Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010"

Transkript

1 Temmuz/ A ustos/ Eylül Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA iflbirli i Önce küçü ü düflünmek Üniversite sanayi iflbirli i gelifliyor

2 Temmuz/ A ustos/ Eylül Say :115 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl 12 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katkısı MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 18 BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 20 SÖYLEfi Raflit Karaaslan 24 KONUK YAZAR Hakan Gülda Çekirge toplant m z ve iftar gelene imiz devam ediyor 32 MAKALE fierif Arı 34 SÖYLEfi Turgut nal: Ömür bitiyor davalar bitmiyor

3 Bursa Kalite Ödülü süreci baflladı 40 TÜS AD Baflkanı Boyner BEBKA ve BUS AD a konuk oldu 42 MAKALE Ahmet Altekin 44 M ZAH 46 Önce küçü ü düflünmek SÖYLEfi Zafer Uran Zaman: Türkiye dünya sıralamasında yükselecek 52 Borusan'ın yeni yatırımları hizmete açıldı 53 MAKALE Tu rul Dirimtekin 54 MAKS FED Bursa'daki üye S AD'ları a ırladı BUS AD-BEBKA iflbirli i 64 BH D in algı anketine destek 65 Emniyet Müdürü Halil Y lmaz a ziyaret - Albay yigün: Terör yat r mla biter 66 Üniversite sanayi iflbirli i gelifliyor 67 Faik Çelik e BUS AD Yönetim Kurulu ndan kutlama ziyareti - Nice yıllara Bursa Hakimiyet 69 ÜYELERDEN HABERLER 84 MAKALE Selçuk fien 86 ÜYELERDEN HABERLER 99 BBDSO, yeni konser sezonunu, yeni salonda açt 100 AIESEC ten ihracata destek 38 - Kılıçdaro lu Bursa'da 102 FOTO RAF AKP yönetiminden Rüzgara fısıldanan sözler BUS AD a ziyaret 104 MÜZ K 58 Kosova heyetinden S n rs z bir yetenek: BUS AD lı sanayicilere yatırım Jacqueline du Pre teklifi 106 BBDSO 59 Bursa nın yeni gündemi Kas m-aral k 2010 program biliflim teknolojisi 108 YEN ÜYELER 60 MAKALE Lami Ya cılarlıo lu 65

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Referandumda al nan sonucun piyasalarda siyasal ve ekonomik anlamda istikrar alg s yaratmas, Orta Vadeli Program uygulamalar ndaki baflar, d flar dan s cak döviz giriflini daha da h zland rd Faiz oranlar n n dünya piyasalar na göre yüksek olmas, di er taraftan Türk Liras n n de erinin artmas, s nacak liman arayan k sa vadeli yabanc yat r mc n n ifltah n kabartmaktad r Yurda döviz girdikçe döviz fiyatlar düflmekte ve enflasyon dizginlenmekte, varl k fiyatlar nda bir fliflme oluflmaktad r. De eri düflen döviz, ihracatç y zor durumda b rakmaya devam ediyor thalat, ihracat katlayarak art yor. Sonuç: Do al olarak cari aç k lk sekiz ayda %12,9 oran nda ihracat artarken ithalat % 30,5 oran nda artt. Y l sonunda cari aç n 40 milyar dolar civar nda olaca öngörülmektedir... Dövizin düflmesiyle kal c sermaye giriflleri de dramatik olarak azalm fl; Eylül sonu itibariyle ancak 4,2 milyar dolar olabilmifltir. Cari aç n finansman kalitesi düflmekte ve üretim kan kaybetmektedir. Bir zamanlar üretti imiz ara mallar m z dahi ithal eder duruma geldik. Bu durum özellikle de kobilerimizi büyük s k nt ya sokmaktad r. Baz lar m z, de erli Türk Liras n itibarl para olarak görüyorsa da; ekonomik büyüme modellerini d fl sat m üzerine kuran uzak do u ülkelerinde durum böyle de il. Çin, Japonya, G. Kore, Taiwan, Tayland, Endonezya ve Vietnam gibi ülkeler ürettikleri mallar dünya pazarlar na satarak büyüme ve kalk nma stratejileri oluflturmufllard r. Bu yöntemde baflar l olduklar aç kça ortadad r. Dünyada döviz savafllar devam ederken, ülkeler paralar n n de erini artt rmamak için çaba gösterirken, geliflmekte olan ülkemizin büyüme ve kalk nma politikalar nda bir paradigma de iflikli ine gitmemesine anlam veremiyoruz. Brezilya k sa vadeli fonlarla getirdi i Tobin vergisini % 6 ya ç kard. Merkez Bankas n n döviz ihalelerinde al m miktar n artt ran yeni kararlar n n uygulanmas sonucunda Türk Liras n n de er art fl n n engellemesi çabalar n n yetersiz kald ortadad r. Bu nedenle ihracatç lar n sorunlar n ve ç l klar n dikkate alman n zaman geldi geçiyor. Girdi maliyetleri üzerindeki yüklerin azalt lmas çal flmalar yap labilir. Merkez bankas kademeli faiz düflürmeye devam edebilir, hracat Garanti Fonu ve Döviz stikrar Fonu kurulabilir. Giren s cak paraya, onlar ürkütmeden Tobin benzeri vergiler konabilir. Eximbank faizleri neredeyse piyasa faizleriyle eflitlendi. Eximbank faizleri düflürülüp imkanlar geniflletilebilir. Çal flanlar n sosyal güvenlik koflullar güvenceye al narak; esnek çal flma ve yar zamanl çal flma koflullar düzenlenip yasalaflt r labilir. K dem Tazminat Fonu kurularak ifllerli e kavuflturulabilir. Bütünlüklü sanayi politikas üretmemiz ve kaynak planlamas yapmam z flartt r. Özellikle d fl ticarete konu olacak alanlara yat r m yap lmas gerekmektedir. 05 Bak fl 115

5 Bahar geldi, havalar s nd. Tabiat n canlanmas ile beraber biz sanayici ve ifladamlar da ifllerimizin bir miktar da olsa canlanmas na ve krizin bitifline yönelik artan umutlara tan kl k ediyoruz. Bahar aylar yla beraber hem flirketlerimiz hem de Bursa m zda oda, birlik ve derneklerin ola an genel kurullar ve seçimleri yap l yor. çinde yaflad m z sorunlar n çözümünün bir parças olman n, birlikte ifl yapman n ve baflarman n çok daha önem kazand bir dönemden geçiyoruz. Özel zaman ndan ve ifl yaflam ndan fedakarl k ederek sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak at lan ve yap lan seçimlerde görevine devam eden ve yeni seçilen tüm baflkan ve ekiplerine baflar lar diliyoruz. Son çeyrekteki yüzde 6'l k büyüme ve aç klanan di er makro ekonomik veriler iflsizlik oranlar haricinde umutlar m z destekler nitelikteydi. zlanda, Ukrayna ve Dubai yi izleyen Yunanistan daki problemlerin Euro bölgesinin di er zay f ekonomilerine s çrama riski, krizin seyri aç s ndan yeni bir dalga korkusu tafl yor. Nitekim Euro bölgesi ülkeleri bu öngörü ile derhal harekete geçerek yeni bir ekonomik paket aç klad lar. Tabii ki bu risk, en büyük ticari partnerimiz olan AB nin s k nt s n n bizi ne flekilde etkileyece ini gündemimize tafl d. hracat n n %86 s n AB ülkelerine yapmakta olan bir flehir olarak Bursa, al nacak tedbirlere fevkalade duyarl olacak ve AB nin mümkün oldu unca bu kriz dalgas n daha az hasarla atlatmas n bekleyecektir. Dünya da art k ekonomik gücün, büyüme potansiyelinin Avrupa ve Amerika dan ziyade Do u ya kayaca öngörüsü hakim. Dünya büyüme rakamlar ndan daha büyük bir h zla büyümesini bekledi imiz Türkiye nin hedef piyasalar da bu anlamda geniflleyecek. Daha disiplinli kamu harcamas ve daha iyi bir cari aç k yönetimi beklentimizin yan s ra, 2023 y l nda 500 milyar Dolar ihracat hedefini yakalayabilmemiz için uzun bir yol var önümüzde. Bu yolda, nitelikli mal ve katma de eri yüksek sanayi üretimine geçifl herfleyden önce markaya ve araflt rma-gelifltirme faaliyetlerine önem vermek suretiyle sa lanabilecek. Bu arada içimizi s zlatan bir çevre felaketinden bahsederek size veda etmek istedim. Meksika Körfezi nde 28 Nisan da ç kan ve benim bu yaz y yazd m anda hala s z nt n n önüne geçilemedi i ve nas l bir tedbir al naca n n kesinleflmedi i çöken platformdan günde 5 bin ton s zan ham petrol sadece yay ld alan de il, tüm dünyay tehdit ediyor. Yabani hayata ev sahipli i yapan bölgede pelikanlar ve di er kufllar petrolle kaplan yor ve bizler elimiz kolumuz ba l bu geliflmeleri sessizce izliyoruz. Yaflad m z ABD kaynakl kriz nas l tüm ekonomileri etkilediyse, Amerika da dönmeyen konut kredileri, son 1,5 senedir artarak % 14.5 lara ulaflan iflsizlik ve bedelleri olarak bize yans d ysa, bu çevre felaketini de bizlerden kilometrelerce ötede yaflanan bir sorun olarak göremeyiz. Yeni dünya düzeninde kürenin tamam n oluflturan parçalar bütünün ayr lmaz bir parças. Meksika körfezine akan petrol, bizim gelece imizi tehdit ediyor. Böyle bir durumda sürdürülebilir bir çevre olmadan hiçbirfleyin sürmeyece i gerçe i ile bir kez daha karfl karfl ya kal yoruz... Not: Dergimizin (geçen say ) 114. say s nda, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc m z Oya Coflkunöz Yöney in, dergimizin 113. say s nda yer alan yaz s yanl fll kla mükerrer olarak yer alm flt r. Bundan dolay özür diler, geçen say da yer almas gereken do ru yaz y yukar da ilgilerinize sunar z. BAKIfi 06 Bak fl 115

6 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Her aç dan dinamik de iflkenlik gösteren ve genifl bir yelpazede konular kapsayan Türkiye gündemi hakk nda yazmak bugünlerde daha da zor. Geçirdi imiz yaz aylar n n en çarp c gündemini anayasa de iflikli i ve referandum oluflturdu. Sanayi sektöründeki toparlanma ve artan kapasite kullan m oranlar, henüz yetersiz de olsa azalan iflsizlik, Türk milli basketbol tak m m z n hepimizi heycanland ran baflar s gündeme efllik eden sevindirici geliflmeler oldu. Referandumdan bahsetmiflken, ülkenin ekonomik gündeminin önüne geçen tüm geliflmeler iflverenler aç s ndan bir belirsizlik durumu olarak alg lan yor ve tedirginlik yarat yor. Önümüzdeki günlerin en önemli gündemi 2011 genel seçimleri olacak gözüküyor. fldünyas n n temsilcileri olarak bizler, gündemin; ekonomi, iflsizlikle mücadele, AB müzakereleri ve de iflen anayasa ile gündeme gelecek yeni sendikal düzenlemelerden uzaklaflmayaca n umuyor ve bekliyoruz. Mali krizle bafla ç kmaya çal flan AB ülkelerinin gündemine bakt m zda ise, aç klanan 2011 bütçeleri ve al nan kemer s kma politikalar n n sebep oldu u protesto gösterileri ve grevler var. Küresel kriz, ikinci y l na girerken dünya gündeminin hala en önemli maddesini oluflturuyor. kinci dip ihtimalinin zay flad, beklentilerin yavafl da olsa büyüme yönüne çevrildi i ancak iyileflme sürecinin zaman alaca kan s hakim. Tüm ülkelerde ekonomik krizle mücadele önlemlerinin maliyeti ve sistemin yeniden nas l dengeye oturaca tart fl l rken; fiili de göçük alt nda kalan 33 madencinin, yaflamla ölüm aras nda verdi i mücadele ile farkl bir gündeme kilitlendi dünya. Herbir aflamas vaka analizi ve ders konusu olabilecek 69 günlük bir mücadele ve tüm dünyan n soluklar n tutarak bekledi i bir kurtarma hikâyesi. nsanl k tarihinin en heyecan verici olaylar ndan biri yafland fiili'de ve göçük alt nda kalan madenciler, 69 gün sonra yerin yaklafl k 700 metre alt ndan sapasa lam ç kar ld lar. Ça dafl teknolojik olanaklar küresel iflbirli i sayesinde seferber edildi. fiili de madencilerin bulundu u yere ulaflmak için çal flan topograflar, jeologlar, mühendisler kadar dünyan n dört bir yan ndan pek çok flirket kurtarma operasyonunda kullan lacak malzemeler göndererek sürece destek verdi. En sert kayalar n delinmesinde kullan lan matkap uçlar, süper esnek fiber optik kablolar, uzun süre flarj edilmeden kullan labilen cep telefonlar, bakterileri ve enfeksiyonu önleyerek madencilerin yer alt nda sa l kl kalmas n sa layan çoraplar dünyan n geliflmifl ülkeleri taraf ndan temin edildi. Yetkililer, bu malzeme katk lar olmasayd kurtarma operasyonunu gerçeklefltiremeyeceklerini belirtti. nsan hayat na verilen de erle, bilim ve teknoloji iflbirli i neticesinde madencilere ulafl ld. Psikologlar eflli inde, madencilerin sa l k koflullar tek tek de erlendirilerek sab rla yeryüzüne ç kart ld. Madencilerin d fl dünya koflullar na yeniden uyumlar sa lan rken dünyan n dörtbir yan ndan ya an hediye tatiller, reality show teklifleri, dizi-film önerileri ile sevindirici bambaflka bir aflamas na geçildi bu hikâyenin. fiili de 69 gün süren bu mücadeleyi alk fllarken, ülkemizdeki çal flma koflullar n n iyilefltirilmesi aç s ndan almam z gereken çok yol oldu unu da birkez daha hat rlamam zda fayda var. Bu tip maden kazalar n n ülkemizde de s kça yafland düflünülürse dünyan n öbür ucundan gelen bu ders, ça dafl dünyan n insan hayat na verdi i önem aç s ndan gerçekten örnek teflkil ediyor. 07 Bak fl 115

7 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Gelece i parlak flehir: Bursa Bireyler gibi, flehirler de geleceklerini kendileri belirler. Baflka bir deyiflle, flehirlerin gelece i, flehirli bireylerin e itim ve kültür düzeyleri ve flehirlerin co rafi konumlar na ba l d r. Bursa, bu aç lardan çok flansl bir flehirdir. Bursa, yurt içinden ve yurt d fl ndan ald göçlerle zenginleflmifl, muhafazakar bir endüstri flehridir. Öte yandan, Bursa, co rafi konum olarak, dünyadaki en güzel flehirlerden birisidir. Bu aç dan, Bursa da yaflayan bireylerin sahip olduklar flans çok iyi de erlendirdiklerini düflünüyorum. Örne in, Bursa n n sahip oldu u en önemli miras, kültür miras d r. Bu miras n do al sonucu olarak, insanlar, do ufltan var olan giriflimcilik ruhuna sahiptir. Bilindi i gibi, giriflimci ruh, ifl yapmay, çal flmay, ifl kurmay veya farkl ifl yapmay ifade eder. Bursa da, giriflimci ruh, as rlar boyu bir nesilden di erine aktar lmaktad r. Bursa da giriflimcilik ruhunun geliflmifl olmas nedeniyle, Bursal lar, üretkendir, sosyal çat flmalara girmez, devletine sad k bireylerdir. Bursal lar, üretmeyi ve katma de er yaratmay çok severler. Bursa, giriflimci yetifltiren bir okul olma yan nda, sanatç da yetifltiren bir okuldur. Bu nedenle, gelece in Bursa s, ileri teknoloji ve tasar m a rl kl olarak an lacakt r. Çünkü, Bursal lar n genlerinde, yenilikçilik, liderlik, çal flkanl k, hoflgörü ve entelektüellik gibi temel erdemler çok belirgindir. Bursa,Türkiye de merkezi bütçeye verdi inden çok daha az kaynak alan ender flehirlerden birisidir. Bursal lar merkezi bütçeden kaynak istemeye utan rlar. Onun yerine, giriflim yaparken, önlerine konan gereksiz bürokratik engellerin kald r lmas n tercih ederler. Geçen aylarda, J ones Lang Lasalle isimli ABD flirketi, dünyada, gelece i parlak flehirlerin listesini yay mlad. Türkiye de gelece i parlak 18 flehir aras nda Bursa da var. Bana göre, Bursa, gelecek on y lda Türkiye nin en h zl büyüyen flehirlerinden birisi olacak. Çünkü, Bursa da yat r m iklimi oldukça geliflmifl durumdad r. Ayr ca, teknik okullarda okuyan ö renci say s %60 civar ndad r. Bu oran, Türkiye ortalamas n n yaklafl k olarak %50 üstündedir. Öte yandan, temeli 28 Ekim 2010 da at lan stanbul- zmir otoyolu, Bursa n n geliflimini çok daha h zland racakt r. Çünkü, söz konusu otoyol sayesinde, Bursa, stanbul la zmir in merkezinde yer alacakt r. Gebze nin Dilovas mevkiinden bafllay p, Karamürsel in Hersek Burnu nda biten, Karamürsel tepelerini afl p, znik Gölü nün bat s ndan, Ovaakça da Bursa Çevre Yolu ile birleflecek olan bu yol, Bursa n n gelece ini parlatacakt r. Bursa, gelecekte, Türkiye nin çoban y ld z olabilir. Bu proje, Bursal lar heyecanland r yor. fiehir Bat ya do ru h zla büyüyecek. Uluabat Gölü flehrin merkezinde kalacak. Uluabat korunabilirse, dünyan n en güzel göllerinden birisi olarak Dünya literatürüne girebilir. Gölün etraf na en fazla bir iki otel yap lmal d r. talya daki Como Gölü gibi. Kalan alanlar ve çevre aynen korunabilir. Olas h zl geliflme karfl s nda, Bursa Büyükflehir Belediyesi ne ve flehir planc lar na çok önemli görevler düflüyor. yi bir planlama ile Bursa dünyan n marka flehirlerinden birisi olabilir. Bu büyük f rsat, ancak, baz flehirlerin önlerine ve birkaç yüzy lda bir ç kabilir. flte Bursa n n önüne de Osmanl döneminde ilk baflkent olma flans gibi, yeni ve çok büyük bir f rsat ç km flt r. Umar m, bu flans, tüm Bursal lar olarak çok iyi bir flekilde kullan r z. Bu konuda herkese görev düflüyor. Bunun için, planlama çal flmalar na hemen bafllanmal, yeflil korunmal d r. Bursa n n marka flehir olmas için, sanayicilere düflen görev, ileri teknoloji içeren, çevreye zarar vermeyen, araflt rma ve gelifltirmeye, yenilikçili e önem veren ve katma de eri yüksek ürünler üretip, ihraç etmek olmal d r. 09 Bak fl 115

8 Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Aile fiirketleri-kurumsallaflma K saca KOB diye adland r lan, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, sosyal ve ekonomik hayat m z n önemli bir bölümünü teflkil etmekteler ve bu iflletmelerin büyük ço unlu u da Aile fiirketleri. KOB lerin toplam iflletmelere oran, ABD de yüzde 97.1, Almanya da yüzde 99.8, Japonya da yüzde 99.4 ve Türkiye de yüzde Di er taraftan ABD de kay tl flirketlerin yüzde 90, spanya da yüzde 80 i, talya da yüzde 95 i, sviçre de yüzde 85 i ve Türkiye de yüzde 95 i aile flirketi ve maalesef ülkemizde faaliyet gösteren aile flirketlerimizin ancak %8 i, ikinci kuflaklara aktar labiliyor. Haf zam z biraz zorlayacak olursak; en az ndan 1980 lerin sonunda ifl hayat na at lm fl birisi olarak o günleri hat rlamaya çal flt mda; sanayi bölgeleri bu denli yayg nlaflmam fl, ço unlukla, sanayi tesisleri yerine atölyeler bulunmaktayd. Ve bu flartlar alt nda özellikle de enflasyonist bir ortamda faaliyet karlar n n yan s ra, faaliyet d fl kazançlar dahi, paras olanlar memnun ederdi. Just in time n ne demek oldu unu sadece Endüstri Mühendisli i Fakültelerinde ö retiyorlard, üstelik just in time, da ne demekti, hammadde veya mal zaten durdu u yerde k ymetleniyordu, yani stok bulundurmak maliyet de il, kar sa l yordu. Üretim alanlar m zdan büyük stok alanlar m z vard, üretici krald. flçilik ucuzdu, enerji ucuzdu, binalar çok katl yd, fabrika içi transport bir maliyet unsuru de ildi, kalite kontrole ihtiyaç yoktu, ne üretseniz kap fl l yordu, yani talep arzdan fazlayd. Düflük risklerle yüksek kazançlar elde ediliyordu. Müflteri aya m za gelir, ödemesini elimize yapar avans n verir giderdi. Ben bu flartlar alt nda iflbafl yapt m.. Fakat; bugün, eskisi gibi de il, kazançlar azald, faaliyet karlar % 10 larda, (iyimser olmaya çal fl yorum) yüksek risk, düflük kar söz konusu, arz talepten fazla, rekabet flartlar çok a r, iflçilik, enerji, hammadde en büyük giderler, art k çok katl üretim tesisleri ekonomik de il, çok iflçilik gerektiren yanl fl ve plans z tesisler ekonomik de il, büyük hammadde stoklar karl de il, bilakis çok maliyetli ve kimse hammaddeyi depolam yor just in time, hem de aya na istiyor. Bugünün flartlar nda müflteri, kral. Çünkü müflteri say s azald, talep düfltü, rekabet çok. Yani iflimiz zor Hal böyle iken derne imiz, BUS AD n da önemli bir bölümünü teflkil eden aile flirketlerinden biraz daha bahsetmek istiyorum. fiu bir gerçek ki, aile flirketleri dünyan n her yerinde ekonominin belkemi i, ama buna karfl l k ömürleri k sa. Bu ömür k sal n n da yi yönetilememek ve kurumsallaflamamaktan ileri geldi ini biliyoruz. Bilirsiniz belki hikayeyi. Temel, sorunlu bir kasabada yafl yormufl. Bir gün Dursun'a, Ben belediye baflkan olmak istiyorum demifl. Dursun da, deli misin! deyince Temel, flart midur? demifl. fiimdi ben de bu kurumsallaflma iflini soruyorum. fiart midur? Tabii ki flart de ildir. Kurumsallaflma, bir de iflimdir. Toplam kalite yönetimi gurusu Edwards Deming flöyle demifl: De iflim gerekli de ildir; zaten hayatta kalmak da zorunlu de ildir. Bunu aile flirketleri için de tekrarlayabiliriz. Her flirketin ikinci üçüncü kuflaklara geçmesi zorunlu de ildir. Ancak o flirketleri kuran insanlar için flirketleri evlatlar gibidir Aile flirketlerinin temel amaçlar ndan biri, devaml l klar n sa layarak sonraki kuflaklara geçiflini temin edebilmek. Ancak bu çok kolay bir süreç de il. Örne in, ABD de ortalama olarak, yeni kurulan aile flirketlerinin yüzde 40 daha ilk befl y lda yok oluyor, geri kalanlar n yüzde 66 s birinci kuflakta bat yor veya el de ifltiriyor. Dolay s yla ikinci kufla a kadar yaflayabilen aile flirketlerinin, oran yüzde 20 yi geçmiyor ve hatta bu yüzde yirminin ise, ancak yüzde 17 si üçüncü kufla a kadar devam edebiliyor. Sonuçta, birinci kuflak taraf ndan kurulmufl olan 100 aile flirketinden sadece ve sadece 3.4 tanesi üçüncü kufla a dek yaflam n sürdürebiliyor. ngiltere de de durum benzer. ngiliz flirketlerinin oran da 10 Bak fl 115

9 Baflkan Yard mc s ndan yüzde 3.3. üçüncü kufla a devredilebiliyor. Milli Prodüktivite Merkezi nin bir araflt rmas nda; Anadolu sanayinde giriflimci özellikleri aras nda, iflletme yap lar na aile flirketlerinin egemen oldu u ve farkl kuflaktan giriflimcilerde zihniyet aç s ndan önemli bir de ifliklik gözlenmedi i saptand. Araflt rmada, Anadolulu giriflimcilerin henüz ça dafllaflman n efli inde bir görünüm sergiledi i de tespit edildi. Bu da aile flirketlerinde önemli sorunlar oldu unun bir göstergesi. Aile flirketleri k sa ömürlü ve bunun çok farkl nedenleri bulunuyor. Bu nedenlerden baz lar, yani herhangi bir iflletmeyi baflar s zl a götürebilecek olan sorunlar flöyle s ralamak mümkün; 1. Yeni ürün ve yeni ifl modelleri gelifltirmede karfl lafl lan güçlükler, 2. Sermaye yetersizli i, 3. Kötü yönetim al flkanl klar ve kurumsallaflamama, 4. yi bir belge ve bilgi ak fl sa layamama, 5. Maliyetleri kontrol edememe, 6. Piyasalardaki de iflimleri gözlemleme ve tahmin etmede yetersiz olmas, 7. fiirket içi raporlamada yetersizlik ve hesap sormadaki eksiklikler, 8. Aile içi sorunlar n ifle yans mas, 9. flin ve ailenin nakit ihtiyaçlar aras nda çeliflkiler bulunmas, 10. Bir sonraki kufla a devir planlamas n n yap lmamas, 11. Varislerin intikal vergilerini ödeyememeleri, 12. Aile liderinin ifli zaman nda terk edememesi, 13. Yetenekli profesyonelleri aile flirketine çekmede karfl lafl lan zorluklar, 14. Kardefller veya kuzenler aras ndaki rekabet, veliahd n kabul edilmemesi, 15. Yetenekli aile bireylerini ifle çekememek, 16. Ailenin kültürü ile, flirketin ve profesyonel yönetimin kültürleri aras nda giderilemeyen çat flma, Peki nas l kurumsallafl lacak? Kurumsallaflma bir süreçtir. Bu yap de iflikli i an nda olmaz. Baflka bir deyiflle, flirketin bilgisayar ekran nda flöyle bir yaz ç kmaz Aile flirketini siliyorum, kurumu yükleyeyim mi? Nas l Karar verilecek? Bu de iflim sürecinde belki en hayati ad m budur. Aile taraf ndan bu karar n verilmesi gerekir. Bir karar verilirken seçenekler ve bu seçeneklerin getirecekleri ve götürecekleri göz önüne al n r. Bu durumda iki seçenek vard r. Kurumsallaflmak veya kurumsallaflmamak. Ne zaman bafllanacak? Kurumsallaflma sürecinin bafllama zaman önemlidir. Bu t pk bir yat r m karar n n al nmas na benzer. Yat r m yapmak için belli bir sermaye birikiminiz gerekir. Ve enerjinizin bir k sm n bu yeni yat r ma verirsiniz; kendinizi günlük ifllerinizden al r, ilerisi için çal fl rs n z. E er birikiminiz yokken yat r m yapmaya kalkarsan z, günlük iflleri bofllarsan z çark dönmez. Öte yandan yat r mda gecikirseniz, ça yakalayamazs n z, at alan Üsküdar' geçer. fiirketi kurumsallaflt rabilmek için önce aile kurumsallaflmal d r. Kurumsallaflm fl aile demek, kurallar ve bir düzeni olan aile demektir. Ailenin yaz l bir anayasas olmal d r. (Gerçi ngiltere'nin yaz l bir anayasas yoktur, ifller t k r t k r yürümektedir; ama ailenin anayasas n n yaz l olmas nda yarar vard r). Sonuç Bunlar gerçeklefltirmek her zaman kolay de ildir. Olsa idi, bugün piyasada ikinci ve ötesi kuflaklar n elinde bir çok flirket olacakt. Ama her fleyde oldu u gibi, güçlü bir inanç ve bilinçli ad mlar her zorlu u yener. Sözün özü: Gidece iniz yeri bilmiyorsan z, vard n z yerin önemi yoktur. (P.Drucker) En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 115

10 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katkısı Almanya Hessen Eyaleti Devlet Bakan Bay Jörg-Uwe Hahn ile beraberindeki yaklafl k 25 kiflilik heyet 12 Temmuz 2010 Pazartesi günü BUS AD ziyaret etti. B akan Hahn n yan s ra Avrupa flleri Müsteflar Nicola Beer, stanbul Baflkonsolosu Brita Wagener, Hristiyan Demokrat Partisi Fraksiyonu smail Tipi, Sosyal Demokrat Partisi Fraksiyonu Dr. Michael Reuter ve belediye meclis üyeleri ile bürokratlar n yer ald heyeti Bursa da a rlamaktan mutluluk duydu unu ifade eden BUS AD Baflkan M. Arif Özer flunlar söyledi: Türk-Alman iliflkilerinin tarihi, 800 y l öncesine kadar uzanmaktad r. Özellikle 1871 y l nda Alman imparatorlu unun kurulmas ndan sonra iliflkilerimiz daha da artm fl ve bu iliflkiler genellikle karfl l kl iyi niyet ve dostluk çerçevesinde yürütülmüfl ve yürütülmektedir. Yap lan anketlerde de görülebilece i gibi Türk halk n n en güvendi i ve en çok sevdi i ülke Almanya d r. Bugün Almanya da 3 milyon civar nda Türk as ll göçmen vard r. Bunun 350 bini temsil etti iniz Hessen eyaletindedir. flçi olarak Almanya ya giden Türk vatandafllar ya da onlar n çocuklar n n bir k sm bugün ülkenizde giriflimci olmufllard r. Almanya daki 72 bin Türk iflletmesinde çal flan say s bugün için 337 bindir de bu rakam 700 bini bulacakt r. Türkiye ile Almanya n n ticaret hacmi kriz öncesi 30 milyar dolar bulmufltur. Gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel etkileflimler iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaflt rm flt r. Avrupa Birli i ne girdi imiz zaman iliflkilerimizin daha üst düzeye 12 Bak fl 115

11 ç kaca na inan yoruz. Ama bunun kolay olmayaca n biliyoruz. Çünkü AB de k r lmas gereken önyarg lar ve korkular var Zaman zaman bu ön yarg lar n hakarete varan söylemlere dönüfltü ünde bizim de moralimizin bozuldu u, AB ye girme ifltah m z n azald n itiraf etmemiz laz m Avrupa Ekonomik Toplulu u na resmi müracaat m z1963 y l d r. 47y ld r bekliyoruz. Biz kendimizi Avrupa n n bir parças olarak görüyoruz. AB ye girmek için ev ödevlerimizi yap yoruz. Amac m z Türk halk n n her alanda standartlar n yükseltmektir. Daha kaliteli bir demokrasi, daha kaliteli bir hukuk ve adalet sistemi, daha kaliteli e itim ve sa l k, daha kaliteli sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi hedefliyoruz. Bunlara ulaflmada AB yi ve kriterlerini araç olarak görüyoruz. Biz genç nüfusumuzla, dinamik yap m zla ve stratejik konumumuzla AB ye destek olur güç katar z Bu arada Almanya n n uygulad vize BUS AD dan zorluklar na da de inmek istiyorum. Avrupa Adalet Divan n n ald tarihi vize karar na ra men, Ev Tekstili Fuar na (Heimtextil) gelen ifladamlar, bu y l daha büyük zorluklarla karfl laflt lar. Fuar için vize baflvurusunda bulunan Türk ifladamlar ve firma çal flanlar n n baz lar vize alamazken, daha önce 3 y l vize alabilenlere 1, daha önce 6 ay vize alanlara ise sadece 1 ay vize verildi. Özellikle yat r m yapan istihdam yaratan ve ihracat yapan ifladamlar için bu vize zorluklar gerçekten AB için yüz k zart c bir durumdur. Özellikle ifladamlar için bu sorunun biran önce halledilmesi gerekmektedir. 13 Bak fl 115

12 stanbul da kurulmas planlanan ve Nisan Ay nda yasas meclisten geçen Türk-Alman Üniversitesi ni çok büyük bir memnuniyetle karfl lad k. Karfl l kl ticaret ve sanayinin gelifltirilmesi iliflkilerin bu tür e itim kurumlar yla desteklenmesi beraber gelece e daha umutla bakaca m z n bir göstergesidir. Ziyaretiniz için teflekkür ediyor, hepinize sayg lar sunuyorum. Ziyarette kentimize iliflkin gözlemlerini ifade eden Hahn ise, Bursa n n günden güne yaflad geliflmelerin flehre de er katt n söyledi. Bursa da kendilerini a rlayan BUS AD a teflekkür eden Hessen Eyaleti Devlet Bakan Jörg-Uwe Hahn, heyette 15 y l önce Bursa ya gelen arkadafllar n n da bulundu unu ve o dönemki Bursa ile bugünün Bursa s aras nda ciddi bir fark oldu unu söyledi. Bursa n n çok dinamik flekilde geliflen bir flehir oldu unu belirten Hahn, Bursa ile Hessen aras nda e itimden müzik ve spora kadar birçok konuda iflbirli i yapabileceklerini belirtti. Önyarg lar n y k lmas n ve her iki halk n bir birini anlamas n hedeflediklerini kaydeden Hahn, " liflkilerin gelifltirilmesi için farkl enstrümanlar var. Karfl l kl ö renci de iflimi olabilir. Ayr ca Bursa ve Hessen'deki dernekler aras nda karfl l kl kültür al flverifli ve ekonomik iliflkilerin derinlefltirilmesini istiyoruz" diye konufltu. Finans ve ulafl m merkezi Frankfurt'un da yer ald Hessen eyaletinde farkl milletlerden insanlar n yaflad n dile getiren Jörg-Uwe Hahn, Türkiye'nin Avrupa Birli i üyeli i sürecinde önemli ad mlar att n söyledi. Almanya D fliflleri Bakan Guido Westerwelle'in "AB'nin Türkiye ile imtiyazl ortakl k fikrini eskimifl bir tabir olarak görüyorum. Dünya siyasetinde önemli ölçüde etkisi artan Türkiye ile iliflkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekir" aç klamas n destekledi ini ifade eden Hahn, "Almanya Federal D fliflleri Bakan m z n görüfllerini sonuna kadar destekliyorum. Türkiye AB ye girmeli" dedi. 14 Bak fl 115

13 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, 2008 y l n n ortalar ndan itibaren etkisini hissetti imiz küresel kriz yüzünden çok kifli iflsiz kalm fl, çiftçi para kazanamam fl, esnaf, tüccar ve sanayicilerin iflleri bozulmufltur. Her ne kadar iflsizlik ve kapasite kullan m oran gibi de erlerde iyileflme olsa da, çal flanlar n geliri artmad gibi, ileriye yönelik kayg lar da ortadan kalkm fl de ildir. Bu gerçekler, Türkiye ekonomisinin ciddi bir ekonomik programa ihtiyaç duydu unu göstermektedir. Dolay s yla referandum sonuçlar, halk n bu gerçeklerin fark nda oldu unu ve hükümete bu konuda güvendi ini anlatmaktad r. Halk istikrardan yana oldu unu göstermifltir. Siyasi istikrar n, ekonomik istikrar sa lad na kanaat getirmifltir 2009 un ilk yar s nda ekonomisi yüzde 11.1 küçülen Türkiye, bu y l n ilk yar s nda yüzde 11 lik büyümeyi yakalad. Yine ayn dönemde faiz oranlar yüzde 13.8 den 8.5 a, yüzde 13 den 10.5 a, yüzde 23.2 den 15.4 e düfltü un ilk yar s yla bu y l n ayn döneminde ihracat 51.4 milyar dolardan 58.4 e, ithalat 59.5 milyar dolardan 79.3 e ç kt. Dolay s yla aç s ndan beklentiler olumludur. De erli dostlar m, Önümüzdeki süreçte TL de er kazanmaya, enflasyon azalmaya devam edebilir ve belki ihracat bu yüzden negatif etkilenebilir. Merkez Bankas da faizleri düflürüp, piyasadan döviz alarak ani de iflikliklere engel olarak, piyasalardaki dengenin oluflmas n sa lay p, istikrar devam ettirilebilir. Ancak e er seçim ekonomisi uygulamalar na erken bafllan rsa, cari aç k ortaya ç kar ve bugünkü istikrar ortam bozulabilir. Nitekim IMF nin Türkiye Raporu nda, 2010 y l nda Türkiye nin milyar dolarl k bir d fl finansman ihtiyac olaca hesapland. Bunun 34.3 milyar dolarl k k sm cari aç k, 81.1 milyar dolarl k k sm da d fl borç geri ödemeleri tutar Bu durumda Türkiye 91.8 milyar dolarl k yeni borçlanma gerçeklefltirecek. Elbette cari aç k 40 milyar dolar aflarsa s cak paraya ihtiyaç artacak. Dengeyi tutturmak zorlaflacak. Gelecek sene seçim yap laca ndan, mali disipline yönelik kayg lar n art n söyleyebiliriz. flte bu dengeyi zorlaflt ran temel unsur, seçim ekonomisidir. De erli dostlar m, çinde riskler bar nd rsa da, Türkiye ekonomisi, gelece e yönelik ümitler tafl mam z sa layan unsurlar bar nd r yor. Referandumdu, seçimdi, baflkanl k sistemiydi, siyasi tart flmalara yo unlafl rken ekonomiyi ihmal etmemeliyiz Telafisi mümkün olmayacak sonuçlar do urmamal y z fl âleminin, KOB lerin, esnaf ve sanatkârlar n önünü açacak tedbirleri, politik düflünce ve kayg lardan ayr tutarak, geç kalmadan almal y z Dünya ekonomisinin içinde bulundu u koflullar aras nda biz Türkiye olarak çok iyi bir f rsat yakalad k, bu f rsat iyi de erlendirmeliyiz. 16 Bak fl 115

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS

Detaylı