PATENT SİSTEMİ VE TEKNOLOJi ÜRETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "111.3. PATENT SİSTEMİ VE TEKNOLOJi ÜRETİMİ"

Transkript

1 168/ Teknoloji Üretimi -AR-GE faaliyetlerinde kullanıcısız araştitina olmamalıdır PATENT SİSTEMİ VE TEKNOLOJi ÜRETİMİ Gelişmiş ülke yönetimlerinin teknolojik ve bilimsel bilgiyi insaniarına ulaştırmak için yarışmalarının sebebi rakip diger üretim toplumlarından geri kalmamak, onlann önüne geçebilmek içindir. Teknolojik bilgi, endüstriyel üretimde kullanılan bilgidir ve herkese açıktır. Bazı okuyucular şöyle düşünebilirler: "Bu dogru olamaz. Şayet üretimde kullanılan bilgi, proses veya mekanik tasarımlar (makina/ann nasıl yapıldığı} herkese açık olursa çalınırlar, başkaları o bilgiyi kullanır ve rakip olur." Ne yazık ki durum öyle degildir. Patent kanunu ve onun üzerine kurulu olan patent sistemi sayesinde teknolojik bilgi herkese açıktır. Bu başlıkta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Patent Kanunu [53] esas alınarak Patent sistemi ve teknoloji üretimi sürecinin nasıl işledigi açıklanmaya çalışılacaktır. Endüstrinin temelini oluşturan patentleri detaylı şekilde etüd etmek isteyenlerin yararlanacagı kaynaklar mevcuttur (Bkz 53 nolu kaynak veya ABD patentlerinin oryinalleri) ABD PATENT KANUNU ABD patent kanununun iki amacı vardır: i. Teknolojik bilginin herkesin ögrenimine, kanunun koruma süresi sonunda da kullanımına açık olmasınıve dolayısıyla bilim ve "faydalı sanatlar"ın (teknolojileriii) gelişmesini saglamak,

2 Patent Sistemi /169 ii. Yeni geliştirilen makina, proses, malzeme ve/ya bunlardaki iyileştirmeleri başkalanna "ögreten" mucitleri, ögrettikleri bilginin belli bir süre tekelini kendilerine vererek mükafatlandınp, bildiklerini "ögretmeye" teşvik etmek. Aşağ;ıda kısa ifadeler halinde patent kanununun esprisi aktarılmaya çalışılmıştır(*}: - icat, bir yaratıcı zeka ürünüdür. Öyle bir üründür ki konusunda uzman, ortalamazeka düzeyinde birisine, o sanatta yeni bir şeyler ögretir (1 00, ı}(**}. - Sanat, maddeye şekil vermek için bir süreç (proses) veya bu süreci icra etmek üzere geliştirilıniş bir makinadır (100,4). - Mucit, geçmiş sanattaki (prior art) tüm ögretileri bilmekle yükümlüdür; konuda uzman birisinin de emrinde tüm geçıniş sanat ve patentlerin oldugu varsayılır (1 O ı, 288). - İlgili geçıniş sanat konuda uzman birinin, bir probleıni çözmek için bakacağ;ı tüm sanatlardır (10ı,ı47). - Geçıniş sanat Amerika Birleşik Devletleri dışında alınmış tüm patentleri ve yayınlanmış tüm dokümanları da kapsar (103,ı58). - Bir patent için başvuranın o güne kadar alınmış olan tüm patentleri ve diger yayınları bilıniş oldugu varsayılır (ı O ı,288). -Yeni ve faydalı bir proses, makina, imalat veya bir madde karışımı, veya bunlarda yeni ve faydalı bir iyileştirme yaratan veya keşfeden kimseler, bu kanun şartlarına ve gereklerine uygun olarak onun için patent alabilirler (ldı). - Amerika Birleşik Devletleri Patent Kanunu her (*) :Bazı tabirler ve ifade ettikleri kavramlann orijinal dildeki karşilıklan parantez içinde yazılmıştır. (**) : Parantez içindeki rakamlarm ilki referans 53'teki bölüm, ikincisi ise ilgili notwı (içtihat karannın) nwnaralandır.

3 170 1 Teknoloji Üretimi hangi bir kimsenin degil, toplumun çıkarianna yönelik olup sadece Anayasa hükümleri ile kısıtlıdır (10ı. ı). - Bilim ve faydalı sanatıann gelişmesini saglamak ana hedefve sadece bu gaye ile mucidin mükafatlandırılması ikinci hedeftir (ıoı.5). - Bu bölümde kişiye saglanan yaratma. topluma saglanan ise yeni proses ve makinaların (device) bir an önce herkese ögretilme teşvikidir (incentive) (ı O ı.5). - Patentin fonksiyonu, "işe yarar bilgiler"in toplamına ilaveleryapmaktır (10ı,5). - Bir proses veya makinanın (device) patentinin alınabilmesi için faydalı. faydalı olabilmesi için de çalışabiiınesi lazımdır (ıoı.ı94). - Bir ilacın ticari faydasının görülebilmesi için insanlardaki klinik nepcelerinin görülmesi gerekebilir. ancak test hayvanlan üzerindeki neticeler de yeterli olabilir (10ı.ı97). - Patent başvurucusunun başanlı olabilmesi için mutlaka ilk mucit olması lazımdır; Geçmiş literatürden veya geçmiş patentlerden haberdar olmamak kesinlikle özür degildir (10ı.288). - Buluşun yeni olmadıgını ispat etmek Patent ve Marka Bürosunun (Patent and Trademark Olfice -PTO-) görevidir (ıoı.290). - Gösterilen ve ögretilen şeyin "hakkı" (claim) istenmemişse hak kamuya hibe edilmiş sayılır (ıoı.26). - Konuda ortalamazeka düzeyinde bir uzmanın açık seçik bir biçimde düşünüp de bulabileceginin patenti alınamaz (ı03,ıo). - Patent alabilmek için yeni ve faydalı olmak yeterli degildir; Anayasa'nın geregini yerine getirebilmek için olagan dışı ve sürpriz neticeler göstermeli, işe yarar bilgilerin toplamına ilave yapmalı. bilimin arnaçıanna hizmet etmelidir; Konuda ortalama uzmanın gösterdiginden daha fazla bir yaratıcılık olmalıdır (ı03,26).

4 Patent Sistemi Patent alınacak konunun daha evvel hiç bir yayında açıklarunamış olması gereklidir; burada yayın, konuda ortalama uzmanlıkta birinin yayındakileri okuduktan sonra tasvir edileni yapabileceğ;i kadar bilgi sunan kaynak anlamına gelir (ı 03, ı 65). - Konusuyla ilgili tüm geçmiş sanat referanslarını PTO'ya sunmak başvurucunun ödevidir; buna kasdi olarak uymadıgı anlaşılan başvurucu tüm haklarını kaybeder ( 103,243). -Bu kanunun gereklerine göre patent, bazı deneyler gerektirse de, konuda ortalama uzman birinin, patentte tasvir edileni yapıp kullanabilecegi kadar yeterli bilgiyi vermek zorundadır (112,34). - Patentlerin tasviri (speciftcation) ve haklan (claim), Amerika Birleşik Devletleri ile mucit arasında bir kontrattır... (ı ı2, ı29). - Patent, sahibine, tasvir edip haklarını istediğ;i konuda, ı 7 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapma, satma, kullanma tekelini saglar (ı54). - Mucide buluşunu yapmak, satmak, kullanmak haklarını veren patent kanunu degil Genel Hükümler Yasası'dır (Common Law); Patent Kanunu ona digerlerini bu haklardan mahrum etme hakkını, dava etme lisansını verir (154,3). - Rakipleri tarafından kopya edilmemek üzere Genel Hükümler Yasası'yla saglanan monopoli (tekel) ile Patent Kanunu yoluyla saglanan monopoli birbirlerinden farklı ve bağ;ımsızdırlar (ı54,3). - Patent Kanunu icattan yararlanmak isteyenlerin monopoli süresince mucide mükafatını (royality) vererek buluşunu kullanmasını; monopoli sonunda da buluşun yapma, satma ve kullanma haklarına bedelsiz sahip olmalarını saglar( ı 54, 4). - Patent Kanunu mucide, sadece patentte tasvir edip haklarını (claim) talep ettikleri için monopoli saglar (ı54,11).

5 172 1 Teknoloji Üretimi - Mucide Patent Kanunu ile sağ;lanan, diger kişileri yapmak, satmak ve kullanmaktan men etme hakkı, başkalanna 17 yıllisans verilmeyerek de icra edilebilir (154, 7~.. - Mucit icadını kendisi de yürürlüge koymaz ise herkes buluşu bilir, ancak 17 yıl kimse uygulayamaz (154, 76). - Mucit isterse buluşunu sadece kendisi imal eder ve kimseye lisans vermez (154,74)....,... Mucit patentini uygulamaya koymasa dahi korunacaktır; mucit buluşunu üretime koymak zorunda degildir (154,76). - Bir mucit belli bir süre için lisans; belli bir bölge için lisans; yapmak ve kullanmak ancak satmamak üzere lisans; veya yapmak; kullanmak, satmak haklanndan sadece biri için lisans verebilir; kısacası mucit monopoli haklarını istedigi gibi bölüp parselieyebilir (154,75). -Bir satıcı bayi (dealer) başka bir ülkede (ve ABD'de de) patenti alınmış mallan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki patent sahiplerinden lisans almamışsaithal edemez (154,76). - Patent Kanunu faydalı bir icat veya buluş yapan mucide belirli bir süre için buluşunun yapma, satma, kullanma tekelini saglar ( 154, 79). - Bu kanunun bu bölümüne göre patentte tasvir edilip haklan (claim) istenen patentin tekeli 17 yıldır (154,88). - ''Yapma hakkı," "satma hakkı," "kullanma hakkı" yekpare veya parselli olarak, 17 yıllık koruma süresi içinde başkalanna satılıp kiralanabilir; ancak 17 yılın sonunda bu haklar kamu malı olurlar (154,90). - Patent koruması 17 yıl sonra bitliginde buluş kamu malı olur ve her isteyen tarafından, uygulayabilecegi herhangi bir gaye için, dogrudan veya adapte edilerek kullanılabilir (154,90).

6 Patent Sistemi Bir patent tekelleşmeyi önleyici kanunlan (antitröst) çiğ;neyebilecek şekilde kullanılabilir (154,92). - Patent, kapsamınca oluşturdugu monopoli ile antitröst kanuniarına bir istisna oluşturmaktadır...(261,217). - Mucit, patentli malının fiyatını isteğ;ince tesbit etmekte serbesttir; ancak fiyatları yükselteburnek gayesi ile başka patentlerin lisanslarını toplamaya teşebbüs ederse antitröst kanuniarına göre suçlu duruma düşer (154,92). - Tahsis edilebilecek (assign) bir patentteki mülkiyet, isim ve çıkar ile, bu mülkiyet, isim ve çıkardan digerlerini mahrum etme hakkını birbirlerinden ayırt etmek şarttır; bu hak sadece yapma., satma, kullanma haklan hep birlikte varken vardır ve bu hakların üçünün de transferi tahsis (assignment) ile olur (261,33). - Patentteki yapma, satma. kullanma haklannın üçünün birden tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkasına transfer edilmesi tahsis (assignment), bu üç hakkın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir veya birkaç eyalette başkasına transfer edilmesine de bölgesel tahsis (grant) denir (261,34) (261, 283). - Tahsis (assignment) ve bölgesel tahsiste (grant) bahsedilen hakların daha azının transferi "lisans"ı {licence) oluşturur (261,35). - Yapma, kullanma, satma haklarının herhangi biri, veya herhangi ikisinin transferine lisans denir (261,35) (261,447). - Patent ilgilerinin (yani yapmak, satmak, kullanmak) transferi genel olarak tahsis (assignment), bölgesel tahsis (grant), rehin (mortgage) ve lisanstır (261, 42). - Patentin tahsisi (assignment) için, yazılı döküman, patentin kanuni ilgilerini açık ve seçik niyet ifadesi ile transfer etmelidir (261,122)(261,324). -Yabancı sahipli (ancak ABD'de de tescü edümtş) bir patentin sahibine yerli firma telgraf ile tahsis (assignment) teklifi yaptıktan sonra, yabancı ülkedeki patent sahibi kabul ettiğ;ini bildirir telgrafı postahaneye teslim ettikten sonra tahsis geçerli sayılır (261,123).

7 174 1 Teknoloji Üretimi - Tahsis, rehin (mortgage) yolu ile de yapılabilir (26 ı, ısı). - Belli bir bölgede tahsis {yani bölgesel tahsis=grant) almış olan birisi o bölgede hakkı olan kullanma, yapma, satma tekelinin hükmünü sürer; ancak ürettigini, bölgesinin dışında satamaz ve kullanamaz; onun bölgesinde de başka bir bölgedeki bölgesel tahsis sahibi (grantee) mal satamaz (26ı,207). - Patentli bir buluşta mülkiyet hakları kısıtlamasız transfer edilebilir; ancak monopoli konusundaki haklar sadece cografi temeller üzerinde bölünebilir ve fakat aynı cografi bölgede monopoli haklarının bölünmesi söz konusu olamaz (26ı,207). - Patent monopolisi beraberinde mucidin mükafatı olarak "royality'' tesbit etme gücünü, hatta mucidin lisans vermeme yetkisini de getirir (26 ı, 702). ın ABD Patent Kanunu Hakkında Açıklamalar: ABD Patent Kanunu'ndan yapılan yukarıdaki tercümelerden anlaşılacagı üzere patentin ana hedefi teknolojik bilginin yayılmasını saglamaktır. Bir diger ifadeyle icatlar insanların kafalarında bir ampulün yanması şeklinde olmamaktadır. Kanun, hukuk güvencesinde, yönetim tarafından herkese açılmış olan bu bilgiden haberdar olmamayı mazeret kabul etmemekte, her mucidi kendinden.ewelki tüm teknolojik bilgilerden haberdar olmakla sorumlu tutmaktadır. Burada mucit olarak bahsedilenler, anlaşılacagı üzere, teknolojistlerdir. Diger dikkate deger bir nokta, patent korumasına sahip olabilmek için icadın faydalı, faydalı olabilmesi için de mutlaka çalışması gerektigidir. Genellikle inanıldıgı gibi

8 Patent Sistemi patent dokümanlannda "püf noktasının saklanması" gibi bir düşünce söz konusu olamaz. ABD Patent Kanunu'na göre mucit mutlaka bildigi en iyi metodu açıklamak zorundadır. Aksi takdirde patent alamaz. Bir diger önemli husus da, ABD Patent Kanunu'na diger ülkelerin patent kanunlanndan farklılık saglayan şu noktadır: "Yenilik ortalama kabiliyette bir uzmanın yapıp kullanabilecegi kadar detaylı bir şekilde tasvir edilmelidir." Aşagı yukarı diger tüm ülkelerin patent kanunlannda "ortalama kabüiyette" tabiri yerine sadece "uzman" tabiri kullanılmaktadır. Bilindigi üzere gelişmiş ülkelerde uzman konusundaki geçmiş ve güncel tüm literatürü günü gününe bilen anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ABD patentlerinde yapılan tasvirler diger ülkelerink.ine kıyasla daha aynntılıdır. Geri kalmış ülkelerde patentlerle ilgili oluşmuş bir başka yanlış kanaat de patentte ogretileni alıp, ölçüleri, miktarları veya bazı parametreleri degiştirerek patentin çalınabilecegidir. Patent kanuniarım anlamadan kopya etmiş ve bir sistem kuramamış ülkelerde böyle olayiann olması beklenebilir. Ancak gelişmiş ülkelerde uygulanan patent sistemlerinde böyle birşey söz konusu olamaz. Patent Kanunu'ndaki "eşdegerlik doktrini"ne göre (doctrine ofequivalents) ölçüleri veya parametreleri degiştirerek patent kanununu çignemek mümkün degildir. Böyle suçların cezaları da çok caydıncıdır. Gözlenmiş bir diger husus da, bir patentin alınıp hemen üretime konulabilecegine inamlmasıdır. Bu mümkün degildir. Zira her patent bir sonraki patent için basamak oluşturmaktadır. Bir merdivende onuncu basamaga varabiirnek için nasıl ki alt basamaklar gerekliyse, patentte tasvir edilen teknolojiyi kavrayabilmek için de o patentin üzerine kuroldugu tüm teknolojileri de hazınetmek lazımdır. Bu. teknoloji tümüyle kavranana kadar ipucu çekilerek, patenttekaynak gösterilmiş diger patentler de, gösterilmişse diger kaynaklar da etüt edilerek saglamr.

9 176/ Teknoloji Üretimi Kore, Taiwan gibi ülkelerde teknoloji üretimi bu tür bir anlayışa oturtulmuştur. Böyle bir teknoloji araştırma ve üretimi çalışması aylarca, bazı konularda ise yıllarca sürebilmektedir. Ancak o teknolojide bir kere uzınanlaşıldıktan sonra yeni teknolojileri günü gününe takip etmek kafi olmaktadır. ABD'de patent hukukçulan genellikle çift lisanslıdır: Teknik bir konuda lisans, arkasından patent hukuku konusunda ikinci bir lisans! Dolayısıyla elektrik, makina veya genetik konularında çalışan hukukçuların birinci lisanslan bu dallarda mühendislik lisanslandır. Patent kanununu özünü kavramadan taklitle getirmiş, patent sisteminin olmadığ;ı ülkelerin patent ofislerinde hukukçuların dahi çalışmadığ;ına rastlanabilir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki her patent, yüzbinlerce, bazen milyonlarca dolarlık, yıllarca sürmüş olan araştırmalardan sonra gerçekleşebilmektedir. Patentler, ingiliz Patent Ofisi'nin broşürlerinde ifade edildiğ;i üzere "teknoloji için hayati önem taşıyan kaytıaklardır." PATENT SİSTEMİ Patent sistemi tam olarak anlaşılınadan ve gerektiğ;i gibi uygularımasını saglayacak ortarn yaratılmadan hiçbir toplumun, bilhassa geri kalmış toplumların kendi teknolojilerini üretebilmelerine, endüstriyel devrimi yaşayabilmelerine ve böylece ekonomik olarak gelişmelerine imkan yoktur. ABD patent sistemi, ABD teknolojisinin gelişmesinde en önemli ve tek rolü oynamış, ülkenin ekonomik canlılığuıda, üretimin artırılmasuıda, yaşam standardının. yükselmesinde, bilim ve teknoloji alanlarındaki de en önemlifaktörler arasmda yer almıştır. - Kuroldugu yıllarda dünyanın en fakir ülkeleri arasın-

10 Patent Sistemi /177 da yer alan ABD'de endüstriyel devrimin ( ) ı 790 yılında yani patent kanununun kabul edilmesiyle başladıgı görülür. ın.3.2. ı. Patent Sisteminin Yakıtını Oluşturdugu Faaliyetler Patent sistemi şu üç faaliyeti tahrik eder: a. İcat etmeyi: Yapacaklan buluşlann belli bir süre tekellerini alacaklarını bilen tüm teknolojistler icat etmek için gayret gösterirler. Burada teknolojist tabiri sadece mühendisleri degil toplumda yaratıcı zekaya sahip tüm fertleri kapsar. b. Araştuma ve geliştirmeye yatırımı: Şirketler açısından araştırma ve geliştirme faaliyetleri yeni buluşlar, icatlar, dolayısıyla yeni patentler ve yeni tekeller ve yine dönerek daha çok kazanç demektir. Gelişmiş ülkelerde tekel olarak üretim yapmanın tek yolu patent korumasındaki bir mamulü üretmektir. Bu şekilde, o malın satış fiyatını sadece müşterinin ihtiyacı ve alım gücü belirler. icadın patentini elinde bulunduran firma isterse bunu kendisi imal eder, tekel avantajından faydalanarak müşterinin alabilecegi en yüksek fıyattan satar; isterse yukanda patent kanunu bölümünde bahsedilen lisans türlerin<;len biriyle yapma, satma, kuuanma haklanndan bir veya birkaçı veya hepsini royalty karşıligında satar. Patentin' saglamış oldugu tekel ile o mamulün araştırılıp geliştirilmesi için yapılmış olan AR-GE masraflannın en az bir kaç katı gelir temin edilir. Gelişmiş ülke 'firmalarının araştırma geliştirme faaliyetlerine çok önem vermelerinin, karlarının ciddi bir bölümünü. bu tür faaliyet- ABD: Madalyonun Öbür Yüzü- F.12

11 178 1 Teknoloji Üretimi lere ayırmalannın temelinde alınacak olan patentler ve saglanacak tekel yatar. Üretim rekabeti patent korumasının süresi dolunca başlar. Koruma bitince artık mucitten lisans almaya gerek kalmaz. Nasıl yapıldıgını zaten herkesin bildigi o buluşu "fiyat/kalite" bakımından en iyi yapabilecegine inanan, isteyen her üretici firma imal edebilir. Tekel süresince yüksek fiyattan satılmış olan malların fiyatları patent koruması sona erdigi zaman normal satış limitlerine düşer. c. Öğretmeyi: Patent sisteminin temelde düşünülmüş olan amacı ögretmektir. Latincede patent 'açık' demektir. Yukarıda bahsedildigi üzere mucidin bildigini ögretmesinin mükafatı olarak da kendisine ögrettigi bilginin uygulamasının yıl kadar tekeli verilir. ABD'de patent koruması başlarken, diger gelişmiş ülkelerde ise daha koruma başlamadan, patent başvuru tarihinden yaklaşık 6-18 ay içinde patentin tümü ilgilenen herkesin ögrenimine açılır. Her isteyen söz konusu makina, proses, kompozisyon vb hakkındaki gerekenleri ögrenir, ancak patent koruması devam ettigt sürece, yukarıda da bahsedildigi üzere, ögrendigini yapmak, kullanmak, satmak için mucitten lisans almşk zorundadır. Lisans; hangi hakların devredildigini, karşıligında hangi menfaatlerin (royality) saglandıgını gösteren bir belgedir. Üretim toplumlarında yönetimin en önde gelen görev lerinden biri mevcut teknolojik bilgiyi yaratıcı beyinlerine zaman kaybı olmaksızın sunabilmektir. Zaman kaybına mani olabilmek için çeşitli araçlar geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Patent kütüpl).aneleri patentlerin orijinallerine ulaşılan merkezlerdir ve (Bölüm III.6.3.)'de detaylı olarak anlawmıştır.

12 Patent Sistemi Ill Üretim Şirketlerinin Temeli Rekabet toplumlannda üretim şirketleri tetkik edildiklerinde şu hususlar gözlenir: Büyük üretim firmalannın çogu, ilk almış olduklan patent üzerine kurulmuş, daha sonra aldıklan patentler ile büyümüş ve imparatorluklar haline gelmişlerdir; bu firmalan kuran müteşebbislerin hemen hemen hepsi teknik formasyonlu insanlardır. Bu konuda sayısız örnek vermek mümkündür. 1844'de Charles Goodyear ABD'de numaralı "Hindistan lastik dokusunda iyileştirme Umprovement in India Rubber Fabrics)" başlıklı patentl almış ve "Goodyear Tire and Rubber Company''yi kurmuştur. Wright kardeşler ilk uçagın patentini 1905 yılında aldıktan sonra garajlarında imal ettikleri, saatte 40 mil süretle uçan uçagı orduya satmışlar, ondan sonra kurmuş olduklan uçak fabrikasıyla patentlerint tescil eturdikleri tüm ülkelere uçak satmışlardır. Fransız hükümeti bu patentin yapma, satma, kullanma haklan için ı 908 yılında dolar ödemiştir. George Eastman geliştirdigi film ve kameranın patentlerini almış (ilki 1888'deki nolu patent}, bunlan üretmek üzere 1901 yılında 35 milyon dolar degerinde hisse senedi çıkarmış, bu hisse senetleri kapışılmıştır. 19. yüzyılın belki de en başanlı teknolojisilerinden olan Edison'un 1029 icadı vardır. 1874'te telgrafverici ve alıcılannı, 1877'de gramafonu (phonograph), 1878'de karbon mikrofonlu telefon ahizesini, 1879'da elektrik lambasını icat etmiştir. 1878'de elektrik lambası üzerinde çalıştıgını söylemesi üzerine o zamanki gaz stokçulannın ve gaz lambası üreticilerinin hisse senetleri birdenbire çok kötü bir şekilde düşmüştür. Elektrik lambasını imal etmek için Edison "Electric Light Company'yi kurmuştur. Bu şirketin adı 1892'de "General Electric" olarak degişmiştir (herkesin yakinen tanıd:l{jı). Edison 1910 yılında da sesli filmin patentini almıştır.

13 180 1 Teknoloji Uretimi Sagırlar için ögretmen olan Alexander Graham Bell telefon üzerinde çalışmaya 1875'te başlamış, 10 Mart 1876'da telefonu icat etmiştir. Aynı yıl patentini alınış ve "American Bell Telephone Company'yi kurmuştur. Bu firma da dünyanın en başanlı şirketlerinden biri olmuştur. "Bell laboratuvan" (bugünkü adı) 50 yıl içinde patent daha almıştır. Alman mühendis Carl F. Benz ilk içten patlamalı ve pratik olarak çalışan otomobili yapmıştır. Orijinal Benz otomobili üç tekerlekliydi ve Otto Daimler tarafından geliştirilmiş bir benzin motoru kullanıyordu. 1885'te yürüyen ilk oto olarak tarihe geçmiştir. Benz 1886'da yaptıgı dizayn için patent almış, önceleri sadece fabrikalarda kullanılacak motorlar yapmak için kurulmuş olan fabrikasını, 1893'te yolcu've yarış otosu imal etmek üzere geliştirmiştir. Daimler-Benz bugün ürettigi "Mercedes" araçlarla tanınır. Ill Patentlerle TeknolojUer Tarihi Bu alt bölümde geçmişe bakarak aynı tarilılerde toplumlan meşgul eden olaylarla karşılaştırma yapabilmek ve böylece sonuçlar çıkarabilmek için ABD endüstiyel üretiminde kilometre taşlan olmuş bazı patentler kronolojik olarak verilecektir: - 14 Mart 1794'de Eli Whitney pamugu çekirdeginden ayıran makinası için patent almıştır. Bu buluş Amerikan tekstil endüstrisinin çabuk gelişmesinde hayati bir önem taşımıştır. - Taneleri kesip toplayan alet için Cyrus McCormick'in 21 Haziran 1834'de aldıgı patent ile geniş alanlar ekilebilir hale geldi. - 6 Şubat 1836'da Samuel Colt Amerika'nın batısını

14 Patent Sistemi büyük ölçüde etkilemiş olan meşhur "altı atıcı" tabancasının patentini aldı Haziran 1844'te Charles Goodyear yukanda bahsedilen 3633 numaralı meşhur patentini aldı. - Elios Howe'un 10 Eylül 1846'da dokuma makınalanna yenilik getiren nolu patenti yeni endüstrilerin dogmasına sebep olan patentlerdendir 'de Başkan Abraham Lincoln sıg sularda karaya oturmpş gemileri yüzdürme aparatı için 6469 numaralı patenti aldı yılında ABD'de kendisinden çok daha büyük nüfusa sahip olan İngiltere'den %35 fazla olarak 2910 patent tescil edildi. Aynı yıl Prusya'da 48, Rusya'da 24 patent tescil edildi. Amerika'nın endüstriyel başansının temelinde insanlannın yaratıcılıgının yattıgı daha o yıllarda belli oluyordu. - İç Savaş sırasında savaş malzemeleriyle ilgili 266 patent t~scil edildi 'de Richard J. Gatling tüm dünyada çok tutan ve satılan makinalı tüfeginin nolu patentini aldı. - ABD İç Savaşı'ndan sonra patent başvurulannda gözle görülür bir artış oldu. 1865'te 10000, 1866'da 15000, 1867'de de patent başvurusu yapıldı 'de Christopher L. Sholes numara ile ilk daktilo makinasının patentini aldı. Bu birçok endüstlyel deviri dogmasının başlangıcıydı 'da George Westinghouse numara ile 'Westinghouse hava freni" (Westinghouse air brake) patentini aldı. Bu patent trelllerin yüksek hızda güvenli seyahat etmesini saglayarak trelllerin uzamalarını sagladı. Bu demiıyolu taşımacılıgında bir devrim olarak kabul edilir 'te John W. Hyatt ve Isaiah S. Hyatt "Proxyline'ın işlenme ve kalıplanmasmda iyileştirme" başlıklı

15 182 1 T~knoloji Üretimi nolu patenti aldılar. Bu patent selüloid endüstrisi için bir dönüm noktası olmuştur 'te Eli H. Hanney'in "vagon kaplin"leri (car couplings) nolu patent! Westinghouse'un patenti gibi demiıyolu taşımacılıgında çıgır açan patentlerden biri oldu. Bunun1a tren kazalarının azalması saglandı ve dev demiryolu endüstrisinin doguşu başladı 'de Joseph F. Glidden of De Kalb no ile ilk diken1i telin patentini aldı. Bu şekilde ABD'nin batısındaki uçsuz bucaksız arazilerin çitle çevrilmesi, çift Iikierin kurulması saglandı ve 1880 yıllan arasında teknolojik gelişirnde önemli dönüm noktalan olan yukarıda da bahsedilen şu patentler alındı: nolu Alexander Graham Bell'in "Telegraphy" (telgraj) nolu Edison'un "phonograph or speaking machine" (gramajon) nolu Edison'un "An Electric lamp for giving light by incandescence" (ampuu. -:- 1880'de nolu Thomson'un "kaynak makinası" (ajıparatus for electrlcal welding), 1890'da Nikola Tesla'nın modem endüstride en çok kullanılan endüksiyon tipi elektrik motorun patenti olan "gücün elektrikle transferi" (electri.cal transmission of power) patentleri teknolojik gelişmede en öne:dlli kilometre taşlarındandır. -Charles M. Hall'un nolu "alüminyum imalatı" (manufacture of aluminwn) birçok endüstrinin doguşunu müjdeliyordu , Whitcomb L Judson: "Fermuar" (slide fastener) ,.Edward G. Acheson: "elektrikli fınn" (electrical jumace). Bununla en sert maddelerden carborundum'un yapılması mümkün oldu.

16 Patent Sistemi , Simon Lake: "Denizaltı" (New and usejiıl tmprovements in submarine vessels) , Hemy Ford: "Karbüratör" (New and usejiıl tmprovements in carburetors) , Henıy Ford: "Otomobil" (New and use.fi.ı.l tmprovements in motor carriages). Hemy Ford hayatı boyunca toplam 161 patent almıştır Mayıs 1930'da yeni bulunan, üretilen bitkilere patent verilmeye başlanmasıyla bu konuda araştırma ve geliştirme çalışmalan başladı. Konudaki ilk patenli Hemy F. Bosenberg her zaman açık kalan gülün patentiyle aldı. -12 Nisan 1988'de numaralı patent ile ilk genetik degişime ugramış hayvanın patenli alındı yüzyılda insanlıga yön vermiş yüzbinlerce patent vardır. Örnek olarak Orwille ve Wilbur Wright kardeşlerin "Flying Machine" (uçak), Leo H. Baekeland'ın 'The Production of Bakelite"i (bakaut imalatı}, Enrtco Fermi ve Leo Szilard'ın 'The Neutronic Reacter"i (nötron reaktörü), Robert H. Goddard'ın 'The Rocket Motor"u (roket motoru), Chester Carison'un 'The Xerox Machine"i (Xerox fotokopi makinası), W. H. Carothers'in 'The Manufacture of Nylon"u (naylon imalatı) sadece bir kaç tanesi olarak sayılabilir. Laser, transistör, uydu veya bilgisayarların tek bir patentten başlayarak binlerce patent sayesinde bugünlere nasıl geldiginin ve nereye gidildiginin incelenmesi meraklı okuyuculara bırakılmıştır. Ayrıca, Cıystal Plaza, 2021 Jefferson Davis Highway, Arlington, Va;'daki (Washington D.C.). ABD patent ofisinde ve gene aynı kentteki National Museum of American Histoıy'de insanlıgı bugünkü teknolojik seviyesine getirmiş olan patentler ve o patentlerle imal edilmiş endüstriyel ürünler görülmeye degerdir.

17 184 1 Teknoloji Üretimi m Patent Sisteminin Uluslararası Üretime Etkisi Patent kanunlannın beynelıninel uygulamasının, bir sonraki bölümde anlatılacak olan, "copyright" kanunundan en önemli farkı, copyright kanununun otomatik olarak çalışmasına karşın, patent kanunu sadece tescil edilmiş oldugu ülkelerde geçerlidir. Bu şu demektir: Bir buluş için patent başvurusu yapıldıgı farzedilsin; ilk başvuru ülkesinin dışında hangi ülkelerde tescil ettirtlrnek isteniyorsa, ilk başvuru tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde, o ülke kanunianna uygun olarak başvurmuş olmak lazımdır [Paris anlaşmasl Gene bu anlaşmaya göre endüstriyel tasanmlar (design) ve tescüli markalar (trademark) için bu süre altı aydır]. Aksi takdirde o ülkelerde patent tescili için başvuru hakkı yanmış olur. Bu pratikte şu demektir: Patent bir yıl içinde tescil ülkelere HİBE EDİIMİŞ sayılır. Bunun ne anlama geldigini örnekle açıklamakta fayda vardır. Örnek olarak sogugu geçirmeyen ince bir kumaş bulup ABD'de patent başvurusunu yaptıgınızı farzedin. On iki ay içinde diger hangi ülkelerde tescil ettirmek istiyorsanız, karar vermeniz lazımdır. Düşünüyorsunuz ki bu kuma,ş soguk ülkelerde çok satar. Tercihiniz, ABD' den başka Kanada, İsveç, Norveç ve Danimar~ olsun. Bu ülkelere 12 ay içinde başvurdunuz. On üçüncü ay başka ülkelere tescil başvurusu için artık Çok geçtir. Başka ülkelerdeki üreticiler sizin buluşunuzu kullanmak için sizden lisans almak zorunda degillerdir. Tescil edilmiş üll;telerdeki üreticiler, kumaşınızın kendi ülkelerinde satacagını düşünürlerse, size başvurarak lisans alırlar. _Siz de yapmak veya satmak veya kullanmak haklannın herhcillgi biri veya ikisi için lisans veya tümü

18 Patent Sistemi için "tahsis" verebilirsiniz. Tescil edilmiş ülkelerde patentın saglamış oldugu tekelden dolayı kumaşınızın fiyatını arz talep dengesi belirleyeceginden sizden lisans almak birçok firmanın ilgisini çekecektir. Diyelim ki, İsviçreli üreticiler bu kumaşın Saint Maurice'de satabilecegini düşündüler. Patentinizi İsviçre'de tescil ettirmediginizden, sizden lisans almak zorunda degillerdir ve hemen üretime geçerler. Bir dolara mal ettikleri malı, beş dolara (normal katsayı) satmaya başlarlar. İsviçre'deki fiyatı, üretim rekabeti belirler. Patenli alınmış ülkelerde ise satış fiyatı arz talep dengesine göre, diyelimki, 15 dolardır. İsviçre'li ürettigi malı, patentin tescil edilmiş oldugu ülkelere satamaz. Ancak digerleri İsviçre'ye ihracat yapabilirler. Fakat orada, o kumaşı en fazla İsviçreli üreticinin fiyatından satmalan lazımdır. Aksi takdirde kimse almaz. Bundan sonrası pazarlama stratejisidir. Gelişmekte olan ülkeler, ülkelerinde tescil ettirilmemiş patentleri üretimde kullandıklan takdirde hiçbir kanuni sorumluluk altına girmezler. Gelişmiş ülke üreticileri genellikle patentlerini sadece "birinci sınıf patent ülkeleri" diye adlandırdıklan diger gelişiniş ülkelerde tescil ettirirler. Zira geri kalmışların patent sisteminden yeterince faydalanacak bilince sahip olmadıkianna inanılmıştır. Hibe edilmiş bu teknolojik bilgiyi en iyi, gelişmekte olan bazı ülkeler kullanmışlardır. Bugün artık gelişmiş ülkeler patentlerini; Kore, Taiwan gibi gelişmekte olan ülkelerde de tescil etiirmek mecburiyelinde hissetmektedirler. Türkiye açısından durum şöyledir. Ömegın btigün (1992) mevcut olan yaklaşık ABD patentine karşılık yaklaşık Türk patenli vardır. Bu patentin yaklaşık 'i yabancılar tarafından tescil ettirilmiştir. Yani yaklaşık ABD patenli Türk insanına hibe edilmiştir. Diger bir yaklaşımla / =1/ 238, yani yaklaşık her 238 patentten 237'si veya ABD'de

-IV- GERI KALMIŞ ULKELER YAPMALARI GEREKENLER

-IV- GERI KALMIŞ ULKELER YAPMALARI GEREKENLER -IV- GERI KALMIŞ ULKELER ve YAPMALARI GEREKENLER IV.l. GERİ KALMIŞ ÜLKELERiN ORTAK ÖZELLİKLERİ Geri kalmış ülkelere bakıldı.gında birçok özelliklerin ortak oldugu görülür. Aşagıda iki grupta anlablacak

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

-II- SERBESTPAZAR EKONOMISI

-II- SERBESTPAZAR EKONOMISI -II- SERBESTPAZAR EKONOMISI (Bu konuda daha derinligine ve güncel bilgi için KAYNAKLAR bölümünde belirtilen 1 Tden 29'a kadarki referanszara başvurulabilir.) ABD: Madalyonun Öbür Yüzü- F.4 BU başlıkta

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU

TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU 89 2023 VİZYONU IŞIĞINDA TÜRK SINAİ MÜLKİYET RAPORU Av. Dr. Cahit Suluk MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ *

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ * Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 2005, ss.11 30 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ * Alkan SOYAK MÜ. İİBF. İktisat Bölümü, Öğretim

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

ALTERNATİF BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK LEASING VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ALTERNATİF BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK LEASING VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ALTERNATİF BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK LEASING VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ.DR. Zeynep HATUNOĞLU

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Halil BEŞKARDEŞLER DANIŞMAN: Prof. Dr. ERİŞAH ARICAN

Detaylı

İnovasyon ve Ar-Ge Neden Başarısız Oluyor!

İnovasyon ve Ar-Ge Neden Başarısız Oluyor! İnovasyon ve Ar-Ge Neden Başarısız Oluyor! Hasan DEMİRKIRAN İnovasyon ve Ar-Ge Her Derde Çare mi? İnovasyon ve Ar-Ge kavramı son yıllarda en çok kullanılan iş kelimeleri arasında. Adeta Lokman Hekim reçetesi

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SATIŞ

İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SATIŞ İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SATIŞ MEHMET KANTARCI İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SATIŞ Satış yönetimi konusuna deneyimli bakış MEHMET KANTARCI 1 GİRİŞ / ÖNSÖZ 1970 yılının başlarına kadar tüm dünyada sayısı çok fazla olmayan veya

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ PROJE ADI: ÜNİVERSİTE, SANAYİ, DEVLET İŞBİRLİĞİ PROJESİ PROJE TANIMI VE GENEL AMAÇLAR: Üniversite, Sanayi, Devlet İşbirliği projesi, üniversite

Detaylı

Av. Dr. Cahit SULUK e-röportajı (csuluk@hotmail.com; csuluk@yahoo.co.uk)

Av. Dr. Cahit SULUK e-röportajı (csuluk@hotmail.com; csuluk@yahoo.co.uk) Av. Dr. Cahit SULUK e-röportajı (csuluk@hotmail.com; csuluk@yahoo.co.uk) -1- Her ürün tasarlanmis eser kapsamina girer mi ve ilgili kanunlardan faydalanabilir mi? Tasarimci hukuksal kisilik olarak kimdir?

Detaylı

İş İnovasyonlarının Patentle Korunması

İş İnovasyonlarının Patentle Korunması İş İnovasyonlarının Patentle Korunması Hasan DEMİRKIRAN Türk Patent ve Marka Vekili Avrupa Patent Vekili Inovasyon Başarısında Patent Etkisi İnovasyon, gerek yeni girişimlerde, gerekse mevcut işlerin geliştirilmesinde

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı