PATENT SİSTEMİ VE TEKNOLOJi ÜRETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "111.3. PATENT SİSTEMİ VE TEKNOLOJi ÜRETİMİ"

Transkript

1 168/ Teknoloji Üretimi -AR-GE faaliyetlerinde kullanıcısız araştitina olmamalıdır PATENT SİSTEMİ VE TEKNOLOJi ÜRETİMİ Gelişmiş ülke yönetimlerinin teknolojik ve bilimsel bilgiyi insaniarına ulaştırmak için yarışmalarının sebebi rakip diger üretim toplumlarından geri kalmamak, onlann önüne geçebilmek içindir. Teknolojik bilgi, endüstriyel üretimde kullanılan bilgidir ve herkese açıktır. Bazı okuyucular şöyle düşünebilirler: "Bu dogru olamaz. Şayet üretimde kullanılan bilgi, proses veya mekanik tasarımlar (makina/ann nasıl yapıldığı} herkese açık olursa çalınırlar, başkaları o bilgiyi kullanır ve rakip olur." Ne yazık ki durum öyle degildir. Patent kanunu ve onun üzerine kurulu olan patent sistemi sayesinde teknolojik bilgi herkese açıktır. Bu başlıkta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Patent Kanunu [53] esas alınarak Patent sistemi ve teknoloji üretimi sürecinin nasıl işledigi açıklanmaya çalışılacaktır. Endüstrinin temelini oluşturan patentleri detaylı şekilde etüd etmek isteyenlerin yararlanacagı kaynaklar mevcuttur (Bkz 53 nolu kaynak veya ABD patentlerinin oryinalleri) ABD PATENT KANUNU ABD patent kanununun iki amacı vardır: i. Teknolojik bilginin herkesin ögrenimine, kanunun koruma süresi sonunda da kullanımına açık olmasınıve dolayısıyla bilim ve "faydalı sanatlar"ın (teknolojileriii) gelişmesini saglamak,

2 Patent Sistemi /169 ii. Yeni geliştirilen makina, proses, malzeme ve/ya bunlardaki iyileştirmeleri başkalanna "ögreten" mucitleri, ögrettikleri bilginin belli bir süre tekelini kendilerine vererek mükafatlandınp, bildiklerini "ögretmeye" teşvik etmek. Aşağ;ıda kısa ifadeler halinde patent kanununun esprisi aktarılmaya çalışılmıştır(*}: - icat, bir yaratıcı zeka ürünüdür. Öyle bir üründür ki konusunda uzman, ortalamazeka düzeyinde birisine, o sanatta yeni bir şeyler ögretir (1 00, ı}(**}. - Sanat, maddeye şekil vermek için bir süreç (proses) veya bu süreci icra etmek üzere geliştirilıniş bir makinadır (100,4). - Mucit, geçmiş sanattaki (prior art) tüm ögretileri bilmekle yükümlüdür; konuda uzman birisinin de emrinde tüm geçıniş sanat ve patentlerin oldugu varsayılır (1 O ı, 288). - İlgili geçıniş sanat konuda uzman birinin, bir probleıni çözmek için bakacağ;ı tüm sanatlardır (10ı,ı47). - Geçıniş sanat Amerika Birleşik Devletleri dışında alınmış tüm patentleri ve yayınlanmış tüm dokümanları da kapsar (103,ı58). - Bir patent için başvuranın o güne kadar alınmış olan tüm patentleri ve diger yayınları bilıniş oldugu varsayılır (ı O ı,288). -Yeni ve faydalı bir proses, makina, imalat veya bir madde karışımı, veya bunlarda yeni ve faydalı bir iyileştirme yaratan veya keşfeden kimseler, bu kanun şartlarına ve gereklerine uygun olarak onun için patent alabilirler (ldı). - Amerika Birleşik Devletleri Patent Kanunu her (*) :Bazı tabirler ve ifade ettikleri kavramlann orijinal dildeki karşilıklan parantez içinde yazılmıştır. (**) : Parantez içindeki rakamlarm ilki referans 53'teki bölüm, ikincisi ise ilgili notwı (içtihat karannın) nwnaralandır.

3 170 1 Teknoloji Üretimi hangi bir kimsenin degil, toplumun çıkarianna yönelik olup sadece Anayasa hükümleri ile kısıtlıdır (10ı. ı). - Bilim ve faydalı sanatıann gelişmesini saglamak ana hedefve sadece bu gaye ile mucidin mükafatlandırılması ikinci hedeftir (ıoı.5). - Bu bölümde kişiye saglanan yaratma. topluma saglanan ise yeni proses ve makinaların (device) bir an önce herkese ögretilme teşvikidir (incentive) (ı O ı.5). - Patentin fonksiyonu, "işe yarar bilgiler"in toplamına ilaveleryapmaktır (10ı,5). - Bir proses veya makinanın (device) patentinin alınabilmesi için faydalı. faydalı olabilmesi için de çalışabiiınesi lazımdır (ıoı.ı94). - Bir ilacın ticari faydasının görülebilmesi için insanlardaki klinik nepcelerinin görülmesi gerekebilir. ancak test hayvanlan üzerindeki neticeler de yeterli olabilir (10ı.ı97). - Patent başvurucusunun başanlı olabilmesi için mutlaka ilk mucit olması lazımdır; Geçmiş literatürden veya geçmiş patentlerden haberdar olmamak kesinlikle özür degildir (10ı.288). - Buluşun yeni olmadıgını ispat etmek Patent ve Marka Bürosunun (Patent and Trademark Olfice -PTO-) görevidir (ıoı.290). - Gösterilen ve ögretilen şeyin "hakkı" (claim) istenmemişse hak kamuya hibe edilmiş sayılır (ıoı.26). - Konuda ortalamazeka düzeyinde bir uzmanın açık seçik bir biçimde düşünüp de bulabileceginin patenti alınamaz (ı03,ıo). - Patent alabilmek için yeni ve faydalı olmak yeterli degildir; Anayasa'nın geregini yerine getirebilmek için olagan dışı ve sürpriz neticeler göstermeli, işe yarar bilgilerin toplamına ilave yapmalı. bilimin arnaçıanna hizmet etmelidir; Konuda ortalama uzmanın gösterdiginden daha fazla bir yaratıcılık olmalıdır (ı03,26).

4 Patent Sistemi Patent alınacak konunun daha evvel hiç bir yayında açıklarunamış olması gereklidir; burada yayın, konuda ortalama uzmanlıkta birinin yayındakileri okuduktan sonra tasvir edileni yapabileceğ;i kadar bilgi sunan kaynak anlamına gelir (ı 03, ı 65). - Konusuyla ilgili tüm geçmiş sanat referanslarını PTO'ya sunmak başvurucunun ödevidir; buna kasdi olarak uymadıgı anlaşılan başvurucu tüm haklarını kaybeder ( 103,243). -Bu kanunun gereklerine göre patent, bazı deneyler gerektirse de, konuda ortalama uzman birinin, patentte tasvir edileni yapıp kullanabilecegi kadar yeterli bilgiyi vermek zorundadır (112,34). - Patentlerin tasviri (speciftcation) ve haklan (claim), Amerika Birleşik Devletleri ile mucit arasında bir kontrattır... (ı ı2, ı29). - Patent, sahibine, tasvir edip haklarını istediğ;i konuda, ı 7 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapma, satma, kullanma tekelini saglar (ı54). - Mucide buluşunu yapmak, satmak, kullanmak haklarını veren patent kanunu degil Genel Hükümler Yasası'dır (Common Law); Patent Kanunu ona digerlerini bu haklardan mahrum etme hakkını, dava etme lisansını verir (154,3). - Rakipleri tarafından kopya edilmemek üzere Genel Hükümler Yasası'yla saglanan monopoli (tekel) ile Patent Kanunu yoluyla saglanan monopoli birbirlerinden farklı ve bağ;ımsızdırlar (ı54,3). - Patent Kanunu icattan yararlanmak isteyenlerin monopoli süresince mucide mükafatını (royality) vererek buluşunu kullanmasını; monopoli sonunda da buluşun yapma, satma ve kullanma haklarına bedelsiz sahip olmalarını saglar( ı 54, 4). - Patent Kanunu mucide, sadece patentte tasvir edip haklarını (claim) talep ettikleri için monopoli saglar (ı54,11).

5 172 1 Teknoloji Üretimi - Mucide Patent Kanunu ile sağ;lanan, diger kişileri yapmak, satmak ve kullanmaktan men etme hakkı, başkalanna 17 yıllisans verilmeyerek de icra edilebilir (154, 7~.. - Mucit icadını kendisi de yürürlüge koymaz ise herkes buluşu bilir, ancak 17 yıl kimse uygulayamaz (154, 76). - Mucit isterse buluşunu sadece kendisi imal eder ve kimseye lisans vermez (154,74)....,... Mucit patentini uygulamaya koymasa dahi korunacaktır; mucit buluşunu üretime koymak zorunda degildir (154,76). - Bir mucit belli bir süre için lisans; belli bir bölge için lisans; yapmak ve kullanmak ancak satmamak üzere lisans; veya yapmak; kullanmak, satmak haklanndan sadece biri için lisans verebilir; kısacası mucit monopoli haklarını istedigi gibi bölüp parselieyebilir (154,75). -Bir satıcı bayi (dealer) başka bir ülkede (ve ABD'de de) patenti alınmış mallan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki patent sahiplerinden lisans almamışsaithal edemez (154,76). - Patent Kanunu faydalı bir icat veya buluş yapan mucide belirli bir süre için buluşunun yapma, satma, kullanma tekelini saglar ( 154, 79). - Bu kanunun bu bölümüne göre patentte tasvir edilip haklan (claim) istenen patentin tekeli 17 yıldır (154,88). - ''Yapma hakkı," "satma hakkı," "kullanma hakkı" yekpare veya parselli olarak, 17 yıllık koruma süresi içinde başkalanna satılıp kiralanabilir; ancak 17 yılın sonunda bu haklar kamu malı olurlar (154,90). - Patent koruması 17 yıl sonra bitliginde buluş kamu malı olur ve her isteyen tarafından, uygulayabilecegi herhangi bir gaye için, dogrudan veya adapte edilerek kullanılabilir (154,90).

6 Patent Sistemi Bir patent tekelleşmeyi önleyici kanunlan (antitröst) çiğ;neyebilecek şekilde kullanılabilir (154,92). - Patent, kapsamınca oluşturdugu monopoli ile antitröst kanuniarına bir istisna oluşturmaktadır...(261,217). - Mucit, patentli malının fiyatını isteğ;ince tesbit etmekte serbesttir; ancak fiyatları yükselteburnek gayesi ile başka patentlerin lisanslarını toplamaya teşebbüs ederse antitröst kanuniarına göre suçlu duruma düşer (154,92). - Tahsis edilebilecek (assign) bir patentteki mülkiyet, isim ve çıkar ile, bu mülkiyet, isim ve çıkardan digerlerini mahrum etme hakkını birbirlerinden ayırt etmek şarttır; bu hak sadece yapma., satma, kullanma haklan hep birlikte varken vardır ve bu hakların üçünün de transferi tahsis (assignment) ile olur (261,33). - Patentteki yapma, satma. kullanma haklannın üçünün birden tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkasına transfer edilmesi tahsis (assignment), bu üç hakkın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir veya birkaç eyalette başkasına transfer edilmesine de bölgesel tahsis (grant) denir (261,34) (261, 283). - Tahsis (assignment) ve bölgesel tahsiste (grant) bahsedilen hakların daha azının transferi "lisans"ı {licence) oluşturur (261,35). - Yapma, kullanma, satma haklarının herhangi biri, veya herhangi ikisinin transferine lisans denir (261,35) (261,447). - Patent ilgilerinin (yani yapmak, satmak, kullanmak) transferi genel olarak tahsis (assignment), bölgesel tahsis (grant), rehin (mortgage) ve lisanstır (261, 42). - Patentin tahsisi (assignment) için, yazılı döküman, patentin kanuni ilgilerini açık ve seçik niyet ifadesi ile transfer etmelidir (261,122)(261,324). -Yabancı sahipli (ancak ABD'de de tescü edümtş) bir patentin sahibine yerli firma telgraf ile tahsis (assignment) teklifi yaptıktan sonra, yabancı ülkedeki patent sahibi kabul ettiğ;ini bildirir telgrafı postahaneye teslim ettikten sonra tahsis geçerli sayılır (261,123).

7 174 1 Teknoloji Üretimi - Tahsis, rehin (mortgage) yolu ile de yapılabilir (26 ı, ısı). - Belli bir bölgede tahsis {yani bölgesel tahsis=grant) almış olan birisi o bölgede hakkı olan kullanma, yapma, satma tekelinin hükmünü sürer; ancak ürettigini, bölgesinin dışında satamaz ve kullanamaz; onun bölgesinde de başka bir bölgedeki bölgesel tahsis sahibi (grantee) mal satamaz (26ı,207). - Patentli bir buluşta mülkiyet hakları kısıtlamasız transfer edilebilir; ancak monopoli konusundaki haklar sadece cografi temeller üzerinde bölünebilir ve fakat aynı cografi bölgede monopoli haklarının bölünmesi söz konusu olamaz (26ı,207). - Patent monopolisi beraberinde mucidin mükafatı olarak "royality'' tesbit etme gücünü, hatta mucidin lisans vermeme yetkisini de getirir (26 ı, 702). ın ABD Patent Kanunu Hakkında Açıklamalar: ABD Patent Kanunu'ndan yapılan yukarıdaki tercümelerden anlaşılacagı üzere patentin ana hedefi teknolojik bilginin yayılmasını saglamaktır. Bir diger ifadeyle icatlar insanların kafalarında bir ampulün yanması şeklinde olmamaktadır. Kanun, hukuk güvencesinde, yönetim tarafından herkese açılmış olan bu bilgiden haberdar olmamayı mazeret kabul etmemekte, her mucidi kendinden.ewelki tüm teknolojik bilgilerden haberdar olmakla sorumlu tutmaktadır. Burada mucit olarak bahsedilenler, anlaşılacagı üzere, teknolojistlerdir. Diger dikkate deger bir nokta, patent korumasına sahip olabilmek için icadın faydalı, faydalı olabilmesi için de mutlaka çalışması gerektigidir. Genellikle inanıldıgı gibi

8 Patent Sistemi patent dokümanlannda "püf noktasının saklanması" gibi bir düşünce söz konusu olamaz. ABD Patent Kanunu'na göre mucit mutlaka bildigi en iyi metodu açıklamak zorundadır. Aksi takdirde patent alamaz. Bir diger önemli husus da, ABD Patent Kanunu'na diger ülkelerin patent kanunlanndan farklılık saglayan şu noktadır: "Yenilik ortalama kabiliyette bir uzmanın yapıp kullanabilecegi kadar detaylı bir şekilde tasvir edilmelidir." Aşagı yukarı diger tüm ülkelerin patent kanunlannda "ortalama kabüiyette" tabiri yerine sadece "uzman" tabiri kullanılmaktadır. Bilindigi üzere gelişmiş ülkelerde uzman konusundaki geçmiş ve güncel tüm literatürü günü gününe bilen anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ABD patentlerinde yapılan tasvirler diger ülkelerink.ine kıyasla daha aynntılıdır. Geri kalmış ülkelerde patentlerle ilgili oluşmuş bir başka yanlış kanaat de patentte ogretileni alıp, ölçüleri, miktarları veya bazı parametreleri degiştirerek patentin çalınabilecegidir. Patent kanuniarım anlamadan kopya etmiş ve bir sistem kuramamış ülkelerde böyle olayiann olması beklenebilir. Ancak gelişmiş ülkelerde uygulanan patent sistemlerinde böyle birşey söz konusu olamaz. Patent Kanunu'ndaki "eşdegerlik doktrini"ne göre (doctrine ofequivalents) ölçüleri veya parametreleri degiştirerek patent kanununu çignemek mümkün degildir. Böyle suçların cezaları da çok caydıncıdır. Gözlenmiş bir diger husus da, bir patentin alınıp hemen üretime konulabilecegine inamlmasıdır. Bu mümkün degildir. Zira her patent bir sonraki patent için basamak oluşturmaktadır. Bir merdivende onuncu basamaga varabiirnek için nasıl ki alt basamaklar gerekliyse, patentte tasvir edilen teknolojiyi kavrayabilmek için de o patentin üzerine kuroldugu tüm teknolojileri de hazınetmek lazımdır. Bu. teknoloji tümüyle kavranana kadar ipucu çekilerek, patenttekaynak gösterilmiş diger patentler de, gösterilmişse diger kaynaklar da etüt edilerek saglamr.

9 176/ Teknoloji Üretimi Kore, Taiwan gibi ülkelerde teknoloji üretimi bu tür bir anlayışa oturtulmuştur. Böyle bir teknoloji araştırma ve üretimi çalışması aylarca, bazı konularda ise yıllarca sürebilmektedir. Ancak o teknolojide bir kere uzınanlaşıldıktan sonra yeni teknolojileri günü gününe takip etmek kafi olmaktadır. ABD'de patent hukukçulan genellikle çift lisanslıdır: Teknik bir konuda lisans, arkasından patent hukuku konusunda ikinci bir lisans! Dolayısıyla elektrik, makina veya genetik konularında çalışan hukukçuların birinci lisanslan bu dallarda mühendislik lisanslandır. Patent kanununu özünü kavramadan taklitle getirmiş, patent sisteminin olmadığ;ı ülkelerin patent ofislerinde hukukçuların dahi çalışmadığ;ına rastlanabilir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki her patent, yüzbinlerce, bazen milyonlarca dolarlık, yıllarca sürmüş olan araştırmalardan sonra gerçekleşebilmektedir. Patentler, ingiliz Patent Ofisi'nin broşürlerinde ifade edildiğ;i üzere "teknoloji için hayati önem taşıyan kaytıaklardır." PATENT SİSTEMİ Patent sistemi tam olarak anlaşılınadan ve gerektiğ;i gibi uygularımasını saglayacak ortarn yaratılmadan hiçbir toplumun, bilhassa geri kalmış toplumların kendi teknolojilerini üretebilmelerine, endüstriyel devrimi yaşayabilmelerine ve böylece ekonomik olarak gelişmelerine imkan yoktur. ABD patent sistemi, ABD teknolojisinin gelişmesinde en önemli ve tek rolü oynamış, ülkenin ekonomik canlılığuıda, üretimin artırılmasuıda, yaşam standardının. yükselmesinde, bilim ve teknoloji alanlarındaki de en önemlifaktörler arasmda yer almıştır. - Kuroldugu yıllarda dünyanın en fakir ülkeleri arasın-

10 Patent Sistemi /177 da yer alan ABD'de endüstriyel devrimin ( ) ı 790 yılında yani patent kanununun kabul edilmesiyle başladıgı görülür. ın.3.2. ı. Patent Sisteminin Yakıtını Oluşturdugu Faaliyetler Patent sistemi şu üç faaliyeti tahrik eder: a. İcat etmeyi: Yapacaklan buluşlann belli bir süre tekellerini alacaklarını bilen tüm teknolojistler icat etmek için gayret gösterirler. Burada teknolojist tabiri sadece mühendisleri degil toplumda yaratıcı zekaya sahip tüm fertleri kapsar. b. Araştuma ve geliştirmeye yatırımı: Şirketler açısından araştırma ve geliştirme faaliyetleri yeni buluşlar, icatlar, dolayısıyla yeni patentler ve yeni tekeller ve yine dönerek daha çok kazanç demektir. Gelişmiş ülkelerde tekel olarak üretim yapmanın tek yolu patent korumasındaki bir mamulü üretmektir. Bu şekilde, o malın satış fiyatını sadece müşterinin ihtiyacı ve alım gücü belirler. icadın patentini elinde bulunduran firma isterse bunu kendisi imal eder, tekel avantajından faydalanarak müşterinin alabilecegi en yüksek fıyattan satar; isterse yukanda patent kanunu bölümünde bahsedilen lisans türlerin<;len biriyle yapma, satma, kuuanma haklanndan bir veya birkaçı veya hepsini royalty karşıligında satar. Patentin' saglamış oldugu tekel ile o mamulün araştırılıp geliştirilmesi için yapılmış olan AR-GE masraflannın en az bir kaç katı gelir temin edilir. Gelişmiş ülke 'firmalarının araştırma geliştirme faaliyetlerine çok önem vermelerinin, karlarının ciddi bir bölümünü. bu tür faaliyet- ABD: Madalyonun Öbür Yüzü- F.12

11 178 1 Teknoloji Üretimi lere ayırmalannın temelinde alınacak olan patentler ve saglanacak tekel yatar. Üretim rekabeti patent korumasının süresi dolunca başlar. Koruma bitince artık mucitten lisans almaya gerek kalmaz. Nasıl yapıldıgını zaten herkesin bildigi o buluşu "fiyat/kalite" bakımından en iyi yapabilecegine inanan, isteyen her üretici firma imal edebilir. Tekel süresince yüksek fiyattan satılmış olan malların fiyatları patent koruması sona erdigi zaman normal satış limitlerine düşer. c. Öğretmeyi: Patent sisteminin temelde düşünülmüş olan amacı ögretmektir. Latincede patent 'açık' demektir. Yukarıda bahsedildigi üzere mucidin bildigini ögretmesinin mükafatı olarak da kendisine ögrettigi bilginin uygulamasının yıl kadar tekeli verilir. ABD'de patent koruması başlarken, diger gelişmiş ülkelerde ise daha koruma başlamadan, patent başvuru tarihinden yaklaşık 6-18 ay içinde patentin tümü ilgilenen herkesin ögrenimine açılır. Her isteyen söz konusu makina, proses, kompozisyon vb hakkındaki gerekenleri ögrenir, ancak patent koruması devam ettigt sürece, yukarıda da bahsedildigi üzere, ögrendigini yapmak, kullanmak, satmak için mucitten lisans almşk zorundadır. Lisans; hangi hakların devredildigini, karşıligında hangi menfaatlerin (royality) saglandıgını gösteren bir belgedir. Üretim toplumlarında yönetimin en önde gelen görev lerinden biri mevcut teknolojik bilgiyi yaratıcı beyinlerine zaman kaybı olmaksızın sunabilmektir. Zaman kaybına mani olabilmek için çeşitli araçlar geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Patent kütüpl).aneleri patentlerin orijinallerine ulaşılan merkezlerdir ve (Bölüm III.6.3.)'de detaylı olarak anlawmıştır.

12 Patent Sistemi Ill Üretim Şirketlerinin Temeli Rekabet toplumlannda üretim şirketleri tetkik edildiklerinde şu hususlar gözlenir: Büyük üretim firmalannın çogu, ilk almış olduklan patent üzerine kurulmuş, daha sonra aldıklan patentler ile büyümüş ve imparatorluklar haline gelmişlerdir; bu firmalan kuran müteşebbislerin hemen hemen hepsi teknik formasyonlu insanlardır. Bu konuda sayısız örnek vermek mümkündür. 1844'de Charles Goodyear ABD'de numaralı "Hindistan lastik dokusunda iyileştirme Umprovement in India Rubber Fabrics)" başlıklı patentl almış ve "Goodyear Tire and Rubber Company''yi kurmuştur. Wright kardeşler ilk uçagın patentini 1905 yılında aldıktan sonra garajlarında imal ettikleri, saatte 40 mil süretle uçan uçagı orduya satmışlar, ondan sonra kurmuş olduklan uçak fabrikasıyla patentlerint tescil eturdikleri tüm ülkelere uçak satmışlardır. Fransız hükümeti bu patentin yapma, satma, kullanma haklan için ı 908 yılında dolar ödemiştir. George Eastman geliştirdigi film ve kameranın patentlerini almış (ilki 1888'deki nolu patent}, bunlan üretmek üzere 1901 yılında 35 milyon dolar degerinde hisse senedi çıkarmış, bu hisse senetleri kapışılmıştır. 19. yüzyılın belki de en başanlı teknolojisilerinden olan Edison'un 1029 icadı vardır. 1874'te telgrafverici ve alıcılannı, 1877'de gramafonu (phonograph), 1878'de karbon mikrofonlu telefon ahizesini, 1879'da elektrik lambasını icat etmiştir. 1878'de elektrik lambası üzerinde çalıştıgını söylemesi üzerine o zamanki gaz stokçulannın ve gaz lambası üreticilerinin hisse senetleri birdenbire çok kötü bir şekilde düşmüştür. Elektrik lambasını imal etmek için Edison "Electric Light Company'yi kurmuştur. Bu şirketin adı 1892'de "General Electric" olarak degişmiştir (herkesin yakinen tanıd:l{jı). Edison 1910 yılında da sesli filmin patentini almıştır.

13 180 1 Teknoloji Uretimi Sagırlar için ögretmen olan Alexander Graham Bell telefon üzerinde çalışmaya 1875'te başlamış, 10 Mart 1876'da telefonu icat etmiştir. Aynı yıl patentini alınış ve "American Bell Telephone Company'yi kurmuştur. Bu firma da dünyanın en başanlı şirketlerinden biri olmuştur. "Bell laboratuvan" (bugünkü adı) 50 yıl içinde patent daha almıştır. Alman mühendis Carl F. Benz ilk içten patlamalı ve pratik olarak çalışan otomobili yapmıştır. Orijinal Benz otomobili üç tekerlekliydi ve Otto Daimler tarafından geliştirilmiş bir benzin motoru kullanıyordu. 1885'te yürüyen ilk oto olarak tarihe geçmiştir. Benz 1886'da yaptıgı dizayn için patent almış, önceleri sadece fabrikalarda kullanılacak motorlar yapmak için kurulmuş olan fabrikasını, 1893'te yolcu've yarış otosu imal etmek üzere geliştirmiştir. Daimler-Benz bugün ürettigi "Mercedes" araçlarla tanınır. Ill Patentlerle TeknolojUer Tarihi Bu alt bölümde geçmişe bakarak aynı tarilılerde toplumlan meşgul eden olaylarla karşılaştırma yapabilmek ve böylece sonuçlar çıkarabilmek için ABD endüstiyel üretiminde kilometre taşlan olmuş bazı patentler kronolojik olarak verilecektir: - 14 Mart 1794'de Eli Whitney pamugu çekirdeginden ayıran makinası için patent almıştır. Bu buluş Amerikan tekstil endüstrisinin çabuk gelişmesinde hayati bir önem taşımıştır. - Taneleri kesip toplayan alet için Cyrus McCormick'in 21 Haziran 1834'de aldıgı patent ile geniş alanlar ekilebilir hale geldi. - 6 Şubat 1836'da Samuel Colt Amerika'nın batısını

14 Patent Sistemi büyük ölçüde etkilemiş olan meşhur "altı atıcı" tabancasının patentini aldı Haziran 1844'te Charles Goodyear yukanda bahsedilen 3633 numaralı meşhur patentini aldı. - Elios Howe'un 10 Eylül 1846'da dokuma makınalanna yenilik getiren nolu patenti yeni endüstrilerin dogmasına sebep olan patentlerdendir 'de Başkan Abraham Lincoln sıg sularda karaya oturmpş gemileri yüzdürme aparatı için 6469 numaralı patenti aldı yılında ABD'de kendisinden çok daha büyük nüfusa sahip olan İngiltere'den %35 fazla olarak 2910 patent tescil edildi. Aynı yıl Prusya'da 48, Rusya'da 24 patent tescil edildi. Amerika'nın endüstriyel başansının temelinde insanlannın yaratıcılıgının yattıgı daha o yıllarda belli oluyordu. - İç Savaş sırasında savaş malzemeleriyle ilgili 266 patent t~scil edildi 'de Richard J. Gatling tüm dünyada çok tutan ve satılan makinalı tüfeginin nolu patentini aldı. - ABD İç Savaşı'ndan sonra patent başvurulannda gözle görülür bir artış oldu. 1865'te 10000, 1866'da 15000, 1867'de de patent başvurusu yapıldı 'de Christopher L. Sholes numara ile ilk daktilo makinasının patentini aldı. Bu birçok endüstlyel deviri dogmasının başlangıcıydı 'da George Westinghouse numara ile 'Westinghouse hava freni" (Westinghouse air brake) patentini aldı. Bu patent trelllerin yüksek hızda güvenli seyahat etmesini saglayarak trelllerin uzamalarını sagladı. Bu demiıyolu taşımacılıgında bir devrim olarak kabul edilir 'te John W. Hyatt ve Isaiah S. Hyatt "Proxyline'ın işlenme ve kalıplanmasmda iyileştirme" başlıklı

15 182 1 T~knoloji Üretimi nolu patenti aldılar. Bu patent selüloid endüstrisi için bir dönüm noktası olmuştur 'te Eli H. Hanney'in "vagon kaplin"leri (car couplings) nolu patent! Westinghouse'un patenti gibi demiıyolu taşımacılıgında çıgır açan patentlerden biri oldu. Bunun1a tren kazalarının azalması saglandı ve dev demiryolu endüstrisinin doguşu başladı 'de Joseph F. Glidden of De Kalb no ile ilk diken1i telin patentini aldı. Bu şekilde ABD'nin batısındaki uçsuz bucaksız arazilerin çitle çevrilmesi, çift Iikierin kurulması saglandı ve 1880 yıllan arasında teknolojik gelişirnde önemli dönüm noktalan olan yukarıda da bahsedilen şu patentler alındı: nolu Alexander Graham Bell'in "Telegraphy" (telgraj) nolu Edison'un "phonograph or speaking machine" (gramajon) nolu Edison'un "An Electric lamp for giving light by incandescence" (ampuu. -:- 1880'de nolu Thomson'un "kaynak makinası" (ajıparatus for electrlcal welding), 1890'da Nikola Tesla'nın modem endüstride en çok kullanılan endüksiyon tipi elektrik motorun patenti olan "gücün elektrikle transferi" (electri.cal transmission of power) patentleri teknolojik gelişmede en öne:dlli kilometre taşlarındandır. -Charles M. Hall'un nolu "alüminyum imalatı" (manufacture of aluminwn) birçok endüstrinin doguşunu müjdeliyordu , Whitcomb L Judson: "Fermuar" (slide fastener) ,.Edward G. Acheson: "elektrikli fınn" (electrical jumace). Bununla en sert maddelerden carborundum'un yapılması mümkün oldu.

16 Patent Sistemi , Simon Lake: "Denizaltı" (New and usejiıl tmprovements in submarine vessels) , Hemy Ford: "Karbüratör" (New and usejiıl tmprovements in carburetors) , Henıy Ford: "Otomobil" (New and use.fi.ı.l tmprovements in motor carriages). Hemy Ford hayatı boyunca toplam 161 patent almıştır Mayıs 1930'da yeni bulunan, üretilen bitkilere patent verilmeye başlanmasıyla bu konuda araştırma ve geliştirme çalışmalan başladı. Konudaki ilk patenli Hemy F. Bosenberg her zaman açık kalan gülün patentiyle aldı. -12 Nisan 1988'de numaralı patent ile ilk genetik degişime ugramış hayvanın patenli alındı yüzyılda insanlıga yön vermiş yüzbinlerce patent vardır. Örnek olarak Orwille ve Wilbur Wright kardeşlerin "Flying Machine" (uçak), Leo H. Baekeland'ın 'The Production of Bakelite"i (bakaut imalatı}, Enrtco Fermi ve Leo Szilard'ın 'The Neutronic Reacter"i (nötron reaktörü), Robert H. Goddard'ın 'The Rocket Motor"u (roket motoru), Chester Carison'un 'The Xerox Machine"i (Xerox fotokopi makinası), W. H. Carothers'in 'The Manufacture of Nylon"u (naylon imalatı) sadece bir kaç tanesi olarak sayılabilir. Laser, transistör, uydu veya bilgisayarların tek bir patentten başlayarak binlerce patent sayesinde bugünlere nasıl geldiginin ve nereye gidildiginin incelenmesi meraklı okuyuculara bırakılmıştır. Ayrıca, Cıystal Plaza, 2021 Jefferson Davis Highway, Arlington, Va;'daki (Washington D.C.). ABD patent ofisinde ve gene aynı kentteki National Museum of American Histoıy'de insanlıgı bugünkü teknolojik seviyesine getirmiş olan patentler ve o patentlerle imal edilmiş endüstriyel ürünler görülmeye degerdir.

17 184 1 Teknoloji Üretimi m Patent Sisteminin Uluslararası Üretime Etkisi Patent kanunlannın beynelıninel uygulamasının, bir sonraki bölümde anlatılacak olan, "copyright" kanunundan en önemli farkı, copyright kanununun otomatik olarak çalışmasına karşın, patent kanunu sadece tescil edilmiş oldugu ülkelerde geçerlidir. Bu şu demektir: Bir buluş için patent başvurusu yapıldıgı farzedilsin; ilk başvuru ülkesinin dışında hangi ülkelerde tescil ettirtlrnek isteniyorsa, ilk başvuru tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde, o ülke kanunianna uygun olarak başvurmuş olmak lazımdır [Paris anlaşmasl Gene bu anlaşmaya göre endüstriyel tasanmlar (design) ve tescüli markalar (trademark) için bu süre altı aydır]. Aksi takdirde o ülkelerde patent tescili için başvuru hakkı yanmış olur. Bu pratikte şu demektir: Patent bir yıl içinde tescil ülkelere HİBE EDİIMİŞ sayılır. Bunun ne anlama geldigini örnekle açıklamakta fayda vardır. Örnek olarak sogugu geçirmeyen ince bir kumaş bulup ABD'de patent başvurusunu yaptıgınızı farzedin. On iki ay içinde diger hangi ülkelerde tescil ettirmek istiyorsanız, karar vermeniz lazımdır. Düşünüyorsunuz ki bu kuma,ş soguk ülkelerde çok satar. Tercihiniz, ABD' den başka Kanada, İsveç, Norveç ve Danimar~ olsun. Bu ülkelere 12 ay içinde başvurdunuz. On üçüncü ay başka ülkelere tescil başvurusu için artık Çok geçtir. Başka ülkelerdeki üreticiler sizin buluşunuzu kullanmak için sizden lisans almak zorunda degillerdir. Tescil edilmiş üll;telerdeki üreticiler, kumaşınızın kendi ülkelerinde satacagını düşünürlerse, size başvurarak lisans alırlar. _Siz de yapmak veya satmak veya kullanmak haklannın herhcillgi biri veya ikisi için lisans veya tümü

18 Patent Sistemi için "tahsis" verebilirsiniz. Tescil edilmiş ülkelerde patentın saglamış oldugu tekelden dolayı kumaşınızın fiyatını arz talep dengesi belirleyeceginden sizden lisans almak birçok firmanın ilgisini çekecektir. Diyelim ki, İsviçreli üreticiler bu kumaşın Saint Maurice'de satabilecegini düşündüler. Patentinizi İsviçre'de tescil ettirmediginizden, sizden lisans almak zorunda degillerdir ve hemen üretime geçerler. Bir dolara mal ettikleri malı, beş dolara (normal katsayı) satmaya başlarlar. İsviçre'deki fiyatı, üretim rekabeti belirler. Patenli alınmış ülkelerde ise satış fiyatı arz talep dengesine göre, diyelimki, 15 dolardır. İsviçre'li ürettigi malı, patentin tescil edilmiş oldugu ülkelere satamaz. Ancak digerleri İsviçre'ye ihracat yapabilirler. Fakat orada, o kumaşı en fazla İsviçreli üreticinin fiyatından satmalan lazımdır. Aksi takdirde kimse almaz. Bundan sonrası pazarlama stratejisidir. Gelişmekte olan ülkeler, ülkelerinde tescil ettirilmemiş patentleri üretimde kullandıklan takdirde hiçbir kanuni sorumluluk altına girmezler. Gelişmiş ülke üreticileri genellikle patentlerini sadece "birinci sınıf patent ülkeleri" diye adlandırdıklan diger gelişiniş ülkelerde tescil ettirirler. Zira geri kalmışların patent sisteminden yeterince faydalanacak bilince sahip olmadıkianna inanılmıştır. Hibe edilmiş bu teknolojik bilgiyi en iyi, gelişmekte olan bazı ülkeler kullanmışlardır. Bugün artık gelişmiş ülkeler patentlerini; Kore, Taiwan gibi gelişmekte olan ülkelerde de tescil etiirmek mecburiyelinde hissetmektedirler. Türkiye açısından durum şöyledir. Ömegın btigün (1992) mevcut olan yaklaşık ABD patentine karşılık yaklaşık Türk patenli vardır. Bu patentin yaklaşık 'i yabancılar tarafından tescil ettirilmiştir. Yani yaklaşık ABD patenli Türk insanına hibe edilmiştir. Diger bir yaklaşımla / =1/ 238, yani yaklaşık her 238 patentten 237'si veya ABD'de

19 186 1 Teknoloji Üretimi her hafta tescil edilen yaklaşık 1800 patentten 1792'si, Türkiye'ye hibe edilmektedir. Bu patentler endüstrinin her dalında, geçmiş teknolojilerden günümüzün hitech'lerine kadar her gamı kapsamaktadır. Geri kalmışların endüstriyel devrimi yaşayabilmeleri,. gelişmekte olan ülkeler safına atlayabilmeleri teknoloji üretiminin nasıl oldugunu idrak etmelerine baglıdır. DI.3.3. SONUÇ Gelişmiş ülkelerde teknolojistlerin çalışmasını örnekleyebilecek en uygun meslek aşçılıktır. Bir aşçının yemekleri hangi malzemeyle ve nasıl yapacagı yemek kitaplannda mevcuttur. Aşçı reçeteye göre malzemenin en iyisini süpermaketlerden seçerek alır ve yemegi gerçekleştirir. O yemegi yaparken aklına, örnegin, sütü balla kanştınp yemegin üzerine dölanek ve fırına bu şekilde atmak fikri gelebilir. Ortaya çıkan yeni yemek daha farklı ve leziz ise aşçı yeni bir reçete bulmuş olur. İşte teknolojistlerin de yemek kitaplan patentler, teknik raporlar, endüstri için hazırlamnış el kitapları, kataloglar, standartlar, manuellerdir. Teknolojist üretimle ilgili tüm problemlerini bu kaynaklan kullanarak çözer. Çogu zaman yeniden kafa yarmasına dahi gerek yoktur. Problemin reçetesi elinin altındadır. Bütün yapacagı aşçı gibi kclgıt üzerindeki bu bilgileri maddeye uygulamaktır. Kullanacagı malzemelerin en iyisini o da piyasadan temin eder. Kataloglan, geri kalmış ülkelerdeki gibi katalogdaki malzemenin taklidini yapmak için degil, piyasadaki uygun malzemeleri seçmek için kullanır. Ancak mevcut makina veya proseslerin daha da iyi yapılabilecegini düşünürse o zaman, aşçının yeni reçetesi gibi, yeni bir makina

20 Copyright veya proses ortaya çıkabilir. Burada patent söz konusu olur ve gerçekleştirdigi yeniligin patentini alarak bu yeniilgin herkes tarafından ögrenilmesini saglar. Artık patent sayesinde bu yenilik, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm teknolojistlerin problemlerini çözmek için bakacagı kaynakların arasına girmiştir (Bkz Bölüm III.6.). Gelişmiş ülkelerde en önemli konu bilginin yayılmasının saglanmasıdır. Zira mevcut bilgiye ulaşılmadan, bilgi yayılmadan ne yönetici, ne kamu idarecisi, ne de üretimle ilgili hiç bir meslek grubu çalışanlan dogru ve etkin kararlar veremezler. Ciddi olarak araştırıldıgında gelişmiş ülkelerin bilginin yayılması konusunda kurmuş olduklan sistemlerin çarpıcılıgı ortaya çıkar (bu kitabın daha önceki bölümlerinde gibi). Egitimden üretime, saglıktan güvenlige, ulaşımdan ticarete kadar herşeyin başlangıç noktası olan, ENFORMASYON ÖZGÜRLÜGÜ ve "bilginin yayılması" geri kalmış ülkelerde konu olarak dahi gündemde degildir. Patent kanununun da ilk amacı teknolojik bilginin yayılmasını saglamaktır. Kimse Amerika'yı yeniden keşfetmemektedir. Her veri, her bilgi, her patent, her teknoloji bir sonrakine basamak oluşturmaktadır. m.4. ABD COPYRIGHT _ (=KOPYA HAKKI) (C) KANUNU Patent kanunu gibi insanların ögrenmesini, bilginin yayılmasını saglamak için bir başka hukuksal alt yapı da C kanunudur. Copyright kanununun Türkçe karşılıgı "kopyalama hakkı kanunudur." Türkiye'de bu kanuna şekil olarak benzeyen kanunun adı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"dur.

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde. Tarihçesi

Amerika Birleşik Devletleri nde. Tarihçesi BEYAZ NOKTA GELĐŞĐM VAKFI DÜŞÜNCE NOTU Amerika Birleşik Devletleri nde Buluşun Tarihçesi BEYAZ NOKTA GELĐŞĐM VAKFI Sedat Simavi Sokak No:29/Z-1 06550 Çankaya/ANKARA Tel:+90(312) 442 07 60 Faks: +90(312)

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

Tesla nın Çok Fazlı AC Sistemi Erim Arıcı

Tesla nın Çok Fazlı AC Sistemi Erim Arıcı Tesla nın Çok Fazlı AC Sistemi Erim Arıcı Doğa bilimleri yardımıyla elektromagnetik kuvvetleri kontrol etmemizi sağlayarak günümüzü aydınlatan tüm insanlara huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Görülmesi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

Patent Değeri Belirleme

Patent Değeri Belirleme Patent Değeri Belirleme 08 Kasım 2016 ÜSIMP PATENT FUARI 16 Yavuz Kabuk Arçelik A.Ş. Akış Değerleme ile ilgili temel kavramlar Değerlemeyi etkileyen faktörler Değerleme yöntemleri Arçelik Patent Değerleme

Detaylı

OTOMOBİLİ HENRY FORD MU İCAT ETTİ?

OTOMOBİLİ HENRY FORD MU İCAT ETTİ? OTOMOBİLİ HENRY FORD MU İCAT ETTİ? Otomobili Ford un icat ettiğini sanan çoktur ama bu yanlıştır. Ford, üretim bandını mükemmel hale getirip üretimi hızlandırarak otomobili ucuzlattı... İlk buharlı otomobil

Detaylı

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA Patent nedir? Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Buluş

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır İ S T A N B U L M E D İ P O L Ü N İ V E R S İ T E S İ (FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır INTELLECTUAL PROPERTIES

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745

Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745 Yapay görme ile kalite sürekli denetim altında Yapay görme teknolojilerinin üretim dünyasına iki büyük faydayı birarada sunduğunu söyleyen ISRA Vision Vistek Genel Md. Yardımcısı Serkan Çakır, "Her üretimin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı, Arçelik A.Ş. Rekabet Gücü ve Fikri Haklar Semineri İstanbul Sanayi Odası, Odakule 16 Ekim 2008 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent geçmişi Mevcut durum Uygulanan

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticisi Rekabette Yeni Bir Boyut: Patent ile Bir Adım Önde Semineri İstanbul 3 Aralık 2004 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent

Detaylı

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Patent Sistemine Giriş Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 17 Ekim 2011, Gazi Teknopark, Ankara İçerik Patent ile İlgili

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi

BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi Fikri Haklar Portföy Bakımı&Yönetimi 3 Mayıs 2011 Ekrem Soylu Departman Müdürü Bölgesel Teknoloji Direktörlüğü Fikri Haklar Departmanı (RTG) Bir Bakışta BSH 14 markasıyla,

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

Fikri Haklar Yönetimi

Fikri Haklar Yönetimi 2016 Fikri Haklar Yönetimi TPE - Ankara 22 Ocak 2016 Yavuz Kabuk Arçelik A.Ş. Akış Arçelik Hakkında Arçelik Fikri Varlıkları Fikri Varlıkların Yönetimi Stratejiler Ekonomik Değer Yaratma Değer Odaklı Patent

Detaylı

Mucit: Mehmet ARIKAN. Patent Başvuru No: TR 1999 1550. Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği

Mucit: Mehmet ARIKAN. Patent Başvuru No: TR 1999 1550. Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği Mucit: Mehmet ARIKAN Patent Başvuru No: TR 1999 1550 Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği her hafta yeni bir deneyim Kapalı inovasyon prensipleri Firmamız en yetenekli insanlarla çalışır

Detaylı

Önsö Öns z ö Patent Araştırmaları Ofisi EBİLTEM

Önsö Öns z ö Patent Araştırmaları Ofisi    EBİLTEM Patent Bilgisi Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar? Patent Nasıl Araştırılır? Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından hazırlanmıştır. EBİLTEM 2011 Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ ULUSAL BAŞVURU /TR VEYA BİR BAŞKA ÜLKE ULUSLARARASI BAŞVURU (PCT

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

PATENT ARAŞTIRMASI VE ÖNEMİ

PATENT ARAŞTIRMASI VE ÖNEMİ PATENT ARAŞTIRMASI VE ÖNEMİ İstanbul, 26 Ekim 2010 A. Bülent DALOĞLU Patent Uzmanı bdaloglu@turkpatent.gov.tr PATENT VERİTABANLARININ KULLANIMI İşimizde karşılaştığınız teknik problemlerin çözümünü bulmayı,

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi

BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi BSH de Fikri Haklar Portföy Yönetimi Fikri Haklar Portföy Bakımı&Yönetimi 3 Mayıs 11 Ekrem Soylu Departman Müdürü Bölgesel Teknoloji Direktörlüğü Fikri Haklar Departmanı (RTG) Bir Bakışta BSH 14 markasıyla,

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Şubat, 2017 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI....3 2. MARKA...4 3. PATENT.....5 4. ENDÜSTRİYEL TASARIM..

Detaylı

İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI

İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI A) Kutucuklarda verilen kavramları, sorulardaki boşluklara uygun yerlere yazınız. icat teknoloji kolaylaştırmıştır Edison ürün geri dönüşüm mucit keşif saat kulesi matbaa

Detaylı

Bize Bursa ya ve Türkiye ye yaptığı katkılar dolayısıyla; Teşekkürler GÖKÇELİK

Bize Bursa ya ve Türkiye ye yaptığı katkılar dolayısıyla; Teşekkürler GÖKÇELİK Muhasebe ve Vergi Bölümü öğretim elemanları Öğr.Gör.Tezcan AYDIN, Öğr.Gör.Ercan BAYCAN VE Öğr.Gör.N.Şebnem ÖZCAN ın gözetim ve katılımıyla Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı 2. Sınıf öğrencilerinin

Detaylı

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI TRUCKCAM merkezi İSVEÇTE Katrineholm şehrinde 2001 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Yeni patentli kamera teknolojisi ile yenilikçi, verimli en son teknoloji

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

Fikri ve Sinai Haklar

Fikri ve Sinai Haklar Fikri ve Sinai Haklar Yap$ğınız ürün geliş1rme ya$rımını nasıl korursunuz? Thomas Edison un patent başvurusu, 1 Kasım 1879 Fikri mülkiye1n 4 temel 1pi vardır. Bunlar nelerdir? Patent Ticari Marka Ticari

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

Patentli Ürün Geliştirme

Patentli Ürün Geliştirme Patentli Ürün Geliştirme Yepyeni Bir Rekabet Avantajı Patentli ürün, Şubat 2014 te Yayınlanan 6518 Nolu Kanun İle Gelir Vergisinden %50 Muafiyet Getiriyor. Bu kanun ile patentli ürün veya üretim yapan

Detaylı

İhaleye Davet Mektubu

İhaleye Davet Mektubu İhaleye Davet Mektubu Avusturya, Graz / 09. Mayıs 2011 Avusturya çapında KOKOREC markasını kullanım müsadesi için İhaleye Davet Sizi yukarıdaki ihale konusu için açılacak olan ilansız usülle teklif vermeye

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.A.1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Burdur İl Koordinatörleri Teknoloji Nedir? Teknoloji, insanların gereksinimlerine(ihtiyaçlarına) uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları / Patent-İşlevi-Önemi / Patent Teşvikleri / Patent Kanunu / BTYK Kararı Çalışmaları Mehmet Nurşad SÖZER, Patent

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi İNOVASYON Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın benimsenmesindeki temel

Detaylı

: Durmayan üretimin sırrı. Bergman Gülsün SICK Türkiye A.Ş. 13.11.2013

: Durmayan üretimin sırrı. Bergman Gülsün SICK Türkiye A.Ş. 13.11.2013 : Durmayan üretimin sırrı Bergman Gülsün SICK Türkiye A.Ş. 13.11.2013 Sunucu : Bergman Gülsün : Teknik Müdür : 16 yıl @ SICK : İletişim : : Tlf : (216) 528 50 00 / 5032 : Gsm : (532) 343 83 15 : E-mail

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ ARÇELİK A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN

Detaylı

BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÖZEL BOR KİMYASALLARI TOPLANTISI 06 Ağustos 2003 ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BOR ÜRÜNLERİ VE TÜRK FRİT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Bor mineral ve ürünleri,

Detaylı

Ancak işletmelerin ürün inovasyonu yapmak için illa ki yeni bir ürün üretmeleri gerekmez. Zaten var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha

Ancak işletmelerin ürün inovasyonu yapmak için illa ki yeni bir ürün üretmeleri gerekmez. Zaten var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha İNOVASYON TÜRLERİ ÜRÜN İNOVASYONU Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu teknik özelliklerde, parçalarda

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Lisanslama Parametreleri. ÜSİMP Eğitimi

Lisanslama Parametreleri. ÜSİMP Eğitimi Lisanslama Parametreleri ÜSİMP Eğitimi 01.05.2014 Mustafa Çakır Fikri Mülkiyet Hakları Birim Yöneticisi @mustackr Endüstri Mühendisi Patent Vekili Teknoloji Transfer Uzmanı EU IPR Helpdesk Ambassador Enerji

Detaylı

Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu (GTM 071) Ders Detayları

Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu (GTM 071) Ders Detayları Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu (GTM 071) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Mühendislik Fakültesi ne bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı Nedir?: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

YAZILIM PATENTLERİ, YAYIN HAKLARI, VE ÖZGÜR YAZILIM. Dr. Onur Tolga Şehitoğlu, ODTÜ Bilgisayar Müh. onur@ceng.metu.edu.

YAZILIM PATENTLERİ, YAYIN HAKLARI, VE ÖZGÜR YAZILIM. Dr. Onur Tolga Şehitoğlu, ODTÜ Bilgisayar Müh. onur@ceng.metu.edu. YAZILIM PATENTLERİ, YAYIN HAKLARI, VE ÖZGÜR YAZILIM Dr. Onur Tolga Şehitoğlu, ODTÜ Bilgisayar Müh. onur@ceng.metu.edu.tr Aralık 2004 İçerik Patent nedir? Yazılım patentleri, tehlikeler, yanlışlar Telif

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK 1

YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK 1 TAKIM TEZGAHLARI MAK 3042 SUNUM 2 Yrd.Doç.Dr. Murat KIYAK www.yildiz.edu.tr/~.edu.tr/~kiyak kiyak@yildiz.edu.tr 1 http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=course/view&id=3869&aid=97 2 YRD.DOÇ.DR. MURAT

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ TANIM Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Yeni Pazarlardaki Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik Yeni Açılımlar

Yeni Pazarlardaki Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik Yeni Açılımlar Av. Nilay Erdem (LL.M.) BTS Avukatlık Ortaklığı Yeni Pazarlardaki Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik Yeni Açılımlar (!) Bu sunum BTS & PARTNERS tarafından 13.02.2014 tarihinde hazırlanmıstır. Tüm hakları

Detaylı

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 Sunum içeriği ABD Tahıl konseyi Rolü ve fonksiyonları Açık, serbest ticaret

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı

Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Forumu Ar-Ge ve Yenilik Sürecinde SMH nin Rolü ve Türkiye nin Performansı Ahmet KOÇER Patent Dairesi Başkanı 06/10/2010 1/44 Đçerik Neden Ar-Ge ve Yenilik? Patent ve Önemi Ar-Ge

Detaylı

TrizSOFT. S.P.A.C Altı Sigma Danışmanlık

TrizSOFT. S.P.A.C Altı Sigma Danışmanlık 2009 TrizSOFT S.P.A.C Altı Sigma Danışmanlık İçerik Tanıtım... 3 TRIZ nedir?... 3 Çelişkiler Matrisi... 4 Parametreler... 5 Prensipler... 6 İnovasyon Haritası... 7 Radar Şeması... 8 Ürün Karşılaştırma...

Detaylı

Coğrafi İşaretler. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Coğrafi İşaretler. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Coğrafi İşaretler Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı