TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI"

Transkript

1 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012

2 1.1 TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması Tapu-Kadastro; kadastrosu yapılan ve yeryüzünde mülkiyet hakkına sahip en küçük homojen birim olan kadastro parseli ve taşınmaz malları konumsal olarak ifade eder. Bu taşınmaz mallar için tapu kütüğünde tescil edilen mülkiyet ve diğer haklara ait bilgileri içerir. Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesidir. Tapu Kadastro temel olarak ada, parsel, parsel köşe noktaları, irtifak hakkı ve tapu bilgilerini içermektedir Kapsamı Mevcut Durum Ülkemizde tapu-kadastro, verinin yönetimi konusunda Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi kapsamında yapılan otomasyon çalışmalarıdır. Proje çerçevesinde öncelikle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkez ve taşra teşkilatları tarafından sunulan hizmetlerin otomasyonuna yönelik yazılım geliştirme ve pilot uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Özellikle konumsal verilerin geleneksel yaklaşımlarla yönetilmesi yerine modellenmesi, konumsal verilerin zamansal değişimlerinin izlenmesi ve veri kalite standartlarının geliştirilmesi konularında eksikleri olan proje henüz tüm ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır. TUCBS projesi kapsamında Tapu-Kadastro Veri Teması geliştirilme aşamasında gerçekleştirilen kurumsal analizler sonucu elde edilen veriler ışığında, uluslararası coğrafi veri modelleri ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Bu kapsamda ayrıca Almanya ve Hollanda da Tapu-Kadastro verilerinin otomasyonu, modernizasyonu ve modellenmesi ile ilgili çalışmalar (bakınız Çete, 2008) da incelenmiştir. Tapu-Kadastro Veri Teması geliştirilmesinde temel olarak ISO/FDIS Land Administration Domain Model (LADM) kullanılmış olup bir INSPIRE veri teması olan kadastro parselleri (Cadastral Parcels) de dikkate alınmıştır. Ayrıca bilimsel çalışmalarda (Kaufmann ve Steudler, 1998; UN-ECE, 1996; van Oosterom vd., 2006; İnan, 2010) veya TAKBİS de yer alan kavram veya

3 modelleme öngörülerinden ihtiyaç analizi ile ortaya çıkanlar dikkate alınmıştır. İhtiyaç analizi dışında kalan bazı önemli modelleme yaklaşımları (örneğin zamansal veri yönetimi, topolojik veri yapısı, idari birimler, tescil dışı alanlar vb.) ise istisnai olarak veri temasına ilave edilmiştir. Tapu-Kadastro veri temasının geliştirilmesinde kullanılan temel modelleme yaklaşımı olan ISO/FDIS veri modeli, Uluslar Arası Haritacılar Birliği (FIG) öncülüğünde bir uluslararası ISO standardı olarak geliştirilmektedir. Birçok geliştirme sürecinden geçmiş olan bu çalışmanın 2013 yılı sonunda bir ISO standardı olarak yayınlanması planlanmaktadır. Modelde birçok ülkenin tapu-kadastro sistemlerinin ortak özelliklerini yansıtan temel bir veri modeli sunulmaktadır. INSPIRE Cadastral Parcels Data Schema ise INSPIRE projesi çerçevesinde yalnızca kadastro parsellerinin temsil edilmesi ve böylece tapu-kadastro ile ilişkinin sağlanması amacıyla geliştirilmiş olan bir veri modelidir. Kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan Tapu Kadastro Veri Temasının, 10 bakanlığın, 24 genel müdürlüğün, 25 farklı daire başkanlığı tarafından; 77 farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu 24 farklı arazi örtüsü katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, verilen beyanlara göre, bu işler yapılırken 24 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmiştir. Tanımlanan 77 farklı işten 59 u mevcut durumda yapılan işler, geriye kalan 18 iş ise önerilen işler olarak beyanlara yansımıştır İçerik Tapu Kadastro kapsamında mülkiyete konu alan geometrideki ada, parsel; nokta geometride parsel köşe noktaları, her mülkiyet birimini ifade eden mülkiyet hakkı ve diğer haklara ait tapu bilgilerini içermektedir. Fikri mülkiyete konu ve kişilere özel bilgiler dışında, kamu kurumlarının uygulamalarında ihtiyaç duyduğu Tapu-Kadastro bilgilerini kapsamaktadır. Emlak vergilerinin sürdürülebilir yönetimi, mülkiyet hakkının korunması ve üzerindeki yapılar ile olan ilişkisi tapu ve kadastro bilgileri üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca Mülkiyet tabanlı her türlü projenin başarıya ulaşabilmesi için, tapu ve kadastro

4 bilgilerinin içeriğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası ve ulusal standartlarda oluşturulması ve ileri teknolojinin sağladığı imkânlarla donatılmış bilgi sistemi üzerinden kullanıma sunulması zorunluluğu vardır Uygulama Alanları Tüm formatlara uyum sağlayabilecek, farklı amaçlar için kullanılabilen bir tapu kadastro veri teması TUCBS için oluşturulmaya çalışılmıştır. Tapu Kadastro veri temasında belirlenen detay tipleri ülkemizde tanımlanan tüm tapu kadastro verilerine uygun olacak şekilde seçilmekle birlikte; INSPIRE ın tanımladığı tapu kadastro özelliklerini de sağlayacak niteliktedir. Tapu Kadastro veri temasının Arazi yönetimi, Kadastro uygulamaları, Taşınmaz değerlemesi, Kamulaştırma ve toplulaştırma, İmar uygulamaları, Arazi/Kent Bilgi Sistemleri, Toprak reformu, Vergilendirme, Yer seçimi, Altyapı ve üstyapı projeleri gibi kullanım alanları mevcuttur TUCBS.TK Uygulama Şeması Tapu-Kadastro veri teması; Konumsal Birimleri, Kadastro Orijinal Verilerini, Kadastro Veri Yapısını, Tapuda Tescil Edilen Taşınmazları, Kişileri ve Harici Verileri temsil eden altı gruba (paket) ayrılmıştır. Veri teması temel gruplarışekil 1 da gösterilmiştir.

5 pkg Tapu Kadastro_ «applicationschema» KadKonumsalBirim «applicationschema» TapuTescil «applicationschema» TKHariciVeri «applicationschema» TapuKişi «applicationschema» KadOrjVeri «applicationschema» KadVeriYapısı Şekil 1 TUCBS Tapu-Kadastro Veri Teması grupları class TK_Temel TapuKişi::TK_Kişi +taraf hks 0..* TapuTescil::TK_HKS +hks 1..* +tnesne 1 TapuTescil:: TK_TescilNesne +tnesne kbirim 1 KadKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim Şekil 2. TUCBS Tapu-Kadastro Veri Teması temel işleyişi Veri teması modelinin en temel işleyişi dört temel detay sınıfı arasındaki ilişki ile tanımlanmıştır. Bu sınıflar teknik açıdan ve konumsal olarak kayıt altına alınan konumsal birimleri, bu konumsal birimlerin veya bir tek gruplama ile elde edilen kombinasyonlarının tescil edilmesi ile meydana gelen tescil nesneleri (taşınmaz kayıtları), tescil edilen taşınmazlar üzerindeki hak, kısıtlama ve sorumlulukları (HKS), HKS ile ilgili olan kişileri ve bunların aralarındaki ilişkileri temsil etmektedirler (Şekil 2).

6 Konumsal Birim grubunda; uygulamada alan, teorik olarak ise alan ve hacim geometrisine sahip KonumsalBirim temel detay sınıfı yer almaktadır. Bu sınıf diğer konumsal birim detay sınıfı türleri olan Parsel, Bina, BinaBölümü, KonumsalBirimKümesi, Ada, ProjeAlanı ve Irtifak detay sınıflarının (Şekil 3) temel özelliklerini tanımlamaktadır. class TK_KonumsalBirim_Özet +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume parsel 1 TK_Parsel +parsel 1..* +küme 0..* TK_KonumsalBirimKumesi +irtifak 0..* TK_Irtifak + kisitlamalar: CharacterString TK_KonumsalBirim + alan: Integer [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + referansnokta: GM_Point [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface TK_Ada TK_ProjeAlani OzetBina «featuretype» BI::Bina +kisim 0..* «featuretype» BI::BinaBlok Şekil 3. KonumsalBirim detay sınıfı türleri KonumsalBirim grubunda tasarlanan detay sınıfları kadastro verileri üzerinde ihtiyaç duyulan sorgulama ve analizleri yapabilme yeteneğinin sağlanması amacıyla özel olarak tasarlanmış ve aralarındaki ilişkiler de bu çerçevede tanımlanmıştır. Bu detay sınıfları ile; parsel türlerinin sınıflandırılması, parseller üzerinde yapılan teknik uygulamalar sonucu değişikliklerin hiyerarşik ilişki tanımlamasıyla kaydedilmesi, konumsal (alansal) irtifak haklarının kaydedilmesi, parsellerin kümelenmesi ile en alt düzeyden üst düzeye kadar idari birim sınırlarının yönetilmesi, parsellerin ada bazında kümelenmesi ile kadastro ve imar adalarının yönetilmesi ve ayrıca toplu olarak uygulanan projelerin uygulama

7 alanlarının (hangi parseller üzerinde uygulandığının) yönetilmesi (Şekil 4) mümkün olmaktadır. class TK_KonumsalBirim_Parsel&Küme +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume 0..1 «enumeration» TK_ParselTuru Attributes + kadastroparseli + imarparseli + müsterekalan + kamusalalan TK_Parsel + adreskimlik: HariciAdres [0..*] + kullanimcinsi: CharacterString + parselturu: TK_ParselTuru TK_KonumsalBirimKumesi + kbkkimlik: Oid + duzey: Integer +parsel 1..* +küme +parsel 1 0..* Parsel sinirlari icinde +irtifak 0..* TK_Irtifak + kisitlamalar: CharacterString Iliskili olmayanlar arasinda bindirme olabilir. TK_KonumsalBirim + kbkimlik: Oid + isim: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: Oid [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + referansnokta: GM_Point [0..1] + alan: Integer [0..1] + hacim: Integer [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface «Post-condition» {Düzey 1 ve üstünde bindirme yok.} TK_Ada + adakimlik: Oid + adano: Int + adatürü: TK_AdaTürü constraints {düzey=1} {AI_Parsel[1..*]--TK_Ada[1]} «Post-condition» {Bindirme yok, Sinir paylasimi yok.} TK_ProjeAlanı + projekimlik: Oid + projesorumlukurulus: CharacterString + projetürü: TK_ProjeTürü {düzey=1} constraints Bindirme olabilir. «datatype» KadVeriYapısı:: Oid + localid: Char + isim: Char «CodeList» TK_ProjeTürü + irtifakenkamulaştırma + kamulaştırma + tesiskadastro + toplulaştırma + yenilemekadastro Şekil 4. KonumsalBirim detay sınıfları içerikleri ve ilişkileri KonumsalBirim grubundaki diğer detay sınıfları arazi veya arsa niteliği taşıyan taşınmazlar üzerindeki yapay nesneleri tanımlamaktadır. Hukuki olarak bir bina arsası ile birlikte tescil edilebilirken bina bölümlerinden yalnızca bağımsız bölüm olanlar arsa payları ve müşterek kullanım alanları ile hisseleri oranınca tescil edilebilirler. Bu yasal gereklilik nedeniyle bina bölümleri (müşterek kullanım alanları) ve bağımsız bölümler BinaBölümü detay sınıfı ile ve

8 bunların birleşmesinden (doğal geometrik ilişki) oluşan bina da Bina detay sınıfı ile birbirinden bağımsız ve ilişkili olarak modellenmiştir (Şekil 5). class TK_KonumsalBirim_Bina TK_KonumsalBirim OzetBina «featuretype» BI::Bina TK_Parsel +bagimsizbolum 1..* +once 0..* «featuretype» BI::BinaBlok +sonra 0..* +kisim 0..* +bagimsizbolum «featuretype» BI::BinaBagimsizBolum + geometri: GM_Primitive + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] «enumeration» TK_BolumTuru Attributes + bagimsizbolum + ortakkullanimalani 1..* Şekil 5. Bina ve bina bölümü detay sınıfları class TK_KonumsalBirim_Katman&Harita TK_Katman TK_KonumsalBirim + kkimlik: Oid + isim: CharacterString [0..1] + tur: TK_KatmanIcerikTuru [0..1] + veriyapisi: TK_VeriyapisiTuru [0..1] + kayitturu: AI_KayitTuru + etiketle(öznitelik) : Annotation +katman kbirim 0..* «use» «use» «interface» TK_KadÇap + paftano: Char + adano: Int + parselno: Int + boyutlandır(adaparselno) : Map «interface» TK_Pafta + paftano: Char + indeksle(paftano) : Map «use» «use» KadVeriYapısı::TK_Paftaİndeksi + kkimlik: Oid + paftano: CharacterString [0..1] + ölçek: Ratio

9 Şekil 6. Katman, Çap ve Pafta detay sınıfları KonumsalBirim grubunda konumsal verilerin (nokta, çizgi, alan) katmanlar halinde görüntülenebilmesi ve kullanılabilmesi için Katman detay sınıfı tasarlanmıştır. Katmanların ve pafta indeksinin birlikte kullanımı ile katmanların birer altkümesi olan kadastro paftalarının temsil edilmesi için Pafta detay sınıfı ve ayrıca bir veya birkaç taşınmaza ilişkin (konumsal birimle ilişkili) kadastro çapının üretilmesi için KadÇap detay sınıfları tasarlanmıştır (Şekil 6). class TK_KadastroOrjinalVeri KadastroVeriYapisi::TK_AsilBelge + basvuru: DateTime + e-imza: Binary [0..1] + kabul: DateTime + kayit: DateTime + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli TK_KonumsalIslemBelge «CodeList» AI_OlcuBelgeTuru + gps&gnssolcu + olcukrokisi + ortofoto + rolatifolcu + topoharita + videogoruntu TK_KonumsalAsilBelge + kalite: DQ_Element [0..*] + olculer: MultiMedia + olcutarihi: DateTime + tur: AI_OlcuBelgeTuru +ölçü 0..* + dayanak: MultiMedia + digerbelge: MultiMedia [0..*] + hesaplar: MultiMedia [0..*] + turu: TK_TeknikIslemTuru +belge 1 +belge 1 +kbirim 1..* KadastroKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim +kbirim 0..* +kaynak 1..* +nokta 1..* TK_AsilNokta 0..* katman 0..1 KadastroKonumsalBirim:: TK_Katman + /boyut: Integer + donusum: CC_Operation [0..1] + kalite: DQ_Element [0..*] + konumasil: GM_Point + konumdegisim: GM_Point [0..1] + nkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli JeodezikReferansSistemi «featuretype» JN::JeodezikKontrolNoktasi TK_Nokta + isaretturu: TK_DetayIsaretTuru + noktaturu: TK_NoktaTuru «enumeration» TK_NoktaTuru Attributes + köse + detay «CodeList» TK_DetayIsaretTuru + belirsiz + digerdogalisaret + digeryapayisaret + kösetasi «CodeList» JN::JeodezikNoktaTuru + düsey + düseyanatudka + yatayagana + yatayagsiklastirma1 + yatayagsiklastirma2 + yatayagsiklastirma3 + yatayagsiklastirmadizi + yataygpsc1 + yataygpsc2 + yataygpsc3 + yataygpstutka

10 Şekil 7. Orijinal Veri Grubu detay sınıfları Orijinal veri grubunda kadastro teknik işlemleri esnasında yapılan bütün işlem, ölçü ve nokta bilgilerinin arşivlenmesi amacıyla KonumsalAsılBelge, Konumsal İşlemBelge ve AsılNokta detay sınıfları (Şekil 7) tasarlanmıştır. AsılNokta detay sınıfının iki türü vardır. Bunlar jeodezik yatay ve düşey kontrol noktaları bilgilerini temsil eden JdzKontrolNokta detay sınıfı ve parsel köşe noktası ve diğer detay noktalarını temsil eden Noktadetay sınıflarıdır (Şekil 7). Orijinal verilerin arşivlenmesine yönelik bu tasarım ile bütün resmi ve teknik evrakların arşivlenmesi ve içeriklerinin ilgili oldukları nesnelerle ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. class TK_VeriYapısı TK_Paftaİndeksi + kkimlik: Oid + paftano: CharacterString [0..1] + ölçek: Ratio +kbirim 0..* KadKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim +kbirim 0..* arti +sınır 0..* eksi +sınır 0..* KadOrjVeri::TK_AsilNokta + nkimlik: Oid + /boyut: Integer + konumasil: GM_Point + konumdegisim: GM_Point [0..1] + kalite: DQ_Element [0..*] + donusum: CC_Operation [0..1] +nokta 1..* +nokta 0,2..* {ordered} +sınır 0..* TK_Sınır + skimlik: Oid [0..1] + /geometri: GM_Curve [0..1] + sınırtanimlamasi: CharacterString [0..1] + /tahminidogruluk: Length [0..1] + /uretimyontemi: LI_Lineage [0..1] +sınır 0..* +kaynak 1..* KadOrjVeri::TK_KonumsalAsilBelge + olculer: MultiMedia + kalite: DQ_Element [0..*] + olcutarihi: DateTime + tur: AI_OlcuBelgeTuru +kaynak 0..1 TK_AsilBelge + kbkimlik: Oid + kabul: DateTime + e-imza: Binary [0..1] + kayit: DateTime + basvuru: DateTime Şekil 8. Veri Yapısı grubu detay sınıfları Veri Yapısı grubunda ise tasarımla ilgili en temel detay sınıfları tanımlanmıştır. Konumsal olmayan zamansal değişimlerin takip edilmesi için nesnelerin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitişlerini belirleyen bir soyut detay sınıfı (VersionadObject) tanımlanmış ve ilgili bütün

11 detay sınıfları bu soyut sınıfın bir özellemesi (specialization) olarak tasarlanmıştır. Bunun dışında bütün teknik ve hukuki belgelerin temel özelliklerini tanımlamak için AsılBelge soyut detay sınıfı, nokta ve çizgi parçalarından oluşan ve kendilerine özgü özniteliklere sahip olabilen taşınmaz sınırlarının temsil edilmesi aralarındaki topolojik ilişkilerin yönetilebilmesi için Sınırdetay sınıfı ve ayrıca kadastro verilerinin konumsal alt kümelerinin sınırlarının belirlenmesi için de Paftaİndeksi detay sınıfı (Şekil 8) tasarlanmıştır. Sınırdetay sınıfı ile taşınmaz sınırlarının yön bilgileri yönetilmekte, bu sayede karmaşık alanlar (iç içe poligonlar) ve topolojik işlemler (sınırlar ile taşınmaz alanının üretilmesi) yönetilebilmektedir. class TK_KB_TN_HKS_İlişki «CodeList» TK_TescilTuru + kentsel + kırsal + maden + müşterekalan + orman + katmülkiyeti + katirtifakı + devremülk TK_TescilNesne + tnno: Oid + isim: CharacterString [0..1] + tescilturu: TK_TescilTuru [0..1] TK_HKS +tnesne 1 +hks 1..* + hisse: Oran + zamanperiyodu: Time [0..1] +tnesne kbirim 1 KadKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim «Feature Type» TK_KB_TN_İlişkisi + zamanperiyodu: Time + açıklama: Char Şekil 9. KonumsalBirim ve TescilNesne detay sınıflarının ilişkisi KonumsalBirim detay sınıfı ile temsil edilen her türlü konumsal birim direkt olarak tescil edilmesi mümkün olmayan niteliktedir. Örneğin bir parsel ve üzerindeki bina birlikte aynı kişi adına tescil edilebilir (üzerinde hak tesis edilebilir) veya bir bağımsız bölüm üzerinde bulunduğu parselin bir kısmı (arsa payı) ve ayrıca binanın ortak kullanım alanları ile birlikte kaydedilebilir. Bu gibi kombinasyonların yönetimi için KonumsalBirim detay sınıfı ile TescilNesne detay sınıfı arasında ilişki tanımlanmış ve tescilin bazı şartlar veya zamana bağlı olması durumu da TK_KB_TN_İlişkisi detay sınıfı ile dikkate alınmıştır(şekil 9).

12 Tapu grubunda TescilNesne detay sınıfı dışında her türlü hukuki işlemi temsil etmek için detay sınıfları tanımlanmıştır. Tescil edilen nesneler üzerindeki Hak, Kısıtlama ve Sorumlukları (HKS) temsil etmek için HKS detay sınıfı ve bu sınıfın türleri olan Hak, Kısıtlama ve Sorumluluk detay sınıfları tasarlanmıştır (Şekil 10). Tescil edilen her bir hak, kısıtlama ve sorumluluğun kimin adına yapıldığını belirlemek amacıyla Kişi detay sınıfı ile HKS detay sınıfı ilişkilendirilmiştir. Ayrıca müşterek kullanım alanlarının (müşterek methal) kişi hüviyeti kazanması için TescilNesne ve Kişidetay sınıfları ilişkilendirilmiştir. Haklar üzerinde tesis edilebilecek ipotekler için İpotek detay sınıfı tasarlanmış ve Hak detay sınıfı ile sıralı ilişki tanımlanmıştır. Her bir HKS ve ipotek tesisi için bir yasal belge arşivlenmesi gereğinden ve ayrıca her yasal belgeden sorumlu (işlemi yapan, onaylayan vb) kişiler olması nedeniyle gerekli ilişkiler tanımlanmıştır (Şekil 10). class TK_Tapu TapuKişi::TK_Kişi 0..* 0..* TK_TescilNesne +nesne 0..1 KişiOlarakTescilNesne +kişi kredisaglayici +ipotek 1..* 0..* TK_Ipotek + miktar: Integer + faizorani: Float + sira: Integer +tnesne 1 +taraf sorumlu +belge +hks TK_IdariBelge TK_HKS + hisse: Oran + zamanperiyodu: Time [0..1] 0..* +hks 0..* TK_AsilBelge + satisbedeli: Measure [0..1] + belgeicerigi: MultiMediaType + tur: AI_IdariBelgeTuru +ipotek * * +bagli (sirali) +hks 1..* +belge +belge 1..* +hak 1..* TK_Hak + tur: TK_HakTuru TK_Sorumluluk + tur: TK_SorumlulukTuru TK_Kisitlama + tur: TK_KisitlamaTuru «CodeList» TK_SorumlulukTuru + tarihieserbakim + sulamakanalbakim «CodeList» TK_KisitlamaTuru + irtifakhakki + insaatyasagi + tarihieser «CodeList» TK_HakTuru + malik + kiralama + tarimfaaliyet + otlatma + sukullanım Şekil 10. Tapu Tescil grubu detay sınıfları

13 Kişi grubunda taşınmazlar üzerinde bir hak, kısıtlama veya sorumluluk sahibi olan kişiler ve ayrıca tapu kadastro teknik ve hukuki işlemleri ile ilgisi olan kişilerin kayıtların tutulması için Kişi detay sınıfı (Şekil 11) tasarlanmıştır. Kişiler gerçek kişi, tüzel kişi, tescilnesne ve tüzel kişiliği olmayan grup veya kurumlar olabilmektedir. class TK_Kişi +kişi 0..1 KişiOlarakTescilNesne +nesne 0..1 TapuTescil:: TK_TescilNesne TK_Kişi + kişikimlik: HariciKişi + tur: AI_KişiTuru «enumeration» AI_KişiTuru +kişiler 2..* AI_Uye + hisse: Oran [0..1] +grup 0..* AI_Grup + grupno: Oid + tur: AI_TarafGrupTuru + isim: PT_FreeText [0..1] constraints {sum(ai_uye.hisse)=1 her grupda} Attributes + gercekkisi + tuzelkisi + tescilnesne + grup «datatype» KadVeriYapısı::Oran + pay: int + payda: int «CodeList» AI_TarafGrupTuru + birlik + aile Şekil 11. Kişi grubu detay sınıfları Harici Veri grubunda ise kişi temel bilgilerinin nüfus kayıt sisteminden elde edileceği düşüncesi ile Harici Kişi ve benzer şekilde adres bilgilerinin de adres kayıt sisteminden elde edileceği düşüncesiyle Harici Adres detay sınıfları tanımlanmıştır. Bu kapsamda belirlenen ve yukarıda açıklanan tüm detay sınıfları birçok veri teması ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içindedir. Örneğin; TUCBS: BI temasında, her binanın ve kapsadığı bağımsız bölümler mülkiyet birimi ile ifade edilebilen ada ve parsel numarasına sahiptir. TUCBS: ID temasındaki idari birim sınırları mülki birimler olan ada ve parselleri bölemez. TUCBS: AO temasında arazi örtüsü niteliği belirtilen alanlar ada ve parsel ile ilişkilidir.

14 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI DETAY KATALOĞU Yüklenic Alt yüklenici Eylül 2012

15 1.1.1 Tapu Kadastro Tip: Paket Durum: Önerilen. Versiyon. Faz 1.0. Paket: TUCBS Detaylar: Oluşturulma Tarihi:6/22/2012. Son Değiştirilme Tarihi 6/22/2012 GUID: {C03377BA-7A72-4cb A2A1F6C36CAB} TK Tip: Paket (Uygulama Şeması) Durum: Önerilen. Versiyon 1.0. Faz 1.0. Paket: Tapu Kadastro Detaylar: Oluşturulma Tarihi:6/28/2012. Son Değiştirilme Tarihi 6/28/2012 GUID: {A3FC63AB-58DD-42d8-81F3-469C C} Tapu Kadastro - (Paket diyagram) Oluşturan: inan on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {91F1A1FF-5A55-484b-B0B2-73DFD5B05644}

16 pkg Tapu Kadastro «applicationschema» KadastroKonumsalBirim «applicationschema» TapuTescil «applicationschema» TKHariciVeri «applicationschema» TapuKisi «applicationschema» KadastroOrjinalVeri «applicationschema» KadastroVeriYapisi Sekil: 26 Tapu Kadastro - (Paket diyagram) Oluşturan: inan on 6/4/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {941F55B ed6-954C-CB8BA5D7AD6E}

17 Sekil: 27 TK_Temel - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 7/27/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012 Versiyon: 1.0.

18 GUID: { B-A BFD0-D520FD4F9A5F} class TK_Temel TapuKisi::TK_Kisi +taraf hks 0..* TapuTescil::TK_HKS +hks 1..* +tnesne 1 TapuTescil:: TK_TescilNesne +tnesne kbirim 1 KadastroKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirim Sekil: 28 TK_KonumsalGenelDetayli - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 7/27/2012 Son Değiştirildi: 6/28/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {12633E2B-DC AB50-F1ED9F78C424}

19 class TK_KonumsalGenelDetayli «enumeration» KadastroKonumsalBirim:: TK_ParselTuru Attributes Parsel + kadastroparseli sinirlari + imarparseli icinde + müsterekalan + kamusalalan +parsel 1 +once 0..* KadastroKonumsalBirim::TK_Parsel + adreskimlik: HariciAdres [0..*] + kullanimcinsi: CharacterString + parselturu: TK_ParselTuru +sonra 0..* +parsel 1..* +küme 0..* +element 1..* KadastroKonumsalBirim:: TK_KonumsalBirimKumesi + duzey: Integer +kume kbkkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli TK_AsilBelge «CodeList» KadastroOrjinalVeri:: KadastroKonumsalBirim:: +irtifak KadastroKonumsalBirim:: TK_KonumsalIslemBelge TK_KatmanIcerikTuru TK_Irtifak 0..* + dayanak: MultiMedia + bina + kisitlamalar: CharacterString + digerbelge: MultiMedia [0..*] + hak + hesaplar: MultiMedia [0..*] + karisik + turu: TK_TeknikIslemTuru + kisitlama Iliskili olmayanlar arasinda + sorumluluk +belge 1 bindirme olabilir. «use» KadastroKonumsalBirim::TK_Katman +kbirim + isim: CharacterString [0..1] 1..* + kayitturu: AI_KayitTuru KadastroKonumsalBirim::TK_KonumsalBirim + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + tur: TK_KatmanIcerikTuru [0..1] + alan: Integer [0..1] + veriyapisi: TK_VeriYapisiTuru [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] +kbirim +katman «use» + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] 0..* etiketle(öznitelik) : Annotation + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli referansnokta: GM_Point [0..1] «CodeList» KadastroKonumsalBirim:: + areaclosed() : Boolean TK_VeriyapisiTuru + computearea() : Integer + cizgi + createarea() : GM_Surface + nokta + poligon + topolojik 0..* «interface» KadastroKonumsalBirim:: TK_KadastroCap + adano: int + paftano: char + parselno: int + boyutlandýr(adaparselno) : Map «interface» KadastroKonumsalBirim:: TK_Pafta + paftano: char «use» + indeksle(paftano) : Map «use» KadastroVeriYapisi::TK_PaftaIndeksi + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + olcek: Ratio + paftano: CharacterString [0..1] KadastroKonumsalBirim::TK_Ada + adakimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + adano: Integer + adaturu: TK_AdaTuru constraints {düzey=1} {AI_Parsel[1..*]--TK_Ada[1]} «Post-condition» {Bindirme yok, Sinir paylasimi yok.} Bindirme olabilir. KadastroKonumsalBirim::TK_ProjeAlani + projekimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + projesorumlukurulus: CharacterString + projeturu: TK_ProjeTuru constraints {düzey=1} «CodeList» KadastroKonumsalBirim:: TK_ProjeTürü + irtifakenkamulastirma + kamulastirma + tesiskadastro + toplulastirma + yenilemekadastro «datatype» KadastroOrjinalVeri::TK_AsilNokta KadastroVeriYapisi::Oid + /boyut: Integer + isim: CharacterString + donusum: CC_Operation [0..1] + localid: CharacterString + kalite: DQ_Element [0..*] + konumasil: GM_Point + konumdegisim: GM_Point [0..1] + nkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli KadastroOrjinalVeri::TK_Nokta + isaretturu: TK_DetayIsaretTuru + noktaturu: TK_NoktaTuru «enumeration» «CodeList» KadastroOrjinalVeri:: KadastroOrjinalVeri:: TK_NoktaTuru TK_DetayIsaretTuru Attributes + belirsiz + köse + digerdogalisaret + detay + digeryapayisaret + kösetasi JeodezikReferansSistemi «featuretype» JN::JeodezikKontrolNoktasi «CodeList» JN::JeodezikNoktaTuru + düsey + düseyanatudka + yatayagana + yatayagsiklastirma1 + yatayagsiklastirma2 + yatayagsiklastirma3 + yatayagsiklastirmadizi + yataygpsc1 + yataygpsc2 + yataygpsc3 + yataygpstutka Sekil: KadastroKonumsalBirim Tip: Paket (Uygulama Şeması) Durum: Önerilen. Versiyon 1.0. Faz 1.0. Paket: TK Detaylar: Oluşturulma Tarihi:6/8/2012. Son Değiştirilme Tarihi 6/27/2012

20 GUID: {A12E1F DF7-DBBC3FB2067F} Kadastro ile yönetilmesi ve sunulmasi gereken alan ve harita bilgilerini temsil eder. TK_KonumsalBirim_Özet - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/28/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {408224F2-41A7-45ed-A E3674BF39}

21 class TK_KonumsalBirim_Özet +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume parsel 1 TK_Parsel +parsel 1..* +küme 0..* TK_KonumsalBirimKumesi +irtifak 0..* TK_Irtifak + kisitlamalar: CharacterString TK_KonumsalBirim + alan: Integer [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + referansnokta: GM_Point [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface TK_Ada TK_ProjeAlani OzetBina «featuretype» BI::Bina +kisim 0..* «featuretype» BI::BinaBlok Sekil: 30 TK_KonumsalBirim_Parsel&Küme - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012

22 Versiyon: 1.0. GUID: {A79AAE9A-E3F5-42b7-9DA0-7B0F9D4E9864} class TK_KonumsalBirim_Parsel&Küme +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume 0..1 «enumeration» TK_ParselTuru Attributes + kadastroparseli + imarparseli + müsterekalan + kamusalalan TK_Parsel + adreskimlik: HariciAdres [0..*] + kullanimcinsi: CharacterString + parselturu: TK_ParselTuru +parsel 1..* +küme +parsel 1 0..* TK_KonumsalBirimKumesi Parsel sinirlari icinde + duzey: Integer + kbkkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli +irtifak 0..* TK_Irtifak + kisitlamalar: CharacterString Iliskili olmayanlar arasinda bindirme olabilir. TK_KonumsalBirim + alan: Integer [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + referansnokta: GM_Point [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface «Post-condition» {Bindirme yok, Sinir paylasimi yok.} Bindirme olabilir. «datatype» KadastroVeriYapisi::Oid + isim: CharacterString + localid: CharacterString TK_Ada + adakimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + adano: Integer + adaturu: TK_AdaTuru constraints {düzey=1} {AI_Parsel[1..*]--TK_Ada[1]} TK_ProjeAlani + projekimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + projesorumlukurulus: CharacterString + projeturu: TK_ProjeTuru {düzey=1} constraints «CodeList» TK_ProjeTürü + irtifakenkamulastirma + kamulastirma + tesiskadastro + toplulastirma + yenilemekadastro Sekil: 31

23 TK_KonumsalBirim_Bina - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/28/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {2463AE7A-0A74-4bdc-87E8-EB8B9E588944} class TK_KonumsalBirim_Bina TK_KonumsalBirim OzetBina «featuretype» BI::Bina TK_Parsel +bagimsizbolum 1..* +once 0..* «featuretype» BI::BinaBlok +sonra 0..* +kisim 0..* +bagimsizbolum «featuretype» BI::BinaBagimsizBolum + geometri: GM_Primitive + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] «enumeration» TK_BolumTuru Attributes + bagimsizbolum + ortakkullanimalani 1..* Sekil: 32

24 TK_KonumsalBirim_Katman&Harita - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/27/2012 Versiyon: 1.0. GUID: { BB-458f-A280-3FC1CA90AF95} class TK_KonumsalBirim_Katman&Harita TK_Katman TK_KonumsalBirim + isim: CharacterString [0..1] + kayitturu: AI_KayitTuru + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + tur: TK_KatmanIcerikTuru [0..1] + veriyapisi: TK_VeriYapisiTuru [0..1] + etiketle(öznitelik) : Annotation +katman kbirim 0..* «use» «use» «interface» TK_KadastroCap + adano: int + paftano: char + parselno: int + boyutlandýr(adaparselno) : Map «interface» TK_Pafta + paftano: char + indeksle(paftano) : Map «use» «use» KadastroVeriYapisi::TK_PaftaIndeksi + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + olcek: Ratio + paftano: CharacterString [0..1]

25 Sekil: 33 TK_KonumsalBirim_Detayli - (Logical diyagram) Oluşturan: gislab on 6/27/2012 Son Değiştirildi: 6/28/2012 Versiyon: 1.0. GUID: {D1BDA352-E157-41c7-8CBB }

26 class TK_KonumsalBirim_Detayli +once 0..* +sonra 0..* +element 1..* +kume 0..1 «enumeration» TK_ParselTuru Attributes + kadastroparseli + imarparseli + müsterekalan + kamusalalan TK_Parsel + adreskimlik: HariciAdres [0..*] + kullanimcinsi: CharacterString + parselturu: TK_ParselTuru +parsel 1..* +küme +parsel 1 0..* TK_KonumsalBirimKumesi Parsel sinirlari icinde + duzey: Integer + kbkkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli +irtifak TK_Irtifak 0..* + kisitlamalar: CharacterString Iliskili olmayanlar arasinda bindirme olabilir. +kbirim 0..* TK_KonumsalBirim + alan: Integer [0..1] + etiket: CharacterString [0..1] + gkbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli [0..1] + isim: CharacterString [0..1] + kbkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + referansnokta: GM_Point [0..1] + areaclosed() : Boolean + computearea() : Integer + createarea() : GM_Surface +katman 0..1 «CodeList» TK_VeriyapisiTuru + cizgi + nokta + poligon + topolojik «CodeList» TK_KatmanIcerikTuru + bina + hak + karisik + kisitlama + sorumluluk TK_Katman + isim: CharacterString [0..1] + kayitturu: AI_KayitTuru + kkimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + tur: TK_KatmanIcerikTuru [0..1] + veriyapisi: TK_VeriYapisiTuru [0..1] + etiketle(öznitelik) : Annotation TK_Ada + adakimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + adano: Integer + adaturu: TK_AdaTuru constraints {düzey=1} {AI_Parsel[1..*]--TK_Ada[1]} «Post-condition» {Bindirme yok, Sinir paylasimi yok.} Bindirme olabilir. «datatype» KadastroVeriYapisi::Oid + isim: CharacterString + localid: CharacterString «CodeList» TK_ProjeTürü + irtifakenkamulastirma + kamulastirma + tesiskadastro + toplulastirma + yenilemekadastro OzetBina «featuretype» BI::Bina +bagimsizbolum 1..* +bagimsizbolum 1..* «featuretype» BI::BinaBagimsizBolum TK_ProjeAlani + projekimlik: TK_KonumsalGenelDetayli + projesorumlukurulus: CharacterString + projeturu: TK_ProjeTuru {düzey=1} constraints «featuretype» BI::BinaBlok +kisim 0..* «enumeration» TK_BolumTuru Attributes + bagimsizbolum + ortakkullanimalani Sekil: TK_Ada Tip: Sınıf TK_KonumsalBirimKumesi Durum: Önerilen. Versiyon 1.0. Faz 1.0. Paket: KadastroKonumsalBirim Detaylar: Oluşturulma Tarihi:6/30/2008. Son Değiştirilme Tarihi 6/27/2012. GUID: {6E779F e5-86AC-4979AF74816C}

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih:

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici kbsgml GML

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.UL Ulaşım VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.UL Ulaşım VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.UL Ulaşım VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012 1.1

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS. BI Bina VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS. BI Bina VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS. BI Bina VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012 1.1

Detaylı

Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme

Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/1 Sayı 104 www.hkmo.org.tr Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme Halil İbrahim İNAN 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Özet Geleneksel olarak tapu ve kadastro

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ ADRES VERİ MODELİ Proje Kodu: MAKS Rapor Kodu: MAKS-VeriModeli-AD Sürüm: 2.0 03.10.2012 Bu doküman Mekansal Adres Kayıt ve Çevrimiçi Emlak

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Tarih:

Detaylı

Planlama ve İmar Oturum Konuları

Planlama ve İmar Oturum Konuları KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici Planlama

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ TARİHÇE Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire kalemi adıyla kurulmuş ve cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012

Detaylı

KONUMSAL VERİ ENTEGRASYONU VE PAYLAŞIMI. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

KONUMSAL VERİ ENTEGRASYONU VE PAYLAŞIMI. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü KONUMSAL VERİ ENTEGRASYONU VE PAYLAŞIMI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Veri Paylaşımı Veri Paylaşımında esas olacak anahtar değerlerin belirlenmesi. Entegrasyonların sağlanması için verinin

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ RES PLANLAMA SÜRECİ YETKİ İSTENİLEN BİLGİ-BELGE YÖNTEM-İZLENECEK YOL PLAN ONAYI Enerji tesislerine ilişkin imar planları; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kapsamındaki CBS faaliyetleri ile: MEOP Kapsamındaki tüm işlemleri CBS tabanlı olarak yapılandırmak Milli Emlak Bilgi Sistemlerini daha etkin bir

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

Küme değerleme sistemi: Veri yönetimi ve kurumsal değişim üzerine

Küme değerleme sistemi: Veri yönetimi ve kurumsal değişim üzerine Küme değerleme sistemi: Veri yönetimi ve kurumsal değişim üzerine Dr. Volkan Çağdaş Yıldız Teknik Üniversitesi Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Taşınmaz Değerleme Orta Dönem Toplantısı 27/02 2014,

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi CBS 2007 T.10 PLANLAMA A. Ç.. AYDINOĞLU, H. SARIALİOĞLU LU Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim im Dengelerinin İrdelenmesi Arif Çağdaş AYDINOĞLU Giriş Nüfus ve istatistik

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Detaylı

HAZİ HAZ NE ARAZİLERİ LER YÖNETİ YÖNET M

HAZİ HAZ NE ARAZİLERİ LER YÖNETİ YÖNET M HAZİNE ARAZİLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI: ÇANKAYA ÖRNEĞİ T. Kavzoğlu, A.ArslanArslan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Muallimköy Kampüsü, Gebze-Kocaeli, kavzoglu@gyte.edu.tr

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARI BELİRLENMESİ PROJESİ: TRKBİS VERİ TEMALARI KATALOGLARI

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARI BELİRLENMESİ PROJESİ: TRKBİS VERİ TEMALARI KATALOGLARI TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARI BELİRLENMESİ PROJESİ: TRKBİS VERİ TEMALARI KATALOGLARI Yüklenici Alt yüklenici Mayıs 2012 - 2 - İçindekiler TRKBİS Detay Katalogları... 3 Adres... 6 Arazi Kullanımı...

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezik Tesisler VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezik Tesisler VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezik Tesisler VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER...

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ Son zamanlarda ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının (İSVİÇRE TÜRKİYE) Karşılaştırmalı Sorunları ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri Şebnem YÜRÜKLER AKÇA,Ali Kazım TELLİ,Ertuğrul EYÜBOĞLU,Hülya KARSLI,Osman

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS Web Servisi Kullanım Kılavuzu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 1) IlGetir()... 5 2) IlceGetir(int IlId)... 6 3) Getir(int

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR Yrd. Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün 166. Kuruluş

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İlçe Bazında Sınır Verileri (İlçe, Mahalle Ve Köy)(1

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012 1.1

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) HARİTA SERVİSLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 17.04.2013

Detaylı

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) TAKBİS- MEGSİS NEDİR? MEGSİS: Kadastro verilerinin sayısal olarak toplanarak, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V.

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. SUNUM İÇERİĞİ SAYS Nedir? Yapılan Çalışmalar Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları Karşılaşılan Sorunlar Sistemin Faydaları Hedefler 1 Kaç tane

Detaylı

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1 -ŞEHİR NEDİR? 1 1.1.1- Yönetsel Tanı m 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım 4 1.2- ŞEHİRCİLİK 4 1.3- TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI 6 1.3.1-

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) HARİTA SERVİSLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.2 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 17.04.2013

Detaylı

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet Taşınmazın Adresi 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Fiili Kullanımı :Baskül ve Arsası :Taşınmaz kullanılmamaktadır. İl Erzurum Köyü/ Mevkii

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ 1. PROJE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Proje Kodu: MAKS Rapor Kodu: MAKS- 1PCS- 10 Sürüm: 1.0 16.12.2011 SÜRÜM TARİHÇESİ Sürüm Tarih Değişiklik

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? A) Yönetim planı B) Eklentiler C) Rehin hakları D) Yevmiye numarası E) Tasarruf yetkisi kısıtlamaları 6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe A) Ana

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması TÜRİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012 Belge

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLEMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI Arş. Gör. Zühal KARAKAYACI Prof. Dr. Cennet OĞUZ

TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLEMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI Arş. Gör. Zühal KARAKAYACI Prof. Dr. Cennet OĞUZ TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERLEMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI Arş. Gör. Zühal KARAKAYACI Prof. Dr. Cennet OĞUZ Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Konya 2007 GİRİŞ Küreselleşme

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD)

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD) Sayısallaştırılmış ve yol dengelemeleri yapılmış uygulama imar planı (Düzenleme sınırı taslak olarak yol orta eksenlerinden geçirilmiş) Tapu planı (kadastro paftası) Uygulama paftası (Düzenleme sınırı

Detaylı

Multi-Purpose Cadastre Approach for Turkey

Multi-Purpose Cadastre Approach for Turkey Multi-Purpose Cadastre Approach for Turkey Mustafa ATASOY¹, Hakan ERASLAN¹, Sadık YILDIRIM² ¹Geomatics Engineering, Aksaray University, Aksaray, Turkey matasoy68@gmail.com, hakaneraslan.asu@gmail.com ²General

Detaylı

lması & Parsel Mülkiyet Analizleri

lması & Parsel Mülkiyet Analizleri Kadastral Verilerin CBS Ortamına Aktarılmas lması & Parsel Mülkiyet Analizleri Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN & Arş. Gör. Halil İbrahim İNAN Çalışmanın n Amacı Dijital Kadastro Verisi Bilgi Sistemi Kadastro

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR I. ULUSLARARASI (KENT- D 2013): MÜLKİYET..! İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR 1 GİRİŞ İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında tanımlanan arazi

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Koordinat Referans Sistemleri

Koordinat Referans Sistemleri Koordinat Referans Sistemleri Harita yapımında geometrik süreç Küre Referans yüzeyin seçimi Elipsoit Ölçek küçültme Dünya/Jeoit Harita düzlemine izdüşüm Harita Fiziksel yer yüzünün belli bir şekli yok,

Detaylı

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Veri Tabanı Tasarımı

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Veri Tabanı Tasarımı EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Veri Tabanı Tasarımı Dr. Dilek Küçük Veri Tabanı Tasarımı Kavramsal Veritabanı Tasarımı Gereksinim analizi adımında edinilen bilgilerle, verinin kısıtlamalarıyla

Detaylı

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1

Nihat Erdoğan, WCS-CE, Istanbul Turkey, 20-24 April 2015. 1 İHALELİ KADASTRO ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI TAŞINMAZLARA İLİŞKİN MÜLKİYET BİLGİLERİNİ DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA MUHAFAZA ETMEK, GÜNCELLEMEK VE HİZMETE SUNMAK. Misyonu ile çalışmalarını sürdüren TKGM; 168

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulaması. 1 of 36

Kentsel Dönüşüm Uygulaması. 1 of 36 Kentsel Dönüşüm Uygulaması 1 of 36 12 Adımla Kentsel Dönüşüm Proje İhaleye İNTERAKTİF KENT REHPERİ Çıkar UYGULAMASI Bakanlık Projeyi Onaylar Bölgenin Panoramik Çekimi Yapılır Kentsel Dönüşüm Raporu Bakanlığa

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı