ORMANDA MÜLKİYET HAKLARI MÜCADELESİ VE ORMAN KANUNU NUN 2/B DÜZENLEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMANDA MÜLKİYET HAKLARI MÜCADELESİ VE ORMAN KANUNU NUN 2/B DÜZENLEMESİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 74, ss ORMANDA MÜLKİYET HAKLARI MÜCADELESİ VE ORMAN KANUNU NUN 2/B DÜZENLEMESİ Elvan GÜLÖKSÜZ 1 Özet Yaşamsal önemi her geçen gün artan orman ekosistemlerinin insan tahribatına karşı korunması sorununun temelinde ormanlardan faydalanmanın hukuksal düzenlemesi yatmaktadır. Türkiye de ormandan faydalanmayı düzenleyen mevzuatın bir parçasını orman niteliğini yitirmiş arazilerin orman rejimi dışına çıkarılmasını düzenleyen Orman Kanunu nun İkinci Madde B Bendi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı bu düzenlemeyi sınıfl ar arası ilişkilerin ve buna bağlı olarak da devletin işlevlerinin dönüşümü bağlamında, orman sayılan araziler üzerinde mülkiyet hakkı iddiasında olan çeşitli kesimlerin mücadele alanı olarak açıklamaktır. Çalışmada 2/B hükmünün ve arkasında yatan ve/veya bu hükmü hazırlayan toplumsal ilişkilerin evrimi iki dönemde, orman sayılan arazilerde bireysel mülkiyetin kurulması sürecinde mihenk taşı niteliğindeki 1937 ve 1945 tarihli yasaları izleyen yıllar ile Türkiye de toplumsal ilişkilerin önemli ölçüde dönüştüğü 1980 sonrasındaki gelişmeler çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışmanın dayandığı veriyi yasa, yönetmelik, yargı kararı, sektör planları gibi hukuksal belgeler, bu mevzuata ilişkin Meclis Komisyon Raporları ve Genel Kurul Tutanakları ve ikinci el verileri içeren kamu kurum raporları, istatistik veriler gibi kaynaklar oluşturmaktadır. Anahtar Sözcükler: Orman Kanunu, Mülkiyet Hakları, Devletin Dönüşümü STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW Abstract Protection of forest ecosystems against destruction by human economic activities rests on the legal ordering of these activities. One part of the legislation ordering these activities in Turkey is the Second Item of the Forest 1 Yrd.Doç.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü.

2 60 Elvan GÜLÖKSÜZ Law which regulates exclusion from forest jurisdiction, the parcels of land that have lost their qualities as forests. The study aims to explain this modification of law as a fi eld of struggle by various groups that claim property rights in areas legally defined as forests. The study sets these struggles in the context of changing class relations and state transformation. The study takes up two periods, i.e. the period following two landmark laws in the constitution of individual property rights on forest land (1937 and 1945), and the post-1980 period when social relations in Turkey have undergone vast transformations. The study rests on legal documents like laws, regulations, court decisions, and sectoral plans, the Parliamentary Committee Decisions and Parliamentary Discussions, and on second hand data like state reports and statistical data. Keywords: Forest Law, Property Rights, State Transformation I. Giriş İnsanın doğa üzerindeki denetim ve tahribatını uygarlık tarihinde görülmemiş ölçülerde yoğunlaştırdığı günümüzde iklim değişikliği, kuraklık, toprak kaybı gibi sorunların panzehri olan orman ekosistemlerinin yaşamsal önemi her geçen gün artıyor. Buna karşılık tüm dünyada orman içinde yaşayan geleneksel tarımsal üreticilerden çok uluslu şirketlere, yerel seçkinlerden kentlerdeki tüketicilere kadar pek çok kesim geçim ve birikimini ormanların arazi, ürün ve gelirlerinden sağlıyor. Orman ekosistemlerinin insan tahribatına karşı korunması sorununun temelinde ormanlardan faydalanmanın hukuksal düzenlemesi yatmaktadır. Türkiye de ormandan faydalanmayı düzenleyen çok boyutlu mevzuatın bir parçasını Orman Kanunu nun İkinci Madde hükümleri oluşturmaktadır. Türkiye nin gündemine 1970 lerde giren bu hükümler o günden bu yana hem arkalarında yatan siyasi süreçler hem de içerikleri açısından evrilmiştir. Bu hükümler, bugünkü içerikleriyle, orman olarak kalmasında fayda görülmeyen (A Bendi) ve orman niteliğini yitirmiş (B Bendi) arazilerin orman rejiminden çıkarılmasını düzenlemektedir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Orman Kanunu nun İkinci Madde B Bendini (2/B) günümüzde çok sıcak koşullar biçimlendiriyor. Bir yandan ekolojik yıkıma sürüklenen dünyada orman ekosistemlerinin korunması için mücadele veren ulusal ve uluslararası örgütler güçleniyor ve bu örgütlerin faaliyetleri giderek daha çok sayıda insanı bu konuya karşı duyarlı hale getiriyor. Böylece orman sayılan arazilerin bireysel kullanım ve birikim alanları haline gelmesi ile orman ekosistemlerinin korunması arasındaki çelişkide

3 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle ikinci görüşün siyasi ağırlığı artıyor. Diğer yandan Türkiye bağlamında orman sayılan arazilerden bireysel çıkarları yönünde faydalanmak isteyen tarımsal üreticiler, tarım dışı faaliyet gösteren şirketler ile gecekondu, villa, dağ evi sakinleri orman sayılan araziler üzerindeki taleplerini yoğunlaştırıyorlar. Bu kesimler arasındaki paylaşım süreci 2/B düzenlemesini biçimlendiren çelişkilerden bir diğerini oluşturmaktadır. Bu süreçte rol oynayan başka bir faktör devletin koşullarıdır li yılların sonunda derinleşen kapitalist kriz bağlamında birikim süreci sekteye uğramış sermayedarlar ve işsizlik veya eksik istihdamla karşı karşıya olan ücretliler devlet harcamalarına ihtiyaç duymaktadırlar. Borç sarmalındaki Maliye Hazinesi ise bu ihtiyacı yeterli ölçüde karşılayamamaktadır. Bu durum hükümetlerin 2/B arazilerini gelir amaçlı satma çabalarını yoğunlaştırmaktadır. Ancak hükümetler birbiriyle çelişik taleplerin izlerini taşıyan mevcut hukuki düzenlemeler arasında ne kadar çaba harcarlarsa harcasınlar çoklu yasa hükümlerini uyumlu hale getirerek 2/B arazilerini satışa uygun hukuksal statüye getirememektedirler. Tüm bu süreçler açıklanmayı bekliyor. Bu çalışmanın amacını tarihsel süreç içinde 2/B düzenlemesinin arkasında yatan toplumsal ilişkilerdeki dönüşümleri açıklamak oluşturmaktadır. 2/B düzenlemesinin günümüzde geçirmekte olduğu dönüşüm sınıflar arası ilişkilerin ve buna bağlı olarak ta devletin işlevlerinin dönüştüğü bir bağlamda gerçekleşiyor. Günümüzde sınıflar arası ilişkiler sermayenin uluslararası ölçekte hiyerarşik ilişkiler içinde bütünleştiği, bireysel sermayelerin farklı bölgelerdeki emek, sermaye, doğa ve devlet kaynaklarına erişimini artırarak güçlendiği bir ortamda kuruluyor. Bu çerçevede uluslararasılaşan sermayeler giderek daha fazla ulusal/yerel kaynağın kendi erişimlerine açılması yönündeki taleplerini artırıyorlar (Palloix, 1975, Andreff, 1984, Jenkins, 1984, Harvey, 2002a, Ercan 2004). Devletler bu talepler karşısında Yirminci Yüzyılın ortalarında gördükleri, geniş kamu varlıkları ve devlet harcamaları yoluyla sınıflar arası dengeleri kurarak, üretim ve dolaşım ilişkilerini düzenleme ve bu yolla ulusal ölçekte sermaye birikimini sürdürülebilir kılma işlevini önemli ölçüde terk etmiş bulunuyorlar. Bunun yerine kızışan uluslararası rekabette sermayelere avantajlar sağlayacak ortamı hazırlama işlevini yükleniyorlar (Murray, 1971, Poulantzas, 1974, Bryan, 1995, Jessop, 1995, Tickell, Peck, 1995, Harvey, 2002b, Dünya Bankası, 1997, TÜSİAD, 2002, Oğuz, 2006). Orman sayılan arazileri ormancılık düzeni dışına çıkaran düzenlemeler 1970 li yıllarda ağırlıkla orman içi ve bitişiğinde yaşayan geçimlik tarımsal üreticilerin taleplerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Bu düzenlemeler

4 62 Elvan GÜLÖKSÜZ 1980 lerden başlayarak kent ve kır kökenli servet ve sermaye sahiplerinin turizm, inşaat, eğitim, sağlık şirketlerinin, uluslararası gıda zincirleriyle bütünleşmiş tarımsal üreticilerin ve orman yakınlarında ev sahibi olmak isteyen yüksek gelir gruplarının baskısıyla ve onların lehine biçimlenmeye başladı. 2/B siyasetine sonradan katılan bu kesimlerin etkisi yukarıda sözü edilen kitlelere kıyasla giderek artmaktadır. Devlet ise 2/B politikalarını gelir amaçlı satış eksenine oturtmuş bulunmaktadır. Bu şekilde kendi mali krizini çözmek kadar sermayenin yeniden değerlenme koşullarını genişletmeyi de hedeflemektedir. Çalışmanın ikinci amacını 2/B düzenlemesini orman sayılan araziler üzerinde mülkiyet hakkı iddiasında olan çeşitli kesimlerin mücadele alanı olarak analiz etmek ve açıklamak oluşturmaktadır. İslamoğlu (2000, 2004) yeni kurumsal ekonomi çerçevesinde geliştirilmiş olan mülkiyet hakları yazınının (Demsetz, 1967, Field, 1989, North, 1981) özel mülkiyetin gelişimine atfettiği çatışmasız ve devletten bağımsız olma özelliklerine temel eleştiriler getirmiştir. Mülkiyet ilişkisine bir güç ilişkisi olarak bakmakta ve güç ilişkilerinin biçimlendirdiği mülkiyet haklarının olumsal, politik, tarihsel karakterine işaret etmektedir. Ayrıca güç ilişkilerinin yaşandığı, farklı grupların karşı karşıya geldikleri alan olarak devlet pratiklerini, yani, yasa, yönetmelik, mahkeme kararı gibi hukuk kurallarını ve kadastro, tapu tescili gibi yönetsel uygulamaları göstermektedir. İslamoğlu na göre özel mülkiyet öncesinde toprağın gelir ve kullanımı üzerinde hak sahibi olan ancak özel mülkiyetin kurulmasıyla bu hakları kaybeden çeşitli gruplar, özel mülkiyetin kurulması sürecinde karşı çıkış ve direnişlerini mülkiyet haklarını tanımlayan bu kural ve uygulamaları müzakere ederek ortaya koymaktadırlar. Ayrıca İslamoğlu mülkiyeti tanımlayan güç ilişkilerinin izole bir şekilde varolmaktan çok tarihsel bağlamların parçası olduğuna işaret etmektedir. İslamoğlu nun önermeleri, 2/B ve benzeri düzenlemelerin arkasında yatan toplumsal ilişkileri anlama açısından önemli açılımlar sağlamaktadır. Osmanlı Devleti Arazi Kanunu (1858), Orman Nizamnameleri (1861, 1870) gibi düzenlemelerle orman saydığı araziler üzerinde bireysel mülkiyet haklarını tanımlamaya ve bu şekilde ormanların gelir ve kullanımı üzerinde denetimini artırmaya çalışmıştı (Dursun, 2007). Buna karşılık ormanlarda bireysel mülkiyetin kurulması yolunda en kapsamlı kayıt süreci 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı Orman Kanunu 2 ile başladı. Bu düzenleme devletin orman sayılan alanların mülkiyet sınırlarını belirleyerek buralardan 2 08/07/1937 tarih ve 3116 sayılı Orman Kanunu.

5 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle faydalanmayı disiplin altına alacağını, devlet mülkiyetindeki ormanların miktarını artıracağını, devletten başkasına ait ormanlar üzerinde gözetim ve denetim kuracağını ve devlet ormanlarının devlet tarafından işletileceğini ortaya koyuyordu yılında Orman Kanunu nun Birinci Maddesini değiştiren 4785 sayılı düzenleme 3 ise ülkedeki tüm ormanların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu, devlet adına tescil edileceğini ve özel ormanların kamulaştırılacağını ilan ediyordu. Orman Kanunu ve Birinci Madde değişikliği Meclis te onaylandıkları biçimiyle şahısların orman sayılan arazilerin kullanım ve gelirlerinden önemli ölçüde dışlanmasına, ormandaki şahıs mülkiyet haklarının devletin onlara sağladığı ayrıcalıklar üzerinden, dolaylı bir biçim almasına yol açıyordu. Ancak bu iki düzenleme orman sayılan araziler üzerinde bireysel mülkiyetin kurulmasına yönelik daha önceki düzenlemeler gibi arazilerin kullanım ve gelirinden dışlanan kesimler tarafından dirençle karşılandı. Bu çalışmada 2/B düzenlemesi bu direncin sebep olduğu bir uzlaşı noktası olarak ele alınacaktır. Çalışmada kullanılan veriyi üç sınıfta toplayabiliriz. İlk tür veriyi 1937 yılı sonrasına ait orman mevzuatı: yasa, yönetmelik, tamim, Anayasa Mahkemesi kararı, sektör planları gibi hukuksal belgeler oluşturuyor. Bu belgeler ormanda mülkiyet haklarına ilişkin çeşitli zamanlarda varılmış toplumsal uzlaşı noktalarını temsil ediyorlar. İkinci tür veriyi orman mevzuatına ilişkin Meclis Komisyon Raporları ve Genel Kurul Tutanakları oluşturuyor. Bu belgeler yasama sürecinde yaşanan müzakereleri, bu müzakerenin taraflarını oluşturan toplumsal kesimleri ve taleplerini gösteriyor. Ayrıca bu kesimlerin güç ilişkileri içindeki konumları hakkında ipuçları sağlıyor. Üçüncü tür veriyi ikinci el verileri içeren kamu kurum raporları, istatistik veriler gibi kaynaklar oluşturuyor. Yazının ikinci ve üçüncü bölümlerinde orman sayılan arazilerde mülkiyet hakları iddia ve talepleri olan kesimler, bu kesimlerin nesnel koşullarındaki dönüşümler ile bu kesimlerin etkisi altında biçimlenmiş Orman Kanunu İkinci Madde düzenlemelerinin gelişimi incelenecektir. İkinci bölüm orman sayılan alanlarda bireysel mülkiyetin kurulması sürecinde mihenk taşı niteliğindeki 1937 ve 1945 tarihli yasaları izleyen yılları, yani dönemini, üçüncü bölüm ise Türkiye de toplumsal ilişkilerin önemli ölçüde dönüştüğü 1980 sonrasındaki gelişmeleri ele alacak; bu bölümleri sonuç bölümü izleyecektir. 3 09/07/1945 tarih 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

6 64 Elvan GÜLÖKSÜZ II Arasında Orman Sayılan Arazilerde Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun İkinci Madde Düzenlemesi II.1. Orman Sayılan Araziler Üzerinde Hak İddiası Olan Kesimler Yirminci Yüzyılın başlarında ormanlar tüccarlar, müteahhitler, çiftçiler, ağa veya kasaba eşrafından büyük orman sahipleri tarafından ticari gelirlerine, ormanların içi ve bitişiğinde yaşayan köylüler tarafından ise geçimlik ihtiyaca yönelik olarak kullanılıyordu li yıllardan başlayarak bu kesimlere köyden kente yeni göç etmiş ve yerleşmek için kent çeperlerinde ucuz arazi arayan kitleler de katıldı. Bu bölümde bu kesimler orman sayılan araziler üzerindeki mülkiyet hakkı iddia ve talepleri ve toplumsal ilişkiler içindeki değişen konumları açılarından inceleniyor. Orman İçi ve Bitişiğinde Yaşayan Geçimlik Tarımsal Üreticiler Orman sayılan alanların devlet mülkiyetine tabi tutulması karşısında güçlü bir ihtilaf orman içi ve bitişiğindeki köylerde yaşayan geçimlik tarımsal üreticilerden geldi. (Ayaz, 1998, 2004) Bu köylülerin çoğunluğu geçimlik esaslarda yaşamını sürdürüyor, çok azı piyasa ile sınırlı da olsa ilişki kuruyordu tarihli Orman Yasası ve Birinci Madde değişikliğinin orman tahdit ve kadastro işlemleriyle arazi üzerinde uygulanması bu köylüler açısından yaşam kaynaklarını, hatta bazen yerleşmelerini kaybetme anlamına geliyordu. Bu durum karşısında köylüler ormanı açmaya ve kesmeye devam ederek, kadastro işlemlerini engellemeye çalışarak ve orman sayılan arazileri sahiplenmeye devam ederek direndiler. (Uslu, 1951) Bu da köylüler ile arazinin sahibi Maliye Hazinesi ve Devlet Orman İşletmeleri arasında sürekli gerilim ve çatışmaya yol açtı yılında ülke nüfusunun dörtte birini 4 oluşturan orman köylüsü 5 sayılan toplulukların mülkiyet haklarında kayıplara uğramaları bu toplulukların geçim ve birikimlerinin sürdürülmesi yönünde çözüm arayışlarını getirdi. Özellikle geçimlik tarımsal üreticilerin yaşamlarını nasıl sürdürecekleri ve nasıl kalkındırılacakları Türkiye ormancılığının en önemli sorunlarından biri olarak yıllarca Meclis gündeminde yer tuttu. Bu sorun Meclis te aynı zamanda orman tahribinin de kaynağı olarak ele alındı. Bu çerçevede, orman yasaları ve Anayasalar mülkiyet haklarındaki kayıpları telafi etmek ve kalkınma sorununu çözmek için orman köylüsü 4 Orman köyleri nüfusu Türkiye nüfusunun 1960 yılında %24 ünü, 1970 yılında ise %22 sini oluşturuyordu. (Oran Çağları (1986:38) ın verilerinden hareketle hesaplanmıştır. 5 31/08/1956 tarih 6831 sayılı Orman Kanunu.

7 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle olarak tanımlanan kesimlere çeşitli ayrıcalıklar tanıdılar (Çağlar, 1986, 1987). Orman ürünlerinden faydalandırma, istihdam, kredilendirme, topraklandırma gibi siyasaların yanında orman kanunlarında yapılan değişikliklerle orman köylüsünün uğradığı arazi kayıpları belirli ölçülerde geri kazandırıldı. Orman Kanunu İkinci Madde düzenlemeleri de bu çerçevenin bir parçasıydı. Tarımsal Seçkinler Meclis te sürdürülen müzakerelerin gösterdiği kadarıyla 3116 ve 4785 sayılı düzenlemeler öncesinde orman sayılan arazilerden faydalanan diğer bir kesimi orman üzerinde ticari çıkarları olan odun, kömür, kereste tüccarları, sözleşme yoluyla ormanları işleten orman müteahhitleri, ormandan açılan arazilerde ticari tarım yapan çiftçiler ve ağa veya kasaba eşrafından büyük orman sahipleri oluşturuyordu. Orman sayılan arazilerde devlet mülkiyetinin kurulması orman sahiplerinin mülkiyet haklarını ortadan kaldırırken, devlet ormanlarının Devlet Orman İşletmeleri tarafından işletilmesi ilkesi de orman müteahhit ve tüccarlarının işlerini sekteye uğrattı. Bu kesimlerin orman içi ve bitişiğindeki köylülerden farklı olarak siyasi karar mekanizmalarının içinde bireysel olarak varolabildiklerini veya içinde oldukları seçkin çevreler nedeniyle etkileme güçlerinin yüksek olduğunu göz önüne almak gerekiyor. Bu nedenle, Meclis teki müzakerelerde az yer tutsa da, 1950 den sonra orman sayılan arazilerde şahıs mülkiyet haklarını genişleten düzenlemelerin arkasında bu kesimlerin taleplerinin de önemli yer tuttuğunu çıkarsayabiliriz. Gecekondu Kullanıcıları Çevre ve Orman Bakanlığı nın verilerine göre 2008 itibarıyla 2/B arazilerinin küçük bir bölümü (%3) kentsel yerleşim için kullanılmaktadır (Orman Genel Müdürlüğü, 2009) li yıllarda bu yerleşimlerin bir bölümünü işçi, küçük üretici, küçük esnaf gibi düşük ve orta gelirli kentlilerin yerleştiği gecekondu mahalleleri oluşturuyordu. Günümüzde bu mahalleler 2/B sorununun önemli bir parçası olarak ele alınıyor. Ancak büyük bir kırsal nüfusu doğrudan ilgilendiren orman sorununun küçük bir parçası olması, orman sayılan arazilerde kentsel yerleşme sorununu 1980 lerin ikinci yarısına dek arka planda bıraktı. Buna rağmen şehir ve kasaba yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler tüm İkinci Madde düzenlemelerinde yer aldı. Türkiye de köyden kente göçün başladığı 1950 li yıllarda orman sayılan araziler üzerlerindeki ihtilaflar ve orman sınırlarının belirsizliği nedeniyle gecekondu oluşumu için elverişli bir ortam doğuruyordu. Bu yıllarda, özellikle köyden kente göçün başlıca hedefi olan İstanbul da, devletin hüküm ve tasarrufu

8 66 Elvan GÜLÖKSÜZ altında veya mülkü olan orman arazileri üzerinde Osmanlı tapu sahipleri tarafından açılmış davalar bulunuyordu. Uzun süren dava süreçlerinde bu arazilerin bazıları eski tapu sahipleri veya orman köylüsü sayılan şahıslar tarafından gecekondu arazisi arayanlara satıldı (Gülöksüz, 2002). Orman sayılan arazilerde gecekondu olgusunun 2/B düzenlemesi üzerinde etkili olacak boyutlara erişmesi 1990 ları bulduğu için bu bölümü burada noktalıyoruz. II Arasında Meclis in Orman Sorununa Yaklaşımı ve Hukuksal Düzenlemeler 3116 ve 4785 sayılı düzenlemelerin ormandan faydalanan kesimler nezdinde yarattığı gerilim kısa bir süre sonra yasama organına yansıdı. Köylüler ile ağa, tüccar, müteahhit gibi seçkinlerin orman sayılan arazilerde mülkiyet haklarını kaybetmeye karşı tepkileri Orman Yasası nın değiştirilmesi yönünde baskı oluşturuyordu. Bu dönemde orman sorunu Meclis te orman ekosistemlerinin korunması ile ormanın zenginliklerine bağımlı olarak yaşayan geçimlik tarımsal üreticilerin yaşamsallığı arasındaki ikilem çerçevesinde müzakere edildi. Buna karşılık ormanda ticari çıkarları olan kesimlerden tek tük söz ediliyor ve söz edildiğinde bu kesim mensuplarına ihtiyaç sahibi köylülere sağlanacak esnekliklerden istenmeyen şekilde yararlanacak şahıslar olarak bakılıyordu. Meclis te egemen olan düşünce nesillerdir ormana bağımlı olarak yaşayan köylülerin orman sayılan alanlarda devlet mülkiyetinin kurulmasıyla yaşam kaynaklarından koparıldığı ve bu nedenle devlet mülkiyetine tecavüz etmek zorunda kaldıklarıydı. Bülent Ecevit in 1970 yılındaki şu sözleri Meclis teki atmosferi iyi ifade etmektedir:... orman köylüleri bugün iki durumdan birini seçmek zorundadırlar, ya açlıktan ölmek, ya da zaman zaman suç işleyip hapse girmek. Tabiatiyle açlıktan ölmek yerine zaman zaman suç işleyip hapse girmek zorunda kalmaktadırlar. Yine Meclis teki anlayışa göre Orman Yasası nın orman köylülerine sağladığı ayrıcalıklar ve harcanan parasal kaynaklar köylülerin kalkınması için yeterli olmamıştı. Köylülerin orman dışında yeniden iskanı da ülke koşulları içinde mümkün değildi. Meclis te ağır basan bu iddialar karşısında orman mevzuatına getirilen değişiklikler orman köylüsü tanımına giren grupların ormandan faydalanma alanını genişletme temeline oturtuldu sayılı Orman Kanunu nun İkinci Maddesi de bu hükümlerden birini oluşturuyordu tarihli Orman Kanunu nu yürürlükten kaldıran 1956 tarihli Orman Kanunu nun 6 Meclis te müzakeresi sırasında yüksek gelir getirici tarih 667 sayılı Kanun.

9 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle tarımsal faaliyetlerin verimsiz yapıdaki orman alanlarının yerine geçmesi başka bir deyişle de tahrip edilmiş orman arazilerinin tarım arazileri olarak şahıs mülkiyetine geçirilmesi ve orman sayılan alanlarda şahıs ve köy topluluklarının uğradığı mülkiyet hakkı kayıplarının giderilmesi gerekçesi gündeme getirildi. Bu yasanın ikinci maddesi tarıma uygun arazilerin orman rejimi dışında bırakılmasını mümkün kılıyor ancak orman niteliğini kaybetme gerekçesiyle orman düzeninden çıkarmayı içermiyordu. Bu ifade ilk kez 1965 yılında Orman Kanunu na geçici bir madde ekleyen 667 sayılı yasa 7 ile gündeme getirildi. Ancak bu yasa hükümleri Anayasa Mahkemesi nce orman sınırlarının daralmasına yol açacağı gerekçesiyle iptal edildi. Orman niteliğini yitirmiş yerlerin orman rejiminden çıkarılması Anayasa çerçevesinde düzenlenemeyince Anayasa değişikliğine gidildi yılında çıkarılan 1255 sayılı yasa Anayasası nın 131. Maddesine orman niteliğini kaybetmiş tarım arazileri, hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan araziler ve şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında daraltma yapılamayacağı hükmünü ekliyordu. Bununla birlikte bu değişiklik ile ilk kez orman niteliğini kaybetme durumu için bir tarih sınırı (Anayasa nın yürürlüğe girdiği tarih) konularak ormanda zamanaşımı olmaması ilkesi ortadan kaldırılıyordu yılında çıkarılan 1744 sayılı yasa Anayasa değişikliğini yasa düzeyine taşıdı. Birbirini tamamlayan bu iki yasanın Meclis te müzakeresinde geçim kaynağı olmayan köylünün ormanları tahrip etmesinin önüne geçilemeyeceği, ancak köylüye belirli sınırlar içinde mülkiyet hakları verilirse bunun engellenebileceği ileri sürüldü. Bu iddiaların karşısında ormandan çıkarma yoluyla ne kadar arazi dağıtılırsa dağıtılsın bunun köylünün kalkınmasına yetmeyeceği, ormandan çıkarmaların devam edeceği, köylünün kalkınması için başka yöntemler bulunması gerektiği iddia edildi. Ayrıca yasalar ile sağlanan esnekliklerin kaçakçılar ve zengin mülk sahiplerinin daha çok işine yarayacağı, büyük ölçüde, ormanlık sahanın, gelişigüzel hak sahiplerinin ötesinde, bileği güçlüler tarafından işgaline müncer olacağı ve bir noktada durmayacağı iddia edildi (Uzuner, 1970). Bu şekilde orman sayılan araziler üzerindeki çelişkiler Orman Kanunu üzerinde yapılan değişiklikler ile yeniden müzakere edilerek yeni bir uzlaşı noktasına varılıyordu. 7 17/04/1970 tarih 1255 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun. 8 20/06/1973 tarih 1744 sayılı 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Ek Madde ile Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun.

10 68 Elvan GÜLÖKSÜZ III. Kapitalist Sosyal İlişkilerde Dönüşüm ve Orman Rejiminden Çıkarılan Araziler Üzerinde Yeni Talepler (1980 sonrası) III.1. Orman Sayılan Araziler Üzerinde Hak İddiaları ve Yeni Talepler 6831 sayılı Orman Kanunu nun İkinci Maddesi Türkiye ve dünya kapitalizminin yeniden yapılandığı 1980 sonrasında yeni boyutlar kazandı. Bu dönemde hızla dönüşen sınıflar arası ilişkiler çerçevesinde orman sayılan arazilerde mülkiyet hakkı talep eden kesimler dönüştü ve aralarına yenileri katıldı. Yeni katılan kesimler arasında inşaat, turizm, eğitim, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler, uluslararası gıda zincirleri içinde yer alan tarımsal üreticiler ve ormanda ev sahibi olmak isteyen yüksek gelirli şahıslar vardı. Bununla birlikte, bu araziler üzerindeki geçimlik tarımsal üreticilerin içinde yaşadığı koşullar değişti, gecekondu mahalleleri büyüdü, el değiştirdi ve şehirlerin yerleşik orta sınıf mahalleleri haline geldi. Bu dönemde orman sayılan arazilerde şahıs mülkiyetini kurmak isteyen bu kesimlere karşı orman ekosistemlerinin korunması için mücadele veren örgütlerin de güçleri arttı. Orman Kanunu nun İkinci Maddesinin 1980 sonrası evriminde etkili olan diğer bir faktör devletin işlevlerindeki dönüşümlerdi öncesinde Meclis in ağırlıkla orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerin ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı İkinci Madde düzenlemesinin arkasında yatan güdü 1980 li yıllarda değişti. Bu yıllarda Meclis orman rejimi dışına arazi çıkarma politikasını bu kesimi gözetmekten çok Hazine ye parasal kaynak yaratma ve sermayenin yeniden değerlenme alanlarını genişletme güdüsüyle biçimlendirmeye başladı. Başka bir deyişle, orman sayılan arazilerde mülkiyet hakkı transferi bir köylüyü topraklandırma politikası olmaktan çıkarak bir özelleştirme politikasına dönüştü. Bu durum 1990 ların ikinci yarısında devletin mali krizinin derinleşmesi ve 2000 lerin sonunda küresel birikim krizinin iyice su yüzüne çıkması ile daha da pekişti yılından bu yana iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi nin 2/B politikasının esasını oluşturan arazi satışını savunurken öne sürdüğü iddialar bu durumu açıkça ortaya koymaktadır (Orman Genel Müdürlüğü, 2008). 2/B düzenlemesinin yeniden yapılandırılması için çabaların yoğunlaştığı 2005 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı bu araziler üzerinde bulunan işgalcilerin kamu arazilerini bedelsiz olarak kullandıkları gibi vergi de vermediklerini, buna karşılık bu arazilerin sahibi olan devletin mali sorunlar içinde olduğunu açıklıyordu. Zaten bu arazileri dönüşsüz olarak ele geçirmiş işgalcilere araziler satılarak hem satış hem de vergi bedelleri kamuya kazandırılmalıydı. 2/B arazilerinin

11 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle satışından elde edileceği düşünülen, farklı zamanlardaki açıklamalara göre 5 ilâ 25 milyar dolarlık gelir büyük bir borç yükünün altındaki Maliye Hazinesi için önemli bir kaynak oluşturacaktı. Aynı olgu hükümetin yaratmaya çalıştığı bu kaynağa ihtiyaç duyan toplumsal kesimlerin, örneğin bazı sermaye örgütü temsilcilerinin demeçlerinde de görülüyordu (TMMOB, 2006: 119). Hükümetin 2/B politikasını kaynak yaratma temeline oturtması ormandaki şahsi mülkiyet hakları taleplerine yeni katılan servet ve sermaye sahibi kesimleri ön plana çıkarmaktadır. Zira araziler için yüksek bedeller ödeyebilecek kesimi bunlar oluşturmaktadır. Buna karşılık geçimlik tarımsal üreticiler veya gecekondu kullanıcılarının arazilerine yüksek bedeller ödeyemeyecekleri açıkça görülmektedir. Orman İçi ve Bitişiğinde Yaşayan Geçimlik Tarımsal Üreticiler 2000 li yıllara dek orman köylüsü olarak tasnif edilen gruplar refah devletinin yeniden dağıtımcı politikalarının başlıca öznelerinden birini oluşturuyordu. Bir yandan Anayasa ve yasaların sağladığı ormancılık düzenindeki ayrıcalıklı haklardan, bir yandan da tarımsal üretime sağlanan destek ve korumalardan yararlanabiliyorlardı lerden beri uygulanmakta olan politikalar ile sosyal harcamalar geri çekilir ve 2000 li yılların yapısal reformları ile ormandaki ve tarımsal üretimdeki toplumsal ilişkiler yeniden düzenlenirken orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerin yaşam koşulları da değişti. Bu yıllarda bu kesimin koşullarını değiştiren en önemli dönüşümlerden biri ormancılık düzeninde oldu. Şirketlerin orman kaynaklarına erişim yönündeki taleplerindeki artış, orman köylülerine sağlanan ayrıcalıkların bunun önünde engel oluşturması, Orman Genel Müdürlüğü nün büyük bir borç yükü altında olması ve Hazine den bu kuruma kaynak aktarımının durdurulması orman ürünlerinin üretiminde orman köylülerinin ayrıcalıklarının kaldırılması ve bu alanın piyasa rekabetine açılmasını gündeme getirdi (DPT, 2001: 97). Bu dönüşüm, eski orman işletme sisteminde öncelik sahibi Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri tarafından hasat edildikten sonra satışa sunulan ağaçların artık dikili ağaç olarak sunulmasını düzenleyen mevzuatta somutlaştı. 9 Yeni sistem orman 9 Eski sistemde odunların üretiminde Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri yasal öncelik taşırken, yeni sistemde, ilk düzenlemelere göre dikili ağaçların orman köylüleri ve kooperatiflerine tahsisli satışı ( Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar da değişiklik yapılmasına dair 99/13913 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Tahsisli Satışlar Kararnamesinin 4/n maddesine getirilen değişiklik), son düzenlemelere göre de piyasaya açık artırmalı satışı (Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Dikili Ağaç Satışı Konulu 22/06/2007 tarih, 6521 sayılı Tamimi) getirildi.

12 70 Elvan GÜLÖKSÜZ köylüsü sayılan toplulukların ormandaki işlerdeki önceliğini kaldırıyordu. Günümüzde devletin bu toplulukların toprak sorununa yaklaşımı da değişiyor. Geçmiş yıllarda köylülerin ve yerel seçkinlerin, ihtilafları nedeniyle, ormanda arazi kayıt işlemlerinin tamamlanamamış olması bu kesimlerin bu arazileri kullanmaya, hatta alıp satmaya devam etmesine olanak sağlıyordu. Ancak ilerki bölümlerde anlatılacağı gibi, günümüzde kayıt sürecinin koşulları oluşmuş ve kadastro ve tapu tescil uygulamaları hızlandırılmış bulunmaktadır. Orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerin 2000 lerde hâlâ piyasa ile kısıtlı ilişkiler kurdukları ve eskiden olduğu gibi temel gelir kaynaklarının ormancılıktan çok tarım ve hayvancılık olduğu anlaşılmaktadır (Gümüş, 1992: 139, Solmaz, 2007: 125). Ayrıca bu yıllarda orman köylüsü sayılan nüfusun Türkiye nüfusu içindeki oranının azaldığı, orman içi köylerde bu sürecin daha da hızlı olduğu görülmektedir. 10 Bu çerçevede bu kesimlerin orman sayılan alanlar üzerindeki talepleri değişmese de, nüfuslarındaki azalmanın Meclis üzerindeki etkilerini azalttığı tahminini yürütmek mümkündür. Tarımsal Seçkinler: Orman Sayılan Arazilerde Tarım Endüstrisi 1980 sonrasında Türkiye tarımındaki dönüşümler orman sayılan araziler veya 2/B arazileri üzerinde üretim yapan çiftçileri de etkiledi li yıllarda bu araziler üzerinde denetim kurabilen şahısların bir kısmı narenciye, zeytin, fındık, meyve, sebze, sera üretimlerini tarımsal üretimde verimlilik artışı ortamında uluslararası piyasa ile giderek daha yoğun bir şekilde eklemleyerek büyütmüşlerdi. Bunun bu çalışmanın konusu açısından bir sonucu 2/B arazileri üzerinde yaratılan ihracat gelirinin bu arazilerin satışı için meşrulaştırıcı bir iddiayı oluşturmaya başlamasıydı. Ekonomik büyüme ve döviz girdisi sağlama iddiası bu tarihten sonra 2/B müzakerelerinde önemli yer tutmaya başladı (Ceylan, 1986) li yılların tarım reformu 2/B arazileri üzerindeki tarımsal üreticilerin koşullarını köklü bir şekilde değiştiren başka bir gelişmeyi oluşturdu. Bu reformun temel özelliklerinden birini kredi ve destek mekanizmalarında arazi mülkiyetinin temel alınması yoluyla tarımsal üretimin kayıt altına alınması oluşturuyordu (İslamoğlu, 2008). Kayıtsız araziler üzerinde yapılan üretimin finansman sistemlerinin dışında bırakılması bugün bu tür üreticileri tüccar, tefeci, sanayici veya yakın çevrelerine yüksek fiyatlarla borçlanmak zorunda bırakmaktadır. Bu önemli maliyet dezavantajı da onları ürün zincirlerinden koparmaktadır. Bu çiftçiler 10 Bu oran 1960 yılında %24, 1970 te %22, 2000 de %11, 2007 de ise %10 a düşmüştü (Konukçu, 2001:157). Yalnız orman içi köyler nüfusunun Türkiye nüfusuna oranı 1960 yılında %9, 1970 te %10, 2000 ve 2007 de %3 tü.

13 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle zaten bundan yıl önce olduğu gibi devletin korumacı politikaları altında değil, uluslararasılaşan bir piyasada yüksek maliyet-düşük fiyat kıskacı içinde üretimlerini sürdürmektedirler. Bu nedenle bugünkü koşullar altında 2/B arazilerinin kullanım değerinin tarımsal üreticiler açısından hemen hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Bu da bu arazilerin şahıs mülklerine çevrilmesi için büyük bir baskı oluşturmaktadır. Gecekondu Kullanıcıları: Düşük ve Orta Gelirli Kentliler Hazine arazilerinde yerleşmiş gecekondu kullanıcıları 1990 lı yıllara kadar imar afları sayesinde genellikle gecekondularının mülkiyetini yerinde ve bütçelerine uygun bedellerle elde ettiler. Bunun arkasında gecekondunun kapitalist sanayileşme sürecinde taşıdığı işlev yatıyordu. Gecekondu emek gücünün yeniden üretiminin maliyetini düşürdüğü için Türkiye nin sanayileşme sürecinde önemli bir işlev görüyordu. Kentlerdeki yaşam maliyetleri ve bunun içinde en büyük payı oluşturan konut harcaması ücret düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biriydi. Düşük maliyetli konut sunumunun ücretler, kârlar ve fiyatlar üzerinde yaptığı etki sermayedarların ve imarlı alanlarda yaşayan nitelikli emeğin de gecekondudan yararlanmasına yol açıyordu. Toplumdaki bu uzlaşı imar affı yasalarına yansıyordu. Ancak diğer Hazine arazilerinden farklı olarak 2/B arazileri üzerinde bulunan gecekondular bu sürecin dışında kaldı. Bugüne dek gecekondu kullanıcılarına satılan az miktarda 2/B arazisi haricinde bu arazileri sahiplenenler tapularını alamadı. 2/B arazilerinin satışı yönünde büyük çabaların sarfedildiği günümüzde bu araziler üzerinde yerleşmiş gecekondu kullanıcılarını geçmişten farklı politikaların beklediğini görüyoruz. Yeni politikaları gecekonduda yaşayan kesimlerin sınıflar arası ilişkiler içinde değişen konumu ve sermayenin yeniden değerlenme alanlarındaki dönüşümler biçimlendiriyor (Gündoğdu, 2008). Gecekonduda yaşayan niteliksiz veya yarı-nitelikli emek gücü kızışan sermayeler arası rekabet ortamında yarattığı göreli ve mutlak artık değeri arttırma yönünde baskılarla karşılaşıyor. Bu da bu kesime işsizlik ve iş sürecinde sömürü oranının artması, başka bir deyişle de sermaye ilişkisindeki konumunun zayıflaması biçiminde yansıyor. Diğer yandan kentin değerli bölgelerinde nitelikli emek gücünün taleplerine uygun inşaat yatırımları sermayenin yeniden değerlenme alanları arasında giderek daha önemli yer tutuyor. Tüm bunlar günümüzde gecekondu sakinlerini yerinden eden bir süreci başlatmış bulunmaktadır. Bugünün gecekondu politikasının kentsel dönüşüm projeleri nde somutlaştığını görüyoruz. Gazetelerden izlediğimiz

14 72 Elvan GÜLÖKSÜZ kadarıyla hükümet üzerinde gecekondu olan 2/B arazilerinde de bu projeleri uygulamayı planlamaktadır. Özellikle orman bitişiği gibi değerli bölgelerde yerleşmiş olan gecekondu kullanıcıları artık kent çeperinde inşaa edilen sosyal konutlara taşınmak ve yeni yapıları için daha yüksek bedeller ödemek zorunda bırakılmaktadırlar. Bu bedeller düşük gelirlilerin ödeyemeyecekleri miktarlara ulaşmaktadır (Türkün, Yapıcı, 2008). Bu nedenle düşük gelirli gecekondu sakinleri açısından 2/B arazilerinin satışının kayba yol açacağını ileri sürmek doğru olur. Bugün 2/B arazileri üzerinde yalnız düşük gelirlilerin gecekonduları yoktur li yıllardan başlayarak orman sayılan araziler üzerinde gelişmiş gecekondu mahalleleri günümüzde şehrin yerleşik orta sınıf mahalleleri haline gelmiş bulunmaktadır. Aradan geçen süre içinde, bu mahallelere ilk yerleşenlerin refah düzeyleri arttığı gibi, yatırımların biriktiği ve şehir içindeki göreli konumu değişmiş bu mahallelerde arazi değerlerinde yaşanan artışlar mülkiyetin daha varlıklı kesimler lehine el değiştirmesine yol açtı. 2/B arazileri üzerinde büyük mahallelerin bulunduğu Ümraniye, Sultanbeyli gibi ilçeler bu sürecin örneklerini oluşturmaktadır. Orman Sayılan Arazilerde Yerleşme Talepleri Olan Yüksek Gelirliler 1980 sonrası Türkiye de sermaye birikiminin hızlandığı, önce orta ve küçük ölçekli sermayelerin alt-sözleşme ilişkileri içinde, sonra da büyük ölçekli sermayelerin daha karmaşık hiyerarşik ilişkiler içinde uluslararası sermayeyle bütünleşerek güçlendiği bir dönemdi. Bu süreçte nitelikli emek gücünün işlevi ve gelirleri de önemli ölçüde arttı. Bu süreç sermaye ve servet sahibi kesimlerin genişlemesi ve varlıklarını arttırmasıyla sonuçlandı. 2/B arazileri üzerinde yeni talepler de bu çerçevede biçimlendi. Yeni talep sahibi kesimlerden birini orman içinde ve bitişiğinde yapı inşaa etmiş yüksek gelirli şahıslar oluşturmaktadır. Ege ve Akdeniz deki dağ ve yayla evleri veya Acarkent, Çavuşbaşı gibi yerleşimler bunların örnekleridir. Bu şahıslar 2/B arazilerini orman köylüsü sayılan zilyet sahipleri veya eski tapu sahiplerinden noter senetleri aracılığıyla satın almakta, emlak vergisi makbuzları sayesinde de belediye ve diğer kentsel hizmetlere erişebilmektedirler. Bu kesimin ormanı açma nedenleri temel ihtiyaçların çok ötesinde olduğu için 2/B tartışmalarında kamuoyunca en çok eleştirilen kesimi oluşturmaktadır. Ancak eleştirilerin tersine, hükümetin 2/B politikasının merkezine arazi satışlarından gelir elde etme güdüsünün yerleşmiş olduğu günümüzde, bu kesim 2/B politikasının odağı haline gelmiş bulmaktadır.

15 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle Orman Sayılan Arazilerde Sermaye Birikimi Talepleri Olan Şirketler 1980 sonrasında Türkiye de sermaye birikiminin oluştuğu temel alanlardan birini turizm oluşturdu. Turizm emek-yoğun ve döviz kazandırıcı yapısı ile 1980 lerin döviz biçiminde sermaye ihtiyacını karşılayan niteliklere sahipti (Ercan, 2004). Devletin turizme verdiği teşvikler de sermaye yatırımlarının bu alana yönelmesinde ve birikimin hızlanmasında önemli rol oynadı. Bu çerçevede turizm faaliyetlerinin yeralabildiği kıyı, yayla, orman gibi alanlar yoğun yapılaşma talepleriyle karşılaştı. Turizmi Teşvik Yasası ve ilgili çok sayıda yasa hükmünün orman arazileri içinde sağladığı tahsis olanaklarının yanısıra 2/B hükmü de bu alanlarda turizm yatırımları yapmak isteyenler için bir olanak oluşturdu. Aynı yıllarda turizm yatırımlarının yanısıra sermaye birikimine yeni açılan sağlık, eğitim gibi alanlardaki yatırımlar da ormanlık alanların talipleri arasına katıldı. Kentsel Gelişme Sektörü: İnşaat Şirketleri ve Emlakçılar Türkiye de 1980 ler inşaat şirketlerinin ve buna bağlı olarak şehirlere eklenen yeni parçaların ölçeğinin büyüdüğü yıllar oldu (Tekeli, 1991a,b). Bu yıllardan başlayarak görece büyük inşaat şirketleri büyük araziler üzerinde çeşitli türdeki yapılaşmaları gerçekleştirebilecek birikim düzeyine eriştiler. Ancak büyük kentlerde ve orman içi ve bitişiği gibi yoğun talebin olduğu yerlerde arsa ve arazi sunumunun kısıtlılığı ve fiyatların yüksekliği bu inşaat şirketlerinin birikim süreci önünde her geçen yıl daha büyük bir engel oluşturmaktadır. Şirketler uygun konumlarda ve mülkiyet sorunları çözülmüş arazi bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle bu şirketler 2/B arazileri gibi hazine arazilerinin alınır satılır mülkler haline getirilmesiyle çok yakından ilgilenmektedirler. Zaten bazı şirketlerin 2/B arazilerinde yatırımları da bulunmaktadır (Ağaoğlu, 2009, Dumankaya, 2009). Arazi satışı yoluyla kaynak bulma amacını güden hükümetler açısından da büyük arazi parçalarının satış bedellerini ödeyebilecek olan bu şirketler temel hedef gruplarından birini oluşturmaktadır (Çağlar, 2008). Günümüzde devletin arazi satışından gelir elde etme sürecine arazi geliştirici olarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) de dahil edilmektedir. TOKİ ve belediyeler eliyle 2/B arazilerinde gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projelerinin yanısıra, bu arazilerin Maliye Bakanlığı ve TOKİ nin hasılat paylaşımı yoluyla yapacakları villa kentler için de devreye sokulacağı anlaşılmaktadır. TOKİ yatırımları ile geliştirilmiş araziler Hazine nin daha yüksek rant artışlarına sahip olmasını sağlayacağı gibi bu yatırımlar inşaat şirketleri açısından da önemli bir pazar

16 74 Elvan GÜLÖKSÜZ oluşturmaktadır. Erozyon, Kuraklık, İklim Değişikliği Tehtidi Altındaki İnsanlık Orman sayılan arazilerde şahısların mülkiyet hakkı taleplerinin karşısında orman ekosistemlerinin korunması ve geliştirilmesi talebi bulunmaktadır. Bu talebi ortaya koyan kesim örgütlü veya örgütsüz milyonlarca kişiden oluşmaktadır. Örneğin, TEMA Vakfı nın 2008 yılında 2/B arazilerinin satılmasına karşı açtığı imza kampanyası yaklaşık bir milyon 250 bin imzaya ulaştı. Ondokuzuncu Yüzyıl ortasından bu yana ormancılık kitapları, devlet raporları ve Meclis te yapılan konuşmalar ormanların insan faaliyetleri ve çevresel koşullar nedeniyle azalmakta ve bozulmakta olduğuna ilişkin haykırışlarla dolu olsa da, bu bilincin meslek insanları dışında yaygınlaşması için belirli koşulların iyice su yüzüne çıkması gerekti. Bu bilinç Yirminci Yüzyılın ikinci yarısında insan faaliyetleri sonucunda iklim değişikliği, toprak kaybı, akarsu ve yeraltı sularının kirlenmesi gibi olayların iyice belirginleşmesi ile ortaya çıktı. Bu olaylar milyarlarca insanı açlık ve susuzlukla, hatta bazı senaryolara göre dünyadaki pek çok canlı türünü etkileyecek bir ekolojik yıkımla karşı karşıya bırakacak potansiyeli taşmaktadır. Ormanlar gördükleri su üretme, toprak koruma, iklimi etkileme, oksijen üretme, karbondioksit tüketme, hava kirliliğini ve gürültü şiddetini azaltma, gen kaynağı olma gibi işlevlerle bir ekolojik yıkımın panzehri olarak görülmektedir (Eraslan, 1973: 47). Bu nedenle orman ekosistemlerini içeren bölgelerde arazi kullanımı ve mülkiyet hakları, yalnız doğrudan doğruya ormanı kullanan veya mülk edinen kesimleri değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir düzenleme alanına dönüşmüştür. Meslek odaları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 2/B arazilerinin satışına karşı verdikleri mücadele de bunu göstermektedir. 70 kadar örgütün bir araya gelerek oluşturduğu Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği (OSB) de Türkiye de bu kesimin giderek bütünleşmiş bir şekilde mücadele vereceğine işaret etmektedir. Bu kesime dahil örgütler, orman ekosistemlerine ilişkin diğer taleplerinin yanısıra, 2/B hükmünün yürürlükten kaldırılmasından 2/B arazilerinin mülkiyetinin devredilmemesine kadar çeşitli taleplerde bulunmaktadırlar. III Sonrasında Meclis in Orman Sorununa Yaklaşımı ve Hukuksal Düzenlemeler Orman Kanunu nun İkinci Madde düzenlemesi 1980 sonrasında da politik bir mücadele alanı olmaya devam etti Anayasası orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle orman rejiminden çıkarma düzenlemesine

17 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle iki şekilde yaklaştı. Bir yandan bu işlemin tabi olduğu tarihsel sınırı 1981 sonuna kadar uzattı (169. madde). Diğer yandan ormandan çıkarılan alanların orman içi köyler halkının yerleştirilmesi için kullanılmasını düzenledi (170. madde). Sonraki yıllarda 2/B düzenlemesi üzerindeki mücadeleyi çerçeveleyen, ormandan çıkarılan arazilerden yalnız orman köylüsü sayılan kişilerin yararlandırılabileceği kuralının temelini bu hüküm oluşturuyordu. Bu hükmün başka bir boyutu Anayasa Mahkemesi nin yorumuna göre 11 orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin orman içi köyler halkına tahsis edilmesine izin verirken mülkiyet devrini yasaklamasıydı. Anayasa hükümleri 1983 yılında çıkarılan (169.madde) ve (170.madde) sayılı yasalar ile kanunlaştırıldı sayılı yasa bir yandan orman içi köyler halkının Orman Yasası nın İkinci Maddesine göre orman rejiminden çıkarılan yerlere nakledilmesini, bir yandan da orman rejiminden çıkarılan arazilerin kullanıcılarına Tarım ve Orman Bakanlığı nca belirlenen rayiç bedeller üzerinden satışını düzenliyordu. Orman rejiminden çıkarılan arazilerin satışı ilk kez bu düzenleme ile gündeme geldi yılında çıkarılan 3302 sayılı yasa 14 İkinci Madde hükümlerinden su ve toprak rejimine zarar vermemek ve orman bütünlüğünü bozmamak koşullarını kaldırarak bu hükmü genişletti. Bu yasadan sonra arazi satışının önündeki hukuksal engelleri kaldırmak için yapılan düzenlemelerin çoğu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi yılında çıkarılan 3763 sayılı yasa 16 orman sınırları dışına çıkarılan 11 Bu hükmün başka bir yorumu da var. Anayasa Mahkemesi nin bir kararında yer alan karşı oy metnine göre 169.maddede yer alan değerlendirilir ibaresi satış uygulamasını da içerebilir. Ayrıca orman içi köy halkına tahsis konusu Orman Yasası nın 2/A hükmünde yer almaktadır. 2/B arazileri ise satışa konu olabilir. ( tarih 2001/382 E., 2002/21 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4706 sayılı Kanunun 3.Maddesinin Anayasa ya Aykırı olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar) 12 23/09/1983 tarih 2896 sayılı Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun /10/1983 tarih 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun /06/1986 tarih 3302 sayılı Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun. 15 İptal edilen yasa hükümleri arasında arazi satışı yönünde en cüretli düzenlemeleri getirenlerden biri 1987 yılında çıkarılan 3402 sayılı yasaydı. Bu yasa 2/B ye göre orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak yerlerin Hazine adına tescili tamamlanmış olsa da tapulu yerlerde tapu sahiplerine olduğu gibi, zilyetleri veya devlet kurumları tarafından arazi devri yapılmış şahıslar adına da tescilini düzenliyordu /08/1991 tarih ve 3763 sayılı 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek

18 76 Elvan GÜLÖKSÜZ yerlerin Hazine adına tescil edilip kullanıcılarına Arazi Kullanma Belgesi verilmesini ve bu şahıslara en geç iki yıl içinde belirlenen rayiç bedel üzerinden satılmasını düzenliyordu. Anayasa Mahkemesi bu hükümleri ormandan çıkarılan alanlardan ancak orman köylülerinin yararlandırılabileceği hükmüne (170. madde) dayalı olarak iptal etti. Bu karar karşısında yasa yeniden düzenlenerek arazi satışını orman köylüleriyle sınırlayan 4127 sayılı yasa 17 çıkarıldı. Bu yasa hak sahibinin tebliğ tarihinden sonra bir yıl içinde araziyi satın almaması durumunda arazinin hak sahibi tanımına giren başka bir şahsa satılması kuralını getiriyordu. Bu kural özellikle değerli bölgelerde rayiç bedeli ödeyemeyecek köylüler yerine satışların bu bedelleri ödeyebilecek ve/veya halihazırda bu arazileri devralmış şahıslara yapılacağına dair eleştiriyi doğurdu. Bu tarihte şehirleşmiş araziler, görece daha verimli tarım arazileri veya orman içindeki rekreatif/turistik araziler birkaç kere el değiştirmiş durumdaydı. Arazi satışlarının fakir köylüyü toprak mülkiyetinden dışlama olasılığı bu yasadan sonra 2/B müzakerelerinde en önemli çekişme konularından birini oluşturdu sayılı yasa 2/B arazilerinin satılmasına neden olan tek yasa oldu. Bu yasa ile 2001 yılına kadar hektar sahanın satışı gerçekleştirildi (DPT, 2001). Ayrıca bu yasa 2/B arazileri üzerinde orman köylülerinin ayrıcalıklı konumunu güçlendirdiği, orman köylülerini bu arazilerin yasal sahibi olarak gösterdiği için bu tarihten sonra bu arazilerin el değiştirmesi hızlandı yılında çıkarılan 4706 sayılı yasa sayılı yasanın Orman Kanunu nun İkinci Madde B Bendinde yaptığı değişiklikleri durdurdu ve satış sürecine daha çok serbesti sağlayan düzenlemeler yaptı. Buna göre 2/B arazileri Maliye Hazinesi adına tescil edildikten, orman ile arasındaki sınır Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne bağlı kadastro ekiplerince belirlendikten, İmar Kanunu na tabi olmaksızın ifraz ve tevhit edildikten sonra rayiç bedeli üzerinden satılacaktı. Arazi, varsa, kullanıcısı orman köylüsü ne, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise doğrudan kullanıcılarına satılacak veya belediye ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ne devredilecekti. Bu yasa, tebligat tarihinin ardından satış işlemi için kullanıcıya verilen süreyi otuz güne indiriyor ve satın alınmayan yerlerin Hazineye ait diğer taşınmaz mallar gibi değerlendirileceğini, yani serbestçe satılabileceğini öngörüyordu. Ancak bu hükümler Anayasa Mahkemesi nce Anayasa nın orman köylülerine yalnız Madde Eklenmesi Hakkında Kanun /10/1995 tarih 4127 sayılı 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun /06/2001 tarih 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

19 Ormanda Mülkiyet Hakları Mücadelesi ve Orman Kanunu nun 2/B Düzenle tahsis i öngördüğü, satışın sözkonusu olamayacağı gerekçesiyle iptal edildi. Bu yasanın 2/B arazilerinin satışıyla ilgili her türlü tasarruf yetkisini Tarım ve Orman Bakanlığı ndan Maliye Bakanlığı na aktarması orman dışına çıkarılan arazilerin artık bir sosyal politika sorunu olmaktan çıkarak bir bütçe sorunu haline geldiğinin göstergesiydi. 2/B arazilerinin satışı Anayasa çerçevesinde düzenlenemeyince Anayasa değişikliği gündeme getirildi yılında Anayasa nın satışlar önünde engel oluşturan hükümlerini değiştirerek orman rejimi dışına çıkarılan yerlerde önceliği orman köylüsüne tanımak şartıyla satış ı da içeren bir dizi mülkiyet hakkı transferinin kanunla düzenlenmesi yolunu açan 4841 sayılı yasa 19 çıkarıldı. Bu yasanın gerekçe metni Türkiye nin sosyal gerçeğinin değiştiğine işaret ediyordu:... kanun koyucu, 1961 ve 1982 Anayasalarında Orman Köylülerinin korunmasını emredici hükümler getirmiş,... orman köylüleri lehine ormandan çıkarma işlemlerinin yapılabileceğine dair düzenlemeler yapmışlardır. Ancak ülkemizdeki hızlı şehirleşme, ekonomik gelişme ve köyden kente hızlı göç olgusu karşısında Orman Köylüsü tanımında değişiklikler olmuş ve zamanla özellikle büyük şehirlerde bu tür orman sınırları dışına çıkmış yerler; orman köylüsü tanımı ile ilgisi olmayan üçüncü şahısların kullanımında kalmıştır. Bu yerlerin değerlendirilmesi amacı ile zaman zaman yapılan düzenlemeler de Anayasaya aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu sosyal gerçek karşısında sadece orman köylüleri yönünden düzenleme yapan Anayasanın 170 inci maddesi artık yetersiz kalmakta.. dır. Bu gerekçe metni uzun yıllar fakir köylünün ihtiyaçlarına atfen yürütülen İkinci Madde müzakerelerinin öznesinin artık değişmekte olduğunu gösteriyordu. Anayasa değişikliği üzerinde Meclis te gerekli oy çoğunluğu sağlanamadı ve Cumhurbaşkanı yasayı yeniden görüşülmek üzere Meclis e geri gönderdi. Böylece 2/B arazileri üzerinde şahıs mülkiyeti kurulması yönündeki en temel adım sonuçsuz kaldı lerin sonunda derinleşen kapitalist kriz bağlamında devlet harcamalarına olan ihtiyacın artması 2/B arazilerinin satışından kaynak sağlama beklentisinin gündemden düşmesini engelledi. Anayasa hükümlerini aşamamış olan hükümet çabalarını arazi satışının ön koşulu olan orman 19 04/04/2003 tarih 4841 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun sayılı yasa aynı yıl içinde çok tepki uyandıran parçaları törpülenmiş olarak yeniden Meclis e getirildi. (29/07/2003 tarih ve 4960 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun) Bu yasa Meclis ten geçti, ancak Cumhurbaşkanınca Meclis e geri gönderildi.

20 78 Elvan GÜLÖKSÜZ kadastro ve tescilinin bitirilmesine odakladı. Gerçekten de Anayasa nın ormandan çıkarılan arazilerin kamusallığı hakkındaki hükümleri dışında 2/B arazilerinin satışının önündeki en büyük engel bu işlemlerin bitirilmemiş olmasıydı (Köktürk, 2006: 5). Hükümet orman sayılan alanlardaki mülkiyet ihtilaflarını aşarak kayıt işlemlerini bitirebilmek için orman sınırlaması yapma yetkisi üzerinde değişiklikler yaptı yılında çıkarılan 5304 sayılı yasa 21 bu yetkiyi Orman Genel Müdürlüğü ne bağlı orman kadastro komisyonlarının yanısıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne bağlı kadastro ekiplerine de veriyordu. Orman mühendisi üyelerin çoğunlukta olduğu orman kadastro komisyonlarının hareket noktası bir yerin Orman Yasası na göre orman olup olmadığının tespiti iken, kadastro ekipleri mülkiyet durumunu temel alarak hareket etmektedirler (Çağlar, 2009) yılında çıkarılan 5831 sayılı yasa 22 bu düzenlemeyi Tapu Yasası na taşıyarak, henüz başlanmamış orman kadastro çalışmalarının yanısıra, devam eden, hatta tamamlanmış orman sınırlama işlemlerinde de kadastro ekiplerine yetkiler vererek 5304 sayılı yasayı daha da genişletti. Bu iki yasanın şahıs mülkiyet haklarının genişletilmesi yönünde sağladığı serbesti ile bugün orman kadastro ve tescilinin büyük ölçüde tamamlandığı ilan edilmektedir. IV.Sonuç Günümüzde 2/B düzenlemesi üzerindeki mücadele iki çelişki etrafında yaşanıyor. Bunlardan ilkini orman ekosistemlerinin korunması ve geliştirilmesi ile orman arazi ve gelirlerinden bireysel olarak faydalanma arasındaki çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişki 1980 sonrasında 2/B ye göre orman rejimi dışına çıkarılan arazilerin mülkiyet devrinin (satışının) gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin mücadelede somutlaştı. Bu arazilerin satışına karşı çıkanlar ormandan çıkarılan arazilerin Hazine mülkiyetinde kalmasının orman tahribini azalttığını iddia ediyorlar. Gerçekten de orman sayılan arazileri orman dışı kullanımlara dönüştürenler bugünkü mevzuat çerçevesinde arazinin orman rejiminden çıkarılmasına neden olsalar bile mülkiyetini elde edemiyorlar. Arazinin kullanım değerinin kapitalist sosyal ilişkiler içinde hemen hiçbir anlamı bulunmuyor. Tapusu olmadığı için kredi ve desteklerden yararlanamayan tarımsal üretici giderek uluslararası bir karakter kazanan rekabetten elenmeye mahkum kalıyor. Geçmişte insanları tatmin eden 21 22/02/2005 tarih 5304 sayılı 3402 sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun /01/2009 tarih 5831 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

Türkiye de 2/B Arazileri ve Kentleşme

Türkiye de 2/B Arazileri ve Kentleşme Türkiye de 2/B Arazileri ve Kentleşme Güler Yalçın - Özge Yalçıner Ercoşkun Özet: Orman alanlarındaki arazi kullanımı ve bitki örtüsü değişikliğini, orman alanlarının korunmasını etkileyen dinamiklerden

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Beşinci Bölüm V. Tarımda Özelleştirme, Bağımlılaştırma, Yabancılaştırma ve Tasfiye Süreçleri

Beşinci Bölüm V. Tarımda Özelleştirme, Bağımlılaştırma, Yabancılaştırma ve Tasfiye Süreçleri 175 Beşinci Bölüm V. Tarımda Özelleştirme, Bağımlılaştırma, Yabancılaştırma ve Tasfiye Süreçleri Dünya ekonomisinde 1970 lerin başından bu yana gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan bir yapısal kriz yaşanıyor.

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN, 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN ELE ALINMASI EXAMINING URBAN TRANSFORMATION WITHIN THE SCOPE OF THE LAW NUMBER 6306 FROM THE POINT OF RIGHTS AND FREEDOMS Selami

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hüsniye AKILLI* Ekolojik ve toplumsal bir değer olan su, küresel politikalarla işleyen bir süreç çerçevesinde yerelleşme ve özelleştirmeye

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 GECEKONDULAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ KONUTLARININ TİCARİLEŞMESİ: KARS ÖRNEĞİ Squattering,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28003

Resmî Gazete Sayı : 28003 23 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/24 Karar Sayısı : 2011/75 Karar Günü : 12.5.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

görülen iflasların ve yok olmaların bu alanda da görülmesine yol açacaktır. Bu fırsatlar karşılığında bazı çiftçiler kaynaklarını bir havuzda

görülen iflasların ve yok olmaların bu alanda da görülmesine yol açacaktır. Bu fırsatlar karşılığında bazı çiftçiler kaynaklarını bir havuzda Başyazı Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Karınca dergimizin 933. sayısı ile karşınızdayız. Sonbaharın başladığı Eylül ayında, bir taraftan insanımız kışa hazırlık yaparken, bir taraftan

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1

TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1 Araştırma Makaleleri TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1 Arş. Gör. Dr., Ç.O.M.Ü. Biga İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü karamsff@yahoo.com

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU MART 2009 Küresel Su Politikaları ve Türkiye 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-682-5 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Detaylı