fiubat - TEMMUZ /122

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubat - TEMMUZ 2012 121/122"

Transkript

1 fiubat - TEMMUZ /122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal y z BUS AD ödülleri sahiplerini buldu Test pistinin yer seçimi konusunda uluslararas normlara sad k kal narak seçim yap lmas önem tafl makta. Bölgemizde infla edilmesi, ulafl m ve iflletim aç s ndan önemli yararlar sa layacak.

2 fiubat - Temmuz 2012 Say : yeni yön.kurulu Oya Yöney (Baflkan) Günal Baylan (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) hsan Karademirler (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayflegül Orhan (Üye) Aytu Onur (Üye) Ergun Türkay (Üye) Erol K l ç (Üye) Ertu rul Tuna Ar nc (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Tuncer Hatuno lu (Üye) Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal y z 28 MAKALE fierif Ar 30 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu 38 SÖYLEfi Kemal Cantürk 42 MAKALE Ahmet Altekin Oya Yöney Mehmet Arif Özer 05 BAfiKAN IN MEKTUBU 06 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN 08 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN 10 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN 12 BUS AD dan AR-GE ve Sektörel Beklentiler Raporu 18 MAKALE Bahad r Kalea as 21 TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli 21 Oya Yöney Günal Baylan Prof. Dr. Ali Ceylan hsan Karademirler Ayflegül Orhan Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter M ZAH Ahmet Altekin 46 BUS AD dan - Savunma sanayicileri Bursa da bulufltu 50 MAKALE Tu rul Dirimtekin 52 BUS AD dan - Kalitenin Oscarlar sahiplerini buldu 54 MAKALE Lami Ya c larl o lu Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 30 66 BUS AD dan - Bursa Çimento ya ziyaret 67 PANEL - Acil durum yönetimi - Hedef s f r ifl kazas 70 MAKALE Erol K l ç 71 PANEL - Yeni G da Yasas : 5996 say l kanunun getirdikleri - G da Sektöründe iyi hijyen uygulamalar KONFERANS - Türk D fl Politikas fl Dünyas n n takibinde 91 TÜRKONFED Anayasa Platformu Diyarbak r da topland 92 MAKALE Halil Akgül 94 MAKALE Cem Süren 58 FELSEFE SÖYLEfi LER - Varl n alg s olarak bilgi - Avuçlar m zdaki cennet - Sanat- felsefe iliflkisinde insan n yeri ve önemi - Derin ekoloji ve felsefe 62 DÜfiÜNCE KULÜBÜ Engelli stihdam Projesi 64 PANEL - fl yerlerinde çal flan sa l n koruma BUS AD dan Yüksek Dan flma Kurulu Baflkanl na Özer seçildi 84 MAKS FED'de Bahad r Özgün dönemi 85 KONFERANS - Prof. Karahan: fiirketler yeni yasaya uyum için çal flmal 86 BUS AD dan Haberler - Hessen'den BUS AD'a ziyaret BUS AD dan - Otomotiv alternatif pazarlara yönelmeli - Teflvik kaynaklar yeterli de il - BUSIAD Yenilikçilik ve Yarat c l k Uzmanl k Grubu ndan Istanbul Sanayi Odas na ziyaret 81 KONFERANS - TÜB TAK teflvikleri artacak - Ticarette zihniyet devrimi bafll yor BUS AD dan Haberler - BUS AD yönetimi Bursa ile bütünleflti - BUS AD, üyelerinin yan nda 99 MAKALE Bu ra Küçükkayalar 100 ÜYELERDEN HABERLER 132 MÜZ K Burç Balc 134 ÇEVRE 135 YEN ÜYELER

4 Baflkan n Mektubu Oya Coflkunöz Yöney Yönetim Kurulu Baflkan De erli dostlar; Yaz tatili ile birlikte s cak geçen bir ramazan ay n ve fleker bayram n geride b rakt k. Bayram sevincimizi Gaziantep teki terör olaylar gölgeledi ve birkez daha çoluk çocuk dinlemeden k yd canlar için terörü lanetledik... Ekonomi gündemimize bakacak olursak, y l n neredeyse 3 çeyre ini geride b rakt k. Genel bir durum de erlendirmesi yapmak anlam nda; h z yavafllamakla birlikte büyümeye devam ediyoruz. hracat m z artarken ithalat m z azal yor. Azalan d fl ticaret aç yla birlikte cari aç m z küçülüyor. flsizlik oran son y llar n en düflük düzeyine indi. En iyimser ifadelerle bunu dile getirmekle birlikte Avrupa da ve dünyadaki geliflmeleri endifleyle takip ediyoruz. Amerika baflkanl k seçimlerine haz rlan rken, seçim sonras al nacak ekonomik politika kararlar tüm dünya ekonomisini etkileyecek. Di er tarafta Çin de ekonomik büyüme h z n n azalmas piyasalar etkileyen di er önemli bir faktör. Temel ihracat pazar m z olan Euro Bölgesi'nde yaflanan mali krizin çözülememesini, Fransa, Almanya ve ngiltere'nin yaflamaya bafllad durgunlu u da dikkatle izliyoruz. Yak n komflular m z da yaflanan s cak geliflmeler de bizim aç m zdan hem siyasi hem de ekonomik anlamda birinci derecede önem tafl yor. Suriyedeki kanl geliflmeleri endifleyle izlerken, ham petrol fiyatlar n n hergün artmas n n üretim maliyetleri üzerindeki etkisi ekonomik aç dan bir risk teflkil ediyor. flte bir yandan ekonomimizin görece olarak sa l kl oldu undan bahsederken, öte yanda da d fl kaynakl onca ekonomik ve siyasi faktör Bursa ifl dünyas n n önünde adeta çözülmesi gereken bir denklem olarak duruyor. Küresel koflullardaki dalgalanma daha uzunca bir süre bizle beraber olacak gibi. Daralan piyasalar ve belirsizlik ortam nda d fl rekabet gücümüzü artt rmak için üretti imiz mal ve hizmetleri daha ucuza mal etmeye çal flmam z gerekiyor. Bunun yolu da verimlilik art fl ndan, daha ileri teknoloji kullan m ndan ve daha nitelikli bir iflgücü kullanmaktan geçiyor. Di er yandan da sanayii dünyas olarak dünya ticaretinde bizi rekabette geri düflüren birçok unsurun yeni yasama y l n n bafllamas yla birlikte düzenlenmesini bekliyoruz. Çal flma hayat n ilgilendiren bu hususlar defalarca dile getirdik ve de iflik platformlarda giriflimlerimiz oldu, bunlar da önümüzdeki günlerde gündemimizde tutmaya devam edece iz ve takipçisi olaca z. 05 Bak fl 121/122

5 Baflkan Yard mc s ndan Günal Baylan Baflkan Yard mc s Türkiye ekonomisinin son y llarda h zl büyüme sürecine girmesini, buna paralel olarak ülke ihracat m z n h zl art fl göstermesini, fert bafl na düflen gelir düzeyinin son on y lda neredeyse dört kat na ç kmas n sevinerek ve gururlanarak izliyoruz. Ancak bu dönemde sa lanan geliflme, orta-düflük teknoloji ile üretim yapan sanayinin yükseliflinden kaynaklanmaktad r. Dünya ekonomisinde yaflanan siyasi ve ekonomik krizler, ülkemizdeki ekonomik dengeleri etkiledikçe, firmalar m z n rekabet flans n düflürerek, üretimden beklenen karlar da erimektedir. Ülkemizi ileriye tafl yacak, ekonomik büyüklükte bizi dünya onuncusu yapacak ekonominin, bilgi ve yüksek teknolojik üretime dayal olmas gerekmektedir. Bunun içinde öncelikle en büyük kayna m z n, insan m z oldu una inan yorum ve bireylerin gelifltirilmesi için e itim sistemimizin yeniden yap land r lmas n, bunu yaparken de ortak ak l n kullan lmas n arzuluyorum. Dünya üzerinde dikkat çeken ve baflar l bir ülke oldu una inand m Finlandiya ile ilgili baz bilgileri sizlerle paylaflmak istedim. Bire bir ülkemize uyaca düflünülemez ama ana fikir olarak de erlendirebiliriz. OECD, 1990 l y llar n ortalar nda yafl ö rencileri aras nda uygulanmak üzere PISA testi ad verilen uluslararas bir test sistemi ile ilgili çal flmalar na bafllad. PISA testi ilk olarak 2000 y l nda yap ld ve sonraki her üç y lda tekrarland. Sadece, OECD ülkelerinin de il OECD ile ticari partnerli i olan ülkelerin de kat labildi i bu teste ilk düzenlendi i y l olan 2000 de 43 ülke kat l rken son testte (2009 da) 74 ülke kat ld y l nda gerçekleflen PISA testi sonuçlar na göre Finlandiyal ö rencilerin yüksek bir baflar elde etti i görüldü. lk testten bu yana geçen son 10 y lda e itim, Finlandiya da daha güçlü bir ulusal bir politika haline geldi. E itimde yakalanan bu baflar da; öncelikle en büyük etkenin geçen 40 y lda de iflen 20 hükümet ve yaklafl k 30 e itim bakan na ra men herkese ücretsiz ve eflit e itim gibi Finlandiya e itim sisteminin temel prensiplerinin asla de iflmedi i gerçe i büyük rol oynuyor. Ülkede 1970 lerden bu yana ayn e itim sistemi uygulan yor. Bugüne kadarki hükümetler, bakanlar bu sisteme sonuna kadar sahip ç kt. Sistem Türkiye deki gibi yapboz tahtas na dönüfltürülmedi, ö renciler bu anlamda denek olarak kullan lmad. Önce ö renciler üzerindeki sonucu görelim, tutmazsa de ifltiririz gibi bir yaklafl m sergilenmedi. Fin e itim sistemi herkese eflit, kolay ulafl labilir, kaliteli ve ücretsiz e itim sunuyor. Bu dört unsur sistemin baflar s nda büyük rol oynuyor. PISA testi sonuçlar eflitlik konusunda bir baflar y daha ortaya koyuyor. Sonuçlar; Finlandiya okullar ndan kat lan ö rencilerin baflar durumu Finlandiya okullar aras nda baflar konusunda büyük uçurumlar n olmad n ve okullar aras baflar dengesi konusunda da di er ülkelere oranla çok baflar l oldu unu kan tl yor. Finlandiya ö retmenlerinin kalitesiyle övünüyor. Bu konuda çok da haks z de iller. Ülkede ö retmenlik en çok kazand ran olmasa da en çok ra bet gören, en prestijli meslek Finlandiya da anaokulu ö retmenli i d fl nda tüm ö retmenlerin master derecesine sahip olmas zorunlu. Finlandiya; üniversitelerde yetifltirdi i ve master derecesiyle taçland rd ö retmenlerine sonsuz güveniyor. O kadar güveniyor ki okullarda teftifl yok, ö retmenlerin dersi ne flekilde ö retti ine kar fl lm yor, belli bir müfredat olsa da hangi hafta hangi konuyu iflleyece i tamamen ö retmenin insiyatifinde. Finlandiya da zorunlu e itim 7-16 yafl aras n kaps yor. Tek din e itimi uygulanm yor. Herkes kendi dinini ö renebiliyor; Müslüman da H ristiyan da kendi dinini eflit flekilde ö renebiliyor. Ana dil konusu da Finlandiya da oldukça önemli. Farkl ülkelerden insanlar n bir arada yaflad, çok say da göçmenin oldu u Helsinki deki okullarda 44 farkl dil ö retilebiliyor. Bu ülkede 4 dil bilmek s radan say l yor. 06 Bak fl 121/122

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Bursa n n 2023 vizyonu Türkiye nin 2023 vizyonu toplumun baz kesimleri taraf ndan dillendiriliyor. Bu durum Türk ekonomisinin gelece i aç s ndan iyi bir geliflmedir vizyonumuza göre,türkiye nin baz hedefleri afla daki gibi özetlenebilir. 1. Dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na girmek, 2. GSY H y 2 trilyon dolara ç karmak, 3. Kifli bafl na milli geliri dolar n üstüne ç karmak, 4. Y ll k 500 milyar dolar ihracat yapmak, 5. hracatta, ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin pay n %20 lere ç karmak, 6. nflaat malzemeleri ihracat nda 100 milyar dolarl k ihracatla, Dünyada ilk üç ülke aras na girmek, 7. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya n n üretim üssü olmak, 8.46 milyon turist a rlamak ve 50 milyon dolar gelir elde etmek, 9. AB ye tam üyelik kabul edilirse,63 milyon turist ve 86 milyar dolar gelir elde etmek, 10. Dünya çap nda turizm kentleri oluflturmak ve benzeri. Bursa n n vizyonu Türkiye nin vizyonuna ulaflabilmesi için, flehirlerimizin vizyonlar n n da belirlenmifl olmas gerekir? Aksi taktirde, Türkiye nin 2023 vizyonunu yakalamas tehlikeye girer. Bursa n n vizyonu, ne zaman, nas l belirlenmeli ve ne olmal d r? Bana göre, Bursa n n vizyonu, özel sektörün lokomotif rol üstlenece i, yenilikçi ve KOB a rl kl, sa l k turizm kenti hedefi olan, uluslararas rekabete dayal bir model olmal d r. Ancak, Bursa n n vizyonunu belirlemeden önce, Bursa da öngörü çal flmalar bafllat lmal d r. Yap lacak öngörü çal flmalar n n, sanayicilere de yol gösterece i ve baflta sanayiciler olmak üzere, Bursal lar n böyle bir çal flmay destekleyeceklerini belirtmek isterim. Bu nedenle; Bursa da, 1. Sosya-ekonomik panellerle, sosyoekonomik alanlarda öngörü çal flmalar hemen bafllat lmal d r. 2. Tematik panellerle; tematik konularda ve teknoloji alanlar nda çal flmalar bafllat lmal ve bu çal flmalara Bursa Valili i önderlik etmelidir. BTSO ve BUS AD gibi öncü kurulufllar n Bursa öngörü çal flmalar na kat l mlar mutlaka sa lanmal d r. Ayr ca, Bursa n n vizyon çal flmalar, 2012 y l sonunda büyük ölçüde bitirilmifl olmal d r. Türkiye de 2013 y l nda yap lacak olan yerel seçimler öncesi, baflta, siyasi partiler olmak üzere, ifl dünyas ve sivil toplum kurulufllar, Bursa n n belirlenmifl vizyonu çerçevesinde çal flmalar n yürütmelidir. Öte yandan, Bursa vizyon çal flmlar, di er illerimiz için örnek olmal d r. Belirlenen vizyon çal flmalar, kamuoyu ile paylafl lmal, elefltiriler fl nda gözden geçirilmelidir. Böylece, belirlenen vizyon, Bursal lar taraf ndan da benimsenerek, yap lacak çal flmalar vizyonla uyum içerisinde yürütülmelidir. Tarihi gerçekler, hedefleri veya vizyonu belirli ülkelerin veya flehirlerin, hedeflerine daha kolay ulaflt klar n göstermektedir. Bu nedenle Bursa n n vizyonu, tüm Bursal lar n kat l m yla en k sa zamanda belirlenmelidir. Bursa n n vizyonu belirlenirken, hedefleri büyük tutmakta yarar vard r. Bilindi i gibi, 21. yüzy l; üretenlerin, araflt ranlar n, yenilikçilerin, bilgiyi, iletiflim ve teknoloji ile bütünlefltiren, stratejik hedeflerini, haklar na benimsetebilen ve bunlar ciddiyetle uygulayabilen ülkelerin y l olacakt r. Genel olarak, gelecek senaryolar içerisinde, biyoteknoloji, tar mda verimlilik, sa l k hizmetleri ve çevrenin korunmas alanlar çok büyük ilerlemelere aç k görünmektedir. Sözünü etti im alanlar, Bursa için mukayeseli üstünlü e sahip alanlard r. Bu nedenele, 2023 y l nda, Bursa da, malzeme bilimi, havac l k, otomobil, elektronik, teknik tekstil ve inflaat sektörlerinde devrimler yap labilir. Bursa, Bursal KOB lerin, ileri teknoloji üreten Avrupal KOB lerle ortakl k yapacaklar en uygun flehirlerden birisidir. Bu nedenle, BUS AD gibi, ifl adamlar dernekleri, sözkonusu KOB evlilikleri için görev üstlenmelidir. Öte yandan, yenilikçilik ve katma de eri yüksek mal ve hizmet üretimi için, üniversite-sanayi iflbirli ine çok büyük ihtiyaç olacakt r. Bu nedenle, baz ifladamlar dernekleri, üniversite-sanayi iflbirli ini hedefleri aras na almal d r. Öte yandan, Bursa, ekilebilir arazi aç s ndan büyük bir avantaja sahiptir. Bu nedenle, Bursa daki su kaynaklar da dikkate al n rsa, tar m sektöründe çok ciddi verimlilik art fllar sa lanabilir. Ayr ca, Bursa, baz tohum türleri için, Dünyada rekabet üstünlü ü olan bir flehirdir. Sonuç olarak, vizyonumuzu belirlersek, hedeflere ulaflmam z kolaylafl r ve Dünyada rekabet gücümüz artar. 08 Bak fl 121/122

7 Baflkan Yard mc s ndan hsan Karademirler Baflkan Yard mc s Plastik çorbas Bafll k yemek tarifini ça r flt rabilir, fakat amac m dikkatlerinizi çok daha farkl bir konuya, büyük bir çevre felaketine çekmek, iki y ldan fazla bir süredir büyük bir onurla koordinatörü oldu um BUS AD Çevre ve fl Sa l Güvenli i Uzmanl k Grubu nda bulunan de erli çal flma arkadafllar mla yapt m z toplant lardan birinde bu konu gündeme geldi i için bahsetmek istedim. Y l 1997, yer ise Büyük Okyanus un (Pasifik) kuzeyi ve denizde Los Angeles ile Hawaii aras nda bir yer, Amerikal denizci Charles Moore bir yar fl sonras kestirme rota tesbit ediyor ve katamaran ile Hawaii yolunda etraf çöplerle çevrili olarak günlerce yol al yor. O güne kadar bu bilinen bir konu de il, plastik fl k geçirgen oldu u için uydu görüntülerinde hiç göze çarpmam fl, gördü ü manzaran n vehameti sonucunda petrol zengini bir aileden gelen Moore iflini-gücünü b rak p aktif bir çevreci haline geliyor. çerisinde futbol topundan bal k a na, lego parçalar ndan difl f rçalar na kadar her fley bulunan bu çorban n beflte biri gemiler ve petrol platformlar ndan kalan ise karadan gelen at klardan olufluyor. Eskiden biyolojik olarak parçalanabilen bu çöpler modern plastiklerin uzun ömrü sebebi ile kolay parçalanm yor ve her y l bir milyondan fazla su kuflu ile yüzbinden fazla memelinin ölümüne sebep oluyor. Kuzey Amerika k tas n n iki kat büyüklü ünde, Kaliforniya k y lar n n 500 mil aç ndan bafllay p Hawaii yi de içine alarak Japonya ya kadar uzanan ve her mil karesinde parça bulunan sözünü etti imiz plastik çorbas n n (toplam çöpün % 90 plastikten olufltu u için bu ad veriliyor) 100 milyon tondan fazla oldu u tahmin ediliyor ve1950 den beri dünyada üretilen toplam plastik miktar n n %2.5 ine karfl l k geliyor. Rüzgar aç s ndan yatlar için pek uygun bir bölge olmad için bölgede yat trafi i yok, büyük bal k pek bulunmad için bal kç tekneleri bölgeye gelmiyor, bütün bu sebepler ile okyanus yüzeyinin hemen alt nda bafllay p 30 metre kal nl kta ve Kuzey Amerika n n iki kat büyüklükte bir alan kaplayan, okyanus ak nt lar yla bu alanda toplanan at klar yukar da sözetti imiz sebeplerle 1997 ye kadar fark edilmemifl olmal. Devaml olarak bozunan, parçalanan en sonunda plastik tozu haline gelen at klar okyanuslara kimyasal katk lar, plastiklefltiriciler ve hidrofobik kirleticiler (PCB/DDT) salg l yor, deniz canl lar nda toplanan bu zararl maddeler bir yolunu bulup besin zincirine kat l yor ve sonunda tabaklarda yerini al yor, sadece bal klar n y lda ortalama bin ton plastik sindirdikleri tahmin ediliyor, araflt rmalarda elde edilen bulgular bal klar n %9 unun karn nda plastik parçalara iflaret ediyor. Büyük devletler, büyük petrol flirketleri, dünyada petrol bulunan yada bulunmas muhtemel yerler için aç k ya da gizli mücadeleyi hiç b rakm yorlar, gerekirse bu bölgelerde yaflayanlar merkezi yönetime karfl ayakland rmak iç savafl ç kartmakta buna dahil, en sonunda Sudan n kuzey ve güney olarak ikiye bölünmesi gibi. Di er taraftan kendi sonlar n haz rlayabilecek bu gibi geliflmeler hiç görmezden geliniyor, inan l r gibi de il. Son zamanlarda gemiler ve petrol platformlar at klar ile ilgili olarak çok kapsaml uluslararas tedbirler al nd n biliniyor, umal m karalardan denizlere giden plastik at klar ile ilgili bu tür tedbirler al n r, plastik alternatifi ürünler yerli yersiz heryerde karfl m za ç kan plastiklere karfl daha fazla yer bulur ve geri dönüflüm ya da yakma yolu ile bu plastik at klar do al dengeyi bozamadan de erlendirilir. Afla daki resmi özellikle dikkatlerinize sunmak istedim. Bir albatros yuvas ndan geriye kalanlar Anneleri yiyecek zannederek yavrular na plastik parçalar n yedirmifl, do al olarak yavrular n yiyecek sistemi t kan yor ve güzel bir yuvadan geriye kalanlar, yavrular n tüyleri, kemikleri ve plastik at klar (onlar hala sa lam). 10 Bak fl 121/122

8 BUS AD dan AR-GE ve Sektörel Beklentiler Raporu Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katma de er sa layan üyeleri ile sivil ekonomik toplumun güç birli inin ifadesi olan Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i BUS AD Yönetim Kurulu Üyeleri, Baflbakan Yard mc s Say n Bülent Ar nç ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Say n Nihat Ergün ü makamlar nda ziyaret ederek sektörel beklentilerini bir rapor halinde aktard lar. BUS AD Yönetim Kurulu Üyelerini ilgi ile karfl layan Bakan Ergün, Bursal sanayicilerin hassasiyetle takip etti i pek çok konunun Hükümetin de gündeminde oldu unu ve paralel düflünceler üzerinde yasal çal flmalar n yürütüldü ünü belirterek, BUS AD n sektörel beklentilerinin bu kapsamda de erlendirilece ini belirtti. Bir saat süren toplant da haz r bulunan BUS AD üyeleri; Oya Coflkunöz YÖNEY, Yönetim Kurulu Baflkan. Günal BAYLAN, Y. K. Baflkan Yard mc s. hsan KARADEM RLER, Y. K. Baflkan Yard mc s. Aytu ONUR, Y. K. Üyesi. Ergun TÜRKAY, Y. K. Üyesi. Dr. Erol KILIÇ, Y. K. Üyesi. Ertu rul Tuna ARINCI, Y. K. Üyesi. Tuncer HATUNO LU, Y. K. Üyesi. Ahmet Basri TÜFEKÇ O LU, Genel Koordinatör. SEKTÖREL BEKLENT LER RAPORU BUS AD hakk nda Bursal Sanayicileri ve fladamlar n bünyesinde toplayan BUS AD, gönüllü üyelik temeline dayanan bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak 1978 y l nda, Anadolu nun ilk (Türkiye nin ikinci) S AD olarak kuruldu. BUS AD n halen yedi farkl sektörde faaliyet gösteren, 37 si Kurumsal olmak üzere kay tl 291 üyesi bulunmaktad r. Derne in, 2011 y l sonu itibar ile üyelerine ait flirket say s 1000 civar nda olup, istihdam edilen kifli say s 100 binin üzerindedir. Bu flirketlerin y ll k ihracatlar toplam ise, 10 milyar Amerikan Dolar n geçmifltir. Y ll k cirolar toplam ise 25 milyar Dolar civar ndad r. Sektörel Durum Otomotivde çok güçlü 3 fabrikan n (TOFAfi, Renault, Karsan) ve bunlar n yan sanayilerinin bulunmas, halen ülkenin Tekstil lideri konumunda olmas, ilçeleri ile birlikte 13 tane Organize Sanayi Bölgesine sahip olmas, Tarih, Da (k fl) ve özellikle büyük yat r mlar planlanan Termal Turizmi ( konaklayan turist hedeflenmektedir) gibi özellikler Bursa n n h zl gelifliminde önemli etkenler olarak karfl m za ç kmaktad r. Türkiye Otomotiv Endüstrisinin Beklentileri ç pazarda canl l k al nacak önlemler ile art r lmal d r. Otomotiv sektöründe iç pazar n geliflmesine katk s olmas aç s ndan, yerli üretimde kuvvetli oldu umuz ticari araçlarda MTV ve ÖTV konusunda yeni bir çal flma yap lmal d r. Bu konuda çeflitli bakanl klar n kat l m ile bir komite kurulmal d r. Hafif Ticari araçlar n otomobil gibi düflünülmesi sa lanarak, pazar pay n n art r lmas hedeflenmelidir. Ömrünü tamamlam fl araçlar n hurdaya ayr lmas yönünde düzenlemeler yap lmas na ra men, bu konuda belirli bir süreli ine de olsa tüketiciye bir menfaat sunulmal d r. Strateji belgesinde yer ald gibi kamu kurumlar nda yerli araç filolar n n kullan lmas desteklenmelidir. D fl ticaret aç n azaltacak yeni teknolojiye sahip ürünlerin gelifltirilmesi için, Ar-Ge projelerinin tedarik öncesi iflbirli ine dayal ve birden fazla firman n yer ald projelere, odak proje olarak yönlendirilmesi gerekmektedir. Faydal model ve patent destek ofisleri yayg nlaflt r lmal d r. Baflta TSE taraf ndan yap laca aç klanan Araç Test Pisti olmak üzere, Araç test merkezlerinin yap m n n h zland r lmas. Türk mallar n n dünyada serbest dolafl m için gerekli T P Onay Belgesi ile ilgili otomotiv sektörüne hizmet veren birimin kurumsal kapasitesi uluslararas onay kurulufluna benzer bir flekilde gelifltirilmelidir. Lojistik altyap konusunda yeni at l mlar yap lmal d r. Kümelenme konusunda Bursa öncelikli olmal d r. Yüksek potansiyelli üretim ve lojistik merkezi olma özelli ine sahip ana ve yan sanayi bu bölgededir. Hatta otomotive yönelik Bursa ya uzak olmayan bir organize sanayi bölgesi kurulmal d r. 12 Bak fl 121/122

9 BUS AD dan Bursa da lojistik alt yap n n güçlendirilmesi özellikle tren uygulamalar ve limanlar yarat lmas konusunda çal flmalar h zland r lmal d r. Tüm sanayi kurulufllar na hizmet verecek, flehrin trafik yükünü hafifletecek lojistik merkezlerinin flehir d fl nda kurulmas na yönelik teflvikler sa lanmal d r. Teflvikler konusunda uygulamalarda yeni düzenlemeler yap lmal d r 5084 say l teflvikler 2012 y l nda bitmektedir. Yat r mlar n geri dönüflü sa lanmad ndan teflviklerin en az 5 y l süre ile devam sa lanmal d r. Yeni teflvik sisteminde 50 milyon TL alt yat r m s n r yüksek kalmaktad r. Özellikle elektronik ürün gruplar nda Türk sanayisinin söz sahibi olmas n istiyorsak bu tip yat r mlar n 10 milyon TL seviyelerine çekilmesi gerekmektedir. K sacas teknoloji seviyesi yüksek firmalar n bu ifle girmesi için yat r m tutar düflürülmelidir. Türkiye nin rekabet gücü ve esnekli ini kaybetmemesi gerekmektedir. Enerji fiyatlar n n uluslararas rekabet seviyesine çekilmesi gerekmektedir. fl Bar fl için, birden fazla sendikan n iflletmelerde rol almas Türkiye genelinde uygun de ildir. Ayn zamanda ifl kolunda, Türkiye deki sendikalaflma baraj n n %10 dan %1 e inmesi flu an için uygun gözükmemektedir. Tekstil Sektörü Tekstilin ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden oldu unu ve daha uzun y llar, ülkenin büyümesine ve kalk nmas na katk koyaca n biliyoruz. Tekstilin de iflik dallar nda üretim yapan firmalar m z, tek bafllar na marka olarak öne ç kamamalar na karfl, Türkiye yi dünya piyasalar nda zirveye ç karm fllard r. Bugün için girdi maliyetlerinin yüksek olmas ndan dolay hracat olumsuz olarak etkilemektedir. Rekabet yetene inin gereklili i için de erli TL nin getirdi i sorunlar n d fl ndaki sorunlar, üretici firmalar taraf ndan telafi edilmeye çal fl lmaktad r. Bu sorun üretim iflletmelerinin sermayesinin erimesine sebep olup, üretimin azalmas na-ithalat n artmas na neden olmaktad r. Hükümetten çözülmesi arzu edilen konu ne yaz k ki çözüme ulaflamam flt r. Hükümetimizin arzu etti i, katma de eri yüksek ürünlerin tarif edildi i endüstriyel tekstilin, Dünya piyasalar ndan pay alabilmesi ve yayg nlaflmas için devlet al mlar nda yer bulmas ve flartnamelerle kullan m alanlar n n geniflletilmesi gerekmektedir. G da sektörü G da sanayimizin mevcut sorunlar n n çözülebilmesi, Avrupa ve Dünya ülkeleri ile yar flabilir bir seviyeye gelebilmesi için, afla da belirtilen önlemler al nmal d r. Çözümleme yolunda öncelik, kay t d fl l k konusuna verilmelidir. Böylece ülkenin ve g da sanayinin kalk nmas yolundaki en büyük engellerden biri kalkm fl olacakt r. Uygulanabilir ve sürdürülebilir tar m politikalar oluflturularak, kapasite ve talepler belirlenmeli, bu do rultuda planlama yap l p üreticiyi yönlendirilerek hammadde yetersizli ine çözüm aranmal d r. Tarladan sofraya, üretim ve da t m zincirindeki her ad mda, g da denetimi yetkin kurum ve kurulufllar ile etkin bir flekilde gerçeklefltirilmelidir. Denetim konusunda hizmet verebilecek, TSE 13 Bak fl 121/122

10 taraf ndan akredite edilmifl özel sektör kurumlar n n oluflmas teflvik edilmeli ve bu yolla denetimlerdeki do rulama ve kontrol mekanizmas oluflturulmal d r. Yeni ç kan etiket tebli ine göre de iflmesi gereken ambalaj malzemelerinin verilen sürede tüketilemeyece i için verilen sürenin 1 y l daha uzat lmas n talep ediyoruz. Metal Makine Sektörü Finansal kiralamalardaki KDV nin eski haline getirilmesi. Yerli üretimi bulunan makinelerin 2. El ithalat n n s n rland r lmas. Eximbank taraf ndan yurt d fl ndaki müflterilere orta ve uzun vadeli kredi sa lanmal. Sektörde yap lan tüm üretimin belgelendirilerek Türk makinelerine olan güvenin art r lmas Hammadde Ara mal ithalat nda AB üyesi ülkeler d fl nda tedarikçi seçilmesi durumunda çok yüksek gümrük vergileri ödeniyor. Örne in Türkiye de üretimi olmayan kal n haddelenmifl çelik levhalar Çin den uygun kalite ve fiyata bulunabiliyor ancak %22 gümrük vergisi sebebiyle maliyetler Avrupa ülkeleri ile ayn seviyeye geliyor. Yerli hammadde üreticilerinin faaliyet göstermedikleri alanlarda gümrük vergilerinde farkl bir tarife uygulanmas söz konusu olabilir mi? Yaz l m sektörünün beklentileri Bir ülkenin imalat sektöründeki rekabetçili i, o ülkenin uzun vadeli ekonomik baflar s ve büyümesi üzerinde büyük önem tafl r. Küresel anlamda rekabetçi bir imalat sektörünün sürdürülebilirli i de ancak onu yaratan ekonomik ekosistemin geliflmesi ile mümkündür. Bu yaklafl mla bütün sektörlerin ve onlar tamamlayan ekonomik ekosistemlerin dünya ile entegre sürdürülebilir rekabetleri için bilgi sistemleri sektörü STRATEJ K SEKTÖR olarak görülmelidir. Kamudaki yaz l m ihtiyaçlar tespit edilerek Türkiye deki yaz l m firmalar taraf ndan üretilmesine yönelik planlama yap larak, bu planlama do rultusunda ihtiyaç duyulan yaz l mlar n al m garantili olarak yerli yaz l m firmalar taraf ndan yapt r lmas sa lanmal d r. BUS AD ayr ca, TÜB TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Altunbaflak da makam nda ziyaret ederek AR-GE Raporu sundu. BUS AD AR-GE RAPORU Türkiye nin ekonomik aç dan rekabet gücünü art rmas n n teknolojik yenilikler yoluyla bilgi tabanl bir ekonomiye geçmesi ve ifl dünyas n n yenilikçi olacakt r. Yenilik ve bilgi tabanl ekonominin bir zorunluluk oldu u ekonomimizin en önemli sorunlar olan yap sal nitelikli cari aç n sürdürülebilirli i sa layacak düzeye azalt lamamas ve flimdiye kadar ekonomik büyümede önemli bir etken olan ifl gücü maliyetlerindeki avantaj n h zla afl nmas da ortaya koymaktad r. stihdam sorununun çözümü için de yenilik ekonomisinin tek kal c çözümü sa layaca aç kt r. Ülkemizde Ar-Ge harcamalar nda son y llarda önemli art fllar kaydedilmifltir. Özel sektör harcamalar art fl önemli bir ivmelenme kazanm flt r. Kamu kurumlar n n hem fark ndal k yaratmak hem de mevzuat ve altyap y güçlendirmek amac yla yapt 14 Bak fl 121/122

11 BUS AD dan giriflimlerin bu geliflmede önemli pay olmufltur. Ancak toplam Ar-Ge ye ayr lan bütçenin GSYH ya oran hala %1 seviyesinin alt ndad r. Özellikle geliflmekte olan di er ekonomilerin önde giden örnekleriyle karfl laflt r ld nda ülkemizin toplam Ar-Ge ye yat r m pay n n ve bu pay içerisinde özel sektör katk s n n s n rl kald görülmektedir. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde bu konudaki fark ndal k önemli ölçüde artm fl olmas na karfl n 2023 y l için konulan, GSYH nin %3 ü düzeyinde Ar-Ge harcamas hedefine ulafl lmas amac yla yap lmas gereken çok fley oldu u aç kt r. Elde edilen ivmelenmenin devam amac yla 22. BYTK kararlar ve devam ndaki ça r l proje desteklerinin ve paralelindeki giriflimlerin olumlu etkileri olaca n beklenmektedir. Ayr ca bu konuda fikri ve s nai mülkiyet haklar n n korunmas yla ilgili mevzuatta yap lacak olan de iflikliklerinde ayn flekilde olumlu sonuçlar verece ini düflünüyoruz. Özellikle son yay nlanan teflvik önlemleriyle Ar-Ge harcamalar n n genel yönetim harcamalar destekleri dahil %85 oran na kadar ç kabilmesi, çal flan ücretlerinin projenin gere ine göre daha esnek olarak ele al nabilmesi ve projelerin toplam bütçelerinin önemli avantajlar yaratt düflüncesindeyiz. Pazarda yer alma ile ilgili kolayl klar tan mlan rken, vergilendirme ve ilgili mevzuat n Ar-Ge çal flmalar n n Türkiye de yap lan ürün ve hizmetleri destekleyecek flekilde tan mlanmas ve kamu al mlar nda Ar-Ge içeri inin ve yeniliklerin dikkate al nacak flekilde düzenlenmesinin de önemli destek mekanizmalar oluflturaca görüflündeyiz. Teknoloji bölgelerinin daha etkin yönetimi ve kullan m na yol açacak iyilefltirici önlemleri, üniversiteden sanayie teknoloji ak fl n iyilefltirecek teknoloji transfer ofislerinin etkin hale getirilmelerini de olumlu geliflmeler olarak beklemekteyiz. Bu olumlu geliflmelerin yan s ra do al olarak mevcut uygulamalarda iyileflmesini bekledi imiz hususlar bulunmaktad r. Ayr ca olumsuz etkileri olaca n düflündü ümüz baz geliflmelerin ortaya ç kt n gözlemlemekteyiz. Mevcut Uygulamalar Mevcut Uygulamalar iyilefltirece ini düflündü ümüz önlemlerin bafll calar afla daki gibidir: Ar-Ge merkezi uygulamalar n n daha etkin hale gelmesi için denetimlerin, ayn zamanda geliflmeye yol açacak niteli e kavuflturulmas ve farkl yorumlara izin veren yasal yorum ve hükümlerin birbirleriyle uyumlu k l nmas (Bu amaçla de erlendirme ekiplerinde sanayi deneyimi bulunan kiflilerin de kullan lmas na yönelik giriflimini olumlu olarak destekliyoruz) Ar-Ge merkezi personelinin, fiziksel olarak merkez d fl nda bulunmalar n öngörmemesi nedeniyle baflka kurulufllarla ortak çal flmalar, saha uygulamalar n n izlenmesini, kendini gelifltirmeye yönelik seminer kongre gibi faaliyetlere kat l m k s tlay c hükümlerin de ifltirilmesi; Akademik personelin geçici istihdamla Ar-Ge merkezlerinde görev almalar n n mümkün k l nmas Küçük çapl ve ileri teknoloji ile ifltigal eden flirketlerin (örne in gömülü yaz l mlar) bir ço unda Ar-Ge bölümlerinin 50 kiflinin alt nda kalaca n dikkate alarak ve sektörün niteli i icab (g da gibi) da n k bölge ve alanlarda çal flan flirketlerin araflt rmac lar n n fiziksel olarak bir merkezde toplamalar n n yarataca Dezavantajlar n dikkate al narak, teflvik unsurlar n n bu koflullar dikkate al narak tan mlanmas Ar-Ge si Türkiye de yap lan ve a rl kl olarak ihraç edilen ürünlerin kullan lm fl parçalar n inceleme amaçl ithallerinin önündeki engellerin kald r lmas Ar-Ge merkezlerinin veya yerli, ArGe üreten kurulufllar n ortak araflt rma projelerinde yer ald klar nda, birbirlerine sa lad klar Ar-Ge nitelikli hizmet ve dan flmanl k al mlar nda halen uygulanmakta olan %20 s n r n n kald r lmas tarihinde resmi gazetede yay nlanarak yürürlü e giren Araflt rma Gelifltirme ve Yenilik Faaliyetlerine Yönelik Devlet Desteklerinin zlenmesi ve Denetlenmesi hakk ndaki 6015 say l kanunun yay nlanmas ile Avrupa Birli i rekabet hukukuna uyum çerçevesinde gerçeklefltirilmesi öngörülen uyumlaflt r lmas çal flmalar n n önemli olumsuzluklar ve ülkemiz aç s ndan haks z rekabet yaratabilecek uygulamalara aç k olabilece ini düflünmekteyiz. Söz konusu uygulama halen 2013 y l Haziran ay na kadar uygulamas ertelenmifl olsa da temelde içerdi i 15 Bak fl 121/122

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı