PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU"

Transkript

1 Ege Co rafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 49-58, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 49-58, Izmir TURKEY ZM R L MAN BÖLGES NDE PROJE YARI MASINDAN NAZIM MAR PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs into the Urban Structural Plan in zmir Harbour District Ahmet ERD K Devlet Hava Limanlar letmesi, zmir Adnan KAPLAN Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarl Anabilim Dal, Bornova- zmir Abstract zmir Harbor District as a strategically significant domain of zmir Metropolitan City has been elaborated with a view to questioning the transformation of the urban design project competition s outputs into the district s structural plan. Within the confinement of this paper, the very source of some failures during this transformation falls into two basic references of which are the planning process itself in lack of accounting the region s geographical features along with ecological cycles, and the breadth of the ongoing argument basically reduced only to providing the best investment opportunities to possible entrepreneurs. So the pinpoint of this discourse emphasizes mostly establishing the new downtown of high-rise buildings, and ad-hoc urban development implication, instead of pursuing the pre-determined visions of the district s multifunctional nature which were, however, inaccurately laid out within the project competition s process. The paper based on the de facto that the harbor district potentially has substantial features for zmir in competing with some peer Mediterranean cities like Barcelona, Nice, Genoa, and Athens in terms of economic, commercial and socio-cultural aspects. It should be imperative to step into a districtspecific planning and design understanding within a well-conceived interdisciplinary setting, employing geographic determinants and ecological process alike. The continuum of the project competition - the planning process should thus be re-evaluated explicitly to address and revise some obvious failures of the process as much effectively as possible. Keywords: zmir Harbor District ; Urban Design Project Competition ; The Harbor District Structural Plan ; zmir s New Downtown

2 50 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN Giri Öz zmir ehrinde stratejik yönden önem ta yan zmir Liman Bölgesinde, kentsel tasar m proje yar mas nda elde edilen verilerin naz m imar plan na dönü türülmesi sürecinde ya anan sorunlar ele al nm t r. Bu çal ma çerçevesinde sorunlar n temelini, bölgenin co rafi verilerini ve ekolojik süreçlerini yeterince ele almayan planlama süreci ve konunun büyük ölçüde yat r mc ya uygun ko ullar sa lama hususuna indirgenmesi olu turmaktad r. Bu durumda proje yar mas nda bölge için öngörülen çok i levli hususlar n yerini sadece ekonomik dinamiklerin belirleyici oldu u yeni kent merkezi ve geleneksel imar planlama prati i almaktad r. zmir in emsal durumdaki Akdeniz k y kentleriyle rekabet edebilmesi yolunda bölgenin ta d önemden hareketle; co rafi verileri ve ekolojik süreçleri gözeten disiplinleraras çal malar temel alan, bölgeye özgü bir planlama ve tasar m anlay geli tirilmesi, bu kapsamda proje yar mas - planlama sürecinin yeniden ele al nmas öngörülmektedir. Anahtar Sözcükler: zmir Liman Bölgesi ; Kentsel Tasar m Proje Yar mas ; zmir Liman Bölgesi Naz m mar Plan ; zmir Yeni Kent Merkezi Günümüzde, özellikle Akdeniz Bölgesi liman kentlerinde yeni öngörü (vizyon) ve fiziksel strüktür olu turma yolunda haz rlanan senaryolar; k y kullan m na ba l olarak kent merkezlerinde yayala t rman n, tramvay, metro ve hafif rayl ula mla toplu ta mac l n te vik edilmesi, tarihi yap ve mekanlar n canland r lmas, k y boyunca ve iç kesimlere uzanan aç k mekan sistemi olu turulmas gibi bütünle ik çal malarda somutla maktad r. Bu çal malarda üç temel husus ön plana ç kmaktad r. Bunlar; - ilgili kenti uluslararas boyutta di er (k y ) kentlerle rekabet edebilecek düzeye ta mak, - özellikle liman bölgesinin kamusal kullan m n artt rmak, kent merkezi ve tarihi referanslarla ili kilendirmek suretiyle yeni cazibe merkezleri olu turmak, - kentin geri kalm kesimlerinin, özellikle ula m ve sosyal hizmetler alanlar nda yap lan iyile tirme çal malar sayesinde, k y kesimiyle ileti imini sa lamakt r. Son y llarda dünyada ve özellikle Avrupa kentlerinde sürdürülebilir kentsel geli me ba l alt ndaki uygulamalar zmir Liman Bölgesini ve dolay s yla k y (liman) odakl kentsel geli imi anlaml k lmaktad r. Geleneksel (imar) planlama pratiklerinin günümüzün çok boyutlu ve karma k mekansal sorunlar na çözüm getirememesinden dolay, k y peyzajlar n n planlanmas ve yönetimi hususu yeni anlay lar gerektirmektedir. zmir Büyük ehir Belediyesi Stratejik Plan öngörüsünde kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz in kültür ve sanat merkezi liman kenti ( zmir Büyük ehir Belediyesi, 2006) vurgusu böyle bir anlay a i aret etmektedir. zmir Metropoliten Alan Naz m mar Plan (1973) da bu öngörüyü destekleyen planlama kararlar na yer vermekteydi. Alsancak Liman n n geni letilmesi, Pasaport, Bostanl ve nciralt yat ve bal kç bar naklar n n in as, Kar yaka dan Üçkuyular a uzanan k y kesiminde kentin modern yerle im bölgeleri karakteristiklerinin korunmas ( mar ve skan Bakanl, 1973) gibi planlama kararlar izleyen dönemlerde uygulanamam t r. Liman bölgesi merkezi konumu ve stratejik yönden ta d önem itibar yla geli en kentin çok yönlü mekansal taleplerine yan t verebilecek potansiyeldedir. Bunlar n yan nda yeni sosyal ya am anlay, kamusal mekanlar gelene i ve de erler sistemi sayesinde kentin ticari, turizm ve rekreasyon yönünden cazibesini ve ya anabilirli ini artt rma potansiyeli bölgeyi zmir ve Türkiye aç s ndan özel bir konuma ta maktad r (Taner vd., 2002). Çal ma Alan : zmir Liman Bölgesi Uluslararas Kentsel Tasar m Proje Yar mas zmir Liman Bölgesi kentin merkezine yak n ve stratejik yönden en önemli bölümlerden biridir. Turan-Alsancak aras nda 550 hektarl k bir alan kaplayan bu bölgenin ( ekil 1-4) kentin merkezi i levlerini üstlenerek kent merkezinin yo unlu unu azaltmas ve yeni bir merkez olu turmas

3 zmir Liman Bölgesinde Proje Yar mas ndan Naz m mar Plan na Dönü üm Sorunu The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs Into the Urban Structural Plan in zmir Harbour District 51 amaçlanm t r. Bu yolda 2001 y l nda Uluslararas Kentsel Tasar m Proje Yar mas yap lm t r. Yar ma alan n n, liman bölgesi ve yak n çevresine yönelik verileri de erlendirerek kendi içinde tutarl bir bölgeyi tan mlamas ve kentin di er bölümleriyle organik ili ki kurularak kent ölçe indeki stratejileri (k y veya liman odakl olarak) uygulamas öngörülmü tür. Kentin fiziksel strüktürü, ula m modeli, kent kimli i, tarihi referanslar, k y boyunca ve iç kesimleri kapsayacak aç k mekan sistemi anahtar kavramlar olup bunlar üzerinden bölgenin dönü ümü söz konusudur. Bu suretle bölgedeki mekansal ve i levsel de i ikliklerin kentin fiziki, sosyal ve ekonomik stratejilerini yönetmesi dü ünülmektedir. Liman n fiziksel strüktürünü ve geleneksel i levlerini uzun vadede de i tirerek ticaret ve turizm i levleri kazand r lmas yar man n en önemli ayaklar ndand r. Kuban (2002a) a göre; mevcut imar uygulamalar yla kentlerin gelece i yönlendirilemeyece i için ciddi ve yarat c planlara gereksinim vard r. Bu yar man n da böyle bir gereksinim sonucu ç kt dü ünülmektedir. Ayr ca bu tür projeler naz m planlar n haz rlanmas nda yard mc olabilir, ancak naz m plan n bitmesini bekleyemez (Kuban, 2002b). Bu yakla ma kar n Turan (2001) a göre; zmir için henüz bir naz m plan yokken ve bu plan n olu turulmas na yönelik belediyenin tavr net de ilken, yar ma artnamesi kentin co rafi merkezinde yeni bir parçac yakla m hedeflemektedir. Belediyenin beklentisi olan yar ma alan nda öngörülen geli melerin eski kent merkezindeki bask lar azaltaca ve korunmas na katk yapaca hususu metropoliten bir karard r. Yar ma alan n n alternatif bir kent merkezi mi yoksa dönü üm önerisi mi oldu u net de ildir. Metropoliten ölçekli bir karar geni kat l m ve naz m planlama sürecini gerektirmektedir. Proje yar mas nda jüri üyesi olan Jordi Farrando ise kentsel tasar m yakla m n n birçok sorunun uzun bir zamanda çözülemeyece i bu alanda çözüm sa lamayaca n, dolay s yla bu gruba ait önerilerin planlama otoritesince ele al nmas n n güç olaca n gündeme getirmi tir (Ege Mimarl k, 2002). Gerek sunulan projeler ve görü ler gerekse de yar ma alan n n do al-kültürel potansiyelleri dikkate al nd nda, alanda baz bölgelerin (zonlar n) net ekilde tan mlanabildi i görülmektedir. Bunlar; - Alsancak Liman : Yük liman olarak hizmet vermesi ile proje yar mas nda öngörülen turizm, dinlenme ve e lence olanaklar n da içeren bir yolcu liman olmas aras ndaki görü farkl klar zmir kentinde güncelli ini korumaktad r. - Alsancak Liman n n arka bölümü: Alsancak Gar ve tarihi yap larla ili kili olarak ticaret ve kültür merkezleri olu turulmas ön plana ç km t r. - Halkap nar: Atatürk Stad çevresi, eski otobüs terminali ve metro istasyonunun bulundu u bölüm spor kompleksi, botanik bahçesi vb. Turan dan ba layarak Kordon a kadar uzanan aç k alan sisteminin bir bölümünü olu turmaktad r. - Salhane: Yeni kent merkezi (adalet saray ile ba lant l kamu binalar ve yeni i merkezleri...) önerilmi, denizle olan ileti im k y band nda uzanan gezinti yollar, meydanlar ve iskelelerle sa lanm t r. - Bayrakl : Kentin kuruldu u bu bölümde (antik yerle imde) zmir in tarihi sürecinin vurgulanmas ve di er tarihi mekanlarla görsel ve i levsel ileti im kurulmas anlaml d r. - Turan: Endüstri bölgesi ve askeri bölgeyi içine alan Turan bölümü, Alsancak Liman ile Kar yaka aras nda öngörülen kesintisiz k y band n n önemli bir bölümünü olu turmakta olup turistik ve rekreasyonel aktiviteler için çok önemli potansiyeller ta maktad r. - K y band : Alsancak tan ba layarak Turan a kadar uzanan k y band, kentin k y boyunca aç k alan sistemini ve de kamusal (d ) mekanlar n olu turmaktad r. Projelerin ço unda ana tema bu bölüm referans al narak kurgulanm t r (Taner vd., 2002).

4 52 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN ekil 1. zmir Liman Bölgesi (A. Kaplan n kolleksiyonundan) Figure 1. Overview of zmir Harbour District (from the collection of A. Kaplan) Kar yaka Turan Bayrakl Antik Yerle im K y kenar çizgisi Salhane Yar ma alan s n r Liman Alsancak Halkap nar Kent Merkezi ekil 2. Yar ma alan n n uydu görüntüsü (Ege Mimarl k, 2002; Taner vd., 2002) Figure 2. The aerial image of the project competition s area (Ege Mimarl k, 2002; Taner vd., 2002)

5 øzmir Liman Bölgesinde Proje YarÕúmasÕndan NazÕm ømar PlanÕna Dönüúüm Sorunu The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs Into the Urban Structural Plan in øzmir Harbour District 53 ùekil 3. øzmir LimanÕ ve çevresi (A. Kaplan Õn kolleksiyonundan) Figure 3. øzmir Harbour and its nearby environment (from the collection of A. Kaplan) ùekil 4. Liman bölgesinin Salhane-BayraklÕ ve Turan bölümü (A. Kaplan Õn kolleksiyonundan) Figure 4. The scene overviewing Salhane-BayraklÕ and Turan respectively (from the collection of A. Kaplan) EGE COöRAFYA DERGøSø

6 54 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN Ancak zmir Liman Bölgesi Uluslararas Kentsel Tasar m Proje Yar mas artnamesi olu turulurken kat l mc bir yakla m sergilenmemi tir. Kentteki ilgi gruplar n n (üniversitelerin, sivil toplum kurulu lar n n ) görü ve isteklerine, zmir e ve bölgeye yönelik çal malara artnamede etkin bir ekilde yer verilmemi tir. Yar ma jürisinin yap s incelendi inde; kentsel tasar m n disiplinleraras konumunu gözetecek ekilde farkl uzmanl klar n kat l m sa lanamam t r. Bu yönde bölgenin tüm potansiyellerini birle tirecek disiplinleraras i birli i ve kat l m (mimar, ehir planc s, peyzaj mimar, co rafya uzman ) sa lanabilirdi. Jüride ve proje ekiplerinde co rafya uzman, hidrojeolog, jeofizik mühendisi, k y mühendisi bulunmas na ve bu alanlarda yap lm çal malar sayesinde do al sistemin proje alan n yönlendirmesine (deprem, s v la ma, taban suyu özellikleri, körfez dinami i, k y mühendisli i, dereler, iklim verileriyle) artnamede özel önem verilmesi gerekirdi (Erdik, 2006). zmir Yeni Kent Naz m mar Plan Süreci Uluslararas kentsel tasar m fikir yar mas nda derece alan projelerden elde edilen veriler zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan de erlendirilip mevcut verilerle birle tirilmek suretiyle 2003 y l nda bölgeye yönelik 1/5000 ölçekli naz m imar plan üretilmi tir ( ekil 5). Planlama çal mas n n temel hedefi; büyük bir kullan m potansiyeline sahip bölgede, yar ma sürecinde tan mlanan stratejiler uyar nca yeni bir kent merkezi olu turmakt r ( zmir Büyük ehir Belediyesi, 2003). Planla getirilen kararlar kentin iki yakas n bütünle tirerek bölünmü lü üne son vermeyi, kentin geli imine yeni bir ivme kazand rmay, kentin görünümünü ve ya am kalitesini iyile tirmeyi amaçlamaktad r. Planlama alan nda a rl kl olarak turizme dayal etkinlikler Turan, merkezi i alanlar, kamu binalar, al veri ve e lence tesisleri Salhane, Alsancak Liman ve güney kesimindeki tarihi-endüstriyel binalar Liman ve gerisi bölümlerinde tan mlanm t r. Planlama alan bütününde ve Kültürpark ile olan ba lant ; k y boyunca uzanan aç k mekan sistemini, limanda öngörülen ticaret ve turizm bölgesini ve Alsancak Gar n kapsayacak ekilde sa lanacakt r. zmir Yeni Kent Naz m mar Plan nda 3 bölgede, genelde kar k kullan m ve i levsel çe itlilik amaçlanm t r (Erdik, 2006). Naz m imar planlama çal mas nda öngörülen stratejiler ile somut ad mlar olan projelerin yürütülmesinde her 3 bölgede de s k nt lar ya anmaktad r. Bunun bir sonucu olarak; zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan haz rlanan zmir Yeni Kent Naz m mar Plan ile ilgili ya anan tart malar genellikle yat r mc ya cazip ko ullar sa lama yolunda bina emsal de erlerinin art na ve mülkiyet yap s na kilitlenmi olup gerek proje yar mas gerekse de naz m imar plan çal mas nda öngörülen tasarruflar geri planda kalm t r. Yar ma sonras elde edilen birikimin naz m imar plan na dönü ümünde; öncelikle kentteki ilgili kesimlerin ( zmir deki üniversiteler, sivil toplum kurulu lar...) de i ik biçimlerde ve a amalarda kat ld effaf bir sürece yer verilmeliydi. Böylesi bir süreç çal malar daha güçle tirebilir görünmekle beraber (çünkü müzakere ve kar l kl ikna süreçleri i in içinde olacakt r) toplumun göreceli olarak daha büyük bölümünün birikimini ve deste ini almak mümkün olabilecekti. Ayr ca burada politik kararl l k ve süreklilik de büyük önem ta maktad r. Bunun yerine zmir Büyük ehir Belediyesinde s n rl ölçüde veri ve uzmanl klar n kat l m n öngören bir çal ma düzeni sonucu naz m imar plan haz rlanm t r. Proje yar mas sürecinde ya anan sorunlar artan bir ekilde naz m imar plan haz rlanmas nda da devam etmi tir. zmir Yeni Kent Naz m mar Plan nda yap larda en dü ük zemin geriliminin esas al naca belirtilmektedir. Denizden kara yönüne gidildikçe kat yüksekliklerinin artacak olmas, s v la ma olas l ve deprem riskinin yüksek oldu u Bayrakl ve Salhane bölgesinde mevcut tehditleri azaltmayacakt r. Proje yar mas nda az say da çal ma bu tehditlere yer vermekle beraber naz m imar plan nda herhangi bir deprem senaryosu üretilmemi tir. Toprakla ilgili veriler ayr nt l olarak jeolojik etütlerde belirtildi i halde; yo unlukta, bina yüksekliklerinde ne kadar yönlendirici oldu u net de ildir. Bu yolda bölgenin do al yap s na ve ekolojik süreçlerine dayal k s tl l klar n tan mlanarak proje yar mas - naz m imar plan sürecini yönlendirmesi gerekirdi.

7 øzmir Liman Bölgesinde Proje YarÕúmasÕndan NazÕm ømar PlanÕna Dönüúüm Sorunu The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs Into the Urban Structural Plan in øzmir Harbour District 55 ùekil 5. øzmir Yeni Kent Merkezi NazÕm ømar PlanÕ (øzmir Büyükúehir Belediyesi, 2003; Bal vd., 2005) Figure 5. The Structural Plan of øzmir s New Downtown (1/5000) (øzmir Metropolitan Municipality, 2003; Bal et al., 2005) EGE COöRAFYA DERGøSø

8 56 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN Naz m imar plan raporunda derelerin potansiyelinin de erlendirilece i belirtilmektedir. Yar ma alan nda zmir Büyük ehir Belediyesinin yapt çal malar sadece dereler üzerinde bentler yap lmas ve mevsimlik temizleme çal malar yla s n rl kalm t r. Derelerin birbirleriyle bütünle ik bir ekilde planlanmas ve bu kapsamda k y bölümüyle ba lant l aç k alan sistemi olu turulmas üzerinde durulmal yd. Tescilli yap lar n de erlendirilmesi ve yeni i levler yüklenerek kullan ma aç lmas hususu olumludur. kincilik ödülü kazanan projede liman bölgesinde önerilen endüstri arkeoloji müzesi planda da uygulanm t r. zmir Yeni Kent Naz m mar Plan, artnamede belirtildi i üzere, ula m altyap s n de i tirmemi tir. Alsancak Liman n n do usunda Meles Deltas üzerinde kav ak olu turan yollar (Zafer Payz n Kav a ) birbirine girmi durumdad r. Bu sorunla ilgili çözüm üretilememi tir (Erdik, 2006). zmir Büyük ehir Belediyesi 13 Mart 2006 da 550 hektarl k bölgede öngörülen naz m imar plan revizyonunu kabul etti. Bölgeyi yat r mc aç s ndan cazip hale getirmeyi amaçlayan bu plan de i ikli iyle zemin kullan m yüzde 15, emsal in aat yo unlu u yüzde 1 artt r ld. Turan- Alsancak Liman bölgesinde zeminde yüzde 25, 30 ve 35 olan kullan m hakk yüzde 40, 45 ve 50 ye yükseltildi. Planda 3 ve 3,5 emsal olan in aat yo unlu u hakk 4 ve 4,5 emsale ç kart ld. Yükseklikte ise s n r getirilmedi. Bay nd rl k Müdürlü ü ye il alan, otopark gibi sosyal donat lar n yetersizli ini öne sürerek plana olumsuz rapor verdi. zmir Valili i bu rapora dayanarak iptal davas açt. Mahkemenin tayin etti i bilirki i raporunda; kat yükseklikleri, emsal de erlerindeki art, sosyal donat alanlar, nüfus projeksiyonu konular ndan hareket edilerek plan n kamu yarar na ve ehircilik ilkelerine uygun olmad sonucuna var ld. Mahkeme bu rapor do rultusunda yürütmeyi durdurma karar verdi. Bu durumda zmir Yeni Kent Merkezi Naz m mar Plan kararlar na (2003) -eski emsal de erlerine ve kat yüksekliklerine- geri dönü söz konusu oldu. Raporda belirtilen iptal gerekçeleri ve özellikle Turan ile Alsancak aras ndaki kesimde gökdelenler yap lmas na olanak sa layacak proje de i ikli inin mahkemeden dönmesi temel al narak zmir Büyük ehir Belediyesinin yeniden imar plan haz rlamas gündeme gelmi tir (Gürcaner, 2007). zmir Büyük ehir Belediyesi, Haziran 2007 de, 1/5000 ölçekli yeni kent merkezi revizyon naz m imar plan ve raporunu, Konak ve Kar yaka ilçe belediyeleri bölgenin kendi s n rlar içinde kalan bölümlerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar n haz rlam t r. Belirlenen hedefler, ilkeler ve plan kararlar do rultusunda üç bölümde ele al nan planlama alan nda; arazi kullan m kararlar bu bölgenin yeni bir kent merkezi olarak zmir e kazand r lmas amac yla turizm ve ticaret sektörlerini öne ç karan bir anlay la geli tirilmi tir. Bu kapsamda; Turan Mahallesi nde ba layan ve k y ya en yak n imar adalar n izleyerek liman arkas na kadar uzanan eksen turizm ve ticaret kullan m na ayr lm t r. Anadolu Caddesi nden ba layarak kara yönünde ilerleyen alandaki imar adalar n n büyük ço unlu u Merkezi Alan (M A) kullan m na ayr lm t r. Adliye Saray n n ve baz bas n/yay n kurulu lar n n burada daha önceden yer seçmi olmas ve bu seçimin yeni kent merkezi olu umu ile çeli medi i gözönüne al narak bu alanlar n çevresi Yönetim Merkezi olarak belirlenmi tir. Alsancak Liman gerisinden ba layan ve güneydeki Ege Mahallesine dek uzanan alan ise ticaret, turizm ve kültür tesislerine ayr lm t r ( zmir Büyük ehir Belediyesi, 2007). Haz rlanan naz m ve uygulama imar planlar na kar aç lan dava sonucu; zmir 3. dare Mahkemesi, Büyük ehir Belediyesi ve Konak ilçe belediyesinin imar planlar için yürütmeyi durdurma karar ald. Bu kararda, bilirki i heyetinin sözkonusu imar planlar yap l rken yüksek deprem riskine sahip bölgeyle ilgili gerekli jeolojik etüdlerin yeterince yap lmad yönündeki raporu temel al nm t r (Eyce, 2009).

9 zmir Liman Bölgesinde Proje Yar mas ndan Naz m mar Plan na Dönü üm Sorunu The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs Into the Urban Structural Plan in zmir Harbour District 57 De erlendirme ve Sonuç zmir Yeni Kent Naz m mar Plan ile ilgili gündem, büyük ölçekli projelerle bölgede ekonomik yat r mlar aç s ndan cazibe olu turmaya ve bu suretle yap l çevrede bina emsal de erlerinin art na odaklanm t r. Gökdelenler bölgesi tan mlamas bu durumun en belirgin göstergesidir. Bu nedenle zmir Büyük ehir Belediyesi, Konak, Kar yaka ve Bayrakl ilçe belediyeleri bölgeye yönelik (sosyo-ekonomik ve politik) beklentiler ta maktad r. Planlama alan na (yeni kent merkezi olarak öngörülen bölüme) metropol ölçekte yüklenmek istenen merkezi role kar n çöküntü bölgesi olmas, sosyo-ekonomik kayg lar n yan nda do al verilere ve ekolojik süreçlere dayal planlama politikalar n önemli k lmaktad r. Bu yolda yeni bir planlama ve tasar m anlay n n geli tirilmesi, çok yönlü beklentilere yan t vermesi öngörülen bu bölgenin ve zmir in temel bir sorunudur. Kentsel tasar m proje yar mas nda ve planlama sürecinde bölgeye yönelik yap lm çal malar n (çok disiplinli) uzman bir ekip taraf ndan de erlendirilerek yürütülen çal malara eklemlenmesi (mevcut çal malar yönlendirmesi) ihmal edilmi tir. Bu nedenle özellikle derece alan projelerin de erlendirilerek planlama sürecinde kullan lmas nda konu temel olarak imar hukuku, mülkiyet ve yap la ma sorunlar içinde kalm t r. Proje yar mas sürecinde (eksik yönleri de olsa) bölgeye ve zmir kentine yüklenen i levler daha sonraki a amalarda geri planda kalm, konu büyük ölçüde geleneksel imar planlama prati i içinde görülmü tür. Bölgenin do al verilerinin ve tarihinin ya anan süreçte etkisi s n rl kalm t r. Bölgenin ve çevresinin do al verilerine yönelik plan ve çal malar n naz m imar planlama sürecinde kararlar yönlendirmekten ziyade büyük ölçüde i lenmemi veriler (altl klar) olarak kald, arazi kullan m kararlar nda ve fiziksel stratejilerin geli tirilmesinde belirleyici olamad görülmü tür. Örne in; körfezde ve derelerde su dinami inin y llara ve mevsimlere ba l olarak gösterdi i seyir, proje yar mas nda ve planlama sürecindeki kararlarda yönlendirici olamam t r. zmir 3. dare Mahkemesinin Temmuz 2009 da ald yürütmeyi durdurma karar ; bölgede jeolojik etüdlerin yeterli ölçüde yap lmadan, zmir ehri deprem master plan çal mas n n yeterince etüd edilmeden planlama sürecinin yönetildi ini göstermektedir. Bölgede jeolojik etüdlerin yap larak planlama kararlar n n gözden geçirilmesi do al verilerin ve ekolojik süreçlerin karar verme sürecindeki etkisini bir ölçüde sa layacakt r. Bunun bir f rsat olarak de erlendirilerek, planlama kararlar n n kapsaml bir ekilde ele al nmas hukuki süreçlerdeki eksiklikleri giderme yan nda plan n uygulanmas ndaki sorunlar azaltacakt r. Bölgede ivedi olarak yap la madan önce deprem konusu tekrar gözden geçirilmelidir. Buna ba l olarak zmir Yeni Kent Naz m mar Plan nda önerilen yo unluk ve kat yükseklikleri bu konuda yap lan ya da yap lacak çal malar ve uzmanlar gözetiminde ele al nmal d r. Yukar da belirtilen çal malar yan nda kritik yap la ma alanlar n belirleme, bölgenin fiziki ve be eri co rafyas hakk nda veri toplama, de erlendirme ve uygulama yolunda; zmir Büyük ehir Belediyesinde, farkl (temel ve uygulamal ) disiplinlerden olu an, özerk konumda bir birim olu turulmal d r. Bu birimin; özellikle do al faktörler ve süreçlerden hareket ederek planlama ve kentsel tasar m çal malar n gözden geçirmesi (ve izlemesi), proje yar mas nda içeri i tan mlanm hedefler çerçevesinde (bu hedefleri ve stratejileri geli tirmek suretiyle) naz m ve uygulama imar planlar n n (olabildi ince) uygulanabilirli ine odaklanmas gerekir (Kaplan, 2006). Bu a amada do al ve sosyal verileri bölgenin potansiyelleri ile entegre eden, kente peyzaj ba lam nda yakla an -bölgeye özgü- bir kentsel tasar m ve planlama anlay na ve disiplinleraras çal malar temelinde proje yar mas - planlama sürecinin yeniden ele al nmas na gerek vard r. çeri inde co rafya - ekoloji - kentle me - planlama ve tasar m etkile imine yer veren peyzaj ba lam nda ehircilik (landscape urbanism) çal malar aç s ndan zmir Liman Bölgesi önemli bir uygulama alan durumundad r. Bölgenin do al ve kültürel dinamiklerini gözetme yolunda; aç k alan sistemi, yaya odakl kullan mlar, çevre ve ya am kalitesinin artt r lmas gibi hususlar n ya anan tart malarda ve planlama ortam nda ba at bir konumda olmas bölgenin ve zmir in gelece i aç s ndan önem ta maktad r.

10 58 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN Kent ya am ndan kopuk ve kentli taraf ndan kullan lmayan liman n ticari, turistik ve rekreasyonel beklentilere olanak sa layacak ekilde kentin fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik ya am na entegre edilmesi gerekir. Bu konuda Nice, Cenova, Split gibi Akdeniz Bölgesine k y s olan liman kentlerinin etüt edilmesi anlaml olacakt r. Çünkü bu örneklerde liman bölgesi kentin di er bölgeleriyle ileti im içinde olup içinde bulunduklar yerle imin her yönden geli mesine katk sa lamaktad r. Sosyal, ekonomik ve ekolojik dinamiklerin yönlendirdi i, çok i levli ve ya anabilir bir liman bölgesi kurgusu; zmir in emsal durumdaki k y kentleriyle rekabetinde stratejik düzeyde önem ta yacak ve k y metropolünün di er bölümlerinin planlanmas, tasar m ve yönetiminde örnek olu turacakt r. Referanslar Bal, E., Alt nörs, A., Do mu, O.E., Kente Yön Veren Aktörler Temelinde zmir Yeni Kent Merkezi Naz m Plan. Ege Mimarl k Dergisi 2005/1 (53), Ege Mimarl k, zmir Liman Bölgesi çin Kentsel Tasar m Uluslararas Fikir Yar mas. Ege Mimarl k Dergisi 2001/4-2002/1, ve Erdik, A., Kentsel Tasar mda Fiziksel Geli imin Do al Süreçlerle Entegrasyonu Sorunu - zmir Liman Bölgesi Proje Yar mas Örne inde-. Yüksek Lisans Tezi (yay nlanmam ), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarl Anabilim Dal, zmir. Eyce, A., Manhattan Projesi Durdu. Yenias r Gazetesi ( ), zmir. Gürcaner, E., Yeni Plan Haz rlan yor. Yenias r Gazetesi ( ), zmir. mar ve skan Bakanl, zmir Metropoliten Alan Naz m Plan Raporu. mar ve skan Bakanl Planlama ve mar Genel Müdürlü ü, Ankara. zmir Büyük ehir Belediyesi, zmir Yeni Kent Merkezi Naz m mar Plan Raporu. zmir. zmir Büyük ehir Belediyesi, /25000 Ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan Raporu. zmir Büyük ehir Belediyesi Planlama Müdürlü ü, zmir. zmir Büyük ehir Belediyesi, zmir Büyük ehir Belediyesi Stratejik Plan. zmir. zmir Büyük ehir Belediyesi, /5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Naz m mar Plan Revizyonu Raporu. Haziran 2007, zmir. Kaplan, A., Urban Waterfront Revitalization Pursuit in zmir Harbour Region. Abstracts Booklet, Ecoimagine Thematic Conference on The Waterfront Management & GI, GISIG and ICOOPS, November 2006, Genoa, Italy, 76. Kuban, D., 2002(a), zmir Yar mas ve Büyük Kentlerin Gelece ine li kin Gözlemler. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 772 ( ), 6. Kuban, D., 2002(b), zmir Yar mas Kent Planlama Çal malar na Yeni Bir vme Verebilir. Arredamento Mimarl k Tasar m Kültürü Dergisi 2002/3, Taner, T., Hepcan,., Kaplan, A., zmir Liman Bölgesine Uluslararas Kentsel Tasar m Fikir Yar mas Uyar nca Yakla m. Türkiye nin K y ve Deniz Alanlar IV. Ulusal Konferans, Türkiye K y lar Konferans Bildiriler Kitab, , zmir, Turan, B., zmir Liman Bölgesi Yar mas Hakk nda Öznel Bir De erlendirme. Yay nlanmam Rapor, , zmir. Not: Bu çal mada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölümünce May s 2007 tarihinde düzenlenen Uluslararas 18. Kentsel Tasar m ve Uygulamalar Sempozyumunda sunulan bildirinin yeniden düzenlenmi halidir.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Kentsel Tasarım Çalıştayı Raporu

Kentsel Tasarım Çalıştayı Raporu Kentsel Tasarım Çalıştayı Raporu Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 20 Kasım 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi tarafından hazırlanmıştır WRI Türkiye Sürdürülebilir

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karşıyaka İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karşıyaka İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Karşıyaka İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 8 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

1. Manisa Kütahya İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı na aykırıdır.

1. Manisa Kütahya İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı na aykırıdır. İzmir İli, Aliağa ve Foça İlçelerinde Termik Santral ve Kül-Cüruf Depolama Alanı Amaçlı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ne İtirazımız

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

PENGUEN ARSALARI Görükle, Bursa

PENGUEN ARSALARI Görükle, Bursa PENGUEN GIDA PENGUEN ARSALARI Görükle, Bursa PAZAR ANALİZİ EN İYİ VE EN VERİMLİ KULLANIM AMACI TESPİTİ EKONOMİK FİZİBİLİTE YATIRIM STRATEJİSİ ÇALIŞMASI Mayıs, 2013 Sunulan: Penguen Gıda San. A.Ş. İzmir

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır.

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. İzmir Valisi Mustafa TOPRAK Amacımız; İzmir i her alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. Röportaj: İdarecinin Sesi İDARECİNİN SESİ: Sayın Valim, yaklaşık iki yıldır İzmir de görev yapıyorsunuz.

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ADANA ve KENT PEYZAJI (BUGÜNÜ ve ÇÖZÜM YOLLARI)

ADANA ve KENT PEYZAJI (BUGÜNÜ ve ÇÖZÜM YOLLARI) ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 30 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA ve KENT PEYZAJI

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR-

Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:3220 14.12.2007 KARAR- Gölbaşı İlçesi 25 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez Mevkii: Ordulu Yaylası K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 244 ÇAMBAŞI

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

markada derinlik Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist

markada derinlik Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist 2,7 milyon şehir, 3 bin büyük şehir, 455 metropolitan şehir rekabet halinde; farkedilmek için! Küreselleşme, hiper rekabet Ne ölçekte olursa olsun, her şehir

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:16.07.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı