ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI"

Transkript

1 ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. TOPLULUK TRANSĠTĠ VE ORTAK TRANSĠT REJĠMLERĠ.: Topluluk Transiti ve Ortak Transit Rejimi Nedir?...: Yasal Dayanak : Topluluk eģyası Topluluk dıģı eģya ayrımı : T1, T2 ve T2F rejimleri..: Asıl Sorumlu...: Ortak Transit/Topluluk Transitinde teminat...: Bireysel Teminat..: Kapsamlı Teminat...: 4 2. BASĠTLEġTĠRĠLMĠġ USULLER...: BasitleĢtirilmiĢ usullerle ilgili genel hükümler.: BasitleĢtirilmiĢ usullerden faydalanmak için genel koģullar..: BaĢvurunun içeriği..: Ġznin içeriği..: Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme..: Kapsamlı teminat.: ĠndirilmiĢ tutarda kapsamlı teminat..: Teminattan vazgeçme..: Özel tipte mühür kullanımı : Zorunlu güzergahtan muafiyet..: Ġzinli gönderici.: Ġzinli alıcı..: 7 3. NCTS (NEW COMPUTERIZED TRANSIT SYSTEM) : NCTS nedir?...: NCTS in kağıt sisteme göre üstünlükleri..: NCTS sistemine eriģim : NCTS sisteminde temel iģlemler ve mesajlar : Kağıt beyannamelerin kullanılacağı haller.. : Fallback usulü..: NCTS kapsamına girmeyen durumlar...:11 4. NCTS SözleĢmesine taraf olma koģullar..: Davet için gerekli Ģartlar..:12 2

3 1. TOPLULUK TRANSĠTĠ VE ORTAK TRANSĠT REJĠMLERĠ 1.1. Topluluk Transiti ve Ortak Transit Rejimi Nedir? Topluluk Transiti, Avrupa Birliği nde serbest dolaşımda bulunmayan (Topluluk dışı) eşyanın Topluluk sınırları içerisinde iki nokta arasında ithalat vergilerine tabi tutulmaksızın taşınmasını sağlayan rejimdir. Topluluğun coğrafi alanı, Topluluğun özel toprakları (Channelş Adaları, Kanarya Adaları, Guadeloupe, Martinique, Fransız Guyanası, Mount Athos ve Aland Adaları), Andora ve San Marino arasındaki taşımaları kapsar. Ortak Transit ise Topluluk Transit Rejiminin Topluluk ile EFTA ülkeleri (Ġsviçre, Ġzlanda ve Norveç) arasındaki taşımalara, ayrıca EFTA ülkelerinin birbirleri arasındaki taşımalara uygulanmasıdır. Ġsviçre ile Liechtenstein arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması nedeniyle Liechtenstein da Ortak Transit Rejimine dahildir. 1.2.Yasal Dayanak - Ortak Transit Sözleşmesi, (1987) - Eşya Ticaretinde Formalitelerin Basitleştirilmesine Ġlişkin Sözleşme, 1987 (Tek Ġdari Belge Sözleşmesi) - Transit El Kitabı 1.3. Topluluk EĢyası - Topluluk DıĢı EĢya Ayrımı Topluluk Eşyası: - Topluluk menşeli eşya veya - Topluluk dışı bir ülkeden ithal edilmiş ve Toplulukta serbest dolaşıma sokulmuş eşya veya - Topluluk dışı bir ülkeden ithal edilerek serbest dolaşıma sokulan malzeme veya parçalardan toplulukta imal edilen eşyayı, Topluluk Dışı Eşya: Topluluk dışından gelen, ithalat vergileri ödenmemiş ve ithalat formaliteleri tamamlanmamış olan eşyayı, Ġfade eder T1, T2 ve T2F rejimleri - T1 Rejimi (Dış transit): Topluluk dışı eşyanın transitinde veya Ortak Tarım Politikası çerçevesinde geri ödemeden faydalanan eşyanın Topluluktan ihracı veya bir EFTA ülkesine transitinde T1 rejimi uygulanır. - T2 Rejimi (Ġç Transit): Topluluk eşyasının bir EFTA ülkesine ya da bir EFTA ülkesi üzerinden geçerek başka bir Topluluk ülkesine transitinde T2 rejimi 3

4 uygulanır. Topluluk eşyasının San Marino veya Andora ya/dan transitinde de T2 rejimi uygulanır. - T2F Rejimi (Ġç Transit): Topluluk eşyasının Topluluğun Özel Topraklarına veya bu topraklardan Topluluğa yapılan transitte T2F rejimi uygulanır Asıl Sorumlu Ortak Transit beyanını yapan veya adına Ortak Transit beyanında bulunulan kişidir. 1.6.Ortak Transit/Topluluk Transitinde Teminat Topluluk Transiti/Ortak Transit Rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük vergileri askıya alınır. Doğabilecek gümrük vergileri ile diğer vergilerin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gerekir. Teminat, tek bir transit işlemini kapsayan Bireysel Teminat şeklinde olabileceği gibi basitleştirilmiş usullerin uygulandığı durumlarda birden fazla transit işlemini kapsayan Kapsamlı Teminat olabilir. Teminat, Hareket Gümrük idaresine nakit olarak yatırılabildiği gibi, bir kefil tarafından teminat idaresine de yatırılabilir. Kefil tarafından teminat idaresine yatırılan her teminat için, kefilin her bir taahhüdünü tanımlamak amacıyla teminat idaresince bir Teminat Referans Numarası ve bu numaraya bağlı olarak bir Erişim Kodu tanımlanır ve Asıl Sorumluya bildirilir. Ortak Transit Sözleşmesinde tanımlanan teminat türleri: Bireysel Teminat: Eşyanın doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükümlülüklerin tamamını kapsayacak şekilde, yürürlükteki en yüksek vergi ithalat vergisi oranları dikkate alınarak hesaplanan ve tek bir transit işlemi için verilen teminattır. Nakit türündeki bireysel teminatlar tüm taraf ülkelerde geçerli olup, rejim ibra edildiğinde iade edilir. Bireysel teminat, bir kefil tarafından asıl sorumlu olarak hareket etmek isteyen kişilere düzenlenen, tüm akit taraflarda geçerli, her biri 7000 Avro tutarındaki Bireysel Teminat Fişi şeklinde olabilir Kapsamlı Teminat Bir basitleştirilmiş usul uygulaması olarak birden fazla transit işlemi için verilen teminattır. Basitleştirmeler bölümünde detaylı bilgi yer almaktadır. 4

5 2. BASĠTLEġTĠRĠLMĠġ USULLER 2.1. BasitleĢtirilmiĢ Usullerle ilgili genel hükümler Asıl Sorumlu veya göndericinin başvurusu üzerine yetkili makamlar, basitleştirmelerle ilgili genel ve özel koşulları sağlamaları halinde aşağıdaki basitleştirmeleri sağlarlar: - Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni - Özel tipte mühür kullanımı - Zorunlu güzergahtan muafiyet - Ġzinli gönderici - Ġzinli alıcı - Bazı taşıma türlerine özgü basitleştirmeler o Demiryolu veya büyük konteynerlerle taşıma o Havayolu ile taşıma o Boru hattı ile taşıma 2.2.BasitleĢtirilmiĢ usullerden faydalanmak için genel koģullar Basitleştirilmiş usullerden faydalanabilmek için aşağıdaki koşullar gereklidir: - Taraf ülkelerden birinde yerleşik olma - Transit rejimini düzenli olarak kullanıyor olma - Ciddi şekilde veya tekrar eder nitelikte gümrük veya vergi suçu işlememiş olma - Kayıtlarını gümrük idaresinin etkili kontrol yapmasına imkan verecek şekilde tutma 2.3.BaĢvurunun içeriği Basitleştirilmiş usullerden faydalanmak için yapılan başvuru, yazılı olarak yapılabileceği gibi, elektronik veri işleme tekniği toluyla da yetkili makamlara iletilebilir. Başvurunun tarihli ve imzalı olması gerekir. Başvuru, yetkili makamın başvurulan basitleştirmeye ilişkin koşulların karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmesine olanak sağlayacak tüm bilgileri içermelidir. Basitleştirmeler için başvuruda bulunan kişiler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında ve cezai hükümlerin uygulanması saklı kalmak üzere verilen bilgilerin doğruluğundan ve ekli belgelerin gerçekliğinden sorumludur Ġznin içeriği Ġznin tarihli ve imzalı aslı ile bir veya birden fazla sureti, izin sahibine verilir. Ġzin, basitleştirmelerin kullanılmasına ilişkin koşulları belirtir, işlem ve kontrol yöntemlerini içerir. Düzenlenme tarihinden itibaren geçerli olur. Ġzinde belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. 5

6 2.5. Kapsamlı Teminat ve teminattan vazgeçme Kapsamlı teminat Düzenli bir şekilde transit beyannamesi düzenleyen, basitleştirilmiş usullerden yararlanmak için gerekli genel şartları taşıyan asıl sorumlular, yetkili makamlara başvurusu ve yetkili makamca izin verilmesi halinde, belli bir referans tutara kadar kapsamlı teminattan yararlanabilirler. Referans tutar, asıl sorumlunun en az bir hafta süresince ortak transit rejimine tabi tutacağı eşyaya karşılık gelecek eşya ile ilgili ortaya çıkabilecek gümrük vergileri ve diğer yüklerin toplam tutarına eşit olur. Asıl sorumlunun geçmişte yapmış olduğu transit işlemlerine ilişkin belgeler üzerinden, aynı tür eşyanın ithal edildiğinde ödenecek olan ithalat vergileri ve diğer yükler dahil en yüksek vergi oranı dikkate alınarak hesaplanır. Gerekli bilginin bulunması halinde, her bir transit işlemi için ortaya çıkabilecek vergi ve diğer yüklerin tutarı yetkili makamca hesaplanır. Sözleşmenin Ek-1 nolu ekinde yer alan riskli ve hassas eşya dışında kalan diğer eşyalar için teminat tutarının hesaplanamıyor olması halinde bu tutarın her bir taşıma için 7000 Avro olduğu kabul edilir. Asıl sorumlu, henüz sonlanmamış transit işlemlerini de dikkate alarak, referans tutarın aşılmamış olmasından sorumludur. Yetkili makamlar, asıl sorumlunun talebi üzerine veya gerekli gördüğünde referans tutarı gözden geçirir ve gerekli ayarlamayı yapar ĠndirilmiĢ tutarda kapsamlı teminat Kapsamlı teminatın tutarı referans tutara eşittir. Ancak, finansal durumunun iyi olduğunu ve belli güvenilirlik kriterlerini karşıladığını kanıtlayanlara indirilmiş tutarda kapsamlı teminattan yararlanma izni veya teminattan vazgeçme izni tanınabilir. Kapsamlı teminat tutarı, asıl sorumlunun yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduğunu kanıtlaması halinde referans tutarın %50 sine, yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduğunu ve yetkili makamlarla çok yakın işbirliği yaptığını kanıtlaması durumunda, referans tutarın %30'una indirilebilir Teminattan vazgeçme Teminattan vazgeçme, asıl sorumlunun yeterli ortak transit rejimi deneyimi bulunduğunu, yetkili makamlarla çok yakın işbirliği yaptığını, taşıma işlemlerini yönetim altında bulundurduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu kanıtlaması durumunda tanınabilir. 6

7 2.6. Özel tipte mühür kullanımı Ġzin makamı, mühürlerin Sözleşmenin Annex-2 no.lu ekinde belirtilen özelliklere uygun olduğunu onaylaması koşuluyla, asıl sorumlunun taşıma aracı veya kaplarda özel tipte mühür kullanmasına izin verebilir. Özel tipte mühür kullanmasına izin verilmesi halinde, asıl sorumlu, transit beyannamesine takılan mühürlerin kimliği, tipi ve adedini yazar. Asıl sorumlu, mührü eşyanın serbest bırakılmasından önce takar Zorunlu güzergahtan muafiyet Yetkili makamlar, Asıl sorumlunun sevkiyatlarının nerede bulunduğunu gümrük idaresinin tam olarak tespit etmesini sağlayacak önlemleri almış olması halinde asıl sorumluya zorunlu güzergahtan muafiyet tanıyabilirler Ġzinli Gönderici Ortak Transit rejimine tabi eşyayı ve transit beyannamesini hareket gümrük idaresine sunmaksızın gerçekleştirmek isteyen asıl sorumlulara izinli gönderici izni verilebilir. Ġzinli gönderici basitleştirmesinden yararlanacak kişilerin kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izinlerinin bulunması gerekir. Verilecek izinde, sevki gerçekleşecek ortak transit işleminden sorumlu hareket gümrük idaresi veya idareleri, izinli gönderici transit beyannamesini hareket gümrük idaresine gönderdikten sonra ne kadar süre içerisinde hareket gümrük idaresinin eşyayı kontrol kararı vereceği, gümrük idaresine sunulmadan sevk edilemeyecek eşya, asıl sorumlu tarafından alınması gerekli ayniyet önlemleri gibi hususlar yer alır. Ġzinli gönderici, transit beyannamesini hareket gümrük idaresine gönderdikten sonra hareket gümrük idaresince kontrol kararı verilmesi için gereken süre dolmadan eşyayı serbest bırakamaz. Gerekli koşulları taşımayan izin başvuruları yetkili makamlarca kabul edilmez. Ayrıca, gerekli koşulları artık yerine getiremeyen veya eşyanın güvenliğini sağlayamayan kişilerin iznini feshedebilir. 2.9.Ġzinli Alıcı Ortak Transit rejimi kapsamındaki eşyayı ve transit refakat belgesini varış gümrük idaresine sunmaksızın kendi tesislerinde veya başka bir yerde teslim almak isteyen kişilere Ġzinli alıcı izni verilebilir. Ayniyet önlemlerine tam uyularak, sevkiyata refakat eden transit refakat belgesi ile birlikte eşya tam ve sağlam olarak öngörülen sürede izinli alıcıya izinde belirlenmiş tesislerinde veya yerde teslim edildiğinde, asıl sorumlu yükümlülüklerini yerine getirmiş olur ve ortak transit rejiminin sona erdiği kabul edilir. 7

8 Yukarıda bahsedilen yükümlülüklerine uygun olarak uygun olarak teslim edilen her bir sevkiyat ile ilgili olarak taşıyıcının talebi üzerine, izinli alıcı, Sözleşmenin 38 inci maddesinde öngörülen alındıyı düzenler. Ġzinde, izinli alıcı tarafından teslim alınacak eşyadan sorumlu varış gümrük idaresi veya idareleri, izinli alıcının varış gümrük idaresinden Boşaltma Ġzni mesajını ne kadar sürede alacağı, izin kapsamında yer almayan eşya türleri ve hareketleri, izinli alıcı tarafından eşyanın kullanıma sokulmasından önce varış gümrük idaresince herhangi bir tasarrufta bulunulup bulunulmayacağı gibi hususlar yer alır. Ġzinli alıcı, kendi tesisleri veya izinde belirtilen bir başka yerde teslim aldığı eşyaya ilişkin olarak izinde yer alan şekilde, eşyaya ilişkin fazlalık, eksiklik, farklılık veya mührün kırılmış olması gibi başka usulsüzlükleri derhal varış gümrük idaresine bildirmek zorundadır. 3. NCTS (NEW COMPUTERIZED TRANSIT SYSTEM YENĠ BĠLGĠSAYARLI TRANSĠT SĠSTEMĠ) 3.1. NCTS nedir? NCTS AB ve EFTA ülkelerinin 1 Temmuz 2005 ten itibaren kullanmakta olduğu Elektronik beyanname ve veri işleme temeline dayanan, Topluluk Transit rejiminin daha iyi idare ve kontrol edilmesi için tasarlanan elektronik bir sistemdir. AB ye katılım için ön koşullardan birisi de aday ülkenin NCTS i uyguluyor olmasıdır. Her ülkenin NCTS sistemi Brüksel de bulunan bir ana domain vasıtası ile tüm taraf ülkelerin NCTS sistemlerine bağlıdır. NCTS in kullanılmaya başlandığı 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren, kağıt beyannamelerin kullanılmasına son verilmiştir. Bu tarihten itibaren kağıt beyannameler sadece muafiyet fazlası yolcu işlemlerinde ve elektronik sistemin çökmesi veya çalışmaması hallerine yönelik olarak fallback (kağıt yedekleme) usulünde kullanılabilmektedir NCTS in kağıt sisteme göre üstünlükleri NCTS sistemi, 1 Temmuz 2005 tarihinden önce uygulamada olan kağıt bazlı sisteme göre: - Transit işlemlerinin etkinliğini ve etkisini artırmak - Kaçakçılığın önlenmesini ve tespit edilmesini kolaylaştırmak - Transit rejimi çerçevesinde yürütülen işlemleri hızlandırmak ve güvenliğini artırmak - Transit sisteminin idare edilmesini kolaylaştırmak Avantajlarına sahiptir. 8

9 3.3. NCTS Sistemine eriģim Bir kullanıcının NCTS sistemine erişebilmesi, taraf ülkenin sisteminin sunduğu özelliklere bağlı olarak farklılıklar gösterir. Birçok taraf ülkenin sistemi web tabanlı olduğundan bir internet linki üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Kullanıcı, beyannamelerini gümrük idaresince kendisine sağlanan bir kullanıcı adı ve şifre yoluyla sisteme giriş yaparak bir web sayfası üzerinden doldurabilmekte ve web-form olarak gümrük idaresine gönderebilmektedir. Eğer kullanıcının kendi kullanmakta olduğu yazılım transit beyannamesini xml formatında bir mesaj halinde gümrük idaresine gönderebilme özelliğine sahipse kullanıcının kendi yazılımını kullanabilmesi de mümkündür. 3.4.NCTS Sisteminde temel iģlemler ve mesajlar Kullanıcı kendi yazılımı üzerinden düzenlediği transit beyannamesini xml formatında bir mesaj olarak ya da web tabanlı çalışan bir sistemden giriş yaparak internet üzerinden transit beyannamesini doldurarak gümrük idaresine gönderir. Beyanname bilgisi gümrük idaresine ulaştığında sistem tarafından transit beyannamesine MRN (Movement Referance Number Hareket Referans Numarası) adı verilen bir tescil numarası atar. Bu tescil numarası, bir elektronik mesaj içeriğinde asıl sorumluya bildirilir. Hem asıl sorumlu hem de hareket, transit ve varış gümrük idarelerince beyannamenin takibi bu tescil numarası kullanılarak yapılır. Hareket gümrük idaresince beyannamenin 52 nolu hanesinde yer alan teminat bilgisi kontrol edilir. Teminat bilgisinin kontrol edilmesinde sisteme daha önce tanıtılmış olan Teminat Referans Numarası (GRN) kullanılır. Gümrük idaresince gerekli görülen kontroller tamamlandıktan ve kontrol sonucu bilgileri beyannameye girildikten sonra eşya serbest bırakılır.transit beyannamesinin A4 kağıdı üzerine bir çıktısı normal usulde gümrük idaresince, basitleştirilmiş usulde izinli gönderici tarafından kendi tesislerinde alınır. Gümrük idaresince mühürlenmesi zorunlu olmayan Transit Refakat Belgesi, üzerinde barkodlanmış halde MRN numarasını içerdiğinden, olağanüstü durumlarda veya yol boyu yapılan kontrollerde yetkililere sunulmak üzere araç sürücüsüne verilir. Eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakılması ile birlikte varış gümrük idaresine MRN ile birlikte beyanname bilgisini içeren beklenen varış kaydı mesajı elektronik olarak gönderilir. Aynı zamanda, güzergah üzerindeki transit gümrük idarelerine de transit varış kaydı mesajı gönderilir. Araç ve eşya ilk transit gümrük idaresine geldiğinde sürücü tarafından Transit Refakat Belgesi ile birlikte eşya gümrük idaresine sunulur. Transit gümrük idaresince hareket gümrük idaresine Transit bildirimi mesajı gönderilerek eşyanın kendisinden geçtiği bildirilir. Diğer transit gümrük idarelerinde de aynı işlem tekrarlanır. 9

10 Eşyaya ilişkin MRN ve transit beyannamesi bilgilerini içeren Transit varış kaydı mesajı hareket gümrük idaresince eşyanın serbest bırakılması sırasında varış gümrük idaresine gönderildiğinden, varış gümrük idaresi daha eşya henüz kendisine ulaşmadan gerekli risk analizlerini yapma, kontrol türüne karar verme olanağına sahiptir. Araç ve eşya varış gümrük idaresine Transit Refakat Belgesi ile birlikte sunulduğunda, varış gümrük idaresince MRN numarası siteme girilerek beyanname bilgileri ekrana getirilir ve eşyanın varış gümrük idaresine ulaştığına dair Varış Bildirimi mesajı hareket gümrük idaresine gönderilir. Varış bildirimi mesajı ile birlikte kapsamlı teminatın kullanıldığı durumlarda teminat serbest bırakılır ancak çözülmez. Kefilin teminata ilişkin yükümlülükleri devam eder. Teminatın serbest bırakılması, asıl sorumlunun teminatı başka bir transit işlemi başlatabilmesi amacıyla bir kolaylık olarak değerlendirilmelidir. Varış gümrük idaresince eşyaya ilişkin gerekli kontroller tamamlandıktan sonra kontrol sonucu mesajı elektronik olarak hareket gümrük idaresine gönderilir. Kontrol sonucunda eşya ortak transit rejimi hükümlerine uygun olarak sonuçlandırılmışsa hareket gümrük idaresince ortak transit rejimi ibra edilir. Ġbra ile birlikte asıl sorumlunun ve kefilin o transit işlemine ilişkin yükümlülükleri sona ermiş olur. Kontrol sonucunda eşyaya ilişkin bir eksiklik tespit edilmesi durumunda sistem üzerinde kontrol sonucuna ilişkin uygun mesaj türü seçilir. Tespit sonuçlarına ilişkin sisteme açıklama girilir ve elektronik olarak kontrol sonucu mesajı varış gümrük idaresine gönderilir. Hareket gümrük idaresince eksikliğe isabet eden gümrük vergilerinin tahsili amacıyla sistem üzerinde Tahsilat usulü başlatılır. Eşyanın varış gümrük idaresine hiç ulaşmamış olması halinde hareket gümrük idaresi, verilen transit süresinin dolmasına rağmen Varış bildirimi mesajı kendisine ulaşmamışsa ya da Varış bildirimi mesajı ulaştığı halde 6 gün içerisinde kontrol sonucu mesajını almamışsa, rejimi ibra edebilmek, herhangi bir gümrük borcu doğup doğmadığını tespit edebilmek, borçlunun kim olduğunu belirleyebilmek amacıyla Araştırma Usulü başlatır. Araştırma usulü, transit süresi dolduktan sonra en geç 7 gün içerisinde başlatılır. Eğer transit rejiminin sonlandırılmadığı hareket idaresince öğrenilmişse bu süre beklenilmeksizin araştırma usulü başlatılabilir. Varış gümrük idaresinden varış bildirimi mesajı alınmış ancak kontrol sonucu mesajı 6 gün içerisinde alınamamışsa, hareket gümrük idaresince kontrol sonucu mesajının istenilmesi amacıyla da araştırma usulü başlatılabilir. Asıl sorumluya da bildirimde bulunularak (birçok taraf ülkede bu süreç manüel olarak yürütülmektedir) araştırma usulüne başlanıldığının asıl sorumluya bildirildiği tarihten itibaren 28 gün içerisinde rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığına ilişkin Alternatif Kanıt sunması istenir. 10

11 Asıl sorumlu tarafından 28 gün içerisinde rejimin sonlandırıldığına ilişkin bilginin hareket gümrük idaresine ulaşması halinde bu bilgi dikkate alınır veya yeterli görülmesi halinde rejim ibra edilir. Araştırma usulünün sonucunda rejimin usulüne uygun olarak sonlandırıldığının kesin olarak tespiti halinde rejim ibra edilir ve bu durum asıl sorumluya bildirilir. Hareket gümrük idaresinin yetkili makamlarınca, araştırma usulü başlatıldıktan ve 28 günlük süre sona ermeden önce bir gümrük borcunun doğduğu ve hangi taraf ülkede doğduğuna dair bilgiyi elde ederse, o ülke makamlarına tahsilat idaresi olarak borcu tahsil edip etmeyeceklerine dair bir mesaj gönderir. Bu mesajı alan ülkenin yetkili makamları 28 gün içerisinde olumlu olarak cevap vermezse tahsilatı talep eden ülkenin yetkili makamları gecikmeksizin araştırma usulü başlatır. 3.5.Kağıt Beyannamelerin kullanılacağı haller. Ortak Transitte kağıt beyannameler yalnızca NCTS sistemine erişimin mümkün olmadığı durumlarda (Fallback) ve muafiyet fazlası yolcu beraberi eşya işlemlerinde kullanılır. 3.6.FALLBACK Usulü, (Sistemin çökmesi veya eriģilememesi durumunda kağıt sisteme geri dönüģ) a) Yolcular için, yetkili makamların bilgisayar sisteminin çalışmadığı durumlarda, b) Asıl sorumlular için (izinli göndericiler dahil) - Yetkili makamların bilgisayar sisteminin çalışmadığı, - Asıl sorumlunun bilgisayar sisteminin çalışmadığı, ya da - Asıl sorumlu ile gümrük idaresi arasındaki arasındaki bağlantının çalışmadığı durumlarda, Fallback usulü kullanılır. Ortak transit işleminin NCTS üzerinde başlatılmış olması halinde NCTS üzerinden sonlandırılması, kağıt ortamda başlatılmışsa kağıt ortamda sonlandırılması esastır NCTS kapsamına girmeyen durumlar - Eşyanın havayolu, denizyolu veya demiryolu ile taşınmasına ya da büyük konteynerlerin taşınmasına veya boru hattı ile eşya taşınmasına ilişkin basitleştirilmiş usullerden faydalanılıyorsa, Veya - Form 302 belgesi kullanılıyorsa, NCTS sistemi kullanılmaz. Avrupa Birliğince demiryolu ile taşımalarda NCTS in kullanılmasına ilişkin çalışma yürütülmekte olup, bazı ülkelerde pilot uygulamasına başlanılmıştır. (NCTS-RAIL) 11

12 4. ORTAK TRANSĠT SÖZLEġMESĠNE TARAF OLMA KOġULLARI Ortak Transit Sözleşmesi davet usulü ile üçüncü ülkelerin katılımına açıktır. Sözleşmeye taraf olunabilmesi için tüm Akit Tarafların temsil edildiği Ortak Komitenin olumlu kararından sonra Sözleşmenin tevdi mercii olan Avrupa Toplulukları Konseyi Genel Sekreterliği tarafından davette bulunulması gerekmektedir. 4.1.Davet için gerekli koģullar - Mevzuat uyumunun gerçekleştirilmiş olması - En az bir yıl boyunca ulusal düzeyde uygulama - NCTS sisteminin hazır olması Gerekmektedir. AB Komisyonun değerlendirme ziyaretinin olumlu sonuçlanması halinde aday ülke Sözleşmeye davet edilmektedir. 12

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 ORTAK TRANSİT REJİMİ & NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 İÇERİK Topluluk ve Ortak Transit Rejimleri Ortak Transit Rejiminin genel özellikleri Ekonomik avantajları Basitleştirmeler Uluslararası

Detaylı

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. TRANSĠT EL KĠTABI Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin

Detaylı

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 111 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29006 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM (Genel Hükümler) 1. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli, Basımı ve Düzenlenmesi 3. A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE İçindekiler SUNUŞ... 4 BÖLÜM 1: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Geçici İthalat Sözleşmesi

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) (11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 71 inci

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU 2014 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 İÇİNDEKİLER A-ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi)... 3 1- GENEL BİLGİLER... 3 2- BEYANNAME

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı