Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz"

Transkript

1 Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

2

3 Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef ise bir kararla bafllar; ancak güçlü bir inanç baflar için ilk flartt r. Bir ülkenin sahip oldu u markalar kadar güçlü oldu u düflüncesinden yola ç karsak, daha güçlü bir ülkede yaflaman n gereklerini o ülkenin bireyleri olarak hep birlikte yerine getirmeliyiz. Ülkelerin markalaflma sürecinde bireysel baflar lar çok önemli olsa da bu süreçte topyekûn bir çaba gerekir. sürdürüyoruz. Bu anlamda da Ernest&Young ve Milliyet iflbirli iyle gerçeklefltirilen Y l n En Baflar l Giriflimcisi yar flmas na, ODE nin vizyonunu anlatmak üzere kat ld m. Bugüne kadar yapt klar m z n yan s ra gelecekte gerçeklefltirece imiz tüm giriflimler tüm jüri üyelerini çok heyecanland rd. Tüm mesele bir giriflimci olarak yap labilecek olanlar do ru zamanda do ru biçimde görebilmekte. Türk nflaat Sektörü uzun y llara dayanan uluslararas deneyimi ile bir dünya markas olma sürecini tamamlam fl olmas na ra men, bunu yeterince dillendirmemekte. Oysaki bir kurumun markalaflmas ndan çok daha zor bir süreç olan bir sektörün markalaflmas Türk müteahhit ve sanayicisinin baflar s d r. Bugün talya tasar m, Almanya mühendisli i, Hindistan ve rlanda teknolojisi ile an l yor. Neden Türkiye inflaat baflta olmak üzere pek çok markas yla an lmas n? Neden dünya markalar n n sat fl yapmak üzere ifltah n kabartan genç nüfusumuz yetenekleriyle öne ç kmas n? Cesaret hepimizin mayas nda var. Yeter ki onu yeflertecek ortam bulal m. Türkiye den dünya markas neden ç kmas n sorusunu s kça soranlardan biri olarak, bu konudaki çabalar m z hem kiflisel hem de ODE olarak kurumsal düzeyde ODE yat r mlar na Camyünü Fabrikas n da üretime geçirerek devam edecek. Bu da ayn marka alt nda en genifl ürün portföyüne sahip olmak anlam na geliyor. Tamam Türk sermayesi olan ODE nin Camyünü Fabrikas yat r m ile hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda sektöründe daha güçlü bir yere gelece i anlam na geliyor. ODE nin yak n gelecekteki vizyonu bir dünya markas olma yolunda çaba göstermek olacak. Türk nflaat Sektörünün öncülü ünü yaparak yurtd fl ndaki güçlü duruflunu sa layan kurulufllar n sayg yla anarken, gelecekte bu duruflu güçlendirecek baflka kurulufllar n da onlar n yan nda çaba göstermesini diliyorum. ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ODE PUSULA > MAYIS

4 mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Müge Güney Yay n Kurulu Orhan Turan - Ifl l Ar da Faruk Öz Ali Türker Öykü Soysal Müge Güney Bar fl Demirdelen Nurten driso lu Emine Arlat Merhaba Büyüyen ODE nin de iflen yüzü olarak 36. say m zda da yine siz de erli Pusula okuyucular n n karfl s nday z Markalaflmak planl, uzun vadeli bir infla sürecinin sonunda oluflan yap d r. Biz genifl ürün gam m z, kalitemiz, sat fl öncesi ve sonras deste imiz, profesyonel kadromuz ile yirmi y l aflk n bir süredir sektörün içindeyiz. Baflar l bir marka yaratman n s rr, farkl laflmak ve markay do ru konumland rmakt r. yi konumland r lm fl bir marka mutlak baflar y beraberinde getirir. Yal t mdaki Gelecek slogan ile bafllad m z serüvenimize Aflk m z Yal t m slogan yla devam ediyoruz. Çünkü yal t m n öneminin bilincindeyiz ve farkl laflmaktan korkmuyoruz ve iflimize afl z Hedef koymak ve inanmak baflarman n yar s d r. Yola ç karken koydu umuz hedef büyüdü, yerel alanda gücümüzü kan tlad k. fiimdi s ra global alanda dev bir marka yaratmaya geldi. Biz koydu umuz hedeflere inan yor ve bu yolda koflar ad m ilerliyoruz. Yeni say m zda, Türkiye den Global Markalar Neden Ç kmas n? konulu Düflünce Toplant m zdaki çok de erli konuflmac lar m z n markalaflma hikayelerini, yeni projelerimizi, ODE de sizlerden ayr geçen 4 ayda neler yaflad m z, sektördeki de iflimleri ve hepsinden önemlisi firma olarak yaflad m z çok büyük bir heyecan Yönetim Kurulu Baflkan m z Orhan Turan' n Y l n Giriflimcisi seçilmesini sizlerle paylafl yoruz. Yeni say m z okurken keyifli vakit geçirmenizi diler, bir sonraki say da buluflmak üzere sayg lar m sunar m Kurumsal letiflim Uzman Yard mc s Müge Güney Yönetim Adresi Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Zeynep Fetvac Nilgün Eryeflil Foto raf Kemal Ertafl Görsel Uygulama Yasemin Can P nar Gazanfer Müjgan Ero lu Bask Tarihi Nisan 2008 Bask ve Cilt Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) 5 ODE PUSULA > MAYIS 2008

5 içindekiler sektörden haberler > 6-15 > MSAD Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld > nflaat sektörü global krizi tart flt > ZODER, Yal t m Yat r md r kampanyas ile atakta gündem > > ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan Y l n Giriflimcisi seçildi projelerimiz > > Al flverifl Merkezi kavram Kentpark ile yeni bir boyut kazanacak > ACity, AVM ç tas n yükseltecek kent ve mimari > > Mimarl k bir kültür iflidir ODE haberler > makale > uygulamac lar m z > > Kaliteli ürün ve deneyimli teknik destek: ODE bayilerimiz > > ODE bayisi olmak; marka demek, güven demek uzman gözüyle > > Al flverifl merkezleri konut tercihlerinde de etkili olmaya bafllad > Altyap ve vizyon, global marka olma yolunda en önemli kriterler > Global marka olmada en önemli baflar faktörü: Tüketiciyi iyi anlamak gezi > > ODE, baflar l bayilerini Uzakdo u gezisiyle ödüllendirdi. ODE PUSULA > MAYIS

6 sektörden haberler > MSAD Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld MSAD nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i, 26. Ola an Genel Kurul Toplant s 4 Mart 2008 tarihinde Hyatt Regency Oteli nde, üyelerinin kat l m ile yap ld. Toplant da gündem do rultusunda 2007 y l Yönetim Kurulu çal flma ve mali raporu ibra edilerek, Denetim Kurulu Raporu üyelere sunuldu y l faaliyetlerine yönelik mali kararlar n al nd toplant da üyeler, dernek çal flmalar na iliflkin görüfllerini ve isteklerini de dile getirdiler. TÜG AD, Giriflimcilik Ders Programlar na devam ediyor TÜG AD Giriflimcilik Komisyonu nun, Marmara Üniversitesi nde Üniversite- Sanayici iflbirli i projesi kapsam nda sürdürmekte oldu u Giriflimcilik Ders Program n n on ikinci dersi, 27 fiubat 2008 Çarflamba günü ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ve fl Giriflim Yat r m Müdürü Emre yibilir in kat l mlar yla Dernek Merkezi nde gerçekleflti. Bankac Taraf ndan Giriflim Sermayesi ve Giriflimci Taraf ndan Giriflim Sermayesi bafll klar n ele alan Giriflim Sermayesi konulu derse kat l m yo undu. ZODER, Çevre Dostu Binalar Konseyi nin kurucu üyesi oldu ZODER (Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i), bina sektörünün do aya dost yönde teflkilatlanmas n amaçlayan Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derne i nin kurucu üyesi oldu. ZODER, bu projeyle dünyada çevre dostu binalarla ilgili yap lan çal flmalar takip ederek ülkemize aktarmay hedefliyor. ZODER Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sedat Ar man, yal t m bilincinin oluflmamas nedeniyle Türkiye nin y ll k maddi kayb n n 7 milyar dolar aflt n belirtti. 7 ODE PUSULA > MAYIS 2008

7 Yal t m eksikli inin faturas giderek kabar yor Türkiye, bu k fl s nmak için 7 milyar dolar havaya savuracak! Enerjide d fla ba ml bir ülke olarak Türkiye, tüketti i yaklafl k 30 milyar metreküp gaz n neredeyse tamam n, yaklafl k 30 milyon ton petrolün ise yüzde 92 sini ithal ediyor. Ülkemizde enerji tüketiminin yüzde 34 ü ise konutlarda kullan l yor ve bir binada harcanan enerjinin yüzde 80 i s nma amaçl olarak tüketiliyor. Mevcut binalar n birço unda s yal t m olmamas nedeniyle kaybedilen enerjinin maliyeti ise 7 milyar dolar afl yor. Bu rakam sadece Türkiye nin ham petrol ve do algaz ithalat için ödedi i bedel Rafineri, da t m, akaryak t flirketi kâr, vergi ve fonlar eklendi inde tüketiciye yans yan rakam çok daha yüksek. vatandafl için bu rakam n çok daha yüksek oldu u vurguland. Bundan 10 y l önce varil fiyat 10 dolar olan petrol, bugün 100 dolar/varil de erine ulaflt. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i taraf ndan yap lan aç klamada, 10 y lda 10 kat na ç kan enerji fiyatlar na karfl l k acil olarak tasarruf önlemleri al nmas gerekti inin alt çizilerek, standartlara ve flartnamelere uygun flekilde XPS levhalar ile yap lan s yal t m uygulamalar yla, yap larda ortalama yüzde 50 s tasarrufu sa lanabildi ine, böylece yak t ve elektrik faturalar n n da yar yar ya azald na dikkat çekildi. Tüm bu gerçeklere ra men; 2004 y l rakamlar na göre, ülkemizdeki mevcut 8 milyon binan n çok büyük bir bölümünde s yal t m bulunmuyor. Oysa her y l yeni yap lan 100 bin binan n tamam nda s yal t m uygulanmas halinde 300 milyon dolar enerji tasarrufundan söz etmek mümkün. Üstelik s yal t m san ld gibi pahal bir uygulama da de il. Bir binada s yal t m uygulamas n n getirdi i maliyetin pay, binan n toplam maliyeti içinde sadece yüzde 3-5 aras nda de ifliyor ve sa lad tasarrufla birkaç y l içinde amorti edilebiliyor. Do algaza yap lan zamlar ülkemizi sert bir k fl n bekledi ini gösteriyor. Tüketicilerin k fl nas l geçirecekleri konusunda kara kara düflünmeye bafllad klar bu dönemde, XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i taraf ndan yap lan aç klamada, petrol fiyatlar ndaki art flla birlikte yal t ms zl k nedeniyle kaybedilen s tma ve so utma enerjisinin toplam maliyetinin 7 milyar dolar aflt belirtildi.. Ham petrol ve do algaz fiyat üzerinden yap lan bu hesaplanman n ise tüketicilerin ödedi i faturalar yans tmad yak t kullanan ODE PUSULA > MAYIS

8 sektörden haberler > Yöneticiler için yeni bir referans: Yönetimde Mükemmelli i Arayanlara Günseli Özen Ocako lunun kaleme ald Rota Yay nlar ndan ç kan Yönetimde Mükemmelli i Arayanlara adl kitab n lk söz son söz olabilir mi? bafll n tafl yan girifl yaz s ; liderlik ve yönetimin mucizevi birer yetkinlik de il, ak l ve sa duyunun birleflimiyle yönetilen bir süreç oldu unu okuyucuya ilk dakikalarda f s ld yor. Türkiyenin profesyonel yaflama yönelik ilk dergisi olma özelli ini tafl yan Executive Exellence için kaleme ald yaz lar n ; liderlik, otorite, güç, kariyer gibi kavramlara çok daha farkl bir perspektifte yaklaflan ya da bu yolda kendisine ç k fl yolu arayanlar için bir araya getiren Günseli Özen Ocako lu nun kitab, yöneticiler için bir referans niteli inde. Yönetimde Mükemmelli i Arayanlara; Liderlik, küreselleflme, de iflim, ürün-üretim- yap lanma, strateji, pazarlama ve sat fl, yenilikçilik olmak üzere yedi farkl temaya göre düzenlenen makaleleriyle yaln zca profesyonel yaflamda baflar ya eriflmek isteyenlere de il yaflamda varolma mücadelesini sürdüren kad n, erkek, genç, yafll pek çok kifliye hitap edecek kadar zengin bir içeri e ve ak c bir dile sahip. Liderlik kavram n bir otorite olman n ötesinde izlenmeye de er anlaml bir anlay fl olarak özümsedim. Yönetimi ise insanlar n de il de faaliyetlerin yönetimi biçiminde alg lay p bu konudaki srar m hem yaz lar mda hem de yönetimimdeki tak m arkadafllar mla yaflad m, uygulad m. Günseli Özen Ocako lu MSAD, Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derne i nin kurucu üyeleri aras nda yer ald Çevre ve enerji verimlili i alan nda inflaat malzemesi sektörünü bilinçlendirme çal flmalar n sürdüren MSAD nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i, Dünya Çevre Dostu Binalar Konseyi ne ba l olarak kurulan (WGBC) Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derne i nin kurucu üyeleri aras nda yer ald. Konuya iliflkin aç klama yapan MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan; Gelecek kuflaklar n ihtiyaç duyaca kaynaklar tehlikeye atmadan hem bugünün hem de yar nlar n çevresel de erlerini her alanda koruyarak gelifltirmemiz gerekti inin alt n çizdi. Turan konuyla ilgili olarak Bugün art k, fosil kaynaklar n tükenece i zamanlar öngörebilen bir dönemi yafl yoruz. Bu nedenle çevresel de erlerin korunmas na, enerji tüketimine iliflkin global protokollere tüm dünya ülkeleri imza at yor. Böylesi bir zamanda kendi sektörümüzde bu konunun yayg nlaflmas n sa lamak ve ortak görüfl ortaya koyabilmek her fleyden önce derne imizin sosyal sorumlulu unun bir parças d r. Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derne i, çal flmalar n dünyadaki 9 ülkenin konseyi ile beraber yürütecek. Çevre dostu tasar m ve inflat konusundaki bilincin artmas na yönelik bilgilendirme ve lobi faaliyetlerini yürütecek olan dernek ayn zamanda MSAD n inflaat malzemesi üretiminde hedefledi i çevreci, kaliteli ve enerji verimli ürünler yaklafl m n da do rudan paylafl yor fleklinde konufltu. 9 ODE PUSULA > MAYIS 2008

9 nflaat sektörü global krizi tart flt MSAD nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i, ülkemizin lider sektörlerinden Türk nflaat Sektörünün, yaflanan global ekonomik kriz karfl s nda geliflim seyri ve al nacak tedbirlerin tart fl lmas amac yla 4 Mart 2008 tarihinde Hyatt Regency stanbul Otelinde Global Krizin Türk nflaat Sektörüne Etkisi konulu bir panel düzenledi. Konunun taraflar n n bir araya geldi i panel, ilgili kamu kurulufllar n n, sektörel derneklerin ve birliklerin, inflaat malzemesi sanayicileri ile müteahhitlerin üzerine düflen görevler, yaflanan problemler ve çözüm önerilerinin her yönüyle tart fl lmas n sa lad. MSAD üyesi sanayici ve sektörel derneklerin, ilgili derneklerin, birliklerin, temsilcileri ve üyelerinin, kamu ve özel sektör çal flanlar n n kat ld, inflaat sektörü ve ekonomik geliflmeler hakk nda detayl bilgi ald panel, sektörün olas kriz karfl s ndaki tutumuna da yön vermeye çal flt. Aç l fl konuflmas n MSAD Baflkan Orhan Turan n yapt, T M (Türkiye hracatç lar Meclisi) letiflim ve Strateji Dan flman Burhan Özkan n yönetti i panele; Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, TMB (Türkiye Müteahhitler Birli i) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Emin Sazak, fl Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdür Yard mc s Global Stratejist fiant Manukyan ve GYODER Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Cumurcu konuflmac olarak kat ld. Panelin aç l fl konuflmas nda genç nüfusa sahip ve AB üyeli i yolunda h zla ilerleyen ülkemizde, inflaat sektörünün lider sektörlerden birini temsil etti ine dikkat çeken Turan, sektörün gerek müteahhitlik hizmetleri gerekse inflaat malzemeleri sanayisi olarak ekonomiye ciddi katk ve istihdam sa layan, 3. dünya ülkeleri ve geliflmekte olan ülkelerle de il, dünya devleriyle rekabet edebilen, gelecek vaat eden bir sektör oldu unu vurgulad. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise inflaat sektörünün piyasan n lideri konumunda oldu unu ve inflaat sektörünün büyüme h z na yetiflemediklerini söyledi. Alkin, inflaat sektörünün büyüdü ü y llarda milli gelirin de art fl gösterdi ini ve bunun da inflaat sektörünün Türk ekonomisindeki lokomotif sektörlerden biri oldu unun en önemli kan t oldu unu sözlerine ekledi. TMB Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Emin Sazak, Yurtd fl müteahhitlikte ifl hacmi 2007 sonunda 19,5 milyar dolara ulaflt n söyledi. Sazak konuflmas nda, uluslararas müteahhitlik sektörünün önde gelen yay nlar ndan Engineering News Record dergisinin her y l, bir önceki y lda yurtd fl nda gerçeklefltirilen projelerin toplam bedeli üzerinden belirledi i ve dünyan n en büyük 225 müteahhitlik firmas n gösteren listede 2007 y l nda 22 Türk firmas yer ald n n da alt n çizdi. fl Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdür Yard mc s Global Stratejist fiant Manukyan ise konuflmas nda, Türkiye de mortgage uygulamalar n n bafllamam fl olmas n n büyük bir flans oldu unu ifade etti. GYODER Baflkan Bekir Cumurcu, konut sektöründe yaflanan durgunlu un global krizin de tetiklemesi ile birlikte oluflan beklentiden kaynakland n söyledi. Önümüzdeki 3 y lda ofis yat r mlar n n gayrimenkul sektörünün y ld z yat r m olaca n ifade eden Cumurcu, karl di er yat r m n ise lojistik alan nda oldu unu söyledi. ODE PUSULA > MAYIS

10 sektörden haberler > XPS den, çevreci destek... Küresel s nma ve çevre felaketlerine karfl al nmas gereken önlemlerin bafl nda gelen s yal t m n n yararlar n anlatmay misyon edinen XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, Türkiye Çevre Dostu Binalar Derne i nin kurucu üyesi oldu. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i taraf ndan yap lan aç klamada, çevre dostu tasar m ve inflaat konusunda lobi yapacak ve bilgilendirme çal flmalar nda bulunacak olan Türkiye Çevre Dostu Binalar Derne i ne destek vererek önemli bir toplumsal görevi yerine getireceklerinin alt çizildi. XPS s yal t m levhalar çevreye dost bir ürün olmas sayesinde di er s yal t m malzemelerinden ayr l yor. D fl ortam koflullar na dayan kl l sayesinde fark yaratan XPS, s yal t m performans n bina ömrü boyunca sürdürüyor. Çevre Dostu Binalar Derne i ne internet adresinden ulaflmak mümkün. ABD de Clinton Vakf n n dünyada enerjinin verimli kullan m ve tasarrufuna yönelik politikalar teflvik etmek amac yla kurdu u, Green Building Counsil n (Yeflil Binalar Konseyi) alt nda kurulan Türkiye Çevre Dostu Binalar Derne i, s yal t m n n yeflil binalar n en önemli özelliklerinin bafl nda geldi ini savunuyor. Çünkü s yal t m ortalama yüzde 50 daha az enerji tüketerek s tma ve so utma imkân sa l yor. Bu sayede konut bafl na atmosfere yay lan karbondioksit miktar da yar yar ya azal yor. 11 PUSULA > MAYIS 2008

11 ZODER, Yal t m Yat r md r kampanyas ile atakta Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER), Türkiye de yal t m bilincini gelifltirmek, yal t m n ülke ekonomisine ve bireylere sa lad faydalar anlatmak amac yla bafllatt kampanyan n çal flmalar n Türkiye nin dört bir yan nda sürdürüyor. 30 Nisan-4 May s günleri aras nda Uluslararas YAPI 2008 stanbul Fuar na ve 8-11 May s tarihleri aras nda da stanbul Fuar Merkezi - CNR Expo da düzenlenen ISK-SODEX 2008 Fuar na kat lacak olan ZODER, Yal t m Yat r md r kampanyas n n ikinci aya na bu fuarlar çerçevesinde genifl yer verecek. Fuarlarda, yal t m konulu broflür, CD, kitap gibi yay nlarla fuar ziyaretçilerine s, su, ses ve yang n yal t m hakk nda bilgiler verilecek. Bilindi i gibi iki y l boyunca çeflitli faaliyetlerle sürecek olan Yal t m Yat r md r kampanyas, s, su, ses ve yang n yal t m alanlar nda kamuoyunda yal t m bilincini art rmay hedefliyor. Bir yandan yal t m konusunda bilinirlik sa lan rken, di er yandan, yal t m n bireye, ülkeye, dünyaya faydalar ndan, konut al rken neler sorulmas gerekti ine ve ilgili yasal düzenlemelere kadar her alanda kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlan yor. Kampanyan n tan t m na yönelik bas n toplant s, Bay nd rl k Bakan ve E E Genel Müdür Yard mc s n n kat l mlar ile, 22 fiubat 2008 Cuma günü gerçeklefltirildi. Bas n toplant s n n yans malar medyada genifl yer buldu. "Yal t m Yat r md r Kampanyas " çerçevesinde 4 yal t m kategorisinde, s, su, ses ve yang n yal t m konular nda kamuoyuna bilgilendirici mesajlar aktar lmaya devam ediyor. Kampanya ile birlikte, yal t m yapman n faydalar kamuoyu ile paylafl lmakta ve konut sat n al rken, yal t m n da sorgulanmas gereken en önemli özelliklerden biri oldu u hat rlat lmaktad r. Kampanya, neredeyse tamam deprem riski alt nda olan Türkiye de, TS 825 ile zorunlu olan s yal t m gibi, her tür yap n n temel sisteminde d fltan su yal t m uygulamalar n n da zorunlu hale getirilmesini de amaçl yor. Ayr ca, gürültü kirlili i ile mücadele, yang ndan korunma önlemleri ve yap larda kullan lan ürünlerin seçimindeki kriterler aç s ndan ses ve yang n yal t m da kampanyada önemli yer teflkil ediyor. ki y ll k bir perspektif içerisinde hayata geçirilen kampanyan n lokomotifini, gazete-dergi ilanlar, poster, el broflürü ve kitapç klardan oluflan, genel kamuoyuna yönelik "reklâm kampanyas " oluflturuyor. Bu çerçevede, kampanyan n kamuoyuna bas n toplant s ile duyurulmas n takiben yap lan çal flmalar sonucu, stanbul metro hatlar nda yaklafl k 300 panoda kampanya posterleri yer ald. Kampanya kapsam nda Ankara, stanbul ve zmir in önde gelen sinemalar nda yaklafl k 1 ay boyunca reklâm spotlar yer ald. Emlak web sitelerine yönelik haz rlanan banner lar ise hurriyetemlak.com ve benzeri sitelerde halen yay nlan yor. Kampanyan n internet üzerinden duyurulmas na yönelik ZODER web sitesi içerisinde özel kampanya bölümü oluflturuldu. Kampanyaya iliflkin gazete, ayl k dergi ve sektörel dergi ilanlar ise birçok mecrada yer al yor. Yal t m Yat r md r Kongresi, yal t m konulu Karikatür Yar flmas, En yi Yal t ml Yap lar Yar flmas, Üniversite Seminerleri gibi çal flmalar da, iki y ll k süre içerisinde kampanyan n di er önemli ayaklar n teflkil ediyor. 500 bin dolarl k bir yat r m ile kurulmufl olan TEBAR A.fi., ZODER çat s alt nda, Türkiye de 89/106 nolu Yap Malzemeleri Direktifi alan nda ürün belgelendirme çal flmalar n yine Yal t m Plaza da sürdürecek. Halen faaliyet gösteren TSE, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i nin Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) ve Türkiye Haz r Beton Birli i nin Kalite Güvence Sistemi nin (KGS) ard ndan TEBAR A.fi. bu direktif kapsam nda CE belgesi veren dördüncü kurulufl olacak. PUSULA > MAYIS

12 sektörden haberler > MMO dan, elektrik kesintilerinin önlenmesi için kamusal planlama önerisi... TMMOB Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Emin Koramaz, enerji alan nda yaflanan sorunlarla ilgili olarak yapt aç klamada; Odam z, genel olarak enerji üretiminin, özel olarak elektrik üretiminin kamusal bir hizmet oldu u, elektrik üretiminde kamusal planlama, üretim ve denetimin flart oldu unu vurgulamaktad r. fleklinde konufltu. TMMOB Elektrik üretiminde sorunlarla karfl lafl lmamas için: Enerji ihtiyac n n karfl lanmas nda yeni, yenilenebilir ve yerli kaynaklara a rl k verilmesini, baflta do al gaz olmak üzere ithal enerji kaynaklar na ba ml l n azalt lmas n, Henüz de erlendirilmeyen hidrolik, rüzgar, jeo termal günefl enerjisi vb. yerli ve yenilenebilir enerji kayna potansiyellerinin de erlendirilmesini, Yerli kömür kaynaklar m z n ileri teknolojilerle çevreye olumsuz etki yaratmadan elektrik üretimi için kullan lmas n, Kamu enerji üretim, iletim ve da t m tesislerinin iyilefltirme, bak m, onar m çal flmalar n n h zla sonuçland r lmas n, Süregelen kamu enerji yat r mlar n n yeterli kaynak ayr larak bir an önce devreye girmelerinin sa lanmas n, letim ve da t m kay plar n n azalt lmas n, Enerji verimlili i ve tasarrufu uygulamalar na a rl k verilmesini savunmaktad r. Odam z, bu do rultuda sürdüre geldi i çal flmalarla ve yay nlarla, baflta siyasal iktidar, enerjiyle ilgili kurum ve kurulufl yöneticileri olmak üzere tüm ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve uyarmaya devam edecektir. Kaynak: sitesinden al nm flt r. 13 ODE PUSULA > MAYIS 2008

13

14 sektörden haberler > Avrupa Komisyonu, MSAD a 500 bin Euro hibe fon verdi nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) inflaat malzemeleri sanayisinin Avrupa Birli i ne (AB) uyumu, e itimi ve bu sayede kalite ç tas n n yükseltilmesine yönelik proje ile Avrupa Komisyonu ndan 500 bin euroya yak n hibe fon ald. Hibeye hak kazanan 10 proje aras nda aday ülke olarak bir Türk Kuruluflunun lider olarak üstlendi i ilk ve tek proje olan projenin faydalan c lar aras nda AB nin yeni üye ülkeleri Romanya ve Bulgaristan da yer al yor. 18 ay devam edecek projede AB üst örgütü, Belçika merkezli CEPMC ve ngiltere örgütü CPA ise proje orta olarak görev alacak. MSAD taraf ndan Komisyon a sunulan nflaat Malzemeleri Sektöründe AB ye Uyum ve flbirli inin Olas Etkileri Konusunda Fark ndal k Yaratma Projesi, komisyon taraf ndan finanse edilmek üzere seçildi. MSAD n projesi, 2007 y l sonunda Avrupa Komisyonu ndan destek almay baflaran 10 proje aras nda Türkiye nin lider olarak üstlendi i tek proje olmas bak m ndan da önem tafl yor. Proje kapsam nda MSAD, Türkiye de oldu u kadar AB nin yeni üyeleri Romanya ve Bulgaristan da da inflaat malzemesi sanayisinin geliflimine katk da bulunacak. Avrupa Birli i taraf ndan sa lanan hibe fon Türkiye de inflaat malzemeleri sanayisi için bir ilk olma özelli ini tafl yor. Projenin bir di er önemli özelli i ise ilk kez bir Türk sivil toplum kuruluflu böyle bir projede lider konumunda bulunuyor. Avrupa Birli i sürecinde üye ülke konumundaki Türkiye nin projede, Belçika ve ngiltere örgütlerinin deste i ile yeni AB üyesi ülkeler 15 ODE PUSULA > MAYIS 2008

15 Romanya ve Bulgaristan a sektörel öncülük etmesi, ortak örgütlerin kurumsal yap lar n n güçlenmesine katk sa layacak olmas ise ayr bir anlam ifade ediyor. Proje ve olas sonuçlar hakk nda bilgi veren MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan flöyle konufltu: Türk inflaat malzemesi sanayisinin gelmifl oldu u nokta ortada. Art k tüm dünyada rekabetçi olan, markalaflan ve daha fazla global marka yaratmak için çal flan, ekonomiye giderek daha çok ivme katan, istihdam körükleyen, katma de eri yüksek ürün üretebilen, Ar- Ge ye, yenilikçili e daha çok önem veren, geliflme potansiyeli yüksek bir sektörümüz var. Aday ülke olsak da sektörümüzde birebir uygulanan AB mevzuat na uyum konusunda sektör baz üye ülkelerin de önünde geliflme kaydetti. Bunu yaparken MSAD gibi sektör örgütlerinin önemi daha da artt. fiimdi ald m z proje deste i ile, AB mevzuat konusunda kendi kurumsal kapasitemizi daha da artt rmak yan nda, Türkiye nin yan s ra Bulgaristan ve Romanya da da sektör kurulufllar ve mensuplar n n mevzuat hakk nda bilgilenmesini sa lamak, ülkeler aras nda sektörel bir a kurmak ve enerji verimlili i, çevre yönetimi, haks z rekabet, toplam kalite yönetimi, istihdam gibi çeflitli konularda e itim vermek, çal fltaylar düzenleyerek bilgi al flverifli sa lamak mümkün olacak. hedefi oldu unu da söyledi. Turan, bu hedeflerden ilkinin; Bulgaristan, Romanya ve Türkiye de sektör temsilcisi kurulufllar arac l yla inflaat malzemeleri sektörünün AB mevzuat ve yap malzemelerindeki AB standartlar hakk nda bilgilenmesini sa lamak oldu unu ifade etti. Bunu gerçeklefltirebilmek için Bulgaristan, Romanya ve Türkiye deki sektör kurulufllar ile Belçika üst örgütü ve ngiltere deki temsilci kurulufl aras nda, uluslararas konferanslar, çal fltaylar ve kurulacak internet sitesi yoluyla diyalog, iflbirli i, AB müktesebat na uyum sürecine dair bilgi ve uzmanl k de iflimi yap lmas planlan yor. Ayr ca; düzenlenecek e itim ve seminerler yoluyla Bulgaristan, Romanya ve Türkiye deki sektör kurulufllar n n AB kalite ve standartlar na eriflimi konusunda kapasite art r mlar n n sa lanmas ve Türkiye de yasal düzenleme ortam n n oluflmas için MSAD n kapasitesinin artt r lmas için çal flmalar yap lmas da proje kapsam nda yer al yor. MSAD Baflkan Turan sözlerini flöyle sürdürdü: Di er hedef ise Türk inflaat malzemeleri sektöründeki ba ms z ve etkili sektör temsilcisi kurulufllar n kurumsal kapasitelerini art rmak. lgili kamu kurumu olarak Bay nd rl k ve skan Bakanl, Yap Araflt rma Derne i ve MSAD üyesi olan bir çok sektör derne i projenin resmi ifltirakçisi konumunda. Al nacak ileri seviye e itimler MSAD n ve sektör derneklerinin kurumsal kapasitesinin artmas nda etkili olacak. Ayr ca nihai tüketicilere yönelik enerji verimlili inin önemini vurgulayan, standartlara uygun, belgeli ürünlerin seçimi ve kullan lmas na yönelik fark ndal k yaratma kampanyas da faaliyetlerimiz aras nda yer alacak." Projenin tamamlanmas n n öngörüldü ü 18 ayl k süreçte sektör ve tüketicilerin bilinçlendirmesine yönelik pek çok çal flma yap lacak diyen Turan, projenin iki temel ODE PUSULA > MAYIS

16 gündem > ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan Y l n Giriflimcisi seçildi 1986 y l nda kurdu u ODE Yal t m Türk sanayinin önde gelen flirketlerinden biri haline getiren ve dünya flirketi yapma yolunda h zl ad mlarla ilerleyen Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young Türkiye iflbirli inde düzenlenen Ernst & Young Y l n Giriflimcisi organizasyonunda Y l n Giriflimcisi seçildi. ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, May s ay nda Monte Carlo da düzenlenecek Dünya Y l n Giriflimcisi yar flmas n n finalinde, 50 nin üzerinde ülkenin giriflimcileriyle dünya birincili i için yar flacak. ODE Yat l m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young Türkiye taraf ndan, Fortis sponsorlu u, CNN Türk ve Schwab Vakf iflbirli iyle bu y l beflincisi düzenlenen Ernst & Young Entre preneur of The Year - Y l n Giriflimcisi yar flmas nda Y l n Giriflimcisi seçildi. Ernst & Young Genel Müdürü Osman Dinçbafl, Ayd n Do an, ODE Yal t m A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Do an Gazetecilik cra Kurulu Baflkan Faik Aç kal n Dünyan n ilk ve tek en kapsaml ifl dünyas ödül program olan yar flmada birinci seçilerek Türkiye yi temsil etmeye hak kazanan Orhan Turan, Dünya Y l n Giriflimcisi yar flmas n n 29 May s - 1 Haziran 2008 de Monte Carlo da gerçekleflecek olan dünya finalinde, 50 nin üzerinde ülkenin giriflimcileriyle ba ms z jüri önünde dünya birincili i için yar flacak. ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan 17 ODE PUSULA > MAYIS 2008

17 Orhan Turan, inflaat ve yal t m sektörünün önde gelen derneklerinde de aktif olarak görev al yor. Yal t m alan nda sektörün ilk ve tek derne i olan ZODER in kurucu üyesi olan Turan, B TÜDER ve XPSDER gibi sektör derneklerinin de Yönetim Kurulu üyeleri aras nda yer al yor. TÜG AD da iki dönem boyunca Yönetim Kurulu Üyeli i yapan Turan, halen TÜS AD Giriflimcilik Komisyonu üyesi. MSAD Yönetim Kurulu Baflkanl n yürüten Orhan Turan, MSAD n yeniden yap lanmas nda önemli rol üstleniyor. HEY fiirketler Grubu Baflkan Aynur Bektafl, ODE Yal t m A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Kamer Vakf Kurucu Baflkan Nebahat Akkoç Y l n Giriflimcisi Ernst & Young Genel Müdürü Osman Dinçbafl, Kamer Vakf Kurucu Baflkan Nebahat Akkoç, Ayd n Do an, ODE Yal t m A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Do an Gazetecilik cra Kurulu Baflkan Faik Aç kal n, HEY fiirketler Grubu Baflkan Aynur Bektafl ODE PUSULA > MAYIS

18 gündem > Bas nda y l n giriflimcisi Zaman Milliyet Milliyet K 19 ODE PUSULA > MAYIS 2008

19 Hürriyet Bizim Gazete Taraf Cumhuriyet Türkiye ODE PUSULA > MAYIS

20 gündem > Marketing Türkiye Milliyet Referans Posta Yeni fiafak Dünya Gazete 34 Milliyet 21 ODE PUSULA > MAYIS 2008

21

22 projelerimiz > Röportaj: Zeynep Fetvac Al flverifl Merkezi kavram ile yeni bir boyut kazanacak Kentpark, Türkiye de içerisinde bir göletin bulundu u ilk al flverifl merkezi. Ziyaretçilerin, yaz n göl keyfini ç kar rken, k fl n ise buz pistine dönüflen göl üzerinde buz pateni yapma f rsat n yakalayabilecekleri Ankara n n yeni yaflam alan Kentpark projesi üzerine Proje Koordinatörü Mehmet Refik Yüksel ile bir söylefli gerçeklefltirdik. 23 ODE PUSULA > MAYIS 2008

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı