İŞKENCENİN ÖNLENMESİ AVRUPA KOMİTE si VE TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIK BİLDİRİMLERİ. Mesut GÜLMEZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞKENCENİN ÖNLENMESİ AVRUPA KOMİTE si VE TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIK BİLDİRİMLERİ. Mesut GÜLMEZ"

Transkript

1 İŞKENCENİN ÖNLENMESİ AVRUPA KOMİTE si VE TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIK BİLDİRİMLERİ Mesut GÜLMEZ işkencenin ve insanlıkdışı yada Küçültücü Ceza yalıut işlemin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi'nin (İÖAS) sekiz yıllık uygulaması, Türkiye'nin aynı zamanda bir "ilk"ler ve "tek"ler ülkesi görünümünde olduğunu ortaya koyuyor. Gerçekten Türkiye, sözleşmeyi onaylayan ilk ülkedir Ne aşağıda değinileceği gibi, onay sırasında tüm parti sözcüleri bunun ülkemiz için "şeref' duyulacak bir gelişme olduğunu vurgulamışlardır. Ancak Türkiye aynı zamanda, sözleşme denetim sisteminin işlemeye başlamasının ardından 1990 ve 1991 yıııarında, ortam ve koşulların dayatması üzerine yapılan ilk iki ad hoc ziyaretin gerçekleştirildiği ilk ülkedir. Yine Türkiye, koşulların gerektirdiği bu denetimlerin ardından, sekiz yıldır işleyen denetim sistemi çerçevesinde uygulanabilecek en ağır yaptırıma iki kez olmak üzere konu olan ilk ve tek ülkedir. Onaylamadaki "ilk" devlet olma özelliği dışındaki bu olumsuz gelişmeler, işkencenin ülkemizin insan hakları ihlaııeri alanındaki en önde gelen sorunlarından birini oluşturduğunu göstermiyor mu? Temel amacı, işkencenin Önlenmesi Avrupa Komitesi'nin ikinci açık bildirimini gecikerek de olsa- kamuya duyunnak olan bu makalede; kimi genel bilgiler anımsatıldıktan sonra, sözleşmenin onay sürecinde dile getirilen görüşlere değinilmiş, denetimin işleyişi Prof Dr., TODAİE Öğretim Üyesi. Amme idaresi Dergisi, Ci/t 31, Sayı 1, Mart 1998.

2 14 Amme İdaresi Dergisi üzerinde durularak, karşılaştırma yapılmasına olanak vermek üzere i 992 ve i 996 açık bildirimlerine yer verilmiştir. GİRİş: KİMİ GENEL BİLGİLER Bakanlar Komitesi'nce 26 Haziran 1987'de kabul edilen, 26 Kasım i 987'de imzaya a çılan ve 1 Şubat i 989'da da yürürlüğe giren sözleşmenin kökeninde, iki hükümetdışı kuruluşun (işkenceye Karşı İsviçre Komitesi ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu) A v rupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu 'nun desteğiyle hazırlayıp Avrupa Konseyi'ne (AK) sundukları bir sözleşme tasarısı vardır. Hazırlık çalışmaları 1981 yılında başlayan sözleşmenin ana düşüncesi, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin uygulamasından esinlenen, tutuklama/gözaltı yerlerinde işkence ve kötü işlemleri önlemek için yerinde ziyaretlere dayanan bir denetim sistemi kurmaktır. İşkencenin Önlenmesi İçin Dernek (APT) kurucusunun (Jean-Jaques Gautier) bu düşüncesi, sözleşmenin düşünsel kökenini oluşturuyordu. i Bilindiği gibi, işkence yasağı ile zalimce, insanlıkdışı yada aşağılayıcı (küçültücü) işlem yada ceza yasakları, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarihsel yönden birkaç aylık bir zaman aralığıyla, önce bölgesel düzeydeki İnsan Hakları ve Ödevleri Amerikan Bildirgesi ve sonra da evrensel düzeydeki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile uluslararası belgelere girdp Bununla birlikte, 1215 tarihli Magna Carta Libertatum'dan başlayarak, bilinen başlıca ulusal, bölgesel ve evrensel nitelikli hak belgelerinde de işkence ve öteki işlem (muamele) yada cezalar yasaklanıp yaptırımlara bağlandı. Uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan bu yasak, devletler için lıer koşul ve bağlamda geçerli ve u yulması zorunlu bir yükümlülüktür. Savaş yada savaş tehlikesi, iç siyasal istikrarsızlık yada başka her tür olağanüstü durumda da askıya alınması söz konusu olmayan işkence yasağı, istisna kabul etmeyen, mutlak ve sürekli bir yasaktır. 3 Bu konudaki tüm sözleşmelerde "salt dokunulmazlık alanı olarak tanın(an)"4 işkence yasağı, "hiçbir anlaşmaya taraf olmayan bir devleti de bağlayan genel ve mutlak nitelik taşır" ve "sert haklar"dan sayılır. s İşkenceyi, insanlıkdışı yada küçültücü ceza yada işlemleri yasaklayan uluslararası belgelerin çoğunda, ya yükümlülüklere saygı gösterilmesini dayatacak bir mekanizma öngörülmemişti yada öngörülen denetim mekanizmaları, rapor yada yakınmalara dayalı olarak "sonradan" işletilebiliyordu.(i İşkencenin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi, işkencenin kökenlerine yönelik savaşıma olanak tanıyan önleyici yöntemlere önem veren bir i Carol Mottet (Editor), "Rapport explicatif', La mise en oeuvre de la Convention europeenne pour la prevention de la torture et des peines ou traitements inhumaines ou degradants (CEP'f), Bilan et perspectives apres cinq ans d'activites du Comites europeenne pour la prevention de la torture et des peines ou traitements inhumaines ou degradants (Cm, Actes du seminaire du 5 au 7 decembre 1994 a Strasbourg, APT, Geneve 1995, S.9. 2 Semih Gemalmaz, Yaşam Hakkı ve İşkence Yasagı, Kavram Yayını, İstanbul, 1993, s a.k., s :rekin AklllıoğJu, "İşkencenin, İnsanlık Dışı, Aşagılayıcı Zalimce Davranışların ve Cezaların Önlenmesi", Insan Hakları Yılhgı, Cilt 10-11, , s Tekin Akıllıogıu, İnsan Hakları I, Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi Yayını, Ankara, 1995, s lı Mesut Gülmez, İnsan Haklarının Uluslararası Korunması (BM Sistemleri), IHDE 4, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Yayını, Ankara, 1996.

3 işkencenin Önlenmesi 15 yaklaşım sonucu kabul edildi. İşkence konusunda yeni içerik kuralları içermeyen sözleşme, Başlangıç bölumunde, dayanağını oluşturan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi' nin (İHAS) 3. maddesindeki "mutlak yasak" içeren' şu kuralı anımsatmakla yetinir: "Hiç kimse, işkenceye, insanlıkdışı yada küçültücü ceza yahut işlemlere bağlı tutulamal,. " Çekince konulmasına olanak tanımayan (m. 2 i) ve devletlere imza yada onay sırasında uygulanacağı toprak yada toprakları belirleme yetkisi veren sözleşme (m. 20), aynı konuda kurallar içeren başka belgelerle ilişkilerini duzenlemiştir. Buna göre sözleşme, özgurluğunden yoksun kişilere kendisinden daha ileri koruma sağlayan ulusal yada başka uluslararası anlaşmaların kurallarını zedelemez (m. 17Il). Yine sözleşme, denetim sistemini tamamladığı İHAS ile ilişkileri konusunda da aynı yaklaşımı benimseyerek, hiçbir kuralının, İHAS denetim organlarının yetkilerini ve Taraf devletlerin İHAS gereğince Ustlendiği yukumluiukleri sınırlandırdığı yada bunlardan bir sapmaya olanak verdiği biçiminde yorumlanamayacağını öngörmuştur (m. ı 7/2). Dolayısıyla sözleşme, daha İ leri duzeyde guvenceler öngören ulusal yada uluslararası öteki sözleşmelere karşı "ikincil" yada "yedek" niteliktedir. Sözleşmenin öngörduğu denetim, yalnızca barış zamanında değil savaş durumunda da uygulanır. Ancak, silahlı çatışma durumunda -uluslararası yada değil- öncelikle 1949 tarihli Cenevre sözleşmeleri ve ı 977 tarihli Ek Protokolleri uygulanır (m. 17/3). Dolayısıyla, ziyaretler Uluslararası Kızılhaç Komitesi delege yada temsilcilerince yapılır. Ancak Komite, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin duzenli olarak ve etkin biçimde ziyaret etmediği kimi yerleri -özellikle uluslararası nitelik taşımayan silahlı çatışmalar durumunda- ziyaret edebilir. TUrkiye, i i Ocak i 988'de imzaladığı sözleşmenin, 34 i ı sayılı ve 25 Şubat ı 988 tarihli yasayla onaylanmasını uygun buldu. 1I Bakanlar Kurulu da, 26 Şubat ı 988 tarihli ve 88/12649 sayılı ortak kararıyla onaylayıp yayımladı.' Onay belgesi, bir gün sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne verilmekle birlikte, onayın yurürlüğe girmesi ve hukuksal etkilerini doğurması, sözleşmenin m kuralı uyarınca yururluğe girdiği ı Şubat 1989'dan başlayarak gerçekleşti. Türkiye'den sonra sözleşmeyi onaylayan altı devlet; sırasıyla Malta, İrlanda, İsveç, B. Krallık, LUksemburg, İsviçre ve Hollanda idi. Sözleşmeyi ı EylUl 1997 itibarıyla onaylayan devlet sayısı 35 idi. Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Moldova ve Rusya, sözleşmeyi bu tarihte onaylamayan AK üyesi beş devleti oluşturuyordu. 1o Hırvatistan ve Moldova'nın söz konusu tarihten sonraki onaylarıyla, bu sayı 37'ye çıktı. Konsey üyesi son devlet olarak Letonya da sözleşmeyi imzaladı (Bkz. Çizelge 1). Böylece tüm devletlerce imzalanan sözleşmeyi onaylamayan üç devlet kaldı: Letonya, Litvanya ve Rusya. 7 Feyyaz GÖlcoklo-A. ŞerefGözübüyük, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi Yayını, Ankara, 1994, s K Resmi Gazete, 26 Şubat 1988, Sayı: (Mükerrer). 9 Resmi Gazete, 27 Şubat 1988, Sayı: to Conseil de I'Europe (CE), Centre d'information des droits de l'homme, Etat des sigoatures et des ratifications d'une sthection d'instruments dans le domaine des droits de l'homme au ıer septemhre 1997, H (97) 3/rev. 3, Strasbourg.

4 16 Amme İdaresi Dergisi Sözleşmeye Ek iki değişiklik protokolü, 4 Kasım 1993'te imzaya açıldı. raf tüm devletlerin onaylamasmdan sonra yürürlüğe girmesi öngörülen protokolleri, 1 Eylül 1997 tarihi itibarıyla 28 devlet onayladı ve bu tarihten sonra gerçekleşen dört 0 nayla bu sayı 32'ye yükseldi (Bkz. Çizelge 2). tt Sözleşmeye Ta 1 sayılı protokol, Bakanlar Komitesi'ne AK üyesi olmayan devletleri de sözleşmeye Ta raf olmaya çağırma yetkisi tanıyor. Oysa sözleşmeye, yalnızca AK üyesi devletler Taraf olabiliyor. 2 sayılı protokol ise, teknik nitelikli değişiklikler içeriyor. Komite üyelerinin yarısmm iki yılda bir değiştirilmesini sağlamak için, seçim gereksinmeleriyle, üyelerin iki küme ye bölünmesine olanak veriyor. Ayrıca, Komite üyelerinin bir yerine iki kez seçilebil melerini de öngörüyor. İHA Komisyonu'nda izlenen sistemden esinlenen bu protokolün yürürlüğe girmesiyle Komite üyelerinin görev sürelerindeki farklılıklar önlenecek, ö zellikle ziyaretlerin düzenlenmesi ve delegasyonlarm oluşturulması yönünden Komi te'ye kolaylıklar sağlayacaktır. IZ Türkiye, her iki protokole Taraf oldu. 4 Nisan 1997 tarih ve 4237 sayılı yasayla onay lanması uygun bulunan protokoller,13 Bakanlar Kurulu'nun 7 Mayıs 1997 tarih ve 97/9455 sayılı ortak kararıyla onaylandı. 23 Haziran 1997'de yayımlanarak da yürürlüğe girdi. 14 SÖZLEŞME'NİN ONAY GEREKÇESİ VE TBMM'DE GÖRÜŞÜLMESİ Başbakan Turgut Özal'm tarihli yazısıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilen uygun bulma yasa tasarısmm gerekçesinde, sözleşmenin Bakanlar Kurulu 'nun 7 Ocak 1988 tarih ve 88/12487 sayılı kararı doğrultusunda imzalandığı belirtiliyor ve içeriği konusunda açıklamalar yapıldıktan sonra onaym resmi gerekçeleri açıklanıyor. Hükümet Gerekçesi ve Dışişleri Komisyonu Raporu Sözleşmenin onaylanması, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma başvurusunu izleyen dönemde, insan hakları alanıoda atılan olumlu adımlardan birini oluşturmakta dır. Bireysel başvuru hakkmm tanınmasmdan bir yıl sonra imzalanıp onaylanan bu söz leşmenin ardmdan, 10 Ağustos 1988'de aynı konudaki BM sözleşmesi ve 16 Hazİran ı 989'da da Avrupa Sosyal Şartı onaylandı. Resmi belgelerde, işkencenin yasalarla yasaklandığı ve suçluların da cezalandırıldığı, dolayısıyla hukuk ve uygulama yönlerinden engeııeyici bir durum bulunmadığı belirtile rek sözleşmenin onaylandığı belirtiliyor. Hükümet gerekçesine göre: " Malumları olduğu üzere, işkence ve kötü muamele gerek Anayasa-mızda, gerek Türk Ceza Kanununda yasaklanmıştır ve bu fiiller suç teşkil etmektedir. Bu konuda ilgili makamlatımıı i i CE, Comite europeen pour la prevention de la torture et des peines ou traitements inhumaines ou degradants (CPT), s ıı CE, Comite europeen pour la prevention de la torture et des peines ou traitements inhumaines ou degradants (CPT), S" rapport general d'aetivtes du CPT eouvrant la periode du rı' janvier au 31 decembre 1994, CPTlInf (95) ı O, Strasbourg, 3 juillet ı 995, s. ı o. 13 Resmi Gazete, LO Nisan 1997, Sayı: 22960, s. ı. 14 Resmi Gazete, 23 Haziran 1997, Sayı: 23028, s. 1-5.

5 işkencenin Önlenmesi 17 her türlü titizlik ve hassasiyeti göstermektedirler. * Nitekim, işkence suçu işledikleri mahkeme tarafından tespit edilen kişiler gerekli cezalara çarptırılmaktadırlar. Dolayısıyla, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde işkence ile mücadele amacı ile hazırlanmış bulunan bu Sözleşmenin onaylanmasının uygun olaçağı duşünülmektedir. TUrkiye her zaman insan haklarının ve temel özgürlüklerin etkin bir biçimde korunması ve daha da geliştirilmesini hedef almıştır. Bu konudaki kararlı tutumumuzun bir örneğini 28 O cak 1987 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru hakkının tanınması teşkil etmiştir. İnsan haklarının korunması çerçevesinde işkence suçu ile mücadeleyi amaçlayan bu Sözleşmenin onaylanması insan hakları konusuna Türkiye'nin verdiği önemin bir diğer göstergesi olacaktır."15 TBMM Dışişleri Komisyonu Raporu'nda da, sözleşmenin onayının bireysel başvuru hakkının tanınmasından sonra olumlu bir girişim olacağının altı çiziliyor: "Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde. her zaman insan haklarının ve temel özgurlüklerin korunması ve geliştirilmesi ilkesini benimsemiş olan Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru hakkım tamması ile gösterdiği kararlı tutumunun, bu sözleşmen;', onaylanması ile perçinleneceği düşüııülerek. söz konusu Anlaşmanın 0 naylanmasını öngören Kanun Tasarısının gerekçesi Komisyonumuzca da uygun mütalaa e dilerek maddelerinin müzakeresine geçilmesi kararlaştırılmıştır.ltlr, Parti Grupları Adına Yapılan Konuşmalar Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin yasa tasarısının TBMM'de görüşülmesi sırasında konuşan parti gruplan sözcülerinin görüşlerinin ortak yanı, onayın ilkliğinin ülkemize kazandıracağı "şeref' ve "saygınlık"ı vurgulamak olmuştur. ANAP sözcüsü, daha ileri giderek, bu ilk onayın Türkiye'yi "önder" konumuna getirdiğini de söylemiştir. SHP Grubu adına İsmail Cem, bir yandan "memleketimize ve Meclisimize şeref kazandıracak bir tasarı üzerinde konuşmanın kıvancını ve keyfini yaşamaktayım" diyerek başladığı konuşmasında, öte yandan da "onaylayacağımız anlaşmayı iyi tanımakta büyük bir fayda var" diyerek, denetim sisteminin niteliği, işleyişi ve sonuçları konusunda son derece önemli uyarılarda bulunuyor. Açık bildirim yaptırımıyla karşılaşan bir ülkenin dünya kamuoyu önünde saygınlığının ciddi biçimde zedeleneceğini vurguluyor ve "kaş yapayım derken göz çıkarmıı" tehlikesine dikkat çekiyor. SHP sözcüsüne göre: "(... ) biz bu anlaşmayı imzaladıktan sonra komitenin iki üyesi, üç üyesi kendililiklerinden veyahut Türkiye'den bir talep gelmesi veya bir durumun olması nedeniyle. memleketimize gelebilecekler; Hükümetimize Iıaber vermemek suretiyle. sözünü ettiğim cezaevlerinc. sözünü ettiğim karakollara, polis merkezlerine gidip, istedikleri ilıcelemeyi yapacaklar. Bu çok ileri bir adınıdır, bu atlımı bilerek ataımı. (... ) Ancak, ilgili tarafın hükümeti eğer önerilere dikkat etmezse, göz ardı ederse, o zaman şu anlaşmanın müeyyidesi harekete geçiyor ve söz konusu komite. ilgili devlet üzerinde yaptığı çalışmayı: hükümete olan başvurusunu. kendi önerilerini ve bu öneri/ere uyulmadığmı aleııi Bu ve izleyen tüm vurguları ben yapıyorum (M.G.). 15 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: 18, Yasama Yılı: I. Cilt 3, S. Sayısı: 16, işkencenin ve Gayriinsani Ya da KüçültOcü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376), s. 3. 1/\ a. k., s. 5.

6 18 Amme İdaresi Dergisi şekilde dünya kamuoyuna açıklıyor ve tabii bu şekilde bir açıklama. ilgili devlet her kim o lursa olsun. {Iünya kamuoyu önünde ciddi bir prestij kaybımı sebeb~vet veriyor. Demek istediğim şudur: Attığımız adım fevkatade önemlidir, fevkalade cesaretlidir; ama, e ğer bu adımm gereğiııi yeterince yapamaz isek, gerekli düzenlemeleri getiremez isek. o zaman, -açık söyleyelim- çok güzel, çok iyi niyetle başladığımız bir hareketten ters sonuçlar a lırız; kaş yapayım {Ierkeıı göz çıkarmış oluruz,,,17 Cem, sözleşmenin başarıyla uygulanabilmesi ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için hükümete iki öneride bulunuyor: "İlki, işkence olayının ve kötü muamelenin gökten zembille inmediğini, işkence yapılanın da. işkence yapanm da bizim kendi insanırnız olduğunu ve bütün bu olayların beııi şartların neticesinde ortaya çıktığını bilmemiz ve şu anlaşmanın başarısı için. sadece cezaevlerinde çözüm aramak değil. toplıımun bütüııünde. toplumuıı lter kesiminde. toplumuıı her alaııııula dü zeltici, geliştirici önlem getirmemiz gerektiğiııi Itep birlikte bilmemiz lazım" (s. 145). İkinci öneri olarak Cem, SHP'nin "işkenceyi büyük ölçüde sınırlamak için" bir yasa ö nerisi verdiğini, tek cümle ile bu öneride "zanlı, sorgulamasının her safhasında, avukatını yanında bulundurmak hakkına sahiptir" denildiğini açıklayarak, konuşmasını bu öneriyle bitiriyor: "Sayın Hükümete önermekteyiz: Şu basit şu insani hukuk önlemini derhal gerçekleştirelim ve işkence olaylarını da artık Türkiye'mize yakışmayan işkence iddialarını da büyük bölümüyle layık oldukları yere. tarihin çöplüğüne fırlatıp atalım arkadaşlar. (SHP sıralarından alkışlar)." (s. 146). DYP Grubu adına konuşan Yaşar Topçu, yasalardaki yaptırımlara karşın işkence savlarının sürdüğünü, aynı zamanda uygulamanın içinden biri olarak şöyle belirtiyor: "Ceza kanunlarımız da bu tür muamelelere tevessül eden devlet görevlilerini cezalandırmaktadır; ama, gelin görün ki, memleketimizde öteden beri, uzunca bir süredir, işkence iddiaları -ve bu yüzden mahkum olan kişiler- devam etmektedir, sürüp gitmektedir. Bir tatbikat verilen malıkilmi Çı arkadaşmız olarak söylüyorum; /temen hemeli her davada ve her olayda, sallıklar, işkeııce gördüklerini iddia etmektedirler. Resmi beyanlar da, bu koııııda yet, kararlart da bufiil/eri işleyen görevlilerin bulunduğuııu teyit etmektedir" (s. 147). İşkence savlarının sürmesi karşısında kolluk güçlerinin görev yapmasının olanaksız duruma geleceğini belirten Topçu, DYP'nin de bu konuda bir önerisi bulunduğunu ekliyor: "Onun için. bu sözleşmenin ve Anayasadaki bu hükmü n, Türk Ceza Kanunundaki hükümler de dikkate alınarak işler hale getirilmesi: işler hale getirilirken de. devlet güçlerinin görev yapmaktan alıkonmaması, yani ikisinin bir arada olmasını sağlamak için, seçim beyannamenıizde de taahhüt ettiğimiz gibi biz de, yakalanmadan sonraki bu sorgulamaların, mutlaka bir şahit huzurunda. yani -herkesin- avukatı huzurunda yapılması taraftarıyız. Eğer avukatı yoksa, ya da küçük bir kazada ise, devletin avukatı vardır. devlet kendi avukatını bu işe tahsis eder ve bu tür tartışmalar, bu tür iddialar da ortadan kalkar: ya da burada övünerek, gurur duyarak onayladığımızı söylediğimiz sözleşmelerin yürürlüğü sağl.u1mış olur" (s. 148). 17 TBMM Tutanak Dergisi. Cilt 13. Birleşiın: Oturum: I. s. 144.

7 işkencenin Önlenmesi 19 ANAP Grubu adına söz alan Mehmet Topaç, "Anavatan Partisi olarak, iktidara gelindiğinden bu yana, ülkemizde insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve çağın gereklerine uygun bir biçimde daha da geliştirilmesi konusunda, her zaman kararlı ve ısrarlı davranıldığı(nın) herkesin malumu" olduğunu ileri sürdükten sonra (s. 148), o tarihte Dışişleri Bakanı olan Mesut Yılmaz'ın sözleşmenin ülkemizce imzalanmasının ardından 13 Ocak 1988 günü TBMM'de yaptığı konuşmadan aşağıdaki sözlerini aktarmıştır: "Avrupa Konseyi Sözleşmelerini imzalayan 20 nci ülke biziz; ama, bu 20 ülkenin hiçbirisinin parlamentosu daha bu sözleşmeyi onaylarnamıştır. Gelin, bunun şerefini de biz alalım ve biz Bakanlar kurulu olarak bunu en kısa sürede Yüce Meclisin huzuruna getireceğiz ve sizlerin de onayı ile Avrupa Konseyinde bu sözleşmeyi onaylayan ilk parlamento olman m şerefi bizim Parlamentomuza ait olsun" (s. 149). Topaç da, sözleşmeyi onaylamada ilk ülke olma, "şeref'inin altını şöyle çizmiştir: "(... ) Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde Avrupa sözleşmesinin onaylanmasını ilk defa parlamentosunda tasdike sunan ve onaylayan ilk parlamento olma şerefi, Türk Parlamentosuna ait olacakttr. Bu suretle de, bugün görüştüğümüz bu Kanun tasarısı kabul edildiğinde, bu derece mühim bir konuyu Parlamentosunda onaylatan ilk ülke olmak şerefi de, Türkiye Cumhuriyetine ait olacaktır. Bu yönüyle de, meseleye Hükümetimizin ve Parlamentonun gösterdiği hassasiyet tamamen ortaya çıkmaktadır" (s ). Sözcü, işkence yasağı konusundaki uluslararası ve ulusal düzenlemelerdeki kurallara değindikten sonra, işkencenin önlenmesi konusunda hükümet ve yönetimin kararlı bir tutum içinde olduğunu ve yargının da birçok mahkumiyet kararı verdiğini anlatmıştır: "Şüphesiz, bu tür ihtimallerle mücadelede, yasal hükümlerin yanı sıra, yönetimin de bu konudaki kararlılığı çok önemli bir roloynamaktadır. Hükümetin, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi ve işkence!)'uçlularmm cezalandırtlması için her türfi; idari ve hukuki önlemi almakta ve uygulamaya koymakta gösterdiği hassasiyet, bugün için memnuniyet vericidir. Bu tip iddialara karşı, savcıltklar da bunları ihbar kabul ederek soruşturmaya geçmekte, gerekli görülen durumlarda, görevliler hakkında idari soruşturma ve ceza davası açılmakta, durumuna göre inzibati ve idari cezalar verilmekte ve mahkemece suçlu bulunanlar hüküm giymektedir. Kanunlarımızın yasakladığı fiiilerdeki tatbikata bir örnek vermek gerekirse; i 987 yılı başından i i inci ayına kadarki süre zarfinda, Türk Ceza Kanununun işkence ve kötü muamele fiillerini kapsayan 243 ve 245 inci maddelerine aykırı davranmaktan, toplam II J kişi Iıakkmda Türk adl(velerince malıkumiyet kararlart verilmiştir" (s ). ANAP sözcüsü, işkence ve kötü işlemlere karşı alınan önlemler arasında eğitim ve öğretime ilişkin olanlar bulunduğunu da belirtmiştir: "(... ) Hükümetimizin, ayrıca, kötü muamelelerin tamamen önlenmesi amacıyla, emniyet görevli/erinin eğitim ve öğretimine özel bir önem atfettiğini, polis teşkilatına en az lise öğrenimi görmüş adayların kabul edildiğini, polis akademi ve kolejlerinde insanlıııklart konulart ve uygulamalariilm mü/redat programmm önemli bir bölümünü teşkil ettiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz" (s. 150).

8 20 Amme İdaresi Dergisi Topaç'a göre Türkiye, "her türlü insan haklarıyla ilgili sözleşme ve anlaşmalara imza koyması ve bu sözleşmelerin onaylanması ve Meclisten geçirilmesindeki Hükümetin tutumuyla, artık, ülkeler içerisinde de önder sayılabilecek bir noktaya gelmektedir." TBMM'nin "bu sözleşmeyi ilk onaylayan Parlamento olması, önemli bir aşama olmasının yanı sıra, diğer LUkelere de emsal teşkil edecek ve bize büyük bir onur kazandıracaktır" (s. 153). Ulaştırma Bakanı, Ekrem Pakdemirli de, onayı uygun bulma yasanın kabul edilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında; hükümetin "insan hakları alanında sağladığı gelişmeler(in), ülkemizin çok partili demokratik sisteme geçişinden bu yana iktidarda bulunan diğer hükümetlerin performansıyla kıyaslanmayacak ölçüde ileride" olduğunu ileri sürmüş (s. 163) ve ilk onaylayan ülke olmanın, "ülkemizin saygınlığını artırıcı bir gelişme olaca(ğı)" ve ilk onaylayan parlamentonun TBMM olmasının da "hepimiz için bir sevinç kaynağı ol(duğu)" görüşünü yinelemiştir ('s. 164). DENETİMİ N İŞLEYİşi Başlangıç bölümünde açıklandığı gibi sözleşmenin amacı, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin işkenceye, insanlıkdışı yada küçültücü ceza yahut işlemlere karşı korunmasını güçlendirmektir. Bu koruma, "önleyici" niteliktedir. Bu uluslararası denetimin özgüllüğü, suçlama yada onarma/tazminat değil ihlalleri önlemektir. İÖAK, ilkece ihlalden önce yada ihlal savının ileri sürülmesinden önce devreye girer. Belgeler üzerinde yapılan incelemeye dayalı bir denetim değildir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin sağladığı "sonradan" işletilebilen ve "hukuksal" nitelik taşıyan korumaya ek yada koşut olarak, "adli" olmayan bir yoldan gerçekleştirilir. İnsan Hakları Avrupa Komisyonu ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi yoluyla güvenceye alınan hakların çiğnenmesinden sonra gerçekleştirilen yargısal denetim sisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Denetim, İHAS'ta olduğu gibi geçmişe yada geriye değil geleceğe yada ileriye yöneliktir. Korumanın temel yöntemi, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişi lerin bulunduğu her türden yerlere yapılacak "ziyaretlerlidir. Komite'nin Yetkisi ve Eylem İlkeleri Sözleşme, işkeııcenin ve ilisanlıkdışı yada Küçültücü Ceza yahut İşlemin Önlenmesi Avrupa Komitesi (İÖAK) kurulmasını öngörmüştür. Komite, ziyaretler yoluyla, ancak "bir kamu otoritesilince özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere gösterilen işlemi inceler. Amacı, gerektiğinde bu kişilerin işkenceye, insanlıkdışı yada küçültücü ceza yahut işlemlere karşı korunmasını güçlendirmektir (m. 1). "Kamu otoritesi"nin kararı olmaksızın, örneğin bir hastanın kendi isteğiyle kapatılması durumunda, Komite'nin ziyaret yeıkisi yoktur. Üyelerinin hukukçu olması zorunluluğu bulunmayan Komite'nin, örneğin öteki ilgili sözleşmelerin olası ihlali konusunda görüş açıklama, yorumlanmasıyla ilgili soyut görüş dile getirme gibi hukuksal işlevleri yoktur. IM Komite. İHAS Komisyonu ve Mahkemesi içtihatlarından yararlanmakla birlikte, hukuksal yorum yapmaz. ix Carol Mottel (Edilm), a.g.c.. s. 357.

9 işkencenin Önlenmesi 21 Bu önleyici korumanın gerçekleşmesi için sözleşme, her Taraf devletin yargı yetkisi i çindeki özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin bulunduğu "her yer"in ziyaret edilmesine olanak verir (m. 2). Komite'nin ziyaret edebileceği -kamusal yada özel- yerler, cezaevleri ve polis karakolları ile sınırlı değildir. Bu yetki, askeri kışlalardaki tutuklama bölgelerini, ruh ve sinir hastalıkları kurumlarını, sığınmacıların yada başka yabancıların bulunduğu merkezleri, yargısal yada yönetsel kararlarla özgürlüğünden yoksun bırakılan küçüklerin yada yaşlı kişilerin bulunduğu yerleri kapsayacak denli geniştir. IIJ Komite'nin i 995 yılına ilişkin 6. genel raporunda, ziyaret edilen yerlerin incelenmesinde, giderek yabancıların tutulduğu merkezlere ve küçüklere ilişkin kurumlara daha çok ilgi gösterildiği anlaşılıyor. 2U Sözleşme, uygulanması ereğiyle, Komite ve Taraf devlet ulusal yetkililerinin işbirliği yapmasını öngörmüştür (m. 3). Denetimin tüm evrelerinde uyulması ve uygulanması öngörülen "işbirliği", sözleşmenin dayandığı temel ilkelerden biridir. Çünkü sözleşmenin amacı, devletleri suçlayıp mahkum etmek değil, özgürlüğünden yoksun kişilere yönelik kötü işlemlerin önlenmesi için onlara yardım etmektir. 21 İşbirliği ilkesini, ziyaret Ierde "Taraf Devletin zorluklar çıkartmamasından ibaret" görmemek, "ama bunu tamamlayan bir süreç olarak Komitenin uyarı ve önerilerinin geciktirilmeksizin pratiğe geçirilmesi"ız biçiminde algılamak gerekir. 6. genel raporunda Komite, geçmiş yıııarda da yararlandığını belirttiği bakanlık ve yerel düzeylerde gösterilen işbirliğinden çok hoşnut olduğunu, bu değerlendirmesinin 1995'te ziyaret edilen Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için de geçerli olduğunu, bununla birlikte zaman zaman, özellikle ziyaretlerin akşam gerçekleştirilmesi durumunda, kimi güçlüklerıe karşılaştığını, ziyaretin "çalışma saatleri"yle sınırlı olduğu yolunda itirazlar ileri sürüldüğünü, ancak bu gibi sorunların irtibat görevlileriyle yapılan görüşmelerle aşıldığını belirtiyor. Sözleşmenin "her zaman" kendisine ziyaret yetkisi tanıdığını vurgulayan Komite, bu yerlere giriş hakkının kuııanılmasında söz konusu kişilerin dinlenmesine her zaman saygı gösterileceğini eklemektedir.: n Komite, kimi zaman güvenlik güçlerinin, ziyaret konusunda yetkili yargıç yada savcının önceden bilgilendirilmesi gerektiği konusunda emir aldıklarını, bu yöntemin ziyaretin gecikmesi sonucunu doğurmaması koşuluyla uygun karşılanabileceğini, ancak bu emirlerin ziyaret kurulunun özgürlüğünden yoksun kişilerle görüşmesi için yargıç yada savcının izninin zorunlu olduğu biçiminde yorumlandığını, oysa bu anlayışın sözleşmenin - çiğnenmesi anlamına geldiğini belirtmektedir. Komite'nin bu kişilerle görüşme hakkı, ancak "olağanüstü durum ve koşullarda" tartışma konusu edilebilir (m. 9/1). 19 Conseil de l'europe, Comite europeen pour la prevention de la torture et des peines ou traiternents inhurnaines ou degradants (CPT), 6 r rapport general d'activite du CPf couvrant la periode du ıer janvicr au 31 decernbre 1995, Strasbourg, 5 aoüt 1996, s. 3; Semih Gemalmaz, Yaşam Hakkı ve işkence Yasağı, Kavram Yayınları, İstanbul. 1993, s. 356 vo. 20 CE, 6 e rapport general..., s. 4 ve CE, Se rapport general..., s Semih Gemalmaz. a.g.y., s 'l CE, 6" rapport gcm~ral..., s. 4-5.

10 22 Amme İdaresi Dergisi 6. genel raporda, Komite'nin birden çok ziyaretinde, özgürlüğünden yoksun kişilerin bulunduğu yerlerin tam ve güncel listesi olmaksızın ziyarete başlandığı ve bunun etkili ziyaret düzenlenmesini kolaylaştırmadığı belirtilmektedir.~~ Sözleşme, işbirliği ilkesinin gereği olarak, denetimin "gizliliği" kuralına yer vermiştir. Gizlilik kuralı, aşağıda değinileceği gibi, ancak belirli durumlarda kaldırılabilir. "Önleme" temel amacına dayanan denetim sisteminin işlemesi, Komite ile Taraf devletler arasındaki iiişkilerde uygulanan bu iki temel eylem ilkesine dayanır. iöak, bir devlete bir görüş dayatmaya yada onu suçlamaya çalışmaz~ tehlike içeren bir durumu düzeltmek için o devletle işbirliği yapmaya çaba gösterir. İşbirliği ilkesinin ayrılmaz bir parçası ise, yöntemlerin gizliliğidir. Gizlilik, her iki taraf için iyiniyet güvencesidir. Ancak, bu gizliliğin, ilgili devlet ile Komite arasında doyurucu bir işbirliği derecesi sağlandığı ölçüde Komite'yi bağladığını unutmamak gerekir. Yoksa Komite, kaygı ve tavsiyelerini açıklamaya, kamuya yönelik açık bildirimde bulunmaya karar verebilir. Öte yandan, birçok devlet de, m. 11/2'de öngörüldüğü gibi, gizlillği kaldırarak Komite'nin ziyaret raporlarını ve kimi durumlarda da kendi yanıtlarını yayımlayıp kamuya açıkladılar. Bu yararlı ve övgüye değer bir saydamfık belirtisidir. 2:\ Komite'nin Yapısı, Üyelerin Seçilmesi ve Ayrıcahkları Komite'nİn yapısı ve üyelerinin seçimi ile ilgili konular, İHAS'tan esinlenen sözleşmenin ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Komite'nin üye sayısı, Taraf devletlerin sayısına eşittir (m. 4/1). 3 ı Ekim ı 997 tarihi itibarıyla, Avrupa Konseyi'ne üye 40 devletten 37'si sözleşmeyi onaylamış olmakla birlikte, Komite'nin üye sayısı 27'dir~(, ve üyeliklerden 10'u boştur. Komite üyelerinden 8'i kadındır yılına değin Komite'nin üye sayısının, sözleşmeye Taraf devlet sayısı ile birlikte 40-4S'e yükselmesi beklenmektedir. Komite üyeleri, insan hakları alanında yetkinliği tanınan yada sözleşmenin içerdiği konularda mesleksel deneyimi olan, yüksek ahlaklı kişiler arasından seçilir. Aynı devletten ı 'den çok kişi (yurttaş) Komite'ye seçilemez. Öteki uluslararası komisyon yada komite üyeleri gibi, üyeler "kişisel" olarak Komite'de yer alır. Görevlerinin yerine getirilmesinde bağımsız ve yansızdırlar, işlevlerini etkili biçimde yerine getirebilmek için hazır o lurlar (m. 4/2, 3,4). İnsan Hakları Avrupa Komisyonu üyelerinin seçilmesinde izlenen yönteme benzer biçimde, Komite üyelerini Bakanlar Komitesi seçer. Üyeler, AK Danışma Meclisi 24 a.k., s Carol Mottet. "Documcnt pn!paratoirc: La mise en ocuvrc de la CEPT: Bilun et perspectivcs apres cinq ans d'activites du CPT", a.g.m., s. LO. 2(, Komite üyeleri şunlardır: Ivan Zakine (Başkan, Fransa), Bayan Ingrid Lycke Ellingsen (Biıinci Asbaşkan, Norveç), Olden (ikinci Asbaşkan, irlanda), Günther Kaiser (Almanya), Bayan Pirkko Lahti (Finlandiya), Costantin Economides (Yunanistan), Jon Bjarman (izlanda), Arnold Oehry (Lihtcyştayn), Leopoldo Torres Boursault (İspanya), Safa Reisoğlu (Türkiye), Bayan Gisele Perren-Klingler (İsviçre), Florin Stanescu (Romanya), Mario Benedeuini (San Maıino), Vilaliano Esposito (italya), Bayan Jagoda Poloncova (Slovenya), Bayan Chıisıina Doctare (İsveç), Demetrios Stylianides (Kıbrıs), Adam Laptas (Polonya), Lambert Kelchtermans (Belçika), Bayan Maıia Sciberras (Malta), Miklos Makyar (Macaıistan), Zdenek Hayek (Çek Cumhuriyeti), Bayan Emilia Drumcva (Bulgaristan), Pieter Reinhard Stoffelen (Hollanda), Ole Vede! Rasmussen (Danimarka), Bayan Renale Kiekcr (Avusturya). Pierre Schmif (Lüksemburg) (Conscil de l'europe. Bulletin d'infornıation sur tes droits de l'hommc, No 41. juillet-ocıobrc 1997, s. 42).

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYĐ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa Đşkencenin ve Đnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

İŞKENCEYİ ÖNLEMEDE ORTAK AKIL

İŞKENCEYİ ÖNLEMEDE ORTAK AKIL 2 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı İŞKENCEYİ ÖNLEMEDE ORTAK AKIL Seçmeli Protokol ve Türkiye de Ziyaret Pratiklerinin Değerlendirilmesi Ek: Ulusal Önleme Mekanizmalarının Kurulması ve Yetkilendirilmesi

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRI İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZA SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

GİRİŞ BASINDA YARGI VE YARGITAY

GİRİŞ BASINDA YARGI VE YARGITAY Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuklar, Değerli Arkadaşlarım, GİRİŞ 2005-2006 Adli Yılını; Ülkemize, Milletimize ve tüm insanlığa barış, esenlik ve mutluluk getirmesi dileğiyle açıyorum. Adli yıl açılış

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı