TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI"

Transkript

1 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012

2 1.1 TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması Tapu-Kadastro; kadastrosu yapılan ve yeryüzünde mülkiyet hakkına sahip en küçük homojen birim olan kadastro parseli ve taşınmaz malları konumsal olarak ifade eder. Bu taşınmaz mallar için tapu kütüğünde tescil edilen mülkiyet ve diğer haklara ait bilgileri içerir. Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesidir. Tapu Kadastro temel olarak ada, parsel, parsel köşe noktaları, irtifak hakkı ve tapu bilgilerini içermektedir Kapsamı Mevcut Durum Ülkemizde tapu-kadastro, verinin yönetimi konusunda Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi kapsamında yapılan otomasyon çalışmalarıdır. Proje çerçevesinde öncelikle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkez ve taşra teşkilatları tarafından sunulan hizmetlerin otomasyonuna yönelik yazılım geliştirme ve pilot uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Özellikle konumsal verilerin geleneksel yaklaşımlarla yönetilmesi yerine modellenmesi, konumsal verilerin zamansal değişimlerinin izlenmesi ve veri kalite standartlarının geliştirilmesi konularında eksikleri olan proje henüz tüm ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır. TUCBS projesi kapsamında Tapu-Kadastro Veri Teması geliştirilme aşamasında gerçekleştirilen kurumsal analizler sonucu elde edilen veriler ışığında, uluslararası coğrafi veri modelleri ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Bu kapsamda ayrıca Almanya ve Hollanda da Tapu-Kadastro verilerinin otomasyonu, modernizasyonu ve modellenmesi ile ilgili çalışmalar (bakınız Çete, 2008) da incelenmiştir. Tapu-Kadastro Veri Teması geliştirilmesinde temel olarak ISO/FDIS Land Administration Domain Model (LADM) kullanılmış olup bir INSPIRE veri teması olan kadastro parselleri (Cadastral Parcels) de dikkate alınmıştır. Ayrıca bilimsel çalışmalarda (Kaufmann ve Steudler, 1998; UN-ECE, 1996; van Oosterom vd., 2006; İnan, 2010) veya TAKBİS de yer alan kavram veya

3 modelleme öngörülerinden ihtiyaç analizi ile ortaya çıkanlar dikkate alınmıştır. İhtiyaç analizi dışında kalan bazı önemli modelleme yaklaşımları (örneğin zamansal veri yönetimi, topolojik veri yapısı, idari birimler, tescil dışı alanlar vb.) ise istisnai olarak veri temasına ilave edilmiştir. Tapu-Kadastro veri temasının geliştirilmesinde kullanılan temel modelleme yaklaşımı olan ISO/FDIS veri modeli, Uluslar Arası Haritacılar Birliği (FIG) öncülüğünde bir uluslararası ISO standardı olarak geliştirilmektedir. Birçok geliştirme sürecinden geçmiş olan bu çalışmanın 2013 yılı sonunda bir ISO standardı olarak yayınlanması planlanmaktadır. Modelde birçok ülkenin tapu-kadastro sistemlerinin ortak özelliklerini yansıtan temel bir veri modeli sunulmaktadır. INSPIRE Cadastral Parcels Data Schema ise INSPIRE projesi çerçevesinde yalnızca kadastro parsellerinin temsil edilmesi ve böylece tapu-kadastro ile ilişkinin sağlanması amacıyla geliştirilmiş olan bir veri modelidir. Kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan Tapu Kadastro Veri Temasının, 10 bakanlığın, 24 genel müdürlüğün, 25 farklı daire başkanlığı tarafından; 77 farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu 24 farklı arazi örtüsü katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, verilen beyanlara göre, bu işler yapılırken 24 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmiştir. Tanımlanan 77 farklı işten 59 u mevcut durumda yapılan işler, geriye kalan 18 iş ise önerilen işler olarak beyanlara yansımıştır İçerik Tapu Kadastro kapsamında mülkiyete konu alan geometrideki ada, parsel; nokta geometride parsel köşe noktaları, her mülkiyet birimini ifade eden mülkiyet hakkı ve diğer haklara ait tapu bilgilerini içermektedir. Fikri mülkiyete konu ve kişilere özel bilgiler dışında, kamu kurumlarının uygulamalarında ihtiyaç duyduğu Tapu-Kadastro bilgilerini kapsamaktadır. Emlak vergilerinin sürdürülebilir yönetimi, mülkiyet hakkının korunması ve üzerindeki yapılar ile olan ilişkisi tapu ve kadastro bilgileri üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca Mülkiyet tabanlı her türlü projenin başarıya ulaşabilmesi için, tapu ve kadastro

4 bilgilerinin içeriğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası ve ulusal standartlarda oluşturulması ve ileri teknolojinin sağladığı imkânlarla donatılmış bilgi sistemi üzerinden kullanıma sunulması zorunluluğu vardır Uygulama Alanları Tüm formatlara uyum sağlayabilecek, farklı amaçlar için kullanılabilen bir tapu kadastro veri teması TUCBS için oluşturulmaya çalışılmıştır. Tapu Kadastro veri temasında belirlenen detay tipleri ülkemizde tanımlanan tüm tapu kadastro verilerine uygun olacak şekilde seçilmekle birlikte; INSPIRE ın tanımladığı tapu kadastro özelliklerini de sağlayacak niteliktedir. Tapu Kadastro veri temasının Arazi yönetimi, Kadastro uygulamaları, Taşınmaz değerlemesi, Kamulaştırma ve toplulaştırma, İmar uygulamaları, Arazi/Kent Bilgi Sistemleri, Toprak reformu, Vergilendirme, Yer seçimi, Altyapı ve üstyapı projeleri gibi kullanım alanları mevcuttur TUCBS.TK Uygulama Şeması Tapu-Kadastro veri teması; Konumsal Birimleri, Kadastro Orijinal Verilerini, Kadastro Veri Yapısını, Tapuda Tescil Edilen Taşınmazları, Kişileri ve Harici Verileri temsil eden altı gruba (paket) ayrılmıştır. Veri teması temel gruplarışekil 1 da gösterilmiştir.

5 pkg Tapu Kadastro_ «applicationschema» KadKonumsalBirim «applicationschema» TapuTescil «applicationschema» TKHariciVeri «applicationschema» TapuKişi «applicationschema» KadOrjVeri «applicationschema» KadVeriYapısı Şekil 1 TUCBS Tapu-Kadastro Veri Teması grupları class TK_Temel TapuKişi::TK_Kişi +taraf hks 0..* TapuTescil::TK_HKS +hks 1..* +tnesne 1 TapuTescil:: TK_TescilNesne +tnesne kbirim 1 KadKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim Şekil 2. TUCBS Tapu-Kadastro Veri Teması temel işleyişi Veri teması modelinin en temel işleyişi dört temel detay sınıfı arasındaki ilişki ile tanımlanmıştır. Bu sınıflar teknik açıdan ve konumsal olarak kayıt altına alınan konumsal birimleri, bu konumsal birimlerin veya bir tek gruplama ile elde edilen kombinasyonlarının tescil edilmesi ile meydana gelen tescil nesneleri (taşınmaz kayıtları), tescil edilen taşınmazlar üzerindeki hak, kısıtlama ve sorumlulukları (HKS), HKS ile ilgili olan kişileri ve bunların aralarındaki ilişkileri temsil etmektedirler (Şekil 2).

6 Konumsal Birim grubunda; uygulamada alan, teorik olarak ise alan ve hacim geometrisine sahip KonumsalBirim temel detay sınıfı yer almaktadır. Bu sınıf diğer konumsal birim detay sınıfı türleri olan Parsel, Bina, BinaBölümü, KonumsalBirimKümesi, Ada, ProjeAlanı ve Irtifak detay sınıflarının (Şekil 3) temel özelliklerini tanımlamaktadır. class TK_KonumsalBirim_Özet +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume parsel 1 TK_Parsel +parsel 1..* +küme 0..* TK_KonumsalBirimKumesi +irtifak 0..* TK_Irtifak + kisitlamalar: CharacterString TK_KonumsalBirim + alan: Integer [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + referansnokta: GM_Point [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface TK_Ada TK_ProjeAlani OzetBina «featuretype» BI::Bina +kisim 0..* «featuretype» BI::BinaBlok Şekil 3. KonumsalBirim detay sınıfı türleri KonumsalBirim grubunda tasarlanan detay sınıfları kadastro verileri üzerinde ihtiyaç duyulan sorgulama ve analizleri yapabilme yeteneğinin sağlanması amacıyla özel olarak tasarlanmış ve aralarındaki ilişkiler de bu çerçevede tanımlanmıştır. Bu detay sınıfları ile; parsel türlerinin sınıflandırılması, parseller üzerinde yapılan teknik uygulamalar sonucu değişikliklerin hiyerarşik ilişki tanımlamasıyla kaydedilmesi, konumsal (alansal) irtifak haklarının kaydedilmesi, parsellerin kümelenmesi ile en alt düzeyden üst düzeye kadar idari birim sınırlarının yönetilmesi, parsellerin ada bazında kümelenmesi ile kadastro ve imar adalarının yönetilmesi ve ayrıca toplu olarak uygulanan projelerin uygulama

7 alanlarının (hangi parseller üzerinde uygulandığının) yönetilmesi (Şekil 4) mümkün olmaktadır. class TK_KonumsalBirim_Parsel&Küme +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume 0..1 «enumeration» TK_ParselTuru Attributes + kadastroparseli + imarparseli + müsterekalan + kamusalalan TK_Parsel + adreskimlik: HariciAdres [0..*] + kullanimcinsi: CharacterString + parselturu: TK_ParselTuru TK_KonumsalBirimKumesi + kbkkimlik: Oid + duzey: Integer +parsel 1..* +küme +parsel 1 0..* Parsel sinirlari icinde +irtifak 0..* TK_Irtifak + kisitlamalar: CharacterString Iliskili olmayanlar arasinda bindirme olabilir. TK_KonumsalBirim + kbkimlik: Oid + isim: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: Oid [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + referansnokta: GM_Point [0..1] + alan: Integer [0..1] + hacim: Integer [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface «Post-condition» {Düzey 1 ve üstünde bindirme yok.} TK_Ada + adakimlik: Oid + adano: Int + adatürü: TK_AdaTürü constraints {düzey=1} {AI_Parsel[1..*]--TK_Ada[1]} «Post-condition» {Bindirme yok, Sinir paylasimi yok.} TK_ProjeAlanı + projekimlik: Oid + projesorumlukurulus: CharacterString + projetürü: TK_ProjeTürü {düzey=1} constraints Bindirme olabilir. «datatype» KadVeriYapısı:: Oid + localid: Char + isim: Char «CodeList» TK_ProjeTürü + irtifakenkamulaştırma + kamulaştırma + tesiskadastro + toplulaştırma + yenilemekadastro Şekil 4. KonumsalBirim detay sınıfları içerikleri ve ilişkileri KonumsalBirim grubundaki diğer detay sınıfları arazi veya arsa niteliği taşıyan taşınmazlar üzerindeki yapay nesneleri tanımlamaktadır. Hukuki olarak bir bina arsası ile birlikte tescil edilebilirken bina bölümlerinden yalnızca bağımsız bölüm olanlar arsa payları ve müşterek kullanım alanları ile hisseleri oranınca tescil edilebilirler. Bu yasal gereklilik nedeniyle bina bölümleri (müşterek kullanım alanları) ve bağımsız bölümler BinaBölümü detay sınıfı ile ve

8 bunların birleşmesinden (doğal geometrik ilişki) oluşan bina da Bina detay sınıfı ile birbirinden bağımsız ve ilişkili olarak modellenmiştir (Şekil 5). class TK_KonumsalBirim_Bina TK_KonumsalBirim OzetBina «featuretype» BI::Bina TK_Parsel +bagimsizbolum 1..* +once 0..* «featuretype» BI::BinaBlok +sonra 0..* +kisim 0..* +bagimsizbolum «featuretype» BI::BinaBagimsizBolum + geometri: GM_Primitive + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] «enumeration» TK_BolumTuru Attributes + bagimsizbolum + ortakkullanimalani 1..* Şekil 5. Bina ve bina bölümü detay sınıfları class TK_KonumsalBirim_Katman&Harita TK_Katman TK_KonumsalBirim + kkimlik: Oid + isim: CharacterString [0..1] + tur: TK_KatmanIcerikTuru [0..1] + veriyapisi: TK_VeriyapisiTuru [0..1] + kayitturu: AI_KayitTuru + etiketle(öznitelik) : Annotation +katman kbirim 0..* «use» «use» «interface» TK_KadÇap + paftano: Char + adano: Int + parselno: Int + boyutlandır(adaparselno) : Map «interface» TK_Pafta + paftano: Char + indeksle(paftano) : Map «use» «use» KadVeriYapısı::TK_Paftaİndeksi + kkimlik: Oid + paftano: CharacterString [0..1] + ölçek: Ratio

9 Şekil 6. Katman, Çap ve Pafta detay sınıfları KonumsalBirim grubunda konumsal verilerin (nokta, çizgi, alan) katmanlar halinde görüntülenebilmesi ve kullanılabilmesi için Katman detay sınıfı tasarlanmıştır. Katmanların ve pafta indeksinin birlikte kullanımı ile katmanların birer altkümesi olan kadastro paftalarının temsil edilmesi için Pafta detay sınıfı ve ayrıca bir veya birkaç taşınmaza ilişkin (konumsal birimle ilişkili) kadastro çapının üretilmesi için KadÇap detay sınıfları tasarlanmıştır (Şekil 6). class TK_KadastroOrjinalVeri KadastroVeriYapisi::TK_AsilBelge + basvuru: DateTime + e-imza: Binary [0..1] + kabul: DateTime + kayit: DateTime + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli TK_KonumsalIslemBelge «CodeList» AI_OlcuBelgeTuru + gps&gnssolcu + olcukrokisi + ortofoto + rolatifolcu + topoharita + videogoruntu TK_KonumsalAsilBelge + kalite: DQ_Element [0..*] + olculer: MultiMedia + olcutarihi: DateTime + tur: AI_OlcuBelgeTuru +ölçü 0..* + dayanak: MultiMedia + digerbelge: MultiMedia [0..*] + hesaplar: MultiMedia [0..*] + turu: TK_TeknikIslemTuru +belge 1 +belge 1 +kbirim 1..* KadastroKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim +kbirim 0..* +kaynak 1..* +nokta 1..* TK_AsilNokta 0..* katman 0..1 KadastroKonumsalBirim:: TK_Katman + /boyut: Integer + donusum: CC_Operation [0..1] + kalite: DQ_Element [0..*] + konumasil: GM_Point + konumdegisim: GM_Point [0..1] + nkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli JeodezikReferansSistemi «featuretype» JN::JeodezikKontrolNoktasi TK_Nokta + isaretturu: TK_DetayIsaretTuru + noktaturu: TK_NoktaTuru «enumeration» TK_NoktaTuru Attributes + köse + detay «CodeList» TK_DetayIsaretTuru + belirsiz + digerdogalisaret + digeryapayisaret + kösetasi «CodeList» JN::JeodezikNoktaTuru + düsey + düseyanatudka + yatayagana + yatayagsiklastirma1 + yatayagsiklastirma2 + yatayagsiklastirma3 + yatayagsiklastirmadizi + yataygpsc1 + yataygpsc2 + yataygpsc3 + yataygpstutka

10 Şekil 7. Orijinal Veri Grubu detay sınıfları Orijinal veri grubunda kadastro teknik işlemleri esnasında yapılan bütün işlem, ölçü ve nokta bilgilerinin arşivlenmesi amacıyla KonumsalAsılBelge, Konumsal İşlemBelge ve AsılNokta detay sınıfları (Şekil 7) tasarlanmıştır. AsılNokta detay sınıfının iki türü vardır. Bunlar jeodezik yatay ve düşey kontrol noktaları bilgilerini temsil eden JdzKontrolNokta detay sınıfı ve parsel köşe noktası ve diğer detay noktalarını temsil eden Noktadetay sınıflarıdır (Şekil 7). Orijinal verilerin arşivlenmesine yönelik bu tasarım ile bütün resmi ve teknik evrakların arşivlenmesi ve içeriklerinin ilgili oldukları nesnelerle ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. class TK_VeriYapısı TK_Paftaİndeksi + kkimlik: Oid + paftano: CharacterString [0..1] + ölçek: Ratio +kbirim 0..* KadKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim +kbirim 0..* arti +sınır 0..* eksi +sınır 0..* KadOrjVeri::TK_AsilNokta + nkimlik: Oid + /boyut: Integer + konumasil: GM_Point + konumdegisim: GM_Point [0..1] + kalite: DQ_Element [0..*] + donusum: CC_Operation [0..1] +nokta 1..* +nokta 0,2..* {ordered} +sınır 0..* TK_Sınır + skimlik: Oid [0..1] + /geometri: GM_Curve [0..1] + sınırtanimlamasi: CharacterString [0..1] + /tahminidogruluk: Length [0..1] + /uretimyontemi: LI_Lineage [0..1] +sınır 0..* +kaynak 1..* KadOrjVeri::TK_KonumsalAsilBelge + olculer: MultiMedia + kalite: DQ_Element [0..*] + olcutarihi: DateTime + tur: AI_OlcuBelgeTuru +kaynak 0..1 TK_AsilBelge + kbkimlik: Oid + kabul: DateTime + e-imza: Binary [0..1] + kayit: DateTime + basvuru: DateTime Şekil 8. Veri Yapısı grubu detay sınıfları Veri Yapısı grubunda ise tasarımla ilgili en temel detay sınıfları tanımlanmıştır. Konumsal olmayan zamansal değişimlerin takip edilmesi için nesnelerin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitişlerini belirleyen bir soyut detay sınıfı (VersionadObject) tanımlanmış ve ilgili bütün

11 detay sınıfları bu soyut sınıfın bir özellemesi (specialization) olarak tasarlanmıştır. Bunun dışında bütün teknik ve hukuki belgelerin temel özelliklerini tanımlamak için AsılBelge soyut detay sınıfı, nokta ve çizgi parçalarından oluşan ve kendilerine özgü özniteliklere sahip olabilen taşınmaz sınırlarının temsil edilmesi aralarındaki topolojik ilişkilerin yönetilebilmesi için Sınırdetay sınıfı ve ayrıca kadastro verilerinin konumsal alt kümelerinin sınırlarının belirlenmesi için de Paftaİndeksi detay sınıfı (Şekil 8) tasarlanmıştır. Sınırdetay sınıfı ile taşınmaz sınırlarının yön bilgileri yönetilmekte, bu sayede karmaşık alanlar (iç içe poligonlar) ve topolojik işlemler (sınırlar ile taşınmaz alanının üretilmesi) yönetilebilmektedir. class TK_KB_TN_HKS_İlişki «CodeList» TK_TescilTuru + kentsel + kırsal + maden + müşterekalan + orman + katmülkiyeti + katirtifakı + devremülk TK_TescilNesne + tnno: Oid + isim: CharacterString [0..1] + tescilturu: TK_TescilTuru [0..1] TK_HKS +tnesne 1 +hks 1..* + hisse: Oran + zamanperiyodu: Time [0..1] +tnesne kbirim 1 KadKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim «Feature Type» TK_KB_TN_İlişkisi + zamanperiyodu: Time + açıklama: Char Şekil 9. KonumsalBirim ve TescilNesne detay sınıflarının ilişkisi KonumsalBirim detay sınıfı ile temsil edilen her türlü konumsal birim direkt olarak tescil edilmesi mümkün olmayan niteliktedir. Örneğin bir parsel ve üzerindeki bina birlikte aynı kişi adına tescil edilebilir (üzerinde hak tesis edilebilir) veya bir bağımsız bölüm üzerinde bulunduğu parselin bir kısmı (arsa payı) ve ayrıca binanın ortak kullanım alanları ile birlikte kaydedilebilir. Bu gibi kombinasyonların yönetimi için KonumsalBirim detay sınıfı ile TescilNesne detay sınıfı arasında ilişki tanımlanmış ve tescilin bazı şartlar veya zamana bağlı olması durumu da TK_KB_TN_İlişkisi detay sınıfı ile dikkate alınmıştır(şekil 9).

12 Tapu grubunda TescilNesne detay sınıfı dışında her türlü hukuki işlemi temsil etmek için detay sınıfları tanımlanmıştır. Tescil edilen nesneler üzerindeki Hak, Kısıtlama ve Sorumlukları (HKS) temsil etmek için HKS detay sınıfı ve bu sınıfın türleri olan Hak, Kısıtlama ve Sorumluluk detay sınıfları tasarlanmıştır (Şekil 10). Tescil edilen her bir hak, kısıtlama ve sorumluluğun kimin adına yapıldığını belirlemek amacıyla Kişi detay sınıfı ile HKS detay sınıfı ilişkilendirilmiştir. Ayrıca müşterek kullanım alanlarının (müşterek methal) kişi hüviyeti kazanması için TescilNesne ve Kişidetay sınıfları ilişkilendirilmiştir. Haklar üzerinde tesis edilebilecek ipotekler için İpotek detay sınıfı tasarlanmış ve Hak detay sınıfı ile sıralı ilişki tanımlanmıştır. Her bir HKS ve ipotek tesisi için bir yasal belge arşivlenmesi gereğinden ve ayrıca her yasal belgeden sorumlu (işlemi yapan, onaylayan vb) kişiler olması nedeniyle gerekli ilişkiler tanımlanmıştır (Şekil 10). class TK_Tapu TapuKişi::TK_Kişi 0..* 0..* TK_TescilNesne +nesne 0..1 KişiOlarakTescilNesne +kişi kredisaglayici +ipotek 1..* 0..* TK_Ipotek + miktar: Integer + faizorani: Float + sira: Integer +tnesne 1 +taraf sorumlu +belge +hks TK_IdariBelge TK_HKS + hisse: Oran + zamanperiyodu: Time [0..1] 0..* +hks 0..* TK_AsilBelge + satisbedeli: Measure [0..1] + belgeicerigi: MultiMediaType + tur: AI_IdariBelgeTuru +ipotek * * +bagli (sirali) +hks 1..* +belge +belge 1..* +hak 1..* TK_Hak + tur: TK_HakTuru TK_Sorumluluk + tur: TK_SorumlulukTuru TK_Kisitlama + tur: TK_KisitlamaTuru «CodeList» TK_SorumlulukTuru + tarihieserbakim + sulamakanalbakim «CodeList» TK_KisitlamaTuru + irtifakhakki + insaatyasagi + tarihieser «CodeList» TK_HakTuru + malik + kiralama + tarimfaaliyet + otlatma + sukullanım Şekil 10. Tapu Tescil grubu detay sınıfları

13 Kişi grubunda taşınmazlar üzerinde bir hak, kısıtlama veya sorumluluk sahibi olan kişiler ve ayrıca tapu kadastro teknik ve hukuki işlemleri ile ilgisi olan kişilerin kayıtların tutulması için Kişi detay sınıfı (Şekil 11) tasarlanmıştır. Kişiler gerçek kişi, tüzel kişi, tescilnesne ve tüzel kişiliği olmayan grup veya kurumlar olabilmektedir. class TK_Kişi +kişi 0..1 KişiOlarakTescilNesne +nesne 0..1 TapuTescil:: TK_TescilNesne TK_Kişi + kişikimlik: HariciKişi + tur: AI_KişiTuru «enumeration» AI_KişiTuru +kişiler 2..* AI_Uye + hisse: Oran [0..1] +grup 0..* AI_Grup + grupno: Oid + tur: AI_TarafGrupTuru + isim: PT_FreeText [0..1] constraints {sum(ai_uye.hisse)=1 her grupda} Attributes + gercekkisi + tuzelkisi + tescilnesne + grup «datatype» KadVeriYapısı::Oran + pay: int + payda: int «CodeList» AI_TarafGrupTuru + birlik + aile Şekil 11. Kişi grubu detay sınıfları Harici Veri grubunda ise kişi temel bilgilerinin nüfus kayıt sisteminden elde edileceği düşüncesi ile Harici Kişi ve benzer şekilde adres bilgilerinin de adres kayıt sisteminden elde edileceği düşüncesiyle Harici Adres detay sınıfları tanımlanmıştır. Bu kapsamda belirlenen ve yukarıda açıklanan tüm detay sınıfları birçok veri teması ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içindedir. Örneğin; TUCBS: BI temasında, her binanın ve kapsadığı bağımsız bölümler mülkiyet birimi ile ifade edilebilen ada ve parsel numarasına sahiptir. TUCBS: ID temasındaki idari birim sınırları mülki birimler olan ada ve parselleri bölemez. TUCBS: AO temasında arazi örtüsü niteliği belirtilen alanlar ada ve parsel ile ilişkilidir.

14 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI DETAY KATALOĞU Yüklenic Alt yüklenici Eylül 2012

15 1.1.1 Tapu Kadastro Tip: Paket Durum: Önerilen. Versiyon. Faz 1.0. Paket: TUCBS Detaylar: Oluşturulma Tarihi:6/22/2012. Son Değiştirilme Tarihi 6/22/2012 GUID: {C03377BA-7A72-4cb A2A1F6C36CAB} TK Tip: Paket (Uygulama Şeması) Durum: Önerilen. Versiyon 1.0. Faz 1.0. Paket: Tapu Kadastro Detaylar: Oluşturulma Tarihi:6/28/2012. Son Değiştirilme Tarihi 6/28/2012 GUID: {A3FC63AB-58DD-42d8-81F3-469C C} Tapu Kadastro - (Paket diyagram) Oluşturan: inan on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {91F1A1FF-5A55-484b-B0B2-73DFD5B05644}

16 pkg Tapu Kadastro «applicationschema» KadastroKonumsalBirim «applicationschema» TapuTescil «applicationschema» TKHariciVeri «applicationschema» TapuKisi «applicationschema» KadastroOrjinalVeri «applicationschema» KadastroVeriYapisi Sekil: 26 Tapu Kadastro - (Paket diyagram) Oluşturan: inan on 6/4/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {941F55B ed6-954C-CB8BA5D7AD6E}

17 Sekil: 27 TK_Temel - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 7/27/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012 Versiyon: 1.0.

18 GUID: { B-A BFD0-D520FD4F9A5F} class TK_Temel TapuKisi::TK_Kisi +taraf hks 0..* TapuTescil::TK_HKS +hks 1..* +tnesne 1 TapuTescil:: TK_TescilNesne +tnesne kbirim 1 KadastroKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim Sekil: 28 TK_KonumsalGenelDetayli - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 7/27/2012 Son Değiştirildi: 6/28/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {12633E2B-DC AB50-F1ED9F78C424}

19 class TK_KonumsalGenelDetayli «enumeration» KadastroKonumsalBirim:: TK_ParselTuru Attributes Parsel + kadastroparseli sinirlari + imarparseli icinde + müsterekalan + kamusalalan +parsel 1 +once 0..* KadastroKonumsalBirim::TK_Parsel + adreskimlik: HariciAdres [0..*] + kullanimcinsi: CharacterString + parselturu: TK_ParselTuru +sonra 0..* +parsel 1..* +küme 0..* +element 1..* KadastroKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirimKumesi + duzey: Integer +kume kbkkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli TK_AsilBelge «CodeList» KadastroOrjinalVeri:: KadastroKonumsalBirim:: +irtifak KadastroKonumsalBirim:: TK_KonumsalIslemBelge TK_KatmanIcerikTuru TK_Irtifak 0..* + dayanak: MultiMedia + bina + kisitlamalar: CharacterString + digerbelge: MultiMedia [0..*] + hak + hesaplar: MultiMedia [0..*] + karisik + turu: TK_TeknikIslemTuru + kisitlama Iliskili olmayanlar arasinda + sorumluluk +belge 1 bindirme olabilir. «use» KadastroKonumsalBirim::TK_Katman +kbirim + isim: CharacterString [0..1] 1..* + kayitturu: AI_KayitTuru KadastroKonumsalBirim::TK_KonumsalBirim + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + tur: TK_KatmanIcerikTuru [0..1] + alan: Integer [0..1] + veriyapisi: TK_VeriYapisiTuru [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] +kbirim +katman «use» + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] 0..* etiketle(öznitelik) : Annotation + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli referansnokta: GM_Point [0..1] «CodeList» KadastroKonumsalBirim:: + areaclosed() : Boolean TK_VeriyapisiTuru + computearea() : Integer + cizgi + createarea() : GM_Surface + nokta + poligon + topolojik 0..* «interface» KadastroKonumsalBirim:: TK_KadastroCap + adano: int + paftano: char + parselno: int + boyutlandýr(adaparselno) : Map «interface» KadastroKonumsalBirim:: TK_Pafta + paftano: char «use» + indeksle(paftano) : Map «use» KadastroVeriYapisi::TK_PaftaIndeksi + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + olcek: Ratio + paftano: CharacterString [0..1] KadastroKonumsalBirim::TK_Ada + adakimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + adano: Integer + adaturu: TK_AdaTuru constraints {düzey=1} {AI_Parsel[1..*]--TK_Ada[1]} «Post-condition» {Bindirme yok, Sinir paylasimi yok.} Bindirme olabilir. KadastroKonumsalBirim::TK_ProjeAlani + projekimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + projesorumlukurulus: CharacterString + projeturu: TK_ProjeTuru constraints {düzey=1} «CodeList» KadastroKonumsalBirim:: TK_ProjeTürü + irtifakenkamulastirma + kamulastirma + tesiskadastro + toplulastirma + yenilemekadastro «datatype» KadastroOrjinalVeri::TK_AsilNokta KadastroVeriYapisi::Oid + /boyut: Integer + isim: CharacterString + donusum: CC_Operation [0..1] + localid: CharacterString + kalite: DQ_Element [0..*] + konumasil: GM_Point + konumdegisim: GM_Point [0..1] + nkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli KadastroOrjinalVeri::TK_Nokta + isaretturu: TK_DetayIsaretTuru + noktaturu: TK_NoktaTuru «enumeration» «CodeList» KadastroOrjinalVeri:: KadastroOrjinalVeri:: TK_NoktaTuru TK_DetayIsaretTuru Attributes + belirsiz + köse + digerdogalisaret + detay + digeryapayisaret + kösetasi JeodezikReferansSistemi «featuretype» JN::JeodezikKontrolNoktasi «CodeList» JN::JeodezikNoktaTuru + düsey + düseyanatudka + yatayagana + yatayagsiklastirma1 + yatayagsiklastirma2 + yatayagsiklastirma3 + yatayagsiklastirmadizi + yataygpsc1 + yataygpsc2 + yataygpsc3 + yataygpstutka Sekil: KadastroKonumsalBirim Tip: Paket (Uygulama Şeması) Durum: Önerilen. Versiyon 1.0. Faz 1.0. Paket: TK Detaylar: Oluşturulma Tarihi:6/8/2012. Son Değiştirilme Tarihi 6/27/2012

20 GUID: {A12E1F DF7-DBBC3FB2067F} Kadastro ile yönetilmesi ve sunulmasi gereken alan ve harita bilgilerini temsil eder. TK_KonumsalBirim_Özet - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/28/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {408224F2-41A7-45ed-A E3674BF39}

21 class TK_KonumsalBirim_Özet +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume parsel 1 TK_Parsel +parsel 1..* +küme 0..* TK_KonumsalBirimKumesi +irtifak 0..* TK_Irtifak + kisitlamalar: CharacterString TK_KonumsalBirim + alan: Integer [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + referansnokta: GM_Point [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface TK_Ada TK_ProjeAlani OzetBina «featuretype» BI::Bina +kisim 0..* «featuretype» BI::BinaBlok Sekil: 30 TK_KonumsalBirim_Parsel&Küme - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012

22 Versiyon: 1.0. GUID: {A79AAE9A-E3F5-42b7-9DA0-7B0F9D4E9864} class TK_KonumsalBirim_Parsel&Küme +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume 0..1 «enumeration» TK_ParselTuru Attributes + kadastroparseli + imarparseli + müsterekalan + kamusalalan TK_Parsel + adreskimlik: HariciAdres [0..*] + kullanimcinsi: CharacterString + parselturu: TK_ParselTuru +parsel 1..* +küme +parsel 1 0..* TK_KonumsalBirimKumesi Parsel sinirlari icinde + duzey: Integer + kbkkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli +irtifak 0..* TK_Irtifak + kisitlamalar: CharacterString Iliskili olmayanlar arasinda bindirme olabilir. TK_KonumsalBirim + alan: Integer [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + referansnokta: GM_Point [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface «Post-condition» {Bindirme yok, Sinir paylasimi yok.} Bindirme olabilir. «datatype» KadastroVeriYapisi::Oid + isim: CharacterString + localid: CharacterString TK_Ada + adakimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + adano: Integer + adaturu: TK_AdaTuru constraints {düzey=1} {AI_Parsel[1..*]--TK_Ada[1]} TK_ProjeAlani + projekimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + projesorumlukurulus: CharacterString + projeturu: TK_ProjeTuru {düzey=1} constraints «CodeList» TK_ProjeTürü + irtifakenkamulastirma + kamulastirma + tesiskadastro + toplulastirma + yenilemekadastro Sekil: 31

23 TK_KonumsalBirim_Bina - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/28/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {2463AE7A-0A74-4bdc-87E8-EB8B9E588944} class TK_KonumsalBirim_Bina TK_KonumsalBirim OzetBina «featuretype» BI::Bina TK_Parsel +bagimsizbolum 1..* +once 0..* «featuretype» BI::BinaBlok +sonra 0..* +kisim 0..* +bagimsizbolum «featuretype» BI::BinaBagimsizBolum + geometri: GM_Primitive + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] «enumeration» TK_BolumTuru Attributes + bagimsizbolum + ortakkullanimalani 1..* Sekil: 32

24 TK_KonumsalBirim_Katman&Harita - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012 Versiyon: 1.0. GUID: { BB-458f-A280-3FC1CA90AF95} class TK_KonumsalBirim_Katman&Harita TK_Katman TK_KonumsalBirim + isim: CharacterString [0..1] + kayitturu: AI_KayitTuru + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + tur: TK_KatmanIcerikTuru [0..1] + veriyapisi: TK_VeriYapisiTuru [0..1] + etiketle(öznitelik) : Annotation +katman kbirim 0..* «use» «use» «interface» TK_KadastroCap + adano: int + paftano: char + parselno: int + boyutlandýr(adaparselno) : Map «interface» TK_Pafta + paftano: char + indeksle(paftano) : Map «use» «use» KadastroVeriYapisi::TK_PaftaIndeksi + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + olcek: Ratio + paftano: CharacterString [0..1]

25 Sekil: 33 TK_KonumsalBirim_Detayli - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/28/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {D1BDA352-E157-41c7-8CBB }

26 class TK_KonumsalBirim_Detayli +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume 0..1 «enumeration» TK_ParselTuru Attributes + kadastroparseli + imarparseli + müsterekalan + kamusalalan TK_Parsel + adreskimlik: HariciAdres [0..*] + kullanimcinsi: CharacterString + parselturu: TK_ParselTuru +parsel 1..* +küme +parsel 1 0..* TK_KonumsalBirimKumesi Parsel sinirlari icinde + duzey: Integer + kbkkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli +irtifak TK_Irtifak 0..* + kisitlamalar: CharacterString Iliskili olmayanlar arasinda bindirme olabilir. +kbirim 0..* TK_KonumsalBirim + alan: Integer [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + referansnokta: GM_Point [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface +katman 0..1 «CodeList» TK_VeriyapisiTuru + cizgi + nokta + poligon + topolojik «CodeList» TK_KatmanIcerikTuru + bina + hak + karisik + kisitlama + sorumluluk TK_Katman + isim: CharacterString [0..1] + kayitturu: AI_KayitTuru + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + tur: TK_KatmanIcerikTuru [0..1] + veriyapisi: TK_VeriYapisiTuru [0..1] + etiketle(öznitelik) : Annotation TK_Ada + adakimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + adano: Integer + adaturu: TK_AdaTuru constraints {düzey=1} {AI_Parsel[1..*]--TK_Ada[1]} «Post-condition» {Bindirme yok, Sinir paylasimi yok.} Bindirme olabilir. «datatype» KadastroVeriYapisi::Oid + isim: CharacterString + localid: CharacterString «CodeList» TK_ProjeTürü + irtifakenkamulastirma + kamulastirma + tesiskadastro + toplulastirma + yenilemekadastro OzetBina «featuretype» BI::Bina +bagimsizbolum 1..* +bagimsizbolum 1..* «featuretype» BI::BinaBagimsizBolum TK_ProjeAlani + projekimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + projesorumlukurulus: CharacterString + projeturu: TK_ProjeTuru {düzey=1} constraints «featuretype» BI::BinaBlok +kisim 0..* «enumeration» TK_BolumTuru Attributes + bagimsizbolum + ortakkullanimalani Sekil: TK_Ada Tip: Sınıf TK_KonumsalBirimKumesi Durum: Önerilen. Versiyon 1.0. Faz 1.0. Paket: KadastroKonumsalBirim Detaylar: Oluşturulma Tarihi:6/30/2008. Son Değiştirilme Tarihi 6/27/2012. GUID: {6E779F e5-86AC-4979AF74816C}

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih:

Detaylı

Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme

Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/1 Sayı 104 www.hkmo.org.tr Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme Halil İbrahim İNAN 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Özet Geleneksel olarak tapu ve kadastro

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarih:

Detaylı

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ÖZET DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI F. Döner 1, C. Bıyık 2, O. Demir 2 1 Gümüşhane

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 - GENEL OLARAK "22/a" KAVRAMI Nevzat İhsan SARI Müfettiş Yrd. İkinci kadastro yasağını düzenleyen 3402 sayılı Kadastro Yasası'nın 22. maddesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ TAPU SİCİLİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI VE TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ (TAKBİS) UYGULAMALARI DENİZ DENİZ TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI

Detaylı

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ

DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ 20 25 Nisan 2015 İSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKİYE DE İKİNCİ KADASTRO YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ VE ALMANYA ÖRNEĞİ Ahmet KARACA Ömer YURDAKUL Mehmet ŞEN Kadastro Şube Müdürü Harita Yüksek

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI İstanbul un Yeni Kurulan İlçeleri İçin Mülki ve Beledi Kurumların Konumlandırılmasına Yönelik Bir Analiz: KAMU HİZMETLERİ-KAMU KURUMLARI İLİŞKİ YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA (Proje

Detaylı

TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ (A) ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi

Detaylı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu. e-belediyeler İÇİN BİR ADRES BİLGİ SİSTEMİ MODELİ Volkan YILDIRIM 1, Mehmet ÇETE 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

BİNA VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ

BİNA VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2993 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1946 BİNA VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ Yazarlar Doç.Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN (Ünite 1-8) Öğr.Gör. Lütfi MUTLU (Ünite 8) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI

EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI EMLAK BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA ATAŞEHİR PİLOT PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarında işin başlangıcında bir proje yönetim yöntemi belirlenmelidir. Proje yönetim

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ M. Erkan UÇANER, Eylem KAYA Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara eucaner@altindag.bel.tr, ekaya@altindag.bel.tr

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK:

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı