kom un Ah lat lý bel te sis le rin de ba sýn men sup la rýy la if tar da bi ra ra ya ge len Yýl dý rým, Ýs tan bul a ya pý la cak 3. ha va li ma ný nýn ye ri nin ve ça lýþ ma la rýn ne a þa ma da ol du ðu nun so rul ma sý ü ze ri ne, çe þit li yer le rin ko nu þul ma sý nýn do ðal ol du ðu nu, bun la rýn bir ký sý mý nýn ar sa spe kü la tör le ri ta ra fýn dan or ta ya a týl dý ðý ný, ken di le ri nin de doð ru ye ri bu la bil mek i çin e tüt ça lýþ ma la rý yap týk la rý ný an lat tý. 3. ha va li ma ný nýn ya pý la ca ðý yer le il gi li ka mu laþ týr ma ya baþ lan dý ðý ný, yap-iþ let-dev ret mo de liy le ya pý la ca ðý ný i fa de e den Yýl dý rým, YPK ka ra rý çýk ma a þa ma sýn da. He de fi miz ye ti þir se a ðus tos a yý i çin de i ha le i la ný na çýk mak. Her þey yo lun da gi der se bu se ne i çin de i ha le yi ye tiþ ti rip ya pým i çin ge rek li a dým la rý at ma yý he def li yo ruz di ye ko nuþ tu. Ha va li ma ný nýn bi rin ci e ta bý ný 2015 yý lýn da ta mam la ma yý ön gör dük le ri ni be lir ten Ba kan Yýl dý rým, 150 mil yon ka pa si te ye sa hip o la cak ha va li ma ný nýn, ilk e ta bý nýn 90 mil yon yol cu ka pa si te si ne sa hip ol ma sý nýn ön gö rül dü ðü nü söy le di. Seç tik le ri a la nýn yüz de 80 lik kýs mý nýn ka mu a ra zi si ol du ðu nu, yüz de 20 lik kýs mý i çin ka mu laþ týr ma be de li o la ca ðý ný be lir ten Yýl dý rým, Ha va li ma ný nýn ye ri bel li. Ýs tan bul un ku ze yin de, Av ru pa ya ka sýn da Ka ra de niz e ya kýn yer ler de de di. An ka ra / a a As ke rî ca sus luk ta be ra at n ÞAN TAJ ve as ke rî ca sus luk da va sý kap sa mýn da tu tuk lu yar gý la nan sa nýk la rýn ta ma mý þi ka yet çi bu lun ma ma sý ge rek çe siy le fu huþ ve as ke ri ca sus luk suç la rýn dan be ra at et ti, 4 sa nýk tah li ye e dil di. Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me si he ye ti, bu gün kü du ruþ ma da þan taj ve as ke ri ca sus luk da va sý kap sa mýn da ki ka ra rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, 56 sa nýk da þi kâ yet çi bu lun ma ma sý ge rek çe siy le fu huþ ve as ke ri ca sus luk suç la ma la rýn dan be ra at et ti. Mah ke me he ye ti, tu tuk suz sa nýk lar dan Tu ða mi ral Þa fak Yü rek li nin suç ör gü tü ne yar dým et mek su çun dan 1 yýl 4 ay 20 gün ve ya sak la nan bil gi le ri te min et mek su çun dan da 1 yýl 3 ay ol mak ü ze re top lam 2 yýl 7 ay 20 gün ha pis le ce za lan dý rýl ma sý na ka rar ver di. He yet ay rý ca, ör güt yö ne ti ci li ðin den yar gý la nan sa nýk la rýn tü mü ne, ör güt ü ye li ði suç la ma sýn dan ce za ver di. Mah ke me, tu tuk lu yar gý la nan sa nýk lar e mek li al bay Ýb ra him Se zer, Ta mer Zor lu baþ, e mek li yar bay Meh met Sey fet tin A lev can ve De niz Meh met I rak ýn tah li ye si ni ka rar laþ týr dý. Ýs tan bul / a a

9 Y HA BER 9 cev ni as ya.com.tr Böl ge de et nik tef ri ka nýn ö te sin de mez he bî if ti ra ký te tik le yen teh li ke li tah rik ler de sü rü yor. Son dö nem de, et ni si te ü ze rin de ki ta ným lar la ýr kî ay rým lar da a þý la rak, Su ri ye o lay la rý nýn Sün nî- Þi î pa ra met re ler ü ze rin den tah ri ki, mev cut re ji min Nu say rî- A le vi li ði ya pý sý i le mu hâ lif le rin Sün nî kim li ði nin na za ra ve ril me si nin he de fi bu. Ba tý med ya sýn da, Þam yö ne ti mi nin Ý ran, Lüb nan ve hat ta Bah reyn gi bi Þiî nü fu sun a ðýr lýk ta ol du ðu Kör fez ül ke le riy le bir lik te Þiî blo ku, bu na kar þý Su u dî A ra bis tan ve Mý sýr gi bi ül ke le rin Sün nî ku þa ðý o la rak ö ne çý ka rý lýp, Tür ki ye nin Sün nî dün ya sý nýn ye ni li de ri o la rak pro pa gan da sý nýn Çi çek: Ýn san i çi ne çý ka cak yü zü müz kal ma dý de me dim ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu top lan tý sýn da in san i çi ne çý ka cak yü zü müz kal ma dý þek lin de bir i fa de kul lan ma dý ðý ný bil dir di. Çi çek, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu nun ön ce ki gün ger çek leþ ti ri len top lan tý sýn da in san i çi ne çý ka cak yü zü müz kal ma dý þek lin de kul lan ma dý ðý bir i fa de nin dün kü ba zý ba sýn ya yýn or gan la rýn da yer al dý ðý ný kay det ti. A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu top lan tý la rýn da ya pý lan ko nuþ ma la rýn hem ses ka yýt ci haz la rýy la hem de Mec lis ste nog raf la rý va sý ta sýy la ka yýt al tý na a lýn dý ðý ný ha týr la tan Çi çek, Dün kü (ön ce ki gün) Ko mis yon top lan tý sýn da, ye ni a na ya sa ya Tür ki ye nin ih ti ya cý ol du ðu nu, iç ve dýþ ka mu o yu nun bu ça lýþ ma la rý çok ya kýn dan ta kip et ti ði ni, ye ni bir a na ya sa yý yap ma yý ba þa ra ma dý ðý mýz tak dir de hem Mec lis in hem de si ya set ku ru mu nun i ti ba rý nýn ya ra a la ca ðý ný be lirt tim i fa de si ni kul lan dý. An ka ra / a a YAÞ ta i kin ci gün me sa i si nyük SEK As ke rî Þû râ (YAÞ) i kin ci gün ça lýþ ma la rý, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn baþ kan lý ðýn da de vam et ti. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Ka rar ga hý nda ki top lan tý da, ter fi sý ra sýn da bu lu nan ge ne ral, a mi ral ve al bay la rýn bir üst rüt be ye yük sel til me si, ge ne ral ve a mi ral le rin gö rev sü re le ri nin u za týl ma sý ve e mek li lik iþ lem le ri e le a lýn dý. Di sip lin siz lik ve ah la ki du rum la rý ne de niy le Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nden (TSK) ay rý la cak per so ne lin du ru mu da top lan tý da de ðer len di ril di. Þu ra da, TSK yý il gi len di ren di ðer ko nu lar da gö rü þül dü. YAÞ top lan tý sýn da a lý nan ka rar la rýn 4 A ðus tos Cu mar te si gü nü Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e su nul duk tan son ra ka mu o yu na a çýk lan ma sý bek le ni yor. An ka ra / a a PMYO sý nav so nuç la rý a çýk lan dý n2012-po lis A ka de mi si Po lis Mes lek Yük se ko kul la rý Öð ren ci A day lý ðý Sý na vý nýn (PMYO) so nuç la rý a çýk lan dý. ÖSYM den ya pý lan a çýk la ma da, 1 Tem muz 2012 ta ri hin de ya pý lan Po lis A ka de mi si Po lis Mes lek Yük se ko kul la rý Öð ren ci A day lý ðý Sý na vý nýn de ðer len dir me iþ lem le ri nin ta mam lan dý ðý bil di ril di. A çýk la ma ya gö re, so nuç lar ÖSYM nin nuc.osym.gov.tr in ter net ad re sin den öð re ni le bi le cek. A day lar sý nav so nuç la rý ný be lir ti len in ter net ad re sin den T.C. Kim lik Nu ma ra la rý ve þif re le ri i le öð re ne bi le cek. Sý nav So nuç Bel ge si ba sýl ma ya cak ve a day la rýn ad res le ri ne gön de ril me ye cek. Sý na va 31 bin 309 a day baþ vu ru da bu lu nur ken, 31 bin 97 si sý na va gir di. Sý na vý ge çer siz a day sa yý sý 3 o la rak be lir len di. An ka ra / a a Ýs tan bul da e lek trik ke sin ti si n PEN DÝK, Çek me köy, Mal te pe ve Kar tal ýn ba zý semt le rin de e lek trik ke sin ti si uy gu la na cak. A na do lu Ya ka sý E lek trik Da ðý tým AÞ den (A YE DAÞ) ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Pen dik, Kurt köy, Sa man dý ra ve Kar tal iþ let me mü dür lük le ri nin hiz met a la ný i çin de ka lan ba zý tra fo mer kez le rin de ba kým ve o na rým ça lýþ ma sý ya pý la cak. Ça lýþ ma kap sa mýn da bu gün Çek me köy in ba zý semt le ri ne sa at le ri a ra sýn da, Pen dik in ba zý semt le ri ne ya rýn sa at le ri i le 5 A ðus tos Pa zar gü nü i se sa at le ri a ra sýn da, Kar tal in ba zý semt le ri ne de 6 A ðus tos Pa zar te si ve 7 A ðus tos Sa lý gü nü sa at le ri a ra sýn da e lek trik ve ri le me ye cek. Ýs tan bul / a a Þiî-Sünnî çatýþmasý stratejisi de rin a ma cý da bu. Su ri ye de ne re ye va ra ca ðý be lir siz iç sa vaþ la dev le ti top tan tas fi ye yi he def a lan kan lý sal dý rý la rýn ve dýþ mü da ha le le rin mez he bî böl ge sel bir iç sa va þý di na mit le me pro je si nin de bir par ça sý ol du ðu nun sin yal le ri ve ri li yor YEK PA RE ÝS LÂ MI A YIR MA PLÂ NI Ay nen I rak ta ol du ðu gi bi, ül ke nin et nik un sur lar ü ze rin den tef ri ka ya i til me siy le ye ti nil mi yor, ec ne bi le rin Müs lü man dün ya yý kan lý mez hep kav ga la rý na kýþ kýrt ma yý he def le yen Þîi hi lâ li i le Sün nî ek se ni ay rýþ týr ma plâ ný nýn se nar yo la rý, son dö nem de Su ri ye de de tam gaz de vam e di yor Tür ki ye nin ba lýk la ma dal dý ðý Su ri ye so ru nu nu ma yýn lý a ra zi ye ben ze ten ve Ta rih te ki kan lý sa vaþ la rýn ön ce si ne bak tý ðý nýz za man, ne ya zýk ki bu gün kü ne ben zer du rum lar gö rü yo ruz di yen Zül fü Li va ne li nin bu hu sus ta ay lar ön ce sin den yap tý ðý u ya rý lar an lam lý. (Va tan, ) Bir kaç yýl ön ce çe þit li ül ke ler de ki is yan la rýn ve dar be le rin tez gâh la yý cý sý A me ri kan es ki Dý þiþ le ri Ba ka ný Henry Kis sin ger in ko nu ðu ol du ðu Bo ðaz da ki bir ba lýk çý da ki ye me ðe kü çük bir dost gru bu o la rak ka týl dýk la rý ný be lir ten Li va ne li nin, bu teh li ke li a dam ýn ta o za man dan Ýs lâm dün ya sýn da Sün nî-þiî ça týþ ma sý ný ön gör dü ðü nü ha ber ver me si de çar pý cý. Kis sin ger in ye mek te her sa bah Os man lý ha ri ta sý na hay ran lýk la bak tý ðý ný söy le me si ne kar þý, me rak e dip se be bi ni sor duk la rý ný ve Os man lý I rak ýn na sýl yö ne til me si ge rek ti ði ni kav ra mýþ. Þiî ve Sün nî e ya let le ri ne a yýr mýþ ce va bý ný al dýk la rý ný ak ta ran Li va ne li nin, O za man i çim den Ey vah! sö zü geç ti. De mek ki; 11 Ey lül þo kuy la sar sý lan ve kar þý sýn da yek pa re bir Ýs lâm bu lun du ðu nu dü þü nen ABD, Þi î-sün nî ça týþ ma sý ný stra te ji ma sa sý na koy muþ bu lu nu yor du. Da ha son ra stra te ji ler hep bu he sa ba o tur tul du tes bi ti, ger çe ði or ta ya ko yu yor. DA HÝ LÎ KÜ ÇÜK DÜÞ MAN LIK LA RI BI RAK MAK Ne ti ce de bel li ki kü re sel mih rak lar, Þam la Tah ran ýn, hâ len Þiî hü kû me tin yö net ti ði Bað dat ýn ve Hiz bul lah ýn et kin ol du ðu Bey rut un mez he bî ya kýn lý ðý na da ya nan si ya sî ba ðý is ti mal e de rek, böl ge yi sa rýp sar sa cak top ye kûn iç ve dýþ mez he bî-si ya sî kav ga lar plân lý yor lar. Bü tün bun la ra kar þý Ýs lâm â le mi, Þi î-sün nî ay rý mý ve ça týþ ma sýy la, Müs lü man la rý bir bi ri a ley hin de â let e den yý ký cý mez he bî tef ri ka o yu nu nda tah rik le re ve pro vo kas yon la ra gel me me li. Mez he bî tef ri ka fit ne si ne kar þý, Be di üz za man ýn, Hâ ri cî ve bü yük bir düþ ma nýn hü cu mu za ma nýn da, da hi lî kü çük düþ man lýk la rý bý rak mak el zem dir. Yok sa hü cum e den bü yük düþ ma na yar dým hük mü ne ge çer. Bu nun i çin, dâ i re-i Ýs lâ mi ye de es ki den be ri bir bi ri ne mu ka bil, mu â rýz va zi ye ti ni a lan ehl-i Ýs lâm o da hi lî düþ man lýk la rý mu vak ka ten u nut mak mas la hat-ý Ýs lâ mi ye (Ýs lâ mýn ve Müs lü man la rýn men fa a ti) muk te zâ sý dýr (ge re ði dir) i ka zý na ku lak ver me li... (E mir dað Lâ hi ka sý, 183-4) Darbe planlarý önüme geldi ''ER GE NE KON'' DÂ VÂ SIN DA ÞAHÝT O LA RAK DÝN LE NÝ LEN ES KÝ GE NEL KUR MAY BAÞ KA NI ÖZ KÖK, 'A YI ÞI ÐI' VE 'YA KA MOZ' SU NUM LA RI NIN KEN DÝ SÝ NE GEL DÝ ÐÝNÝ BE LÝR TE REK, MEÞ RÛ BÝR BEL GE OL MA DI ÐIN DAN ÝÞ LEM YAP MA DI ÐI NI SÖY LE DÝ ER GE NE KON dâ vâ sýn da þahit o la rak din le ni len es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Hil mi Öz kök, ken di si ne 2004 yý lý nýn ba har ay la rýn da bir va sý tay la bir CD gel di ði ni be lir te rek, Bu nun i çin de ki su num lar A yý þý ðý ve Ya ka moz ol du ðu id di a e di len su num lar dý. De zen for mas yon da o la bi lir di, doð ru da o la bi lir di. A yý þý ðý ve Ya ka moz meþ ru bir bel ge ol ma dý ðýn dan iþ lem yap ma dým de di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde ki sa lon da ya pý lan du ruþ ma da þahit o la rak din le ni len e mek li Or ge ne ral Hil mi Öz kök, as ker li ðiy le il gi li þa hit ol du ðu þey le ri an la ta ca ðý ný ve so ru lan so ru la ra bil gi si da hi lin de ce vap ve re ce ði ni söy le di. Öz kök, 2002 yý lý nýn a ðus tos a yýn da Ge nel kur may Baþ kan lý ðý gö re vi ne a tan dý ðý ný, gö re vi ne baþ la ma sýn dan ký sa bir sü re son ra AKP nin ik ti da ra gel di ði ni ha týr la ta rak, Bu, ben da hil ol mak ü ze re Türk Si lâh lý Kuv vet le ri men sup la rýn da bir te dir gin lik o luþ tur du. Bu ki þi le rin es ki söy lem le ri ne ba kýl dý ðý za man, bir kö tü ye doð ru gi diþ o lur mu? di ye en di þe et tik. Bun la rý ken di a ra mýz da da ko nuþ tuk. Çe þit li ki þi ler, çe þit li fi kir ler söy le di. As ker lik te her kes hür fik ri ni söy ler. So nun da ko mu ta nýn de di ði o lur. Be nim gö rüþ le rim i le ast la rým a ra sýn da ay rýþ ma lar ol du. Bu çok nor mal di ye ko nuþ tu. A YI ÞI ÐI VE YA KA MOZ A ÝÞ LEM YAP MA DIM Öz kök, o dö nem de yo ðun bir gün de min ol du ðu nu be lir te rek, þöy le de vam et ti: Ba na 2004 yý lý nýn ba har ay la rýn da bir va sý tay la bir CD gel di. Bu nun i çin de ki su num lar A yý þý ðý ve Ya ka moz ol du ðu id di a e di len su num lar dý. De zen for mas yon da o la bi lir di, doð ru da o la bi lir di. Bu ne den le ast la rým la bi le pay laþ ma dým. Ge nel kur may Baþ ka ný o la rak tem kin li ol mam ge re ki yor du. Ba zen bir fýk ra, ba zen bir es pri, ba zen de a çýk ça, bu ko nu lar dan ha ber dar ol du ðu mu i fa de et tim. Bu lun du ðu muz ma kam lar çok ö nem li ma kam lar. Ör ne ðin bir Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý nýn em rin de 300 bin ki þi var. Meþ ru ol - ma yan, ger çek o lup ol ma dý ðý ný bil me di ðim bir bel gey le iþ lem ya pa maz dým. Bu ast lar dan þüp he duy du ðum an la mý na ge lir. Ast la ra gü ven ver mek çok ö nem li dir. Be nim u ça ðý ma ha va da ya kýt ik ma li ya pýl dý. Ben ce sur ol du ðum dan mý? On la rýn e ði tim le ri ne gü ven duy du ðu mu be lirt mek i çin yap tým. A yý þý ðý ve Ya ka moz meþ ru bir bel ge ol ma dý ðýn dan iþ lem yap ma dým. Da ha son ra dan ba zý ki þi le rin e mek li ol du ðu nu, ba zý la rý nýn kal dý ðý ný ak ta ran Öz kök, bu ko nu la rýn ken di si nin e mek li li ðin den son ra ye ni den gün de me gel di ði ni söy le di. MUH TI RA VE RÝL ME SÝ YÖ NÜN DE TEK - LÝF TE BU LU NAN OL DU MU? Öz kök, sav cý lýk ta ki i fa de sin de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý yap tý ðý nýz dö nem i çe ri sin de ma hi ye ti niz de ki kuv vet ko mu tan la rýn dan dö ne min yü rüt me or ga ný na yö ne lik muh tý ra ve ril me si yö nün de tel kin ya da tek lif te bu lu nan ol du mu? Ol duy sa kim ler ta ra fýn dan ne a maç la ve na sýl ol du? so ru su na ver di ði ce vap o kun du ðu sý ra da a ra ya gi re rek, þun la rý kay det ti: Ge çen bir ga ze te ci bu ra da, bir rö por ta jý ma a týf ta bu lu na rak Tek lif di ye so rul du, baþ ka þe kil de so rul say dý ce va bým baþ ka o lur du de di ði mi be lirt miþ. Bu ra ya bir a çýk lýk ge tir mek is ti yo rum. Tek lif as ker lik te çok ö zel bir te rim dir. Da ha ön ce em re di len bir ko nu da ast lar bir ça lýþ ma ya par ve em ri ve re ne bu ko nuy la il gi li bir su num da bu lu nur. Bu nun dý þýn da za man za man top la nýr be yin fýr tý na sý ya pa rýz. O ra da ki þi ler a ni den ak lý na ge le ni söy ler. Sal dý rý, sa vun ma ve ge ri çe kil me gi bi bir bi rin den fark lý 3 ha re ket tar zý var dýr. E vet, o ra da böy le bir söz söy len di. Muh te mel ha re ket tarz la rýn dan bi riy di. BAÞ BUÐ, 3 AY DAN SON RA ÝLK KEZ DU RUÞ MA DA Bu arada, du ruþ ma ya ve ri len ký sa a ra nýn ar dýn dan dâ vâ nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ buð da du ruþ ma sa lo nu na gel di. Da va da ký sa be yan da bu lun duk tan son ra cel se le re ka týl ma ya ca ðý ný bil di ren Baþ buð, yak la þýk 3 ay dan son ra ilk de fa du ruþ ma da bu lun du. ER GE NE KON ÞE MA SI NI DOÐ RU LA DI Öz kök e, dos ya da bu lu nan Er ge ne kon þe ma sý gös te ri le rek, MÝT in 2003 te Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na gön der di ði Er ge ne kon bel ge le ri ve þe ma sýy la ay ný o lup ol ma dý ðý so rul du. Bel ge le ri in ce le yen Öz kök, Ek-7 de bu lu nan bel ge çað rý þým yap tý rý yor. A ra dan ge çen yýl lar ve ya þý mý da dik ka te a lýr sa nýz ba na ve ri len ev rak ta ki þe ma i le bu þe ma yüz de 90 ay ný de di. Sav cý Meh met A li Pek gü zel in, tu tuk suz sa nýk e mek li Or ge ne ral Þe ner E ruy gur dö - ne min de Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda ya pý lan giz li din le me ler den ha be ri o lup ol ma dý ðý ný sor du ðu Öz kök, Ha yýr. Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nýn Ge nel kur may Baþ kan lý ðý i le bað lan tý sý e ði tim ve ha re kat ko nu su dur de di. Öz kök, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nýn Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý ve yet ki le ri nin de faz la ol du ðu nu i fa de e de rek, On la rýn ya pýl dý ðý du yu lu yor du de di. Öz kök, 2003 yý lýn da Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda ya pý lan din le me ler le il gi li sa nýk lar dan e mek li Tuð ge ne ral Le vent Er söz ve e mek li Al bay Ha san A til la U ður u dik kat li dav ran ma la rý ko nu sun da u yar dý ðý ný söy le di. Ýs tan bul / a a HA BER LER Sür gü de Ra ma zan da vul cu su tu tuk lan dý nma LAT YA NIN Do ðan þe hir il çe si ne bað lý Sür gü bel de sin de A le vi a i le nin sal dý rý ya uð ra dý ðý id di a sý na se bep o lan o lay la il gi li Ra ma zan da vul cu su Mus ta fa Ev þi tu tuk lan dý. Jan dar ma dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ev li a i le si nin e vi nin ö nün de da vul çal dý ðý be lir ti len Mus ta fa Ev þi nin, i fa de si nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan Do ðan þe hir Ad li ye si ne sevk e dil di ði ve çý ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk lan dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, o lay sý ra sýn da Ev li a i le si nin e vi ni taþ la dýk la rý þüp he siy le i fa de le ri a lý nan 23 þah sýn Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na sevk e dil di ði ve tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dýk la rý be lir til di. Bu a ra da Ha cý Bek taþ Ve li A na do lu Kül tür Vak fý, o lay la il gi li ra por ha zýr la dý. Vak fýf Baþ ka ný Er can Geç mez, ko nuy la il gi li ra por la rýn da ki ba zý çö züm ö ne ri le ri ni di le ge ti re rek, çö züm ye ri nin Mec lis ol du ðu nu söy le di. Çý kar o dak la rý nýn bi lin cin de ol duk la rý ný vur gu la yan Geç mez, Sün ni-a le vi ça týþ ma sý na mü sa a de et me ye cek le ri ni söy le di. Ma lat ya / a a Cüb be li Ah met Ho ca has ta ne ye kal dý rýl dý nka MU O YUN DA Ka ra güm rük Çe te si o la rak bi li nen suç ör gü tü ne yö ne lik yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da a çý lan da va nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan Cüb be li Ah met Ho ca o la rak ta ný nan Ah met Mah mut Ün lü, has ta ne ye kal dý rýl dý. Ün lü nün a vu ka tý Fa tih O ðuz yap tý ðý a çýk la ma da, yak la þýk 8 ay dýr Met ris Ce za e vi nde tu tuk lu bu lu nan mü vek ki li nin sað lýk so run la rý se be biy le dün sa bah er ken sa at ler de has ta ne ye kal dý rýl dý ðý ný bil dir di. O ðuz, 46 ya þýn da ki Ün lü nün bir çok has ta lý ðý bu lun du ðu nu i fa de e de rek, mü vek ki li nin tu tuk lu bu lun du ðu sü reç i çe ri sin de kon trol le ri ni tam o la rak yap tý ra ma dý ðý ný ve bu na bað lý sý kýn tý la rý ol du ðu nu i le ri sür dü. Ün lü nün çe þit li sý kýn tý ve þi ka yet ler le sa bah er ken sa at ler de Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýs tan bul Týp Fa kül te si Has ta ne si ne sevk e dil di ði ni be lir ten O ðuz, Beh çet has ta lý ðýn dan kay nak lý e lin de ki ten don ký lýf la rý nýn bo zul ma sý se be biy le kor ti zon te da vi si ol mak ve ay rý ca yak la þýk bir yýl dýr kon trol e dil me yen þe ker has ta lý ðý se be biy le göz dip le ri kon tro lü nün de ya pýl ma sý i çin bu gün (dün) has ta ne ye ge ti ril di i fa de le ri ni kul lan dý. Ýstanbul / a a Bay ram O tel in sa hi bi ne 22 yýl ha pis is ten di nvan DA 9 Ka sým 2011 de mey da na ge len 5,6 bü yük lü ðün de ki dep rem de yý ký lan Bay ram O tel in sa hi bi Tev fik Bay ram hak kýn da, Bi linç li tak sir li ö lü me se be bi yet ver mek su çun dan 22,5 yý la ka dar ha pis ce za sý ta le biy le da va a çýl dý. Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Os man Nu ri Gü ler, de vam e den dep rem so ruþ tur ma la rý ve mah ke me ye su nu lan Bay ram O tel id di a na me siy le il gi li ya zý lý a çýk la ma yap tý. Gü ler, yet ki a lan la rýn da bu lu nan il mer ke zin de 23 E kim ve 9 Ka sým da ya þa nan dep rem ler de yý ký lan top lam 7 bi na da ölen le rin bu lun du ðu nun tes bit e dil me si nin ar dýn dan so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý ný bil dir di. 9 Ka sým da mey da na ge len dep rem de yý ký lan Bay ram O tel i le il gi li so ruþ tur ma ta mam lan dý ðý ný i fa de e den Gü ler, ha zýr la nan id di a na me nin 1 A ðus tos ta U YAP ü ze rin den o nay lan mak su re tiy le Van 2. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril di ði ni bil dir di. Bay ram O tel in en ka zýn da 3 ü Ý ran ve 1 i Ja pon uy ruk lu ol mak ü ze re 24 ki þi nin öl dü ðü nü ha týr la tan Gü ler, o te lin sa hi bi Tev fik Bay ram ýn 23 E kim 2011 ta ri hin de mey da na ge len dep rem den son ra art çý þok lar de vam e der ken ha sar tes pi ti yap týr ma dan müþ te ri ka bu lü ne de vam et ti ði ne dik ka ti çek ti. Gü ler, ay rý ca Bay ram ýn o tel iþ let me ci li ði yap ma sý nýn ya sak lan ma sý nýn ta lep e dil di ði ni söy le di. Van / a a Kar tal Ko þu yo lu nda bu yýl 7 nci ak ci ðer nak li nça NAK KA LE DE be yin ö lü mü gern çek le þen bir has ta nýn ak ci ðer le ri, Kar tal Ko þu yo lu Yük sek Ýh ti sas E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde 21 ya þýn da ki bir gen ce ba þa rýy la nak le di lir ken, o pe ras yon, has ta ne nin bu yýl ki 7 nci ak ci ðer nak li ol du. Sað lýk Ba kan lý ðý na bað lý Kar tal Ko þu yo lu Yük sek Ýh ti sas E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nden ya pý lan a çýk la ma da, 21 ya þýn da ki 0 Rh po zi tif ( ) kan gru bun da ki Z.D nin, bron þek ta zi (ak ci ðer le re ha va yý i le ten bronþ la rýn ka lý cý o la rak ge niþ le me si) ta ný sýy la ak ci ðer nak li bek le di ði an la týl dý. Has ta ne nin or gan nak li mer ke zi nin, Sað lýk Ba kan lý ðý U lu sal Ko or di nas yon Mer ke zi ta ra fýn dan Ça nak ka le Dev let Has ta ne si nden in trak ra ni al ka na ma so nu cu be yin ö lü mü mey da na ge len bir has ta ya a it O Rh po zi tif ( ) kan gru bun da ak ci ðer do nö rü bil di ri mi yap tý ðý ve do nö rün Ýs tan bul a ge ti ri le rek, ba þa rý lý bir o pe ras yon la Z.D ye nak le dil di ði be lir til di. A çýk la ma da, Z.D ye ya pý lan ak ci ðer nak li nin has ta ne de bu yýl ya pý lan 7 nci ak ci ðer nak li o pe ras yo nu ol du ðu da kay de dil di. Ýstanbul / a a Sa ban cý dan STK la ra 1,2 mil yon li ra hi be nsa BAN CI Vak fý, Top lum sal Ge liþ me Hi be Prog ra mý (TGHP) kap sa mýn da 2012 yý lýn da 8 si vil top lum ku ru lu þu na 1,2 mil yon li ra hi be ve re cek. Sa ban cý Vak fý, TGHP kap sa mýn da hi be ve re ce ði 2012 yý lý pro je le ri ni, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da a çýk la dý yý lýn dan bu ya na 20 pro je ye des tek ve ren va kýf, 2012 yý lýn da ka dýn, genç ve en gel li le re yö ne lik 8 pro je yi da ha prog ra ma da hil et ti. Bu yýl, 8 pro je ye 1,2 mil yon li ra hi be des te ði ve re cek vak fýn bu gü ne ka dar ki hi be des te ði 6 mil yon li ra yý aþ tý.top lan tý da ko nu þan Sa ban cý Vak fý Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý, dün ya da ki va kýf çý lýk ve fi lan tro pi (ha yýr se ver lik) sek tö rü nün ya kýn dan ta kip et tik le ri ni ve top lum sal ge liþ me de et kin yön tem le ri de ðer len dir dik le ri ni be lir te rek, kü re sel çap ta bü yük va kýf la rýn uy gu la dý ðý, çar pan et ki siy le ken di ken di ni bü yü ten bir sos yal ya tý rým mo de li o lan hi be prog ram la rý ný Tür ki ye de baþ la tan ilk va kýf ol duk la rý ný söy le di. Ýstanbul / a a

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN ÖN CE KÝ GÜN DÜN 639 ÖN CE KÝ GÜN 631 DO LAR DÜN 1,7927 ÖN CE KÝ GÜN 1,8050 DÜN 2,2100 ÖN CE KÝ GÜN 2,2100 u tu u u Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 1 AÐUSTOS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ Daðýtým Elemaný Kendi motoru ile hazýr aboneye daðýtým yapacak eleman aranýyor. Baþakþehir 4.Etap Tel: (0535) KU VEYT Türk Ka tý lým Ban ka sý nýn 2012 yý lý ilk al tý ay lýk net kâ rý; mil yon TL ol du Ku veyt Türk, yý lýn ilk ya rý sýn da bü yü me si ne de vam e - de rek kâ rý ný; 139,6 mil yon TL ye yük selt ti. Ay ný dö nem de top lam ak - tif ler 16 mil yar 552 mil yon TL o la - rak ger çek le þir ken, öz var lýk lar da da 1 mil yar 560 mil yon TL ye u laþ tý. Top la nan fon lar da 10 mil yar 921 mil yon TL se vi ye si ne u la þan Ku veyt Türk, 10 mil yar 844 mil yon TL lik fon kul lan dý rý mý ger çek leþ tir di. Sað lam Ban ka cý lýk iþ mo de liy le sür dü ðü is tik rar lý bü yü me si ne 2012 yý lý nýn ilk ya rý yý lýn da a ra lýk sýz de vam e den Ku veyt Türk, bu yýl i çin aç ma - yý plan la dý ðý 40 ye ni þu be nin ta ma - mý ný yý lýn ilk ye di a yý i çin de a çar ken, top lam þu be sa yý sý ný bu gün i ti ba riy - le 221 e, ça lý þan sa yý sý ný i se 3837 ye yük selt ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya TÜR KÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) ta ra - fýn dan TESK O tel de dü zen le - nen if tar ye me ði ne ka tý lan Ba - kan Ya zý cý, es na fý il gi len di ren ba zý ko nu lar hak kýn da ö nem li a çýk la ma lar da bu lun du. Kon - fe de ras yo nun ça tý sý al týn da yer a lan o da la rýn baþ kan la rý na ses - le nen Ya zý cý, AVM ler i le il gi li bir ça lýþ ma ya ih ti yaç ol du ðu nu be lir te rek, böy le bir ça lýþ ma - nýn ön le rin de ol du ðu nu ve bu ça lýþ ma yý da es naf la bir lik te ya pa cak la rý ný i fa de et ti. Es naf ve sa nat kâr la rýn ül ke i çe ri sin de ki iþ le vi ni an la tan Ya zý cý, 2 mil yon 40 bin ki þi yi doð ru dan tem sil e di yor su nuz a ma a i le bi rey le ri ni de kat tý ðý - mýz za man, 4 i le 5 i le çarp tý ðý - mýz za man ne re ye u laþ tý ðý ný gö rü yo ruz. Dün ya de ði þi yor. A ma dün ya de ði þi yor di ye, bak ka lýn, ma nav baþ ka laþ mý - yor. Hep bu fa a li yet ler de de - vam e de cek tir. El bet te ki de ði - þen du rum la rý da dik ka te al - mak su re tiy le bel ki ben den hep bek le di ði niz, pe ra ken de sek tö rü ya ni AVM de ni len bu a la ný ye ni den, da ha doð ru su ye ni bir ya sal dü zen le me ye ka - vuþ ma sý. E vet, bu a lan da ye ni - den bir dü zen le me ye ih ti yaç var. Bu na kar þý o lan lar var, bun dan ya na o lan lar var. A þa ðý yu ka rý þim di ye ka dar bu a la ný dü zen le mey le a la ka lý bir kaç de fa ta sa rý ha zýr lan mýþ, mec li - se gel miþ ka dük ol muþ. Þim di bi zim de ö nü müz de bir ta sa rý var, þim di ye ka dar da mec li se su nu lan la rý da der le dik, to par - la dýk bir çer çe ve de ça lýþ ma yý sür dü rü yo ruz. El bet te ki bu ça lýþ ma yý tas lak tan ta sa rý ya çe - vir me a þa ma sýn da hep siz ler le pay la þa rak gö tü re ce ðiz. So - nuç ta ta raf la rý mem nun e de - cek a ma mem nun ol ma dý ðý nýz nok ta da da bi zim ha kem li ði - mi ze gü ve ne ce ðiz i nan cý i le bu nu in þal lah ön ce hü kü me te, hü kü me tin de o nay ver me si i le par la men to ya ta þý ya ca ðýz. Bu - nun la il gi li bir tak vim ve re mi - yo rum di ye ko nuþ tu. AVM le re çe ki dü zen þart GÜMRÜK VE TÝCARET BAKANI HAYATÝ YAZICI, AVM'LER ÝLE ÝLGÝLÝ BÝR ÇALIÞMAYA ÝHTÝYAÇ OLDUÐUNU BELÝRTEREK, BÖYLE BÝR ÇALIÞMANIN ÖNLERÝNDE OLDUÐUNU VE BU ÇALIÞMAYI DA ESNAFLA BÝRLÝKTE YAPACAKLARINI KAYDETTÝ. KA PI KA PAT MA DIK, O DA DA KA PAT MA YIZ Yi ne es naf o da la rý nýn ka - pa na ca ðý yö nün de ki söy len - ti le re de de ði nen Ya zý cý, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Biz bir ke re hiç bir za man o da ka pat ma yýz. Þim di ge - çen ler de Su ri ye i le ya þa dý ðý - mýz so run lar do la yý sý i le güm rük ka pý la rý i le il gi li bir ta kým ka rar lar al dýk. Ba zý la rý güm rük ler ka pan dý de di, biz ka pý ka pat ma dýk. O da da ka pat ma yýz, a ma o a lan - la il gi li bir dü zen le me yi de yi ne si zin le bir lik te ya pa rýz. O tu ra ca ðýz, ko nu þa ca ðýz doð ru o lan ney se o nu ya pa - ca ðýz. Yi ne ya sa i le tü zük i le ya pa ca ðý mýz bir dü zen le me o lur sa he def kit le nin ö nün - de ki en gel le ri kal dýr mak i çin ya pa rýz, o na en gel ler çý kart - mak i çin yap ma yýz. Ge lir bir yer de ol maz der se niz, biz de du ru ruz. Ya ni bi zim hiç kim se ye bir þe yi zor la em - po ze et me gi bi bir tar zý mýz o la maz. Biz þu na i na ný yo - ruz, so run la rý çöz me nin en i - yi yo lu pay laþ mak týr, ka tý - lým cý lý ðý sað la mak týr. Ya ni de mok rat ça dav ran mak týr. Es naf tem sil ci le ri ne A hi lik i - le il gi li tav si ye ler de bu lu nan Ya zý cý, Ey lül ün 3. haf ta sýn - da kut la na cak faaliyetle re çok ö nem ver di ði ni söz le ri - ne ek le di. An ka ra / ci han GÝ RE SUN ve yö re sin de ü re ti ci ler, ye ni mah sul fýn dýk ha sa dý na baþ la dý. Gi re - sun Zi ra at O da sý (GZO) Baþ ka ný Ö - zer Ak baþ lý, Bu gün çift çi nin ak lýn - dan ge çen fi yat en alt ka da me si 6 li ra. Ya ni alt çiz gi 6 li ra. Bu ra ka mýn al týn - da ki her sa tý lan fýn dýk çift çi yi mem - nun et me ye cek de di. A þý rý sý cak lar - dan do la yý za rar gö ren 2012 mah su lü fýn dýk ha sa dý na Gi re sun Va li li ði baþ - kan lý ðýn da o luþ tu ru lan ko mis yon ta - ra fýn dan 7 A ðus tos ta baþ la ma sý ka - rar laþ tý rýl mýþ tý. An cak sý cak la rýn da et ki siy le ü rü nün za rar gö ren ü re ti ci - ler, za rar bo yu tu nun art ma ma sý i çin a çýk la nan ta rih ten bir haf ta ön ce bah çe le re gir di. GZO Baþ ka ný Ö zer Ak baþ lý, Gi re sun Mer kez e bað lý Boz - tek ke Kö yü nde ga ze te ci le re yap tý ðý a - çýk la ma da, ü re ti ci le rin bu yýl bah çe le - re ü rün le rin de o lu þan za rar dolayýsýyla en di þe li gir dik le ri ni söy le di. Ak baþ - lý, Fýn dýk ha sa dý ar týk bah çe le ri miz de baþ la dý. Bir çok çift çi miz fýn dýk bah çe - le rin de ha sa dý de vam et ti ri yor. Fa kat bu se ne ha sa dýn bol ol ma sý na rað men ge çen se ne le re o ran la fýn dý ðý mýz da a - þý rý bir ya nýk lýk var. Bu du rum Tür ki - ye nin ta ma mýn da var. Do la yý sýy la bu se ne 2012 yý lý fýn dýk la rý mýz a þý rý sý - cak lar dan za rar gör dü di ye ko nuþ tu. Gi re sun / ci han Gi re sun da fýn dýk ha sa dý baþ la dý Ý ran ve I rak pa za rý yü zü mü zü gül dür dü ntür KÝ YE NÝN 2012 O cak-ha zi ran dö ne min de Or ta do ðu ül ke le ri ne yap tý ðý ih ra cat ta Ý ran ve I rak ba þý çek ti. Tür ki ye nin Or ta do ðu ya ger çek leþ tir di ði 22,6 mil yar do lar lýk ih ra ca týn 11 mil yar do la rý Ý ran ve I rak a ya pýl dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) O cak-ha zi ran 2012 dýþ ti ca ret is ta tis tik le ri ve Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si nin (TÝM) tem muz a yý ih ra cat ve ri le rin den der le di ði bil gi ye gö re, Tür ki - ye nin, a ra la rýn da I rak, Ý ran, Bir le þik A rap E mir lik le - ri (BA E), Ýs ra il, Mý sýr, Lib ya gi bi ül ke le rin de bu lun - du ðu Or ta do ðu böl ge si ne 2001 yý lýn da 3 mil yar 600 mil yon do lar o lan ih ra ca tý, ilk kez 2005 yý lýn da 10 mil yar do lar sý ný rý ný aþ tý yý lýn da bu böl ge ye ih - ra cat yak la þýk 27 mil yar do la ra u la þýr ken, 2009 yý lýn - da dü þü þe rek 22 mil yar 679 mil yon do la ra ge ri le di. Tür ki ye nin Or ta do ðu ül ke le ri ne ih ra ca tý 2010 yý lýn - da, ay ný yý lýn so nun da baþ la yan A rap Ba ha rý na rað - men, bu du rum dan et ki len me yen ül ke le rin ih ra ca ta sað la dý ðý kat kýy la 26 mil yar 456 mil yon do lar dü ze - yi ne yük se lir ken, bu böl ge ye ge çen yýl i se yak la þýk 30 mil yar do lar tu ta rýn da ih ra cat ger çek leþ ti ril di. Tür - ki ye nin 2011 yý lýn da bir ön ce ki yý la gö re Bah reyn, Ku veyt, Lib ya, Su ri ye, Ür dün ve Ye men e ih ra ca tý a - za lýr ken, BA E, Fas, I rak, Ý ran, Ýs ra il, Ka tar, Lüb nan, Mý sýr, Su u di A ra bis tan, Tu nus ve Um man a ya pý lan ih ra cat ta ar týþ sað lan dý. Tür ki ye nin 2012 O cak - Ha zi ran dö ne min de Or ta do ðu ül ke le ri ne yap tý ðý ih - ra cat ta Ý ran ve I rak ba þý çe ker ken, Tür ki ye nin Or ta - do ðu ya ger çek leþ tir di ði 22,6 mil yar do lar lýk ih ra ca - týn 11 mil yar do la rý Ý ran ve I rak a ya pýl dý. Ýlk ya rý da Ý ran a 5 mil yar 891 mil yon do lar, I rak a 5 mil yar 56 mil yon do lar lýk ih ra cat ger çek leþ ti ril di. Ýs tan bul / a a Hyun dai ba yi le ri ne re ka bet so ruþ tur ma sý nre KA BET Ku ru lu, o to mo tiv sek tö rün de fa a li yet gös te ren 21 Hyun dai ba yi si hak kýn da so ruþ tur ma a - çýl ma sý na ka rar ver di. Re ka bet Ku ru mu nun in ter net say fa sýn da ya yým la nan du yu ru ya gö re, Ýs tan bul da fa - a li yet gös te ren Hyun dai ba yi le ri ta ra fýn dan a raç sa týþ fi yat la rý nýn bir lik te be lir len di ði ve bu fi yat la ra u yul - ma sý nýn sað lan ma sý a ma cýy la yap tý rým me ka niz ma sý o luþ tu rul ma ya ça lý þýl dý ðý id di a la rý ný i çe ren þi kâ yet baþ vu ru su ü ze ri ne ya pý lan ön a raþ týr ma, Re ka bet Ku - ru lu ta ra fýn dan ka ra ra bað lan dý sa yý lý Re ka be tin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun un 4 ün cü mad de si nin, te þeb büs ler a ra sýn da ki re ka be ti sý nýr la yý cý an laþ ma la rý ve u yum lu ey lem le ri ya sak la dý ðý be lir ti len du yu ru da, so ruþ tur ma nýn, Hyun dai mar ka sý a dý al týn da Ýs tan - bul da fa a li yet gös te ren 21 ba yi nin sun duk la rý ü rün ve hiz met le rin fi yat la rý ný ve di ðer sa týþ þart la rý ný an la þa - rak be lir le mek su re tiy le Ka nun un 4 ün cü mad de si ni ih lal e dip et me dik le ri nin tes pi ti a ma cýy la baþ la týl dý ðý bil di ril di. Ön a raþ týr ma da el de e di len bil gi, bel ge ve ya pý lan tes pit le ri mü za ke re e den Ku rul, bul gu la rý cid - dî ve ye ter li bu la rak bu ba yi ler hak kýn da so ruþ tur ma baþ la týl ma sý na ka rar ver di. An ka ra / a a KU VEYT TÜRK ÜN ÝLK YA RI YIL NET KÂ RI, 139,6 MÝL YON TL FO TOÐ RAF: A A FO TOÐ RAF: CÝHAN SAYI: 2011 /3624 Esas. Bir borçtan dolayý hacizli o lup a þa ðý da ta pu kay dýn da, cin si, ev sa fý, kýy me ti i le ö nem li ö zel lik le ri ve sa týþ þart la rý be lir ti len ta þýn maz, Mü dür lü ðü müz ce a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TAPU KAYDI Büyükçekmece Tapu Sicil Müdürlüðünün tarih, sayýlý kaydýna göre; Ýstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Köyünde kain, 3574 Parsel sayýlý, ,86 m 2 yüzölçümlü, 'B.A.K. altý adet blok' vasfý ile, kat mülkiyeti tesisli, 131 A Blok kargir binanýn 1. Katta 161/21196 arsa payýna tefrikli, 3 No'lu meskenin tamamýdýr. ÝMAR DURUMU Büyükçekmece Be le di ye Baþ kan lý ðý, Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün ta rih, sa yý lý ya zý sý na gö re; Ýs tan bul i li, Bü yük çek me ce il çe si, Mi mar si nan Ba tý köy Ma - hal le si 3574 no lu Par sel, o nay ta rih li 1/1000 i mar pla ný na gö re blok ni zam, kýs - men em sal: 2.60 H: m 'ko nut+ti ca ret' a la ný, kýs men de em sal: 1.60, H: m (4 kat), 'ko nut' a la nýn da kal dý ðý be lir til miþ tir. HUDUDU VE SAHASI Tapu kaydý ve ekli çapý mahalline uygulandýðýnda çapýnýn zeminine uygun olduðu tespit edilen parselin, kaydýnda belirtilen tüm sahasý: ,86 m 2.dir. HALÝ HAZIR DURUMU ve EVSAFI Satýþa konu taþýnmaz; Ýstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Batýköy Mah. Mustafa Kemal Bulvarý, Aktay Cad. Ergöz Sk. Sinanoba Emlak Bankasý Konutlarý, mahallinde C-1 Blokta kain, 3574 No'lu parselde kayýtlý 131 A Blok kargir binanýn, 1. Katta 161/21196 arsa payýna tefrikli (3) nolu meskenin tamamýdýr. Ana Gayrimenkul: Taþýnmazýn Sinanoba Emlak Bank Konutlarý içerisinde yer almaktadýr. Site bakýmlý bahçe düzenine sahiptir. Site içerisinde açýk otopark, çocuk parký ve spor sahalarý mevcuttur. Taþýnmaz konum olarak, E-5 Karayo lu na 1.5 km, çar þý mer ke zi - ne 500 m me sa fe de bu lun mak ta dýr. Ya kýn çev re sin de Mi mar si nan Li se si, ca mi ve ko nut gi bi sos yal a lan lar mev cut tur. Top lu ta þý ma a raç la rý i le u la þým yü rü me me sa fe sin de dir. Ko nu ta þýn ma zýn bu lun du ðu blok; bod rum+ze min+7 nor mal kat lý o la rak be to nar me kar - kas sis tem de in þa e dil miþ tir. Blok ta top lam 15 ba ðým sýz bö lüm bu lun mak ta dýr. Tak ri bi 13 yýl lýk týr. (3) Numaralý Mesken: Binanýn 1. Ka týn da bu lun mak ta dýr. Da i re bi na gi ri þi ne gö re sol ta raf ta ve ba tý cep he sin de yer al mak ta dýr. Da i re mal sa hi bi ta ra fýn dan kul la nýl mak ta dýr. Da i re 3 o da, sa lon, mut fak, ban yo e be veyn ban yo, gi yin me o da sý, gi riþ ko ri dor ve 1 bal - kon ha cim le rin den o luþ mak ta dýr. Mal ze me Ö zel li ði O la rak. Sa lon da ve o da lar da yer dö þe me si la mi nat par ke, du var lar sa ten bo ya, ta van kar ton pi yer dir. Ban yo la rýn yer dö þe me si ve du var lar se ra mik tir. Mut - fak ta yer dö þe me si se ra mik, du var lar sa ten bo ya, ta van plas tik bo ya o lup do lap lar ve tez gah la mi nat týr. Gi riþ ho lü ve ko ri dor da yer dö þe me si se ra mik du var lar sa ten bo ya, ta - van kar ton pi yer dir. Pen ce re ler PVC doð ra ma ve çift cam lý dýr. Ýç ka pý lar ah þap, dýþ ka pý çe lik tir. Ban yo da vit re fi ye mal ze me si o la rak, kü vet, la va bo ve klo zet mev cut tur. Da i re de do ðal gaz bað lý o lup pe tek li ka lo ri fer te si sa tý kul la nýl mak ta dýr. Sa bit port man to ve kli ma mev cut tur. Brüt a la ný tak ri bi: 140,00 m 2, net a la ný 118 m 2 'dir. KIYMETÝ Bulunduðu mevkii, imarý, yüzölçümü, halihazýr durumu, Emlak Bankasý Sinanoba Konutlarý içinde yer almasý, civarýndaki emsal emlak alým ve satým rayiçleri, eðitim, sosyal alanlara yakýn konumlu olmasý, ulaþým imkanlarýnýn kolaylýðý, ana artere, duraklara, hastanelere yakýnlýðý, inþaasýnda kullanýlan malzeme ve iþçilik kalitesi, yýpranma payý, getirebileceði kira geliri deðerine tesir edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koþullarý da göz önüne alýnarak mezkur; (3) No'lu meskenin arsa payý ve yapý deðeri olarak bugünkü kýymet takdiri deðeri TL (yüzaltmýþbintürklirasý)'dýr. ÝHALENÝN YAPILACAÐI YER, GÜN VE SAAT: 1. Satýþ: Büyükçekmece 1. icra Müdürlüðünde günü 11:00-11:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ: Büyükçekmece 1. icra Müdürlüðünde günü 11:00-11:10 saatleri arasýnda SATIÞ ÞARTLARI 1- Birinci satýþ yukarýda ta yin e di len gün, yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr ma su re tiy - le ya pý la cak týr, bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var - sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la yu ka rý da ya zý lý yer, gün ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr, bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak la rýn a la - cak la rý ný, tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý geç me si la zým dýr. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si (Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 SK'un 1. mad de si ne gö re "dö viz te mi nat o la rak ka bul edi le me ye ce ðin den na kit Türk pa ra sý a lý na cak týr.) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu ver me si ge - rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ray la ya pý la cak týr, a lý cý ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze - re me hil ve ri le bi lir. KDV, i ha le dam ga res mi pu lu, ta pu a lým har cý, tah li ye ve tes lim mas - raf la rý a lý cý ya a it tir. Sa týþ ta ri hi i ti ba riy le var sa gay ri men ku lün ay ný na i liþ kin bi rik miþ em lak ve ver gi borç la rý, tel la li ye i le ta pu sa tým har cý borç lu ya a it o lup, sa týþ be de lin den i a de o lu nur. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su suy la fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a - la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri ge rek mek tir, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra - ký la cak lar dýr. 4- Alýcý ihaleye a la ca ða mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dý i le i ha le nin fes hi ta - lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK'nun 130. mad de si ne gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gayrimenkul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fes ho luna rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du - ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men 7 gün müd det le ar týr ma ya çý ka rý lýr, bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ tan en az 7 gün ön - ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. 6- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 7- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Mü dür lü ðü müz de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cýya bir örneði gönderilebilir. 8- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 9- Satýþ ilaný ilgi li le rin dos ya ve ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad re se teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de il gi li ler ve ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn, i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ad re si ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka dar lar i çin ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) 31/07/ B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) DUYURU Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesini kazanan Erkek ve Kýz öðrenciler için merkez ve ilçelerinde yer temini yapýlýr. Ýrtibat Telefonlarý (0 535) (0 533) (0 538) (344) Kahramanmaraþ Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesini kazanan öðrencileri tebrik ediyorum. Atilla YILMAZ Sütçü Ýmam Ünv. Þube Müdürü Telefon: (0 535)

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, 28 Þu bat tu ta nak la rý ný ni ye im ha et ti ki?.. HÜR RÝYET TE, bi rin ci say fa nýn e tek le rin de bir ha ber: Ge nel kur may: 28 Þu bat tu ta nak la rý ný im ha et tik. Ha be rin spo tu þöy le: Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, TBMM Dar be ler ve Muh tý ra lar A raþ týr ma Ko mis yo nu na, 28 Þu bat post mo dern dar be si dö ne min de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nda ya pý lan top lan tý lar ve bri fing ler le il gi li tu ta nak la rýn im ha e dil di ði ya zý sý gön der di. Ya ný tý ye ter li bul ma yan ko mis yon, im ha e den le ri din le ye cek. Ha be rin de va mýn dan: Bu a ra da, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý bir sü re ön ce 28 Þu bat dö ne mi ne i liþ kin top lan tý tu ta nak la rý ný is te yen Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si ne de ay ný ya ný tý ver miþ ti. (Nu ray Ba ba can, Hür ri yet, 1 A ðus tos 2012) Ge nel kur may, 28 Þu bat la il gi li böy le bir im ha ka ra rý ný ni ye al mýþ? Ne den bu na ih ti yaç duy muþ? Tu ta nak la rý ni çin yok et miþ? 28 Þu bat her han gi bir ta rih de ðil ki. As ker den si ya se te sert bir mü da ha le. Ya da post-mo dern dar be... A dý ný na sýl is ter se niz ko yun, a ma 28 Þu bat bu ül ke de bir de mok ra si a yý bý dýr. Çanakkale Medresetüzzehra sýna bekleniyorsunuz! HASAN KOÇ A na do lu nun dört bir ya nýn da Nur ders ha ne le rin de ha re ket lik baþ lý yor. Çün kü ye ni genç Sa id ler ü ni ver si te e ði tim le ri i çin ter cih le ri ni ya pý yor. Müs lü man genç li ði â hir za ma nýn ah lâk sýz lýk tu fa nýn da her tür lü men fî sal dý rý la ra kar þý Ri sa le-i Nur la mu ka ve met gös te ri yor. Va ta nýn her bir kö þe sin de ki Med re se tüz zeh ra lar ye ni mi sa fir le ri ni, ça lýþ kan ve di ra yet li ta le be le ri ni bek li yor. Bir mil le tin me de ni ye ti nin ta þý yý cý sý o lan genç lik, ü ni ver si te kür sü le ri ni nu run del lâ lý ya pý yor. Ce ha let sur la rý yý ký la rak, Kur ân me de ni ye tin ka pý la rý a çý lý yor. Ri sa le-i Nur la bes le nen genç zi hin ler, ze hir ler le bes le nen genç zi hin le ri kur tar ma ya gi di yor. Ba sit bir yurt an la yý þýy la de ðil, ka la ca ðý ye ri Kur ân me de ni ye ti nin in þa sý i çin va zi fe le rin pay la þýl dý ðý yer o la rak gö ren ye ni genç Sa id ler, öz lem ve has ret le bek le ni yor. Ve Ça nak ka le den genç Sa id ler, ye ni genç Sa id le ri dâ vet e di yor ve þöy le çað rý da bu lu nu yor: Ge ce gün düz dur ma dan ça lý þa rak u laþ tý ðý nýz bu ba þa rý ný zý teb rik et mek le bir lik te, siz le ri e be dî ba þa rý la ra ve mu vaf fa ki yet le re u laþ tý ra cak Ri sa lei Nur hiz me tin de ci van mert kar deþ ve ay rýl maz bir yol daþ ol ma ya dâ vet e di yo ruz. Ge li niz, Ri sa le-i Nur ders le rin de diz di ze o tu ra lým. Genç li ði mi ze, ü ni ver si te le rin ba þý boþ luk ye ri ol ma dý ðý ný hiz met-i i ma ni ye de ça lý þa rak gös te re lim. Fen ve din i lim le riy le i ki ka nat lý o la rak yük se le lim, ce ha let ej de ri ni öl dü re lim, nu run me þa le si ni ya kýp, bu a ziz top rak la rý me sut ve mu zaf fer e de lim. Ga ye siz ve he def siz ro ta la rý, Nu run gös ter di ði yö ne, ya ni sa a det ve se lâ met li ma ný na çe vi re lim. Hep bi le lim ve u nut ma ya lým ki hiç ka pan ma yan, ba þa rý sýz lý ða uð ra nýl ma yan ve her ke se bi rin ci li ði ka zan dý ran ü ni ver si te Be di üz za man ýn Med re se tüz zeh ra sý dýr Ye ni as rýn ü ni ver si te le rin de o ku tul ma ya lâ yýk o lan Ri sa le-i Nur, siz ze kî mah dum la rý ný bek li yor. NOT: Ça nak ka le yi ter cih e den kar deþ le ri miz bu nu ma ra dan ir ti bat ku ra bi lir ler. Ha yýr lý ol sun (0554) TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Þeymuz Oruç'un annesi, Abdullah Oruç ile Dr. Mahmut Kefenci'nin babaannesi Hacý Beyha Oruç'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Batman Yeni Asya Okuyucularý As ker le si ya set, as ker le si vil i liþ ki le ri nin de mok ra si ve hu ku kun üs tün lü ðü a çý sýn dan yer li ye ri ne o tur ma sý i çin 28 Þu bat ýn hem ay dýn lan ma sý, hem de he sa bý nýn ve ril me si ge re ki yor. Bu ko nu, bu ül ke de as ker so ru nu nun tü müy le çö zül me si ve as ke rin se çil miþ si vil o to ri te ye bað lan ma sý a çý sýn dan ö nem li... Türk Si lah lý Kuv vet le ri nin bu gün ken di i çin de kök lü bir ö ze leþ ti ri me ka niz ma sý ný iþ let me si ge re kir. Bu na ih ti ya cý var. Ya þa nan lar dan ken di pa yý na dü þen yan lýþ la rý dü þün me si, bun lar dan ders ler çý kar ma sý ve yi ne ken di i çin de de mok ra si kül tü rü nü ger çek ten ö züm se ye cek bir or ta mýn ko þul la rý ný ya rat ma sý la zým. Hiç kuþ ku du yul ma sýn. Bu he de fe ka rar lý lýk la yü rü me si, hem Türk Si lah lý Kuv vet le ri nin ken di si ni, hem de Tür ki ye de ba rýþ, de mok ra si ve si ya sal is tik ra rý güç len di rir. Ya kýn si ya sal geç mi þin ha ta la rý de yin ce, ak la hiç kuþ ku suz 28 Þu bat ge li yor. O dö nem de Ge nel kur may da ne ler ko nu þul du? Ko mu tan lar ne le ri tar týþ tý lar? tutanaklarýn içeriði? Nedir gizlenmek istenen? Yoksa suç muydu o Suçun üstüne þal mý örtülmek istendi? Bu so ru la rýn kar þý lýk la rý, Tür ki ye de de mok ra tik hu kuk dev le ti nin yo lu nu da ha çok ay dýn la ta bi lir di. Yi ne so ru yo rum. Ne den im ha e dil di ki tu ta nak lar? Ne dir giz len mek is te nen? Yok sa suç muy du o tu ta nak la rýn i çe ri ði? Su çun üs tü ne þal mý ör tül mek is ten di? Ya da 28 Þu bat dö ne min de ki ko mu tan la rý, as ker ki þi le ri ko ru ma gay re ti mi? As ker da ya nýþ ma sý mý? Bi le mi yo rum. A ma im ha yan lýþ ol muþ... Ma lum, bu gün Türk Si lah lý Kuv vet le ri (TSK) nor mal bir dö nem den CUM HU RÝYET ta ri hi nin bü tün yol ay rým la rýn da, dö ne meç le rin de, du yar lý a þa ma la rýn da hep or du da na býz yok la ma sý ya pý lýr. Mus ta fa Ke mal son ra sý cum hur baþ ka ný kim o la cak, çok par ti li ha ya ta ge çi le cek mi gi bi ko nu lar da si ya si ler or du nun zir ve siy le bu lu þur, o tu rur, ko nu þur, kýþ la da e sen ha va yý so lu ma ya ça lý þýr. Ý nö nü gi der Harp O ku lu nda ko nu þur: Har bi ye li nin ge le ce ði en yük sek ma kam ge nel kur may baþ kan lý ðý de ðil dir. Siz bu ra nýn a sýl sa hi bi si niz. Si ze de sý ra ge le cek el bet te a ma þim di bu nun la uð raþ ma yýn. Çün kü ik ti dar da biz va rýz. Bu söy lem as ke ri kýþ la sýn da tut mak i çin ye ter li o lu yor... Bir sü re! Men de res in ik ti da rýn day sa si ya si ler i ki de bir as ke rin sýr tý ný sý vaz la ma nýn a sýl gö rev le ri (!) ol du ðu nu u nu tup ül ke iþ le ri ne da lýn ca, salt or du nun üst ka de me si ni de net le me yi ye ter li sa yýn ca 27 Ma yýs ta bu ih mal le ri nin be de li ni ö dü yor lar. Dö ne min Ge nel kur may baþ ka ný i dam ce za sý a lý yor Yas sý a da da, son ra bu ce za ö mür bo yu hap se çev ri li yor. As lýn da si ya si le rin yap ma sý ge re ken or du ya sev giy le yak laþ mak, a ma as ker ol ma nýn de mok rat ol ma yý red det mek an la mý na gel me di ði ni de vur gu la mak. (...) An cak Er ge ne kon ve Bal yoz da va la rý nýn sü rüp git me si, çok u zun tu tuk lu luk sü re le ri, as ke ri ve sa ye tin ku rum sal ve hu kuk sal te mel le ri ne yö ne lik bir te miz le me ha re ka tý na so yun ma ya en gel o lu yor. Þu an da 60 ge ne ral ve a mi ral yar gý la nýr ken, bu da cid di bir sý kýn tý ya rat mýþ ken or du da, ge nel kur ma yýn mil li sa vun ma ba kan lý ðý na bað lan ma sý, harp a ka de mi le rin de müf re da týn de ðiþ ti ril me si, son du ra ðýn Çan ka ya Köþ kü de ðil Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ol du ðu nun ÝS RAF ha ram dýr! Di ni miz is raf ha ram dýr di yor. Ýs raf tan ka çýn ma yý em re di yor. Yal nýz ca di ni ku rum lar mý, ne re dey se bü tün STK lar is ra fýn ma li ye tin den söz e di yor. An cak bir so run var: % 99 u Müs lü man bir ül ke de ya þý yo ruz fa kat Tür ki ye, di nen ha ram ol sa da O ECD ül ke le ri a ra sýn da en müs rif ler a ra sýn da yer a lý yor. Ge nel ez ber, is ra fý ek mek ü ze rin den ör nek len di rir. Her üç ek mek ten bi ri çö pe gi di yor di yo ruz. De ðer ya rat ma yan iþ sü reç le ri yü zün den mil li ge li rin % 8 i nin is raf e dil di ði ni du - Ýsraf haram ise, kaynaðý yöneten beceriksiz yöneticiler de haramzadedir. yu yo ruz. Bu a lan da kap sam lý bir ça lýþ ma yok, ol sa i yi o lur. Öl çe bi li yor sak, ön le ye bil me yo lun da a dým at ma þan sý mýz o la bi lir. Kent sel dö nü þüm gün dem de... Ha len ü çün cü sü rüm ko nut lar da o tu ru yo ruz ve kö tü ya lý tým yü zün den e ner ji is ra fý a kýl al maz bo yut la ra va ra bi li yor. Dam la yan mus luk da hi yýl da 20 mil yon li ra yý is raf e di yor. Za man is ra fý i se ak la ha ya le gel mez ma li yet su nu yor biz le re. Ý þin tu ha fý, is ra fý ge nel de ka mu ku rum la rý ya pý yor ez - geç mi yor. Bu ra sý çok a çýk. TSK da 362 ge ne ral, a mi ral var. Bun la rýn 68 i ha pis te. Er ge ne kon, Bal yoz, Ýn ter net An dý cý ve 28 Þu bat gi bi da va lar dan do la yý tu tuk lan mýþ du rum da lar. Bun la rýn a ra sýn da bir de es ki Ge nel kur may Baþ ka ný, e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ buð var. (De niz Zey rek, Fik ri Ta kip, 30 Tem muz 2012) 362 ge ne ral ve a mi ral i ha pis te... El bet te a nor mal, çal kan tý lý bir du rum, çok sý kýn tý lý bir va zi yet... A ma bun dan böy le de mok ra si ve hu ku kun din gin su la rýn da sey ret mek is ti yor sak, bu nun yo lu 28 Þu bat tu ta nak la rý nýn im ha e dil me sin den ya da ger çek le rin giz len me sin den geç mi yor. Geç miþ le, geç mi þin ger çek le riy le yüz leþ mek ten kork ma ya lým ar týk... Ge nel kur may ar þiv le ri, dev le tin ka sa la rý bun ca yýl ta ri hi ger çek le rin üs tü ne ki lit üs tü ne ki lit vur du da ne ol du? Bir dü þü nün. Ha san Ce mal Mil li yet, As ke rî ve sa yet ve dâ vâ lar Ýsrafýn matematiði genç ka fa la rý na yer leþ ti ril me si, pro fes yo nel or du ya tam an la mýy la ge çil me si gi bi kar ma þýk ko nu la ra el at mak müm kün gö rün mü yor. An cak bun la ra el at mak þart ki, or ta va de de sað lýk lý bir dü ze ne ge çil sin. Da va lar bi ran ön ce so nuç lan dý rýl maz sa, ye ni mað dur lar or ta ya çý ka bi lir. Bu mað dur la o muz ve re rek as ke ri ve sa ye ti hort lat mak i çin bek le yen le rin var ol du ðu da bel li. Her dö nem de ol du ðun ca bu dö nem de de ka za nan lar na sýl var sa kay be den ler de var. Ýk ti da ra san dýk yo luy la u la þa ma yan lar, o yu nun Ergenekon ve Balyoz dâvâlarýnýn sürüp gitmesi, çok uzun tutukluluk süreleri, askerî vesayetin kurumsal ve hukuksal temellerine yönelik bir temizleme harekâtýna soyunmaya engel oluyor. ku ral la rý ný da zor la ya rak as ke ri kýþ kýrt ma yo lu na git mek ten ke sin lik le vaz geç me ye cek tir. Ö nem li o lan bu kýþ kýrt ma la rý yap ma ya ni yet li o lan la rýn, Ne re de ya hu bu Er ge ne kon; gi dip ben de ü ye o la ca ðým gi bi saç ma la yan la rýn el le ri ne koz ver me mek tir. Yar gý la ma sü re cin de ev ren sel hu kuk ku ral la rýn dan hiç þaþ ma mak ge rek. An cak bu ya pý lýr sa, TSK ya yö ne lik top ye kun bir ha re kat var al gý sý ný ü re te rek yay ma ya ça lý þan la rýn ö nü ke si le bi lir! A ziz Üs tel, Star, be ri var. Ben ay ný ka na at te de ði lim. Ýs raf söz ko nu su ol du ðun da ö zel sek tö rün, ka mu dan a þa ðý ka lýr ta ra fý yok. Göz le mim, is ra fýn te pe den baþ la yan bir ha ta lar sü re ci ol du ðu dur. Ba lýk, da i ma baþ tan kok muþ tur. Bir a i le, ku rum ve ya ül ke de, yö ne tim de o lan la rýn tu tu mu, o nu iz le yen le rin ey lem le ri ni be lir li yor. Ýs raf, or tak bir bi lin ce e ri þin ce a za lýr. Bu doð ru. Pe ki bu or tak bi lin ci kim ler o luþ tu ra cak? Yö ne tim ler, ken di le ri ni ge rek li kýl mak i çin, ço ðu kez is ra fý biz zat ken di le ri ta sar la mak ta dýr. Ve rim li li ði sað la ma ya ya a kýl la rý yet me mek te dir ya da ni yet le ri bo zuk tur. Bu yüz den is ra fýn fa tu ra sý ný iþ çi ye ke sip, ka pý ya ko ya rak ken di le rin ce is ra fý ön le miþ ol mak ta dýr lar. Ýs raf, bir yö ne tim za a fý dýr. Bu yö ne ti ci, ha ne hal ký re i si de o la bi lir, þir ket ge nel mü dü rü de ka mu bü rok ra tý da... Ýs raf ha ram dýr. Ka tý lý yo rum. Ken di za ma ný mý ve ba na e ma net e di len kay na ðý, bi le rek bil me ye rek har vu rup har man sa vu ra rak ben gü nah ü ret ti ði mi dü þü nü yo rum. Fa kat Tür ki ye is raf þam pi yo nu de mek ten ö te ye ge çe me yen, yö ne ti min de ki þir ke tin, ku ru mun kay nak la rý ný bu da la ca har ca yan la rýn da en az be nim ka dar gü nah kâr ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ýs raf ha ram i se kay na ðý yö ne ten be ce rik siz yö ne ti ci ler de ha ram za de dir. So ru nu, ken di so rum lu luk a lan la rý dý þý na ö te le yen kö tü yö ne ti ci ler den da ha bü yük müs rif o la maz. Þe ref O ðuz, Sa bah, s.bu id nur si.de Al man ya Er ge ne kon uy la an laþ tý A na ya sa yý Ko ru ma Da i re si nin rý za sýy la dev le tin ta kip te ki ba zý dos ya la rý im ha et me si, Al man ya mah fil le rin de çok ko nu þu lan ko nu lar dan bi ri... Müs lü man la ra ve bil has sa Türk le re yö ne lik ci na yet ve sal dý rý la rý ih ti va e den dos ya la rýn da bu a ra da yok e dil me le ri, bi zim gi bi o tuz se ne den be ri dir ka mu o yu nu ta kip e den le rin zi hin le ri ne bir çok te da i ler yap týr dý. Al man ya da iç ba rý þý sa bo te et mek, Müs lü man la rý yýl dýr mak ve Türk ler le Al man lar a ra sý na düþ man lýk ek me ye ma tuf on yýl lar dýr ya pý lan la rýn fa il le ri nin bir tür lü bu lu na ma ma sý, her kes gi bi bi zi de þüp he ye dü þür müþ tü. Te rör mas ke si o la rak gös te ri len Na zi ha re ke ti nin top lum da hiç yer bu la ma ma sý ve bu grup la rýn giz li el ler ce or ga ni ze ve fi nan se e dil me le ri, o lay la rý dü þü ne rek kar þý laþ tý ran la rýn zih ni ne da i ma de rin güç le ri ge tir miþ ti. Biz de ki ya pay te rör ör güt le ri ne pa ra lel, bu ra da da ben zer tez gâh la rýn iþ le di ði ni Al man hal ký nýn ço ðu his se di yor, ka na a tin de yiz. Biz de ki Hiz bul lah gi bi ta þe ron bi le sa yýl ma ya cak ya pay ör güt le rin ta ma men gün dem den kal dý rýl ma sýy la ben zer bir du ru mu da ha us tu rup lu bir þe kil de Al man ya da gö rü yo ruz. Fa i li meç hul yüz ler ce ha di se yi Na zi ve ya Ne o na zi ye yük le yen dev let, ni ha yet nas yo na lizm le a lâ ka sý ol ma yan fa il le rin ya ka la rý ný bý rak mak ü ze re, bütün dos ya la rý im ha e di yor. AL MAN YA ER GE NE KON U NEY DÝ? Men fi i cat lar da Tür ki ye miz ma a le sef bi rin ci li ði þu son o tuz se ne dir kim se ye kap týr ma dý. Ni ha yet Av ru pa lý lar da Er ge ne kon u öð ren di ler. Ý sim le rin de ðiþ me siy le ha ki kat de ðiþ mi yor. De rin dev let, glo bal te rör, i kin ci Av ru pa, zýn dý ka ko mi te le ri, ko mü nist ve ya bol þe vik ler... Da ha on lar ca i sim sa ya bi li riz. Yüz ta ne fark lý i sim, for mat, teþ ki lât, te rör gru bu ve ya glo bal men fa at þe be ke si say sak da, bü tün bun la rýn or tak ö zel lik le ri, mis yon la rý, he def ve u sûl le ri a þa ðý yu ka rý ay ný dýr. Me se lâ; se ma vî din le re, hu ku kun üs tün lü ðü ne, ba rýþ ve dü ze ne düþ man lýk la rý þef fa fi ye t ten ya ra sa dan da ha çok kork ma la rý, ge rek in sa nî de ðer le re, a i le ye ve in san re fa hý na düþ man lýk la rý bu yüz ler ce fark lý form lar la gö rü nen ya pý la rýn or tak ö zel lik le ri dir. Ýn san la rý mýz ço ðu kez on la rý yal nýz ca si lâh lý zan ne der. Si lâh sýz ve si vil bo yu tuy la bu deh þet li glo bal ce re ya nýn yap tý ðý tah ri bat lar, se bep ol du ðu ih ti lâl ve iç sa vaþ lar dan da ha faz la dýr. Bu din siz ve ba rýþ düþ ma ný ha re ket le ri ta kip ve tesbit si ya set ve med ya i çin ko lay ol du ðu hal de dün ya ser ma ye si ni kon trol e den ha sis, ha ris ve men fa at i çin on lar la iþ bir li ði yap mýþ ser ma ye dar lar yü zün den pek müm kün o la mý yor. Meþ rû si ya set i le pa ra i liþ ki si ni ta kip et ti ði ni id di a e den ba zý res mî ku rum la ra da sý za rak kon tro lü felç e den bu glo bal te rör si te si ne kar þý an cak in sa nî ve Ýs lâ mî pren sip ler le mü ca de le e di le ce ði ni on lar da bil dik le ri i çin, en bü yük he def le ri in sa ni ye ti ve Ýs lâ mi ye ti im ha et mek o la rak gö rü lü yor. Ve ya pa ra, ma kam ve ben ze ri rüþ vet ler le bu lun duk la rý yer de Ýs lâ mi ye ti ve in sa ni ye ti te sir siz bý ra ka rak ül ke le rin bün ye le ri ni iþ ga le ça lý þý yor lar. Ka na a tim ce, 12 Ey lül den son ra Tür ki ye ve 11 Ey lül den son ra Al man ya bu ak re bin deh þet li kýs ka cý na ya ka lan dý lar. Yüz ler ce ev ve ca mi nin kun dak lan ma sý, ci na yet le son la nan ha di se ler ve po li si ye o lay la rý nýn ke en lem ye kûn, ya ni ol ma mýþ ka bul e dil me siy le, dev let o deh þet li zýn dý ka ya bo yun eð mek zo run da ka lý yor. Týp ký biz de ki gi bi... Bir is mi de de rin dev let o lan bu ha re ke tin, dev let ler üs tü ha re ket et ti ði ne i na ný yo ruz. Me se lâ on se ne ye ya kýn dýr Al man ya da a i le ye, in sa nî de ðer le re, top lum ba rý þý na, hal kýn re fa hý na ve ge nel ah lâ ka kar þý ger çek - leþ ti ri len si vil ta ar ruz la rý tah lil et me den, mev cut Er ge ne kon lar dan bah set mek a bes le iþ ti gal gi bi o lur. Mil yon lar ca eþ cin se li dün ya nýn dört bir ya nýn dan Köln ve Ber lin gi bi þe hir le re top la yan fi nans kay na ðý ný Al man is tih ba ra tý tes bit et mek ten â ciz de ðil dir. Med ya ü ze rin den sis tem li ve or ga ni ze li þe kil de Ka to lik Ki li se si ne ya pý lan ta ar ruz la rýn mer ke zi ne u laþ mak da zor ol ma sa ge rek. Al man top lu mu nu so ka ða dö ke cek a i le kar þý tý po li ti ka la rýn han gi ens ti tü ler de pi þi ril di ði ni ko ku sun dan il gi li ler he men an la mýþ lar dýr. Mil le tin e lin de ki ek me ðiy le oy nar ken e u ro yu bi tir mek ü ze re glo bal ma na da bir a ra ya ge len ban ker ler le Mer kozy i liþ ki si ni Al man ik ti sat çý la rý nýn ta kip et me me si müm kün de ðil dir. Dün ya ba rý þý nýn Ba tý da ki a ya ðý o lan Av ru pa Bir li ði ni da ðýt ma ya ça lý þan la rýn pro je le ri ni de þif re e de cek de Al man dev le ti dir. Fa kat 11 Ey lül ne ti ce sin de, glo bal çe te le rin yar dý mýy la ik ti da ra gel miþ hü kü met ler, var lýk la rýy la te na ku za el bet te düþ mez ler. Yal nýz yu ka rý da arz et me ye ça lýþ tý ðým hu sus la rýn hep si, glo bal ih ti lâl ci le rin si vil i ni si ya tif ler le be cer dik le ri ne ti ce ler dir. Son dö nem de Er ge ne kon a dý ve ri len bu ha ri cî din siz mü da ha le nin 12 Mart ta ki is mi Ö zel Harp ti. Son ra Glad yo o la rak bir sü re gö rün dü. 12 Ey lül den son ra ba zen PKK, ba zen Hiz bul lah ve JÝ TEM ký lý ðý na gir di. Zi ra biz de de mok ra si ol ma dý ðýn dan þart lar bu deh þet li tah ri bat çý la rýn kýl cal da mar la ra ka dar nü fu zu na mü sa a de et ti. Av ru pa ve A me ri ka da den ge ler da ha has sas týr. Bu ha re ke tin Ken nedy yi öl dür me si, A me ri kan hal ký nýn in fi a li ne yol aç mýþ, bu deh þet li ce re yan men sup la rý nýn i þi ni e pey zo ra sok muþ tu. Ýs veç in e u ro i çin re fe ran du ma git ti ði gün ler de, Dý þiþ le ri Ba ka ný An na Ma ri a Lindt i kat le den ler le 1955 te Bað dat Pak tý ný ku ran la rý kat le den ler ay ný mah fi le bað lýy dý lar: Þef faf lýk ve ba rýþ is te me yen ler. Yas sý a da ha kim ve sav cý la rý nýn maz lûm de mok rat la ra tek rar la dýk la rý cüm le ma ni dar dýr: Si zi bu ra ya tý ka yan kuv vet böy le is ti yor. Hu ku kun a yak lar al týn da çið nen di ði ve hu kuk çu la rýn cel lât ke sil di ði mah ke me ler... Tür ki ye nin ve Or ta do ðu nun re fa hý na o glo bal þef mü sa a de et mi yor du. An ka ra se ma la rýn da u ça ðý in fi lâk e den Eþ ref Bit lis i, bu çe te nin i zi ni ga ze te ci lik sa i kiy le sü ren U ður Mum cu yu, Kürt çü lük fit ne si nin ar ka cep he si ni de þif re ye kal kan Mu sa An ter i, yi ne glo bal çe te nin yev mi ye li te tik çi si o lan Er me ni di as po ra sý ný tes bit e den Hrant Dink i kat le den ler, dün kü Er ge ne kon cu, Glad yo cu ve ne o bol þe vik ler o la bi lir ler di... Bun la rýn söz ko nu su glo bal ih ti lâl ci le rin Troç kist ka na dý na men sup ol ma la rý du ru mu de ðiþ tir mi yor. Bu ra da þu nu tek rar vur gu la mak is ti yo ruz: Bah si ni et ti ði miz deh þet li tah ri bat ce re ya ný na an cak Al lah a ve a hi re te i man kuv ve tiy le kar þý ko nu la ca ðý ný, ya þa dý ðý mýz bun ca tec rü be is pat et miþ tir. Si ya sal güç le rin, e ko no mik ted bir le rin ve ya yan lýþ hür ri yet le rin yý lan i ken ej der ha la þan ha re ke ti dur du ra ma dý ðý ný, za man i çin de bu deh þet li gü cün söz ko nu su ted bir le ri ken di men fa a ti ne dö nüþ tür dü ðü nü ib ret le iz li yo ruz. E ðer Müs lü man lar la Hý ris ti yan lar bu ha di se nin ma hi ye ti ni an la yýp it ti fak e de mez ler se, in san lý ðý par ça la yan bu ca na var diþ ve týr na ðý nýn ki ra sý ný da Al man ya ve Tür ki ye halk la rýn dan is te ye cek. Þim di Al man ya da mev cut i da re ci ler gi de ra yak ken di le ri ni so rum lu tu ta cak bil gi ve bel ge yi ar ka la rýn da bý rak mak is te mi yor lar. Ses siz ve se da sýz ca Na zi dos ya la rý ba ha ne siy le bir lik te 11 Ey lül ü, AB yi, e u ro kri zi ni ve da ha bir çok þe yi ay dýn la ta cak bel ge de si lin miþ o la cak... Bir i ki ay sür mez me se le ka pa nýr. Ef kâr-ý am me yi meþ gul et me ye cek ye ni say fa lar a çar lar Al man lar...

12 12 Ý LAN Y 2011/6 Satýþ, 1.) Tokat ili, Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi Söðütler mevkii 467 parselde kayýtlý 2250 m 2 yüzölçümlü, 3 sýnýf tarým arazisi vasfýnda, killi-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 4.500,00 TL deðerinde, tapuda tarla vasfýnda görünen tarým arazisidir. 2.) Tokat ili, Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi, Söðütler mevkii, 498 parselde kayýtlý, 494 m 2 yüzölçümlü, 3. sýnýf tarým arazisi vasfýnda, kili-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 988,00 TL deðerinde, tapuda tarla vasfýnda görünen tarým arazisidir. 3.) Tokat ili Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi, 864 parselde kayýtlý, Zümrütdibi mevkiinde, 2725 m 2 yüzölçümlü, killi-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 3. sýnýf tarým arazisi vasfýnda, 5.450,00 TL deðerinde, tapuda tarla vasfýnda görünen tarým arazisidir. 4.) Tokat ili, Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi, 919 parselde kayýtlý, Zümrütdibi mevkiinde, 2500 m 2 yüzölçümünde, killi-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 3. sýnýf tarým arazisi olup üzerinde toplam 350,00 TL deðerinde 5 adet ceviz, 10 adet kavak aðacý bulunmaktadýr. Taþýnmazýn üzerindeki aðaçlarla birlikte toplam deðeri 5.350,00 TL olup tapu kaydýnda tarla vasfýnda görünmektedir. 5.) Tokat ili, Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi, 1285 parselde kayýtlý, köyönü mevkiinde, 232 m 2 yüzölçümünde, killi-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 3. sýnýf tarým arazisi olup üzerinde toplam 300,00 TL deðerinde 1 adet mahlep ve 2 adet kavak aðacý bulunmaktadýr. Taþýnmazýn üzerindeki aðaçlarla birlikte toplam deðeri 764,00 TL olup tapu kaydýnda sebze bahçesi olarak görünmektedir. 6.) Tokat ili, Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi, 1292 parselde kayýtlý, Köyönü mevkiinde, 1396 m 2 yüzölçümünde, killi-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 3. sýnýf tarým arazisi olup üzerinde toplam 3.480,00 TL deðerinde, 21 adet ceviz, armut, viþne ve mahlep aðaçlarý ve üzüm baðý bulunmaktadýr. Taþýnmazýn üzerindeki aðaçlarla birlikte toplam deðeri 8.366,00 TL olup tapu kaydýnda sebze bahçesi olarak görünmektedir. 7.) Tokat ili, Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi, Karakirazlýk mevkiinde, 1382 parselde kayýtlý, 168 m 2 yüzölçümünde, killi-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 3. sýnýf tarým arazisi olup üzerinde toplam 540,00 TL deðerinde, 14 adet armut, elma, meþe, mahlep ve kavak aðaçlarý bulunmaktadýr. Taþýnmazýn üzerindeki aðaçlarla birlikte toplam deðeri 876,00 TL olup tapu kaydýnda sebze bahçesi olarak görünmektedir. 8.) Tokat ili, Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi, Çardaklý mevkiinde, 2130 parselde kayýtlý, 2875 m 2 yüzölçümünde, killi-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 3. sýnýf tarým arazisi olup Taþýnmazýn deðeri 2.300,00 TL olup tapu kaydýnda tarla olarak görünmektedir. 9.) Tokat ili, Niksar ilçesi, Gökçeli beldesi, Tepeüstü mevkiinde, 2454 parselde kayýtlý, 3975 m 2 yüzölçümünde, killi-týnlý toprak yapýsýnda, sulanamayan, 3. sýnýf tarým arazisi olup Taþýnmazýn deðeri 3.180,00 TL olup tapu kaydýnda tarla olarak görünmektedir. 10.) To kat i li, Nik sar il çe si, Gök çe li bel de si, Kö yi çi mev ki in de, 3208 par sel de ka yýt lý, 350 m 2 yü zöl çü mün de, killi-týnlý toprak ya pý sýn da, su la na ma yan, 3. sý nýf ta rým a ra zi si o lup ü ze rin de top lam 210 TL de ðe rin de top lam 5 a det dut ve çam a ða cý bu lu nan ta þýn - ma zýn de ðe ri 5.180,00 TL o lup ta þýn maz ü ze rin de ya rý sý yý kýl mýþ 4,80 m x4,20 m e ba - dýn da, e ko no mik öm rü nü dol dur muþ, bir kat lý ah þap, ker piç ka rý þýk sa man lýk ve ya nýn - da et ra fý taþ du var ö rü lü ku yu ve 4,80 mx4,10 m e ba dýn da bir kat lý, du var la rý tuð la, o - dun luk o la rak kul la ný lan i ki a det ba sit ya pý bu lun mak ta o lup e ko no mik öm rü nü ta - mam la yan bi na ve taþ du va rýn yý kým ve te miz le me mas raf la rý çýk týk tan son ra ah þap kýs mýn ya ka cak o dun ve di ðer mal ze me v.s top lam be de li 300,00 TL, taþ du var 500,00 TL top lam 800,00 TL, o dun lu ðun de ðe ri 787,20 TL ol mak ü ze re top lam be del 1.587,20 TL'dir. (e ko no mik öm rü nü ta mam la yan bi na ve taþ du var o dun luk) ta pu kay dýn da ah - þap ev ve ar sa sý o la rak gö rü nen ta þýn ma zýn top lam de ðe ri 6.767,20 TL'dir. SATIÞ ÞARTLARI: 1 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,00 10,05 arasýnda 2 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,05 10,10 arasýnda 3 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,10 10,15 arasýnda 4 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,15 10,20 arasýnda 5 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,20 10,25 arasýnda 6 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,25 10,30 arasýnda 7 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,30 10,35 arasýnda 8 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,35 10,40 arasýnda 9 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,40 10,45 arasýnda 10 nolu taþýnmaz 25/09/2012 günü saat 10,45 10,50 arasýnda Satýþ Yeri : NÝKSAR ADLÝYESÝ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ODASI 1- Satýþ, yu ka rý da be lir ti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a ra sýn da sa týþ ye rin - de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü sak lý kal mak þar týy la 05/10/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz - de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak ede cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 25/07/2012 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. NOT: Tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. (ÝÝK m. 126) B: T. C. NÝKSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No : Esas. Örnek No: 27 Borçluya ait ve bir borçtan do la yý i po tek li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dýn da cin si, ev - sa fý, kýy me ti i le ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len: Ýs tan bul Ý li, Fa tih il çe si (E mi - nö nü böl ge si), Bin bir di rek Mh. Ge dik pa þa Ca mi Sok. ka in. 81 paf ta, 211 A da, 11 Par sel sa - yý lý 214 m 2 mik tar lý Kar gir iþ Ha nýn da Ze min Kat (14) Ba ðým sýz Bö lüm no lu 45/990 ar sa pay lý Dük kân. 1.Kat (20) Bað.Bö lüm No lu 20/990 ar sa pay lý Bü ro. 1.Kat (21) Bað.Bö lüm No lu 20/990 Ar sa Pay lý Bü ro nun Ta ma mý Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1-ÝÝK 127. MD. GÖRE SATÝÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb - rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2- ÝMAR DURUMU Fatih Belediye Baþkanlýðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü ta rih ve 1810 sa yý lý ya zý sýn da. Fa tih il çe si 211 a da 11 par se lin tas dik ta rih li Ta ri hi Ya rý ma da Ko ru - ma A maç lý Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da 3. De re ce ko ru ma böl ge sin de ko nut a la nýn da ka lýp H:12.50 mt.ir ti fa al dý ðý. Fa tih il çe si 1/1000 öl çek li Ko ru ma a maç lý uy gu la ma Ý mar plan la rý i le il gi li Da nýþ tay 6.Da i re si nin 2010/6413 sa yý lý ka ra rý i le yü rüt me dur dur ma ka ra rý a lýn dý - ðý, par sel ü ze rin de 1970/3401 sa yý lý ya pý mu a ye ne ve kul lan ma iz ni ra po run da 2 bodrum + 3 normal kat + çatý katlý bina mevcut olduðu daha sonra tarih /437 sayý ile çekme katýn tama iblaðý için af Ýskaný alýndýðý belirtilmektedir. 3-TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satýþa konu taþýnmazlar: Ýstanbul, Fatih ilçesi, Eminsinan mahallesi, Gedikpaþa camii sok. 211 ada 11 parsel sayýlý m 2 yüzölçümlü beþ katlý kýrk baðýmsýz bölümlü kargir iþhaný nitelikli kat mülkiyetli taþýnmaz üzerindeki 1-45/990 arsa paylý halihazýrda dýþ kapý no: 12 Levent Ýþhanýnda zemin kat 14 baðýmsýz bölüm nolu 44/B kapý numaralý dükkan nitelikli taþýnmaz 2-20/990 arsa paylý halihazýrda dýþ kapý no: 12 Levent Ýþhanýnda 1. Kat 20 baðýmsýz bölüm nolu 306 iç kapý numaralý büro nitelikli taþýnmaz. 3-20/990 arsa paylý halihazýrda dýþ kapý no: 12 Levent Ýþhanýnda 1. Kat 21 baðýmsýz bölüm nolu 306 iç kapý numaralý büro nitelikli taþýnmazlardýr. Halihazýrda sözkonusu taþýnmazlarýn bulunduðu Levent Ýþhaný 2 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + çatý katý olmak üzere toplam 6 kattan oluþan betonarme karkas tarzda takribi 32 yýllýk ömre sahip bir bina olup yerinde yapýlan incelemede, binaya giriþin Evkaf sokaktan 1 bodrum kattan saðlandýðý, dükkanlarýn ise bina dýþýndan bu sokak ile arazi eðiminden dolayý 2-3 basamaklý zemin kattan Gedikpaþa camii sokaktan ayrý ayrý giriþlerinin bulunduðu, iþhanýnýn yer döþemesi paledyen, merdivenleri dökme mozaik, duvarlarý sývalý, boyalý, giriþ kapýsýnýn demir doðramalý olduðu görülmüþtür. Satýþa konu; 1- zemin kat 14 baðýmsýz bölüm nolu 44/B kapý numaralý dükkana Gedikpaþa cami sokaktan basamaklarla çýkýlarak ulaþýldýðý. Dükkanýn kuyumcu malzemesi satýþ yeri olarak kiracýsý tarafýndan kullanýldýðý, içerisinde WC'nin bulunduðu, takribi 30 m 2 alana sahip olup yer döþemesinin dökme mozaik, duvarlarýnýn sývalý, boyalý, cephesinin alüminyum doðramalý, camekanlý olduðu 2-20/990 arsa paylý halihazýrda dýþ kapý No: 12 Levent iþhanýnda 1. Kat 20 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn yanýndaki 21 baðýmsýz bölüm ile birlikte aralarýndaki bölme duvarýn kaldýrýlmak suretiyle tek mekan olarak kullanýldýðý, boþ olup dýþ kapý numaralarýnýn da 306 olduðu, yer döþemesinin dökme mozaik, pencereleri PVC doðrama, sývalý boyalý, duvarlarýnýn yer yer boyalarýnýn dökülmüþ olduðu, içerisinde giriþin solunda lavabo bulunduðu, kapýsý demir doðramalý mekanýn bakýmsýz bir halde olduðu, birleþtirilen 20 ve 21 baðýmsýz bölümlerin birlikte 30 m 2 olup eþit þekilde yer aldýðý 3-20/990 arsa paylý halihazýrda dýþ kapý No: 12 Levent iþhanýnda 1. Kat 21 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn yanýndaki 20 baðýmsýz bölüm ile birlikte aralarýndaki bölme duvarýn kaldýrýlmak suretiyle tek mekan olarak kullanýldýðý, boþ olup dýþ kapý numaralarýnýn da 306 olduðu, yer döþemesinin dökme mozaik, pencereleri PVC doðrama, sývalý boyalý, duvarlarýnýn yer yer boyalarýnýn dökülmüþ olduðu, içerisinde giriþin solunda lavabo bulunduðu, kapýsý demir doðramalý mekanýn bakýmsýz bir halde olduðu, birleþtirilen 20 ve 21 baðýmsýz bölümlerin birlikte 30 m 2 olup eþit þekilde yer aldýðý anlaþýlmýþtýr. Satýþa konu taþýnmazlar tarihi yarýmada, Eminönü-Sirkeci, Beyazýt, Aksaray, merkeze yakýn mesafede kara-yaya ulaþýmýna müsait konumda, çeþitli iþ kollarýnda faaliyet gösteren iþyeri olarak kullanýlan bir çevrede yer almakta olup Belediye Hizmetlerinden faydalanmaktadýr. 4-TAKDÝR EDÝLEN DEÐER : Ýstanbul 10.Ýcra Müdürlüðünce tanzim olunan tarihli Rapor gereðince muhammen bedellerin : - Zemin Kat (14) Baðýmsýz Bölüm nolu 45/990 arsa paylý Dükkanýn tamamýna: TL (yüzbintl)'sine mütehammil olacaðý: -1. Kat (20) Bað.Bölüm Nolu 20/990 arsa paylý Büronun tamamýna: TL (kýrkbintl)'sine mütehammil olacaðý: - 1.Kat (21) Bað.Bölüm Nolu 20/990 arsa paylý Büronun tamamýna: TL (kýrkbintl)'sine mütehammil olacaðý: belirlenmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: ÝHALENÝN YAPILACAÐI YER, GÜN ve SAAT : 1. Satýþ -(14) Baðýmsýz Bölüm nolu 45/990 arsa paylý Dükkan 01/10/2012 Pazartesi günü Saat 09:00 dan 09:10'a kadar. -(20) Bað. Bölüm Nolu 20/990 arsa paylý Büro 01/10/2012 Pazartesi günü Saat 09:20 dan 09:30'a kadar, -(21 ) Bað.Bölüm Nolu 20/990 arsa paylý Büro 01/10/2012 Pazartesi günü Saat 09:40 dan 09:50'a kadar. Ýstanbul 10. Ýc ra Mü dür lü ðün de ger çek leþ ti ri le cek tir. 2. Sa týþ Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðün de gü nü ay ný sa at ler a ra sýn da ger çek - leþ ti ri le cek tir. SATIÞ ÞARTLARI a- Birinci satýþ yuka rý da ta yin e di len gün, yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr ma su re tiy - le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le yu ka rý da ya zý lý yer, gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da rüç han lý a la - cak la rýn a la cak la rý ný tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý - na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rýný geç me si la zým dýr. b- Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin ve alacaða mahsuben iþtirak edeceklerin kendinden önceki sýrada bulunan alacaklýlarýn alacaðýnýn, (muhammen deðerin % 20'siyle sýnýrlý olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (Yabancý para kurunda günlük deðiþimler olmasý ve 508 SK'un 1. maddesine göre " döviz teminat olarak kabul edilemeyeceðinden nakit Türk parasý alýnacaktýr) veya bu miktar kadar Milli bir bankanýn ÞARTSIZ- SÜRESÝZ ve KESÝN TEMÝNAT MEKTUBU'nu vermeleri lazýmdýr. c- Satýþ peþin para i le ya pý la cak týr. A lý cý ya ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze re me - hil ve ri le bi lir, i ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de - li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr.(md. 134/4) tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta - pu harç ve mas raf la rý i le KDV.(150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma - sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la bi na han o tel ve ar sa lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir) tah li ye ve tem sil gi - der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ Em lak ver gi si ce za la rý ve fe ri le ri i le tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. d- Ýhaleye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat la - rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay dýn - da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek len ti le - ri nin (Mk md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK md. 879), ta þýn ma zýn bir leþ ti ril me si du ru mu nun (MK md. 859) Ý ÝK 128. md. gö re ta þýn ma zýn mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK md. 794 o tur ma hak ký MK md. 823 üst hak ký MK md 834 kay nak hak ký MK md 837, ir ti fak hak la rý MK md. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK md. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. e- Uygulamada rehin bedelinin ödemesinde ve alacaða mahsuben satýþta ÝÝK 140, 151, 268 md. Emredici hükmüne raðmen sýra cetveli düzenlenmemekte olduðundan; taþýnmaz üzerinde haciz ipotek satýþ vaadi vesair haklarý olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satýþ tarihinden itibaren yedi gün içinde, ÝÝK md. 100, 151 ve 268, 4792 sayýlý S.S Kurumu K Md Bað-Kur K yasasý md sayýlý KDV Kanunun 55. Amme Alacaðýnýn Tahsili Hakkýndaki Kanun md. 21 K 766, 789, 777/2, 796/1, ÝÝK 83/c-2, 100, 142/1, 151, maddele ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi ka yet ve i ti raz da va hak la rý ný kul lan - ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me le ri ge re kir. f- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fý da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký lýr. g- Ýhaleye katýlýp daha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin feshine se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10 gün so nun dan i - ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. h- Þartname ilan tarihinden itibaren her ke sin gö re bil me si i çin Ýc ra Da i re sin de a çýk o - lup teb li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is teyen alýcýya bir nüshasý gönderilebilir. i- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ, i çe ri ði ni ve þart la rý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. j- Satýþ ilaný ilgi li le rin ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup ad res - te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn Ý LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ad re si ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la - ka dar lar i çin ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) (Ý ÝK 126) B: T. C. ÝSTANBUL 10. (TAÞINMAZ SATIÞ) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN ( GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar SAYI: 2012/116 Tal ta rih li i la ný mýz ta rih li Ye ni As ya ga ze te sin de ya yýn laþ mýþ o lup söz ko nu su i lan da par sel nu ma ra sý seh ven 2982 ya zýl mýþ o lup, sa tý þý ya pý la cak gay ri men ku lün par sel nu ma ra sý nýn 3982 ol du ðu, bu dü zelt me i la ný nýn borç lu ve di ðer tüm il gi li le re teb lið hük mün de ol du ðu hu su su i lan o lu nur B: T. C. ALANYA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL SATIÞ DÜZELTME ÝLANI) Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2011/73 Ý.Þ. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, evsafý, Satýþ Þartlarý: Ankara ili, Mamak ilçesi, Gülveren-Ýmar Ma hal le si, De niz li So kak, 4 ka pý no lu Ba rýþ a part ma ný nýn bu lun du ðu ye re rast la yan, Ý ma rýn a da 3 par se li ni teþ kil e den m 2, A Blok, 1. kat 4 no lu, 2 o da, sa lon, an tre, mut fak, ban yo, wc ve 1 a det bal kon dan mü te þek kil, 43 m 2 'lik mes ken va sýf lý ta þýn maz his se dar lar a ra sýn da ki or tak lý ðýn gi de ril - me si i çin a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Gayrimenkulün geniþ evsafý dosyada mevcut bilirkiþi raporunda açýklanmýþtýr. TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ: ,00.TL % 1 KDV Alýcýya aittir. 1 - Satýþ 17/09/2012 günü saat 14:30 dan 14:40'a ka dar An ka ra Ad li ye si Me zat Sa lo - nun da 2 no lu sa lon da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, gay ri men kul 27/09/2012 gü nü sa at 14:30 dan 14:40'a ka dar An ka ra Ad li ye si Me zat Sa lo nun da 2 no lu sa lon da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki,ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Açýk artýrma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si (TL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat - ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, Tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak - kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý - sý na a it tir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký lacaktýr. 4- Taþýnmazý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gayrimen kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol - du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý - ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý - la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 6- Þartna me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a - çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 7- Satý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/73 Ý.Þ. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur. 23/07/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27. (Ýc Ýf. K. 126). B: T. C. ANKARA 22. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2012/3584 ESAS. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Denizli, Merkez, Kuþpýnar Mah. Kuþpýnar Mevkii. 17L-1. 17L-IV Pafta, 80 Ada, 4 Parselde kayýtlý 4415 m 2 miktarlý, 4 bloklu taþýnmazda 2/176 arsa paylý C blok, bodrum katta 3 BB mesken borçlu adýna kayýtlýdýr. NÝTELÝKLERÝ : Taþýnmaz ; Kuþpýnar Mah Sokak, Seçkinevler Sitesi, C Blok 1, No: 10 Denizli adresinde olup, ÝMAR DURUMU : Denizli Beledi ye si 1/1000 öl çek li i mar pla nýn da ko nut a la nýn da, kat a de di 5 kat ol du ðu, ta þýn maz ü ze rin de B+5'er kat lý 4 blok hal de si te bi na la rý mev cut tur. KIYMETÝ : ,00 TL KDV ORAN: % 1 Birinci Satýþ günü: :15-10:20 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : :15-10:20 Saatleri arasýnda Adliye Sarayý 1.Kat.101 Nolu Gayrimenkul Satýþ Odasý DENÝZLÝ Adresinde 1) Açýk artýrma suretiyle ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i - le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve Tel la li ye har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ýpotek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Satýþa iþtirak edenlerin Þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: T. C. DENÝZLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Erhan Akkaya'nýn anneannesi Ayþe Kavut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Baþakþehir Yeni Asya Okuyucularý 2012/3 Satýþ-2010/488 Esas. Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : Kocaeli ili, Ýzmit ilçesi, Deretepe köyü, 234 ada, 1 parsel, 2467 m 2, Arsa Özellikleri : Taþýnmaz üzerinde herhangi bir yapý bulunmamaktadýr, þuyulandýrma yapýlmamýþtýr, 4 kat inþaat yapma izni bulunmaktadýr, konut alaný içinde kalmaktadýr. % 20 eðilimli olup iki yola cephelidir. Çevresinde yeni yapýlmýþ siteler bulunmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 10/09/ Satýþ Günü : 20/09/2012 Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Satýþ Yeri : Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu Muhammen Bedel: ,00-TL Satýþ Þartlarý ; 1- Satýþ, yukarýda be lir ti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a - ra sýn da sa týþ ye rin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a - la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le KD.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 23/07/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m.126) B: T. C. KOCAELÝ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar

13 Y SPOR 13 F.Bahçe Romanya'da turu geçer mi? Fe ne rbah çe, Vas lui ö nün de or ta ya koy du ðu fut bol la bi zi de þa þýrt tý. Maç ön ce si her ke sin or tak dü þün ce si; Fe ner bah çe'nin fark lý ka - zana ca ðý yö nün dey di. A ma öy le ol ma dý, be ra ber lik bi le 90. da ki ka da gel di. Bu so nuç la tur bir hay li teh - li ke ye gir di. Ra kip çok güç lü bir e kip de ðil. Bi rey sel ye ri ne, ta kým o yu nu oy na ma ya ça lý þý yor lar. Bu yüz - den sa ha nýn her ye rin de to pa ha kim ol uyorlar. Tek nik Di rek tör Ak yut Ko ca man se zon ön ce si yi ne i de al kad ro yu ku ra ma mýþ. Ö zel lik le sa vun ma bü yük a çýk lar ver di. Gök han Gö nül, Ha san A li, Be - kir, Meh met To pal ve E ge men'in neredeyse al dýk - la rý her to pu ka le ci Vol kan'a ge ri pas yapmasý tri - bün le rin bile tep ki si ni çek ti. Yo bo'nun yok lu ðu sa - ha da ken di ni his set tir di. Yo bo en a zýn dan ge ri den o yun ku ra rak, to pu or ta sa ha ya ta þý ya bi li yor du. Meh met To pal böy le oy nar sa ta ký ma hiç bir kat ký sað la maz. Ris ke gi rip, top la bir lik te for ve te des tek ver me li. Ö zel e mir al mýþ gi bi or ta sa ha yý geç me me - ye ö zen ges te ri yor. Oyuna aðýrlýðýný bir türlü koyamadý. Pa ha lý trans fer ol du ðu için göz ler on daydý. Sol bek te Ha san A li çok kuv vet li bir o yun cu de - ðil. Ha va top la rýn da da za yýf. Ka nat lar dan top ta - þý ma da ba þa rý sýz. Stoch'la oy na ma yý hiç dü þün - mü yor. Bu yüz den Stoch sa ha nýn en kö tü sü gi bi bir gö rün tü çi zi yor. Dirk Kuyt'ý be ðen dim. En a - zýn dan ça ba lý yor, mü ca de le e di yor. Klas bir o yun - cu. Ta raf tar o nu þim di den sev miþ. Ha va top la rýn - da çok i yi. Ka nat lar dan ge len or ta lar dan bu se ne çok gol a ta bi le ce ði ni söyleyebilirim. Çün kü tek vu ruþ lar da kur naz ve ken di si ni i yi sak lý yor. Ay kut Ho ca nýn en bü yük yan lý þý Se mih'i ilk 11'de oy na týr ken, Sow'u ye dek ku lü be si ne al mak ol du. Se mih 1970'li yýl la rýn gol cü sü gi bi du ru yor. A ðýr, ha re ket siz ve güç süz. Fe ner bah çe'nin o nun la gol bul ma sý çok zor. Ba ro ni ta ký mýn en can lý o yun cu - su. Bir þey ler yap ma ya ça lý þý yor. Þut de ne me le ri ba - þa rý sýz da ol sa, ra ki be kor ku sa lý yor. Kap tan A lex bu maç ta sý ký mar ka ja a lýn dý. Bir-i ki ta ne gü zel a sist yap tý. Be kir'in at tý ðý kafa golünde o nun pa yý var dý. Bu maç ta þu ger çek or ta ya çýk tý. Meh met To - puz'suz bu ta kým ol maz. Fe ner bah çe'yi i kin ci ya rý - da uy ku dan u yan dý ran o yun cu o ol du. Gök han Gö nül'le i yi an la þý yor. Sað ka nat tan ge tir di ði top lar Vas li u sa vun ma sý ný bir hayli te dir gin et ti. Ay kut Ho ca bir da ha o nu ye dek ku lü be si ne çe ke rek, ay ný ha ta ya düþ me me li. Bir de Sow ko nu su var. Tri bün e san ki küs müþ gi bi bir gö rün tü veriyor. Bu maç ta da ha çok sü re a la bi lir di. Tec rü be li ve klas bir for - vet. Her po zis yon da gol a ta bi le cek bir ö zel li ðe sa - hip. Kulübüde har can ma ma sý ge re kir. So nuç o la rak; Vas li u 1-1'lik so nuç la a van taj ya - ka la dý. 8 A ðus tos'ta oy na na cak rö vanþ gol süz bi - ter se Fe ner bah çe e le ne cek. Bu yüz den tur i çin gol lü be ra ber lik ler ve ga li bi yet lâ zým. Ay kut Ho ca doð ru bir kad ro i le i kin ci ma ça çýk ma lý. Fe ner - bah çe ra ki bin den çok ka li te li bir ta kým. Turu geçmemesi için bir neden yok. Ro man ya'da kap - tan A lex ve Ba ro ni'ye çok iþ dü þe cek. Kocaman: Vasliu'yu eleyecek güçteyiz FENERBAHÇE Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko - ca man, Ro man ya'da Vas lui i le oy na ya cak la rý rö vanþ ma çýn da ra kip le ri ni e le ye cek le ri ne i - nan dý ðý ný söy le di. Kar þý laþ ma nýn dü þün dük le - ri gi bi baþ la ma dý ðý ný be lir ten Ko ca man, "Ra ki - bi miz çok fark lý bir kad ro i le sa ha ya çýk tý. Ýlk ya rý da to pu i le ri ye gö tür mek is ti yor duk an cak ÞAM PÝ YON LAR Li gi 3. ön e le me tu ru nun ilk ma çýn da Fe ner bah çe i le 1_1 be ra be re ka lan ve rö vanþ ma çý i çin bü yük bir a van taj el de e - den Vas lu i'nun be ra ber li ði Ro men med ya - sýn da ge niþ þe kil de yer al dý. 45 bin se yir ci des te ði ne rað men mil yon do lar lýk trans fer ler ya pa Fe ner bah çe'nin ta nýn maz hal de ol du - ðu nu be lir ten Ro men ga ze te le r o yu na baþ - tan so na Vas lu i'nun ha kim ol du ðu nu yaz dý. Med ya da yer a lan ha ber ler þöy le: Ga ze ta Spor tu ri lor: Os man lý dö ne min de Türk ler le sa va þan Þte fan cel Ma re (En bü yük Þte fan)'a a týf ta bu lu na rak go lü a tan An tal i çin "An tal cel Ma re "En bü yük An tal" yo ru mu nu kul la - nan ga ze te de Vas lu i'nun sað ka nat o yun cu - su An tal'ýn, ka le sa ha sý dý þýn da at tý ðý yer den þut la ta ký mý a dý na go lü bul du ðu nu be lir te rek "Vas lui tek nik di rek tö rü Þu mu di ca'nýn o - yun cu la rý 90'ýn cý da ki ka ya ka dar bu sko ru ko ru du. 90'ýn cý da ki ka da Fe ner bah çe li o yun - cu Be kir'in ka fa vu ru þu Fe ner bah çe ye be ra - ber li ði ge tir di." di ye yaz dý. TÜRK SEYÝRCÝDEN KORKMADIK ra kip on la rý kes ti. Biz de to pu ka nat la ra gö tü - re me yin ce et kin lik ra kip te kal dý. Ýlk ya rý da is - te di ði miz gö rün tü le ri ser gi le ye me dik. Ý kin ci ya rý is te di ði miz ger çek leþ ti. O yu nu ra ki bin sa - ha sý na yýk týk. Et ki li oy na ma ya baþ la dýk. Bun - da Kuyt'ýn mer ke ze geç me si ve Meh met To - puz'un o yu nu et ki li ol du. Ýlk ya rý çün kü or ta O vi di u I o a ni to a la im za sýy la ya yýn la nan ha ber - yo rum ya zý sýn da Vas lu i'nun ar týk Þam pi yon lar Li gi'ne da ha ya kýn ol du ðu nu be lir ti li yor. Ma çýn rö van þý nýn ö nü müz de ki haf ta Pi at ra Ne amt þeh rin de oy na na na ca - ðý na dik kat çe ki len ya zý da "Ýs tan bul'da o la - ða nüs tü bir at mos fer var dý. Yo ðun te za hü - ra ta rað men Ro men ler Türk ler den kork - ma dýk la rý ný is pat la dý. Fe ner, mil yon luk yýl - dýz la rý kad ro su na da hil et me si ne rað men çok za yýf tý. Ta nýn maz hal dey di" de ðer len - dir me si ya pý lý yor. Ga ze te, bir baþ ka ha be - rin de de Vas lui Tek nik Di rek tö rü Ma ri us Þu mu di ca'nýn þu gö rüþ le ri ne de yer ve ri - yor: "Ka ri ye rim bo yun ca Ýs tan bul'da ki bü - yük se yir ci kit le si ni hiç bir yer de gör me - dim. O la ða nüs tü bir ta raf tar bas ký sý var dý ü ze ri miz de. Ay ný sý ný biz de ken di ta raf tar - la rý mýz dan rö vanþ ma çýn da bek li yo ruz." VASLÝU CESARETLE OYNADI Cris ti an Ge am ba þu im za sýy la ya yýn la nan "Ýs tan bul O lim pi ya dý!"baþ lýk lý ha ber _ yo rum ya zý sýn da da maç la do lay lý o la rak þi ke da va sý - sa ha da za yýf kal mýþ týk. Ba sit bir ha ta i le ge ri ye düþ tük. Bu du rum stat ta bu lu nan lar ve bi zi üz dü. Be kir'in son da ki ka lar da ge len go lü sý - kýn tý lý du ru mu or ta dan kal dýr dý. Ý kin ci maç i - çin bi zi u mut lan dý ran gol ol du. Ro man ya'ya e le ye ce ði mi zi dü þü nü rek, his se re dek, bi le rek gi de ce ðiz. Bun dan hiç þüp he miz yok" de di. Fenerbahçe'nin, Vaslui karþýsýnda forvette en etkili ismi olan Hollandalý yýldýz futbolcu Dirk Kuyt baþarýlý futbolu ile tribünlerden sýk sýk alkýþ aldý. ROMEN MEDYASI: F.BAHÇE TANINMAZ BÝR HALDEYDÝ na a týf ta bu lu nu lu yor ve "Ar týk fut bol Türk mah ke me le rin de de ðil, sa ha lar da oy na ný yor. Vas lu i, Fe ner'den da ha üs tün çýk tý" de ni yor. PRO SPORT: "O la ða nüs tü be ra ber lik" baþ lý - ðý ný kul la nan ga ze te, An tal'ýn go lün den son ra ba zý Fe ner ta raf tar la rý nýn ta kým la rý na tep ki o - la rak sa ha yý terk et ti ði be lir ti li yor. A lin Bu za - rin im za sýy la ya yýn la nan ha ber de Av ru pa Vas lu i'nun, rü ya la rý ný Bo ða zi çi'nin ü ze ri ne ta - þý dý ðý belirtiliyor ve "Ýs tan bul'da ki o la ða nüs tü se yir ci bas ký sý na rað men Vas lui za fe ri kýl pa yý ka çýr dý" de ðer len dir me si ya pýl dý. A de va rul ga - ze te sin de ya yýn la nan ha berd de Vas lu i'nun Ýs - tan bul'da i na nýl maz bir o yun or ta ya koy du ðu be lir ti li yor ve "Vas lu i, Ýs tan bul da za fe ri te ðet geç ti." di yor. Ke sin mað lup gö züy le ba ký lan Vas lu i'nun, Þük rü Sa ra çoð lu'nda sa ha da bü - yük bir ce sa ret ör ne ði gös ter di ði ne dik kat çe - ki len ha ber de "Þu mu di ca'nýn ta le be le ri nin ce - sa re ti o yu na yan sý dý. Vas lu i'nun üs tün lü ðü maç bo yun ca sa ha ya yan sý dý. Türk ler an cak bi rin ci ya rý dan son ra ken di sa ha sýn da oy na dý - ðý ný an la dý" yo ru mu nu yap tý. HABERLER Bayan voleybolcular Güney Kore önünde n A MÝL LÝ Ba yan Vo ley bol Ta ký mý, Lon dra O lim - pi yat O yun la rý'nda bugün Gü ney Ko re i le kar þý la - þa cak. Mü ca de le et ti ði B Gru bu'nda oy na dý ðý 3 ma çýn i ki si ni kay be den, bi ri ni de ka za nan ''Fi le nin Sul tan la rý'', Gü ney Ko re'yi yen me si du ru mun da grup tan çýk mak i çin bü yük bir a van taj sað la ya cak. Mil li ta ký mýn ra ki bi Gü ney Ko re, ilk ma çýn da ABD'ye 3-1 ye ni lir ken, da ha son ra Sýr bis tan ve Bre zil ya'yý mað lup et ti. Tür ki ye -Gü ney Ko re kar þý - laþ ma sý, E arls Co urt'da TSÝ 16.45'de baþ la ya cak. Mil li ta ký mýn bu lun du ðu B Gru bu'nda ay rý ca Bre - zil ya -Çin ve ABD -Sýr bis tan maç la rý oy na na cak. Potada Çin karþýsýnda galibiyet arýyoruz na MÝLLÝ Kadýn Basketbol Takýmý, Londra Olimpiyat Oyunlarý A Grubu dördüncü maçýnda bugün Çin ile karþýlaþacak. Olimpiyat Parký'ndaki Basketball Arena'da oynanacak karþýlaþma TSÝ 18.45'te. Milli takým, ilk iki maçýnda Angola ve Çek Cumhuriyeti'ni maðlup ederken, son maçýnda ABD'ye farklý yenildi. Çin ise grupta oynadýðý Çek Cumhuriyeti, Hýrvatistan ve Angola maçlarýný kazandý ve maðlubiyet yüzü görmedi. Grupta ayrýca bugün Angola-Hýrvatistan ve Çek Cumhuriyeti-ABD maçlarý oynanacak. Türk Milli Takýmýnýn gruptan çýkmasý için bugünkü maçtan galibiyetle ayrýlmasý gerekiyor. Cameron ile Putin Londra'da judo izleyecek nýngýltere Baþbakaný David Cameron ile Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin bugün Londra'da bir araya gelecek. Görüþmenin gündeminde Suriye'nin yaný sýra, iki ülke arasýndaki ticaretin artýrýlmasý konusu da var. Ekonomisi resesyonda olan Ýngiltere, Olimpiyat Oyunlarýný diðer ülkelerle ticareti artýrmak için fýrsat olarak görüyor. Ýngiltere Baþbakanýnýn görüþmede ayrýca, Suriye'deki þiddete son vermeyi amaçlayan BM Güvenlik Konseyi anlaþmasýna Rusya'nýn destek vermesini istemesi bekleniyor. Ýngiltere, Rusya ve Çin'in anlaþmayý veto etmesini "affedilemez" olarak nitelemiþti. Cameron ile Putin'in ayrýca devam eden Londra Olimpiyat Oyunlarýnda, judo karþýlaþmasý izlemesi öngörülüyor. Judo'ya olan ilgisiyle bilinen Vladimir Putin'in ziyareti, Mayýs ayýnda ülkesinin devlet baþkaný seçilmesinin ardýndan Londra'ya yaptýðý ilk ziyaret olma özelliðini taþýyor. Þikeci Çin'li badmintoncu sporu býraktý n ÇÝN'ÝN Badminton takýmý baþ antrenörü Li Yongba, ''Karþýlaþmayý bilerek kötü oynayan'' Çinli sporcularýn diskalifiye olmasýnýn ardýndan özür diledi. Li, ''Baþ antrenör olarak, badmintonýn Çinli taraftarlarýna ve izleyicilerine özür borçluyum'' dedi. Diskalifiye olan Çinli sporcu Yu Yang ise, sporu býrakacaðýný bloguna yazdýðý ''Bu benim son karþýlaþmamdý. Hoþçakal Dünya Badminton Federasyonu, hoþçakal badminton'' ifadesiyle duyurdu. Dünya Badminton Federasyonu, Londra Olimpiyat Oyunlarý'nda çift kadýnlarda mücadele eden 8 sporcunun, ''karþýlaþmayý kazanmak için en iyi performanslarýný göstermedikleri'' gerekçesiyle diskalifiye olmasýna karar vermiþti. Dört Güney Koreli, iki Çinli, iki de Endonezyalý sporcu, oyunlardan diskalifiye olmuþtu. Oyuncular ''bilerek kötü oynayýnca'' seyirciler tarafýndan yuhalanmýþtý. SAFFET'TEN ÞÝKE ÝTÝRAFI BE ÞÝK TAÞ, GA LA TA SA RAY VE FE NER BAH ÇE'DE FOR MA GÝY ME BA ÞA RI SI NI GÖS TE REN ES KÝ MÝL LÝ FUT BOL CU SAF FET SAN CAK LI, "ÞÝ KE YAP MA DIM DER SEM YA LAN O LUR" DE DÝ. 1,83 metre boyundaki McCalebb3 yýllýk sözleþme imza attý. Fenerbahçe Ülker McCalebb'le anlaþtý FENERBAHÇE Ülker Basketbol Takýmý, uzun süredir transfer gündeminde olan ABD'li oyun kurucu Lester Bo McCalebb'i kadrosuna kattý. Sarý-lacivertli kulüpten yapýlan açýklamada, ''Fenerbahçe Ülker, Avrupa'nýn en önde gelen oyuncularýndan biri olan Lester Bo McCalebb ile 3 yýllýk sözleþme imzaladý'' denildi. Oyun kurucu pozisyonunda görev alan 1,83 metre boyundaki sporcu, formasýný giydiði tüm ekiplerde baþarýlý performansýyla dikkati çekti. Daha önce oynadýðý Sýrbistan ekibi Partizan'ýn sezonunda Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne çýkmasýna büyük katký saðlayan McCalebb, son iki sezonunda da Ýtalyan ekibi Montepaschi Siena ile lig þampiyonluklarý yaþayýp yine takýmýnýn Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yükselmesinde pay sahibi oldu. Geride kalan sezonda Ýtalya Ligi'nin en deðerli oyuncusu (MVP) seçilen ABD'li oyuncu, 2010 yýlýnda Makedon vatandaþlýðýna geçmesinin ardýndan, Makedonya Milli Takýmý ile katýldýðý 2011 Avrupa Þampiyonasý'nda da MVP olmay baþarmýþtý. ES KÝ mil li fut bol cu Saf fet San cak lý, CNN TÜRK te Ay ký rý So ru lar prog ra mýn da En ver Ay se ver in ko nu ðu ol du. 3 bü yük ta kým da top koþ tu ran Saf fet San cak lý bu nun ha ya týn - da ki en bü yük o nur lar dan bi ri ol du ðu nu söy le di. San cak lý prog ram da þi ke i le il gi li gö - rüþ le ri ni di le ge tir di. Ha ya týn da teþ vik pri mi al ma dý ðý ný ve ver me di ði ni be lir ten es ki fut - bol cu, A ma þi ke yap ma dým der sem de ya - lan dýr þek lin de ko nuþ tu. Öy le maç lar ge li - yor ki iþ te maç be ra be re bi ter se i ki ta kým da bi ri kü me düþ mü yor bi ri de bil mem þam pi - yon o lu yor gi bi ya ni. Bu dün ya ku pa la rýn da bi le ol du. A vus tur ya, Al man ya gi bi be ra ber - lik ye ti yor du be ra be re bit ti maç. A ma or ta da pa ra yok bir þey yok. A ma o na da bak tý ðýn za man o da bir þi ke. Çün kü ne den baþ ka bir ta ký mýn hak ký ný yi yor sun. O nun i çin Tür ki - ye de bu fut bo lun i çin de o lup da yap ma dým di yen var sa ha bi le rek yap ma mýþ o la bi lir, a - ma ben hiç ha ya tým da öy le bir i þe ka rýþ ma - dým di yen o lur sa çok i nan dý rý cý de ðil. Ben da ha ön ce de söy le dim. Tür ki ye de bu þi ke ko nu þu la cak sa son 30 yýl da ne ka dar fut bol - cu, i da re ci, yö ne ti ci, ho ca hat ta mal ze me ci, ma sör var sa her kes i þin i çin de. Saf fet San cak lý Ak Par ti Mil let ve ki li es ki fut bol cu Ha kan Þü kür ün þi ke sü re cin de Mec lis te ye te rin ce söz al ma dý ðý ný i fa de et ti, Þü kür ün mil let ve kil li ði ni i yi bul ma dý ðý ný söy - le di. San cak lý ne den i yi bul ma dý ðý ný prog ram - da an lat tý. San cak lý Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç hak kýn da i se þun la rý söy le di. Su at Ký lýç ý ha ya tým da gör me dim, ha ya tým da da ta ný mam a ma spor tif de meç le ri fa ci a. Dý þa rý - dan spor cu gö züy le bak tý ðýn za man ya ni çok u zak ol du ðu bel li spor dan. A ma bel ki de çok i yi bir a dam dýr, çok düz gün bir a dam dýr bel ki de çok i yi bir si ya set çi dir. O nu bil mem. A ma Spor Ba ka ný o la rak bak tý ðýn za man de meç le - ri ne o ka dar u zak ki spor dan. Ya ni biz dü zey - Saffet Sancaklý çarpýcý açýklamalarda bulundu.. de a dam lar o nu din le di ði miz de an lý yor sun he men spor dan gel me di ði ni RSaf fet San cak lý Tür ki ye de en i yi tek nik yo ru mu Rýd van Dil men in yap tý ðý ný söy le di. Tür ki ye de en i yi tek nik yo ru mu, kim se nin gör me di ði ni de Rýd van gö rü yor. Rýd van ýn gör dü ðü ço ðu þe yi biz gör mü yo ruz. Rýd van yo rum cu lu ðun ü ze ri ne geç ti. Rýd van Tür ki - ye de þu an da çok cid di bir o to ri te dir. Baþ - ba kan fut bol la il gi li bir þey ko nuþ mak is te di - ðin de Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný i le gö rüþ - tü ðü nü ben pek gör me dim. Rýd van ý ça ðý rý - yor. Rýd van hem fut bol cu luk tan gel di, hem de yýl lar dýr bu ca mi a la rýn i çe ri sin de. Rýd van ne re dey se her þe yi bi len a dam dýr. Dün ya da ve fut bol da ýrk çý lýk ko nu su nun da tar tý þýl dý ðý prog ram da Saf fet San cak lý a dý bu gi bi o lay la ra ka rý þan fut bol cu Em re Be lö - zoð lu i le il gi li gö rüþ le ri ni di le ge tir di. Em - re nin bu son yýl lar da ki ta výr la rýn dan do la yý a cil bir þe kil de yurt dý þý na trans fer ol ma sý ge - rek ti ði ni söy le dim ben. Tür ki ye de ne re dey - se iç sa vaþ çý kar ta cak Em re 18 ya þýn da ol sa di ye ce ðim ki bu ço cuk fev ri bir ço cuk her ye re zýp lý yor. 30 ya þý ný geç tin. Ar týk sen a bi ol dun. A ma Em re o a bi li ði ya pa ma dý. Ben sa ha i çin den bah se di yo rum. Sa ha dý þýn da ta - ný yan her kes di yor ki çok e fen di bir ço cuk. Slovenya'dan ddün sabah önen G.Saray izin yapmadan çalýþtý. G.Saray sabah döndü, Terim idman var dedi YENÝ sezon hazýrlýklarý kapsamýnda önceki akþam deplasmanda Slovenya'nýn Olimpija Ljubljana takýmýyla özel bir maç yapaarak 1-1 berabere kalan Galatasaray, sabaha karþý Türkiye'ye dönmesine raðmen, ara vermeden çalýþmalarýný sürdürdü. Sarý- kýrmýzýlý ekip, 4 Aðustos Cumartesi günü Ýtalyan ekibi Lazio ile Ýzmir'de oynayacaðý özel karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basýna kapalý olarak gerçekleþtirilen çalýþmada futbolcularýn, ýsýnma bölümünün ardýndan pas çalýþmasý ve çift kale maç yaptýklarý belirtildi. Sarý-kýrmýzýlý ekipte, Eboue, Semih Kaya, Hamit Altýntop, Selçuk Ýnan ve Burak Yýlmaz'ýn takýmdan ayrý yenileme çalýþmasý yaptýklarý ifade edildi. Galatasaray, Lazio ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný bugün gerçekleþtireceði antrenmanla sürdürecek.

14 14 y Pey gam be ri mi ze (asm) ilk o la rak i na nan ve o nun la i ba det e de rek Müs lü man lý ðý ya þa yan þüp he siz Hz. Ha ti ce dir (ra). Pey gam be ri mi ze (asm) her yö nü i le des tek o lan ve ar ka çý kan o dur. Son ra Pey gam be ri miz (asm) i le na maz ký lan Hz. A li (ra) ol muþ tur. Pey gam be ri mi zin (asm) ya nýn da ve hi ma ye sin de o lan Hz. A li (ra) he nüz on yaþ la rýn da bu lu nu yor du. Pey gam be ri mi zi (asm) Hz. Ha ti ce i le na maz ký lýp Kur ân o kur ken gör müþ ve iz le miþ ti. Son ra Bu yap tý ðý nýz ne dir? di ye sor du. Pey gam be ri miz (asm) ilk o la rak o na an lat tý ve þöy le bu yur du: Ya A li! Bu Al lah a i ba det tir. Al lah ýn seç ti ði ve be ðe nip ka bul et ti ði i ba det bu dur. Ben de se ni bü tün var lýk la rý, se ni ve be ni, her þe yi ya ra tan ve ken di sin den baþ ka ya ra tý cý ol ma yan, bir o lan Al lah a i nan ma ya ve o na bu þe kil de i ba det et me ye dâ vet e di yo rum. Ýn sa na ve ken di si ne hiç bir fay da sý ve za ra rý do kun ma ya cak o lan put la ra ta pýn mak tan ve on lar dan yar dým is te mek - ten de se ni men e di yo rum. Ý ba de te ve i ta a te lâ yýk o lan an cak her þe ye ka dir o lan, her can lý nýn ha ya tý ný ve rýz ký ný ve ren, öl dü ren ve di ril ten yü ce Al lah týr. Hz. A li (ra) he nüz ço cuk tu. Al dý ðý ter bi ye ge re ði an ne ve ba ba sý nýn ha be ri ol ma dan bir þey yap ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý na i na ný yor du ve on la ra çok say gý du yu yor du. Þöy le ce vap ver di: Ben böy le bir sö zü ilk de fa du yu yo rum ve bu i ba det þek li ni ilk o la rak gö rü yo rum. Ba ba ma da nýþ ma dýk ça bu ko nu da si ze söz ve re mem. Bu nun ü ze ri ne Pey gam be ri miz (asm) þöy le de di: Bu se nin ken di ter ci hin dir. Bu ko nu da ba ba na bað lý de ðil sin. Biz bu di ni he nüz giz li tu tu yo ruz. Sa kýn bu nu ba ba na söy le me. Hz. A li (ra) bu ye ni du ru mu dü þün me ye baþ la dý. Ba ba sý nýn ve bü tün Ku reyþ i le ri ge len le ri nin say gý duy du ðu ve ta pýn dýk la rý, di lek le ri ni i let tik le ri put la rýn ger çek ten fay da ve za rar ve re cek du rum la rý yok tu. Za ten ken di si ne de bu du rum saç ma ge li yor du. Ya ra tý cý a ciz o la maz dý. Her þe ye ka dir ol ma sý ge re ki yor du. O PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN Ý MAN DÂ VÂ SI M. A LÝ KA YA Ýlk Müs lü man lar ge ce sa ba ha ka dar bun la rý dü þün dü. Kal bin de a kýl ve te fek kür den kay nak la nan i man nu ru par la dý. Sa bah er ken den kalk tý. Pey gam be ri miz den (asm) gör dü ðü þe kil de ab des ti ni al dý ve Pey gam be ri mi zin (asm) ar ka sýn da na ma za dur du. Pey gam be ri miz (asm) se lâm ver di ði za man ar ka sýn da Hz. A li yi (ra) gö rün ce sor du: Se ni bu nu yap ma ya i ten ne dir? Yok sa ba ba na sor dun da, o mu bu nu yap ma ný is te di? Hz. A li (ra) ak lý ný ve ze kâ sý ný gös te ren þu ce va bý ver di: Þüp he siz Al lah be ni ya ra týr ken ba ba ma sor ma dý. Ben Al lah a i man ve i ta at hu su su nu ni çin ba ba ma so ra yým? 1 Hz. A li (ra) ilk Müs lü man ço cuk ol ma þe re fi ni ka zan mýþ ol du. Hz. A li (ra) da ha son ra þöy le de miþ tir: Ben Re su lul lah (asm) i le be ra ber na maz ký lan ilk a da mým. Re su lul la ha (asm) Pa zar te si nü büv vet ve ril di. Ben i se Sa lý gü nü i man et tim ve Müs lü man ol dum. 2 Pey gam be ri miz (asm), Hz. A li (ra) i le be ra ber Mek ke nin dý þý na gez me ye gi di yor, o ra da i ba det ve te fek kür i le meþ gul o lu yor lar dý. Yol da gi der ge lir ler ken kar þý laþ týk la rý a ðaç lar, taþ lar Es se lâ mü A ley ke yâ Re su lal lah! di ye se lâm ve ri yor lar dý. 3 A fif-i Kin dî (ra) þöy le de miþ tir: Ben he nüz Müs lü man ol ma dan ön ce Pey gam be ri mi zi (asm), Hz. Ha ti ce ve Hz. A li i le na maz ký lar ken gör müþ tüm. Son ra ben de on lar i le be ra ber du rup na maz kýl ma dý ðý ma ne de re ce piþ man ol du ðu mu siz ler an la ya maz sý nýz. 4 Pey gam be ri miz (asm) Mek ke nin kýr la rýn da ve va di le rin de do la þýr, Hz. A li (ra) i le be ra ber na maz ký la rak Kur ân o kur lar dý. Bir müd det son ra Pey gam be ri mi zin (asm) a zat lý kö le si Zeyd b. Hâ ri se Müs lü man ol du. Zeyd b. Ha ri se o za man 18 yaþ la rýn da bu lu nu yor du. Böy le ce a zat lý kö le ler den ilk Müs lü man o lan Zeyd b. Ha ri se ol muþ tur. Bun dan son ra Pey gam be ri miz (asm) bir ço cuk ve bir kö le i le be ra ber üç ki þi ol muþ lar dý. Pey gam be ri mi zin (asm) i ki ta le be si ol muþ tu. Bi ri ço - cuk yaþ ta bu lu nan Hz. A li (ra) di ðe ri i se genç bir ta le be o lan Hz. Zeyd i di. Be ra ber na maz ký lý yor lar, Mek ke dý þýn da be ra ber do la þý yor ve Al lah ýn â yet le ri ni te fek kür e di yor, Kur an i le be ra ber Kâ i nat ki ta bý ný da mü ta la a e di yor lar dý. Bu nun i çin Hz. A li (ra) e vi ne çok sey rek gi di yor du. E bu Ta lip es ki si gi bi oð lu nu gö re mez o lun ca a ra ma ya çýk tý. Pey gam be ri mi zin (asm) e vi ne gel di, o ra da bu la ma yýn ca sor du. Hz. Ha ti ce on la rý Batn-ý Nah le va di sin de bu la bi le ce ði ni söy le di. O ra ya git ti. U zak tan pey gam be ri mi zi ön de i mam ol muþ, ar ka sýn da da Hz. A li (ra) na maz ký lar ken bul du. Yap týk la rý ný gö zet le me ye baþ la dý. Na maz la rý ný bi ti rip kalk týk la rýn da yan la rý na git ti ve sor du: Ye ðe nim siz bu ra da ne ya pý yor su nuz? Pey gam be ri miz (asm) ce vap ver di: Am ca cý ðým, bu Al lah ýn di ni dir. Ba ba mýz Ýb ra him e (as) gön der di ði di ni ni ba na da vah yet ti. Bu di ni öð ret mek i le de be ni gö rev len dir di. Bu di ne gir me ye her kes ten çok sen lâ yýk sýn. Bu nun i çin se ni Al lah ýn bir li ði ne i ma na ve be nim de Al lah ýn el çi si ol du ðu mu ka bul et me ye dâ vet e di yo rum. Bu di nin te me lin de Al lah ýn bir li ði ne i man ve put la ra ta pýn mak tan kaç ma var dýr de di. Bu nun ü ze ri ne E bu Ta lip þöy le de di: Ben a ta la rý ma çok bað lý bi ri si yim. On la rýn di nin den ay rýl mak is te mem. Se nin bu i þe de vam et me ne de bir þey de mem. Al lah a ye min e de rim ki ben ha yat ta ol du ðum müd det çe se nin hoþ lan ma dý ðýn bir þe yi kim se sa na ya pa maz. Bu na da as la mü sa a de et mem. Ba na ge lin ce þu nu si ze söy le ye yim be nim ar kam hiç bir za man ba þým dan yu ka rý da ol ma ya cak týr. 5 Son ra Hz. A li ye (ra) dön dü ve: Oð lum, sen on dan ay rýl ma. O se ni yan lýþ bir þe ye ça ðýr maz. O da i ma hay ra ve i yi ye da vet e der. Bu nun i çin sa na o na uy ma ný tav si ye e de rim de di. 6 Pey gam be ri miz (asm) Hz. A li ye (ra) vah yin ya zýl ma sý i çin o ku ma yaz ma yý öð ren me si ni tav si ye et ti. Hz. A li (ra) da da ha son ra Hz. E bu Be kir (ra) baþ ta ol mak ü ze re o ku ma yaz ma bi len le re gi de rek o ku ma ve yaz ma yý ký sa za man da öð ren di. Bun dan son ra pey gam be ri mi ze (asm) na zil o lan vah yi yaz ma ya baþ la dý. Dip not lar: 1- Ýbn-i Hi þam, Si re, 1: Tir mi zî, Sü nen, 5:640; Müs ned-i Ah med, 1:141; He se mi, Mec ma u z-ze vâ id, 9: Tir mi zî, Sü nen, 5:593; Dâ ri mî, Sü - nen, 1:19 20; Hâ kim, Müs ted rek, 2:620; Bey ha ki, De lâ il, 1: Ýbn-i Sa ad, Ta ba kat, 8: Müs ned-i Ah med, 1:99; Hey se mi, Mec ma u z-ze vâ id, 9:102 (E bu Ta lip bu sö zü i le sec de et me ye ce ði ni be yan et miþ ve Er ke ðin al ný ye re gel mez de mek is te - miþ tir.) 6- Ýbn-i Hi þam, Si re, 1: RAMAZAN F O T O Ð R A F L A R I N D Ý L Ý Þimdi, çiçeklere, meyvelere bak. Bunlarýn gülümsemeleri ve tatlarý ve güzellikleri ve nakýþlarý ve koku vermeleri bir Sâni-i Kerîmin, bir Mün'im-i Rahîmin sofrasýnda birer tarife, birer dâvetnâme hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her nev'e ayrý ayrý tarife ve dâvetnâme olarak verilmiþtir. (Sözler) RA MA ZAN FIK RA LA RI SE MA CEY HAN Kur ân ýn bay ra mý RA MA ZAN DA Fa di me Sa fi naz a: Kýz Sa fi naz, ben bay ra ma gi dey rum, ha çan sen de gel der. Sa fi naz da: Kýz Fa di me, Ra ma za nýn or ta sýn da bay ram mý o lur? Ak li nu mu ye dun sen? Fa di me ce vap ve rir: Sa fi naz, Kur ân-ý Ha kim in bay ra mi dur. Ra ma zan-ý Þe rif, Kur ân-ý Ha ki min in di ril di ði ay dur. O nu kar þu la ma ða, o mü ba rek bay ra mu kut la ma ya gi dey rum, ha çan sen de gel. ER HAN AK KA YA MÝ NÝ HÝ KÂ YE LER NE VÝN A LAN Al lah ne re de? ÜÇ ya þýn da ki u fak lýk sü rek li so ru lar so ru yor, zih nin de ki me se le le ri hal let mek is ti yor du. An ne-ba ba sý ö zel lik le di nî so ru lar da has sa si yet gös te ri yor, o nun an la ya bi le ce ði se kil de ce vap lar ver me ye ça lý þý yor lar dý. A ca ba ne ka dar ba þa rý lý ol muþ lar dý... E lin de ki o yun cak he li kop te ri u çu ran ço cuk he li kop te ri çok yük sek ler de dur dur muþ, bir yan dan da pi lot o la rak bir du yu ru ya pý yor du: Al lah ýn ya ný na gel dik, i ne bi lir si niz! HAY VAN LAR Â LE MÝ Dün ya nýn en bü yük ku þu: De ve ku þu Dün ya nýn en bü yük ku þu, de ve ku þu dur. Sa vun ma sýz gö rün se de ga yet güç lü dür. Sa at te 60 km hýz la ko þa bi lir. Bu da bir ya rýþ a týn dan da ha faz la sür at de mek. Bo yu 2.75 met re ye ka dar u za na bi lir. Ay ný za man da sa de ce i ki a yak par ma ðý o lan tek kuþ tur. Bu par mak lar da kes kin týr nak lar var dýr. Bir de ve ku þun dan ge len bir tek me, ö lüm cül o la bi lir. Koþ mak tan çok yo rul duk la rý za man bi le ba cak kas la rý o ka dar güç lü dür ki, dö nüp düþ man la rý na ka týr gi bi bir tek me ge çir dik le rin de düþ ma - ME LÝ KE KA BAY nýn if lâ hý ke si lir. Hay van ca ðýz de ve ku þu na düþ man lýk et ti ði ne piþ man o lur. De ve ku þu nun as lan la ra pek na di ren yem ol ma sý bu se bep ten dir. Yu va yý di þi kuþ ya par der ler. A ma bu ger çek de ve kuþ la rý i çin pek de ge çer li de ðil. Di ðer kuþ la rýn ak si ne, de ve ku þu yu va la rýn da bir çok iþ ba ba ya dü þer. Yu mur ta la rýn çat la ma za man la rý na ka dar gü ven li ði nin sað lan ma sý ve ge rek li sý cak lýk ta tu tul ma sý gö re vi er kek de ve ku þu na dü þer. Yav ru cuk lar dün ya ya gel di ðin de i se on lar la da ha çok ba ba la rý il gi le nir.

15 15 y KA RÝ LE RÝN [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur larýn] HA YAT LA RI 17 Ka sým 1936 yý lýn da Mý sýr da doð du. Doð du ðun dan ký sa bir za man son ra göz le ri ra hat sýz lan dý. De de si ib ti dai i lâç lar la te da vi et tir me ye ça lý þýn ca 1 ya þýn da göz le ri ni kay bet ti. An ter Sa id, 8 ya þýn da ha fýz ol du. 12 ya þýn da ci var köy ler de Kur ân o ku ma ya baþ la dý. Ud, ke men çe ve ney gi bi â let ler le mu sý kî ma kam la rý ný öð ren di. Kur ân ý 14 ký ra at ü ze re ez ber le miþ ve 10 ký ra a te gö re o ku yor du. Çok geç me den þöh re ti bü tün Mý sýr a ya yýl dý. Bun dan son ra Mý sýr ýn her ye rin de Kur ân zi ya fet le ri ver di. Su ud kra lý hac mev si min de i mam lýk yap ma sý i çin ken di si ni dâ vet et ti. Da ha son ra AH MET ER GE NE KON A li Ab dül ce vad Min ye vî ( ) Cid de ye i mam o la rak git ti. Cid de rad yo sun da bir müd det Kur ân o ku du. Tek ne fes te bü tün ký ra at le ri top la dý ðý i çin mu a rýz la rý ta ra fýn dan e leþ ti ril di. 6 Ey lül 2002 de ve fat et ti. An ter Sa id in 10 er kek ve 11 kýz ol mak ü ze re 21 ço cu ðu var dýr DE Min ye de (Mý sýr) doð du. Ýlk ký ra at der si ni ba ba sýn dan ve Sa id böl ge sin de meþ hur o lan Mu ham med Se lim den al dý. Öm rü Sa id böl ge sin de geç ti. 54 se ne Kur ân a bü tün gay re tiy le hiz met et ti. Min þe vî, Ab düs sa med, Sey yid Nak þi ben dî i le ya kýn ar ka daþ tý. Ra ma zan ay la rýn da Min ye de Ha cý Ab dür ra him Ke rim in e vin de Kur ân o kur du. Ýs na de ni len yer de Ab düs sa med le bir lik te o ku du lar. Bu o ku yu þuy la din le yi ci le rin sev gi si ni ka zan dý. Min ye vi, Min þe vî yi, Mus ta fa Ýs ma il i ve Þu ey þa yý din le yip, tak dir e der di. Ken di si nin 55 sa ni ye lik tek ne fes Anter Said Müsellem ( ) o ku ma sý ve Hadr ký ra a tin de ti lâ ve ti meþ hur dur. 5 E kim 1982 de ve fat et ti. 15 RAMAZAN HÝ KÂ YE LER DEN HA KÝ KA TE Es ki za man lar da, Se mer kand da bir se mer ci us ta sý, oð luy la be ra ber hem se mer ya par, hem de es ki yen se mer le ri ta mir e der, ba ba-o ðul ha yat la rý ný böy le ce de vam et ti rir gi der ler miþ. Se mer ci us ta sý, mes le ði nin a lâ met le rin den o la cak ki; ça lý þýr ken ü ze rin de o tur du ðu kol tu ðu nu da se mer den yap mýþ. Bu se me rin giz li bir böl me si ni de pa ra ka sa sý o la rak kul lan mak tay mýþ. Fa kat se mer de ka sa ol du ðu nu oð lu bi le bil mez miþ. Gel za man git za man, ça lý þý lýr ka za ný lýr, pa ra lar bu ka sa da bi rik ti ri lir miþ. O la cak bu ya, ba ba tüc ca rýn bir ay lý ðý na Se mer kand dan ay rýl ma sý i cap et miþ. De po da ki se mer le ri ve dük kâ ný oð lu na e ma net et miþ ba ba tüc car. Se ya ha te çýk ma dan ön ce de oð lu na, ken di kul lan dý ðý se me rin as la sa týl ma ma sý ný sý ký sý ký tem bih le miþ. Ba ba sý yok ken o ðul, ba ba sý nýn tem bih le di ði se me rin ha ri cin de ki bü tün se mer le ri sat mýþ. Fa kat bir ak þam, yol cu nun bi ri gel miþ ve se mer al mak is te miþ. A da mýn ýs rar la rý na da ya na ma yan o ðul, bi raz da kâr e de rim dü þün ce siy le 10 ak çe o lan se me ri 30 ak çe ye sa tý ver miþ. Ba ba tüc car se ya hat ten dön dü ðün de se mer den yap ma kol tu ðu nun ol ma dý ðý ný gö rün ce kol tu ðu nun ne re de ol du ðu nu sor muþ. O ðul, sat mak zo run da kal dý ðý ný, a ma DER LE YEN: OR HAN A LA GÖZ Na sip kýs met üç ka tý kâr et ti ði ni he ye can la söy le yin ce ba ba sý þaþ ký na dön müþ. Kim se ye bir þey söy le me se de i çin i çin yan ma ya baþ la yan ba ba, i þi gü cü bý rak mýþ Se mer kand, Bu ha ra, gez me dik yer, uð ra ma dýk han bý rak ma mýþ; a ma ne ça re ki se me ri ni bu la ma mýþ. Tüc ca rýn kaç ay, kaç yýl gez di ði bi lin mez. A ma yo rul du ðu bel li ki þu be yit dö kül müþ di lin den: Di zim de kal ma dý ta kat na sip a ra yý a ra yý Do lan dýr dý bi zi kýs met, Se mer kand ý Bu ha ra yý Se me ri bu la ma ya ca ðý na ka na at ge ti ren ba ba e ve dö ne rek i þe ko yul muþ. Se mer sat ma ya ve ta mir et me ye de vam et miþ. Gel za man git za man, bir se mer es ki te cek ka dar va kit geç miþ Bir gün, bir a dam se mer ta mir et tir mek i çin dük kâ na gel miþ. Tüc car, yýl lar ön ce kay bet ti ði se me ri ni ta ný mýþ; a ma hiç bel li et me miþ. Se mer sa hi bi ne Bu se mer çok es ki miþ, ben si ze ye ni bir se mer ve re yim; bu ben de kal sýn de yip se me ri ge ri al mak is te miþ. Bu du ru ma çok se vi nen se mer sa hi bi, ye ni se me ri a lýp git miþ. He men se me ri ni kon trol e den tüc car, pa ra sý ný ye rin de gö rün ce se vin miþ ve þu bey ti mý rýl dan mýþ: Ne lâ zým dýr sa na gez mek Se mer kand ý Bu ha ra yý Sa na tak sim o lan kýs met ge lir a ra yý a ra yý Gü neþ bü tün sey ya re le riy le der ki KÂ Ý NAT KÝ TA BI Mus ta fa ÖZ TÜRK ÇÜ Nur Ýsm-i A zam ý nýn te cel li si dir gü neþ. Et ra fýn da ki bü tün sey ya re le riy le Rabb-i Ra hi min em rin de ol ma nýn þevk ve zev kiy le sey ran e der ler Nur dur Hu zur dur I þýk ve ý sý kay na ðý mýz dýr. Nur dan sü zü len ha ki kat le rin nur lu sa týr a ra la rýn da Be di üz za man bu a cip un su ru an la týr ken þun la rý kay de der: Hem þem se, ken di mih ve ri üs tün de, câ zi be de ni len mâ ne vî ip le ri yu mak yap týr mak i çin, do lap ve çýk rýk hük mün de o lan gü ne þi bir Ka dîr-i Zül ce lâ lin em riy le dön dü rüp, o sey yâ râ tý o mâ ne vî ip ler le RA MA ZAN KE LÝ ME LE RÝ A DEM PA LA Sev giy le pay laþ mak Kâ i nat mu hab bet ü ze ri ne ku rul muþ tur. Ma lû mu nuz Be di üz za man Haz ret le ri Mu hab bet, þu kâ i na týn bir se beb-i vü cu du dur di ye be lir tir ken nu ru ve ru hu ol du ðu na da de ði nir. Sev gi pay laþ týk ça ço ða lýr di ye halk a ra sýn da bir söz var dýr. Sa ný rým her kes bu nun al tý na im za sý ný a tar. Çün kü, sev gi ba rýþ ve hu zur de mek - bað la yýp tan zim et mek ve gü ne þi bü tün sey yâ râ tý i le, sa ni ye de beþ sa at lik bir me sa fe yi kes ti re cek ka dar bir sür at le, bir tah mi ne gö re Her kül Bur cu ta ra fý na ve ya Þem sü þ-þü mûs câ ni bi ne sevk et mek, el bet te E zel ve E bed Sul ta ný o lan Zât-ý Zül ce lâ lin kud re tiy le ve em riy le dir. (Söz ler, 615) Ve Þu kâ i na týn lâm ba sý o lan gü neþ, kâ i nat Sâ ni i nin vü cu du na ve vah dâ ni ye ti ne gü neþ gi bi par lak ve nu râ nî bir pen ce re dir. (33. Söz) Al la hu ek ber, Süb ha nal lah, el ham dü lil lah ve lâ i la he il lal la hu val la hu ek ber ve lâ hav le ve lâ kuv ve te il la bil la hi l-a liy yi l-a zim di yo ruz. Sen bü yük sün Ya Rab bim A men na ve sad dak nâ tir. Sa vaþ ve a nar þi sev gi siz li ðin se be bi dir. Ko mü nizm ve ka pi ta liz min i çe ri sin de ma a le sef müs bet ma na da sev gi duy gu su yok tur. Ya þa mak i çin di ðe ri ni öl dür ve ya yok et! dü þün ce si ha kim dir. Oy sa ki pay laþ mak ka dar gü zel bir dü zen var ken, ça týþ mak ni ye? Ýn sa nýn, e lin de ki ni, ken din den gay rý di ye gör me di ði kar de þiy le ya da di ðer bir var lýk la pay laþ ma sý ne ka dar gü zel dir. Hz. Üs tad da bah se di yor ya, e vin de ki o ke di ler hür me ti ne be re ke tin gel di ði ni. Çün kü e lin de ki ek mek le ri pay la þý yor on lar la. Hiz me tin de ki ta le be le riy le ye me ði ni pay la þý yor. Ve bu se bep le ni met ler zi ya de le þi yor, ar tý yor. Ra ma zan laþ ma de mek bu ol sa ge rek. Pay laþ ma duy gu su nu tat mak ge rek. O nun i çin pi þir di ði miz ye mek ten bir tas, al dý ðý mýz ek mek ten bir par ça da ol sa kom þu muz la pay laþ mak gü zel dir. Ve lev ki ih ti yaç sa hi bi ol ma sýn. Bu a ra da a ciz di ðer mah lû ka tý da u nut ma ya lým. Çün kü bir ne vî her ke sin bir bi ri ü ze rin de hak la rý var. ÇO CUK ÇA MER VE Ý RÝ YA RI Bü yük ha yâl ler ha yal ler... Bu kav ram o nu dü þün - Bü yükdü rü yor du. Þöy le bir dü þün dü ðün de, ge nel lik le i yi bir yer de o lan lar, çok ça lýþ mýþ lar ve ha yal le ri ni ye ri ne ge tir mek i çin çok uð raþ mýþ lar dý. Pe ki ya o? O nun böy le uð run da ha ya tý ný fe da e de bi le ce ði bir ha ya li var mýy dý? Ýz le dik le ri þey le rin et ki sin de ka lan ar ka daþ la rý gi bi ge çi ci þey le ri is te mek bü yük ha yal i se o bun la rý is te mi yor du. Ýz le dik le ri nin et ki sin de ka lan ya þýt la rý o nu ü zü yor du as lýn da. Ha yal de ni len þey bü tün in san lar i çin i yi bir þey ol ma lýy dý o nun i çin. Pe ki, gü nü müz de ar týk kim se nin ha ya li yok muy du da böy le mut suz lar dý? O ha ya tý bo yun ca mut suz ol mak is te mi yor du. Me saj la bü yü yen, sos yal si te ler de zom bi le þen, çir kin lik le re ö ze ne rek is yan et me yi bü yü mek ve ha yal o la rak gö ren ya þýt la rý nýn ha yal le ri ni is te mi yor du. Ý lim öð ren me liy di. Bu i lim i le fay da lý bir þey ler ya pa bi len a ma ne? Bu gün ar ka daþ la rý nýn da kur tul ma sý ný is ti yor du. Pa ha lý te le fon lar, me saj i le ar ka daþ is te mi yor du. Za ma ný gel di ðin de o mu zun da að la ya bi le ce ði bir dost is ti yor du. O za man ilk ön ce o ken di ni dü zelt me liy di. E li ne ya pý þan te le fo nu de ðil ki tap lar ol ma lýy dý ki i yi ör nek o la rak ar ka daþ la rý ný dü zel te bil sin * Bu gün ler de gös te riþ de ni len þey et ra fý mý zý sar mýþ ken, bi zi sar ma sý na i zin ver me me li yiz. Müs lü man in san lar dý þý i le de ðil iç gü zel li ði i le tar týl ma lý dýr. Bü yük ha yal le ri miz ol ma lý he pi mi zin ve be nim çok bü yük bir ha ya lim var, pe ki ço cuk lar si zin de var mý? Ben ce ol ma lý, a ma bü tün ha ya tý nýz bo yun ca ge çer li ol ma sý þar tý i le. Me se lâ bu gün ler de Ýs lâm Bir li ði bü yük bir ha yal dir ve ger çek le þe cek bir ha yal dir. Ýn þa al lah bir gün Üs tad Be di üz za man ýn çok is te di ði bir lik ve be ra ber lik o la cak ve bu yýl dýz bü tün ha ya tý mýz bo yun ca a sý lý ka la cak.

16 y R A M A Z A N N Â M E Fa zi let a yý nýn tam ya rý sý ol du. Kalp ler mu hab bet þef kat le dol du. Kâ i nat Hâ lýk a kos ko ca bür han On beþ ol du mü ba rek Ra ma zan. HA SAN ÞEN (Ýz mir) On beþ te fark et tik a cý ve tat lý Ki ra men kâ ti bin tu tar he sa bý O ruç on beþ, al dýk cen net be ra tý He sap ta be ra tým Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN SAHUR SOF RA SI MEB RU RE ÞEN LER KIYMALI TÝRÝT HAZIRLANIÞI: NUR DAN TE FEY YÜZ LE RÝM BA KÝ ÇÝ MÝÇ Bu â hir za mân as rýn da öy le deh þet li ce re yan - lar ve fit ne ler var ki, mâ nen ah lâ ký mý za vur du ðu dar be ler deh þet li dir. Bu na an cak Ri sâ le-i Nûr a hiz - met te ih lâs ve se bât i le da - ya ný la bi lir. Bu as rýn deh þet li fit ne le ri - ne ve ce re yan la rý na da ya na - bil mek i çin, çe lik ve de mir gi bi bir se bât ve sa da kât ve me tâ net ve ih lâs lâ zým ki da ya na bi le sin. Þahs-ý mâ ne vî, kes ret li ce set ler ve bir tek rûh hük - mün de þir ket-i mâ ne vî düs - tû ruy la ça lý þan ih lâs, him - met, se bat, me det, me tâ net ve þe fa a tin te zâ hü rü dür. Ri sâ le-i Nûr dâ vâ sý; fev ka - lâ de bir sa da kât, se bât, u huv vet, ih lâs, kah ra man lýk, hiz met ve cid di yet ge rek - ti ri yor. On lar da te rak kî et mek ge re kir. Mes le ði miz de had din den faz la hüsn-ü zan ve â lî ma kâm ver mek yok - tur. An cak fev ka lâ de sa dâ kat ve se bat ve müf ri ta ne ir ti bât ve ih lâs var dýr. Ri sâ le-i Nur mes le ði, ta le be le rin - den tam ve hâ lis bir sa dâ kat ve dâ i mî ve sar sýl maz bir se bât is ter. Se bât; ah de ve fâ dýr, a zîm ve ka rar lý lýk týr. Se bat de nin ce, U hud da bo ða zý 15 RAMAZAN As rýn fit ne le ri ne Ri sa le-i Nur la mu ka be le e di le bi lir terk et me yen Sa ha be le ri ha týr lý yo - rum. Ne pa ha sý na o lur sa ol sun E fen - di miz in (asm) em ri ne ö lü mü ne sa - dýk ol mak. U hud bo ða zý ný terk et me yen ok çu - lar dan as rý mýz da ki mad dî ve mâ ne vî fýr tý na lar da ki bo ðaz la rý terk et me me i þa ret le ri gö rü yo rum. Bel ki de ih lâs, sa dâ kat ve se bât bu ra da ge re ki yor. Her va kit ih ti yat, ih lâs, te sâ nüd, se bat, sar sýl ma mak ve va zî fe mi zi yap mak ve va zî fe-i Ý lâ hi ye ye ka rýþ - ma mak sýr ran te nev ve ret düs tû ru - na gö re ha re ket et mek ve te lâþ ve me yûs ol ma mak lâ zým ve el zem dir. (E mir dað Lâ hi ka sý) Mu hab bet fe dâ i si ol mak söz de de - ðil, öz de ol ma lý! Biz mu hab bet fe dâ i - si yiz, hu sû me te vak ti miz yok de yip hu sû met fi il le ri gös ter mek ya kýþ mý yor! Ýn san, öz de o lan la rý söz den ön ce ey - lem le gös te re bil me li ki, te sî ri Ce nâb-ý Hak halk et sin. Yok sa ey lem-söy lem tu tar sýz lý ðý o lur. So nuç vâ e se fâ! Di li miz ha kâ ik-ý Kur â ni ye yi söy ler - ken; ef a li miz o nu tek zîb et me me li. Ah vâ li miz, et vâ rý mýz ve ef a li miz Ýs lâm ha kî kat le - ri ni gös ter me li. E ðer biz doð ru Ýs lâ - mi ye ti ve Ýs lâ mi ye te lâ - yýk doð ru lu ðu ve is ti ka - me ti gös ter sek, baþ ka din ler den fevc fevc Ýs lâ - mi ye te dâ hil o la cak lar - dýr. E ðer biz ah lâk-ý Ýs lâ - mi ye nin ve ha kâ ik-i î - mâ ni ye nin ke mâ lâ tý ný ef â li miz le iz hâr et sek, sâ ir din le rin tâ bi le ri, el - bet te ce ma at ler le Ýs lâ mi - ye te gi re cek ler; bel ki kü - re-i ar zýn ba zý kýt a la rý ve dev let le ri de Ýs lâ mi ye te de hâ let e de cek ler. (Hut - be-i Þâ mi ye) Bir a dam, ko ca man bir bi na yý bir gün de ha rap e der, bir ta bu ru ih ti lâ le ve rir. Çün kü tah rîb, es hel dir. Hem fe nâ lýk ve ah lâk-ý sey yi e dir. Bu as rýn a cip bir has sa sý dýr: Ya ni, el ma sý el mas (â hi ret ve i mân gi bi) bil di ði hal de, ca mý (dün ya ve mal gi - bi) o na ter cih e der. (Kas ta mo nu Lâ - hi ka sý) Çok ö nem li bir nok ta: El mas bi lin mi yor de ðil, bi lin di ði hal de, bi le bi le cam el ma sa ter cih e di li yor. Ne deh þet li bir fit ne! Mal ze me ler: 150 gr kýy ma 3 ka þýk yað 2 diþ sa rým sak 3 baþ so ðan tuz ve bi ber 1.5 ek mek ve ya o na ya kýn 400 gr yo ðurt n Ten ce re de te re ya ðý ný ký yýl mýþ so ðan i le ka vu run. Kýy ma yý da i lâ ve e dip tuz ve bi ber e kip kýy ma nýn ren gi dö nün ce ye ka dar pi þi - rin. Bir ta ba ða ek mek di lim le ri ni üç sý ra di - zin. Kay na mak ta o lan 4.5 su bar da ðý su yu ek mek le rin üs tü ne dö kün. Bir da ki ka bek le - dik ten son ra so ðan lý kýy ma yý ü ze ri ne dö þe - yin. Sa rým sak lý yo ðurt la kap la yýp, üs tü ne bi - ber li yað gez di rin. A fi yet ol sun. RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE O ruç tut ma yan la rý gör dü ðü müz de... Ra ma zan gü nü o ruç tut ma yan in san la rý gör dü ðü müz de tep ki miz na sýl ol ma lý dýr? Ra ma zan gü nü o ruç tut ma yan in san la rý, a çýk tan o ruç ye dik le ri ni gör sek bi le, ký na mak ve ya tep ki gös ter mek doð ru de ðil dir. Ö zür le ri nin o la bi le ce ði þek lin de hüsn-ü zan yap mak da ha doð ru o lur. Çün kü sû-i zan la ka za na ca ðý mýz hiç bir þey yok tur. Ký na ya rak ve ya tep ki gös te re rek an cak teb lið ve ha yýr ka pý sý ný ka pat mýþ o lu ruz. Oy sa hüsn-ü zan - ný mýz, o na rah me tin ve hi da ye tin gel me si ne ve mak bul töv be yap ma sý na ve sî le o la bi lir. DU Â Ey Rabb-i Ra him im! Bi zi ki ta bý na i ta at kâr kýl! Bi zi is yan kâr kýl ma! Bi zi iþ le ri miz de a da let li kýl! Bi - zi za lim kýl ma! Bi zi yü rek sa hip le ri ne mer ha met li kýl! Bi zi ka tý yü rek li kýl ma! Bi zi ken di ne kul ey le! Bi zi baþ ka la ra kul ey le me! A me li mi zi rý za na yol ey le! Kah rý na, ga za bý na yol ey le me! Bi zi birr e, hay ra, se va ba na il ey le! Bi zi þer re, kö tü lü ðe, uc ba ma il ey le me! Bi ze me lek le ri nin se si ni i þit tir! Bi ze des sas la rýn de si se le ri ni i þit tir me! Â min!

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI SÇI BH : Z BÞC V BUUÞUUCUDU n B U O U U Ö P O J I S F 1 5 BDÜVHD D BD DIÐI H Þ SÂD BUUOU n USF B I ZISI SF 13 U Â-I D D, ISI D OUDU, SBU D ZIDI n H GO U ZISI SF 16 D G Ç H B V i SF BUC 12 D I: 43 S I:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR BEKLEYÝNÝZ... GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: 15.254 www.yeniasya.com.tr / 75 Kr Þemdinli bitmeden Çukurca ÝHH KOORDÝNATÖRÜ: Arakan da akýl almaz iþkenceler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı