Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir."

Transkript

1 Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

2 TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin detayl yat r m k lavuzu bat akdeniz kalk nma ajans - baka west med terranean development agency - wmda

3

4 genel bak fl NEDEN? Türkiye'de yat r m NEDEN? Türkiye'nin Bat Akdeniz Bölgesi yat r m flirket kuruluflu ve tescil Kurulufl prosedürleri Ticari Tescil ve Formlar Vizeler, zinler ve Baflvuru Süreci Lisanslar bilmeniz gereken önemli hususlar Yat r m Teflvikleri Hukuk ve Vergilendirme stihdam ve Sosyal Güvenlik Ticaret ve Finans Bölgede Yaflam paran z hangi alana yat rmal s n z? Sektör K lavuzu ilgili ba lant lar

5

6 yönetimden Bat Akdeniz Kalk nma Ajans (BAKA), 2009 y l nda bölgesel kalk nmay h zland rmak amac yla, Türkiye'nin güneybat s nda, Göller Bölgesi olarak adland r lan bölgede, Isparta, Antalya ve Burdur illerini kapsayacak flekilde kurulmufltur. Bat Akdeniz Kalk nma Ajans olarak kurulufl hedefimiz, orta ve uzun vadede Bat Akdeniz Bölgesi'nin özellikle yat r m ve ihracat n art rarak bölgeyi ekonomik, sosyal ve kültürel olarak cazibe merkezi haline getirmektir. Bu kapsamda öncelikli hedeflerimiz bölgenin ve bölgede öne ç kan sektörlerin ticari potansiyellerinin de erlendirilmesi amac yla sektörde yer alan flirketlerle s k iliflkiler sa layarak bölgeye yat r m çekmeye yönelik imkânlar art rmakt r. Bölgeye ilgi duyan yat r mc lara yönelik tan t m, bilgilendirme, e itim ve destek çal flmalar Ajans m z n bir di er hedefini oluflturmaktad r. Bu düflüncelerle, Ajans m z, uzman ve yetkin ekibiyle, bölgeye yat r m koflullar ve bölgede öne ç kan sektörlerin tan t m na yönelik çal flmalar gerçeklefltirecek, di er yandan da bölgeye ilgisi olan yerli ve yabanc yat r mc lara, gerek bölgeyi tan ma gerekse bölgeye yapmay planlad klar yat r mlar n her aflamas nda her türlü yard m ve deste i sa layacakt r. Bu çal flmada; misyonumuz çerçevesinde Yönetim Kurulumuz ve Ajans m z uzmanlar n n iflbirli i ve özverili çal flmalar yla ortaya ç karm fl olduklar bölgeye yat r m koflullar ile bölgenin ön plana ç kan sektörlerini tan tmak hedeflenmifltir. BAKA olarak; tüm hedeflerimizi ve çal flmalar m z kat l mc l k, yenilikçilik, tarafs zl k, fleffafl k, güvenilirlik ve çözüm odakl l k ilkeleri çerçevesinde yürüterek bölgemizdeki yat r mlar art rmaya kararl y z. Bölgenin tan t m na yönelik bu ilk yay n m z n ard ndan, dünyan n her yerine ulaflmak için, de iflik dillerde yay nlar m z h zla artacakt r. Ajans m z n faaliyetleri, ve adreslerinden de birkaç dilde takip edilebilecektir. Sizleri Bölgemizde a rlamaktan mutluluk duyaca z. Sayg lar m zla. Tuncay ENG N Bat Akdeniz Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Ali Haydar ÖNER Bat Akdeniz Kalk nma Ajans Yönetim Kurulu Baflkan Isparta Valisi

7

8 GENEL BAKIfi neden türkiye? H zla büyüyen EKONOM S, GENÇ NÜFUS say s n n fazlal, STRATEJ K KONUMU ve L BERAL T CARET POL T KASI ile, Türkiye do rudan yabanc yat r m için ayr cal k ve rekabet avantajlar sunmaktad r. neden türkiye nin bat akdeniz bölgesi? Bölge; TUR ZM, TARIM, NfiAAT, ALTYAPI ve LOJ ST K, MADENC L K, MALAT ve ENERJ sektörlerindeki büyüme potansiyeli ile birlikte birçok avantaj sunmaktadir.

9

10 Siyasi Rejim: Parlamenter Demokrasi Nüfus: 76,805,524 hracat: milyar USD Baflkent: Ankara fl Gücü: 25.3 Milyon thalat: milyar USD Cumhurbaflkan : Abdullah Gül Yafl Ortalamas : 27.7 Bafll ca hracat Piyasalar : Almanya, Birleflik Krall k, Birleflik Arap Emirlikleri, talya, Fransa Baflbakan: Recep Tayyip Erdo an Bafll ca fiehirler: stanbul (12.6 milyon) Ankara (4.5 million) zmir (3.8 milyon) Bursa (2.5 million) Adana (2 milyon) Bafll ca thalat Kaynaklar : Rusya, Almanya, Çin, ABD, talya Yüzölçümü: 783, km 2 Gayrisafi Milli Has la: milyar USD Komflu Ülkeler: Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, ran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan

11 GENEL BAKIfi neden türkiye? neden türkiye nin bat akdeniz bölgesi? neden? türkiye de yat r m Eflsiz CO RAFI KONUMU ile Türkiye, Do u ve Bat, aras nda do al bir köprü oluflturmaktad r. Co rafi olarak Avrupa ve Asya k talar aras nda yer alan Türkiye, Çin ve Orta Asya gibi geliflen piyasalara yak n konumuyla, yat r ma elveriflli ve uygun maliyetli ticari f rsatlar sunmaktad r. Türkiye, Avrupa'da, Orta Do u'da ve Asya'daki 1.5 milyar potansiyel müflteriye kolay ulafl m imkan sunmaktad r. Türkiye, dünya'n n 16. BÜYÜK EKONOMISI olmakla birlikte dünyan n en h zl büyüyen ve dinamik ekonomilerinden biridir. Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Teflkilat (OECD)'na üye ülkelerin birço undan daha büyük bir büyüme h z na sahip olan Türkiye'nin Gayrisafi Milli Has las son 6 y lda ortalama y ll k %7 artm fltt r.. Türkiye'nin 73 milyonluk GENÇ VE DINAMIK NÜFÜSUNUN ortalama yafl 27.7'dir ve bunun %61'ini 35 yafl ndan genç olanlar oluflturmaktad r. Bu, AB ülkeleri ile karfl laflt r ld nda Türkiye'yi en fazla genç nüfusu olan ülke haline getirmekte ve bu durum büyük bir iç piyasa ticaret potansiyeli oluflturmaktad r. Türkiye, AB ülkelerinin aras nda, 4. EN BÜYÜK Ifi GÜCÜNE sahip olan ülkedir. 25 milyon iyi e itimli, genç ve motivasyonu yüksek profesyoneli rekabetçi bir iflgücü sunmaktad r Bunun sonucu olarak Türkiye'nin iflgücü verimlili i 2002 ile 2008 y llar aras nda %6.1 artm flt r. Ayr ca, Türkiye, ülke çap na yay lan 143 üniversitesinden y lda mezunuyla ciddi bir yüksek ö renim kapasitesine sahiptir. REKABETÇI ISTIHDAM koflullar bir çok sanayi dal nda yat r mlar hareketlendirmektedir. UNCTAD'A (Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Konferans ) göre Türkiye, dünyan n 15. EN CAZIP DO RUDAN YABANCI YATIRIM ülkesidir Say l Do rudan Yabanc Yat r m Kanunu nun 2003 y l nda yürürlü e girmesi ile birlikte, yabanc sermayeli flirketlerin say s nda büyük bir art fl izlenmifltir den fazla flirket yabanc sermaye yat r m gerçeklefltirerek Türkiye'yi üstün bir yat r m bölgesi haline getirmifltir. Son y llarda, Türkiye'deki toplam do rudan yabanc yat r m y ll k 20 milyar USD tutar ndad r. Yabanc sermayeli flirketler, toptan ve perakende sat fl, çeflitli imalat, ve gayrimenkul sektörleri baflta olmak üzere birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de benimsenen kalite odakl yeni nesil üretim anlay fl, hizmet ve imalat sektörlerinde yüksek kalite standartlar sa lamaktad r.

12 Türkiye; sermaye, kar, temettü ve ücretlerin serbest (uluslararas ) dolafl m, serbest ticaretsanayi ve teknoloji bölgeleri, vergi teflvikleri, sektörel ve bölgesel teflvikler ve yüksek oranda rekabetçi yat r m koflullar ile liberal bir yat r m ortam sunmaktad r. Türkiye tüm yat r mc lara eflit muamele ilkesini benimsemekle birlikte güçlü sanayi ve hizmet sektörü ile tüm yat r mc lar n ihtiyaç duydu u iflbirli i f rsatlar yaratmaktad r. Türkiye 1996 y l ndan itibaren Gümrük Birli i'ne üye olup Avrupa Birli i'ne üyelik görüflmeleri devam etmektedir. Türkiye'nin 16 farkl ülke ilke serbest ticaret anlaflmas na ek olarak, 11 yeni ülke ile serbest ticaret anlaflmas görüflmeleri sürmektedir. Türkiye, di er Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya ile tarihsel ve kültürel ba lar nedeniyle, bu ülkelerde ticari iliflkilerin gelifltirilmesinde ve ticari f rsatlara ulafl mda eflsiz bir avantaja sahiptir. Türkiye'de, ulafl m, telekomünikasyon ve enerji alanlar nda teknolojik altyap yeni ve geliflmektedir. Türkiye'de 30 milyondan fazla internete ba l bilgisayar, 66 milyon cep telefonu abonesi; 44 milyon kredi kart ve havayolu ile seyahat eden y ll k 79 milyon yolcu mevcuttur. (CIA, 2009). Ülke, güçlü hava ve karayollar a ile birlikte,geliflmifl ve düflük maliyetli deniz tafl mac l imkanlar na sahiptir. Tüm bunlara ek olarak, Avrupa Birli i ve Orta Asya ülkelerine demiryolu tafl mac l gerçeklefltirilmektedir. Türkiye, petrol ve gazda Orta Do u ve Bat aras ndaki enerji kaynaklar n n ana gecifl noktas nda yer almakla birikte ülkede y ll k enerji transferi kapasitesini artt rmak amac ile bir çok proje gelifltirilmektedir. YATIRIM YAPMANIZ Ç N DAHA CAZ P NE OLAB L R?

13 GENEL BAKIfi neden türkiye? neden türkiye nin bat akdeniz bölgesi?

14 Antalya Isparta Burdur Antalya Isparta Burdur Yönetim fiekli: Büyükflehir Belediyeleri Kentleflme Oran : +/- 60 hracatç Firma Say s : 847 (2009) Bat Akdeniz Bölgesi: Antalya, Burdur, Isparta klim: Akdeniz klimi Bafll ca Sektörler: Tar m,turizm, Madencilik Yüzölçümü: km 2 Nüfus: (2009) hracat: $ (2009) thalat: $ (2009) Hava Alan : ICF Havaalan Antalya, SD Havaalan Isparta E itim: Akdeniz Üniversitesi Antalya, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur

15 GENEL BAKIfi neden türkiye? neden türkiye nin bat akdeniz bölgesi? neden? türkiye nin bat akdeniz bölgesi Akdeniz Bölgesi, güneyde Akdeniz ile çevrelenen Türkiye'nin 7 ayr co rafi bölgesinden biridir. Bölgede yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illeri Bat Akdeniz bölgesini oluflturmaktad r. Bat Akdeniz Bölgesi, elveriflli KL M, do al güzellikleri, büyüleyici köy ve kasabalar, eflsiz plajlar, tarihi zenginli i ve misafirperver halk ile tan nmaktad r. Bölgenin CO RAF KOfiULLARI önemli sektörleri belirlemektedir. Bölgenin genifl bir bölümü tar msal kullan ma uygun, tarla, bahçe ve bitkilerden oluflmaktad r. Sahil fleridinde ve sahip oldu u çok say da gölün çevresinde turizm amaçl birçok otel bulunmaktad r. Bununla birlikte, bölgenin do al kaynaklar n n zenginli ini kan tlayan çok say da maden ve enerji üretim tesisi mevcuttur. Bölge flehirlerinden Antalya, turizmin yan nda, kesme çiçek üretimi ile de tan nmaktad r. Isparta, gül ve elma üretiminda yaln zca ülkemiz de il dünya talebininin büyük bir k sm n karfl lamaktad r. Burdur ise esas olarak tah l üretmekle birlikte madencilikte özellikle Kahverengi ve Bej mermer üretiminde Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Bölgedeki tüm sektörler, bölgesel ve sektörel teflvikler olmak üzere devlet deste inden faydalanmaktad rlar.

16 Bu üç ilimizin yaklafl k nüfusu 3 milyon olup YÜKSEK KENTLEfiME ORANI (% 60) ile dikkat çekmektedir. Bu nüfus yo unlu unu Akdeniz, Süleyman Demirel ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ö rencileri ve aileleri, yabanc ziyaretçiler ve özellikle Isparta'da askerlik görevini yapan ordu mensuplar yak nlar ve ziyaretçileri art rmaktad r. Bölgedeki köklü Üniversiteler sanayi kurulufllar n n uzman ihtiyaçlar n karfl layarak genç ve iyi e itimli bir iflgücü oluflmas n sa lam flt r. Bat Akdeniz Bölgesi çok önemli bir STRATEJ K CO RAF LOKASYON'a sahip olmakla birlikte; Türkiye d fl na birçok ulafl m imkan sunmaktad r. Antalya ve Isparta'da ulusal ve uluslararas uçufllar gerçeklefltiren havaalanlar bulunmaktd r. Ayr ca, Antalya Liman düflük maliyetli deniz tafl mac l na olanak sa lamaktad r. Bölgedeki demir yolu ve kara yolu tafl mac l modern ve geliflmifl durumda olup, Isparta'dan geçen ve bölgeyi Türkiye'nin di er bölgeleri ile ba layan demir yollar mevcuttur.

17

18 BÖLGEDE YATIRIM VE fi RKET KURULUMU Devam eden sayfalarda Türkiye'nin Bat Akdeniz Bölgesi'nde Yat r m, fiirket Kurulumu, Tescil ve Ticari faaliyetlere bafllamak için gerekli detayl bilgilere ulaflabilirsiniz.

19 bölgede yat r m ve flirket kurulumu yabanc sermayeli flirket kurulumu ve tescil Türkiye yabanc yat r mc lara eflit muamele uygulama politikas izlemekte olup yabanc yat r mc lar yerli yat r mc larla ayn hak ve yükümlülüklere sahiptir. Yabanc sermayeli flirketlerin sermaye veya yönetiminde Türk kat l m olmas zorunlulu u getiren herhangi bir düzenleme bulunmamaktad r. Ayr ca, Hazine Müsteflarl veya Sanayi ve Ticaret Bakanl 'ndan ön izin al m zorunlulu u gerektiren düzenleme yürülükten kalkm flt r. Hemen hemen her sektör yabanc yat r ma aç k oldu u gibi Türkiye'de bir flirket %100 yabanc sermaye ile kurulabilmektedir.

20 fi RKET ÇEfi TLER anonim flirket Anonim fiirket'in sermayesi hisselere bölünmüfl olup, ortaklar n sorumlulu u taahhüt etmifl olduklar sermaye paylar ile s n rl d r. Anonim fiirket Ortaklar n Sorumlulu u Taahhüt etmifl olduklar sermaye ile s n rl d r. Sermaye En az TL (USD ) Ortaklar En az 5 gerçek veya tüzel kifli Ticari Unvan fiirketin ticari unvan ; fiirketin faaliyet alan n ve Anonim fiirket ibaresini içermelidir. Temettü Mümkün Yönetim En az 3 kifliden oluflan Yönetim Kurulu Hukuki Statü Türk fiirketi Vergi Sorumlulu u ve Kurumlar Vergisi Faturaland rma Yabanc Para Birimin Kullan m Dünya çap nda elde edilen gelirden vergi mükellefiyeti. Kurumlar Vergisi %20 Yabanc para birimi üzerinden faturaland rma yap lamaz, faturada Türk Liras 'n n yabanc para birimine endekslenmesi mümkündür. Mümkün Teflvikler Mevcut Türkiye'de/Türkiye D fl na Hisse Devri Mümkün

21 bölgede yat r m ve flirket kurulumu ortaklar ve sermaye Anonim fiirket, en az 5 gerçek veya tüzel kifliden oluflmakta olup, flirketin sermaye miktar en az TL olmal d r. fiirket Ana Sözleflmesinde sermayenin tamam n n taahhüt edildi i ve sermayenin 1/4'nün nakden ödendi inin veya flirketin kuruluflundan itibaren 3 ay içerisinde ödenece inin ve geri kalan n n ise 3 y l içerisinde ödenece inin belirtilmesi gerekmektedir. Anonim fiirket'in belirli bir ticari unvan ve sermayesi mevcut olup sermaye eflit de erdeki hisselere bölünmüfltür. fiirket sermayesini temsil eden nama ve emre yaz l hisse senetlerinin ç kar lmas ve piyasada serbestçe tedavülü mümkündür. Anonim fiirketler Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemelere tabi olup, 250 den fazla ortakl Anonim fiirketler Sermaye Piyasas Kurulu'na tabidir. ticari ünvan n seçilmesi fiirket'in ticari unvan Türk Ticaret Kanunu uyar nca flirketin faaliyet alan n içerecek flekilde olmal d r. fiirketin ticari unvan n n Türkçe olmas zorunlu olup, unvan Anonim fiirket ibaresini içermelidir. Yabanc Sermayeli fiirketler ticaret unvanlar içerisinde yabanc dilde kelime kullanabilmekte ve fiirket ticari unvan na 'TURKEY' ibaresini ekletebilmektedir.tüzel kifli ticari unvanlar n tüm Türkiye'de korunmas ndan dolay, flirket için belirlenen ticari unvan n daha önce herhangi bir ticaret sicilinde baflkaca bir firma ad na tescil edilmemifl olmas gerekmektedir

22 > flirket merkezi fiirketin merkezi ve adresinin fiirket ana sözleflmesinde gösterilmesi gerekmektedir. flirketin konusu, amaç ve faaliyet alan Anonim fiirketler kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konu için kurulabilirler. fiirket ana sözleflmesinde, flirketin faaliyet alan n n yer almas zorunlu olup, yer alan faaliyet alanlar flirket ticari unvan nda makul ölçüde gösterilmelidir. flirket in organlar Anonim fiirketi'nin zorunlu organlar Genel Kurul Yönetim Kurulu ve Denetçiler 'dir. Anonim fiirket'te kararlar ço unluk oy ile al nmaktad r. Anonim fiirketlerde Yönetim Kurulu en az 3 kifliden oluflmaktad r ve flirketi temsil ve ilzamla yetkilendirilmifltir. Fakat kar da t m, Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin atanmas, sermaye artt r m ve di er önemli husular kanunda veya fiirket ana sözleflmesinde gösterilen oranlarda fiirket Genel Kurulunda al nacak kararlarla belirlenmektedir.

23 bölgede yat r m ve flirket kurulumu yedek akçe Anonim fiirketlerde 2 çeflit yedek akçe bulunmakta olup birinci yedek akçe vergi sonras kar n %5'i kadar ayr lmaktad r. Toplam birinci yedek akçe ödenmifl sermayenin %20'sine ulafl ncaya kadar ayr labilir. kinci yedek akçe ise sadece temettü pay da t m nda ayr lmaktad r. Ortaklara da t lan temettünün %10'u tutar nda ikinci yedek akçe ayr lmaktad r.

24 limited flirket Limited fiirket Ortaklar n Sorumlulu u Koymay taahhüt ettikleri sermaye ile s n rl d r. Sermaye En az 5000 TL ( USD 3.334) Ortaklar Ticari Unvan En az 2, en fazla 50 gerçek veya tüzel kifli fiirketin ticari unvan flirketin faaliyet alan n ve Limited fiirket ibaresini içermelidir. Temettü Mümkün Yönetim Müdür(ler) Hukuki Statü Türk fiirketi Vergi Sorumlulu u ve Kurumlar Vergisi Faturaland rma Dünya çap nda gelirden vergi yükümlülü ü, Kurumlar Vergisi Oran %20 Türk flirketlerine yabanc para üzerinden faturaland rma yap lamaz, fakat faturada Türk Liras 'n n yabanc para birimine endekslenmesi mümkündür. Yabanc Para Biriminin Kullan m Mümkün Teflvikler Geçerli Türkiye'de/Türkiye D fl na Hisse Devri Mümkün

25 bölgede yat r m ve flirket kurulumu ortaklar & sermaye Limited fiirketi en az 2, en fazla 50 gerçek yada tüzel kifliden oluflmakta olup flirket sermayesinin en az 5000 TL olmas zorunludur fiirket ana sözleflmesinde sermayenin tamam n n taahhüt edildi inin ve sermayenin 1/4'nün nakden ödendi inin veya flirketin kuruluflundan 3 ay içerisinde ödenece inin ve geri kalan n n ise 3 y l içerisinde ödenece inin belirtilmesi gerekmektedir. Limited fiirketlerde ortaklar n sorumlulu u, koymay taahhüt ettikleri sermaye ile s n rl d r. Limited fiirketlerde hisse senedi ç kar lamaz ve hisse devirlerinin sermayenin en az %75'ini temsil edecek flekilde ve ortaklar n en az %75'i taraf ndan onaylanmas gerekir. ticari unvan n seçilmesi fiirket'in ticari unvan Türk Ticaret Kanunu uyar nca flirketin faaliyet alan n içerecek flekilde olmal d r. fiirketin ticari unvan n n Türkçe olmas zorunlu olup, Limited fiirket ibaresini içermelidir. Yabanc Sermayeli fiirketler ticaret unvanlar içerisinde yabanc dilde kelime kullanabilmekte ve fiirket ticaret unvan na 'TURKEY'ibaresini ekletebilmektedir. Tüzel kifli ticari unvanlar n tüm Türkiye'de korunmas ndan dolay, flirket için belirlenen ticari unvan n daha önce herhangi bir fiirket ad na ayn veya baflkaca bir ticaret sicilinde tescil edilmemifl olmas gerekmektedir. flirket merkezi fiirketin merkezi ve adresinin flirket ana sözleflmesinde gösterilmesi gerekmektedir. flirketin amaç ve ifltigal alan Limited fiirketler'in bankac l k ve sigortac l k sektörlerinde faaliyet göstermeleri yasaklanm flt r. fiirket ana sözleflmesinde flirketin faaliyet alan n n yer almas zorunlu olup, yer alan faaliyet alanlar flirket ticari unvan nda belirtilmelidir. flirketin organlar Limited fiirketler'de flirketin temsil ve yönetimi için 2 organ bulunmaktad r; Ortaklar Kurulu ve Müdürler. Ortaklar Kurulu taraf ndan flirketin yönetim ve temsilinin müdür(ler)e b rak lmas mümkündür. Bununla birlikte, atanan flirket müdürü, flirketin idaresi ile yetkilendirilmifl olup Anonim fiirketler'deki Yönetim Kurulu üyelerinin benzer sorumluluklar na sahiptir. Limited flirketlerde flirket ana sözleflmesinin tadili, denetçi ve müdürlerin atanmas ve azli, kar da t m gibi hususlarda ise Ortaklar Kurulu karar al nmas gerekmektedir. fiubeler Yabanc bir kuruluflun flubesinin ayr bir tüzel kiflili i bulunmamaktad r. fiubeler ana flirketin bir parças olup flubenin resmi ticari unvan nda fiube ibaresinin yer almas zorunludur. Bir flirketin flubesi sadece flirket merkezinin faaliyet alanlar nda faaliyet gösterebilmektedir. fiubenin yönetim organlar bulunmamakta fakat yabanc bir kuruluflun Türkiye'deki flubesi, Türkiye'de

26 ikamet eden ve bu göreve flirket merkezince düzenlenmifl bir vekaletname ile atanm fl yabanc bir temsilci taraf ndan yönetilir. fiubenin ifllemleri nedeniyle sorumlulu u Ana fiirketin malvarl ile s n rl d r. fiube kuruluflu için asgari bir sermaye flart ve yedek akçe ay rma zorunlulu u yoktur. fiubeler Ortaklar n Sorumlulu u Ana flirketin malvarl ile S n rl sorumluluk Sermaye Sermaye için zorunluluk bulunmamaktad r Ortaklar Ticari Unvan Ticari unvanda tüzel kiflili in flube oldu unun yer almas gerekmektedir Temettü Kar transferine izin verilmektedir. Yönetim fiube Müdürü Hukuki Statü Yabanc flirketin bir parças d r. Sanayi ve Ticaret Bakanl iznine tabidir. Vergi Sorumlulu u ve Kurumlar Vergisi Faturaland rma Yabanc Para Biriminin Kullan m Türk kaynakl gelirden do an vergi yükümlülü ü ve Kurumlar Vergisi oran %20'dir Türk flirketlerine yabanc para üzerinden faturaland rma yap lamaz fakat faturada Türk Liras 'n n yabanc para birimine endekslenmesi mümkündür. Mümkün Teflvikler Geçerli fakat uygulamada zor Türkiye'ye/Türkiye D fl na Hisse Devri Mümkün

27 bölgede yat r m ve flirket kurulumu irtibat bürolari Türkiye d fl nda tescil edilmifl flirketler, ticari faaliyetlerini tan tmak amac ile Türkiye'de irtibat bürosu açabilmektedirler. Do rudan Yabanc Yat r m Kanunu uyar nca, yurtd fl ndaki flirketlerin Türkiye'de açt klar irtibat bürolar arac l ile ticari faaliyette bulunmalar mümkün de ildir. rtibat bürolar n n faaliyetleri temelde yat r m olanaklar n n de erlendirilmesi, piyasa araflt rma ve fizibilite çal flmalar n n yap lmas d r. rtibat Bürosu aç lmas izni için baflvurulacak makam Hazine Müsteflarl, Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü dür. Gerekli belgelerin tamamlanmas n n ard ndan 5 gün içerisinde irtibat bürosu kurulufl izni verilmektedir. rtibat Bürosu iflletme izinleri 3'er y ll k süreler için verilmekte olup bu sürelerin sonunda izin uzatma baflvurusunun yap lmas gerekmektedir. Önceki y llara ait faaliyetlerin ve sonraki y llar için plan ve amaçlar n de erlendirilmesi ile 3 y l daha uzatma süresi verilebilmektedir. Gerekli Evraklar: Esas flirkete ait Faaliyet Belgesi Esas flirketin bilanço, gelir tablosu veya faaliyet raporu rtibat Bürosunun faaliyetlerini yürütmek için atanan kifliye esas flirket taraf ndan verilen vekaletname rtibat Bürosu kurulufl ifllemlerin gerçeklefltirilmesi için atanan kifliye verilen vekaletname Esas flirketin rtibat Bürosu aç lmas konusundaki karar rtibat Bürosunun kurulufl izninin al nmas ndan sonra, rtibat Bürosu'nun vergi dairesine kayd yap lmaktad r. rtibat Bürolar 'n n tek bafl na ve çal flanlar n n gelir vergisi yükümlülü ü olmamakla birlikte, sat n almalar ndan do an vergi mahsuplar yükümlülüklerinden dolay vergi dairesine kay t gereklili i sözkonusudur.. rtibat Bürosunun kuruluflunu müteakip 1 ay içerisinde, Vergi Dairesi Kay t Belgesi'nin Hazine Müsteflarl Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü ne sunulmas zorunludur. Bununla birlikte, rtibat Bürosunun faaliyet ve tüm giderlerinde yurtd fl ndan transfer edilen paran n kullan ld na dair form ve belgelerin her y l Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü'ne sunulmas gereklidir. rtibat Bürolar n n Vergisel Yükümlülükleri Türkiye'de faaliyet gösterecek rtibat Bürolar n n Türkiye'de gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmalar yasak oldu undan rtibat Bürolar gelir vergisi ve damga vergisinden muaft r. rtibat Bürosu çal flanlar n n maafllar n n 3.954,60 TL'yi geçen k sm için sosyal sigorta primi ödeme yükümlülü ü bulunmamaktad r. rtibat bürosu profesyonellerden ald hizmet (örn avukatl k) karfl l nda %20 oran nda stopaj vergisine ve sat n al nan mal ve hizmetler karfl l nda % 8, %10 ve %18 de iflen oranlar nda KDV'ye tabidir.

28 fi RKETLER N KURULUfi PROSEDÜRLER ticaret sicili ne tescil Gerekli belgelerle birlikte ilgili Ticaret Sicili ne baflvuru yap lmas ile, birkaç gün içerisinde fiirket'in kurulufl ifllemlerinin tamamlanmas mümkündür. fiirket Tüzel Kiflilik unvan n Ticaret Sicili ne yap lan tescil ile kazanmaktad r. Yap lan tescil daha sonra Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir. 3 adet noter onayl fiirket Ana Sözleflmesinin haz rlanmas n n ard ndan Ticaret Sicili'ne baflvuruda bulunulabilir. Baflvuru çin Gerekli Evraklar: fiirket Kurulufl Dilekçesi ve fiirketi temsile yetkili kifliler taraf ndan imzalanm fl Bildirim Formu fiirket'i temsil edeceklerin fiirket unvan alt nda noter onayl imza beyannamesi. Taahhütname Sermaye'nin %0.04'nün Rekabet Kurumu'na yat r ld n gösteren banka dekontu Kurucular n Noter Onayl Nüfus Suretleri ve/veya Türk Vatandafllar için ikametgah belgesi Yabanc uyruklu kurucular n var olmas halinde ise Noter Onayl Pasaportlar Ortaklardan birinin yabanc bir tüzel kiflilik olmas halinde, yetkili makamlar taraf ndan verilen ve ilgili Türk Konsoloslu u taraf ndan onayl veya apostilli ve noter tercümeli Faaliyet Belgesi Ayni sermaye olarak flirkete aktar lacak malvarl n n, örne in arazi, know- how, mahkeme arac l yla atanacak bilirkifliler vas tas yla de erlemesi yap lmas ndan sonra flirkete sermaye olarak konulmas mümkündür. vergi dairesine kay t fiirketin kira sözleflmesi ve noter onayl imza sirküleri ile birlikte fiirket'in merkezinin ba l bulundu u vergi dairesine baflvuru yap lmas gerekmektedir. Bu baflvuru sonucunda flirket vergi numaras al nmakta ve daha sonra flirket yasal defterleri, noter taraf ndan onaylanmaktad r. fiirketin vergi dairesine kayd n n yap lmas n ard ndan kurulufl faaliyetleri tamamlanm fl olup flirket faaliyetlerine bafllayabilecektir. fiubeler N KURULUfi PROSEDÜRÜ sanayi ve ticaret bakanl na baflvuru fiube kurulufl izni için flubenin ba l oldu u flirket merkezinin Yönetim Kurulu veya yetkili organlar n n flube aç lmas na iliflkin karar n n Sanayi ve Ticaret Bakanl 'na sunulmas gerekmektedir.

29 bölgede yat r m ve flirket kurulumu ticaret sicili ne tescil ve ilan Ticaret Sicili ne sunulmas gereken belgeler: Yönetim Kurulu veya yetkili organ n Türkiye'de flube aç lmas na dair karar fiubeyi temsil ve ilzam yetkisine sahip kiflinin imza beyannamesi ve pasaport fotokopisi (Türk vatandafllar için nüfus sureti ve ikametgah senedi) mza sirküleri yerine geçen, Türkiye'deki yetkili temsilciye verilmifl vekaletname Ana flirketin ba l bulundu u ticaret odas ndan belge vergi dairesine kay t fiube için kay t prosedürü flirketlerin vergi dairesine kay t prosedürü ile ayn d r. mevcut bir flirketin devral nmas Türkiye'de yabanc bir yat r mc önceden bir izin veya onaya ihtiyaç duymaks z n mevcut bir flirketin hisselerini tamamen veya k smen devralabilmektedir. Mevcut bir flirketin yabanc bir yat r mc taraf ndan devral nmas na iliflkin herhangi bir özel bir düzenleme veya k s tlama bulunmamaktad r. Ayr ca, yabanc yat r mc lar stanbul Menkul K ymetler Borsas 'ndan serbestçe hisse senedi alabilmektedirler. anonim flirket Hisse senetlerinin ç kar ld durumda, hisse senetlerinin sat c taraf ndan al c ya ciro ve teslim edilmesi. Hisse senetlerinin ç kar lmad durumda, yaz l hisse devir sözleflmesi yap lmas. Hisselerin ortaklar pay defterine ifllenmesi hakk nda Yönetim Kurulu Karar Yeni hissedar n ortak pay defterine kaydedilmesi. Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü'ne bildirimde bulunulmas limited flirket Noter onayl hisse devir sözleflmesi Sermaye'nin en az %75'ini temsil edecek flekilde hissedarlar n en az %75'inin onay Hisse Devrinin ortaklar pay defterine kayd Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü'ne bildirimde bulunulmas

30 BÖLGEYE GEL fi Kanundan kaynaklanan herhangi bir özel muafiyetin sözkonusu olmad durumlarda, yabanc uyruklu kiflilerin, Türkiye'de çal flabilmesi ve ikamet edebilmesi için çal flma ve ikamet izni almalar gerekmektedir. çal flma izinleri Çal flma izni al nabilmesi için, iflverenin öncelikle yabanc iflçi çal flt rmak zorunda oldu unu kan tlamas gerekmektedir. flveren, yabanc iflçinin Türkiye'de mevcut ifl gücü içerisinden karfl lanamayacak nitelik ve yeteneklere sahip oldu unu dayanaklar ile birlikte TC Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'na bildirmekle yükümlüdür. Yabanc lar n Kendi Ülkelerinden Çal flma zni çin Baflvuru Yapmalar Yabanc iflçinin, Türkiye'ye girifl yapmay pland tarihten en az 1 ay öncesinden, vize ve çal flma izni için en yak n Türk Konsoloslu u'na baflvurmas gerekmektedir. Sunulan tüm belgelerin eksiksiz ve tam olmas halinde, çal flma izni alma süreci ortalama olarak 30 gün sürmektedir. Çal flma izni baflvurusu onaylad takdirde, yabanc iflçi TC Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl taraf ndan, baflvuru yap lan Konsolosluk arac l yla haberdar edilmektedir. kamet izni al nabilmesi için çal flma vizesi ve çal flma iznine sahip olanlar n, Türkiye'ye var fllar ndan 30 gün içerisinde Emniyet Müdürlügü Yabanc lar fiubesi'ne baflvurmalar gerekmektedir. Gerekli Belgeler Pasaport Çal flma Vizesi Baflvurusu 1 foto raf fl Sözleflmesi Sureti

31 bölgede yat r m ve flirket kurulumu Yabanc lar n Türkiye'de Çal flma zni çin Baflvuruda Bulunmalar Yabanc lar, en az 6 ay geçerli oturma izinleri ile (e itim amaçlar için verilen oturma izinleri d fl nda) do rudan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'na Çal flma zni baflvurusunda bulunabilirler. Gerekli Evraklar Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'na hitaben yaz lm fl çal flma izni baflvuru dilekçesi Yabanac ülke vatandafl baflvuru formu Pasaportun noter onayl Türkçe tercümesi Ö renim belgesinin noter onayl Türkçe tercümesi Özgeçmifl Kifliyi istihdam edecek kurum taraf ndan yap lm fl yaz l çal flma izin talebi Kifliyi istihdam edecek kurumun bir önceki y la ait bilanço, kar-zarar hesaplar n gösteren vergi dairesi onayl belge Do rudan yabanc yat r mlar sözkonusu oldu unda, kurumun en son sermaye ve hissedar yap s n gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bizzat kurum taraf ndan onayl nüshas fiahs n mimar veya mühendis olmas durumunda, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Yüksekö retim Kurulu ve Türk Mimar ve Mühendisler Odas 'n n onay n istemektedir oturma izni Türkiye'de yaflayacak/çal flacak tüm yabanc uyruklular n, ülkeye girifl yapt klar tarihten itibaren 1 ay içerisinde ve ifle bafllamadan önce oturma izni almalar gerekmektedir. Baflvuru sahibinin Türkiye'de uzun süreli ikamet için afla daki belgeleri ilgili Emniyet Müdürlü ü'ne sunmas gerekmektedir. Çal flma Amaçl kamet zni Baflvurusu çin Gereken Belgeler: 4 adet foto raf Pasaport Pasaportta baflvuru sahibinin foto raf n tafl yan sayfa, son girifli gösterir damgan n yer ald sayfa ve pasaportun geçerli oldu u tarihleri gösterir sayfan n fotokopileri Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'ndan al nm fl onay mektubunun orijinali ve bir nüshas fiirket'in imza sirküleri fotokopisi fiirket'in güncel ticari faaliyet belgesinin fotokopisi fiirket'in Vergi Levhas fotokopisi Ticaret Sicili Gazetesi'nin flirketin sicilini gösterir fotokopisi

32 ruhsatlar & izinler gayrimenkul sektörü Türkiye'de yabanc yat r mc lar n gayrimenkul edinebilmesi 2 farkl rejime tabidir. Yurtd fl nda kurulmufl ve tescil edilmifl yabanc flirketlerin do rudan kazan mlar, Türk kanunlar na göre Türkiye'de kurulmufl yabanc sermayeli flirketlerin kazan mlar Yabanc ülkelerde kurulan flirketlerin Türkiye'de do rudan gayrimenkul veya s n rl ayni hak edinebilmeleri mümkündür. Fakat, bu tür devralmalar özel kanun hükümlerine tabidir. Bu kanunlar n uygulanmas büyük çapl yat r mlar için mümkündür. lgili özel kanunlar: 2634 say l Turizm Teflvik Kanunu 6326 say l Petrol Kanunu 4737 numaral Sanayi Bölgeleri Kanunu Türk kanunlar na göre, Türkiye'de kurulan ve en az 1 hissedar n n yabanc gerçek veya tüzel kifli oldu u yabanc sermayeli flirketler, Türk flirketleri gibi ayn muameleye ve s n rland rmalara tabidir.

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı