Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar"

Transkript

1 Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL Hv.Plt.Yzb. Melih KANASLAN Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL ÖZET Uzay çalmalar, her geçen gün artan ihtiyaçlar dorultusunda disiplinler aras bir boyut kazanmakta ve tüm ülkeler için stratejik nitelii daha fazla ön plana çkmaktadr. Öte yandan, uzay ararmalar ülkelerin silahl kuvvetlerinin etki alann srlar dahi aarak tüm insanln hizmetine sunulmutur. Bu kapsamda uzay çalmalar balangçta savunma ve havack alanlarnda ararmaclarn ilgisini çekerken, gelinen noktada dünya üzerinde tehdit kavramn deimi ile ortak bir savunma ve güvenlik platformundaki ararmalarla çeitlilik kazanmr. Klasik güvenlik anlayn yerini alan yeni güvenlik anlayn tehditlerine kar, mücadeleye yönelik olarak ülkeler, hem ulusal hem de uluslararas düzeyde uzay-tabanl sistemleri kullanma yolunu seçmektedirler. Uzay sistemlerinin etkin kullanlmas sonucu, insan ve doal kaynakl tehditlere kar önemli baarlar kazanlmaktadr. Ancak, ileri teknoloji ve yüksek maliyetler gerektiren uzay çalmalarnda, igücü, kaynak ve zaman israfna tahammül bulunmamaktadr. Bu makale kapsamnda; klasik ve yeni güvenlik ortam, genel tehditler çerçevesinde ve ülkeler baznda karlarmal olarak ele alnm, uzayn uygulama alanlar, uzayn güvenlik sistemlerine etkisi ve ülkelerin izledikleri politikalar ile uzay-tabanl güvenlik proje ve programlar incelenmi, ayrca Türkiye deki uzay çalmalar özetlenmi ve Türkiye için çkarmlar deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Yeni güvenlik anlay, tehdit, uzay politikalar, yüksek teknoloji, ibirlii, uzay-tabanl güvenlik. SPACE BASED SECURTY STUDIES ABSTRACT In response to growing needs, space activities have been increasingly gaining an interdisciplinary dimension, and a starategic importance for all countries concerned with security in the widest sense. The concept of space and security has now moved beyond the classical domain of the armed forces, to encompass service to the whole humanity. In this context, while space used to be concerned with aeronautics and defense, it has now come to a point where, along with the changing global threats, it shares a varity of research areas and applications within the security platform. As the classical security concept gives way to a new security understanding in the framework of new threats, countries have been incorporating more space based systems in their struggle at both the national and international levels. As a result of effective use of space systems, significant achievements have been made against both natural and man-made threats. On the other hand, waste of time and resources cannot be afforded in the high technology and high cost space projects. In this paper first the classical and new security concepts are explored comparatively in the face of the new threats, as percieved by the major powers in the World. Then, use of space assets are explained in relation to security applications, followed by the space policies of the major powers, and some specific space based security projects and programs. Finally a summary of Turkish space activities is given together with certain recommendations as derived from other countries. Keywords: New security concept, new threats, high technology, space based security, cooperation, space policies. NCE, KANASLAN 39

2 Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar 1. G Ülkelerin yaad deimler, kendi topraklarnda yaamlar sürdüren vatandalar etkiledii gibi, bulunduklar bölgedeki ve tüm dünyadaki dier devletleri de etkilemektedir. Bu sebeple bölgedeki ve dünyadaki gelimelerin farknda olan devletler, özellikle güvenlikleri söz konusu olduundan, devaml olarak güvenlik stratejileri üretme çabas içinde olmulardr. Güvenlik çalmalarn Souk Sava Dönemi ndeki younluunun, Souk Savan bitmesi ile h yitirdii görülse de, 11 Eylül terör eylemleri sonucu, uluslararas ilikiler bakndan yeniden ön sralara yerletii görülmektedir. Makalenin birinci bölümü olan Giri ten sonraki ikinci bölümünde, klasik anlamdaki güvenlik anlayyla balayan çalmalarn, yeni güvenlik ortamn oluumuna nasl zemin hazrlad ve ortaya çkan tablodaki yeni tehdit unsurlar deerlendirilmitir. Uzay teknolojilerinin gelimesinin insanla sunduu en önemli hizmetlerden biri, güvenliin arttlmasna yapt katkr. Uzay, doas gerei stratejik ve çoklu teknoloji alanlar barndrmaktadr ve bu da güvenlie deik bir bak aç getirmektedir. Önemli olan konu, uzayn güvenlikle ilgili ihtiyaçlar karlamada nasl kullanlabileceidir. Üçüncü bölümde, tehditlerle mücadele etmek amacyla, ülkelerin genel olarak üzerinde çal, uzay tabanl sistemlerden bahsedilmektedir. Uzayn geni kullanm alanlar deerlendiren ülkeler, süreç içinde bir yandan yeni bilimsel çalmalarna devam ederken bir yandan da yeni politika ve stratejiler üretmeye devam etmektedirler. Çalmadaki dördüncü bölüm, uzay sistemleri kullanan ülkelerin politikalar deerlendirmektedir. Uzayn kullan penceresinden bakld zaman, yeni tehdit ortamnda bölgesel olarak uzaya yaklamlarda farklklar görülmektedir. Bu sebeple orta ve uzun vadede, uzay çalmalarna yön verecek üç deik bölge ve bu bölgelere ait üç deik politika özellikle ayrnt olarak incelenmitir. Bu bölgelerin liderleri, ABD, AB ülkeleri ve Çin olarak deerlendirilmitir. Uzay kullanan dier önemli devletler olan Rusya, Japonya ve Hindistan da bu bölüm içinde ele alnmr. Beinci bölümde, bu çalmann ana amaçlarndan biri olan uzay-tabanl güvenlik çalmalarn geldii son noktada, yaplan projeler ve en son teknolojik uygulamalar deerlendirilmitir. Dünya sahnesindeki bütün bu ba döndürücü gelimelere kar, Türkiye deki uzay çalmalarn geldii nokta, altnc bölüm içinde ele alnmr. Bölüm içinde, Türkiye için yaplacak çkarmlar, özellikle kurumlar arasndaki derin düünce ve altyap farklklarn sebep olduu zaman, kaynak ve i gücü kayb üzerinde durulmutur. 2. GÜVENLK KONUSUNA GENEL BAKI Güvenlik çalmalarn Souk Sava Dönemi ile birlikte hz kazand, Souk Savan bitmesi ile yitirdii görülse de, 11 Eylül terör eylemleri sonucu, uluslararas ilikiler bakndan yeniden ön ralara yerletii görülmektedir. Özellikle her gün karza çkan ve skça duyduumuz, küreselleme olgusunun, süreç içinde ivmelenmesi güvenlik kavramna yeni unsurlarn eklenmesine neden olmutur. Artk güvenlik kavram, devletlerin da dönük klasik bak açndan ayrlm, yeni boyutlaryla d politikann ana gündem maddesi haline gelmitir Klasik Güvenlik Ortam 1991 ynda Sovyetler Birlii nin dalmas ve Demir Perde nin savunma pakt olan Varova Pakt nn çökmesine kadar olan süreçte pek çok askeri ve politik gelime meydana gelmitir. Souk Sava boyunca tehditlerde yapsal bakndan bir basitlik ve kolay anlalabilirlik söz konusuydu. Çünkü temelde devletin güvenlii esas konuydu. Böyle olunca da devletin en büyük tehdidi kendi varlna ve vatandalarna yönelebilecek saldlar olarak deerlendiriliyordu. Tehditler askeri olarak tanmlanabildiinden tehdidin yönü ve iddeti tahmin edilebiliyordu. Bir devletin askeri ve ekonomik düzeyini devaml gelitirmesi, baka bir devlet için yeeren tehdit olmaya balad anlam tayordu. Devlet politikalarnda ideolojik ve kimliksel faktörler henüz yer bulamyordu. Ülkelerin askeri ve siyasi güçleri, dier toplumsal güçlerin önünde yer alyordu. Tehditler ile ba etmenin en kolay yolu, yine askeri güçleri desteklemekten geçiyordu. Askeri güvenlik dier tüm konularn önünde yer alan bir unsurdu. Simetrik düzlemde tanmlanabilen tehditler olduu için, askere kar asker, füzeye kar füze ve uçaa kar uçak mantyla kuvvet deerlendirmeleri yapyordu Yeni Güvenlik Ortam Sovyetler Birlii nin 1991 ynda dalmas ve doal yapyla Sovyetlerin savunma kalkan olan Varova Pakt nn çökmesi, Avrupa da deim süreçlerini balatm. Küresellemenin ba döndüren h da sürece eklenince, güvenlik anlaynda ve tehdit deerlendirmelerinde önemli deiklikler olmasna zemin hazrlanmr. Ülkeler aras i gücü, mal, hizmet, sermaye ve teknoloji hareketlilikleri, srlar NCE, KANASLAN 40

3 Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar daha geçirgen hale getirmitir. Böyle olunca da Souk Savan basit ve anlalabilir güvenlik tehditleri yerini, belirsiz ve tahmin edilemeyen tehditlere brakmr. Çok geni yelpazeye yaylm deik tehditlerden dolay, farkl güvenlik anlaylarn benimsenmesi zorunluluu domutur. Bu yeni anlay, uygulamalarn merkezine vatanda oturtmay hedeflemektedir. Dier bir deyile Güvenlik kimin içindir? sorusu artk cevab bulmutur. Güvenlik vatanda içindir. Devlet güvenlii, vatandan güvenliini salamakta kullanlan bir araçtr, asla amaç deildir [1]. Güncel askeri, politik ve ekonomik kaynaklar incelendiinde 11 Eylül yada 9/11 olarak tabir edilen New York taki Dünya Ticaret Merkezi ne yaplan saldlarla balayan ve annda büyük bir dalga gibi tüm Dünya ya yaylan terörist eylem endieleri, artk tehditlere kar aktif önlemler alnmas zorunluluunu ortaya koymutur. olarak, Güneydou Asya da meydana gelen 9 iddetindeki deprem ve bunu takip eden dev dalga (tsunami) facias, tüm Dünya daki toplumsal güvenlik anlayna olan ilgiyi daha da arttrmr. Doal felaketler ülkemiz açndan da, her an güncelliini korumaktadr da meydana gelen deprem facisn yaralar henüz silinebilmitir deildir, bununla birlikte Türkiye yi bekleyen deprem riski de ortadan kalkmamr. Uzmanlarn da belirttii her an deprem meydana gelme olas riski olan ülkemizde, bu tehdide kar topyekün hazrlkl olunmalr Küresel Güvenlii Tehdit Eden Unsurlar Tehditler konusu ele alnd zaman, çok farkl pencerelerden, çok farkl yorumlar yapld görmekteyiz. Çünkü her ülkenin, her tekilatn, her sistemin kendine ait deerlerine kar bir tehdit tanmlamas mümkündür. Bu tehditler adaki gibi deerlendirilebilir: Saldlar sonucu, her toplumun ders alaca ve düünmesi gereken güvenlik konular olduu ortaya kmr. Artk insan hareketliliinin olduu tüm alanlar risk altndayd. 9/11 terörist eylem faaliyetlerini Dünya nn dier büyük metropollerindeki eylemler takip etmitir. stanbul da 15 Kasm 2003 te iki sinagog bombalanm, hemen arkasndan da 20 Kasm da HSBC Bankas ve ngiltere nin stanbul konsolosluu bombal saldya ramr. 11 Mart 2004 te spanya nn bakenti Madrid de üç tren istasyonunda dört patlama meydana gelmi, 7 Temmuz 2005 te ise ngiltere nin bakenti Londra da metroya bombal terörist eylem yaplmr. Bunlar son dönemde meydana gelen ve aklda kalan eylemlerdir. Dier taraftan, ülkemizin 1993 ten bu yana kar karya olduu PKK terör örgütü faaliyetleri, son zamanlarda çirkin yüzünü daha da fazla göstermeye balamr. Terör örgütü, arazide yedii darbeleri, ehirlerde vurkaç taktikleriyle gidermek isterken, artk hedef seçiminde masum sivillere de ald etmemektedir. Bu eylemler göstermektedir ki; her ne kadar farkl toplumlar da olsak asimetrik özellikteki tehditlere kar uyank olmak ve topyekün mücadele etmek gereklidir. Özellikle terörist faaliyetlerin hedef alann dekenlik arz etmesi baca endie kaynar. Çünkü genellikle toplu yaam alanlar seçen terörist gruplar, hedef detirip yarn altyaplara, enerji tesislerine ve ekonomik getirisi olan kurumlara yönelebilirler. Bu durumda güvenlik sorununu sadece polis ve asker odakl çözümlemek imkansz hale gelmektedir. Bu noktada tehditleri sadece insan kaynakl olarak deerlendirmek de yetersiz olacaktr. Çünkü insan kaynakl tehditler gibi, hayat direkt olarak etkileyen doal felaketler de önemli tehdit unsurlar olarak karza çkmaktadr. En son ve çarp örnek NCE, KANASLAN 41 Terörizm Kitle imha silahlarn yaylmas Stratejik altyaplara tehditler Bölgesel anlamazlklar Organize suçlar Doal felaketler ve salgn hastalklar 3. UZAY UYGULAMA ALANLARI Bir zamanlar yalnzca bilimsel merakn bir ürünü gibi görünen uzay çalmalar, bugün günlük yaamn vazgeçilmez öeleri haline gelmitir. Uydu haberleme servisleri ve TV yay, uydu yard ile seyrüsefer ve pozisyonlandrma ve dünya alannda hava durumu tahminini gösteren, küresel olarak çalan uydu sistemleri hayatn olmazsa olmazlarr. Uzay ararmalarnda kullanlan ve gün geçtikçe daha da güçlenen teknik donanm ve artan bilgi birikimi de bu serüvende insanolunun en büyük yardmc olmutur. Seyahat ve ulam, çevre gözlemi, toprak kullan, arama ve kurtarma, uluslararas anlamalar dorulayan uydu uygulamalar ve servisleri gibi örnekler uzay faaliyetleri için yeni ilgi alanlarr Uydu Haberlemeleri Günümüzde sivil ve askeri haberleme amaçl olarak klkla kullandz uydu haberleme sistemleri, iletiim alannda daha hzl ve yüksek kapasiteli ama ayn zamanda da düük maliyetli sistemler yaratma çabalar sonucunda ortaya çkmr. Uydu haberlemesi sayesinde, Dünya çapnda mobil (hareketli), güvenli ve istendiinde geni bandda haberleme imkan salanabilmektedir. Özellikle yersel artlarn müsaade etmedii durumlarda veya yüksek tehdit/risk ortamlarndaki personel ile uzaktan

4 Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar iletiim çok önemlidir. Farkl alanlardaki uygulamalar için güvenlikli iletiim hizmetlerine ihtiyaç vardr. Bu hizmetler ebeke kabiliyetiyle desteklenme ihtiyaçlar süreç içinde karlayabilecek ekilde planlanmalr. Uydu haberlemesinin, karasal haberleme sistemlerine göre olan avantajlar u ekilde sralayabiliriz [2]. 1. Ekonomik uzak mesafe haberlemesi 2. Yayn yetenei 3. Geni-bant yetenei 4. Geni kaplama alan 5. Yeni servisler sunmas 6. Uzun vadeli bakm ve onarm faaliyetleri 3.2. Uzay-Tabanl Dünya Gözlemleri Uzay gözlem yaplan en yüksek yerdir. ster doal olaylarn takibi için uzaktan alglama yaplsn, ister belirli yerlerin keif ve gözlemi yaplsn, karar verenler için vazgeçilmez bir yardmcr. Dünya üzerindeki herhangi bir nokta, istenen zamanlarda ilgili uydular tarafndan gözlemlenebilir. Hava fotoraf, arazi çalmalar ve kat haritalar gibi bir çok farkl corafik veri kayna varken, uydu görüntülerini kullanmann ne gibi yararlar olabilir? Uydu görüntüleri hzl, daha ucuz, daha iyi ve genellikle corafi bilgi etmenin en pratik yoludur. Görüntü seçiminde doru alglay seçmek için görüntü tipi ve uygulama alanlar arasndaki balant iyi kurmak gerekmektedir. Ada görüntü tipine göre baz uygulama alanlar örnek olarak verilmitir: Pankromatik: Yüzey yaplar ve objeleri, fiziksel görüntülerine bakarak (örnein: ekil, boyut, renk, yönlenme vb.) belirlemek, ölçmek ve yerletirmek, insan yap binalar, yollar, evler, havaalan gibi yaplarn doru olarak konumunu belirlemek ve haritalamak, varolan haritalardaki fiziksel yaplar güncellemek, su ve kara s belirlemek gibi uygulama alanlarnda kullanr. Multispektral: Çok belirgin olmayan yüzey özelliklerini (örnein; mineral içerii, nem oran, klorofil miktar, bitki türü veya kimyasal özellikler) belirlemek ve tanmlamak, doal yaam ve ekosistemlerdeki deiklikleri belirlemek gibi uygulama alanlarnda kullanr. SAR Synthetic Aperture Radar: Devaml bulut, sis veya karanlk olan alanlarn görüntülenmesinde, buzdalarn veya buzullarn ve dier okyanus yüzey koullarn haritalanmasnda, gizli yüzey ekillerinin (faylar (kklar) ve kvrmlar) ortaya çkarlmasnda kullanr Uzay-Tabanl Konum, Seyrüsefer ve Zamanlama Yöngüdüm-seyrüsefer (navigasyon), bir arac veya insan bir yerden baka bir yere ularma olarak tanmlanmaktadr. Her insan günlük hayatta aslnda bir tür navigasyon yapmaktadr. Radyonavigasyon araçlar ile elektronik sinyaller yayarak daha karmak türde navigasyon yapmak mümkündür. Bu sinyallerin lenmesi ile kullan konumunu belirli doruluk rlar içerisinde belirleyebilmektedir [3]. Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (Global Navigation Satellite System-GNSS), uydu seyrüsefer sistemlerinin genel adr. Bu sistemin uygulamalar, dünyann büyük bir bölümünde uydu esasl sinyallerin alnmas ve yorumlanmas ile kullanlara seyrüsefer imkan salamaktadr. GNSS kendi içinde GNSS-1 ve GNSS-2 olarak flandlmaktadr. GNSS-1 olarak tabir edilen sistemler birinci kuak özellii tayan ABD nin GPS ve Rusya nn GLONASS sistemleridir. Bunlar yap olarak askeri amaçlrlar. Birinci grup GNSS yaplarn hassasiyetinin arttlmas için Avrupa da EGNOS, ABD de WAAS-LAAS ve Japonya da MSAS sistemleri kullanlmaktadr. GNSS-2 grubu içinde yer alan ikinci nesil seyrüsefer sistemi de GALILEO dur [4]. GALILEO sivillerin kontrolünde gelitirilen bir yapya sahiptir Uzay zleme Sistemleri Uzay ortamn kullan ve buradan istifade ettiimiz deerlere olan baz arttkça, uzay sistemlerinin güvenliinin salanmas da ön plana kan bir konu haline gelmitir. Uzaya gönderilen, araçlarn tescil edilmesiyle bu konuda bir kaytlandrma söz konusu olsa da, uzaydan istifade eden ülkeler, hem güvenlikleri hem de dier ülkelerin faaliyetlerini takip etmek için yeterli ve bamsz bir uzay izleme sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Halen ABD Uzay Komutanl (USSPACECOM) tarafndan den fazla nesne dünya yörüngesinde izlenmektedir. Bu nesnelerin %7 si halen faal olan uydular kapsamaktadr. Geriye kalan %15 lik bölümde kullanlm roket gövdeleri, %78 lik bölümde de çap 10cm.den büyük parçacklar yer almaktadr [5]. 4. UZAY-TABANLI GÜVENLK POLKALARI 11 Eylül ü takiben dünyann pek çok yerinde meydana gelen terörist eylemler göstermitir ki, dünya üzerindeki her yer, her an bir terörist saldya maruz kalabilir. Uzayn kullan penceresinden bakld zaman, mevcut tehdit ortamnda bölgesel olarak uzaya yaklamlarda farklklar olduu görülmektedir. Bu durum: ABD, Avrupa ve Çin olmak üzere, üç bölge ve üç ayr kategori olarak deerlendirilebilir. Elbetteki üç NCE, KANASLAN 42

5 Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar bölge tabiri genel bir yaklamdr, ama uzun vadede uzayn kullann bu üç bölgesel dengeye göre ekillenecei düünülebilir ABD de Uzay ve Güvenlik Kavram ABD halen uzay çalmalarnda lider ülke konumundadr. Amerikan uzay politikalarn ta stratejik önem ve anlamlar, uzay tarihi geliim süreci içinde Amerikan bakanlarn yapt Ulusal Uzay Politikalar (National Space Policy-NSP) ile ekillenmekte ve tüm dünya ülkeleri bu politikalar yakndan takip etmektedir ynda Amerikan bakan Kennedy kongre de yapt konumada Amerika Ay a gidecek demi ve genel politik hedefi belirlemitir. Lakin ilk Amerikan Uzay Politikas raporu 11 Mays 1978 tarihinde Amerikan bakan Jimmy Carter tarafndan yaynlanmr. Bunu takip eden zaman içinde srasyla: 04 Temmuz 1982 de Ronald Reagan, 02 Kasm 1989 da George Bush, 19 Eylül 1999 da Bill Clinton ve son olarak 31 Austos 2006 da George W. Bush un hazrlad Amerikan Ulusal Uzay Politikas devreye girmitir. En son yaynlanan Amerikan Ulusal Uzay Politikas da tüm dünya kamuoyu tarafndan pek çok yorum yaplmasna sebebiyet vermitir, çünkü Amerikan uzay politikas ve yaplan çalmalar sadece uzay deil tüm dünyadaki askeri, ekonomik, politik ve toplumsal dengeleri etkilemektedir. Tablo 1, 10 yllk süreçte ABD uzay poltikasn ne kadar detiini göstermesi bakndan önemlidir. Tablo Amerikan Ulusal Uzay Politikas deimi Giri: Bar koruma ve sivil/ticari bakmdan Amerikan ulusal güvenliinin korunmas - Amaç: Amerikan ulusal güvenlii ve iç/d politikasn ilerlemesi için uluslar aras ibirlii gereklidir. - Egemen devletlerin uzaydan istifadesi - ABD dier devletlerin uzaya girilerini ve faaliyetlerini takip eder, yaplacak amaçl bir engellemeyi o ülkenin egemenlik haklarna sald - Giri: Amerikan avantaj korumak ve uzayda özgür hareket için, kartlara kar uzayn önemi hava ve deniz gücü kadar önemlidir. - Amaç: Karkl çkar ve uzayda bar ararma/uygulamalara ba kalarak, genel uzay güvenlii, vatan güvenlii ve d politika amaçlar ilerletmek için uluslar aras ibirlii. - ABD nin uzaydaki operasyonlar ve uzaydan bilgi edinmesi - ABD dier devletlerin uzaya girilerini ve faaliyetlerini takip eder, yaplacak amaçl bir engellemeyi kendi haklarna sald olarak deerlendirir. olarak deerlendirir. - Bar amaçlar ve ararma çalmalar - ABD uluslar aras anlamalara ve çalmalara dahil olur ve bunlar kabul eder... - ABD anlamalara ba kalacak çalmalar yapar - Bar amaçlar ve ararma çalmalarn yannda, dünyada özgürlüü koruma - ABD kendi çalmalar zayflatacak yeni yasal çalmalar reddeder - ABD uzayda ve uzaya yönelik srsz faaliyetlerinde, kendi ilgi alanlar koruma hakkna sahiptir Clinton un raporunda sivil ve ticari uzaydan bahsedilirken, Bush raporu öncelii ulusal güvenlik ve askeri uzaya veriyor. Örnein Clinton un 5 amacndan iki tanesi genel ulusal güvenlik konusunu vurgularken, Bush un alt amacndan dört tanesi genel ulusal güvenlik ve savunma ile ilgilidir. Clinton politikasndaki amaç, uzayda uluslar aras birlii ve ortak güvenlik iken, Bush yalnz hareket etme politikas yanstmaktadr. Go-it alone yakla, dier ülkelerin haklar reddeder bir yapda ve tehdit gibi alglanmaktadr. Yeni politika içinde pek çok yerde, Amerikan uzay güvenliinden bahsedilse de, bu güvenliin uluslar aras kanunlar dahilinde olmasna da kar çkmaktadr. Prensipler ba altnc madde The United States will oppose the development of new legal regimes. Baz yorumcularn yeni uzay politikas bu madde yüzünden eletirmesinin dier bir sebebi de; ABD nin BM tarafndan yaplan Uzayn Silahlandlmasn Yasaklanmas konulu maddeyi reddeder görünmesidir Avrupa da Uzay ve Güvenlik Kavram kinci bölge ve ikinci görü olarak Avrupa y deerlendirmek gerekirse, güvenlik ve uzay ile ilgili çalmalarn politik olarak çerçevelendii ve yaplmas gereken hususlarn açkça vurguland çalmalar Avrupa Birlii (AB) bünyesinde hayat bulmaktadr. Çünkü AB bünyesinde yer alan çalmalar, dier ülkelerde olduu gibi sadece bir ülkeyi kapsamayp bütün üye ülkeleri emsiyesi altna alacak bir yapdadr. Böyle bir yapn ekillenmesi için üst düzey politikalar üretilmesi gerektiinden dolay, yakn, orta ve uzun vade de Avrupa nn, uzay ve güvenlik anlaynda, uzay-tabanl güvenlik çalmalarna daha fazla arlk verecei deerlendirilmektedir. Avrupa Güvenlik Stratejisi incelendiinde temel olarak, Avrupa Birlii nin amaçlar belirlemesi, sr bölgelerindeki Birlik üyesi ülkeler ve komularda istikrarn temin edilmesi ve uluslar aras kanunlarn NCE, KANASLAN 43

6 Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar etkin ekilde uygulanmas felsefesi benimsenmektedir. Tehditlerin asimetrik yapndan dolay, Bizlere uzak gibi gelen tehditler de en az yakzda olanlar kadar tehlikelidir, felsefesinin tüm ülkelerde benimsenmesine gayret gösterilmektedir, fakat bu düünce birliinin salanmas göründüü kadar da kolay deildir. Burada önemli olan konu, kriz daha ortaya çkmadan önlemlerin alnm olmasr. Dikkat edilmesi gereken dier konu, oluabilecek kriz sadece askeri anlamda olmayabilir. Bu sebeple, alnacak tedbirler de sadece askeri odakl olmamalr. Bilgi yönetimi konusunda ehliyet seviyesi mutlaka arttlmalr. kinci stratejik konu olan istikrar, AB nin hem da yansyan olumlu yüzü hem de birlik içindeki bütünlüü perçinlemesi bakndan önemlidir. Ekonomik temelleri salam bir Avrupa için istikrar kaçlmaz bir ihtiyaçtr.bu konuda hassasiyet arz eden bölgelerin banda Balkanlar gelmektedir. Bulgaristan ve Romanya nn da Birlie katlmasyla beraber srlar genileyen Avrupa, artan sr yönetimi problemleriyle kar karyadr. Sr güvenliinin tesisi açnda douda Balkanlar ve güneyde Akdeniz ülkelerindeki istikrar AB yi yakndan ilgilendirmektedir. Sonuç olarak, Avrupa ve vatandalar için uzay sistemleri günden güne ekonomik ve güvenlik açndan daha fazla bamlk yaratmaktadr. Hazrlanacak olan Avrupa Uzay Program nn genel, her eyi içine alan ve esnek bir çerçevesi olacaktr, bu sayede uzay-tabanl tüm faaliyetlerin uygulanmasnda sistematik bir program izlenecektir. Ürünlerin ve hizmetlerin gelitirilmesini verimli klmak için özel sektörün rolünün arttlmas planlanmaktadr. Mümkün olan her alanda kamu-özel sektör arasndaki risk paylam olanaklar deerlendirilecektir Çin de Uzay ve Güvenlik Kavram Üçüncü bölge olarak Çin in çalmalar önemli olarak deerlendirilebilir. Önceki bölümlerde Çin in uzay politikalar konusunda, bir deerlendirme yaplmam, lakin ekonomik olarak bir ç gibi büyüyen Çin in, uzay çalmalarndaki politikalar ve amaçlarn da bilinmesi önemlidir. Çin in üç nesildir liderleri, stratejik olarak hava ve uzay teknolojisinin gelimesine destek olmutur. Çin uzay çalmalar ülkenin genel gelime stratejisi içinde deerlendirmekte ve uzayn gelitirilmesi konusunu Çin in 3üncü ulusal stratejisi olarak görmektedir. Gelien bir ülke olan Çin in temel amaçlar, ekonomisini gelitirmek ve devaml modernizasyonu ileriye tamaktr. Halen uzay çalmalar bakndan, gelimi ülkeler tarafndan yaplan hemen hemen tüm çalmalar Çin de de yaplmaktadr. Tüm yörüngelere roket gönderebilen rlatma platformlar, tek roketle çok uydu gönderme, yerden uzay ortamn izlenmesi ve kontrolü, gözlem, konum ve haberleme uydular yapabilme gibi örnekler, Çin in kabiliyetlerini göstermek için yeterlidir. Çin uzay çalmalarnda, bir yandan bamsz ve kendine güvenen politikasnda srar ederken, dier yandan da ikili, bölgesel, çok tarafl ve uluslar aras birliine yakla bakndan da oldukça effaftr. Bu kapsamda Birlemi Milletlerin ilevsel olmas konusunda srarcr. Asya-Pasifik bölgesel uzay birliini ön planda tutarak, dier ülkelerle uzay birliini desteklemektedir. Bu kapsamda Çin in yapt giriimler, bata ABD olmak üzere baz ülkeler tarafndan tehdit olarak alglansa da, Çin in samimiyeti yapt çalmalar sonucunda, süreç içinde kendini daha iyi hissettirecektir. 5. UZAY-TABANLI GÜVENLK PROJELER VE PROGRAMLARI Bilgisayar teknolojilerine ba olarak, teknolojinin her alannda yaanan hzl gelimeler, uzay sistemleri konusunda da önemli admlar atlmas salamr. Özellikle uydu teknolojileri bu ba döndürücü gelimelerden oldukça etkilenmitir. Bugün halen uydu frlatma maliyetleri çok yüksek olduu için, uydu teknolojileri küçük ebatl uydulara doru kayma ilimi göstermitir. Standart bir tanmlama olmamakla birlikte, arl 100 kg. altndaki uydulara mikro uydular, arl 10 kg.dan düük olanlara nano-uydular ve arl 1-5 kg arasnda olanlara da piko uydular denilmektedir. Uydu teknolojilerinin küçülme eilimi, baz ülkeleri ve uzay ajanslar daha küçük ve ucuz frlatlar gelitirmeye doru yöneltmitir. Uydularn küçülmesi sadece maliyetlerle alakal deildir, dier taraftan malzeme ve bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler de uydulara yerletirilen yüklerin küçülmesini salamr. Gelien bu teknolojiler, uydular küçültürken, yaplan ii çok fazla büyütmütür. Özellikle uzay-tabanl dünya gözlemi yapan uydular, çok hzl ilerlemeler kaydetmitir. Optik görüntüleme uydularn uzaysal çözünürlüü 1 metrenin altna dümütür. Daha önceleri 20 m çözünürlükle büyük gemiler zor tehis edilirken, 1 e çözünürlükle gemi, uçak ve tank tipi tespit edilebilmektedir. 1'm altndaki çözünürlüklerde ise sistemin özel dizayn özellikleri tespit edilebilmektedir. Çok bantl (Multispektral) görüntüleme kabiliyetlerinin artmas da önemli yararlar salamaktadr Uzay-Tabanl Dünya Gözlemi Uygulamalar ve Projeleri Uydularn küçülmesi pek çok ülkeyi, uzay-tabanl NCE, KANASLAN 44

7 Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar dünya gözlemi konusunda istekli hale getirmitir. ABD dnda devam eden mikro uydu çalmalar, dünya gözlemi, uzaktan alglama ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme üzerine younlamaktadr. Dier taraftan dünya gözlem uydularn askeri amaçl rolleri de bulunmaktadr. Özellikle, detayl haritalama çalmalar, topçu birlikleri için hedef görüntüleme, üpheli ülke faaliyetlerinin izlenmesi (nükleer çalmalar, vb.), ve dier silah sistemlerinin kullanlmas için hedef tespiti yapmak amaçl kullanm alanlar vardr. Uydu görüntülerinin yaanacak bir kriz annda deerli olabilmesi için en sa zamanda, en yeni ve en iyi görüntüye ulalabilmesi gerekmektedir. Yüksek kabiliyetli görüntüleme sistemleri hzla yaylmaktadr, ABD, Rusya, Fransa, srail, Japonya ve Çin yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularna sahip durumdadr. Almanya ve talya çalmalar zlandrken, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Kore yörüngeye yüksek kabiliyetli gözlem uydusu yerletirme niyetindedirler. Amerikan Fotogrametri ve Uzaktan Alglama Birlii (ASPRS- The American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) çalmasna göre, ubat 2006 itibariyle 13 ülkenin kendine ait sivil ve askeri görüntüleme uydusu yörüngede bulunurken, bu sayn 2010 da 20 olmas beklenmektedir [6]. Avrupa nn uzay ve güvenlik konusundaki politikasndan, yukarda yeterince bahsetmitik. Varlan noktada Avrupa eer ABD den bamsz olarak bilgi toplamak istiyorsa, Birlik içinde ibirlii ve askeri çalmalar kaçlmazdr. Kendi stratejik izleme sistemini kurma durumunda olan Avrupa, halen GMES (Global Monitoring for Environment and Security) Çevre ve Güvenlik için Küresel zleme projesi üzerinde çalmaktadr GMES-Global Monitoring For Environment and Security (Çevre ve Güvenlik için Küresel zleme) GMES, 1998 de Baveno Manifestosuyla balatlan bir Avrupa projesidir. Birliin çevre ve güvenlikle ilgili ihtiyaçlar karlamak için kara, hava, deniz ve uzay gözlem sistemlerinin kullanld bir projedir ndaki AB Götenberg Zirvesi nde Avrupa da operasyonel sistemin 2008 de kurulmas karar alnmr ynda Avrupa Komisyonu ve ESA tarafndan 100 er milyon luk yatm fonu oluturulmutur. GMES potansiyelinin, yer belirleme sistemleri ve haberleme uydularyla arttlmas düünülmektedir. 6nc Çerçeve Programnda, Avrupa Komisyonu tarafndan GMES Services Element program, ESA nn kontrolünde faaliyetlerini yürütmeye balamr. GMES projesindeki temel amaç, gelecek on yl içinde kaliteli, doru ve güvenilir veriye ulam, paylam ve gelimenin sürekliliini salamaktr. Avrupa Komisyonu ve ESA arasnda GMES Eylem Plan ( ) kabul edilmitir. Uzay-tabanl uygulamalarn yerine getirilebilmesi için etkin uydu sistemlerinin önemini bilen AB, GMES in en önemli özelliklerinden olan veri kontrol ve sistemler aras birletirme arzusunu da iyi deerlendirerek, bir taraftan halen varolan ulusal ve çok uluslu uzay-tabanl ebekeleri kullanrken, dier taraftan da ortak ina edilecek yeni uydu altyaplarna yönelmektedir. Bu sebeple, GMES bünyesinde uydu gelitirme giriimi balatlmr. Sentinel (Gözcü) ad verilen programda, be adet farkl gözlem görevi yapan uydu gruplar vardr. ESA nn GMES görevleri kapsamnda planlad bu uydularn, süreç içinde halen faal olan uydularn yerini almas planlanmaktadr. GMES Projeleri kapsamnda,ele alnan pek çok projeden, güvenlik faaliyetleri ile ilgili projeler daki gibidir: GMOSS Global Monitoring for Security and Stability (Güvenlik ve stikrar için Küresel Görüntüleme) GMOSS projesinin oluma nedenini, yeni güvenlik ortamndaki tehditlerin, sivil toplum üzerinde yaratt olumsuz etkilerden kurtulma çabas olarak deerlendirebiliriz. GMOSS un amac, uzaktan alglama veri potansiyellerinin iyi analiz edilmesi ve sivil güvenlik alanyla ilgili Avrupa toplumlarn ebekelendirilmesi, baklarnda inceleyebiliriz LIMES Land and Sea Integrated Monitoring for European Security (Avrupa Güvenlii için Kara ve Deniz Birleik Görüntüleme) LIMES in hedefleri: AB deki güvenlik yönetimini destekleyen hizmetlerin, karar destek araçlarn, servislerin (ara yüzlerin ve bileenlerin) hazrlanaca platformlarn, faaliyet öncesindeki çeitlerinin tanmlanmas ve gelitirilmesidir. LIMES genel olarak ele alndnda, uzay-tabanl sistemler; insani yardm, AB srlarn izlenmesi, hassas kargolar için deniz ulan izlenmesi ve güvenlii tehlikeye atan durumlara kar korunma için, dorudan bilgi salayan ve karar vermeye destek olan bir yardmcr MERSEA - Marine Environment and Security for the European Area (Avrupa Sahas için Deniz Ortam ve Güvenlik) Altnc Çerçeve Program kapsamnda, Birletirilmi Projeler banda deerlendirilmeye alnan proje, Mart 2004 te devreye girmitir. 48 ay sürecek olan projenin Mart 2008 de bitirilmesi planlanmaktadr. MERSEA, okyanuslarn fiziksel, biyokimyasal ve jeokimyasal parametreleri ile ekosistemlerinin, hem küresel, hem de bölgesel ölçekte takip edilmesini ve NCE, KANASLAN 45

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI T.C. BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI Yüksek Lisans Tezi BURÇAK AKANSEL "STANBUL, 2011 T.C BAHÇE!EH"R ÜN"VERS"TES" SOSYAL B"L"MLER ENST"TÜSÜ SPOR YÖNET"M" YÜKSEK

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları Ksm 3. Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3.1. Giriş Deprem, sel, toprak kaymas, şiddetli kar vb. anormal doğa olaylar zaman zaman gerçekleşebilir. Eğer bu olaylar yerleşimin olmadğ alanlarda gerçekleşirse,

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı