SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME"

Transkript

1 SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre yönetilmek üzere, Türk Ticaret Kanununun ani kurulu hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim irket kurulmutur. 1. Ahmet Kele Stadyum karısı Site Apt. D.25 Konya T.C. Tebaasındadır. 2. Nazım Karpuzcu stasyon Cad. Divan Apt. D.39 Konya T.C. Tebaasındadır. 3. Mustafa Karpuzcu stasyon Cad. Divan Apt. Kat 5 Konya T.C. Tebaasındadır. 4. Nezahat Kele Stadyum karısı Site Apt. D.25 Konya T.C. Tebaasındadır. 5. Aye Karpuzcu stasyon Cad. Divan Apt. D.39 Konya T.C. Tebaasındadır. irketin adı : Madde 2 irketin adı: Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim irketi dir. Amaç ve Konusu : Madde 3 irket in amaç ve konusu balıca unlardır: a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılıı, imalatı, ticaret ve sanayii. b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı. c) Yukarıdaki mevzular ile itigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile irket kurmak veya mevcut irketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy iletmecilii ve aracılık faaliyeti niteliinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devr almak, icabında satmak. d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek. e) Menkul kıymet portföy iletmecilii ve aracılık faaliyeti niteliinde olmamak kaydıyla, ahıslar, irketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek. f) irketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya bakaları tarafından alınmı ise bunları devir almak. g) irketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdıında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri ina etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon ilemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak. h) irket in alacaklarını teminata balamak için, bakalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde irket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, irketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdii hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, irket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek. i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve dier sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 13. maddesi çerçevesinde, tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeitli amaçlarla kurulmu olan vakıflara ve bu gibi kii ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir.

2 Yukarıda gösterilen konulardan baka, irket için gerekli ve faydalı görülecek ilere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Esas Sözleme nin deitirilmesi niteliindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınacaktır. irket, yukarıda belirtilen hususları gerçekletirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. irketin Merkez ve ubeleri : Madde 4 irket in merkezi stanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, Mahir z Caddesi No:43, 34662, Altunizade/ stanbul dur. Adres deiikliinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irket e yapılmı sayılır. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi olması, irket için fesih sebebi sayılır. irket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu na ve gerektiinde dier kamusal mercilere önceden bilgi vermek artı ile yurtiçinde ve yurtdıında ubeler açabilir, satı maazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir. irketin Süresi : Madde 5 irketin süresi sınırsızdır. Sermaye : Madde 6 irketin sermayesi ,00 YTL iken, bu defa ,00 YTL artırılarak, ,00 YTL ye çıkarılmıtır. Bu sermaye, her biri 1,00 YTL deerinde adet A Grubu ve adet B Grubu olmak üzere, adet hisseye ayrılmıtır. A Grubu hisseler nama yazılı, B Grubu hisseler ise hamiline yazılıdır adet A Grubu hisse senedi, Selçuk Ecza Holding A.. ye aittir. Bu defa artırılan ,00 YTL sermaye, adet B Grubu hamiline yazılı hisse senedinin halka arzı suretiyle karılanmıtır. Yönetim Kurulu, hisse senetlerini, Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilikin düzenlemelerine uygun olarak, birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırabilir. Sermaye artırımlarında, A Grubu hisse senedi karılıında A Grubu hisse senedi, B Grubu karılıında B Grubu hisse senedi çıkarılacaktır. hisse senedi Mevcut sermayenin tamamı ödenmitir. Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı : Madde 7 irket in sermayesi gerektiinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermayenin artırılması halinde, mevcut hisse sahiplerinin, irket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni hisse senedi alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili ekil artlarını Genel Kurul tayin eder. Hisse Senedinin Satı ve Devri : Madde 8

3 Nama yazılı hisse senetlerinin, kanuni mirasçılar ve kurucular dıındaki gerçek ve tüzel kiilere devri, Yönetim Kurulu nun onayına balıdır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Teblileri ile stanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmelii ne uyulur. Sermaye Piyasası Araçlarının hracı : Madde 9 irket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklıı belgesi, kara itirakli tahvil, hisse senedi ile deitirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen dier menkul kıymetleri ihraç edebilir. Yönetim Kurulu ve Süresi : Madde 10 irketin ileri ve yönetimi, Genel Kurul ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen ve yedi üyeden oluan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliine seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine balı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman deitirebilir. Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu nca uygun görülecek kiiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. irketin Temsil ve lzamı : Madde 11 irketin yönetimi ve dıarıya karı temsili, Yönetim Kurulu na aittir. irket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözlemelerin geçerli olabilmesi için, bunların irket unvanı altına konmu ve irket i ilzama yetkili kii veya kiilerin imzasını taıması gereklidir. Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir bakan ve bir bakan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, kendi içinden seçecei murahhas üyeye ve Genel Müdür e devredebilecei gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. Yönetim Kurulu, irket i temsil ve ilzama yetkili kiileri ve bunların ne ekilde imza edeceklerini tespit ederek, tescil ve ilan eder. Yönetim Kurulu Toplantıları : Madde 12 Yönetim Kurulu, irket ileri ve ilemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Denetçiler : Madde 13 Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse dıarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine balı kalmayarak, denetçileri her zaman deitirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler. irket in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca baımsız dı denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif

4 edilmi ve Genel Kurul tarafından onaylanmı, uluslararası alanda tanınmı bir baımsız dı denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu nun baımsız denetçi seçimi, onayı ve baımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul Toplantıları : Madde 14 Genel Kurul toplantılarında aaıdaki esaslar uygulanır. a- Davet ekli: Genel Kurul lar, olaan ve olaanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı Kanun la deiik 11. maddesine göre azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az 1/20 sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. b- Bildirim: Olaan ve Olaanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı na, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Bu bildirimi, gündem ve toplantı ile ilgili dier belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması arttır. c- Toplantı Vakti: Olaan Genel Kurul, irket in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olaanüstü Genel Kurul ise, irket ilerinin gerektirdii hallerde ve zamanlarda toplanır. d - Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, irket in merkezinde veya irket merkezinin bulunduu ehrin uygun bir yerinde toplanır. e - Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini dier ortaklar veya dıarıdan tayin edecekleri vekiller aracılıı ile temsil ettirebilirler. irket e ortak olan vekiller, kendi oylarından baka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanmaya ilikin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilikin düzenlemeleri ile, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı Komiser Yönetmelii nin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi arttır. f - Oy Hakkı: Olaan ve Olaanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karılıı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dıı ortakların, 1 hisse karılıı 1 oy hakkı vardır. g - Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50 sinin katılımı aranır. Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulunması : Madde 15 Olaan ve Olaanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi arttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taımayan toplantı tutanakları geçerli deildir. Genel Kurul lanı : Madde 16 irket e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak artıyla, irket merkezinin bulunduu yerde çıkan bir gazetede, en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayımlanmadıı takdirde, ilan, en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurul un toplantıya çarılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümleri gereince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 hafta önce yapılması zorunludur.

5 Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu nun ilanlara ilikin düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır. Hesap Dönemi : Madde 17 irket in hesap yılı, Ocak ayının birinci günü balar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak, ilk hesap yılı, irket in kesin olarak kurulduu tarihte balar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Esas Sözleme Tadili : Madde 18 bu Esas Sözleme de yapılacak her türlü deiikliin geçerlilii için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul a, onaylaması için sunulmalıdır. bu Esas Sözleme deki deiikliklerin, Ticaret Sicili ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilanı arttır. Senelik Raporlar: Madde 19 Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca irket in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul u takiben en geç 1 ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı na gönderilir. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul da hazır bulunan ortakların isim ve hisse miktarlarını gösteren hazirun cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul un toplantı gününde hazır bulunan komisere teslim edilir veya toplantı tarihinden sonra, en geç bir ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı na gönderilir. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinde, irket merkez ve ubelerinde inceleme için hazır bulundurulur. irket in mevcut raporlama artları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile baımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu na verilir ve kamuya duyurulur. Karın Tespiti ve Daıtılması : Madde 20 irket in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. irket in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, irket çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile irket tüzel kiilii tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmi yıl zararlarının düülmesinden sonra, sırasıyla, aaıda gösterilen ekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a- %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan baı tutarlarının ilavesi ile bulunacak mebla üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, irket in memurlarına, çalıanlarına, içilerine ve çeitli amaçlarla kurulmu olan vakıflara daıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

6 kinci Temettü: d- Net kardan, a,b, c bentlerinde belirtilen meblalar düüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak daıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: e- Pay sahipleriyle kara itirak eden dier kimselere daıtılması kararlatırılmı olan kısımdan, ödenmi sermayenin %5 i oranında kar payı düüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleme de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde daıtılmadıkça, baka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü daıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile, irket in memur, çalıan, içilerine ve çeitli amaçlarla kurulmu olan vakıflara ve benzer nitelikteki kii/kurumlara kar payı daıtılmasına karar verilemez. g- Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eit olarak daıtılır. h- Temettü bakımından hisse grupları arasında imtiyaz yoktur. Temettü Avansı : Madde 21 Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmi olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkartmı olduu teblilere uymak artıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, baımsız sınırlı denetimden geçmi 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarda yeralan karlar üzerinden nakit temettü avansı daıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu na verilen temettü avansı daıtılması yetkisi, bu yetkinin verildii yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmedii sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü daıtılmasına karar verilemez. Karın Daıtılma Tarihi : Madde 22 Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne ekilde daıtılacaı Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlatırılır. Esas Sözleme hükümlerine uygun olarak daıtılan kar geri alınamaz. irket in Fesih ve nfisahı : Madde 23 irket, Türk Ticaret Kanunu nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan baka, irket ortaklarının kararıyla da fesih olunabilir. irket in fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür. Kanuni Hükümler : Madde 24 Bu Esas Sözleme nin ileride yürürlüe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebli hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu Esas Sözleme de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili teblilerin hükümleri uygulanır.

PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A. 18.000.000.000.000 TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL)

PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A. 18.000.000.000.000 TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL) PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A. 18.000.000.000.000 TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL) 1 KURULU Madde 1 : Aaıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim irketlerin ( ani surette

Detaylı

! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,

! # $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,, ! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, (01 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: 9(:, ( ( 1 2, 5 >>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0(

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1: Diyarbakır Ticaret Sicilinin 21347 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

T.C. KARABÜK 2- Celalettin Sencer İMER Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3. T.C. KARABÜK 3- Tevfik ERTÜZÜN Ergenekon Cad.

T.C. KARABÜK 2- Celalettin Sencer İMER Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3. T.C. KARABÜK 3- Tevfik ERTÜZÜN Ergenekon Cad. KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kurucular Madde 1: İş bu ana sözleşmenin içerdiği hükümlerin kayıt ve şartları çerçevesinde üçüncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere,

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 224484/170044 sicil numarasına kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDE 1 - KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943 sicil numarasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı