Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010"

Transkript

1 Temmuz/ A ustos/ Eylül Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA iflbirli i Önce küçü ü düflünmek Üniversite sanayi iflbirli i gelifliyor

2 Temmuz/ A ustos/ Eylül Say :115 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl 12 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katkısı MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 18 BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 20 SÖYLEfi Raflit Karaaslan 24 KONUK YAZAR Hakan Gülda Çekirge toplant m z ve iftar gelene imiz devam ediyor 32 MAKALE fierif Arı 34 SÖYLEfi Turgut nal: Ömür bitiyor davalar bitmiyor

3 Bursa Kalite Ödülü süreci baflladı 40 TÜS AD Baflkanı Boyner BEBKA ve BUS AD a konuk oldu 42 MAKALE Ahmet Altekin 44 M ZAH 46 Önce küçü ü düflünmek SÖYLEfi Zafer Uran Zaman: Türkiye dünya sıralamasında yükselecek 52 Borusan'ın yeni yatırımları hizmete açıldı 53 MAKALE Tu rul Dirimtekin 54 MAKS FED Bursa'daki üye S AD'ları a ırladı BUS AD-BEBKA iflbirli i 64 BH D in algı anketine destek 65 Emniyet Müdürü Halil Y lmaz a ziyaret - Albay yigün: Terör yat r mla biter 66 Üniversite sanayi iflbirli i gelifliyor 67 Faik Çelik e BUS AD Yönetim Kurulu ndan kutlama ziyareti - Nice yıllara Bursa Hakimiyet 69 ÜYELERDEN HABERLER 84 MAKALE Selçuk fien 86 ÜYELERDEN HABERLER 99 BBDSO, yeni konser sezonunu, yeni salonda açt 100 AIESEC ten ihracata destek 38 - Kılıçdaro lu Bursa'da 102 FOTO RAF AKP yönetiminden Rüzgara fısıldanan sözler BUS AD a ziyaret 104 MÜZ K 58 Kosova heyetinden S n rs z bir yetenek: BUS AD lı sanayicilere yatırım Jacqueline du Pre teklifi 106 BBDSO 59 Bursa nın yeni gündemi Kas m-aral k 2010 program biliflim teknolojisi 108 YEN ÜYELER 60 MAKALE Lami Ya cılarlıo lu 65

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Referandumda al nan sonucun piyasalarda siyasal ve ekonomik anlamda istikrar alg s yaratmas, Orta Vadeli Program uygulamalar ndaki baflar, d flar dan s cak döviz giriflini daha da h zland rd Faiz oranlar n n dünya piyasalar na göre yüksek olmas, di er taraftan Türk Liras n n de erinin artmas, s nacak liman arayan k sa vadeli yabanc yat r mc n n ifltah n kabartmaktad r Yurda döviz girdikçe döviz fiyatlar düflmekte ve enflasyon dizginlenmekte, varl k fiyatlar nda bir fliflme oluflmaktad r. De eri düflen döviz, ihracatç y zor durumda b rakmaya devam ediyor thalat, ihracat katlayarak art yor. Sonuç: Do al olarak cari aç k lk sekiz ayda %12,9 oran nda ihracat artarken ithalat % 30,5 oran nda artt. Y l sonunda cari aç n 40 milyar dolar civar nda olaca öngörülmektedir... Dövizin düflmesiyle kal c sermaye giriflleri de dramatik olarak azalm fl; Eylül sonu itibariyle ancak 4,2 milyar dolar olabilmifltir. Cari aç n finansman kalitesi düflmekte ve üretim kan kaybetmektedir. Bir zamanlar üretti imiz ara mallar m z dahi ithal eder duruma geldik. Bu durum özellikle de kobilerimizi büyük s k nt ya sokmaktad r. Baz lar m z, de erli Türk Liras n itibarl para olarak görüyorsa da; ekonomik büyüme modellerini d fl sat m üzerine kuran uzak do u ülkelerinde durum böyle de il. Çin, Japonya, G. Kore, Taiwan, Tayland, Endonezya ve Vietnam gibi ülkeler ürettikleri mallar dünya pazarlar na satarak büyüme ve kalk nma stratejileri oluflturmufllard r. Bu yöntemde baflar l olduklar aç kça ortadad r. Dünyada döviz savafllar devam ederken, ülkeler paralar n n de erini artt rmamak için çaba gösterirken, geliflmekte olan ülkemizin büyüme ve kalk nma politikalar nda bir paradigma de iflikli ine gitmemesine anlam veremiyoruz. Brezilya k sa vadeli fonlarla getirdi i Tobin vergisini % 6 ya ç kard. Merkez Bankas n n döviz ihalelerinde al m miktar n artt ran yeni kararlar n n uygulanmas sonucunda Türk Liras n n de er art fl n n engellemesi çabalar n n yetersiz kald ortadad r. Bu nedenle ihracatç lar n sorunlar n ve ç l klar n dikkate alman n zaman geldi geçiyor. Girdi maliyetleri üzerindeki yüklerin azalt lmas çal flmalar yap labilir. Merkez bankas kademeli faiz düflürmeye devam edebilir, hracat Garanti Fonu ve Döviz stikrar Fonu kurulabilir. Giren s cak paraya, onlar ürkütmeden Tobin benzeri vergiler konabilir. Eximbank faizleri neredeyse piyasa faizleriyle eflitlendi. Eximbank faizleri düflürülüp imkanlar geniflletilebilir. Çal flanlar n sosyal güvenlik koflullar güvenceye al narak; esnek çal flma ve yar zamanl çal flma koflullar düzenlenip yasalaflt r labilir. K dem Tazminat Fonu kurularak ifllerli e kavuflturulabilir. Bütünlüklü sanayi politikas üretmemiz ve kaynak planlamas yapmam z flartt r. Özellikle d fl ticarete konu olacak alanlara yat r m yap lmas gerekmektedir. 05 Bak fl 115

5 Bahar geldi, havalar s nd. Tabiat n canlanmas ile beraber biz sanayici ve ifladamlar da ifllerimizin bir miktar da olsa canlanmas na ve krizin bitifline yönelik artan umutlara tan kl k ediyoruz. Bahar aylar yla beraber hem flirketlerimiz hem de Bursa m zda oda, birlik ve derneklerin ola an genel kurullar ve seçimleri yap l yor. çinde yaflad m z sorunlar n çözümünün bir parças olman n, birlikte ifl yapman n ve baflarman n çok daha önem kazand bir dönemden geçiyoruz. Özel zaman ndan ve ifl yaflam ndan fedakarl k ederek sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak at lan ve yap lan seçimlerde görevine devam eden ve yeni seçilen tüm baflkan ve ekiplerine baflar lar diliyoruz. Son çeyrekteki yüzde 6'l k büyüme ve aç klanan di er makro ekonomik veriler iflsizlik oranlar haricinde umutlar m z destekler nitelikteydi. zlanda, Ukrayna ve Dubai yi izleyen Yunanistan daki problemlerin Euro bölgesinin di er zay f ekonomilerine s çrama riski, krizin seyri aç s ndan yeni bir dalga korkusu tafl yor. Nitekim Euro bölgesi ülkeleri bu öngörü ile derhal harekete geçerek yeni bir ekonomik paket aç klad lar. Tabii ki bu risk, en büyük ticari partnerimiz olan AB nin s k nt s n n bizi ne flekilde etkileyece ini gündemimize tafl d. hracat n n %86 s n AB ülkelerine yapmakta olan bir flehir olarak Bursa, al nacak tedbirlere fevkalade duyarl olacak ve AB nin mümkün oldu unca bu kriz dalgas n daha az hasarla atlatmas n bekleyecektir. Dünya da art k ekonomik gücün, büyüme potansiyelinin Avrupa ve Amerika dan ziyade Do u ya kayaca öngörüsü hakim. Dünya büyüme rakamlar ndan daha büyük bir h zla büyümesini bekledi imiz Türkiye nin hedef piyasalar da bu anlamda geniflleyecek. Daha disiplinli kamu harcamas ve daha iyi bir cari aç k yönetimi beklentimizin yan s ra, 2023 y l nda 500 milyar Dolar ihracat hedefini yakalayabilmemiz için uzun bir yol var önümüzde. Bu yolda, nitelikli mal ve katma de eri yüksek sanayi üretimine geçifl herfleyden önce markaya ve araflt rma-gelifltirme faaliyetlerine önem vermek suretiyle sa lanabilecek. Bu arada içimizi s zlatan bir çevre felaketinden bahsederek size veda etmek istedim. Meksika Körfezi nde 28 Nisan da ç kan ve benim bu yaz y yazd m anda hala s z nt n n önüne geçilemedi i ve nas l bir tedbir al naca n n kesinleflmedi i çöken platformdan günde 5 bin ton s zan ham petrol sadece yay ld alan de il, tüm dünyay tehdit ediyor. Yabani hayata ev sahipli i yapan bölgede pelikanlar ve di er kufllar petrolle kaplan yor ve bizler elimiz kolumuz ba l bu geliflmeleri sessizce izliyoruz. Yaflad m z ABD kaynakl kriz nas l tüm ekonomileri etkilediyse, Amerika da dönmeyen konut kredileri, son 1,5 senedir artarak % 14.5 lara ulaflan iflsizlik ve bedelleri olarak bize yans d ysa, bu çevre felaketini de bizlerden kilometrelerce ötede yaflanan bir sorun olarak göremeyiz. Yeni dünya düzeninde kürenin tamam n oluflturan parçalar bütünün ayr lmaz bir parças. Meksika körfezine akan petrol, bizim gelece imizi tehdit ediyor. Böyle bir durumda sürdürülebilir bir çevre olmadan hiçbirfleyin sürmeyece i gerçe i ile bir kez daha karfl karfl ya kal yoruz... Not: Dergimizin (geçen say ) 114. say s nda, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc m z Oya Coflkunöz Yöney in, dergimizin 113. say s nda yer alan yaz s yanl fll kla mükerrer olarak yer alm flt r. Bundan dolay özür diler, geçen say da yer almas gereken do ru yaz y yukar da ilgilerinize sunar z. BAKIfi 06 Bak fl 115

6 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Her aç dan dinamik de iflkenlik gösteren ve genifl bir yelpazede konular kapsayan Türkiye gündemi hakk nda yazmak bugünlerde daha da zor. Geçirdi imiz yaz aylar n n en çarp c gündemini anayasa de iflikli i ve referandum oluflturdu. Sanayi sektöründeki toparlanma ve artan kapasite kullan m oranlar, henüz yetersiz de olsa azalan iflsizlik, Türk milli basketbol tak m m z n hepimizi heycanland ran baflar s gündeme efllik eden sevindirici geliflmeler oldu. Referandumdan bahsetmiflken, ülkenin ekonomik gündeminin önüne geçen tüm geliflmeler iflverenler aç s ndan bir belirsizlik durumu olarak alg lan yor ve tedirginlik yarat yor. Önümüzdeki günlerin en önemli gündemi 2011 genel seçimleri olacak gözüküyor. fldünyas n n temsilcileri olarak bizler, gündemin; ekonomi, iflsizlikle mücadele, AB müzakereleri ve de iflen anayasa ile gündeme gelecek yeni sendikal düzenlemelerden uzaklaflmayaca n umuyor ve bekliyoruz. Mali krizle bafla ç kmaya çal flan AB ülkelerinin gündemine bakt m zda ise, aç klanan 2011 bütçeleri ve al nan kemer s kma politikalar n n sebep oldu u protesto gösterileri ve grevler var. Küresel kriz, ikinci y l na girerken dünya gündeminin hala en önemli maddesini oluflturuyor. kinci dip ihtimalinin zay flad, beklentilerin yavafl da olsa büyüme yönüne çevrildi i ancak iyileflme sürecinin zaman alaca kan s hakim. Tüm ülkelerde ekonomik krizle mücadele önlemlerinin maliyeti ve sistemin yeniden nas l dengeye oturaca tart fl l rken; fiili de göçük alt nda kalan 33 madencinin, yaflamla ölüm aras nda verdi i mücadele ile farkl bir gündeme kilitlendi dünya. Herbir aflamas vaka analizi ve ders konusu olabilecek 69 günlük bir mücadele ve tüm dünyan n soluklar n tutarak bekledi i bir kurtarma hikâyesi. nsanl k tarihinin en heyecan verici olaylar ndan biri yafland fiili'de ve göçük alt nda kalan madenciler, 69 gün sonra yerin yaklafl k 700 metre alt ndan sapasa lam ç kar ld lar. Ça dafl teknolojik olanaklar küresel iflbirli i sayesinde seferber edildi. fiili de madencilerin bulundu u yere ulaflmak için çal flan topograflar, jeologlar, mühendisler kadar dünyan n dört bir yan ndan pek çok flirket kurtarma operasyonunda kullan lacak malzemeler göndererek sürece destek verdi. En sert kayalar n delinmesinde kullan lan matkap uçlar, süper esnek fiber optik kablolar, uzun süre flarj edilmeden kullan labilen cep telefonlar, bakterileri ve enfeksiyonu önleyerek madencilerin yer alt nda sa l kl kalmas n sa layan çoraplar dünyan n geliflmifl ülkeleri taraf ndan temin edildi. Yetkililer, bu malzeme katk lar olmasayd kurtarma operasyonunu gerçeklefltiremeyeceklerini belirtti. nsan hayat na verilen de erle, bilim ve teknoloji iflbirli i neticesinde madencilere ulafl ld. Psikologlar eflli inde, madencilerin sa l k koflullar tek tek de erlendirilerek sab rla yeryüzüne ç kart ld. Madencilerin d fl dünya koflullar na yeniden uyumlar sa lan rken dünyan n dörtbir yan ndan ya an hediye tatiller, reality show teklifleri, dizi-film önerileri ile sevindirici bambaflka bir aflamas na geçildi bu hikâyenin. fiili de 69 gün süren bu mücadeleyi alk fllarken, ülkemizdeki çal flma koflullar n n iyilefltirilmesi aç s ndan almam z gereken çok yol oldu unu da birkez daha hat rlamam zda fayda var. Bu tip maden kazalar n n ülkemizde de s kça yafland düflünülürse dünyan n öbür ucundan gelen bu ders, ça dafl dünyan n insan hayat na verdi i önem aç s ndan gerçekten örnek teflkil ediyor. 07 Bak fl 115

7 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Gelece i parlak flehir: Bursa Bireyler gibi, flehirler de geleceklerini kendileri belirler. Baflka bir deyiflle, flehirlerin gelece i, flehirli bireylerin e itim ve kültür düzeyleri ve flehirlerin co rafi konumlar na ba l d r. Bursa, bu aç lardan çok flansl bir flehirdir. Bursa, yurt içinden ve yurt d fl ndan ald göçlerle zenginleflmifl, muhafazakar bir endüstri flehridir. Öte yandan, Bursa, co rafi konum olarak, dünyadaki en güzel flehirlerden birisidir. Bu aç dan, Bursa da yaflayan bireylerin sahip olduklar flans çok iyi de erlendirdiklerini düflünüyorum. Örne in, Bursa n n sahip oldu u en önemli miras, kültür miras d r. Bu miras n do al sonucu olarak, insanlar, do ufltan var olan giriflimcilik ruhuna sahiptir. Bilindi i gibi, giriflimci ruh, ifl yapmay, çal flmay, ifl kurmay veya farkl ifl yapmay ifade eder. Bursa da, giriflimci ruh, as rlar boyu bir nesilden di erine aktar lmaktad r. Bursa da giriflimcilik ruhunun geliflmifl olmas nedeniyle, Bursal lar, üretkendir, sosyal çat flmalara girmez, devletine sad k bireylerdir. Bursal lar, üretmeyi ve katma de er yaratmay çok severler. Bursa, giriflimci yetifltiren bir okul olma yan nda, sanatç da yetifltiren bir okuldur. Bu nedenle, gelece in Bursa s, ileri teknoloji ve tasar m a rl kl olarak an lacakt r. Çünkü, Bursal lar n genlerinde, yenilikçilik, liderlik, çal flkanl k, hoflgörü ve entelektüellik gibi temel erdemler çok belirgindir. Bursa,Türkiye de merkezi bütçeye verdi inden çok daha az kaynak alan ender flehirlerden birisidir. Bursal lar merkezi bütçeden kaynak istemeye utan rlar. Onun yerine, giriflim yaparken, önlerine konan gereksiz bürokratik engellerin kald r lmas n tercih ederler. Geçen aylarda, J ones Lang Lasalle isimli ABD flirketi, dünyada, gelece i parlak flehirlerin listesini yay mlad. Türkiye de gelece i parlak 18 flehir aras nda Bursa da var. Bana göre, Bursa, gelecek on y lda Türkiye nin en h zl büyüyen flehirlerinden birisi olacak. Çünkü, Bursa da yat r m iklimi oldukça geliflmifl durumdad r. Ayr ca, teknik okullarda okuyan ö renci say s %60 civar ndad r. Bu oran, Türkiye ortalamas n n yaklafl k olarak %50 üstündedir. Öte yandan, temeli 28 Ekim 2010 da at lan stanbul- zmir otoyolu, Bursa n n geliflimini çok daha h zland racakt r. Çünkü, söz konusu otoyol sayesinde, Bursa, stanbul la zmir in merkezinde yer alacakt r. Gebze nin Dilovas mevkiinden bafllay p, Karamürsel in Hersek Burnu nda biten, Karamürsel tepelerini afl p, znik Gölü nün bat s ndan, Ovaakça da Bursa Çevre Yolu ile birleflecek olan bu yol, Bursa n n gelece ini parlatacakt r. Bursa, gelecekte, Türkiye nin çoban y ld z olabilir. Bu proje, Bursal lar heyecanland r yor. fiehir Bat ya do ru h zla büyüyecek. Uluabat Gölü flehrin merkezinde kalacak. Uluabat korunabilirse, dünyan n en güzel göllerinden birisi olarak Dünya literatürüne girebilir. Gölün etraf na en fazla bir iki otel yap lmal d r. talya daki Como Gölü gibi. Kalan alanlar ve çevre aynen korunabilir. Olas h zl geliflme karfl s nda, Bursa Büyükflehir Belediyesi ne ve flehir planc lar na çok önemli görevler düflüyor. yi bir planlama ile Bursa dünyan n marka flehirlerinden birisi olabilir. Bu büyük f rsat, ancak, baz flehirlerin önlerine ve birkaç yüzy lda bir ç kabilir. flte Bursa n n önüne de Osmanl döneminde ilk baflkent olma flans gibi, yeni ve çok büyük bir f rsat ç km flt r. Umar m, bu flans, tüm Bursal lar olarak çok iyi bir flekilde kullan r z. Bu konuda herkese görev düflüyor. Bunun için, planlama çal flmalar na hemen bafllanmal, yeflil korunmal d r. Bursa n n marka flehir olmas için, sanayicilere düflen görev, ileri teknoloji içeren, çevreye zarar vermeyen, araflt rma ve gelifltirmeye, yenilikçili e önem veren ve katma de eri yüksek ürünler üretip, ihraç etmek olmal d r. 09 Bak fl 115

8 Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Aile fiirketleri-kurumsallaflma K saca KOB diye adland r lan, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, sosyal ve ekonomik hayat m z n önemli bir bölümünü teflkil etmekteler ve bu iflletmelerin büyük ço unlu u da Aile fiirketleri. KOB lerin toplam iflletmelere oran, ABD de yüzde 97.1, Almanya da yüzde 99.8, Japonya da yüzde 99.4 ve Türkiye de yüzde Di er taraftan ABD de kay tl flirketlerin yüzde 90, spanya da yüzde 80 i, talya da yüzde 95 i, sviçre de yüzde 85 i ve Türkiye de yüzde 95 i aile flirketi ve maalesef ülkemizde faaliyet gösteren aile flirketlerimizin ancak %8 i, ikinci kuflaklara aktar labiliyor. Haf zam z biraz zorlayacak olursak; en az ndan 1980 lerin sonunda ifl hayat na at lm fl birisi olarak o günleri hat rlamaya çal flt mda; sanayi bölgeleri bu denli yayg nlaflmam fl, ço unlukla, sanayi tesisleri yerine atölyeler bulunmaktayd. Ve bu flartlar alt nda özellikle de enflasyonist bir ortamda faaliyet karlar n n yan s ra, faaliyet d fl kazançlar dahi, paras olanlar memnun ederdi. Just in time n ne demek oldu unu sadece Endüstri Mühendisli i Fakültelerinde ö retiyorlard, üstelik just in time, da ne demekti, hammadde veya mal zaten durdu u yerde k ymetleniyordu, yani stok bulundurmak maliyet de il, kar sa l yordu. Üretim alanlar m zdan büyük stok alanlar m z vard, üretici krald. flçilik ucuzdu, enerji ucuzdu, binalar çok katl yd, fabrika içi transport bir maliyet unsuru de ildi, kalite kontrole ihtiyaç yoktu, ne üretseniz kap fl l yordu, yani talep arzdan fazlayd. Düflük risklerle yüksek kazançlar elde ediliyordu. Müflteri aya m za gelir, ödemesini elimize yapar avans n verir giderdi. Ben bu flartlar alt nda iflbafl yapt m.. Fakat; bugün, eskisi gibi de il, kazançlar azald, faaliyet karlar % 10 larda, (iyimser olmaya çal fl yorum) yüksek risk, düflük kar söz konusu, arz talepten fazla, rekabet flartlar çok a r, iflçilik, enerji, hammadde en büyük giderler, art k çok katl üretim tesisleri ekonomik de il, çok iflçilik gerektiren yanl fl ve plans z tesisler ekonomik de il, büyük hammadde stoklar karl de il, bilakis çok maliyetli ve kimse hammaddeyi depolam yor just in time, hem de aya na istiyor. Bugünün flartlar nda müflteri, kral. Çünkü müflteri say s azald, talep düfltü, rekabet çok. Yani iflimiz zor Hal böyle iken derne imiz, BUS AD n da önemli bir bölümünü teflkil eden aile flirketlerinden biraz daha bahsetmek istiyorum. fiu bir gerçek ki, aile flirketleri dünyan n her yerinde ekonominin belkemi i, ama buna karfl l k ömürleri k sa. Bu ömür k sal n n da yi yönetilememek ve kurumsallaflamamaktan ileri geldi ini biliyoruz. Bilirsiniz belki hikayeyi. Temel, sorunlu bir kasabada yafl yormufl. Bir gün Dursun'a, Ben belediye baflkan olmak istiyorum demifl. Dursun da, deli misin! deyince Temel, flart midur? demifl. fiimdi ben de bu kurumsallaflma iflini soruyorum. fiart midur? Tabii ki flart de ildir. Kurumsallaflma, bir de iflimdir. Toplam kalite yönetimi gurusu Edwards Deming flöyle demifl: De iflim gerekli de ildir; zaten hayatta kalmak da zorunlu de ildir. Bunu aile flirketleri için de tekrarlayabiliriz. Her flirketin ikinci üçüncü kuflaklara geçmesi zorunlu de ildir. Ancak o flirketleri kuran insanlar için flirketleri evlatlar gibidir Aile flirketlerinin temel amaçlar ndan biri, devaml l klar n sa layarak sonraki kuflaklara geçiflini temin edebilmek. Ancak bu çok kolay bir süreç de il. Örne in, ABD de ortalama olarak, yeni kurulan aile flirketlerinin yüzde 40 daha ilk befl y lda yok oluyor, geri kalanlar n yüzde 66 s birinci kuflakta bat yor veya el de ifltiriyor. Dolay s yla ikinci kufla a kadar yaflayabilen aile flirketlerinin, oran yüzde 20 yi geçmiyor ve hatta bu yüzde yirminin ise, ancak yüzde 17 si üçüncü kufla a kadar devam edebiliyor. Sonuçta, birinci kuflak taraf ndan kurulmufl olan 100 aile flirketinden sadece ve sadece 3.4 tanesi üçüncü kufla a dek yaflam n sürdürebiliyor. ngiltere de de durum benzer. ngiliz flirketlerinin oran da 10 Bak fl 115

9 Baflkan Yard mc s ndan yüzde 3.3. üçüncü kufla a devredilebiliyor. Milli Prodüktivite Merkezi nin bir araflt rmas nda; Anadolu sanayinde giriflimci özellikleri aras nda, iflletme yap lar na aile flirketlerinin egemen oldu u ve farkl kuflaktan giriflimcilerde zihniyet aç s ndan önemli bir de ifliklik gözlenmedi i saptand. Araflt rmada, Anadolulu giriflimcilerin henüz ça dafllaflman n efli inde bir görünüm sergiledi i de tespit edildi. Bu da aile flirketlerinde önemli sorunlar oldu unun bir göstergesi. Aile flirketleri k sa ömürlü ve bunun çok farkl nedenleri bulunuyor. Bu nedenlerden baz lar, yani herhangi bir iflletmeyi baflar s zl a götürebilecek olan sorunlar flöyle s ralamak mümkün; 1. Yeni ürün ve yeni ifl modelleri gelifltirmede karfl lafl lan güçlükler, 2. Sermaye yetersizli i, 3. Kötü yönetim al flkanl klar ve kurumsallaflamama, 4. yi bir belge ve bilgi ak fl sa layamama, 5. Maliyetleri kontrol edememe, 6. Piyasalardaki de iflimleri gözlemleme ve tahmin etmede yetersiz olmas, 7. fiirket içi raporlamada yetersizlik ve hesap sormadaki eksiklikler, 8. Aile içi sorunlar n ifle yans mas, 9. flin ve ailenin nakit ihtiyaçlar aras nda çeliflkiler bulunmas, 10. Bir sonraki kufla a devir planlamas n n yap lmamas, 11. Varislerin intikal vergilerini ödeyememeleri, 12. Aile liderinin ifli zaman nda terk edememesi, 13. Yetenekli profesyonelleri aile flirketine çekmede karfl lafl lan zorluklar, 14. Kardefller veya kuzenler aras ndaki rekabet, veliahd n kabul edilmemesi, 15. Yetenekli aile bireylerini ifle çekememek, 16. Ailenin kültürü ile, flirketin ve profesyonel yönetimin kültürleri aras nda giderilemeyen çat flma, Peki nas l kurumsallafl lacak? Kurumsallaflma bir süreçtir. Bu yap de iflikli i an nda olmaz. Baflka bir deyiflle, flirketin bilgisayar ekran nda flöyle bir yaz ç kmaz Aile flirketini siliyorum, kurumu yükleyeyim mi? Nas l Karar verilecek? Bu de iflim sürecinde belki en hayati ad m budur. Aile taraf ndan bu karar n verilmesi gerekir. Bir karar verilirken seçenekler ve bu seçeneklerin getirecekleri ve götürecekleri göz önüne al n r. Bu durumda iki seçenek vard r. Kurumsallaflmak veya kurumsallaflmamak. Ne zaman bafllanacak? Kurumsallaflma sürecinin bafllama zaman önemlidir. Bu t pk bir yat r m karar n n al nmas na benzer. Yat r m yapmak için belli bir sermaye birikiminiz gerekir. Ve enerjinizin bir k sm n bu yeni yat r ma verirsiniz; kendinizi günlük ifllerinizden al r, ilerisi için çal fl rs n z. E er birikiminiz yokken yat r m yapmaya kalkarsan z, günlük iflleri bofllarsan z çark dönmez. Öte yandan yat r mda gecikirseniz, ça yakalayamazs n z, at alan Üsküdar' geçer. fiirketi kurumsallaflt rabilmek için önce aile kurumsallaflmal d r. Kurumsallaflm fl aile demek, kurallar ve bir düzeni olan aile demektir. Ailenin yaz l bir anayasas olmal d r. (Gerçi ngiltere'nin yaz l bir anayasas yoktur, ifller t k r t k r yürümektedir; ama ailenin anayasas n n yaz l olmas nda yarar vard r). Sonuç Bunlar gerçeklefltirmek her zaman kolay de ildir. Olsa idi, bugün piyasada ikinci ve ötesi kuflaklar n elinde bir çok flirket olacakt. Ama her fleyde oldu u gibi, güçlü bir inanç ve bilinçli ad mlar her zorlu u yener. Sözün özü: Gidece iniz yeri bilmiyorsan z, vard n z yerin önemi yoktur. (P.Drucker) En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 115

10 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katkısı Almanya Hessen Eyaleti Devlet Bakan Bay Jörg-Uwe Hahn ile beraberindeki yaklafl k 25 kiflilik heyet 12 Temmuz 2010 Pazartesi günü BUS AD ziyaret etti. B akan Hahn n yan s ra Avrupa flleri Müsteflar Nicola Beer, stanbul Baflkonsolosu Brita Wagener, Hristiyan Demokrat Partisi Fraksiyonu smail Tipi, Sosyal Demokrat Partisi Fraksiyonu Dr. Michael Reuter ve belediye meclis üyeleri ile bürokratlar n yer ald heyeti Bursa da a rlamaktan mutluluk duydu unu ifade eden BUS AD Baflkan M. Arif Özer flunlar söyledi: Türk-Alman iliflkilerinin tarihi, 800 y l öncesine kadar uzanmaktad r. Özellikle 1871 y l nda Alman imparatorlu unun kurulmas ndan sonra iliflkilerimiz daha da artm fl ve bu iliflkiler genellikle karfl l kl iyi niyet ve dostluk çerçevesinde yürütülmüfl ve yürütülmektedir. Yap lan anketlerde de görülebilece i gibi Türk halk n n en güvendi i ve en çok sevdi i ülke Almanya d r. Bugün Almanya da 3 milyon civar nda Türk as ll göçmen vard r. Bunun 350 bini temsil etti iniz Hessen eyaletindedir. flçi olarak Almanya ya giden Türk vatandafllar ya da onlar n çocuklar n n bir k sm bugün ülkenizde giriflimci olmufllard r. Almanya daki 72 bin Türk iflletmesinde çal flan say s bugün için 337 bindir de bu rakam 700 bini bulacakt r. Türkiye ile Almanya n n ticaret hacmi kriz öncesi 30 milyar dolar bulmufltur. Gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel etkileflimler iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaflt rm flt r. Avrupa Birli i ne girdi imiz zaman iliflkilerimizin daha üst düzeye 12 Bak fl 115

11 ç kaca na inan yoruz. Ama bunun kolay olmayaca n biliyoruz. Çünkü AB de k r lmas gereken önyarg lar ve korkular var Zaman zaman bu ön yarg lar n hakarete varan söylemlere dönüfltü ünde bizim de moralimizin bozuldu u, AB ye girme ifltah m z n azald n itiraf etmemiz laz m Avrupa Ekonomik Toplulu u na resmi müracaat m z1963 y l d r. 47y ld r bekliyoruz. Biz kendimizi Avrupa n n bir parças olarak görüyoruz. AB ye girmek için ev ödevlerimizi yap yoruz. Amac m z Türk halk n n her alanda standartlar n yükseltmektir. Daha kaliteli bir demokrasi, daha kaliteli bir hukuk ve adalet sistemi, daha kaliteli e itim ve sa l k, daha kaliteli sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi hedefliyoruz. Bunlara ulaflmada AB yi ve kriterlerini araç olarak görüyoruz. Biz genç nüfusumuzla, dinamik yap m zla ve stratejik konumumuzla AB ye destek olur güç katar z Bu arada Almanya n n uygulad vize BUS AD dan zorluklar na da de inmek istiyorum. Avrupa Adalet Divan n n ald tarihi vize karar na ra men, Ev Tekstili Fuar na (Heimtextil) gelen ifladamlar, bu y l daha büyük zorluklarla karfl laflt lar. Fuar için vize baflvurusunda bulunan Türk ifladamlar ve firma çal flanlar n n baz lar vize alamazken, daha önce 3 y l vize alabilenlere 1, daha önce 6 ay vize alanlara ise sadece 1 ay vize verildi. Özellikle yat r m yapan istihdam yaratan ve ihracat yapan ifladamlar için bu vize zorluklar gerçekten AB için yüz k zart c bir durumdur. Özellikle ifladamlar için bu sorunun biran önce halledilmesi gerekmektedir. 13 Bak fl 115

12 stanbul da kurulmas planlanan ve Nisan Ay nda yasas meclisten geçen Türk-Alman Üniversitesi ni çok büyük bir memnuniyetle karfl lad k. Karfl l kl ticaret ve sanayinin gelifltirilmesi iliflkilerin bu tür e itim kurumlar yla desteklenmesi beraber gelece e daha umutla bakaca m z n bir göstergesidir. Ziyaretiniz için teflekkür ediyor, hepinize sayg lar sunuyorum. Ziyarette kentimize iliflkin gözlemlerini ifade eden Hahn ise, Bursa n n günden güne yaflad geliflmelerin flehre de er katt n söyledi. Bursa da kendilerini a rlayan BUS AD a teflekkür eden Hessen Eyaleti Devlet Bakan Jörg-Uwe Hahn, heyette 15 y l önce Bursa ya gelen arkadafllar n n da bulundu unu ve o dönemki Bursa ile bugünün Bursa s aras nda ciddi bir fark oldu unu söyledi. Bursa n n çok dinamik flekilde geliflen bir flehir oldu unu belirten Hahn, Bursa ile Hessen aras nda e itimden müzik ve spora kadar birçok konuda iflbirli i yapabileceklerini belirtti. Önyarg lar n y k lmas n ve her iki halk n bir birini anlamas n hedeflediklerini kaydeden Hahn, " liflkilerin gelifltirilmesi için farkl enstrümanlar var. Karfl l kl ö renci de iflimi olabilir. Ayr ca Bursa ve Hessen'deki dernekler aras nda karfl l kl kültür al flverifli ve ekonomik iliflkilerin derinlefltirilmesini istiyoruz" diye konufltu. Finans ve ulafl m merkezi Frankfurt'un da yer ald Hessen eyaletinde farkl milletlerden insanlar n yaflad n dile getiren Jörg-Uwe Hahn, Türkiye'nin Avrupa Birli i üyeli i sürecinde önemli ad mlar att n söyledi. Almanya D fliflleri Bakan Guido Westerwelle'in "AB'nin Türkiye ile imtiyazl ortakl k fikrini eskimifl bir tabir olarak görüyorum. Dünya siyasetinde önemli ölçüde etkisi artan Türkiye ile iliflkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekir" aç klamas n destekledi ini ifade eden Hahn, "Almanya Federal D fliflleri Bakan m z n görüfllerini sonuna kadar destekliyorum. Türkiye AB ye girmeli" dedi. 14 Bak fl 115

13 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, 2008 y l n n ortalar ndan itibaren etkisini hissetti imiz küresel kriz yüzünden çok kifli iflsiz kalm fl, çiftçi para kazanamam fl, esnaf, tüccar ve sanayicilerin iflleri bozulmufltur. Her ne kadar iflsizlik ve kapasite kullan m oran gibi de erlerde iyileflme olsa da, çal flanlar n geliri artmad gibi, ileriye yönelik kayg lar da ortadan kalkm fl de ildir. Bu gerçekler, Türkiye ekonomisinin ciddi bir ekonomik programa ihtiyaç duydu unu göstermektedir. Dolay s yla referandum sonuçlar, halk n bu gerçeklerin fark nda oldu unu ve hükümete bu konuda güvendi ini anlatmaktad r. Halk istikrardan yana oldu unu göstermifltir. Siyasi istikrar n, ekonomik istikrar sa lad na kanaat getirmifltir 2009 un ilk yar s nda ekonomisi yüzde 11.1 küçülen Türkiye, bu y l n ilk yar s nda yüzde 11 lik büyümeyi yakalad. Yine ayn dönemde faiz oranlar yüzde 13.8 den 8.5 a, yüzde 13 den 10.5 a, yüzde 23.2 den 15.4 e düfltü un ilk yar s yla bu y l n ayn döneminde ihracat 51.4 milyar dolardan 58.4 e, ithalat 59.5 milyar dolardan 79.3 e ç kt. Dolay s yla aç s ndan beklentiler olumludur. De erli dostlar m, Önümüzdeki süreçte TL de er kazanmaya, enflasyon azalmaya devam edebilir ve belki ihracat bu yüzden negatif etkilenebilir. Merkez Bankas da faizleri düflürüp, piyasadan döviz alarak ani de iflikliklere engel olarak, piyasalardaki dengenin oluflmas n sa lay p, istikrar devam ettirilebilir. Ancak e er seçim ekonomisi uygulamalar na erken bafllan rsa, cari aç k ortaya ç kar ve bugünkü istikrar ortam bozulabilir. Nitekim IMF nin Türkiye Raporu nda, 2010 y l nda Türkiye nin milyar dolarl k bir d fl finansman ihtiyac olaca hesapland. Bunun 34.3 milyar dolarl k k sm cari aç k, 81.1 milyar dolarl k k sm da d fl borç geri ödemeleri tutar Bu durumda Türkiye 91.8 milyar dolarl k yeni borçlanma gerçeklefltirecek. Elbette cari aç k 40 milyar dolar aflarsa s cak paraya ihtiyaç artacak. Dengeyi tutturmak zorlaflacak. Gelecek sene seçim yap laca ndan, mali disipline yönelik kayg lar n art n söyleyebiliriz. flte bu dengeyi zorlaflt ran temel unsur, seçim ekonomisidir. De erli dostlar m, çinde riskler bar nd rsa da, Türkiye ekonomisi, gelece e yönelik ümitler tafl mam z sa layan unsurlar bar nd r yor. Referandumdu, seçimdi, baflkanl k sistemiydi, siyasi tart flmalara yo unlafl rken ekonomiyi ihmal etmemeliyiz Telafisi mümkün olmayacak sonuçlar do urmamal y z fl âleminin, KOB lerin, esnaf ve sanatkârlar n önünü açacak tedbirleri, politik düflünce ve kayg lardan ayr tutarak, geç kalmadan almal y z Dünya ekonomisinin içinde bulundu u koflullar aras nda biz Türkiye olarak çok iyi bir f rsat yakalad k, bu f rsat iyi de erlendirmeliyiz. 16 Bak fl 115

14 Dr. Bahad r Kalea as TUS AD Uluslararası Koordinatörü Siyaset gırgırı ve demokrasi G rg r mizah dergisinin merhum O uz Aral ile zirveye t rmand dönemde kapa nda, üst köflede flöyle yazard : Politika de il, politikac larla u rafl r. Sar beyaz efsanevi dergide dönemin siyasetçileri mizah n tatl sivrili inden nasiplerini al rlard. Bugün de mizah n yarat c atefli Leman, Penguen, Uykusuz ve G rg r ile toplumun ruhuna fl k tutmaya devam ediyor. Öyle ki, uluslararas bir toplant da Türkiye nin son dönem gündemi hakk nda bir sunum yapmak, yaln zca karikatürler göstererek mümkün. Mizah dergilerinin kapaklar ve gazetelerin birinci sayfa karikatürleri yeterli. Di er taraftan, sivil toplum kurulufllar, sosyo-ekonomik temsil kurumlar, özel sektör ve akademik etkinlikler için ise öncelik farkl olmal : Politika ile de il, somut politikalarla u raflmak. Politika de il politikalar. Siyaset de il siyasetler. Partizan politika de il, daha iyi bir demokrasi, ekonomi ve toplumsal kalk nmaya yönelik politika alanlar. Aradaki fark Türkçe de yeterince bariz de il. ngilizcede politics ve policy kavramlar ile daha iyi aç klan yor. Partiler ve siyasetçilerle ilgili olan siyaset/politika ile toplumu ileriye götürecek siyasetler/politikalar odakl bir yaklafl m aras ndaki fark söz konusu. Demokratik olgunluk göstergesi Politikalar sorunlar n teflhisi ve çözüm için eylem planlar na odakl olur. Bu yönde gerekli yasal, ekonomik ve toplumsal giriflimler, uygulama takvimleri, finansman kaynaklar ve iletiflim araçlar içerir. Partiler içi ve aras iliflkiler, seçim propagandalar ve kifliler odakl bir politika tart flmas baflka, politikalarla ilgilenmek baflka. Tabii baz siyasetçiler bu fark anlamakta zorlan yor. Örne in özel sektör temsil kurumlar do alar gere i bir siyasal partiye destekçi veya karfl t olmazlar. Siyasetler üzerinde tutum belirlerler. Her hükümetin haz rlad mevzuat veya uygulad klar politikalar karfl s nda, özel sektörün destekledi i ve elefltirdi i hususlar olur. Zaten ça dafl demokrasilerde devlet alaca kararlardan etkilenecek kesimleri, bu kararlar n haz rl k sürecine dâhil eder. Sivil toplum ile iflbirli i siyasetçinin ç kar nad r. Daha baflar l olur ve rahat oturur koltu unda. Ulusal düzeydeki genel makroekonomik yönelimler, anayasa de iflikli i ve AB ye üyelik benzeri köklü de iflim gerektiren süreçlerde ise, devletin sivil toplum ile aras ndaki diyalogun niteli i bir demokratik olgunluk göstergesidir. Bunu özümseyemeyen siyasetçiler, Plato nun vurgulad gibi, demokrasi ile tiranl k aras nda yolunu kaybetme tehlikesi ile karfl karfl ya kal r. Bu durumda ancak özgürlüklerin rehberli inde demokrasi ufku kaybedilmez. Elefltirel bir sivil toplumsal ortam her hükümet için gurur duymas gereken bir demokratik güç kayna d r. Hangi politikac lar? Seçim havas n n ülkeye egemen olmaya bafllad bir dönemde politika konuflulmas do al. Politikada kim? sorusu kuflkusuz önemli ve belirleyici. Demokrasi halk n özgür iradesiyle, kendi içinden en yetkin gördü ü kiflileri geçici olarak yönetime getirme rejimi olarak geliflti. Milletvekilleri, bakanlar ve baflbakan n kim oldu u önemli. Bu kifliler yerel, ulusal ve küresel düzeyde ülkenin sorunlar na çözüm getirebilecek, f rsatlar de erlendirebilecek ve yeni at l mlar tasarlayabilecek yetkinlikte ve demokratik olgunlukta olmal lar. flte bu nedenle, ülkeyi çok iyi yönetebilmek için gerekli bu nitelikler ile, siyasal partilerin liderli i ve milletvekili adayl için gerekli nitelikler mümkün oldu unca ayn olmal. Bu nitelikler aras ndaki fark aç ld kça, ülke demokrasisi var olufl amac na ayk r ifllemeye bafllar. Hangi politikalar? Dolay s yla kim? sorusu önemli. Fakat bir o kadar da eksik. Nas l? sorusu da bir öncelik. flte politikalar bu noktada devreye giriyor. Referanduma sunulan bir dizi Anayasa de iflikli i varken ve seçimler yak nken, siyasal partilerin anayasan n içeri ine ve seçimler sonras hangi politikalar nas l uygulayacaklar na odaklanmalar gerekiyor. Bu yaln zca siyasal partilerin sorumlulu u de il. Medyan n, sivil toplumun ve seçmenlerin de çok daha fazla talepkar olmas gerekiyor. Politikalar üzerine toplumsal tart flma sürekli olmal, seçim dönemlerinde yo unlaflmal. Bu herkes için ö retici olur. Hükümet de, muhalefet de daha baflar l olmalar için sivil toplum taraf ndan teflvik edilmeli. Siyasal projeler aras ndaki rekabet verimlilik getirir. Daha nitelikli politikalar biçimlenir. Toplumun ortak ak l üretimi tetiklenir, ülke kazançl ç kar. Ulusal ç karlar korunur. Demokrasi güçlenir. Bat demokrasilerinden çeflitli örnekler bu denklemi do rulamakta: - ABD de iki y l öncesinden baflkan 18 Bak fl 115

15 Brüksel den Makale adaylar televizyon programlar nda görüfllerini aç klamaya, di er adaylarla tart flmaya, farkl seçim bölgelerinde halkla görüfl al flverifli forumlar düzenlemeye bafll yor. Kongre için aday olanlar neredeyse bir sonraki seçime kadar sürekli kampanya halinde çal fl yor. - Almanya da düflünce kurulufllar ve partilerin vak flar sürekli üretim halinde (Sosyal Demokrat Friedrich Ebert, H ristiyan Demokrat Konrad Adenauer, Liberal Friedrich Naumann ve Yeflillerin Heinrich Böll vak flar ). Halk n sorunlar inceleniyor, di er ülkelerde temsilciliklerle uluslararas iliflkilere yönelik araflt rma ve etkinlikler düzenleniyor, parti politikalar na ve demokratik gündeme analitik bir katk sa lan yor. Ayr ca yerel bas n n çok güçlü oldu u Almanya da seçmenlerin günlük yaflam ile siyaset daha içiçe gelifliyor. - ngiltere de her hükümetin karfl s nda muhalefetin bir gölge kabinesi var. Hükümet çal fl rken muhalefet de ayn dosyalar üzerinde ayr nt l bir etkinlik içinde. Halk iktidarda di er partilerden biri olsa kim, hangi politikalar, nas l uygulard? daha aç k görüyor. Seçim zaman bir sonraki dönemi belirleyecek olas politikalar muamma olmuyor. - Hollanda, sveç, Belçika gibi nispeten küçük nüfuslu güçlü demokrasilerde siyasetçi seçmenin günlük yaflam içinde yer almakta. Yerel ölçek önemli. Siyasetçilerin günlük ifl programlar nda halkla ve güncel konularla daha s k yak n temas olana var. Bu tür ülkelerde, di er demokrasilerde de etkili olan gençlik kollar ve düflünce kulüpleri semt düzeyinde devreye giriyor. - Fransa da cumhurbaflkanl adaylar ifle toplumun gereksinimi olan politikalar üzerine kitap yazmakla bafll yor. Aylar süren forumlar düzenliyor, özgür medyada ülkenin gündemi derinlemesine irdeleniyor. - Tüm demokratik ülkelerde devlet ile sivil toplum, sendikalar ve özel sektör aras nda derin bir diyalog, karfl l kl etkileflim var. Örne in AB düzeyinde de Türkiye den D SK, Türk- fl ve Hak- fl in üyesi olduklar ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) ve TÜS AD ve T SK in üyesi olduklar BUSINESSEUROPE (Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu) son derece etkililer. - Söz konusu olan Anayasa de iflikli i oldu unda ise, ça dafl bir demokrasinin sicilini tescil eden temel bir kural var: toplumsal dan flma ve uzlaflma. Tabii ki yüzde yüz bir destek de il fakat partiler üstü bir yaklafl m. deolojiler ötesi temel ortak ilkeler, de erler ve kurumlar. K sa, yal n, yarat c, ilerici ve vatandafl odakl bir metin. Gerçek gündem Türkiye seçimler dönemine giriyor. Bu süreçten demokrasinin güçlenerek ç kmas en büyük kazanç olacak. Ülkenin iç huzuru, istikrar güvenli i, kalk nmas, d fl iliflkilerdeki onuru ve gücü buna ba l. Ekonomik büyüme olmadan sorunlar çözülmez. O zaman nas l? Ne zaman? Kaynaklar? Ekonomik büyüme sürdükçe topluma yans mas gerekir. Gündem yo un: sosyal politikalar, gelir da l m, k rsal kalk nma, e itim reformu, kad n haklar, asayifl, bilgi teknolojileri, temiz enerji, su kaynaklar, kay t d fl ekonomi, giriflimcilik, istihdam, kobiler, yaflam kalitesi yüksek kentler, Asya-Pasifik ile rekabet, Orta Do u... Temel bir soru ise hala ortada: 21. yüzy lda yükselen Türkiye için nas l bir Anayasa? Sonuçta küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye için hangi politikalar, nas l uygulanacak? Bu çerçevede AB ile iliflkiler ve küresel geliflmeler nas l de erlendirilecek? Befl y l sonra Türkiye nin nerede oldu unu bu konular belirleyecek. Gerçekten gündemden kopuk siyaset g rg r de il. Star Wars g rg r G rg r dergisi 12 Eylül 1980 den sonra kapa nda muzipçe kendi halinde bir mizah dergisi yaftas ile yetinmiflti. Sonra, demokrasiye dönüfl ad mlar yla birlikte G rg r da siyasetçilerle u raflmaya h zla geri döndü. Derginin kapa nda fiyat bölümünde her 10 liral k zam için bir Turgut Özal karikatür portresinin ilifltirildi i dönemdi. (Zaman içinde bu portreler taflm fl, kapa n çevresini sarm flt ). O uz Aral 1988 y l nda Avrupa n n baflkentinde, Brüksel Üniversitesi nde G rg r karikatürleri sergisi açt nda büyük yank uyand rm flt. O zamanlar Avrupa da Türkiye nin demokratik görüntüsü hala çok bulan kt. Bu baflar l sergiyi gezen Brükselliler karikatürlerdeki politikac elefltirileri karfl s nda flafl rm fllard. Baz lar bu karikatürlerin yasakland için yurtd fl na kaç r lm fl oldu unu sanm fllard. Kuflkusuz politikac larla ve politika ile u raflmada Türkiye ileri bir demokrasi. Önemli bir sorun Türk siyasetçi kültürünün ço u zaman Star Wars mant içine hapsolmas nda. Sinema tarihinin bu ünlü Y ld z Savafllar külliyat nda, popüler kültür yüzeyselli inde de olsa itina ile ifllenen bir konu vard r. Uzak, çok uzaktaki bir galakside geçer olaylar. Demokratik yolla yükselen ve demokrasinin zafiyetlerini istismar eden bir bask rejimi anlat l r. Filimde demokrat olmayanlar n toplumu ve siyasal düzeni fetih saplant s dikkat çeker. Bizden olmayanlar, bize karfl d r, düflman m zd r anlay fl vurgulan r. Galaksi lideri diktatöre dönüflürken, kontrolü alt ndaki veya biat ettirdi i kitlelerin tezahürat, bir zafer coflkusu hâkimdir ortama. Karanl a karfl mücadeleyi sonunda kazanacak olan hareketin liderlerinden biri, Prenses Padme bilgece özetler durumu: flte özgürlük böyle yok olur... Bir alk fl f rt nas alt nda. 19 Bak fl 115

16 Raflit Karaaslan: Daha yapacak çok fley var BAKIfi Dergimizin bu sayısında söyleflilerimizden ilkini, üyemiz Say n Raflit Karaaslan ile gerçeklefltirdik. BAKIfi: Sayın Raflit Karaaslan, özgeçmiflinizi kısaca anlatır mısınız? RAfi T KARAASLAN: 1953 yılı Kayseri do umluyum dönemi Kayseri Lisesi mezuniyetimi müteakip o zamanki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi flimdiki Mimar Sinan Üniversitesi ç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı bölümünü 1975 yılında bitirerek ifl hayatına atıldım yılında Bursa da üstlendi im bir proje ile stanbul dan Bursa ya taflındım sonunda ntam da Mobi adı altında mobilya firmamı kurdum ve üretim ile projeyi birlikte yürüterek bugünlere kadar geldim. BAKIfi: Firmanız hakkında bilgi verir misiniz? RAfi T KARAASLAN: Mobi, Ovaakça da bulunan fabrikasında üretim yapıyor. Bir tanesi stanbul da, ikisi Bursa da olan kendi ma azalarında, stanbul, Ankara ve zmir de bayileri kanalı ile iç pazara perakende satıfl yapıyoruz. Yurtdıflında ise baflta Amerika olmak üzere batı ülkelerine kapasitemizin elverdi i ölçüde tasarım mobilyası ihraç ediyoruz. Mobi 90 lı yılların baflından itibaren düzenli olarak ihracat yapan bir firmadır. Çalıflan toplam sayısı 78 kiflidir. BAKIfi: Yer aldı ınız sektörün özellikleri nelerdir, rakipleriniz kimlerdir, bölgemizde ve ülkemizdeki konumunuz nedir? RAfi T KARAASLAN: Mobilya son 10 yılda Türkiye de öne çıkmıfl bana göre yıldız sektörlerden bir tanesidir. Çok kısa zaman öncesine kadar bu ülkede mobilya üretimi bir sektör olarak telaffuz edilmemekte idi. Oysa bugün, geçti imiz yılki global krize ra men 1,1 milyar USD yi aflan ihracatı ile ülke ekonomisine ciddi katkıları olabilecek bir sektör konumuna gelmifltir yılı ilk yarısı için GEME nin son verilerine göre de ihracat Temmuz 2010 sonu itibarı ile 20 Bak fl 115

17 Söylefli USD dir. Ülke olarak rakiplerimiz konusunda çıtamızı oldukça yükselttik. Mobi ise 1994 ten bugüne yurtdıflında ciddi rekabet ortamında talyan firmaları ile rekabet etmektedir. Dünya nın her köflesine satılabilecek özgün tasarımı olan kalite standardı çok yüksek ürünler yapmaktadır. Türkiye de Mobi markası sektör içinde çok iyi bilinen, tanınan, izlenen kendi kulvarında lider firmalardan biridir. BAKIfi: Türkiye de sektörünüzün gelece i hakkındaki düflüncelerinizi ö renebilir miyiz? RAfi T KARAASLAN: Mobilya, ülkemizde genç ve potansiyeli yüksek olan bir sektör. Buna ba lı olarak da gelece i çok parlak. Çok hızlı bir endüstrileflme süreci yafladı. Ciddi sayılabilecek yatırımlar yapıldı. Ama dedi im gibi gerek iç pazarda gerekse dıfl pazardaki potansiyel bu sektörü çok üst noktalara taflıyacak. Daha yapacak çok fley var. BAKIfi: Yaflanan küresel kriz firmanızı nasıl etkiledi? Halen kriz bitti diyebiliyor musunuz? RAfi T KARAASLAN: Biz küçük olmanın avantajını yaflayanlardanız. Korunmayı becerdik. Yurt dıflında yafladı ımız kaybı, proje ifllerine yönelerek ve iç piyasaya a ırlık vererek gidermeye çalıfltık. Özetle çok fazla etkilenmedik. Göstergeler iyi gibi görünmesine ra men kiflisel görüflüm sıkıntıların global anlamda daha uzun süre devam edece i yönünde. Hatta ben flöyle düflünüyorum. Hiçbir fley artık çok uzun bir zaman için asla eskisi gibi olmayacak. BAKIfi: Türkiye de mobilya sektörü açısından yatırım iklimini nasıl buluyorsunuz, iyilefltirilmesi gereken 21 Bak fl 115

18 hususlar var mı, düflüncelerinizi ö renebilir miyiz? RAfi T KARAASLAN: E er birileri bir yerlere yatırım yapacak ise, bu sektör bahsetti im nedenlerden ötürü uygun bir sektör. Bu sektöre yeni girmek isteyenler için söyledi im fley. Sektörün içinde ise benim izledi im kadarı ile yatırımlar devam ediyor. yilefltirme konusunda ise beklentiler, istekler di er sektörlerden çok farklı de il. Devletin, üreteni, sanayiciyi desteklemesi, sürekli teflvik etmesi gerekiyor. BAKIfi: Türk ekonomisinin önümüzdeki on yılda dünya ekonomik sıralamasında eriflebilece i yer sizce neresidir? RAfi T KARAASLAN: lk 10 da olmak için gayret sarf ediyoruz. BAKIfi: Bu ülkeyi yönetiyor olsaydınız, ilk üç icraatınız ne olurdu? RAfi T KARAASLAN: Üretimi desteklemek ve özendirmek. E itime gerekli önemi vererek, e itimsizlikten dolayı yafladı ımız kaosların tümünden arındırmak üzere çaba göstermek. Ekonomi ve Ticaret Bakanlı ı tarafından aday gösterilip, ilk 10 tasarım içinde olmam. BAKIfi: Raflit Karaaslan, söyleflimize katıldı ınız için teflekkür ederiz. BAKIfi: Almıfl oldu unuz ödüller var mı, anlatır mısınız? RAfi T KARAASLAN: Aldı ım en önemli ödül 2009 IF World Design ödülü. Bu ödülü alan bir tasarımım var. fiu an üretip sattı ımız bir ürün. Di er bir önemli ödül de Alman Tasarım Oscarı Designpreis 2010 a Alman 22 Bak fl 115

19 Hakan Gülda Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ribauntumuz güçlü ama patinaj yap yoruz Bu y l Cumhuriyetin 87 inci y l... Dile kolay... fiunun fluras nda 100. y la 13 y l kalm fl için pek çok hedefi var Türkiye nin milyar dolar ihracat... Sat nalma gücü paritesiyle 2.6 trilyonluk bir ekonomi Yay n yönetmenli ini yapt m gazete bir ekonomi gazetesi... Bunun bir gere i olarak, 29 Ekim günkü say m zda, Cumhuriyetin 87 y l na ekonomik geliflmeler aç s ndan bakt k* Bu süreçte nüfus yaklafl k 5 kat artm fl... Milli gelir 1291 kat... Üstelik dolar baz nda... Cumhuriyetin ilk y l 1923 te milli gelir 565 milyon dolarm fl Bu y l 730 milyar dolar civar nda gerçekleflecek... Kifli bafl na milli gelir de 222 kat artt te 45 dolar seviyesindeydi... Bu y l dolar olaca hesaplan yor. +++ Uzatmayal m... Türkiye büyüyor... Bunda kuflku yok! Peki ya dünya? Di er ülkelerle karfl laflt rd m zda performans m z nas l? Dünya ekonomisinin büyüklü ü 1980 de 10.9 trilyon dolard... Bugün Görünen o ki, herkes büyüdü... Ancak, farkl h zlarda Dünyada neredeyiz sorusunun yan t için k sa vadeye oldu u kadar uzun vadeye de bakmak gerekli. Resmin bütünü görebilmek için... Nereden, nereye gelmifliz? Bafll kta kulland m ribaunt ve patinaj da bu çerçeveyle ilgili. Do rusunu isterseniz, ne konuflurken ne yazarken yabanc kökenli kelime kullanmas n sevmem. Ama maalesef, sizlere anlatmak istedi im fleyi ifade edebilecek bu ikisinden daha iyi kelimeler bulamad m. +++ Ribaunt ile bafllayal m. Ali Püsküllüo lu nun Türkçe sözlü ünde bile bu kelimenin izine rastlayamad m. Daha çok basketboldan tan yoruz. Bu oyunun temelinde yatan bir uygulama At fltan sonra çemberden ya da yerden seken topu tan mlamak için kullan l yor... Ulusal basketbol tak m m z n final oynama baflar s n gösterdi i FIBA 2010 Dünya Basketbol fiampiyonas s ras nda kulaklar m zda iyece yer etti. +++ Topun yere çarp p z plamas gibi, ekonominin de krize girdikten sonra tekrar yükselifle geçmesi de ribaunt olarak adland r l yor. Milli tak m gibi Türkiye ifl dünyas n n ribaunt yetene i yüksek. Giriflimcilerimiz bir kriz döneminden sonra kendilerini çok çabuk toparlayabiliyor. +++ Veriler de öyle söylüyor... flte Türkiye, bir krizden daha h zla ç k yor. Y l n ilk iki çeyre inde de çift haneli büyümeyi baflard yar y l skoru yüzde Üretim düzeyi kriz öncesini yakalad. Dünya üzerinde, bir önceki y l h zla daralmas na ra men üretim düzeyini kriz öncesi düzeye ç karan bir baflka ülke yok. +++ Hat rlayacaks n z, 2001 krizinden ç k fl da böyle h zl olmufltu. Hatta, çabukluk aç s ndan, 2001 krizi sonras toparlanman n h z bugünkünden daha yüksek krizinden ç k fl 8 çeyrek (24 ay) sürmüfltü. Sonuncusundan ç k fl ise 9 çeyrek (27ay) sürdü , 17 A ustos ta yaflad m z zmit-gölcük depremi felaketinden sonra, Bursa ve stanbul un hemen 24 Bak fl 115

20 Konuk Yazar yan bafl ndaki bu sanayi merkezindeki toparlanma da çabuk olmufltu. Sadece üç ay sonra deprem öncesi kapasite kullan m oranlar na ulafl lm flt. Örnekleri uzatmak mümkün... Ama san yorum ribauntumuz güçlü demekle ne kastetti im anlafl ld. +++ Gelelim, patinaj meselesine... Patinaja daha aflinay z... Kaygan ya da yumuflak bir yolda otomobilimizin tekerlerleri döner ama ilerleyemeyiz. Uzun vadeli bak nca Türkiye ekonomisinin pozisyonu afla yukar bu... K sa vadede krizlerden, s k nt lardan kurtulmada becerikliyiz. Çabuk toparlan yoruz. Ancak uzun vadede yerimizde say yoruz. Hani derler ya, dere tepe düz gittik, arkam za bir de dönüp bakt k ki, bir arpa boyu yol gitmifliz... flte Türkiye ekonomisinin durumu aynen böyle Haydi can m, o kadar da de il dedi inizi duyar gibiyim. Size hak veriyorum... Bana da böyle birfley söylenseydi tepkim farkl olmazd. Ben de; Türkiye nin herfleye ra men h zla büyüdü ünü, dahas yar flta öne ç kt n düflünüyordum. Ta ki, afla da sizinle paylaflaca m verileri görene kadar. +++ Veriler, Pensilvanya Üniversitesi nden... Büyüme çal flmalar nda çok kullan lan meflhur tablolardan al nma... Dünya literatüründe Penn World Tables diye geçiyor. Yaz n internette hemen karfl n za ç k veriyor. Herkese de aç k Ne var bu tablolarda derseniz... Bütün ülkelerinin ABD ile k yaslamas var... Kifli bafl na gelir düzeyi olarak... Laf uzatmayal m Tablolarda görünen flu: ABD ye göre, Türkiye yerinde saym fl Rakamlara daha yak ndan bakal m: 1950 de bir Amerikal n n 100 dolar geliri varsa, bir Türk ün 13.4 dolar geliri vard a geldi imizde bu gelir 17 ye ç km flt. Geliflme umut vericiydi ama yine de aram zda ciddi bir uçurum vard... O y llarda, bir Amerikal 100 gelir elde ediyorsa, bir ngilizin geliri 65 ti. Bir rlandal n n Kifli bafl na gelir ABD linin 100 birimine karfl l k spanyol için 38.9 idi. Yunanl için Japon için Malezyal için 15.7 Bir Güney Koreli için ise sadece 10.9 du. Hele hele bir Çin linin geliri... Bir Amerikal n nkinin yaln zca 3.2 si düzeyindeydi y l ndan size aktard m bu tablo 40 y l sonra ne hale büründü? Do rusu bir hayli de iflti 2000 y l na geldi imizde Amerikal 100 iken, rlandal da 95 oldu. Neredeyse Amerikal y yakalad. ngiliz de kifli bafl na gelirini artt rd. 65 ten 75 e yükseltti Japon 37 den 70 e... Yunanl 38 den 51 e... Malezyal 15 den 41 e... Güney Koreli 10 dan 48 e. Ya Türk? 17 den 16.3 e... Art fl yok... Uçurum kapanmam fl... Yerimizde saym fl z Durum bugün de farkl de il... Tablolardaki son veriler Yani krizin hemen öncesi... Türkiye nin rakam 17.8 e yükselmifl... Bir k p rdanma var ama... Çin in k p rdanmas ile karfl laflt r nca Deyim yerindeyse; devede kulak! +++ Çinli nin rakam n hat rl yor musunuz? 1960 da sadece 3.2 ydi de biz 16 civar ndayken o 10 civar ndayd de Amerikal n n kifli bafl na geliri 100 iken bizimki Çinli ise Çinli nin Amerikal karfl s ndaki gelir düzeyi 47 y lda yüzde 528 artm fl ** +++ Sadece Çinli mi? Koreli yüzde Japon yüzde spanyol yüzde Malezyal yüzde talyan yüzde Yunanl yüzde Türk ise 1950 den bu yana bir Amerikal karfl s nda gelirini yüzde 32.8 art rm fl tan bu yana olan hiç hesaplamad k... Borçlu ç kmayal m diye 25 Bak fl 115

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde, İngiltere GFK Tüketici Güveni, Fransa TÜFE, Tüketim Harcamaları, GSYH ve ÜFE, Euro Bölgesi İş Dünyası Güven Endeksi, Ekonomik Güven Endeksi, Sanayi Güven Endeksi,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı