KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt"

Transkript

1 KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI

2 II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r.

3 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ÖNSÖZ Ülkemizde ayn sektörde birden fazla büyük ve güçlü firman n var oldu u, bunlar n birço unun yabanc firmalar ile iflbirli i yapt ve baz lar n n uluslararas alanda yabanc firmalarla k yas ya rekabet etti i, firmalar m z n sadece yurtiçinde de il yurtd fl nda da birbirleri ile rekabete girdi ini hepimiz biliyoruz. Bu aflamada Türkiye, özgün çal flmalar n yaparak özgün tasar mlar n ve yeni bulufllar n üretme noktas na ulaflm fl" bir ülkedir. Ülkemizde profesyonelli e önem veren birçok firma, AR-GE veya stratejik planlama departmanlar n bünyesinde bar nd rmaktad r. Günümüzün rekabet ortam nda firmalar n ayakta durabilmesi için ürün gelifltirme stratejisi büyük önem tafl maktad r. Öte yandan böylesi bir rekabet ortam nda, ürünler aras nda farkl l k oluflturmak gittikçe zorlaflmaya bafllam flt r. letiflim teknolojisinin h zla geliflmesi, her türlü bilgiye ulaflman n kolaylaflmas üreticilerin neredeyse ayn bilgi ve teknolojiyi kullanmas yla art k herkes en iyisini, en kalitelisini rakipleri gibi üretebilmektedir. Firmalar m z n büyük zaman, emek ve para harcayarak oluflturdu u yeni marka ve bulufllar heyecanla piyasaya sürerken, fevkalade hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Büyük bütçelerle hayata geçirilmifl bu yeni ürün ve isimlerin taklit edilmesini ve kopyalanmas n önlemenin tek yolu, ürünün patent ve marka hakk n n al nmas d r. Unutmamak gerekir ki, markalaflmak rekabet gücümüzü art racak önemli etkenlerden birisidir. Birli imiz ile Ankara Üniversitesi Fikrî S naî Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürlü ü nün (F SAUM) iflbirli i ile "KOB leri Fikrî ve S naî Haklar Konusunda Bilgilendirme Seminerleri" kapsam nda haz rlanan, tüccar ve sanayicimize Fikrî ve S naî Mülkiyet Haklar konusunda pratik bilgilerin verildi i bu kitab n, ülkemizin uluslararas ticarette lây k oldu u noktaya ulaflmas konusunda önemli bir katk sa layaca düflüncesiyle tüm ilgililere III

4 yararl olmas n dilerim. Sayg lar mla, M. Rifat H SARCIKLIO LU Baflkan IV

5 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i YAZARLAR Prof. Dr. Bilgin T RYAK O LU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi, Ankara Üniversitesi Fikrî ve S naî Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arzu O UZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi, Ankara Üniversitesi Fikrî ve S naî Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal fieh RAL Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö retim Üyesi, Ankara Üniversitesi Fikrî ve S naî Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Dan flman U ur G. YALÇINER Ankara Üniversitesi Fikrî ve S naî Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Dan flman Hasibe Ç nar IfiIKLI DPT Uzman, Ankara Üniversitesi Fikrî ve S naî Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi III

6 IV

7 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i GENEL TANIMLAR 1

8 2

9 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1. Fikrî mülkiyet hakk ne demektir? Fikrî mülkiyet hakk, insanlar n fikrî çaba ve eme i sonucunda ortaya ç - kan ve yarat c nitelik tafl yan düflünce ürünlerine sa lanan haklard r. Fikrî mülkiyet haklar, bireysel bilgi, araflt rma-gelifltirme faaliyetleri ve yo- un bir emek ve sermayenin sonucunda ortaya ç kan ürünlerin yarat c s - na, bu ürünleri kendisinin izni olmaks z n baflkalar n n kullan m n belirli bir süre engelleme hakk sa lar. 2. Mülkiyet kavram ne ifade eder? Fikrî mülkiyet hakk, hukukî anlamda gayri maddî mal diye bilinen bir mülkiyet hakk olarak tan mlanmakta olup, gerçek ve kiflisel mülkiyet haklar ile birçok ortak yönü vard r. Örne in, fikrî mülkiyet, di er mülkiyet çeflitleri gibi al n p sat labilen, kullan m hakk verilen, el de ifltirebilen ya da ba fllanabilen miras yoluyla intikal eden haciz ve rehne konu olabilen bir çeflit öz varl kt r. Ayr ca, fikrî hak sahibi, varl n n sat fl n ya da izinsiz kullan m n önleme hakk na da sahiptir. Di er mülkiyet çeflitleri ile fikrî mülkiyet aras ndaki en belirgin fark ise, fikrî mülkiyetin soyut olmas d r. 3. Fikrî mülkiyet haklar neden korunur? Her toplum, ilerlemesini, insanlar n yarat c karakteri sonucunda ortaya ç kan düflünce ürünlerine borçludur. Düflünce ürünleri, hem içinde do duklar ortam gelifltirir; hem de toplumlar aras nda h zla yay larak toplumsal iliflkileri güçlendirir. nsanl n bafllang c ndan bu yana, insanlar sürekli yaflam kalitesini yükseltebilmek için yeni ürünler üretmek veya mevcut ürünleri gelifltirmek yolunda çaba harcam fllard r. Ayr ca, ülkeler de, ekonomik bak mdan geliflmek ve bu geliflmiflli i korumak ve daha ileriye götürmek amac yla politikalar gelifltirmifller, kaynaklar oluflturmufllard r. Ülkeler bu amaçla, insano lunun yarat c yetene ini destekler nitelikte önlemler alm fllard r. Ayr ca, uluslararas toplum da ekonomik ve kültürel iflbirli ini sa lamak amac yla fikrî mülkiyet haklar n n korunmas na özel önem vermektedir. 4. Fikrî mülkiyet haklar neleri kapsar? Fikrî mülkiyet hakk kavram, hem eser sahibinin haklar ve ba lant l haklar hem de s naî haklar kapsayan bir üst kavramd r. Eser sahibinin haklar ve ba lant l haklar; klasik anlamda telif haklar olarak bilinen bilim 3

10 ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, müzik ve sinema eserleri gibi fikir ve sanat eserleri üzerindeki yetki ve menfaatleri kapsamaktad r. S naî haklar ise; patent, ticarî marka, faydal model, tasar m, co rafî iflaretler, yeni bitki çeflitleri, entegre devre topografyalar gibi s naî ürünler üzerindeki yetki ve menfaatleri içine almaktad r. 5. Eser sahibinin haklar ve ba lant l haklar nedir? Eser sahibinin haklar ve ba lant l haklar, bireylerin edebiyat ve sanat alan nda gerçeklefltirdikleri yarat c faaliyetlerini düzenlemekte olup, genel olarak eser haklar kavram yla ifade edilir. Eser haklar ; fizikî bir ortama kaydedilmifl ifadeleri, fikirleri orijinal bir yarat c l k çal flmas çerçevesinde ortaya koymak; orijinal eserden baflka eserler haz rlamak; müzik, drama, koreografi ve heykel çal flmalar nda sunmak ya da icra etmek üzere verilen bir münhas r hakt r. 6. S naî haklar nedir? S naî haklar, bireylerin bilim ve sanayinin her alan nda gerçeklefltirdikleri yarat c faaliyetlerini düzenleyen haklard r. Özellikle, yenilikçi endüstrilere sahip ülkeler, bulufllar n kopyalanmas n önleyerek, yarat c fikirleri ve yenilikçili i özendirmek amac yla yasal düzenlemeler yapm fllard r. Bu yasal düzenlemeler ile patent, faydal model, endüstriyel tasar m, marka, co rafî iflaret, entegre devre topografyas, bitki çeflitleri ve ticarî s rlar korunmaktad r. 7. Koruman n amac nedir? Fikrî mülkiyet haklar, ürünleri yaratan kifliye, harcad çaban n ekonomik kazanç olarak geri dönmesini sa lamak ve böylelikle tüm toplumun yararlanaca gelecekteki yarat c faaliyetleri ve yeni eser gelifltirilmesini teflvik etmek amac yla korunur. 4

11 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ESER SAH B N N HAKLARI VE BA LANTILI HAKLAR 5

12 6

13 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1. Eser nedir? Eser, sahibinin özelliklerini tafl yan her nevî fikir ve sanat ürünüdür. Bir eserin, sahibinin özelli ini tafl d ndan söz edilebilmesi için, o eserin, ba- ms z bir fikrî çal flma ürünü olmas gereklidir. 2. Eser sahibi kimdir? Eseri meydana getiren kifli eser sahibidir. Birden fazla kimsenin kat l m ile birlikte vücuda getirilen eser ayr lmaz bir bütün teflkil ediyor ise eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birli idir. Aralar ndaki özel sözleflmeden veya iflin mahiyetinden aksi anlafl lmad kça, memur, hizmetli ve iflçilerin ifllerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar iflveren taraf ndan kullan l r. 3. Eser haklar hangi yasal düzenleme ile korunmaktad r? Eser haklar na koruma sa layan temel kanun; 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunudur (FSEK). 4. Kanunda say lan eser kategorileri nelerdir? FSEK kapsam nda eser kategorileri, bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri olarak say lmaktad r. Bu kapsama roman, fliir, temsil/oyun, dergi gibi edebiyat eserleri; film, müzik eseri ve koreografi; resim, desen, foto raf, heykel gibi sanat eserleri; harita ve kroki, teknik çizim, bilgisayar program ve veri taban gibi ürünler girer. 5. Eserlerin korunmas için aranan koflullar nelerdir? FSEK deki korumadan yararlanacak ürünlerin sahibinin özelliklerini tafl - mas (özgün olmas ) ve kanunda say lan eser kategorilerinden birinin içine girmesi gerekir. Eserlerin özgün olmas, esere temel olan düflüncelerin yeni olmas anlam na gelmemektedir. Özgün bir eserin kendinden önce yarat lm fl eserlerden yararlan lmaks z n ortaya konmufl bir ürün olmas da flart de ildir. Eserin edebî ve güzel sanat özellikleri tafl yan bir formda ifade edilmifl olmas ve yarat c s n n kiflisel özelliklerini yans tmas yeterlidir. 6. Eser üzerindeki haklar nelerdir? Eser üzerindeki haklar maddî ve manevî haklar olarak ikiye ayr lm flt r. 7

14 7. Eser üzerindeki manevî haklar nelerdir? Eserin kamuya sunulmas hakk. Eserde yarat c s n n ad n n belirtilmesi hakk. Eserde de ifliklik yap lmas n yasaklama hakk. 8. Eser üzerindeki malî haklar nelerdir? Malî haklar, eser sahibine ekonomik olarak yararlanma yetkisi veren haklard r. Bu haklar afla dakilerden oluflmaktad r: flleme hakk. Ço altma hakk. Yayma hakk. Temsil hakk. Kamuya iletim hakk. 9. Ba lant l hak nedir? Komflu haklar ya da talî haklar olarak da nitelendirilen ve eser sahibinin haklar na ek olarak kabul edilen ba lant l haklar, bir müzik eserini yorumlayan veya icra eden sanatç lara, fonogram ve film yap mc lar na ve radyo-televizyon kurulufllar na tan nm fl olup, eser üzerinde eser sahibine tan nm fl haklara benzer nitelikteki yetkilerden oluflur. 10. Ba lant l haklar n korunmas n n nedeni nedir? Fikir ve sanat eserleri, eserleri yorumlayan, temsil ve icra edenler ile bu temsil ve icray çeflitli kitle iletiflim araçlar ile topluma ileten kifliler taraf ndan ülke ve dünya çap nda yay l r ve tan t l rlar. Bu nedenle, bu faaliyetleri gerçeklefltirenlerin haklar da hukuk düzenlerince koruma alt na al n r. 11. Ba lant l hak sahipleri kimlerdir? Ba lant l hak sahipleri, FSEK nda; eser sahibinin manevî ve malî haklar - na zarar vermemek kayd ile icrac sanatç lar, fonogram yap mc lar, radyo-televizyon kurulufllar ve film yap mc lar olarak belirlenmifltir. 12. Ba lant l hak sahiplerinin ne tür haklar vard r? Ba lant l hak sahiplerinin de manevî ve malî haklar bulunmaktad r. Manevî haklar; sanatç lar n icras ile ilgili olarak, ad n n belirtilmesi hakk ve bu icra üzerinde de ifliklik yap lmas n yasaklama hakk d r. Malî haklar 8

15 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ise, sanatç lar n kaydedilmemifl icras na iliflkin olarak, kay t izni verme ve kaydedilmifl icran n topluma iletilmesi ve radyo-televizyonla yay nlanmas na izin verme hakk d r. Ayr ca, genel olarak ba lant l hak sahiplerinin malî haklar ; tespitlerinin ço alt lmas na, yay lmas na, kiralanmas - na, ödünç verilmesine, topluma sunulmas na ve temsiline izin verme hakk d r. 13. Eser sahibinin haklar ve ba lant l haklar nas l korunur? Tescil gerekli midir? Eser sahibinin haklar ve ba lant l haklar otomatik olarak elde edilir. Eser yarat ld ktan sonra, eser hakk korumas ndan do rudan yararlan l r ve herhangi bir biçimde tescil edilmesi gerekmez. Ancak, eser sahiplerinin talebi halinde FSEK kapsam nda korunan tüm eserlerin kay t ve tescili yap labilir, mali haklara iliflkin yararlanma yetkileri de kay t alt na al nabilir. 14. Koruman n kapsam nedir? Eser sahibinin haklar ve ba lant l haklar n korunmas, sadece ifade biçimlerini içermektedir; fikirler, süreçler, ifllem yöntemleri, matematiksel kavramlar, isim ve ünvanlar koruma kapsam nda de ildir. 15. Koruma süresi ne kadard r? Eser sahibinin haklar nda eser sahibinin yaflam boyunca ve ölümünden sonra 70 y ld r. Ba lant l haklarda ise, icralar n tespitinden, tespit edilmemifl ise icran n ilk aleniyet kazanmas ndan, yap mlar n ilk tespitinden, radyo-tv program n n ilk yay nland tarihten itibaren 70 y ld r. Eser sahibinin tüzel kifli olmas halinde koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden itibaren 70 y ld r. 16. Eser haklar korumas ülkesel olarak s n rland r lm fl m d r? Eser haklar korumas dünya çap ndad r. Eser sahibi, bir di er ülkede koruma talep etti i zaman, tescil flart olmaks z n, uluslararas anlaflmalar çerçevesinde, ilgili ülke yasas n n öngürdü ü korumadan yararlan r. Eser haklar n koruyan en temel uluslararas düzenleme Bern Sözleflmesi dir. 17. Bern Sözleflmesinin amac nedir? Bern Sözleflmesi; eserler, korunacak haklar ve koruma süreleri ile ilgili asgarî koruma koflullar n n belirlendi i 1886 y l nda yürürlü e girmifl olan 9

16 uluslararas bir düzenleme olup, eser haklar n n, sözleflmeye taraf ülkelerde korunmas n sa lamak için belirli standartlar ortaya koyar. 18. Eserler internet ortam nda da korunabilir mi? Eserlerin ana bilgisayarlarda depolanmas ya da internete gönderilmesi durumunda da, genellikle di er ortamlarda oldu u gibi koruma sa lan r. Eserlerin fizikî ortamlarda korunmas na benzer flekilde, eser haklar na konu olan bir ürünün internette sunumu, da t m ya da kiflisel bilgisayara yüklenmesi için de hak sahibinin izni gereklidir. 19. nternet web sitesi korunabilir mi? Web sitesinde yer alan herhangi bir ürün, e er FSEK kapsam na giren eser türlerinden biri ise otomatik olarak korumadan yararlan r. Günlük hayatta mevcut bütün fikir ve sanat ürünleri web ortam nda da sunuluyorsa bu kapsamda de erlendirilir. 20. Bilgisayar programlar /yaz l mlar nas l korunur? Bilgisayar yaz l mlar, eser haklar kapsam nda; bilgisayar yaz l mlar n kullanan ya da yaz l m ba lant l bulufllar kullanan cihazlar ise, patent kapsam nda korunur. 21. Bilgisayar yaz l mlar niçin iki farkl koruma türüne sahiptir? Bu iki farkl koruma tipi bilgisayar programlar n n tarihsel geliflme sürecinden kaynaklan r. Yaz l mlar ilk üretildikleri zaman bilgisayarlara ba l olarak sat lmaktayd lar; yani donan m n bir parças yd lar ve tek bafl na ekonomik bir de ere sahip de ildiler. Bu nedenle, yaz l m, onu üretenin özelli ini tafl yan bir ürün olarak eser haklar korumas kapsam na al nm flt r. Ancak, teknolojik ilerleme ve yaz l mlar n bilgisayar ba lant l ürünler olmaktan ç k p, ticarî anlamda önem tafl yan ürünler haline gelmesi, bunlar n patent kapsam nda da korunmalar na yol açm flt r. 22. Bilgisayar yaz l mlar Türkiye de korunmakta m d r? Bilgisayar yaz l mlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda edebi eser olarak kabul edildiklerinden bu kanun kapsam nda korunur. Bilgisayar yaz l mlar n n patent korumas ndan yararlanabilmesi, teknik karakter tafl yan bir bulufla konu olmas (teknik etkisinin olmas ) veya bulufl konusu bir cihaz n çal flmas /iflletilmesi ile ilgili olmas flartlar na ba l d r. 10

17 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 23. Bilgisayar yaz l mlar n n koruma süresi nedir? Eser niteli indeki bilgisayar yaz l mlar na tan nan koruma süresi, di er eser türleri gibi eser sahibinin hayat süresince ve ölümünden sonra 70 y ld r. lk eser sahibinin tüzel kifli olmas halinde, koruma süresi, yaz l m n aleniyet tarihinden itibaren 70 y ld r. 24. Bilgisayar yaz l mlar n yasal olarak sat n alan kiflinin haklar nelerdir? Bilgisayar yaz l m n yasal olarak elde eden kiflinin bu program n bir kopyas n edinme, program çal flt rma, yükleme ve hatalar düzeltme haklar vard r. Ancak, kod çözümü ve program n çevirisi eser sahibinin iznine ba l d r. Bununla birlikte, bir bilgisayar program n n di er programlarla uyumlu çal flmas n sa lamak amac yla ara ifllerli i için bilgileri elde etmek hususunda eser sahibinin iznine gerek yoktur. 25. Bilgisayar yaz l m na patent verilmesinin koflulu nedir? Bilgisayar yaz l m, bilgisayar üzerinde çal flt r ld nda daha ileri (ilave) bir teknik etki yaratmal d r. Teknik bir etki, genellikle teknolojinin ihtiyaç duyulan alan nda ortaya ç kan teknolojik bir ilerlemedir. 26. Bilgisayar yaz l mlar n n patent ile korunmas n n yararlar nedir? Eser haklar ile sa lanan koruma, bilgisayar yaz l m n n ifade biçimine yöneliktir; yani bir yaz l m kodunun bir bölümünün ya da yaz l m n topluca ço alt lmas n engelleyici bir amaca sahiptir. Ancak, mevcut yaz l mdaki bir düflünceden yararlan larak ayr bir yaz l m üretilmesine de engel de- ildir. Bunun yan s ra, patent yasalar ile sa lanan koruma daha güçlüdür; hak sahibinin buluflla ilgili herhangi bir izinsiz kullan m önleme hakk vard r. Dolay s yla, mevcut yaz l mdaki bir düflünceden yararlan larak ayr bir yaz l m üretilebilmesi için hak sahibinden izin al nmas gerekir. 27. Ülkemizde bilgisayar yaz l mlar patent korumas ndan yararlan yor mu? Bilgisayar yaz l mlar tek bafl na patent korumas ndan yararlanamazlar. Ancak, herhangi bir cihaz n içinde bu cihaz n çal flmas için gerekli bir parça olarak cihaz ile birlikte patent korumas ndan yararlanabilmektedir. 29. Meslek Birli i nedir? Meslek Birlikleri eser sahipleri ve ba lant l hak sahiplerinden mali haklar kullanma yetkisini devralarak, FSEK ile tan nm fl haklar n idaresini ve ta- 11

18 kibini, al nacak ücretlerin tahsilini ve da t m n sa lamak üzere Kültür ve Turizm Bakanl nca tespit edilecek alanlarda (müzik,,sinema, edebiyat, vb.) kurulan özel hukuka tabi tüzel kiflilerdir. 30. Eserin, eser sahibinin ve/veya ba lant l hak sahibinin izni olmaks z n kullan lmas halinde, eser sahibi/ba lant l hak sahibi hangi yollara baflvurabilir? Haklar n baflkalar taraf ndan ihlal edilmesi halinde, davadan önce, dava ile birlikte veya dava s ras nda mahkemeden ihtiyatî tedbir talebinde bulunulabilece i gibi, hukuk ve ceza dâvas da aç labilir. Görevli mahkeme Fikri ve Sinai Haklar htisas Mahkemeleri dir. 12

19 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i PATENT 13

20 14

21 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1. Patent nedir? Patent, teknik alanda gerçeklefltirilen bulufllara devlet taraf ndan verilen belge olup, sahibine buluflunu, belli bir süre ile s n rl olarak tekelci olarak kullanma hakk verir. 2. Bulufl nedir? Buluflun yasal bir tan m yoktur. Patent hukuku anlam nda bulufl, teknik alandaki bir probleme, teknik araçlar n kullan m yoluyla getirilen teknik çözümdür. 3. Bulufllar, sadece patentle mi korunabilir? Hukukumuzda bulufllar patent veya faydal model belgesi verilerek korunabilir. Bu iki belge, koruduklar bulufllar n nitelikleri aç s ndan farkl l k gösterir. Faydal model belgesi ile korunabilen bulufllar, patentle korunabilen bulufllara oranla daha az niteliklidir. 4. Bulufllar n patentle korunmas n n amac nedir? Bulufllar n patent verilerek korunmas n n bafll ca dört amac bulunmaktad r: Kiflinin buluflu üzerindeki fikrî mülkiyetinin tan nmas. Bulufl sahibinin ödüllendirilmesi. Bulufl sahiplerinin ve endüstrinin, bulufl ve yat r m yapmaya teflvik edilmesi. Teknik bilginin mümkün oldu u kadar erken aç klanmas n n desteklenmesi. 5. Patentler hangi yasal düzenlemeler ile korunmaktad r? Patent haklar, Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda 551 say l Kanun Hükmünde Kararname ile özel koruma alt na al nm flt r. 6. Bir buluflun patentle korunabilmesi için hangi flartlar tafl mas gerekir? Yeni olmas. Bulufl basama n gerçeklefltirmesi (tekni in bilinen durumunu aflmas ). Sanayiye uygulanabilir olmas. 15

22 7. Bir bulufla patent verilebilmesi için Türkiye de yeni olmas yeterli midir? Patent hukukunda mutlak yenilik kriteri geçerlidir. Bir buluflun yeni say - labilmesi için, patent baflvurusunun yap ld tarihten önce, bulufl konusunda dünyan n herhangi bir yerinde, toplumca eriflilebilir yaz l veya sözlü tan t m, kullan m veya bir baflka yolla aç klanmam fl olmas gerekir. Dolay s yla, Türkiye de yeni olan, ancak, daha önce dünyada baflka bir yerde bilinen bir bulufl için patent verilemez. 8. Buluflun dünya çap nda yeni olmas, patent verilmesi için yeterli midir? Buluflun, tekni in bilinen durumuna belli oranda katk da bulunmas ve tar m dahil sanayinin herhangi bir dal nda uygulanabilir olmas da gerekir. 9. Bulufl say lmayan yenilikler var m d r? Keflifler ve teknik niteli i olmayan ürünler bulufl say lmazlar. Herfleyden önce keflifler, zaten varolan bir durumun ortaya ç kar lmas d r. Ayr ca, edebiyat ve sanat eserleri, estetik niteli i olan yarat mlar, bilgisayar yaz - l mlar kural olarak teknik niteliklerinin olmamas nedeniyle bulufl say lmaz. Bunun gibi, bilimsel teoriler, matematik metodlar, zihinsel ve ticarî faaliyetler ile oyunlara iliflkin plân, usul ve kurallar da bulufl olarak kabul edilmez. 10. Patent hakk n elde etmek için nereye baflvurmak gerekir? Patent hakk n elde edebilmek için Türk Patent Enstitüsü ne (TPE) baflvuruda bulunulmas gerekir.türkiye de, patent verilmesine iliflkin olarak, incelemeli ve incelemesiz patent sistemleri uygulanmaktad r. ncelemeli patent verilmesi sisteminde, patent baflvurusu yap lan bulufl hakk nda, teknik araflt rma kurumlar nca incelemeler yap lmakta iken, incelemesiz sistemde bu araflt rma yap lmamaktad r. 11. Patent üzerindeki hak ne zaman do ar? Patent üzerindeki hak TPE patent siciline kay t ile do ar. Ancak, patent baflvurusunun ilgili bültende yay nland tarihten veya tecavüz etti i iddia edilenin haberdar edilmesinden itibaren ve baflvuru yürürlükte kald - sürece, patent sahiplerine tan nan koruma, patent baflvurusu sahibi için de geçerlidir. Ancak baflvurudan do an hak, verilmifl patentten do an hak ile ayn güçte de ildir. Zira baflvuruya patent verilmemesi ya da istemleri de ifltirilmifl olarak farkl istemlerle patent verilmesi söz konusudur. Bu 16

23 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nedenle baflvuru halindeki patente dayal olarak haklar n kullan lmas halinde Mahkeme patentin verilmesine kadar karar veremez. 12. Patent isteme hakk kime aittir? Patent isteme hakk, buluflu yapana veya onun haleflerine aittir. Bu hakk n devri mümkündür. TPE nezdinde ilk baflvuruda bulunan kifli, aksi kan tlanana dek gerçek bulufl sahibi say l r. 13. Bir bulufl birden fazla kifli taraf ndan ayr ayr gerçeklefltirilmiflse patent isteme hakk kime aittir? Birbirinden ba ms z kiflilerin ayn buluflu birbirlerinden habersiz olarak gerçeklefltirmeleri halinde, patent isteme hakk baflvuruyu ilk yapana aittir. 14. Patent baflvurusunun flahsen yap lmas zorunlulu u var m d r? TPE nezdinde yürütülen ifllemlerin flahsen veya bir vekil arac l yla gerçeklefltirilmesi mümkündür. Tüzel kifliler, yetkili organlar taraf ndan temsil edilirler. fllemler, patent vekilleri arac l yla da yürütülebilir. kametgâh yurt d fl nda olan kiflilerin ise, patent vekilleri taraf ndan temsil edilmeleri zorunludur. 15. Patent hakk ne kadar süre ile korunur? ncelemeli patentlerde patentin koruma süresi baflvuru tarihinden itibaren 20 y ld r. Bu süre dolduktan sonra bulufl, art k kamuya mal olmufl demektir; dolay s yla herkes taraf ndan kullan labilir. ncelemesiz petentlerde patentin koruma süresi 7 y ld r. Ancak, incelemesiz patent al nd ktan sonra, bu tür patentlerde koruma süresinin daha k sa olmas nedeniyle, incelemeli patent baflvurusunda bulunulmas na engel de yoktur. Bu durumda, yap lan inceleme sonucu buluflun patent verilebilirlik flartlar n tafl d na karar verilirse patent, incelemeli patent haline gelir ve koruma süresi 20 y la uzar. 16. Patenti kullanma zorunlulu u var m d r? Patent sahibi veya yetkili k ld kifli (örne in lisans alan) patenti kullanmak zorundad r. Patent, patentin verilmesine iliflkin ilan n yay mlanmas ndan itibaren 3 y l içinde kullan lmak zorundad r. Bu süre içinde paten- 17

24 tin kullan lmamas durumunda, patent sahibi, patenti üzerinde zorunlu lisans vermek durumunda kalabilir. 17. Patent baflvurusu veya patentin baflkalar na devri mümkün müdür? Patent baflvurusu veya patent baflkas na devredilebilir. Devirle birlikte patent sahibinin hakk tamamen sona erer. Devir sözleflmesinin yaz l flekilde yap lmas ve devrin üçüncü kiflilere karfl ileri sürülebilmesi için patent siciline kaydedilmesi gerekir. Patent baflvurusu veya patent miras yolu ile intikal edebilir Patent baflvurusu veya patent üzerinde bir baflkas na kullan m hakk tan - nabilir mi? Patent veya baflvurusu üzerinde bir baflkas na kullan m hakk tan nabilir. Patentin tamamen devredilmeden bir baflkas na belli bir süre için kullan m hakk n n tan nd bu tür sözleflmelere lisans sözleflmesi denir. Lisans sözleflmesinin geçerli olabilmesi için yaz l flekilde yap lmas ve üçüncü kiflilere karfl ileri sürülebilmesi için de patent siciline kaydedilmesi gerekir. 19. Lisans sözleflmesi ile bir baflkas na kullan m hakk tan nd takdirde, patent sahibinin hakk, lisans sözleflmesi süresi boyunca devam eder mi? Yap lan lisans sözleflmesinin basit veya tekelci bir lisans olmas na göre, patent hakk n n, lisans sözleflmesi süresince devam edip etmeyece i de iflir. 20. Basit lisans sözleflmesi nedir? Patent veya baflvurusu üzerindeki kullan m hakk birden fazla kifliye tan - nabiliyor ve patent sahibi de patenti kullanmaya devam ediyorsa basit lisans sözleflmesi söz konusudur. 21. Tekelci lisans sözleflmesi nedir? Patent veya baflvurusu üzerindeki kullan m hakk, sadece bir tek kifliye tan n yor ve aksi sözleflmede kararlaflt r lmad sürece patent sahibi de patenti kullanam yorsa tekelci (inhisarî) lisans sözleflmesi söz konusudur. 22. Patent, sahibine ne gibi haklar sa lar? Patent, sahibine, buluflunu kanunen belirlenmifl süre içinde milli s n rlarda tekelci olarak kullanma hakk n verir. 18

25 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Patent sahibi, üçüncü kiflilerin afla daki fiilleri izinsiz olarak gerçeklefltirmelerini engelleyebilir: Patent konusu ürünün üretilmesi, sat lmas, kullan lmas, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kiflisel ihtiyaçtan baflka herhangi bir nedenle elde bulundurulmas. Patent konusu usulün kullan lmas. Kullan lmas n n yasak oldu u bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin üçüncü kifliler taraf ndan baflkalar na teklif edilmesi. Patent konusu usulle do rudan do ruya elde edilen ürünlerin sat fla sunulmas veya kullan lmas veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kiflisel ihtiyaçtan baflka herhangi bir nedenle elde bulundurulmas. 23. Patentli bir bulufl, sadece kiflisel amaçlar için baflkalar taraf ndan kullan - labilir mi? S naî veya ticarî bir amaç tafl mayan ve özel amaçla s n rl kalan fiiller patentten do an haklar n kapsam d fl nda kald ndan, patentli bulufl, bu hallerde baflkalar taraf ndan kullan labilir. 24. Patentli bir buluflu içeren deneme amaçl fiiller patent sahibi taraf ndan engellenebilir mi? Patentli buluflu içermesine ra men, deneme amaçl olarak gerçeklefltirilen fiiller, patent hakk na tecavüz olarak kabul edilmez. Bu nedenle, bu tür fiillerin gerçeklefltirilmesi hukuka uygundur. 25. Patentli bir bulufl, bir baflkas taraf ndan kullan l rsa, patent hakk sahibi hangi yollara baflvurabilir? Patent hakk tecavüze u rayan hak sahibi, mahkemeden ihtiyatî tedbir talebinde bulunarak daval dan tecavüz fiillerini durdurmas n, üretilen veya ithal edilen ürünlere el konulmas n isteyebilece i gibi, hukuk ve ceza dâvas açma imkân na sahiptir. Hukuk davalar kapsam nda afla daki taleplerde bulunabilir: Patentten do an haklara tecavüz durumunun durdurulmas ve önlenmesi. Tecavüzün ortadan kald r lmas. Tecavüz nedeniyle u ran lan maddî ve manevî zarar n giderilmesi. Patentten do an haklara tecavüz suretiyle üretilen ve ithal edilen ürünlere/araçlara el konulmas, flartlar varsa imhas. 19

26 El konulan ürünler/araçlar üzerinde tazminat miktar ndan düflülerek kendisine mülkiyet hakk tan nmas. Patent hakk na tecavüz eden kifli aleyhine ceza davas aç lmas da mümkündür. Bu kapsamda hapis, para cezas, iflyeri kapatma ve ticaretten men cezalar öngörülmüfltür. 26. Patent hakk hangi hallerde sona erer? Patent hakk n n üç nedenle sona ermesi mümkündür: Koruma süresinin dolmas. Patent sahibinin patent hakk ndan vazgeçmesi. Y ll k ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi. Hakk sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin gerçekleflmifl oldu u andan itibaren toplumun mal say l r. 27. Patent ile know-how aras nda bir iliflki var m d r? Genel olarak know-how kavram, iflletmelerin rekabet gücünü artt ran, özel olarak koruma alt na al nmam fl, gizli olmas flart olmayan teknik, idarî, ticarî nitelikteki bilgi ve deneyimlerin tümünü kapsamaktad r. Bir bilginin know-how say labilmesi için mutlaka patent verilebilirlik flartlar n tafl yan bir bulufl olmas gerekmez ise de, patent verilebilirlik flartlar n tafl yan bir buluflun know-how olarak kullan lmas da mümkündür. Patent baflvurusu yap l p baflvuru yay mland ktan sonra ise, art k buluflun know-how olma niteli i ortadan kalkmaktad r. Çünkü, bu durumda bulufl, tüm ayr nt lar yla yay mlanmakta ve toplumun bilgisine sunulmaktad r. Dolay s yla, patent baflvurusunda bulunulmas yla birlikte buluflun knowhow olarak korunmas seçene inden vazgeçilmifl olmaktad r. 28. Bulufl sahibi, buluflunu hangi durumlarda know-how olarak korumay tercih edebilir? Bulufl sahibi, patent verilebilirlik flartlar n tafl yan buluflu için patent baflvurusu yap p yapmamakta serbesttir. Patent baflvurusunda bulunmak, buluflun bütün ayr nt lar yla aç klanmas zorunlulu unu da beraberinde getirmektedir. Bunun yan s ra, patent sahibine tan nan tekelci hak, incelemeli patent sisteminde 20; incelemesiz patent sisteminde ise 7 y ll k bir süre ile s n rl d r. Çok önemli ve karmafl k bir bulufl yapt na inanan 20

27 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i bulufl sahibi, buluflunun 20 y ll k süre içinde dahi baflkalar taraf ndan bulunamayaca ndan emin ise, patent korumas ndan vazgeçerek buluflunu gizli tutmay da tercih edebilir. Bu halde, bulufl konusu ürün veya usul, iflletme s rr veya know-how olarak gizli tutulur. 29. Buluflun know-how olarak korunmas n n ne gibi dezavantajlar vard r? Bulufl sahibinin, buluflunu know-how olarak de erlendirmeyi tercih etmesi, beraberinde önemli bir riski de getirmektedir. Know-how olarak kullan lan bulufl üzerinde, sahibine patentli bulufltan farkl olarak, sadece fiilî bir tekel tan nmakta, bulufl sahibinin buluflunu tek bafl na kullanmas n öngören hukukî bir tekel hakk ise söz konusu olmamaktad r. Dolay s yla, know-how olarak kullan lan buluflun ayn s n n bir baflkas taraf ndan ba- ms z olarak yap lmas halinde, bulufl sahibi bu kifliye karfl herhangi bir talepte bulunamaz. flletme s rr, ticaret s rr veya know-how olarak adland r lan, özel olarak koruma alt na al nmam fl bilgi ve becerilerin haks z kullan m n n engellenmesi, TTK nun 56. ve devam ndaki maddelerde düzenlenmifl olan haks z rekabete iliflkin hükümler çerçevesinde mümkündür. Bu hükümlerin uygulanmas için ortada dürüstlük kurallar na ayk r bir davran flla iktisadî rekabetin kötüye kullan m say lan bir durum bulunmal d r. TTK nun 57. maddesi, bir iflletme çal flanlar n n, iflletme s rlar n aç klamaya yöneltilmesini dürüstlük kurallar na ayk r davran fllara örnek olarak göstermektedir. 30. Özel hukuk iliflkisi kapsam nda gerçeklefltirilen iflçi bulufllar nda hak sahibi kimdir? Bir özel hukuk iliflkisi çerçevesinde iflverenin gösterdi i belli bir iflle ilgili olarak hizmet iliflkisini yerine getirmekle yükümlü olan kifliler iflçi olup, iflçi bulufllar, hizmet bulufllar ve serbest bulufllar olarak ikiye ayr l r. 31. Hizmet buluflu nedir? Hizmet bulufllar, iflçinin bir iflletme veya kamu idaresinde yükümlü oldu- u faaliyeti gere i gerçeklefltirdi i veya iflletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çal flmalar na dayanan, iflçinin ifl iliflkisi s ras nda yapt bulufllard r. flçi, bir hizmet buluflu yapt nda, bu buluflunu yaz l olarak ve geciktirmeksizin iflverene bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimi alan iflveren, bildirimin kendisine ulaflt tarihten itibaren 4 ay içinde hizmet buluflu ile 21

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir:

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir: SIMAJ, fikri haklar alan nda hizmet veren ve kadrosunda Marka ve Patent Vekilleri, Avrupa Patent Vekilleri, patent mühendisleri ve avukatlar bulunduran bir vekil firmad r. fiirketimizin faaliyet konular

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Programı Türkiye de Patent Destek Sistemleri Mehmet Nurşad SÖZER, Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 13 Kasım 2014, İzmir İçerik

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın n GültekinG Fikri MülkiyetM Hakkı Nedir? Kişinin inin her türlt rlü fikri emeği i sonucu meydana gelen ve fikrin vücut v bulduğu u unsurlar üzerinde hukuken korunan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM

VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENST TÜSÜ fib RL NDE GERÇEKLEfiT R LEN PATENT BAfiVURUSU TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM 1. AMAÇ Bu esaslar, Türkiye nin

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 243 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 47 Üretici

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı