TÜRK ÜRÜNLERĐNĐN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI SÜRECĐNDE TURQUALITY PROJESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ÜRÜNLERĐNĐN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI SÜRECĐNDE TURQUALITY PROJESĐ"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE TÜRK ÜRÜNLERĐNĐN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI SÜRECĐNDE TURQUALITY PROJESĐ Semih KARADUMAN Semra ABACI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ÖZET Günümüzde ülkeler açısından marka değeri olan ürünlere sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Ülkelerin marka değerine sahip ürünleri, ülkenin gelişme düzeyine ve aynı zamanda sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasına önemli katkılar sağlamaktadır.türkiye de markalaşma süreci fikrinden hareketle 23 Kasım 2004 tarihinde TURQUALITY isimli bir program uygulanmaya başlanmıştır. Bu programda; Türkiye de ticari ve sınai faaliyetlerde bulunan şirketlerin ürünlerini markalaştırmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler ile Türk markalarının pazara giriş ve tutundurmalarına yönelik gerçekleştirecek her türlü faaliyete ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda; güçlü Türk markaları geliştirmek, ülkemizin ihracatını arttırmak, güçlü Türk Malı imajı yaratarak Türkiye nin itibarını güçlendirmek hedeflenmiştir.bu çalışmada önemli bir adım olan TURQUALITY programı incelenerek, programın pazarlama faaliyetlerinde daha faydalı ve işlevsel olabilmesi için çeşitli öneriler sunulacaktır. Anahtar Kelimeler:Turquality, Marka; Pazarlama 1. Giriş Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, dünya pazarlarında kabul gören markalar yaratmak büyük önem taşımaktadır. Firmaların markalı ürünlere sahip olması firmalar açısından, dünya pazarlarında yer alma, ticaret hacmini artırma ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu unsurdan hareketle firmalar, dünya pazarlarında isimlerini markalaştırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadırlar. Fakat yüksek maliyetler sebebiyle firmalar böyle bir mali yükün altına girememektedirler. Đhracatın desteklenmesi Türk Markası imajının dünya pazarlarında kabul gören Türk markası haline gelmesinde önemli bir adım olan Turquality projesiyle desteklenmeye çalışılmıştır. Turquality projesi kapsamında yer alan, firmaların desteklenmesine yönelik çalışmalar halen günümüzde etkin bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmada uluslararası pazarda markalaşmanın önemi, Türk markalarının dünya pazarındaki yeri ve Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması sürecinde Turquality projesi incelenerek ele alınmıştır. 2. Marka Kavramı Marka, bir firmanın mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeye ve farklılaştırmaya yarayan isim, sembol, tasarım veya bunların birleşimidir [1]. Buna göre marka ürünlere kimlik kazandıran, tüketiciye aldığı ürünün kaynağını gösteren, firmayı benzer ürünleri üreten rakiplerine karşı koruyan isim, sembol, tasarım veya bunların 1

2 birleşimidir. Günümüzde güçlü marka inşa eden firmalar, öz kaynak olarak marka değerini ortaya koymaktadırlar. Marka, ürüne kimlik kazandırma ve rakiplerinden farklılaştırma gibi klasik yararlarından öte günümüzde tek başına aktif bir değer haline gelmektedir. Bu nedenden dolayı firmalar için güçlü bir markaya sahip olmak en önemli amaç haline gelmektedir [2]. 3. Uluslararası Pazarda Markalaşmanın Önemi Đşletmeler açısından güçlü bir marka yaratabilmek, yüksek pazar payı ile birlikte yüksek satış ve kar anlamına gelmektedir. Bu durumda marka satılabilir bir değer olma özelliği kazanmıştır. Diğer önemli bir unsur ise markaların tüketiciler üzerinde bıraktığı güven duygusudur. Günümüzde karmaşık medya ortamında, ağırlaşan rekabet koşulları içinde bu güveni yaratmak oldukça zorlaşmıştır. Bu noktada markanın bu unsuru büyük önem kazanmıştır. Bütün bu nedenlerden dolayı güçlü bir marka yaratmak işletmeler açısından olmazsa olmaz bir durum halini almıştır. Dünyada ekonomik rekabetin oldukça arttığı bu ortamda, firmalarımızın gerek Avrupa Birliği pazarlarında gerek diğer ekonomisi gelişmiş ülkelerin pazarlarında yer alması ve tutunabilmesi için güçlü Türk markaları yaratmak kaçınılmazdır. Tüm bu unsurlardan hareketle uluslararası pazarlarda Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Türk markalarının teşvik edilmesi gerekmektedir [3]. 4. Türk Markalarının Dünya Pazarındaki Yeri Bir ülkenin ürünlerine yönelik imajın oluşumunda, tüketicilerin o ülke ile olan yakınlıklarının ve ilişkilerinin derecesi önemli bir unsurdur. Bu unsurdan hareketle tüketicilerin, söz konusu ülkede yaşaması, bu ülkeyi ziyaret etmesi yada aynı dili konuşması, medya ve yayın organlarının da o ülke hakkındaki yayınları tüketicilerin o ülkeye yakınlık duymasını kolaylaştırmaktadır. Uluslararası pazarlarda, firmalar sürekli olarak artan rekabet koşullarında ürünlerini rakip firmaların karşısında tercih edilebilir bir konuma getirebilmeleri için tüketiciyi tanımak, tutum ve davranışlarını incelemek zorundadırlar. Tüketicilerin ürün hakkında olumlu bir imaja sahip olmaları ürünün tercih edilmesinde önemli bir unsurdur. Türk ürünlerinin markalaşması için, firmaların yurtdışında sağlam bir imaj yaratması gerekmektedir. Türkiye ihracatının Türk Markası imajıyla desteklenmesi, Türk markalarının dünya pazarlarında yer almasında önemli bir rol oynamaktadır [4]. Bir ülkenin ürünlerinin dış pazarlarda tercih edilebilmesi için, o ülkenin söz konusu diğer ülkelerin gözünde kaliteli bir imaja sahip olmasıyla mümkün olabilmektedir. Markaların uluslararası reklam tanıtımının, halkla ilişkiler bağlantılarının kurulması gerekmektedir. Firmaların uluslararası pazarda marka olabilmeleri için yüksek kalite ve ürün farklılığının yanı sıra firmaların uluslararası rekabette devlet tarafından desteklenmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye nin, dünya ticaretinde yüksek pay elde edebilmesi ve küresel rekabette başarılı olabilmesi için daha fazla marka yaratılması gerekmektedir. Güçlü Türk markaları yaratmak için de devlet desteği ile markalaşma stratejileri geliştirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi 2004 yılında markalaşma potansiyeli olan firmalara destek amacıyla TURQUALITY projesi başlatılmıştır.turquality, Türk ürünlerinin dünya pazarlarında sahip olduğu imajı iyileştirmek ve uluslararası pazarlarda tutunmalarını sağlamak amacıyla sadece Türk markalarına verilmesi öngörülen bir destek programıdır [5]. 2

3 5. Turquality Projesi Turquality dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası pazarlarda yer almak isteyen şirketleri güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Turquality ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş finansal destek platformudur. Turquality marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor [6]. 6. Turquality Projesinin Amacı Turquality projesi güçlü Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak, güçlü Türk markaları geliştirerek Türk Malı imajını ve Türkiye nin itibarını güçlendirmek ve seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak amacıyla faaliyetiyle geçirilmiştir [7]. 7. Turquality Projesinin Hedefleri Turquality projesinin öncelikli hedefleri; Marka potansiyeli olan firmalara ulusal marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak ve markalaşmayı teşvik edici bir rol oynamak. Ulusal Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak. Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan kaynaklarını güçlendirmek. Đletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak. Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak. Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için gerekli bilgi akışının sağlanması olarak belirlenmiştir [8]. 8. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı Đmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi a. Desteğin Amacı: Đhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiyede ticari ve sınai faaliyetlerde bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile Đhracatçı Birliklerinin Turquality programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar. Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması 3

4 ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre destekleme ve Fiyat Đstikrar Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır [9]. b. Marka Destek Programı Kapsamında Bulunan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları Marka tescili harcamalarının desteklenmesi Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi Yurtdışı birimlere ilişkin giderlerin desteklenmesi Reyonların desteklenmesi Showroomların desteklenmesi Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların desteklenmesi Franchising desteği Danışmanlık desteği c. Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamalarının desteklenmesi Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların desteklenmesi Moda endüstriyel ürün tasarımcısı giderlerinin desteklenmesi Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi Yurtdışı birimlere ilişkin giderlerin desteklenmesi Danışmanlık desteği [10]. 9. Dünya Markası Olma Yolunda Turquality Projesi Dünya markası yaratmak için desteklediği gelişim potansiyeli olan her firma için ayrı ayrı markalaşma yol haritaları çıkaran TURQUALITY, en doğru stratejinin belirlenmesinden sonra, birlikte çalıştığı firmalara ihtiyaçları doğrultusunda birçok fırsat ve destek sunmaktadır [11]. Turquality projesi bütün bunların yanı sıra birçok yeniliği de beraberinde getirmektedir. Firmalara markalaşma ve marka tanıtımlarının yanı sıra ürün kalitesi ve ürün çeşitliliği de sunmaktadır. Turquality sadece ürün kalitesini değil üretim-pazarlama-satış sonrası hizmetlerde dahil olmak üzere tüm süreci standartlara uygun ve kaliteli olarak gerçekleştiren Türk firmalarına ait Türk markalarının tüketici gözünde güncellik, çağdaşlık, kalite, yenilikçilik gibi temel değerlere sahip olacak şekilde konumlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir üst markadır [12]. Turquality projesi ile yeni pazarlara giren firmalarımız Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Orta Doğu ve Birleşik Arap Emirliklerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada yatırım ve pazarlama atağı başlatmışlardır. Firmalar girdikleri yeni pazarlarla birlikte ihracatlarında önemli ölçüde artış kaydetmişlerdir. Firmalar 2007 yılında markalı ürün ihracatında % 38 oranında bir artış gerçekleştirmiştir ve 2009 yılında ise dünya çapındaki ekonomik kriz ve buna bağlı olarak Türkiye ihracatındaki genel yavaşlamaya rağmen, Turquality projesinin desteklemiş olduğu firmalar ihracat rakamlarını geçmiş seviyelerinde tutmayı başarmışlardır [13]. 4

5 10. Sonuç TURQUALITY projesiyle küresel rekabette kendi markalarıyla yarışan dünya markalarının yaratılması amaçlanmıştır. Turquality Türkiye nin ihracatını artırmak ve sürekli kılmak için yürürlüğe konmuş en önemli kurumsal girişimdir. Uzun ve detaylı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Turquality projesi, Türk markalarının uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamaktadır. TURQUALITY nin ve bu kapsamdaki markaların başarısı Türkiye ihracatının artış ve sürekliliğini sağlamaktadır. Bu markalar dünya çapında, Türk ürünlerinin ve Türk markalarının değerini artıracak ve uluslararası boyutlara taşınmasını sağlamada önemli rol oynamaktadır. TURQUALITY nin firmalar üzerindeki etkisi firmalardan gelen geri bildirimler sayesinde mümkün olacaktır. Tuquality destek kapsamına alınan firmaların, Türkiye nin en büyük ve uluslararası pazarlarda tanınmış markalar arasından seçilmiş olması, Turquality projesinin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Sürekli olarak gelişmeye devam eden Turquality önemli bir marka geliştirme projesi haline gelmiş kurumsal bir sistemdir. Bu sistem çerçevesinde Turquality projesinin başarıya ulaşabilmesi için sürekli olarak gelişen ve değişen uluslararası rekabet koşullarında, Turquality nin firmalara sağlamış olduğu destek kapsamlarının genişletilmesi ve destek sürelerinin uzun vadede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 11. Kaynaklar [1] GÜRSOY, Yaser., Dış Ticaret Đşlemleri Ekin Kitabevi, Ankara, 2009 [2] ATEŞOĞLU, Đrfan., Türkiye Đhracatında Marka Đmajının Etkisi SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilimi Dalı Doktora Programı, Sayfa:40, Isparta, 2003 [3] GÜNGÖR, Sinan., Markalaşmanın Günümüzdeki Önemi adlı makalesinden, [4] BEDÜK, Aykut., Marka Đmajı ve Đhracata Etkileri adlı makalesinden, Selçuk Üniversitesi, Karaman, Đ.Đ.B.F [5] ALKAN BÜKE, Sevinç., Markalarımız Dünya Pazarında Tanınıyor Mu? Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü, Mart, 2008 [6] Turquality Nedir? [7] Misyon ve Hedeflerimiz [8] Turquality [9] KAYA, Feridun., Dış Ticaret Đşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları Detay Yayıncılık, Sayfa:61, Ankara,

6 [10] 2006/4 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı Đmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi 2006/4 Sayılı Tebliğ [11] AVCI, Seda., Đşletmelerin Uluslararasılaşması ve Küresel Markalaşma:DYO Uygulaması 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Uluslararası Đşletmecilik Yüksek Lisans Tezi, Đzmir, 2007 [12] ALTAYEV,Đssa., HASHĐMOV, Shamkhal., Ülke Orijini Etkisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı, Sayfa: 41-42, Ankara, 2007 [13] ALTUNYALDIZ, Ziya., Türkiye Đhracatı Açısından Turquality Projesi T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Đhracat Genel Müdürü, Çerçeve Dergisi, Sayfa: 101, Eylül,

Markalarımız Dünya Pazarlarında Tanınıyor mu?

Markalarımız Dünya Pazarlarında Tanınıyor mu? Markalarımız Dünya Pazarlarında Tanınıyor mu? Sevinç ALKAN BÜKE Giriş Hiçbir şey kendi başına değerli değildir. her şeyin değeri ona dışarıdan, insanlar tarafından verilir. John Barth Markaların tıpkı

Detaylı

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

Turquality ve Marka Destek Programı. 23 Kasım 2004

Turquality ve Marka Destek Programı. 23 Kasım 2004 Turquality ve Marka Destek Programı 23 Kasım 2004 Turquality Programı TURQUALITY ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden

Detaylı

Turquality ve Marka Destek Programı

Turquality ve Marka Destek Programı Turquality ve Marka Destek Programı 23 Kasım 2004 Namık Kemal SEZEN kemalsezen@outlook.com 0533 654 65 60 Turquality Programı TURQUALITY ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

KALİTE ve ORTAK MARKAYA DAYALI REKABET

KALİTE ve ORTAK MARKAYA DAYALI REKABET KALİTE ve ORTAK MARKAYA DAYALI REKABET Yard. Doç. Dr. Halil SAVAŞ, Yard. Doç. Dr. Hakan SARITAŞ, Yard. Doç. Dr. Ahmet BARDAKÇI Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, hsavas@pamukkale.edu.tr,hsaritas@pamukkale.edu.tr,

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER

KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER İstanbul 2014 KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap Tasarımı Şendoğan Yazıcı Üretim Müdürü Haydar Kartal

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.56-71 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.56-71 TÜRKİYE

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Yönetim 18 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 20 Yönetim Kurulu 22 Başkan ve CEO nun Mesajı 24 Üst Yönetim

Yönetim 18 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 20 Yönetim Kurulu 22 Başkan ve CEO nun Mesajı 24 Üst Yönetim 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş 2 2011 Gelişmeleri 4 Kordsa Global in Küresel Ayak İzi 6 Temel Göstergeler 10 Hacı Ömer Sabancı Holding 12 Kilometre Taşları 14 Kordsa Global in Strateji Evi 16 Kordsa

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TİCARET HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-68-0 YAYIN NO: KB: 2870 - ÖİK: 720 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı