Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz"

Transkript

1 Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

2

3 Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef ise bir kararla bafllar; ancak güçlü bir inanç baflar için ilk flartt r. Bir ülkenin sahip oldu u markalar kadar güçlü oldu u düflüncesinden yola ç karsak, daha güçlü bir ülkede yaflaman n gereklerini o ülkenin bireyleri olarak hep birlikte yerine getirmeliyiz. Ülkelerin markalaflma sürecinde bireysel baflar lar çok önemli olsa da bu süreçte topyekûn bir çaba gerekir. sürdürüyoruz. Bu anlamda da Ernest&Young ve Milliyet iflbirli iyle gerçeklefltirilen Y l n En Baflar l Giriflimcisi yar flmas na, ODE nin vizyonunu anlatmak üzere kat ld m. Bugüne kadar yapt klar m z n yan s ra gelecekte gerçeklefltirece imiz tüm giriflimler tüm jüri üyelerini çok heyecanland rd. Tüm mesele bir giriflimci olarak yap labilecek olanlar do ru zamanda do ru biçimde görebilmekte. Türk nflaat Sektörü uzun y llara dayanan uluslararas deneyimi ile bir dünya markas olma sürecini tamamlam fl olmas na ra men, bunu yeterince dillendirmemekte. Oysaki bir kurumun markalaflmas ndan çok daha zor bir süreç olan bir sektörün markalaflmas Türk müteahhit ve sanayicisinin baflar s d r. Bugün talya tasar m, Almanya mühendisli i, Hindistan ve rlanda teknolojisi ile an l yor. Neden Türkiye inflaat baflta olmak üzere pek çok markas yla an lmas n? Neden dünya markalar n n sat fl yapmak üzere ifltah n kabartan genç nüfusumuz yetenekleriyle öne ç kmas n? Cesaret hepimizin mayas nda var. Yeter ki onu yeflertecek ortam bulal m. Türkiye den dünya markas neden ç kmas n sorusunu s kça soranlardan biri olarak, bu konudaki çabalar m z hem kiflisel hem de ODE olarak kurumsal düzeyde ODE yat r mlar na Camyünü Fabrikas n da üretime geçirerek devam edecek. Bu da ayn marka alt nda en genifl ürün portföyüne sahip olmak anlam na geliyor. Tamam Türk sermayesi olan ODE nin Camyünü Fabrikas yat r m ile hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda sektöründe daha güçlü bir yere gelece i anlam na geliyor. ODE nin yak n gelecekteki vizyonu bir dünya markas olma yolunda çaba göstermek olacak. Türk nflaat Sektörünün öncülü ünü yaparak yurtd fl ndaki güçlü duruflunu sa layan kurulufllar n sayg yla anarken, gelecekte bu duruflu güçlendirecek baflka kurulufllar n da onlar n yan nda çaba göstermesini diliyorum. ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ODE PUSULA > MAYIS

4 mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Müge Güney Yay n Kurulu Orhan Turan - Ifl l Ar da Faruk Öz Ali Türker Öykü Soysal Müge Güney Bar fl Demirdelen Nurten driso lu Emine Arlat Merhaba Büyüyen ODE nin de iflen yüzü olarak 36. say m zda da yine siz de erli Pusula okuyucular n n karfl s nday z Markalaflmak planl, uzun vadeli bir infla sürecinin sonunda oluflan yap d r. Biz genifl ürün gam m z, kalitemiz, sat fl öncesi ve sonras deste imiz, profesyonel kadromuz ile yirmi y l aflk n bir süredir sektörün içindeyiz. Baflar l bir marka yaratman n s rr, farkl laflmak ve markay do ru konumland rmakt r. yi konumland r lm fl bir marka mutlak baflar y beraberinde getirir. Yal t mdaki Gelecek slogan ile bafllad m z serüvenimize Aflk m z Yal t m slogan yla devam ediyoruz. Çünkü yal t m n öneminin bilincindeyiz ve farkl laflmaktan korkmuyoruz ve iflimize afl z Hedef koymak ve inanmak baflarman n yar s d r. Yola ç karken koydu umuz hedef büyüdü, yerel alanda gücümüzü kan tlad k. fiimdi s ra global alanda dev bir marka yaratmaya geldi. Biz koydu umuz hedeflere inan yor ve bu yolda koflar ad m ilerliyoruz. Yeni say m zda, Türkiye den Global Markalar Neden Ç kmas n? konulu Düflünce Toplant m zdaki çok de erli konuflmac lar m z n markalaflma hikayelerini, yeni projelerimizi, ODE de sizlerden ayr geçen 4 ayda neler yaflad m z, sektördeki de iflimleri ve hepsinden önemlisi firma olarak yaflad m z çok büyük bir heyecan Yönetim Kurulu Baflkan m z Orhan Turan' n Y l n Giriflimcisi seçilmesini sizlerle paylafl yoruz. Yeni say m z okurken keyifli vakit geçirmenizi diler, bir sonraki say da buluflmak üzere sayg lar m sunar m Kurumsal letiflim Uzman Yard mc s Müge Güney Yönetim Adresi Piyale Pafla Bulvar Ortado u Plaza Kat: Okmeydan - fiiflli / stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Zeynep Fetvac Nilgün Eryeflil Foto raf Kemal Ertafl Görsel Uygulama Yasemin Can P nar Gazanfer Müjgan Ero lu Bask Tarihi Nisan 2008 Bask ve Cilt Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) 5 ODE PUSULA > MAYIS 2008

5 içindekiler sektörden haberler > 6-15 > MSAD Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld > nflaat sektörü global krizi tart flt > ZODER, Yal t m Yat r md r kampanyas ile atakta gündem > > ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan Y l n Giriflimcisi seçildi projelerimiz > > Al flverifl Merkezi kavram Kentpark ile yeni bir boyut kazanacak > ACity, AVM ç tas n yükseltecek kent ve mimari > > Mimarl k bir kültür iflidir ODE haberler > makale > uygulamac lar m z > > Kaliteli ürün ve deneyimli teknik destek: ODE bayilerimiz > > ODE bayisi olmak; marka demek, güven demek uzman gözüyle > > Al flverifl merkezleri konut tercihlerinde de etkili olmaya bafllad > Altyap ve vizyon, global marka olma yolunda en önemli kriterler > Global marka olmada en önemli baflar faktörü: Tüketiciyi iyi anlamak gezi > > ODE, baflar l bayilerini Uzakdo u gezisiyle ödüllendirdi. ODE PUSULA > MAYIS

6 sektörden haberler > MSAD Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld MSAD nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i, 26. Ola an Genel Kurul Toplant s 4 Mart 2008 tarihinde Hyatt Regency Oteli nde, üyelerinin kat l m ile yap ld. Toplant da gündem do rultusunda 2007 y l Yönetim Kurulu çal flma ve mali raporu ibra edilerek, Denetim Kurulu Raporu üyelere sunuldu y l faaliyetlerine yönelik mali kararlar n al nd toplant da üyeler, dernek çal flmalar na iliflkin görüfllerini ve isteklerini de dile getirdiler. TÜG AD, Giriflimcilik Ders Programlar na devam ediyor TÜG AD Giriflimcilik Komisyonu nun, Marmara Üniversitesi nde Üniversite- Sanayici iflbirli i projesi kapsam nda sürdürmekte oldu u Giriflimcilik Ders Program n n on ikinci dersi, 27 fiubat 2008 Çarflamba günü ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan ve fl Giriflim Yat r m Müdürü Emre yibilir in kat l mlar yla Dernek Merkezi nde gerçekleflti. Bankac Taraf ndan Giriflim Sermayesi ve Giriflimci Taraf ndan Giriflim Sermayesi bafll klar n ele alan Giriflim Sermayesi konulu derse kat l m yo undu. ZODER, Çevre Dostu Binalar Konseyi nin kurucu üyesi oldu ZODER (Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i), bina sektörünün do aya dost yönde teflkilatlanmas n amaçlayan Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derne i nin kurucu üyesi oldu. ZODER, bu projeyle dünyada çevre dostu binalarla ilgili yap lan çal flmalar takip ederek ülkemize aktarmay hedefliyor. ZODER Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sedat Ar man, yal t m bilincinin oluflmamas nedeniyle Türkiye nin y ll k maddi kayb n n 7 milyar dolar aflt n belirtti. 7 ODE PUSULA > MAYIS 2008

7 Yal t m eksikli inin faturas giderek kabar yor Türkiye, bu k fl s nmak için 7 milyar dolar havaya savuracak! Enerjide d fla ba ml bir ülke olarak Türkiye, tüketti i yaklafl k 30 milyar metreküp gaz n neredeyse tamam n, yaklafl k 30 milyon ton petrolün ise yüzde 92 sini ithal ediyor. Ülkemizde enerji tüketiminin yüzde 34 ü ise konutlarda kullan l yor ve bir binada harcanan enerjinin yüzde 80 i s nma amaçl olarak tüketiliyor. Mevcut binalar n birço unda s yal t m olmamas nedeniyle kaybedilen enerjinin maliyeti ise 7 milyar dolar afl yor. Bu rakam sadece Türkiye nin ham petrol ve do algaz ithalat için ödedi i bedel Rafineri, da t m, akaryak t flirketi kâr, vergi ve fonlar eklendi inde tüketiciye yans yan rakam çok daha yüksek. vatandafl için bu rakam n çok daha yüksek oldu u vurguland. Bundan 10 y l önce varil fiyat 10 dolar olan petrol, bugün 100 dolar/varil de erine ulaflt. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i taraf ndan yap lan aç klamada, 10 y lda 10 kat na ç kan enerji fiyatlar na karfl l k acil olarak tasarruf önlemleri al nmas gerekti inin alt çizilerek, standartlara ve flartnamelere uygun flekilde XPS levhalar ile yap lan s yal t m uygulamalar yla, yap larda ortalama yüzde 50 s tasarrufu sa lanabildi ine, böylece yak t ve elektrik faturalar n n da yar yar ya azald na dikkat çekildi. Tüm bu gerçeklere ra men; 2004 y l rakamlar na göre, ülkemizdeki mevcut 8 milyon binan n çok büyük bir bölümünde s yal t m bulunmuyor. Oysa her y l yeni yap lan 100 bin binan n tamam nda s yal t m uygulanmas halinde 300 milyon dolar enerji tasarrufundan söz etmek mümkün. Üstelik s yal t m san ld gibi pahal bir uygulama da de il. Bir binada s yal t m uygulamas n n getirdi i maliyetin pay, binan n toplam maliyeti içinde sadece yüzde 3-5 aras nda de ifliyor ve sa lad tasarrufla birkaç y l içinde amorti edilebiliyor. Do algaza yap lan zamlar ülkemizi sert bir k fl n bekledi ini gösteriyor. Tüketicilerin k fl nas l geçirecekleri konusunda kara kara düflünmeye bafllad klar bu dönemde, XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i taraf ndan yap lan aç klamada, petrol fiyatlar ndaki art flla birlikte yal t ms zl k nedeniyle kaybedilen s tma ve so utma enerjisinin toplam maliyetinin 7 milyar dolar aflt belirtildi.. Ham petrol ve do algaz fiyat üzerinden yap lan bu hesaplanman n ise tüketicilerin ödedi i faturalar yans tmad yak t kullanan ODE PUSULA > MAYIS

8 sektörden haberler > Yöneticiler için yeni bir referans: Yönetimde Mükemmelli i Arayanlara Günseli Özen Ocako lunun kaleme ald Rota Yay nlar ndan ç kan Yönetimde Mükemmelli i Arayanlara adl kitab n lk söz son söz olabilir mi? bafll n tafl yan girifl yaz s ; liderlik ve yönetimin mucizevi birer yetkinlik de il, ak l ve sa duyunun birleflimiyle yönetilen bir süreç oldu unu okuyucuya ilk dakikalarda f s ld yor. Türkiyenin profesyonel yaflama yönelik ilk dergisi olma özelli ini tafl yan Executive Exellence için kaleme ald yaz lar n ; liderlik, otorite, güç, kariyer gibi kavramlara çok daha farkl bir perspektifte yaklaflan ya da bu yolda kendisine ç k fl yolu arayanlar için bir araya getiren Günseli Özen Ocako lu nun kitab, yöneticiler için bir referans niteli inde. Yönetimde Mükemmelli i Arayanlara; Liderlik, küreselleflme, de iflim, ürün-üretim- yap lanma, strateji, pazarlama ve sat fl, yenilikçilik olmak üzere yedi farkl temaya göre düzenlenen makaleleriyle yaln zca profesyonel yaflamda baflar ya eriflmek isteyenlere de il yaflamda varolma mücadelesini sürdüren kad n, erkek, genç, yafll pek çok kifliye hitap edecek kadar zengin bir içeri e ve ak c bir dile sahip. Liderlik kavram n bir otorite olman n ötesinde izlenmeye de er anlaml bir anlay fl olarak özümsedim. Yönetimi ise insanlar n de il de faaliyetlerin yönetimi biçiminde alg lay p bu konudaki srar m hem yaz lar mda hem de yönetimimdeki tak m arkadafllar mla yaflad m, uygulad m. Günseli Özen Ocako lu MSAD, Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derne i nin kurucu üyeleri aras nda yer ald Çevre ve enerji verimlili i alan nda inflaat malzemesi sektörünü bilinçlendirme çal flmalar n sürdüren MSAD nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i, Dünya Çevre Dostu Binalar Konseyi ne ba l olarak kurulan (WGBC) Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derne i nin kurucu üyeleri aras nda yer ald. Konuya iliflkin aç klama yapan MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan; Gelecek kuflaklar n ihtiyaç duyaca kaynaklar tehlikeye atmadan hem bugünün hem de yar nlar n çevresel de erlerini her alanda koruyarak gelifltirmemiz gerekti inin alt n çizdi. Turan konuyla ilgili olarak Bugün art k, fosil kaynaklar n tükenece i zamanlar öngörebilen bir dönemi yafl yoruz. Bu nedenle çevresel de erlerin korunmas na, enerji tüketimine iliflkin global protokollere tüm dünya ülkeleri imza at yor. Böylesi bir zamanda kendi sektörümüzde bu konunun yayg nlaflmas n sa lamak ve ortak görüfl ortaya koyabilmek her fleyden önce derne imizin sosyal sorumlulu unun bir parças d r. Türkiye Çevre Dostu Binalar Konseyi Derne i, çal flmalar n dünyadaki 9 ülkenin konseyi ile beraber yürütecek. Çevre dostu tasar m ve inflat konusundaki bilincin artmas na yönelik bilgilendirme ve lobi faaliyetlerini yürütecek olan dernek ayn zamanda MSAD n inflaat malzemesi üretiminde hedefledi i çevreci, kaliteli ve enerji verimli ürünler yaklafl m n da do rudan paylafl yor fleklinde konufltu. 9 ODE PUSULA > MAYIS 2008

9 nflaat sektörü global krizi tart flt MSAD nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i, ülkemizin lider sektörlerinden Türk nflaat Sektörünün, yaflanan global ekonomik kriz karfl s nda geliflim seyri ve al nacak tedbirlerin tart fl lmas amac yla 4 Mart 2008 tarihinde Hyatt Regency stanbul Otelinde Global Krizin Türk nflaat Sektörüne Etkisi konulu bir panel düzenledi. Konunun taraflar n n bir araya geldi i panel, ilgili kamu kurulufllar n n, sektörel derneklerin ve birliklerin, inflaat malzemesi sanayicileri ile müteahhitlerin üzerine düflen görevler, yaflanan problemler ve çözüm önerilerinin her yönüyle tart fl lmas n sa lad. MSAD üyesi sanayici ve sektörel derneklerin, ilgili derneklerin, birliklerin, temsilcileri ve üyelerinin, kamu ve özel sektör çal flanlar n n kat ld, inflaat sektörü ve ekonomik geliflmeler hakk nda detayl bilgi ald panel, sektörün olas kriz karfl s ndaki tutumuna da yön vermeye çal flt. Aç l fl konuflmas n MSAD Baflkan Orhan Turan n yapt, T M (Türkiye hracatç lar Meclisi) letiflim ve Strateji Dan flman Burhan Özkan n yönetti i panele; Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, TMB (Türkiye Müteahhitler Birli i) Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Emin Sazak, fl Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdür Yard mc s Global Stratejist fiant Manukyan ve GYODER Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Cumurcu konuflmac olarak kat ld. Panelin aç l fl konuflmas nda genç nüfusa sahip ve AB üyeli i yolunda h zla ilerleyen ülkemizde, inflaat sektörünün lider sektörlerden birini temsil etti ine dikkat çeken Turan, sektörün gerek müteahhitlik hizmetleri gerekse inflaat malzemeleri sanayisi olarak ekonomiye ciddi katk ve istihdam sa layan, 3. dünya ülkeleri ve geliflmekte olan ülkelerle de il, dünya devleriyle rekabet edebilen, gelecek vaat eden bir sektör oldu unu vurgulad. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise inflaat sektörünün piyasan n lideri konumunda oldu unu ve inflaat sektörünün büyüme h z na yetiflemediklerini söyledi. Alkin, inflaat sektörünün büyüdü ü y llarda milli gelirin de art fl gösterdi ini ve bunun da inflaat sektörünün Türk ekonomisindeki lokomotif sektörlerden biri oldu unun en önemli kan t oldu unu sözlerine ekledi. TMB Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Emin Sazak, Yurtd fl müteahhitlikte ifl hacmi 2007 sonunda 19,5 milyar dolara ulaflt n söyledi. Sazak konuflmas nda, uluslararas müteahhitlik sektörünün önde gelen yay nlar ndan Engineering News Record dergisinin her y l, bir önceki y lda yurtd fl nda gerçeklefltirilen projelerin toplam bedeli üzerinden belirledi i ve dünyan n en büyük 225 müteahhitlik firmas n gösteren listede 2007 y l nda 22 Türk firmas yer ald n n da alt n çizdi. fl Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdür Yard mc s Global Stratejist fiant Manukyan ise konuflmas nda, Türkiye de mortgage uygulamalar n n bafllamam fl olmas n n büyük bir flans oldu unu ifade etti. GYODER Baflkan Bekir Cumurcu, konut sektöründe yaflanan durgunlu un global krizin de tetiklemesi ile birlikte oluflan beklentiden kaynakland n söyledi. Önümüzdeki 3 y lda ofis yat r mlar n n gayrimenkul sektörünün y ld z yat r m olaca n ifade eden Cumurcu, karl di er yat r m n ise lojistik alan nda oldu unu söyledi. ODE PUSULA > MAYIS

10 sektörden haberler > XPS den, çevreci destek... Küresel s nma ve çevre felaketlerine karfl al nmas gereken önlemlerin bafl nda gelen s yal t m n n yararlar n anlatmay misyon edinen XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, Türkiye Çevre Dostu Binalar Derne i nin kurucu üyesi oldu. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i taraf ndan yap lan aç klamada, çevre dostu tasar m ve inflaat konusunda lobi yapacak ve bilgilendirme çal flmalar nda bulunacak olan Türkiye Çevre Dostu Binalar Derne i ne destek vererek önemli bir toplumsal görevi yerine getireceklerinin alt çizildi. XPS s yal t m levhalar çevreye dost bir ürün olmas sayesinde di er s yal t m malzemelerinden ayr l yor. D fl ortam koflullar na dayan kl l sayesinde fark yaratan XPS, s yal t m performans n bina ömrü boyunca sürdürüyor. Çevre Dostu Binalar Derne i ne internet adresinden ulaflmak mümkün. ABD de Clinton Vakf n n dünyada enerjinin verimli kullan m ve tasarrufuna yönelik politikalar teflvik etmek amac yla kurdu u, Green Building Counsil n (Yeflil Binalar Konseyi) alt nda kurulan Türkiye Çevre Dostu Binalar Derne i, s yal t m n n yeflil binalar n en önemli özelliklerinin bafl nda geldi ini savunuyor. Çünkü s yal t m ortalama yüzde 50 daha az enerji tüketerek s tma ve so utma imkân sa l yor. Bu sayede konut bafl na atmosfere yay lan karbondioksit miktar da yar yar ya azal yor. 11 PUSULA > MAYIS 2008

11 ZODER, Yal t m Yat r md r kampanyas ile atakta Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER), Türkiye de yal t m bilincini gelifltirmek, yal t m n ülke ekonomisine ve bireylere sa lad faydalar anlatmak amac yla bafllatt kampanyan n çal flmalar n Türkiye nin dört bir yan nda sürdürüyor. 30 Nisan-4 May s günleri aras nda Uluslararas YAPI 2008 stanbul Fuar na ve 8-11 May s tarihleri aras nda da stanbul Fuar Merkezi - CNR Expo da düzenlenen ISK-SODEX 2008 Fuar na kat lacak olan ZODER, Yal t m Yat r md r kampanyas n n ikinci aya na bu fuarlar çerçevesinde genifl yer verecek. Fuarlarda, yal t m konulu broflür, CD, kitap gibi yay nlarla fuar ziyaretçilerine s, su, ses ve yang n yal t m hakk nda bilgiler verilecek. Bilindi i gibi iki y l boyunca çeflitli faaliyetlerle sürecek olan Yal t m Yat r md r kampanyas, s, su, ses ve yang n yal t m alanlar nda kamuoyunda yal t m bilincini art rmay hedefliyor. Bir yandan yal t m konusunda bilinirlik sa lan rken, di er yandan, yal t m n bireye, ülkeye, dünyaya faydalar ndan, konut al rken neler sorulmas gerekti ine ve ilgili yasal düzenlemelere kadar her alanda kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlan yor. Kampanyan n tan t m na yönelik bas n toplant s, Bay nd rl k Bakan ve E E Genel Müdür Yard mc s n n kat l mlar ile, 22 fiubat 2008 Cuma günü gerçeklefltirildi. Bas n toplant s n n yans malar medyada genifl yer buldu. "Yal t m Yat r md r Kampanyas " çerçevesinde 4 yal t m kategorisinde, s, su, ses ve yang n yal t m konular nda kamuoyuna bilgilendirici mesajlar aktar lmaya devam ediyor. Kampanya ile birlikte, yal t m yapman n faydalar kamuoyu ile paylafl lmakta ve konut sat n al rken, yal t m n da sorgulanmas gereken en önemli özelliklerden biri oldu u hat rlat lmaktad r. Kampanya, neredeyse tamam deprem riski alt nda olan Türkiye de, TS 825 ile zorunlu olan s yal t m gibi, her tür yap n n temel sisteminde d fltan su yal t m uygulamalar n n da zorunlu hale getirilmesini de amaçl yor. Ayr ca, gürültü kirlili i ile mücadele, yang ndan korunma önlemleri ve yap larda kullan lan ürünlerin seçimindeki kriterler aç s ndan ses ve yang n yal t m da kampanyada önemli yer teflkil ediyor. ki y ll k bir perspektif içerisinde hayata geçirilen kampanyan n lokomotifini, gazete-dergi ilanlar, poster, el broflürü ve kitapç klardan oluflan, genel kamuoyuna yönelik "reklâm kampanyas " oluflturuyor. Bu çerçevede, kampanyan n kamuoyuna bas n toplant s ile duyurulmas n takiben yap lan çal flmalar sonucu, stanbul metro hatlar nda yaklafl k 300 panoda kampanya posterleri yer ald. Kampanya kapsam nda Ankara, stanbul ve zmir in önde gelen sinemalar nda yaklafl k 1 ay boyunca reklâm spotlar yer ald. Emlak web sitelerine yönelik haz rlanan banner lar ise hurriyetemlak.com ve benzeri sitelerde halen yay nlan yor. Kampanyan n internet üzerinden duyurulmas na yönelik ZODER web sitesi içerisinde özel kampanya bölümü oluflturuldu. Kampanyaya iliflkin gazete, ayl k dergi ve sektörel dergi ilanlar ise birçok mecrada yer al yor. Yal t m Yat r md r Kongresi, yal t m konulu Karikatür Yar flmas, En yi Yal t ml Yap lar Yar flmas, Üniversite Seminerleri gibi çal flmalar da, iki y ll k süre içerisinde kampanyan n di er önemli ayaklar n teflkil ediyor. 500 bin dolarl k bir yat r m ile kurulmufl olan TEBAR A.fi., ZODER çat s alt nda, Türkiye de 89/106 nolu Yap Malzemeleri Direktifi alan nda ürün belgelendirme çal flmalar n yine Yal t m Plaza da sürdürecek. Halen faaliyet gösteren TSE, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i nin Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) ve Türkiye Haz r Beton Birli i nin Kalite Güvence Sistemi nin (KGS) ard ndan TEBAR A.fi. bu direktif kapsam nda CE belgesi veren dördüncü kurulufl olacak. PUSULA > MAYIS

12 sektörden haberler > MMO dan, elektrik kesintilerinin önlenmesi için kamusal planlama önerisi... TMMOB Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Emin Koramaz, enerji alan nda yaflanan sorunlarla ilgili olarak yapt aç klamada; Odam z, genel olarak enerji üretiminin, özel olarak elektrik üretiminin kamusal bir hizmet oldu u, elektrik üretiminde kamusal planlama, üretim ve denetimin flart oldu unu vurgulamaktad r. fleklinde konufltu. TMMOB Elektrik üretiminde sorunlarla karfl lafl lmamas için: Enerji ihtiyac n n karfl lanmas nda yeni, yenilenebilir ve yerli kaynaklara a rl k verilmesini, baflta do al gaz olmak üzere ithal enerji kaynaklar na ba ml l n azalt lmas n, Henüz de erlendirilmeyen hidrolik, rüzgar, jeo termal günefl enerjisi vb. yerli ve yenilenebilir enerji kayna potansiyellerinin de erlendirilmesini, Yerli kömür kaynaklar m z n ileri teknolojilerle çevreye olumsuz etki yaratmadan elektrik üretimi için kullan lmas n, Kamu enerji üretim, iletim ve da t m tesislerinin iyilefltirme, bak m, onar m çal flmalar n n h zla sonuçland r lmas n, Süregelen kamu enerji yat r mlar n n yeterli kaynak ayr larak bir an önce devreye girmelerinin sa lanmas n, letim ve da t m kay plar n n azalt lmas n, Enerji verimlili i ve tasarrufu uygulamalar na a rl k verilmesini savunmaktad r. Odam z, bu do rultuda sürdüre geldi i çal flmalarla ve yay nlarla, baflta siyasal iktidar, enerjiyle ilgili kurum ve kurulufl yöneticileri olmak üzere tüm ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve uyarmaya devam edecektir. Kaynak: sitesinden al nm flt r. 13 ODE PUSULA > MAYIS 2008

13

14 sektörden haberler > Avrupa Komisyonu, MSAD a 500 bin Euro hibe fon verdi nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) inflaat malzemeleri sanayisinin Avrupa Birli i ne (AB) uyumu, e itimi ve bu sayede kalite ç tas n n yükseltilmesine yönelik proje ile Avrupa Komisyonu ndan 500 bin euroya yak n hibe fon ald. Hibeye hak kazanan 10 proje aras nda aday ülke olarak bir Türk Kuruluflunun lider olarak üstlendi i ilk ve tek proje olan projenin faydalan c lar aras nda AB nin yeni üye ülkeleri Romanya ve Bulgaristan da yer al yor. 18 ay devam edecek projede AB üst örgütü, Belçika merkezli CEPMC ve ngiltere örgütü CPA ise proje orta olarak görev alacak. MSAD taraf ndan Komisyon a sunulan nflaat Malzemeleri Sektöründe AB ye Uyum ve flbirli inin Olas Etkileri Konusunda Fark ndal k Yaratma Projesi, komisyon taraf ndan finanse edilmek üzere seçildi. MSAD n projesi, 2007 y l sonunda Avrupa Komisyonu ndan destek almay baflaran 10 proje aras nda Türkiye nin lider olarak üstlendi i tek proje olmas bak m ndan da önem tafl yor. Proje kapsam nda MSAD, Türkiye de oldu u kadar AB nin yeni üyeleri Romanya ve Bulgaristan da da inflaat malzemesi sanayisinin geliflimine katk da bulunacak. Avrupa Birli i taraf ndan sa lanan hibe fon Türkiye de inflaat malzemeleri sanayisi için bir ilk olma özelli ini tafl yor. Projenin bir di er önemli özelli i ise ilk kez bir Türk sivil toplum kuruluflu böyle bir projede lider konumunda bulunuyor. Avrupa Birli i sürecinde üye ülke konumundaki Türkiye nin projede, Belçika ve ngiltere örgütlerinin deste i ile yeni AB üyesi ülkeler 15 ODE PUSULA > MAYIS 2008

15 Romanya ve Bulgaristan a sektörel öncülük etmesi, ortak örgütlerin kurumsal yap lar n n güçlenmesine katk sa layacak olmas ise ayr bir anlam ifade ediyor. Proje ve olas sonuçlar hakk nda bilgi veren MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan flöyle konufltu: Türk inflaat malzemesi sanayisinin gelmifl oldu u nokta ortada. Art k tüm dünyada rekabetçi olan, markalaflan ve daha fazla global marka yaratmak için çal flan, ekonomiye giderek daha çok ivme katan, istihdam körükleyen, katma de eri yüksek ürün üretebilen, Ar- Ge ye, yenilikçili e daha çok önem veren, geliflme potansiyeli yüksek bir sektörümüz var. Aday ülke olsak da sektörümüzde birebir uygulanan AB mevzuat na uyum konusunda sektör baz üye ülkelerin de önünde geliflme kaydetti. Bunu yaparken MSAD gibi sektör örgütlerinin önemi daha da artt. fiimdi ald m z proje deste i ile, AB mevzuat konusunda kendi kurumsal kapasitemizi daha da artt rmak yan nda, Türkiye nin yan s ra Bulgaristan ve Romanya da da sektör kurulufllar ve mensuplar n n mevzuat hakk nda bilgilenmesini sa lamak, ülkeler aras nda sektörel bir a kurmak ve enerji verimlili i, çevre yönetimi, haks z rekabet, toplam kalite yönetimi, istihdam gibi çeflitli konularda e itim vermek, çal fltaylar düzenleyerek bilgi al flverifli sa lamak mümkün olacak. hedefi oldu unu da söyledi. Turan, bu hedeflerden ilkinin; Bulgaristan, Romanya ve Türkiye de sektör temsilcisi kurulufllar arac l yla inflaat malzemeleri sektörünün AB mevzuat ve yap malzemelerindeki AB standartlar hakk nda bilgilenmesini sa lamak oldu unu ifade etti. Bunu gerçeklefltirebilmek için Bulgaristan, Romanya ve Türkiye deki sektör kurulufllar ile Belçika üst örgütü ve ngiltere deki temsilci kurulufl aras nda, uluslararas konferanslar, çal fltaylar ve kurulacak internet sitesi yoluyla diyalog, iflbirli i, AB müktesebat na uyum sürecine dair bilgi ve uzmanl k de iflimi yap lmas planlan yor. Ayr ca; düzenlenecek e itim ve seminerler yoluyla Bulgaristan, Romanya ve Türkiye deki sektör kurulufllar n n AB kalite ve standartlar na eriflimi konusunda kapasite art r mlar n n sa lanmas ve Türkiye de yasal düzenleme ortam n n oluflmas için MSAD n kapasitesinin artt r lmas için çal flmalar yap lmas da proje kapsam nda yer al yor. MSAD Baflkan Turan sözlerini flöyle sürdürdü: Di er hedef ise Türk inflaat malzemeleri sektöründeki ba ms z ve etkili sektör temsilcisi kurulufllar n kurumsal kapasitelerini art rmak. lgili kamu kurumu olarak Bay nd rl k ve skan Bakanl, Yap Araflt rma Derne i ve MSAD üyesi olan bir çok sektör derne i projenin resmi ifltirakçisi konumunda. Al nacak ileri seviye e itimler MSAD n ve sektör derneklerinin kurumsal kapasitesinin artmas nda etkili olacak. Ayr ca nihai tüketicilere yönelik enerji verimlili inin önemini vurgulayan, standartlara uygun, belgeli ürünlerin seçimi ve kullan lmas na yönelik fark ndal k yaratma kampanyas da faaliyetlerimiz aras nda yer alacak." Projenin tamamlanmas n n öngörüldü ü 18 ayl k süreçte sektör ve tüketicilerin bilinçlendirmesine yönelik pek çok çal flma yap lacak diyen Turan, projenin iki temel ODE PUSULA > MAYIS

16 gündem > ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan Y l n Giriflimcisi seçildi 1986 y l nda kurdu u ODE Yal t m Türk sanayinin önde gelen flirketlerinden biri haline getiren ve dünya flirketi yapma yolunda h zl ad mlarla ilerleyen Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young Türkiye iflbirli inde düzenlenen Ernst & Young Y l n Giriflimcisi organizasyonunda Y l n Giriflimcisi seçildi. ODE Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, May s ay nda Monte Carlo da düzenlenecek Dünya Y l n Giriflimcisi yar flmas n n finalinde, 50 nin üzerinde ülkenin giriflimcileriyle dünya birincili i için yar flacak. ODE Yat l m Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young Türkiye taraf ndan, Fortis sponsorlu u, CNN Türk ve Schwab Vakf iflbirli iyle bu y l beflincisi düzenlenen Ernst & Young Entre preneur of The Year - Y l n Giriflimcisi yar flmas nda Y l n Giriflimcisi seçildi. Ernst & Young Genel Müdürü Osman Dinçbafl, Ayd n Do an, ODE Yal t m A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Do an Gazetecilik cra Kurulu Baflkan Faik Aç kal n Dünyan n ilk ve tek en kapsaml ifl dünyas ödül program olan yar flmada birinci seçilerek Türkiye yi temsil etmeye hak kazanan Orhan Turan, Dünya Y l n Giriflimcisi yar flmas n n 29 May s - 1 Haziran 2008 de Monte Carlo da gerçekleflecek olan dünya finalinde, 50 nin üzerinde ülkenin giriflimcileriyle ba ms z jüri önünde dünya birincili i için yar flacak. ODE Yal t m Yönetim Kurulu Baflkan 17 ODE PUSULA > MAYIS 2008

17 Orhan Turan, inflaat ve yal t m sektörünün önde gelen derneklerinde de aktif olarak görev al yor. Yal t m alan nda sektörün ilk ve tek derne i olan ZODER in kurucu üyesi olan Turan, B TÜDER ve XPSDER gibi sektör derneklerinin de Yönetim Kurulu üyeleri aras nda yer al yor. TÜG AD da iki dönem boyunca Yönetim Kurulu Üyeli i yapan Turan, halen TÜS AD Giriflimcilik Komisyonu üyesi. MSAD Yönetim Kurulu Baflkanl n yürüten Orhan Turan, MSAD n yeniden yap lanmas nda önemli rol üstleniyor. HEY fiirketler Grubu Baflkan Aynur Bektafl, ODE Yal t m A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Kamer Vakf Kurucu Baflkan Nebahat Akkoç Y l n Giriflimcisi Ernst & Young Genel Müdürü Osman Dinçbafl, Kamer Vakf Kurucu Baflkan Nebahat Akkoç, Ayd n Do an, ODE Yal t m A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Turan, Do an Gazetecilik cra Kurulu Baflkan Faik Aç kal n, HEY fiirketler Grubu Baflkan Aynur Bektafl ODE PUSULA > MAYIS

18 gündem > Bas nda y l n giriflimcisi Zaman Milliyet Milliyet K 19 ODE PUSULA > MAYIS 2008

19 Hürriyet Bizim Gazete Taraf Cumhuriyet Türkiye ODE PUSULA > MAYIS

20 gündem > Marketing Türkiye Milliyet Referans Posta Yeni fiafak Dünya Gazete 34 Milliyet 21 ODE PUSULA > MAYIS 2008

21

22 projelerimiz > Röportaj: Zeynep Fetvac Al flverifl Merkezi kavram ile yeni bir boyut kazanacak Kentpark, Türkiye de içerisinde bir göletin bulundu u ilk al flverifl merkezi. Ziyaretçilerin, yaz n göl keyfini ç kar rken, k fl n ise buz pistine dönüflen göl üzerinde buz pateni yapma f rsat n yakalayabilecekleri Ankara n n yeni yaflam alan Kentpark projesi üzerine Proje Koordinatörü Mehmet Refik Yüksel ile bir söylefli gerçeklefltirdik. 23 ODE PUSULA > MAYIS 2008

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı