Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir."

Transkript

1 Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

2 TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin detayl yat r m k lavuzu bat akdeniz kalk nma ajans - baka west med terranean development agency - wmda

3

4 genel bak fl NEDEN? Türkiye'de yat r m NEDEN? Türkiye'nin Bat Akdeniz Bölgesi yat r m flirket kuruluflu ve tescil Kurulufl prosedürleri Ticari Tescil ve Formlar Vizeler, zinler ve Baflvuru Süreci Lisanslar bilmeniz gereken önemli hususlar Yat r m Teflvikleri Hukuk ve Vergilendirme stihdam ve Sosyal Güvenlik Ticaret ve Finans Bölgede Yaflam paran z hangi alana yat rmal s n z? Sektör K lavuzu ilgili ba lant lar

5

6 yönetimden Bat Akdeniz Kalk nma Ajans (BAKA), 2009 y l nda bölgesel kalk nmay h zland rmak amac yla, Türkiye'nin güneybat s nda, Göller Bölgesi olarak adland r lan bölgede, Isparta, Antalya ve Burdur illerini kapsayacak flekilde kurulmufltur. Bat Akdeniz Kalk nma Ajans olarak kurulufl hedefimiz, orta ve uzun vadede Bat Akdeniz Bölgesi'nin özellikle yat r m ve ihracat n art rarak bölgeyi ekonomik, sosyal ve kültürel olarak cazibe merkezi haline getirmektir. Bu kapsamda öncelikli hedeflerimiz bölgenin ve bölgede öne ç kan sektörlerin ticari potansiyellerinin de erlendirilmesi amac yla sektörde yer alan flirketlerle s k iliflkiler sa layarak bölgeye yat r m çekmeye yönelik imkânlar art rmakt r. Bölgeye ilgi duyan yat r mc lara yönelik tan t m, bilgilendirme, e itim ve destek çal flmalar Ajans m z n bir di er hedefini oluflturmaktad r. Bu düflüncelerle, Ajans m z, uzman ve yetkin ekibiyle, bölgeye yat r m koflullar ve bölgede öne ç kan sektörlerin tan t m na yönelik çal flmalar gerçeklefltirecek, di er yandan da bölgeye ilgisi olan yerli ve yabanc yat r mc lara, gerek bölgeyi tan ma gerekse bölgeye yapmay planlad klar yat r mlar n her aflamas nda her türlü yard m ve deste i sa layacakt r. Bu çal flmada; misyonumuz çerçevesinde Yönetim Kurulumuz ve Ajans m z uzmanlar n n iflbirli i ve özverili çal flmalar yla ortaya ç karm fl olduklar bölgeye yat r m koflullar ile bölgenin ön plana ç kan sektörlerini tan tmak hedeflenmifltir. BAKA olarak; tüm hedeflerimizi ve çal flmalar m z kat l mc l k, yenilikçilik, tarafs zl k, fleffafl k, güvenilirlik ve çözüm odakl l k ilkeleri çerçevesinde yürüterek bölgemizdeki yat r mlar art rmaya kararl y z. Bölgenin tan t m na yönelik bu ilk yay n m z n ard ndan, dünyan n her yerine ulaflmak için, de iflik dillerde yay nlar m z h zla artacakt r. Ajans m z n faaliyetleri, ve adreslerinden de birkaç dilde takip edilebilecektir. Sizleri Bölgemizde a rlamaktan mutluluk duyaca z. Sayg lar m zla. Tuncay ENG N Bat Akdeniz Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Ali Haydar ÖNER Bat Akdeniz Kalk nma Ajans Yönetim Kurulu Baflkan Isparta Valisi

7

8 GENEL BAKIfi neden türkiye? H zla büyüyen EKONOM S, GENÇ NÜFUS say s n n fazlal, STRATEJ K KONUMU ve L BERAL T CARET POL T KASI ile, Türkiye do rudan yabanc yat r m için ayr cal k ve rekabet avantajlar sunmaktad r. neden türkiye nin bat akdeniz bölgesi? Bölge; TUR ZM, TARIM, NfiAAT, ALTYAPI ve LOJ ST K, MADENC L K, MALAT ve ENERJ sektörlerindeki büyüme potansiyeli ile birlikte birçok avantaj sunmaktadir.

9

10 Siyasi Rejim: Parlamenter Demokrasi Nüfus: 76,805,524 hracat: milyar USD Baflkent: Ankara fl Gücü: 25.3 Milyon thalat: milyar USD Cumhurbaflkan : Abdullah Gül Yafl Ortalamas : 27.7 Bafll ca hracat Piyasalar : Almanya, Birleflik Krall k, Birleflik Arap Emirlikleri, talya, Fransa Baflbakan: Recep Tayyip Erdo an Bafll ca fiehirler: stanbul (12.6 milyon) Ankara (4.5 million) zmir (3.8 milyon) Bursa (2.5 million) Adana (2 milyon) Bafll ca thalat Kaynaklar : Rusya, Almanya, Çin, ABD, talya Yüzölçümü: 783, km 2 Gayrisafi Milli Has la: milyar USD Komflu Ülkeler: Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, ran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan

11 GENEL BAKIfi neden türkiye? neden türkiye nin bat akdeniz bölgesi? neden? türkiye de yat r m Eflsiz CO RAFI KONUMU ile Türkiye, Do u ve Bat, aras nda do al bir köprü oluflturmaktad r. Co rafi olarak Avrupa ve Asya k talar aras nda yer alan Türkiye, Çin ve Orta Asya gibi geliflen piyasalara yak n konumuyla, yat r ma elveriflli ve uygun maliyetli ticari f rsatlar sunmaktad r. Türkiye, Avrupa'da, Orta Do u'da ve Asya'daki 1.5 milyar potansiyel müflteriye kolay ulafl m imkan sunmaktad r. Türkiye, dünya'n n 16. BÜYÜK EKONOMISI olmakla birlikte dünyan n en h zl büyüyen ve dinamik ekonomilerinden biridir. Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Teflkilat (OECD)'na üye ülkelerin birço undan daha büyük bir büyüme h z na sahip olan Türkiye'nin Gayrisafi Milli Has las son 6 y lda ortalama y ll k %7 artm fltt r.. Türkiye'nin 73 milyonluk GENÇ VE DINAMIK NÜFÜSUNUN ortalama yafl 27.7'dir ve bunun %61'ini 35 yafl ndan genç olanlar oluflturmaktad r. Bu, AB ülkeleri ile karfl laflt r ld nda Türkiye'yi en fazla genç nüfusu olan ülke haline getirmekte ve bu durum büyük bir iç piyasa ticaret potansiyeli oluflturmaktad r. Türkiye, AB ülkelerinin aras nda, 4. EN BÜYÜK Ifi GÜCÜNE sahip olan ülkedir. 25 milyon iyi e itimli, genç ve motivasyonu yüksek profesyoneli rekabetçi bir iflgücü sunmaktad r Bunun sonucu olarak Türkiye'nin iflgücü verimlili i 2002 ile 2008 y llar aras nda %6.1 artm flt r. Ayr ca, Türkiye, ülke çap na yay lan 143 üniversitesinden y lda mezunuyla ciddi bir yüksek ö renim kapasitesine sahiptir. REKABETÇI ISTIHDAM koflullar bir çok sanayi dal nda yat r mlar hareketlendirmektedir. UNCTAD'A (Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Konferans ) göre Türkiye, dünyan n 15. EN CAZIP DO RUDAN YABANCI YATIRIM ülkesidir Say l Do rudan Yabanc Yat r m Kanunu nun 2003 y l nda yürürlü e girmesi ile birlikte, yabanc sermayeli flirketlerin say s nda büyük bir art fl izlenmifltir den fazla flirket yabanc sermaye yat r m gerçeklefltirerek Türkiye'yi üstün bir yat r m bölgesi haline getirmifltir. Son y llarda, Türkiye'deki toplam do rudan yabanc yat r m y ll k 20 milyar USD tutar ndad r. Yabanc sermayeli flirketler, toptan ve perakende sat fl, çeflitli imalat, ve gayrimenkul sektörleri baflta olmak üzere birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de benimsenen kalite odakl yeni nesil üretim anlay fl, hizmet ve imalat sektörlerinde yüksek kalite standartlar sa lamaktad r.

12 Türkiye; sermaye, kar, temettü ve ücretlerin serbest (uluslararas ) dolafl m, serbest ticaretsanayi ve teknoloji bölgeleri, vergi teflvikleri, sektörel ve bölgesel teflvikler ve yüksek oranda rekabetçi yat r m koflullar ile liberal bir yat r m ortam sunmaktad r. Türkiye tüm yat r mc lara eflit muamele ilkesini benimsemekle birlikte güçlü sanayi ve hizmet sektörü ile tüm yat r mc lar n ihtiyaç duydu u iflbirli i f rsatlar yaratmaktad r. Türkiye 1996 y l ndan itibaren Gümrük Birli i'ne üye olup Avrupa Birli i'ne üyelik görüflmeleri devam etmektedir. Türkiye'nin 16 farkl ülke ilke serbest ticaret anlaflmas na ek olarak, 11 yeni ülke ile serbest ticaret anlaflmas görüflmeleri sürmektedir. Türkiye, di er Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya ile tarihsel ve kültürel ba lar nedeniyle, bu ülkelerde ticari iliflkilerin gelifltirilmesinde ve ticari f rsatlara ulafl mda eflsiz bir avantaja sahiptir. Türkiye'de, ulafl m, telekomünikasyon ve enerji alanlar nda teknolojik altyap yeni ve geliflmektedir. Türkiye'de 30 milyondan fazla internete ba l bilgisayar, 66 milyon cep telefonu abonesi; 44 milyon kredi kart ve havayolu ile seyahat eden y ll k 79 milyon yolcu mevcuttur. (CIA, 2009). Ülke, güçlü hava ve karayollar a ile birlikte,geliflmifl ve düflük maliyetli deniz tafl mac l imkanlar na sahiptir. Tüm bunlara ek olarak, Avrupa Birli i ve Orta Asya ülkelerine demiryolu tafl mac l gerçeklefltirilmektedir. Türkiye, petrol ve gazda Orta Do u ve Bat aras ndaki enerji kaynaklar n n ana gecifl noktas nda yer almakla birikte ülkede y ll k enerji transferi kapasitesini artt rmak amac ile bir çok proje gelifltirilmektedir. YATIRIM YAPMANIZ Ç N DAHA CAZ P NE OLAB L R?

13 GENEL BAKIfi neden türkiye? neden türkiye nin bat akdeniz bölgesi?

14 Antalya Isparta Burdur Antalya Isparta Burdur Yönetim fiekli: Büyükflehir Belediyeleri Kentleflme Oran : +/- 60 hracatç Firma Say s : 847 (2009) Bat Akdeniz Bölgesi: Antalya, Burdur, Isparta klim: Akdeniz klimi Bafll ca Sektörler: Tar m,turizm, Madencilik Yüzölçümü: km 2 Nüfus: (2009) hracat: $ (2009) thalat: $ (2009) Hava Alan : ICF Havaalan Antalya, SD Havaalan Isparta E itim: Akdeniz Üniversitesi Antalya, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur

15 GENEL BAKIfi neden türkiye? neden türkiye nin bat akdeniz bölgesi? neden? türkiye nin bat akdeniz bölgesi Akdeniz Bölgesi, güneyde Akdeniz ile çevrelenen Türkiye'nin 7 ayr co rafi bölgesinden biridir. Bölgede yer alan Antalya, Burdur ve Isparta illeri Bat Akdeniz bölgesini oluflturmaktad r. Bat Akdeniz Bölgesi, elveriflli KL M, do al güzellikleri, büyüleyici köy ve kasabalar, eflsiz plajlar, tarihi zenginli i ve misafirperver halk ile tan nmaktad r. Bölgenin CO RAF KOfiULLARI önemli sektörleri belirlemektedir. Bölgenin genifl bir bölümü tar msal kullan ma uygun, tarla, bahçe ve bitkilerden oluflmaktad r. Sahil fleridinde ve sahip oldu u çok say da gölün çevresinde turizm amaçl birçok otel bulunmaktad r. Bununla birlikte, bölgenin do al kaynaklar n n zenginli ini kan tlayan çok say da maden ve enerji üretim tesisi mevcuttur. Bölge flehirlerinden Antalya, turizmin yan nda, kesme çiçek üretimi ile de tan nmaktad r. Isparta, gül ve elma üretiminda yaln zca ülkemiz de il dünya talebininin büyük bir k sm n karfl lamaktad r. Burdur ise esas olarak tah l üretmekle birlikte madencilikte özellikle Kahverengi ve Bej mermer üretiminde Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Bölgedeki tüm sektörler, bölgesel ve sektörel teflvikler olmak üzere devlet deste inden faydalanmaktad rlar.

16 Bu üç ilimizin yaklafl k nüfusu 3 milyon olup YÜKSEK KENTLEfiME ORANI (% 60) ile dikkat çekmektedir. Bu nüfus yo unlu unu Akdeniz, Süleyman Demirel ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ö rencileri ve aileleri, yabanc ziyaretçiler ve özellikle Isparta'da askerlik görevini yapan ordu mensuplar yak nlar ve ziyaretçileri art rmaktad r. Bölgedeki köklü Üniversiteler sanayi kurulufllar n n uzman ihtiyaçlar n karfl layarak genç ve iyi e itimli bir iflgücü oluflmas n sa lam flt r. Bat Akdeniz Bölgesi çok önemli bir STRATEJ K CO RAF LOKASYON'a sahip olmakla birlikte; Türkiye d fl na birçok ulafl m imkan sunmaktad r. Antalya ve Isparta'da ulusal ve uluslararas uçufllar gerçeklefltiren havaalanlar bulunmaktd r. Ayr ca, Antalya Liman düflük maliyetli deniz tafl mac l na olanak sa lamaktad r. Bölgedeki demir yolu ve kara yolu tafl mac l modern ve geliflmifl durumda olup, Isparta'dan geçen ve bölgeyi Türkiye'nin di er bölgeleri ile ba layan demir yollar mevcuttur.

17

18 BÖLGEDE YATIRIM VE fi RKET KURULUMU Devam eden sayfalarda Türkiye'nin Bat Akdeniz Bölgesi'nde Yat r m, fiirket Kurulumu, Tescil ve Ticari faaliyetlere bafllamak için gerekli detayl bilgilere ulaflabilirsiniz.

19 bölgede yat r m ve flirket kurulumu yabanc sermayeli flirket kurulumu ve tescil Türkiye yabanc yat r mc lara eflit muamele uygulama politikas izlemekte olup yabanc yat r mc lar yerli yat r mc larla ayn hak ve yükümlülüklere sahiptir. Yabanc sermayeli flirketlerin sermaye veya yönetiminde Türk kat l m olmas zorunlulu u getiren herhangi bir düzenleme bulunmamaktad r. Ayr ca, Hazine Müsteflarl veya Sanayi ve Ticaret Bakanl 'ndan ön izin al m zorunlulu u gerektiren düzenleme yürülükten kalkm flt r. Hemen hemen her sektör yabanc yat r ma aç k oldu u gibi Türkiye'de bir flirket %100 yabanc sermaye ile kurulabilmektedir.

20 fi RKET ÇEfi TLER anonim flirket Anonim fiirket'in sermayesi hisselere bölünmüfl olup, ortaklar n sorumlulu u taahhüt etmifl olduklar sermaye paylar ile s n rl d r. Anonim fiirket Ortaklar n Sorumlulu u Taahhüt etmifl olduklar sermaye ile s n rl d r. Sermaye En az TL (USD ) Ortaklar En az 5 gerçek veya tüzel kifli Ticari Unvan fiirketin ticari unvan ; fiirketin faaliyet alan n ve Anonim fiirket ibaresini içermelidir. Temettü Mümkün Yönetim En az 3 kifliden oluflan Yönetim Kurulu Hukuki Statü Türk fiirketi Vergi Sorumlulu u ve Kurumlar Vergisi Faturaland rma Yabanc Para Birimin Kullan m Dünya çap nda elde edilen gelirden vergi mükellefiyeti. Kurumlar Vergisi %20 Yabanc para birimi üzerinden faturaland rma yap lamaz, faturada Türk Liras 'n n yabanc para birimine endekslenmesi mümkündür. Mümkün Teflvikler Mevcut Türkiye'de/Türkiye D fl na Hisse Devri Mümkün

21 bölgede yat r m ve flirket kurulumu ortaklar ve sermaye Anonim fiirket, en az 5 gerçek veya tüzel kifliden oluflmakta olup, flirketin sermaye miktar en az TL olmal d r. fiirket Ana Sözleflmesinde sermayenin tamam n n taahhüt edildi i ve sermayenin 1/4'nün nakden ödendi inin veya flirketin kuruluflundan itibaren 3 ay içerisinde ödenece inin ve geri kalan n n ise 3 y l içerisinde ödenece inin belirtilmesi gerekmektedir. Anonim fiirket'in belirli bir ticari unvan ve sermayesi mevcut olup sermaye eflit de erdeki hisselere bölünmüfltür. fiirket sermayesini temsil eden nama ve emre yaz l hisse senetlerinin ç kar lmas ve piyasada serbestçe tedavülü mümkündür. Anonim fiirketler Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemelere tabi olup, 250 den fazla ortakl Anonim fiirketler Sermaye Piyasas Kurulu'na tabidir. ticari ünvan n seçilmesi fiirket'in ticari unvan Türk Ticaret Kanunu uyar nca flirketin faaliyet alan n içerecek flekilde olmal d r. fiirketin ticari unvan n n Türkçe olmas zorunlu olup, unvan Anonim fiirket ibaresini içermelidir. Yabanc Sermayeli fiirketler ticaret unvanlar içerisinde yabanc dilde kelime kullanabilmekte ve fiirket ticari unvan na 'TURKEY' ibaresini ekletebilmektedir.tüzel kifli ticari unvanlar n tüm Türkiye'de korunmas ndan dolay, flirket için belirlenen ticari unvan n daha önce herhangi bir ticaret sicilinde baflkaca bir firma ad na tescil edilmemifl olmas gerekmektedir

22 > flirket merkezi fiirketin merkezi ve adresinin fiirket ana sözleflmesinde gösterilmesi gerekmektedir. flirketin konusu, amaç ve faaliyet alan Anonim fiirketler kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konu için kurulabilirler. fiirket ana sözleflmesinde, flirketin faaliyet alan n n yer almas zorunlu olup, yer alan faaliyet alanlar flirket ticari unvan nda makul ölçüde gösterilmelidir. flirket in organlar Anonim fiirketi'nin zorunlu organlar Genel Kurul Yönetim Kurulu ve Denetçiler 'dir. Anonim fiirket'te kararlar ço unluk oy ile al nmaktad r. Anonim fiirketlerde Yönetim Kurulu en az 3 kifliden oluflmaktad r ve flirketi temsil ve ilzamla yetkilendirilmifltir. Fakat kar da t m, Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin atanmas, sermaye artt r m ve di er önemli husular kanunda veya fiirket ana sözleflmesinde gösterilen oranlarda fiirket Genel Kurulunda al nacak kararlarla belirlenmektedir.

23 bölgede yat r m ve flirket kurulumu yedek akçe Anonim fiirketlerde 2 çeflit yedek akçe bulunmakta olup birinci yedek akçe vergi sonras kar n %5'i kadar ayr lmaktad r. Toplam birinci yedek akçe ödenmifl sermayenin %20'sine ulafl ncaya kadar ayr labilir. kinci yedek akçe ise sadece temettü pay da t m nda ayr lmaktad r. Ortaklara da t lan temettünün %10'u tutar nda ikinci yedek akçe ayr lmaktad r.

24 limited flirket Limited fiirket Ortaklar n Sorumlulu u Koymay taahhüt ettikleri sermaye ile s n rl d r. Sermaye En az 5000 TL ( USD 3.334) Ortaklar Ticari Unvan En az 2, en fazla 50 gerçek veya tüzel kifli fiirketin ticari unvan flirketin faaliyet alan n ve Limited fiirket ibaresini içermelidir. Temettü Mümkün Yönetim Müdür(ler) Hukuki Statü Türk fiirketi Vergi Sorumlulu u ve Kurumlar Vergisi Faturaland rma Dünya çap nda gelirden vergi yükümlülü ü, Kurumlar Vergisi Oran %20 Türk flirketlerine yabanc para üzerinden faturaland rma yap lamaz, fakat faturada Türk Liras 'n n yabanc para birimine endekslenmesi mümkündür. Yabanc Para Biriminin Kullan m Mümkün Teflvikler Geçerli Türkiye'de/Türkiye D fl na Hisse Devri Mümkün

25 bölgede yat r m ve flirket kurulumu ortaklar & sermaye Limited fiirketi en az 2, en fazla 50 gerçek yada tüzel kifliden oluflmakta olup flirket sermayesinin en az 5000 TL olmas zorunludur fiirket ana sözleflmesinde sermayenin tamam n n taahhüt edildi inin ve sermayenin 1/4'nün nakden ödendi inin veya flirketin kuruluflundan 3 ay içerisinde ödenece inin ve geri kalan n n ise 3 y l içerisinde ödenece inin belirtilmesi gerekmektedir. Limited fiirketlerde ortaklar n sorumlulu u, koymay taahhüt ettikleri sermaye ile s n rl d r. Limited fiirketlerde hisse senedi ç kar lamaz ve hisse devirlerinin sermayenin en az %75'ini temsil edecek flekilde ve ortaklar n en az %75'i taraf ndan onaylanmas gerekir. ticari unvan n seçilmesi fiirket'in ticari unvan Türk Ticaret Kanunu uyar nca flirketin faaliyet alan n içerecek flekilde olmal d r. fiirketin ticari unvan n n Türkçe olmas zorunlu olup, Limited fiirket ibaresini içermelidir. Yabanc Sermayeli fiirketler ticaret unvanlar içerisinde yabanc dilde kelime kullanabilmekte ve fiirket ticaret unvan na 'TURKEY'ibaresini ekletebilmektedir. Tüzel kifli ticari unvanlar n tüm Türkiye'de korunmas ndan dolay, flirket için belirlenen ticari unvan n daha önce herhangi bir fiirket ad na ayn veya baflkaca bir ticaret sicilinde tescil edilmemifl olmas gerekmektedir. flirket merkezi fiirketin merkezi ve adresinin flirket ana sözleflmesinde gösterilmesi gerekmektedir. flirketin amaç ve ifltigal alan Limited fiirketler'in bankac l k ve sigortac l k sektörlerinde faaliyet göstermeleri yasaklanm flt r. fiirket ana sözleflmesinde flirketin faaliyet alan n n yer almas zorunlu olup, yer alan faaliyet alanlar flirket ticari unvan nda belirtilmelidir. flirketin organlar Limited fiirketler'de flirketin temsil ve yönetimi için 2 organ bulunmaktad r; Ortaklar Kurulu ve Müdürler. Ortaklar Kurulu taraf ndan flirketin yönetim ve temsilinin müdür(ler)e b rak lmas mümkündür. Bununla birlikte, atanan flirket müdürü, flirketin idaresi ile yetkilendirilmifl olup Anonim fiirketler'deki Yönetim Kurulu üyelerinin benzer sorumluluklar na sahiptir. Limited flirketlerde flirket ana sözleflmesinin tadili, denetçi ve müdürlerin atanmas ve azli, kar da t m gibi hususlarda ise Ortaklar Kurulu karar al nmas gerekmektedir. fiubeler Yabanc bir kuruluflun flubesinin ayr bir tüzel kiflili i bulunmamaktad r. fiubeler ana flirketin bir parças olup flubenin resmi ticari unvan nda fiube ibaresinin yer almas zorunludur. Bir flirketin flubesi sadece flirket merkezinin faaliyet alanlar nda faaliyet gösterebilmektedir. fiubenin yönetim organlar bulunmamakta fakat yabanc bir kuruluflun Türkiye'deki flubesi, Türkiye'de

26 ikamet eden ve bu göreve flirket merkezince düzenlenmifl bir vekaletname ile atanm fl yabanc bir temsilci taraf ndan yönetilir. fiubenin ifllemleri nedeniyle sorumlulu u Ana fiirketin malvarl ile s n rl d r. fiube kuruluflu için asgari bir sermaye flart ve yedek akçe ay rma zorunlulu u yoktur. fiubeler Ortaklar n Sorumlulu u Ana flirketin malvarl ile S n rl sorumluluk Sermaye Sermaye için zorunluluk bulunmamaktad r Ortaklar Ticari Unvan Ticari unvanda tüzel kiflili in flube oldu unun yer almas gerekmektedir Temettü Kar transferine izin verilmektedir. Yönetim fiube Müdürü Hukuki Statü Yabanc flirketin bir parças d r. Sanayi ve Ticaret Bakanl iznine tabidir. Vergi Sorumlulu u ve Kurumlar Vergisi Faturaland rma Yabanc Para Biriminin Kullan m Türk kaynakl gelirden do an vergi yükümlülü ü ve Kurumlar Vergisi oran %20'dir Türk flirketlerine yabanc para üzerinden faturaland rma yap lamaz fakat faturada Türk Liras 'n n yabanc para birimine endekslenmesi mümkündür. Mümkün Teflvikler Geçerli fakat uygulamada zor Türkiye'ye/Türkiye D fl na Hisse Devri Mümkün

27 bölgede yat r m ve flirket kurulumu irtibat bürolari Türkiye d fl nda tescil edilmifl flirketler, ticari faaliyetlerini tan tmak amac ile Türkiye'de irtibat bürosu açabilmektedirler. Do rudan Yabanc Yat r m Kanunu uyar nca, yurtd fl ndaki flirketlerin Türkiye'de açt klar irtibat bürolar arac l ile ticari faaliyette bulunmalar mümkün de ildir. rtibat bürolar n n faaliyetleri temelde yat r m olanaklar n n de erlendirilmesi, piyasa araflt rma ve fizibilite çal flmalar n n yap lmas d r. rtibat Bürosu aç lmas izni için baflvurulacak makam Hazine Müsteflarl, Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü dür. Gerekli belgelerin tamamlanmas n n ard ndan 5 gün içerisinde irtibat bürosu kurulufl izni verilmektedir. rtibat Bürosu iflletme izinleri 3'er y ll k süreler için verilmekte olup bu sürelerin sonunda izin uzatma baflvurusunun yap lmas gerekmektedir. Önceki y llara ait faaliyetlerin ve sonraki y llar için plan ve amaçlar n de erlendirilmesi ile 3 y l daha uzatma süresi verilebilmektedir. Gerekli Evraklar: Esas flirkete ait Faaliyet Belgesi Esas flirketin bilanço, gelir tablosu veya faaliyet raporu rtibat Bürosunun faaliyetlerini yürütmek için atanan kifliye esas flirket taraf ndan verilen vekaletname rtibat Bürosu kurulufl ifllemlerin gerçeklefltirilmesi için atanan kifliye verilen vekaletname Esas flirketin rtibat Bürosu aç lmas konusundaki karar rtibat Bürosunun kurulufl izninin al nmas ndan sonra, rtibat Bürosu'nun vergi dairesine kayd yap lmaktad r. rtibat Bürolar 'n n tek bafl na ve çal flanlar n n gelir vergisi yükümlülü ü olmamakla birlikte, sat n almalar ndan do an vergi mahsuplar yükümlülüklerinden dolay vergi dairesine kay t gereklili i sözkonusudur.. rtibat Bürosunun kuruluflunu müteakip 1 ay içerisinde, Vergi Dairesi Kay t Belgesi'nin Hazine Müsteflarl Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü ne sunulmas zorunludur. Bununla birlikte, rtibat Bürosunun faaliyet ve tüm giderlerinde yurtd fl ndan transfer edilen paran n kullan ld na dair form ve belgelerin her y l Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü'ne sunulmas gereklidir. rtibat Bürolar n n Vergisel Yükümlülükleri Türkiye'de faaliyet gösterecek rtibat Bürolar n n Türkiye'de gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmalar yasak oldu undan rtibat Bürolar gelir vergisi ve damga vergisinden muaft r. rtibat Bürosu çal flanlar n n maafllar n n 3.954,60 TL'yi geçen k sm için sosyal sigorta primi ödeme yükümlülü ü bulunmamaktad r. rtibat bürosu profesyonellerden ald hizmet (örn avukatl k) karfl l nda %20 oran nda stopaj vergisine ve sat n al nan mal ve hizmetler karfl l nda % 8, %10 ve %18 de iflen oranlar nda KDV'ye tabidir.

28 fi RKETLER N KURULUfi PROSEDÜRLER ticaret sicili ne tescil Gerekli belgelerle birlikte ilgili Ticaret Sicili ne baflvuru yap lmas ile, birkaç gün içerisinde fiirket'in kurulufl ifllemlerinin tamamlanmas mümkündür. fiirket Tüzel Kiflilik unvan n Ticaret Sicili ne yap lan tescil ile kazanmaktad r. Yap lan tescil daha sonra Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir. 3 adet noter onayl fiirket Ana Sözleflmesinin haz rlanmas n n ard ndan Ticaret Sicili'ne baflvuruda bulunulabilir. Baflvuru çin Gerekli Evraklar: fiirket Kurulufl Dilekçesi ve fiirketi temsile yetkili kifliler taraf ndan imzalanm fl Bildirim Formu fiirket'i temsil edeceklerin fiirket unvan alt nda noter onayl imza beyannamesi. Taahhütname Sermaye'nin %0.04'nün Rekabet Kurumu'na yat r ld n gösteren banka dekontu Kurucular n Noter Onayl Nüfus Suretleri ve/veya Türk Vatandafllar için ikametgah belgesi Yabanc uyruklu kurucular n var olmas halinde ise Noter Onayl Pasaportlar Ortaklardan birinin yabanc bir tüzel kiflilik olmas halinde, yetkili makamlar taraf ndan verilen ve ilgili Türk Konsoloslu u taraf ndan onayl veya apostilli ve noter tercümeli Faaliyet Belgesi Ayni sermaye olarak flirkete aktar lacak malvarl n n, örne in arazi, know- how, mahkeme arac l yla atanacak bilirkifliler vas tas yla de erlemesi yap lmas ndan sonra flirkete sermaye olarak konulmas mümkündür. vergi dairesine kay t fiirketin kira sözleflmesi ve noter onayl imza sirküleri ile birlikte fiirket'in merkezinin ba l bulundu u vergi dairesine baflvuru yap lmas gerekmektedir. Bu baflvuru sonucunda flirket vergi numaras al nmakta ve daha sonra flirket yasal defterleri, noter taraf ndan onaylanmaktad r. fiirketin vergi dairesine kayd n n yap lmas n ard ndan kurulufl faaliyetleri tamamlanm fl olup flirket faaliyetlerine bafllayabilecektir. fiubeler N KURULUfi PROSEDÜRÜ sanayi ve ticaret bakanl na baflvuru fiube kurulufl izni için flubenin ba l oldu u flirket merkezinin Yönetim Kurulu veya yetkili organlar n n flube aç lmas na iliflkin karar n n Sanayi ve Ticaret Bakanl 'na sunulmas gerekmektedir.

29 bölgede yat r m ve flirket kurulumu ticaret sicili ne tescil ve ilan Ticaret Sicili ne sunulmas gereken belgeler: Yönetim Kurulu veya yetkili organ n Türkiye'de flube aç lmas na dair karar fiubeyi temsil ve ilzam yetkisine sahip kiflinin imza beyannamesi ve pasaport fotokopisi (Türk vatandafllar için nüfus sureti ve ikametgah senedi) mza sirküleri yerine geçen, Türkiye'deki yetkili temsilciye verilmifl vekaletname Ana flirketin ba l bulundu u ticaret odas ndan belge vergi dairesine kay t fiube için kay t prosedürü flirketlerin vergi dairesine kay t prosedürü ile ayn d r. mevcut bir flirketin devral nmas Türkiye'de yabanc bir yat r mc önceden bir izin veya onaya ihtiyaç duymaks z n mevcut bir flirketin hisselerini tamamen veya k smen devralabilmektedir. Mevcut bir flirketin yabanc bir yat r mc taraf ndan devral nmas na iliflkin herhangi bir özel bir düzenleme veya k s tlama bulunmamaktad r. Ayr ca, yabanc yat r mc lar stanbul Menkul K ymetler Borsas 'ndan serbestçe hisse senedi alabilmektedirler. anonim flirket Hisse senetlerinin ç kar ld durumda, hisse senetlerinin sat c taraf ndan al c ya ciro ve teslim edilmesi. Hisse senetlerinin ç kar lmad durumda, yaz l hisse devir sözleflmesi yap lmas. Hisselerin ortaklar pay defterine ifllenmesi hakk nda Yönetim Kurulu Karar Yeni hissedar n ortak pay defterine kaydedilmesi. Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü'ne bildirimde bulunulmas limited flirket Noter onayl hisse devir sözleflmesi Sermaye'nin en az %75'ini temsil edecek flekilde hissedarlar n en az %75'inin onay Hisse Devrinin ortaklar pay defterine kayd Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü'ne bildirimde bulunulmas

30 BÖLGEYE GEL fi Kanundan kaynaklanan herhangi bir özel muafiyetin sözkonusu olmad durumlarda, yabanc uyruklu kiflilerin, Türkiye'de çal flabilmesi ve ikamet edebilmesi için çal flma ve ikamet izni almalar gerekmektedir. çal flma izinleri Çal flma izni al nabilmesi için, iflverenin öncelikle yabanc iflçi çal flt rmak zorunda oldu unu kan tlamas gerekmektedir. flveren, yabanc iflçinin Türkiye'de mevcut ifl gücü içerisinden karfl lanamayacak nitelik ve yeteneklere sahip oldu unu dayanaklar ile birlikte TC Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'na bildirmekle yükümlüdür. Yabanc lar n Kendi Ülkelerinden Çal flma zni çin Baflvuru Yapmalar Yabanc iflçinin, Türkiye'ye girifl yapmay pland tarihten en az 1 ay öncesinden, vize ve çal flma izni için en yak n Türk Konsoloslu u'na baflvurmas gerekmektedir. Sunulan tüm belgelerin eksiksiz ve tam olmas halinde, çal flma izni alma süreci ortalama olarak 30 gün sürmektedir. Çal flma izni baflvurusu onaylad takdirde, yabanc iflçi TC Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl taraf ndan, baflvuru yap lan Konsolosluk arac l yla haberdar edilmektedir. kamet izni al nabilmesi için çal flma vizesi ve çal flma iznine sahip olanlar n, Türkiye'ye var fllar ndan 30 gün içerisinde Emniyet Müdürlügü Yabanc lar fiubesi'ne baflvurmalar gerekmektedir. Gerekli Belgeler Pasaport Çal flma Vizesi Baflvurusu 1 foto raf fl Sözleflmesi Sureti

31 bölgede yat r m ve flirket kurulumu Yabanc lar n Türkiye'de Çal flma zni çin Baflvuruda Bulunmalar Yabanc lar, en az 6 ay geçerli oturma izinleri ile (e itim amaçlar için verilen oturma izinleri d fl nda) do rudan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'na Çal flma zni baflvurusunda bulunabilirler. Gerekli Evraklar Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'na hitaben yaz lm fl çal flma izni baflvuru dilekçesi Yabanac ülke vatandafl baflvuru formu Pasaportun noter onayl Türkçe tercümesi Ö renim belgesinin noter onayl Türkçe tercümesi Özgeçmifl Kifliyi istihdam edecek kurum taraf ndan yap lm fl yaz l çal flma izin talebi Kifliyi istihdam edecek kurumun bir önceki y la ait bilanço, kar-zarar hesaplar n gösteren vergi dairesi onayl belge Do rudan yabanc yat r mlar sözkonusu oldu unda, kurumun en son sermaye ve hissedar yap s n gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bizzat kurum taraf ndan onayl nüshas fiahs n mimar veya mühendis olmas durumunda, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Yüksekö retim Kurulu ve Türk Mimar ve Mühendisler Odas 'n n onay n istemektedir oturma izni Türkiye'de yaflayacak/çal flacak tüm yabanc uyruklular n, ülkeye girifl yapt klar tarihten itibaren 1 ay içerisinde ve ifle bafllamadan önce oturma izni almalar gerekmektedir. Baflvuru sahibinin Türkiye'de uzun süreli ikamet için afla daki belgeleri ilgili Emniyet Müdürlü ü'ne sunmas gerekmektedir. Çal flma Amaçl kamet zni Baflvurusu çin Gereken Belgeler: 4 adet foto raf Pasaport Pasaportta baflvuru sahibinin foto raf n tafl yan sayfa, son girifli gösterir damgan n yer ald sayfa ve pasaportun geçerli oldu u tarihleri gösterir sayfan n fotokopileri Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'ndan al nm fl onay mektubunun orijinali ve bir nüshas fiirket'in imza sirküleri fotokopisi fiirket'in güncel ticari faaliyet belgesinin fotokopisi fiirket'in Vergi Levhas fotokopisi Ticaret Sicili Gazetesi'nin flirketin sicilini gösterir fotokopisi

32 ruhsatlar & izinler gayrimenkul sektörü Türkiye'de yabanc yat r mc lar n gayrimenkul edinebilmesi 2 farkl rejime tabidir. Yurtd fl nda kurulmufl ve tescil edilmifl yabanc flirketlerin do rudan kazan mlar, Türk kanunlar na göre Türkiye'de kurulmufl yabanc sermayeli flirketlerin kazan mlar Yabanc ülkelerde kurulan flirketlerin Türkiye'de do rudan gayrimenkul veya s n rl ayni hak edinebilmeleri mümkündür. Fakat, bu tür devralmalar özel kanun hükümlerine tabidir. Bu kanunlar n uygulanmas büyük çapl yat r mlar için mümkündür. lgili özel kanunlar: 2634 say l Turizm Teflvik Kanunu 6326 say l Petrol Kanunu 4737 numaral Sanayi Bölgeleri Kanunu Türk kanunlar na göre, Türkiye'de kurulan ve en az 1 hissedar n n yabanc gerçek veya tüzel kifli oldu u yabanc sermayeli flirketler, Türk flirketleri gibi ayn muameleye ve s n rland rmalara tabidir.

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU Türk Ticaret Kanunu nda Şirketler Hukuku na ilişkin hükümler 124.madde ve devamında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nda şirket çeşitleri ve şirket kuruluşları ayrıntılı olarak

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

H SSE SENETLER MKB DE filem

H SSE SENETLER MKB DE filem mali ÇÖZÜM 217 H SSE SENETLER MKB DE filem GÖREN filetmelerde KAR PAYI DA ITIM POL T KASI Dr. Adem ANBAR Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne mali ÇÖZÜM 165 ENGELL LERDE GÜMRÜK VE TAfiIT VERG S MUAF YET Ali TEZEL SSK Sigorta Baflmüfettifli SSK Sigorta Teftifl Kurulu stanbul 1 Nolu Grup Baflkan I. G R fi B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI 1- ESAS SÖZLEŞME VE NOTER AŞAMASI Ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanır. MERSİS sistemine internetten kayıt olunur. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ MERSİS sistemi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 ÖZET: Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un verilmesi gerekiyor. Yıllık

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun süreli, süresiz, bağımsız, istisnai toplam dört çeşit çalışma izni tanımaktadır.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun süreli, süresiz, bağımsız, istisnai toplam dört çeşit çalışma izni tanımaktadır. İkamet Tezkeresi: Türkiye'de bir aydan fazla kalacak yabancılar bu süre bitmeden ikamet tezkeresi almak zorundalar. Türkiye ye iş tutmak amacıyla gelen yabancılar da geldikleri tarihten bir ay içinde ve

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN 4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN TEfiK LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN LE 24.03.1998 TAR HL VE 3418 SAYILI KANUNDA

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı