PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU"

Transkript

1 Ege Co rafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 49-58, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 49-58, Izmir TURKEY ZM R L MAN BÖLGES NDE PROJE YARI MASINDAN NAZIM MAR PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs into the Urban Structural Plan in zmir Harbour District Ahmet ERD K Devlet Hava Limanlar letmesi, zmir Adnan KAPLAN Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarl Anabilim Dal, Bornova- zmir Abstract zmir Harbor District as a strategically significant domain of zmir Metropolitan City has been elaborated with a view to questioning the transformation of the urban design project competition s outputs into the district s structural plan. Within the confinement of this paper, the very source of some failures during this transformation falls into two basic references of which are the planning process itself in lack of accounting the region s geographical features along with ecological cycles, and the breadth of the ongoing argument basically reduced only to providing the best investment opportunities to possible entrepreneurs. So the pinpoint of this discourse emphasizes mostly establishing the new downtown of high-rise buildings, and ad-hoc urban development implication, instead of pursuing the pre-determined visions of the district s multifunctional nature which were, however, inaccurately laid out within the project competition s process. The paper based on the de facto that the harbor district potentially has substantial features for zmir in competing with some peer Mediterranean cities like Barcelona, Nice, Genoa, and Athens in terms of economic, commercial and socio-cultural aspects. It should be imperative to step into a districtspecific planning and design understanding within a well-conceived interdisciplinary setting, employing geographic determinants and ecological process alike. The continuum of the project competition - the planning process should thus be re-evaluated explicitly to address and revise some obvious failures of the process as much effectively as possible. Keywords: zmir Harbor District ; Urban Design Project Competition ; The Harbor District Structural Plan ; zmir s New Downtown

2 50 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN Giri Öz zmir ehrinde stratejik yönden önem ta yan zmir Liman Bölgesinde, kentsel tasar m proje yar mas nda elde edilen verilerin naz m imar plan na dönü türülmesi sürecinde ya anan sorunlar ele al nm t r. Bu çal ma çerçevesinde sorunlar n temelini, bölgenin co rafi verilerini ve ekolojik süreçlerini yeterince ele almayan planlama süreci ve konunun büyük ölçüde yat r mc ya uygun ko ullar sa lama hususuna indirgenmesi olu turmaktad r. Bu durumda proje yar mas nda bölge için öngörülen çok i levli hususlar n yerini sadece ekonomik dinamiklerin belirleyici oldu u yeni kent merkezi ve geleneksel imar planlama prati i almaktad r. zmir in emsal durumdaki Akdeniz k y kentleriyle rekabet edebilmesi yolunda bölgenin ta d önemden hareketle; co rafi verileri ve ekolojik süreçleri gözeten disiplinleraras çal malar temel alan, bölgeye özgü bir planlama ve tasar m anlay geli tirilmesi, bu kapsamda proje yar mas - planlama sürecinin yeniden ele al nmas öngörülmektedir. Anahtar Sözcükler: zmir Liman Bölgesi ; Kentsel Tasar m Proje Yar mas ; zmir Liman Bölgesi Naz m mar Plan ; zmir Yeni Kent Merkezi Günümüzde, özellikle Akdeniz Bölgesi liman kentlerinde yeni öngörü (vizyon) ve fiziksel strüktür olu turma yolunda haz rlanan senaryolar; k y kullan m na ba l olarak kent merkezlerinde yayala t rman n, tramvay, metro ve hafif rayl ula mla toplu ta mac l n te vik edilmesi, tarihi yap ve mekanlar n canland r lmas, k y boyunca ve iç kesimlere uzanan aç k mekan sistemi olu turulmas gibi bütünle ik çal malarda somutla maktad r. Bu çal malarda üç temel husus ön plana ç kmaktad r. Bunlar; - ilgili kenti uluslararas boyutta di er (k y ) kentlerle rekabet edebilecek düzeye ta mak, - özellikle liman bölgesinin kamusal kullan m n artt rmak, kent merkezi ve tarihi referanslarla ili kilendirmek suretiyle yeni cazibe merkezleri olu turmak, - kentin geri kalm kesimlerinin, özellikle ula m ve sosyal hizmetler alanlar nda yap lan iyile tirme çal malar sayesinde, k y kesimiyle ileti imini sa lamakt r. Son y llarda dünyada ve özellikle Avrupa kentlerinde sürdürülebilir kentsel geli me ba l alt ndaki uygulamalar zmir Liman Bölgesini ve dolay s yla k y (liman) odakl kentsel geli imi anlaml k lmaktad r. Geleneksel (imar) planlama pratiklerinin günümüzün çok boyutlu ve karma k mekansal sorunlar na çözüm getirememesinden dolay, k y peyzajlar n n planlanmas ve yönetimi hususu yeni anlay lar gerektirmektedir. zmir Büyük ehir Belediyesi Stratejik Plan öngörüsünde kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz in kültür ve sanat merkezi liman kenti ( zmir Büyük ehir Belediyesi, 2006) vurgusu böyle bir anlay a i aret etmektedir. zmir Metropoliten Alan Naz m mar Plan (1973) da bu öngörüyü destekleyen planlama kararlar na yer vermekteydi. Alsancak Liman n n geni letilmesi, Pasaport, Bostanl ve nciralt yat ve bal kç bar naklar n n in as, Kar yaka dan Üçkuyular a uzanan k y kesiminde kentin modern yerle im bölgeleri karakteristiklerinin korunmas ( mar ve skan Bakanl, 1973) gibi planlama kararlar izleyen dönemlerde uygulanamam t r. Liman bölgesi merkezi konumu ve stratejik yönden ta d önem itibar yla geli en kentin çok yönlü mekansal taleplerine yan t verebilecek potansiyeldedir. Bunlar n yan nda yeni sosyal ya am anlay, kamusal mekanlar gelene i ve de erler sistemi sayesinde kentin ticari, turizm ve rekreasyon yönünden cazibesini ve ya anabilirli ini artt rma potansiyeli bölgeyi zmir ve Türkiye aç s ndan özel bir konuma ta maktad r (Taner vd., 2002). Çal ma Alan : zmir Liman Bölgesi Uluslararas Kentsel Tasar m Proje Yar mas zmir Liman Bölgesi kentin merkezine yak n ve stratejik yönden en önemli bölümlerden biridir. Turan-Alsancak aras nda 550 hektarl k bir alan kaplayan bu bölgenin ( ekil 1-4) kentin merkezi i levlerini üstlenerek kent merkezinin yo unlu unu azaltmas ve yeni bir merkez olu turmas

3 zmir Liman Bölgesinde Proje Yar mas ndan Naz m mar Plan na Dönü üm Sorunu The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs Into the Urban Structural Plan in zmir Harbour District 51 amaçlanm t r. Bu yolda 2001 y l nda Uluslararas Kentsel Tasar m Proje Yar mas yap lm t r. Yar ma alan n n, liman bölgesi ve yak n çevresine yönelik verileri de erlendirerek kendi içinde tutarl bir bölgeyi tan mlamas ve kentin di er bölümleriyle organik ili ki kurularak kent ölçe indeki stratejileri (k y veya liman odakl olarak) uygulamas öngörülmü tür. Kentin fiziksel strüktürü, ula m modeli, kent kimli i, tarihi referanslar, k y boyunca ve iç kesimleri kapsayacak aç k mekan sistemi anahtar kavramlar olup bunlar üzerinden bölgenin dönü ümü söz konusudur. Bu suretle bölgedeki mekansal ve i levsel de i ikliklerin kentin fiziki, sosyal ve ekonomik stratejilerini yönetmesi dü ünülmektedir. Liman n fiziksel strüktürünü ve geleneksel i levlerini uzun vadede de i tirerek ticaret ve turizm i levleri kazand r lmas yar man n en önemli ayaklar ndand r. Kuban (2002a) a göre; mevcut imar uygulamalar yla kentlerin gelece i yönlendirilemeyece i için ciddi ve yarat c planlara gereksinim vard r. Bu yar man n da böyle bir gereksinim sonucu ç kt dü ünülmektedir. Ayr ca bu tür projeler naz m planlar n haz rlanmas nda yard mc olabilir, ancak naz m plan n bitmesini bekleyemez (Kuban, 2002b). Bu yakla ma kar n Turan (2001) a göre; zmir için henüz bir naz m plan yokken ve bu plan n olu turulmas na yönelik belediyenin tavr net de ilken, yar ma artnamesi kentin co rafi merkezinde yeni bir parçac yakla m hedeflemektedir. Belediyenin beklentisi olan yar ma alan nda öngörülen geli melerin eski kent merkezindeki bask lar azaltaca ve korunmas na katk yapaca hususu metropoliten bir karard r. Yar ma alan n n alternatif bir kent merkezi mi yoksa dönü üm önerisi mi oldu u net de ildir. Metropoliten ölçekli bir karar geni kat l m ve naz m planlama sürecini gerektirmektedir. Proje yar mas nda jüri üyesi olan Jordi Farrando ise kentsel tasar m yakla m n n birçok sorunun uzun bir zamanda çözülemeyece i bu alanda çözüm sa lamayaca n, dolay s yla bu gruba ait önerilerin planlama otoritesince ele al nmas n n güç olaca n gündeme getirmi tir (Ege Mimarl k, 2002). Gerek sunulan projeler ve görü ler gerekse de yar ma alan n n do al-kültürel potansiyelleri dikkate al nd nda, alanda baz bölgelerin (zonlar n) net ekilde tan mlanabildi i görülmektedir. Bunlar; - Alsancak Liman : Yük liman olarak hizmet vermesi ile proje yar mas nda öngörülen turizm, dinlenme ve e lence olanaklar n da içeren bir yolcu liman olmas aras ndaki görü farkl klar zmir kentinde güncelli ini korumaktad r. - Alsancak Liman n n arka bölümü: Alsancak Gar ve tarihi yap larla ili kili olarak ticaret ve kültür merkezleri olu turulmas ön plana ç km t r. - Halkap nar: Atatürk Stad çevresi, eski otobüs terminali ve metro istasyonunun bulundu u bölüm spor kompleksi, botanik bahçesi vb. Turan dan ba layarak Kordon a kadar uzanan aç k alan sisteminin bir bölümünü olu turmaktad r. - Salhane: Yeni kent merkezi (adalet saray ile ba lant l kamu binalar ve yeni i merkezleri...) önerilmi, denizle olan ileti im k y band nda uzanan gezinti yollar, meydanlar ve iskelelerle sa lanm t r. - Bayrakl : Kentin kuruldu u bu bölümde (antik yerle imde) zmir in tarihi sürecinin vurgulanmas ve di er tarihi mekanlarla görsel ve i levsel ileti im kurulmas anlaml d r. - Turan: Endüstri bölgesi ve askeri bölgeyi içine alan Turan bölümü, Alsancak Liman ile Kar yaka aras nda öngörülen kesintisiz k y band n n önemli bir bölümünü olu turmakta olup turistik ve rekreasyonel aktiviteler için çok önemli potansiyeller ta maktad r. - K y band : Alsancak tan ba layarak Turan a kadar uzanan k y band, kentin k y boyunca aç k alan sistemini ve de kamusal (d ) mekanlar n olu turmaktad r. Projelerin ço unda ana tema bu bölüm referans al narak kurgulanm t r (Taner vd., 2002).

4 52 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN ekil 1. zmir Liman Bölgesi (A. Kaplan n kolleksiyonundan) Figure 1. Overview of zmir Harbour District (from the collection of A. Kaplan) Kar yaka Turan Bayrakl Antik Yerle im K y kenar çizgisi Salhane Yar ma alan s n r Liman Alsancak Halkap nar Kent Merkezi ekil 2. Yar ma alan n n uydu görüntüsü (Ege Mimarl k, 2002; Taner vd., 2002) Figure 2. The aerial image of the project competition s area (Ege Mimarl k, 2002; Taner vd., 2002)

5 øzmir Liman Bölgesinde Proje YarÕúmasÕndan NazÕm ømar PlanÕna Dönüúüm Sorunu The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs Into the Urban Structural Plan in øzmir Harbour District 53 ùekil 3. øzmir LimanÕ ve çevresi (A. Kaplan Õn kolleksiyonundan) Figure 3. øzmir Harbour and its nearby environment (from the collection of A. Kaplan) ùekil 4. Liman bölgesinin Salhane-BayraklÕ ve Turan bölümü (A. Kaplan Õn kolleksiyonundan) Figure 4. The scene overviewing Salhane-BayraklÕ and Turan respectively (from the collection of A. Kaplan) EGE COöRAFYA DERGøSø

6 54 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN Ancak zmir Liman Bölgesi Uluslararas Kentsel Tasar m Proje Yar mas artnamesi olu turulurken kat l mc bir yakla m sergilenmemi tir. Kentteki ilgi gruplar n n (üniversitelerin, sivil toplum kurulu lar n n ) görü ve isteklerine, zmir e ve bölgeye yönelik çal malara artnamede etkin bir ekilde yer verilmemi tir. Yar ma jürisinin yap s incelendi inde; kentsel tasar m n disiplinleraras konumunu gözetecek ekilde farkl uzmanl klar n kat l m sa lanamam t r. Bu yönde bölgenin tüm potansiyellerini birle tirecek disiplinleraras i birli i ve kat l m (mimar, ehir planc s, peyzaj mimar, co rafya uzman ) sa lanabilirdi. Jüride ve proje ekiplerinde co rafya uzman, hidrojeolog, jeofizik mühendisi, k y mühendisi bulunmas na ve bu alanlarda yap lm çal malar sayesinde do al sistemin proje alan n yönlendirmesine (deprem, s v la ma, taban suyu özellikleri, körfez dinami i, k y mühendisli i, dereler, iklim verileriyle) artnamede özel önem verilmesi gerekirdi (Erdik, 2006). zmir Yeni Kent Naz m mar Plan Süreci Uluslararas kentsel tasar m fikir yar mas nda derece alan projelerden elde edilen veriler zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan de erlendirilip mevcut verilerle birle tirilmek suretiyle 2003 y l nda bölgeye yönelik 1/5000 ölçekli naz m imar plan üretilmi tir ( ekil 5). Planlama çal mas n n temel hedefi; büyük bir kullan m potansiyeline sahip bölgede, yar ma sürecinde tan mlanan stratejiler uyar nca yeni bir kent merkezi olu turmakt r ( zmir Büyük ehir Belediyesi, 2003). Planla getirilen kararlar kentin iki yakas n bütünle tirerek bölünmü lü üne son vermeyi, kentin geli imine yeni bir ivme kazand rmay, kentin görünümünü ve ya am kalitesini iyile tirmeyi amaçlamaktad r. Planlama alan nda a rl kl olarak turizme dayal etkinlikler Turan, merkezi i alanlar, kamu binalar, al veri ve e lence tesisleri Salhane, Alsancak Liman ve güney kesimindeki tarihi-endüstriyel binalar Liman ve gerisi bölümlerinde tan mlanm t r. Planlama alan bütününde ve Kültürpark ile olan ba lant ; k y boyunca uzanan aç k mekan sistemini, limanda öngörülen ticaret ve turizm bölgesini ve Alsancak Gar n kapsayacak ekilde sa lanacakt r. zmir Yeni Kent Naz m mar Plan nda 3 bölgede, genelde kar k kullan m ve i levsel çe itlilik amaçlanm t r (Erdik, 2006). Naz m imar planlama çal mas nda öngörülen stratejiler ile somut ad mlar olan projelerin yürütülmesinde her 3 bölgede de s k nt lar ya anmaktad r. Bunun bir sonucu olarak; zmir Büyük ehir Belediyesi taraf ndan haz rlanan zmir Yeni Kent Naz m mar Plan ile ilgili ya anan tart malar genellikle yat r mc ya cazip ko ullar sa lama yolunda bina emsal de erlerinin art na ve mülkiyet yap s na kilitlenmi olup gerek proje yar mas gerekse de naz m imar plan çal mas nda öngörülen tasarruflar geri planda kalm t r. Yar ma sonras elde edilen birikimin naz m imar plan na dönü ümünde; öncelikle kentteki ilgili kesimlerin ( zmir deki üniversiteler, sivil toplum kurulu lar...) de i ik biçimlerde ve a amalarda kat ld effaf bir sürece yer verilmeliydi. Böylesi bir süreç çal malar daha güçle tirebilir görünmekle beraber (çünkü müzakere ve kar l kl ikna süreçleri i in içinde olacakt r) toplumun göreceli olarak daha büyük bölümünün birikimini ve deste ini almak mümkün olabilecekti. Ayr ca burada politik kararl l k ve süreklilik de büyük önem ta maktad r. Bunun yerine zmir Büyük ehir Belediyesinde s n rl ölçüde veri ve uzmanl klar n kat l m n öngören bir çal ma düzeni sonucu naz m imar plan haz rlanm t r. Proje yar mas sürecinde ya anan sorunlar artan bir ekilde naz m imar plan haz rlanmas nda da devam etmi tir. zmir Yeni Kent Naz m mar Plan nda yap larda en dü ük zemin geriliminin esas al naca belirtilmektedir. Denizden kara yönüne gidildikçe kat yüksekliklerinin artacak olmas, s v la ma olas l ve deprem riskinin yüksek oldu u Bayrakl ve Salhane bölgesinde mevcut tehditleri azaltmayacakt r. Proje yar mas nda az say da çal ma bu tehditlere yer vermekle beraber naz m imar plan nda herhangi bir deprem senaryosu üretilmemi tir. Toprakla ilgili veriler ayr nt l olarak jeolojik etütlerde belirtildi i halde; yo unlukta, bina yüksekliklerinde ne kadar yönlendirici oldu u net de ildir. Bu yolda bölgenin do al yap s na ve ekolojik süreçlerine dayal k s tl l klar n tan mlanarak proje yar mas - naz m imar plan sürecini yönlendirmesi gerekirdi.

7 øzmir Liman Bölgesinde Proje YarÕúmasÕndan NazÕm ømar PlanÕna Dönüúüm Sorunu The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs Into the Urban Structural Plan in øzmir Harbour District 55 ùekil 5. øzmir Yeni Kent Merkezi NazÕm ømar PlanÕ (øzmir Büyükúehir Belediyesi, 2003; Bal vd., 2005) Figure 5. The Structural Plan of øzmir s New Downtown (1/5000) (øzmir Metropolitan Municipality, 2003; Bal et al., 2005) EGE COöRAFYA DERGøSø

8 56 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN Naz m imar plan raporunda derelerin potansiyelinin de erlendirilece i belirtilmektedir. Yar ma alan nda zmir Büyük ehir Belediyesinin yapt çal malar sadece dereler üzerinde bentler yap lmas ve mevsimlik temizleme çal malar yla s n rl kalm t r. Derelerin birbirleriyle bütünle ik bir ekilde planlanmas ve bu kapsamda k y bölümüyle ba lant l aç k alan sistemi olu turulmas üzerinde durulmal yd. Tescilli yap lar n de erlendirilmesi ve yeni i levler yüklenerek kullan ma aç lmas hususu olumludur. kincilik ödülü kazanan projede liman bölgesinde önerilen endüstri arkeoloji müzesi planda da uygulanm t r. zmir Yeni Kent Naz m mar Plan, artnamede belirtildi i üzere, ula m altyap s n de i tirmemi tir. Alsancak Liman n n do usunda Meles Deltas üzerinde kav ak olu turan yollar (Zafer Payz n Kav a ) birbirine girmi durumdad r. Bu sorunla ilgili çözüm üretilememi tir (Erdik, 2006). zmir Büyük ehir Belediyesi 13 Mart 2006 da 550 hektarl k bölgede öngörülen naz m imar plan revizyonunu kabul etti. Bölgeyi yat r mc aç s ndan cazip hale getirmeyi amaçlayan bu plan de i ikli iyle zemin kullan m yüzde 15, emsal in aat yo unlu u yüzde 1 artt r ld. Turan- Alsancak Liman bölgesinde zeminde yüzde 25, 30 ve 35 olan kullan m hakk yüzde 40, 45 ve 50 ye yükseltildi. Planda 3 ve 3,5 emsal olan in aat yo unlu u hakk 4 ve 4,5 emsale ç kart ld. Yükseklikte ise s n r getirilmedi. Bay nd rl k Müdürlü ü ye il alan, otopark gibi sosyal donat lar n yetersizli ini öne sürerek plana olumsuz rapor verdi. zmir Valili i bu rapora dayanarak iptal davas açt. Mahkemenin tayin etti i bilirki i raporunda; kat yükseklikleri, emsal de erlerindeki art, sosyal donat alanlar, nüfus projeksiyonu konular ndan hareket edilerek plan n kamu yarar na ve ehircilik ilkelerine uygun olmad sonucuna var ld. Mahkeme bu rapor do rultusunda yürütmeyi durdurma karar verdi. Bu durumda zmir Yeni Kent Merkezi Naz m mar Plan kararlar na (2003) -eski emsal de erlerine ve kat yüksekliklerine- geri dönü söz konusu oldu. Raporda belirtilen iptal gerekçeleri ve özellikle Turan ile Alsancak aras ndaki kesimde gökdelenler yap lmas na olanak sa layacak proje de i ikli inin mahkemeden dönmesi temel al narak zmir Büyük ehir Belediyesinin yeniden imar plan haz rlamas gündeme gelmi tir (Gürcaner, 2007). zmir Büyük ehir Belediyesi, Haziran 2007 de, 1/5000 ölçekli yeni kent merkezi revizyon naz m imar plan ve raporunu, Konak ve Kar yaka ilçe belediyeleri bölgenin kendi s n rlar içinde kalan bölümlerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar n haz rlam t r. Belirlenen hedefler, ilkeler ve plan kararlar do rultusunda üç bölümde ele al nan planlama alan nda; arazi kullan m kararlar bu bölgenin yeni bir kent merkezi olarak zmir e kazand r lmas amac yla turizm ve ticaret sektörlerini öne ç karan bir anlay la geli tirilmi tir. Bu kapsamda; Turan Mahallesi nde ba layan ve k y ya en yak n imar adalar n izleyerek liman arkas na kadar uzanan eksen turizm ve ticaret kullan m na ayr lm t r. Anadolu Caddesi nden ba layarak kara yönünde ilerleyen alandaki imar adalar n n büyük ço unlu u Merkezi Alan (M A) kullan m na ayr lm t r. Adliye Saray n n ve baz bas n/yay n kurulu lar n n burada daha önceden yer seçmi olmas ve bu seçimin yeni kent merkezi olu umu ile çeli medi i gözönüne al narak bu alanlar n çevresi Yönetim Merkezi olarak belirlenmi tir. Alsancak Liman gerisinden ba layan ve güneydeki Ege Mahallesine dek uzanan alan ise ticaret, turizm ve kültür tesislerine ayr lm t r ( zmir Büyük ehir Belediyesi, 2007). Haz rlanan naz m ve uygulama imar planlar na kar aç lan dava sonucu; zmir 3. dare Mahkemesi, Büyük ehir Belediyesi ve Konak ilçe belediyesinin imar planlar için yürütmeyi durdurma karar ald. Bu kararda, bilirki i heyetinin sözkonusu imar planlar yap l rken yüksek deprem riskine sahip bölgeyle ilgili gerekli jeolojik etüdlerin yeterince yap lmad yönündeki raporu temel al nm t r (Eyce, 2009).

9 zmir Liman Bölgesinde Proje Yar mas ndan Naz m mar Plan na Dönü üm Sorunu The Challenge of Leading the Project Competition s Outputs Into the Urban Structural Plan in zmir Harbour District 57 De erlendirme ve Sonuç zmir Yeni Kent Naz m mar Plan ile ilgili gündem, büyük ölçekli projelerle bölgede ekonomik yat r mlar aç s ndan cazibe olu turmaya ve bu suretle yap l çevrede bina emsal de erlerinin art na odaklanm t r. Gökdelenler bölgesi tan mlamas bu durumun en belirgin göstergesidir. Bu nedenle zmir Büyük ehir Belediyesi, Konak, Kar yaka ve Bayrakl ilçe belediyeleri bölgeye yönelik (sosyo-ekonomik ve politik) beklentiler ta maktad r. Planlama alan na (yeni kent merkezi olarak öngörülen bölüme) metropol ölçekte yüklenmek istenen merkezi role kar n çöküntü bölgesi olmas, sosyo-ekonomik kayg lar n yan nda do al verilere ve ekolojik süreçlere dayal planlama politikalar n önemli k lmaktad r. Bu yolda yeni bir planlama ve tasar m anlay n n geli tirilmesi, çok yönlü beklentilere yan t vermesi öngörülen bu bölgenin ve zmir in temel bir sorunudur. Kentsel tasar m proje yar mas nda ve planlama sürecinde bölgeye yönelik yap lm çal malar n (çok disiplinli) uzman bir ekip taraf ndan de erlendirilerek yürütülen çal malara eklemlenmesi (mevcut çal malar yönlendirmesi) ihmal edilmi tir. Bu nedenle özellikle derece alan projelerin de erlendirilerek planlama sürecinde kullan lmas nda konu temel olarak imar hukuku, mülkiyet ve yap la ma sorunlar içinde kalm t r. Proje yar mas sürecinde (eksik yönleri de olsa) bölgeye ve zmir kentine yüklenen i levler daha sonraki a amalarda geri planda kalm, konu büyük ölçüde geleneksel imar planlama prati i içinde görülmü tür. Bölgenin do al verilerinin ve tarihinin ya anan süreçte etkisi s n rl kalm t r. Bölgenin ve çevresinin do al verilerine yönelik plan ve çal malar n naz m imar planlama sürecinde kararlar yönlendirmekten ziyade büyük ölçüde i lenmemi veriler (altl klar) olarak kald, arazi kullan m kararlar nda ve fiziksel stratejilerin geli tirilmesinde belirleyici olamad görülmü tür. Örne in; körfezde ve derelerde su dinami inin y llara ve mevsimlere ba l olarak gösterdi i seyir, proje yar mas nda ve planlama sürecindeki kararlarda yönlendirici olamam t r. zmir 3. dare Mahkemesinin Temmuz 2009 da ald yürütmeyi durdurma karar ; bölgede jeolojik etüdlerin yeterli ölçüde yap lmadan, zmir ehri deprem master plan çal mas n n yeterince etüd edilmeden planlama sürecinin yönetildi ini göstermektedir. Bölgede jeolojik etüdlerin yap larak planlama kararlar n n gözden geçirilmesi do al verilerin ve ekolojik süreçlerin karar verme sürecindeki etkisini bir ölçüde sa layacakt r. Bunun bir f rsat olarak de erlendirilerek, planlama kararlar n n kapsaml bir ekilde ele al nmas hukuki süreçlerdeki eksiklikleri giderme yan nda plan n uygulanmas ndaki sorunlar azaltacakt r. Bölgede ivedi olarak yap la madan önce deprem konusu tekrar gözden geçirilmelidir. Buna ba l olarak zmir Yeni Kent Naz m mar Plan nda önerilen yo unluk ve kat yükseklikleri bu konuda yap lan ya da yap lacak çal malar ve uzmanlar gözetiminde ele al nmal d r. Yukar da belirtilen çal malar yan nda kritik yap la ma alanlar n belirleme, bölgenin fiziki ve be eri co rafyas hakk nda veri toplama, de erlendirme ve uygulama yolunda; zmir Büyük ehir Belediyesinde, farkl (temel ve uygulamal ) disiplinlerden olu an, özerk konumda bir birim olu turulmal d r. Bu birimin; özellikle do al faktörler ve süreçlerden hareket ederek planlama ve kentsel tasar m çal malar n gözden geçirmesi (ve izlemesi), proje yar mas nda içeri i tan mlanm hedefler çerçevesinde (bu hedefleri ve stratejileri geli tirmek suretiyle) naz m ve uygulama imar planlar n n (olabildi ince) uygulanabilirli ine odaklanmas gerekir (Kaplan, 2006). Bu a amada do al ve sosyal verileri bölgenin potansiyelleri ile entegre eden, kente peyzaj ba lam nda yakla an -bölgeye özgü- bir kentsel tasar m ve planlama anlay na ve disiplinleraras çal malar temelinde proje yar mas - planlama sürecinin yeniden ele al nmas na gerek vard r. çeri inde co rafya - ekoloji - kentle me - planlama ve tasar m etkile imine yer veren peyzaj ba lam nda ehircilik (landscape urbanism) çal malar aç s ndan zmir Liman Bölgesi önemli bir uygulama alan durumundad r. Bölgenin do al ve kültürel dinamiklerini gözetme yolunda; aç k alan sistemi, yaya odakl kullan mlar, çevre ve ya am kalitesinin artt r lmas gibi hususlar n ya anan tart malarda ve planlama ortam nda ba at bir konumda olmas bölgenin ve zmir in gelece i aç s ndan önem ta maktad r.

10 58 Ahmet ERD K Adnan KAPLAN Kent ya am ndan kopuk ve kentli taraf ndan kullan lmayan liman n ticari, turistik ve rekreasyonel beklentilere olanak sa layacak ekilde kentin fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik ya am na entegre edilmesi gerekir. Bu konuda Nice, Cenova, Split gibi Akdeniz Bölgesine k y s olan liman kentlerinin etüt edilmesi anlaml olacakt r. Çünkü bu örneklerde liman bölgesi kentin di er bölgeleriyle ileti im içinde olup içinde bulunduklar yerle imin her yönden geli mesine katk sa lamaktad r. Sosyal, ekonomik ve ekolojik dinamiklerin yönlendirdi i, çok i levli ve ya anabilir bir liman bölgesi kurgusu; zmir in emsal durumdaki k y kentleriyle rekabetinde stratejik düzeyde önem ta yacak ve k y metropolünün di er bölümlerinin planlanmas, tasar m ve yönetiminde örnek olu turacakt r. Referanslar Bal, E., Alt nörs, A., Do mu, O.E., Kente Yön Veren Aktörler Temelinde zmir Yeni Kent Merkezi Naz m Plan. Ege Mimarl k Dergisi 2005/1 (53), Ege Mimarl k, zmir Liman Bölgesi çin Kentsel Tasar m Uluslararas Fikir Yar mas. Ege Mimarl k Dergisi 2001/4-2002/1, ve Erdik, A., Kentsel Tasar mda Fiziksel Geli imin Do al Süreçlerle Entegrasyonu Sorunu - zmir Liman Bölgesi Proje Yar mas Örne inde-. Yüksek Lisans Tezi (yay nlanmam ), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarl Anabilim Dal, zmir. Eyce, A., Manhattan Projesi Durdu. Yenias r Gazetesi ( ), zmir. Gürcaner, E., Yeni Plan Haz rlan yor. Yenias r Gazetesi ( ), zmir. mar ve skan Bakanl, zmir Metropoliten Alan Naz m Plan Raporu. mar ve skan Bakanl Planlama ve mar Genel Müdürlü ü, Ankara. zmir Büyük ehir Belediyesi, zmir Yeni Kent Merkezi Naz m mar Plan Raporu. zmir. zmir Büyük ehir Belediyesi, /25000 Ölçekli zmir Kentsel Bölge Naz m mar Plan Raporu. zmir Büyük ehir Belediyesi Planlama Müdürlü ü, zmir. zmir Büyük ehir Belediyesi, zmir Büyük ehir Belediyesi Stratejik Plan. zmir. zmir Büyük ehir Belediyesi, /5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Naz m mar Plan Revizyonu Raporu. Haziran 2007, zmir. Kaplan, A., Urban Waterfront Revitalization Pursuit in zmir Harbour Region. Abstracts Booklet, Ecoimagine Thematic Conference on The Waterfront Management & GI, GISIG and ICOOPS, November 2006, Genoa, Italy, 76. Kuban, D., 2002(a), zmir Yar mas ve Büyük Kentlerin Gelece ine li kin Gözlemler. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 772 ( ), 6. Kuban, D., 2002(b), zmir Yar mas Kent Planlama Çal malar na Yeni Bir vme Verebilir. Arredamento Mimarl k Tasar m Kültürü Dergisi 2002/3, Taner, T., Hepcan,., Kaplan, A., zmir Liman Bölgesine Uluslararas Kentsel Tasar m Fikir Yar mas Uyar nca Yakla m. Türkiye nin K y ve Deniz Alanlar IV. Ulusal Konferans, Türkiye K y lar Konferans Bildiriler Kitab, , zmir, Turan, B., zmir Liman Bölgesi Yar mas Hakk nda Öznel Bir De erlendirme. Yay nlanmam Rapor, , zmir. Not: Bu çal mada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl k Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölümünce May s 2007 tarihinde düzenlenen Uluslararas 18. Kentsel Tasar m ve Uygulamalar Sempozyumunda sunulan bildirinin yeniden düzenlenmi halidir.

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı